Number of found documents: 419366
Published from to

Zásada superficies solo cedit a její odraz v právních řádech českých zemí
MACEK, Adam; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá zásadou superficies solo cedit. Věnuje se projevům zásady v právních řádech, které platily na území České republiky. Tyto jednotlivé úpravy porovnává a hodnotí odraz zásady v jednotlivých institutech právní úpravy. Hlavním cílem práce je odpověď na otázku, jaký je přínos v návratu k superficiální zásadě v roce 2012. Práce se také zabývá důvody rušení a opětovného zavádění zásady a souvisejících právních institutů. Pouze analýza vývoje superficiální zásady může odpovědět na otázku, zda bylo její obnovení v roce 2012 důležité a potřebné. Práce je rozdělena na úvod, pět kapitol a závěr. Kapitoly mapují vývoj zásady v jednotlivých občanskoprávních kodexech. Nejprve se diplomová práce věnuje římskému právu. Dále zkoumá odraz superficiální zásady ve všeobecném občanském zákoníku z roku 1811, v občanském zákoníku z roku 1950, v občanském zákoníku z roku 1964 a nakonec i v platné a účinné úpravě občanského zákoníku z roku 2012. Struktura každé kapitoly je stejná. Na úvod kapitoly se práce zabývá charakterem právní úpravy. Druhá podkapitola se věnuje součásti nemovité věci, kde se superficiální zásada projevuje. Následující podkapitola hovoří o stavbě na cizím pozemku. Poslední podkapitola se zabývá právem stavby, který se zásadou superficies solo cedit souvisí. Diplomová práce pozitivně hodnotí návrat k superficiální zásadě. Tvůrci občanského zákoníku z roku 2012 správně následovali potřeby dnešní společnosti. Proto se inspirovali i v historické legislativě. Práce kladně hodnotí zpracování právních institutů, v kterých se zásada odráží. This master thesis deals with the superficies solo cedit principle. It traces the reflection of the principle in the law of the Czech lands. It compares the civil codes and the legal institutes contained therein. The main goal is to find an answer to the question, what the benefits of the return to the superficial principle in 2012 are. The work also deals with the reasons of the repeated implementation and cancellation of the principle and the deriving institutes. Only the analysis of the development of the superficial principle can answer the question, if the renewal in 2012 was important and required. The work is composed of an introduction, five main chapters and a conclusion. The chapters trace the development of the principle in the Czech civil codes. The first chapter deals with the Roman law while the subsequent chapters follow the chronival order of Czech law from the General Civil Code of 1811, through the civil code of 1950, the civil code of 1964 up to the current civil code of 2012. Every chapter has the same structure. Each of them begins with an introduction into the character of the legislation. The second subchapter presents the part of the land while the third one introduces us to the building on someone else's land. The last subchapter deals with the right to build, which is conected to the superficial principle. The paper evaluates the return to the superficial solo cedit principle beneficially. In the civil code of 2012 the legislators followed the needs of the current society. For that purpose they took inspiration from the historical legislation. To sum up, this master thesis evaluates the legislation of the related institutes positively. Keywords: superficiální; zásada; součást; pozemek; stavba; nemovitost; vlastník; římské právo; vlastnictví; občanský zákoník; superficial; principle; part; land; building; immovables; owner; Roman law; ownership; civil code Available in digital repository of UPOL.
Zásada superficies solo cedit a její odraz v právních řádech českých zemí

Diplomová práce se zabývá zásadou superficies solo cedit. Věnuje se projevům zásady v právních řádech, které platily na území České republiky. Tyto jednotlivé úpravy porovnává a hodnotí odraz zásady v ...

MACEK, Adam; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Evropská politika zaměstnanosti - katalyzátor národních reforem? Evropeizace pracovních trhů a zaměstnanostní politika v ČR
HALBIG, Pia; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Evropská politika zaměstnanosti - katalyzátor národních reforem? Evropeizace pracovních trhů a zaměstnanostní politika v ČR

HALBIG, Pia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vývoj české sociální politiky pod vlivem EU
SCHMIED, Birgit Elisabeth; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj české sociální politiky pod vlivem EU

SCHMIED, Birgit Elisabeth; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Odcizení sousedé? Bavorsko-česká přeshraniční regionální spolupráce z historické a integračně teoretické perspektivy. Analýza bavorsko-českého Euroregionu
BUSSE, Robert; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Odcizení sousedé? Bavorsko-česká přeshraniční regionální spolupráce z historické a integračně teoretické perspektivy. Analýza bavorsko-českého Euroregionu

BUSSE, Robert; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vývoj českého pivovarnictví po přístupu k EU
REGNER, Nicole; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj českého pivovarnictví po přístupu k EU

REGNER, Nicole; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Kvůli nákladům na východ?
VÖGELE, Maria; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Kvůli nákladům na východ?

VÖGELE, Maria; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Češi a Slováci v Austrálii v první polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách
KREISINGER, Pavel; HANZLÍK, František
2016 - Czech
Disertační práce se zaměřuje na problematiku československých krajanů, emigrace a exilu v Austrálii za první a druhé světové války. Věnuje se válečným osudům československých občanů, kteří do Austrálie emigrovali buď v době předválečné, meziválečné, anebo se zde ocitli až po Mnichovu a po 15. březnu 1939 (zejména českoslovenští Židé). Na základě archivních pramenů analyzuje, v jakém rozsahu se českoslovenští občané v Austrálii účastnili akcí na podporu prvního (1914-1918) a hlavně druhého (1939-1945) československého zahraničního odboje, včetně (ne)úspěšného náboru do československé vojenské jednotky na Středním východě (1940-1941) či účasti Čechoslováků přímo v australské armádě. This dissertation thesis deals with the the issue of Czechoslovak compatriots, emigrants and exiles in Australia during the First and Second World War. It looks into the war fates of Czechoslovak citizens who immigrated to Australia either in the pre-war and interwar period or after Munich and the events of March 15th, 1939. Using archival resources, it analyses to what extent the Czechoslovak citizens in Australia participated in activities in support of the first (1914-1918) and especially second (1939-1945) Czechoslovak foreign resistance, including an (un)successful recruitment to the Czechoslovak military unit in the Middle East (1940-1941) or the presence of Czechoslovak volunteers in the Australian army. Keywords: Češi a Slováci v Austrálii; Krajané; Emigrace; Exil; První polovina 20. století; První světová válka; Druhá světová válka; Australská armáda; Československý generální konzulát v Sydney; PhDr. Adolf Solanský (1892-1968); Czechs and Slovaks in Australia; Compatriots; Emigrants; Exiles; First Half of the 20th Century; First World War; Second World War; Australian Army; Czechoslovak consulate general in Sydney; PhDr. Adolf Solanský (1892-1968) Available in digital repository of UPOL.
Češi a Slováci v Austrálii v první polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách

Disertační práce se zaměřuje na problematiku československých krajanů, emigrace a exilu v Austrálii za první a druhé světové války. Věnuje se válečným osudům československých občanů, kteří do ...

KREISINGER, Pavel; HANZLÍK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Nový trh pro rakouské banky - expanze rakouských bank v ČR po pádu železné opony do přístupu k EU
HAEUSLER, Claudia; MALACKA, Michal
2016 - German
Available in digital repository of UPOL.
Nový trh pro rakouské banky - expanze rakouských bank v ČR po pádu železné opony do přístupu k EU

HAEUSLER, Claudia; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vlivy podílející se na rozvoji komunikačních kompetencí dospívajících osob s kombinovanými vadami
TYLŠAROVÁ, Vladimíra; POTMĚŠIL, Miloň
2016 - Czech
Disertační práce je zaměřená na zjištění faktorů, které se podílí na rozvoji komunikačních kompetencí dospívajících osob s vícečetným postižením. Součástí práce je popis neverbálních aspektů komunikace u cílové skupiny osob. Výzkumnou část práce tvořil kvalitativní a kvantitativní výzkum. Kvalitativní výzkum byl proveden v rodinách a domově pro osoby se zdravotním postižením, kvantitativní výzkum byl zaměřen na pečující osoby. Dissertation is focused on finding the factors that contributes to the development of communication skills of adolescents with multiple disabilities. Part of this work is a description of non-verbal aspects of communication with target groups. The research formed part of qualitative and quantitative research. Qualitative research was conducted in families and homes for persons with disabilities, quantitative research focused on caregivers. Keywords: Vícečetné postižení; komunikace; AAK; dospívání; Multiple disabilities; Communications; AAC; Adolescence Available in digital repository of UPOL.
Vlivy podílející se na rozvoji komunikačních kompetencí dospívajících osob s kombinovanými vadami

Disertační práce je zaměřená na zjištění faktorů, které se podílí na rozvoji komunikačních kompetencí dospívajících osob s vícečetným postižením. Součástí práce je popis neverbálních aspektů ...

TYLŠAROVÁ, Vladimíra; POTMĚŠIL, Miloň
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Effect of low doses of herbicide paraquat on antioxidant defense in Drosophila
KORANDOVÁ, Michala
2016 - English
Disruption of cell equilibrium between production of free radicals and antioxidant defence is named oxidative stress. The main component of antioxidant mechanism is activity of antioxidant enzymes, which include superoxide dismutase (SOD) and catalase. In this study we evaluated the effect of herbicide paraquat on response of SOD and catalase, their transcription level and locomotion activity in Drosophila melanogaster. We exposed the flies to a wide range of paraquat concentration. Our results revealed that transcript and enzymatic levels of both SOD and catalase have a similar biphasic dose response with the peaks at 2,5 ?M paraquat concentration, resembling hormetic effect. Then, males were more sensitive than females. However, females had an increased locomotion activity. We found that paraquat susceptibility is increased in males and mating flies. Therefore, this study supports hypothesis of stress sensitivity elevation as a physiological cost of reproduction. Disruption of cell equilibrium between production of free radicals and antioxidant defence is named oxidative stress. The main component of antioxidant mechanism is activity of antioxidant enzymes, which include superoxide dismutase (SOD) and catalase. In this study we evaluated the effect of herbicide paraquat on response of SOD and catalase, their transcription level and locomotion activity in Drosophila melanogaster. We exposed the flies to a wide range of paraquat concentration. Our results revealed that transcript and enzymatic levels of both SOD and catalase have a similar biphasic dose response with the peaks at 2,5 ?M paraquat concentration, resembling hormetic effect. Then, males were more sensitive than females. However, females had an increased locomotion activity. We found that paraquat susceptibility is increased in males and mating flies. Therefore, this study supports hypothesis of stress sensitivity elevation as a physiological cost of reproduction. Keywords: superoxide dismutase; catalase; antioxidant mechanism; paraquat; Drosophila melanogaster Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Effect of low doses of herbicide paraquat on antioxidant defense in Drosophila

Disruption of cell equilibrium between production of free radicals and antioxidant defence is named oxidative stress. The main component of antioxidant mechanism is activity of antioxidant enzymes, ...

KORANDOVÁ, Michala
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases