Number of found documents: 19857
Published from to

Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny
KUČERA, Ondřej
2017 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny

KUČERA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe
Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
2017 - Czech
The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international treaties, with special focus on the phenomenon of subsequent agreements and subsequent practice of the state parties. In its general introductory section, the thesis defines international treaties as a source of international law and presents a comprehensive analysis of methods of interpretation and their codification. The fundamental part is devoted to the subsequent agreements and subsequent practice, their definition, including the difference from other similar methods, and the use of them for the interpretation of treaties before international courts and in international organizations. This thesis also focuses on the issue of evolutionary interpretation. The practical part of the thesis is based on the interpretation of treaties in three branches of international law (investments, cultural cooperation, taxes), with emphasis on the use of subsequent agreements and subsequent practice and on the current developments in the negotiation of new treaties and in the activities of international organizations. Název práce: Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe Tématem této disertační práce je kodifikace pravidel výkladu mezinárodních smluv, a to se zaměřením na fenomén následných dohod a následné praxe smluvních stran. Disertační práce ve své obecné úvodní části definuje mezinárodní smlouvy jako pramen mezinárodního práva a komplexně analyzuje právní úpravu výkladových metod a jejich kodifikaci. Stěžejní část se podrobně zabývá následnými dohodami a následnou praxí, a to jejich vymezením, včetně rozdílu od jiných obdobných metod, a využitím při výkladu smluv před mezinárodními soudy a v mezinárodních organizacích. Dílčím zaměřením této práce je také problematika evolutivního výkladu. Praktická část disertační práce je založena na výkladu mezinárodních smluv ve třech odvětvích mezinárodního práva (investice, kulturní spolupráce, daně), a to s důrazem na využití následných dohod či následné praxe a na zmapování aktuálního vývoje při sjednávání nových smluv a v činnosti mezinárodních organizací. Keywords: mezinárodní smlouvy výklad mezinárodních smluv Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) následné dohody následná praxe kodifikace mezinárodního práva Komise pro mezinárodní právo OSN; international treaties interpretation of international treaties the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) subsequent agreements subsequent practice codification of international law UN International Law Commission Available in a digital repository NRGL
Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe

The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international ...

Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Život a dílo Josefa Úlehly
Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
2017 - Czech
Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an important Czech teacher, he taught mathematics and natural sciences at primary and secondary schools in Moravia. He wrote a number of monographs, textbooks, articles and translations of foreign language publications. This thesis describes Úlehla's life, brings the detail analysis and evaluation of his mathematical works and mentions his other publications. The text contains a lot of illustrations and the thesis is supplemented by factual attachments. Keywords: Josef Úlehla, mathematics, education, history Název práce: Život a dílo Josefa Úlehly Autor: Lukáš Vízek Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstrakt: Josef Úlehla (1852-1933) byl významný český pedagog, vyučoval mate- matiku a přírodovědné obory na obyčejných obecných a měšt'anských školách na Moravě. Napsal řadu monografií, učebnic, článků a překladů cizojazyčných publi- kací. Tato disertační práce popisuje jeho životní osudy, podrobně v souvislostech analyzuje a hodnotí jeho matematické dílo a nastiňuje jeho ostatní práce. Text studie je proložen mnoha ilustracemi a je doplněn faktografickými přílohami. Klíčová slova: Josef Úlehla, matematika, vyučování, historie Keywords: Josef Úlehla; matematika; vyučování; historie; Josef Úlehla; mathematics; education; history Available in a digital repository NRGL
Život a dílo Josefa Úlehly

Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an ...

Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
Univerzita Karlova, 2017

Idiopatické střevní záněty a těhotenství
Koželuhová, Jana; Matějovič, Martin; Keil, Radan; Hep, Aleš
2017 - Czech
Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning decisions. Management of IBD in pregnancy requires a challenging balance between optimal disease control and drug safety. An unanswered question is the impact of the course of childbirth in women with preexisting IBD regarding anal sphincter function and development of anal or fecal incontinence. To this date there aren't any clinically relevant guidelines for managing childbirth in women with IBD. From gastroenterologist's point of view, a clear indication for Caesarean section (CS) is active perianal disease or active IBD with rectal involvement, a relative indication for CS is ileal-pouch-anal anastomosis (IPAA) or ileal-rectal anastomosis in women after colectomy for refractory UC. Studies have shown a lack of knowledge among both patients and physicians regarding reproductive issues in IBD. The main aim of this thesis was first to assess risk of vaginal delivery in development of anal incontince, second to evaluate the safety of biologic therapy during pregnancy in women with inflammatory bowel disease. We present a study researching the morbidity of children born to mothers treated with biological... Idiopatické střevní záněty (ISZ), Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, postihují zejména mladé jedince v reprodukčním věku. Z toho důvodu má jejich základní diagnóza hlavní vliv v plánování založení rodiny. Řešení ISZ v těhotenství vyžaduje citlivé balancování mezi optimální kontrolou aktivity nemoci a bezpečnosti zvolené terapie. Otázkou stále zůstává možný vliv vaginálního porodu na zhoršení funkce svěračů s rozvojem anální, potažmo fekální inkontinence u žen s ISZ. Dosud neexistuje klinicky relevantní přístup k vedení porodu, zatím jednoznačnou indikací k porodu císařským řezem z gastroenterologického hlediska je přítomnost aktivní perianální nemoci nebo aktivního ISZ s rektálním postižením, relativní indikací k elektivnímu porodu sekcí je IPAA (ileal-pouch-anální anastomóza) a přítomnost ileo-rekto-anastomózy u žen po kolektomii pro refrakterní UC. Ukazuje se, že chybí dostatečná informovanost jak pacientů, tak lékařů v oblasti reprodukce pacientek s ISZ. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit riziko vaginální porodu na rozvoj poporodní anální inkontinence a zhodnotit bezpečnost biologické terapie pacientky s ISZ v průběhu těhotenství. Současně jsme zkoumali morbiditu dětí narozených matkám, které byly v průběhu těhotenství léčeny biologickou terapií, také byla hodnocena efektivita a bezpečnost... Available in a digital repository NRGL
Idiopatické střevní záněty a těhotenství

Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn's disease and ulcerative colitis, can affect mainly young people in their reproductive years. IBD therefore has a major impact on patient's family planning ...

Koželuhová, Jana; Matějovič, Martin; Keil, Radan; Hep, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve
Lajblová, Karolína; Kraft, Petr; Holcová, Katarína; Kyška Pipík, Radovan
2017 - Czech
The submitted doctoral thesis presents an introductory comment and a set of four publications focused on the revision of the Ordovician ostracods of the Prague Basin. The research of them was insufficient in past in contrast to the diversity and abundance of ostracod material recorded in this area. Major characteristics of the study group with a focus on morphology, ecology and history of research are discussed in the introductory chapters. In the following parts, the attention is paid to the ostracods of the Lower, Middle and Upper Ordovician of the Prague Basin and their comparison with assemblages of the other paleoregions. The published papers are focused on the comprehensive revisions of the ostracods of the Klabava, Šárka and Králův Dvůr formations. The studies resulted in systematic monographs supplemented with a study on the ontogeny of the widespread species Conchoprimitia osekensis (Přibyl, 1979). The taxonomy, palaeogeography and overall diversity of studied Ordovician species are also included and discussed. Předkládaná disertační práce představuje průvodní komentář a soubor čtyř publikací se zaměřením na revizi ordovických ostrakodů pražské pánve, jejichž výzkum byl v minulosti zcela nedostačující vzhledem k rozmanitosti a hojnosti ostrakodového materiálu této oblasti. Úvodní část disertační práce se zaměřuje na základní charakteristiku studované skupiny s důrazem na morfologii, ekologii a historii výzkumů. V dalších kapitolách je pozornost věnována ostrakodům spodního, středního a svrchního ordoviku pražské pánve a jejich srovnání s faunou ostatních paleoregionů. Publikované studie jsou zaměřeny na komplexní revizi ostrakodů klabavského, šáreckého a králodvorského souvrství. Výsledkem jsou systematické monografie rozšířené o studii ontogeneze rozšířeného šáreckého druhu Conchoprimitia osekensis (Přibyl, 1979). V rámci těchto publikací je diskutována taxonomie, paleogeografie a celková diverzita studovaných ordovických druhů. Available in a digital repository NRGL
Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve

The submitted doctoral thesis presents an introductory comment and a set of four publications focused on the revision of the Ordovician ostracods of the Prague Basin. The research of them was ...

Lajblová, Karolína; Kraft, Petr; Holcová, Katarína; Kyška Pipík, Radovan
Univerzita Karlova, 2017

Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti
Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich; Mergl, Michal; Valent, Martin
2017 - Czech
This thesis deals with the topic of eocrinoid echinoderms from the Barrandian area (Příbram- Jince Basin, mid-Cambrian, Drumian). The thesis is presented as a compilation of five published papers and an introduction. The introduction is an overview of current knowledge about eocrinoid echinoderms. It also includes links to new information from the five included papers, and serves as a unifying element for these professional publications. The topic of the thesis is focused on a revision of selected specimens of eocrinoid echinoderms, and the study of their ontogeny, phylogeny, palaeoecology and systematic position. This thesis has also improved our understanding of early evolution of basal blastozoans. This is the first study of Cambrian ontogenetic development on eocrinoid material from the Czech Republic. Complete ontogeny was described on the genus Akadocrinus, and it was possible to establish two basic phases in the development of this genus: pre-epispire-bearing phase and epispire-bearing phase. The new primitive blastozoan Felbabkacystis is described from the Jince Formation - its unique body plan highlights evolution of the body wall among blastozoans. Palaeoecology and phylogeny of the genus Vyscystis was studied, and phylogenetic analysis suggests a basal position of lepidocystoids among... Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou eocrinoidních ostnokožců z oblasti Barrandienu (příbramsko-jinecká pánev, střední kambrium - drum). Práce se skládá z pěti samostatných publikací a úvodní části, která představuje přehled současných znalostí o eocrinoidních ostnokožcích. Úvodní část též obsahuje odkazy na nově získané informace v jednotlivých publikacích a představuje tak propojující linii mezi jednotlivými odbornými články. Tématem disertační práce byla revize vybraných zástupců eocrinoidních ostnokožců a studium jejich ontogeneze, fylogeneze, paleoekologie a systematiky. Disertační práce přispěla také ke zlepšení komplexního pohledu na ranou evoluci bazálních ostnokožců. Poprvé byl na materiálu z Čech studován ontogenetický vývoj kambrických ostnokožců. U rodu Akadocrinus byl popsán ontogenetický vývoj a stanovena dvě základní vývojová stádia. Z jineckého souvrství byl popsán nový rod Felbabkacystis, který představuje velmi důležitého zástupce pro celkovou evoluci tělních plánů raných ostnokožců patřících do podkmenu Blastozoa. U eocrinoidního ostnokožce rodu Vyscystis byla studována paleoekologie i fylogeneze. Fylogenetická analýza potvrdila postavení skupiny Lepidocystoidea jako bazální skupiny podkmenu Blastozoa. V rámci disertační práce byla také provedena revize... Keywords: Ostnokožci; eocrinoidi; ontogeneze; střední kambrium; barrandienská oblast; Echinoderms; eocrinoids; ontogeny; middle Cambrian; Barrandian area Available in a digital repository NRGL
Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti

This thesis deals with the topic of eocrinoid echinoderms from the Barrandian area (Příbram- Jince Basin, mid-Cambrian, Drumian). The thesis is presented as a compilation of five published papers and ...

Nohejlová, Martina; Fatka, Oldřich; Mergl, Michal; Valent, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii
Pernica, Jan; Suchý, Jiří; Pupiš, Martin; Korvas, Pavel
2017 - Czech
Title: Possibilities of Non-invasive Control of Hypoxic Training Objectives: To find out whether there is a statistically significant change in mood dynamics measured by the POMS questionnaire while staying and training in a natural hypoxic environment (LHTH), compared to staying and training in normoxy. To compare and verify other non-invasive methods of controlled training in natural hypoxia. Methods: The research has the character of a quasi-experiment with a plan of repeated measurements. As a method of data acquisition, questioning was carried out using a standardized POMS questionnaire, analysis of training documentation. In the selected persons heart rate measurements and analysis of blood biochemical examination records were also done. An additional interview was included. There are two case studies. Results: A statistically significant difference in mood states was observed in the second week of the training camp, when a naturally hypoxic environment reduced the Energy Index and increased the Total Mood Disturbance of athletes. Casuistic investigations did not find any correlation between athletes' reduced performance and changes in the morning resting heart rate or biochemical blood analysis. However, a correlation between the decrease in performance and the overall mood disorder was... Název: Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii Cíle: Zjistit, zda při pobytu a tréninku v přirozeném hypoxickém prostředí dojde ke statisticky významné změně ve stavech nálad, měřených dotazníkem POMS, oproti pobytu a tréninku v normoxii. Porovnat a ověřit další neinvazivní metody kontroly trénovanosti v přirozené hypoxii. Metody: Výzkum má charakter kvaziexperimentu s plánem opakovaných měření. Jako metoda získávání dat bylo využito dotazování standardizovaným dotazníkem POMS, analýza tréninkové dokumentace a u vybraných osob také měření srdeční frekvence a rozbor záznamů o biochemickém vyšetření krve. Doplňkově byla zařazena řízená interview. Součástí práce jsou dvě kazuistiky. Výsledky: Statisticky významný rozdíl ve stavech nálad byl pozorován v druhém týdnu tréninkového kempu, kdy v přirozeně hypoxickém prostředí došlo ke snížení Energetického indexu a ke zvýšení Celkového narušení nálad sportovce. Kazuistická šetření nenalezla souvislost mezi sníženou výkonností sportovce a změnami v ranní klidové srdeční frekvenci nebo biochemickém rozboru krve. Avšak byla pozorována souvislost mezi sníženou výkonnosti a zvýšením Celkového narušení nálad. Klíčová slova: sportovní trénink, kontrola trénovanosti, přirozená hypoxie, emoční stavy Keywords: stavy nálad; sportovní trénink; vyšší nadmořská výška; POMS; mood states; sports training; moderate altitude; POMS Available in a digital repository NRGL
Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii

Title: Possibilities of Non-invasive Control of Hypoxic Training Objectives: To find out whether there is a statistically significant change in mood dynamics measured by the POMS questionnaire while ...

Pernica, Jan; Suchý, Jiří; Pupiš, Martin; Korvas, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Znalecké dokazování v trestním řízení
Borčevský, Pavel; Musil, Jan; Gřivna, Tomáš; Sváček, Jan
2017 - Czech
This thesis addresses the use of expert evidence in criminal trial proceedings. The author's primary aim is to present a thorough analysis of this highly specific form of evidence as contained in the Criminal Procedure Code, Act No. 141/1961 Coll., to identify its insufficiencies, and to suggest some potential legislative modifications. The author is aware that the role of an expert in criminal proceedings is also determined in part by the Act on Experts and Interpreters, Act No. 36/1967 Coll., but he deals with this organizational norm only marginally, as his main goal is to analyze the possibilities of using expert evaluations within the framework of criminal procedure. In this thesis, the author describes the historical development of this type of evidence, discusses the concept of the role of the expert in legal theory, and above all, presents his views regarding the law currently in effect, describing the use of expert evidence from its initial stages of appointment of an expert to the preparation and presentation of the expert opinion and the evaluation thereof. The author also takes account of some currently topical issues such as the confrontation of experts and the use of computer software in the expert's work. Given that recodification of the Criminal Procedure Code is currently underway,... Tato práce je věnována problematice znaleckého zkoumání v trestním řízení. Autor si stanovil cíl provést analýzu právní úpravy tohoto specifického důkazního prostředku v trestním řádu, identifikovat její nedostatky a navrhnout možná legislativní řešení. Je si přitom plně vědom, že postavení znalce je spoluurčeno i zákonem o znalcích a tlumočnících, této organizační normě se však věnuje pouze okrajově, neboť hlavní ambicí bylo analyzovat možnosti využití znaleckého posudku v rámci trestního procesu. V předkládané práci autor popisuje historický vývoj tohoto důkazního prostředku, právně teoretické koncepce postavení znalce a především předkládá své úvahy z hlediska platné právní úpravy, kdy rozebírá znalecký důkaz od jeho počátečního stadia ve formě přibrání znalce, přes přípravu a podání posudku až po jeho hodnocení. Všímá si též některých aktuálních otázek, jako je konfrontace znalců či využití počítačových programů ve znalecké činnosti. Vzhledem k tomu, že je aktuálně připravovaná rekodifikace trestního práva procesního, považuje disertant toto téma za aktuální pro praxi. Vedlejší ambicí autora bylo vytvořit příručku, která by byla využitelná pro všechny, kdo se zajímají o "znalecké právo". Disertační práce vychází z právního stavu ke dni 1. 4. 2017. Keywords: znalec; znalecký posudek; dokazování; trestní řízení; expert; expert report; probation; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Znalecké dokazování v trestním řízení

This thesis addresses the use of expert evidence in criminal trial proceedings. The author's primary aim is to present a thorough analysis of this highly specific form of evidence as contained in the ...

Borčevský, Pavel; Musil, Jan; Gřivna, Tomáš; Sváček, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce
Seemanová, Jana; Vysokajová, Margerita; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
2017 - Czech
Legal status of persons taking care of children in the labor market This dissertation deals with the legal status of persons taking care of children with respect to their participation in the labor market. The dissertation provides a comprehensive analysis of the legal status of these persons, focusing especially on the employees' work-life balance. The dissertation deals in particular with the issues of working conditions of pregnant women, breastfeeding employees and employed mothers in the period of nine months after childbirth, and employees taking care of a child. The dissertation analyses the legal regulations of individual labor law institutes in relation to person taking care of children such as part-time work. The dissertation analyses atypical employment relationships resulting from the need to care of a child. In addition to providing an analysis of the current legislative framework, the dissertation also deals with contemporary case law, in particular the judicial decisions concerning part-time work. The dissertation describes overlaps with other areas of law, i.e. social security law and tax law, and identifies new trends such as the development of childcare services, in particular for children under three years of age, and process getting shorter parental leave resulting from changes... Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce Předkládaná disertační práce se zabývá tématem trhu práce a právního postavení osob pečujících o děti. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice právního postavení těchto osob na trhu práce v souvislosti se skloubením pracovního a rodinného života. Práce se detailně zabývá pracovními podmínkami těhotných zaměstnankyň, kojících matek a matek- zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu a osob pečujících o děti. Analyzuje právní úpravu jednotlivých institutů pracovního práva ve vztahu k osobám pečujícím o děti jako např. kratší pracovní doba. Práce se také věnuje využití atypických forem práce u osob pečujících o děti. Kromě rozboru platné legislativy práce rovněž analyzuje aktuální judikaturu, a to zejména ve vztahu k institutu kratší pracovní doby. Práce se rovněž zabývá souvislostmi vyplývajícími z jiných právních oborů zejména práva sociálního zabezpečení a daňového práva. Zaznamenává nové trendy spočívající zejména v rozvoji institucionální péče o děti do tří let a zkracování rodičovské dovolené v důsledku změny právní úpravy rodičovského příspěvku. Keywords: rodičovská dovolená; kratší pracovní doba; pracovní podmínky; parental leave; part-time work; working conditions Available in a digital repository NRGL
Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce

Legal status of persons taking care of children in the labor market This dissertation deals with the legal status of persons taking care of children with respect to their participation in the labor ...

Seemanová, Jana; Vysokajová, Margerita; Štangová, Věra; Zemanová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu
Hájková, Michaela; Krulová, Magdaléna; Hrdý, Jiří; Šírová, Milada
2017 - Czech
Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To improve clinical applicability of MSCs, new methods to increase their delivery and efficacy have been tested in the latest years but the mechanism of observed alterations has not yet been described. In the present project we focused on studying the effect of several factors that can significantly affect the therapeutic success of MSC-based treatment. Initially, we analysed the therapeutic effect of MSCs applied locally on nanofiber scaffold with incorporated cyclosporine A (CsA) in a mouse model of allogeneic skin transplantation. Our results indicate that application of MSCs in the presence of CsA direct M1/M2 macrophage polarization towards regulatory phenotype. This phenotype switching is accompanied by decreased production of nitric oxide (NO) and interferon  (IFN-) and increase production of interleukin 10 (IL-10), and may result in suppression of the local inflammatory reaction. The next goal of proposed study was to analyse the effect of the treatment based on MSCs combined with immunosuppressive drugs with different mechanism of action on the balance among distinct T cell subpopulations. We... Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. V posledních letech bylo testováno mnoho metod pro zlepšení klinické použitelnosti MSCs, ale přesný mechanismus pozorovaných efektů ještě nebyl popsán. V předkládané práci jsme se zaměřili na studium několika faktorů, které mohou terapeutickou úspěšnost MSCs významně ovlivnit. Nejprve jsme na myším modelu transplantace alogenní kůže analyzovali terapeutický efekt MSCs aplikovaných lokálně na nanovlákenných nosičích s inkorporovaným cyklosporinem A (CsA). Naše výsledky ukázaly, že aplikace MSCs a CsA směřuje M1/M2 polarizaci makrofágů směrem k regulačnímu fenotypu. Tato změna fenotypu je doprovázena sníženou produkcí oxidu dusnatého (NO) a interferonu  (IFN-) a zvýšenou produkcí IL-10 a může vést k potlačení lokální zánětlivé reakce. Dalším cílem předkládané studie bylo analyzovat efekt podání MSCs v kombinaci s imunosupresivními látkami s různým mechanismem účinku na rovnováhu mezi jednotlivými populacemi T lymfocytů. Ukázali jsme, že MSCs snižují nežádoucí účinky imunosupresivních látek a v kombinaci s těmito léky modulují aktivaci a apoptózu buněk. Tento kombinovaný přístup... Keywords: mezenchymální kmenové buňky; imunosupresivní látky; imunomodulace; buněčná terapie; mesenchymal stem cells; immunosuppressive drugs; immunomodulation; cell-therapy Available in a digital repository NRGL
Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu

Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To ...

Hájková, Michaela; Krulová, Magdaléna; Hrdý, Jiří; Šírová, Milada
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases