Number of found documents: 524633
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Napříč skandinávskou krajinou
ŠIPEKYOVÁ, Nikola; MICHÁLEK, Ondřej
2018 - Czech
Má diplomová práce je zaměřená především na Skandinávskou krajinu. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Část teoretická pojednává obecně o krajině, Skandinávii a mých osobních zážitcích, také o grafice a technice linorytu, českých i skandinávských graficích, kteří zpracovávali téma krajiny, a pedagogický výstup. Praktická část obsahuje 8 grafických listů formátu A2 technikou linorytu a zobrazuje krajinu Norska, tak, jak jsem ji vnímala při mém pobytu v zemi. My diploma work is focused on the Scandinavian landscape. The work consists of twoparts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on a landscape generally, Scandinavian and my personal experience, graphic and lino cut technique, Czech and Scandinavian printmakers who worked with this topic, and also on a pedagogical output. Practical part is comprised of 8 prints (format A2) made in linocut technique. It shows Norwegian landscape the way I saw this country personally. Keywords: Grafika; Krajina; linoryt; Norsko; Skandinávie; Švédsko; Print art; landscape; linocut; Norway; Scandinavia; Sweden Available in digital repository of UPOL.
Napříč skandinávskou krajinou

Má diplomová práce je zaměřená především na Skandinávskou krajinu. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Část teoretická pojednává obecně o krajině, Skandinávii a mých osobních zážitcích, ...

ŠIPEKYOVÁ, Nikola; MICHÁLEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Historie a současnost Králicka a začlenění tohoto tématu do výuky dějepisu
MŇUK, David; KOPEČEK, Pavel
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na historii a současnost Králík a začlenění tohoto témata do výuky. V první části práce je popsané školství a historie v Králíkách, Králická pevnostní oblast a další významné objekty na Králicku. Druhá část práce je zaměřena na začlenění vybraných témat do výuky dějepisu. Součástí druhé části jsou návrhy na přípravy do hodin a exkurze s dějepisným tématem. The diploma thesis is focused on history and presence of Králíky region as well as incorporation of this topic into History education. The first part of the thesis describes education system and history of the town Králíky, the Kraliky fortified sector and other prominent objects in the Králíky region. The second part of the thesis is aimed at incorporation of selected topics in History education. This part also includes History focused lesson plans and excursion plans. Keywords: Králíky; Králická pevnostní oblast; Hůrka; Bouda; příprava na hodinu; exkurze; didaktika; metodika dějepisu; Kraliky; Kraliky fortified sector; Hurka; Bouda; lesson plan; excursion; didactics; History education methodology Available in digital repository of UPOL.
Historie a současnost Králicka a začlenění tohoto tématu do výuky dějepisu

Diplomová práce je zaměřena na historii a současnost Králík a začlenění tohoto témata do výuky. V první části práce je popsané školství a historie v Králíkách, Králická pevnostní oblast a další ...

MŇUK, David; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Využití iPadů u žáků s poruchou autistického spektra
TESÁREK, Jan; REGEC, Vojtech
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá využitím iPadů u žáků s poruchou autistického spektra v edukaci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V dané problematice jsme zmapovali výhody a nevýhody, proškolení pedagogického sboru, nejvíce využívané aplikace v edukaci a zdroje, ze kterých byly iPady pro výuku získány. Hlavním nástrojem pro získání těchto informací byl polostrukturovaný dotazník. The purpose of this Bachelor thesis is to analyse usage of iPads in education for students with autism spectrum disorder in Olomoucký and Moravskoslezský region. We have analysed pros and cons of given issue, training of pedagogical staff, most used apps in classes and The source from which were given iPads retrieved or bought. Main source of information were half-structured questionnaires Keywords: iPad; porucha autistického spektra; autismus; výchova a vzdělávání; iPad; autism spectrum disorder; autism; education Available in digital repository of UPOL.
Využití iPadů u žáků s poruchou autistického spektra

Bakalářská práce se zabývá využitím iPadů u žáků s poruchou autistického spektra v edukaci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V dané problematice jsme zmapovali výhody a nevýhody, proškolení ...

TESÁREK, Jan; REGEC, Vojtech
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální
LANGHAMMEROVÁ, Jitka; HANÁKOVÁ, Adéla
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje nezbytné poznatky ke stanovenému tématu diplomové práce. Praktická část obsahuje šest případových studií žáků s mentálním postižením. Výzkumnou část práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření. The diploma thesis is focuses on development of comunication skills among special needs elementary students. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part contains the necessary knowledge about the specified topic of the diploma thesis. The practical part describes six case studies of students learning disability. The research part of the thesis was a qualitative research survey. Keywords: AAK; komunikace; mentální postižení; žáci; kombinované postižení; AAC; communication; learning disability; students; multiple disability Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální

Diplomová práce je zaměřena na rozvoj komunikace u žáků s mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciální. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje nezbytné ...

LANGHAMMEROVÁ, Jitka; HANÁKOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Malířství v Jihlavě v 1. polovině 18. století
HLAVÁČOVÁ, Anna; DANIEL, Ladislav
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na malířství v Jihlavě první poloviny osmnáctého století. Na začátku přináší jihlavskou historii se zaměřením na konkrétní situace, které formování jihlavské umělecké tvorby ovlivnily. Dále práce seznamuje s uměleckým trhem na počátku století a rozmachem mecenášství, načež představuje umělce, kteří ve sledované době k jihlavskému malířství přispěli. Práce je zakončena popisem prací, který seznamuje se všemi malířskými díly produkce první poloviny 18. století, které se v Jihlavě stále nacházejí. This bachelor's thesis focuses on painting in Jihlava at first half of eighteen century. It showes history of Jihlava with focuse on special situations that formed Jihlava's art. The thesis acquaints with art market at the beginning of century and with expansion of patronage. It introduces the painters who was important for this age. The work is finished by description of paintings which can be found in Jihlava now. Keywords: Jihlava; umění; malířství; kostel; Václav Jindřich Nosecký; Siard Nosecký; Michael Václav Halbax; Jan Jiří Etgens; František Bömischbroder; mecenáš; Jihlava; art; painting; church; Václav Jindřich Nosecký; Siard Nosecký; Michael Václav Halbax; Jan Jiří Etgens; František Bömischbroder; patron Available in digital repository of UPOL.
Malířství v Jihlavě v 1. polovině 18. století

Bakalářská práce se zaměřuje na malířství v Jihlavě první poloviny osmnáctého století. Na začátku přináší jihlavskou historii se zaměřením na konkrétní situace, které formování jihlavské umělecké ...

HLAVÁČOVÁ, Anna; DANIEL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika volného času rodin dětí s dvojčaty a vícerčaty
RAKOVÁ, Magdalena; NÁBĚLKOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou volného času rodin s dětmi dvojčaty a vícerčaty. Obsahem teoretické části jsou pojmy rodiny s dvojčaty, starší sourozenec v rodině s dvojčaty, funkce rodiny, problematika znevýhodnění rodin s dvojčaty, volný čas rodin s dvojčaty a organizace pomáhající rodinám s dvojčaty a vícerčaty. Praktická část pojednává o způsobech volného času rodin s dvojčaty v kvalitativní rovině výzkumu. This diplome thesis deals with issue of leisure time of families with twins and multiples. Theoretical part includes the concepts of families with twins, older sibling in twin family, family functions, disadvantages of twin families, lemure time of twin families organizations helping families with twins or multiples. The practical part deals with lemure time of twin families in qualitative level od research. Keywords: Volný čas; dvojčata; rodiny s dvojčaty; problémy; Leisure time; twins; families with twins; problems Available in digital repository of UPOL.
Problematika volného času rodin dětí s dvojčaty a vícerčaty

Diplomová práce se zabývá problematikou volného času rodin s dětmi dvojčaty a vícerčaty. Obsahem teoretické části jsou pojmy rodiny s dvojčaty, starší sourozenec v rodině s dvojčaty, funkce rodiny, ...

RAKOVÁ, Magdalena; NÁBĚLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Aktivizace klientů s Alzheimerovou chorobu v Domovech seniorů
HANZLÍKOVÁ, Lenka; PITNEROVÁ, Dagmar
2018 - Czech
V této bakalářské práci se zabývám terapiemi a metodami práce se seniory s Alzheimerovou demencí v domovech pro seniory. Práce popisuje stanoviska odborníků, kteří se zabývají demencí. Teoretické poznatky následně srovnávám v praxi za použití dotazníkového šetření. Součástí této práce je také popis některých doprovodných technik, jež se v domovech používají. This dissertation thesis is dealing with an isme of theraphyand methods of social works with seniors, especially seniors with Alzheimer's dinase. The thesis describes opinoinsof experts dealing with dementia issues. Further this thesis comapared theoretical knowledge and practical using by questionnaire surfy. Part of this thesis i salso a description of some accompanying techniques that are used in homes for an eldery. Keywords: senioři; demence; Alzheimerova nemoc; domov seniorů; domov se zvláštním režimem; terapie; arteterapie; zooterapie; bibloterapie; seniors; dementia; Alzheimer's dinase; home of an eldery; theraphy; artetheraphy; zootheraphy; bibliotheraphy Available in digital repository of UPOL.
Aktivizace klientů s Alzheimerovou chorobu v Domovech seniorů

V této bakalářské práci se zabývám terapiemi a metodami práce se seniory s Alzheimerovou demencí v domovech pro seniory. Práce popisuje stanoviska odborníků, kteří se zabývají demencí. Teoretické ...

HANZLÍKOVÁ, Lenka; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv pravidelné pohybové aktivity na rozvoj sebeúcty a pozitivního "self-concept" v dětském a dorosteneckém věku
RUDOVÁ, Tereza; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2018 - Czech
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část- teoretická, se zabývá charakteristikou dětského a dorosteneckého věku. Dále vymezuje pojmy sebeúcta, self-concept a pohybová aktivita. Cílem teoretické části je podrobně se seznámit a pochopit tyto pojmy. Druhá část- praktická, se zaměřuje na výzkum sebeúcty a pozitivního "self-concept" v dorosteneckém věku. Cílem praktické části je zjistit zda má pravidelná pohybová aktivita vliv na sebeúctu a pozitivní "self-concept" The bachelor thesis consists of two parts. The first part, theoretical, deals with the characteristics of childhood and adolescence age. It further defines concepts of selfesteem, self-concept, and physical activity. The aim of the theoretical part is to get acquainted with these concepts and understand them. The second part, practical, focuses on the research of self-esteem and the positive "selfconcept" in youthhood. The aim of the practical part is to determine whether regular exercise has an effect on selfesteem and a positive "self-concept" Keywords: Dětský věk; dorostenecký věk; self-concept; sebeúcta; pravidelná ohybová aktivita; Childhood; adolescent; self-concept; self-esteem; regular physical activity Available in digital repository of UPOL.
Vliv pravidelné pohybové aktivity na rozvoj sebeúcty a pozitivního "self-concept" v dětském a dorosteneckém věku

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část- teoretická, se zabývá charakteristikou dětského a dorosteneckého věku. Dále vymezuje pojmy sebeúcta, self-concept a pohybová aktivita. Cílem ...

RUDOVÁ, Tereza; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií
HRDÁ, Kateřina; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2018 - Czech
Práce pojednává o vlivu vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií. Participanty byli čtyři muži po cévní mozkové příhodě v akutním stádiu afázie, hospitalizovaní v jedné z nemocnic Moravskoslezského kraje. Za cíl si klade potvrzení a deskripci vlivu herních terapií (hrací karty, pexeso) na komunikační schopnost aktivně se účastnících participantů. Doplňující výzkumné otázky se zabývají srovnáním výsledků aktivně účastněných participantů a kontrolního vzorku a dále zjištěním subjektivního názoru participantů týkajícího se vlivu aplikovaných terapií na stav jejich komunikační schopnosti. Výzkumná část práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření, při jehož realizaci bylo použito několika výzkumných metod - ACE-R test, polostrukturovaný rozhovor a pozorování. Součástí práce bylo také vytvoření materiálů využívaných pro aplikaci herních terapií. The thesis discusses impact of choosen game therapies in speech therapy intervention on persons with aphasia. Participants were four men after stroke in acute stage of aphasia hospitalized in one of the hospitals of the Moravian - Silesian region. The goal is confirmation and description of the impact of game therapies (cards and memory game) on communication ability of active participants. Complementary research questions are focused on comparison of results active´s participants and control´s sample as well as findings of the participant´s subjective opinions on impact on their communication ability. Research part is based on qualitative research by using several research methods as ACE-R, semi- structured interview and observation. The part of the thesis was also the creation of materials used for the application of game therapies. Keywords: afázie; cévní mozková příhoda; herní terapie; logopedická intervence; dospělost; ACE-R.; aphasia; stroke; game therapy; speech therapy intervention; adulthood; ACE-R. Available in digital repository of UPOL.
Vliv vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií

Práce pojednává o vlivu vybraných herních terapií v logopedické intervenci na osoby s afázií. Participanty byli čtyři muži po cévní mozkové příhodě v akutním stádiu afázie, hospitalizovaní v jedné z ...

HRDÁ, Kateřina; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases