Number of found documents: 548496
Published from to

Role obcí a krajů v ochraně ovzduší
PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší. Povinnost chránit životní prostředí, jehož je ovzduší nezbytnou součástí, vyplývá už z ústavního pořádku ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení dává za úkol obcím i krajům pečovat o potřeby svých občanů. Potřebou každého člověka a tedy i občana je dýchat. Dýchání znečištěného ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Proto by obce měly usilovat o zlepšení kvality ovzduší. Evropská Unie si ve Smlouvě o fungování Evropské unie klade za cíl zlepšovat životní podmínky svých národů, to znamená i zlepšování životního prostředí občanů unie. Za tímto účelem vydala směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká republika, jakožto člen EU je vázána obsahem této směrnice. Práce odpovídá na dvě výzkumné otázky, které zní: Přispívají české obce a kraje svojí činností na úseku ochrany ovzduší k naplňování smyslu a účelu (tzv. l'effet utile) směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu? Jsou právní nástroje v rukou obcí a krajů dostatečné a účinné? Autor analyzuje předmětné právní úpravy, jednotlivé nástroje, rozebírá jejich uplatňování a srovnává, zda obce a kraje naplňují smysl a účel směrnice. Thesis deals with the role of Czech regions and municipalities in air protection. Act No. 201/2012. on air protection confers on municipalities and regions the tools that can positively affect air quality. The obligation to protect the air, which is an essential part of the environment, is already a result of the constitutional order of the Czech Republic. Act No. 128/2000, on Municipal Settlement, as well as Act No. 129/2000, on Regional Settlement, mandates municipalities and regions to take care of the needs of their citizens. The need of every person and therefore the citizen is to breathe. Breathing of polluted air has a negative impact on human health, which is protected by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Therefore, municipalities should strive to improve air quality. The European Union, in its Treaty on the Functioning of the European Union, aims to improve the living conditions of its peoples, including improving the environment of the citizens of the Union. To this end, the European Union has issued Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. The Czech Republic, as a member of the EU, is obligated by the content of this directive. The thesis answers two research questions: Are the Czech municipalities and regions contributing to the air quality to the fulfillment of the sense and purpose of Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe? Are legal instruments in the hands of municipalities and regions sufficient and effective? The author analyzes the relevant legal regulations, the individual instruments, analyzes their application and compares whether municipalities and regions fulfill the meaning and purpose of the Directive. Keywords: Evropská unie; směrnice 2008/50/ES; ovzduší; PM10; oxid siřičitý; oxid dusičitý; znečištění; emise; imise; stacionární zdroje; mobilní zdroje; obce; kraje; Ústava; Listina základních práv a svobod; životní prostředí; lidské zdraví; územní samospráva; regulační řád; nízkoemisní zóny; smog; nástroje; zvláštní podmínky provozu; stát.; European Union; Directive 2008/50 / EC; air; PM10; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; pollution; emissions; immissions; stationary sources; mobile resources; municipalities; local government; regulation; low emission zones; smog; tools; special conditions of operation; state. Available in digital repository of UPOL.
Role obcí a krajů v ochraně ovzduší

Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit ...

PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Na dřevostavbu nemusíte být sami
Beránková, Jitka
2017 - Czech
Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace. Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification. Keywords: dřevostavby; jakost; certifikace; inovace; dotace; technologie; měření; výstavba Available in a digital repository NRGL
Na dřevostavbu nemusíte být sami

Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace.


Timber buildings and their construction, quality, inspection and certification.

Beránková, Jitka
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, 2017

En quoi les politiques nationales et européennes encouragent-elles ? la mobilité des jeunes ?
LE TALLEC, Guillaume
2017 - English
Pour résumer, il est possible de dire que les politiques et sources de financement mises en place ? travers l'Europe encouragent ? la mobilité des jeunes. l'Union européenne s'est en effet, ? partir des années 1980, dotée de stratégies telles que la stratégie Europe2020, portée par le processus de Bologne afin de répondre au mieux aux défis proposés par la mondialisation. Ces politiques ont su ?tre efficace grâce ? une transformation simultanée des syst?mes universitaires européens visant ? faciliter les échanges inter-universitaires. De plus, ces politiques ont pu s'appuyer sur des programmes tels qu'Erasmus+, lancé en 1987 sous le nom d'Erasmus et qui devint Erasmus+ en 2014 ou m?me sur des politiques spécifiques telles que la stratégie d'internationalisation des universités. Le programme Erasmus+ regroupe l'ensemble des actions menées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'éducation et la formation et semble avoir des effets conséquents sur les personnes participants ? ce programme en leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences, évoluant ainsi d'un point de vue personnel, académique et professionnel. Malgré le succ?s de la mobilité étudiante via Erasmus+, des probl?mes sont toujours ? régler dans le programme dans son ensemble tels que la manque de reconnaissance de la mobilité du personnel ou bien les financements alloués notamment dans le cadre de la mobilité étudiante. Pour conclure, on peut donc dire que l'Union européenne encourage grandement ? la mobilité des jeunes de par les moyen politiques et financiers mis en place et beaucoup de bonnes pratiques ont vu le jour au fil du temps. Néanmoins, des progr?s restent ? faire notamment concernant la mobilité du personnel et des apprentis ainsi que sur les financements alloués. To summarise the present master thesis, it can be said that the policies and the funding sources in Europe supports the youth mobility. Indeed, in order to face the challenges brought by the globalisation from 1980's the European Union decided to set policies such as the Bologna process or more recently the strategy Europe 2020 or the youth policy. These policies are efficient because of the simultaneous transformation of the university system in Europe and the creation of the Erasmus program in 1987 which become Erasmus+ in 2014 and the internationalisation strategy of the universities. The Erasmus+ program backs every European strategy for the education and the formation and seems to have significant effects on the participants and these effects seem to help the young people to be more able to face the current globalised world. Indeed, taking part to Erasmus+ allows students to do a mobility in the European country they want and during this period of time students acquire new skills and consequently evolve from a personal, academic and professional point of view. However, even if the European Union via the European commission managed to put one efficient program to respond the challenges it is facing some problems are remaining as the lack of recognition of the staff mobility or the fact that some students do not authorise them to take part to the program because of financial problems. That's why it can be said that the youth mobility is hugely supported by the European Union and each of its member states from a political as financial point of view and numerous good practices have been set to make the mobility process easier but significant progress remain to be done about the staff and trainee mobility as well as the financing helps to achieve definitely the European aims. Keywords: Mobilité; bonnes pratiques; jeunes; compétences Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
En quoi les politiques nationales et européennes encouragent-elles ? la mobilité des jeunes ?

Pour résumer, il est possible de dire que les politiques et sources de financement mises en place ? travers l'Europe encouragent ? la mobilité des jeunes. l'Union européenne s'est en effet, ? partir ...

LE TALLEC, Guillaume
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Consortiums européens de l'enseignement supérieur breton : création de valeur et dynamique territoriale
BRIAND-BERGMANS, Anna
2017 - English
Le programme Erasmus+ 2014-2020 offre la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de se regrouper en consortium pour piloter des projets de mobilité dans le cadre de l'action-clé 1 Mobilités ? des fins d'apprentissage. En Bretagne deux consortiums se sont formés en 2015 pour mutualiser leurs ressources et optimiser les mobilités des étudiants et des personnels. En s'appuyant sur l'étude de ces deux consortiums, ce mémoire cherche ? mettre en évidence l'enrichissement des établissements, le dynamisme territorial des consortiums et la pérennisation des activités rendus possible par la gestion de projets en consortium. L'analyse met en avant un ensemble de contextes favorables au développement des consortiums de l'enseignement supérieur sur le territoire breton, déterminant l'ampleur du travail de mutualisation ? coordonner pour atteindre les impacts désirés. La création d'outils partagés, de plans d'évaluations continues et de mesureurs d'impacts par les instances de pilotage contribuent ? attirer de nouveaux établissements pour lesquels la gestion administrative des projets Erasmus+ était inconnue. Le caract?re europhile des instances régionales bretonnes encourage également l'ouverture ? la mobilité européenne des établissements établis sur leur territoire pour développer le parcours d'études supérieures de leurs étudiants. The Erasmus+ 2014-2020 program offers the possibility for higher education institutions to work as a consortium to pilot mobility projects under the Key Action 1: Learning Mobility of Individuals. In Brittany, two consortia were formed in 2015 to pool resources and optimize the mobility of students and staff. This Master thesis studies both consortia and seeks to highlight the enrichment of the institutions, the territorial dynamism of the consortia, and the sustainability of the activities organized with project management skills specific to consortia management. The analysis presents a set of contexts favourable to the development of higher education consortia on the Breton territory determining the extent of the pooling work to be coordinated to achieve the desired impacts. The creation of shared tools, continuous evaluation plans and impact measurers by the steering committees help attract new institutions unfamiliar with the administrative management of Erasmus+ projects. The Europhile nature of the Breton regional authorities also encourages the openness of Breton educational institutions to European mobility to develop the higher education studies of their students. Keywords: Projet européen; consortium; gestion de projets; programme européen; enseignement supérieur; territoire; dynamique territoriale; pérennité Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Consortiums européens de l'enseignement supérieur breton : création de valeur et dynamique territoriale

Le programme Erasmus+ 2014-2020 offre la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de se regrouper en consortium pour piloter des projets de mobilité dans le cadre de l'action-clé 1 ...

BRIAND-BERGMANS, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Der Einfluss von Europaregionen auf die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Institutionen und Unternehmen Eine vergleichende Analyse der Europaregion Donau-Moldau und der Euregio Maas-Rhein
WIECHMANN, Lisa
2017 - English
Im Kontext der Globalisierung sehen sich Regionen zunehmend im 'Wettbewerb der Regionen' um qualifizierte Arbeitskräfte, Unternehmensansiedlungen, Arbeitsplätze und Europäische Fördergelder. Gleichzeitig erfordern globale Herausforderungen wie die Alterung der Bevölkerung und der Klimawandel regionale Lösungen und Kooperationen gewinnen an Bedeutung. In Europa sind grenzüberschreitende Regionen entstanden, um grenzbedingte Barrieren abzubauen und neue Entwicklungspotentiale zu erschließen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, welchen Beitrag grenzüberschreitende Regionen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen und Institutionen leisten können. Dazu wurde eine vergleichende Fallstudie der Europaregion Donau-Moldau und der Euregio Maas-Rhein durchgeführt. Die Analyse zeigt, dass das Potential der grenzüberschreitenden Regionen darin liegt, Ressourcen und Kompetenzen zu bündeln und dass sie sich auf relevante Themen für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit fokussieren. In the context of globalization, regions see themselves more and more exposed to a competition about qualified work force, company settlements, employment and European funds. In parallel, global challenges like an aging population or climate change ask for regional solutions and collaborations have become vital. Cross-border regions across Europe have developed to reduce barrier effects and foster new development potentials. The aim of the following study is to analyse the effects of the implementation of cross-border regions on the competitiveness of local companies and institutions. Therefore, a comparative case study of the European Region Donau-Moldau and the Euregio Meuse-Rhine has been designed. The analysis shows that the potential of CBRs relies in the fact to join forces and competencies and that these collaborations address relevant topics to foster the competitiveness. Keywords: Grenzüberschreitende Region; Wettbewerbsfähigkeit; Europaregion Donau-Moldau; Euregio Maas-Rhein Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Einfluss von Europaregionen auf die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Institutionen und Unternehmen Eine vergleichende Analyse der Europaregion Donau-Moldau und der Euregio Maas-Rhein

Im Kontext der Globalisierung sehen sich Regionen zunehmend im 'Wettbewerb der Regionen' um qualifizierte Arbeitskräfte, Unternehmensansiedlungen, Arbeitsplätze und Europäische Fördergelder. ...

WIECHMANN, Lisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

La collaboration professionnelle avec les Allemands, source de difficultés et d'attentes ? Analyse qualitative du comportement des Allemands dans un environnement professionnel et interculturel.
JESTIN, Cédric
2017 - English
Malgré le développement des formations interculturelles en Allemagne depuis les années 80 (Erll & Gymnich, 2017, p. 152) et l'importance de la compétence interculturelle comme compétence clé aujourd'hui (Erll & Gymnich, 2017, p. 6), il reste difficile pour les individus ne provenant pas de culture allemande de cotoyer des Allemands dans un environnement professionnel (Erll & Gymnich, 2017, p. 103). Le but de ce mémoire est de comprendre le comportement allemand dans un contexte professionnel, ainsi que l'impact de ce comportement sur les expatriés, notamment car il crée des difficultés pour ces derniers. En outre, l'étude menée rév?le certaines attentes ? la fois des travailleurs allemands vis-?-vis des expatriés mais aussi des expatriés qui travaillent avec des Allemands. Une étude qualitative a été menée d'une part avec deux expertes de l'interculturalité professionnelle, et d'autre part avec cinq expatriés travaillant en Allemagne avec des Allemands. L'étude vise ? proposer des recommandations pour améliorer les relations dans des équipes de travail composées d'Allemands et de non-Allemands. Even though intercultural trainings have been developed in Germany since the 1980s (Erll & Gymnich, 2017, p. 152) and interculturality is a key competence at the present time (Erll & Gymnich, 2017, p. 6), it remains difficult for people from a non-German cultural background to work with German employees in their work environment (Erll & Gymnich, 2017, p. 103). The aim of this thesis is to understand the behaviour of German employees in work environments and to analyse how this behaviour impacts expatriates in positive or negative ways as well as which expectations German and non-German employees have in these contexts. The study is based on a qualitative analyse realised on one hand with two German experts in the professional interculturality and on the other hand with five expat-riates that work with Germans in Germany. The study attempts to make recommenda-tions, to improve, and facilitate the relations in intercultural teams of German and non-German employees. Keywords: Communication interculturelle; Attentes expatriées -Attentes allemandes; Comportements professionnels allemands; Interculturalité dans le monde du travail; Difficultés interculturelles; Environnement de travail interculturel; Ouverture interculturelle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La collaboration professionnelle avec les Allemands, source de difficultés et d'attentes ? Analyse qualitative du comportement des Allemands dans un environnement professionnel et interculturel.

Malgré le développement des formations interculturelles en Allemagne depuis les années 80 (Erll & Gymnich, 2017, p. 152) et l'importance de la compétence interculturelle comme compétence clé ...

JESTIN, Cédric
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Der Master "Regionale und Europäische Projektentwicklung" als internationales und interkulturelles Projekt: Eine Analyse der mehrsprachigen, interkulturellen Projektkommunikation per E-Mail.
KLEIN, Susanne
2017 - English
An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wurde in Kooperation mit der Université de Bretagne Sud (Frankreich) und der Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Tschechien) erfolgreich der trinationale Masterstudiengang "Regionale und Europäische Projektentwick-lung" aufgebaut. Die Zusammenarbeit der internationalen Kooperationspartner zum Aufbau des Studiengangs startete im Jahr 2012. Die Projektgruppe kommunizierte in erster Linie mehrsprachig über E-Mail, konkret in englisch, deutsch und französisch. Mit Projektbeginn 2012 wurden alle E-Mail-Kommunikationen der Kooperationspartner gespeichert. Diese Sammlung von E-Mails bildet ein authentisches und auch spezifisches Kommunikationsmate-rial eines erfolgreichen Projekts ab. Spezifisch aus dem Grund, weil es sich zum einen um eine mehrsprachige Kommunikation handelt und zum anderen bietet die Datensicherung über meh-rere Jahre hinweg die Möglichkeit, die Kommunikation in ihrer Entwicklung und Sequenziali-tät zu betrachten. Mit Hilfe dieses Materials kann einem zentralen Thema des Projektmanage-ments nachgegangen werden der Projektkommunikation. Im Projektmanagement ist es mehrfach dokumentiert, dass die Projektkommunikation eine Schlüsselrolle für den Projekter-folg spielt. Anhand des beschriebenen komplexen Materials wird in dieser Untersuchung fol-gender Frage nachgegangen: Was macht eine mehrsprachige und interkulturelle Projektkom-munikation per E-Mail erfolgreich? Nach der Einbettung des Untersuchungsthemas in den theoretischen Kontext wird im Rah-men einer qualitativen Analyse die kommunikative Gestaltung der Projektarbeit und Projekt-steuerung untersucht. Anhand von elf, vorrangig induktiv, gebildeten Analysekategorien konnten vier erfolgsversprechende Merkmale herausgearbeitet werden. Diese sind das Kombi-nieren von E-Mail-Kommunikation mit weiteren Kommunikationsformen; die ausgeübte Mehrsprachigkeit; die entwickelte Gruppenidentität und die wechselnde Führungsverantwor-tung innerhalb Projektkerngruppe. At the Westsächsische Hochschule Zwickau, the trinational master program Regional and Eu-ropean Project Management was successfully established in cooperation with the Université de Bretagne Sud (France) and the Jihočeská Univerzita v Českých Budějovi?cích (Czech Re-public). The cooperation of all partners started in 2012. The international project group com-municated primarily via e-mail. With the start of the project in 2012 all data of e-mail commu-nication of the cooperation partners was stored. This collection of e-mails is an authentic and also specific communication material representing a successful project. It is specific for the reason that it is a multilingual communication on the one hand; on the other hand, the data backup over several years provides the possibility to analyze the communications in their de-velopment and sequentiality. With this material, a central topic of project management can be investigated: the project communication. In project management it has been documented sev-eral times that project communication plays a key role in the project's success. On the basis of the complex material described above, I will examine in this analysis the following question: What makes multilingual and intercultural project communication by e-mail successful? After embedding the research subject into the theoretical context, the project work and project control are analyzed in the context of a qualitative analysis. Based on eleven, primarily induc-tive developed analysis categories; four success-promising features can be worked out. These are the combination of e-mail communication with other forms of communication; the prac-ticed multilingualism; the developed group-identity and the changing leadership responsibility within the project group. Keywords: Projektmanagement; international; Projektkommunication; interkulturelle Projektfruppe; Mehrsprachigkeit; computervermittelte Kommunikation; Kommunikationsform E-Mail Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Master "Regionale und Europäische Projektentwicklung" als internationales und interkulturelles Projekt: Eine Analyse der mehrsprachigen, interkulturellen Projektkommunikation per E-Mail.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wurde in Kooperation mit der Université de Bretagne Sud (Frankreich) und der Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Tschechien) erfolgreich der ...

KLEIN, Susanne
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

La démarche réseau Etude de cas d'un projet
LE NAVENEC, Clément
2017 - English
Cette recherche propose d'expliquer comment différents acteurs se sont unis pour changer l'image négative de leur ville, Dresde, provoqué par des mouvements politiques nationalistes tel que Pegida. La premi?re partie de cette recherche comporte une revue de littérature sur trois sujets principaux. Les théories des réseaux, la notion de territoire et la gestion de projet. L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble sur ces concepts afin de mieux les comprendre. Dans la seconde partie, nous essaierons de comprendre comment leur collaboration peut aider ? rendre le territoire dynamique. Pour cela, nous nous appuierons sur des entretiens réalisés avec quatre acteurs du projet ? F?te de la musique meets Europe ?. Nous analyserons les facteurs qui les ont poussé ? s'investir dans le projet et essaierons de cibler la vision commune qu'ils ont développé. Enfin, nous examinerons les enjeux, les difficultés et les apports du travail en réseau et de la gestion de projet. This paper proposes to explain how different players unite to change the negative image of their city, Dresden, caused by nationalistic political movements like Pegida. The first part of this research contains a literature revue on three main topics: The network theories, the territories and the project management. The goal is to get an overview on that concepts and to better understand them. In a second part, we will try to understand how their collaboration could help to make the territory dynamic, through the interviews of four stakeholders of the project "F?te de la musique meets Europe". To achieve this, we will analyze the factors that pushed them to invest in the project and try to target the shared vision they developed, but also examine the issues, the difficulties and the contribution of networking and project management. Keywords: Réseau; Mangement de projet; Territoires; Dresde; Pegida; Culture; F?te de la musique; Capital social; Nationalisme; Allemagne; Interculturalité Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La démarche réseau Etude de cas d'un projet

Cette recherche propose d'expliquer comment différents acteurs se sont unis pour changer l'image négative de leur ville, Dresde, provoqué par des mouvements politiques nationalistes tel que Pegida. La ...

LE NAVENEC, Clément
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném
HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
2017 - Czech
Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním společenstvím. Čerpá z textů samotných dokumentů mezinárodního práva, z řady odborných knih a článků, ale i z nepočetné judikatury. Práce respektuje tradiční rozdíly mezi pravidly aplikovatelnými v době míru a během ozbrojených konfliktů. Neomezuje se jen na potvrzení již známých faktů, ale snaží se odpovědět i na některé sporné otázky. Autor této práce analyzuje jak postoje států, tak i rozdílné teoretické přístupy a následně zdůvodňuje svůj názor. This thesis provides the reader with an overview of how rules of international law influence movements and operations of private and military submarines and to what extent they are accepted throughout the international community. It derives from texts of international law documents themselves, from numerous professional books and articles but also from a handful of judicature. The thesis respects traditional differences between rules applicable in time of peace and in the course of armed conflicts. It does not restrict itself only to reaffirming of already known facts but it tries to answer some unsettled issues as well. The author of this thesis analyses both attitudes of States and different theoretical approaches and subsequently accounts his own point of view. Keywords: ponorka; mořské právo; pokojné proplutí; tranzitní proplutí; právo proplutí souostrovními námořními koridory; UUV; ozbrojený konflikt; ponorková válka; válečná loď; obchodní loď; submarine; law of the sea; innocent passage; transit passage; archipelagic sea lanes passage; UUV; armed conflict; submarine warfare; warship; merchant ship Available in digital repository of UPOL.
Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném

Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním ...

HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice
PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo dopravy, Úřad pro civilní letectví, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Aeroklub ČR a Leteckou amatérskou asociaci ČR. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje historický exkurz vývojem státní správy u nás, konkrétně pak se zaměřením na oblast letecké dopravy. Druhá kapitola se věnuje pramenům českého leteckého práva se stručným popisem z hlediska jejich právní síly, závaznosti a struktury. Následující kapitola popisuje vymezení základních pojmů, kterými jsou letecké právo, civilní letectví, letadlo, státní suverenita, vzdušný prostor, státní příslušnost a registrace letadel, letecký rejstřík, letecká nehoda, incident a vážný incident. V závěrečné kapitole této bakalářské práce je popsána organizace státní správy v oblasti civilního letectví v České republice. This bachelor thesis deals with the state administration in the area of civil aviation of the Czech Republic. It is focused on its direct and indirect executive agencies and their activities. These include the Department of Transport, Authority of Civil Aviation, Institute of Investigating the Causes of Air Accidents, Office for Access to Transport, Aeroclub CR, Air and Amateur Association CR. The thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a historical excursion to the development of the state administration in the Czech Republic, specifically with a focus on air transport. The second chapter deals with sources of Czech aviation law with a brief description in terms of their legal force, binding and structure. The following chapter describes definitions of basic concepts such as aviation law, civil aviation, aircraft, state sovereignty, airspace, nationality and aircraft registration, aircraft register, air accident, incident and serious incident. The final chapter of this bachelor thesis describes the organization of state administration in the field of civil aviation in the Czech Republic. Keywords: Civilní letectví; státní správa; Zákon o civilním letectví; Ministerstvo dopravy; Úřad pro civilní letectví; Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod; Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře; Aeroklub ČR; Letecká amatérská asociace ČR.; Civil aviation; state administration; Bill of civil aviation; Department of Tranport; Authority of Civil Aviation; Institute of Investigating the Causes of Air Accidents; Office for Access to Transport Infrastructure; Aeroclub CR; Air Amateur Association CR. Available in digital repository of UPOL.
Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice

Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo ...

PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases