Number of found documents: 13466
Published from to

Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů
Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
2018 - Czech
The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have been recognized, such as the development of arterial hypertension and renal impairment due to calcineurin inhibitor toxicity. The aim of the study was to compare the effect of the dual blockade of the renin-angiotensin system (dual RAS combination) with standard antihypertensive medication on blood pressure control. The second aim was to evaluate whether effective antihypertensive combination therapy (dual RAS or a standard antihypertensive drugs combination) would reduce the progression of chronic kidney disease in patients with chronic immunosuppressive prophylaxis. Treatment of arterial hypertension involving the combination of angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) and angiotensin II receptor blocker (ARB) was similarly effective compared to the standard combination of antihypertensives. Blood pressure treatment targets were achieved in both studies. Administration of antihypertensive combination therapy including dual blockade of RAS alleviated the progression of chronic renal disease in the experimental and clinical part, where the nephroprotective effect of dual RAS blockade... Souhrn Zavedení kalcineurinových inhibitorů (CNI) do imunosupresivních režimů výrazně zlepšilo prognózu nemocných po transplantaci srdce. Mezi nejvýznamnější komplikace vyvolané vedlejšími účinky CNI patří arteriální hypertenze a porucha funkce ledvin. Cílem práce bylo ověřit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu renin-angiotenzinového systému (RAS) bude stejně účinná v léčbě hypertenze jako standardně podávaná kombinace antihypertenziv. Druhou hypotézou bylo posoudit, zda účinná kombinační léčba hypertenze (duální RAS nebo standardní kombinace antihypertenziv) povede ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. Léčba arteriální hypertenze zahrnující kombinaci inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a antagonisty receptorů pro angiotenzin II (AT1 blokátoru) byla stejně účinná ve srovnání se standardně podávanou kombinací antihypertenziv. V obou studiích bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku. Podávání kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS vedlo ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin jak v experimentu, tak v klinické části, kde se nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS projevil příznivějšími výsledky glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. V experimentální práci... Keywords: transplantace srdce; inhibitory kalcineurinu; takrolimus; arteriální hypertenze; nefrotoxicita; duální inhibice renin-angiotenzinového systému; heart transplantation; calcineurin inhibitors; tacrolimus; arterial hypertension; nephrotoxicity; dual inhibition of the renin-angiotensin system Available in a digital repository NRGL
Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů

The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have ...

Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní
Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
2018 - Czech
Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work presents the crucial role of NO during the Xenopus laevis embryonic epidermis development. The outer layer of the embryonic epidermis is composed of 4 cell types (small secretory cells, multi-ciliated cells, ionocytes and goblet cells). Embryonic epidermis composition reflects specialized epithelia such as a respiratory epithelium of mammals. Therefore, Xenopus embryonic epidermis has become a suitable model for the study of human mucosal and mucociliary epithelium and their defects. I found that NO is mainly produced in ionocytes and multi-ciliated cells by using molecular and immunohistochemical approaches. The study of molecular and cellular phenotype changes in embryos with inhibited NO production revealed the necessity of this molecule for correct formation and function of the mucociliary epithelium. NO inhibition caused reduction of specialized epidermal cell types (small secretory cells, ionocytes and multi-ciliated cells) and structural changes in multi-ciliated cells. I also showed that NO affects the development of the embryonic epidermis through the sGC-cGMP-PKG signaling pathway, probably by... Oxid dusnatý (NO) je zajímavá molekula účastnící se mnoha důležitých biologických funkcí jako je vazodilatace cév, neurotransmise, imunitní odpověď nebo buněčná proliferace. Tato práce ukazuje zásadní úlohu NO během embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní. Vnější vrstva embryonální epidermis drápatky vodní je složena ze 4 typů buněk (malých sekrečních buněk, multi-ciliárních buněk, ionocytů a tzv. "goblet" buněk) a svým složením se podobá specializovaným epiteliím jako je lidský respirační epitel. Díky této podobnosti se embryonální epidermis drápatky vodní stala vhodným modelem pro studium lidských mukózních a mukociliárních epitelií a jejich defektů. Pomocí molekulárních a imunohistochemických metod bylo v rámci této práce zjištěno, že NO je produkovaný zejména ionocyty a multi-ciliárními buňkami. Studium molekulárních a buněčných změn u embryí s inhibovanou produkcí NO odhalilo nezbytnost tohoto radikálu pro správné formování a fungování mukociliárního epitelu. Inhibice NO vedla ke snížení množství specializovaných epidermálních typů (malých sekrečních buněk, ionocytů a multi-ciliárních buněk) a k zásadním strukturním změnám multi-ciliárních buněk. Ukázalo se, že NO ovlivňuje vývoj embryonální epidermis skrz kanonickou sGC-cGMP-PKG signální dráhu. Mechanismus působení NO na vývoj embryonální... Keywords: oxid dusnatý; drápatka; vývoj; ciliogeneze; nitric oxide; Xenopus; development; ciliogenesis Available in a digital repository NRGL
Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní

Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work ...

Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech
Křížová, Ivana; Soukupová, Tereza; Lacinová, Lenka; Šulová, Lenka
2018 - Czech
Theses Title: Cognitive construct of attachment by addicted people Autor: Ivana Křížová ABSTRACT This dissertation thesis aims to the theme of attachment as a cognitive construct. The purpose is to explore if is a relation between attachment style and the cognitive constructs that are associated with it by addicted people. The thesis is based on on the theory of personal constructs and personal meaning of events in the life of people. The theoretical part describes theory of attachment, cognitive constructs and addiction. The empirical part describes research design and data analysis. To the research was used a research battery that measured attachment style, early maladaptive schemas and cognitive constructs related to attachment. The research battery consisted of Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR), Young Schemas Questionnaire (YSQ) and non-standardized Cognitive Construct Questionnaire (DKK). The research group consisted of 91 probands, probands with addicted disorder, probands with psychiatric disorder and non-clinical population. Results are partly confirmed relation between cognitive constructs and attachment style. It was confirmed that the consensus of measurement of the attachment styles is significantly higher in the safe style of attachment. Addicted... Název práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech Řešitel: Ivana Křížová ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá tématem citové vazby jako kognitivního konstruktu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech vztah mezi typem citové vazby a kognitivními konstrukty, které se k ní váží. Práce vychází z teorie o tvorbě osobnostních konstruktů a významů na události v životě jedince. Teoretická část se věnuje popisu citové vazby, kognitivních konstruktů a závislostní problematiky. Empirická část popisuje design výzkumu a analýzu dat. Výzkum byl realizován pomocí výzkumné baterie, která měřila typ citové vazby, raná maladaptivní schémata a kognitivní konstrukty vztahující se k citové vazbě. Výzkumná baterie se skládala z metod Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR) , Young Schmeas Questionnaire (YSQ) a nestandardizovaného Dotazníku kognitivních konstruktů (DKK). Výzkumný soubor se skládal z celkem 91 respondentů, výzkumné skupiny složené z respondentů s diagnostikovaným syndromem závislosti a dvou srovnávacích skupin, skupiny respondentů z neklinické populace a skupiny respondentů s psychiatrickým onemocněním. Zjištěné výsledky částečně potvrzují vztah mezi kognitivními... Keywords: Citová vazba; kognitivní konstrukty; raná maladaptivní schémata; osobnostní konstrukty; syndrom závislosti; Attachment; Cognitive Constructs; Early Maladaptive Schemas; Personality Constructs; Addiction Disorder Available in a digital repository NRGL
Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech

Theses Title: Cognitive construct of attachment by addicted people Autor: Ivana Křížová ABSTRACT This dissertation thesis aims to the theme of attachment as a cognitive construct. The purpose is to ...

Křížová, Ivana; Soukupová, Tereza; Lacinová, Lenka; Šulová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Problém filosofie v arabském středověkém myšlení
Šenk Kopecká, Pavlína; Hogenová, Anna; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena
2018 - Czech
Medieval philosophy in the Arabic world has sought to harmonize the Greek philosophic tradition with the Islamic religion. Many rulers, scholars and theologians were against this intellectual approach and defend the Islam from the philosophers. The position of philosophy and its followers in the Arabic realm was therefore uneasy. Many scholars had to hide their opinions between the lines and avoid to doing philosophy publicly. Alongside the unfriendly environment, the position of philosophy in the Arabic society was also determined by common notion of scholars, that the revealing of the philosophical thoughts can be harmful for uneducated citizen, as well as influenced by mysticism. The aim of this thesis is to summarize the main philosophical approaches responding to the problematic position of philosophy in the Arabic world. Crucial will be the philosophy of solitary by Ibn Bajja, where the author seeks to bond tight the philosopher's life with the city and thus present a new role of philosopher in the Arabic society. Keywords Ibn Bajja, Rule of the Solitary, Al-Farabi, Political Regime, Aristotle, Nicomachean Ethics, Plato, The Republic, political philosophy, mysticism, ethics, philosopher, virtue, city, weeds, knowledge, governance, happiness Středověká filozofie v arabském prostředí usilovala o harmonizaci řeckého dědictví s náboženskou tradicí. Proti těmto snahám s cílem obrany náboženství před filozofy velmi ostře vystupovali mnozí vládci, učenci a teologové. Postavení filozofů v arabském světě proto nebylo jednoduché. Mnozí museli své teze skrývat mezi řádky vědeckých spisů a vyhýbat se veřejnému filozofování. Vedle nepřátelského prostředí určovalo místo filozofie v tehdejší společnosti také mezi učenci všeobecně sdílené přesvědčení o škodlivosti filozofických názorů prezentovaných nepřipravenému posluchači a rozvoj arabské mystiky. Práce má za cíl zmapovat hlavní přístupy tehdejších filozofů reagujících na problematické postavení filozofie v arabském světě. Stěžejní bude pojetí Ibn Bádždži, který se ve své filozofii osamoceného snaží velmi důrazně spojit obec s životem filozofa a nabízí tak v arabské filozofii nové pojetí role filozofa ve společnosti. Klíčová slova Ibn Bádždža, Řízení osamoceného, al-Fárábí, Aforismy státníkovy, Aristotelés, Etika Nikomachova, Platón, Ústava, politická filozofie, mystika, etika, filozof, ctnost, obec, plevel, poznání, řízení, blaženost Keywords: Ibn Bádždža; Řízení osamoceného; al-Fárábí; Aforismy státníkovy; Aristotelés; Etika Nikomachova; Platón; Ústava; politická filozofie; mystika; etika; filozof; ctnost; obec; plevel; poznání; řízení; blaženost; Ibn Bajja; Rule of the Solitary; Al-Farabi; Political Regime; Aristotle; Nicomachean Ethics; Plato; The Republic; political philosophy; mysticism; ethics; philosopher; virtue; city; weeds; knowledge; governance; happiness Available in a digital repository NRGL
Problém filosofie v arabském středověkém myšlení

Medieval philosophy in the Arabic world has sought to harmonize the Greek philosophic tradition with the Islamic religion. Many rulers, scholars and theologians were against this intellectual approach ...

Šenk Kopecká, Pavlína; Hogenová, Anna; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena
Univerzita Karlova, 2018

Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.
KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
2018 - Czech
Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v rozličných vědních oborech. Dochází k rozšiřování povědomí a následné aplikaci nanomateriálů v oblastech výzkumu v posledních letech výrazně zaměřeného na přípravu a následné aplikace nanočástic stříbra (Ag NPs), oxidů železa (FexOy NPs), ale také například nanočástic mědi (Cu NPs). Tyto materiály mohou být využity na poli biologického výzkumu, v analytických aplikacích, heterogenní katalýze nebo například v environmentální oblasti výzkumu. Těmto výzkumným směrům je věnována tato disertační práce, která představuje shrnutí vědeckých výsledků dosažených v oblasti přípravy a aplikací nanočástic stříbra, mědi a oxidů železa během mého Ph.D. studia. Hlavním cílem této práce bylo studovat různé metody přípravy výše zmíněných nanočástic, včetně jejich vzájemných kombinací v podobě nanokompozitních látek a následně nalézt a ověřit jejich aplikační potenciál v oblastech biologického a synergického účinku, environmentálního přínosu a v neposlední řadě také v oblasti katalytických vlastností. Vědeckovýzkumná práce související s tematikou Ph.D. studia byla v prvé řadě věnována nanočásticím stříbra, kde se pozornost zaměřila na jejich syntézu pomocí in-situ chemické redukce v přítomnosti dvou rozdílných redukčních činidel - maltózy a tetrahydridoboritanu sodného. Předem připravené Ag NPs byly následně využity při syntéze nanokompozitních materiálů v kombinaci s magnetickými nanočásticemi oxidů železa Ag@Fe3O4 a -Fe2O3@Ag, kde tyto magnetické nanokompozity vykazovaly antibakteriální i antifungální aktivitu, kde na druhou stranu byla akutní cytotoxicita těchto materiálů pozorována až při řádově vyšších koncentracích. Dále byly nanočástice stříbra využity při přípravě a aplikaci methylcelulózového hydrogelu, kde byla použita vysoce koncentrovaná disperze Ag NPs o výchozí koncentraci 5 g/L Ag. Připravený NanoSilver@methylcellulose hydrogel byl aplikován ke studiu lokálních baktericidních účinků s jasně prokazatelnými antimikrobiálními výsledky. Další část řešené práce se věnovala provedení systematické studie při kvantifikaci synergického účinku antibiotik (ATB) v kombinaci s Ag NPs, a to kvůli aktuálně řešenému problému s rozšiřující se rezistivitou bakteriálních kmenů vůči ATB. Test synergického účinku byl proveden proti bakteriálním kmenům Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus, kde všechna běžně dostupná testovaná antibiotika kombinovaná s Ag NPs prokazovala silné synergické účinky již při velmi nízkých koncentracích obou látek. Další část práce byla věnována syntéze a využití ultrajemných a téměř monodisperzních superparamagnetických nanočástic -Fe2O3, jež byly syntetizovány jednostupňovou mokrou chemickou metodou. Připravené nanočástice -Fe2O3 projevovaly vysokou plochu povrchu, a tudíž výrazné adsorpční schopnosti ověřované při odstraňování arseničnanů z vodného prostředí. Konečná část předkládané práce byla zaměřena na studium katalytických účinků dvou typů nanokatalyzátorů na bázi čistého oxidu železa a oxidu železa s příspěvkem nanočástic mědi, jež byly připraveny sonikační metodou. Kompozit s příspěvkem Cu NPs byl považován za účinný katalyzátor pro konverzi CO2 při nízkém parciálním tlaku CO2 a H2 s výslednými reakčními produkty jako jsou oxid uhelnatý, methan, methanol a benzen. Výsledky tohoto výzkumu představují perspektivní směr při konverzi oxidu uhličitého. Department of physical chemistry in cooperation with research centre Regional centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) devote their long-time interest into development of nanotechnologies in various science branches. There happens raising public awareness and transferring applications of nanomaterials in fields in research in last years significantly devoted to preparation and subsequent applications of silver nanoparticles (Ag NPs), iron oxide (FexOy Nps), but also for example copper nanoparticles (Cu NPs). These materials can be used in field of biological research, in analytical applications, heterogeneous catalysis or for example in environmental field of research. To these fields of research specialization is devoted this thesis, which represents summary of research results achieved in area of preparation and application of nanoparticles of silver, copper and oxides during my Ph.D. study. The main aim of this thesis was to study various methods of preparation of above-mentioned nanoparticles, including their mutual combinations in form nanocomposites substances and subsequently to find and verify their application potential in field of biological and synergic effect, environmental benefit and last but not least in area of catalyst properties. Scientific research work related to topic of Ph.D. study was mainly devoted to silver nanoparticles, where the attention was concerned to their synthesis using in-situ chemical redution in presence of two various reduction agents - maltose and sodium borotetrahydride. The in advance prepared Ag NPs were subsequently used in synthesis of nanocomposite materials in combination with magnetic iron oxide nanoparticles Ag@Fe3O4 and -Fe2O3@Ag, where these magnetic nanocomposites showed antibacterial and antifungal aktivity, where on the other hand was observed acute cytotoxicity of these materials only with higher concentrations. Furthermore, the silver nanoparticles were used during preparation and application of methylcellulose hydrogel, where there was used highly concentrated dispersion of Ag NPs with initial concentration of 5 g/L Ag. The prepared @methylcellulose hydrogel was applied during the study of local bactericidal effects with clearly provable antimicrobial results. Next part of this thesis deals with execution of systematic study using quantification of antibiotic (ATB) synergic effect in combination with Ag NPs, due to current solved problem with extending resistivity of bacterial strains against antibiotics. The test of synergic effect was performed against bacterial strain Excherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphulococcus aureus, where all common accessible antibiotics combined with Ag NPs showed strong synergic effects already at really low concentrations of both substances. Next part of this thesis was devoted to synthesis and usage of ultrafine and almost monodisperse superparamagnetic nanoparticles of -Fe2O3, that were synthesized using one step wet chemical method. Prepared -Fe2O3 nanoparticles experienced high surface area, and therefore significat adsoption characteristics during removal of arsenates from aquatic environment. The final part of this thesis deals with the study of catalytic effects of two types of nanocatalyst on basis of clear iron oxide and iron oxide with contribution of copper nanoparticles, that were prepared using sonication method. Composite with contribution of Cu NPs was considered as effective catalyst for conversion of CO2 using low partial pressure of CO2 and H2 with resulting reaction products such as carbon monoxide, methane, alcohol and benzen. The results of this research represent a perspective direction in the area of carbon dioxide conversion. Keywords: Stříbro; oxidy železa; měď; nanočástice; příprava; aplikace; biologická aktivita; katalýza; sorpce; synergie; Silver; iron oxide; copper; nanoparticles; synthesis; application; biological activity; catalysis; synergy Available in digital repository of UPOL.
Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.

Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v ...

KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zapojení svalů horní části těla u vybraných způsobů běhu na lyžích a při napodobivých cvičeních
Horyna, Roman; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
2018 - Czech
Title: Upper body muscles activity in V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2 Objectives: Comparison of involvement upper body muscles during V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2. Methods: Comparative analysis: the dates were measured by surface electromyography and 2-D video-analysis. Results: We found statistically significant coordination similarity by comparisons muscle preactivation and activation during V2 skating technique and double poling. Trunk flexors musculus obliquus abdominis externus and musculus rectus abdominis showed unlike the main propulsion muscles, musculus pectoralis major, musculus triceps brachii and musculus latissimus dorsi, significantly higher preactivation during V2 skating technique and double poling in comparison to skiing machine Concept 2. Activation of the main propulsion muscles on a skiing machine Concept 2 is significantly higher than during V2 skating technique and double poling. Skiing machine Concept 2 cannot be considered as a specific training method for cross-country skiing. Long-term application may cause disruption of double poling technique. Key words: Cross country skiing, V2 skating technique, double poling, skiing machine Concept 2 (SkiErg), kinesiology, surface electromyography Název: Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 Cíl: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti aktivace sledovaných svalů horní části těla v průběhu odpichu při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Metody: Komparační analýza elektromyografických signálů svalové aktivity v kombinaci s plošnou kinematickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Prokázali jsme statisticky významnou koordinační podobnost v elektromyografických záznamech preaktivace a aktivace svalů při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Flexory trupu musculus obliquus abdominis externus a musculus rectus abdominis vykazovaly na rozdíl od hlavních propulzních svalů musculus pectoralis major, musculus triceps brachii a musculus latissimus dorsi významně větší velikost preaktivace při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém oproti napodobivému cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Aktivace hlavních propulzních svalů při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 je významně větší než při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Běžkařský... Keywords: běh na lyžích; soupažný běh prostý; oboustranné bruslení jednodobé; běžkařský trenažer Concept 2 (SkiErg); kineziologie; povrchová elektromyografie; Cross country skiing; V2 skating technique; double poling; skiing machine Concept 2 (SkiErg); kinesiology; surface electromyography Available in a digital repository NRGL
Zapojení svalů horní části těla u vybraných způsobů běhu na lyžích a při napodobivých cvičeních

Title: Upper body muscles activity in V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2 Objectives: Comparison of involvement upper body muscles during V2 skating technique, double ...

Horyna, Roman; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Spor o románový tvar
LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
2018 - Czech
Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a zveřejněn čtenáři, v tomto případě literárními kritiky, kteří se, historicky situováni a různě ideologicky a esteticky orientováni, pokusili pojmenovat smysl a uměleckou (estetickou i vývojovou) hodnotu Vančurova šestého románu v měsících následujících po jeho publikaci. Vlastní předmět práce tedy představuje soubor recenzních textů Markéty Lazarové zveřejněných v období od prvního vydání románu do rozebrání jeho nákladu, tj. od dubna do prosince 1931. S ohledem na časové kritérium jejich volby byly recenze zkoumány chronologicky a problémově. Zvolený přístup umožnil autorovi práce chápat soubor textů jako literárněkritický diskurz, který ukazuje, co bylo a co naopak nebylo možné o románu v roce 1931 napsat. Při analýze vyvstaly specifické problémy recepce Markéty Lazarové, které se napříště staly určujícími tématy jejích interpretací. Pro dobovou kritickou diskuzi o Vančurově literární tvorbě se autorovi práce jako příhodná jevila představa zápasu či sporu o podobu románového tvaru. Jednu stranu tohoto zápolení představuje Vančura se svým estetickým projektem "nového umění", jehož součástí jsou prozaická díla i články vysvětlující a zároveň obhajující autorovu uměleckou koncepci. Stranu druhou zastupují představitelé literární kritiky, kteří Vančurovu tvorbu vykládají a hodnotí na základě dobově podmíněných způsobů rozumění literatuře; někteří z nich přitom vystupují na obranu autorovy poetiky. Vzájemnou konfrontaci autora a kritiky lze chápat jako vyjednávání mezi různými pohledy na to, co je (umělecká) literatura, resp. co v dané době platí za literárně hodnotné (v případě moderního románového díla). Práce se zaměřuje na to, jaké prvky, roviny a vztahy románové struktury, v souvislosti s pociťovanou novostí výsledného tvaru, recenzenti ve svých textech pojmenovali a jak s nimi při interpretaci románu nakládali. Charakteristickými tématy první konkretizace románu se staly dvě dominantní oblasti jeho kritického hodnocení: problematika historického žánru a podoba a funkce zvoleného způsobu vyprávění, resp. organická kompozice románu. V souvislosti s nimi recenzenti tematizovali řadu dalších prvků, rysů či motivů románové struktury, jako byly např. styl, fabule, vypravěč, reprezentace Boha a historických reálií, dramatický potenciál vyprávění či hrdinka Markéta. Vedle toho se recenzenti zaobírali inspiračními zdroji, uměleckými vlivy nebo poměrem díla k aktuální skutečnosti a společenským otázkám doby. V neposlední řadě se vyrovnávali s autorskou intencí, kterou nejčastěji modelovali v závislosti na románové poetice. Práce je rozdělena do dvou částí členěných na kapitoly, resp. podkapitoly podle diskutovaných textů a problémů spjatých s recepcí románu. První část pokrývá období před vydáním Markéty Lazarové. Jejím účelem je na charakteristickém příkladě (Vančurova polemika s Ferdinandem Peroutkou nad románem Poslední soud) představit Vančurovy umělecké názory a osvětlit některé rysy dobového obrazu jeho díla, nastínit souvislosti bezprostředně předznamenávající publikaci nového románu a stručně popsat okolnosti samotného vydání. Druhá část soustředí kapitoly o jednotlivých recenzích a problémech recepce prvního vydání Markéty Lazarové. Pro lepší orientaci je práce doplněna chronologií sledovaných textů. The work is intended to present the critical reception of the first edition of Markéta Lazarová (1931). It deals with the effects a particular literary work has on its recipients as they were recorded and made public by the readers, who, in this event, were critics that, all of them historically situated and in different ways ideologically as well as aesthetically orientated, tried to articulate both the meaning and the literary (aesthetic and development) value of Vančura's sixth novel in the period following its publication. The actual subject matter of the work is therefore a group of reviews on Markéta Lazarová that were published in the period between the date of its first issue and the time the novel went out of print, i.e., from April to December 1931. Having considered the time criterion of their selection, the reviews were analyzed chronologically and with respect to particular problems related to the reception. The approach applied here made it possible for the author of this work to understand the group of the texts to be a critical discourse that shows what one could and, on the contrary, could not write about the novel in 1931. During the analysis, specific problems pertaining to the reception of the novel emerged that had become typical for its later interpretations. What appears to be an appropriate image for the critical discussion of Vančura's literary work that took place at that time is the image of a struggle for or dispute over the novelistic composition. One side of this struggling is represented by Vančura and his aesthetic project of "new art" parts of which are both his prose works and articles outlining and advocating his artistic vision. The other side is represented by the critics that interpret and evaluate Vančura's work applying historically relative ways of understanding literature, while some of them try to defend Vančura's poetics. The mutual confrontation between the author and the critics can be seen as a negotiation between different views on what is literature, or what is at given time accepted as literary valuable (when speaking about modern novel). The work is orientated towards the elements, levels and relations of the novel structure that the critics, in connection with the newness of the novel's composition recognized by them, appointed in their texts and how they applied them in their interpretations. There were two dominant spheres of the novel's critical evaluation that had become significant for the first concretization of the novel: the genre aspects of historical novel and the function of the story-telling Vančura applied, or the organic composition of the novel. In relation with these two the critics addressed several other elements, features and motives of the novel structure, such as style, story, narrator, the representation of God and historical facts, the dramatic potential of the narrative or the main character. Apart from these, the critics focused on inspiration sources, art influences or the relation between the novel and the historical reality and social issues of that time. Least but not last, they dealt with the authorial intention which they most often modelled based on the novel's poetics. The work consists of two parts that are further divided into chapters according to the discussed texts and problems related to the reception of the novel. The first part briefly covers the period before the publication of the novel. Using a symptomatic event (Vančura's argument with Ferdinad Peroutka), the aim of this part is to introduce Vančura's literary views and explain some of the characteristics his work bore at that time, to outline the context immediately preceding the publication of the novel and describe the circumstances of the publishing itself. The second part comprises the chapters on the respective reviews and problems concerning the reception of the novel. For reasons of ease of use, a chronological list of the texts discussed in the work is appended. Keywords: Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; literárněkritická recepce; diskurzivní analýza; historický román; Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; critical reception; discourse analysis; historical novel Available in digital repository of UPOL.
Spor o románový tvar

Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a ...

LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Antropologická studie prořezávání stálých zubů
Šindelářová, Romana; Broukal, Zdeněk; Špidlen, Miloš; Izakovičová Hollá, Lydie
2018 - Czech
The introduction to the dissertation is devoted to a brief overview of the development and emergence of teeth and the characteristics of the internal and external influences that affect the emergence. In addition to the influence of physical constitution on permanent teeth emergence, other factors such as socioeconomic influences, premature birth, premature loss of deciduous teeth, or the influence of craniofacial morphology are described. The term biological age and the possibilities of its determination were also discussed. In research part we carried out research into permanent tooth emergence in Czech children aged 4 to 15, as a knowledge of the timing and sequence of the emergence of permanent is important for dental prevention treatment planning, particularly in orthodontics and pediatric dentistry and also is essential in forensic anthropology for the estimation of an individual's age. We also focused on the evaluation of the differences in the time of emergence of the contralateral and opposing permanent teeth. Attention was also paid to some important internal and external factors that affect the time of emergence of the permanent dentition. Our results were compared with the conclusions of similar studies conducted throughout the world. Key words: permanent teeth, emergence time,... Úvod disertační práce je věnován stručném přehledu o problematice vývoje a prořezávání zubů a charakteristice vnitřních a vnějších vlivů, které erupci ovlivňují. Kromě vlivu tělesné konstituce na prořezávání stálých zubů jsou popsány i další faktory, mezi něž patří socioekonomické vlivy, předčasný porod, předčasné ztráty dočasných zubů nebo vliv kraniofaciální morfologie. Blíže byl specifikován také pojem biologický věk a možnosti jeho určení. V praktické části jsme sledovali prořezávání stálých zubů u českých dětí ve věku 4-15 let, neboť znalost pořadí a doby prořezávání stálých zubů je důležitá pro správné plánování preventivních opatření, pro diagnózu a plán léčby ve stomatologii. Dále jsme se zaměřili na hodnocení rozdílů v době prořezání stálých zubů kontralaterálních (pravá/levá strana) a antagonistických (horní/dolní čelist). Pozornost byla věnována také některým významným vnitřním a vnějším faktorům, které dobu prořezávání stálé dentice ovlivňují. Naše výsledky jsme konfrontovali se závěry obdobně zaměřených studií realizovaných ve světě. Klíčová slova: stálé zuby, doba prořezávání, prevence, děti, Česká republika Keywords: stálé zuby; doba prořezávání; prevence; děti; Česká republika; permanent teeth; emergence time; prevention; children; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Antropologická studie prořezávání stálých zubů

The introduction to the dissertation is devoted to a brief overview of the development and emergence of teeth and the characteristics of the internal and external influences that affect the emergence. ...

Šindelářová, Romana; Broukal, Zdeněk; Špidlen, Miloš; Izakovičová Hollá, Lydie
Univerzita Karlova, 2018

Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi
KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
2018 - Czech
Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem k množství materiálu potřebného pro použití při aplikaci. Tyto podmínky splňují metody přípravy v pevné fázi využívající termické redukce oxidů nebo oxyhydroxidů železa. V této materiálově zaměřené disertační práci jsou proto představeny mechanismy termicky indukovaných transformací vybraných forem oxidů železa, které byly in situ monitorovány pomocí vysokoteplotní rentgenové difrakce, se speciálním zaměřením na redukční experimenty vedoucí k přípravě nZVI. Součástí mechanismu transformace maghemitu na nZVI je také jeho postupná redukce na magnetit, jedna kapitola se proto věnuje také tomuto tématu a je v ní prezentována příprava a charakterizace nestechiometrických magnetitů (tj. s různou mírou oxidace Fe2+). Stěžejní část práce se ovšem věnuje přípravě nZVI částic stabilizovaných pomocí cíleného vytvoření oxidické slupky s kontrolovanou tloušťkou mezi 4 a 10 nm, jejich vlastnostem a použití. Je představen vliv tloušťky a charakteru slupky na fyzikálně-chemické charakteristiky nZVI a zejména aplikační potenciál částic se 7 až 10 nm slupkou. V závěru práce je potom prezentováno praktické využití termicky indukovaných procesů pro přípravu některých aplikačně zajímavých materiálů zahrnujících nanočástice magnetitu s unikátní morfologií, nanočástice Häggova karbidu nebo kompozitní materiály na bázi nZVI ve vápenaté matrici. For practical usage of nanoscale zero valent iron (nZVI) particles in real applications is essential relatively simple and reliable preparation method, which is also applicable and cost effective with respect to the amount of material needed for application. These conditions can be successfully satisfied by the solid state methods based on thermally induced reduction of iron oxides or oxyhydroxides. In this materially oriented thesis are therefore introduced mechanisms of thermally induced transformations of selected iron oxides, which were in situ monitored by variable temperature X-ray diffraction, with a special focus on reduction experiments leading to preparation of nZVI. A part of maghemite transformation to nZVI is also its gradual reduction to magnetite. One chapter of the thesis therefore deals with this topic and covers preparation and characterization of nonstoichiometric magnetites (i.e., with different levels of Fe2+ oxidation). However the main part of this work presents the preparation of nZVI stabilized by targeted creation of oxide shell with controllable thickness between 4 and 10 nm, their properties and usage. The influence of shell thickness and its character on physical-chemical characteristics and especially application potential of particles with 7 to 10 nm oxide shell are introduced. The latter part of the work shows the utilization of thermally induced processes for preparation of materials interesting from application point of view covering magnetite nanoparticles with unique morphology, nanoparticles of Hägg's carbide and composite materials based on nZVI in calcium matrix. Available in digital repository of UPOL.
Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi

Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem ...

KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam
Borovec, Ondřej; Vohník, Martin; Gryndler, Milan; Adamec, Lubomír
2018 - Czech
Plant roots host a wide spectrum of endophytic fungi ranging from parasites through neutralistic fungi to mutualistic mycorrhizal fungi. In most of terrestrial ecosystems, these groups of symbiotic fungi are well documented. However, much less is known about fungal endophytes of aquatic plants, especially the only group of submerged marine plants, seagrasses. We focused on roots of the seagrass species Posidonia oceanica which is a Mediterranean endemite. Its roots hosted an abundant presence of endophytic fungi. We examined the roots using optical and electron microscopy in order to study its morphology. We isolated the mycobionts and determined their taxonomic classification. A specific symbiosis of P. oceanica roots and dark coloured septate fungus has been recorded all over a vast area of the Mediterranean spreading from southern Spain to south Turkey. The fungus forms distinctive and typical structures: superficial hyphae occasionally forming hyphal sheaths or dense hyphal nets, intraradical hyphae colonizing extracellular space and, occasionally, primary cortex cells, and finally intracellular microsclerotia. The colonization pattern of the fungi resembles dark septate endophytes (DSE), group of fungi commonly found in roots of both terrestrial and freshwater plants. In our following studies, we... Kořeny rostlin hostí široké spektrum endofytických hub, od parazitických přes neutralistické až po mutualistické mykorhizní houby. V terestrickém prostředí jsou tyto houby poměrně dobře prozkoumány, ale co se týče vodních rostlin, naše znalosti jsou značně omezené. Obzvláště málo je známo o houbách asociovaných s kořeny mořských trav, jediné skupiny cévnatých rostlin trvale ponořených pod mořskou hladinou. Zaměřili jsme se na studium kořenů mořské trávy posidonie Neptunovy, endemického druhu Středozemního moře. V jejích kořenech jsme zjistili přítomnost endofytických hub. S využitím mikroskopických technik jsme studovali jejich morfologii. Izolací a následnými molekulárními analýzami mykobiontů jsme pak odhalili jejich taxonomickou příslušnost. V celém rozsáhlém areálu Středozemního moře od Španělska po jižní Turecko jsme zaznamenali výskyt symbiózy kořenů p. Neptunovy s tmavě zbarvenou septovanou houbou. Tato houba se vyznačuje charakteristickými strukturami, kterými jsou povrchové hyfy tvořící někdy souvislý plášť nebo hustou hyfovou síť, dále vnitrokořenové hyfy rostoucí mezi buňkami, řidčeji i uvnitř buněk, a konečně vnitrobuněčná mikrosklerocia. Celkově se tento endofyt podobá dark septate endophytes (DSE), běžným symbiontům terestrických i sladkovodních rostlin. V několika následných studiích jsme se... Keywords: mořské trávy; kořenoví mykobionti; endofytizmus; rod Posidonia; seagrasses; root mycobionts; endophytism; genus Posidonia Available in a digital repository NRGL
Houbové symbiózy v kořenech mořských trav rodu Posidonia: distribuce, fenotypová a genotypová variabilita a potenciální ekofyziologický význam

Plant roots host a wide spectrum of endophytic fungi ranging from parasites through neutralistic fungi to mutualistic mycorrhizal fungi. In most of terrestrial ecosystems, these groups of symbiotic ...

Borovec, Ondřej; Vohník, Martin; Gryndler, Milan; Adamec, Lubomír
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases