Number of found documents: 3833
Published from to

Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)
ŠEBESTA, Roman
2018 - English
Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu larev a juvenilů obou druhů ryb v recirkulačních akvakulturních systémech. Celou dizertační práci tvoří 9 kapitol, které jsou popsány na 125 stránkách. V kapitolách 2-8 jsou testovány jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat kvalitu intenzivního chovu jmenovaných druhů síhů. V kapitole 2 je testován efekt rozdílné světelné intenzity a barev nádrží na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 3 popisuje vliv různé teploty na růst a přežití larev síha marény. V kapitole 4 je testován efekt rozdílné hustoty obsádky na růst a přežití larev síha marény. Kapitola 5 popisuje vliv krmné strategie na přežití, růst a vývoj tenkého střeva a jater larev síha marény. V kapitole 6 je testován efekt rozdílného času odstavení z živé potravy na komerční krmnou směs a různého času společného krmení živou potravou a komerční krmnou směsí na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 7 popisuje vliv rozdílného nasycení vody kyslíkem na růst a hematologický profil juvenilů síha peledě. V kapitole 8 je zkoumán výskyt tělesných deformit u intenzivně chovaného síha peledě a porovnávána morfometrie u ryb v intenzivním chovu s rybami chovanými v rybničních podmínkách. Dizertační práce obsahuje důležité rady, které mohou být využity v rybářské praxi a zároveň zabraňují zvýšeným ztrátám ryb. Maraena whitefish and peled are considered to be economically important fish species. This Ph.D. thesis deals with testing of selected aspects which show potential for improvement of quality and effectivity of larvae and juveniles of both fish species in recirculating aquaculture systems. The whole Ph.D. thesis includes 9 chapters described in 125 pages. In chapters 2-8, there are described the individual factors which can influence quality of intensive rearing of mentioned fish species. The effect of light intensity and tank wall colour on growth and survival of peled larvae is tested in chapter 2. The effect of different temperature on growth and survival of maraena whitefish larvae is presented in chapter 3. The effect of various stocking density on growth and survival of maraena whitefish larvae is given in chapter 4. The influence of different feeding strategy on survival, growth, and intestine and liver development of maraena whitefish larvae is being shown in chapter 5. The effect of various weaning time and co-feeding duration on growth and survival of peled larvae is described in chapter 6. The effect of variable water oxygen saturation on growth and haematological profile of peled juveniles is shown in chapter 7. The prevalence of deformities in intensively reared peled and comparative morphometry in intensively reared fish compared to pond-reared fish is described in chapter 8. Ph.D. thesis contains important advices which can be used in fishery practise and at the same time they can prevent from elevated fish mortality. Keywords: Coregonidae; síh; intenzivní chov; recirkulační systém; chov larev; larva; juvenil; aspekty; růst; přežití Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)

Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu ...

ŠEBESTA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám
IEGOROVA, Viktoriia Barativna
2018 - English
Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), Kapitola 4 (diskuse, shrnutí v angličtině, shrnutí v češtině, poděkování, seznam publikací, plán školení a supervize během studia, životopis). Práce je psána v angličtině, obsahuje 71 stran. Výsledky byly publikovány ve dvou vědeckých časopisech. Aktuálnost tématu práce: Většina jeseterů je kriticky ohrožena. Zároveň se jedná o producenty nejdražšího potravinářského produktu - černého kaviáru. V současné době je obnova a uchování jeseterů závislá na umělé reprodukci v líhních. Ovšem způsob oplození není zcela jasný: monospermie, fyziologická nebo patologická polyspermie? Kromě toho se v posledních desetiletích věřilo, že díky umělému oplodnění se mohou objevit atypicky se dělící embrya (3, nebo 6 buněk), které uhynou před fází vykulení nebo se někdy vyvíjejí s různými malformacemi a hynou v prvních dnech života. Atypicky se dělící embrya, jejich původ a vzhled nebyly zatím dobře studovány. Výzkum aspektů oplození u ekonomicky významných a ohrožených ryb je velice důležité. Studium hybridizačních schopností u jeseterů vyžaduje pozornost, protože hybridizace hraje důležitou roli při vývoji jeseterů. Účelem studie bylo nalézt způsob oplození u jeseterů (monospermie/polyspermie); porozumět důvody vzniku atypického dělení buněk vznikajícího během umělé reprodukce; prozkoumat, zda se atypicky dělící embrya mohou vyvíjet do fáze příjmu potravy, analyzovat jejich ploidní úroveň; klasifikovat typy atypického dělení a jejich četnost; prozkoumat plasticitu hybridizace u jeseterů, vytvoření prvního mezidruhového hybrida vzniklého ze tří rodičů. Novost a vědecká originalita: V tomto výzkumu byly nalezeny dva způsoby oplození u jeseterů: fyziologická polyspermie (oplození typické pro ocasaté obojživelníky) a karyogamie s dodatečnou plasmogamií (produkuje životaschopné mozaiky s atypickým dělením ve stádiu 2-4 buněk a různými ploidními úrovněmi). Prováděný výzkum je důležitý pro vyvarování se negativnímu vlivu při chovu areitrodukčních programech jeseterů v důsledku nekontrolovaného oplození a vytvoření polyspermních mozaik vypouštěných do volné přírody, což může způsobit objevování jeseterů s nepravidelnou ploidií a vyvolat škodlivé genetické účinky na populace jeseterů. Nicméně polyspermní mozaiky, které byly objeveny v této studii a jejich snadný způsob produkce, mohou být použity jako přínosný nástroj pro rychlé vytváření klonálních linií u jeseterů. V této studii bylo prokázáno, že aplikace pouze jedné části těla (krev, ocas apod.) pro určení ploidní úrovně neposkytuje úplný pohled na skutečnou ploidii studovaného jedince. Byla popsána velká schopnost hybridizace a plasticita u jeseterů. Bylo možné vytvořit první životaschopné mezidruhové hybridy od tří rodičů. Chapter 1 (General Introduction), Chapter 2 (Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon), Chapter 3 (First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon), Chapter 4 (General discussion, English Summary, Czech Summary, Acknowledgements, List of Publications, Training and Supervision Plan during Study, Curriculum Vitae). The thesis is written in English, contains 71 pages. The results were published in two scientific journals. The actuality of work: The majority of sturgeons are critically endangered and at the same time they are producers of the most expensive food product - black caviar. Presently, sturgeon restoring and conservation are depended on artificial reproduction in hatcheries. However, the way of fertilization is not clear: monospermy, physiological or pathological polyspermy? Moreover, during last decades it was believed that under artificial fertilizations, can appear atypically divided embryos like 3 or 6 cells, which die prior hatching stage or sometimes develop into malformed shape fry with soon death due to deformations. Atypically divided embryos, their origin and the reason of appearance was not studied well. Investigation of fertilization aspects in economically significant and endangered fishes is extremely important. Requires attention and studies a hybridization abilities in sturgeons, as hybridization plays an important role in sturgeon evolution. The purposes of the study were: to find a way of fertilization in sturgeons (monospermy/polyspermy); to understand the reasons of atypical division of cells during artificial breeding; to investigate if atypically divided embryos are able to develop beyond the feeding stage, to analyze their ploidy; to classify the types of atypically divided embryos and their frequency; to investigate sturgeon hybridization plasticity, to produce first interspecific hybrid from three parents. Novelty and scientific originality: In this research two ways of fertilization were found in sturgeons: physiological polyspermy (fertilization typical for caudate amphibians) and karyogamy with an additional plasmogamy, which results in production of viable multiple-sperm mosaics with atypical division on the 2-4 cell stage and mosaic ploidy). Conducted research is important for avoiding of negative effect on sturgeon propagation programs, due to uncontrolled fertilization and releasing of multiple-sperm mosaics into the wild, which can cause appearance of sturgeons with irregular ploidy and induce a detrimental genetic effects on sturgeon populations. However, multiple-sperm mosaics, which were discovered in this study and their easy way of production can be used as a beneficial tool for a rapid manufacture of isogenic strains in sturgeons. In this study was shown that applying of just one part of body (blood, tail, etc.) for ploidy determination is not giving a full view of a real ploidy of the studied individual. A huge ability for hybridization and plasticity were described in sturgeon. It was possible to generate a first viable hybrids from three interspecific parents. Keywords: jeseter; polyspermie; mozaiky; ploidie; hybridizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám

Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří ...

IEGOROVA, Viktoriia Barativna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
2018 - English
in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum kinetics of apoptotic markers TRAIL and sFas and their relation to left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) treated with primary percutaneous coronary intervention (pPCI). Methods: In 101 patients with STEMI treated with pPCI, levels of TRAIL and sFas were measured in series of serum samples obtained during hospitalization and one month after STEMI. LVEF was assessed at admission and at one-month. Major adverse cardiovascular events (MACE - i.e. death, re-MI, hospitalisation for heart failure and stroke) were analysed during a two-year follow-up. Results: Serum level of TRAIL significantly decreased one day after pPCI (50.5pg/mL) compared to admission (56.7pg/mL), subsequently increased on day 2 after pPCI (58.8pg/mL) and reached its highest level at one month (70.3pg/mL). TRAIL levels on day 1 and 2 showed a significant inverse correlation with troponin and a significant positive correlation with LVEF at baseline. Moreover, TRAIL correlated significantly with LVEF one month after STEMI (day 1: r=0.402, p<0.001, day 2: r=0.542, p<0.001). On... in Czech language Úvod: Apoptóza hraje důležitou roli v poškození myokardu během akutního infarktu myokardu a v následném rozvoji srdečního selhávání. Cíl: Objasnit kinetiku sérových hladin apoptotických markerů TRAIL a sFas a jejich vztah k ejekční frakci levé komory srdeční (LVEF) u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST-elevacemi (STEMI) léčených primární perkutánní koronární intervencí (pPCI). Metodika: U 101 pacientů se STEMI léčených pPCI byly změřeny sérové hladiny TRAIL a sFas v sérii vzorků odebraných v průběhu hospitalizace a 1 měsíc po STEMI. LVEF byla hodnocena při přijetí a po měsíci. Výskyt závažných kardiovaskulárních příhod (MACE - t.j. úmrtí, re-infarkt, hospitalizace pro srdeční selhání a iktus) byl hodnocen během dvouletého sledování. Výsledky: Sérová hladina TRAIL se výrazně snížila jeden den po pPCI (50.5pg/mL) v porovnání s hladinou při přijetí (56.7pg/mL), následně se druhý den po pPCI zvýšila (58.8pg/mL) a dosáhla své nejvyšší hladiny jeden měsíc po STEMI (70.3pg/mL). Hladina TRAIL vykazovala první a druhý den po pPCI významně inverzní korelaci s troponinem a významně pozitivní korelaci s LVEF při přijetí. TRAIL navíc významně koreloval s LVEF měsíc od STEMI (den 1: r=0.402, p<0.001, den 2: r=0.542, p<0.001). Naopak hladina sFas byla významně nejnižší při přijetí... Available in a digital repository NRGL
Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum ...

Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic
Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
2018 - English
(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named according to RNA they contain U1, U2, U4, U5 and U6. Each snRNP consists from RNA, ring of seven Sm or LSm proteins and additional proteins specific for each snRNP. Their biogenesis starts in the nucleus, where they are transcribed. Then they are transported into the cytoplasm. During their cytoplasmic phase, the SMN complex forms the Sm ring around the specific sequence on snRNA and cap is trimethylated. These two modifications are the signals for reimport of snRNA into the nucleus, where they accumulate in the nuclear structures called Cajal bodies (CBs), where the final maturation steps occur. There are several quality control points during snRNP biogenesis that ensure that only fully assembled particles reach the spliceosome. The first checkpoint is in the nucleus immediately after the transcription, when the export complex is formed. The second checkpoint is in the cytoplasm and proofreads Sm ring assembly. If the Sm ring formation fails, the defective snRNPs are degraded in the cytoplasm by Xrn1 exonuclease. However, it is still unclear, how the cell distinguishes between normal and defective... v češtině snRNP patří k nejdůležitějším částem sestřihového komplexu. Jejich životní cyklus se odehrává v cytoplasmě, kde probíhají první fáze jejich biogeneze, a také v jádře, kde plní svoji hlavní funkci. Všechny snRNP jsou složeny z krátké nekódující RNA, z Sm či LSm proteinů tvořící 7-členný kruh a z proteinů specifických pro každý snRNP. Jejich životní cyklus začíná v jádře, kde jsou transkribovány RNA polymerázou II nebo III. Poté jsou transportovány do cytoplasmy. Během své cytoplasmatické fáze se formuje Sm kruh kolem specifické sekvence na RNA pomocí SMN komplexu a následně se trimetyluje čepička na 5'konci snRNA. Tyto 2 úpravy jsou signálem, že je snRNP připravena na transport do jádra, kde je hromaděna v jaderných strukturách nazývající se Cajalova tělíska. V Cajalových tělískách probíhá finální část jejich zrání. Průběh snRNP biogeneze je průběžně kontrolován. První kontrola probíhá v jádře ihned po jejich transkripci a následuje vytvoření exportního komplexu. Druhý kontrolní bod je v cytoplasmě a zahrnuje tvorbu Sm kruhu. Víme, že Sm kruh je tvořen SMN komplexem ale detailní mechanismus je stále neznámý. Pokud snRNA neprojde těmito kontrolními body, tak je v cytoplasmě degradována. Avšak, jak buňka rozlišuje mezi normálními a defektními snRNA se stále neví. Třetí a poslední kontrolní... Keywords: snRNP; snRNA; SMN; Sm proteiny; Cajalova tělíska; snRNP; snRNA; SMN; Sm proteins; Cajal bodies Available in a digital repository NRGL
Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic

(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named ...

Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model
Soukeník, Štěpán; Hejlová, Denisa; Just, Petr; Eibl, Otto
2018 - English
This dissertation thesis titled 'Government Communication in the Czech Republic: Or- ganisation, Perception, and New Theoretical Model' is a seminal, exploratory work which contextualizes and maps the development of government communication in the Czech Republic from its foundation to the present time with a primary research emphasis on the years between 2015 and 2017. Stemming from interdisciplinary theoretical sources within media and communication, public policy, and management scholarship, the thesis rede- fines the way of thinking about government communication. It applies stakeholder theory paradigm by researching government institutions, private sector, and news media as three important actors of government communication. Analysing the organization, perception, and tensions of government communication, the dissertation thesis aims to introduce new theoretical model of government communication and provide the government, private sector, and other societal actors with challenging perspectives on their practices and status quo. Dizertační práce s názvem "Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model" je explorativní prací, která mapuje vývoj vládní komunikace v České republice od svého vzniku do současnosti s primárním výzkumným zaměřením na časové období mezi lety 2015 a 2017. Vychází z interdisciplinárních teoretických zdrojů v rámci mediálních a komunikačních studií, politologie, veřejné správy a ma- nagementu a redefinuje tak náhled na vládní komunikaci. Práce zkoumá státní správu, soukromý sektor a zpravodajská média jako tři důležité aktéry vládní komunikace. Cílem práce je navrhnout nový teoretický model fungování vládní komunikace, popsat organi- zaci, vnímání a zásadní problémy vládní komunikace v České republice. Dizertační práce má zároveň ambici poskytnout státní správě, privátnímu sektoru a široké veřejnosti pod- nětné náhledy na jejich chování a status quo. Keywords: Vládní komunikace; komunikace státní správy; teorie stakeholderů; public affairs; strategická komunikace; zpravodajská média; veřejná sféra; Česká republika; Government communication; public sector communication; stakeholder theory; pu-blic affairs; strategic communication; new s media; public sphere; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model

This dissertation thesis titled 'Government Communication in the Czech Republic: Or- ganisation, Perception, and New Theoretical Model' is a seminal, exploratory work which contextualizes and maps the ...

Soukeník, Štěpán; Hejlová, Denisa; Just, Petr; Eibl, Otto
Univerzita Karlova, 2018

"Návrat svalů a tuku zpět na kosti": 3D analýza vlivu tělesné kompozice a hmotnosti na kostní architekturu
Lacoste Jeanson, Alizé; Brůžek, Jaroslav; Velemínský, Petr; Friedl, Lukáš
2018 - English
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ARCHITEKTURU "PUTTING FLESH AND FAT BACK ONTO THE BONES": A 3D ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BODY COMPOSITION AND MASS ON BONE ARCHITECTURE Disertačnn prace Doctoral thesis Školitel Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc, PhD, HDR Praha, 2018 Prague, 2018 Charles University Faculty of Science Department of Anthropology and Human Genetics Abstract The understanding of biomechanics is essential to various studies in bioanthropology. Bone is a living tissue that constantly remodels in order to functionally adapt to biomechanical constrains. Long bones diaphyses in particular have been subjected to various analyses notably because the application of beam engineering principles has rendered possible the evaluation of their resistance to various directional constrains based on their shape. Body mass estimation methods lie on this principle. Body mass is partially used since the nineties as a proxy to control the influence of body size on bone's architecture prior to interpreting variations between populations. More recently, they have been used to estimate physical status (i.e. emaciation, norm, obesity).... Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ARCHITEKTURU "PUTTING FLESH AND FAT BACK ONTO THE BONES": A 3D ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BODY COMPOSITION AND MASS ON BONE ARCHITECTURE Disertačnn prace Doctoral thesis Školitel Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc, PhD, HDR Praha, 2018 Prague, 2018 Charles University Faculty of Science Department of Anthropology and Human Genetics Abstrakt Porozumění biomechanice je nezbytné pro různé studie v bioantropologii. Kost je živá tkáň, která se neustále remodeluje, aby se funkčně přizpůsobila biomechanickým omezením. Studovány jsou zejména diafýzy dlouhých kostí, které následují principy tzv. "beam engineering" (studium pevnosti stavebních konstrukcí), což umožňuje hodnotit odolnost kostí vůči různým směrovým omezením na základě jejich tvaru. Na tomto vztahu jsou založeny metody odhadu tělesné hmotnosti. Jsou částečně používány od devadesátých let jako prostředník ke kontrole vlivu tělesné velikosti na kostní architekturu pro interpretaci variability mezi populacemi. V současné době se používají také k odhadu fyzického stavu (např. podváha, normální váha, obezita). Na souboru 64 jedinců se známou... Keywords: tělesná hmotnost; kostra; bioarcheologie; forenzní antropologie; Body mass; human skeleton; bioarcheology; forensic anthropology Available in a digital repository NRGL
"Návrat svalů a tuku zpět na kosti": 3D analýza vlivu tělesné kompozice a hmotnosti na kostní architekturu

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ...

Lacoste Jeanson, Alizé; Brůžek, Jaroslav; Velemínský, Petr; Friedl, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení diagnostiky časné schizofrenie
Mikoláš, Pavol; Hájek, Tomáš; Syka, Josef; Hájek, Milan
2018 - English
Background: Early diagnosis of schizophrenia could improve the outcomes and limit the negative effects of untreated illness. Although participants with schizophrenia show structural/functional alterations on the group level, these findings have a limited diagnostic utility. Novel methods of MRI analyses, such as machine learning (ML), may help bring neuroimaging from bench to the bedside. Here, we used ML to differentiate participants with a first episode of schizophrenia-spectrum disorder (FES) from healthy controls (HC) based on neuroimaging data and compared the diagnostic utility of such approach with the utility of between group comparisons using classical statistical methods. Method: Firstly, we performed a classical fMRI experiment in FES using a self/other- agency task (SA/OA) and compared FES (N=35) versus controls (N=35) using conventional statistics. We than classified FES and healthy controls (HC) using linear kernel support vector machine (SVM) from the resting-state functional connectivity (rsFC) and fractional anisotropy (FA) in 63/63 and 77/77 age- and sex-matched FES and HC participants. We also investigated the between-group differences in rsFC and FA using classical between-group comparisons. Results: FES group exhibited a decreased activation during the emergent SA experience... Úvod: Včasná diagnóza schizofrenie může omezit negativní dopad neléčené nemoci. Progresivní funkční a strukturální změny byly opakovaně detekovány metodami skupinové statistiky, avšak kvůli nízké senzitivitě a specificitě nenašly v klinické praxi dosud využití. Nové metody analýzy, jako například strojové učení, mají v kombinaci s neurozobrazovacími metodami v psychiatrii diagnostický potenciál. Provedli jsme klasifikaci pacientů s první epizodou schizofrenie a zdravých dobrovolníků založenou na neurozobrazovacích datech a srovnali možnosti jejího klinického využití s přístupy klasické skupinové statistiky. Metody: V prvním kroku jsme provedli analýzu klasického fMRI experimentu v blokovém designu s využitím ''self-agency'' paradigmatu (SA) pomocí klasické skupinové statistiky. Následně jsme klasifikovali pacienty s FES a zdravé dobrovolníky pomocí linear support vector machine (SVM) z dat klidové funkční konektivity (rsFC) a frakční anizotropie (FA) pomocí strojového učení na souborech 63/63 (rsFC) a 77/77 (FA) pacientů/zdravých dobrovolníků, kteří byli jednotlivě matchováni podle věku a pohlaví. Výsledky: U FES jsme detekovali nižší aktivaci během SA prožitku v centrálních mediálních strukturách (CMS). SVM byl schopen rozlišit pacienty od zdravých dobrovolníků s přesností 73.0% (p=0.001) (rsFC) a... Available in a digital repository NRGL
Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení diagnostiky časné schizofrenie

Background: Early diagnosis of schizophrenia could improve the outcomes and limit the negative effects of untreated illness. Although participants with schizophrenia show structural/functional ...

Mikoláš, Pavol; Hájek, Tomáš; Syka, Josef; Hájek, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) II.
Vaněčková, Nina; Cahlíková, Lucie; Mučaji, Pavel; Blunden, Gerald
2018 - English
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Mgr. Nina Vaněčková Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, PhD. Title of Doctoral Thesis: Study of the inhibitory (toxic) effect of the alkaloids from chosen plants of Amaryllidaceae family on some human enzymatic systems (in vitro study) II. Key words: Nerine bowdenii, Amaryllidaceae, alkaloids, biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, cytotoxicity An alkaloid extract prepared from the fresh bulbs of Nerine bowdenii Watson was chosen as a source of a variety of Amaryllidaceae alkaloids with a potential for interesting biological activity. The mixture of alkaloids, prepared by standard extraction techniques, was fractionated by column chromatography on aluminium oxide using step gradient elution with petrol, chloroform and ethanol. The isolation of 21 alkaloids was a result of column chromatography, preparative TLC and crystallizations. Two of these alkaloids were isolated from this plant for the first time. The chemical structures of isolated compounds were determined on the basis of spectrometric techniques (NMR, MS, optical rotation) and by comparison with literature data. If the amount of the isolated alkaloid were sufficient, it was... Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Mgr. Nina Vaněčková Školitel: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název práce: Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) II. Klíčová slova: Nerine bowdenii, Amaryllidaceae, alkaloidy, biologická aktivita, acetylcholinesteráza, butyrylcholinesteráza, prolyloligopeptidáza, cytotoxicita Alkaloidní extrakt, připraven z čerstvých cibulí, rostliny Nerine bowdenii Watson byl vybrán jako zdroj různých strukturních typů Amaryllidaceae alkaloidů s potenciálně zajímavou biologickou aktivitou. Směs alkaloidů, připravená pomocí základních metod extrakce, byla dělena za použití sloupcové chromatografie. Jako stacionární fáze byl použit oxid hlinitý. Benzín, chloroform a etanol byly použity jako mobilní fáze. Koncentrace jednotlivých mobilních fází se na základě postupné gradientové eluce měnila. Výsledkem sloupcové chromatografie, preparativní TLC a krystalizace byla izolace 21 alkaloidů, z nichž dva byly z této rostliny izolovány poprvé. Chemické struktury izolovaných sloučenin byly stanoveny na základě spektrometrických technik (NMR, MS, optická rotace) a porovnáním s daty uvedenými v literatuře. Pokud... Available in a digital repository NRGL
Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) II.

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Mgr. Nina Vaněčková Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, PhD. Title of Doctoral ...

Vaněčková, Nina; Cahlíková, Lucie; Mučaji, Pavel; Blunden, Gerald
Univerzita Karlova, 2018

Essays on Information Economics
Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
2018 - English
In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of unknown quality when consumers are boundedly rational. When consumers fail to take into account that past reviewers self-select into purchases, a monopolist may manipulate the posterior beliefs of consumers who observe the reviews, because the product price determines the self-selection bias. The monopolist will charge a relatively high price because the positive selection of the early adopters increases the quality reported in the reviews. In the second chapter, we study a game between a sender and a receiver in a framework of Bayesian persuasion. A sender choosing a signal to be disclosed to a receiver can often influence the receiver's actions. Is persuasion more difficult when the receiver has additional information sources? Does the receiver benefit from having the additional sources? We extend a Bayesian persuasion model to a receiver's acquisition of costly information. The game can be solved as a standard Bayesian persuasion model under an additional constraint: the receiver never gathers her own costly information. The `threat' of learning hurts the sender. However, the resulting outcome can also... V první kapitole zkoumáme, jaký efekt mají platformy umožňující spotřebitelské recenze na ekonomiku. Když jsou spotřebitelé omezeně racionální, spotřebitelské recenze mohou mít zvrácené účinky zahrnující zpoždění v ujímání se nových produktů neznámé kvality. Pokud spotřebitelé opomíjejí, že u recenzentů došlo k samoselekci ohledně zakoupení či nezakoupení produktu, monopolista může manipulovat přesvědčení spotřebitelů ohledně kvality produktu aktualizované po přečtení recenzí, protože cena produktu určuje zkreslení dané samoselekcí (tzv. self-selection bias). Monopolista nastaví relativně vysokou cenu, protože pozitivní samoselekce u počátečních kupců zvýší reportovanou kvalitu v jejich následných recenzích. Ve druhé kapitole studujeme hru mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu Bayesovského přesvědčování. Odesílatel, který rozhoduje o tom, jaké informace se dostanou k příjemci, může často ovlivnit příjemcovy následné akce. Je přesvědčování těžší, pokud má příjemce i své vlastní zdroje informací? Přinese možnost získávání dalších informací i z vlastních zdrojů prospěch příjemci? V této studii rozšiřujeme model Bayesovského přesvědčování o možnost, že příjemce si může za určitou cenu navíc vyhledat dodatečné informace z vlastních zdrojů. Řešení této hry můžeme získat jako řešení... Available in a digital repository NRGL
Essays on Information Economics

In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of ...

Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
Univerzita Karlova, 2018

Tissue microcirculation in cardiac arrest setting - impact of various methods of circulatory support
Krupičková, Petra; Bělohlávek, Jan; Widimský, Jiří; Rokyta, Richard
2018 - English
Introduction: This dissertation thesis aims to describe microcirculatory changes in cardiac arrest setting and to assess the impact of circulatory supports (i.e. mechanical chest compressions and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)) on tissue microcirculation. Methods and results: Two separate studies were designed. Microcirculation was monitored sublingually by a recent Sidestream Dark Field (SDF) technique and its parameters were evaluated offline, separately for small (of diameter ≤ 20µm) and other vessels. In order to monitor microcirculation during cardiac arrest (CA) and resuscitation (CPR) an experimental pig model was used; eighteen pigs were commenced to 3 minutes of untreated CA and subsequent 5 minutes of mechanical CPR. During CA the microcirculatory parameters deteriorated, in CPR they improved and reached 59 - 85 % of the prearrest values. The microcirculatory variables correlated neither to parameters of systemic circulation (mean arterial blood pressure and carotid blood flow) nor to lactate. In the second, clinical, study the sublingual microcirculation was monitored 29 (± 17) hours after the CA onset in 15 patients, who were after unsuccessful conventional CPR rescued by ECMO. In comparison to healthy (sex and age matched) volunteers, the patients showed mild but... Úvod: Cílem této dizertační práce je popsat změny mikrocirkulace, ke kterým dochází při srdeční zástavě, a zkoumat vliv jednotlivých oběhových podpor v léčbě srdeční zástavy (tj. mechanizované srdeční masáže a oběhové podpory mimotělní membránovou oxygenací (ECMO)) na periferní tkáňovou mikrocirkulaci. Metody a výsledky: Byly navrženy 2 samostatné studie. Mikrocirkulace byla měřena sublingválně metodou Sidestream Dark Field (SDF) imaging a její parametry byly vyhodnoceny zvlášť pro malé cévy (s průměrem ≤ 20 µm) a ostatní cévy. Pro monitoring změn mikrocirkulace během srdeční zástavy (SZ) a resuscitace (KPR) jsme využili experimentální prasečí model. U 18 prasat jsme navodili 3 minuty trvající neléčenou SZ následovanou 5 minutami mechanizované KPR. Parametry mikrocirkulace se postupně zhoršovaly během neléčené SZ a po zahájení KPR vystoupaly na 59 - 85% oproti klidovému stavu. Parametry mikrocirkulace nekorelovaly s parametry systémové cirkulace (středním arteriálním tlakem a průtokem krve v karotidě) ani s laktátem. Druhá, klinická, studie sledovala mikrocirkulaci u pacientů po SZ, kteří byli po neúspěšné konvenční KPR resuscitováni pomocí ECMO. Zahrnuto bylo 15 pacientů 29 (± 17) hod od kolapsu a 12 zdravých dobrovolníků (pohlavím a věkem srovnatelných s pacienty). Pacienti měli v porovnání s... Keywords: mikrocirkulace; srdeční zástava; Sidestream Dark Field; KPR; ECMO; microcirculation; cardiac arrest; Sidestream Dark Field imaging; CPR; ECMO Available in a digital repository NRGL
Tissue microcirculation in cardiac arrest setting - impact of various methods of circulatory support

Introduction: This dissertation thesis aims to describe microcirculatory changes in cardiac arrest setting and to assess the impact of circulatory supports (i.e. mechanical chest compressions and ...

Krupičková, Petra; Bělohlávek, Jan; Widimský, Jiří; Rokyta, Richard
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases