Number of found documents: 1712
Published from to

Detekce původců nozokomiálních pneumonií - porovnání validity různých typů odběrů biologického materiálu
DOUBRAVSKÁ, Lenka; HAMAL, Petr; ŠTOURAČ, Petr
2018 - Czech
Východiska Diagnostika nozokomiálních pneumonií je obtížná. Dosud se opíráme o klinické vyšetření v kombinaci s radiologickým nálezem. Lze využít i skórovacích systémů. Tyto metody odhalí nozokomiální pneumonii správně u přibližně 75 % pacientů. Ke správnému nastavení léčby je nutné znát etiologické agens. Běžně užívané mikrobiologické metody však poskytnou výsledek až s určitým časovým odstupem a ne vždy jimi dokážeme etiologické agens prokázat. Obvykle je problém odlišit infekci od kolonizace pacienta. K izolaci a identifikaci bakteriálních původců nozokomiální pneumonie se nejčastěji používá odběr sputa a aspirát z dýchacích cest endotracheální aspirát. Za nejvíce cílenou a specifickou metodu odběru biologického materiálu v diagnostice pneumonie je považovaná metoda bronchoskopického odběru pomocí chráněného kartáčku. Stále nemáme dostatek důkazů k určení optimální metody odběru biologického materiálu pro určení bakteriálního patogena způsobujícího nozokomiální pneumonii (HAP). Práce porovnává tři běžné typy mikrobiologických odběrů ke "zlatému standardu" v diagnostice pneumonií metodě chráněného kartáčku. Metody Primárním cílem této prospektivní observační studie bylo stanovení prediktivní hodnoty orofaryngeálního stěru (OS) a žaludečního aspirátu (GA) jako jednoduchých a neinvazivních metod pro diagnostiku HAP. Jejich výtěžnost byla porovnána s endotracheálním aspirátem (ETA) a metodou chráněného kartáčku (PSB) jež jsou standardními metodami schválenými pro diagnostiku HAP. Výsledky Na začátku bylo do studie zařazeno 56 pacientů. Signifikantní množství bakteriálních patogenů bylo zjištěno u 32 pacientů (40 izolátů) v kole A a u 24 pacientů (31 izolátů) v kole B (po 72 hodinách). Citlivost pro detekci pacientů s etiologickým agens byla pro ETA 92,9 %, PSB 35,7 %, OS 67,9 % a GA 57,1 %, specificita pro ETA a PSB 100 %, pro OS 69,2 % a pro GA 64,1 %. Kombinace metod OS+GA měla senzitivitu 67,6 % a specificitu 68,8 %. Ve vzorcích bylo identifikováno 12 bakteriálních species. Třemi nejčastějšími etiologickými agens (počítáno v obou kolech) byly Klebsiella pneumoniae (23,7 %), Burkholderia multivorans (21,1 %) a Pseudomonas aeruginosa (15,8 %). Schopnost detekce jednotlivých izolátů byla následující: ETA zachytila 93,0 % pozitivních izolátů, PSB 35,2 % izolátů, OS detekovat 67,6 % a GA 57,7 % izolátů, které byly etiologickými agens. Závěry Necílený odběr ETA je optimální metodou pro získání biologických vzorků pro identifikaci etiologických látek způsobujících HAP u pacientů na UPV. Mikrobiální etiologická agens byla častěji detekována ve vzorcích ETA než v PSB. Pokud jsou výsledky ETA a/nebo PSB negativní, mohou být užitečné výsledky odběrů OS nebo GA. Tyto techniky se co do schopnosti detekce bakteriálních kmenů od ETA statisticky signifikantně nelišily. Background Diagnostics of nosocomial pneumonia is difficult. So far we rely on clinical examination in combination with radiological findings. Also it is possible to use scoring systems. These methods reveal nosocomial pneumonia correctly in approximately 75% of patients. To be able to set up correct initial treatment it is necessary to know the etiological agent. However, commonly used microbiological methods provide the result with a certain delay and what more we are not always able to prove the etiological agents with them. Usually, the problem also is to distinguish the infection from the colonization of the patient. To isolate and identify bacterial agents of nosocomial pneumonia, sputum and endotracheal samples are commonly obtained. The most targeted and specific method for collecting biological material in the diagnostics of pneumonia is the bronchoscopic sampling method using a protected brush. There is still a lack of evidence as to which method of biological sample collection is optimal for identifying bacterial pathogens causing hospital-acquired pneumonia (HAP). Our work compares three common types of microbiological sampling to the "gold standard" in the diagnosis of pneumonia - the method of the protected brush. Methods The primary endpoint of this prospective, observational study was to determine the predictive value of oropharyngeal swab (OS) and gastric aspiration (GA) as simple and non-invasive methods for diagnosing HAP. Their efficacy was compared to endotracheal aspiration (ETA) and protected specimen brushing (PSB), the standard methods approved for HAP diagnosis. Results Initially, 56 patients were enrolled into study. Significant amount of bacterial pathogens was detected in 32 patients (40 isolates) in Round A and in 24 patients (31 isolates) in Round B (after 72 hours). Sensitivity to detect the patients who have positive finding of etiological agents was as follows: for ETA 92.9%, PSB 35.7%, OS 67.9% and GA 57.1%, specificity was 100.0% for ETA and PSB, 69.2% for OS and 64.1% for GA. Combination of both methods OS+GA led to sensitivity of 67.6% and specificity of 68.8%. Strains of 12 bacterial species were identified in the samples. The three most common etiological agents (both rounds together) were Klebsiella pneumoniae (23.7%), Burkholderia multivorans (21.1%) and Pseudomonas aeruginosa (15.8%). Ability of the methods to detect individual isolates was as follows: ETA detected 93.0% of positive isolates, PSB 35.2%, OS detected 67.6% and GA 57.7% bacterial strains that were identified as etiological agents of HAP. Conclusions Blind ETA is an optimum method for obtaining biological samples for identification of etiological agents causing HAP in intubated patients. Microbial etiological agents were more frequently detected in ETA samples than in those collected by PSB. If ETA/PSB results are negative, samples may be collected by OS and/or GA as these techniques followed ETA in terms of the frequency of pathogen detection. There was not statistically significant difference between them. Keywords: nozokomiální pneumonie; ventilátorová pneumonie; odběr endotracheálního aspirátu; výtěr z orofaryngu; žaludeční obsah; metoda chráněného kartáčku; bakteriální původci; Hospital-acquired pneumonia; ventilator-associated pneumonia; endotracheal aspirate; orotracheal swab; gastric aspirate; protected specimen brushing; bacterial pathogens Available in digital repository of UPOL.
Detekce původců nozokomiálních pneumonií - porovnání validity různých typů odběrů biologického materiálu

Východiska Diagnostika nozokomiálních pneumonií je obtížná. Dosud se opíráme o klinické vyšetření v kombinaci s radiologickým nálezem. Lze využít i skórovacích systémů. Tyto metody odhalí nozokomiální ...

DOUBRAVSKÁ, Lenka; HAMAL, Petr; ŠTOURAČ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Situation sociolinguistique actuelle en Bretagne : Comparaison des tendances actuelles du breton et du gallo
TŘESOHLAVÁ, Anna; KADLEC, Jaromír
2018 -
Tato práce si klade za cíl zpřístupnit českému i zahraničnímu publiku problematiku aktuální jazykové situace v Bretani. Bretaň je francouzský region vyznačující se zajímavou sociolingvistickou situací. Jedná se o region se dvěma regionálními jazyky (keltská bretonština v západní části a románské gallo ve východní). Oba tyto jazyky jsou poznamenány represivní jazykovou politikou od období francouzské revoluce, která vyvrcholila v negativní nazírání na bretonskou regionální identitu a v padesátých letech 20. století v jazykový posun. Počty uživatelů těchto jazyků tedy začaly rapidně klesat a oba jazyky jsou nyní označeny jako vážně ohrožené. Od sedmdesátých let se však pohled na bretonskou identitu mění a obyvatelstvo postupně začíná vyjadřovat svůj vzrůstající zájem o regionální jazyky. V současné době jsme svědky revitalizačních tendencí u obou jazyků. Cílem práce je porovnat aktuální podoby užívání obou jazyků v kulturně historickém kontextu bretonského regionu, s důrazem na postoje obyvatelstva a jazykovou politiku. The aim of the folowing thesis is to introduce the problem of the current language situation in Brittany to the Czech and wordwide public. The Brittany is a French region distinguished by a particularly interesting language situation: Its a region with two local languages (the celtic breton in the western part and the romance gallo in the eastern). Both of these languages have been influenced by the repressive language policy from the times of the French revolution. Those measures culminated in a negative perception of the breton regional identity and in the 50s of the 20th century by the language shift. Since then, the number of the users of those languages has been decreasing. Nevertheless, since the 70s, the perception of the breton identity has been changing and the population has been progresivelly expressing its interest in the regional languages. Nowadays, we can observe the phenomenon of the revitalisation tendences in both of the languages. The aim of this work is to compare the actual phenomena of usage of those languages in the historico-cultural context of the Brittany, with special attention to representations and language policy. Keywords: Brittany; minority languages; regional languages; Breton; Gallo; sociolinguistics; revitalisation Available in digital repository of UPOL.
Situation sociolinguistique actuelle en Bretagne : Comparaison des tendances actuelles du breton et du gallo

Tato práce si klade za cíl zpřístupnit českému i zahraničnímu publiku problematiku aktuální jazykové situace v Bretani. Bretaň je francouzský region vyznačující se zajímavou sociolingvistickou ...

TŘESOHLAVÁ, Anna; KADLEC, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Sociální rizikové faktory matek dětí zemřelých náhle, neočekáváně a násilně do jednoho roku života
OLECKÁ, Ivana; HORÁKOVÁ, Dagmar; HEJNA, Petr
2018 - Czech
Úmrtnost dětí v prvním roce života je považována za velmi citlivý ukazatel sociálně ekonomických poměrů. Cílem práce je identifikovat a analyzovat sociální rizikové faktory na straně matek u dětí zemřelých náhle, neočekávaně a násilně do jednoho roku života ve třech krajích ČR. Praktickým výstupem práce je komentovaný soupis možných sociálních rizikových faktorů na straně matek, který může sloužit jako návrh pro sběr informací na místě úmrtí dítěte pro lékaře ohledávající tělo dítěte. Design výzkumu byl koncipován jako sekundární výzkum založený na studiu spisů ze zdravotních a soudních pitev za dobu 10 let (2007 2016). Jednalo se o smíšený vícefázový design s více metodami (mix methods) sekvenční, kde kvantitativní výzkum předchází výzkum kvalitativní. V první fázi výzkumu byla realizována obsahová analýza (n=114). Ve druhé fázi výzkumu byly záměrným výběrem zvoleny případy, kde znalecký posudek připouštěl smrt v souvislosti se SIDS a zároveň obsahovaly dokumenty, ze kterých bylo možné identifikovat sociální rizikové faktory (n = 5). Tyto spisy byly zpracovány jako případové studie. V souboru bylo celkem 76% spisů z pitev soudních a 24% zdravotních. Nejčastěji diagnostikovanou příčinou úmrtí byly vrozené vývojové vady a infekce (obě diagnózy tvoří celkem 50 %). Nejméně se vyskytující příčinou úmrtí jsou stavy úrazové (5% případů), 45% jsou úmrtí bezprostředně související s porodem, úmrtí na udušení různého původu a úmrtí s diagnózou SIDS. Výsledky se neodchylují od statistických dat za celou Českou republiku. Významně častěji umírají chlapci než dívky. Děti nejčastěji náhle a neočekávaně umírají doma, a to nejčastěji ve věku 2-4 měsíce. Četnější úmrtí v chladných ročních (podzim a zima) měsících se ve výzkumném souboru potvrdilo, ale rozdíl není statisticky významný. Identifikované rizikové faktory byly rozčleněny do pěti kategorií: 1. nízký socioekonomický status, 2. nevyhovující bytové podmínky, 3. nezdravý životní styl, 4. pochybení v péči o dítě, 5. jiné problémy v rodinném prostředí. Nejčetněji se objevuje kategorie pochybení v péči o dítě (n=28), kde se jako nejčetnější rizikový faktor jeví ukládání dítěte na břicho (n=11) a nezájem o dítě (n=7). Druhou největší kategorií rizikových faktorů je kategorie nízkého socioekonomického statusu (n=19). Další významnou kategorii je nezdravý životní styl matek (rodičů) (n=19). Pravděpodobnost nalezení sociálních rizikových faktorů nebyla v rozporu s původními předpoklady vyšší u diagnózy SIDS než u jiných diagnóz. Nejvíce sociálních rizikových faktorů bylo odhaleno u případů udušení a případů infekce. Z analýzy dokumentů vyplynulo, že celkem 70 ze 114 spisů neobsahuje dokumenty, ze kterých by bylo možné usuzovat na vliv sociálních rizikových faktorů. U zbývajících 44 spisů byly nalezeny sociální rizikové faktory ve většině případů (n=35). Významným zjištěním výzkumu jsou rozdíly v metodice diagnostiky i mezi typy zjišťovaných informací mezi pracovišti, u kterých bylo možné vzhledem k jejich společné historii předpokládat vysokou podobnost. Jednoznačná shoda na diagnostice náhlých úmrtí neexistuje uvnitř jednotlivých států, ani napříč státy. Řada odborníků se podílí na vyvíjení různých doporučení a konstruuje formuláře určené pro sběr dat o příčinách a okolnostech smrti dítěte. Tyto formuláře nejsou standardně využívány. Vhodně sestavený formulář byl nejefektivnějším způsobem, jakým zajistit, aby mohla být k dispozici všechna potřebná data. Na jeho konstrukci se musí spolupodílet multidisciplinární tým. Komentovaný soupis rizikových faktorů by měl sloužit jako příspěvek do diskuze o nutných informacích, které je třeba na místě zaznamenat. The aim of the paper is to identify and analyze the social risk factors regarding the mothers of children who died suddenly, unexpectedly, and violently within the first year of life in three Czech regions. The practical outcome of the work is an annotated list of possible social risk factors regarding the mother, which could serve as a proposal for data collection at the place of the child's death for the physician examining its body. The research design was composed as a secondary research based on the study of records of medical and forensic autopsies covering a 10-year long period (2007-2016). The design was mixed, multi-stage, and included various methods (mix method) sequential, where the quantitative research preceded the qualitative one. The first stage of the research included a content analysis (n=114). In the second phase, by design there were selected the cases where the expert's opinion admitted possible death by SIDS and at the same time there were documents available which made it possible to identify the social risk factors (n=5). These files were then processed as case studies. The sample consisted 76% of records from forensic autopsies and 24% from medical autopsies. The cause of death diagnosed most often were congenital development defects and infections (both diagnoses together represented 50%). The least frequent cause of death were injuries (5% of cases); 45% represented deaths directly related to the childbirth, death of suffocation of various origin, and death of the SIDS diagnosis. The findings do not deviate from the statistical data for the whole Czech Republic. Boys die significantly more often than girls. Most often the children die suddenly and unexpectedly at home, mostly at the age of 2-4 months. The fact that the deaths occur more often in the colder season (fall and winter) was confirmed in the research sample, however, the difference is not statistically significant. The risk factors that were identified were then sorted in five categories: 1/ low socioeconomic status, 2/ poor living conditions, 3/ unhealthy lifestyle, 4/ faulty care for the child, 5/ other problems in the family. The category of faulty care for the child occurred most frequently (n=28), where most often the risk factor seemed to be the practice of laying the infant on its stomach (n=11), and lack of interest in the child (n=7). The second biggest category of risk factors was that of low socioeconomic status (n=19). The next significant category was the unhealthy life style of the mothers (parents) (n=19). The probability that the risk factors will be identified in the SIDS diagnosis was not higher than for other diagnoses, contrary to the original expectations. The biggest amount of social risk factors were found in the cases of suffocation and infection. The document analysis revealed that 70 out of 114 records did not include any documents that would suggest any impact of social risk factors. The rest of 44 records included social risk factors in most cases (n=35). An important finding of the research are the differences in the diagnostic methodology as well as the types of searched information among different departments, although due to their common history great similarity in their approach had been expected. There is no definite agreement in the diagnosis of sudden deaths in different countries, nor in different regions of the same countries. A range of experts work on various recommendations and compile forms for data collection regarding the causes and circumstances of infants' death. These forms, however, are not routinely used. An appropriately compiled form would be the most efficient tool to secure that all necessary data are available. In its construction, a multidisciplinary team would have to participate. An annotated list of the risk factors should serve as a contribution to the discussion about the necessary information that needs to be recorded on the spot. Keywords: kojenec; smrt; pitva; SIDS; sociální rizikové faktory; mateřství; infant; death; autopsy; SIDS; social risk factors; maternity Available in digital repository of UPOL.
Sociální rizikové faktory matek dětí zemřelých náhle, neočekáváně a násilně do jednoho roku života

Úmrtnost dětí v prvním roce života je považována za velmi citlivý ukazatel sociálně ekonomických poměrů. Cílem práce je identifikovat a analyzovat sociální rizikové faktory na straně matek u dětí ...

OLECKÁ, Ivana; HORÁKOVÁ, Dagmar; HEJNA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Interakční síly mezi různými kovy s oxidem grafenu v různých oxidačních stavech
FRONING, Jens Peter
2018 - English
Available in digital repository of UPOL.
Interakční síly mezi různými kovy s oxidem grafenu v různých oxidačních stavech

FRONING, Jens Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv fyziologické zátěže na hodnotu nitroočního tlaku a jeho měření.
NAJMANOVÁ, Eliška; BAJER, Jiří
2018 - Czech
Tato práce se soustředí především na problematiku změn nitroočního tlaku vlivem fyziologické zátěže s cílem nalézt a vyhodnotit souvislosti mezi změnou IOP a vybranými fyziologickými parametry kterými jsou určité stupně aerobní fyzické zátěže a hypoxická hypoxie. Byly nalezeny významné vztahy mezi určitými parametry aerobní aktivity a změnou nitroočního tlaku a pouze malá závislost mezi hypoxií a změnou nitroočního tlaku. Součástí práce je srovnání poměrně nového tonometru typu rebound Icare PRO? s na poli medicíny uznávaným Goldmannovým aplanačním tonometrem (GAT). Byla zjištěna shoda těchto dvou tonometrů. The main aim of this thesis based on the research activities was to evaluate the influence of a physical activity on the intraocular pressure. Specifically, a short-term medium, maximum aerobic activity and hypoxia was observed. A partial aim of this thesis was to compare the rebound tonometer Icare Pro? with the gold standard Goldmann applanation tonometry (GAT). It was found a significant influence of the short term aerobic activity, maximum aerobic activity and hypoxia on intraocular pressure. A statistically and clinically significant agreement was ascertained between Icare Pro? and GAT. Keywords: Nitrooční tlak; Goldmannova aplanační tonometrie; rebound tonometrie; aerobní pohybová aktivita; maximální pohybová aktivita; fyzická aktivita; hypoxie.; Intraocular pressure; Goldmann applanation tonometry; rebound tonometry; aerobic physical activity; maximal exercise stress test; physical activity; hypoxia. Available in digital repository of UPOL.
Vliv fyziologické zátěže na hodnotu nitroočního tlaku a jeho měření.

Tato práce se soustředí především na problematiku změn nitroočního tlaku vlivem fyziologické zátěže s cílem nalézt a vyhodnotit souvislosti mezi změnou IOP a vybranými fyziologickými parametry kterými ...

NAJMANOVÁ, Eliška; BAJER, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Role variability srdeční frekvence v predikci systémové zánětlivé odpovědi a perioperačních komplikací
REIMER, Petr; METELKA, Rudolf; MÁLEK, Jiří
2018 - Czech
Úvod: Chirurgický inzult vede k poškození tkání a narušení dynamické rovnováhy vnitřního prostředí (homeostázy). Autonomní nervový systém (ANS) hraje zásadní roli v udržování homeostázy organismu. Měření variability srdeční frekvence (heart rate variability HRV) je akceptovanou neinvazivní metodou k zhodnocení autonomní nervové regulace. Kolorektální resekce vedou k výrazné systémové zánětlivé odpovědi a jsou spojeny s vysokou perioperační morbiditou a mortalitou. Zachovalá autonomní regulace je podkladem adekvátních fyziologických rezerv organismu a dobré reaktivity na rozličné inzulty během perioperačního období. Cíle práce: Primárním cílem práce bylo zjistit, zda předoperačně měřená variabilita srdeční frekvence může identifikovat pacienty s vysokou systémovou zánětlivou odpovědí na operační inzult objektivizovanou hladinami C-reaktivního proteinu (CRP) a interleukinu 6 (IL-6) do 48 hodin od začátku operace. Sekundárním cílem bylo zhodnotit roli HRV v predikci užití vazoaktivních látek během anestezie, rozvoje pooperačních komplikací a délky hospitalizace na intenzivní péči a celkové hospitalizace v nemocnici. Materiál a metoda: Tato prospektivní observační studie probíhala od února 2015 do prosince 2016 ve fakultní nemocnici v Ostravě. Do této práce jsme zařadili 65 pacientů, kteří měli podstoupit plánovanou kolorektální resekci. Závěrečnou analýzu podstoupilo 53 subjektů. HRV byla měřena spektrální analýzou během ortostatické zkoušky den před operací. Pacienti byli rozděleni dle HRV do dvou skupin: KAR (s kardiální autonomní reaktivitou, n = 23) a NKAR (bez kardiální autonomní reaktivity, n = 30). Sérové koncentrace CRP a IL-6 byly vyšetřeny v časových intervalech 0, 12 (pouze IL-6), 24 a 48 hodin od začátku operace. Pooperační komplikace byly hodnoceny dle Clavien-Dindo klasifikace. Výsledky: KAR a NKAR se lišily v hladinách CRP v T0 (p < 0,05), T24 (p < 0,05), T48 (p < 0,001) a IL-6 v T12 (p < 0,05), T24 (p < 0,001) a T48 (p < 0,0001). Vazoaktivní látky byly použity během anestezie častěji u NKAR skupiny (p < 0,001) a více NKAR pacientů mělo alespoň jednu pooperační komplikaci v porovnání s KAR (p < 0,01). Navíc ve skupině NKAR byly častěji zastoupeny vážnější komplikace (Clavien-Dindo >= stupeň III; p < 0,05). Mezi skupinami byl prokázán signifikantní rozdíl ve dvou podskupinách komplikací: hypotenze vyžadující vazoaktivní léky (p < 0,01) a ileus (p < 0,05). Byly nalezeny signifikantní rozdíly v délce pobytu na intenzivní péči (p < 0,0001) a v celkové době hospitalizace v nemocnici (p < 0,0001). Závěr: Předoperační hodnocení HRV během ortostatické zkoušky je objektivní a užitečné vyšetření k identifikaci pacientů s nízkými autonomní fyziologickými rezervami, kteří vykazují perioperačně vysokou systémovou zánětlivou odpověď, potřebují vazoaktivní léky pro podporu oběhu v anestezii, mají vyšší výskyt pooperačních komplikací a vyžadují delší hospitalizaci. Background: Surgical trauma leads to tissue injury and disturbance of the dynamic balance of the internal environment of the organism (homeostasis). The autonomic nervous system (ANS) plays an important role in the maintenance of homeostasis. Measurement of heart rate variability (HRV) is an accepted non-invasive method for evaluation of the autonomic nervous regulation. Colorectal resection leads to high systemic inflammatory response and it is associated with an increased perioperative morbidity and mortality. Preserved autonomic regulation is the basis for adequate physiological reserves of the organism and better reactivity to various insults during the perioperiative period. Aim: The primary aim of the study was to determine, whether pre-operatively measured heart rate variability is able to identify patients with a high systemic inflammatory response to surgical injury, objectivized by levels of C-reactive protein (CRP) and Interleukin (IL-6) obtained within 48 hours of starting the surgical procedure. The secondary aim was to evaluate the role of HRV in the prediction of use of vasoactive drugs during anaesthesia, development of postoperative complications, intensive care unit length of stay (ICU-LOS) and hospital length of stay (H-LOS). Methods: The prospective observational study was performed between February 2015 and December 2016 at the University Hospital Ostrava. We enrolled a total of 65 patients scheduled for elective colorectal surgery. Final statistical analysis was performed in 53 subjects. Spectral analysis of HRV was measured preoperatively, during orthostatic load one day before surgery. The patients were divided according to the HRV results into two groups: CAR (with cardiac autonomic reactivity, n = 23) and NCAR (without cardiac autonomic reactivity, n = 30). Serum levels of CRP and IL-6 were obtained 0, 12 (only IL-6), 24 and 48 hours since the beginning of the surgery. Complications were defined according to the Clavien-Dindo classification. Results: CAR and NCAR were significantly different in the levels of CRP at T0 (p < 0.05), T24 (p < 0.05), T48 (p < 0.001), and IL-6 at T12 (p < 0.05), T24 (p < 0.001), and T48 (p < 0.0001). Vasoactive drugs were used during anaesthesia more frequently in the NCAR group (p < 0.001), and more NCAR patients had at least one postoperative complication when compared to the CAR group (p < 0.01). Furthermore, the NCAR patients presented with more serious complications (Clavien-Dindo >= grade III; p < 0.05) There were significant differences between groups concerning two specific subgroups of complications: hypotension requiring vasoactive drugs (p < 0.01) and ileus (p < 0.05). Significant differences in ICU-LOS (p < 0.0001) and H-LOS (p < 0.0001) were found. Conclusion: Pre-operative HRV assessment during orthostatic load is an objective and useful technique for identifying patients with low autonomic physiological reserves who have perioperatively high systemic inflammatory response, need vasoactive drugs to support circulation during anaesthesia, have a higher incidence of postoperative complications, and require longer hospitalization. Keywords: variabilita srdeční frekvence; autonomní dysfunkce; systémová zánětlivá odpověď; perioperační komplikace; kolorektální chirurgie; heart rate variability; autonomic dysfunction; systemic inflammatory response; perioperative complications; colorectal resection Available in digital repository of UPOL.
Role variability srdeční frekvence v predikci systémové zánětlivé odpovědi a perioperačních komplikací

Úvod: Chirurgický inzult vede k poškození tkání a narušení dynamické rovnováhy vnitřního prostředí (homeostázy). Autonomní nervový systém (ANS) hraje zásadní roli v udržování homeostázy organismu. ...

REIMER, Petr; METELKA, Rudolf; MÁLEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zdravotní klauniáda jako součást léčebného procesu u hospitalizovaných dětí
VOMOČILOVÁ, Jana
2018 - Czech
Práce zdravotního klauna probíhá v nemocničním prostředí. Spojení slova zdravotní a klaun je paradoxní, jedná se o spojení dvou zdánlivě nesouvisejících významových oblastí oblasti lékařské, vědecké, vážné a logické s oblastí emocí, karnevalovým duchem a humorem. Úkolem zdravotního klauna je překonávat bariéry, které vznikly v důsledku nemoci, bolesti a odcizení hospitalizovaného dítěte. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část objasňuje specifika hospitalizovaného dítěte a zabývá se psychologickou oblastí humoru, která existuje mezi fantazií a realitou, tedy "přechodovou" oblastí, kterou zdravotní klauni tvoří společně s hospitalizovanými dětmi. Následuje empirická část, jejím cílem je získat hlubší pochopení specifik intervence zdravotních klaunů u pacientů v lůžkové pediatrické péči, dosáhnout hlubšího porozumění "setkání" probíhajícím mezi zdravotními klauny a hospitalizovanými dětmi. S odkazem na teoretický rámec lze téma zdravotních klauniád v České republice zařadit mimo zájem vědecko-výzkumných aktivit. Zvolili jsme tedy nejprve kvalitativní design, který nám umožňuje definování nových témat a teorií. Pomocí tematické analýzy byla vygenerována tři témata. (1) Téma Specifika intervence zdravotních klaunů vysvětluje, v čem spočívá jedinečnost setkání zdravotních klaunů s hospitalizovaným pacientem. (2) Téma Limity a rizika zdravotní klauniády detekuje úskalí, se kterými se účastníci zdravotní klauniády setkávají. (3) Přínosy zdravotních klauniád byly jako téma předmětem již několika zahraničních výzkumů a je mu věnována velká pozornost v teoretické části disertační práce. Cílem kvantitativní části výzkumného šetření pak bylo vystihnout podstatné informace o datech, které byly využity nejdříve v rámci kvalitativního šetření, a určit, zda se odpovědi jednotlivých skupin respondentů od sebe liší. Identifikovaná tři témata, jež účastníci výzkumu i sám výzkumník považují za relevantní, dopomohla získat hlubší pochopení intervence zdravotních klaunů a stala se výchozím materiálem pro návrhy dalších vědecko-výzkumných témat a doporučení pro praxi. The clown doctor's performance takes place in a hospital environment. The words health and clown may seem to be paradoxical for the combination of two seemingly unrelated areas the medical, serious, scientific, and logical area with humor, emotions, and carnival. However, the role of a clown doctor is to help pediatric patients deal with their pain, illness, suffering and loneliness. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The theoretical part contains two main chapters. The first chapter deals with the specifics of the hospitalized child, especially with their psychological integrity. The chapter also covers special education and health care for the child and describes the selected psychosocial aspects of their illness. The second chapter describes the various aspects of health clowning, focusing on both the role of clown doctors in the hospital environment and the function of clowns and humor in society. The aim of this chapter is to promote the importance of humorous escapism that clown doctors create together with a child. In the empirical part we develop a deeper understanding of the specifics of clowning which have positive impacts on pediatric patients. Most international studies simply show the overall effect a clown doctor has on their patients without reflecting on the specific medical clowning practices that are responsible for these effects. The goal of the thesis is therefore to achieve a deeper psychological understanding of the relationship between clown doctors and hospitalized children during the performance.The research group consisted of 26 clown doctors, 31 hospital workers, 6 pediatric patients, 9 parents and the researcher herself. Data was collected by introspective observation, unstructured interviewing and written questionnaires. For the research we chose at first a qualitative design that allows us to define new patterns and theories. The thematic analysis consists of three topics. (1) The Specifics of a Clown Doctors Intervention explains the uniqueness of clown doctors meeting with hospitalized patients. (2) The Limits and Risks of Clown Doctors detects the challenges which the participants face during medical clownery; and (3) The Benefits of Medical Clowning which has already been discussed by several foreign researchers but is still very important to be covered in this thesis. We pay a lot of attention to this theme in the theoretical part. The quantitative research analyses and compares the data collected and used initially for the qualitative research. The main purpose of the quantitative research is to learn whether the responds from the study participants and each research group i.e. clown doctors, health care personal, patients and parents are alike or diverge. The three chosen themes are considered by the participants and the researcher herself to be relevant for gaining a deeper understanding of a clown doctors' intervention and to become an inspiration for further scientific research and explorations. Keywords: zdravotní klaun; léčebný proces; klauniáda; pediatrický pacient; lůžková pediatrická péče; hospitalizace; humor; clown doctor; healing process; medical clownery; pediatric patient; childrens hospital; hospitalization; humor Available in digital repository of UPOL.
Zdravotní klauniáda jako součást léčebného procesu u hospitalizovaných dětí

Práce zdravotního klauna probíhá v nemocničním prostředí. Spojení slova zdravotní a klaun je paradoxní, jedná se o spojení dvou zdánlivě nesouvisejících významových oblastí oblasti lékařské, vědecké, ...

VOMOČILOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Plazmatické hladiny a RNA exprese adipokinů v leukocytech periferní krve u mladých pacientů po infarktu myokardu, s metabolickým syndromem a u zdravých kontrol
SMÉKAL, Aleš; KARÁSEK, David; ROSOLOVÁ, Hana; SOUČEK, Miroslav
2018 - Czech
Cíl: V současné době jsou málo prozkoumány vlivy adipokinů na patogezi aterosklerózy a časnou manifestaci akutního infarktu myokardu (AIM) v mladém věku. Cílem této studie bylo srovnat hladiny adipokinů a jejich expresi v leukocytech periferní krve u pacientů s předčasnou ischemickou chorobou srdeční, metabolickým syndromem a u zdravé kontrolní skupiny Soubor a metodika: Prospektivně bylo vyšetřeno celkem 65 pacientů po prodělaném akutním infarktu myokardu v mladém věku (AIM; muži ve věku 18-45 let a ženy 18-55 let), 75 pacientů s metabolickým syndromem a 50 zdravých jedinců. Exprese mRNA v leukocytech periferní krve byla stanovena u 24 adipokinů, sérové koncentrace byly vyšetřeny celkem u 11 adipokinů. Výsledky: U osob s ICHS jsme oproti pacientům s metabolickým syndromem a zdravým kontrolám nalezli zvýšené sérové koncentrace visfatinu (2,3 vs. 1,6 vs. 0,7 ug/l, P<0,001), snížené koncentrace omentinu (103,1 vs. 587,0 vs. 552,3 ug/l, P < 0.001) a také ZAG2 (45,5 vs. 72,5 vs. 77,1 mg/l, P < 0.001). Při ROC analýze měly tyto adipokiny pro stanovení diagnózy ICHS oproti kontrolním skupinám následující plochy pod křivkou AUC: omentin-1 AUC 0,97 (při cut-off 222 ug/l), ZAG2 AUC 0.89 (při cut-off 51,7 mg/l) a visfatin AUC 0.74 (při cut-off 1,0 ug/l) (P<0.001 pro všechny). U pacientů, kterým byly krevní vzorky odebrány v akutní fázi infarktu myokardu se hladiny vasfatinu i omentinu významně nelišili od hladin u pacientů vyšetřených v chronické fázi několik měsíců až let po infarktu myokardu. U pacientů s ICHS jsme neprokázali žádnou signifikantní závislost mezi expresí mRNA a koncentracemi adipokinů. Závěr: Stanovení sérových hladin omentinu-1, visfatinu a ZAG2 by mohlo sloužit jako biomaker  předčasné koronární aterosklerózy u mladých zdánlivě zdravých osob. Objectives: Little is known about the role of adipokines in the pathogenesis of coronary artery disease in young patients. The aims of this study were to compare serum levels of adipokines and expression  of adipokines in peripheral blood leukocytes in patients with premature coronary artery disease (CAD),  metabolic syndrome and healthy individuals. Design and methods: Sixty-five patients after acute myocardial infarction (men 18-45 years old and women 18-55 years old) formed the study group. The control groups were 75 patients with metabolic syndrome and 50 healthy individuals. For each group, mRNA expression in peripheral blood leukocytes was determined for 24 different adipokines and 11 adipokines were examined in serum. Results: In individuals with CAD, serum visfatin levels were significantly higher than in metabolic syndrome and healthy controls (2.3 vs. 1.6 vs. 0.7 ug/L, P < 0.001) while both omentin-1 (103.1 vs. 87.0 vs. 552.3 ug/L, P < 0.001) and ZAG2 (45.5 vs. 72.5 vs. 77.1 mg/L, P < 0.001) levels were lower. The  receiver operating curve (ROC) analysis for testing the validity of these adipokines in the diagnosis of CAD compared to control groups provided the following areas under the curve (AUC): omentin-1 AUC  0.97 (cut-off 222 ug/L), ZAG2 AUC 0.89 (cut-off 51.7 mg/L) and visfatin AUC 0.74 (cut-off 1.0 ug/L) (P < 0.001 in all cases). Visfatin and omentin-1 serum levels did not differ between the acute phase of  myocardial infarction and the chronic phase of CAD. In patients with CAD, we found no significant relation between mRNA expression and adipokine concentration. Conclusion: Serum omentin-1, visfatin and ZAG2 could serve as biomarkers of premature CAD in young apparently healthy people. Keywords: adipokiny; exprese adipokinů; obezita; tuková tkáň; akutní infarkt myokardu; metabolický syndrom; předčasná ateroskleroza koronárních tepen; mladí dospělí; adipokines; adipokine expression; obesity; adipose tissue; acute myocardial infarction; metabolic syndrome; premature coronary artery disease; young adults Available in digital repository of UPOL.
Plazmatické hladiny a RNA exprese adipokinů v leukocytech periferní krve u mladých pacientů po infarktu myokardu, s metabolickým syndromem a u zdravých kontrol

Cíl: V současné době jsou málo prozkoumány vlivy adipokinů na patogezi aterosklerózy a časnou manifestaci akutního infarktu myokardu (AIM) v mladém věku. Cílem této studie bylo srovnat hladiny ...

SMÉKAL, Aleš; KARÁSEK, David; ROSOLOVÁ, Hana; SOUČEK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Actitudes lingüísticas en Mallorca
HOTAŘOVÁ, Liana; ČERNÝ, Jiří
2017 -
Cílem předložené disertační práce je poukázat na jazykovou variabilitu na největším z Baleárských ostrovů, Mallorce, a zjistit, jaký postoj zaujímají rodilí mluvčí ke dvěma oficiálním jazykům a vlastní jazykové varietě. Práce se snaží najít odpovědi na dvě základní otázky. Jaký termín užívají mluvčí pro označení lokální variety katalánštiny a jaká je prestiž jazyků a variet používaných na Mallorce. Data pro disertační práci byla získána pomocí dotazníku, řízeného rozhovoru a také pomocí nepřímé metody matched-guise. Celkově byly získány odpovědi od 101 respondentů všech věkových kategorií ze dvou oblastí ostrova, hlavního města Palmy a vesnice Porreras. Věk, sociokulturní úroveň a lokalita tvoří zároveň základní proměnné celé studie. The objective of this disertation is to focuse on the linguistic diversity in Majorca, the largest of the Balearic Islands, and to research of speakers' attitude towards two official languages and a their vernacular variety. The research tries to answers to two basic question. How is the local variety of Catalan perceived by local speakers and what is the prestige of languages and varieties spoken in Mallorca. The data for the disertation were solicited by a questionnaire, guided interview and by the indirect metod matched-guise. I have received answers from 101 respondents of all age categories from two areas, the capital Palma and a small village Porreras. Age, socio-cultural level and locality are the fundamental variables of the study. Keywords: Language; matched-guise; sociolinguistic variable; variety; respondent. Available in digital repository of UPOL.
Actitudes lingüísticas en Mallorca

Cílem předložené disertační práce je poukázat na jazykovou variabilitu na největším z Baleárských ostrovů, Mallorce, a zjistit, jaký postoj zaujímají rodilí mluvčí ke dvěma oficiálním jazykům a ...

HOTAŘOVÁ, Liana; ČERNÝ, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ
VANÍČKOVÁ, Vanda
2017 - Czech
Disertační práce se zabývá charakterem vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. Výsledkem kvalitativně orientovaného výzkumného šetření je zakotvená teorie charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ vzešlá z obsahové analýzy Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a hloubkových rozhovorů s učiteli vyučovacích předmětů vycházejících ze sledovaného vzdělávacího oboru. The dissertation is focused on Character of educational field Basics of Civics and Social Sciences. The result of qualitative oriented research is the grounded theory about Character of educational field Basics of Civics and Social Sciences generated by content analysis of Educational Framework Programme for Grammar School and in depth interviews with subject´s teachers monitored education field. Keywords: Občanský a společenskovědní základ; gymnázium; zakotvená teorie; kvalitativní výzkum; učitelé; oborová didaktika občanského a společenskovědního základu; Basics of Civics and Social Sciences; Grammar School; grounded theory; qualitative research; teachers; inter-subject didactics of Basics of Civics and Social Sciences Available in digital repository of UPOL.
Charakter vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ

Disertační práce se zabývá charakterem vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. Výsledkem kvalitativně orientovaného výzkumného šetření je zakotvená teorie charakteru vzdělávacího oboru ...

VANÍČKOVÁ, Vanda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases