Number of found documents: 208243
Published from to

Smysl života středoškolské mládeže
NAGYOVÁ, Andrea
2017 - Czech
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a psychologického hlediska. Cílem empirické části bylo zjistit, jakým způsobem nahlíží středoškolská mládež na vybraná témata smrt, stáří, svoboda, osobní cíle, vnitřní uspokojení, pohledy na svět a společnost, láska, budoucnost a jaký je jejich smysl života. Dotazníkové šetření bylo provedeno u žáků středních škol. The work has a theoreticalempirical character. The theoretical part is based on the scientific literature processed evidence relating to the issue of the meaning of life, especially of philosophical and psychological perspective. The aim of the empirical part was to find out how high school youth looks on selected themesdeath, old age, freedom, personal goals, inner satisfaction, views of the world and society, love, the future and what is their purpose in life. The questionnaire survey was conducted among secondary school students. Keywords: středoškolská mládež; smysl života; svoboda; budoucnost; adolescent; high school youth; the sense of life; liberty; future; adolescent; old age; death Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Smysl života středoškolské mládeže

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a ...

NAGYOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole
MATULJAKOVÁ, Ivana
2017 - Czech
Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je zjistit, zda učitelé používají interaktivní tabuli při výuce odborného předmětu, jakým způsobem ji využívají (popřípadě, proč ji nevyužívají), dále jaké mají učitelé a žáci zkušenosti s využíváním interaktivní tabule při výuce odborných předmětů a jak hodnotí žáci využití interaktivní tabule v odborném předmětu. Pro výzkumné šetření byla použita metoda rozhovoru s učitelem (příp. dle možností pozorování výuky) a dotazníkové šetření pro žáky středních škol. Výzkumným souborem byli učitelé odborných předmětů na středních školách a žáci středních odborných škol. The bachelor thesis have a theoretical and empirical character. The theoretical part analyzes the possibilities of using interactive whiteboards in teaching vocational subjects. The aim of the empirical part is to determine whether teachers use the interactive whiteboard to teach a course, how they use it (or why she was not used), then what are the teachers and students experience with the use of interactive whiteboards in teaching vocational subjects and how the students evaluate the use of interactive boards in specialized subject. For a research survey method was used an interview with a teacher and a questionnaire for secondary school pupils. The research group were teachers of vocational subjects in secondary schools and students of secondary vocational schools. Keywords: interaktivní tabule; odborný předmět; interactive whiteboards; vocational subject Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole

Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je ...

MATULJAKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.
KLICHOVÁ, Olga
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány znaky, cíle, příčiny, motivy, reakce obětí, důsledky prevence a obrana proti těmto praktikám pracovního teroru. Praktická část je tvořena smíšeným výzkumem, kvalitativním ve formě rozhovorů a kvantitativním ve formě dotazníků. V rámci kvalitativního výzkumu jsou provedeny tři případové studie obětí mobbingu. Je zde charakterizována organizace, kde se oběti s pracovním terorem potýkali, dále vznik, průběh, vývoj, řešení jejich situace a plány do budoucna. The bachelor thesis is focused on psychological terror at work - mobbing. The theoretical part is divided into two chapters, which deal with defining the concepts of mobbing. There are described characters, goals, causes, motives, reactions of victims, consequences and prevention of defense against mobbing. The practical part consists of a mixed research, qualitative as interviews and quantitative in the form of questionnaires. Within the qualitative research there are realized three case studies of victims of mobbing. There is characteristics of organization where victims of mobbing or bossing faced, further rise, progress, development, addressing their situation and future plans. Keywords: Mobbing; Bossing; Pracovní teror; Oběť; Mobbing; Bossing; Working terror Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány ...

KLICHOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Herní hudba a její vliv v České republice
VANĚK, Karel; ZOUHAR, Vít
2017 - Czech
Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o herní hudbě a přináší pohled na tuto problematiku v rámci České republiky od jejího vzniku až do roku 2017. Důraz je kladen primárně na sumarizaci odborných i populárních publikací, periodik, rozhlasových vysílání a dalších. Důležitou součástí je rovněž i zachycení hudební herní skladatelské a provozní sféry. This bachelor thesis summarizes the existing knowledge about video game music and gives a look at this issue within the Czech Republic from its origins to year 2017. Emphasis is placed primarily on summarizing professional and popular publications, periodicals, radio broadcasts and others. Important part is also the capture of the musical video game composition and operating sphere. Keywords: herní hudba; soundtrack; Česká republika; symfonická hudba; adaptivní hudba; video game music; video game; soundtrack; Czech republic; symphonic music; adaptive music Available in digital repository of UPOL.
Herní hudba a její vliv v České republice

Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o herní hudbě a přináší pohled na tuto problematiku v rámci České republiky od jejího vzniku až do roku 2017. Důraz je kladen primárně na sumarizaci ...

VANĚK, Karel; ZOUHAR, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník
STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se odrážejí i v tomto jeho díle. Část práce je věnovaná jeho rodině, známým a místům, kde pobýval. Všechna místa jsou skutečná, stejně jako osoby, které v díle vystupují. Bachelor thesis discusses the interpretation of short stories Purple recluse from writer Ota Pavel. A large part of the thesis includes autobiographical characteristics, which were critical in his life and reflected also in this his work. Part of the thesis is devoted to his family, known people and places, where he lived. All of the places are as real as people, who engage in this work. Keywords: Ota Pavel; Povídkový soubor Fialový poustevník; Holocaust; Interpretace povídek; Židé; Autobiografické postavy; Ota Pavel; Short stories Purple recluse; Holocaust; Interpretation of the stories; Jews; Autobiographical characters Available in digital repository of UPOL.
Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník

Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se ...

STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
POLÁŠKOVÁ, Aneta; MÁCHA, Aleš
2017 - Czech
Práce se věnuje účasti veřejnosti při procesu posuzování dopravních staveb na životní prostředí. Jsou představeny všechny fáze procesu EIA se zaměřením na zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Praktická část se zabývá vlivem dopravních staveb na životní prostředí a opět se zaměřením účasti veřejnosti na konkrétních případech realizovaných staveb v České republice. This text describes general public involvement in the process of Environmental Impact Assessment (EIA) of transport structures construction. All phases of EIA procedure are introduced with focus on parts where general public is involved. The practical part is dedicated to specific cases of environment impact assessment applied on real transport structures constructed in the Czech Republic with focus on general public involvement. Keywords: EIA; životní prostředí; účast veřejnosti; dopravní stavba; EIA (Environmental Impact Assessment); Environment; Public participation; Traffic Structures Construction Available in digital repository of UPOL.
Účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Práce se věnuje účasti veřejnosti při procesu posuzování dopravních staveb na životní prostředí. Jsou představeny všechny fáze procesu EIA se zaměřením na zapojení veřejnosti do tohoto procesu. ...

POLÁŠKOVÁ, Aneta; MÁCHA, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Srovnávací studium listové pokožky vybraných druhů rostlin
PROCHÁZKOVÁ, Michaela; VRÁNOVÁ, Olga
2017 - Czech
Práce je zaměřena na srovnávání listové pokožky 20 druhů pokojových rostlin. Byla zkoumána hustota průduchů na spodní a svrchní epidermis listů, délka průduchů a typ průduchů. K výzkumu byly použity otiskové preparáty pokožky listů, vytvořené mikroreliéfovou metodou. Teoretická část obsahuje poznatky o epidermis listů. Podrobně se zabývá stavbou průduchů a jejich typy. Stručně charakterizuje vybrané druhy pokojových rostlin. The thesis focuses on the comparison of the foliage of 20 types of indoor plants. It was investigated stomatal density on the lower and upper leaf epidermis, stomatal length and stomatal types. For research were used the fingerprint preparations of leaf epidermis made by the microrelief method. The theoretical part contains findings on the epidermis of leaves. It deals with the construction of stomata and their types. Briefly characterizes selected species of indoor plants. Keywords: List; epidermis; pokožkové buňky; průduchy; svěrací buňky; dceřiné buňky; hustota průduchů; typ průduchů; Leaf; epidermal layer; epidermal cells; stomata; guard cells; subsidiary cells; stomatal density; type of stomata Available in digital repository of UPOL.
Srovnávací studium listové pokožky vybraných druhů rostlin

Práce je zaměřena na srovnávání listové pokožky 20 druhů pokojových rostlin. Byla zkoumána hustota průduchů na spodní a svrchní epidermis listů, délka průduchů a typ průduchů. K výzkumu byly použity ...

PROCHÁZKOVÁ, Michaela; VRÁNOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Diversita, taxonomie a ekologie sinic z polárních oblastí
GREGOROVÁ, Nikola; ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá taxonomií, diversitou a ekologií sinic z polárních oblastí. V teoretické části se zabývá historií, geografií, klimatem a organismy polárních oblastí. Další část se podrobně věnuje popisu současného stavu znalostí o taxonomii, ekologii a diversitě sinic v polárních oblastech a současně popisuje extrémnost polárních oblastí spolu s adaptačními mechanismy, které se vyvinuly u sinic. Praktická část hodnotí taxonomické složení 10 různých společenstev na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, přičemž bylo provedeno hodnocení biodiversity na 2 úrovních, a to a diverzity. Pomocí Simpsonova indexu (diverzita) bylo hodnoceno druhové složení v rámci jednotlivých společenstev. Hodnocení podobnosti biodiversity mezi sledovanými lokalitami bylo provedeno za pomoci Bray-Curtisova indexu (diverzita). This Bachalor thesis is focused on taxonomy, diversity and ecology of cyanobacteria in polar regions. In the theoretical part, the thesis is concerned with history, geography, climate and organisms of polar regions. The next part describes in detail current state of knowledge about taxonomy, ecology and diversity of cyanobacteria from polar regions and simultaneously describes extremity of polar regions in association with adaptation mechanisms which cyanobacteria has developed. In the practical part, the thesis evaluates taxonomic composition of 10 different communities at the James Ross Island, where evaluation of biodiversity was assessed on two levels, and diversity. Using the Simpson index, for evaluation of diversity, the species composition within individual communities was assessed. Assessment of similarity between individual investigated communities was done using the Bray-Curtis index (diversity). Keywords: Sinice; polární oblasti; ostrov Jamese Rosse; diverzita; vodní ekosystémy; adaptace; extrémní prostředí; Cyanobacteria; polar regions; James Ross Island; diversity; aquatic ecosystems; adaptation; extreme environment Available in digital repository of UPOL.
Diversita, taxonomie a ekologie sinic z polárních oblastí

Tato bakalářská práce se zabývá taxonomií, diversitou a ekologií sinic z polárních oblastí. V teoretické části se zabývá historií, geografií, klimatem a organismy polárních oblastí. Další část se ...

GREGOROVÁ, Nikola; ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Monitoring výskytu ovocných dřevin v krajině
SEMENIUK, Tadeáš; ŠKARDOVÁ, Pavlína
2017 - Czech
Téma bakalářské práce je zaměřeno na výskyt vzrostlých ovocných dřevin v krajině. Konkrétně zpracovává problematiku liniových ovocných výsadeb v kulturní zemědělské krajině okolí obce Senice na Hané. Podrobně je zde rozpracován náhled historický i současný na liniové ovocné výsadby obecně, na jejich význam a funkci pro krajinu a její obyvatele ať už z řad lidí nebo živočichů a rostlin vůbec. The theme of the thesis is focused on the appearance of mature fruit trees in the landscape. Specifically deals with the issue of linear fruit plantations in cultural farmland around the village Senice na Hané. Closely is elaborated historical and current view on linear fruit plantations in general, their importance and function for the landscape and its inhabitants, whether among people or animals and plants in general. Keywords: Ovocný strom v krajině; liniová výsadba; krajinářské hodnocení; Fruit tree in the landscape; linear fruit plantation; analysis of landscape Available in digital repository of UPOL.
Monitoring výskytu ovocných dřevin v krajině

Téma bakalářské práce je zaměřeno na výskyt vzrostlých ovocných dřevin v krajině. Konkrétně zpracovává problematiku liniových ovocných výsadeb v kulturní zemědělské krajině okolí obce Senice na Hané. ...

SEMENIUK, Tadeáš; ŠKARDOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Sen
ZEMÁNEK, Jakub; KRTIČKA, Jiří
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce je sen. Práce se zabývá ztvárněním mých snů. Praktická část obsahuje soubor maleb. The theme of the bachelor is dream. The thesis delas with portrayal of my dreams in paintings. The practical part contains collection of oil paintings. Keywords: Sen; malba; olej na papíře.; Dream; paintings; oil. Available in digital repository of UPOL.
Sen

Tématem bakalářské práce je sen. Práce se zabývá ztvárněním mých snů. Praktická část obsahuje soubor maleb....

ZEMÁNEK, Jakub; KRTIČKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases