Number of found documents: 244162
Published from to

Porovnání směrných a tržních cen vybraných stavebních prací
Čápová Dana; Hanusová Karolína; Střelcová Iveta
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je porovnání směrných cen daných katalogem ÚRS Praha a.s. a tržních cen reálných dodavatelských firem ve dvou kategoriích oblasti pomocné stavební výroby (PSV). První teoretická část se zabývá seznámením se základními informacemi souvisejícími s předmětem práce v oboru oceňování a příprava staveb. V praktické části je řešeno porovnání cen prací u sádrokartonových konstrukcí a montáž podlah z dlaždic a obkladů. Výsledkem práce je vyhodnocení procentuální odchylky směrných a tržních cen, návrh možných úprav cen dle reálných nákladů a doporučení tvorby nabídkových cen.This Bachelor thesis is focused on comparing standarded prices from the Czech cataloque written by ÚRS Prague a.s. and real market prices from the contractors in two categories of the Accessory Building Production. In a theoretical part there are summarized basic knowledge of the building pricing and construction preparation. In a practical part the gypsum stucture works and tile floor works are compared. The conclusion of the work is percentage of the deviation between standarded and real market prices and new proposal of the prices which would fit the most for described speciffic types of works. Keywords: Tržní cena,směrná cena,náklady,položkový rozpočet,nabídka,zhotovitel; Market price,standarded price,costs,budget,bid,contractor Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání směrných a tržních cen vybraných stavebních prací

Předmětem této bakalářské práce je porovnání směrných cen daných katalogem ÚRS Praha a.s. a tržních cen reálných dodavatelských firem ve dvou kategoriích oblasti pomocné stavební výroby (PSV). První ...

Čápová Dana; Hanusová Karolína; Střelcová Iveta
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA
Frková Jana; Lapka Tomáš; Molnár Zdeněk
2018 - Czech
Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. Následuji krátký popis o technickém konopí a jeho unikátních vlastnostech. V praktické části je využito znalostí z těchto dvou kapitol a je sestaven komplexní podnikatelský plán.This thesis deals with the creation of a business plan for already existing enterprise LAPKA. The theorethical part describes specific methods for its creation, what it should contain and what is its goal. The theorethical part is followed by short explanation containing basic knowledge about industrial hemp. Tha last part deals with actual creation of the business plan. All acumulated knowledge in previous parts is used there. Keywords: Podnikatelský plán,technické konopí,podnik,marketingový mix,finanční plán,vnitropodnikový dokument; Business plan,industrial hemp,enterprise,marketing mix,financial plan,in-house document Available in digital repository of ČVUT.
Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA

Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. ...

Frková Jana; Lapka Tomáš; Molnár Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studie proveditelnosti investičního záměru
Prostějovská Zita; Macnarová Adéla; Kalčev Petr
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá, jak už sám její název napovídá, studií proveditelnosti investičního záměru. První, teoretická, část bakalářské práce uvádí základní pojmy, které s tímto tématem velmi úzce souvisí a upřesňuje, jaké fáze investiční projekt a jeho životní cyklus obnáší. V neposlední řadě poskytuje cenné informace o tom, k čemu samotná technicko-ekonomická studie slouží a jak by měla být strukturována. V další části se práce zaobírá konkrétním projektem, na který bude studie proveditelnosti aplikována. Zde je specifikován investiční záměr, obsahuje shrnutí podkladů pro zpracování studie proveditelnosti, stanovení předběžných provozních nákladů, výnosů za poskytnuté služby, cash flow a rizikové scénáře.This bachelor thesis deals with the issue and significance with the Feasibility study of investment project. First, theoretical, part of this bachelor thesis shows basic concepts which are closely connected with this topic and specifies which phases investment project and his life cycle contains. Last but not least this document gives us really important information about the Feasibility study and what is it used for. Next part is about specific project which is background for this Feasibility study. There is our specific project more concretized, contains a summary of the background to the Feasibility study, preliminary operating costs, revenue for the services provided, cash flow and risk scenarios. Keywords: Studie proveditelnosti,investiční záměr,investiční rozhodování,podnikatelská příležitost,investiční a provozní náklady,investice,katastr nemovitostí,cash flow,výnosy,rizika,rizikové scénáře; Feasibility study,investment project,investment decisions,business opportunity,investment and operating costs,investment,cadastral register,cash flow,earnings,risks,risk scenarios Available in digital repository of ČVUT.
Studie proveditelnosti investičního záměru

Tato bakalářská práce se zabývá, jak už sám její název napovídá, studií proveditelnosti investičního záměru. První, teoretická, část bakalářské práce uvádí základní pojmy, které s tímto tématem velmi ...

Prostějovská Zita; Macnarová Adéla; Kalčev Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic
Vondrouš Petr; Bauer Karel; Dušek Jiří
2018 - Czech
V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek a jsou tak určeny podmínky, ve kterých je výhodné použít danou technologii. Díky výsledkům porovnání je použita k praktické výrobě pouze technologie vyřezávání laserem. Touto metodou je vyrobena 3D papírová pohlednice, která využívá předností technologie laseru a je svým vzhledem na českém trhu inovativní.The bachelor thesis describes paper cutting technologies, aiming on posibility of cut postcard production. Laser cutting and die cutting technologies are described and compared from multiple views. In practical part innovative 3D postcards was designed and technology of laser cutting was used to manufacture it. Keywords: Laser,Vyřezávání,Vysekávání,Pohlednice; Laser,Cutworking,Cutting,Postcard Available in digital repository of ČVUT.
Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic

V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z ...

Vondrouš Petr; Bauer Karel; Dušek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Emulátor instrukční sady výukového procesoru
Schmidt Jan; Šebele Jiří; Zahradnický Tomáš
2018 - Czech
Tato práce se zaměřuje návrh a implementaci překladače, emulátoru a ladící aplikace pro instrukční sadu jednoduchého procesoru, který pomůže úplným začátečníkům zorientovat se v problematice programování v asembleru. Překladač pak umožňuje omezit instrukční sadu pro úlohy, kde chceme demonstrovat konkrétní rysy asembleru.This work focuses on the design and implementation of an assembler, emulator and a debugging application for an instruction set of a simple processor, which will enable beginners to orient themselves in the field of programming in the assembly language. It allows constraining of the instruction set for exercises, in which we want to demonstrate specific attributes of assembly programming. Keywords: Rust,C++,Qt,Assembly,AVR,Emulátor; Rust,C++,Qt,Assembly,AVR,Emulator Available in digital repository of ČVUT.
Emulátor instrukční sady výukového procesoru

Tato práce se zaměřuje návrh a implementaci překladače, emulátoru a ladící aplikace pro instrukční sadu jednoduchého procesoru, který pomůže úplným začátečníkům zorientovat se v problematice ...

Schmidt Jan; Šebele Jiří; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Finanční analýza vybraných stavebních společností
Nováková Vladimíra; Mička Tomáš; Tomek Aleš
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím se zabývá, jak se s ní pracuje, a jak se vyhodnocuje. V praktické části jsou pak představeny dvě vybrané firmy (s jednou navázaná spolupráce) a následně vytvořeny finanční analýzy těchto firem dle dostupných informací z účetních podkladů. Analýzy jsou dále vyhodnoceny a firmy porovnány.The subject of bachelor thesis is financial analysis of selected construction companies with theoretical and practical processing of financial analysis. The first part of the thesis describes what the financial analysis is, what it is doing, how we can work with it and how we evaluates it. On practical part i present two selected companies (with one i am working together) and after i made financial analysis of both companies according available informations from accounting documents. Analyzes are evaluated and companies are compared. Keywords: finanční analýza,metody finanční analýzy,podklady finanční analýzy,mezipodnikové srovnání; financial analysis,methods of financial analysis,documents to financial analysis,intercompany comparison Available in digital repository of ČVUT.
Finanční analýza vybraných stavebních společností

Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím ...

Nováková Vladimíra; Mička Tomáš; Tomek Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulátor kolového robota
Skrbek Miroslav; Balihar Tomáš; Kašpar Jiří
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu kolového robota, pro účely počítačové simulace. Model v simulátoru je použit pro testování, bez potřeby reálného robota. K realizaci celé simulace je použit simulátor jménem Gazebo, který je společně s operačním systémem Linux nutností pro spuštění celé simulace. Dále je pro realizaci simulace využit framework Robot Operating System, který vytváří komunikační vrstvu mezi modelem a softwarem robota. Díky této práci se urychlí vývoj pro robota a zároveň může práce posloužit i jako návod pro převedení reálného robota do simulátoru.This bachelor thesis addresses creation of a wheeled robot model for the purpose of computer simulation. The model in the simulator is used for testing without the need of the real robot. Simulator named Gazebo is used to implement this simulation and together with Linux operating system is essential for it. Also Robot Operating System framework is used to create communication layer between model and the software of real robot. This thesis will speed up development for the robot and it may also serve as a guide for creating model of any real robot. Keywords: Kolový robot,simulace robota,model robota,Robot FIT,Robot Operating System,Gazebo; Wheeled robot,robot simulation,robot model,Robot FIT,Robot Operating System,Gazebo Available in digital repository of ČVUT.
Simulátor kolového robota

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu kolového robota, pro účely počítačové simulace. Model v simulátoru je použit pro testování, bez potřeby reálného robota. K realizaci celé simulace je ...

Skrbek Miroslav; Balihar Tomáš; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

FITCOIN: webový náhled na blockchain
Starý Jan; Kaufman Rostislav; Kuchař Jaroslav
2018 - Czech
Práce se zabývá technologií blockchainu, jejím využitím při implementaci kryptoměny a možnostmi takový blockchain za běhu kryptoměny sledovat a procházet. Součástí práce je soupis možných řešení a přístupů použitelných pro zisk dat z blockchainu, zmínky o jejich výhodách a nevýhodách, a nakonec volba přístupu vhodného pro nasazení na kryptoměnu Fitcoin, vznikající souběžně. Výstupem práce je návrh v tuto chvíli použitelného systému a jeho částečná implementace ve formě dvou aplikací v jazyce Ruby, webové aplikace postavené na frameworku Rails a běžné Ruby aplikace pro komunikaci se sítí Fitcoin.The thesis deals with the blockchain technology, the ways it can be used to implement a cryptocurrency and the possibilities of browsing through the cryptocurrency's blockchain during its operation. It includes a summary of options and approaches that are useful for the acquisition of data from a blockchain, and then a choice of the most suitable approach to be used with the Fitcoin cryptocurrency that is being developed concurrently. The main output of this thesis is a design of a viable system and its partial implementation in the form of two applications written in Ruby, a web app created using the Rails framework and a plain Ruby app for the communication with the Fitcoin network. Keywords: kryptoměna,Fitcoin,Ruby,Rails,blockchain,náhled,node,Bitcoin; cryptocurrency,Fitcoin,Ruby,Rails,blockchain,explorer,node,Bitcoin Available in digital repository of ČVUT.
FITCOIN: webový náhled na blockchain

Práce se zabývá technologií blockchainu, jejím využitím při implementaci kryptoměny a možnostmi takový blockchain za běhu kryptoměny sledovat a procházet. Součástí práce je soupis možných řešení a ...

Starý Jan; Kaufman Rostislav; Kuchař Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Korelační útoky na TOR
Kokeš Josef; Fajfer Jan; Zahradnický Tomáš
2018 - English
Primárním cílem této bakalářské práce je popsat a provést korelační útok na anonymizační síť Tor. První kapitola analyzuje design Toru, model a vektory útoku. Druhá kapitola popisuje aktuální stav korelačních útoků na Tor a významné práce v této oblasti. Praktická část popisuje testy, které byly uskutečněny pomocí dvou různých metod na korelační útoky. Hlavní testy ukázaly poměrně dobrou korelaci s průměrným korelačním koeficientem r větším než 0,87 pro obě metody. Chybovost byla 5 % s žádnými výsledky, které by špatně identifikovaly vybraného klienta připojeného k Toru. Kapitola pokračuje analýzou faktorů ovlivňujících tyto útoky. Práci zakončuje kapitola popisující a analyzující opatření proti korelačním útokům na Tor.The primary goal of this bachelor's thesis is to describe and execute a correlation attack on the anonymity network Tor. It starts with an analysis of Tor's design, threat model, and attack vectors and continues with the analysis of the current state of correlation attacks on Tor and notable work in this field. The practical part contains execution of an attack using the Levine et al. and a modified Sun et al. method on the live Tor network. The main tests showed an overall good correlation with an average correlation coefficient r greater than 0.87 for both methods. The error rate was 5% with no false positives. The thesis continues with an analysis of factors influencing these attacks and concludes with a description and an analysis of countermeasures against end-to-end correlation attacks. Keywords: onion routing,Tor,korelační útoky,provedení útoku,protiopatření; onion routing,Tor,correlation attacks,attack execution,countermeasures Available in digital repository of ČVUT.
Korelační útoky na TOR

Primárním cílem této bakalářské práce je popsat a provést korelační útok na anonymizační síť Tor. První kapitola analyzuje design Toru, model a vektory útoku. Druhá kapitola popisuje aktuální stav ...

Kokeš Josef; Fajfer Jan; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ovlivňování vykreslování 3D scén v reálném čase pro DirectX 11
Štěpánek Filip; Čudka Jakub; Buček Jiří
2018 - Czech
Práce se zameruje na útoky na grafické programy, které využívají knihovny DirectX 11 pod operacním systémem Windows 10. Tyto útoky mají jako hlavní cíl pocítacové hry, ale dají se využít kdekoliv, kde se tato knihovna používá. Cílem práce je analyzovat fungování zmínených knihoven a na základe této analýzy vytvorit útok, který bude DirectX 11 zneužívat pro zmenu vykreslované scény bez zásahu do zdrojového kódu napadené aplikace. K rešení jsem použil programovací jazyk C++, který je nejvhodnejší pro práci s DirectX a techniku zvanou DLL injection. Výsledek práce je dynamická knihovna, která umožnuje manipulovat se scénou v testovacím programu.This Bachelor thesis focuses on attacks on graphics programs that use DirectX 11. These libraries are used under operating system Windows 10 in this case. The main aim of these attacks are computer games. The first goal of this work is to analyse the functioning of DirectX 11 libraries. The second one is to design an attack on mine own graphical application. It changes the behavior of the application during it's runtime. Result of this work is dynamic C++ library that is able to modify 3D graphical scene. Keywords: DLL injection,DirectX 11,DirectX 9,Ovlinování vykreslovánígrafiky,VF Table Hooking; DLL injection,DirectX 11,DirectX 9,VF Table Hooking,Tamperingwith graphical scene Available in digital repository of ČVUT.
Ovlivňování vykreslování 3D scén v reálném čase pro DirectX 11

Práce se zameruje na útoky na grafické programy, které využívají knihovny DirectX 11 pod operacním systémem Windows 10. Tyto útoky mají jako hlavní cíl pocítacové hry, ale dají se využít kdekoliv, kde ...

Štěpánek Filip; Čudka Jakub; Buček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases