Number of found documents: 3714
Published from to

Struktura zdrojové oblasti západočeských rojových zemětřesení
Bachura, Martin; Fischer, Tomáš; Zahradník, Jiří; Cesca, Simone; Wegler, Ulrich
2018 - English
Keywords: útlum seismických vln; poměr rychlostí P a S vln Available in a digital repository NRGL
Struktura zdrojové oblasti západočeských rojových zemětřesení

Bachura, Martin; Fischer, Tomáš; Zahradník, Jiří; Cesca, Simone; Wegler, Ulrich
Univerzita Karlova, 2018

Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation
Kovač, Dejan; Filer, Randall; Manacorda, Marco; Akbulut-Yuksel, Mevlude
2018 - English
vi Abstract In the first chapter of the dissertation, parental mortality is associated with a range of negative child outcomes. This paper studies the effect of paternal mortality on children's health and schooling outcomes using the universe of veterans' children born in Croatia, and all of the paternal deaths and injuries resulting from the 1991-1995 Croatian-Serbian war. Using linked administrative data, I find large negative effects of paternal death on high-school GPA, school absences, behaviour problems, and hospitalisations. I address potentially non-random selection into paternal death by using within-military unit differences in the extent of injury or death, essentially assuming that the members of a military unit all had similar probabilities of being killed or injured because they fought in the same battles. I am also able to shed light on an important mechanism underlying the estimated effects. Surviving spouses of those killed or injured were well compensated, so that the death of a father did not have a negative effect on household incomes. I find that a death or injury that occurred during the in-utero period has much larger effects than a death or injury in early childhood, suggesting that much of the negative effect is due to maternal stress In the second chapter, we answer the following... V první kapitole disertační práce ukazujeme, že úmrtnost rodičů je spojena s řadou negativních vlivů na dítě. Tento článek pojednává o vlivu otcovské úmrtnosti na zdraví dětí a jejich školní výsledky. Studovanými skupinami jsou děti veteránů narozených v Chorvatsku a výzkum se týká všech úmrtí a úrazů otců, které vyplynuly z chorvatsko-srbské války v letech 1991-1995. S využitím propojených administrativních dat jsem našel velký negativní vliv otcovy smrti na studijní průměr potomka na střední škole, na školní absence, problémy s chováním a hospitalizace. Problém potenciálně nenáhodné otcovské úmrtnosti řeším použitím rozdílů v rozsahu úrazů nebo smrti uvnitř vojenských jednotek. V podstatě předpokládám, že všichni členové jedné vojenské jednotky mají podobnou pravděpodobnost úmrtí nebo zranění, protože bojovali ve stejných bitvách. Také jsem schopen nastínit důležitý mechanismus, který je základem odhadovaných efektů. Přeživší manželky těch, kteří byli usmrceni nebo zraněni, byly dobře odškodněny, takže smrt otce neměla negativní vliv na příjmy domácností. Zjistil jsem, že úmrtí nebo zranění otce, ke kterým došlo během před narozením dítěte (in utero), mají mnohem větší účinky než úmrtí nebo zranění v raném dětství, což naznačuje, že většina negativních vlivů je důsledkem stresu matek. Je... Available in a digital repository NRGL
Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation

vi Abstract In the first chapter of the dissertation, parental mortality is associated with a range of negative child outcomes. This paper studies the effect of paternal mortality on children's health ...

Kovač, Dejan; Filer, Randall; Manacorda, Marco; Akbulut-Yuksel, Mevlude
Univerzita Karlova, 2018

Studium vývojových,biochemických a molekulárních aspektů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku
Kolářová, Hana; Honzík, Tomáš; Drahota, Zdeněk; Morava Kozicz, Eva
2018 - English
Inborn errors of metabolism represent a heterogenous group of rare conditions, most having an incidence of less than 1 in 100,000 births. Because of their low prevalence, they are on the margin of attention of general research and even more so of large pharmaceutical companies. Study of rare diseases is the only way to design therapeutic options in order to improve quality of life of affected patients. Present Thesis particularly focuses on disturbances in mitochondrial energy metabolism. The main goals were the characterization of mitochondrial biogenesis within foetal development, as well as in childhood and adulthood. Another aim was to define clinical, biochemical and molecular aspects of mitochondrial optic neuropathies in childhood and adulthood. This work supported the earlier observations that gestational week 22 is the edge of viability, which has to be taken into account in upcoming discussions about guidelines on resuscitation of preterm neonates. Secondly, over last four years, we managed to examine and describe large cohort of patients with optic neuropathies based on a mitochondrial dysfunction. We have managed to characterize the biochemical and molecular-genetic background in more than 200 patients, and both selected cases (LHON/MELAS overlap syndrome) and cohort studies (MELAS,... Dědičné poruchy metabolismu představují heterogenní skupinu vzácných onemoc- nění, jež obvykle postihují méně než 1 na 100 000 živě narozených dětí. Vzhledem k jejich nízké prevalenci zůstávají často na okraji zájmu základního i aplikovaného výz- kumu farmaceutických společností. Studium vzácných onemocnění představuje jediný způsob jak zlepšit prognózu pacientů. Předkládaná dizertační práce se věnuje především problematice poruch mitochondriálního metabolismu. Jejím záměrem bylo charakterizovat mitochondriální biogenezi během fetálního období a v průběhu dětského i dospělého věku. Další část se zabývá studiem mitochondriálních neuropatií optiku na klinické, biochemické a molekulárně-genetické úrovni. Tato práce významně podpořila dřívější nález, že 22. gestační týden je kritickou periodou pro viabilitu plodu, což je nutno zvážit především při tvorbě doporučení pro resuscitaci nedonošených novorozenců. Další přínosem byla charakterizace velkého souboru pacientů s neuropatiemi optiku na podkladě mitochondriální dysfunkce. Podařilo se nám charakterizovat více než 200 pacientů na biochemické a molekulárně- genetické úrovni, kteří byli popsáni jak v kazustických sděleních (LHON/MELAS překryvný syndrom), tak i v mezinárodních kohortových studiích (MELAS, DOA, extraokulární příznaky LHON). Hlavním... Keywords: mitochondrie; biogeneze; vývoj; mitochondriální neuropatie optiku; Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON); mitochondrion; biogenesis; development; mitochondrial optic neuropathies; Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) Available in a digital repository NRGL
Studium vývojových,biochemických a molekulárních aspektů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku

Inborn errors of metabolism represent a heterogenous group of rare conditions, most having an incidence of less than 1 in 100,000 births. Because of their low prevalence, they are on the margin of ...

Kolářová, Hana; Honzík, Tomáš; Drahota, Zdeněk; Morava Kozicz, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Biogeneze mitosomů Giardia intestinalis
Voleman, Luboš; Doležal, Pavel; Faso, Carmen; Dawson, Scott C.
2018 - English
7 ABSTRACT Mitochondria of opisthokonts undergo permanent fusion and fission throughout the cell cycle. Keeping these two processes in balance is vital for various aspects of mitochondrial and cellular homeostasis. Both mitochondrial fusion and division mechanisms are controlled by highly conserved dynamin-related GTPases that are present in all kingdoms of life. The aspects of mitochondrial dynamics outside the opisthokonts is, however, almost completely unexplored phenomenon. In our work, we introduced a tool for live imaging of the reduced forms of mitochondria into model organisms Giardia intestinalis and Trichomonas vaginalis, anaerobic protist parasites from the Excavata supergroup of Eukaryotes. Using this technique, we investigated the dynamics of the mitosomes, the simplest forms of mitochondria, of G. intestinalis. The division of mitosomes is restricted to Giardia mitosis and is absolutely synchronized with the process. The synchrony of the nuclear and the mitosomal division persists also during the encystation of the parasite. Surprisingly, the sole dynamin-related protein of the parasite seems not to be involved in mitosomal division. However, throughout the cell cycle mitosomes associate with the... 8 ABSTRAKT Mitochondrie opisthokont neustále fúzují a dělí se v průběhu celého buněčného cyklu. Udržení těchto dvou procesů v rovnováze je pro buňku zásadní. Mitochondriální fúze i dělení jsou řízeny dynaminovými GTPázami, které jsou konzervovány napříč všemi organismy. Jak mitochondriální fúze a dělení probíhá mimo zmíněnou skupinu organismů téměř není známo. V naší práci jsme se zabývali zavedením fluorescenčního značení pro live imaging do organismů G. intestinalis a T. vaginalis, jednobuněčných parazitů ze skupiny Excavata. Pomocí této metody jsme poté zkoumali dynamiku mitosomů, nejjednodušších forem mitochondrií, u G. intestinalis. Zjistili jsme, že dělení mitosomů probíhá během mitozy, se kterou je absolutně synchronizováno, a že ke stejné synchronizaci dochází také během encystace parazita. Dále jsme objevili, že během buněčného cyklu jsou mitosomy spojené s endoplasmatickým retikulem, nicméně charakter tohoto spojení není znám, jelikož genom Giardie nekóduje žádný ze známých proteinů zodpovědných za zprostředkování tohoto kontaktu. Prozatím jediným proteinem nalezeným v místech kontaktu mitosomů a endoplasmatického retikula je acyl-CoA syntetáza 4, enzym biosyntézy lipidů. Také jsme se zabývali hledáním dalších potenciálních mitosomálních ... Keywords: mitochondriální dynamika; DRPs; ERMES; Giardia intestinalis; mitosomy; mitochondrial dynamics; DRPs; ERMES; Giardia intestinalis; mitosomes Available in a digital repository NRGL
Biogeneze mitosomů Giardia intestinalis

7 ABSTRACT Mitochondria of opisthokonts undergo permanent fusion and fission throughout the cell cycle. Keeping these two processes in balance is vital for various aspects of ...

Voleman, Luboš; Doležal, Pavel; Faso, Carmen; Dawson, Scott C.
Univerzita Karlova, 2018

Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v experimentu Compass
Matoušek, Jan; Finger, Miroslav; Aschenauer, Elke-Caroline; Závada, Petr
2018 - English
Jointly-supervised doctoral thesis Title: Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at COMPASS Author: Jan Matoušek Department I: Department of Low Temperature Physics, Faculty of Mathem- atics and Physics, Charles University Department II: Department of Physics, University of Trieste Supervisor I: prof. Miroslav Finger (Department I) Supervisor II: prof. Anna Martin (Department II) Abstract: The nucleon structure is presently described by Transverse Momentum Depend- ent (TMD) Parton Distribution Functions (PDFs), which generalise the collinear PDFs, adding partonic spin and transverse momentum degrees of freedom. The recent HERMES and COMPASS data on hadron production in deep inelastic scattering (SIDIS) of leptons off transversely polarised nucleons have provided a decisive validation of this framework. Nevertheless, the TMD PDFs should be studied in complementary reactions, like pp hard scattering and Drell-Yan pro- cesses. In particular the Sivers TMD PDF, which encodes the correlation between the nucleon transverse spin and quark transverse momentum and appears in the Sivers Transverse Spin Asymmetry (TSA), is expected to have opposite sign in Drell-Yan and SIDIS. In 2015 COMPASS measured for the first time the Drell- Yan process on a transversely polarised target π− p↑ → µ− µ+ X to test... Doktorská práce pod dvojím vedením Název: Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v ex- perimentu COMPASS Autor: Jan Matoušek Abstrakt: Struktura nukleonů je v současné době popisována pomocí partonových dis- tribučních funkcí závislých na příčné hybnosti (TMD PDF), které zobecňují ko- lineární PDF a zohledňují spin a příčnou hybnost partonů. Nedávná měření pro- dukce hadronů v hluboce nepružném rozptylu (SIDIS) leptonů na příčně polarizo- vaných protonech, provedená na experimentech HERMES a COMPASS, přinesla důkazy platnosti tohoto modelu. Nicméně, je důležité studovat také další reakce, jako jsou tvrdé srážky protonů a proces Drell-Yan. Například, Siversova TMD PDF, která popisuje korelaci spinu nukleonu a příčné hybnosti kvarku a projevuje se jako Siversova asymetrie, by měla mít opačné zmanénko v procesech Drell-Yan a SIDIS. V roce 2015 COMPASS naměřil Drell- Yan proces s příčně polarizovaným terčem π− p↑ → µ− µ+ X, aby tuto předpověd' jako první ověřil. Výsledky byly nedávno publikovány. Hlavním tématem mojí práce je první měření spinových asymetrií vážených příčnou hybností mionového páru ze stejných dat. Vážené asymetrie doplňují ty klasické, jejich výhoda... Keywords: struktura nukleonu; partonové distribuce; Drell-Yan; J; psi; SIDIS; COMPASS; nucleon structure; parton distributions; Drell-Yan; J; psi; SIDIS; COMPASS Available in a digital repository NRGL
Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v experimentu Compass

Jointly-supervised doctoral thesis Title: Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at COMPASS Author: Jan Matoušek Department I: Department of Low Temperature Physics, Faculty of Mathem- ...

Matoušek, Jan; Finger, Miroslav; Aschenauer, Elke-Caroline; Závada, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Evoluce vnímání světla u strunatců
Pergner, Jiří; Kozmík, Zbyněk; Markoš, Anton; Musilová, Zuzana
2018 - English
Light detection is one of the crucial abilities of all animals. The light cues are important e.g. for maintaining of circadian rhythms, regulation of spawning cycles, changes of pigmentation and arguably most importantly for vision. Most animals detect light by opsins, members of the G protein coupled receptors superfamily. Amphioxus belongs to earliest branching chordate clade, cephalochordates. Thanks to their phylogenetic position, physiology and morphology, cephalochordates became the most relevant model organism for understanding the evolutionary origins of vertebrate specific traits. Amphioxus evince various reactions to light throughout its development. In the presented thesis light detecting systems of amphioxus were studied thoroughly. More specifically characterization of the opsin gene repertoire of two amphioxus species Branchiostoma floridae and Branchiostoma lanceolatum and their comparison with opsins from other animals is presented. In addition, remarkable similarity on the gene expression level between one of amphioxus visual organs, so called frontal eye, and neurons and retinal pigmented epithelium in vertebrate retina was shown. These data confirm the long time ago proposed homology between amphioxus frontal eye and vertebrate lateral eyes. Taken together all the presented data... 1 Abstrakt Vnímání světla je jednou ze základních vlastností živočichů. Světelné signály jsou pro ně důležité např. pro udržování cirkadiárních rytmů, regulaci rozmnožovacích cyklů, provedení změn v pigmentaci a pravděpodobně nejdůležitěji ze všeho pro vidění. Většina zvířat vnímá světlo za pomocí opsinů, členů proteinové superrodiny G protein spřažených receptorů. Kopinatec je zástupcem bezlebečných, nejbazálnějšího podkmene strunatců. Díky jejich fylogenetické pozici, morfologii a fyziologii se bezlebeční stali nejlépe použitelným modelovým organizmem pro porozumění evoluce obralovců a jejich specifických znaků. Během svého vývoje kopinatec vykazuje mnoho různorodých reakcí na světlo. Tato dizertační práce se zabývá studiem světločivných orgánů a opsinů v kopinatci. Do větší hloubky je zde probrán repertoár opsinových genů ve dvou druzích kopinatce, kopinatci floridském (Branchiostoma floridae) a kopinatci plžovitém (Branchiostoma lanceolatum) a jejich porovnání zejména s opsiny v obratlovcích. Dále jsou prezentována data ukazující pozoruhodnou podobnost na úrovni genové exprese mezi vizuálním orgánem kopinatce, tzv. předním okem, a neurony a pigmentovým epitelem v oku obratlovců. Tato data potvrzují dlouho předpokládanou homologii mezi předním okem kopinatce a okem obratlovců. Celkově předložená... Keywords: Vnímání světla; evoluce; strunatci; opsin; oko; fototransdukční kaskáda; Light detection; evolution; chordates; opsin; eye; phototransduction cascade Available in a digital repository NRGL
Evoluce vnímání světla u strunatců

Light detection is one of the crucial abilities of all animals. The light cues are important e.g. for maintaining of circadian rhythms, regulation of spawning cycles, changes of pigmentation and ...

Pergner, Jiří; Kozmík, Zbyněk; Markoš, Anton; Musilová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2018

Synestetické asociace a psychopatologické symptomy.
Neckář, Marcel; Bob, Petr; Ptáček, Radek; Světlák, Miroslav
2018 - English
1 Synesthetic associations and psychopathological symptoms Marcel Necká Abstract Synesthesia in general is a phenomenon of intersensory and intrasensory linkage that may be observed in various conditions including artistic creativity and also manifests in conditions of various brain dysfunctions and injuries. Synesthesia is a phenomenon represented by transmodal associative connections that may represent a continuum from strong synesthetic phenomena to its mild forms that may enable creation of "synesthetic" metaphors. This study is focused on projective assessments of word-color association and their relationship to psychopathological measures reflecting stress, depression, dissociation and other psychometric measures in 154 participants selected from general population. The results are in agreement with previous reported studies suggesting that lighter colors are more frequently associated with positive emotional meanings. In addition the results indicate significant relationships of color- word associations to some specific words with depression, anxiety, alexithymia and symptoms of traumatic stress. These results are in ac-cordance with existing findings in context of the so-called metaphorical synesthesia where significant role might be attributed to color intensity. In this context, results of this... 1 Synestetické asociace a psychopatologické symptomy Marcel Necká Abstrakt Synestézie v obecném smyslu p edstavuje jev intersenzorického a intrasenzorického propojení, které m že být pozorováno za r zných fyziologických a patologických okolností, nap íklad jako kreativita v um ní nebo v ípad n kterých mozkových dysfunkcí. Synestézie jako jev je p edevším formována prost ednictvím transmodálních asociativních spojení, které mohou tvo it kontinuum od tzv. "silných" synestetických jev až k jejím mírným formám, které pravd podobn umož ují tvorbu synestetických metaphor a imaginace. Tato studie je zam ena na projektivní analýzu slovn barevných asociací a jejich vztahu k psychoaptologickým m ením reflektujícím stres, depresi, disociaci a dalších psychometrických m ení u 154 ú astník vybraných z obecné populace. Výsledky této studie jsou v souladu s dosavadními publikovanými poznatky, které dokládají, že sv tlejší barvy jsou mnohem ast ji asociovány s pozitivními emocionálními významy ve srovnání s tmavšími barvami. Navíc výsledky této studie ukazují vztahy t chto barevn -slovních asociací k psychopatologickým symptom m a to prost ednictvím vztahu n kterých specifických slov k symptom m deprese, úzkosti, alexithymie a n kterým symptom m traumatického stresu. Tyto výsledky jsou v souladu s existujícími poznatky... Keywords: synestézie; psychopatologie; asociace; disociace; synesthesia; psychopathology; association; dissociation Available in a digital repository NRGL
Synestetické asociace a psychopatologické symptomy.

1 Synesthetic associations and psychopathological symptoms Marcel Necká Abstract Synesthesia in general is a phenomenon of intersensory and intrasensory linkage that may be observed in various ...

Neckář, Marcel; Bob, Petr; Ptáček, Radek; Světlák, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války
Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
2018 - English
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Abstract The dissertation is a study of some of those people with Communist Party affiliations and fellow-travellers, who journeyed behind the Iron Curtain to see for themselves what life was like in the new people's democracy. The research focuses on Czechoslovakia as a tourist destination for a surprising number of anglophones in the early years of the Cold War. It argues that Soviet experience served as a best practices model for officialdom in Prague. This was modified where necessary to take into account the lessons learnt, national particulars, and the new geopolitical context. In both situations, foreigners were evaluated in terms of importance and potential as far as the communist cause was concerned. Key words: Czechoslovakia, communism, Cold War, English-speaking foreigners, hospitality techniques Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti Keywords: Studená válka; Československo; Velká Británie; Spojené státy; Austrálie; Nový Zéland; emigrace; propaganda; kolaborace; perzekuce; The Cold War; Czechoslovakia; Great Britain; the United States; Australia; New Zealand; emigration; propaganda; collaboration; persecution Available in a digital repository NRGL
Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války

Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, ...

Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

Naturalizace jednoty vědomí: mohou neurovědy vysvětlit zásadní rys subjektivity?
Vraný, Martin; Peregrin, Jaroslav; Marvan, Tomáš; Ward, David
2018 - English
Naturalizing the Unity of Consciousness: can neuroscience explain a fundamental feature of subjectivity? Martin Vraný Abstract The aim of the dissertation is to analyze the concept of the unity of conscious- ness as an explanandum for natural sciences and assess how good an explanation do leading neuroscientific theories of consciousness provide. The motivation be- hind this project is the idea that it is the unity which poses the greatest challenge for the scientific quest for consciousness. I argue in the Introduction that the reason why some theories of consciousness lead to what Dennett calls Cartesian materialism is precisely because they fail to address the problem of the unity of consciousness. If we had a good understanding of the unity of consciousness and its place in nature, we could more easily avoid the tendency to devise accounts of consciousness that are homuncular in disguise. In chapter 2 I analyze various aspects in which consciousness is thought be unified and conclude that two such aspects are particularly challenging for natu- ralizing the unity and that they cannot be treated separately. They are the unity of conscious contents at a time and the unity in the sense of a single subject having conscious contents and being able to reflect on them. Chapter 3 describes main conceptual and... Naturalizace jednoty vědomí: mohou neurovědy vysvětlit zásadní rys subjektivity? Martin Vraný Abstrakt Cílem disertační práce je analyzovat pojem jednoty vědomí coby explanandum pro přírodní vědy a zhodnotit, do jaké míry se daří hlavním neurovědeckým teoriím vědomí tuto jednotu vysvětlit. Práce je motivována přesvědčením, že právě jednota vědomí představuje největší výzvu, které čelí vědecké pokusy vysvětlit vědomí. V úvodu práce tvrdím, že důvodem proč některé teorie vědomí vedou k tomu, co Dennett nazývá karteziánským materialismem, je právě to, že se dostatečně nevěnují problému jednoty vědomí. Pokud bychom dobře rozuměli jednotě vědomí a její roli v přírodě, snáze bychom se vyhnuli tendenci vykládat vědomí způsobem, který je vskrytu homunkulární. Druhá kapitola analyzuje různé aspekty, z jejichž hlediska se vědomí považuje za jednotné. Dva z těchto aspektů představují obzvlášt' velkou výzvu při naturalizaci vědomí a zároveň jsou spolu neslučitelně spjaté. Jde o jednotu vědomých obsahů v určitém čase a jednotu ve smyslu jednoho subjektu majícího vědomé obsahy, schopného na ně reflektovat. Třetí kapitola se zabývá hlavními pojmovými a metodologickými obtížemi, které... Keywords: jednota vědomí; filosofie jazyka; filosofie mysli; transcendentální vědomí; unity of consciousness; philosophy of language; philosophy of mind; transcendental consciousness Available in a digital repository NRGL
Naturalizace jednoty vědomí: mohou neurovědy vysvětlit zásadní rys subjektivity?

Naturalizing the Unity of Consciousness: can neuroscience explain a fundamental feature of subjectivity? Martin Vraný Abstract The aim of the dissertation is to analyze the concept of the unity of ...

Vraný, Martin; Peregrin, Jaroslav; Marvan, Tomáš; Ward, David
Univerzita Karlova, 2018

Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček
Greben, Michael; Valenta, Jan; Linnros, Jan; Vácha, Martin
2018 - English
Title: Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles Author: Michael Greben Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. Jan Valenta, Ph.D. Abstract: Semiconductor quantum dots (QDs) are small crystallites whose sizes (of the order of nm) cause spatial confinement of carriers in all 3 dimensions. As result, QDs often reveal very different physical properties in comparison with their bulk counterparts. From the optical point of view, the broadening of bandgap with QD-size shrinking is particularly interesting. It is a purely quantum mechanical effect that results from quantum confinement (QC), i.e. dimensional limitations of excitons. A strong spatial confinement leads to a relaxation of momentum (Heisenberg uncertainty principle), consequently, larger overlap of the wave-functions of carriers results in significant increase of probability of radiative recombination. Therefore ensembles of QDs are promising candidates for new generations of photonic and photovoltaic devices. This PhD thesis is primary focused on detailed spectroscopic characterization of ensembles of direct (PbS) and indirect (Si) semiconductor QDs in both colloidal (toluene) and matrix-embedded (oxide or oxinitrides multilayers) forms. The oleic- acid capped PbS QDs were... Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové kvantové tečky (KT) jsou několik nanometrů velké krystality, v nichž je pohyb vybuzených elektronů a děr omezen ve všech třech rozměrech, což vede ke kvantování jejich energie - tzv. kvantový rozměrový jev (KRJ). V důsledku toho, KT často jeví velmi odlišné fyzikální vlastnosti ve srovnání s jejich objemovými protějšky. Z optického hlediska je zvláště zajímavé rozšířování zakázaného pásu s klesající velikostí KT. Velká lokalizace částice v prostoru také vede k "rozmazání" hybnosti (Heisenbergův princip neurčitosti) a způsobí větší překrytí vlnových funkcí nosičů, a tedy významné zvýšení pravděpodobnosti zářivé rekombinace (v případě polovodičů s nepřímým zakázaným pásem). To dělá z povodičových KT slibné kandidáty pro nové generace fotonických a fotovoltaických součástek. Tato disertační práce je primárně zaměřena na podrobnou spektroskopickou charakterizaci souborů přímých (PbS) a nepřímých (Si) polovodičových KT, a to jak v koloidní formě (toluen), tak zabudované v matrici (vícevrstvé oxidy a oxinitridy). PbS KT pasivované kyselinou olejovou byly získány od komerčních dodavatelů, Si KT... Keywords: kvantové tečky; doba doznívání; kvantový výtěžek; vnitřní kvantová účinnost; absorpční průřez; quantum dots; lifetime; quantum yield; internal quantum efficiency; absorption cross-section Available in a digital repository NRGL
Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček

Title: Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles Author: Michael Greben Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor of the doctoral thesis: Prof. Jan ...

Greben, Michael; Valenta, Jan; Linnros, Jan; Vácha, Martin
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases