Number of found documents: 13153
Published from to

Orchideje jako model studia ekofyziologických adaptací mykoheterotrofních rostlin
Ponert, Jan; Lipavská, Helena; Gryndler, Milan; Chrtek, Jindřich
2018 - Czech
Perhaps all orchids are mycotrophic at early developmental stages, while majority of species photosynthesize at adulthood and only about 200 species remain fully mycotrophic for the whole life. Mycotrophy affects orchids at many levels. In this thesis, I focus on four aspects of orchid biology, which could be connected with mycotrophy: (i) systematics, (ii) genome size and endoreduplication, (iii) regulation of seed germination and (iv) mechanism of transfer of carbon and energy from fungi to orchids. There are over 27,000 recently recognized orchid species, nevertheless new ones are still discovering and old ones are revisiting. In this work I present a description of new species, Cleisostoma yersinii, and its morphological, anatomical, ecological and systematic characterization. Phylogeny reconstruction confirmed relationship with C. birmanicum. In the subtribe Podochileae, I reappraised the genus Campanulorchis to establish monophyletic but also morphologically defined group. For both abovementioned genera I prepared the artificial identification key. In the genus Dactylorhiza I revised taxa present in our country and I prepared an identification key which firstly mentions D. maculata subsp. elodes from Czech Republic. Orchid species diversity is probably reflected in genome structure. Results... Patrně všechny orchideje jsou mykotrofní v časných fázích svého vývoje, ale později začíná většina druhů fotosyntetizovat a jen zhruba 200 druhů orchidejí zůstává plně mykotrofní po celý život. Mykotrofie ovlivňuje orchideje na mnoha úrovních. V této práci se zaměřuji na čtyři aspekty biologie orchidejí, které mohou být mykotrofií ovlivněny: (i) systematika, (ii) velikost genomu a endoreduplikace, (iii) regulace klíčení semen a (iv) mechanismus přenosu uhlíku a energie z hub do orchidejí. Dnes je známo přes 27 000 druhů orchidejí, ale neustále jsou objevovány další a předchozí taxony jsou revidovány. Zde prezentuji popis nového druhu Cleisostoma yersinii a jeho charakterizaci po morfologické, anatomické, ekologické i systematické stránce. Rekonstrukce fylogeneze potvrdila předpoklad příbuznosti tohoto druhu s C. birmanicum. V subtribu Podochileae jsem předefinoval vymezení rodu Campanulorchis tak, aby vznikla monofyletická a morfologicky charakterizovatelná skupina. Pro oba výše uvedené rody jsem vytvořil klíč k určování druhů. V rodu Dactylorhiza jsem zrevidoval taxony udávané z území ČR a vytvořil klíč k určování, ve kterém z našeho území poprvé uvádím D. maculata subsp. elodes. Druhová diverzita orchidejí se patrně odráží i ve struktuře jejich genomu. Zde prezentované analýzy ukázaly, že po... Keywords: endoreduplikace; mykotrofie; mykorhizní symbióza; nitrát; orchideje; trehalóza; velikost genomu; endoreduplication; mycotrophy; mycorrhizal symbiosis; nitrate; orchid; trehalose; genome size Available in a digital repository NRGL
Orchideje jako model studia ekofyziologických adaptací mykoheterotrofních rostlin

Perhaps all orchids are mycotrophic at early developmental stages, while majority of species photosynthesize at adulthood and only about 200 species remain fully mycotrophic for the whole life. ...

Ponert, Jan; Lipavská, Helena; Gryndler, Milan; Chrtek, Jindřich
Univerzita Karlova, 2018

Charakterizace chirálních a achirálních chromatografických separačních systémů
Kučerová, Gabriela; Tesařová, Eva; Čabala, Radomír; Ševčík, Juraj
2018 - Czech
Dissertation thesis is a 5-publications' collection concerning characterization and application potential of cyclodextrins, polysaccharides and macrocyclic antibiotics based chiral stationary phases. The effects of stationary phase and mobile phase are studied. This approach ensures the complex insight into separation systems studied. Systems with different nature of chiral selector were studied by HPLC. Namely, macrocyclic antibiotics and derivatized polysaccharides were used for experiments. Former ones provided better results for enantioseparation of non-coded amino acids than latter ones. Dynamic coating procedure was used for preparation of a new chiral stationary phase. Characterization of new cationic cyclodextrin based chiral stationary phase was performed. Linear free energy relationship method was used for characterization of two different separation systems, i.e. newly prepared stationary phase and commercially available stationary phase. Based on results obtained, newly prepared stationary phase showed better results for separation of different achiral groups of analysts. New stationary phase prepared by dynamic coating was compared with chromatographic system, in which the chiral selector was used as a mobile phase additive. The chiral selector used for the two different approaches was... Předkládaná dizertační práce, tvořená komentovaným souborem pěti publikací, se zabývá charakterizací a aplikačním potenciálem cyklodextrinových a polysacharidových chirálních stacionárních fází a dále stacionárních fází na bázi makrocyklických antibiotik, přičemž není studován pouze vliv daných stacionárních fází, ale je kladen důraz i na složení mobilní fáze. Tento přístup zajišťuje komplexní pohled na daný separační systém. Byly studovány systémy s rozdílnou povahou chirálního selektoru ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. Jednalo se o chirální stacionární fáze na bázi makrocyklických antibiotik a derivatizovaných polysacharidů, přičemž pro enantioseparaci nekódovaných aminokyselin se jako nejvhodnější jevil teikoplaninový chirální selektor. Byla provedena charakterizace nové kationické chirální stacionární fáze na bázi cyklodextrinu připravené pomocí tzv. dynamického pokrývání. Charakterizační metoda lineárních vztahů volných energií byla použita pro porovnání dvou separačních systémů, tj. nově připravené stacionární fáze s komerčně dostupnou stacionární fází. Na základě získaných výsledků se pro separaci různých achirálních skupin analytů jako vhodnější jeví nově připravená stacionární fáze. Dynamickým pokrýváním připravená další stacionární fáze, která byla porovnána s chromatografickým... Keywords: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie; superkritická fluidní chromatografie; chirální separace; stacionární fáze; mobilní fáze; separační systémy; charakterizace; interakční mechanizmus; High-performance liquid chromatography; supercritical fluid chromatography; chiral separations; stationary phase; mobile phase; separation systems; characterization; interaction mechanism Available in a digital repository NRGL
Charakterizace chirálních a achirálních chromatografických separačních systémů

Dissertation thesis is a 5-publications' collection concerning characterization and application potential of cyclodextrins, polysaccharides and macrocyclic antibiotics based chiral stationary phases. ...

Kučerová, Gabriela; Tesařová, Eva; Čabala, Radomír; Ševčík, Juraj
Univerzita Karlova, 2018

Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas
Petrvalská, Olívia; Obšil, Tomáš; Jiráček, Jiří; Schneider, Bohdan
2018 - Czech
Through binding interactions with more than 300 binding partners, 14-3-3 proteins regulate large amount of biologically relevant processes, such as apoptosis, cell cycle progression, signal transduction or metabolic pathways. The research discussed in this dissertation thesis was focussed on investigating the role of 14-3-3 proteins in the regulation of two selected protein kinases ASK1 and CaMKK2. The main goal was to elucidate the mechanisms by which phosphorylation and 14-3-3 binding regulate functions of these protein kinases using various biochemical and biophysical methods, such as site-directed mutagenesis, enzyme activity measurements, analytical ultracentrifugation, small-angle X-ray scattering, chemical crosslinking, nuclear magnetic resonance and fluorescence spectroscopy. A structural model of the complex between the catalytic domain of protein kinase ASK1 with 14-3-3ζ, which was calculated using the small-angle X-ray scattering and chemical crosslinking data, suggested that this complex is conformationally heterogeneous in solution. This structural model together with data from time-resolved fluorescence and nuclear magnetic resonance suggested that the 14-3-3ζ protein interacts with the catalytic domain of ASK1 in the close vicinity of its active site, thus indicating that the complex... Proteiny 14-3-3 skrze vazbu více než 300 vazebných partnerů regulují značné množství biologicky významných dějů, např. apoptosu, buněčný cyklus, přenos signálu či metabolické dráhy. V rámci této disertační práce byla studována úloha proteinů 14-3-3 v regulaci dvou vybraných proteinkinas ASK1 a CaMKK2. Hlavním cílem práce bylo pochopit strukturní podstatu mechanismů, kterými fosforylace a vazba proteinů 14-3-3 regulují aktivitu těchto proteinkinas pomocí různých biochemických a biofyzikálních metod, zejména metod bodové mutagenese, měření enzymové aktivity, analytické ultracentrifugace, maloúhlového rozptylu rentgenového záření, chemického zesítění, nukleární magnetické rezonance a fluorescenční spektroskopie. Na základě získaných dat z maloúhlového rozptylu rentgenového záření a chemického zesítění byl navrhnut model struktury komplexu katalytické domény proteinkinasy ASK1 s proteinem 14-3-3ζ, který ukazál, že tento komplex je v roztoku konformačně heterogenní. Tento strukturní model společně s daty z časově rozlišené fluorescence a nukleární magnetické rezonance částečně vysvětlují inhibiční mechanismus proteinu 14-3-3. Získané výsledky ukázaly, že protein 14-3-3ζ interaguje s katalytickou doménou ASK1 v těsné blízkosti aktivního místa, a proto by tato interakce mohla mít vliv na strukturu nebo... Keywords: proteinkinasa; enzym; protein 14-3-3; ASK1; CAMKK; protein kinase; enzyme; the 14-3-3 protein; ASK1; CAMKK Available in a digital repository NRGL
Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas

Through binding interactions with more than 300 binding partners, 14-3-3 proteins regulate large amount of biologically relevant processes, such as apoptosis, cell cycle progression, signal ...

Petrvalská, Olívia; Obšil, Tomáš; Jiráček, Jiří; Schneider, Bohdan
Univerzita Karlova, 2018

Reoferéza - klinický význam reologických, technických a dalších hemaferetických ukazatelů účinnosti, nežádoucí účinky a ekonomika
Lánská, Miriam; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Faber, Edgar
2018 - Czech
SUMARY RHEOHEMAPHERESIS - Clinical Importance of Rheological, Technical and Further Hemapheretic Indicators of Effectivity , Side-effects and Economy INTRODUCTION: (Haema)rheopheresis combines the possibilities of haemapheresis (a therapeutic method that is focused on the separation of blood components) and medical rheology (a field of science studying blood fluidity and applying the results of this research to clinical practice in pathological impairments, mainly in the area of microcirculation). The rationale of the effect of rheopheresis (RF): the procedures simultaneously eliminate the exactly defined spectrum of rheologically relevant high-molecular proteins. An immediate pulse reduction of plasma viscosity and viscosity of full blood occurs, which can lead to subsequent permanent "recovery" of the microcirculation with the use of a series of procedures and significantly change the natural course of chronic therapy. RF has been tested in several diseases. This study involves the use of rheopheresis in the dry form of age-related macular degeneration (AMD) and sudden idiopathic sensorineural hearing loss - SISHL. The research was aimed at the optimisation of own modification of rheopheresis, effectivity of procedures, search for the markers of immediate efficacy and prognosis, evaluation of safety and... SOUHRN ÚVOD: (Hemo)reoferéza spojuje možnosti hemaferézy (léčebné metody, která se zabývá separací krevních složek) a lékařské reologie (vědní obor, studující krevní fluiditu a aplikující výsledky tohoto výzkumu do klinické praxe u patologických poruch hlavně v oblasti mikrocirkulace). Podstata účinku reoferézy (RF): procedury simultánně eliminují exaktně definované spektrum reologicky relevantních vysokomolekulárních proteinů. Dojde k okamžité pulzní redukci plazmatické viskozity i viskozity plné krve, což při použití série procedur může vést k následnému trvalému "recovery" mikrocirkulace a změnit signifikantně přirozený průběh chronické choroby. RF byla zkoušena u několika chorob, tato práce řeší využití reoferézy u suché formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) a náhlé idiopatické ztráty sluchu (Sudden idiopathic sensorineural hearing loss - SISHL). Výzkum byl zaměřen na optimalizaci vlastní modifikace reoferézy, efektivitu procedur, hledání ukazatelů okamžité účinnosti a prognózy, zhodnocení bezpečnosti a ekonomické stránky reoferézy. SOUBOR NEMOCNÝCH A METODIKA: Reoferézou bylo léčeno112 nemocných, z toho 71 nemocných s VPMD (41 žen a 30 mužů ve věku průměrně 67,0 let) a 41 nemocných se SISHL (14 žen a 27 mužů ve věku průměrně 56,0 let). Pro primární oddělení plazmy byl použit kontinuální... Available in a digital repository NRGL
Reoferéza - klinický význam reologických, technických a dalších hemaferetických ukazatelů účinnosti, nežádoucí účinky a ekonomika

SUMARY RHEOHEMAPHERESIS - Clinical Importance of Rheological, Technical and Further Hemapheretic Indicators of Effectivity , Side-effects and Economy INTRODUCTION: (Haema)rheopheresis combines the ...

Lánská, Miriam; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Faber, Edgar
Univerzita Karlova, 2018

Echokardiografická kritéria k plastikám a záchovným operacím aortální chlopně
Tuna, Martin; Šťásek, Josef; Lonský, Vladimír; Linhartová, Irena
2018 - Czech
Risk factors for failure of aortic valve-sparing procedures Introduction: Valve- sparing procedures restore correct function of the aortic valve without the usage of a valve replacement and thus eliminates the risks of its presence. Their disadvantage is the uncertainty of long-term correct function of the valve and the risk of recurrence of the defect. Aim: To evaluate medium to long-term outcomes of aortic valve-sparing procedures with focus on patient survival, reoperation and recurrence of aortic regurgitation. In the analysis of the results of operations identify the risk factors of failure of the aortic valve. To determine the effect of various surgical techniques used in aortic annuloplasty on the risk of aortic annulus re-dilation and the failure of aortic valve-sparing procedure in long-term follow-up. To evaluate the results of valve-sparing procedures in frequency of failure with recurrence of defect and frequency of reoperations between groups of patients with tricuspid and bikuspid aortic valve. Methods: From 11/2007 to 10/2017 was a total of 198 aortic valve sparing operations performed at our department. Patients' mean age was 48.4 ± 13.5 years. Of the total, 74 (37%) patients had tricuspid valve, 121 (61%) had bikuspid valve and 3 (2%) patients had unicuspid aortic valve. Dilatation... Souhrn Úvod: Záchovné operace obnovují správnou funkci aortální chlopně bez použití chlopenní náhrady a tím eliminují rizika z její přítomnosti. Jejich nevýhodou je nejistota dlouhodobě správné funkce chlopně a riziko recidivy vady. Cíl: Zhodnotit střednědobé až dlouhodobé výsledky záchovných operací aortální chlopně se zaměřením na přežívaní pacientů, reoperace a recidivu aortální regurgitace. V analýze výsledků operací identifikovat rizikové faktory selhání provedených záchovných výkonů aortální chlopně. Stanovit vliv různých používaných chirurgických technik anuloplastiky aortálního anulu na riziko redilatace aortálního anulu a selhání záchovné operace aortální chlopně v dlouhodobém sledování. Zhodnotit výsledky záchovných výkonů v četnosti selhání s recidivou vady a četnosti reoperací mezi skupinami pacientů s trikuspidální a bikuspidální aortální chlopní. Metodika: V období od 11/2007 do 10/2017 bylo na našem pracovišti provedeno 198 záchovných operací aortální chlopně. Průměrný věk operovaných byl 48,4 let ± 13,5. Z celého souboru bylo 74 (37 %) nemocných s trikuspidální chlopní, 121 (61 %) s bikuspidální chlopní a 3 (2 %) pacienti měli unikuspidální aortální chlopeň. Dilatace aortálního kořene a/nebo ascendentní aorty byla u 106 nemocných, prolaps cípu byl u 92 pacientů. Výsledky: Z celkového počtu... Available in a digital repository NRGL
Echokardiografická kritéria k plastikám a záchovným operacím aortální chlopně

Risk factors for failure of aortic valve-sparing procedures Introduction: Valve- sparing procedures restore correct function of the aortic valve without the usage of a valve replacement and thus ...

Tuna, Martin; Šťásek, Josef; Lonský, Vladimír; Linhartová, Irena
Univerzita Karlova, 2018

Kvalita života pacientů s nádory hlavy a krku
Doležalová, Helena; Šimůnek, Antonín; Kubecová, Martina; Pála, Miloslav
2018 - Czech
2. Summary Quality of life in patients with head and neck tumors The prevalence of head and neck tumours constantly increasing in the last decades represents the serious medical and social problem. The retrospective assessment of the quality deals with the quality of life in patients with early stages of oral cavity tumours after the high dose rate brachytherapy treatment (HDR BRT). The quality of life has been evaluated in 14 patients treated at the Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital Hradec Kralove for early onset of oral cavity tumour using the high dose rate brachytherapy treatment. The standardized EORTC QLQ- C30 and EORTC QLQ-H&N35 questionnaires have been used in this study. The evaluation of the questionnaires was performed 12 months after the treatment. General health status using the EORTC QLQ-C30 was scored with 70 points. The most severe reported symptoms were fatigue, insomnia, loss of appetite, dyspnoea and financial problems. The main problems being identified by EORTC QLQ-H&N35 were weight gain, cough, pain, sticky saliva and social eating. On the contrary weight loss, speech impairments, difficulties in mouth opening, swallowing and sensory problems were not considered as significant ones. The quality of life in individuals treated with the high dose rate... 1. Souhrn Prevalence karcinomů hlavy a krku v posledních desetiletích stoupá, což znamená vážný sociální i medicínský problém. Práce je retrospektivním hodnocení kvality života po léčbě brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem (HDR BRT) u pacientů s časnými nádory dutiny ústní. Kvalita života byla hodnocena u 14 pacientů léčených pooperační HDR brachyterapií pro časné nádory dutiny ústní (jazyk, spodina dutiny ústní) léčených na Klinice onkologie a radioterapie LF a FN Hradec Králové. Pro hodnocení byly použity dotazníky EORTC QLQ-C30 a EORTC QLQ-H&N35. Hodnocení bylo provedeno 12 měsíců po léčbě. Všichni pacienti podepsali před zařazením do studie informovaný souhlas. Dotazníky pacienti vyplňovali samostatně, bez asistence zdravotnického personálu. Celkový zdravotní stav podle EORTC QLQ-C30 byl hodnocen 70 body. Nejzávažnější symptomy byly únava, nespavost, ztráta chuti k jídlu, dušnost a finanční problémy. EORTC QLQ-H&N35 identifikoval jako hlavní problémy přibírání na váze, kašel, bolest, lepkavé sliny a problémy s jídlem ve společnosti. Naopak ztráta na váze, porucha řeči, otvírání úst, polykání a senzorické obtíže hrály nevýznamnou roli. HDR brachyterapie představuje efektivní metodu léčby časných nádorů dutiny ústní s uspokojivou kvalitou života. Bylo by prospěšné iniciovat prospektivní... Available in a digital repository NRGL
Kvalita života pacientů s nádory hlavy a krku

2. Summary Quality of life in patients with head and neck tumors The prevalence of head and neck tumours constantly increasing in the last decades represents the serious medical and social problem. ...

Doležalová, Helena; Šimůnek, Antonín; Kubecová, Martina; Pála, Miloslav
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří
Valachová, Michaela; Žák, Michal; Bližňák, Vojtěch; Simon, André
2018 - Czech
Title: Possibilities of Using of Remote Detection Data for Convective Storms Intensity Nowcasting Author: Michaela Valachová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: Evolution of 60 isolated convective storms from 2016 and 2017, which formed in the region of Central Europe, is studied by means of multi-sensor observations. According to the reports from the European Severe Weather Da- tabase, two categories of storms are classified: severe and non-severe. Based on radar, lightning and satellite measurements, trends of storm characteristics are analyzed to ascertain their typical behavior. Lightning stroke rates and their change could well warn about the ability of the storm to become severe, therefore a Lightning jump algorithm was proposed within this work. From individual case studies follows that methods of remote sensing offer comprehensive information about convective storm life-cycles. In order to objectively determine crucial variables for estimating the storm se- verity, logistic regression models and regularized regressions (elastic net) are employed. In total 53 variables from the first 30, 60 and 90 minutes of the moni- tored storm lifetime are used to show their predictive skill. Results of the models indicate... Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Vývoj 60 izolovaných konvektivních bouří ve střední Evropě z let 2016 a 2017 je pozorován různými senzory dálkové detekce. Na základě hlášení z Evropské databáze nebezpečných jevů jsou bouře rozděleny do dvou katego- rií: nebezpečné bouře a bouře bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Pomocí radarů, družicových přístrojů a sítě detektorů blesků jsou analyzovány průběhy různých charakteristik bouří, abychom zjistili jejich typické chování. Počet bles- kových výbojů v 5minutových intervalech a jeho změna upozorňuje na potenciální nebezpečnost bouře, proto byl v této práci navržen algoritmus pro detekci jeho náhlého nárůstu. Z jednotlivých případových studií vyplývá, že metody distanč- ních měření podávají komplexní informace o životních cyklech bouří. Klíčové proměnné pro odhad budoucí intenzity bouře jsou objektivně určeny mo- dely logistické regrese a regularizovanou regresí (elastická síť). Jejich schopnost predikce byla prokázána využitím celkem 53 proměnných z prvních 30, 60 a 90 minut sledovaného života bouře. Výsledky modelů naznačují, že nejdůležitějšími prediktory... Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří

Title: Possibilities of Using of Remote Detection Data for Convective Storms Intensity Nowcasting Author: Michaela Valachová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: Mgr. Michal Žák, ...

Valachová, Michaela; Žák, Michal; Bližňák, Vojtěch; Simon, André
Univerzita Karlova, 2018

Diagnostika kovariancí chyb předběžného pole ve spojeném systému globální a regionální asimilace dat
Bučánek, Antonín; Brožková, Radmila; Sokol, Zbyněk; Derková, Mária
2018 - Czech
The thesis deals with the preparation of initial conditions for nume- rical weather prediction in high resolution limited area models. It focuses on the problem of preserving the large-scale part of the global driving model analysis, which can not be determined in sufficient quality in limited-area models. For this purpose, the so-called BlendVar scheme is used. The scheme consists of the appli- cation of the Digital Filter (DF) Blending method, which assures the transmission of a large-scale part of the analysis of the driving model to the limited area model, and of the three-dimensional variational method (3D-Var) at high resolution. The thesis focuses on the appropriate background error specification, which is one of the key components of 3D-Var. Different approaches to modeling of background errors are examined, including the possibility of taking into account the flow- dependent character of background errors. Approaches are also evaluated from the point of view of practical implementation. Study of evolution of background errors during DF Blending and BlendVar assimilation cycles leads to a new pro- posal for the preparation of a background error covariance matrix suitable for the BlendVar assimilation scheme. The use of the new background error covariance matrix gives the required property... Tato práce se zabývá tvorbou počátečních podmínek pro numerickou předpověď počasí v modelech na omezené oblasti ve vysokém rozlišení. Soustředí se na problematiku zachování velkoměřítkové části analýzy globálního řídícího modelu, kterou nelze v modelech na omezené oblasti určit v dostatečné kvalitě. Za tímto účelem je využito tzv. BlendVar schéma. To se skládá z aplikace metody Digital Filter (DF) Blending, která zabezpečuje přenos velkoměřítkové části ana- lýzy řídícího modelu do modelu na omezené oblasti, a z třídimenzionální variační metody (3D-Var) ve vysokém rozlišení. Práce se zaměřuje na vhodnou specifikaci chyb předběžného odhadu počátečních podmínek, která je jednou z klíčových komponent metody 3D-Var. Jsou vyšetřeny různé přístupy k modelování chyb předběžného odhadu, včetně možnosti zohlednění vývoje chyb v závislosti na aktuální meteorologické situaci. Přístupy jsou hodnoceny i z hlediska možnosti praktické implementace. Studie vývoje chyb v průběhu asimilačních cyklů metod DF Blending a BlendVar vede k novému návrhu tvorby kovarianční matice chyb předběžného odhadu, která je vhodná pro asimilační schéma BlendVar. Použití nové kovarianční matice chyb přináší žádanou vlastnost posunu impaktu metody 3D-Var směrem k menším měřítkům. 1 Keywords: asimilace dat; BlendVar; kovariance chyb předběžného odhadu; data assimilation; BlendVar; background error covariances Available in a digital repository NRGL
Diagnostika kovariancí chyb předběžného pole ve spojeném systému globální a regionální asimilace dat

The thesis deals with the preparation of initial conditions for nume- rical weather prediction in high resolution limited area models. It focuses on the problem of preserving the large-scale part of ...

Bučánek, Antonín; Brožková, Radmila; Sokol, Zbyněk; Derková, Mária
Univerzita Karlova, 2018

Integrace chodecké intervence kombinující monitor fyzické aktivity a online aplikaci do preventivní péče poskytované praktickým lékařem pro dospělé: pilotní randomizovaná kontrolovaná studie
Větrovský, Tomáš; Bunc, Václav; Sigmund, Erik; Radvanský, Jiří
2018 - Czech
4 Abstract Background: Insufficient physical activity is one of the leading modifiable risk factors responsible for numerous chronic diseases and for premature death. Walking can be considered as the most natural form of physical activity and can be easily incorporated into many activities of daily living. Interventions aimed at promoting walking could substantially contribute towards increasing physical activity levels of the most sedentary individuals; within these interventions, pedometers are commonly used as effective motivational instruments to increase walking in healthy adults and across a range clinical conditions. Additional counseling provided in regular intervals throughout the intervention period can positively influence patients' adherence and help patients overcome certain psychological or lifestyle barriers, ultimately increasing physical activity. Objectives: The main objectives are: (1) To evaluate the feasibility of a pedometer-based walking intervention supplemented with a counseling component in a pilot randomized controlled trial. (2) To assess the preliminary efficacy of the intervention on PA levels and health-related outcomes, including measures of mental health and health-related quality of life. (3) To qualitatively explore the views of patients participating in the intervention.... Nedostatečná pohybová aktivita je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů zodpovědných za mnoho chronických onemocnění a předčasných úmrtí. Chůze může být považována za nejpřirozenější formu pohybové aktivity a může být snadno začleněna do každodenního života. Intervence zaměřené na podporu chůze mohou významně přispět ke zvýšení úrovně pohybové aktivity u jedinců se sedavým způsobem života. Při těchto intervencích jsou často využívány krokoměry, jako motivační nástroje pro chůze u zdravých dospělých a u široké škály klinických stavů. Doplnění krokoměrových intervencí o pravidelné poradenství může příznivě ovlivnit adherenci pacientů, pomoci jim překonat některé psychologické bariéry a překážky související s jejich životním stylem a v konečném důsledku tak zvýšit jejich Mezi hlavní cíle patří: (1) Posoudit proveditelnost krokoměrové chodecké intervence doplněné o poradenství v pilotní randomizované kontrolované studii. (2) Zhodnotit očekávaný efekt intervence na úroveň pohybové aktivity a další zdravotní ukazatele, včetně ukazatelů duševního zdraví a kvality života. (3) Kvalitativními metodami prozkoumat názory, postoje a zkušenosti pacientů, kteří se účastní poradenství. (4) Převést zjištění z pilotní studie a kvalitat hodnotící efekt intervence na klinické ukazatele u vybrané populace pacientů.... Keywords: Krokoměr; Emailové poradenství; Chůze; Pohybová aktivita; Pedometer; Email counseling; Walking; Physical activity Available in a digital repository NRGL
Integrace chodecké intervence kombinující monitor fyzické aktivity a online aplikaci do preventivní péče poskytované praktickým lékařem pro dospělé: pilotní randomizovaná kontrolovaná studie

4 Abstract Background: Insufficient physical activity is one of the leading modifiable risk factors responsible for numerous chronic diseases and for premature death. Walking can be considered as the ...

Větrovský, Tomáš; Bunc, Václav; Sigmund, Erik; Radvanský, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy
ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
2018 - Czech
Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes pokroky v terapii zmíněných stavů stále existuje naléhavá potřeba prozkoumání nových možností farmakologických intervencí zaměřených na nadměrnou akumulaci tuků a rozvoj aterosklerotických změn. Nadějnými kandidáty se ukázaly být látky hormonální povahy secernované tukovou a některými dalšími tkáněmi - organokiny/adipokiny. Cíl. Analýza asociace vybraných adipokinů/organokinů (adiponektin, adipocytární protein vázající mastné kyseliny /A-FABP/ a fibroblastový růstový faktor 21 /FGF 21/) s biomarkery inzulínové rezistence a endoteliální dysfunkce a také zhodnocení jejich vztahu k subklinické ateroskleróze (prezentované intimomediální tloušťkou společné karotidy) u asymptomatických jedinců s dyslipidemií. Metody. Tato disertační práce vychází ze souboru observačních průřezových studií na asymptomatických dyslipidemických pacientech a zdravých kontrolách. U všech jedinců byly vyšetřeny antropometrické a laboratorní parametry (lipidový profil, markery inzulínové rezistence, hemostatické markery) a dle profilu studie A-FABP, FGF 21 a adiponektin. Dále bylo realizováno sonografické měření intimomediální tloušťky společní karotidy (C-IMT) jako znaku subklinické aterosklerózy. Výsledky byly zpracovány standardními statistickými testy vhodnými pro jednotlivé soubory probandů. Výsledky. Verifikovali jsme rizikový metabolický profil dyslipidemických pacientů, i když zatím asymptomatických. Prokázali jsme také zvýšené hladiny A-FABP i FGF 21 u těchto jedinců oproti zdravým kontrolám s dominancí dyslipidemických jedinců s přítomností metabolického syndromu. Byla nalezena nezávislá asociace hladin A-FABP s markery inzulínové rezistence a zejména s hemostatickým parametrem von Willebrandovým faktorem (vWF), u FGF 21 pak byla prokázána nezávislá asociace s hemostatickými markery vWF a tkáňovým aktivátorem plazminogenu (tPA). FGF 21 také koreloval s i C-IMT u dyslipidemických pacientů bez metabolického syndromu. Nalezli jsem také pozitivní asociaci adiponektinu s A-FABP a pozitivní reciproční asociaci mezi A-FABP a FGF 21 u dyslipidemických jedinců. Závěr. Nalezené korelace A-FABP i FGF 21 potvrzují jejich úlohu v rozvoji metabolických komplikací, zvláště metabolického syndromu a aterosklerózy. Přínosem této práce je podrobnější verifikace vztahů A-FABP, FGF 21 a adiponektinu u skupiny dosud asymptomatických dyslipidemických jedinců ukazující na jejich vysokou rizikovost stran rozvoje kardiometabolických nemocí. Novým nálezem je zejména asociace těchto organokinů s hemostatickými markery (vWF, tPA), což může přispět k lepšímu porozumění jejich role v procesu endoteliálního poškození a rozvoji aterosklerózy. Background. The current lifestyle in high-developed countries has contributed to the increased prevalence of obesity, sarcopenia, metabolic syndrome, type 2 diabetes and cardiovascular disease. Despite advances in the treatment of the above-mentioned conditions, there is still an urgent need for exploring new possibilities for pharmacological interventions that can target excessive fat accumulation and the development of atherosclerotic changes. Perspective candidates have been shown to be hormone-active substances from adipose tissue and some other tissues - organokins / adipokins. The relationship of these substances to parameters of metabolic syndrome, the development of atherosclerosis and obesity have been investigated. Aim. Analysis of association of selected adipokins / organokines (adiponectin, adipocyte fatty-acid binding protein (A-FABP) and fibroblast growth factor 21 (FGF 21) with biomarkers of insulin resistance and endothelial dysfunction as well as evaluation of their relationship to subclinical atherosclerosis (presented by carotide intimomomedial thickness ) in asymptomatic dyslipidemic individuals. Methods. The thesis is based on a set of observational cross-sectional studies on asymptomatic dyslipidemic patients and healthy controls. All anthropometric and laboratory parameters (lipid profile, insulin resistance markers, hemostatic markers) and A-FABP, FGF 21 and adiponectin levels were examined. In addition, the ultrasound measurement of carotide intimomedial thickness (C-IMT) as a sign of subclinical atherosclerosis was performed. The results were processed by standard statistical tests appropriate to individual sample probands. Results. We verified the high-risk metabolic profile of dyslipidemic patients, although asymptomatic. We also observed elevated levels of A-FABP and FGF 21 in these individuals compared to healthy controls with dominance of individuals with metabolic syndrome. An independent association of A-FABP levels with markers of insulin resistance and in particular a hemostasis parameter (von Willebrand facotr - vWF) was found; in FGF 21 independent association with hemostasis markers - vWF and tissue plasminogen activator tPA - was demonstrated. FGF 21 also correlated with C-IMT in dyslipidemic patients without metabolic syndrome. We also found a positive association of adiponectin with A-FABP and a positive reciprocal association between A-FABP and FGF 21 in dyslipidemic individuals. Conclusions. The correlations between A-FABP and FGF21 confirm the fact, they play a role in the development of metabolic complications, particularly metabolic syndrome and atherosclerosis. The benefit of this work is a more detailed verification of the relationships between A-FABP, FGF 21 and adiponectin in a group of asymptomatic dyslipidemic individuals, indicating their high risk profil for development of cardiometabolic diseases. A new finding is the association of these organokines with hemostatic markers (vWF, tPA), which may contribute to a better understanding of their role in the endothelial damage and the development of atherosclerosis. Keywords: dyslipidemie - metabolický syndrom - organokiny - adipokiny - adiponektin - fibroblastový růstový faktor 21 - adipocytární protein vázající mastné kyseliny - ateroskleróza; dyslipidemia - metabolic syndrome - organokines - adipokines - adiponectin - fibroblast growth factor 21 - adipocyte fatty acid-binding protein - atherosclerosis Available in digital repository of UPOL.
Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy

Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes ...

ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases