Number of found documents: 1683
Published from to

Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)
EDME, Anais; KRIST, Miloš
2017 - English
Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají před kopulací. Sekundární pohlavní znaky mohou být indikátory samčí kvality, a proto by pro ně samice měly mít preference. Samci s většími ornamenty mohou získat více partnerek a zvýšit tak počet svých potomků. Samice mohou volbou svých sociálních partnerů získat přímý i nepřímý, genetický užitek. Když ale mají samice nepreferovaného sociálního partnera, mohou si za toho extra-párového vybrat samce s lepšími znaky, než jaké má ten sociální, protože extra-pároví samci samicím žádný přímý užitek neposkytují a tak se dá očekávat, že jim poskytují užitek nepřímý. Když samice kopuluje s více samci, konkurují si jejich spermie o oplodnění sady vajíček. Výsledek této kompetice spermií a tedy počet potomků by měl být ovlivněn délkou spermií. Pokud je pohlavní výběr silný, jak tomu bývá v případě vysoké míry extra-párové paternity, stabilizující selekce by měla snižovat aditivní genetickou varianci pro délku spermie, v důsledku čehož by měly spermie optimální morfologii pro vítězství v konkurenci s ostatními samci. Tato práce se zaměřuje na pre-kopulační a post-kopulační fáze pohlavního výběru u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), migrujícího pěvce s vysokou mírou extra-párové paternity. Manipulovali jsme sekundární pohlavní znaky samců, abychom zjistili, zda si na jejich základě samice vybírají partnera. Genetické analýzy nám umožnily přiřadit k mláďatům jejich genetické otce a zjistit míru extra-párové paternity. Srovnávali jsme pak znaky samců, kteří zplodili mláďata ve stejném hnízdě. Zaznamenávali jsme také přílet samců na hnízdiště a vzdálenosti mezi jednotlivými hnízdy, což jsou faktory, které mohou ovlivňovat výběr partnera a paternitu. Spermie jsme odebírali v různých fázích hnízdní sezóny, abychom zjistili, jak se v sezóně mění jejich délka a variabilita. Na základě dlouhodobých pozorování jsme sestavili rodokmen dané populace a pomocí kvantitativně genetického modelu jsme zjistili jaká část variability v délce spermií je daná geneticky a jaká prostředím. Samice si nevybíraly za sociální partnery jen samce s většími ornamenty. Samci s většími ornamenty byli dokonce na konci sezóny pro samice méně atraktivní a měli ve svých sociálních hnízdech více extra-párových mláďat. Extra-pároví samci neměli větší ornamenty než samci sociální, ale obě tyto skupiny měly větší ornamenty než jiní samci dostupní v blízkosti sledovaných hnízd. Časný přílet umožnil samcům lepší ochranu paternity ve vlastních hnízdech. Samci s velkými ornamenty nezplodili více extra-párových mláďat v jiných hnízdech a ani délka spermií neměla vliv na úspěch oplodnění. Délka spermií vykazovala v průběhu sezóny fenotypickou plasticitu a byla středně heritabilní. Další výzkum by se měl zaměřit na prostředí, ve kterém probíhá kompetice spermií. Dosavadní studie, které se pokoušely zjistit, jaké znaky spermií mají vliv na jejich fertilizační úspěšnost, neuvažovaly možný vliv kryptické volby samice. Pro lepší porozumění selekčních tlaků na morfologii spermií je třeba více studií, které by zjišťovaly heritabilitu tohoto znaku v přírodních populacích a také jeho ovlivnění prostředím. Třebaže genomy mnoha druhů jsou již osekvenovány, geny zodpovědné za znaky spermií stojí dosud stranou zájmu. Jejich znalost by nám napomohla pochopit, jakou roli hrají genetické procesy v diverzitě spermií. Sexual selection is one of the forces that lead evolution and may happen at different times during the reproductive period. Mate choice and extra-pair mate choice are forms of pre-copulatory selection. Secondary sexual traits may be indicators of male quality and females should express preferences for those traits. Males with larger ornaments may be able to obtain more partners and increase their number of offspring. Females may obtain direct benefits and/or indirect genetic benefits from their social mate. But when mated to non-preferred males, females may choose an extra-pair mate with superior traits than their social mate, since females usually do not receive direct benefits from extra-pair mates and are therefore expecting to receive indirect benefits. As females copulate with many males, sperm from different males compete to fertilize the set of ova. Sperm length should influence the outcome of sperm competition and the ability to produce more offspring. Under strong sexual selection (high rate of extra-pair paternity), stabilizing selection should decrease the genetic additive variance of sperm length to allow an optimum sperm morphology to outcompete sperm from other males. This thesis focuses on the pre- and post-copulatory steps of sexual selection in the collared flycatcher (Ficedula albicollis), a migratory bird with a high rate of extra-pair paternity. Secondary sexual traits were manipulated to determine which traits females used to select mates. Genetic analyses allowed the assignment of offspring to their genetic fathers and determined the rate of extra-paternity. Traits of males that shared paternity were compared. Arrival date and proximity of males were determined as they may influence the outcome of mate choice and paternity. Sperm were sampled at different periods of the breeding season to estimate the dynamics of sperm length variation. Long-term pedigree data and a quantitative model helped to separate the genetic and environmental variances that influence sperm length. Females did not demonstrate a consistent preference for more ornamented males as social mates. Males with large ornaments were less attractive to females late in the season and lost more within-pair paternity. Extra-pair males were not more ornamented than the males they cuckolded but both social and extra-pair males were superior to males around the females' nests. Early arrival at the breeding site allowed males to protect their within-pair paternity. Males did not win more extra-pair offspring when they were more ornamented and sperm length did not influence fertilization success. Sperm length demonstrated phenotypic plasticity throughout the breeding season and had moderate heritability. Future research should focus on the environment in which sperm competition takes place. Indeed, studies trying to identify sperm traits that make sperm successful in fertilization focus on sperm traits before the bottleneck of cryptic female choice. More studies on the heritability of sperm traits in wild populations and especially on the effect of the environment on sperm length are needed to understand how it is influenced by the pressure of selection. The genomes of many species have been sequenced, but the genes which code for sperm morphology have largely been ignored. More knowledge about the genes coding for these traits will help in understanding the genetic process acting on sperm diversity. Keywords: pohlavní výběr; volba partnera; extra-párová paternita; ornamenty; kompetice spermií; heritabilita; sexual selection; mate choice; extra-pair paternity; ornaments; sperm competition; heritability Available in digital repository of UPOL.
Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)

Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají ...

EDME, Anais; KRIST, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu
KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
2017 - English
Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení vysoké ozářenosti. Cílem studie bylo studovat 1) roli volných kyslíkových radikálů na oxidativní poškození PSII, 2) 3D strukturu PSII-LHCII superkomplexu u huseníčku a 3) tvorbu singletního kyslíku během poškození listu. K oxidaci aminokyselin D1 a D2 proteinů dochází v místě tvorby hydroxylového radikálu v blízkosti Mn4O5Ca komplexu a nehemového železa. Charakterizace aminokyselin oxidovaných hydroxylovým radikálem umožní pochopit mechanismus poškození centrálních proteiůn reakčního centra PSII. Pomocí elektronové mikroskopie a jednočásticová analýzy byla charakterizována koordinace chloropfylů na proteiny jednotlivých proteinových komplexů LHCII-PSII superkomplexu. Pomocí těchto strukturálních dat byl navržen možný přenos excitační energie z Lhcb do jádra PSII. Dále je popsána nový mechanismus tvorby singletního kyslíku triplet-tripletním přenosem excitační energie z tripletního karbonylu na molekulární kyslík, který vzniká během lipidové peroxidace při poškození listu. This thesis characterizes the role of reactive oxygen species on the structural and functional changes occurring within the photosystem II - light-harvesting complex II (PSII-LHCII) suprecomplex under high light stress. Goal of the study is focused on 1) the role of free oxygen radicals in the oxidative damage of PSII proteins, 2) characterization of a high resolution 3D structure of the PSII-LHCII supercomplex from Arabidopsis, and 3) singlet oxygen formation under leaf wounding. The oxidation of specific amino acid residues of D1 and D2 proteins was shown to nearby to the site of hydroxyl radical formation at both the Mn4O5Ca cluster and the non-heme iron. Using cryo-electron microscopy and single particle analysis, evidence was provided on the coordination of chlorophylls to the protein subunits of PSII-LHCII supercomplex. Based on the structural data, energy transfer pathway from the Lhcb proteins to the PSII core complex was proposed. Apart to well described singlet oxygen formation by triplet-triplet energy transfer from triplet excited chlorophyll to molecular oxygen under high light, singlet oxygen was shown to be formed by triplet-triplet energy transfer from triplet excited carbonyl to molecular oxygen formed by lipid peroxidation. Keywords: reaktivní formy kyslíku; fotosystém II; PSII-LHCII superkomplex; oxidativní stres; fotoinhibice; elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie; konfokální laserová skenovací mikroskopie; hmotnostní spektroskopie; CN-PAGE; elektronová mikroskopie.; reactive oxygen species; photosystem II; PSII-LHCII supercomplex; oxidative stress; photoinhibition; electron paramagnetic resonance spectroscopy; confocal laser scanning microscopy; mass spectroscopy; CN-PAGE; electron microscopy. Available in digital repository of UPOL.
Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu

Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení ...

KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Syntéza a biologická aktivita nových inhibitorů kinas.
MALÍNKOVÁ, Veronika; KRYŠTOF, Vladimír
2017 - Czech
Po objevu imatinibu se kinasy staly jednou nejintenzivněji studovanou skupinou cílů pro léčiva. Od té doby byly připraveny látky, které inhibují více než 30 druhů různých kinas, kdy převážná část z nich souvisí s rakovinou, ale i imunologickými,neurologickými, metabolickými a infekčními onemocněními. Mezi významné farmakofory patří purinové jádro a mnoho purinových derivátů se dokonce dostalo do preklinického nebo klinického testování. Tato disertační práce byla zaměřena nejprve na přípravu nových 2,6,9-trisubstituovaných purinů a jejich charakterizaci.Látky byly navrženy tak, aby vykazovaly potenciální aktivitu vůči PDGFR a FLT3. Tyto kinasy patří mezi tyrosinové kinasy často onkogenně aktivované u různých nádorových onemocnění. Bylo zjištěno, že důležitým strukturním motivem pro jejich inhibici je přítomnost 6-fenylaminopyrimidinového motivu. Součástí práce byla i charakterizace biologických účinků připravených látek na vybraných nádorových liniích, kde byla zjištěna antiproliferační aktivita a její souvislost s inhibicí kinas PDGFR a FLT3. Following the discovery of imatinib, kinases have become one of the most intensively studied target groups for pharmaceuticals. Since then, substances have been prepared that inhibit more than 30 kinds of various kinases, most of which are related to cancer but also immunological, neurological, metabolic and infectious diseases. Significant pharmacophores include the purine moiety and many purine derivatives have even undergone preclinical or clinical testing. This Ph.D. thesis was initially focused on the preparation of new 2,6,9-trisubstituted purines and their characterization. The compounds were designed to show potential activity against PDGFR and FLT3. These kinases are among tyrosine kinases often oncogenically activated in various cancer diseases. It has been found that an important structural motif for their inhibition is the presence of the 6-phenylaminopyrimidine moiety. Part of the work was also the characterization of biological effects of prepared substances on selected tumor lines, where antiproliferative activity and its association with inhibition of PDGFR and FLT3 kinases were detected. Keywords: kinasy; inhibitory kinas; 2;6;9-trisubstituované puriny; PDGFR; FLT3; kinases; kinase inhibitors; 2;6;9-trisubstituted purines; PDGFR; FLT3 Available in the UPOL Library.
Syntéza a biologická aktivita nových inhibitorů kinas.

Po objevu imatinibu se kinasy staly jednou nejintenzivněji studovanou skupinou cílů pro léčiva. Od té doby byly připraveny látky, které inhibují více než 30 druhů různých kinas, kdy převážná část z ...

MALÍNKOVÁ, Veronika; KRYŠTOF, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Between Centre and Periphery: Plays Translated from English in the Czech Theatrical System (19892009)
ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka; KNITTLOVÁ, Dagmar
2017 - English
Dizertační práce se zabývá problematikou divadelního překladu. Zaměření práce je historicko-srovnávací, součástí práce je statistický výzkum. Cílem práce je zmapovat vztahy českého divadelního systému a anglicky psaných divadelních her přeložených do češtiny a uvedených na českých scénách a zjistit, jakým způsobem jsou tato dramata zasazena do českého divadelního systému, jakým způsobem tyto dva systémy, tzn. systém původně česky psané dramatiky a systém divadelních her přeložených z cizího jazyka, vzájemně korelují a interferují, to vše v časovém horizontu, který se vztahuje k době po pádu komunismu v České republice v období po roce 1989. Vymezení tohoto časového období úzce souvisí s teorií polysystémů, z jejíchž postulátů tato práce vychází a jejichž platnost v českém divadelním systému zkoumá. Koncepty polysystémové teorie představené Itamarem Even-Zoharem v publikaci Polysystem Studies (1990) jsou dále nahlíženy z hlediska socio-kulturních přístupů k překladu a konfrontovány s jinými systémově-orientovanými studiemi. Statistický výzkum prezentuje analýzu inscenací divadelních her přeložených z anglického jazyka a uvedených na českých divadelních scénách v letech 19892009 a představuje také přehled nejuváděnějších překladatelů anglofonní dramatiky v daném období. This dissertation deals with the phenomenon of drama translation. Methodologically, the thesis builds upon works on translation history concerned with quantitative and qualitative research methods. The presented statistical findings attempt to describe relationships between the Czech theatrical system and theatrical plays translated from English into Czech and staged on the Czech stage within a defined period, i.e. the time after the Velvet Revolution and the fall of Communism in the Czech Republic. With the intention of establishing the ways in which the translated theatrical plays have been introduced and incorporated into the Czech theatrical system as of 1989, the dissertation derives its theoretical background from polystem theory. The concepts of polysystem theory have been developed by Itamar Even-Zohar specifically in Polysystem Studies (1990) and are contrasted with other socio-culturally embedded or systemically oriented translation studies. The polysystemic postulates and broadly discussed notions are analyzed and compared to the situation in the Czech theatrical system. The statistical research represents an analysis of the stage productions of theatrical plays translated from English into Czech and staged on Czech stages between 1989 and 2009. Simultaneously, the translators of Anglophone drama whose translations were staged most frequently over the researched time period in the Czech Republic are acknowledged. Keywords: divadelní překlad; teorie polysystémů; revoluce v roce 1989; postkomunistické období; divadelní systém; centrum v. periferie; postavení překladového dramatu; role překladatele; drama translation; polysystem theory; Velvet Revolution in 1989; Post-Communism; theatrical system; centre vs. periphery; position of translated drama; role of the translator Available in digital repository of UPOL.
Between Centre and Periphery: Plays Translated from English in the Czech Theatrical System (19892009)

Dizertační práce se zabývá problematikou divadelního překladu. Zaměření práce je historicko-srovnávací, součástí práce je statistický výzkum. Cílem práce je zmapovat vztahy českého divadelního systému ...

ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka; KNITTLOVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Metabolismus cytokininů zeatinového typu u jednoděložných rostlin
HLUSKA, Tomáš; GALUSZKA, Petr
2017 - English
Cytokininy jsou rostlinné hormony, deriváty adeninu s postranním řetězcem v N6 poloze. Ovlivňují mnoho fyziologických procesů. Zatímco metabolismus trans zeatinu a isopentenyladeninu, které jsou považovány za vysoce aktivní cytokininy, byl extenzivně studován, metabolismus dalších, jako cis zeatin, dihydrozeatin, či aromatické cytokininy je opomíjen. V této práci jsme použili jako model pro studium metabolických přeměn cytokininů, hlavně zeatinů, vyvíjející se kukuřičné zrno. Místo zeatin reduktasy jsme však zjistili novou enzymatickou aktivitu přeměňující trans zeatin na 6 (3 methylpyrrol 1 yl)purin. Enzym se však nepodařilo identifikovat kvůli jeho nestabilitě. Zato se nám podařilo identifikovat enzym odpovědný za cis trans isomeraci zeatinů jako nukleotidpyrofosfatasu/fosfodiesterasu. Potvrdili jsme jeho aktivitu; za substráty preferuje FAD a jiné dinukleotidy. Navrhli jsme několik jeho funkcí in planta. Dále jsme navrhli dvě nové hypotézy týkající se metabolismu a fyziologie cytokininů. První vysvětluje převahu údajně neaktivního cis zeatinu v některých rostlinách. Druhá navrhuje dvourychlostní cytokininový systém. Cytokinins are plant hormones, derivatives of adenine with side chain at the N6 position. They are involved in many physiological processes. While the metabolism of trans zeatin and isopentenyladenine, that are considered to be highly active cytokinins, was extensively studied, the metabolism of minor cytokinins as cis zeatin, dihydrozeatin and aromatic cytokinins is largely neglected. Here we used maize developing seed as model to study interconversions of cytokinins, mainly zeatins. Instead of zeatin reductase, we have detected novel enzymatic activity converting trans zeatin to 6 (3 methylpyrrol 1 yl)purine. The enzyme was not identified due to its instability. On the other hand, we have identified the causative enzyme of zeatin cis trans isomerization as nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase. Activity of the enzyme was confirmed; it prefers FAD and other dinucleotides as substrates. We proposed several functions for the enzyme in planta. Further, two novel hypotheses concerning cytokinin metabolism and physiology are presented. The first explains prevalence of cis zeatin, a purportedly inactive cytokinin, in certain species. The second one proposes a two speed cytokinin system. Keywords: anticytokininy; cis zeatin; cytokininy; enzymologie; flaviny; isomerace; kukuřice; metabolismus; nukleotidpyro-fosfatasa/fosfodiesterasa; semena; vývoj semene; zeatin cistrans isomerasa; zeatiny; Anticytokinins; cis-Zeatin; Cytokinins; Flavins; Isomerization; Kernels; Maize; Metabolism; Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase; Seed Development; Zeatin cis trans Isomerase; Zeatins Available in digital repository of UPOL.
Metabolismus cytokininů zeatinového typu u jednoděložných rostlin

Cytokininy jsou rostlinné hormony, deriváty adeninu s postranním řetězcem v N6 poloze. Ovlivňují mnoho fyziologických procesů. Zatímco metabolismus trans zeatinu a isopentenyladeninu, které jsou ...

HLUSKA, Tomáš; GALUSZKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny
KUČERA, Ondřej
2017 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny

KUČERA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Psychosociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení
KASÁČKOVÁ, Jana
2017 - Czech
Disertační práce se věnuje problematice psychosociální dimenze kvality života dospělých osob s mentálním postižením v chráněném bydlení. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretický rámec je tvořen problematikou kvality života a životní spokojenosti dospělých osob s mentálním postižením v kontextu procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. Teoretická východiska jsou v souladu s výzkumným zaměřením práce. Rešerše výzkumných prací a odborných publikací na téma kvality života a životní spokojenosti osob s mentálním postižením v chráněném bydlení poukazují, že není mnoho studií zabývajících se právě tímto paradigmatem u této cílové skupiny. Ačkoli se v současné době setkáváme v tuzemské literatuře s problematikou hodnocení kvality života jednotlivých klientských skupin, tak ve většině případů se jedná o izolované omezení se na konkrétní oblasti, nikoli širší koncept daného pojetí. Vycházíme z předpokladu, že rozhodnutí o životě dotyčné osoby nelze omezit jen na porozumění jejím potřebám vycházejících pouze z cílů služby, organizace či programu. Osoba s mentálním postižením je spotřebitelem dané služby a její vnímání a zkušenosti musí být poskytovateli služeb a dalšími brány v úvahu. Cílem výzkumu se smíšeným designem, jenž v sobě mísí prvky kvantitativního (Dotazník kvality života, Dotazník životní spokojenosti) a kvalitativního výzkumu (focus group s osobami s mentálním postižením z chráněného bydlení), je hloubková analýza a deskripce psychosociálních determinant kvality života a životní spokojenosti u osob s mentálním postižením z chráněného bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Výsledky ukázaly, že uživatelé z chráněného bydlení hodnotí kvalitu svého života lépe nežli uživatelé domovů pro osoby se zdravotním postižením, přičemž poukázaly na rozdílné vnímání a volbu jiných životních determinant v psychosociálních dimenzích. V rámci subjektivního hodnocení metodou focus group s osobami z chráněného bydlení jsou detekovány oblasti života, které mají vliv na životní spokojenost a zároveň jsou detekovány hlavní zdroje podpory a jejich role v procesu socializace jedince s mentálním postižením. Z výsledků jsou vyvozeny závěry a následná doporučení pro praxi. The dissertation deals with the psychosocial dimension of the quality of life of adults with mental disabilities in sheltered housing. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical framework deals with the quality of life and life satisfaction of adults with mental disabilities in the context of deinstitutionalisation and transformation of social services. The theoretical background is in line with the research focus of the thesis. The search for research papers and professional publications on the quality of life and life satisfaction of people with intellectual disabilities in sheltered housing indicate that there are not many studies dealing with this paradigm in this target group. Although nowadays we are meeting quality-of-life czech literature for individual client groups, it is in most cases an isolated constraint on specific areas, not the broader concept of a given conception. We assume that the decision on the life of the concerned person can not be limited only to understanding their needs based solely on the objectives of the service, organization or program. A person with a mental disability is a consumer of the service and their perception and experience must be taken into account by service providers and others. The goal of mixed design research combining quantitative elements (Quality of Life Questionnaire, Life Satisfaction Questionnaire) and qualitative research (interviews with people with intellectual disabilities from sheltered housing) is an in-depth analysis and description of psychosocial determinants of quality of life and life satisfaction for people with intellectual disabilities from sheltered housing and homes for people with disabilities. The results have shown that people with intellectual disability from sheltered housing evaluate the quality of their lives better than people with mental disabilities from institutional care for people with disabilities. The results showed different perceptions and choices of other life determinants in psychosocial dimensions. Subjective assessment of the focus group with persons with intellectual disabilities from sheltered housing has identified the main areas of life that affect life satisfaction. At the same time, the main sources of support and their role in the process of socialization of a person with intellectual disabilities are detected. The results of the recommendations for practice are drawn from the results. Keywords: kvalita života; transformace sociálních služeb; člověk s mentálním postižením; quality of life; transformation of social services; person with mental disability Available in digital repository of UPOL.
Psychosociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení

Disertační práce se věnuje problematice psychosociální dimenze kvality života dospělých osob s mentálním postižením v chráněném bydlení. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretický ...

KASÁČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Interpersonální dimenze v novinové zprávě
MOLNÁR, Ondřej; TÁRNYIKOVÁ, Jarmila
2017 - English
Předložená disertační práce se věnuje interpersonální dimenzi v novinové zprávě z pohledu žánrové analýzy. Interpersonální metafunkce je součástí každé lidské komunikace a může být studována z mnoha hledisek. Záběr předložené disertační práce byl vymezen následujícími oblastmi zájmu, které byly rozpracovány v jednotlivých kapitolách práce: 4. rétorika zpravodajských hodnot (news values) jak v psaném textu, tak v obrazovém vyjádření (tedy ve fotografiích novinové zprávy); 5. rétorika a významy obrazového materiálu v novinové zprávě; 6. rétorika titulků a novinové zprávy z pohledu textové struktury a jejich potenciál interaktivnosti. První kapitola disertační práce představuje metodologický rámec výzkumu. Druhá kapitola se zabývá problematikou zpravodajských hodnot, které jsou autorem práce chápány jako hodnoty, které jednotlivé proběhnuvší události posouvají do oblasti zpravodajství. Z tohoto pohledu zpravodajské hodnoty jsou interpersonálně laděné, protože si kladou za cíl přitáhnout pozornost čtenáře ke konkrétní novinové zprávě. Třetí kapitola představuje metafunkční přístup k analýze obrazového materiálu (fotografií) v novinové zprávě, přičemž si klade za cíl přispět k hlubšímu pochopení procesů a významů ve fotografiích tohoto žánru (optikou reprezentačních [representational], interakčních [interactional] a kompozičních [compositional] významů). Vedle analýzy kompozice dle Kressa a van Leeuwena (2006), kterou autor práce hodnotí jako zastaralou a nefunkční, jsou navíc všechny fotografie analyzovány perspektivou tzv. systému rovnováhy (the Balance network; Caple [2013]), která analyzuje obrazový material i z pohledu obrazové rovnováhy (symetrie, asymetrie, etc.). Kapitola čtvrtá se zabývá časovou deixí a její úlohou v novinové zprávě. Klade si za cíl ukázat, jakým způsobem je časovost "kódována" v novinové zprávě a do jaké míry jsou posuny v kategorii času (přítomný prostý čas v nadpise zprávy [headline], předpřítomný čas v první větě zprávy [lead] a minulý prostý v těle zprávy [body copy]) pragmaticky motivovány snahou sdílet časový kontext se čtenáři. The present dissertation deals with the interpersonal dimension in the hard news story genre. However, There is no doubt the interpersonal metafunction pervades all human communication and can be studied from different perspectives. Thus, the following areas of interest delimit the scope of the present research project. They include: 1. The rhetoric of newsworthiness both in the verbal and visual modality. 2. The rhetorical organization and meaning-making of news images. 3. The rhetoric of headlines as well as the textual rhetoric of news texts as interactive devices. While Chapter one offers the methodological framework and concepts of the present study, Chapter two deals with the rhetoric of newsworthiness. The notion of newsworthiness is understood here as the ability of news values to make an event worthy of being news. As such it represents an interpersonally-oriented phenomenon, the aim of which is to draw the readers' attention. Chapter three presents a metafunctional approach to the analysis of news images in the hard news story genre. Its primary aim is to contribute to a better understanding of meaning-making processes of news storytelling (viewed simultaneously through representational, interactional and compositional meanings). In addition to that, all images in the data set are analysed for their compositional configurations following the Balance network, which takes into account the balance of each news image. Chapter four deals with the pragmatic category of deixis as one of the many above mentioned aspects of communication. The aim of the chapter is to show how temporality is encoded in news stories and how shifts of grammatical tense are pragmatically motivated by the need to negotiate a shared temporal context with the readers. Keywords: zpravodajské hodnoty; mediální diskurs; žánr novinové zprávy; žánrová analýza; multimodalita; pragmatika; časová deixe.; news values; media discourse; hard news story genre; genre analysis; multimodality; pragmatics; temporal deixis. Available in digital repository of UPOL.
Interpersonální dimenze v novinové zprávě

Předložená disertační práce se věnuje interpersonální dimenzi v novinové zprávě z pohledu žánrové analýzy. Interpersonální metafunkce je součástí každé lidské komunikace a může být studována z mnoha ...

MOLNÁR, Ondřej; TÁRNYIKOVÁ, Jarmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Hodnocení cytotoxicity nanočástic a jejich Ramanova spektroskopická charakterizace na buněčné úrovni
PERLOVSKÁ HARVANOVÁ, Monika; ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina; RANC, Václav
2017 - Czech
Předmětem této disertační práce bylo hodnocení ovlivnění buněk buněčných linií lidských keratinocytů SVK-14 a lidských fibroblastů BJ působením studovaných nanočástic oxidu titaničitého (TiO2) a nanočástic stříbra (AgNPs) z komerčně dostupných přípravků určených pro kosmetické účely k přímé aplikaci na kůži nebo na jiné upotřebení, při kterém kontakt s pokožkou není vyloučen. Výsledky experimentální části práce zahrnují mikroskopickou charakterizaci morfologie a velikosti studovaných nanočástic s využitím mikroskopie atomárních sil (AFM) a hodnotí cytotoxický a genotoxický potenciál studovaných nanočástic stanovením hodnot koncentrace IC50, indukce produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) a fragmentace DNA s využitím metody kometového testu. Současně jsou prezentovány výsledky hodnocení buněčného příjmu studovaných nanočástic s využitím moderní mikroskopické techniky konfokální Ramanovy mikroskopie. Konfokální Ramanova mikroskopie umožnila zobrazit buněčný příjem, distribuci a intracelulární chování nanočástic s minimálními nároky na přípravu vzorku a bez nutnosti využití externího značení. Disertační práce představuje metodu konfokální Ramanovy mikroskopie jako nového nástroje pro zobrazení buněčného příjmu nanočástic, který doplňuje konvenční metody studia cytotoxických a genotoxických účinků. Výsledky práce přispívají do diskuze o potenicálním zdravotním riziku spojeném s používáním nanočástic TiO2 a AgNPs. The aim of this work was to evaluate the influence of studied commercialy available titanium dioxide (TiO2) nanoparticles and AgNPs on SVK-14 human keratinocytes and BJ human fibroblasts cell lines with respect to health risks associated with their use for direct application on skin or another type of use where contact with skin is also probable. The results of the experimental work comprise a microscopic characterisation of nanoparticles size and morfology using atomic force microscopy (AFM) and evaluate cytotoxic and genotoxic potential of studied nanoparticles by assessment of IC50 values, induction of reactive oxygen species (ROS) production and DNA fragmentation using comet assay. Furthermore, the results of the evaluation of nanoparticles cellular uptake using modern microscopic technique confocal Raman micrsocopy are shown. Confocal Raman microscopy allowed to visualise the cellular uptake, distribution and intracellular behaviour of nanoparticles with the minimum sample preparation in the label-free manner.The work introduces confocal Raman microscopy as a new investigation tool for visualisation of the cellular uptake of nanoparticles. This microscopic technique supplements other conventional methods used in cytotoxicological and genotoxicological studies. The results of this work contribute to the discussion about the potential health risk associated with TiO2 nanoparticles and AgNPs and their use. Keywords: AgNPs; nanočástice TiO2; ROS; poškození DNA; buněčný příjem; konfokální Ramanova mikroskopie; Ramanovo zobrazení; AgNPs; titanium dioxide nanoparticles; ROS; DNA damage; cellular uptake; confocal Raman microscopy; Raman imaging Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení cytotoxicity nanočástic a jejich Ramanova spektroskopická charakterizace na buněčné úrovni

Předmětem této disertační práce bylo hodnocení ovlivnění buněk buněčných linií lidských keratinocytů SVK-14 a lidských fibroblastů BJ působením studovaných nanočástic oxidu titaničitého (TiO2) a ...

PERLOVSKÁ HARVANOVÁ, Monika; ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina; RANC, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Osvojení - Souladnost osvojence a osvojitele jako předpoklad osvojení v zájmu dítěte
SMOLÍKOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Anotace Autorka se ve své práci věnuje hmotněprávním a procesněprávním podmínkám zkoumání souladnosti žadatele o osvojení a nezletilého osvojovaného v novém civilním kodexu. Jedná se o dílčí oblast široké problematiky osvojování nezletilých, přičemž nevhodné posouzení souladnosti osvojovaného a osvojitele pro ně může mít závažné důsledky, a to i s ohledem na nezrušitelnost osvojení, která nastává pouhým uplynutím doby. Annotation The author deals with the substantive and procedural conditions in her theses in order to examine the compliance of the applicant and the minor, these conditions were enacted in the new Civil Code. This is a part of huge issue related to the adoption of minors where inappropriate assessment of the harmony between the adopted person and the adopter may have serious consequences also with regards to the irreversibility of adoption after certain period of time. Keywords: Klíčová slova osvojení; osvojenec a osvojitel; nejlepší zájem dítěte; manžel; registrovaný partner; vyšetřovací zásada; motivace; relevantní skutečnosti; Keywords: adoption; adopted child and the foster parent; the best interest of the child; husband; registered partner; investigation principle; motivation; relevant facts Available in digital repository of UPOL.
Osvojení - Souladnost osvojence a osvojitele jako předpoklad osvojení v zájmu dítěte

Anotace Autorka se ve své práci věnuje hmotněprávním a procesněprávním podmínkám zkoumání souladnosti žadatele o osvojení a nezletilého osvojovaného v novém civilním kodexu. Jedná se o dílčí oblast ...

SMOLÍKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases