Number of found documents: 17
Published from to

Teoretické aspekty učebnice češtiny pro Ukrajince - úroveň A1 SERR
Macurová, Jana; Gladkova, Hana; Palamarchuk, Olga; Hasil, Jiří
2016 - Russian
The recent political and economic changes in Ukraine aroused interest in studying foreign languages. Though Czech is a language with a relatively small number of speakers, it has a substantial audience of learners in Ukraine. Among the reasons, one can surely mention close cultural and political relations between both countries and traditionally attractive image of the Czech republic as a target country for the Ukrainian migrants. The doctoral thesis meets the learning needs of a target group, which is currently being short of relevant learning materials of Czech. Beforehand it concerns adult learners studying Czech as a foreign language for strictly practical reasons (not as a subject of a high school curriculum), with a great deal of autonomy in their studying. The profile of the target group specifies the main parameters of the language textbook outlined in the doctoral thesis. Beside the general and particular theory of designing language textbooks, the following problems are also discussed: studying of close relative languages, differences between studying a foreign language and the second language, a foreign language on the early stages of learning/aquisition, self-study of foreign language and so on. The practical part of the doctoral thesis presents a digest of methodical approaches applied... V posledních letech na Ukrajině pod vlivem politických a ekonomických změn značně vzrostl zájem o výuku cizích jazyků. Čeština, přestože patří mezi "malé" jazyky, má v této zemi dost početnou skupinu zájemců. V neposlední řadě tomu napomáhají dobré vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou, tradičně atraktivní obraz Česka jako cílové země v migračních procesech. Disertační práce vychází vstříc potřebám rozšíření spektra učebních materiálů, určených cílovým skupinám, jež v současné době pociťují nedostatek odpovídajících učebnic. Máme na mysli především dospělé zájemce, kteří potřebují naučit se česky pro ryze praktické účely (nikoli jako specializaci v rámci vysokoškolských humanitních kurikul), učí se mimo prostředí rodilých mluvčích a do značné míry autonomně. Profil dané cílové skupiny předurčil základní parametry budoucí jazykové učebnice. V disertaci bude kromě obecné a předmětové teorie jazykové učebnice věnována pozornost takovým otázkám, jako je výuka blízce příbuzného jazyka, jazyková výuka mimo prostředí rodilých mluvčích, specifičnost počáteční etapy osvojení cizího jazyka, autonomní učení a jeho perspektivy z hlediska lingvodidaktiky aj. V praktické části je představena mozaika různých metodických řešení, které se vyskytují v jazykových učebnicích a mohou být, dle našeho mínění, cenným... Keywords: učebnice; čeština jako cizí jazyk; ukrajinští mluvčí; SERR; textbook; Czech as a foreign language; Ukrainian speakers; CEFR Available in a digital repository NRGL
Teoretické aspekty učebnice češtiny pro Ukrajince - úroveň A1 SERR

The recent political and economic changes in Ukraine aroused interest in studying foreign languages. Though Czech is a language with a relatively small number of speakers, it has a substantial ...

Macurová, Jana; Gladkova, Hana; Palamarchuk, Olga; Hasil, Jiří
Univerzita Karlova, 2016

Bohumil Hrabal v ruských překladech (se zaměřením na vlastní překlad novely Harlekýnovy miliony do ruštiny s komentářem)
Molchan, Maria; Rubáš, Stanislav; Vychodilová, Zdeňka; Polyakov, Dmitry
2016 - Russian
Mgr. Ing. Maria Molchan Bohumil Hrabal v ruských překladech Богумил Грабал в русских переводах Bohumil Hrabal in Russian Translations Abstract The aim of this doctoral thesis is to analyze existing translations of Bohumil Hrabal's works into the Russian language, to create an adequate translation of Hrabal's novel Harlequin's Millions, to accompany it with an introspective commentary on the translation process, and to place it into the context of the current translational norm. The present work can be defined as an empirical-analytical study. The empirical part of the thesis consists of the first translation ever done of Harlequin's Millions into Russian preceded by a complex theoretical-analytical study. This study has a multilevel structure and includes translation criticism of Hrabal's works in Russian based on a special methodological framework, which was developed specifically for the purposes of our research. The study also covers the issue of translational norm, offers a review of secondary literature on Hrabal, and defines the author's role among other Czech writers on the Russian book market. The translation of Harlequin's Millions is followed by an extensive multilevel analysis of the novel's translation, including its correspondence with the existing translational norm in Czech-Russian... Mgr. Ing. Maria Molchan Bohumil Hrabal v ruských překladech Богумил Грабал в русских переводах Bohumil Hrabal in Russian Translations Abstrakt Cílem doktorské práce je provést analýzu existujících překladů děl B. Hrabala do ruštiny, vytvořit adekvátní překlad novely Harlekýnovy miliony B. Hrabala, zpracovat k němu translatologický komentář a zařadit tento překlad do kontextu stávající normy překladu. Práci lze definovat jako empiricko-analytickou. Empirickou část disertace tvoří vůbec první překlad Harlekýnových milionů B. Hrabala do ruštiny, jemuž předchází komplexní teoreticko- empirická translatologická studie. Tato studie má vícevrstvý charakter a skládá se z překladatelsko- kritické analýzy Hrabalova díla v ruštině dle speciálního metodologického vzorce zpracovaného pro účely této práce. Patří do ní také popis normativních aspektů překladu, přehled sekundární literatury o B. Hrabalovi, určení místa autora mezi překlady jiných českých autorů na ruském trhu. Po samotném překladu Harlekýnových milionů následuje podrobná víceúrovňová translatologická analýza překladu novely včetně zkoumání otázky souladu mezi tímto překladem a normou překladu děl B. Hrabala do ruštiny. Tímto se na příkladu velké umělecké literární formy pokoušíme prezentovat komplexní schéma soustavné práce na překladu se zohledněním všech... Keywords: translatologie; Bohumil Hrabal; Harlekýnovy miliony; Rusko; kritika překladu; překladová norma; translatologická srovnávací analýza; translation studies; Bohumil Hrabal; Harlequin's Millions; Russia; translation criticism; translational norm; comparative translation analysis Available in a digital repository NRGL
Bohumil Hrabal v ruských překladech (se zaměřením na vlastní překlad novely Harlekýnovy miliony do ruštiny s komentářem)

Mgr. Ing. Maria Molchan Bohumil Hrabal v ruských překladech Богумил Грабал в русских переводах Bohumil Hrabal in Russian Translations Abstract The aim of this doctoral thesis is to analyze existing ...

Molchan, Maria; Rubáš, Stanislav; Vychodilová, Zdeňka; Polyakov, Dmitry
Univerzita Karlova, 2016

Specifika romannogo tvorchestva L.Ulickoj
SHVEDYUK, Natalia; PECHAL, Zdeněk
2015 - Russian
Cílem disertační práce "Specifika románové tvorby Ljudmily Ulické" je vymezení jedinečnosti románové tvorby L. Ulické. Byly analyzovány obecně shodné rysy v kompoziční, syžetové a časoprostorové oblasti románů a v rovině postav. Byly zkoumány vývojové tendence a transformace sledovaných strukturních románových komponentů.Pro analýzu byl zvolen komplexní přístup k literárnímu textu. Metodologicky byly využity chronotopické modely M. M. Bachtina. Ke strukturně-funkční metodě výzkumu je kromě jiných přidružena také metoda kulturně-historická a psychologická. The Specificity Of Lyudmila Ulitskaya'S Novels is a dissertation research that aims to detect novel specifics of a contemporary Russian author Lyudmila Ulitskaya; in particular to explore features of composition , spatio-temporal organization, specifics of creating characters. The dissertation continues the research started earlier in Bachelor and Master theses. Keywords: Ulitskaya's novels; chronotope; contemporary literature process; novel composition; Russian novel; literary character Available in digital repository of UPOL.
Specifika romannogo tvorchestva L.Ulickoj

Cílem disertační práce "Specifika románové tvorby Ljudmily Ulické" je vymezení jedinečnosti románové tvorby L. Ulické. Byly analyzovány obecně shodné rysy v kompoziční, syžetové a časoprostorové ...

SHVEDYUK, Natalia; PECHAL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Ikonoborecké spory VIII. - IX.století v historické a teologické perspektivě
Luptáková, Marina; Lášek, Jan Blahoslav; Boček, Pavel; Ventura, Václav
2015 - Russian
Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě Иконоборческие споры VIII -IX столетий в философской и богословской перспективе PhD. Marina Luptáková Tento dizertáční projekt předkládá problématiku ikonoboreckých sporů VIII - IX století ve filosofické a teologické perspektivě, přičemž samotný spor je interpretován jako spor především dogmatický. Sledované jsou origenistské kořeny ikonoborectví, role smyslového vnímání v kontemplativním poznání a také metódy a prostředky ikonomalby jako vyjádření teologie ikony, která právě byla rozpracována v důsledků ikonoborecké polemiky. Available in a digital repository NRGL
Ikonoborecké spory VIII. - IX.století v historické a teologické perspektivě

Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě Иконоборческие споры VIII -IX столетий в философской и богословской перспективе PhD. Marina Luptáková Tento dizertáční projekt ...

Luptáková, Marina; Lášek, Jan Blahoslav; Boček, Pavel; Ventura, Václav
Univerzita Karlova, 2015

Problematika porjadka slov v russkom i češskom jazyke (v textach raznych stilej i žanrov)
KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2014 - Russian
Tato disertační práce se zaměřuje na jednu z nejkomplikovanějších syntaktických oblastí na problematiku slovosledu. Pokoušíme se o komplexní analýzu této problematiky v ruském a v českém jazyce. Zohledňujeme přitom celou řadu faktorů působících na slovosled současně: aktuální větné členění, kontext, emocionální stav mluvčího, stylistické zabarvení výpovědi. Zaměřujeme se také na dosavadní slovosledný výzkum v ruském a českém jazyce. Zkoumáme základní normy a zákonitosti slovosledu v porovnávacím plánu ruštiny a češtiny, nižšími syntaktickými rovinami počínaje a těmi vyššími (tedy větou a souvětím) konče. Věnujeme se specifikům a zvláštnostem slovosledu v hlavních funkčních stylech ruštiny a češtiny a uvádíme příklady typických slovosledných chyb, kterých se dopouštějí rodilí mluvčí, a také vznikajících vlivem interference jazyka originálu. The work deals with the word order in Russian and Czech languages. We take account of the entire group of factors that take affect on the word order concurrently: information structure of a clause, the context, an emotional condition of a speaker, a stylistic character of a statement. We analyze the specifics of the word order in the fundamental functional styles of Russian and Czech languages. We illustrate the most common mistakes in the word order in Russian and Czech and show the mistakes made in translation. Keywords: word order; information structure of a clause; topic/comment; theme; rheme; objective word order; subjective word order; functional styles; mistakes in word order. Available in digital repository of UPOL.
Problematika porjadka slov v russkom i češskom jazyke (v textach raznych stilej i žanrov)

Tato disertační práce se zaměřuje na jednu z nejkomplikovanějších syntaktických oblastí na problematiku slovosledu. Pokoušíme se o komplexní analýzu této problematiky v ruském a v českém jazyce. ...

KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Sovremennye perevody češskoj prozy na russkij jazyk (sociokuľturnyj i translatologičeskij analiz)
AGAPOVA, Anna; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2014 - Russian
Disertace představuje podrobnou a všestrannou charakteristiku česko-ruských literárních vztahů v letech 1990 - 2013. Tato charakteristika přihlíží k různým aspektům česko-ruského literárního dialogu: ke kontextu, v němž vznikají nové překlady české prózy, k překladatelským strategiím a k recepci nových překladů neodbornou částí čtenářského publika. Disertace demonstruje možnost zkoumání tvůrčí metody překladatele prostřednictvím analýzy jeho strategií na materiále několika vybraných textů. Práce potvrzuje, že translatologickou metodu Christiany Nordové můžeme aplikovat i na překlady literární a můžeme ji odpovídajícím způsobem přetvořit. The thesis presents the detailed characteristics of Czech-Russian literary relations during the period from 1990 to 2013. This characteristics includes three aspects: context, in which new translations of Czech prose appear, strategies the translators use in their work and amateur readers' perception of new translations. The thesis shows, that the creative method of the translator may be studied through the analysis of his translation strategies. It demonstrates, that Christiane Nord's didactic model of translation criticism can be applied to literary translations as well and may be transformed accordingly. Keywords: literary translations; translations from Czech; translations into Russian; comparative methods; quantitative analysis; content analysis; translators; women translators; literary comparatistics; reviews; publishing houses; literary life Available in digital repository of UPOL.
Sovremennye perevody češskoj prozy na russkij jazyk (sociokuľturnyj i translatologičeskij analiz)

Disertace představuje podrobnou a všestrannou charakteristiku česko-ruských literárních vztahů v letech 1990 - 2013. Tato charakteristika přihlíží k různým aspektům česko-ruského literárního dialogu: ...

AGAPOVA, Anna; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Frazeologicheskije internacionalizmy v russkom jazyke
FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila
2013 - Russian
Práce se zabývá třemi klíčovými oblastmi. Jedná se o: 1) vyřešení teoretických problémů v oblasti internacionální frazeologie, zejména terminologické synonymie a problémy klasifikace frazeologických ekvivalentů; 2) vymezení toho, kdy a za jakých podmínek vznikají internacionální frazeologické jednotky; 3) výzkumem slovanského frazeologického areálu a místa ruského jazyka v něm. The theses are dealing with 3 main problematic fields of international phraseology: 1) finding solutions for theoretical problems of phraseology, above all the terminological synonyms and of classification of phraseological equivalents; 2) describing of the situations, when the typological internationalisms are bulit; 3) researching of slavonic phraseological areal and the place of Russian language in it. Keywords: international phraseological unit; phraseological europeism; phraseological equivalent; common phraseological units; national-specificed phraseological units; phraseological units of bible origin; phraseological units of antic origin; phraseological calces; typological internationalisms; slavonic phraseological areal. Available in digital repository of UPOL.
Frazeologicheskije internacionalizmy v russkom jazyke

Práce se zabývá třemi klíčovými oblastmi. Jedná se o: 1) vyřešení teoretických problémů v oblasti internacionální frazeologie, zejména terminologické synonymie a problémy klasifikace frazeologických ...

FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Konfrontační výzkum kategorií barev v ruském a českém jazyce. Kognitivně-kulturní přístup
Dolgikh, Ekaterina; Čmejrková, Světla; Vaňková, Irena; Dulebova, Irina
2013 - Russian
E. G. Dolgikh Comparative study of color categories in Russian and Czech. Cognitive and Cultural Approach Summary The purpose of the study was to describe the contents of the selected categories of colors («Синий цвет», «Голубой цвет», «Коричневый цвет», «Серый цвет», «Розовый цвет», «Оранжевый цвет», «Фиолетовый цвет», «Modrá barva», «Hnědá barva», «Šedá barva», «Růžová barva», «Oranžová barva», «Fialová barva») using the example of their basic terms (синий, голубой, коричневый, серый, розовый, оранжевый, фиолетовый, modrý, hnědý, šedý, růžový, oranžový, fialový) in Russian and Czech, as well as to reveal the specifics of color vision of the world of Czech and Russian speakers by comparing the obtained data. In this study we chose to use the cognitive and cultural approach to the language where, for example, the lexical meaning of the word is viewed as a holistic image, a realized physical and sensual experience. The nature of the study has cultural linguistic tone, because, first of all, it examines the facts of the language and helps in making linguistic conclusions, and, secondly, - the results of the study allow us to make some conclusions about the social and cultural characteristics of Russians and Czechs. The study is based on analysis of contexts where selected color terms are used in the artistic... E. G. Dolgikh Konfrontační výzkum kategorií barev v ruském a českém jazyce. Kognitivně-kulturní přístup Abstrakt Cílem disertace bylo rekonstruovat fragmenty obsahů vybraných kategorií barev (Синий цвет, Голубой цвет, Коричневый цвет, Серый цвет, Розовый цвет, Оранжевый цвет, Фиолетовый цвет, Modrá barva, Hnědá barva, Šedá barva, Růžová barva, Oranžová barva, Fialová barva). Vycházela jsem z jejich základních názvů синий, голубой, коричневый, серый, розовый, оранжевый, фиолетовый v ruštině a modrý, hnědý, šedý, růžový, oranžový, fialový v češtině. Výsledky analýzy mají ukázat specifičnost barevného vidění mluvčích češtiny a ruštiny a zejména vystihnout rozdíly v kategorizaci barev a konceptualizaci jejich obsahů. Výzkum se opíral o kognitivně-kulturní přístup k jazyku, podle něhož se význam slova považuje za celistvý obraz založený na tělesné a smyslové zkušenosti. Práce je tak příkladem lingvokulturologické studie, v níž se jednak zkoumají jazykové jevy, z nichž se dělají lingvistické závěry, jednak se ukazují společensko-kulturní osobitosti vnímání a kategorizace barev v ruském a českém prostředí. Výzkum se zakládá na analýze kolokací vybraných názvů barev v uměleckých a publicistických textech. Vhodným zdrojem větných příkladů se staly elektronické korpusy (Národní korpus ruského jazyka, Český národní... Keywords: adjektivum; barva; kognitivní; komparativní; konotace; adjective; color; cognitive; comparative; connotation Available in a digital repository NRGL
Konfrontační výzkum kategorií barev v ruském a českém jazyce. Kognitivně-kulturní přístup

E. G. Dolgikh Comparative study of color categories in Russian and Czech. Cognitive and Cultural Approach Summary The purpose of the study was to describe the contents of the selected categories of ...

Dolgikh, Ekaterina; Čmejrková, Světla; Vaňková, Irena; Dulebova, Irina
Univerzita Karlova, 2013

Těrminologija ugolovnogo prava (v russko-češskom sopostavitěľnom planě)
VALENTINOVA, Daria; STĚPANOVA, Ludmila
2013 - Russian
Práce je věnována analýze termínů, excerpovaných z ruského a českého trestních zákoníků. Termíny se zkoumají z hlediska jejich původu, morfologiské struktury, přítomnosti nebo absence definic v zákonech a slovnících, provádí se i srovnávací analýza pojmů, zastoupených ruskými a českými termíny. This thesis is devoted to the analysis of the terms, excerpted from the russian and czech Criminal laws. We analyze terms by several criteria: morphological structure, their origin, we also analyze the concepts represented by russian and czech terms. Keywords: criminal law; terminology; legal terminology; concept; comparative analysis; definition; term Available in digital repository of UPOL.
Těrminologija ugolovnogo prava (v russko-češskom sopostavitěľnom planě)

Práce je věnována analýze termínů, excerpovaných z ruského a českého trestních zákoníků. Termíny se zkoumají z hlediska jejich původu, morfologiské struktury, přítomnosti nebo absence definic v ...

VALENTINOVA, Daria; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Přejatá slova ve filmové a divadelní terminologii v ruštině a v češtině
Součková, Ludmila; Čmejrková, Světla; Gazda, Jiří; Savický, Nikolaj
2011 - Russian
The thesis deals with loan words in film and theatre vocabulary in Russian and Czech language. While earlier the loans were adopted from different languages (French, Italian, English and German), today English is mostly the source. The theatre vocabulary has not changed much lately (one of the reasons might be that it had already absorbed a great deal of loans in the past) while in the film vocabulary the influence of English is immense. Russian language despite its different graphic system inclines to English loans more than Czech that tends to be more traditional. The thesis follows the processes in which the English vocabulary is absorbed by both flective languages, describing the similarities and differences between them. A survey was carried out among Russian and Czech native speakers in order to define to what extend they understand the meaning of the loan words. In both languages the loan film and theatre terms form an important group of new vocabulary. A dictionary with over one hundred film and theatre terms, including their etymology, source language and context in which they are used in Russian and Czech is part of the thesis. Práce se zabývá cizojazyčnými výpůjčkami v oblasti filmové a divadelní terminologie. Zatímco dříve byla slova přejímána z různých jazyků (např. z francouzštiny,... The thesis deals with loan words in film and theatre vocabulary in Russian and Czech language. While earlier the loans were adopted from different languages (French, Italian, English and German), today English is mostly the source. The theatre vocabulary has not changed much lately (one of the reasons might be that it had already absorbed a great deal of loans in the past) while in the film vocabulary the influence of English is immense. Russian language despite its different graphic system inclines to English loans more than Czech that tends to be more traditional. The thesis follows the processes in which the English vocabulary is absorbed by both flective languages, describing the similarities and differences between them. A survey was carried out among Russian and Czech native speakers in order to define to what extend they understand the meaning of the loan words. In both languages the loan film and theatre terms form an important group of new vocabulary. A dictionary with over one hundred film and theatre terms, including their etymology, source language and context in which they are used in Russian and Czech is part of the thesis. Práce se zabývá cizojazyčnými výpůjčkami v oblasti filmové a divadelní terminologie. Zatímco dříve byla slova přejímána z různých jazyků (např. z francouzštiny,... Available in a digital repository NRGL
Přejatá slova ve filmové a divadelní terminologii v ruštině a v češtině

The thesis deals with loan words in film and theatre vocabulary in Russian and Czech language. While earlier the loans were adopted from different languages (French, Italian, English and German), ...

Součková, Ludmila; Čmejrková, Světla; Gazda, Jiří; Savický, Nikolaj
Univerzita Karlova, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases