Number of found documents: 446394
Published from to

Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami
Přikryl, Richard; Weishauptová, Zuzana; Přikrylová, Jiřina
2016 - Czech
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV). Keywords: Pískovec s.l.; klastické sedimentární horniny; arenity; křemenný pískovec; arkóza; droba; mineralogické složení; klastická složka; pojivo; vnitřní horninová stavba; pórový prostor; petrografický popis; optická mikroskopie; katodová luminiscence; elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; práškový RTG difrakční rozbor; rtuťová porosimetrie; texturní parametry pórového prostoru; klasifikace pískovců; Sandstone s.l.; clastic sedimentary rocks; arenites; quartz sandstone; arkose; greywacke; mineralogical composition; clastic component; matrix/cement; rock fabric; pore space; petrographic description; optical microscopy; cathodoluminescence; electron microscopy with microanalysis; powder X-ray diffraction; mercury porosimetry; textural parameters of pore space; classification of sandstones; geologie; kulturní tradice; pískovce; sochařství; architektura Available in a digital repository NRGL
Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami

Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je ...

Přikryl, Richard; Weishauptová, Zuzana; Přikrylová, Jiřina
Akademie výtvarných umění, 2016

Tree-rings mirror management legacy: dramatic response of standard oaks to past coppicing in Central Europe?
ALTMAN, Jan
2016 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tree-rings mirror management legacy: dramatic response of standard oaks to past coppicing in Central Europe?

ALTMAN, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Assessment of phosphorus associated with Fe and Al (hydr)oxides in sediments and soils
JAN, Jiří
2016 - English
The established fractionation scheme of Psenner and Pucsko with consecutive BD and NaOH steps was shown to be ineffective in distinguishing between the stable crystalline (hydr)oxides and their more active amorphous and poorly crystalline forms. These forms highly vary in their ability to sorb P and thus in their ecological significance. Dissolution kinetics of the Fe and Al minerals were performed using both the BD and NaOH extraction solutions. The results were applied to modify the original fractionation scheme for better quantification of P associated with active Al and Fe (hydr)oxides, and better estimation of the amounts of these Fe and Al forms in soils and sediments. The established fractionation scheme of Psenner and Pucsko with consecutive BD and NaOH steps was shown to be ineffective in distinguishing between the stable crystalline (hydr)oxides and their more active amorphous and poorly crystalline forms. These forms highly vary in their ability to sorb P and thus in their ecological significance. Dissolution kinetics of the Fe and Al minerals were performed using both the BD and NaOH extraction solutions. The results were applied to modify the original fractionation scheme for better quantification of P associated with active Al and Fe (hydr)oxides, and better estimation of the amounts of these Fe and Al forms in soils and sediments. Keywords: phosphorus; iron; aluminum; fractionation; sediment; soil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Assessment of phosphorus associated with Fe and Al (hydr)oxides in sediments and soils

The established fractionation scheme of Psenner and Pucsko with consecutive BD and NaOH steps was shown to be ineffective in distinguishing between the stable crystalline (hydr)oxides and their more ...

JAN, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Doktrína odpovědnosti velitele se zaměřením na požadavek kauzality
CHADIMOVÁ, Michala; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
2016 - English
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti nadřízeného v mezinárodním trestním právu se zaměřením na její složky a vývoj kauzality dle judikatury Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a Mezinárodního trestního soudu (ICC). První kapitoly pojednávají o vývoji doktríny odpovědnosti nadřízeného, se zaměřením na Norimberský a Tokijský tribunál a zakotvení doktríny ve Statutech ICTY, Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR), Mimořádných soudních senátů v Kambodži (ECCC) a Zvláštního tribunálu pro Libanon (STL) a nejdůležitější judikatury těchto soudních orgánů v rámci této doktríny. Následující kapitoly pojednávají o složkách odpovědnosti nadřízeného před ICTY a ICC a o vývoji požadavku kauzality se zaměřením na nejnovější rozhodnutí v případu Bemba. This thesis is concerned with issues of superior responsibility doctrine under international criminal law with a focus on elements of superior responsibility and a development of causality requirement in the case law of the ICTY and ICC. First chapters of this study elaborates historical development of the doctrine, with main focus on the Nuremberg Trials and the Tokyo Trials and statutory development of superior responsibility in the Statutes of the ICTY, ICTR, ECCC and STL and its primarily case law on a command responsibility. Following chapters deal with elements of superior responsibility before the ICTY and elements before the ICC and a development of causality requirement under the superior responsibility doctrine with focused on recent Bemba judgement. Keywords: Odpovědnost nadřízeného; odpovědnost velitele; složky odpovědnosti velitele; rozhodnutí ve věci Bemba; kauzalita; Superior responsibility; command responsibility; elements of superior responsibility; Bemba judgement; causality requirement Available in digital repository of UPOL.
Doktrína odpovědnosti velitele se zaměřením na požadavek kauzality

Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti nadřízeného v mezinárodním trestním právu se zaměřením na její složky a vývoj kauzality dle judikatury Mezinárodního trestního tribunálu pro ...

CHADIMOVÁ, Michala; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Globální ekonomický výhled - červenec 2016
Česká národní banka
2016 - Czech
Červencové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního a očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost navíc zaostřena na pozorovaný rozdíl mezi inflačními očekáváními odvozenými z tržních instrumentů a těmi získanými z průzkumů mezi experty. Zatímco tržní výhledy naznačují pokles inflačních očekávání ve Spojených státech, z pohledu expertů k ohrožení plnění 2% inflačního cíle Fedu nedochází. The July issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we also focus on the observed difference between inflation expectations derived from market instruments and those from surveys of experts. Market outlooks indicate a decline in inflation expectations in the USA, whereas the view of experts is that fulfilment of the Fed’s 2% target is not at risk. Keywords: inflace; hrubý domácí produkt; komodita; úroková míra; měnový kurz; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červenec 2016

Červencové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního a očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2016

Uprchlická krize a role Turecka
Tungul, Lucie
2016 - Czech
Keywords: Turecko; uprchlická krize; migrační krize; uprchlické právo; migrace; mezinárodní vztahy multilaterální Available in a digital repository NRGL
Uprchlická krize a role Turecka

Tungul, Lucie
Evropské hodnoty o.s., 2016

Ředitel Českého rozhlasu spoluhráčem českých konspirátorů
Janda, Jakub
2016 - Czech
Keywords: Český rozhlas; ředitel; René Zavoral; Asociace nezávislých médií; Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku; rozhlasová studia; rozhlas; politická konspirace Available in a digital repository NRGL
Ředitel Českého rozhlasu spoluhráčem českých konspirátorů

Janda, Jakub
Evropské hodnoty o.s., 2016

Krátká chronologie ruské agrese na Ukrajině aneb jak co přesně nazývat
Víchová, Lenka
2016 - Czech
Keywords: Ukrajinská krize; ruská agrese; anexe; Krym; donbaský separatismus; mezinárodní konflikty Available in a digital repository NRGL
Krátká chronologie ruské agrese na Ukrajině aneb jak co přesně nazývat

Víchová, Lenka
Evropské hodnoty o.s., 2016

Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině
Máca, Roman
2016 - Czech
Keywords: Česká televize; stížnost; Ukrajina; zpravodajství; televize Available in a digital repository NRGL
Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině

Máca, Roman
Evropské hodnoty o.s., 2016

Doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností
Janda, Jakub
2016 - Czech
Keywords: ruská propaganda; dezinformace; propaganda Available in a digital repository NRGL
Doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností

Janda, Jakub
Evropské hodnoty o.s., 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases