Number of found documents: 15028
Published from to

České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
2018 - Czech
The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in Czech language of his works. The study is divided into two symmetrical (in time) parts: the first one focuses on Kafka's reception in his lifetime (1909-1922), the second one on the reception after his death (1924-1939). In the first part, translations of Kafka's office publications are analyzed in the context of their origin, Kafka's part (as an author) in the formation of the original texts as a source for their translation and set in the context of his belletristic works; in the prosopographically oriented analysis the aim is further focused on the reception of Kafka's belletristic texts in his lifetime and on different strategies of translation by authors who translated his texts into Czech during his lifetime (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafka's responses and how they are reflected in his work. The analysis in the second part is structured mainly according to the tendencies of reception whose focus shifts gradually from expressionist to surrealistic interpretations; the analysis of gradual changes of Kafka's image in the Czech press which reflects the changing reception of his... Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou časově symetrických částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909-1922), druhá recepci po jeho smrti (1924-1939). V první části jsou tematizovány překlady Kafkových úředních publikací v kontextu jejich vzniku, problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku původních textů jako zdroje pro jejich překlad a zasazení těchto textů do celku Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; pozornost je dále věnována prosopograficky orientovanému zkoumání recepce Kafkových beletristických textů za jeho života a analýze odlišných překladatelských strategií autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafkových reakcí na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých linií recepce, jejichž těžiště se postupně přesouvá od expresionisticky k surrealisticky zaměřeným interpretacím; analýza postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla zřetelně ukazuje, že Kafka nebyl ve třicátých... Keywords: Franz Kafka; literární kritika; české překlady; Franz Kafka; literary criticism; Czech translations Available in a digital repository NRGL
České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou

The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in ...

Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.
Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
2018 - Czech
(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological mechanisms underlying development of these diseases. Besides environmental factors, lifestyle and amount and composition of food, adipose tissue is a key player in the pathogenesis of obesity and its metabolic complications including insulin resistance (IR) and T2DM. Primary aim of our work was to evaluate the role of recently discovered adipokine omentin and the role of mitochondrial dysfunction in subcutaneous adipose tissue (SCAT) and in peripheral monocytes (PM) in patients with obesity and T2DM with respect to the development of insulin resistance and diabetes. A total number of 118 subjects enrolled in the study were divided into three groups: patients with obesity and T2DM (T2DM group), obese non-diabetics (OB) and healthy lean subjects as a control group (KO). Study subjects underwent several types of interventions - 2 to 3 weeks of very-low calorie diet (VLCD, energy intake 600 kcal per day), regular physical activity program or bariatric surgery (laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Results indicate that low serum omentin concentrations may contribute to development of obesity-associated... Obezita a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) patří mezi metabolická onemocnění se stále vzrůstající incidencí a prevalencí. V soustředěný na objasnění patofyziologických mechanizmů vedoucích k rozvoji těch onemocnění. Vedle faktorů vnějších, jakými jsou životní styl a skladba a množství přijímané klíčovou roli v včetně inzulínové rezistence (IR) a DM 2. typu tuková tkáň Cílem naší práce bylo hlouběji prozkoumat možnou úlohu recentně popsaného adipokinu omentinu a dále zhodnotit úlohu podkožní tukové tkáni (SCAT) a periferních monocytech (PM) při rozvoji inzulínové rezistence a diabetu u pacientů s Do studie bylo celkem zařazeno 118 jedinců rozdělených do 3 skupin: pacienti s diabetes mellitus 2. typu (T2DM), skupina pacientů s prostou obezitou (OB) a zdravé štíhlé stoupily několik typů intervencí - 2 až 3 týdny nízkokalorické diety (VLCD, denní příjem 600 kcal), program pravidelné fyzické aktivity nebo bariatrický výkon (laparoskopická tubulizace žaludku, laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Dosažené výsledky poukazují na možnou spoluúčast nízkých sérových tělesnou hmotnost a metabolický profil pacientů může být částečně zprostředkován e ukázali, že pacienti s mají mitochondriální dysfunkci ve SCAT a částečně i v PM, přičemž VLCD nevedla zásadnímu zlepšení této dysfunkce. Intervence vedoucí ke zvýšení... Keywords: obezita; diabetes mellitus 2. typu; nízkokalorická dieta; omentin; mitochondriální dysfunkce; laparoskopická tubulizace žaludku; obesity; type 2 diabetes mellitus; very-low calorie diet; omentin; mitochondrial dysfunction; laparoscopic sleeve gastrectomy Available in a digital repository NRGL
Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.

(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological ...

Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace z korálků na lidovém textilu
Tormyševa, Julija; Štěpánová, Irena; Křížová, Alena; Dědovský, Daniel
2018 - Czech
This research is devoted to beadwork applications on tradition textiles of definite regions of Bohemia and Moravia. The aim of the study is determination of significance of beadwork decoration in the traditional costume in final stage of tradition culture existence. Specificity of development of beadwork, requirements, and regional types are central subjects of this research. The thesis contains studies of relationship between glass technology development and circulation of glass beads in rural area. Impacts of cosmopolitan fashion tendencies on traditional costume, change of functions of beads in traditional dress are also considered. This research covers the period from second half of 19 sentries to first half of 20 centuries (interwar period). Key words: application, beads, beadwork applications, decoration, glass beads, seed beads, tradition costume, tradition textile. Předložená disertační práce je věnovaná aplikace ze skleněných korálků na lidových textiliích vybraných regionu Čech a Moravy. Práce je zaměřena na zjištění významu korálkového dekoru v krojích v poslední fázi existence tradiční lidové kultury. Centrálním předmětem výzkumu je specifika vývoje korálkové aplikace, její podmínky, regionální zvláštnosti a charakter. Také v práci se řeší takové otázky, jako souvislost rozvojů technologií sklářství a šíření skleněných korálku v lidovém prostředí, vlivy městských kosmopolitních módních tendencí a změna funkce korálků v kontextu transformací tradiční lidové kultury na přelomu století. Časově práce zahrnuje úsek od druhé poloviny 19. do meziválečného období. Klíčová slova: aplikace, aplikace z korálků, dekor, korálky, kroj, skleněné korálky, lidový textil, rokaj. Keywords: aplikace|aplikace z korálků|dekor|korálky|kroj|skleněné korálky|lidový textil|rokaj; application|beads|beadwork applications|decoration|glass beads|seed beads|tradition costume|tradition textile Available in a digital repository NRGL
Aplikace z korálků na lidovém textilu

This research is devoted to beadwork applications on tradition textiles of definite regions of Bohemia and Moravia. The aim of the study is determination of significance of beadwork decoration in the ...

Tormyševa, Julija; Štěpánová, Irena; Křížová, Alena; Dědovský, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře
Průchová, Andrea; Dvořák, Tomáš; Činátl, Kamil; Reifová, Irena
2018 - Czech
Thesis Abstract The thesis deals with the visual content of the media of official memory, in particular the visual material of history textbooks and the exhibition of the National Museum. It examines the formal and content features of the representation of four key events of modern Czechoslovak and Czech history which entered the awareness of the general public as "eight" events: the founding of Czechoslovakia (1918), the signing of the Munich Agreement (1938), the communist coup (1948) and the invasion of the Warsaw Pact armies (1968). Moreover, it relates the modes of representation of these events to the issue of the political transition of 1989. By means of mixed methods research, it examines a sample of textbooks published during the communist era (1967, 1973, 1982, 1983, 1983), the post-communist era (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011) and the exhibits from the permanent exhibition Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood (opened in 2009). In its findings, the thesis presents 34 visual memory figures related to the representation of the selected historical events. It points out the circulation of these images between the medium of the textbook and the historical exposition, thus following the dynamic concept of memory discussed in the theoretical part of the thesis. It finds both... dizertační práce Práce se zabývá vizuálním obsahem médií oficiální paměti, konkrétně vizuálním materiálem dějepisných učebnic a výstavní expozicí Národního muzea. Zkoumá formální i obsahové rysy zobrazování čtyř klíčových událostí moderních československých a českých dějin, jež vstoupily do povědomí široké veřejnosti jako "osmičkové" události; tj. založení Československa (1918), podpis mnichovské dohody (1938), komunistický převrat (1948) a invazi vojsk Varšavské smlouvy (1968). Způsoby zobrazování těchto událostí navíc vztahuje k problematice politické tranzice roku 1989. Pomocí smíšeného výzkumu zkoumá vzorek učebnic vydaných během komunistického období (1967, 1973, 1982, 1983, 1983), postkomunistické éry (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011) a exponátů pocházejících ze stálé výstavy Křižovatky české a československé státnosti (otevřena 2009). Ve svých závěrech práce představuje 34 vizuálních paměťových figur vážoucích se k zobrazování zvolených historických událostí. Poukazuje na cirkulaci těchto výjevů mezi médiem učebnice a historické expozice, čímž navazuje na dynamické pojetí paměti rozpracované v teoretické části práce. Nachází rozdíly, avšak i shody v obsahovém pojetí obrazové reprezentace moderních dějin dějepisnou didaktikou komunistického a postkomunistického období a označuje... Keywords: kulturní paměť; dějepisná didaktika; vizuální kultura; vizuální gramotnost; remediace; postkomunismus; cultural memory; history didactics; visual culture; visual literacy; remediation; post-communism Available in a digital repository NRGL
Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře

Thesis Abstract The thesis deals with the visual content of the media of official memory, in particular the visual material of history textbooks and the exhibition of the National Museum. It examines ...

Průchová, Andrea; Dvořák, Tomáš; Činátl, Kamil; Reifová, Irena
Univerzita Karlova, 2018

Partnery v podniku, domácnosti i životě
Pospíšilová, Marie; Křížková, Alena; Piscová, Magdaléna; Rašticová, Martina
2018 - Czech
This PhD thesis builds on the current trends in the research on entrepreneurship and gender, which pay attention to the fact that women are being excluded from or ignored by the entrepreneurship research and that female entrepreneurship is studied and assessed from a male perspective and no attention is paid to important contexts which affect the situation of entrepreneurs. With regard to this criticism, the focus is on the embeddedness of entrepreneurship in various contexts. In order to approach this issue I use the institutional perspective and I look for relations with formal and informal institutions in the Czech Republic and Slovakia. The research deals with entrepreneurial couples as it is possible to look into their entrepreneurial embeddedness in the domestic context. The aim of the thesis is to provide a micro-insight into the construction of role distribution in the domestic and work area and show how these constructions are justified by cultural repertoires. I look into the negotiation of roles in heterosexual couples by the method of qualitative interviews which I carried out with each of the partners individually. Thanks to his method it is also possible to study the suppressed voices in the couple (more often female than male). I analysed the data using the social constructivist... Tato disertační práce navazuje na současné směřování výzkumu podnikání a genderu, které upozorňuje na dosavadní vylučování či opomíjení žen ve výzkumu podnikání. Kritický pohled se zaměřuje i na aplikování mužské perspektivy při zkoumání a posuzování ženského podnikání, a na přehlížení důležitých kontextů, které situaci podnikajících ovlivňují. S ohledem na tuto kritiku se zaměřuji na zakotvení podnikání v nejrůznějších kontextech. Pro uchopení tohoto problému využívám institucionální perspektivu, hledám souvislosti s formálními i neformálními institucemi v Čechách a na Slovensku. Výzkum se zabývá podnikatelskými páry, na kterých lze zkoumat zakotvenost podnikání mimo jiné v domácí oblasti. Cílem práce je poskytnout mikropohled na konstrukci rozdělování rolí v domácí a podnikatelské sféře a na to, jakým způsobem jsou tyto konstrukce zdůvodňovány pomocí kulturních repertoárů. Vyjednávání rolí v páru zkoumám u heterosexuálních partnerství metodou kvalitativních rozhovorů s každým z partnerů zvlášť. To mi umožňuje zkoumat i potlačované hlasy (častěji ženské) v páru. Data analyzuji s využitím sociálně konstruktivistického přístupu k zakotvené teorii. Výsledky práce ukazují na základní problémy, které byly při konstrukci domácích a pracovních rolí důležité. Jedná se o genderové nerovnosti v konstrukci... Keywords: společné podnikání partnerů; zakotvenost podnikání; gender; kvalitativní výzkum; kulturní repertoáry; copreneurship; embeddedness; gender; qualitative research; cultural repertoires Available in a digital repository NRGL
Partnery v podniku, domácnosti i životě

This PhD thesis builds on the current trends in the research on entrepreneurship and gender, which pay attention to the fact that women are being excluded from or ignored by the entrepreneurship ...

Pospíšilová, Marie; Křížková, Alena; Piscová, Magdaléna; Rašticová, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice
Ivánková, Markéta; Březinová, Helena; Polách, Vladimír; Malaníková, Michaela Antonín
2018 - Czech
Courtesy and Women in the Scandinavian Knightly Epic Abstract The aim of this dissertation was synchronic and diachronic evaluation of gender roles in Scandinavian courtly epic from its beginning in the 13th century until the end of the 15th century. Its different conceptions of women, love, and courtesy were chosen as criteria, which make the main specifics of continental courtly fashion apparent - of the fashion which these translations were meant to introduce into Scandinavia. Besides literary analyses of gender norms, we have considered texts of pragmatic nature and even selected artefacts of material culture. Our focus, therefore, included a broader social, cultural, and political context of this literature and social norms and literary conventions of other contemporary literary genres in Scandinavia. Our work is based not only on primary sources and findings of literary history, but also on interdisciplinary research. Our analyses demonstrate the destabilisation and redefinition of gender boundaries in Old Norse literature, which was caused by translations of knightly epic, where the male hero was allowed so far unparalleled degree of sensitivity and feminine openness of emotions. Prior to these translations, honour and status of any man, who would humbly beseech his beloved like the heroes of... Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice Abstrakt Cílem práce bylo synchronní i diachronní hodnocení genderových rolí ve skandinávské dvorské epice od jejích počátků ve 13. století až do konce 15. století. Právě rozdílná chápání ženy, lásky a dvornosti byla vybrána jako kritéria, na nichž jsou patrná zásadní specifika kontinentální dvorské kultury, kterou měly překlady do skandinávského prostoru vnést. Kromě literárních analýz genderových norem jsme pracovali i s texty pragmatické povahy a zvážili i vybrané artefakty hmotné kultury. Zaměřili jsme se tedy i na širší společenský a kulturně- politický kontext této literatury spolu se společenskými normami a literárními konvencemi ostatních literárních žánrů tehdejší skandinávské literatury. Práce nečerpá pouze z primárních textů a literárněvědných poznatků, ale i z mezioborového výzkumu. Naše analýzy dokládají znejistění a redefinici hranic genderu ve staroseverské literatuře, k níž došlo vlivem překladů rytířské epiky, jež u mužského hrdiny připouštěla dosud nevídanou míru senzitivity a feminní otevřenosti emocí. Do té doby by utrpěla čest i pozice muže, který by se milované ženě kořil tak jako hrdinové rytířských ság nebo kurtoazní lyriky zlomkovitě dochované v Norsku. Právě toto znejistění genderových hranic je v islandských textech 14. a 15. století,... Keywords: ságy|ženy|rytířství|gender|staroseverský; sagas|women|chivalry|gender|Old Norse Available in a digital repository NRGL
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice

Courtesy and Women in the Scandinavian Knightly Epic Abstract The aim of this dissertation was synchronic and diachronic evaluation of gender roles in Scandinavian courtly epic from its beginning in ...

Ivánková, Markéta; Březinová, Helena; Polách, Vladimír; Malaníková, Michaela Antonín
Univerzita Karlova, 2018

Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu
Flídrová, Eliška; Šturma, Pavel; Honusková, Věra; Jílek, Dalibor
2018 - Czech
The aim of this thesis is to clarify what are the limits of the right of the state to expel aliens under international law while examining whether or not there is any general rule by which states are bound in exercising their power to expel aliens from their territory. This thesis is using a descriptive and analytical method as methods of work. The comparative method is also partially used for analysis of the practice of states in the individual aspects of the limitation of the right of expulsion and the related decision-making practice of the judicial and quasi-judicial authorities. The conclusion of this thesis is an analysis of the fragmented legal regulation of expulsion of aliens in different areas of international law (both procedural rules and selected areas of substantive regulation). The work is mainly focused on examining limits of states to expel an alien to a particular state through non-refoulement principle and restrictions to expel aliens through the protection of family and private life. Concerning the general conclusions, the examination of limits on the right to expel in international law has crystallized in one general rule that can be considered as an implicit part of all the limits analyzed, which is the effort to avoid the arbitrariness of states. Cílem předkládané práce je vyjasnění limitů práva státu vyhostit cizince plynoucích z mezinárodního práva, a to za současného zkoumání, zda vzniklo či vzniká nějaké obecné pravidlo, kterým by byly státy vázány při výkonu pravomoci vyhostit cizince ze svého území. Práce pracuje s využitím deskriptivní a analytické metody. V rámci zkoumání praxe států v jednotlivých aspektech omezení práva na vyhoštění a s tím související rozhodovací praxe judiciálních a kvazijudiciálních orgánů je rovněž částečně využita metoda komparativní. Závěrem práce je analýza roztříštěné právní úpravy vyhoštění a úprava pravidel pro vyhoštění v jednotlivých vymezených oblastech mezinárodního práva. Těžiště práce představuje zkoumání omezení vyhostit cizince do konkrétního státu prostřednictvím zákazu navracení a omezení vyhostit cizince prostřednictvím ochrany rodinného a soukromého života. Co se týče obecných závěrů, ze zkoumání jednotlivých omezení práva na vyhoštění v mezinárodním právu vykrystalizovalo jedno obecné pravidlo, které lze považovat za implicitní součást všech analyzovaných limitů, kterým je snaha o libovůli či svévoli státu. Keywords: vyhoštění cizinců; limity vyhoštění cizinců; zamezení svévoli států; expulsion of aliens; limits of expulsion of aliens; avoidance of arbitrariness Available in a digital repository NRGL
Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu

The aim of this thesis is to clarify what are the limits of the right of the state to expel aliens under international law while examining whether or not there is any general rule by which states are ...

Flídrová, Eliška; Šturma, Pavel; Honusková, Věra; Jílek, Dalibor
Univerzita Karlova, 2018

Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského
Květina, Jan; Doubek, Vratislav; Županič, Jan; Baron, Roman
2018 - Czech
As the main research interest of this study one is able to highlight the issue of early- modern political thought, whose patterns have been analysed as protomodern grounds within the formative process of national identity. The thesis is based on the assumption that the political discourse of Polish aristocracy can be read as a specific part of European republicanism. Republican attributes are thus supposed to have stood for an essential core of Polish political culture at that time; core that was widely accepted by different political writers irrespective of their ideological distinctions. Hence, the study aims to prove that one is able to find the grounds of Polish "national" self-identification neither in ethnical nor in strict class traits, because concerning the question of identity, there was a crucial concept of a republic, closely linked to the peculiar values of liberty, equality and common good, which played a decisive role. In this regard, the thesis contradicts the traditional categories of Sarmatism or Sonderweg and instead of them, it introduces the concept of republican triangle as the hypothesis that is able to identify interdependence between political thought of that time and the image of Polish noble identity. Regarding methodological approaches, the study is based on the... Hlavním výzkumným tématem této studie je problematika formování vzorců raně novověkého politického myšlení, jež jsou analyzovány v předpokládané úloze proto-moderních základů kolektivní identifikace v rámci procesu utváření národní identity. Předložená práce v tomto ohledu vychází z předpokladu, že politický diskurz polské šlechty ve sledovaném období lze považovat za specifickou součást evropského republikánského myšlení, jehož principy tvořily esenciální jádro dobové politické kultury, akceptované napříč politickým spektrem ze strany navzájem antagonistických autorů. Z toho důvodu se studie snaží prokázat, že základy polské "národní" sebe-identifikace není možné hledat v etnických, ale ani ve stavovských atributech kolektivní příslušnosti, neboť klíčový princip představovala idea republiky, spjatá se svébytným pojetím stěžejních hodnot svobody, rovnosti a obecného dobra. V tomto směru tedy práce polemizuje jak se zavedenými etnizujícími kategoriemi tzv. sarmatismu, tak s tradiční intepretací polského politického prostředí jako Sonderweg, neboť ústřední ideu studie představuje hypotéza o úzké provázanosti mezi dobovým politickým myšlením a šlechtickým obrazem vlastní identity, jež je prezentována prostřednictvím koncepce tzv. republikánského trojúhelníku. Z metodologického hlediska se studie opírá... Keywords: republikanismus|identita|Rzeczpospolita|diskurzivní analýza|theory as practice|Stanisław Orzechowski|Andrzej Frycz Modrzewski|Łukasz Opaliński|svoboda|rovnost|obecné dobro|monarchia mixta; republicanism|identity|Rzeczpospolita|discourse analysis|theory as practice|Stanisław Orzechowski|Andrzej Frycz Modrzewski|Łukasz Opaliński|liberty|equality|common good|monarchia mixta Available in a digital repository NRGL
Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského

As the main research interest of this study one is able to highlight the issue of early- modern political thought, whose patterns have been analysed as protomodern grounds within the formative process ...

Květina, Jan; Doubek, Vratislav; Županič, Jan; Baron, Roman
Univerzita Karlova, 2018

Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.
Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
2018 - Czech
Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention lead to the reduction of autistic psychopathology and significant improvement of the child's prognosis. Efforts to identify children at risk of autism as early as possible resulted in the development of many screening tools and some new diagnostic methods that could be used even before the age of two years. Despite many attempts of the researchers worldwide, we still lack general agreement on the optimal screening method. Abnormal sensory symptoms have a specific position among the early signs of autism. Difficulties with sensory processing have been associated with autism since it was first defined as a diagnosis; nevertheless evaluation of sensory symptoms is under-represented in autism screening tools. There has been a long lasting debate whether sensory symptoms are a component of core autistic deficits or a co-morbid phenomenon, however, new version of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) has already included sensory dysfunction among the diagnostic criteria of Autism Spectrum Disorder. Methods: Over 90% of children with autism have sensory abnormalities and present with... Úvod: Trendem posledního desetiletí je posunout diagnostiku autismu do co nejranějšího věku dítěte. Je prokázáno, že časná diagnostika následovaná adekvátně zvolenou intervencí vede k redukci autistické psychopatologie a významnému zlepšení prognózy dítěte. Snaha o co nejčasnější identifikaci dětí s rizikem rozvoje autismu vedla ke vzniku řady screeningových nástrojů a zavedení nových diagnostických postupů použitelných již před druhým rokem života dítěte. I přes extenzivní výzkumné snahy zatím neexistuje mezinárodní shoda na optimální screeningové metodě. Specifické postavení v časné prezentaci autistické psychopatologie mají senzorické abnormity, které jsou v souvislosti s autismem popisovány již od doby jeho definice jako diagnostické jednotky a ve screeningových dotaznících bývají opomíjeny. Donedávna se vedly spory, zda se jedná o součást jádrového autistického deficitu či o komorbidní fenomén. Nová diagnostická klasifikace DSM-5 již zařazuje senzorické abnormity mezi diagnostická kritéria poruchy autistického spektra. Metody: Senzorické abnormity jsou přítomné u více než 90% dětí s autismem a často zasahují i více smyslových oblastí. Vývoj rodičovských dotazníků a jejich standardizace umožnila senzorické symptomy u dětí s PAS kvantitativně porovnat s populačními normami pro dané věkové... Keywords: poruchy autistického spektra; nezralí novorozenci; screening; senzorické abnormity; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile; autism spectrum disorders; preterm children; screening; sensory abnormalities; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.

Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention ...

Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Detekce původců nozokomiálních pneumonií - porovnání validity různých typů odběrů biologického materiálu
DOUBRAVSKÁ, Lenka; HAMAL, Petr; ŠTOURAČ, Petr
2018 - Czech
Východiska Diagnostika nozokomiálních pneumonií je obtížná. Dosud se opíráme o klinické vyšetření v kombinaci s radiologickým nálezem. Lze využít i skórovacích systémů. Tyto metody odhalí nozokomiální pneumonii správně u přibližně 75 % pacientů. Ke správnému nastavení léčby je nutné znát etiologické agens. Běžně užívané mikrobiologické metody však poskytnou výsledek až s určitým časovým odstupem a ne vždy jimi dokážeme etiologické agens prokázat. Obvykle je problém odlišit infekci od kolonizace pacienta. K izolaci a identifikaci bakteriálních původců nozokomiální pneumonie se nejčastěji používá odběr sputa a aspirát z dýchacích cest endotracheální aspirát. Za nejvíce cílenou a specifickou metodu odběru biologického materiálu v diagnostice pneumonie je považovaná metoda bronchoskopického odběru pomocí chráněného kartáčku. Stále nemáme dostatek důkazů k určení optimální metody odběru biologického materiálu pro určení bakteriálního patogena způsobujícího nozokomiální pneumonii (HAP). Práce porovnává tři běžné typy mikrobiologických odběrů ke "zlatému standardu" v diagnostice pneumonií metodě chráněného kartáčku. Metody Primárním cílem této prospektivní observační studie bylo stanovení prediktivní hodnoty orofaryngeálního stěru (OS) a žaludečního aspirátu (GA) jako jednoduchých a neinvazivních metod pro diagnostiku HAP. Jejich výtěžnost byla porovnána s endotracheálním aspirátem (ETA) a metodou chráněného kartáčku (PSB) jež jsou standardními metodami schválenými pro diagnostiku HAP. Výsledky Na začátku bylo do studie zařazeno 56 pacientů. Signifikantní množství bakteriálních patogenů bylo zjištěno u 32 pacientů (40 izolátů) v kole A a u 24 pacientů (31 izolátů) v kole B (po 72 hodinách). Citlivost pro detekci pacientů s etiologickým agens byla pro ETA 92,9 %, PSB 35,7 %, OS 67,9 % a GA 57,1 %, specificita pro ETA a PSB 100 %, pro OS 69,2 % a pro GA 64,1 %. Kombinace metod OS+GA měla senzitivitu 67,6 % a specificitu 68,8 %. Ve vzorcích bylo identifikováno 12 bakteriálních species. Třemi nejčastějšími etiologickými agens (počítáno v obou kolech) byly Klebsiella pneumoniae (23,7 %), Burkholderia multivorans (21,1 %) a Pseudomonas aeruginosa (15,8 %). Schopnost detekce jednotlivých izolátů byla následující: ETA zachytila 93,0 % pozitivních izolátů, PSB 35,2 % izolátů, OS detekovat 67,6 % a GA 57,7 % izolátů, které byly etiologickými agens. Závěry Necílený odběr ETA je optimální metodou pro získání biologických vzorků pro identifikaci etiologických látek způsobujících HAP u pacientů na UPV. Mikrobiální etiologická agens byla častěji detekována ve vzorcích ETA než v PSB. Pokud jsou výsledky ETA a/nebo PSB negativní, mohou být užitečné výsledky odběrů OS nebo GA. Tyto techniky se co do schopnosti detekce bakteriálních kmenů od ETA statisticky signifikantně nelišily. Background Diagnostics of nosocomial pneumonia is difficult. So far we rely on clinical examination in combination with radiological findings. Also it is possible to use scoring systems. These methods reveal nosocomial pneumonia correctly in approximately 75% of patients. To be able to set up correct initial treatment it is necessary to know the etiological agent. However, commonly used microbiological methods provide the result with a certain delay and what more we are not always able to prove the etiological agents with them. Usually, the problem also is to distinguish the infection from the colonization of the patient. To isolate and identify bacterial agents of nosocomial pneumonia, sputum and endotracheal samples are commonly obtained. The most targeted and specific method for collecting biological material in the diagnostics of pneumonia is the bronchoscopic sampling method using a protected brush. There is still a lack of evidence as to which method of biological sample collection is optimal for identifying bacterial pathogens causing hospital-acquired pneumonia (HAP). Our work compares three common types of microbiological sampling to the "gold standard" in the diagnosis of pneumonia - the method of the protected brush. Methods The primary endpoint of this prospective, observational study was to determine the predictive value of oropharyngeal swab (OS) and gastric aspiration (GA) as simple and non-invasive methods for diagnosing HAP. Their efficacy was compared to endotracheal aspiration (ETA) and protected specimen brushing (PSB), the standard methods approved for HAP diagnosis. Results Initially, 56 patients were enrolled into study. Significant amount of bacterial pathogens was detected in 32 patients (40 isolates) in Round A and in 24 patients (31 isolates) in Round B (after 72 hours). Sensitivity to detect the patients who have positive finding of etiological agents was as follows: for ETA 92.9%, PSB 35.7%, OS 67.9% and GA 57.1%, specificity was 100.0% for ETA and PSB, 69.2% for OS and 64.1% for GA. Combination of both methods OS+GA led to sensitivity of 67.6% and specificity of 68.8%. Strains of 12 bacterial species were identified in the samples. The three most common etiological agents (both rounds together) were Klebsiella pneumoniae (23.7%), Burkholderia multivorans (21.1%) and Pseudomonas aeruginosa (15.8%). Ability of the methods to detect individual isolates was as follows: ETA detected 93.0% of positive isolates, PSB 35.2%, OS detected 67.6% and GA 57.7% bacterial strains that were identified as etiological agents of HAP. Conclusions Blind ETA is an optimum method for obtaining biological samples for identification of etiological agents causing HAP in intubated patients. Microbial etiological agents were more frequently detected in ETA samples than in those collected by PSB. If ETA/PSB results are negative, samples may be collected by OS and/or GA as these techniques followed ETA in terms of the frequency of pathogen detection. There was not statistically significant difference between them. Keywords: nozokomiální pneumonie; ventilátorová pneumonie; odběr endotracheálního aspirátu; výtěr z orofaryngu; žaludeční obsah; metoda chráněného kartáčku; bakteriální původci; Hospital-acquired pneumonia; ventilator-associated pneumonia; endotracheal aspirate; orotracheal swab; gastric aspirate; protected specimen brushing; bacterial pathogens Available in digital repository of UPOL.
Detekce původců nozokomiálních pneumonií - porovnání validity různých typů odběrů biologického materiálu

Východiska Diagnostika nozokomiálních pneumonií je obtížná. Dosud se opíráme o klinické vyšetření v kombinaci s radiologickým nálezem. Lze využít i skórovacích systémů. Tyto metody odhalí nozokomiální ...

DOUBRAVSKÁ, Lenka; HAMAL, Petr; ŠTOURAČ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases