Number of found documents: 577869
Published from to

Navrhování a hodnocení recyklovaných a emulzních asfaltových směsí s využitím vedlejších energetických produktů
Valentin Jan; Suda Jan; Neuvirt Václav
2018 - Czech
V posledních letech dochází ve všech technicky vyspělých zemích k intenzifikaci výzkumu a k rozvoji využití všech nejrůznějších druhů odpadů jako sekundárních surovinových zdrojů. Tento trend se týká také odpadů z energetického průmyslu, neboť vznikají jako tuhé zbytky po spalování uhlí a z čištění spalin v elektrárnách, teplárnách či výtopnách. Tyto materiály jsou označovány jako vedlejší energetické produkty (VEP). Patří mezi ně např. popílek, struska, škvára, ložový popel, energosádrovec. V zemích, kde je energetická politika založena především na získávání energie z tepelných elektráren, se zkoumají možnosti, jak VEP zpracovat a následně efektivně využít. Doposud se praktické využití orientuje především na oblast stavebnictví. Jednou z cest se ukazuje aplikace VEP do zemních konstrukcí dopravních staveb (silnic, železnic, letišť), neboť je zde předpoklad pro zpracování většího množství VEP. Ovšem v případě některých VEP je potencionálně možná sofistikovanější aplikace, v návaznosti na specifické vlastnosti, a to v podobě substituentu hydraulického pojiva. Dosavadní zkušenosti s použitím VEP jako pojiva nebo součástí pojiv nejsou tak rozsáhlé, aby bylo možno zobecnit závěry jejich využití. Proto byly sledovány možnosti jeho aplikace jako náhrady tradičně používaných pojiv v kombinaci s vhodnou technologií. Na základě těchto poznatků existuje potenciál dále rozvíjet výzkum druhotných materiálů. Tato práce se zabývá výzkumem uplatnitelnosti vybraných VEP ve směsích recyklace za studena a v emulzních asfaltových směsích, přičemž je věnována pozornost návrhu a hodnocení těchto nových směsí v laboratoři.In recent years, in all technically advanced countries, there has been an emphasis placed on intensifying research in to the development of uses for all sorts of waste as a secondary products of material sources. This trend also applies to waste from the energy industry do to the production of solid residues after coal combustion and from flue gas desulfurization in power plants, heat stations or heating plants. These materials are referred to as energy by-products. These include, for example, ash, slag, bed ash, energo-gypsum. In countries where energy policy is primarily based on the acquisition of energy from thermal power plants, opportunities are explored to process and then efficiently use energy by-products. Up to now, practical use has mainly been a focused on civil engineering. One of the ways is the application of energy by-products in to the sub-grade of road constructions (roads, railways, airports), as there is a prerequisite for processing larger quantities of energy by-products. However, in some energy by-products, potentially more sophisticated applications are possible, there in the form of a hydraulic binder substitutes depending on the specific properties. Experience with using energy by-products as binders or binder components are not extensive enough to generalize findings concerning their use. Therefore, potential applications of substitutes for conventional binders, in combination with a suitable technology, were monitored. Based on these findings, there is a potential to further develop research on secondary materials. This Ph.D. thesis focuses partly on the study of the applicability of selected energy by-products in cold recycling mixtures and cold emulsified asphalt mixtures, with attention being paid to the design and evaluation of these new mixtures in the laboratory. Keywords: vedlejší energetické produkty,fluidní popely a popílky,asfaltová emulze,zpěněný asfalt,recyklace za studena,emulzní asfaltové směsi; energy by-products,(FBC) fluidized bed combustion ashes,asphalt emulsion,foamed asphalt,cold recycling,emulsion asphalt concrete Available in digital repository of ČVUT.
Navrhování a hodnocení recyklovaných a emulzních asfaltových směsí s využitím vedlejších energetických produktů

V posledních letech dochází ve všech technicky vyspělých zemích k intenzifikaci výzkumu a k rozvoji využití všech nejrůznějších druhů odpadů jako sekundárních surovinových zdrojů. Tento trend se týká ...

Valentin Jan; Suda Jan; Neuvirt Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza technických opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy
Vébr Ludvík; Drbohlav Jiří; Slabý Petr
2018 - Czech
V posledních několika letech vzrůstá popularita jízdního kola jako dopravního prostředku, což nese mnoho obtíží, týkající se návrhu cyklistické infrastruktury. Výše zmíněný nárůst popularity vyvolal potřebu řešit bezpečnost tohoto typu dopravy jako celku. Pro podporu bezpečnosti se do hlavního dopravního prostoru začaly aplikovat prvky pro integraci cyklistů a vznikají sdružené i samostatné stezky pro cyklisty. Vlivem rozvoje cyklistické dopravy dochází ke změnám cyklistické infrastruktury. Její hodnocení se provádí především z pohledu bezpečnosti a podílu cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce. Hypotéza Safety in Numbers je vhodná pro hodnocení bezpečnosti cyklistické dopravy. Hlavní myšlenka je, že čím je větší podíl cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce, tím se zvyšuje její bezpečnost. Statistika nehodovosti cyklistické dopravy je zcela nedostatečná pro hodnocení cyklistické infrastruktury v hlavním dopravním prostoru. Její hodnocení je možné provést pomocí metody sledování potencionálních konfliktů. Tento přístup sleduje reálné chování a reakci cyklistů a řidičů motorových vozidel na konkrétní typ cyklistické infrastruktury. Lze tak hodnotit vhodnost jednotlivých prvků do konkrétních podmínek.During the last few years, the popularity growth of the bicycle phenomenon as a mean of transport brings a lot of troubles connected with the designs of cycling infrastructure. This particular growth evoked the need to solve the safety of cycling transport from the general perspective. According to support the safety of main cycling transport area, the cycling integrational elements have been applied and the conjugated or independent paths have been recently generated. The development of cycling transport is connected with the development of the cycling infrastructure. The evaluation of the cycling transport has been done from the safety point of view and from the point of the share of cycling transport on the total transport labour. Safety in Numbers hypothesis is suitable for the cycling transport traffic evaluation. The main point is that, the bigger the cycling transport share on the total transport labour is, the higher is its safety. The statistics of cycling transport accident rate is totally insufficient for the cycling transport evaluation in the main corridor. Its evaluation is possible to realize by the potential conflict monitoring method. This attitude monitors real behaviour and reaction of cyclists and drivers of motor vehicles in the specific type of cycling infrastructure. Thus it is possible to evaluate the suitability of particular elements to specific conditions. Keywords: cyklistická doprava,bezpečnost,cyklistická infrastruktura,hlavní dopravní prostor,hodnocení bezpečnosti; cycling transport,safety,cycling infrastructure,the main traffic corridor,safety evaluation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza technických opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy

V posledních několika letech vzrůstá popularita jízdního kola jako dopravního prostředku, což nese mnoho obtíží, týkající se návrhu cyklistické infrastruktury. Výše zmíněný nárůst popularity vyvolal ...

Vébr Ludvík; Drbohlav Jiří; Slabý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání směrných a tržních cen vybraných stavebních prací
Čápová Dana; Hanusová Karolína; Střelcová Iveta
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je porovnání směrných cen daných katalogem ÚRS Praha a.s. a tržních cen reálných dodavatelských firem ve dvou kategoriích oblasti pomocné stavební výroby (PSV). První teoretická část se zabývá seznámením se základními informacemi souvisejícími s předmětem práce v oboru oceňování a příprava staveb. V praktické části je řešeno porovnání cen prací u sádrokartonových konstrukcí a montáž podlah z dlaždic a obkladů. Výsledkem práce je vyhodnocení procentuální odchylky směrných a tržních cen, návrh možných úprav cen dle reálných nákladů a doporučení tvorby nabídkových cen.This Bachelor thesis is focused on comparing standarded prices from the Czech cataloque written by ÚRS Prague a.s. and real market prices from the contractors in two categories of the Accessory Building Production. In a theoretical part there are summarized basic knowledge of the building pricing and construction preparation. In a practical part the gypsum stucture works and tile floor works are compared. The conclusion of the work is percentage of the deviation between standarded and real market prices and new proposal of the prices which would fit the most for described speciffic types of works. Keywords: Tržní cena,směrná cena,náklady,položkový rozpočet,nabídka,zhotovitel; Market price,standarded price,costs,budget,bid,contractor Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání směrných a tržních cen vybraných stavebních prací

Předmětem této bakalářské práce je porovnání směrných cen daných katalogem ÚRS Praha a.s. a tržních cen reálných dodavatelských firem ve dvou kategoriích oblasti pomocné stavební výroby (PSV). První ...

Čápová Dana; Hanusová Karolína; Střelcová Iveta
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA
Frková Jana; Lapka Tomáš; Molnár Zdeněk
2018 - Czech
Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. Následuji krátký popis o technickém konopí a jeho unikátních vlastnostech. V praktické části je využito znalostí z těchto dvou kapitol a je sestaven komplexní podnikatelský plán.This thesis deals with the creation of a business plan for already existing enterprise LAPKA. The theorethical part describes specific methods for its creation, what it should contain and what is its goal. The theorethical part is followed by short explanation containing basic knowledge about industrial hemp. Tha last part deals with actual creation of the business plan. All acumulated knowledge in previous parts is used there. Keywords: Podnikatelský plán,technické konopí,podnik,marketingový mix,finanční plán,vnitropodnikový dokument; Business plan,industrial hemp,enterprise,marketing mix,financial plan,in-house document Available in digital repository of ČVUT.
Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelského subjektu LAPKA

Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro existující podnik LAPKA. Teoretická část pojednává, jaké postupy pro jeho tvorbu zvolit, co všechno má obsahovat, a co má být jejich cílem. ...

Frková Jana; Lapka Tomáš; Molnár Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studie proveditelnosti investičního záměru
Prostějovská Zita; Macnarová Adéla; Kalčev Petr
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá, jak už sám její název napovídá, studií proveditelnosti investičního záměru. První, teoretická, část bakalářské práce uvádí základní pojmy, které s tímto tématem velmi úzce souvisí a upřesňuje, jaké fáze investiční projekt a jeho životní cyklus obnáší. V neposlední řadě poskytuje cenné informace o tom, k čemu samotná technicko-ekonomická studie slouží a jak by měla být strukturována. V další části se práce zaobírá konkrétním projektem, na který bude studie proveditelnosti aplikována. Zde je specifikován investiční záměr, obsahuje shrnutí podkladů pro zpracování studie proveditelnosti, stanovení předběžných provozních nákladů, výnosů za poskytnuté služby, cash flow a rizikové scénáře.This bachelor thesis deals with the issue and significance with the Feasibility study of investment project. First, theoretical, part of this bachelor thesis shows basic concepts which are closely connected with this topic and specifies which phases investment project and his life cycle contains. Last but not least this document gives us really important information about the Feasibility study and what is it used for. Next part is about specific project which is background for this Feasibility study. There is our specific project more concretized, contains a summary of the background to the Feasibility study, preliminary operating costs, revenue for the services provided, cash flow and risk scenarios. Keywords: Studie proveditelnosti,investiční záměr,investiční rozhodování,podnikatelská příležitost,investiční a provozní náklady,investice,katastr nemovitostí,cash flow,výnosy,rizika,rizikové scénáře; Feasibility study,investment project,investment decisions,business opportunity,investment and operating costs,investment,cadastral register,cash flow,earnings,risks,risk scenarios Available in digital repository of ČVUT.
Studie proveditelnosti investičního záměru

Tato bakalářská práce se zabývá, jak už sám její název napovídá, studií proveditelnosti investičního záměru. První, teoretická, část bakalářské práce uvádí základní pojmy, které s tímto tématem velmi ...

Prostějovská Zita; Macnarová Adéla; Kalčev Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic
Vondrouš Petr; Bauer Karel; Dušek Jiří
2018 - Czech
V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek a jsou tak určeny podmínky, ve kterých je výhodné použít danou technologii. Díky výsledkům porovnání je použita k praktické výrobě pouze technologie vyřezávání laserem. Touto metodou je vyrobena 3D papírová pohlednice, která využívá předností technologie laseru a je svým vzhledem na českém trhu inovativní.The bachelor thesis describes paper cutting technologies, aiming on posibility of cut postcard production. Laser cutting and die cutting technologies are described and compared from multiple views. In practical part innovative 3D postcards was designed and technology of laser cutting was used to manufacture it. Keywords: Laser,Vyřezávání,Vysekávání,Pohlednice; Laser,Cutworking,Cutting,Postcard Available in digital repository of ČVUT.
Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic

V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z ...

Vondrouš Petr; Bauer Karel; Dušek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Emulátor instrukční sady výukového procesoru
Schmidt Jan; Šebele Jiří; Zahradnický Tomáš
2018 - Czech
Tato práce se zaměřuje návrh a implementaci překladače, emulátoru a ladící aplikace pro instrukční sadu jednoduchého procesoru, který pomůže úplným začátečníkům zorientovat se v problematice programování v asembleru. Překladač pak umožňuje omezit instrukční sadu pro úlohy, kde chceme demonstrovat konkrétní rysy asembleru.This work focuses on the design and implementation of an assembler, emulator and a debugging application for an instruction set of a simple processor, which will enable beginners to orient themselves in the field of programming in the assembly language. It allows constraining of the instruction set for exercises, in which we want to demonstrate specific attributes of assembly programming. Keywords: Rust,C++,Qt,Assembly,AVR,Emulátor; Rust,C++,Qt,Assembly,AVR,Emulator Available in digital repository of ČVUT.
Emulátor instrukční sady výukového procesoru

Tato práce se zaměřuje návrh a implementaci překladače, emulátoru a ladící aplikace pro instrukční sadu jednoduchého procesoru, který pomůže úplným začátečníkům zorientovat se v problematice ...

Schmidt Jan; Šebele Jiří; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Finanční analýza vybraných stavebních společností
Nováková Vladimíra; Mička Tomáš; Tomek Aleš
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím se zabývá, jak se s ní pracuje, a jak se vyhodnocuje. V praktické části jsou pak představeny dvě vybrané firmy (s jednou navázaná spolupráce) a následně vytvořeny finanční analýzy těchto firem dle dostupných informací z účetních podkladů. Analýzy jsou dále vyhodnoceny a firmy porovnány.The subject of bachelor thesis is financial analysis of selected construction companies with theoretical and practical processing of financial analysis. The first part of the thesis describes what the financial analysis is, what it is doing, how we can work with it and how we evaluates it. On practical part i present two selected companies (with one i am working together) and after i made financial analysis of both companies according available informations from accounting documents. Analyzes are evaluated and companies are compared. Keywords: finanční analýza,metody finanční analýzy,podklady finanční analýzy,mezipodnikové srovnání; financial analysis,methods of financial analysis,documents to financial analysis,intercompany comparison Available in digital repository of ČVUT.
Finanční analýza vybraných stavebních společností

Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím ...

Nováková Vladimíra; Mička Tomáš; Tomek Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Simulátor kolového robota
Skrbek Miroslav; Balihar Tomáš; Kašpar Jiří
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu kolového robota, pro účely počítačové simulace. Model v simulátoru je použit pro testování, bez potřeby reálného robota. K realizaci celé simulace je použit simulátor jménem Gazebo, který je společně s operačním systémem Linux nutností pro spuštění celé simulace. Dále je pro realizaci simulace využit framework Robot Operating System, který vytváří komunikační vrstvu mezi modelem a softwarem robota. Díky této práci se urychlí vývoj pro robota a zároveň může práce posloužit i jako návod pro převedení reálného robota do simulátoru.This bachelor thesis addresses creation of a wheeled robot model for the purpose of computer simulation. The model in the simulator is used for testing without the need of the real robot. Simulator named Gazebo is used to implement this simulation and together with Linux operating system is essential for it. Also Robot Operating System framework is used to create communication layer between model and the software of real robot. This thesis will speed up development for the robot and it may also serve as a guide for creating model of any real robot. Keywords: Kolový robot,simulace robota,model robota,Robot FIT,Robot Operating System,Gazebo; Wheeled robot,robot simulation,robot model,Robot FIT,Robot Operating System,Gazebo Available in digital repository of ČVUT.
Simulátor kolového robota

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu kolového robota, pro účely počítačové simulace. Model v simulátoru je použit pro testování, bez potřeby reálného robota. K realizaci celé simulace je ...

Skrbek Miroslav; Balihar Tomáš; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

FITCOIN: webový náhled na blockchain
Starý Jan; Kaufman Rostislav; Kuchař Jaroslav
2018 - Czech
Práce se zabývá technologií blockchainu, jejím využitím při implementaci kryptoměny a možnostmi takový blockchain za běhu kryptoměny sledovat a procházet. Součástí práce je soupis možných řešení a přístupů použitelných pro zisk dat z blockchainu, zmínky o jejich výhodách a nevýhodách, a nakonec volba přístupu vhodného pro nasazení na kryptoměnu Fitcoin, vznikající souběžně. Výstupem práce je návrh v tuto chvíli použitelného systému a jeho částečná implementace ve formě dvou aplikací v jazyce Ruby, webové aplikace postavené na frameworku Rails a běžné Ruby aplikace pro komunikaci se sítí Fitcoin.The thesis deals with the blockchain technology, the ways it can be used to implement a cryptocurrency and the possibilities of browsing through the cryptocurrency's blockchain during its operation. It includes a summary of options and approaches that are useful for the acquisition of data from a blockchain, and then a choice of the most suitable approach to be used with the Fitcoin cryptocurrency that is being developed concurrently. The main output of this thesis is a design of a viable system and its partial implementation in the form of two applications written in Ruby, a web app created using the Rails framework and a plain Ruby app for the communication with the Fitcoin network. Keywords: kryptoměna,Fitcoin,Ruby,Rails,blockchain,náhled,node,Bitcoin; cryptocurrency,Fitcoin,Ruby,Rails,blockchain,explorer,node,Bitcoin Available in digital repository of ČVUT.
FITCOIN: webový náhled na blockchain

Práce se zabývá technologií blockchainu, jejím využitím při implementaci kryptoměny a možnostmi takový blockchain za běhu kryptoměny sledovat a procházet. Součástí práce je soupis možných řešení a ...

Starý Jan; Kaufman Rostislav; Kuchař Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases