Number of found documents: 5126
Published from to

Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích
Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
2017 - English
Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged polymers (polyelectrolytes and block copolymers containing polyelectrolyte sequences). I studied the interactions between block copolymers and oppositely charged surfactants in aqueous solutions, and the structure and properties of co-assembled nanoparticles by a combination of several experimental methods. I found that the spontaneous formation, solubility and stability of complex nanoparticles depend not only on the electrostatic attractive forces but also on the hydrophobic effects. In a major part of my Thesis, I studied the interaction of polyelectrolytes with oppositely charged gemini surfactants (containing two charged head-groups interconnected by a short linker and two hydrophobic tails) which is a relatively new topic - much less studied than the co-assembly with conventional single tail surfactants. Better understanding of the formation and properties of complexes containing gemini surfactants and polymers provides knowledge that should lead to novel tailor-made nanoparticles with desired properties for applications in medicine and new technologies (including nano-technologies). We have shown that the... Název: Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích Abstrakt Doktorská disertace je věnována studiu asociace elektricky nabitých polymerů (polyelektrolytů a kopolymerů obsahujících polyelektrolytové sekvence) ve vodných roztocích. Byly studovány interakce mezi polymerními bloky a opačně nabitými surfaktanty ve vodných roztocích, struktura a vlastnosti vznikajících nanočástic pomocí řady experimentálních metod. Bylo zjištěno, že spontánní tvorba, rozpustnost a stabilita komplexních nanočástic závisí nejen na elektrostatických interakcích, ale také na hydrofobních efektech. Další faktory, jako teplota, pH a koncentrace solí rovněž ovlivňují asociační proces. Větší část dizertace je věnována studiu interakce polyelektrolytů s opačně nabitými surfaktanty typu "gemini", které obsahují dvě nabité hydrofilní skupiny spojené krátkou spojkou a dva hydrofobní alifatické řetězce. Toto je relativně nová tématika - daleko méně studovaná než interakce a asociace polymerů s konvenčními surfaktanty, obsahujícími pouze jednu nabitou skupinu a jeden hydrofobní řetězec. Prostudování a lepší pochopení principů asociace "gemini" surfaktantů s polymery poskytuje informace, které by měly umožnit vývoj nových aplikačně zajímavých systémů pro použití v medicíně a nanotechnologiích. Studium... Keywords: Blokové kopolymery; polyelektrolyty; surfaktanty; "gemini" surfaktanty; interpolyelektrolytové komplexy; asociace a samo-uspořádávání; kapalné krystaly; rozptyl světla; SANS a SAXS; izotermická titrační kalorimetrie; elektronová mikroskopie; block copolymers; polyelectrolytes; surfactants; gemini surfactants; interpolyelectrolyte complexes; polyelectrolyte-surfactant complexes; co-assembly; selfassembly; liquid crystal structure; light scattering; small angle neutron and X-ray scattering; isothermal titration calorimetry; microscopy imaging Available in a digital repository NRGL
Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích

Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged ...

Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích
Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
2017 - English
This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy and central bank thinking. My aim is to contribute to the existing empirical literature by providing new evidence on the role of private credit, effects of macroprudential policies and understanding of the exchange-rate pass-through. The first essay evaluates policy measures taken to curb bank credit growth in the private sector in the pre-crisis period 2003-2007. The analysis is based on an original survey conducted on central banks in Central and Eastern Europe. The findings reveal substantial policy intervention and indicate that certain measures - particularly asset classification and provisioning rules; and loan eligibility criteria - might have been effective in taming bank credit growth. The second essay contributes to the existing literature on early warning indicators as well as to the discussion on the appropriateness of credit-to-GDP gap as a leading variable for any country for activation of the countercyclical capital buffer instrument in Basel III. We exploit long-run credit series for 36 emerging markets and evaluate their quality to signal a crisis by using receiver operating characteristics... Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ... Keywords: rozvíjející se země; bankovní krize; makro-finance; úvěry soukromému sektoru; emerging markets; banking crises; macro-finance; private sector credit Available in a digital repository NRGL
Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích

This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy ...

Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech
Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
2017 - English
Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely magnetite, maghemite, hexagonal ferrite M or system Fe-B, with nano or submicron dimensions of particles are the main subject of study of the presented thesis. The materials were investigated mainly by 57 Fe nuclear magnetic resonance (NMR). The results were thoroughly analyzed and compared with the results obtained by other methods (Mössbauer spectroscopy, ZFC/FC magnetic measurement, X-ray diffraction or TEM). In case of the maghemite nanoparticles a regular distribution of vacancies in octahedral positions was verified by the help of NMR in external magnetic fields and at various temperatures. The experi- mental results were also compared with ab-initio calculations. In thin layers of barium M type hexaferrite, effects of reduced particle size on 57 Fe NMR spectra were observed. The NMR methods were also successfully applied to investigation of system FeMoCuB of amorphous and nanocrystalline ribbons, where 57 Fe NMR was able to resolve formation of different phases in depen- dence on the process of preparation. Due to different NMR excitation condi- tions of signal from strontium M type hexaferrite and maghemite,... Název práce: Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech Autor: Petr Křišťan Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstrakt: Magneticky uspořádané oxidy železa, zejména magnetit, maghemit, hexagonální ferit typu M a systém Fe-B, o nano až submikronových rozměrech částic byly hlavním předmětem studia předložené práce. Tyto materiály byly studovány zejména za pomoci 57 Fe jaderné magnetické rezonance (NMR). Výsledky byly důkladně analyzovány a porovnány s daty naměřenými za pomoci jiných metod jako je Mössbauerova spektroskopie, ZFC/FC mag- netická měření, rentgenová difrakce nebo TEM. V případě maghemitových částic byl konfrontován model pravidelného rozložení vakancí v oktaedrick- ých pozicích s experimentálnimi výsledky NMR měření v externích magnet- ických polích a při různých teplotách. Zároveň výsledky experimentu byly simulovány pomocí výpočtů ze prvních principů. V tenkých vrstvách bar- natého hexagonálního feritu typu M byly pozorovány vlivy snížení velikosti částic na 57 Fe NMR spektra. Metoda NMR se také osvědčila při studiu sys- tému FeMoCuB amorfních a nanokrystalických pásků, kde dokázala postih- nout formování různých strukturních fází v závislosti na způsobu přípravy. Díky různým NMR excitačním podmínkám signálu strontnatého... Keywords: NMR; oxidy železa; nanočástice; tenké filmy; struktura; superparamagnitismus; NMR; iron oxides; nanoparticles; thin films; structure; superparamagnetism Available in a digital repository NRGL
Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech

Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely ...

Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
Univerzita Karlova, 2017

Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou
Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
2017 - English
The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and is therefore subject to never­ending compromises between accuracy and computational cost. The present thesis offers an improvement to the existing broadband radiation scheme by revising its critical components - gaseous transmissions, cloud optical properties, and calculation of internal longwave exchanges. The accuracy of the full­spectrum broadband approach is thus raised to the level required for the short range numerical weather forecast. The intermittent update of broadband gaseous transmissions is introduced as a new component, reducing computational cost while preserving the full cloud­radiation interaction. The scalability of longwave computations is ensured by adopting the net exchanged rate decomposition with bracketing, improved by an intermittently applied self­learning algorithm determining the interpolation weights. It has been demonstrated that under conditions of operational weather forecasting, this developed scheme is fully competitive with the mainstream approach, due to the improved error balance between the... Parametrizácia radiačného prenosu je kľúčovou a zároveň výpočtovo vysoko náročnou súčasťou predpovedných modelov počasia a modelov všeobecnej cirkulácie. Z tohto dôvodu je predmetom nikdy nekončiacich kompromisov medzi cenou a presnosťou výpočtov. Predkladaná práca vylepšuje existujúcu širokopásmovú radiačnú schému revidovaním jej kritických častí - plynových transmisií, optických vlastností oblačnosti a interných dlhovlnných výmen. Presnosť širokopásmového prístupu aplikovaného na celé spektrum je zvýšená na úroveň potrebnú pre krátkodobú predpoveď počasia. Ako nový prvok je zavedená prerušovaná aktualizácia širokopásmových plynových transmisií, znižujúca cenu výpočtov pri zachovaní plnej interakcie medzi oblačnosťou a žiarením. Škálovateľnosť dlhovlnných výpočtov je zabezpečená pomocou rozkladu celkových výmen s využitím tzv. orámovania, vylepšeného o prerušovane aplikovaný samoučiaci algoritmus na výpočet interpolačných váh. V podmienkach operatívnej predpovede počasia je vyvinutá schéma plne porovnateľná s prevládajúcim prístupom, vďaka lepšie vyváženým chybám pochádzajúcim z radiačnej schémy samotnej a zo selektívnej aktualizácie optických vlastností. Keywords: radiačný prenos v atmosfére; cena voči presnosti; širokopásmový prístup; prerušovaná aktualizácia; vyváženosť chýb; atmospheric radiative transfer; cost versus accuracy; broadband approach; intermittent update; error balance Available in a digital repository NRGL
Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou

The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and ...

Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
Univerzita Karlova, 2017

Nové C-H aktivace a cross-coupling reakce pro modifikace deazapurinových nukleobází
Sabat, Nazarii; Hocek, Michal; Tobrman, Tomáš; Hlaváč, Jan
2017 - English
This PhD thesis reports the development of novel C-H activation strategies and aqueous-phase Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for the synthesis of modified deazapurine nucleobases. The methodologies of chemo- and regioselective synthesis of highly functionalized deazapurines have been developed by using modern C-H activation chemistry. Various functional groups such as amino-, imido-, silyl- and phosphonyl- were introduced by C-H activation reactions. Amino deazapurine derivatives were synthesized by developed Pd/Cu-catalyzed direct C-H amination and C-H chloroamination of 6-substituted 7-deazapurines with N-chloro-N- alkyl-arylsulfonamides. C-H imidation reactions of pyrrolopirimidines were performed under ferrocene catalysis with N-succinimido- or N-phtalimidoperesters. In order to obtain silylated derivatives, Ir-catalyzed C-H silylations of phenyldeazapurines with alkyl silanes were designed. Highly interesting deazapurine phosphonates were prepared by using Mn-promoted C-H phosphonation method and were further transformed into the corresponding phosphonic acids. All of the developed direct C-H functionalization reactions proceeded regioselectively at position 8 in deazapurine core, except for C-H silylation where reaction undergoes mainly as directed ortho C-H silylation on phenyl ring,... Tato práce se zabývá vývojem nových C-H aktivačních reakcí a Suzuki-Miyaura reakcí ve vodné fázi využitelných pro syntézu modifikovaných deazapurinových nukleobází. Byla vyvinuta metodologie pro chemo- a regioselektivní syntézu vysoce funkcionalizovaných deazapurinů založená na moderních metodách C-H aktivace, které umožňují do molekuly zavést různé funkční skupiny jako např. amino-, imido-, silyl- a fosfonyl-. Aminodeazapurinové deriváty byly připraveny přímou Pd/Cu katalyzovanou C-H aminací a C-H chloroaminací z 6-substituovaných 7-deazapurinů pomocí N-chlor-N-alkyl- arylsulfonamidů. C-H imidační reakce pyrrolopyrimidinů pomocí N-sukcinimido- a N- ftalimidoperesterů byly provedeny za katalýzy ferrocenem. Dále byly navrženy iridiem katalyzované C-H silylační reakce 6-fenyldeazapurinů pomocí alkyl silanů. Pomocí manganem iniciované C-H fosfonace byly připraveny velmi zajímavé deazapurinové fosfonáty, které byly dále převedeny na příslušné fosfonové kyseliny. Všechny vyvinuté přímé C-H aktivační reakce probíhají regioselektivně v poloze 8 na deazapurinovém jádře s výjimkou C-H silylací, které přednostně probíhají v ortho poloze na fenylu, což nicméně vede k zajímavým sloučeninám. Druhá část této práce je zaměřena na modifikaci 7-deazapurinových bází v polohách 6 a 7 pomocí Suzuki-Miyaura reakcí s... Keywords: purin; deazapurin; nukleobáze; C-H aktivace; cross-coupling reakce; purine; deazapurine; nucleobase; C-H activation; cross-coupling reaction Available in a digital repository NRGL
Nové C-H aktivace a cross-coupling reakce pro modifikace deazapurinových nukleobází

This PhD thesis reports the development of novel C-H activation strategies and aqueous-phase Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for the synthesis of modified deazapurine nucleobases. The ...

Sabat, Nazarii; Hocek, Michal; Tobrman, Tomáš; Hlaváč, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj nových glykosylačních metod pro syntézu nukleosidů
Downey, Alan Michael; Hocek, Michal; Křen, Vladimír; Kočovský, Pavel
2017 - English
As they make up DNA and RNA, nucleosides are considered the key to life. Synthetic nucleosides also constitute many drugs that treat viral infections and cancer. As a result, more efficient methods to access these crucial molecules would have implications that extend beyond a synthetic chemist's benchtop and into medicinal chemistry and medical research. One of the most challenging steps in the synthesis of nucleosides is the glycosylation step between the acceptor heterocycle (nucleobase) and the saccharide-based donor. Often to obtain satisfactory yield of this step with good regio- and stereochemical control the extensive use of protecting groups must be employed to squelch reactivity at unwanted reactive groups. Consequently, this process of protection−glycosylation−deprotection is laborious, inefficient, and often requires the use of toxic reagents. It would be, therefore, highly welcomed if new methodology to effect this glycosylation step was designed that reduces or removes the need to use protecting groups, but would still provide nucleosides in good yield, regio- and stereoselectively. Herein, this thesis presents my efforts into achieving this end. By employing modified Mitsunobu conditions, I determined that it is possible to directly glycosylate a nucleobase with D-ribose to afford... Nukleosidy jsou jako stěžejní složka DNA a RNA považovány za základ života. Na bázi nukleosidů je také založeno množství protinádorových a protivirových léčiv. Efektivnější metody pro získání těchto důležitých molekul by proto měly dopady, které přesahují rámec práce syntetického chemika a zasahují až do medicinální chemie a lékařského výzkumu. Jedním z nejnáročnějších kroků syntézy nukleosidů je glykosylační krok mezi heterocyklickým akceptorem (nukleobáze) a donorem na bázi sacharidu. Pro zabránění nežádoucích reakcí dalších reaktivních skupin a získání uspokojivých výtěžků s dobrými regio- a stereochemickými vlastnostmi je často nutné použít chránící skupiny. Tento proces protekce−glykosylace−deprotekce je pracný, neefektivní a často vyžaduje použití toxických činidel. Nová metoda, která by snižovala nebo odstraňovala potřebu použití protektivních skupin při glykosylaci, a přesto regio- a stereoselektivně poskytovala dostatečný výtěžek nukleosidů, by proto byla nanejvýš vítána. Tato disertační práce představuje moji snahu dosáhnout tohoto cíle. Bylo zjištěno, že za použití modifikovaných podmínek Mitsunobuovi rekce je možné bez potřeby chránění ostatních skupin přímo a stereoselektivně glykosylovat nukleobázi D-ribosou za vzniku β-ribopyranosyl nukleosidů. Použití 5-O-monochráněné ribosylové... Keywords: nukleosidy; glykosylace; syntetická metodika; medicinální chemie; nucleosides; glycosylation; synthetic methodology; medicinal chemistry Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových glykosylačních metod pro syntézu nukleosidů

As they make up DNA and RNA, nucleosides are considered the key to life. Synthetic nucleosides also constitute many drugs that treat viral infections and cancer. As a result, more efficient methods to ...

Downey, Alan Michael; Hocek, Michal; Křen, Vladimír; Kočovský, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Taxonomie, diverzita a klinický význam rodu Aspergillus
Hubka, Vít; Kolařík, Miroslav; Labuda, Roman; de Beer, Wilhelm
2017 - English
Aspergillus is a speciose genus encompassing nearly 400 species that has significant economic impacts on human health, the food industry, biotechnology and pharmacology. The research included in this thesis focuses on current issues related to the generic concept, subgeneric classification and species delimitation in Aspergillus. It addresses the need for revisions of several sections or species complexes. It provides novel information regarding etiology of aspergillosis as well as the antifungal susceptibilities of several less common opportunistic pathogens. The taxonomic section of the thesis contributes to the taxonomic stability and the new concept of the genus Aspergillus, which changed in response to the discontinuation of dual nomenclature in fungi. Sufficient arguments were collected (e.g., verification of monophyly, unifying phenotypic characters) for maintaining a broad concept of the genus and avoiding splitting it into several genera. All genera typified by sexual morphs and having Aspergillus asexual states were synonymized with Aspergillus and the appropriate names adopted; new combinations were made for teleomorphic species that lacked Aspergillus names. This thesis also contributed to infrageneric taxonomy of the genus via the proposal of four new sections in the subg. Circumdati,... Aspergillus je druhově bohatý rod zahrnující téměř 400 druhů, který má velký ekonomický význam v oblastech medicíny, potravinářství, farmakologii a biotechnologických disciplínách. Výzkum zahrnutý v této práci se zaměřuje na aktuální problémy týkající se rodového konceptu, podrodové klasifikace a delimitace druhů. Práce reaguje na potřebu taxonomických revizí některých sekcí a druhových komplexů, a poskytuje nové informace o etiologii aspergilózy. Citlivosti k běžně užívaných antimykotikům jsou poskytnuty pro některé méně běžné oportunní patogeny. Taxonomická část práce přispěla k taxonomické stabilitě a novému konceptu rodu Aspergillus, který se změnil v reakci na přerušení duální nomenklatury u hub. Byl shromážděn dostatek argumentů (např. ověření monofilie, jednotící fenotypové znaky) pro zachování širokého pojetí rodu a vyhnutí se jeho rozdělení na několik rodů. Všechny rody typifikované jmény teleomorf a mající anamorfu Aspergillus byly synonymizovány s rodem Aspergillus, a byla vybrána vhodná jména podle pravidel priority; byly vytvořeny nové kombinace pro teleomorfní druhy, které postrádaly příslušná jména v rodě Aspergillus. Tato práce také přispěla ke zdokonalení podrodového členění prostřednictvím návrhu čtyř nových sekcí v podrodu Circumdati, které byly vytvořeny pro druhy s dosud... Keywords: nové druhy; druhový koncept; jeskyně; invaznivní mykózy; Tub2; houby; Aspergillus; diverzita; new species; specis concept; caves; invasive mycoses; Tub2; fungi; Aspergillus; diversity Available in a digital repository NRGL
Taxonomie, diverzita a klinický význam rodu Aspergillus

Aspergillus is a speciose genus encompassing nearly 400 species that has significant economic impacts on human health, the food industry, biotechnology and pharmacology. The research included in this ...

Hubka, Vít; Kolařík, Miroslav; Labuda, Roman; de Beer, Wilhelm
Univerzita Karlova, 2017

Regulace buněčné odpovědi na poškozenou DNA pomocí skládání komplexu MRN šaperonovým komplexem R2TP a pomocí kontroly buněčné lokalizace proteinu 53BP1.
Von Morgen, Patrick; Hořejší, Zuzana; Bártová, Eva; Kleibl, Zdeněk
2017 - English
DNA double strand breaks are the most dangerous type of DNA damage. The MRN complex and 53BP1 have essential functions in the repair of DNA double strand breaks and are therefore important for maintaining genomic stability and preventing cancer. DNA double strand breaks are repaired by two main mechanisms - homologous recombination and non- homologous end joining. The MRN complex senses DNA double strand breaks and activates a cascade of posttranslational modifications that activates and recruits other effector proteins. In addition MRN mediated resection is important for removing adducts in non-homologous end joining and creating single stranded DNA required for homologous recombination. 53BP1 is recruited to DNA double strand breaks by site specific ubiquitinations and inhibits DNA resection, thereby promoting non-homologous end joining at the expense of homologous recombination. In this thesis we show that MRE11 binds to the R2TP chaperone complex through a CK2 mediated phosphorylation. Knockdown of R2TP or mutating the MRE11 binding site leads to decreased MRE11 levels and impaired DNA repair. Similar phenotype has been observed in cells from patients with ataxia-telangiectasia-like disorder (ATLD), containing MRE11 deletion mutation which is missing the R2TP complex binding site. Based on R2TP... (Czech) Dvouvláknové zlomy jsou nejnebezpečnějším typem poškození DNA. Proteinový komplex MRN a protein 53BP1 hrají důležitou roli při opravě dvouvláknových zlomů DNA a jsou proto nezbytné pro udržení stability DNA a prevenci rakoviny. Dvouvláknové zlomy mohou být opraveny dvěma hlavními způsoby - homologní rekombinací a nehomologním spojením konců DNA. MRN detekuje dvouvláknové zlomy DNA a aktivuje signalní kaskády vedoucí k opravě DNA nebo buněčné apoptoze. Zároveň komplex MRN pomáhá během nehomologního spojení konců DNA začistit konce DNA a vytvořit jednořetězcové úseky DNA potřebné pro homologní rekombinaci. 53BP1 inhibuje resekci DNA, čímž podporuje nehomologní spojení konců na úkor homologní rekombinace. V této práci ukazujeme, že MRE11 se váže na šaperonový komplex R2TP prostřednictvím místa fosforylovaného CK2. Snížení hladiny R2TP komplexu nebo zmutování vazebného místa pro MRE11 vede k destabilizaci MRE11 a k narušení opravy DNA. Podobný fenotyp byl pozorován v buňkách pacientů s dědičným syndromem ataxie-telangiectasie (ATLD), které obsahují zkrácený protein MRE11, v němž chybí vazebné místo pro komplex R2TP. Vzhledem k funkci R2TP jako molekulárního šaperonu předpokládáme, že R2TP je důležitý pro sestavovaní nebo kontrolu kvality komplexu MRN. Dále jsme prozkoumali procesy důležité pro... Keywords: odpověď na poškození DNA; skládání proteinových komplexů; R2TP; MRE11; 53BP1; DNA damage response; protein-complex assembly; R2TP; MRE11; 53BP1 Available in a digital repository NRGL
Regulace buněčné odpovědi na poškozenou DNA pomocí skládání komplexu MRN šaperonovým komplexem R2TP a pomocí kontroly buněčné lokalizace proteinu 53BP1.

DNA double strand breaks are the most dangerous type of DNA damage. The MRN complex and 53BP1 have essential functions in the repair of DNA double strand breaks and are therefore important for ...

Von Morgen, Patrick; Hořejší, Zuzana; Bártová, Eva; Kleibl, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2017

Regulační mechanizmy reorganizace mikrotubulů v aktivovaných žírných buňkách
Rubíková, Zuzana; Dráber, Pavel; Binarová, Pavla; Hašek, Jiří
2017 - English
Microtubules (MTs) are highly dynamic structures essential for the spatio-temporal intracellular organization and transport, signal propagation, cell differentiation, motility and division. To perform these roles, MTs create arrangements capable of fast and precise adaptation to various signals. MTs are under the control of many factors regulating MT nucleation, stability and dynamics. Bone marrow-derived mast cells (BMMCs) are important immune system cells, which can cause serious diseases if their functions are deregulated. Although MT reorganization during BMMC activation is well established, the molecular mechanisms that control their remodelling are largely unknown. In the presented thesis we functionally characterised GIT1/βPIX signalling proteins, PAK1 kinase, and Ca2+ signalling in the regulation of MT nucleation in BMMCs and other cell types. We also elucidated the function of miltefosine (hexadecylphosphocholine), a promising candidate for the treatment of mast cell-driven diseases. We found that GIT1/βPIX signalling proteins are γ-tubulin-interacting proteins associating with centrosomes in BMMCs. MT nucleation is positively regulated by GIT1 and Ca2+ , whereas βPIX is a negative regulator of MT nucleation in BMMCs. Cytosolic Ca2+ affects γ-tubulin properties and stimulates the... SOUHRN Mikrotubuly (MTs) jsou dynamické struktury nezbytné pro vnitřní buněčnou organizaci a transport, propagaci signálu, buněčnou diferenciaci, pohyb a dělení. Pro vykonávání těchto funkcí vytvářejí složitá uspořádání, schopná rychle a přesně reagovat na různé signály. MTs jsou regulovány mnoha faktory, které mají vliv na jejich nukleaci, stabilitu a dynamiku. Žírné buňky z kostní dřeně (BMMCs) jsou důležitou součástí imunitního systému. Narušení jejich funkcí však může vést ke vzniku závažných nemocí. V průběhu aktivace BMMCs dochází k podstatné reorganizaci MTs. Molekulární mechanismy, které regulují tyto změny, jsou ale často neznámé. V této práci jsme charakterizovali funkci signálních proteinů GIT1/βPIX, kinázy PAK1 a Ca2+ signalizace v regulaci nukleace MTs u BMMCs a v dalších buněčných typech. Rovněž jsme popsali funkci působení miltefosinu (hexadecylphosphocholinu), nové slibné látky pro léčbu onemocnění způsobených žírnými buňkami. Zjistili jsme, že GIT1/βPIX proteiny interagují s γ-tubulinem, a že jsou lokalizovány v centrozomech žírných buněk. Nukleace MTs je pozitivně ovlivňována GIT1 proteinem a Ca2+ , zatímco βPIX reguluje nukleaci MTs negativně. Cytosolický Ca2+ ovlivňuje vlastnosti γ-tubulinu a stimuluje jeho interakci s GIT1 a proteiny γ-tubulinového komplexu. Kromě toho vytváří γ-tubulin... Keywords: žírné buňky; buněčná aktivace; nukleace mikrotubulů; dynamika mikrotubulů; mast cells; cell activation; microtubule nucleation; microtubule dynamics Available in a digital repository NRGL
Regulační mechanizmy reorganizace mikrotubulů v aktivovaných žírných buňkách

Microtubules (MTs) are highly dynamic structures essential for the spatio-temporal intracellular organization and transport, signal propagation, cell differentiation, motility and division. To perform ...

Rubíková, Zuzana; Dráber, Pavel; Binarová, Pavla; Hašek, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů
Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav; Jiříček, Petr; Lykhach, Yaroslava
2017 - English
The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are compared in regular and inverse catalyst configurations. A procedure for epitaxial growth of CeO2(110) and CeOxFy(110) layers on Rh(110) single crystal is developed and described in detail. Shape alterations of Ce 3d spectrum brought about by fluorine doping are explained and a suitable deconvolution method is proposed. Special attention is focused towards stability of fluorine in ceria. Presented data show that fluorine incorporation in ceria lattice causes stable reduction of ceria, which withstands up to 200řC in near-ambient pressure conditions. Morphological changes are observed due to elongation of surface lattice constant of reduced ceria. Oxygen storage capacities and hydrogen oxidation reaction rates of four different studied systems are compared and discussed. The twofold nature of oxygen exposure of fluorinated ceria is discovered and explained. Oxygen repels fluorine from the surface, while the remaining part of fluorine is expelled to adsorbate positions, where its electronic state is altered. Moreover, such fluorine is prone to interact with atomic hydrogen. This reaction is... V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru. Keywords: Oxid ceru; rhodium; fluor; kapacita pro uložení kyslíku; odstranění fluoru; Ceria; Rhodium; Fluorine; Oxygen Storage Capacity; Fluorine removal Available in a digital repository NRGL
Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů

The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and ...

Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav; Jiříček, Petr; Lykhach, Yaroslava
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases