Number of found documents: 567206
Published from to

Levicová recepce díla Carla Schmitta
Géryk, Jan; Kysela, Jan; Agha, Petr
2018 - Czech
This thesis has dealt with the thought of the German legal and political theorist Carl Schmitt and with the reception of his work by the intellectual Left. The main goals of the thesis were to find out which aspects of Schmitt's work are the most popular among left-wing authors and to search for the causes of this inspiration. Thus, it was necessary to reconstruct the historical context in which such a conservative thinker becomes a frequently quoted author within various branches of leftist thought. In Carl Schmitt's case, because of his shift towards Nazism in the 1930s, there is also a methodological problem of the possible separation of his work from his career and personality, the separation of a particular theoretical approach from the motives which led to this approach. Therefore, the attempt to use Schmitt's thought for progressive left-wing goals is not easily compatible with strictly contextual reading of his work. Schmitt's work itself is described and analyzed especially in the first half of this thesis. The first chapter describes, in the historical context, some basic concepts which Schmitt deals with. The chapter is structured according to main targets of his critique: legal positivism; liberal democracy; quantitative total state, which is able to intervene in every part of society,... Souhrn Předkládaná práce se zabývala myšlením německého právního a politického teoretika Carla Schmitta a recepcí jeho díla na intelektuální levici. Pokládala si otázku, které aspekty Schmittova díla rezonují mezi levicově orientovanými autory nejvíce, a ptala se, jaké jsou příčiny této inspirace. Bylo tedy nutno specifikovat historický kontext, ve kterém se takto konzervativní myslitel stává hojně citovanou postavou u různých proudů levicového myšlení. U Carla Schmitta se pak v souvislosti s jeho nacistickou životní epizodou objevuje ještě metodologický problém možnosti oddělení díla od osobních prvků autorovy kariéry, oddělení teoretického postoje samotného od motivů, které k nim vedly. Snaha využít jeho myšlenky k progresivně levicovým cílům z tohoto důvodu nejde příliš dohromady s přísně kontextuálním čtením jeho díla. Schmittovu dílu samotnému se věnuje první polovina práce. První kapitola popisuje základní koncepty, se kterými Schmitt pracuje, v historickém kontextu, ve kterém se jako autor nacházel. Schmittovo dílo je zde probíráno v souvislosti s hlavními cíli jeho kritiky: právním pozitivismem, liberální demokracií, tzv. kvantitativním totálním státem, který sice zasahuje do všech částí společnosti, ale zároveň je slabý, jelikož je ve vleku zájmových skupin, dále humanitou, primátem etiky a... Keywords: Carl Schmitt; levice; intelektuální dějiny; politično; teorie demokracie; Carl Schmitt; the Left; intellectual history; the political; theory of democracy Available in a digital repository NRGL
Levicová recepce díla Carla Schmitta

This thesis has dealt with the thought of the German legal and political theorist Carl Schmitt and with the reception of his work by the intellectual Left. The main goals of the thesis were to find ...

Géryk, Jan; Kysela, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Právní a etické aspekty asistované repurodukce
Součková, Anna; Frintová, Dita
2018 - Czech
This thesis deals with legal and ethical aspects of assisted reproduction. The aim of the thesis is to analyse the current legal regulation of assisted reproduction in the Czech Republic, in comparison with the legal system of selected countries. Further aim is to expose the legal regulation's deficits and suggest possible solutions de lege ferenda, particularly with regard to scientific developments and ethical attitudes of the current society. The thesis is divided into six chapters, including the introduction and conclusion. The introductory chapter outlines the issue of assisted reproduction and denotes individual areas on which the thesis will focus. The first chapter deals with the various methods of assisted reproduction and with the term of infertility from the perspective of medical and historical perspective. The second chapter focuses on the legal regulation of individual areas of assisted reproduction in the Czech Republic. Among others, these areas consist of the constitutional protection of the human embryo, the determination of parenthood, the issue of surrogacy, gamete donation and disposition of embryos. The third chapter deals with a comparison of legal framework in selected states. As a representative of the Anglo-American system was chosen United Kingdom of Great Britain and... Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade za cíl odhalit jednotlivé nedostatky a navrhnout, jaká právní úprava přichází v úvahu de lege ferenda, zejména s ohledem na vědecký vývoj a etické postoje nastavené současnou společností. Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole je upraven vstup do problematiky oblasti asistované reprodukce a vymezení jednotlivých oblastí, na které se práce zaměří. První kapitola se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce a pojmem neplodnosti, a to z pohledu medicíny i historického kontextu. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu jednotlivých oblastí asistované reprodukce v České republice. Mezi tyto oblasti patří například ústavněprávní ochrana lidského embrya, určování rodičovství, problematika náhradního mateřství či dárcovství gamet a nakládání s embryi. Třetí kapitola patří právní komparatistice vybraných států. Pro právní srovnání byla vybrána právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako zástupce angloamerického systému, která je v oblasti umělého oplodnění velmi liberální. V kontrastu s ní se... Keywords: umělé oplodnění; náhradní mateřství; dárcovství gamet; artificial insemination; surrogate motherhood; gamete donation Available in a digital repository NRGL
Právní a etické aspekty asistované repurodukce

This thesis deals with legal and ethical aspects of assisted reproduction. The aim of the thesis is to analyse the current legal regulation of assisted reproduction in the Czech Republic, in ...

Součková, Anna; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2018

Charakterizace importu proteinů do mitosomů Giardia Intestinalis
Pyrihová, Eva; Doležal, Pavel; Tsaousis, Anastasios; Stairs, Courtney
2018 - English
Mitochondrial endosymbiosis was a key event in the evolution of eukaryotes. Its proteome evolved into a unique combination of inherited bacterial components as well as novel eukaryotic inventions. Today, mitochondria show a huge variety across eukaryotic species - from aerobic mitochondria with cristae and complex protein apparatus for maintaining its own genome to hydrogen-producing hydrogenosomes and tiny anaerobic mitosomes without their own genome and with only a single metabolic pathway. Comparing the existing spectra of mitochondria is beneficial for studying their evolution. The only ubiquitous and unifying features are double membrane, ISC pathway for iron-sulfur cluster synthesis and the core of protein import pathway. Therefore, these features could be considered as truly ancestral and essential to mitochondria. Mitosomes of various parasitic protists have evolved independently from complex mitochondria, since they are present in completely unrelated species and yet their evolution led in a surprisingly similar composition of protein import pathway. These retained components are thus believed to be functionally essential and for some reason hard to be replaced by alternate proteins. Mitosomal import pathways were considered very minimalistic for a long time. Nevertheless, the latest... Pohlcení eubakterie a její přeměna v mitochondrii je klíčovým okamžikem v evoluci eukaryot. Jejich proteom se postupně vyvinul v jedinečnou kombinaci původních bakteriálních komponent s eukaryotickými evolučními novinkami. Dnes můžeme u eukaryot najít obrovskou variabilitu mitochondriálních forem - od klasických mitochondrií s kristy a složitým proteinovým systémem pro údržbu vlastního genomu přes hydrogenosomy se schopností produkovat molekulární vodík a konečně mitosomy, které zcela ztratily jak genom, tak většinu původních mitochondriálních funkcí a proteinů. Srovnávání různých podob dnešních mitochondrií můžeme použít pro studium jejich evoluce. Jejich jedinými společnými znaky jsou dvojitá membrána, syntéza železo-sirných center pomocí ISC dráhy a centrální komponenty dráhy pro import proteinů. Proto předpokládáme, že právě tyto znaky představují původní a nezbytné vlastnosti mitochondrií. Mitosomy parasitických protist byly objeveny u zcela nepříbuzných druhů, vznikly tedy nezávisle a přesto byly u všech zachovány podobné proteiny mitochondriálního importu. Tyto komponenty jsou proto považovány za esenciální a nenahraditelné. Import proteinů do mitosomů byl dlouhou dobu považován za zcela minimalistický. Nicméně nejnovější studie ukazují, že mitosomální proteomy obsahují druhově-specifické... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace importu proteinů do mitosomů Giardia Intestinalis

Mitochondrial endosymbiosis was a key event in the evolution of eukaryotes. Its proteome evolved into a unique combination of inherited bacterial components as well as novel eukaryotic inventions. ...

Pyrihová, Eva; Doležal, Pavel; Tsaousis, Anastasios; Stairs, Courtney
Univerzita Karlova, 2018

Právo ženy rozhodovat o perinatální péči
Hůlková, Kateřina; Šustek, Petr
2018 - Czech
This thesis deals with the topic of providing perinatal care from the patient's point of view. The aim of the thesis is to use national legislation and decisions of Czech and international courts to determine under what conditions a woman has the right to decide on the provided health services. From the legal point of view the area of perinatal care brings many questions where it is not easy, also with regard to the ethical aspect of things, to find an answer. During the pregnancy and childbirth, there are situations in which two constitutionally guaranteed rights conflict and with regard to the health services provided, it is necessary to evaluate the situation individually. In the introductory chapters the thesis summarizes the legal regulation including the constitutional law of the provision of health services. Emphasis is placed on the rights of the patient, especially the possibility to decide on the provided health care in different situations. A separate chapter is devoted to the institute of previously expressed wish and its application to the period of delivery. In the context of postnatal care, the legal regulation of parents' decisions about the health services provided to their child is mentioned. The field of healthcare law requires the introduction of legislation into the context of... Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu poskytování perinatální péče, na kterou nahlíží z pozice pacientky. Cílem práce je za využití vnitrostátní právní úpravy a rozhodnutí českých i mezinárodních soudů určit, za jakých podmínek má žena právo rozhodovat o poskytovaných zdravotních službách. Oblast perinatální péče přináší z hlediska práva mnoho otázek, na které není jednoduché, i s ohledem na etickou stránku věci, nalézt odpověď. V době těhotenství a porodu nastávají situace, kdy dojde ke konfliktu dvou ústavně garantovaných práv, a s ohledem na poskytované zdravotní služby je nutné situaci individuálně zhodnotit. Diplomová práce v úvodních kapitolách shrnuje právní úpravu poskytování zdravotních služeb včetně ústavněprávního základu. Důraz je kladen na práva pacientky, zejména možnost rozhodnout o poskytované zdravotní péči v různých situacích. Samostatná kapitola je věnována institutu dříve vysloveného přání a jeho aplikaci na období porodu. V souvislosti s poporodní péčí je zmíněna právní úprava rozhodování rodičů o zdravotních službách poskytovaných jejich dítěti. Obor zdravotnického práva vyžaduje uvedení právní úpravy do kontextu lékařské praxe, proto sedmá kapitola odhaluje problematické otázky v oblasti poskytování perinatální péče, vždy s odkazem na právní úpravu či soudní... Keywords: perinatální péče; dříve vyslovená přání; práva pacienta; perinatal care; previously expressed wish; rights of the patient Available in a digital repository NRGL
Právo ženy rozhodovat o perinatální péči

This thesis deals with the topic of providing perinatal care from the patient's point of view. The aim of the thesis is to use national legislation and decisions of Czech and international courts to ...

Hůlková, Kateřina; Šustek, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)
Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
2018 - Polish
The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the smallest. However, it was here that efforts to preserve the Karaim language and identity were most intense. The writer and editor A. Mardkowicz and the poet S. Rudkowski strove to preserve the Karaim language and strengthen ethnic self-identity. In this thesis the author endeavored to explain the background to this cultural eudaimonia in Lutsk: the demographic and legal status of the community, its spiritual and cultural life, relations with the non-Karaite environment, and its assets. Keywords: Karaites, Polish-Lithuanian Karaites, Karaites in Volhynia, Karaites in Luck Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919-1939) Lucká obec byla nejméně početnou ze čtyř karaimských společenství, která se po první světové válce ocitla v hranicích obnoveného Polska. Kromě toho se stala významným centrem karaimské kultury. A. Mardkowicz, spisovatel a nakladatel, nebo básník S. Rudkowski za svůj cíl si kladli obrodu jazyka a posílení národního sebeuvědomění. Práce představuje pokus charakterizovat a analyzovat širší okolnosti tohoto kulturního obrození v Lucku: demografickou situaci, právní postavení obce, její duchovní život, vztahy s ne-karaimským okolím, kulturní činnost nebo konečně i materiální zázemí obce. Klíčová slova: Karaimové, polsko-litevští Karaimové, Karaimové na Volyni, Karaimové v Lucku Keywords: Karaimové; polsko-litevští Karaimové; Karaimové na Volyni; Karaimové v Lucku; Karaites; Polish-Lithuanian Karaites; Karaites in Volhynia; Karaites in Luck Available in a digital repository NRGL
Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)

The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the ...

Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
Univerzita Karlova, 2018

Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie
Okruhlicová, Šárka; Daňková, Pavlína; Novota, Peter
2018 - Czech
Introduction: Celiac disease is a multifactorial autoimmune disease that is caused by a response to gluten and related proteins in genetically susceptible individuals. Genetic studies have demonstrated a high association of celiac disease with HLA genes (human leukocyte antigens) II. Class. Approximately 90-95% of the patients have a HLA-DQ2 haplotype (DQA1*05/DQB1*02), the remaining 5-10% are carriers of HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03) or inherited only one allele of HLA-DQ2 genotype. Approximately 30% of the healthy population has this haplotype and only 1% develops celiac disease. If 30% of healthy individuals have this haplotype and do not develop celiac disease, this may be affected by a different level of expression in healthy and diseased individuals. Aims: The aim was to design and test a primer and probe system for QPCR that will amplify all selected HLA-DQA1 and HLA-DQB1 candidate genes at risk for celiac disease and use this system to measure the relative level of expression of risk genes in healthy donors and patients with celiac disease. Methods: The study included 10 patients with recent celiac disease and 15 healthy donors who were selected from the database of the Institute of Medical Genetics of the 3.LF UK based on their genotypes HLA-DQA1 and HLA-DQB1. Patients were first detected... Úvod: Celiakie je multifaktoriální autoimunitní onemocnění, které je vyvoláno reakcí na gluten a s ním související proteiny u geneticky vnímavých jedinců. Genetické studie prokázaly vysokou asociaci celiakie s geny HLA (lidské leukocytární antigeny) II. třídy. Přibližně 90-95 % pacientů má HLA-DQ2 haplotyp (DQA1*05/DQB1*02), zbývajících 5-10 % je nositeli HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03) nebo zdědili pouze jednu alelu haplotypu HLA-DQ2. Přibližně 30 % zdravé populace má tento haplotyp, ale pouze u 1 % se vyvine celiakie. Pokud se u 30 % zdravých jedinců vyskytuje rizikový haplotyp a nevyvine se u nich celiakie, může to být ovlivněno odlišnou mírou exprese u zdravých a nemocných jedinců. Zda se u této skupiny celiakie projeví či nikoliv, může být ovlivněno odlišnou mírou exprese. Cíle: Cílem bylo navrhnout a otestovat systém primerů a sond pro kvantitativní PCR (QPCR), který bude amplifikovat všechny vybrané alely HLA-DQA1 a HLA-DQB1 kandidátních genů rizikových pro celiakii, a tento systém ověřit prostřednictvím kvantifikace relativní exprese rizikových genů u zdravých dárců a pacientů s celiakií. Metody: Do studie bylo zahrnuto 10 pacientů s recentní celiakií a 15 zdravých dárců, kteří byli vybráni z databáze Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK na základě jejich genotypu HLA-DQA1 a HLA-DQB1. U pacientů byl... Available in a digital repository NRGL
Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie

Introduction: Celiac disease is a multifactorial autoimmune disease that is caused by a response to gluten and related proteins in genetically susceptible individuals. Genetic studies have ...

Okruhlicová, Šárka; Daňková, Pavlína; Novota, Peter
Univerzita Karlova, 2018

Dětští vojáci v mezinárodním právu
Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
2018 - Slovak
Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's rights in international documents. As a goal of the thesis is the analyse of the children status and its protection in areas which are problematic and need a deeper investigation. Specific areas are divided into individual systematic chapters which are interlinked. The special emphasis is put on child soldiers in the world and individual international instruments which are providing the protection of them. The rigorous thesis deals with the relation between international humanitarian law, international conventions and depending on children's rights. The thesis is divided into eight chapters and those are divided into several subsections. The first part of the thesis deals with children participation during the armed conflicts and then who is the children solieders. An important point to be discussed at the beginning of the work is the division of the armed conflict on the international and internal armed conflict. The thesis continues by the analyse of particular international documents dealing with the position of the child and the protection of the children in this documents. The work also deals with the... Práva dieťaťa a zásady jeho ochrany sú i dnes aktuálnou témou, ktorá si získava stále väčší záujem verejnosti. Predkladaná práca, ako je už z jej názvu zrejmé, sa venuje fenoménu využívania detí ako detských vojakov v ozbrojených konfliktov. Ako cieľ som si vytýčila skúmať postavenie dieťaťa a jeho ochranu v oblasti ich účasti na ozbrojených konfliktoch, ktoré sú podľa môjho názoru problematické a hodné hlbšieho preskúmania. Oblasti skúmania prekladanej práce sú rozdelené v jednotlivých kapitolách, ktoré sa systematicky delia a sú vzájomné prepojené. Dôraz sa kladie na problematiku detských vojakov vo svete a jednotlivé medzinárodné inštrumenty, ktoré poskytujú ochranu takto zneužívaným deťom. Táto rigorózna práca sa zaoberá vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohovorov v súvislosti s právami dieťaťa. Predkladaná práca sa delí na osem hlavných kapitol v rámci ktorých sa ďalej vnútorné člení na niekoľko podkapitol. Začiatok práce je venovaný účasťou detí na ozbrojených konfliktoch a následne kto pod pojem detskí vojak spadá. Dôležitým bodom, ktorý sa na začiatku práce rozoberá je aj rozdelenie ozbrojeného konfliktu na medzinárodný a vnútroštátny ozbrojený konflikt. Práca pokračuje skúmaním jednotlivých medzinárodných dokumentov, ktoré sa týkajú detských vojakov a ich... Keywords: Detskí vojaci; Dohovor o právach dieťaťa; Medzinárodné dokumenty; Child Soldiers; The Convention on the Rights of the Child; International documents Available in a digital repository NRGL
Dětští vojáci v mezinárodním právu

Children's rights and protection principles are today's current issue which is becoming increasing public interest. The rigorous thesis, as is already clear from its title, deals with children's ...

Kollerová, Alexandra; Bílková, Veronika; Bayerová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA
Králíková, Kristýna; Daňková, Pavlína; Šimková, Halina
2018 - Czech
Introduction: Genetic determination of human face is clearly visible in family members. The resemblance between monozygotic twins who are genetically identical is especially remarkable. So far the possibilities of reliable prediction of the complex morphology of facial traits on the basis of genome analysis and the ability to capture the variability of human facial morphology through genotype variability are highly limited. Complete genetic basis of the physiological variability of craniofacial traits remains more or less unknown. This master's thesis was created as a pilot study of the shared project of the Laboratory of 3D Imagining and Analytical Methods and the Laboratory of Molecular Anthropology on Department of Anthropology and Human Genetics. Material and Methods: The specimen collection is composed of DNA samples derived from 30 families (29 with 4 members, 1 with 5 members) who fulfilled required criteria. Nine single nucleotide polymorphisms were chosen based on the available information. Eight of them are linked to normal facial variability and one was chosen based on the assumed function of the gene where the polymorphism is located. There were two methods of genotyping: RFLP method with the use of restriction endonuclease and SNaPshot method. Morphological data were provided by the... Úvod: Genetická podmíněnost lidského obličeje je zřejmá při pohledu na členy rodin a pozoruhodná je podobnost monozygotních dvojčat, která jsou geneticky identická. Možnost spolehlivé predikce komplexní morfologie faciálních znaků na základě analýzy genomu a schopnost postihnout variabilitu morfologie lidského obličeje prostřednictvím variability genotypové je zatím silně omezená. Kompletní genetický podklad fyziologické variability kraniofaciláních znaků zůstává v podstatě neznámý. Tato diplomová práce vznikla jako pilotní studie společného projektu Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod a Laboratoře molekulární antropologie Katedry antropologie a genetiky člověka. Materiál a metody: Soubor vzorků je tvořený 30 rodinami (29 rodin čtyřčlenných a 1 rodina pětičlenná), které splnily stanovené požadavky. Na základě dostupných informací bylo vybráno 9 jednonukleotidových polymorfismů; osm z nich je již spojováno s normální variabilitou obličeje, jeden byl vybrán na základě předpokladu funkce genu, ve kterém polymorfismus leží. Genotypizace probíhala dvěma metodami - pomocí restrikční endonukleázy metodou RFLP a metodou SNaPshot. Morfologická data byla poskytnuta Laboratoří 3D zobrazovacích a analytických metod. Závěr: Potvrdili jsme asociaci dvou polymorfismů s morfologií lidského obličeje.... Keywords: genetická podmíněnost kraniofaciální morfologie; dědičnost; SNP; SNaPshot; genetic determination of craniofacial morphology; heredity; SNP; SNaPshot Available in a digital repository NRGL
Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA

Introduction: Genetic determination of human face is clearly visible in family members. The resemblance between monozygotic twins who are genetically identical is especially remarkable. So far the ...

Králíková, Kristýna; Daňková, Pavlína; Šimková, Halina
Univerzita Karlova, 2018

Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště
Bušek, Ondřej
2018 - Czech
Since the beginning of the 20th century human land use changed drastically in Central Europe. These changes included: homogenization of the landscape mosaic, intensification of agriculture, urbanization and land abandonment. In turn, these changes affected bird species and perhaps most significantly manifested in population decline of open habitat birds. Therefore, it is important to investigate sites, which were not affected by the changes mentioned above, such as military training areas (MTAs) - places dedicated to training of armed forces. Previous studies have shown that MTAs seem to host remarkably high bird diversity and abundant populations of bird species of conservation concern. This may be caused by two major factors. First, closure of MTAs to all human activies besides military training spared them of the landscape changes mentioned above. Second, the military training itself produces a very heterogeneous habitat mosaic that allows coexistence of many species with different ecological requirements. To my knowledge, no study compared bird assemblages between MTAs and surrounding landscape directly. At the same time, such data are crucial to assess the value of MTAs for bird conservation reliably and, as a consequence, they enable to think more deeply about mechanism generating this value.... Od počátku 20. století se drasticky proměnila struktura i hospodářské využití středoevropské krajiny. Došlo k homogenizaci krajinné mozaiky, intenzifikaci zemědělství, urbanizaci a k opouštění zemědělské půdy. Tyto změny se nutně podepsaly na složení ptačích společenstvech, přičemž jedním z nejvýraznějších projevů je populační úbytek ptáků otevřené krajiny. Z toho důvodu je nezbytné najít a podrobit výzkumu místa, která byla před těmito negativními vlivy ušetřena. Takovými místy mohou být vojenské výcvikové prostory (VVP), tzn. plochy určené k výcviku ozbrojených sil. Z výsledků několika dosavadních výzkumů vyplývá, že VVP mohou hostit pozoruhodně vysokou diverzitu a velký počet ochranářsky významných druhů ptáků. To může být způsobeno dvěma faktory. Prvním je uzavřenost VVP před jinými lidskými aktivitami kromě vojenských, díky které nebyly vystaveny výše uvedeným negativním vlivům. Druhým faktorem je samotný vojenský výcvik, jehož působením vzniká velice heterogenní mozaika různých biotopů umožňující koexistenci velkého počtu druhů s rozdílnými ekologickými nároky. Žádná studie však dosud neprovedla přímé srovnání ptačích společenstev ve VVP a v okolní krajině. Pouze pomocí takových dat je možné ocenit skutečnou hodnotu VVP pro ochranu ptáků a zamyslet se nad mechanismy, jež ji generují. To bylo... Keywords: abundance; biotopová heterogenita; biotopová specializace; detektabilita; disturbance; Doupovské hory; druhové bohatství; ekologická sukcese; ochrana přírody; vojenský výcvikový prostor; abundance; detektability; disturbance; Doupovské Mountains; ecological succession; habitat heterogeneity; habitat specialization; nature conservation; military training area; species richness Available in a digital repository NRGL
Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště

Since the beginning of the 20th century human land use changed drastically in Central Europe. These changes included: homogenization of the landscape mosaic, intensification of agriculture, ...

Bušek, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis
Ferencová, Blanka; Volf, Petr; Bilej, Martin
2018 - Czech
Sand fly saliva contains proteins and peptides that have an important role in bloodfeeding. Some of those proteins are antigenic and repeated sand fly bites result in a specific antibody response of the bitten host. Antigenic salivary proteins of Phlebotomus orientalis, main vector of visceral leishmaniasis in Sudan and Ethiopia, were identified using immunoblot with dog sera. The 5 most promising antigens were expressed in an E. coli bacterial system. Subsequently, these proteins were tested in ELISA with sera of domestic animals from Ethiopia naturally exposed to P. orientalis, and with sera of mice bitten experimentally by this sand fly species. Salivary gland homogenate (SGH) was used as the positive control. The best antigenic properties were detected in two recombinant proteins, Yellow-related protein PorSP24 and ParSP25-like protein PorSP65, especially in tests with sheep and dog sera. However, nonspecific binding of dog sera was also detected using both antigens. In addition, we proved that sera of mice repeatedly bitten by P. papatasi and Sergentomyia schwetzi do not crossreact with SGH and the tested recombinant proteins of P. orientalis. In a second part of this thesis we designed peptides representing epitopes recognized by specific anti-saliva antibodies. Two peptides were derived from... Sliny flebotomů obsahují proteiny a peptidy, které mají důležitou roli při sání krve. Některé z těchto proteinů jsou zároveň antigenní a v opakovaně poštípaném hostiteli se proti nim vytvářejí protilátky. Pomocí imunoblotu s psími séry jsme identifikovali antigenní proteiny slinných žláz Phlebotomus orientalis, který je hlavním přenašečem viscerální leishmaniózy v Súdánu a Etiopii. Pět nejnadějnějších proteinů bylo připraveno v rekombinantní formě v bakteriích E. coli a použito jako antigen v ELISA testech se séry domácích zvířat z Etiopie a myší z chovu, které byly vystaveny poštípání P. orientalis. Jako pozitivní kontrola byl použit homogenát slinných žláz (SGH). Nejlepší antigenní vlastnosti prokázaly dva rekombinantní proteiny Yellow-related protein PorSP24 a ParSP25-like protein PorSP65. Protilátková odpověď proti těmto proteinům vysoce korelovala s odpovědí proti SGH, zejména v testech s ovčími a psími séry. V testech s psími séry však byla u obou antigenů detekována také nespecifická vazba protilátek. Dále bylo zjištěno, že v testech s SGH a rekombinantními proteiny slinných žláz P. orientalis nedochází ke zkříženým reakcím se séry myší poštípaných P. papatasi a Sergentomyia schwetzi. Z obou výše zmíněných slinných proteinů byly následně navrženy a syntetizovány peptidy, které by měly být... Keywords: Phlebotomus; Leishmania; sliny; peptidy; Phlebotomus; Leishmania; saliva; peptides Available in a digital repository NRGL
Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis

Sand fly saliva contains proteins and peptides that have an important role in bloodfeeding. Some of those proteins are antigenic and repeated sand fly bites result in a specific antibody response of ...

Ferencová, Blanka; Volf, Petr; Bilej, Martin
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases