Number of found documents: 7927
Published from to

České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
2018 - Czech
The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in Czech language of his works. The study is divided into two symmetrical (in time) parts: the first one focuses on Kafka's reception in his lifetime (1909-1922), the second one on the reception after his death (1924-1939). In the first part, translations of Kafka's office publications are analyzed in the context of their origin, Kafka's part (as an author) in the formation of the original texts as a source for their translation and set in the context of his belletristic works; in the prosopographically oriented analysis the aim is further focused on the reception of Kafka's belletristic texts in his lifetime and on different strategies of translation by authors who translated his texts into Czech during his lifetime (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafka's responses and how they are reflected in his work. The analysis in the second part is structured mainly according to the tendencies of reception whose focus shifts gradually from expressionist to surrealistic interpretations; the analysis of gradual changes of Kafka's image in the Czech press which reflects the changing reception of his... Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou časově symetrických částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909-1922), druhá recepci po jeho smrti (1924-1939). V první části jsou tematizovány překlady Kafkových úředních publikací v kontextu jejich vzniku, problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku původních textů jako zdroje pro jejich překlad a zasazení těchto textů do celku Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; pozornost je dále věnována prosopograficky orientovanému zkoumání recepce Kafkových beletristických textů za jeho života a analýze odlišných překladatelských strategií autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafkových reakcí na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých linií recepce, jejichž těžiště se postupně přesouvá od expresionisticky k surrealisticky zaměřeným interpretacím; analýza postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla zřetelně ukazuje, že Kafka nebyl ve třicátých... Keywords: Franz Kafka; literární kritika; české překlady; Franz Kafka; literary criticism; Czech translations Available in a digital repository NRGL
České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou

The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in ...

Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.
Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
2018 - Czech
(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological mechanisms underlying development of these diseases. Besides environmental factors, lifestyle and amount and composition of food, adipose tissue is a key player in the pathogenesis of obesity and its metabolic complications including insulin resistance (IR) and T2DM. Primary aim of our work was to evaluate the role of recently discovered adipokine omentin and the role of mitochondrial dysfunction in subcutaneous adipose tissue (SCAT) and in peripheral monocytes (PM) in patients with obesity and T2DM with respect to the development of insulin resistance and diabetes. A total number of 118 subjects enrolled in the study were divided into three groups: patients with obesity and T2DM (T2DM group), obese non-diabetics (OB) and healthy lean subjects as a control group (KO). Study subjects underwent several types of interventions - 2 to 3 weeks of very-low calorie diet (VLCD, energy intake 600 kcal per day), regular physical activity program or bariatric surgery (laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Results indicate that low serum omentin concentrations may contribute to development of obesity-associated... Obezita a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) patří mezi metabolická onemocnění se stále vzrůstající incidencí a prevalencí. V soustředěný na objasnění patofyziologických mechanizmů vedoucích k rozvoji těch onemocnění. Vedle faktorů vnějších, jakými jsou životní styl a skladba a množství přijímané klíčovou roli v včetně inzulínové rezistence (IR) a DM 2. typu tuková tkáň Cílem naší práce bylo hlouběji prozkoumat možnou úlohu recentně popsaného adipokinu omentinu a dále zhodnotit úlohu podkožní tukové tkáni (SCAT) a periferních monocytech (PM) při rozvoji inzulínové rezistence a diabetu u pacientů s Do studie bylo celkem zařazeno 118 jedinců rozdělených do 3 skupin: pacienti s diabetes mellitus 2. typu (T2DM), skupina pacientů s prostou obezitou (OB) a zdravé štíhlé stoupily několik typů intervencí - 2 až 3 týdny nízkokalorické diety (VLCD, denní příjem 600 kcal), program pravidelné fyzické aktivity nebo bariatrický výkon (laparoskopická tubulizace žaludku, laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Dosažené výsledky poukazují na možnou spoluúčast nízkých sérových tělesnou hmotnost a metabolický profil pacientů může být částečně zprostředkován e ukázali, že pacienti s mají mitochondriální dysfunkci ve SCAT a částečně i v PM, přičemž VLCD nevedla zásadnímu zlepšení této dysfunkce. Intervence vedoucí ke zvýšení... Keywords: obezita; diabetes mellitus 2. typu; nízkokalorická dieta; omentin; mitochondriální dysfunkce; laparoskopická tubulizace žaludku; obesity; type 2 diabetes mellitus; very-low calorie diet; omentin; mitochondrial dysfunction; laparoscopic sleeve gastrectomy Available in a digital repository NRGL
Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.

(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological ...

Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace z korálků na lidovém textilu
Tormyševa, Julija; Štěpánová, Irena; Křížová, Alena; Dědovský, Daniel
2018 - Czech
This research is devoted to beadwork applications on tradition textiles of definite regions of Bohemia and Moravia. The aim of the study is determination of significance of beadwork decoration in the traditional costume in final stage of tradition culture existence. Specificity of development of beadwork, requirements, and regional types are central subjects of this research. The thesis contains studies of relationship between glass technology development and circulation of glass beads in rural area. Impacts of cosmopolitan fashion tendencies on traditional costume, change of functions of beads in traditional dress are also considered. This research covers the period from second half of 19 sentries to first half of 20 centuries (interwar period). Key words: application, beads, beadwork applications, decoration, glass beads, seed beads, tradition costume, tradition textile. Předložená disertační práce je věnovaná aplikace ze skleněných korálků na lidových textiliích vybraných regionu Čech a Moravy. Práce je zaměřena na zjištění významu korálkového dekoru v krojích v poslední fázi existence tradiční lidové kultury. Centrálním předmětem výzkumu je specifika vývoje korálkové aplikace, její podmínky, regionální zvláštnosti a charakter. Také v práci se řeší takové otázky, jako souvislost rozvojů technologií sklářství a šíření skleněných korálku v lidovém prostředí, vlivy městských kosmopolitních módních tendencí a změna funkce korálků v kontextu transformací tradiční lidové kultury na přelomu století. Časově práce zahrnuje úsek od druhé poloviny 19. do meziválečného období. Klíčová slova: aplikace, aplikace z korálků, dekor, korálky, kroj, skleněné korálky, lidový textil, rokaj. Keywords: aplikace|aplikace z korálků|dekor|korálky|kroj|skleněné korálky|lidový textil|rokaj; application|beads|beadwork applications|decoration|glass beads|seed beads|tradition costume|tradition textile Available in a digital repository NRGL
Aplikace z korálků na lidovém textilu

This research is devoted to beadwork applications on tradition textiles of definite regions of Bohemia and Moravia. The aim of the study is determination of significance of beadwork decoration in the ...

Tormyševa, Julija; Štěpánová, Irena; Křížová, Alena; Dědovský, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Struktura zdrojové oblasti západočeských rojových zemětřesení
Bachura, Martin; Fischer, Tomáš; Zahradník, Jiří; Cesca, Simone; Wegler, Ulrich
2018 - English
Keywords: útlum seismických vln; poměr rychlostí P a S vln Available in a digital repository NRGL
Struktura zdrojové oblasti západočeských rojových zemětřesení

Bachura, Martin; Fischer, Tomáš; Zahradník, Jiří; Cesca, Simone; Wegler, Ulrich
Univerzita Karlova, 2018

Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation
Kovač, Dejan; Filer, Randall; Manacorda, Marco; Akbulut-Yuksel, Mevlude
2018 - English
vi Abstract In the first chapter of the dissertation, parental mortality is associated with a range of negative child outcomes. This paper studies the effect of paternal mortality on children's health and schooling outcomes using the universe of veterans' children born in Croatia, and all of the paternal deaths and injuries resulting from the 1991-1995 Croatian-Serbian war. Using linked administrative data, I find large negative effects of paternal death on high-school GPA, school absences, behaviour problems, and hospitalisations. I address potentially non-random selection into paternal death by using within-military unit differences in the extent of injury or death, essentially assuming that the members of a military unit all had similar probabilities of being killed or injured because they fought in the same battles. I am also able to shed light on an important mechanism underlying the estimated effects. Surviving spouses of those killed or injured were well compensated, so that the death of a father did not have a negative effect on household incomes. I find that a death or injury that occurred during the in-utero period has much larger effects than a death or injury in early childhood, suggesting that much of the negative effect is due to maternal stress In the second chapter, we answer the following... V první kapitole disertační práce ukazujeme, že úmrtnost rodičů je spojena s řadou negativních vlivů na dítě. Tento článek pojednává o vlivu otcovské úmrtnosti na zdraví dětí a jejich školní výsledky. Studovanými skupinami jsou děti veteránů narozených v Chorvatsku a výzkum se týká všech úmrtí a úrazů otců, které vyplynuly z chorvatsko-srbské války v letech 1991-1995. S využitím propojených administrativních dat jsem našel velký negativní vliv otcovy smrti na studijní průměr potomka na střední škole, na školní absence, problémy s chováním a hospitalizace. Problém potenciálně nenáhodné otcovské úmrtnosti řeším použitím rozdílů v rozsahu úrazů nebo smrti uvnitř vojenských jednotek. V podstatě předpokládám, že všichni členové jedné vojenské jednotky mají podobnou pravděpodobnost úmrtí nebo zranění, protože bojovali ve stejných bitvách. Také jsem schopen nastínit důležitý mechanismus, který je základem odhadovaných efektů. Přeživší manželky těch, kteří byli usmrceni nebo zraněni, byly dobře odškodněny, takže smrt otce neměla negativní vliv na příjmy domácností. Zjistil jsem, že úmrtí nebo zranění otce, ke kterým došlo během před narozením dítěte (in utero), mají mnohem větší účinky než úmrtí nebo zranění v raném dětství, což naznačuje, že většina negativních vlivů je důsledkem stresu matek. Je... Available in a digital repository NRGL
Essays on Conflicts and Human Capital Accumulation

vi Abstract In the first chapter of the dissertation, parental mortality is associated with a range of negative child outcomes. This paper studies the effect of paternal mortality on children's health ...

Kovač, Dejan; Filer, Randall; Manacorda, Marco; Akbulut-Yuksel, Mevlude
Univerzita Karlova, 2018

Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře
Průchová, Andrea; Dvořák, Tomáš; Činátl, Kamil; Reifová, Irena
2018 - Czech
Thesis Abstract The thesis deals with the visual content of the media of official memory, in particular the visual material of history textbooks and the exhibition of the National Museum. It examines the formal and content features of the representation of four key events of modern Czechoslovak and Czech history which entered the awareness of the general public as "eight" events: the founding of Czechoslovakia (1918), the signing of the Munich Agreement (1938), the communist coup (1948) and the invasion of the Warsaw Pact armies (1968). Moreover, it relates the modes of representation of these events to the issue of the political transition of 1989. By means of mixed methods research, it examines a sample of textbooks published during the communist era (1967, 1973, 1982, 1983, 1983), the post-communist era (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011) and the exhibits from the permanent exhibition Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood (opened in 2009). In its findings, the thesis presents 34 visual memory figures related to the representation of the selected historical events. It points out the circulation of these images between the medium of the textbook and the historical exposition, thus following the dynamic concept of memory discussed in the theoretical part of the thesis. It finds both... dizertační práce Práce se zabývá vizuálním obsahem médií oficiální paměti, konkrétně vizuálním materiálem dějepisných učebnic a výstavní expozicí Národního muzea. Zkoumá formální i obsahové rysy zobrazování čtyř klíčových událostí moderních československých a českých dějin, jež vstoupily do povědomí široké veřejnosti jako "osmičkové" události; tj. založení Československa (1918), podpis mnichovské dohody (1938), komunistický převrat (1948) a invazi vojsk Varšavské smlouvy (1968). Způsoby zobrazování těchto událostí navíc vztahuje k problematice politické tranzice roku 1989. Pomocí smíšeného výzkumu zkoumá vzorek učebnic vydaných během komunistického období (1967, 1973, 1982, 1983, 1983), postkomunistické éry (1995, 1996, 1999, 1999, 2000, 2009, 2011) a exponátů pocházejících ze stálé výstavy Křižovatky české a československé státnosti (otevřena 2009). Ve svých závěrech práce představuje 34 vizuálních paměťových figur vážoucích se k zobrazování zvolených historických událostí. Poukazuje na cirkulaci těchto výjevů mezi médiem učebnice a historické expozice, čímž navazuje na dynamické pojetí paměti rozpracované v teoretické části práce. Nachází rozdíly, avšak i shody v obsahovém pojetí obrazové reprezentace moderních dějin dějepisnou didaktikou komunistického a postkomunistického období a označuje... Keywords: kulturní paměť; dějepisná didaktika; vizuální kultura; vizuální gramotnost; remediace; postkomunismus; cultural memory; history didactics; visual culture; visual literacy; remediation; post-communism Available in a digital repository NRGL
Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře

Thesis Abstract The thesis deals with the visual content of the media of official memory, in particular the visual material of history textbooks and the exhibition of the National Museum. It examines ...

Průchová, Andrea; Dvořák, Tomáš; Činátl, Kamil; Reifová, Irena
Univerzita Karlova, 2018

Studium vývojových,biochemických a molekulárních aspektů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku
Kolářová, Hana; Honzík, Tomáš; Drahota, Zdeněk; Morava Kozicz, Eva
2018 - English
Inborn errors of metabolism represent a heterogenous group of rare conditions, most having an incidence of less than 1 in 100,000 births. Because of their low prevalence, they are on the margin of attention of general research and even more so of large pharmaceutical companies. Study of rare diseases is the only way to design therapeutic options in order to improve quality of life of affected patients. Present Thesis particularly focuses on disturbances in mitochondrial energy metabolism. The main goals were the characterization of mitochondrial biogenesis within foetal development, as well as in childhood and adulthood. Another aim was to define clinical, biochemical and molecular aspects of mitochondrial optic neuropathies in childhood and adulthood. This work supported the earlier observations that gestational week 22 is the edge of viability, which has to be taken into account in upcoming discussions about guidelines on resuscitation of preterm neonates. Secondly, over last four years, we managed to examine and describe large cohort of patients with optic neuropathies based on a mitochondrial dysfunction. We have managed to characterize the biochemical and molecular-genetic background in more than 200 patients, and both selected cases (LHON/MELAS overlap syndrome) and cohort studies (MELAS,... Dědičné poruchy metabolismu představují heterogenní skupinu vzácných onemoc- nění, jež obvykle postihují méně než 1 na 100 000 živě narozených dětí. Vzhledem k jejich nízké prevalenci zůstávají často na okraji zájmu základního i aplikovaného výz- kumu farmaceutických společností. Studium vzácných onemocnění představuje jediný způsob jak zlepšit prognózu pacientů. Předkládaná dizertační práce se věnuje především problematice poruch mitochondriálního metabolismu. Jejím záměrem bylo charakterizovat mitochondriální biogenezi během fetálního období a v průběhu dětského i dospělého věku. Další část se zabývá studiem mitochondriálních neuropatií optiku na klinické, biochemické a molekulárně-genetické úrovni. Tato práce významně podpořila dřívější nález, že 22. gestační týden je kritickou periodou pro viabilitu plodu, což je nutno zvážit především při tvorbě doporučení pro resuscitaci nedonošených novorozenců. Další přínosem byla charakterizace velkého souboru pacientů s neuropatiemi optiku na podkladě mitochondriální dysfunkce. Podařilo se nám charakterizovat více než 200 pacientů na biochemické a molekulárně- genetické úrovni, kteří byli popsáni jak v kazustických sděleních (LHON/MELAS překryvný syndrom), tak i v mezinárodních kohortových studiích (MELAS, DOA, extraokulární příznaky LHON). Hlavním... Keywords: mitochondrie; biogeneze; vývoj; mitochondriální neuropatie optiku; Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON); mitochondrion; biogenesis; development; mitochondrial optic neuropathies; Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) Available in a digital repository NRGL
Studium vývojových,biochemických a molekulárních aspektů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku

Inborn errors of metabolism represent a heterogenous group of rare conditions, most having an incidence of less than 1 in 100,000 births. Because of their low prevalence, they are on the margin of ...

Kolářová, Hana; Honzík, Tomáš; Drahota, Zdeněk; Morava Kozicz, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Partnery v podniku, domácnosti i životě
Pospíšilová, Marie; Křížková, Alena; Piscová, Magdaléna; Rašticová, Martina
2018 - Czech
This PhD thesis builds on the current trends in the research on entrepreneurship and gender, which pay attention to the fact that women are being excluded from or ignored by the entrepreneurship research and that female entrepreneurship is studied and assessed from a male perspective and no attention is paid to important contexts which affect the situation of entrepreneurs. With regard to this criticism, the focus is on the embeddedness of entrepreneurship in various contexts. In order to approach this issue I use the institutional perspective and I look for relations with formal and informal institutions in the Czech Republic and Slovakia. The research deals with entrepreneurial couples as it is possible to look into their entrepreneurial embeddedness in the domestic context. The aim of the thesis is to provide a micro-insight into the construction of role distribution in the domestic and work area and show how these constructions are justified by cultural repertoires. I look into the negotiation of roles in heterosexual couples by the method of qualitative interviews which I carried out with each of the partners individually. Thanks to his method it is also possible to study the suppressed voices in the couple (more often female than male). I analysed the data using the social constructivist... Tato disertační práce navazuje na současné směřování výzkumu podnikání a genderu, které upozorňuje na dosavadní vylučování či opomíjení žen ve výzkumu podnikání. Kritický pohled se zaměřuje i na aplikování mužské perspektivy při zkoumání a posuzování ženského podnikání, a na přehlížení důležitých kontextů, které situaci podnikajících ovlivňují. S ohledem na tuto kritiku se zaměřuji na zakotvení podnikání v nejrůznějších kontextech. Pro uchopení tohoto problému využívám institucionální perspektivu, hledám souvislosti s formálními i neformálními institucemi v Čechách a na Slovensku. Výzkum se zabývá podnikatelskými páry, na kterých lze zkoumat zakotvenost podnikání mimo jiné v domácí oblasti. Cílem práce je poskytnout mikropohled na konstrukci rozdělování rolí v domácí a podnikatelské sféře a na to, jakým způsobem jsou tyto konstrukce zdůvodňovány pomocí kulturních repertoárů. Vyjednávání rolí v páru zkoumám u heterosexuálních partnerství metodou kvalitativních rozhovorů s každým z partnerů zvlášť. To mi umožňuje zkoumat i potlačované hlasy (častěji ženské) v páru. Data analyzuji s využitím sociálně konstruktivistického přístupu k zakotvené teorii. Výsledky práce ukazují na základní problémy, které byly při konstrukci domácích a pracovních rolí důležité. Jedná se o genderové nerovnosti v konstrukci... Keywords: společné podnikání partnerů; zakotvenost podnikání; gender; kvalitativní výzkum; kulturní repertoáry; copreneurship; embeddedness; gender; qualitative research; cultural repertoires Available in a digital repository NRGL
Partnery v podniku, domácnosti i životě

This PhD thesis builds on the current trends in the research on entrepreneurship and gender, which pay attention to the fact that women are being excluded from or ignored by the entrepreneurship ...

Pospíšilová, Marie; Křížková, Alena; Piscová, Magdaléna; Rašticová, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice
Ivánková, Markéta; Březinová, Helena; Polách, Vladimír; Malaníková, Michaela Antonín
2018 - Czech
Courtesy and Women in the Scandinavian Knightly Epic Abstract The aim of this dissertation was synchronic and diachronic evaluation of gender roles in Scandinavian courtly epic from its beginning in the 13th century until the end of the 15th century. Its different conceptions of women, love, and courtesy were chosen as criteria, which make the main specifics of continental courtly fashion apparent - of the fashion which these translations were meant to introduce into Scandinavia. Besides literary analyses of gender norms, we have considered texts of pragmatic nature and even selected artefacts of material culture. Our focus, therefore, included a broader social, cultural, and political context of this literature and social norms and literary conventions of other contemporary literary genres in Scandinavia. Our work is based not only on primary sources and findings of literary history, but also on interdisciplinary research. Our analyses demonstrate the destabilisation and redefinition of gender boundaries in Old Norse literature, which was caused by translations of knightly epic, where the male hero was allowed so far unparalleled degree of sensitivity and feminine openness of emotions. Prior to these translations, honour and status of any man, who would humbly beseech his beloved like the heroes of... Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice Abstrakt Cílem práce bylo synchronní i diachronní hodnocení genderových rolí ve skandinávské dvorské epice od jejích počátků ve 13. století až do konce 15. století. Právě rozdílná chápání ženy, lásky a dvornosti byla vybrána jako kritéria, na nichž jsou patrná zásadní specifika kontinentální dvorské kultury, kterou měly překlady do skandinávského prostoru vnést. Kromě literárních analýz genderových norem jsme pracovali i s texty pragmatické povahy a zvážili i vybrané artefakty hmotné kultury. Zaměřili jsme se tedy i na širší společenský a kulturně- politický kontext této literatury spolu se společenskými normami a literárními konvencemi ostatních literárních žánrů tehdejší skandinávské literatury. Práce nečerpá pouze z primárních textů a literárněvědných poznatků, ale i z mezioborového výzkumu. Naše analýzy dokládají znejistění a redefinici hranic genderu ve staroseverské literatuře, k níž došlo vlivem překladů rytířské epiky, jež u mužského hrdiny připouštěla dosud nevídanou míru senzitivity a feminní otevřenosti emocí. Do té doby by utrpěla čest i pozice muže, který by se milované ženě kořil tak jako hrdinové rytířských ság nebo kurtoazní lyriky zlomkovitě dochované v Norsku. Právě toto znejistění genderových hranic je v islandských textech 14. a 15. století,... Keywords: ságy|ženy|rytířství|gender|staroseverský; sagas|women|chivalry|gender|Old Norse Available in a digital repository NRGL
Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice

Courtesy and Women in the Scandinavian Knightly Epic Abstract The aim of this dissertation was synchronic and diachronic evaluation of gender roles in Scandinavian courtly epic from its beginning in ...

Ivánková, Markéta; Březinová, Helena; Polách, Vladimír; Malaníková, Michaela Antonín
Univerzita Karlova, 2018

Biogeneze mitosomů Giardia intestinalis
Voleman, Luboš; Doležal, Pavel; Faso, Carmen; Dawson, Scott C.
2018 - English
7 ABSTRACT Mitochondria of opisthokonts undergo permanent fusion and fission throughout the cell cycle. Keeping these two processes in balance is vital for various aspects of mitochondrial and cellular homeostasis. Both mitochondrial fusion and division mechanisms are controlled by highly conserved dynamin-related GTPases that are present in all kingdoms of life. The aspects of mitochondrial dynamics outside the opisthokonts is, however, almost completely unexplored phenomenon. In our work, we introduced a tool for live imaging of the reduced forms of mitochondria into model organisms Giardia intestinalis and Trichomonas vaginalis, anaerobic protist parasites from the Excavata supergroup of Eukaryotes. Using this technique, we investigated the dynamics of the mitosomes, the simplest forms of mitochondria, of G. intestinalis. The division of mitosomes is restricted to Giardia mitosis and is absolutely synchronized with the process. The synchrony of the nuclear and the mitosomal division persists also during the encystation of the parasite. Surprisingly, the sole dynamin-related protein of the parasite seems not to be involved in mitosomal division. However, throughout the cell cycle mitosomes associate with the... 8 ABSTRAKT Mitochondrie opisthokont neustále fúzují a dělí se v průběhu celého buněčného cyklu. Udržení těchto dvou procesů v rovnováze je pro buňku zásadní. Mitochondriální fúze i dělení jsou řízeny dynaminovými GTPázami, které jsou konzervovány napříč všemi organismy. Jak mitochondriální fúze a dělení probíhá mimo zmíněnou skupinu organismů téměř není známo. V naší práci jsme se zabývali zavedením fluorescenčního značení pro live imaging do organismů G. intestinalis a T. vaginalis, jednobuněčných parazitů ze skupiny Excavata. Pomocí této metody jsme poté zkoumali dynamiku mitosomů, nejjednodušších forem mitochondrií, u G. intestinalis. Zjistili jsme, že dělení mitosomů probíhá během mitozy, se kterou je absolutně synchronizováno, a že ke stejné synchronizaci dochází také během encystace parazita. Dále jsme objevili, že během buněčného cyklu jsou mitosomy spojené s endoplasmatickým retikulem, nicméně charakter tohoto spojení není znám, jelikož genom Giardie nekóduje žádný ze známých proteinů zodpovědných za zprostředkování tohoto kontaktu. Prozatím jediným proteinem nalezeným v místech kontaktu mitosomů a endoplasmatického retikula je acyl-CoA syntetáza 4, enzym biosyntézy lipidů. Také jsme se zabývali hledáním dalších potenciálních mitosomálních ... Keywords: mitochondriální dynamika; DRPs; ERMES; Giardia intestinalis; mitosomy; mitochondrial dynamics; DRPs; ERMES; Giardia intestinalis; mitosomes Available in a digital repository NRGL
Biogeneze mitosomů Giardia intestinalis

7 ABSTRACT Mitochondria of opisthokonts undergo permanent fusion and fission throughout the cell cycle. Keeping these two processes in balance is vital for various aspects of ...

Voleman, Luboš; Doležal, Pavel; Faso, Carmen; Dawson, Scott C.
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases