Number of found documents: 228084
Published from to

Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina
Vališková, Radka; Jandejsek, Petr; Noble, Timothy
2017 - Czech
Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku 2015 vyhlásil papež František. Sobrinova chudých a je silně formována osobní zkušeností, již učinil Sobrino v Salvadoru. Chudobou má na mysli p edevším nespravedlivou chudobu Latinské Ameriky nebo ší eji T etího světa. Těmto důrazům odpovídá pojetí milosrdenství, jež je určeno zejména nespravedlivě chudým. Na jeho počátku stojí soucit, z něhož p ímo vychází pot eba druhému pomoci, osvobodit ho od jeho utrpení. ídit se principem milosrdenství pak neznamená pouze p ímou pomoc, ale také hledání p íčin utrpení. Ty jsou podle teologie osvobození systémové, a proto nestačí apelovat na změnu chování jednotlivců, ale také na transformaci společenských institucí. Františkovo pojetí milosrdenství je v rámci dokumentů, jež se vztahují ke Svatému roku, širší. Je určeno nejen těm, kte í trpí nedostatkem, ale také h íšníkům, kte í jsou si vědomi vlastní h íšnosti. Práce klade spolu se Sobrinem důraz p edevším na první stránku milosrdenství, a proto se podrobněji věnuje Františkovým postojům k p íčinám chudoby. Dochází k závěru, že František sice vyzdvihuje individuální zodpovědnost, nicméně mu apel na transformaci... Available in a digital repository NRGL
Ohlédnutí za Svatým rokem milosrdenství prostřednictvím teologie Jona Sobrina

Tato práce se věnuje milosrdenství v teologii osvobození u Jona Sobrina a prost ednictvím témat, jež Sobrino p ináší, a důrazů, jež klade, nahlíží na milosrdenství Svatého roku, který na konci roku ...

Vališková, Radka; Jandejsek, Petr; Noble, Timothy
Univerzita Karlova, 2017

Patologické hráčství
Šimůnková, Nikola; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
2017 - Czech
This bachelor thesis is focused on the problem of pathological gambling as a socio- pathological phenomenon. The aim of this work is to gather and sum up information about pathological gambling. First chapter of this work is devoted to the characteristics of pathological gambling as a socio-pathological phenomenon. This chapter also deals with types of socio-pathological phenomena and the causal theory. Next chapter focuses on the definition of pathological gambling, types of games and causes of pathological gambling. Third chapter describes the impact of pathological gambling to the gambler's family and the gambler itself. Gambler typology and phases of pathological gambling are also mentioned. Methods and types of prevention, as well as high-risk groups, are described in fourth chapter. Fifth chapter deals with pathological gambling treatment, including brief description of each treatment method. To supplement the gathered information, interviews with former pathological gambler and dr. Karel Nešpor, addiction treatment specialist, are included in this work. Keywords player, gambling,pathologicalgambling, prevention, treatment, gamble,hazard, pathology Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku patologického hráčství jako sociálně patologického jevu. Má za cíl získat a shrnout co nejvíce poznatků a informací o patologickém hráčství. Protože patologické hráčství spadá do oblasti sociálně patologických jevů, v mé první kapitole jsem se věnovala základní charakteristice patologického hráčství, jako sociálně patologického jevu. Vymezila jsem také typy sociálně patologických jevů a podstatnou část první kapitoly jsem věnovala teoriím příčin. Další kapitola se věnuje konkrétně patologickému hráčství, jeho obecné definici, druhům hazardních her a možným příčinám patologického hráčství. Ve třetí kapitole popisuji, jak může patologické hráčství změnit život samotnému hráči a také jeho blízkému okolí a rodině. Nezapomněla jsem ani na určitou typologii hráčů a stádia rozvoje gamblerství. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny možnosti prevence patologického hráčství, její typologie a ohrožené skupiny. Pátá kapitola se věnuje léčbě patologického hráčství, kde stručně popisuji konkrétní léčebné postupy. Pro doplnění všech informací, které jsem z literatury získala, jsem do práce zařadila rozhovor s bývalým patologickým hráčem a také názor odborníka, pana doktora Karla Nešpora, který se věnuje léčbě návykových nemocí. Klíčová slova hráč, hazardní hry,... Keywords: hráč; hazardní hry; patologické hráčství; prevence; léčba; gamblerství; hazard; patologie; player; gambling; pathological gambling; prevention; treatment; gamble; hazard; pathology Available in a digital repository NRGL
Patologické hráčství

This bachelor thesis is focused on the problem of pathological gambling as a socio- pathological phenomenon. The aim of this work is to gather and sum up information about pathological gambling. First ...

Šimůnková, Nikola; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky
Disha, Alena; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
2017 - Czech
1 Summary This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as part of the concept of so-called racial hygiene in Nazi Germany, to analyze the causes that led to its origin, its course and its consequences. At the same time, this work will try to answer two questions. Why the racist regime achieved such "successes" exactly in Germany? How could h it justify "racial hygiene" projects and, in particular, the Lebensborn project? In order to provide answers to these questions, the work deals with the analysis of several societal levels at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century in Germany and Europe, which played an important role in its creation. At the end of the thesis it assesses the topic of current racism, its risks for present day and deals with possible forms of its prevention in the Czech Republic. Keywords Lebensborn, racism, racial hygiene. 1 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o projektu Lebensborn, jeho příčinách a důsledcích. Cílem práce je představit projekt Lebensborn jako součást koncepce tzv. rasové hygieny v nacistickém Německu, analyzovat příčiny, které vedly k jeho vzniku, jeho průběh a důsledky. Zároveň se tato práce pokusí odpovědět na dvě otázky. Proč právě v Německu dosáhl rasistický režim takových "úspěchů"? Jak mohl ospravedlnit projekty "rasové hygieny" a zvláště pak projekt Lebensborn? Proto, aby práce nabídla odpovědi na tyto otázky, zabývá se analýzou několika společenských rovin na konci 19. století a na počátku 20. století v Německu i v Evropě, které hrály významnou roli při jeho vzniku. V závěru práce hodnotí aktuálnost tématu rasismu, jeho rizika pro dnešní dobu a zabývá se možnými formami jeho prevence v ČR. Klíčová slova Lebensborn, rasismus, rasová hygiena. Available in a digital repository NRGL
Projekt Lebensborn, jeho příčiny a důsledky

1 Summary This bachelor thesis deals with the Lebensborn project, its causes and consequences. The aim of the thesis is to introduce the Lebensborn project as part of the concept of so-called racial ...

Disha, Alena; Dočkal, Jan; Mašát, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.
Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
2017 - Czech
This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the aspect of physical movement related to Hip Hop subculture. This paper deals with the physical, psychological and social influence of movement on human being. The differences between the conception of dance as a therapeutic movement and as the artistic movement are also presented. Breakin, one of the four basic elements of Hip Hop, is more deeply discussed. The development of Street Dance battle is also reviewed. The work marginally deals with the characteristics of the selected Street Dance styles. Practical exercises and practical examples where Hiphop is used in youth work can be found at the end of the thesis. The purpose of this bachelor thesis is to provide theoretical and practical information about the use of Street Dance and generally Hiphop in social work with pedagogical and psychological influence on young people. Bakalářská práce se zabývá vznikem subkultury Hip Hop, vývojem subkulturních elementů a využitím Hiphopu v sociální práci s mládeží. V zorném poli této práce je převážně pohybová stránka Hip Hopové subkultury. Práce rozebírá vliv pohybu na člověka po stránce fyzické, psychické i sociální. V práci jsou uvedeny rozdíly v pojetí tance jako uměleckého pohybu a jako terapeutického pohybu. Dále se podrobněji zabývá vznikem a vývojem jednoho ze čtyř základních elementů Hip Hopu - breakinu. Dalším rozebíraným tématem je vývoj Street Dance battlů. Okrajově se práce zabývá i charakteristikou vybraných tanečních pouličních stylů. V práci lze nalézt i praktická cvičení a příklady z praxe, při kterých je při práci s mládeží využíván Hiphop. Cílem práce je poskytnout teoretické i praktické informace o využití Street Dance a Hiphopu obecně v sociální práci s pedagogicko- psychologickým působením na mládež. Available in a digital repository NRGL
Hiphop jako sociální subkultura a filosofie sebeprojevu. Možný způsob práce s mladými lidmi.

This bachelor thesis focuses on the emergence of Hip Hop subculture, the development of subcultural elements and on the use of Hiphop in social work with the youth. The main topic of this work is the ...

Kračmanová, Kateřina; Pařízek, Michal; Bauerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla
Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical problem. Ethical aspects of doping are often disregarded by the society because doping is more commonly looked upon as a health risk associated with using forbidden substances in sport. The bachelor thesis also describes the link between doping and young people - a recent problem which needs to be tackled. At the end the bachelor thesis introduces possible prevention concerning forbidden substances in sport as an important topic in contemporary times. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopingu ve sportu jako lží o výkonu těla sportovce nejen sobě samému, ale také společnosti. Práce je zaměřena na doping jako etický problém. Etické aspekty dopingu jsou společností často opomíjeny, protože se na doping nahlíží spíše, jako na zdravotní risk spojený s užíváním zakázaných látek ve sportu. Tato práce také popisuje spojitost mezi dopingem a mládeží, jako aktuální problém, který je potřeba řešit. Na závěr je v práci nastíněna možná prevence zakázaných látek ve sportu, která je v současnosti důležitým tématem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Doping ve sportu jako lež o výkonu lidského těla

This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping as an ethical ...

Burdová, Karolína; Pařízek, Michal; Fischer, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy
Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
2017 - Czech
This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means special primary school in Žebrák, a small town near Praha. This study makes efforts to derive from theoretical sources originated from The Czech Republic primarily. Theoretical knowledge is a base for practical observation just in the school. This study takes one class like a representative of this school. This class is frequented by pupils that have such good chance for achievement of knowledge and skills according to qualitative and quantitative points of view. Findings about the school come from practical work of author of this study there. This work and collection of information went for few months. The study describes methods that used there, including practical examples for a better picture about methods use. This study makes effort to connect theory and practice and also to compare them in terms of additional context of useful information from pedagogical theory and Czech school law. The study observes its target continuously. There has evaluated achievement of its target in the final conclusion. Keywords Methods, education, pedagogy, special, children, knowledge, empathy. Tato bakalářská práce s názvem "Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy" se zabývá použitím výukových metod v jedné z českých speciálních škol, konkrétně v základní, praktické a speciální škole v Žebráku. Práce se snaží vyjít z teoretických poznatků, které čerpá povětšinou z tuzemských pramenů. Tyto poznatky se pak snaží vypozorovat v praxi speciální školy, která je v textu práce reprezentována jednou ze tříd prvního a druhého ročníku, kam docházejí žáci s relativně největší šancí na osvojení znalostí a dovedností, a to jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině. K tomu posloužilo několikaměsíční praktické působení autora práce na této škole a sběr dat pro ni. Práce popisuje výukové metody, které se používají na této škole, a to včetně uvedení praktických příkladů pro lepší představu. Zdůvodňuje se v ní také, proč některé metody v praxi školy používány nejsou. Práce se snaží o propojení teorie a praxe a jejich porovnání. Uvedené poznatky se snaží osvětlit za pomoci širšího kontextu užitečných informací z pedagogické teorie, ale i zákonných norem. Práce se snaží průběžně stále sledovat cíl, ke kterému je určena, a v závěru hodnotí dosažení tohoto cíle. Klíčová slova Metody, výuka, pedagogika, speciální, děti, znalosti, empatie. Available in a digital repository NRGL
Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy

This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means ...

Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Ošetřovatelská péče o pacientku s kritickou končetinovou ischemií
Čechurová, Alžběta; Vytejčková, Renata; Svobodová, Alžběta
2017 - Czech
The bachelor thesis is focused on the nursing care of the patient with chronic lower limb ischemia which is already well-known disease among the population. It has been reported that this disease affects 3-6% of the population of the Czech Republic aged 60 and above. The case study is focused on a patient J.K. who is repeatedly treated for chronic lower limb ischemia and its complications. From the nursing point of view, the complications of this illness are serious and it is important to observe them in order to prevent further complications. The bachelor thesis sets out several goals. First of all, the goal is to elaborate an overview of analgesics and finding out their effectiveness using pain-rating scales. Furthermore this goal is also observing patient's understanding of using the pain-rating scale and also aims to achieve pain relief. The second aim of the thesis is the evaluation of patient's surgical wounds and chronic defects of the left lower limb. It involves the recording of the binding procedures and justification of the individual bundling materials used. This section contains photo documentation and comparison of different solutions to these nursing problems in other hospital facilities. The theoretical part summarizes the general knowledge about anatomy, morphology, and pathology... Bakalářská práce je zaměřená na ošetřovatelskou péči u pacientky s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), která je dnes v populaci už velmi rozšířená. Uvádí se, že touto chorobou trpí 3-6% obyvatel České republiky ve věku nad 60let. Případová studie se zaobírá pacientkou J.K., která je opakovaně léčená pro ICHDK a její komplikace. Z ošetřovatelského pohledu jsou komplikace nemoci vážné a je důležité je sledovat, aby se nezhoršovaly. Bakalářská práce si stanovuje několik cílů. Jednak vypracovat přehled analgetik a zjistit jejich účinek za pomocí hodnotících škál. Dále sledovat porozumění pacientky hodnotící škále, v neposlední řadě pak dosažení zmírnění bolesti. Druhým cílem práce je zhodnocení nově vzniklých operačních ran a chronických defektů na prstech levé dolní končetiny. Zaznamenání převazových postupů a odůvodnění použitých převazových materiálů. Tato část obsahuje fotodokumentaci. Porovnání řešení ošetřovatelských problémů v jiných zařízeních. Teoretická část shrnuje všeobecné znalosti o anatomii, morfologii a patologii tepenného řečiště, s důrazem na ischemickou chorobu dolních končetin. Praktická část práce se zabývá informacemi o pacientce od příjmu do nemocnice, ale i po propuštění. Podrobný popis celé hospitalizace a operačního výkonu, až po ošetřovatelskou problematiku... Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacientku s kritickou končetinovou ischemií

The bachelor thesis is focused on the nursing care of the patient with chronic lower limb ischemia which is already well-known disease among the population. It has been reported that this disease ...

Čechurová, Alžběta; Vytejčková, Renata; Svobodová, Alžběta
Univerzita Karlova, 2017

Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake
Šimková, Marie - Magdalena; Zvoníčková, Marie; Šroubek, Jan
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with brain tumor diseases. First part contains theoretical and general information about tumors, its origin, diagnostics and treatment options. Second part consists of case report of patient with specific brain tumor, which was treated, according to the latest medical procedures, with Awake brain surgery. Following part of the thesis focuses on specific nursing care and specific problems and needs descriptions of the pactient who is after Awake surgery at the intesive care unit. Keywords: gliom, astrocytom, awake surgery, brain mapping, consciouness, needs, intensive nursing care, psyche Bakalářská práce pojednává o nádorovém onemocnění mozku. První část práce obsahuje teoretické a obecné informace o nádorových onemocněních, jejich vzniku, diagnostice a možné léčbě. Druhá část je pak vyhrazena pro kazuistiku pacientky se specifických nádorovým onemocněním mozku, které je dle nejnovějších lékařských postupů řešeno operací Awake. Následně je část práce zaměřena na specifickou ošetřovatelskou péči a popis obtíží a sestrou komplexně viděných potřeb pacientky, která je bezprostředně po operaci na JIP. Klíčová slova: Gliom, astrocytom, awake operace, brain mapping, vědomí, potřeby, intenzivní komplexní péče, psychika Available in a digital repository NRGL
Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake

This bachelor thesis deals with brain tumor diseases. First part contains theoretical and general information about tumors, its origin, diagnostics and treatment options. Second part consists of case ...

Šimková, Marie - Magdalena; Zvoníčková, Marie; Šroubek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Nemoci způsobené vibracemi
Štefanová, Alena; Hrnčíř, Evžen; Malinová, Jana
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Nemoci způsobené vibracemi

Štefanová, Alena; Hrnčíř, Evžen; Malinová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Alkohol a teenageři
Poskerová, Lenka; Vaníčková, Eva; Schneidrová, Dagmar
2017 - Czech
This thesis "Alcohol and teenagers" describes the problems that alcohol brings to children and teenagers. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines the children's lifestyle and age differences. It also describes preventative measures and legislative precautions. The practical part provides results of a survey on whether children in selected primary schools ever consumed alcohol, and if yes how many times they did so. The survey also included questions on whether family members ever offered alcohol to them and whether they ever purchased alcohol themselves. Keywords: alcohol consumption - risk for children - risk and protective factors - prevention and prevention programs Bakalářská práce "Alkohol a teenageři" popisuje problematiku alkoholu a jeho užívání mezi dětmi a mladistvými. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje popisu životního stylu a věkových zvláštností dětí. Popisuje možnosti prevence, její druhy a legislativní opatření. Praktická část sděluje výsledky dotazníkového šetření týkajícího se výzkumných otázek, zda děti vybraných základních škol někdy konzumovaly alkohol, zda jim byl někdy nabídnut členem rodiny, kolikrát za život alkohol konzumovaly nebo zda si žáci alkohol sami koupili. Klíčová slova: konzumace alkoholu - rizika u dětí - rizikové a protektivní faktory - prevence a preventivní programy Keywords: Alkohol - životní styl - teenageři; Alcohol - life style - teenagers Available in a digital repository NRGL
Alkohol a teenageři

This thesis "Alcohol and teenagers" describes the problems that alcohol brings to children and teenagers. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part outlines the ...

Poskerová, Lenka; Vaníčková, Eva; Schneidrová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases