Number of found documents: 231865
Published from to

Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice
PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo dopravy, Úřad pro civilní letectví, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Aeroklub ČR a Leteckou amatérskou asociaci ČR. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje historický exkurz vývojem státní správy u nás, konkrétně pak se zaměřením na oblast letecké dopravy. Druhá kapitola se věnuje pramenům českého leteckého práva se stručným popisem z hlediska jejich právní síly, závaznosti a struktury. Následující kapitola popisuje vymezení základních pojmů, kterými jsou letecké právo, civilní letectví, letadlo, státní suverenita, vzdušný prostor, státní příslušnost a registrace letadel, letecký rejstřík, letecká nehoda, incident a vážný incident. V závěrečné kapitole této bakalářské práce je popsána organizace státní správy v oblasti civilního letectví v České republice. This bachelor thesis deals with the state administration in the area of civil aviation of the Czech Republic. It is focused on its direct and indirect executive agencies and their activities. These include the Department of Transport, Authority of Civil Aviation, Institute of Investigating the Causes of Air Accidents, Office for Access to Transport, Aeroclub CR, Air and Amateur Association CR. The thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a historical excursion to the development of the state administration in the Czech Republic, specifically with a focus on air transport. The second chapter deals with sources of Czech aviation law with a brief description in terms of their legal force, binding and structure. The following chapter describes definitions of basic concepts such as aviation law, civil aviation, aircraft, state sovereignty, airspace, nationality and aircraft registration, aircraft register, air accident, incident and serious incident. The final chapter of this bachelor thesis describes the organization of state administration in the field of civil aviation in the Czech Republic. Keywords: Civilní letectví; státní správa; Zákon o civilním letectví; Ministerstvo dopravy; Úřad pro civilní letectví; Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod; Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře; Aeroklub ČR; Letecká amatérská asociace ČR.; Civil aviation; state administration; Bill of civil aviation; Department of Tranport; Authority of Civil Aviation; Institute of Investigating the Causes of Air Accidents; Office for Access to Transport Infrastructure; Aeroclub CR; Air Amateur Association CR. Available in digital repository of UPOL.
Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice

Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo ...

PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře
Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
2017 - Czech
Keywords: vadné držení těla; zatížení dětské páteře; deformity páteře; vyrovnávací cvičení; Incorrect bodily posture; strain of a child's spine; spine deformities; balancing exercise Available in a digital repository NRGL
Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře

Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
2017 - Czech
The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the neutrino experiment JUNO. The method is based on use of Compton scattering in the tested scintillator and on precise spectroscopy of the scattered gamma radiation. Cílem práce je měření linearity světelného výtěžku kapalného scintilátoru. Znalost odchylky od linearity je velmi důležitá pro interpretaci dat naměřených připravovaným neutrinovým experimentem JUNO. Metoda měření je založena na využití Comptonova rozptylu ve studovaném scintilátoru a precizní spektroskopie rozptýleného gama záření. Keywords: kapalný scintilátor; světelný výtěžek; linearita; neutrino; oscilace; JUNO; liquid scintillator; light yield; linearity; neutrino; oscillation; JUNO Available in a digital repository NRGL
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO

The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the ...

Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Elektronické studijní materiály se zaměřením na botaniku vyšších semenných rostlin
Kocum, Michal; Skýbová, Jana; Novotný, Petr
2017 - Czech
Keywords: cévnaté rostliny; elektronické materiály; memorizace; spacing efekt testovací efekt; flashcards; spermatophytes; digital study materials; memorization; spacing effect; testing effect; flashcards Available in a digital repository NRGL
Elektronické studijní materiály se zaměřením na botaniku vyšších semenných rostlin

Kocum, Michal; Skýbová, Jana; Novotný, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Role amerických médií na španělsko-americký konflikt v roce 1898
Honsová, Eliška; Kozák, Kryštof; Šafařík, Petr
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with the influence of American media on the decision to intervene in Cuba in 1898. The aim is to find out the reasons for the American intervention in Cuba and the role of American media, especially tabloids, in this decision making. The paper analyzes and justifies the factors that influenced the decision of President William McKinley. The first part describes the change of American media at the end of nineteeth century and explains the concept of yellow journalism that links to tabloids. The second part deals with events and political decisions before American intervention and ends with a brief description of the conflict. The last part discusses the role of tabloids in the context of the conflict. There are some arguments that focus specifically on the impact of reports on the American public and the penetration into politics. It has been found that the influence of American tabloids at that time is overestimated and was not the main reason for the US intervention on the island. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem amerických médií na rozhodnutí k intervenci na Kubě v roce 1898. Cílem je zjistit, jaké byly důvody k americkému zásahu na Kubě a jakou roli v tomto rozhodování hrála americká média, zejména bulvární deníky. Práce analyzuje a zdůvodňuje, jaké faktory měly dopad na rozhodnutí prezidenta Williama McKinleyho. V první části je popsána změna amerických médií na konci devatenáctého století a vysvětlen pojem žlutý tisk, který se pojí s bulvárními deníky. Druhá část se týká událostí a politického rozhodování před americkou intervencí a je zakončena stručným popisem konfliktu. V poslední části se rozebírá role bulvárních deníků v souvislosti s konfliktem. Jsou zde uvedeny argumenty, které se konkrétně zaměřují na dopad reportáží na americkou veřejnost a pronikání do politiky. Autorka zjišťuje, že vliv amerických bulvárních deníků v té době se přeceňuje a nebyl hlavním důvodem k americkému zásahu na ostrově. Keywords: Spojené státy americké; Kuba; žlutý tisk; William McKinley; W. Hearst; J. Pulitzer; novinařina; bulvární tisk; kubánská nezávislost; The United States od America; Cuba; yellow journalism; William McKinley; W. Hearst; J. Pulitzer; journalism; tabloids; intependence of Cuba Available in a digital repository NRGL
Role amerických médií na španělsko-americký konflikt v roce 1898

This bachelor thesis deals with the influence of American media on the decision to intervene in Cuba in 1898. The aim is to find out the reasons for the American intervention in Cuba and the role of ...

Honsová, Eliška; Kozák, Kryštof; Šafařík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Vliv Provence na dílo Paula Cézanna a význam jeho tvorby v rámci vývoje dějin umění.
Žídková, Anna; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
2017 - Czech
Keywords: Paul Cézanne; Louis-Auguste Cézanne; Émile Zola; Aix-en-Provence; impresionismus; akademismus; romantismus; Paul Cézanne; Louis-Auguste Cézanne; Émile Zola; Aix-en-Provence; impresionisme; akademicisme; Romanticism Available in a digital repository NRGL
Vliv Provence na dílo Paula Cézanna a význam jeho tvorby v rámci vývoje dějin umění.

Žídková, Anna; Kalfiřtová, Eva; Müllerová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Tourettův syndrom
Lopočová, Kristýna; Ehler, Edvard; Pavlasová, Lenka
2017 - Czech
Keywords: Tourettův syndrom; tik; bazální ganglia; přidružené poruchy chování; Tourette syndrome; tic; basal ganglia; associated behavioural disorders Available in a digital repository NRGL
Tourettův syndrom

Lopočová, Kristýna; Ehler, Edvard; Pavlasová, Lenka
Univerzita Karlova, 2017

DLC jako marketingový nástroj v herním průmyslu
Brádlerová, Andrea; Švelch, Jaroslav; Koudelková, Petra
2017 - Czech
This thesis deals with the phenomenon of DLC in the context of marketing communication. DLC or downloadable content expanding the basic game, is a relatively new concept in the video game industry and its role is increasingly important in marketing communication in video games. The main focus of this thesis is to map DLC and analyze its importance in marketing communication and public relations of video game titles of various genres. Theoretical part of the thesis is focused on explaining the basic principles of understanding a video game as a medium, the specifics of gaming industry and description of the DLC itself as a content and marketing tool in video games. The research part of the thesis is dedicated to three case studies which deal with video games of different genres. Case studies are focused both on the practice of video game publishing companies and on reception of DLC on the side of the fans. The games being focused on are The Witcher 3 (RPG or a role-playing game), Civilization V (strategy game) and Battlefield 4 (FPS or first-person shooter game). Case studies focus on the role of DLC in games, marketing communication about DLC and conversely its role in marketing communication, reception of DLC in gaming communities and specific functions of DLC dependent on the video game genre. Tato práce se věnuje fenoménu DLC v kontextu marketingové komunikace. DLC neboli downloadable content, tedy stahovatelný obsah rozšiřující základní hry, je jedním z poměrně nových jevů v herním průmyslu a jeho role je stále důležitější také v marketingové komunikaci her. Hlavním zaměřením této práce je proto zmapování DLC a analýza jeho působení v marketingové komunikaci a public relations herních titulů rozdílných žánrů. Výklad v teoretické části práce směřuje k pochopení základních souvislostí pojetí videohry jako média, nastínění specifik herního průmyslu a popisu samotného DLC jako obsahového i marketingového nástroje ve videohrách. Výzkumná část je věnována třem případovým studiím, které pojednávají o videohrách rozdílných herních žánrů. Případové studie se zabývají jak praxí herních vydavatelských společností, tak i přijetím DLC na straně fanoušků. Pozornost je soustředěna na videohry The Witcher 3 (RPG hra neboli role-playing game), Civilization V (strategická hra) a Battlefield 4 (FPS hra neboli first-person shooter game). Případové studie se zaměřují na roli DLC ve hrách, marketingovou komunikaci DLC a naopak také jeho roli v marketingové komunikaci, recepci DLC v herních komunitách a specifické funkce DLC v závislosti na žánru her. Keywords: DLC; videohry; herní průmysl; marketingová komunikace; public relations; Zaklínač; Battlefield; Civilization; DLC; video games; video game industry; marketing communication; public relations; The Witcher; Battlefield; Civilization Available in a digital repository NRGL
DLC jako marketingový nástroj v herním průmyslu

This thesis deals with the phenomenon of DLC in the context of marketing communication. DLC or downloadable content expanding the basic game, is a relatively new concept in the video game industry and ...

Brádlerová, Andrea; Švelch, Jaroslav; Koudelková, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Transparentnost v poválečné parlamentní architektuře v Německu
Novotný, Daniel; Nigrin, Tomáš; Emler, David
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with transparency in parliamentary architecture in Germany from foundation of the Federal republic in 1949 to the present. The aim of this thesis is following of efforts to distance themselves from the Nazi past in the leitmotif of parliamentary architecture and following this thesis deals with how a concept of transparency manifested and how was related to the idea of functioning of German democracy. The method of this work is qualitative content analysis of available text material. Thesis is divided into chapters that are chronologically built according to main three parliament constructions in postwar era and subsequently examines parliament buildings on local level. Based on the submitted observation, it concludes that new architecture style of parliament building was built and creates break with Nazi architecture and this concept is characterized by connection of quality of glass material and character of German democracy. This concept finds its roots in early imminently in aftermath of World War II and despite other important events in German history, this concept continues to be leading characteristic of state buildings, because it reflects functioning of German democracy. Práce se věnuje transparentnosti v parlamentní architektuře v Německu v období od založení Spolkové republiky v roce 1949 až po současnost. Jejím cílem je sledování snah o distancování se od nacistické minulosti v leitmotivu parlamentní architektury a v návaznosti práce zkoumá jak se koncept transparentnosti projevoval a jak se vztahoval k myšlence fungování německé demokracie. Sledování je zkoumáno na základě kvalitativní obsahové analýzy dostupného textového materiálu. Práce je členěná do kapitol chronologicky seřazených dle styčných bodů hlavních staveb tří parlamentů v poválečném období a následně zkoumá parlamenty na lokální úrovni. Na základě předloženého sledování dochází k závěru, že došlo k vytvoření nového architektonického stylu vládní architektury, který vytváří zlom s nacistickou architekturou a je charakteristický vytvořením spojení mezi vlastností stavebního materiálu skla a charakterem fungování demokracie. Tento koncept nachází svůj počátek bezprostředně po druhé světové válce a navzdory jiným důležitým událostem, které potkaly německou historii, v architektuře přetrval, jelikož stále reflektuje charakter německé demokracie. Keywords: Parlamentní architektura; národní identita; Německo; transparentnost; vyrovnávání se s minulostí; demokracie; Parliamentary architecture; national identity; Germany; transparency; dealing with the past; democracy Available in a digital repository NRGL
Transparentnost v poválečné parlamentní architektuře v Německu

This bachelor thesis deals with transparency in parliamentary architecture in Germany from foundation of the Federal republic in 1949 to the present. The aim of this thesis is following of efforts to ...

Novotný, Daniel; Nigrin, Tomáš; Emler, David
Univerzita Karlova, 2017

Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby
Zdeňková, Eva; Suchý, Jiří; Vacek, Filip
2017 - Czech
Theme of the work: Comparison of game skills between Czech, New Zealand and Canadian nation team of women's rugby Student: Eva Zdeňková Supervisor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Aims: The purpose of bachelor thesis is to found the biggest lack of game skills and the standard situations in Czech national team in comparison with studied teams and judge if skill errors of players are significant for the results of particular matches. Methodology: Firstly we work up assignments. With the help of the created stats we will compare differences in success of particular teams. Also we will ascertain if skill errors of players are significant for the results of matches. Results: There is no significant difference in between the game skills of Czech national team and both New Zealand or Canadian national teams. A slight difference could be seen in; passing, dynamics and continuity of a game. Those differences are not as visible as expected, therefore the more significant differences in between the observed teams, have been suspected to come up from players conditioning. Keywords: Rugby union, game skills, standard situation, game performance, individual error. Název bakalářské práce: Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby. Zpracovala: Eva Zdeňková Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit, ve kterých herních činnostech a standardních situacích má český národní tým nedostatky v porovnání se zkoumanými týmy a posoudit, zda chyby hráček v těchto činnostech vypovídají o výsledcích jednotlivých utkání. Metodika práce: Nastudovat z odborné literatury potřebné informace a stanovit bližší metodiku. Získat potřebné videozáznamy a pilotním ověřením zjistit, zda je daná videoanalýza zrealizovatelná. Z videozáznamů všech utkání vytvořit statistiky a s jejich pomocí porovnat rozdíly jednotlivých týmů. Vyhodnotit výsledky práce a nastínit doporučení do praxe. Výsledky práce: Nenalezli jsme zásadní rozdíly v herních činnostech u českého týmu oproti novozélandskému a kanadskému. Malé odchylky jsme vypozorovali v přihrávkách, v dynamice a kontinuitě hry. Diference mezi nimi nejsou tak zřetelné, jak bychom předpokládali, a proto se domníváme, že zřetelnější rozdíly mezi pozorovanými týmy budou v kondičních schopnostech hráček. Klíčová slova: ragby, herní dovednosti, standardní situace, herní výkon, chyba jednotlivce Keywords: rugby; herní dovednosti; standardní situace; herní výkon; chyba jednotlivce; rugby union; game skills; standard situation; game performance; individual error Available in a digital repository NRGL
Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby

Theme of the work: Comparison of game skills between Czech, New Zealand and Canadian nation team of women's rugby Student: Eva Zdeňková Supervisor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Aims: The purpose of ...

Zdeňková, Eva; Suchý, Jiří; Vacek, Filip
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases