Number of found documents: 8485
Published from to

Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
2018 - English
in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum kinetics of apoptotic markers TRAIL and sFas and their relation to left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) treated with primary percutaneous coronary intervention (pPCI). Methods: In 101 patients with STEMI treated with pPCI, levels of TRAIL and sFas were measured in series of serum samples obtained during hospitalization and one month after STEMI. LVEF was assessed at admission and at one-month. Major adverse cardiovascular events (MACE - i.e. death, re-MI, hospitalisation for heart failure and stroke) were analysed during a two-year follow-up. Results: Serum level of TRAIL significantly decreased one day after pPCI (50.5pg/mL) compared to admission (56.7pg/mL), subsequently increased on day 2 after pPCI (58.8pg/mL) and reached its highest level at one month (70.3pg/mL). TRAIL levels on day 1 and 2 showed a significant inverse correlation with troponin and a significant positive correlation with LVEF at baseline. Moreover, TRAIL correlated significantly with LVEF one month after STEMI (day 1: r=0.402, p<0.001, day 2: r=0.542, p<0.001). On... in Czech language Úvod: Apoptóza hraje důležitou roli v poškození myokardu během akutního infarktu myokardu a v následném rozvoji srdečního selhávání. Cíl: Objasnit kinetiku sérových hladin apoptotických markerů TRAIL a sFas a jejich vztah k ejekční frakci levé komory srdeční (LVEF) u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST-elevacemi (STEMI) léčených primární perkutánní koronární intervencí (pPCI). Metodika: U 101 pacientů se STEMI léčených pPCI byly změřeny sérové hladiny TRAIL a sFas v sérii vzorků odebraných v průběhu hospitalizace a 1 měsíc po STEMI. LVEF byla hodnocena při přijetí a po měsíci. Výskyt závažných kardiovaskulárních příhod (MACE - t.j. úmrtí, re-infarkt, hospitalizace pro srdeční selhání a iktus) byl hodnocen během dvouletého sledování. Výsledky: Sérová hladina TRAIL se výrazně snížila jeden den po pPCI (50.5pg/mL) v porovnání s hladinou při přijetí (56.7pg/mL), následně se druhý den po pPCI zvýšila (58.8pg/mL) a dosáhla své nejvyšší hladiny jeden měsíc po STEMI (70.3pg/mL). Hladina TRAIL vykazovala první a druhý den po pPCI významně inverzní korelaci s troponinem a významně pozitivní korelaci s LVEF při přijetí. TRAIL navíc významně koreloval s LVEF měsíc od STEMI (den 1: r=0.402, p<0.001, den 2: r=0.542, p<0.001). Naopak hladina sFas byla významně nejnižší při přijetí... Available in a digital repository NRGL
Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum ...

Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů
Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
2018 - Czech
The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have been recognized, such as the development of arterial hypertension and renal impairment due to calcineurin inhibitor toxicity. The aim of the study was to compare the effect of the dual blockade of the renin-angiotensin system (dual RAS combination) with standard antihypertensive medication on blood pressure control. The second aim was to evaluate whether effective antihypertensive combination therapy (dual RAS or a standard antihypertensive drugs combination) would reduce the progression of chronic kidney disease in patients with chronic immunosuppressive prophylaxis. Treatment of arterial hypertension involving the combination of angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEi) and angiotensin II receptor blocker (ARB) was similarly effective compared to the standard combination of antihypertensives. Blood pressure treatment targets were achieved in both studies. Administration of antihypertensive combination therapy including dual blockade of RAS alleviated the progression of chronic renal disease in the experimental and clinical part, where the nephroprotective effect of dual RAS blockade... Souhrn Zavedení kalcineurinových inhibitorů (CNI) do imunosupresivních režimů výrazně zlepšilo prognózu nemocných po transplantaci srdce. Mezi nejvýznamnější komplikace vyvolané vedlejšími účinky CNI patří arteriální hypertenze a porucha funkce ledvin. Cílem práce bylo ověřit, zda kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu renin-angiotenzinového systému (RAS) bude stejně účinná v léčbě hypertenze jako standardně podávaná kombinace antihypertenziv. Druhou hypotézou bylo posoudit, zda účinná kombinační léčba hypertenze (duální RAS nebo standardní kombinace antihypertenziv) povede ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s dlouhodobou imunosupresivní profylaxí. Léčba arteriální hypertenze zahrnující kombinaci inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a antagonisty receptorů pro angiotenzin II (AT1 blokátoru) byla stejně účinná ve srovnání se standardně podávanou kombinací antihypertenziv. V obou studiích bylo dosaženo cílových hodnot krevního tlaku. Podávání kombinace antihypertenziv zahrnující duální blokádu RAS vedlo ke zmírnění progrese chronického onemocnění ledvin jak v experimentu, tak v klinické části, kde se nefroprotektivní efekt zesílené blokády RAS projevil příznivějšími výsledky glomerulární filtrace a výrazným snížením albuminurie. V experimentální práci... Keywords: transplantace srdce; inhibitory kalcineurinu; takrolimus; arteriální hypertenze; nefrotoxicita; duální inhibice renin-angiotenzinového systému; heart transplantation; calcineurin inhibitors; tacrolimus; arterial hypertension; nephrotoxicity; dual inhibition of the renin-angiotensin system Available in a digital repository NRGL
Experimentální a klinické aspekty nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů

The introduction of calcineurin inhibitors (CNI) into immunosuppressive regimens significantly improved patients prognosis after heart transplantation. Some of the most significant complications have ...

Hošková, Lenka; Málek, Ivan; Tesař, Vladimír; Špinarová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic
Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
2018 - English
(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named according to RNA they contain U1, U2, U4, U5 and U6. Each snRNP consists from RNA, ring of seven Sm or LSm proteins and additional proteins specific for each snRNP. Their biogenesis starts in the nucleus, where they are transcribed. Then they are transported into the cytoplasm. During their cytoplasmic phase, the SMN complex forms the Sm ring around the specific sequence on snRNA and cap is trimethylated. These two modifications are the signals for reimport of snRNA into the nucleus, where they accumulate in the nuclear structures called Cajal bodies (CBs), where the final maturation steps occur. There are several quality control points during snRNP biogenesis that ensure that only fully assembled particles reach the spliceosome. The first checkpoint is in the nucleus immediately after the transcription, when the export complex is formed. The second checkpoint is in the cytoplasm and proofreads Sm ring assembly. If the Sm ring formation fails, the defective snRNPs are degraded in the cytoplasm by Xrn1 exonuclease. However, it is still unclear, how the cell distinguishes between normal and defective... v češtině snRNP patří k nejdůležitějším částem sestřihového komplexu. Jejich životní cyklus se odehrává v cytoplasmě, kde probíhají první fáze jejich biogeneze, a také v jádře, kde plní svoji hlavní funkci. Všechny snRNP jsou složeny z krátké nekódující RNA, z Sm či LSm proteinů tvořící 7-členný kruh a z proteinů specifických pro každý snRNP. Jejich životní cyklus začíná v jádře, kde jsou transkribovány RNA polymerázou II nebo III. Poté jsou transportovány do cytoplasmy. Během své cytoplasmatické fáze se formuje Sm kruh kolem specifické sekvence na RNA pomocí SMN komplexu a následně se trimetyluje čepička na 5'konci snRNA. Tyto 2 úpravy jsou signálem, že je snRNP připravena na transport do jádra, kde je hromaděna v jaderných strukturách nazývající se Cajalova tělíska. V Cajalových tělískách probíhá finální část jejich zrání. Průběh snRNP biogeneze je průběžně kontrolován. První kontrola probíhá v jádře ihned po jejich transkripci a následuje vytvoření exportního komplexu. Druhý kontrolní bod je v cytoplasmě a zahrnuje tvorbu Sm kruhu. Víme, že Sm kruh je tvořen SMN komplexem ale detailní mechanismus je stále neznámý. Pokud snRNA neprojde těmito kontrolními body, tak je v cytoplasmě degradována. Avšak, jak buňka rozlišuje mezi normálními a defektními snRNA se stále neví. Třetí a poslední kontrolní... Keywords: snRNP; snRNA; SMN; Sm proteiny; Cajalova tělíska; snRNP; snRNA; SMN; Sm proteins; Cajal bodies Available in a digital repository NRGL
Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic

(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named ...

Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní
Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
2018 - Czech
Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work presents the crucial role of NO during the Xenopus laevis embryonic epidermis development. The outer layer of the embryonic epidermis is composed of 4 cell types (small secretory cells, multi-ciliated cells, ionocytes and goblet cells). Embryonic epidermis composition reflects specialized epithelia such as a respiratory epithelium of mammals. Therefore, Xenopus embryonic epidermis has become a suitable model for the study of human mucosal and mucociliary epithelium and their defects. I found that NO is mainly produced in ionocytes and multi-ciliated cells by using molecular and immunohistochemical approaches. The study of molecular and cellular phenotype changes in embryos with inhibited NO production revealed the necessity of this molecule for correct formation and function of the mucociliary epithelium. NO inhibition caused reduction of specialized epidermal cell types (small secretory cells, ionocytes and multi-ciliated cells) and structural changes in multi-ciliated cells. I also showed that NO affects the development of the embryonic epidermis through the sGC-cGMP-PKG signaling pathway, probably by... Oxid dusnatý (NO) je zajímavá molekula účastnící se mnoha důležitých biologických funkcí jako je vazodilatace cév, neurotransmise, imunitní odpověď nebo buněčná proliferace. Tato práce ukazuje zásadní úlohu NO během embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní. Vnější vrstva embryonální epidermis drápatky vodní je složena ze 4 typů buněk (malých sekrečních buněk, multi-ciliárních buněk, ionocytů a tzv. "goblet" buněk) a svým složením se podobá specializovaným epiteliím jako je lidský respirační epitel. Díky této podobnosti se embryonální epidermis drápatky vodní stala vhodným modelem pro studium lidských mukózních a mukociliárních epitelií a jejich defektů. Pomocí molekulárních a imunohistochemických metod bylo v rámci této práce zjištěno, že NO je produkovaný zejména ionocyty a multi-ciliárními buňkami. Studium molekulárních a buněčných změn u embryí s inhibovanou produkcí NO odhalilo nezbytnost tohoto radikálu pro správné formování a fungování mukociliárního epitelu. Inhibice NO vedla ke snížení množství specializovaných epidermálních typů (malých sekrečních buněk, ionocytů a multi-ciliárních buněk) a k zásadním strukturním změnám multi-ciliárních buněk. Ukázalo se, že NO ovlivňuje vývoj embryonální epidermis skrz kanonickou sGC-cGMP-PKG signální dráhu. Mechanismus působení NO na vývoj embryonální... Keywords: oxid dusnatý; drápatka; vývoj; ciliogeneze; nitric oxide; Xenopus; development; ciliogenesis Available in a digital repository NRGL
Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní

Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work ...

Tománková, Silvie; Šindelka, Radek; Krylov, Vladimír; Soukup, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech
Křížová, Ivana; Soukupová, Tereza; Lacinová, Lenka; Šulová, Lenka
2018 - Czech
Theses Title: Cognitive construct of attachment by addicted people Autor: Ivana Křížová ABSTRACT This dissertation thesis aims to the theme of attachment as a cognitive construct. The purpose is to explore if is a relation between attachment style and the cognitive constructs that are associated with it by addicted people. The thesis is based on on the theory of personal constructs and personal meaning of events in the life of people. The theoretical part describes theory of attachment, cognitive constructs and addiction. The empirical part describes research design and data analysis. To the research was used a research battery that measured attachment style, early maladaptive schemas and cognitive constructs related to attachment. The research battery consisted of Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR), Young Schemas Questionnaire (YSQ) and non-standardized Cognitive Construct Questionnaire (DKK). The research group consisted of 91 probands, probands with addicted disorder, probands with psychiatric disorder and non-clinical population. Results are partly confirmed relation between cognitive constructs and attachment style. It was confirmed that the consensus of measurement of the attachment styles is significantly higher in the safe style of attachment. Addicted... Název práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech Řešitel: Ivana Křížová ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá tématem citové vazby jako kognitivního konstruktu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech vztah mezi typem citové vazby a kognitivními konstrukty, které se k ní váží. Práce vychází z teorie o tvorbě osobnostních konstruktů a významů na události v životě jedince. Teoretická část se věnuje popisu citové vazby, kognitivních konstruktů a závislostní problematiky. Empirická část popisuje design výzkumu a analýzu dat. Výzkum byl realizován pomocí výzkumné baterie, která měřila typ citové vazby, raná maladaptivní schémata a kognitivní konstrukty vztahující se k citové vazbě. Výzkumná baterie se skládala z metod Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR) , Young Schmeas Questionnaire (YSQ) a nestandardizovaného Dotazníku kognitivních konstruktů (DKK). Výzkumný soubor se skládal z celkem 91 respondentů, výzkumné skupiny složené z respondentů s diagnostikovaným syndromem závislosti a dvou srovnávacích skupin, skupiny respondentů z neklinické populace a skupiny respondentů s psychiatrickým onemocněním. Zjištěné výsledky částečně potvrzují vztah mezi kognitivními... Keywords: Citová vazba; kognitivní konstrukty; raná maladaptivní schémata; osobnostní konstrukty; syndrom závislosti; Attachment; Cognitive Constructs; Early Maladaptive Schemas; Personality Constructs; Addiction Disorder Available in a digital repository NRGL
Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech

Theses Title: Cognitive construct of attachment by addicted people Autor: Ivana Křížová ABSTRACT This dissertation thesis aims to the theme of attachment as a cognitive construct. The purpose is to ...

Křížová, Ivana; Soukupová, Tereza; Lacinová, Lenka; Šulová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Problém filosofie v arabském středověkém myšlení
Šenk Kopecká, Pavlína; Hogenová, Anna; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena
2018 - Czech
Medieval philosophy in the Arabic world has sought to harmonize the Greek philosophic tradition with the Islamic religion. Many rulers, scholars and theologians were against this intellectual approach and defend the Islam from the philosophers. The position of philosophy and its followers in the Arabic realm was therefore uneasy. Many scholars had to hide their opinions between the lines and avoid to doing philosophy publicly. Alongside the unfriendly environment, the position of philosophy in the Arabic society was also determined by common notion of scholars, that the revealing of the philosophical thoughts can be harmful for uneducated citizen, as well as influenced by mysticism. The aim of this thesis is to summarize the main philosophical approaches responding to the problematic position of philosophy in the Arabic world. Crucial will be the philosophy of solitary by Ibn Bajja, where the author seeks to bond tight the philosopher's life with the city and thus present a new role of philosopher in the Arabic society. Keywords Ibn Bajja, Rule of the Solitary, Al-Farabi, Political Regime, Aristotle, Nicomachean Ethics, Plato, The Republic, political philosophy, mysticism, ethics, philosopher, virtue, city, weeds, knowledge, governance, happiness Středověká filozofie v arabském prostředí usilovala o harmonizaci řeckého dědictví s náboženskou tradicí. Proti těmto snahám s cílem obrany náboženství před filozofy velmi ostře vystupovali mnozí vládci, učenci a teologové. Postavení filozofů v arabském světě proto nebylo jednoduché. Mnozí museli své teze skrývat mezi řádky vědeckých spisů a vyhýbat se veřejnému filozofování. Vedle nepřátelského prostředí určovalo místo filozofie v tehdejší společnosti také mezi učenci všeobecně sdílené přesvědčení o škodlivosti filozofických názorů prezentovaných nepřipravenému posluchači a rozvoj arabské mystiky. Práce má za cíl zmapovat hlavní přístupy tehdejších filozofů reagujících na problematické postavení filozofie v arabském světě. Stěžejní bude pojetí Ibn Bádždži, který se ve své filozofii osamoceného snaží velmi důrazně spojit obec s životem filozofa a nabízí tak v arabské filozofii nové pojetí role filozofa ve společnosti. Klíčová slova Ibn Bádždža, Řízení osamoceného, al-Fárábí, Aforismy státníkovy, Aristotelés, Etika Nikomachova, Platón, Ústava, politická filozofie, mystika, etika, filozof, ctnost, obec, plevel, poznání, řízení, blaženost Keywords: Ibn Bádždža; Řízení osamoceného; al-Fárábí; Aforismy státníkovy; Aristotelés; Etika Nikomachova; Platón; Ústava; politická filozofie; mystika; etika; filozof; ctnost; obec; plevel; poznání; řízení; blaženost; Ibn Bajja; Rule of the Solitary; Al-Farabi; Political Regime; Aristotle; Nicomachean Ethics; Plato; The Republic; political philosophy; mysticism; ethics; philosopher; virtue; city; weeds; knowledge; governance; happiness Available in a digital repository NRGL
Problém filosofie v arabském středověkém myšlení

Medieval philosophy in the Arabic world has sought to harmonize the Greek philosophic tradition with the Islamic religion. Many rulers, scholars and theologians were against this intellectual approach ...

Šenk Kopecká, Pavlína; Hogenová, Anna; Semrádová, Ilona; Kalábová, Helena
Univerzita Karlova, 2018

Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model
Soukeník, Štěpán; Hejlová, Denisa; Just, Petr; Eibl, Otto
2018 - English
This dissertation thesis titled 'Government Communication in the Czech Republic: Or- ganisation, Perception, and New Theoretical Model' is a seminal, exploratory work which contextualizes and maps the development of government communication in the Czech Republic from its foundation to the present time with a primary research emphasis on the years between 2015 and 2017. Stemming from interdisciplinary theoretical sources within media and communication, public policy, and management scholarship, the thesis rede- fines the way of thinking about government communication. It applies stakeholder theory paradigm by researching government institutions, private sector, and news media as three important actors of government communication. Analysing the organization, perception, and tensions of government communication, the dissertation thesis aims to introduce new theoretical model of government communication and provide the government, private sector, and other societal actors with challenging perspectives on their practices and status quo. Dizertační práce s názvem "Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model" je explorativní prací, která mapuje vývoj vládní komunikace v České republice od svého vzniku do současnosti s primárním výzkumným zaměřením na časové období mezi lety 2015 a 2017. Vychází z interdisciplinárních teoretických zdrojů v rámci mediálních a komunikačních studií, politologie, veřejné správy a ma- nagementu a redefinuje tak náhled na vládní komunikaci. Práce zkoumá státní správu, soukromý sektor a zpravodajská média jako tři důležité aktéry vládní komunikace. Cílem práce je navrhnout nový teoretický model fungování vládní komunikace, popsat organi- zaci, vnímání a zásadní problémy vládní komunikace v České republice. Dizertační práce má zároveň ambici poskytnout státní správě, privátnímu sektoru a široké veřejnosti pod- nětné náhledy na jejich chování a status quo. Keywords: Vládní komunikace; komunikace státní správy; teorie stakeholderů; public affairs; strategická komunikace; zpravodajská média; veřejná sféra; Česká republika; Government communication; public sector communication; stakeholder theory; pu-blic affairs; strategic communication; new s media; public sphere; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Vládní komunikace v České republice: Organizace, vnímání a nový teoretický model

This dissertation thesis titled 'Government Communication in the Czech Republic: Or- ganisation, Perception, and New Theoretical Model' is a seminal, exploratory work which contextualizes and maps the ...

Soukeník, Štěpán; Hejlová, Denisa; Just, Petr; Eibl, Otto
Univerzita Karlova, 2018

Zapojení svalů horní části těla u vybraných způsobů běhu na lyžích a při napodobivých cvičeních
Horyna, Roman; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
2018 - Czech
Title: Upper body muscles activity in V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2 Objectives: Comparison of involvement upper body muscles during V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2. Methods: Comparative analysis: the dates were measured by surface electromyography and 2-D video-analysis. Results: We found statistically significant coordination similarity by comparisons muscle preactivation and activation during V2 skating technique and double poling. Trunk flexors musculus obliquus abdominis externus and musculus rectus abdominis showed unlike the main propulsion muscles, musculus pectoralis major, musculus triceps brachii and musculus latissimus dorsi, significantly higher preactivation during V2 skating technique and double poling in comparison to skiing machine Concept 2. Activation of the main propulsion muscles on a skiing machine Concept 2 is significantly higher than during V2 skating technique and double poling. Skiing machine Concept 2 cannot be considered as a specific training method for cross-country skiing. Long-term application may cause disruption of double poling technique. Key words: Cross country skiing, V2 skating technique, double poling, skiing machine Concept 2 (SkiErg), kinesiology, surface electromyography Název: Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 Cíl: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti aktivace sledovaných svalů horní části těla v průběhu odpichu při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Metody: Komparační analýza elektromyografických signálů svalové aktivity v kombinaci s plošnou kinematickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Prokázali jsme statisticky významnou koordinační podobnost v elektromyografických záznamech preaktivace a aktivace svalů při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Flexory trupu musculus obliquus abdominis externus a musculus rectus abdominis vykazovaly na rozdíl od hlavních propulzních svalů musculus pectoralis major, musculus triceps brachii a musculus latissimus dorsi významně větší velikost preaktivace při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém oproti napodobivému cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2. Aktivace hlavních propulzních svalů při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 je významně větší než při oboustranném bruslení jednodobém a soupažném běhu prostém. Běžkařský... Keywords: běh na lyžích; soupažný běh prostý; oboustranné bruslení jednodobé; běžkařský trenažer Concept 2 (SkiErg); kineziologie; povrchová elektromyografie; Cross country skiing; V2 skating technique; double poling; skiing machine Concept 2 (SkiErg); kinesiology; surface electromyography Available in a digital repository NRGL
Zapojení svalů horní části těla u vybraných způsobů běhu na lyžích a při napodobivých cvičeních

Title: Upper body muscles activity in V2 skating technique, double poling and on a skiing machine Concept 2 Objectives: Comparison of involvement upper body muscles during V2 skating technique, double ...

Horyna, Roman; Kračmar, Bronislav; Jandová, Soňa; Hnízdil, Jan
Univerzita Karlova, 2018

"Návrat svalů a tuku zpět na kosti": 3D analýza vlivu tělesné kompozice a hmotnosti na kostní architekturu
Lacoste Jeanson, Alizé; Brůžek, Jaroslav; Velemínský, Petr; Friedl, Lukáš
2018 - English
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ARCHITEKTURU "PUTTING FLESH AND FAT BACK ONTO THE BONES": A 3D ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BODY COMPOSITION AND MASS ON BONE ARCHITECTURE Disertačnn prace Doctoral thesis Školitel Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc, PhD, HDR Praha, 2018 Prague, 2018 Charles University Faculty of Science Department of Anthropology and Human Genetics Abstract The understanding of biomechanics is essential to various studies in bioanthropology. Bone is a living tissue that constantly remodels in order to functionally adapt to biomechanical constrains. Long bones diaphyses in particular have been subjected to various analyses notably because the application of beam engineering principles has rendered possible the evaluation of their resistance to various directional constrains based on their shape. Body mass estimation methods lie on this principle. Body mass is partially used since the nineties as a proxy to control the influence of body size on bone's architecture prior to interpreting variations between populations. More recently, they have been used to estimate physical status (i.e. emaciation, norm, obesity).... Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ARCHITEKTURU "PUTTING FLESH AND FAT BACK ONTO THE BONES": A 3D ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BODY COMPOSITION AND MASS ON BONE ARCHITECTURE Disertačnn prace Doctoral thesis Školitel Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc, PhD, HDR Praha, 2018 Prague, 2018 Charles University Faculty of Science Department of Anthropology and Human Genetics Abstrakt Porozumění biomechanice je nezbytné pro různé studie v bioantropologii. Kost je živá tkáň, která se neustále remodeluje, aby se funkčně přizpůsobila biomechanickým omezením. Studovány jsou zejména diafýzy dlouhých kostí, které následují principy tzv. "beam engineering" (studium pevnosti stavebních konstrukcí), což umožňuje hodnotit odolnost kostí vůči různým směrovým omezením na základě jejich tvaru. Na tomto vztahu jsou založeny metody odhadu tělesné hmotnosti. Jsou částečně používány od devadesátých let jako prostředník ke kontrole vlivu tělesné velikosti na kostní architekturu pro interpretaci variability mezi populacemi. V současné době se používají také k odhadu fyzického stavu (např. podváha, normální váha, obezita). Na souboru 64 jedinců se známou... Keywords: tělesná hmotnost; kostra; bioarcheologie; forenzní antropologie; Body mass; human skeleton; bioarcheology; forensic anthropology Available in a digital repository NRGL
"Návrat svalů a tuku zpět na kosti": 3D analýza vlivu tělesné kompozice a hmotnosti na kostní architekturu

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Antropologie a Genetika člověka Alizé Lacoste Jeanson, M.Sc. "NÁVRAT SVALŮ A TUKU ZPĚT NA KOSTI": 3D ANALÝZA VLIVU TĚLESNÉ KOMPOZICE A HMOTNOSTI NA KOSTNÍ ...

Lacoste Jeanson, Alizé; Brůžek, Jaroslav; Velemínský, Petr; Friedl, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Antropologická studie prořezávání stálých zubů
Šindelářová, Romana; Broukal, Zdeněk; Špidlen, Miloš; Izakovičová Hollá, Lydie
2018 - Czech
The introduction to the dissertation is devoted to a brief overview of the development and emergence of teeth and the characteristics of the internal and external influences that affect the emergence. In addition to the influence of physical constitution on permanent teeth emergence, other factors such as socioeconomic influences, premature birth, premature loss of deciduous teeth, or the influence of craniofacial morphology are described. The term biological age and the possibilities of its determination were also discussed. In research part we carried out research into permanent tooth emergence in Czech children aged 4 to 15, as a knowledge of the timing and sequence of the emergence of permanent is important for dental prevention treatment planning, particularly in orthodontics and pediatric dentistry and also is essential in forensic anthropology for the estimation of an individual's age. We also focused on the evaluation of the differences in the time of emergence of the contralateral and opposing permanent teeth. Attention was also paid to some important internal and external factors that affect the time of emergence of the permanent dentition. Our results were compared with the conclusions of similar studies conducted throughout the world. Key words: permanent teeth, emergence time,... Úvod disertační práce je věnován stručném přehledu o problematice vývoje a prořezávání zubů a charakteristice vnitřních a vnějších vlivů, které erupci ovlivňují. Kromě vlivu tělesné konstituce na prořezávání stálých zubů jsou popsány i další faktory, mezi něž patří socioekonomické vlivy, předčasný porod, předčasné ztráty dočasných zubů nebo vliv kraniofaciální morfologie. Blíže byl specifikován také pojem biologický věk a možnosti jeho určení. V praktické části jsme sledovali prořezávání stálých zubů u českých dětí ve věku 4-15 let, neboť znalost pořadí a doby prořezávání stálých zubů je důležitá pro správné plánování preventivních opatření, pro diagnózu a plán léčby ve stomatologii. Dále jsme se zaměřili na hodnocení rozdílů v době prořezání stálých zubů kontralaterálních (pravá/levá strana) a antagonistických (horní/dolní čelist). Pozornost byla věnována také některým významným vnitřním a vnějším faktorům, které dobu prořezávání stálé dentice ovlivňují. Naše výsledky jsme konfrontovali se závěry obdobně zaměřených studií realizovaných ve světě. Klíčová slova: stálé zuby, doba prořezávání, prevence, děti, Česká republika Keywords: stálé zuby; doba prořezávání; prevence; děti; Česká republika; permanent teeth; emergence time; prevention; children; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Antropologická studie prořezávání stálých zubů

The introduction to the dissertation is devoted to a brief overview of the development and emergence of teeth and the characteristics of the internal and external influences that affect the emergence. ...

Šindelářová, Romana; Broukal, Zdeněk; Špidlen, Miloš; Izakovičová Hollá, Lydie
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases