Number of found documents: 238979
Published from to

Optimalizace výroby dopravního značení
Mádl Jan; Trajer Stanislav; Rázek Vítězslav
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření pro zvýšení efektivity výroby a větší konkurenceschopnosti na trhu.The aim of this bachelor thesis is to summarize and assess in particular the economic side of the whole manufacturing process of the vertical traffic signs in the company Reno Šumava a.s. Further aims to suggest a technical-economic measures for increasing production efficiency and greater market competitiveness. Keywords: dopravní značení,ekonomika výroby,výrobní proces,struktura nákladů; traffic signs,economic of production process,production process,structure of costs Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výroby dopravního značení

Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout ...

Mádl Jan; Trajer Stanislav; Rázek Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů
Toth Daniel; Pohanková Petra; Cupal Libor
2018 - Czech
Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu práce. Ve firmě jsou zaměstnanci hodnoceni pevným měsíčním platem, který neobsahu-je téměř žádné variabilní složky, které by byly vázané na pracovní výkon konkrét-ního zaměstnance. Ve mzdách se objevují jen nárazové prémie například na Váno-ce. Jak jsem zjistila, tak tento způsob hodnocení není příliš efektivní pro zvyšování produktivity práce. Jedná se především o manuálně pracující zaměstnance na pozici skladník. V jejichž profesi často dochází k nerovnoměrnému rozvržení ob-jemu vykonané práce. Proto se práce zaměřuje na vytvoření efektivnějšího hodnocení ve vazbě mzdy na výkonnost, aby byla jejich práce spravedlivě oceňována podle výkonů jednotli-vých pracovníků.The main goal of my work is to evaluate the existing remuneration system in com-pany. Find out what the biggest drawbacks are and propose solutions to improve employee evaluation. Following employee remuneration to increase work produc-tivity. In the company, employees are appreciated with a fixed monthly salary that does not contain almost no variable components that are tied to the performance of a particular employee. Only salary bonuses such as Christmas bonus. As I have found, this method of evaluation is not very effective for increasing productivity. These are mainly manually working employees in the warehouse position. In those profession, there is often an uneven split of the work. That is why I want to focus on creating a more effective assessment of wage-related performance, so that work is more equitably valued by the performance of individual workers. Keywords: Řízení lidských zdrojů,odměňování zaměstnanců,mzda,zaměstnanec,zaměstna-vatel,tržby; Human Resources,rewarding employees,wages,employee,employer,sales Available in digital repository of ČVUT.
Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů

Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování ...

Toth Daniel; Pohanková Petra; Cupal Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém benefitů zaměstnanců
Uličná Štěpánka; Mrázková Michaela; Šimonová Klára
2018 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, na druhy poskytovaných benefitů v systému odměňování a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnance. Druhá, praktická část se zabývá představením společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. a přiblížením současného systému zaměstnaneckých benefitů v této společnosti. Na základě strukturovaného rozhovoru s HR specialistkou, která se zaměřuje přímo na zaměstnanecké benefity v T-Mobile Czech Republic, Ing. Hanou Janouškovou, a analýzy dotazníkového šetření, které bylo provedeno, bylo navrženo doporučení, jakým způsobem je možné současný systém vylepšit tak, aby byl zlepšen výkon zaměstnanců a jejich motivace a spokojenost.The bachelor thesis is focused on employee benefits in T-Mobile Czech Republic, a.s. It is divided into two parts. The first part focuses on the theoretical knowledge in the area of human resources management, various types of benefits provided in the remuneration system and their influence on the employee's performance. The second, practical part introduce the T-Mobile Czech Republic, a.s. and describes the present system of employee benefits in this company. Based on the structured interview with Ing. Hana Janoušková, HR specialist focused directly on employee benefits in T-Mobile Czech Republic, and the analysis of the ques-tionnaire survey that has been executed, the recommendations on how the current system can be improved in order to improve the performance of employees and their motivation and satisfaction have been suggested. Keywords: Zaměstnanecké výhody,zaměstnanec,benefity,odměňování zaměstnanců,lidské zdroje; Employee benefits,employee,benefits,remuneration of employees,human resources Available at various departments of the ČVUT.
Systém benefitů zaměstnanců

Bakalářská práce je zaměřena na zaměstnanecké benefity ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti řízení lidských ...

Uličná Štěpánka; Mrázková Michaela; Šimonová Klára
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Rychtařík Zdeněk; Majtás Jakub; Šikola Petr
2018 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na studii a částečný jednostupňový projekt rodinného domu v Klánovicích. Tento dům má být určen pro rodinu se dvěmi dětmi a vybaven pokročilým privátním wellness v moderním provedení. Dům je charakterizován umístěním na kraji mezi ožívající obcí Klánovice a rozsáhlým lesním porostem s přírodní rezervací Cyrilov. Tvarově byla stavba ovlivněna protáhlým tvarem pozemku, svažitostí terénu a orientací ke světovým stranám.This thesis focuses on the study and the part of engineering project of family house in small town Klanovice near capital city Prague. This house is projected for family with two kids and modern home wellness. It is characterized by the location on the edge betwen renewing town and forest with natural reservation Cyrilov. The shape of the structure is affected by the geometry of the plot, sloping terrain and sun orientation. Keywords: Moderní,nenápadný,poddajný,přízemní,plíživý; Modern,one-storey,creeping,quiet,pliable Available at various departments of the ČVUT.
Rodinný dům

Tato bakalářská práce je zaměřena na studii a částečný jednostupňový projekt rodinného domu v Klánovicích. Tento dům má být určen pro rodinu se dvěmi dětmi a vybaven pokročilým privátním wellness v ...

Rychtařík Zdeněk; Majtás Jakub; Šikola Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Tvorba nestandardizovaného didaktického testu
Svoboda Emanuel; Vodvářka František; Krsek Lubomír
2018 - Czech
Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky Informatiky na všeobecném gymnáziu v pátém ročníku osmiletého studia a v prvním ročníku čtyřletého studia. Práce poskytne základní přehled z teorie přípravy, tvorby a vyhodnocení didaktického testu včetně získání podkladů pro pedagogickou diagnostiku - pro klasifikaci.The main content of the thesis is a compilation of a non-standardized didactic test. The test is supposed to be used for checking students' knowledge and mastery of the topic "Information and information resources". This topic is incorporated in the general grammar schools curriculum for the 5th grade in the 8-year run as well as the 1st grade in the 4-year run. The thesis will provide a basic overview of the theory of preparation, creation and evaluation of the didactic test including resource materials for pedagogical diagnostics-for grading. Keywords: nestandardizovaný didaktický test,didaktická analýza,tvorba a zpracování testu,informatika a informační zdroje; didactic test,test generation and processing,informatics and information sources,didactic analysis Available in digital repository of ČVUT.
Tvorba nestandardizovaného didaktického testu

Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky ...

Svoboda Emanuel; Vodvářka František; Krsek Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o.
Štěpánek Petr; Pavlovová Dáša; Havránek Jan
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní pojmy týkající se marketingu a marketingového mixu. Podrobně je zde rozebrán produkt, cena, distribuce a propagace. V praktické části bakalářské práce je stručně představena společnost Mixit, s.r.o.. Následně jsou analyzovány jednotlivé nástroje marketingového mixu společnosti. Na základě této analýzy jsou navržena případná doporučení.Bachelor thesis focuses on analysis of marketing mix tools of selected business company. It is divided into two parts. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to literature research, which defines the basic concepts of marketing and marketing mix. The product, price, distribution and promotion is detailed here. In the practical part of the bachelor's thesis, the company Mixit, s.r.o. is introduced. Subsequently, the individual tools of the marketing mix of the company are analyzed. Based on this analysis, possible recommendations are suggested. Keywords: Marketing,marketingový mix,produkt,cena,distribuce,propagace,analýza,inovace; Marketing,marketing mix,product,price,placement,promotion,analysis,innovation Available in digital repository of ČVUT.
Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o.

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které ...

Štěpánek Petr; Pavlovová Dáša; Havránek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů
Mádl Jan; Palán Michal; Rázek Vítězslav
2018 - Czech
Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto opotřebení, nebo dokonce destrukce samotného obráběcího nástroje, rozbor jednotlivých metod monitorování, jejich aplikací a zhodnocením. V práci jsou zařazeny i kapitoly, které nejednají bezprostředně o monitorování opotřebení a destrukce nástroje, ale s problematikou souvisejí.The bachelor thesis deals briefly with the occurrence of wear of the cutting tool, with different types of wear, wear mechanisms and its consequences. It focuses on monitoring this wear, or even destroying the tool itself, analyzing individual monitoring methods, applying and evaluating them. The thesis also includes chapters, that do not act directly on the monitoring of wear and destruction of the tool but they are related. Keywords: obráběcí nástroje,opotřebení,destrukce,monitorování,měření; cutting tools,wear,destruction,monitoring,measurement Available at various departments of the ČVUT.
Monitorování opotřebení a destrukce obráběcích nástrojů

Bakalářská práce se stručně zabývá samotným vznikem opotřebení obráběcího nástroje, jednotlivými druhy opotřebení, mechanismy opotřebení a také jeho důsledky. Je zaměřena na monitorování tohoto ...

Mádl Jan; Palán Michal; Rázek Vítězslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku
Valeš Michal; Leurich Tomáš; Horáček Pavel
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. Teoretická část práce pojednává o problematice tvářecího procesu, mechanických vlastnostech ocelí a problematice materiálových modelů. Experimentální část práce je zaměřena na sledování vlivu mechanických vlastností na proces lisování. Byly získány hodnoty mechanických vlastností materiálů. Tyto hodnoty byly použity pro numerické simulace.The subject of this bachelor thesis "Evaluation of the influence of mechanical properties on the final quality of the stamping" is to verify the influence of the mechanical properties on the stamping process of the inner part of front door of ŠKODA Octavia III. The introductory part of this thesis deals with theories of metal forging, mechanical properties of steel and the theory of material models. The practical part is focused on the monitoring of the influence of mechanical properties to the stamping process itself. Results of this practical part, measured values of the mechanical properties of the materials, were used for the numerical simulations. Keywords: hluboké tažení,lisovací proces,zkouška tahem,ztenčení,numerická simulachluboké tažení,numerická simulace; deep drawing,stamping process,thinning,numerical simulation,tensile testdeep drawing,tensile test Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku

Předmětem bakalářské práce "Hodnocení vlivu mechanických vlastností na konečnou kvalitu výlisku" je ověření vlivu mechanických vlastností na proces lisování vnitřního dílu předních dveří vozu ŠKODA ...

Valeš Michal; Leurich Tomáš; Horáček Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Fakulta architektury, TU Dresden
Novotný Tomáš; Hlaváčková Aneta; Ježek Lukáš
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh Fakulty architektury v Drážďanech, která je situována v kampusu Technické univerzity v Drážďanech. Spolu s učebnami a účelovými místnostmi se zde také nachází kavárna, administrativní část a zázemí lektorů. Fakultou prochází dvoupatrová pasáž, která funguje jako vstup do budovy, ale také jako vstup do kampusu ze severní strany. Hmota budovy navazuje na okolní zástavbu, a tím vytváří v kampusu svým způsobem vlastní a jedinečné centrum určené pro studenty a architekty.The subject of the bachelor thesis is the design of the Faculty of Architecture in Dresden, which is located at the campus of the Technical University in Dresden. Together with classrooms and purpose rooms, there is also a café, administrative part of faculty and lecturers background. A two-storey passage passes through the faculty, which acts as an entrance to the building, but also as a gateway to the campus on the north side. The mass of the building follows on the surrounding area, creating the campus in its own way and unique center for students and architects. Keywords: Fakulta architektury,Drážďany,Technická univerzita,TU Drážďany; Faculty of Architecture,Technische Universität,Dresden,TU Dresden Available at various departments of the ČVUT.
Fakulta architektury, TU Dresden

Předmětem bakalářské práce je návrh Fakulty architektury v Drážďanech, která je situována v kampusu Technické univerzity v Drážďanech. Spolu s učebnami a účelovými místnostmi se zde také nachází ...

Novotný Tomáš; Hlaváčková Aneta; Ježek Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Numerická simulace transsonického proudění se zdrojem tepla
Halama Jan; Ratingerová Marie; Prokop Vladimír
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá simulací chování plynu v rázové trubici, Lavalově dýze a náporovém motoru pomocí numerických metod. Použitými numerickými metodami jsou metoda konečných diferencí a metoda konečných objemů, jejichž principy jsou v práci vysvětleny. Další část práce se zabývá analýzou výsledků dosažených simulací.This bachelor thesis concentrates on the simulation of the behaviour of gas in a shock tube, a Laval nozzle and in a ramjet engine, by the use of numerical methods. These numerical methods are: the Finite Difference Method and the Finite Volume Methods. The principals of both are explained in this work. Another part of this work deals with the analysis of the acquired results. Keywords: Eulerovy rovnice,metoda konečných diferencí,metoda konečných objemů,rázová trubice,rázová vlna,Lavalova dýza,náporový motor; Euler?s Equations,Finite Difference Method,Finite Volume Method,Shock Tube,Shock Wave,Laval?s Nozzle,Ramjet Engine Available at various departments of the ČVUT.
Numerická simulace transsonického proudění se zdrojem tepla

Tato bakalářská práce se zabývá simulací chování plynu v rázové trubici, Lavalově dýze a náporovém motoru pomocí numerických metod. Použitými numerickými metodami jsou metoda konečných diferencí a ...

Halama Jan; Ratingerová Marie; Prokop Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases