Number of found documents: 189945
Published from to

Separace derivátů chlorfenoxypropionové kyseliny metodou HPLC
Horová, Kateřina; Šlechtová, Tereza; Kalíková, Květa
2017 - Czech
This Bachelor's thesis focuses on the separation of chlorophenoxypropionic acids and their derivatives by a high-performance liquid chromatography. The separations were performed in a reversed phase mode. These compounds are employed as herbicides, i.e. chemical substances to control unwanted plants, to kill weeds. The herbicides studied for the purposes of this thesis were 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, 2-(2,4- dichlorophenoxy)propionic acid, 2-(2-chlorophenoxy)propionic acid, 2-(3- chlorophenoxy)propionic acid and 2-(4-chlorophenoxy)propionic acid. The study aimed at finding and optimizing chromatographic conditions for simultaneous separation of all five herbicides mentioned above. The analysis employed two types of columns, that is ZORBAX SB-C8 column and ZORBAX Eclipse XDB-C18 column whose level of polarity differ. As mobile phases, there were used acetonitrile/water, acetonitrile/formic acid, pH 2.1 and methanol/formic acid, pH 2.1 in various volume ratios. ZORBAX SB-C8 column, mobile phase methanol/formic acid (concentration of 0.365 mol/l, pH 2.1) 40/60 (v/v), temperature of 25řC, and flow rate of 1 ml/min delivered the most convenient separation conditions. Given these isocratic conditions, all the herbicides were baseline separated within 80 minutes. Keywords: HPLC,... Tato bakalářská práce je zaměřena na separaci chlorfenoxypropionové kyseliny a jejích derivátů pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Pro separaci byl použit reverzní mód. Tyto sloučeniny jsou používány jako látky s herbicidní účinností, tedy látky hubící plevele. Herbicidy studované v této práci byly 2-(4-chlor-2- methylfenoxy)propionová kyselina, 2-(2,4-dichlorfenoxy)propionová kyselina, 2-(2- chlorfenoxy)propionová kyselina, 2-(3-chlorfenoxy)propionová kyselina a 2-(4- chlorfenoxy)propionová kyselina. Cílem této práce bylo nalézt a optimalizovat chromatografické podmínky pro simultánní separaci všech pěti herbicidů. Pro analýzu byly použity dva druhy kolon a to kolona ZORBAX SB-C8 a kolona ZORBAX Eclipse XDB-C18, které se liší svou polaritou. Jako mobilní fáze byly použity acetonitril/voda, acetonitril/kyselina mravenčí, pH 2,1 a methanol/kyselina mravenčí, pH 2,1. Nejvhodnější separační podmínky byly: kolona ZORBAX SB-C8, mobilní fáze methanol/kyselina mravenčí (o koncentraci 0,365 mol/l, pH 2,1) 40/60 (v/v), teplota 25řC, průtok mobilní fáze 1 ml/min. Za těchto isokratických podmínek byly všechny herbicidy separovány až na základní línii během 80 minut. Klíčová slova: HPLC, separace, herbicidy, deriváty chlorfenoxypropionové kyseliny Keywords: HPLC,separace; herbicidy; deriváty chlorfenoxypropionové kyseliny; HPLC; separation; herbicides; derivatives of chlorophenoxypropionic acid Available in a digital repository NRGL
Separace derivátů chlorfenoxypropionové kyseliny metodou HPLC

This Bachelor's thesis focuses on the separation of chlorophenoxypropionic acids and their derivatives by a high-performance liquid chromatography. The separations were performed in a reversed phase ...

Horová, Kateřina; Šlechtová, Tereza; Kalíková, Květa
Univerzita Karlova, 2017

Věštebné techniky vánočního cyklu v Českých zemích
Rovenská, Kateřina; Kozák, Jan; Janeček, Petr
2017 - Czech
My work presents a typological index of divination practices performed during an interval between the beginning of Advent and Epiphany (Three Kings' Day). This list is made of folk practices known in the Czech lands since advent of Christianity until now. Particular types of divination practices are sorted by goals achieved by divination, not chronologically. Framework of this work is made by general interpretation of the divination itself as cultural practice with introduction to the context of Christian Christmas celebration and also to the problematics of koexistence of Slavic pre-Christian culture with Christian culture in early Middle Ages. Main data use in my work are ethnographic data drawn from books of Č. Zíbrt, J. I. Hanuš and other Czech ethnographers. Theoretical parts are based on works of scholars of religion, folklorists and anthropologists such as M. Eliade, K. J. Erben or K. Richter. KEY WORDS: divination, future, Advent, Christmas, New year, new year, pre-Christian culture, Christian culture, Czech lands Práce prezentuje typologický seznam způsobů věštění prováděných v období od začátku adventu až do dne Tří králů. Seznam je tvořen praktikami známými na území Čech, Moravy a Slezska od dob příchodu křesťanství až po současnost. Jednotlivé způsoby věštění jsou zde řazeny podle cíle věštby, nikoli chronologicky. Rámec práce je tvořen obecným výkladem o věštění jako takovém jakožto kulturní praktice, společně s uvedením do kontextu slavení křesťanských Vánoc a také do problematiky soužití slovanské předkřesťanské kultury s kulturou křesťanskou v raném středověku. Základem práce jsou etnografické údaje čerpané z děl Č. Zíbrta, J. I. Hanuše a dalších českých etnografů. Teoretická část práce vychází z prací religionistů, folkloristů a antropologů, např. M. Eliadeho, K. J. Erbena a K. Richtera. KLÍČOVÁ SLOVA: věštění, budoucnost, advent, Vánoce, Nový rok, nový rok, předkřesťanská kultura, křesťanská kultura, české území Keywords: věštění; budoucnost; advent; Vánoce; Nový rok; nový rok; předkřesťanská kultura; křesťanská kultura; české území; divination; future; Advent; Christmas; New year; new year; pre-Christian culture; Christian culture; Czech lands Available in a digital repository NRGL
Věštebné techniky vánočního cyklu v Českých zemích

My work presents a typological index of divination practices performed during an interval between the beginning of Advent and Epiphany (Three Kings' Day). This list is made of folk practices known in ...

Rovenská, Kateřina; Kozák, Jan; Janeček, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Studium rezonančních a prahových jevů na jednoduchém dvoukanálovém modelu
Kocák, Jakub; Kolorenč, Přemysl; Čížek, Martin
2017 - English
In this thesis we study simple one-dimensional two-channel scattering model where pointlike coupling between channels is provided by the delta potential. The scattering task can be completely solved analytically. The solution of the Lippmann-Schwinger equation leads to improper scattering eigenvectors, consequently to scattering S matrix elements and eigenphases. We study how the setting of parameters affects threshold and resonant behaviour (presence, position, width) and the mutual relationship between resonances and poles of the S matrix in complex k-plane. Then we apply projection- operator formalism to model with resonance and the on-shell T matrix is separated into the orthogonal, direct and resonant term. We discuss how choice of subspace of quasi-bound states effects the separation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Táto práca sa venuje jednoduchému jednorozmernému dvojkanálovému rozptylovému modelu, kde bodová interakcia medzi kanálmi je sprostredkovaná delta potenciálom. Tento rozptylový problém je analyticky riešiteľný. Riešením Lippmannovej-Schwingerovej rovnice sú nájdené rozptylové vlastné stavy, následne maticové elementy S matice a vlastné fázy. Skúma sa vplyv parametrov na prahové a rezonančné javy (prítomnosť, poloha, šírka) a ich vzťah ku pólom S matice v komplexnej k-rovine. Potom pre model v rezonančnom režime je aplikovaný projekčný formalizmus a rozptylová T matica sa separuje na ortogonálny, priamy a rezonančný člen. Diskutuje sa vplyv výberu podpriestoru kvázi- väzbových stavov na separáciu T matice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: kvantová teórie rozptylu; dvoukanálový rozptyl; delta potentiál; rezonance; quantum scattering theory; two-channel scattering; delta potential; resonance Available in a digital repository NRGL
Studium rezonančních a prahových jevů na jednoduchém dvoukanálovém modelu

In this thesis we study simple one-dimensional two-channel scattering model where pointlike coupling between channels is provided by the delta potential. The scattering task can be completely solved ...

Kocák, Jakub; Kolorenč, Přemysl; Čížek, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Kombinatorické aspekty pojmu exponenciální funkce
Nagy, Oliver; Loebl, Martin; Zahradník, Miloš
2017 - Slovak
Title: Exponential function and Mayer expansion Author: Oliver Nagy Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Department of Mathematical Analysis Abstract: The unifying topic of this thesis is cluster expansion in statistical phy- sics. It is divided into three chapters. In the first one we present the necessary mathematical apparatus - selected topics from combinatorics, graph theory and theory of generating functions. The second one is an introduction to cluster expan- sion and abstract polymer model. Finally, in the third chapter we show a new resummation method for partition function of hard-core repulsive abstract poly- mer model. In this resummation we make use of cancellations of terms in partition function to rewrite the sum of clusters to a sum of quilted clusters, or alternati- vely as a sum of "bunches". The methods we use in this final chapter are original and may lead to some new results. Keywords: binomial and multinomial formula; power series; inclusion-exclusion principle; cluster expansion. iii Název práce: Kombinatorické aspekty pojmu exponenciální funkce Autor: Oliver Nagy Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Katedra matema- tické analýzy Abstrakt: Hlavním tématem této práce je technika clusterových rozvojů ve sta- tistické fyzice. Práce je rozdělena do tří částí: v první představíme potřebný ma- tematický aparát - jedná se zejména o některé pojmy z kombinatoriky, teorie grafů a teorie vytvořujících funkcí. Ve druhé představíme clusterové rozvoje a abstraktní polymerový model a ve třetí ukážeme metodu resumace partiční sumy pro tvrdě odpudivý polymerový model. Při resumaci partiční sumy využíváme vzájemně se anulující členy v partiční sumě k přepisu sumy přes clustery na sumu přes tzv. prošité clustery, případně svazky. V této poslední části používáme podle našeho názoru nové metody, potenciálne vedoucí k získání nových, zatím nepublikovaných výsledků. Klíčová slova: binomická a multinomická formule; mocninné řady; princip inkluze a exkluze; clusterové rozvoje. ii Keywords: Binomická a multinomická formule; mocninné řady; princip inkluse a exkluse; clusterové rozvoje; Binomial and multinomial formula; power series; inclusion-exclusion principle; cluster expansion Available in a digital repository NRGL
Kombinatorické aspekty pojmu exponenciální funkce

Title: Exponential function and Mayer expansion Author: Oliver Nagy Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Department of Mathematical Analysis ...

Nagy, Oliver; Loebl, Martin; Zahradník, Miloš
Univerzita Karlova, 2017

Komentovaný překlad: La Bolivie (Jean Catinus, Éditions de l'Adret, Paris 1997, s. 9-21).
Simpson, Barbora; Duběda, Tomáš; Belisová, Šárka
2017 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to translate selected chapters from the book of Jean Catinus - La Bolive and to make a commentary of the translation. The commentary consists of five parts: translation analysis using the method of Christiane Nord, conception of translation based on the theory of Jiří Levý, analysis of selected translation problems and their solutions, translation procedures by Alena Tionová and lastly, principal translation shifts which occurred during the translation. Cílem této práce je překlad vybraných kapitol z knihy Jeana Catinuse - La Bolivie a jeho komentář. Ten je rozdělen na pět částí. První z nich je překladatelská analýza založená na modelu Christiany Nordové, druhou představuje koncepce překladu, při níž vycházíme z díla Jiřího Levého. Následuje analýza vybraných překladatelských problémů a jejich řešení a rozbor překladatelských postupů podle Aleny Tionové. Závěrem se věnujeme hlavním posunům, ke kterým při překladu došlo. Keywords: překlad; překladatelská analýza; vnitrotextové faktory; vnětextové faktory; překladatelské postupy; překladatelské posuny; geografie Bolívie; historie Bolívie; translation; translation analysis; intratextual factors; extratextual factors; translation procedures; translation shifts; geografy of Boliva; history of Bolivia Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad: La Bolivie (Jean Catinus, Éditions de l'Adret, Paris 1997, s. 9-21).

The aim of this bachelor thesis is to translate selected chapters from the book of Jean Catinus - La Bolive and to make a commentary of the translation. The commentary consists of five parts: ...

Simpson, Barbora; Duběda, Tomáš; Belisová, Šárka
Univerzita Karlova, 2017

Komentovaný překlad - Vegetarische Ernährung
Vacková, Dominika; Vavroušová, Petra; Kloudová, Věra
2017 - Czech
The aim of this bachelor thesis is the translation of a German original text into Czech provided with a translation commentary. The translated text is an article published in 2011 in a German scientific journal Spiegel der Forschung n.28 (issue 1). The article deals with vegetarianism around the whole world and in Germany and tries to explain this diet to a wider audience. The translation commentary consists of a translation analysis of the original text, which contains a description of intertextual and extratextual factors based on Christiane Nord's theory. The thesis deals with translation methods, problems that occur during translation and their possible solutions based on the translation analysis. The bachelor thesis is concluded with a chapter about translation shifts. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce si klade za cíl vypracovat překlad originálu německého textu do češtiny a doplnit ho odborným komentářem. Překládaným textem je populárně naučný článek zveřejněný v roce 2011 v německém vědeckém časopise Spiegel der Forschung 28 (č. 1). Článek se zabývá vegetariánskou a veganskou stravou ve světě a především v Německu a snaží se přiblížit tento druh stravování širšímu publiku. V rámci odborného komentáře je nejprve provedena překladatelská analýza originálu, ve které jsou zahrnuty vnětextové a vnitrotextové faktory vycházející z teorie Christiane Nordové. Na základě překladatelské analýzy se tato práce zabývá překladatelskou metodou a při překladu vzniklými problémy a jejich řešením. Celá práce je uzavřena kapitolou o překladatelských posunech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: vegetariánství; vegetariánská strava; veganská strava; potravinová pyramida; populárně naučný text; komentovaný překlad; překladatelská analýza; metoda překladu; překladatelské problémy; vegetarianism; vegetarian diet; food pyramid; popular science text; commented translation; translation analysis; method of translation; translation problems Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad - Vegetarische Ernährung

The aim of this bachelor thesis is the translation of a German original text into Czech provided with a translation commentary. The translated text is an article published in 2011 in a German ...

Vacková, Dominika; Vavroušová, Petra; Kloudová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Zajištění jedince v tradičním vesnickém společenství
Boudová, Jitka; Víšek, Petr; Kodymová, Pavla
2017 - Czech
The thesis deals with the topic of securing individuals in different contexts. In the first charter the social structure of a village is introduced. The particular position of a local community member influenced his/her opportunities of financial securing, rights and responsibilities. Next the work deals with relationships within the village community and in the line of the ruler, the nobility and villeins. Different strategies of the civil service are also presented. Finally three ways of securing an individual are described - financial security after entering into a marriage, provision after retirement, the right of heritage and final settlement. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce se věnuje tématu zajištění jedince v různých kontextech. To, na jakém místě společenské struktury se člen komunity nacházel, ovlivňovalo jeho možnosti zajištění, práva a povinnosti, proto je v první kapitole představena sociální struktura vesnice. Text se dále věnuje uspořádání vztahů - z pozice panovník-vrchnost-poddaný a uspořádání vztahů uvnitř komunity vesnice. Zachyceny jsou strategie státního aparátu z hlediska sociální správy, též je představeno zajištění soukromoprávní i obyčejové. V neposlední řadě jsou blíže popsány tři konkrétní způsoby zajištění jedince - majetkové vypořádání a právo dědit, zajištění jedince i zbytku rodiny při vstupu do manželství a zajištění ve stáří - institut výměnku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: postavení jedince; tradiční pospolitost; sociální dějiny; pozdní novověk-1848; role of individual; traditional community; social history; late modern period-1848 Available in a digital repository NRGL
Zajištění jedince v tradičním vesnickém společenství

The thesis deals with the topic of securing individuals in different contexts. In the first charter the social structure of a village is introduced. The particular position of a local community member ...

Boudová, Jitka; Víšek, Petr; Kodymová, Pavla
Univerzita Karlova, 2017

Ebola jako zdravotnický a společenský problém
Gantsetseg, Purevsuren; Kordulová, Pavla; Hladká, Petra
2017 - Czech
Introduction: The aim of bachelor thesis is about the preparedness of health care facilities. The unexpected epidemic of Ebola 2014 in West Africa has become an international concern and the preparedness of health care facilities, prevention and control of this disease have become a major issue of concern. Methodology: For the development of the thesis, we chose a qualitative method, a form of research was an interview. The questions were designed in our own creation. The interview was conducted by epidemiological workers in surveyed health care facilities. The main objective of the research was to determine, what the methodologies in health care facilities are during admission and stay of a patient with Ebola. Results: From our analysis, the survey indicates that the organizational structure of hospital care ensures that patient with Ebola are handled according to the Government decree no. 15/2013 and health care facilities proceed according to the directive for unified procedure. In the development of an extraordinary incident, this is subjected to the International Health regulations in relation to the occurrence of highly dangerous infectious diseases in a health care facility. Another finding is that health professionals are familiar with the procedures in care of an Ebola patient by developed... Úvod: Záměrem bakalářské práce je problematika připravenosti zdravotnických zařízení. Neočekávaná epidemie Eboly roku 2014 v západní Africe se stala mezinárodním koncernem a klíčovými otázkami se staly připravenost zdravotnických zařízení, prevence a kontrola tohoto onemocnění. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsme zvolili kvalitativní metodu, formou výzkumu byl rozhovor, který byl koncipován otázkami vlastní tvorby. Rozhovor byl realizován epidemiologickými pracovníky oslovených zdravotnických zařízení. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké jsou metodické postupy zdravotnických zařízení při příjmu a pobytu pacienta s Ebolou. Výsledky: Z analýzy našeho šetření vyplývá, že organizační struktura nemocnice při zajištění péči pacienta s Ebolou je řízená usnesením vlády č. 15/2013 a zdravotnická zařízení postupují dle směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nebezpečné nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení. Dalším výsledkem bylo zjištění, že zdravotničtí pracovnici jsou obeznámeni o postupech při styku s pacientem s Ebolou, z vypracovaných algoritmů a vnitřních směrnicí. Zpětnou vazbu o informovanosti získávají průběžnými praktickými tréninky, které jsou zajištěné ve formě... Keywords: ebola; infekční onemocnění; zdravtonická zařízení; léčba; epidemiologie; ebola; infectious disease; health care facilities; treatment; epidemiology Available in a digital repository NRGL
Ebola jako zdravotnický a společenský problém

Introduction: The aim of bachelor thesis is about the preparedness of health care facilities. The unexpected epidemic of Ebola 2014 in West Africa has become an international concern and the ...

Gantsetseg, Purevsuren; Kordulová, Pavla; Hladká, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Komentovaný překlad: Oľga. Zapretnyj dnevnik (Oľga Berggoľc, Sankt-Peterburg, 2010, ISBN: 978-5-9985-0870-7)
Fedorčuková, Natálie; Rubáš, Stanislav; Oganesjanová, Danuše
2017 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to provide an annotated translation part of book Oľga. Zapretnyj dnevnik into Czech language. The commentary consists of two parts. The first part contains a translation analysis based on the model of Christiane Nord, which within intertextual factors includes also a typology of translation problems on several levels. The next part deals with problems that occurred during the process of translation and their solutions using the model of V. N. Komissarov. Key words Translation, translation analysis, intertextual factors, translation shift, translation problem Diary, prison, war, death, arrest, censorship, The Soviet Union Cílem této bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad části knihy Oľga. Zapretnyj dnevnik do češtiny. Komentář je tvořen ze dvou částí. První část tvoří překladatelská analýza podle Christiane Nordové, která v rámci vnitrotextových faktorů zahrnuje i typologii překladatelských problémů na několika rovinách. Druhou částí je typologie překladatelských posunů na základě klasifikace Jiřího Levého. Klíčová slova Překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, vnitrotextovné faktory Deník, vězení, válka, smrt, zatčení, cenzura, Sovětský svaz Keywords: Překlad; překladatelská analýza; překladatelský problém; překladatelský posun; vnitrotextovné faktory Deník; vězení; válka; smrt; zatčení; cenzura; Sovětský svaz; Translation; translation analysis; intertextual factors; translation shift; translation problem Diary; prison; war; death; arrest; censorship; The Soviet Union Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad: Oľga. Zapretnyj dnevnik (Oľga Berggoľc, Sankt-Peterburg, 2010, ISBN: 978-5-9985-0870-7)

The aim of this bachelor thesis is to provide an annotated translation part of book Oľga. Zapretnyj dnevnik into Czech language. The commentary consists of two parts. The first part contains a ...

Fedorčuková, Natálie; Rubáš, Stanislav; Oganesjanová, Danuše
Univerzita Karlova, 2017

Informovanost a postoj odborné veřejnosti k dárcovství orgánů
Hajšlová, Petra; Vaňková, Milena; Hošťálková, Monika
2017 - Czech
Bachelor thesis is focused on finding the awareness and attitudes of nurses towards organ donation. The work is divided into two parts ̶ theoretical and empirical. In the theoretical part summarizes available data on the history and development in this field, applicable legislation is mentioned, care for organ donors and overview of the current situation of organ donation, along with current trends. Empirical part took the form of quantitative research, which was conducted by anonymous questionnaires. The aim was to determine nurses' awareness about organ donation organization, determine their orientation in the field of diagnosis of brain death, to map the contemporary practice in the care of a dead donor organs and detect personal attitude on the issue of donation. Respondents were nurses that during their practice on the wards encounter this issue. Questionnaires were distributed on anesthesiology and resuscitation department of Central Military Hospital ̶ Military University Hospital in Prague, then to the operating room and intensive inpatient department of intensive and resuscitation care at the Institute for Clinical and Experimental Medicine. Investigation was attended by 96 nurses. In results, we found that the principle of presumed consent to organ donation in the Czech Republic is... Bakalářská práce je zaměřena na zjištění informovanosti a postoje všeobecných sester k dárcovství orgánů. Práce je členěna na dvě části ̶ teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou shrnuty dostupné údaje o historii a vývoji v této oblasti, je zmíněna platná legislativa, péče o dárce orgánů a přehled aktuální situace dárcovství orgánů spolu se současnými trendy. Empirická část probíhala formou kvantitativního výzkumu, který byl realizován pomocí anonymního dotazníku. Cílem bylo zjistit informovanost všeobecných sester o organizaci dárcovství, zjistit jejich orientaci v problematice diagnostiky smrti mozku, zmapovat soudobou praxi v péči o zemřelého dárce orgánů a zjistit osobní postoj k problematice dárcovství. Respondenty byly všeobecné sestry, které se během své praxe na odděleních setkávají s touto problematikou. Dotazníky byly distribuovány na anesteziologicko-resuscitační oddělení Ústřední vojenské nemocnice ̶ Vojenské fakultní nemocnice Praha, dále pak na operační sál a lůžkové oddělení intenzivní a resuscitační péče v Institutu klinické a experimentální medicíny. Šetření se zúčastnilo celkem 96 všeobecných sester. Z výsledků práce bylo např. zjištěno, že o principu předpokládaného souhlasu s dárcovstvím orgánů v ČR je informováno 93,75 % respondentů. Průkaz zástavy mozkové cirkulace... Keywords: dárcovství; orgány; smrt mozku; legislativa; transplantace; koordinace; donation; organs; brain death; legislation; transplantation; coordination Available in a digital repository NRGL
Informovanost a postoj odborné veřejnosti k dárcovství orgánů

Bachelor thesis is focused on finding the awareness and attitudes of nurses towards organ donation. The work is divided into two parts ̶ theoretical and empirical. In the theoretical part summarizes ...

Hajšlová, Petra; Vaňková, Milena; Hošťálková, Monika
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases