Number of found documents: 20042
Published from to

Rozhodčí řízení
Čeladník, Filip; Winterová, Alena; Růžička, Květoslav; Poláček, Bohumil
2017 - Czech
1 The purpose of this thesis is to discuss the main aspects of the Czech legal regulation of the arbitration proceeding under the view of the particular Western European national and international legal orders. By doing so, the author strives for critical review of the arbitration proceeding as per the Czech legal order under the worldwide perspectives and with the prism of modern Western European and world legal theory of the arbitration proceeding. The intention of such research is to determine if the contemporary Czech legal regulation of the arbitration proceeding is in conformity with the modern theory and practice of the arbitration proceeding. This thesis also aims to answer a question whether the Czech courts shall have the right to review the application of law by the arbitrators. The author is seeking to answer this question by comparing the the Czech, or rather Continental system of law with the law of England and Wales. 1 Smyslem této práce je pojednat o rozhodných aspektech české právní úpravy rozhodčího řízení pod úhlem pohledu vybraných západoevropských vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů. Autor tímto usiluje o kritický náhled na rozhodčí řízení v právním řádu České republiky v širších světových souvislostech a prizmatem moderní západoevropské a světové právní teorie rozhodčího řízení. Intencí takového postupu je zodpovědět otázku, zda současná česká právní úprava rozhodčího řízení je v souladu s trendem, kterým se teorie a praxe rozhodčího řízení vyvíjí. Cílem této práce je rovněž zodpovědět otázku, zda by české soudy měly mít pravomoc věcně přezkoumávat aplikaci práva rozhodci, přičemž odpověď na tuto otázku hledá autor ve srovnání českého, resp. kontinentálního systému práva s právem Anglie a Walesu. Keywords: Rozhodčí řízení; rozhodčí smlouva; rozhodné právo; rozhodci; rozhodčí tribunály; rozhodčí nález; výkon rozhodčích nálezů; soudní přezkum rozhodčích nálezů a investiční rozhodčí řízení; Arbitration proceeding; arbitration agreement; applicable law; arbitrators; arbitral tribunals; arbitration awards; enforcement of arbitration awards; judicial review of the arbitration awards and investment arbitration proceeding Available in a digital repository NRGL
Rozhodčí řízení

1 The purpose of this thesis is to discuss the main aspects of the Czech legal regulation of the arbitration proceeding under the view of the particular Western European national and international ...

Čeladník, Filip; Winterová, Alena; Růžička, Květoslav; Poláček, Bohumil
Univerzita Karlova, 2017

Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu
Svatoň, Martin; Pešek, Miloš; Salajka, František; Skřičková, Jana
2017 - Czech
The clinical use of determination of gene expression of RNA in non-small cell lung cancer (NSCLC) Abstract Introduction Non-small cell lung cancer (NSCLC) belongs to the most frequent causes of cancer deaths worldwide. Chemotherapy (CHT) has still (except pemetrexed) administered according to stages and patients comorbidities, without the use of other predictive markers. It results into only low objective therapeutical response that differs in indivial patients without more clearly known causes. Aims The aim of our research was to find possible predictive markers in the form of mRNA or miRNA, which would help to reduce the effect of NSCLC / CHT for selected groups of patients. Methods In three groups of patients (42 patients with radically resected adenocarcinomas stage 1; 90 patients with NSCLC who have undergone surgical resection and 59 of them consequently adjuvant CHT; 81 patients palliatively treated in combination platinum derivative + paclitaxel/gemcitabine +/- sequential radiotherapy with advanced squamous NSCLC stages 3B, 4), we examined the effect of expression of mRNA and miRNA until relapse (DFI) / progression (PFS) and overall survival (OS). Expressions were determined with the real-time PCR methodology using UPL probes. Statistical analysis used cox regression model and Kaplan - Meier... Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) Abstrakt Úvod Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) patří k nejčastějším příčinám nádorových úmrtí celosvětově. Chemoterapie (CHT) je dosud (až na výjimku s pemetrexedem) dávána paušálně dle stadia nemoci a jejích komorbidit, bez užití dalších prediktivních markerů. To vede k pouze nízké objektivní léčebné odpovědi, která se liší pacient od pacienta, bez jasněji známých příčin. Cíle Cílem našeho výzkumu bylo nalézt možné prediktivní markery v podobě mRNA či miRNA, které by pomohly snížit recidivy NSCLC resp. zlepšit účinek CHT u vybraných skupin pacientů. Metody Ve třech souborech pacientů (42 pacientů s radikálně resekovanými adenokarcinomy stadia 1; 90 pacientů s NSCLC, kteří podstoupili chirurgickou resekci a 59 z nich pak i adjuvantní CHT; 81 pacientů paliativně léčenými CHT v kombinaci platinový derivát + paclitaxel/gemcitabin +/- sekvenční radioterapie s pokročilými dlaždicovými NSCLC stádií 3B, 4) jsme zkoumali vliv exprese vybraných mRNA a miRNA na dobu do recidivy onemocnění (DFI) resp. progrese onemocnění (PFS) a dobu celkového přežití (OS). Exprese byly stanovovány real-time PCR metodikou za užití UPL sond. Statistické analýzy využívaly Coxův regresní model a Kaplan-Meierovy distribuční funkce. Výsledky V... Available in a digital repository NRGL
Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu

The clinical use of determination of gene expression of RNA in non-small cell lung cancer (NSCLC) Abstract Introduction Non-small cell lung cancer (NSCLC) belongs to the most frequent causes of cancer ...

Svatoň, Martin; Pešek, Miloš; Salajka, František; Skřičková, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů
Veverka, Karel; Slavický, Tomáš; Kapsa, Václav; Maňas, Vladimír
2017 - Czech
This dissertation thesis is focused on music performance within the bounds of Order of the Cross with Red Star in the 18th century. The history of the Knight's Order rises from the first half of the 13th century and concerns the only original Czech church order. In the 18th century Knights of the Cross belonged to the most significant patrons of Art in Czech lands. Church and monastery of St. František in Prague, the center of the Order, became the most influential culture center. The charity work of the Order of that time influenced the creation of the extraordinary institution - the Order's menza that had the significant importance for operating of organ lofts of St. František Church because it provided the sufficient amount of singers and musicians. The research is exclusively based on non-music materials deposited in the Cross paper fond (Nr.195) consigned in the 1st department of the National Archives in Prague. According the information of the inventory department, the fond contains altogether 2315 cartons of paper material and 3306 books. Until now, the researchers have been interested in these sources only marginally which was caused mostly by its disorderliness and most important discoveries have been realized mostly just by lucky coincidences. The main part of this work is devoted to St.... Předkládaná disertační práce se zabývá hudebním provozem v rámci Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v 18. století. Historie řádu sahá až do první poloviny 13. století a jedná se o jediný původně český církevní řád. V 18. století patřili křižovníci mezi nejvýznamnější mecenáše umění v Čechách, kostel a klášter sv. Františka v Praze, tedy centrum řádu, se stal jedním z klíčových kulturních center. Charitativní činnost řádu dala vzniknout ve své době ojedinělé instituci - řádové menze, která měla i zcela zásadní význam pro fungování kůru kostela sv. Františka, neboť zajišťovala dostatečné množství zpěváků i instrumentalistů. Výzkum se prakticky výhradně opírá o nenotové prameny uložené v křižovnickém listinném fondu (č. 195) deponovaném v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Podle informací v inventáři obsahuje fond celkově 2315 kartonů listinného materiálu a 3306 knih. Až doposud se prameny z tohoto fondu těšily zájmu badatelů spíše okrajově, k čemuž bezesporu přispěla i jeho značná neuspořádanost. Nejcennější objevy tak byly paradoxně učiněny díky šťastné souhře okolností. Hlavní část výzkumu je věnovaná kostelu a klášteru sv. Františka v Praze, tedy centru samotného řádu. Z obsahového hlediska je rozčleněn do tří základních oblastí. První se zabývá otázkou personálií. Kromě nově... Keywords: baroko|barokní festivity|Václav Bělohlávek|František Matyáš Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|hudba v církevních řádech|hudební nástroje|hudebniny|chrámová hudba|Otakar Kamper|kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti|kostel a klášter svatého Františka v Praze|menza|Národní archiv v Praze|opisovači|personalie|Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou|Josef Seger|Unhošť|Vídeň. země Koruny české; baroque|baroque festivals|Václav Bělohlávek|František Matyáš|Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|music in church order|music instruments|music shop|church music|Otakar Kamper|church of St. Peter and Paul in Unhošť|church and monastery of St. František in Prague|menza|National Archives in Prague|copy-writers|personal data|Order of the Cross with Red Star|Josef Seger|Unhošť|Vienna|The Lands of the Bohemian Crown Available in a digital repository NRGL
Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů

This dissertation thesis is focused on music performance within the bounds of Order of the Cross with Red Star in the 18th century. The history of the Knight's Order rises from the first half of the ...

Veverka, Karel; Slavický, Tomáš; Kapsa, Václav; Maňas, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Hájková, Vanda
2017 - Czech
TITLE: Work with offenders and victims of crime in the agenda of a probation worker AUTHOR: Mgr. Martin Jelínek DEPARTMENT: Faculty of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRACT: The thesis presents the agenda of the Probation and Mediation Service and it's approach to offenders and victims of crime in the agenda of probation workers. It focuses on the area of re-offending and the possibility of reducing reoffending through appropriate follow-up services for conditionally released persons with probation supervision. The thesis analyses the problems resulting in the unsuccessful reconciliation of persons released from prison, in accordance with the aim of the thesis based on combined research (respondents were all probation workers in the Czech republic), as well as proposing possibilities for further development of work with conditionally released persons with probation supervision, and suggests systematic measures that could reduce the risk and rate of re-offending. These measures relate to the areas of dependency, employment, and education. KEYWORDS: Probation, mediation, imprisonment, re-offending, resocialisation, conditional release NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění Keywords: probace; mediace; trest odnětí svobody; recidiva; resocializace; podmíněné propuštění; probation; mediation; imprisonment; re-offending; resocialisation; conditional release Available in a digital repository NRGL
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka

TITLE: Work with offenders and victims of crime in the agenda of a probation worker AUTHOR: Mgr. Martin Jelínek DEPARTMENT: Faculty of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRACT: ...

Jelínek, Martin; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Hájková, Vanda
Univerzita Karlova, 2017

Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Vaněk, Jiří; Mayer Jr., Otto; Rokyta, Richard; Vítovec, Jiří
2017 - Czech
SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, Pilsen, Czech Republic ABSTRACT It is evident that cerebrovascular disease including ischemic stroke belongs to the most common cause of disability or death in the world population. Secondary prevention in poststroke patiens can lead to reduce risk of recurrence or extend lifetime like in coronary heart disease (CHD). The principles of secondary prevention are well implemented in population with CHD, but the situation in poststroke patients is quite different. The assesment of secondary prevention in poststroke patiens and a comparison with patient with CHD was selected for a goal of this study. The study population consisted of Czech patients examined in the framework of well-defined surveys in patients after their first ischemic stroke. Patients represented pooled Czech samples of the project EUROASPIRE Stroke Modul or Stroke Survey in 2007 and in 2013. Better results in acute care were detected. Admissions in stroke unit in 2013 were realized more often than 2007 and fibrinolisis was aplicated more frequently too. On the contrary, arterial hypertension wasn't controlled better than the general population of... ÚROVEŇ SEKUNDÁRNÍ PREVENCE A PROGNÓZA PACIENTŮ PO ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ MUDR. JIŘÍ VANĚK ABSTRAKT Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) je jednou z nejčastějších příčin invalidity a mortality v celosvětovém měřítku a sekundární prevence, která je postavená na obdobných základech jako u ischemické choroby srdeční (ICHS), dokáže být účinným nástrojem vedoucím ke snížení rekurence iCMP i celkové mortality. Zatímco v sekundární prevenci ICHS je již delší dobu stanoven pevný systém dispenzarizace pacienta s důrazem na komplexní ovlivnění rizikových faktorů, v oblasti sekundární prevence iCMP není adekvátní péče zatím plně implementována do reálné praxe. Cílem naší práce bylo komplexní zhodnocení současného stavu sekundární prevence u pacientů po iCMP, její srovnání s populací s ICHS a analýza některých nekonvenčních rizikových faktorů. V českém souboru mezinárodních multicentrických průzkumů projektu EUROASPIRE Stroke Modul či Stroke Survey zahrnujících pacienty po iCMP vyšetřené v roce 2007 až 2013 jsme zjistili, že v iniciální fázi došlo k významnému zvýšení podílu pacientů, kteří byli přijati ke specializované neurologické léčbě na iktovou jednotku, včetně zvýšení počtu podání systémové fibrinolýzy. V sekundární péči však není situace zdaleka tak příznivá. Kontrola hypertenze, jednoho z... Available in a digital repository NRGL
Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě

SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, ...

Vaněk, Jiří; Mayer Jr., Otto; Rokyta, Richard; Vítovec, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci dalších znečišťujících příměsí přítomných v povrchových vodách
Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin; Ambrožová, Jana; Dolejš, Petr
2017 - Czech
Drinking water treatment is facing an adverse impact of algae especially when they extensively decay and release cellular organic matter (COM). As the character and consequently the removal efficacy of COM depends on the individual species, the thesis compares algal organic matter (AOM) derived from four common phytoplankton species: green alga Chlamydomonas geitleri, diatom Fragilaria crotonensis, and cyanobacteria Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima. To evaluate the differences between extracellular and cellular organic matter, we monitored the growth of those organisms and compared AOM obtained at different growth phases. As COM is not only difficult to coagulate, but also hinders the coagulation of other substances, the thesis investigates the effect of simultaneous coagulation of COM with other impurities present in surface waters: kaolin, humic substances (HS) or cyanobacterial cells of M. tenuissima. Coagulation behaviour was studied by the jar tests performed with single components and their mixtures with and without a coagulant (ferric or aluminium sulphate). Special emphasis was paid to proteinaceous COM of M. aeruginosa; to enhance the removability of proteinaceous matter we implemented pre-oxidation. Coagulation effectively removed turbidity (up to 99%) either of clay or... Úprava pitné vody se potýká s výskytem fytoplanktonu zejména ve fázi jeho odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM - Cellular Organic Matter). Vzhledem k druhové závislosti charakteru COM a tedy i účinnosti jejich odstranění, tato práce srovnává organické látky, tzv. Algal Organic Matter (AOM), produkované čtyřmi běžně se vyskytujícími druhy fytoplanktonu: zelenými řasami Chlamydomonas geitleri, rozsivkami Fragilaria crotonensis a sinicemi Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima. Odlišnost extracelulární a celulární frakce byla hodnocena monitoringem růstu a srovnáním AOM získaných v různých fázích rozvoje fytoplanktonu. Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ztěžují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, práce zkoumá vliv souběžné koagulace COM a dalších látek přítomných v povrchových vodách: kaolinu, huminových látek (HL) a buněk M. tenuissima. Průběh koagulace byl studován pomocí sklenicových zkoušek s jednotlivými komponenty i jejich směsi za přítomnosti koagulantu (síran hlinitý či železitý) či bez něj. Důraz byl kladen na proteinovou složku COM M. aeruginosa. S cílem zvýšit odstranitelnost proteinových COM byla zařazena preoxidace. Koagulace odstranila s až 99% účinností zákal jílového i organického... Keywords: Koagulace; organické látky produkované fytoplanktonem; úprava pitné vody; Algal organic matter; coagulation; drinking water treatment Available in a digital repository NRGL
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci dalších znečišťujících příměsí přítomných v povrchových vodách

Drinking water treatment is facing an adverse impact of algae especially when they extensively decay and release cellular organic matter (COM). As the character and consequently the removal efficacy ...

Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin; Ambrožová, Jana; Dolejš, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.
Lochovská, Kateřina; Hovořáková, Mária; Buchtová, Marcela; Štembírek, Jan
2017 - Czech
In vivo organogenesis is based on the temporal-spatial developmental processes that depend on cell behaviour, for example on their growth, migration, differentiation and intercellular interactions. Such behaviour is regulated by appropriate transient expression of various signalling molecules. Despite the significant advances in therapeutic strategies, the secret of the development of the biological replacement of a damaged or missing tooth has not yet been revealed. In this context, animal models provide a powerful tool for studying tooth normogenesis and pathogenesis in both basic and applied research. Early development of the tooth shares similar morphological and molecular features with other ectodermal organs. At the same time, these features are largely preserved also between species, which is advantageous for the use of model organisms. The dental formula of both: the human and the mouse are reduced against a common ancestor, but both groups of organisms evince simple as well as multicusped teeth. In both, structures called rudimentary were found. These structures are suppressed during ontogenetic development and generally they are not attributed to essential functions. That is why we aimed to study dental rudiments in detail and reveal their function in odontogenesis. This work presents new... Organogeneze in vivo probíhá na základě časo-prostorových vývojových procesů, které závisí na chování buněk, například na jejich růstu, migraci, diferenciaci a mezibuněčných interakcích. Takové chování je regulováno patřičnou přechodnou expresí různých signálních molekul. Navzdory výraznému pokroku terapeutických strategií, stále nebylo odhaleno tajemství vývoje biologické náhrady poškozeného nebo chybějícího zubu. V tomto kontextu poskytují zvířecí modely mocný nástroj umožňující studium normogeneze i patogeneze zubu jak v rámci základního tak i aplikovaného výzkumu. Časný vývoj zubu sdílí podobné morfologické i molekulární znaky s ostatními ektodermálními orgány. Zároveň jsou tyto znaky do značné části konzervovány také mezidruhově, což je výhodné z hlediska použití modelových organismů. Zubní vzorec člověka i myši je proti společnému předkovi redukován, přesto se u obou objevují jak zuby jednoduché, tak i zuby vícehrbolkové. Zároveň byly u obou nalezeny struktury označené jako rudimentární. Tyto struktury jsou během ontogenetického vývoje potlačeny a nebývá jim tedy obecně přisuzována zásadní funkce. Základním cílem předložené práce tedy bylo prostudovat zubní rudimenty detailněji a odhalit jejich funkci v odontogenezi. Tato práce předkládá nové interpretace v oblasti časné zubní normogeneze, na... Keywords: Vývoj zubu; nadpočetný zub; zubní rudiment; sklovinný uzel; Sonic Hedgehog; Tooth development; supernumerary tooth; tooth rudiment; enamel knot; Sonic Hedgehog Available in a digital repository NRGL
Úloha rudimentárních struktur v odontogenezi.

In vivo organogenesis is based on the temporal-spatial developmental processes that depend on cell behaviour, for example on their growth, migration, differentiation and intercellular interactions. ...

Lochovská, Kateřina; Hovořáková, Mária; Buchtová, Marcela; Štembírek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Studium úlohy genetických faktorů v prognóze a predikci účinků chemoterapie karcinomu prsu
Hlaváč, Viktor; Souček, Pavel; Hodek, Petr; Liška, Václav
2017 - Czech
Breast carcinoma is the most common cancer among women in our country and worldwide. One of the obstacles to successful therapy is a multidrug resistance. It can be caused by different factors, such as overexpression of ABC transporters, or decreased expression of SLC transporters, deregulation of drug metabolizing enzymes, variability of the targets of anticancer drugs, failure of apoptosis or increased capacity of repair genes. The aim of this study was to search for associations of genes of drug transport and metabolism with the prognosis of patients or response to chemotherapy. From the view of preventive medicine, this aim constitutes an important part of both secondary and tertiary prevention of cancer, i.e., discovery of markers enabling optimal therapy selection for each patient, decreasing the risk of disease progression to advanced and resistant stage, and elimination of side effects of chemotherapy. The expression profile of ATP-binding cassette (ABC) transporters (49 genes), cytochromes P450 (CYPs, 10 genes), aldo-keto reductases (AKRs, 13 genes) and carbonyl reductase 1 was analyzed in the tumor and adjacent non- tumor control tissues in a cohort of neoadjuvantly treated patients. Genes deregulated in tumors compared with control tissues or genes associated with clinical data were assessed in... Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen u nás i ve světě. Jednou z překážek úspěšné léčby je mnohočetná léková resistence. Může být způsobena různými faktory, jako jsou nadměrná exprese ABC transportérů nebo nedostatečná exprese SLC transportérů, působení enzymů metabolizujících léčiva, variabilita cílů cytostatik, selhání apoptózy nebo zvýšená kapacita reparačních genů. Cílem této práce bylo hledat vztahy genů transportu a metabolismu s prognózou nebo odpovědí na léčbu pacientek s karcinomem prsu. Z hlediska preventivní medicíny je tento cíl klíčový pro naplnění potřeby jak sekundární, tak i terciární prevence nádorových onemocnění, tj. hledat způsoby, jak zvolit optimální léčbu, zabránit progresi onemocnění do obtížně léčitelných stádií a eliminovat vedlejší účinky léčby. Expresní profil kazetových transportérů vázajících ATP (ABC, 49 genů), cytochromů P450 (CYP, 10 genů), aldoketoreduktáz (AKR, 13 genů) a karbonylreduktázy 1 byl sledován v nádorové tkáni a v okolní nenádorové kontrolní tkáni pacientek s karcinomem prsu léčených neoadjuvantní chemoterapií. Vybrané geny byly na základě rozdílné exprese mezi nádorovou a kontrolní tkání a na základě vztahů s klinickými daty stanoveny na nezávislém adjuvantně léčeném souboru pacientek a protein v nádorové tkáni byl potvrzen pomocí... Available in a digital repository NRGL
Studium úlohy genetických faktorů v prognóze a predikci účinků chemoterapie karcinomu prsu

Breast carcinoma is the most common cancer among women in our country and worldwide. One of the obstacles to successful therapy is a multidrug resistance. It can be caused by different factors, such ...

Hlaváč, Viktor; Souček, Pavel; Hodek, Petr; Liška, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej; Vávrová, Kateřina; Uhriková, Daniela; Šklubalová, Zdeňka
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Andrej Kováčik Supervisor prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Study of Effect of Ceramide Hydroxylation on Permeability and Microstructure of Model Lipid Membranes Ceramides (Cer) occur in intracellular spaces of the stratum corneum, the outermost mammalian epidermal layer, where they along with other lipids (free fatty acids, cholesterol) form a skin lipid barrier. Besides sphingosine- (Cer NS) and dihydrosphingosine-based Cer (Cer NdS), in the healthy mammalian epidermis some polar Cer are present, i.e., Cer based on phytosphingosine (with hydroxyl group in position 4, i.e., phytoceramides) and Cer based on 6-hydroxysphingosine (with hydroxyl group in position 6, i.e., 6- hydroxyceramides). However, the role of phytoceramides (Cer NP) and 6 hydroxyceramides (Cer NH) in the skin barrier function has not been clarified. Moreover, 6 hydroxyceramides are not commercially available. Therefore, the first aim of this work was to synthesize physiological 6-hydroxyceramides. The synthesis of 6- hydroxylated Cer, i.e., Cer NH with long (C24:0) and Cer EOH with ultralong acyl with ester-linked linoleic acid is reported. The triple bond was reduced... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy... Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Andrej Kováčik Supervisor prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. ...

Kováčik, Andrej; Vávrová, Kateřina; Uhriková, Daniela; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2017

Výskyt specifických ostrůvkových autoprotilátek u pacientů s HNF1A-MODY a HNF4A-MODY
Urbanová, Jana; Anděl, Michal; Štechová, Kateřina; Bém, Robert
2017 - Czech
Islet cell autoantibodies are associated with autoimmune insulitis and belong to the diagnostic criteria of Type 1 diabetes mellitus. However, growing evidence suggests that autoantibodies are present in other types of diabetes. Here, we focus on the autoantibody incidence in Czech patients with maturity-onset diabetes of the young (MODY) and analyze their functional relevance in terms of diabetes onset and control. Autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GADA) and protein tyrosine phosphatase islet antigen 2 (IA-2A) were measured in a cohort of 28 Czech patients with MODY (all confirmed by genetic testing). Selected clinical data were correlated to the status and kinetics of autoantibodies. One quarter of patients with MODY examined (7/28; 25%) was positive for GADA or IA-2A. GADA were more prevalent (7/7) than IA-2A (1/7). The incidence of autoantibodies did not correlate with human leukocyte antigen status, nor with particular mutation in MODY genes. The patients who were positive for the autoantibodies developed diabetes later than those who were autoantibody- negative, but had worse glycaemic control. Expression of autoantibodies decreased with any improvement of diabetes compensation. Only one patient did not correspond to the above and displayed signs of combined signs of MODY... Ostrůvkové autoprotilátky jsou asociovány s autoimunitní inzulitidou a patří k základním diagnostickým kritériím diabetes mellitus 1. typu. Nicméně, narůstá důkazů o jejich přítomnosti i u jiných typů diabetes mellitus. V této práci se zaměřujeme na incidenci ostrůvkových autoprotilátek u českých pacientů s MODY (Maturity-onset Diabetes of the Young) a analyzujeme jejich funkční relevanci ve smyslu vzniku diabetu a glykemické kompenzace. Autoprotilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové 65 (GADA) a proteinu tyrozin fosfatázy 2 (IA-2A) byly měřeny v kohortě 28 českých MODY pacientů (s geneticky prokázanou diagnózou). Vybrané klinické a laboratorní údaje byly korelovány s expresí autoprotilátek a jejich kinetikou. Téměř jedna čtvrtina vyšetřených pacientů s MODY (7/28; 25%) měla pozitivní GADA nebo IA- 2A. GADA byly prevalentnější (7/7) nežli IA-2A (1/7). Incidence těchto autoprotilátek nekorelovala s HLA (Human Leukocyte Antigen) rizikovým genotypem ani s konkrétním typem mutace v MODY genech. Pacienti, kteří exprimovali ostrůvkové autoprotilátky vyvinuli v porovnání s pacienty bez autoprotilátek diabetes později, ale měli horší glykemickou kompenzaci. Exprese autoprotilátek klesla při jakémkoliv zlepšení kompenzace diabetu. Pouze jeden pacient nekorespondoval s výše uvedeným a vykazoval známky... Available in a digital repository NRGL
Výskyt specifických ostrůvkových autoprotilátek u pacientů s HNF1A-MODY a HNF4A-MODY

Islet cell autoantibodies are associated with autoimmune insulitis and belong to the diagnostic criteria of Type 1 diabetes mellitus. However, growing evidence suggests that autoantibodies are present ...

Urbanová, Jana; Anděl, Michal; Štechová, Kateřina; Bém, Robert
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases