Number of found documents: 454600
Published from to

Odkladný účinek správní žaloby ve věcech životního prostředí v ČR a SRN
PÝCHOVÁ, Jana; FRUMAROVÁ, Kateřina; TOMOSZKOVÁ, Veronika
2016 - Czech
Tato práce se zabývá institutem odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech životního prostředí. Jde o komparaci institutů předběžné právní ochrany, zejména odkladného účinku žaloby, v českém a německém správním právu. Důraz je kladen nejen na komparaci právní úpravy, ale i na porovnání praxe správních soudů v obou státech. The thesis deals with suspensory effect of administrative action against administrative body decisions in environmental matters in the Czech and German law. The emphasis is not only put on comparison of the legislation, but also on the practice of administrative courts in both countries. Keywords: správní soudnictví; odkladný účinek správní žaloby; předběžná právní ochrana; právo životního prostředí; německé právo; německé správní soudnictví; komparace; administrative jurisdiction; suspensory effect of administrative action; interim legal protection; environmental law; German law; German administrative jurisdiction; comparison Available in digital repository of UPOL.
Odkladný účinek správní žaloby ve věcech životního prostředí v ČR a SRN

Tato práce se zabývá institutem odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech životního prostředí. Jde o komparaci institutů předběžné právní ochrany, zejména odkladného účinku ...

PÝCHOVÁ, Jana; FRUMAROVÁ, Kateřina; TOMOSZKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.
RECOVÁ, Alžběta; ŠMÍD, Ondřej; HRUŠÁKOVÁ, Milana
2016 - Czech
Shrnutí Problematika umisťování nezletilých do náhradní rodinné péče. Pěstounská péče komparace české a britské právní úpravy Práce pojednává o současném systému náhradní rodinné péče ve světle nejdůležitějších pojmů jako je zájem dítěte, ohrožené dítě, rodičovská odpovědnost, sociálně-právní ochrana a dalších, které v systému náhradní péče mají své místo, podložené mezinárodními smlouvami, lidskoprávními dokumenty a evropským konsensem. Hlavním cílem práce je však představení jednotlivých forem náhradní rodinné péče, tedy osvojení, poručenství, opatrovnictví a pěstounské péče, z hlediska jejich posledního vývoje a vzájemného srovnání a postavení v systému. Nejrozsáhlejší část práce je věnována pěstounské péči v českém právním řádu a jejímu srovnáním s britskou právní úpravou. Abstract The issue of placement of children in substitute family care. Foster care-comparison of Czech and British legislation This paper discusses the current system of substitute family care in the light of the most important concepts as it is the interest of the child, endangered child, parental responsibility, socio-legal protection and others, that in the substitute family care system have their place, supported by international treaties, human rights documents, and the European consensus. The main objective of the work is, however, the performance of individual forms of substitute family care which means adoption, guardianship, curatorship and foster care, in terms of their latest developments and mutual comparison and position in the system. The most extensive part of the work is devoted to the foster care in the Czech legal order and its comparison with British legislation. Keywords: Náhradní rodinná péče; osvojení; poručenství; opatrovnictví; pěstounská péče; zájem dítěte; blaho dítěte; rodičovská odpovědnost; dítě; nezletilý; sociálně-právní ochrana dětí; pěstounská péče na přechodnou dobu; svěření dítěte do péče jiné osoby; orgán sociálně-právní ochrany dětí; předběžné opatření; Substitute family care; adoption; guardianship; curatorship; foster care; child's interest; the welfare of the child; parental responsibility; a child; a minor; the socio-legal protection of children; foster care; temporary custody of the child to another person; the authority of socio-legal protection of children; interim measures Available in digital repository of UPOL.
Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.

Shrnutí Problematika umisťování nezletilých do náhradní rodinné péče. Pěstounská péče komparace české a britské právní úpravy Práce pojednává o současném systému náhradní rodinné péče ve světle ...

RECOVÁ, Alžběta; ŠMÍD, Ondřej; HRUŠÁKOVÁ, Milana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Ochrana kulturního dědictví v ozbrojených konfliktech
SOCHACÍ, Pavla; FAIX, Martin; SVAČEK, Ondřej
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá právní ochranou kulturního dědictví v ozbrojených konfliktech. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly, kdy v první kapitole je představené teoretické vymezení právní úpravy obsahující ochranu kulturních statků v ozbrojeném konfliktu. Zaměřuje se podrobněji na Úmluvu o ochraně kulturního dědictví za ozbrojeného konfliktu z roku 1954, která je prvním a jediným komplexním právním instrumentem zaměřeným na příslušnou tematiku, a Druhý protokol k této Úmluvě z roku 1999, který ji doplňuje a upřesňuje, když mj. zavádí institut individuální trestní odpovědnosti. Druhá kapitola popisuje případ ozbrojeného konfliktu, který se odehrál v Mali v letech 2012 - 2015. Pachatel svým jednáním porušil ustanovení Římského statutu a je souzen Mezinárodním trestním soudem v Haagu. Třetí kapitola představuje situaci v Sýrii, kdy je vymezen probíhající ozbrojený konflikt a popsané jednání Islámského státu, kterým dochází k úmyslnému ničení kulturních statků. Poté dochází k aplikaci příslušné právní úpravy v praxi. The diploma thesis deals with the protection of the cultural heritage in the armed conflicts. It is divided into three substantive chapter, where the first one lays down the theoretical background comprising the protection of the cultural property in the event of armed conflict. The first chapter describe in detail the Convention for the Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954, which is the first and the only complex legal instrument regulating the particular issue and the Second Protocol of 1999, which amends and clarifies the Convention. The second chapter describes the armed conflict in Mali which lasted from 2012 to 2015. The perpetrator by his conduct violated the particular provisions of the Rome Statute and is therefore tried for it before the International Criminal Court. The third chapter presents the situation in Syria. It determines the ongoing armed conflict and describes the acts of the Islamic State by which the cultural property is being willfully destroyed. Further therein the relevant legal provisions are applied. Keywords: mezinárodní humanitární právo; kulturní dědictví; ozbrojený konflikt; ochrana; Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu; zvláštní ochrana; vojenská nezbytnost; Dodatkový protokol k I Ženevským úmluvám; Dodatkový protokol k II Ženevským úmluvám; Římský statut; Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii; Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za zbrojeného konfliktu z roku 1954; Mali; Sýrie; Islámský stát; international humanitarian law; armed conflict; cultural heritage protection; Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict military necessity; special protection; Protocol additional I to the Geneva Convention; Protocol additional II to the Geneva Convention; Rome Statute; International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / ICTY; Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict; Mali; Syria; Islamic state Available in digital repository of UPOL.
Ochrana kulturního dědictví v ozbrojených konfliktech

Diplomová práce se zabývá právní ochranou kulturního dědictví v ozbrojených konfliktech. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly, kdy v první kapitole je představené teoretické vymezení právní ...

SOCHACÍ, Pavla; FAIX, Martin; SVAČEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Analýza proudového pole na modelu letounu metodou PIV
Theiner Robert; Mamula Milan; Pátek Zdeněk
2016 - Czech
Tato práce se zabývá měřením proudového pole na modelu letounu UL-39 pomocí metody PIV. Řešené proudové pole je analyzováno v oblasti kolem vodorovné plochy. V práci je proveden rozbor metody pro analýzu proudění a popsán princip metody PIV. Dále se práce zabývá popisem a přípravou experimentu, včetně geometrického uspořádání. V dalších části práce je uveden použitý program měření a popsán průběh měření a vyhodnocení naměřených dat včetně jejich korekce. V závěru pak diskutuje výsledky měření.This thesis deals with flow field measurement of UL-39 aircraft scale model using PIV method. The flow field is analyzed in the area around horizontal tail surfaces.This paper describes an analysis and selection of flowfield analysis method and PIV method principles.It further deals with a description and preparationof the experiment including its geometrical layout.Following chapters describe measurement schedule and process, data evaluation and their correction. Finally, the paper discusses measurement results. Keywords: UL-39; proudové pole; vodorovná ocasní plocha; PIV; Particle Image Velocimetry; aerodynamický tunel; srázový úhel; UL-39; flow field; horizontal tail stabilizer; PIV; Particle Image Velocimetry; wind tunnel; downwash angle Available in digital repository of ČVUT.
Analýza proudového pole na modelu letounu metodou PIV

Tato práce se zabývá měřením proudového pole na modelu letounu UL-39 pomocí metody PIV. Řešené proudové pole je analyzováno v oblasti kolem vodorovné plochy. V práci je proveden rozbor metody pro ...

Theiner Robert; Mamula Milan; Pátek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Řízení distribuce ve velkém podniku (velkoskladu)
MICHALOVÁ, Jana
2016 - Czech
Řízení distribuce ve velké společnosti. Tato Diplomová práce zkoumá společnost Fruko-Schulz, s. r. o. Firma se zabývá výrobou lihovin. Cílem je zmapovat informační a materiálové toky směrem do skladu a ze skladu. Následně analyzovat současný stav společnosti. Na základě informací navrhnout opatření pro zlepšení. Ve vlastní práce je podrobně popsány podnikatelské aktivit ve firmě. Následně jsou nevrženy náměty na zlepšení. Tyto návrhy se týkají distribuce ke konečnému zákazníkovi prostřednictvím gastronomických výstav a veletrhů. Další návrhy jsou zaměřeny na koncové uživatele v ruském trhu. Nápady pro změnu obalů nebo nových produktů jsou navrženy, ale posléze vyvráceny. Firma Fruko-Schulz, s. r. o. má dlouhodobou tradice a skvělou pověst. Ale to nestačí, konkurence je velká a na vysoké úrovni. Myšlenka zaměřit se na ruský trhu je velmi dobrá a je zde velký potenciál. Distribution management in a large company. This Master´s Thesis examines the company Fruko-Schulz, s. r. o. This company has been making spirits. The goal is to map out the information and material flows toward the warehouse and from the warehouse. Subsequently, to analyze the current state of the company. Based on the information propose measures for improvement. In own work is described in detail and enterprise activities in a company. After ideas are designed to change. These proposals relate to distribution to the end customer through the gastronomical exhibitions and fairs. Other proposals are aimed at end users in the Russian market. Ideas for packaging or new products are designed, but is backed that do not make sense. Company Fruko-Schulz, s. r. o. sas a long tradition and reputation. But that's not enough, the competition is great and it isalso at a high level. The idea to focus on the Russian market is very good and there is great potential. Keywords: řízení dodavatelského řetězce; distribuce; sklad; zákazník; logistika; Supply chain management; distribution; stock; customer; logistics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení distribuce ve velkém podniku (velkoskladu)

Řízení distribuce ve velké společnosti. Tato Diplomová práce zkoumá společnost Fruko-Schulz, s. r. o. Firma se zabývá výrobou lihovin. Cílem je zmapovat informační a materiálové toky směrem do skladu ...

MICHALOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Systém hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané organizaci
LAVIČKA, Václav
2016 - Czech
Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný stav systému hodnocení a odměňování v organizaci, kterou jsem si sám zvolil a navrhnout možná zlepšení, která by zvýšila efektivnost daného systému. Pro dosažení daného cíle bylo využito nestrukturovaného rozhovoru a interních zdrojů, které napomohly k celistvému pohledu na danou problematiku, z nich bylo možné navrhnout daná doporučení. The aim of the thesis was to analyse the current state of the assessment and remuneration system in the organization, which I have chosen and to suggest possible improvements that would increase the efficiency of the system. To achieve that aim, unstructured interviews and internal resources were used, and this has contributed to a unified view on the subject, based on which it was possible to propose given recommendations. Keywords: Hodnocení; odměňování; mzda; zaměstnanci; motivace; benefity; vzdělávání pracovníků; Evaluation; remuneration; salary; employee; motivation; benefits; employee training Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Systém hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané organizaci

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současný stav systému hodnocení a odměňování v organizaci, kterou jsem si sám zvolil a navrhnout možná zlepšení, která by zvýšila efektivnost daného systému. Pro ...

LAVIČKA, Václav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Projekt rekreačního zařízení
CHEPAKOVA, Ekaterina
2016 - Czech
Bakalářská práce řeší pořízení objektů a jejich rekonstrukci na hotel a restaurační zařízení ve městě Soči v Ruské republice. Obsahuje návrhy hotelu s ubytovací kapacitou pro 46 návštěvníků i kapacitu restauračního pro 48 návštěvníků. Ekonomika provozu hotelu a restaurace je uvedena navržena na 2 roky provozu. Zisk před zdaněním v prvním roce byl stanoven na 8 978 855 RUB RUB, v druhém roce na 10 622 011 RUB. Návratnost investice bude 2 roky. Bachelors project describes an acquisition of the asset and repositioning it into hotel complex in Sochi, Russian Federation. It includes 46 beds and a restaurant for 48 guests. The cash flow of the hotel and the restaurant is forecasted and estimated for 2 years of operations. Profit before tax in year 1 is expected to be at 8.98 millions, and in the second year 10.62 millions roubles. The payback period is estimated to be 8 years. Keywords: Hotel; restaurace; rekonstrukce hotelu; provoz hotelu; provoz restaurace; ekonomika hotelu; ekonomika restaurace.; Hotel; restaurant; reconstruction of the hotel; hotel operation; restaurant operation; hotel management; restaurant management. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Projekt rekreačního zařízení

Bakalářská práce řeší pořízení objektů a jejich rekonstrukci na hotel a restaurační zařízení ve městě Soči v Ruské republice. Obsahuje návrhy hotelu s ubytovací kapacitou pro 46 návštěvníků i kapacitu ...

CHEPAKOVA, Ekaterina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Vývoj trestného činu úvěrový podvod na území Jihočeského kraje do roku 2014
BUŠKOVÁ, Tereza
2016 - Czech
Cílem této práce je analýza vývoje páchání trestného činu úvěrový podvod dle ustanovení § 211 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zejména vývoj počtu trestných činů a vývoj výše škody) a následné porovnání s vývojem vybraných makroekonomických ukazatelů v období let 2005 až 2014 na území Jihočeského kraje. Při zpracování této práce bylo využito metody sekundární analýzy dat. Jako zdroj byla využita statistická data, získaná od jihočeské pobočky Českého statistického úřadu a statistická data kriminality Policie České republiky. Analýzou byla zpracována data hodnotící množství zjištěných případů tohoto trestného činu, kterého se dopustili pachatelé na území Jihočeského kraje a to podle místa spáchání. Analyzován byl soubor 5.713 trestných činů a 4 219 pachatelů. Definovaný soubor byl rozdělen na sedm částí (okresů) podle místní příslušnosti územních odborů Policie České republiky. Zjištěná data byla porovnávána s vybranými makroekonomickými ukazateli. Z výsledků lze učinit závěr, že nejvyšší nápad trestného činu úvěrový podvod je po přepočtu na 1 000 obyvatel, v okrese Strakonice. Naopak nejnižší trestná činnost je ve sledovaném období v okrese Jindřichův Hradec. Také bylo v této práci zjištěno, že vývoj makroekonomických ukazatelů nemá vliv na vývoj této trestné činnosti. Závěrem, na základě zjištěných údajů, lze doporučit podpoření ekonomické výuky na základních a středních školách a tím i zvýšení finanční gramotnosti populace. Dále lze doporučit důsledné využívání již dostupného Centrálního registru úvěrů a také podporu změn právních předpisů, tak aby měli poskytovatelé úvěrů povinnost si žadatele více prověřit a také, aby byl pachatel této trestné činnosti odrazován vyššími tresty, ukládanými za úvěrové podvody. The aim of this study is to analyze the development of committing a credit fraud offence under § 211 of the Act. no. 40/2009 Coll., the Penal Code (particularly the development of this crime and the development of the amount of the damage) and consequent comparing the selected macroeconomic indicators development in the period 2005-2014 in the region of South Bohemia. In this work secondary data analysis methods were used. Statistical data obtained from the South Bohemian branch of the Czech Statistical Office and statistical data from Crime Police of the Czech Republic was used as the source. The data evaluating the amount of detected cases of this crime committed by the offenders in the Region South Bohemia, according to the region where the fraud was commited, was analyzed. The analyzed file was 5,713 offenses and 4,219 offenders. The defined set was divided into seven parts (districts), according to the local jurisdiction of the territorial departments of the Czech Police. The observed data was compared with selected macroeconomic indicators. From the results it can be concluded that the highest rate of loan fraud offence (calculated per 1,000 inhabitants) is in the district Stra-konice. Conversely, the lowest crime in the same period is in the district Jindřichův Hradec. This work also re-vealed that the development of macroeconomic indicators has no effect on the development of this crime. In conclusion, it is recommended to promote economic education at primary and secondary schools, thus improving the financial literacy of the population. Furthermore, we can recommend the consistent use of, the Central Credit Register, which is already available, as well as supporting of changes in the legislation, so that the providers have an obligation to investigate the credit applicants more and make the offenders of this crime discouraged by higher penalties imposed for credit fraud. Keywords: úvěrový podvod; pachatel; úvěr; zločin; kriminalita; finanční gramotnost; credit fraud; the offender; credit; crime; financial literacy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj trestného činu úvěrový podvod na území Jihočeského kraje do roku 2014

Cílem této práce je analýza vývoje páchání trestného činu úvěrový podvod dle ustanovení § 211 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zejména vývoj počtu trestných činů a vývoj výše škody) a následné ...

BUŠKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Event marketing
NOVOTNÁ, Michaela
2016 - Czech
Cílem práce je na základě analýzy vybraného eventu navrhnout změny na další období. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je nejprve řešena problematika jednotlivých nástrojů marketingového komunikačního mixu. Je vždy zmíněnen jejich hlavní cíl, výhody a nevýhody. Další kapitola teoretické části je již zaměřena na téma práce, event marketing. Tato část shrnuje základní definice, typologii event marketingu a nejnovější trendy. Praktická část se zabývá analýzou festivalu čokolády. Nejprve je festival představen a poté je provedena analýza vnímání festivalu pomocí dotazníkového šetření a analýza informací získaných zúčastněným pozorováním. Na základě těchto analýz jsou vypracovány návrhy, které by vedly k případnému zlepšení tohoto festivalu. The goal of the thesis is to suggest changes for the upcoming period, based on the analysis of the chosen event. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the problem of individual tools of marketing communication mix first. Their main objective, their advantages and disadvantages are always mentioned. The following chapter of the theoretical part is already focused at the thesis topic, the event marketing. This part summarizes the basic definitions, the typology of event marketing and the newest trends. The practical part deals with cocolate festival analysis. First, the festival is introduced and then the analysis of festival perception is carried out through a questionnaire survey, and an analysis of information obtained through participant observation. Suggestions that are based on these analyses, are worked out leading to a possible improvement of this festival. Keywords: Event; event marketing; marketingový komunikační mix; výhody; nevýhody; Event; event marketing; marketing communication mix; advantages; disadvantages Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Event marketing

Cílem práce je na základě analýzy vybraného eventu navrhnout změny na další období. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je nejprve řešena problematika ...

NOVOTNÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Regionální populační projekce
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá regionální populační projekcí. Teoretická část je rozdělena na několik kapitol, ve kterých jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, jako demografie, porodnost, úmrtnost a další. Dále jsou zde rozebrány samotné metody projekcí i s uvedením vzorců. V neposlední řadě je nahlédnuto na projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 a na nejaktuálnější projekci a to do roku 2100. Vlastní část práce se zabývala samotnou projekcí pro okresy v Jihočeském kraji. Projekce byla zpracována pro okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Písek, Strakonice a Tábor. Jako hodnotící ukazatelé byli zvoleni, počet obyvatel, střední délka života, úhrnná plodnost a sekundární poměr pohlaví neboli také sex ratio. Projekce pro počet obyvatel a střední délku života byla vytvořena zvlášť pro muže i ženy. This thesis deals with the regional population projections. The theoretical part is divided into several chapters, which describe and explain the basic concepts, such as demographics, birth rate, death rate and more. There are also analyzed the actual projection methods and specifying formulas. Last but not least consulted on the population projection of the Czech Republic in 2050 and the most recent projections up to the year 2100th. Own part is about the screening for districts in South Bohemian region. Projections were prepared for districts: Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, Jindrichuv Hradec, Prachatice, Pisek, Strakonice and Tabor. As evaluation indicators were elected, population, life expectancy, total fertility rate and the secondary sex ratio or even sex ratio. Projections for population and life expectancy has been created specially for men and women. Keywords: demografie; porodnost; úmrtnost; naděje dožití; úhrnná plodnost; projekce; demography; birth rate; mortality; life expectancy; total fertility rate; the projection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Regionální populační projekce

Tato diplomová práce se zabývá regionální populační projekcí. Teoretická část je rozdělena na několik kapitol, ve kterých jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, jako demografie, porodnost, úmrtnost ...

DVOŘÁKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases