Number of found documents: 5041
Published from to

Essays in Experimental Economics
Miklánek, Tomáš; Katuščák, Peter; Servátka, Maroš; Ortmann, Andreas
2017 - English
Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstract The first chapter introduces a theoretical model of inequality aversion which can also be used in an environment with information asymmetries. The model is based on the non-paternalistic approach where, the own utility function incorporates the utility of other people as perceived by a decision maker. Moreover it allows extensions for other motives which may result in pro-social behavior. I extend the model by adding shame aversion as an additional driver for apparently altruistic behavior. Threat of shame is induced by different levels of exposure of either own actions or identity to the third party observers. I also experimentally test predictions of the model using a very simple environment of a dictator's game. The experimental design aims to remove additional confounding behavioral effects present in the previous literature. The results suggest that even a very small exposure results in significantly higher amounts sent to recipients. The analysis also shows that the agents, who believe that they can conceal their own actions in front of the less informed counterpart, exploit this information asymmetry for their monetary benefit. The second chapter examines endogenous decisions to acquire useful information. My experimental design tries to test... Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstrakt První kapitola představuje teoretický model averze k nerovnosti, který má využití také v situacích informační asymetrie. Model je založen na nepaternalistickém přístupu, kde funkce vlastního užitku zahrnuje užitek ostatních tak, jak je vnímán tím, kdo rozhoduje. Model navíc umožňuje rozšíření motivů, které můžou vést k pro-sociálnímu chování. Dále je rozšířen přidáním averze ke studu jako další motivace pro navenek altruistické chování. Hrozba studu je vyvolaná různými úrovněmi odhalení buď vlastních rozhodnutí, nebo vlastní identity před nezúčastněnými pozorovateli. Experimentálně také testuji předpovědi modelu, přičemž využívám jednoduchého prostředí hry Diktátor. Cílem tohoto experimentálního designu je odstranění možných zkreslujících behaviorálních efektů, přítomných v jiných hrách. Výsledky ukazují, že i nepatrné vystavení se studu má za následek signifikantně vyšší částky pro přijímatele. Analýza rovněž ukazuje, že lidé, kteří si myslí, že můžou zatajit své rozhodování před míň informovanými protějšky, využívají tuto informační asymetrii pro dosažení vyššího finančního zisku. Druhá kapitola zkoumá endogenní rozhodnutí k získání užitečné informace. Můj experimentální design testuje predikce "ego-utility" teorií a dalších relevantních teorií o... Available in a digital repository NRGL
Essays in Experimental Economics

Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstract The first chapter introduces a theoretical model of inequality aversion which can also be used in an environment with information asymmetries. ...

Miklánek, Tomáš; Katuščák, Peter; Servátka, Maroš; Ortmann, Andreas
Univerzita Karlova, 2017

Příprava a charketerizace nanomateriálů pro elektrochemické ukládání energie
Bouša, Milan; Kavan, Ladislav; Fejfar, Antonín; Velický, Matěj
2017 - English
Graphene research is nowadays one of the worldwide most prominent fields of interest in material science due to many extraordinary properties of graphene and related materials. However, the different techniques of synthesis and subsequent handling and/or treatment have a substantial impact on the properties of the graphene and thus a lot of efforts have been focused on developing of the advanced methods for graphene preparation and characterization. Graphene can be easily produced by oxidation and consequent exfoliation of the bulk graphite; however, resulting graphene oxide needs to be reduced back to graphene-like structure due to partial restoration of sp2 network. Herein, a detailed study of the structural evolution of the graphene oxide during electrochemical treatment has been performed using X-ray photoelectron, Raman and infrared spectroscopies and the results were compared with non-oxidized graphene nano-platelets. Additionally, graphene oxide in composite with LiFePO4 olivine material, which is electrochemically almost inactive in a freshly made state, has been tested by repeated electrochemical cycling. Using various electrochemical methods, the progressive electrochemical activity enhancement has been observed and spontaneous graphene reduction was identified as responsible for this... Výzkum (nejen) uhlíkatých nanomateriálů v čele s grafenem je v současné době jednou z nejčastěji studovaných oblastí materiálové fyziky a chemie, zejména díky mimořádným vlastnostem těchto materiálů vhodným k využití pro konverzi a uchování energie. Během syntézy grafenu a následné manipulace však dochází k narušování jinak téměř ideální krystalové struktury grafenu a tím i ke změně jeho elektronických vlastností. Proto je naprosto nezbytné mít strukturu grafenu "pevně pod kontrolou", čehož je možné dosáhnout pouze vývojem a použitím pokročilých instrumentálních metod. Grafen může být snadno připraven oxidací a následnou exfoliací grafitu za vzniku tzv. oxidu grafenu. Jedná se o materiál o tlouštce několika málo vrstev grafitu, který má na svém povrchu navázané funkční skupiny obsahující kyslík, které narušují unikátní, sp2 hybridizovanou síť uhlíkových atomů a tedy i elektronovou strukturu grafenu. Z tohoto důvodu je pro některé aplikace nutné podrobit oxid grafenu alespoň částečné redukci. V první části této práce je detailně studována jeho elektrochemická redukce za pomoci fotoelektronové, infračervené a především Ramanovy spektroskopie. Dosažené výsledky byly dále porovnávány s referenčním neoxidovaným materiálem. Možné využití tohoto procesu je demonstrováno na elektrochemické aktivaci... Keywords: grafen; Ramanova spektroskopie; spektroelektrochemie; graphene; Raman spectroscopy; spectroelectrochemistry Available in a digital repository NRGL
Příprava a charketerizace nanomateriálů pro elektrochemické ukládání energie

Graphene research is nowadays one of the worldwide most prominent fields of interest in material science due to many extraordinary properties of graphene and related materials. However, the different ...

Bouša, Milan; Kavan, Ladislav; Fejfar, Antonín; Velický, Matěj
Univerzita Karlova, 2017

Elektrochemická, fotoelektrochemická a spektroelektrochemická charakterizace nanomateriálů
Pitňa Lásková, Barbora; Kavan, Ladislav; Šubrt, Jan; Krýsa, Josef
2017 - English
Titanium dioxide (TiO2) and spinel Li4Ti5O12 belong to widely studied semiconducting metal oxides. Nanocrystalline TiO2 and Li4Ti5O12 are attractive materials for applications in Li-ion batteries and the former also for photoelectrochemical solar cells. Moreover, spinel Li4Ti5O12 could be a promising material for Na-ion batteries too, because of possible accommodation of larger Na+ ions (compared to Li+ ). The nanocrystalline TiO2 anatase with a predominant {001} facet was studied electrochemically by cyclic voltammetry of Li+ insertion and by chronoamperometry and compared with anatase materials with dominating {101} facet. Both voltammetric and chronoamperometric diffusion coefficients and activation energies proved higher activity of anatase {001} nanosheets toward Li+ insertion than that of the usual anatase nanoparticles exposing the {101} facet. Subsequently, the flatband potential and electron kinetics of TiO2 anatase nanocrystals with mostly exposed facet {101} or {001} were compared. The anatase {001} nanoplatelets exhibited more negative flatband potential, higher chemical capacitance and longer electron lifetime than anatase {101} nanoparticles. The Li+ insertion into TiO2 anatase nanoparticles was studied by Raman spectroscopy and by in situ Raman spectroelectrochemistry. Four... Oxid titaničitý (TiO2) a spinel Li4Ti5O12 patří mezi široce studované polovodivé oxidy kovů. Nanokrystalické formy TiO2 a Li4Ti5O12 jsou atraktivní pro použití v lithiových bateriích a oxid titaničitý také pro fotoelektrochemické solární články. Spinel Li4Ti5O12 by díky své struktuře umožňující ukládat větší Na+ ionty (v porovnání s Li+ ionty) mohl být i slibným materiálem pro sodíkové baterie. Nanokrystalický TiO2 anatas s převládající plochou {001} byl studován elektrochemicky cyklickou voltametrií inserce lithia a chronoamperometrií a porovnán s referenčním anatasem s dominantní plochou {101}. Voltametrické a chronoamperometrické difusní koeficienty a aktivační energie prokázaly, že anatasové nanokrystaly {001}mají oproti standardním anatasovým nanočásticím vyšší aktivitu vůči inserci Li+ . Anatasové nanokrystaly TiO2 s nejvíce exponovanou plochou {101} byly následně porovnávány s nanokrystaly s dominantní plochou {001} z hlediska potenciálu rovných pásů a kinetiky elektronů. Anatasové nanodestičky {001} měly ve srovnání s anatasovými nanočásticemi {101} negativnější potenciál rovných pásů, vyšší chemickou kapacitu a delší dobu života elektronů. Ramanovou spektroskopií a in situ Ramanovou spektroelektrochemií byla studována inserce Li+ do TiO2 anatasových nanočástic. Byly připraveny a studovány... Available in a digital repository NRGL
Elektrochemická, fotoelektrochemická a spektroelektrochemická charakterizace nanomateriálů

Titanium dioxide (TiO2) and spinel Li4Ti5O12 belong to widely studied semiconducting metal oxides. Nanocrystalline TiO2 and Li4Ti5O12 are attractive materials for applications in Li-ion batteries and ...

Pitňa Lásková, Barbora; Kavan, Ladislav; Šubrt, Jan; Krýsa, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Umělé emoce ve virtuálním vyprávění
Bída, Michal; Brom, Cyril; Petta, Paolo; Pilát, Martin
2017 - English
Keywords: interaktivní digitální vyprávění; agentí architektura; uvěřitelnost; emoce; analýza dramatu; interactive digital storytelling; agent architecture; believability; emotions; drama analysis Available in a digital repository NRGL
Umělé emoce ve virtuálním vyprávění

Bída, Michal; Brom, Cyril; Petta, Paolo; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Faktory ovlivňující invazivnost v rodě Impatiens (netýkavka): interakce vlastností druhů, kompetice a podmínek prostředí
Čuda, Jan; Pyšek, Petr; Kollmann, Johannes; Prach, Karel
2017 - English
The aim of this thesis was to identify factors that contribute to invasiveness of species in the genus Impatiens. This genus is horticulturally attractive and includes several species that are known to have naturalized outside their native ranges, while others did not escape, in spite of being frequently cultivated. When looking for traits associated with invasiveness, it is useful to focus on congeneric species. Their traits and dispersal modes are less influenced by phylogeny, than when comparing unrelated species or even complete floras. This helps to account for traits that favour invasive species over native ones and thus identify potential invaders more precisely. A superior invader performance is attributed to a competitive advantage over native species that can lead in extreme case to competitive exclusion of the latter. Invasive and native species com- pete only if their niches overlap and the strength of competition depends on niche similarity. Importantly, invasive species are considered to be able to maintain their high competitiveness over a wide range of environmental conditions, while native ones often have narrower environ- mental optima. Lastly, competitive outcome can vary over life stages and depends on the degree of species dominance, which is rarely taken into account. Spread and... Cílem předkládané disertační práce bylo určit, které faktory ovlivňují invazivnost v rodě Impa- tiens (netýkavka). Netýkavky jsou velmi atraktivní rostliny; některé zdomácněly mimo původní areál výskytu, zatímco jiné ne, přestože byly často pěstovány. Pokud pátráme po vlastnostech, které podporují invazivnost, je výhodné srovnávat druhy jednoho rodu, tzv. kongenery. Díky blízké příbuznosti jsou jejich vlastnosti a způsob rozšiřování méně ovlivněny fylogenezí, než při srovnání nepříbuzných druhů či dokonce celých flór. Srovnání kongenerů umožňuje přesnější určení vlastností, které invazní druhy zvýhodňují oproti druhům domácím, a zároveň přesnější rozpoznání druhů s invazním potenciálem. Intenzita kompetice mezi původními a in- vazními druhy závisí na míře překryvu jejich nik. Invazní druhy jsou obvykle vysoce kompeti- tivní v širokém rozsahu podmínek prostředí, zatímco domácí druhy často mají užší ekologické optimum. Výsledek kompetice se navíc může v různých fázích životního cyklu lišit a závisí na míře dominance (vyjádřené např. pokryvností), což bývá zřídka zohledněno. Rozšíření invaz- ního druhu v nepůvodním areálu také ovlivňují místní podmínky prostředí, způsoby a rychlost šíření. Mnoho invazních druhů proto zdomácnělo podél vodotečí, které poskytují celou řadu příhodných mikrostanovišť, na nichž je... Keywords: biologické vlastnosti; invazní druh; kompetice; netýkavka; nika; řeka; šíření; balsam; biological traits; coexistence; competition; invasive species; niche; river; spread Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující invazivnost v rodě Impatiens (netýkavka): interakce vlastností druhů, kompetice a podmínek prostředí

The aim of this thesis was to identify factors that contribute to invasiveness of species in the genus Impatiens. This genus is horticulturally attractive and includes several species that are known ...

Čuda, Jan; Pyšek, Petr; Kollmann, Johannes; Prach, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad
Kuntsevych, Iuliia; Filer, Randall; Fungáčová, Zuzana; Lubyová, Martina
2017 - English
This dissertation deals with topics of remittances in Ukraine and corruption in the Czech Republic. Chapter 1 analyzes remittances sent by Ukrainian emigrants to their country of origin. It explores the dependence on remittances of a household's spending on human capital, savings and donations, against the backdrop of the political situation in Ukraine in 2004. The paper also explores the effect of the political instability in Ukraine on how the households receiving remittances used them. The results of a Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (ULMS) are used to explore households' decision to spend on human capital development, save, or donate money; depending on their political views and future expectations. The main hypothesis tested is whether the individuals who supported and/or were involved with the Revolution (``pro-orange"), and who were optimistic about the future of Ukraine after the Orange Revolution, saved/donated more money than those who did not support the Revolution `(`pro-blue-white"). In addition, the level of influence of remittances received from relatives or friends outside Ukraine on decisions to save and donate money is analyzed. The results show that the political views of respondents do not have a significant effect on decisions to save and/or donate money. However, respondents'... ix Abstrakt Tato disertace se zabývá tématem finanční pomoci rodné zemi imigranty z Ukrajiny a korupcí v České Republice. První kapitola analyzuje finanční pomoc poslanou Ukrajinskými emigranty do jejich rodné země. Kapitola zkoumá závislost na finanční pomoci a výdajů domácností na lidský kapitál, spoření a dary charitě, v porovnáním s politickou situací na Ukrajině v roce 2004. Disertace též zkoumá efekt politické nestability na úroveň útraty daných domácností, jenž obdržely finanční pomoc ze zahraničí od emigrantů. Výsledky Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (Ukrajinský Dlouhodobý Monitorovací Dotazník, ULMS) jsou využity k analýze rozhodnutí domácností na útratu na vývoj lidských zdrojů, spoření, či darování peněz na charitu, v závislosti na politické orientaci a očekávání budoucnosti dotázaných. Primární prozkoumaná hypotéza jest zda jedinci kteří podporovali či byli přímo zapojení do Oranžové Revoluce ("pro-orange"), a kteří byli optimističtí ohledně budoucnosti Ukrajiny po Oranžové Revoluci, spořili/darovali vice peněz než ti, kteří nepodporovali Oranžovou Revoluci ("pro- blue-white"). Dále je analyzována úroveň vlivu finanční pomoci ze zahraničí od rodiny či známých na rozhodnutí spořit či darovat prostředky na charitu. Výsledky ukazují že politické názory dotazovaných nemají významný vliv na... Available in a digital repository NRGL
Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad

This dissertation deals with topics of remittances in Ukraine and corruption in the Czech Republic. Chapter 1 analyzes remittances sent by Ukrainian emigrants to their country of origin. It explores ...

Kuntsevych, Iuliia; Filer, Randall; Fungáčová, Zuzana; Lubyová, Martina
Univerzita Karlova, 2017

Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci
Krestová, Michala; Říčný, Jan; Fialová, Lenka; Balaštík, Martin
2017 - English
It is accepted that fibrillar aggregated tau is the best histopathological correlate of the onset and progression of dementia. Tau protein was long regarded as an intracellular protein with several functions inside of cells. New evidence suggests tau secretion into the extracellular space. It is plausible that both intracellular and extracellular forms of tau protein contribute to AD neurodegeneration. The truncated/fragmented forms of tau protein are prone to self- aggregate and form soluble oligomers which are now considered the toxic agents that spread the pathology in AD and other tauopathies. In addition, immunologic abnormalities including defective immune regulation and autoimmunity have been demonstrated in AD patients. Therefore, we have studied the role of various extracellular forms of tau protein and antibodies against them in AD. Firstly, we showed that antibodies isolated from intravenous IgG (IVIG, product Flebogamma) and plasma of older cognitively healthy persons (controls) were reactive with pathological soluble aggregates (oligomers) of tau protein present in the brain of AD patients. On the contrary, isolated antibodies from the plasma of AD patients revealed reactivity with lower molecular weight (LMW, monomeric) tau forms found in brain tissue. Moreover, the antibodies from... Vláknité struktury tvořené proteinem tau byly doposud prokázány jako nejvhodnější histopatologický ukazatel nástupu a rozvoje Alzheimerovy nemoci (AN). Tau protein byl zpočátku považován za intracelulární protein regulující výstavbu mikrotubul. Nejnovější nálezy však prokázaly sekreci tau do extracelulárního prostoru. Ukazuje se, že pravděpodobně, jak intracelulární, tak i extracelulární formy tau přispívají k neurodegeneraci. V poslední době se uvažuje o rozpustných agregátech tau (oligomerech) jako o příčině šíření patologie AN a dalších tauopatií. Kromě toho byly u pacientů trpících AN prokázány i změny v regulaci imunitního systému a projevy autoimunitních poruch. Proto jsme se zaměřili na roli různých extracelulárních variant proteinu tau a anti-tau protilátek ve vztahu k AN. Nejprve jsme studovali výskyt a charakter přirozeně se vyskytujících plasmatických anti- tau protilátek. Zjistili jsme, že anti-tau protilátky izolované z produktu intravenozních IgG (IVIG, Flebogamma) a z plazmy kognitivně zdravých starých lidí vykazují reaktivitu s patologickými agregáty (oligomery) tau proteinu. Naproti tomu protilátky z plazmy pacientů s AN reagovaly především s nízkomolekulárními (monomerními) formami proteinu tau. Anti- tau protilátky od kognitivně zdravých seniorů a z IVIG navíc silně reagovaly se... Available in a digital repository NRGL
Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci

It is accepted that fibrillar aggregated tau is the best histopathological correlate of the onset and progression of dementia. Tau protein was long regarded as an intracellular protein with several ...

Krestová, Michala; Říčný, Jan; Fialová, Lenka; Balaštík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Výpočetní studie interakcí organokovových komplexů s modely DNK/RNK a proteinů s využitím nástrojů kvantové chemie a molekulové mechaniky .
Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav; Rulíšek, Lubomír; Urban, Ján
2017 - English
Methods of computational chemistry represent an important tool in development of novel materials or drugs. In this thesis, they are used for investigation of Pt anticancer drugs. Interaction of five hydrated Pt(II) complexes with guanine as a small model of DNA is studied at the DFT level. Several Pt(IV) complexes exhibit less side effects and overcome some resistances of cisplatin, nevertheless they must be reduced to their Pt(II) analogues to obtain anticancer activity due to their high kinetic inertness. Therefore, reduction potentials for eleven Pt(IV) complexes are determined using DFT and post-Hartree-Fock methods. The kinetics of reduction play more important role. Thus, we study reaction mechanisms for reduction of tetraplatin by deoxyguanosine monophosphate and satraplatin by ascorbic acid. In both mechanisms the kinetic model for side reactions is employed since reducing agents occur in different protonation states. From the perspective of interaction of metals with thymine, proton transfer is of great importance. It is shown that the presence of hydrated metal cations - Mg2+ , Zn2+ , Hg2+ leads to a significant decrease of activation barriers for the N3↔O3 proton transfer. The QM/MM umbrella sampling MD method is employed in a study of binding of the hydrated mercury cation to the N3 position in... Při vývoji nových materiálů či léčiv zaujímají v poslední době kvantově-chemické metody důležitou roli. V rámci této disertační práce jsou využity při studiu platinových komplexů představujících potencionální protirakovinná léčiva. Interakce pěti hydratovaných Pt(II) komplexů s guaninem je studována pomocí DFT metod. U cytostatik na bázi Pt(IV) komplexů je však pozorováno méně vedlejších účinků a zároveň překonávají rezistenci některých nádorů vůči cisplatině. Obecně jsou ale vysoce kinecky inertní, a proto musí být v organismu redukovány, aby bylo dosaženo jejich protirakovinné aktivity. Z tohoto důvodu jsou stanoveny redukční potenciály pro jedenáct Pt(IV) komplexů pomocí DFT výpočtů a post-Harteeho-Fockových metod. Kinetika však hraje zásadní roli v případě redukce těchto sloučenin, a proto je zkoumán reakční mechanismus odpovídající redukci tetraplatiny v přítomnosti deoxyguanosin monofosfátu a redukci satraplatiny pomocí kyseliny askorbové. Jelikož se uvažovaná redukční činidla vyskytují při neutrálním pH v různých protonačních stavech, efektivní rychlostní konstanty jsou stanoveny pomocí vztahů pro boční reakce. Při interakci kovových kationtů s thyminem představují přenosy protonů velmi důležitou část reakce. Přítomnost hydratovaných Mg2+ , Zn2+ , Hg2+ kationtů vede k výraznému snížení aktivační... Available in a digital repository NRGL
Výpočetní studie interakcí organokovových komplexů s modely DNK/RNK a proteinů s využitím nástrojů kvantové chemie a molekulové mechaniky .

Methods of computational chemistry represent an important tool in development of novel materials or drugs. In this thesis, they are used for investigation of Pt anticancer drugs. Interaction of five ...

Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav; Rulíšek, Lubomír; Urban, Ján
Univerzita Karlova, 2017

Evoluční diferenciální rovnice v neomezených oblastech
Slavík, Jakub; Pražák, Dalibor; Miranville, Alain; Skalák, Zdeněk
2017 - English
We study asymptotic properties of evolution partial differential equations posed in unbounded spatial domain in the context of locally uniform spaces. This context allows the use of non-integrable data and carries an inherent non-compactness and non-separability. We establish the existence of a lo- cally compact attractor for non-local parabolic equation and weakly damped semilinear wave equation and provide an upper bound on the Kolmogorov's ε-entropy of these attractors and the attractor of strongly damped wave equation in the subcritical case using the method of trajectories. Finally we also investigate infinite dimensional exponential attractors of nonlinear reaction-diffusion equation in its natural energy setting. 1 V předložené práci studujeme asymptotické vlastnosti parciálních dife- renciálních rovnic na neomezených oblastech v kontextu lokálně uniformních prostorů. Tyto prostory umožňují uvažovat i neintegrovatelná data, na dru- hou stranu přinášejí komplikace díky své neseparabilitě a absenci kompakt- ních vnoření. V práci ukazujeme existenci lokálně kompaktních atraktorů pro nelokální parabolickou rovnici a slabě tlumenou vlnovou rovnici spolu s od- hadem Kolmogorovy ε-entropie těchto atraktorů a atraktoru silně tlumené vlnové rovnice v subkritických případech pomocí metody trajektorií. Zabý- váme se též nekonečně dimenzionálními exponenciálními atrkatory nelineární reakčně-difuzní rovnice. 1 Keywords: evoluční parciální diferenciální rovnice; neomezená oblast; atraktor; odhad entropie; asymptotická analýza; evolution partial differential equation; unbounded domain; attractor; entropy estimate; asymptotic analysis Available in a digital repository NRGL
Evoluční diferenciální rovnice v neomezených oblastech

We study asymptotic properties of evolution partial differential equations posed in unbounded spatial domain in the context of locally uniform spaces. This context allows the use of non-integrable ...

Slavík, Jakub; Pražák, Dalibor; Miranville, Alain; Skalák, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Plasmonické biosenzory v mikro- a nano-škále
Jabloňků, Jani; Homola, Jiří; Procházka, Marek; Richter, Ivan
2017 - English
Keywords: povrchové plasmony; biosenzory; SPR; nanočástice; surface plasmon; biosensor; SPR; nanoparticles Available in a digital repository NRGL
Plasmonické biosenzory v mikro- a nano-škále

Jabloňků, Jani; Homola, Jiří; Procházka, Marek; Richter, Ivan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases