Number of found documents: 520283
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Adaptace cizinců v nadnárodní organizaci
MÜLLEROVÁ, Karolína; HAVLÍČEK, Jakub
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zaobírá adaptací cizinců v multikulturním prostředí konkrétní nadnárodní organizace. Cílem práce je analýza adaptačních procesů v mezinárodním prostředí. Naplněním cíle bude popis a analýza adaptačních procesů v současném personálním řízení a její vliv na jednotlivé fáze adaptace nových zaměstnanců. Dílčím cílem bude zjištění možných nedostatků a v neposlední řadě stanovení cílů pro jejich případné zefektivnění či nápravu. Pro naplnění cíle a zodpovězení výzkumných otázek jsou použity metody: studium vnitropodnikových dokumentů a kvalitativní rozhovor. Byly stanoveny tři výzkumné otázky: 1. Jaké má vybraná společnost povědomí o svém multikulturním pracovním prostředí? 2. Jakým způsobem probíhá adaptace nových zaměstnanců v dané společnosti? 3. Lze v adaptačních procesech nalézt problémy či nedostatky? Z rozboru získaných dat z kvalitativních rozhovorů byly výzkumné otázky zodpovězeny a cíl diplomové práce naplněn. This thesis is focusing on expatriate adaptation in an multicultural environment of a particular organization. The goal is the description and analysis of adaptation processes in current human resources management and their influence on particular phases of the adaptation process. Secondary goal is the identification of possible deficiencies as well as required next steps for increasing efficiency and improvement. For reaching the goal and solving research questions, following methods are used: study of internal company documentation and qualitative questionnaires. Three research questions have been set up: 1. In how far is the company aware of its multicultural environment? 2. How is the adaptation of new employees set up? 3. Are there any problems or deficiencies in the adaptation process? By analysing data collected from qualitative questionnaires, the research questions have been answered and the goal of this thesis was reached. Keywords: Adaptace; interkulturní komunikace; multikulturní týmy; mezinárodní management; organizační kultura; cizinci; interkulturní konflikty; nadnárodní organizace; Adaptation; intercultural communication; multicultur teams; international management; organization culture; foreigners; intercultural conflicts; transnational organization Available in digital repository of UPOL.
Adaptace cizinců v nadnárodní organizaci

Předkládaná diplomová práce se zaobírá adaptací cizinců v multikulturním prostředí konkrétní nadnárodní organizace. Cílem práce je analýza adaptačních procesů v mezinárodním prostředí. Naplněním cíle ...

MÜLLEROVÁ, Karolína; HAVLÍČEK, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Dětská jóga jako součást podpory ke zdravému životnímu stylu
FOJTÍKOVÁ, Magdaléna; TOMANOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Dětská jóga jako součást podpory ke zdravému životnímu stylu

FOJTÍKOVÁ, Magdaléna; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku v rodině
SMEJKALOVÁ, Sylva; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku v rodině

SMEJKALOVÁ, Sylva; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených
HLAVINKOVÁ, Jaroslava; LUDÍKOVÁ, Libuše
2018 - Czech
Závěrečná práce je zaměřena na integraci zdravotně postižených žáků do běžných základních škol. Poukazuje na podmínky, které škola vytváří žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. The final thesis is focused on integration of the physically and mentolly handicapped students in primary shools. Points to the conditions that the school creates for students with special educational needs. Keywords: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami; integrace; inkluze; podmínky integrace; Students with special educational needs ;integration; inclusion; integration conditions Available in digital repository of UPOL.
Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených

Závěrečná práce je zaměřena na integraci zdravotně postižených žáků do běžných základních škol. Poukazuje na podmínky, které škola vytváří žákům se speciálními vzdělávacími potřebami....

HLAVINKOVÁ, Jaroslava; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výchova dětí v rodině
KOSUBOVÁ, Kateřina; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
1. Název práce: Výchova dětí v rodině 2. Jméno a příjmení: Kateřina Kosubová 3. Katedra: Katedra pedagogiky UP Olomouc 4. Obor: Pedagogika pro vychovatelé 5. Vedoucí práce: doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. 6. Počet stran: 29 7. Rok obhajoby: 2018 8. Klíčová slova: 9. Závěrečná práce je zaměřena na výchovu dětí v rodině do 6 let věku. Charakterizovala jsem rodinu a konkrétizovala typy rodiny. Dále jsem se zabývala výchovou jako takovou a rozvedla jednotlivé styly výchovy. Práce je také zaměřena na jednotlivé vývojové období dítěte a to od narození až po předškolní věk. Keywords: Definice rodiny; styly výchovy; charakteristika dítěte dle věku; příprava na školu; školní zralost; odklad školní docházky. Available in digital repository of UPOL.
Výchova dětí v rodině

1. Název práce: Výchova dětí v rodině 2. Jméno a příjmení: Kateřina Kosubová 3. Katedra: Katedra pedagogiky UP Olomouc 4. Obor: Pedagogika pro vychovatelé 5. Vedoucí práce: doc. PhDr. Drahomíra ...

KOSUBOVÁ, Kateřina; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Integrace žáka s downovým syndromem do běžné základní školy
OULEHLOVÁ, Lenka; ČECH, Tomáš
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Integrace žáka s downovým syndromem do běžné základní školy

OULEHLOVÁ, Lenka; ČECH, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Psychická zátěž v učitelském povolání (syndrom vyhoření v pedagogické profesi, možnosti prevence)
JEHLÁŘOVÁ, Markéta; URBANOVSKÁ, Eva
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Psychická zátěž v učitelském povolání (syndrom vyhoření v pedagogické profesi, možnosti prevence)

JEHLÁŘOVÁ, Markéta; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zpracování tematického plánu odborného výcviku pro učební obor Zemědělec - farmář
JANDOVÁ, Eva; HAJDA, Vladimír
2018 - Czech
Teoretická část práce vymezuje základní pojmy jako je rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, učební osnovy, tematický plán, odborný výcvik. V praktické části závěrečné práce je rozsáhle pojednáno o školním vzdělávacím programu konkrétní školy a následně vypracován tematický plán pro odborný výcvik učebního oboru Zemědělec - farmář. V závěru práce jsou předloženy tři přípravy na vyučovací jednotku odborného výcviku. The theoretical part of the thesis defines the basic terms such as the framework educational program, the school curriculum, the curriculum, the thematic plan, the vocational training. In the practical part of the final thesis, there is extensively discussed the school education program of a particular school and subsequently elaborated the thematic plan for the professional training of the field of study Farmer. At the end of the thesis are presented three preparations for the training workshop of vocational training. Keywords: tematický plán; školský vzdělávací program; odborný výcvik;; tematic plan; vocational training; school educational program Available in digital repository of UPOL.
Zpracování tematického plánu odborného výcviku pro učební obor Zemědělec - farmář

Teoretická část práce vymezuje základní pojmy jako je rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, učební osnovy, tematický plán, odborný výcvik. V praktické části závěrečné práce je ...

JANDOVÁ, Eva; HAJDA, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv nadužívání alkoholu v rodině na děti
HANUSOVÁ BRAUNOVÁ, Barbora; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Práce je o závislosti na alkoholu.O příčinách závislosti a jejich možném léčení a dopadech na děti a na dění v jejich rodinách. Proč vůbec dochází ke styku dětí s alkoholem. The work is about alcohol dependence. The causes of addiction and their possible healing, and the impact on children and their families. Why the children are gettin in touch with alcohol at all. Keywords: alkohol; rodina; děti; závislost; léčení.; alcohol; family; children; dependance; healing Available in digital repository of UPOL.
Vliv nadužívání alkoholu v rodině na děti

Práce je o závislosti na alkoholu.O příčinách závislosti a jejich možném léčení a dopadech na děti a na dění v jejich rodinách. Proč vůbec dochází ke styku dětí s alkoholem....

HANUSOVÁ BRAUNOVÁ, Barbora; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases