Number of found documents: 1871
Published from to

Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.
KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
2018 - Czech
Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v rozličných vědních oborech. Dochází k rozšiřování povědomí a následné aplikaci nanomateriálů v oblastech výzkumu v posledních letech výrazně zaměřeného na přípravu a následné aplikace nanočástic stříbra (Ag NPs), oxidů železa (FexOy NPs), ale také například nanočástic mědi (Cu NPs). Tyto materiály mohou být využity na poli biologického výzkumu, v analytických aplikacích, heterogenní katalýze nebo například v environmentální oblasti výzkumu. Těmto výzkumným směrům je věnována tato disertační práce, která představuje shrnutí vědeckých výsledků dosažených v oblasti přípravy a aplikací nanočástic stříbra, mědi a oxidů železa během mého Ph.D. studia. Hlavním cílem této práce bylo studovat různé metody přípravy výše zmíněných nanočástic, včetně jejich vzájemných kombinací v podobě nanokompozitních látek a následně nalézt a ověřit jejich aplikační potenciál v oblastech biologického a synergického účinku, environmentálního přínosu a v neposlední řadě také v oblasti katalytických vlastností. Vědeckovýzkumná práce související s tematikou Ph.D. studia byla v prvé řadě věnována nanočásticím stříbra, kde se pozornost zaměřila na jejich syntézu pomocí in-situ chemické redukce v přítomnosti dvou rozdílných redukčních činidel - maltózy a tetrahydridoboritanu sodného. Předem připravené Ag NPs byly následně využity při syntéze nanokompozitních materiálů v kombinaci s magnetickými nanočásticemi oxidů železa Ag@Fe3O4 a -Fe2O3@Ag, kde tyto magnetické nanokompozity vykazovaly antibakteriální i antifungální aktivitu, kde na druhou stranu byla akutní cytotoxicita těchto materiálů pozorována až při řádově vyšších koncentracích. Dále byly nanočástice stříbra využity při přípravě a aplikaci methylcelulózového hydrogelu, kde byla použita vysoce koncentrovaná disperze Ag NPs o výchozí koncentraci 5 g/L Ag. Připravený NanoSilver@methylcellulose hydrogel byl aplikován ke studiu lokálních baktericidních účinků s jasně prokazatelnými antimikrobiálními výsledky. Další část řešené práce se věnovala provedení systematické studie při kvantifikaci synergického účinku antibiotik (ATB) v kombinaci s Ag NPs, a to kvůli aktuálně řešenému problému s rozšiřující se rezistivitou bakteriálních kmenů vůči ATB. Test synergického účinku byl proveden proti bakteriálním kmenům Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus, kde všechna běžně dostupná testovaná antibiotika kombinovaná s Ag NPs prokazovala silné synergické účinky již při velmi nízkých koncentracích obou látek. Další část práce byla věnována syntéze a využití ultrajemných a téměř monodisperzních superparamagnetických nanočástic -Fe2O3, jež byly syntetizovány jednostupňovou mokrou chemickou metodou. Připravené nanočástice -Fe2O3 projevovaly vysokou plochu povrchu, a tudíž výrazné adsorpční schopnosti ověřované při odstraňování arseničnanů z vodného prostředí. Konečná část předkládané práce byla zaměřena na studium katalytických účinků dvou typů nanokatalyzátorů na bázi čistého oxidu železa a oxidu železa s příspěvkem nanočástic mědi, jež byly připraveny sonikační metodou. Kompozit s příspěvkem Cu NPs byl považován za účinný katalyzátor pro konverzi CO2 při nízkém parciálním tlaku CO2 a H2 s výslednými reakčními produkty jako jsou oxid uhelnatý, methan, methanol a benzen. Výsledky tohoto výzkumu představují perspektivní směr při konverzi oxidu uhličitého. Department of physical chemistry in cooperation with research centre Regional centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) devote their long-time interest into development of nanotechnologies in various science branches. There happens raising public awareness and transferring applications of nanomaterials in fields in research in last years significantly devoted to preparation and subsequent applications of silver nanoparticles (Ag NPs), iron oxide (FexOy Nps), but also for example copper nanoparticles (Cu NPs). These materials can be used in field of biological research, in analytical applications, heterogeneous catalysis or for example in environmental field of research. To these fields of research specialization is devoted this thesis, which represents summary of research results achieved in area of preparation and application of nanoparticles of silver, copper and oxides during my Ph.D. study. The main aim of this thesis was to study various methods of preparation of above-mentioned nanoparticles, including their mutual combinations in form nanocomposites substances and subsequently to find and verify their application potential in field of biological and synergic effect, environmental benefit and last but not least in area of catalyst properties. Scientific research work related to topic of Ph.D. study was mainly devoted to silver nanoparticles, where the attention was concerned to their synthesis using in-situ chemical redution in presence of two various reduction agents - maltose and sodium borotetrahydride. The in advance prepared Ag NPs were subsequently used in synthesis of nanocomposite materials in combination with magnetic iron oxide nanoparticles Ag@Fe3O4 and -Fe2O3@Ag, where these magnetic nanocomposites showed antibacterial and antifungal aktivity, where on the other hand was observed acute cytotoxicity of these materials only with higher concentrations. Furthermore, the silver nanoparticles were used during preparation and application of methylcellulose hydrogel, where there was used highly concentrated dispersion of Ag NPs with initial concentration of 5 g/L Ag. The prepared @methylcellulose hydrogel was applied during the study of local bactericidal effects with clearly provable antimicrobial results. Next part of this thesis deals with execution of systematic study using quantification of antibiotic (ATB) synergic effect in combination with Ag NPs, due to current solved problem with extending resistivity of bacterial strains against antibiotics. The test of synergic effect was performed against bacterial strain Excherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphulococcus aureus, where all common accessible antibiotics combined with Ag NPs showed strong synergic effects already at really low concentrations of both substances. Next part of this thesis was devoted to synthesis and usage of ultrafine and almost monodisperse superparamagnetic nanoparticles of -Fe2O3, that were synthesized using one step wet chemical method. Prepared -Fe2O3 nanoparticles experienced high surface area, and therefore significat adsoption characteristics during removal of arsenates from aquatic environment. The final part of this thesis deals with the study of catalytic effects of two types of nanocatalyst on basis of clear iron oxide and iron oxide with contribution of copper nanoparticles, that were prepared using sonication method. Composite with contribution of Cu NPs was considered as effective catalyst for conversion of CO2 using low partial pressure of CO2 and H2 with resulting reaction products such as carbon monoxide, methane, alcohol and benzen. The results of this research represent a perspective direction in the area of carbon dioxide conversion. Keywords: Stříbro; oxidy železa; měď; nanočástice; příprava; aplikace; biologická aktivita; katalýza; sorpce; synergie; Silver; iron oxide; copper; nanoparticles; synthesis; application; biological activity; catalysis; synergy Available in digital repository of UPOL.
Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.

Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v ...

KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spor o románový tvar
LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
2018 - Czech
Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a zveřejněn čtenáři, v tomto případě literárními kritiky, kteří se, historicky situováni a různě ideologicky a esteticky orientováni, pokusili pojmenovat smysl a uměleckou (estetickou i vývojovou) hodnotu Vančurova šestého románu v měsících následujících po jeho publikaci. Vlastní předmět práce tedy představuje soubor recenzních textů Markéty Lazarové zveřejněných v období od prvního vydání románu do rozebrání jeho nákladu, tj. od dubna do prosince 1931. S ohledem na časové kritérium jejich volby byly recenze zkoumány chronologicky a problémově. Zvolený přístup umožnil autorovi práce chápat soubor textů jako literárněkritický diskurz, který ukazuje, co bylo a co naopak nebylo možné o románu v roce 1931 napsat. Při analýze vyvstaly specifické problémy recepce Markéty Lazarové, které se napříště staly určujícími tématy jejích interpretací. Pro dobovou kritickou diskuzi o Vančurově literární tvorbě se autorovi práce jako příhodná jevila představa zápasu či sporu o podobu románového tvaru. Jednu stranu tohoto zápolení představuje Vančura se svým estetickým projektem "nového umění", jehož součástí jsou prozaická díla i články vysvětlující a zároveň obhajující autorovu uměleckou koncepci. Stranu druhou zastupují představitelé literární kritiky, kteří Vančurovu tvorbu vykládají a hodnotí na základě dobově podmíněných způsobů rozumění literatuře; někteří z nich přitom vystupují na obranu autorovy poetiky. Vzájemnou konfrontaci autora a kritiky lze chápat jako vyjednávání mezi různými pohledy na to, co je (umělecká) literatura, resp. co v dané době platí za literárně hodnotné (v případě moderního románového díla). Práce se zaměřuje na to, jaké prvky, roviny a vztahy románové struktury, v souvislosti s pociťovanou novostí výsledného tvaru, recenzenti ve svých textech pojmenovali a jak s nimi při interpretaci románu nakládali. Charakteristickými tématy první konkretizace románu se staly dvě dominantní oblasti jeho kritického hodnocení: problematika historického žánru a podoba a funkce zvoleného způsobu vyprávění, resp. organická kompozice románu. V souvislosti s nimi recenzenti tematizovali řadu dalších prvků, rysů či motivů románové struktury, jako byly např. styl, fabule, vypravěč, reprezentace Boha a historických reálií, dramatický potenciál vyprávění či hrdinka Markéta. Vedle toho se recenzenti zaobírali inspiračními zdroji, uměleckými vlivy nebo poměrem díla k aktuální skutečnosti a společenským otázkám doby. V neposlední řadě se vyrovnávali s autorskou intencí, kterou nejčastěji modelovali v závislosti na románové poetice. Práce je rozdělena do dvou částí členěných na kapitoly, resp. podkapitoly podle diskutovaných textů a problémů spjatých s recepcí románu. První část pokrývá období před vydáním Markéty Lazarové. Jejím účelem je na charakteristickém příkladě (Vančurova polemika s Ferdinandem Peroutkou nad románem Poslední soud) představit Vančurovy umělecké názory a osvětlit některé rysy dobového obrazu jeho díla, nastínit souvislosti bezprostředně předznamenávající publikaci nového románu a stručně popsat okolnosti samotného vydání. Druhá část soustředí kapitoly o jednotlivých recenzích a problémech recepce prvního vydání Markéty Lazarové. Pro lepší orientaci je práce doplněna chronologií sledovaných textů. The work is intended to present the critical reception of the first edition of Markéta Lazarová (1931). It deals with the effects a particular literary work has on its recipients as they were recorded and made public by the readers, who, in this event, were critics that, all of them historically situated and in different ways ideologically as well as aesthetically orientated, tried to articulate both the meaning and the literary (aesthetic and development) value of Vančura's sixth novel in the period following its publication. The actual subject matter of the work is therefore a group of reviews on Markéta Lazarová that were published in the period between the date of its first issue and the time the novel went out of print, i.e., from April to December 1931. Having considered the time criterion of their selection, the reviews were analyzed chronologically and with respect to particular problems related to the reception. The approach applied here made it possible for the author of this work to understand the group of the texts to be a critical discourse that shows what one could and, on the contrary, could not write about the novel in 1931. During the analysis, specific problems pertaining to the reception of the novel emerged that had become typical for its later interpretations. What appears to be an appropriate image for the critical discussion of Vančura's literary work that took place at that time is the image of a struggle for or dispute over the novelistic composition. One side of this struggling is represented by Vančura and his aesthetic project of "new art" parts of which are both his prose works and articles outlining and advocating his artistic vision. The other side is represented by the critics that interpret and evaluate Vančura's work applying historically relative ways of understanding literature, while some of them try to defend Vančura's poetics. The mutual confrontation between the author and the critics can be seen as a negotiation between different views on what is literature, or what is at given time accepted as literary valuable (when speaking about modern novel). The work is orientated towards the elements, levels and relations of the novel structure that the critics, in connection with the newness of the novel's composition recognized by them, appointed in their texts and how they applied them in their interpretations. There were two dominant spheres of the novel's critical evaluation that had become significant for the first concretization of the novel: the genre aspects of historical novel and the function of the story-telling Vančura applied, or the organic composition of the novel. In relation with these two the critics addressed several other elements, features and motives of the novel structure, such as style, story, narrator, the representation of God and historical facts, the dramatic potential of the narrative or the main character. Apart from these, the critics focused on inspiration sources, art influences or the relation between the novel and the historical reality and social issues of that time. Least but not last, they dealt with the authorial intention which they most often modelled based on the novel's poetics. The work consists of two parts that are further divided into chapters according to the discussed texts and problems related to the reception of the novel. The first part briefly covers the period before the publication of the novel. Using a symptomatic event (Vančura's argument with Ferdinad Peroutka), the aim of this part is to introduce Vančura's literary views and explain some of the characteristics his work bore at that time, to outline the context immediately preceding the publication of the novel and describe the circumstances of the publishing itself. The second part comprises the chapters on the respective reviews and problems concerning the reception of the novel. For reasons of ease of use, a chronological list of the texts discussed in the work is appended. Keywords: Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; literárněkritická recepce; diskurzivní analýza; historický román; Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; critical reception; discourse analysis; historical novel Available in digital repository of UPOL.
Spor o románový tvar

Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a ...

LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi
KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
2018 - Czech
Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem k množství materiálu potřebného pro použití při aplikaci. Tyto podmínky splňují metody přípravy v pevné fázi využívající termické redukce oxidů nebo oxyhydroxidů železa. V této materiálově zaměřené disertační práci jsou proto představeny mechanismy termicky indukovaných transformací vybraných forem oxidů železa, které byly in situ monitorovány pomocí vysokoteplotní rentgenové difrakce, se speciálním zaměřením na redukční experimenty vedoucí k přípravě nZVI. Součástí mechanismu transformace maghemitu na nZVI je také jeho postupná redukce na magnetit, jedna kapitola se proto věnuje také tomuto tématu a je v ní prezentována příprava a charakterizace nestechiometrických magnetitů (tj. s různou mírou oxidace Fe2+). Stěžejní část práce se ovšem věnuje přípravě nZVI částic stabilizovaných pomocí cíleného vytvoření oxidické slupky s kontrolovanou tloušťkou mezi 4 a 10 nm, jejich vlastnostem a použití. Je představen vliv tloušťky a charakteru slupky na fyzikálně-chemické charakteristiky nZVI a zejména aplikační potenciál částic se 7 až 10 nm slupkou. V závěru práce je potom prezentováno praktické využití termicky indukovaných procesů pro přípravu některých aplikačně zajímavých materiálů zahrnujících nanočástice magnetitu s unikátní morfologií, nanočástice Häggova karbidu nebo kompozitní materiály na bázi nZVI ve vápenaté matrici. For practical usage of nanoscale zero valent iron (nZVI) particles in real applications is essential relatively simple and reliable preparation method, which is also applicable and cost effective with respect to the amount of material needed for application. These conditions can be successfully satisfied by the solid state methods based on thermally induced reduction of iron oxides or oxyhydroxides. In this materially oriented thesis are therefore introduced mechanisms of thermally induced transformations of selected iron oxides, which were in situ monitored by variable temperature X-ray diffraction, with a special focus on reduction experiments leading to preparation of nZVI. A part of maghemite transformation to nZVI is also its gradual reduction to magnetite. One chapter of the thesis therefore deals with this topic and covers preparation and characterization of nonstoichiometric magnetites (i.e., with different levels of Fe2+ oxidation). However the main part of this work presents the preparation of nZVI stabilized by targeted creation of oxide shell with controllable thickness between 4 and 10 nm, their properties and usage. The influence of shell thickness and its character on physical-chemical characteristics and especially application potential of particles with 7 to 10 nm oxide shell are introduced. The latter part of the work shows the utilization of thermally induced processes for preparation of materials interesting from application point of view covering magnetite nanoparticles with unique morphology, nanoparticles of Hägg's carbide and composite materials based on nZVI in calcium matrix. Available in digital repository of UPOL.
Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi

Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem ...

KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí v analýze psychofarmak
ŠIŠTÍK, Pavel; LEMR, Karel
2018 - Czech
Jedna část práce se zabývá vývojem metody pro stanovení vybraných psychofarmak na oddělení klinické farmakologie ve fakultní nemocnici v Ostravě pomocí UPLC-MS/MS. Tato validovaná metoda byla později doplněna o stanovení dalších psychofarmak. Další část dizertační práce se zabývá identifikaci metabolitů agomelatinu ve vzorcích lidských hepatocytů a v pacientských vzorcích krve a moči pomocí QTOF-MS. This dissertation thesis is focused on the development of methods for the determination of selected psychoactive drugs in human serum. The requirements for the analysis of specific psychopharmaceuticals are based on the requirement of the Department of Clinical Pharmacology at the University Hospital Ostrava. The developed methods were used in clinical practice for the quantification of 12 psychotropic drugs and one metabolite in human serum. Another part of the doctoral thesis focused on the identification of metabolites of agomelatine in human hepatocytes. We used this method for the identification of agomelatine metabolites in patient blood and urine samples. Keywords: antipsychotika; antidepresiva; psychofarmaka; kapalinová chromatografie; hmotnostní spektrometrie; biologické vzorky; krev; stanovení; validace metody agomelatin; metabolismus; identifikace; antipsychotics; antidepressants; psychotropic drug; liquid chromatography; mass spektrometry; biological samples; blood; urine; quantification; validation of method; agomelatine; metabolism; identification Available in digital repository of UPOL.
Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí v analýze psychofarmak

Jedna část práce se zabývá vývojem metody pro stanovení vybraných psychofarmak na oddělení klinické farmakologie ve fakultní nemocnici v Ostravě pomocí UPLC-MS/MS. Tato validovaná metoda byla později ...

ŠIŠTÍK, Pavel; LEMR, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Duše předmětu a tělo modlitby aneb zkoumání sociologických kontroverzí na případu Sóka Gakkai International
TLČIMUKOVÁ, Petra; LUŽNÝ, Dušan; LUŽNÝ, Dušan
2018 - Czech
Dizertační práce je případovou studií představující dlouhodobý autorský etnograficky orientovaný výzkum mezinárodní buddhistické organizace Sóka Gakkai International (SGI). Zabývá se otázkou vztahu materiálního a nemateriálního, jejich prvenstvím a aktérstvím, a možnostmi výzkumu materiálních a nemateriálních složek náboženství v sociologii. Navazuje na kritiku modernistického paradigmatu a výzkumu náboženství v sociálních vědách, představenou v dílech Harmana, Lawa, Fitgeralda a Latoura. V metodologické poloze čerpá z díla Bruno Latoura a jím představené teorie aktér-sítí, etnografie orientované na předmět, pro níž využívá konceptu ikonoklaše a faktiše. Tento přístup aplikuje ve výzkumu, který se zaměřuje na klíčovou dvojici materiální a nemateriální složky buddhistické praxe v organizaci SGI fráze daimoku a svitku nazývaném Gohonzon. V etnografické části dizertační práce představuje základní informace o SGI se zaměřením na situaci v České republice, kde probíhala velká část terénního výzkumu, nicméně v souladu se zvoleným metodologickým přístupem a transnacionálními životy autorky i zkoumaných využívá i dat získaných v zahraničí. Na příkladu základní rituální praktiky opakování fráze daimoku před Gohonzonem v této části dizertační práce řeší sociologické kontroverze týkající se způsobu formování skupiny, povahy aktérství a předmětu. Sleduje přitom procesy vznikání a zanikání vazeb mezi přítomnými prvky, otevírá tzv. černé skříňky SGI, zkoumá způsoby ustavování nových koncepcí fyzického a duchovního prostřednictvím proměn Gohonzonu. Vzhledem k výsledkům práce autorka nejen podporuje posun od metodologického nacionalismu k metodologickému transnacionalismu, ale také navrhuje posun od metodologického individualismu k metodologickému elementarismu. Na závěr práce hodnotí vlastní přínos v oblasti sociologického výzkumu SGI a sociologie náboženství obecně, přičemž také vyhodnocuje výzkumné závěry ve vztahu k současné diskuzi o možnostech výzkumu náboženství v sociálních vědách. Based on long-term original ethnographical research the Dissertation Thesis presents a case study of the international Buddhist organization Soka Gakkai International (SGI). It focuses on the relationship between the material and immaterial, their primacy and agency, and deals with the question of how to study the material and immaterial elements of religion in sociology. It builds upon the critique of the modernist paradigm and related research of religion in social sciences as presented by Harman, Law, Fitzgerald and Latour. The methodology draws on the approach of Actor-Network Theory as presented by Bruno Latour, the object-oriented ethnography for the sake of which it borrows the concept of iconoclash and factish. It applies this approach to the research where it focuses on the key counterparts which represent the material and immaterial elements in the Buddhist praxis of SGI the phrase daimoku and the scroll called Gohonzon. The ethnographical part presents the basic information on SGI with a special focus on the situation in the Czech Republic. The major part of the field research was conducted in the Czech Republic, however, in correspondence with the methodology and due to the transnational lives of the researcher and those researched, the data from abroad is also taken into account. The majority of the ethnographical part looks at the sociological controversies concerning the group's formation, agency and the character of objects where it uses the central ritual practice of daimoku chanting in front of Gohonzon as a medium for acquiring knowledge. It offers a description of how new conceptualizations of the physical come into existence and disappear again during the transformations of Gohonzon, and opens the so called black-boxes of SGI. Considering the research outcomes the author's approach supports the move away from methodological nationalism toward methodological transnationalism. Further, it proposes a turn away from methodological individualism toward methodological elementarism. The Dissertation Thesis concludes by pointing out the original contribution of the work to the sociological research of SGI and sociology of religion in general. It places the reflections of the research process and research findings within the current discussion on the sociology of religion. Keywords: daimoku; faktiš; Gohonzon; ikonoklaš; materiální; nemateriální; sociologie náboženství; Sóka Gakkai International; teorie aktér-sítí; Actor-Network Theory; daimoku; factish; Gohonzon; iconoclash; material; immaterial; sociology of religion; Soka Gakkai International Available in digital repository of UPOL.
Duše předmětu a tělo modlitby aneb zkoumání sociologických kontroverzí na případu Sóka Gakkai International

Dizertační práce je případovou studií představující dlouhodobý autorský etnograficky orientovaný výzkum mezinárodní buddhistické organizace Sóka Gakkai International (SGI). Zabývá se otázkou vztahu ...

TLČIMUKOVÁ, Petra; LUŽNÝ, Dušan; LUŽNÝ, Dušan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty
DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
2018 - Russian
Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná frazeologická věda disponuje značnými vědeckými zkušenostmi, které spočívají ve vytvoření určitých tendencí v analýze jednotek: fungování a pragmatika frazeologických jednotek je zkoumána ve vztahu k obecným problémům frazeologie (V. N. Telija, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko a další), ve vztahu ke studiu frazeologické variability a okazionality (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Ju. Tretjakova a další), ve vztahu k lexikografickému zachycení ustálených slovních spojení (A. M. Melerovič, V. M. Mokienko, L. Stěpanova a další), ve vztahu k roli frazeologických jednotek ve vytváření (formování) textů, žánrů, diskurzu, ideostylů (V. M. Mokienko , M. A. Fokina, O. V. Lomakina a další). Nehledě na značné množství prací věnovaných roli frazeologických jednotek v různých textech a diskurzech a také internetu jako novému komunikačnímu a lingvistickému jevu, není dosud problém fungování ruské frazeologie v internetovém diskurzu plně prozkoumán. Až dosud jsou bádání omezována pouze na otázky formování a pragmatiky lexikálně-frazeologického korpusu počítačového subjazyka anebo na problémy frazeologie mající svůj původ bezprostředně v internetu (V. F. Chajdarova, N. K. Jeremina). Tedy fungování ruské frazeologie v internetu v celé její funkční různorodosti nebylo dosud analyzováno. To určuje aktuálnost našeho výzkumu spojenou s nutností ucelené analýzy fungování ruských frazeologických jednotek v textech virtuální komunikace, pragmatických aspektů jejich aktualizace a jejich úlohy ve formování charakteristik internetového diskurzu. Objektem výzkumu jsou ruské frazeologické jednotky , které fungují v internetu, předmětem výzkumu jsou pak funkční aspekty jejich textové realizace v ruskojazyčném internetovém diskurzu, včetně jejich pragmatického a transformačního potenciálu. Cíl disertační práce spočívá v určení hlavních funkcí ruských frazeologických jednotek v internetovém diskurzu a také v popisu a analýze funkčních specifik a aspektů kontextuálních realizací frazeologických jednotek, včetně schopnosti jejich frazeologického modelování a diskurzivních proměn ruských frazeologismů v internetu. Struktura a objem práce jsou určeny cílem výzkumu, vytyčenými úkoly a zásadou jejich postupného řešení. Disertační práce se skládá z úvodu, tří kapitol, závěrů, seznamu literatury a dvou resumé v češtině a angličtině a čítá 248 stran. Seznam literatury zahrnuje 25 položek internetových materiálových zdrojů a 329 položek odborné literatury v ruštině, češtině a angličtině. The problem of functioning and pragmatic potential of phraseological units of the Russian language is becoming one of the important topics of modern phraseology. At the same time, we can say that has been accumulated the considerable scientific experience, which is expressed in the formation of specific trends in analysis. The functioning and pragmatic features of phraseological units are studied in relation with the general problems of phraseology (A. N. Telia, A. V. Kunin, V. M. Mokienko, A. F. Alefirenko, etc.), in connection with the study of phraseological modification and its variational character (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, P. S. Dronov, I. Yu. Tretyakova, etc.), in correlation with lexicography (A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, L. I. Stepanova, etc.) and with the role of idioms in the formation of texts, genres, discourses and the individual writer's manner (V. M. Mokienko, M. A. Fokina, O. V. Lomakina, etc.). Despite of the significant number of scientific works devoted both to the role of phraseological units in various texts and discourses, and to the Internet as a new communicative and linguistic phenomenon, the problem of the functioning of Russian phraseology in Internet discourse has not yet been fully studied. This problem has so far been limited to works, dedicated to the formation and pragmatics of the lexical and phraseological corpus of the computer sublanguage or the phraseology of the "network" origin (V. F. Khaidarova, N. K. Eremina). At the same time, the functioning of Russian phraseology on the Internet in all its functional diversity has not yet been considered. This determines the relevance of our research related to the necessity of a systemic review of the functioning of Russian phraseological units in the texts of virtual communication, the pragmatic aspects of their actualization and their role in creating the important characteristics of the Internet discourse. The object of the research is the Russian phraseological units functioning on the Internet, and the subject of the research is the functional aspects of their textual realization in the Russian-language Internet discourse, including their pragmatic and transformative features. The purpose of the dissertation research is to identify the main functions of Russian phraseology in the Internet discourse, as well as to describe the main functional features and aspects of contextual realization of phraseological units, including phraseological modelling and discourse variation of Russian phraseology in the Internet. The structure and content of the thesis is determined by the purpose of the research, its problems and the principle of their phased solution. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references and two summaries in Czech and English languages with a total volume of 247 pages. References include 25 names of sites (sources of material) and 329 titles of scientific literature in Russian, English and Czech languages. Keywords: phraseology; phraseological unit; discourse of Internet; Russian language; function Available in digital repository of UPOL.
Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty

Problematika fungování a pragmatiky frazeologických jednotek (FJ) ruského jazyka se stala jedním z aktuálních témat současné frazeologie. Musí se také ovšem poznamenat, že dnes již současná ...

DOBROVA, Mariia; STĚPANOVA, Ludmila; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vrba laponská (Salix lapponum L.) ve střední Evropě: biosystematika a ekologie
HRONEŠ, Michal; TRÁVNÍČEK, Bohumil; TRÁVNÍČEK, Bohumil
2018 - English
Vrba laponská (Salix lapponum) je poměrně drobný dvoudomý keř, který se vyskytuje především v boreální a subarktickém pásmu Evropy. Dále se vyskytuje také v několika izolovaných populacích v horách střední a jižní Evropy. Tato disertační práce je zaměřena na jednu z těchto izolovaných makropopulací, která se nachází v Krkonoších. Ke studiu S. lapponum byl použit multioborový přístup. Nejprve byla provedena herbářová revize historického rozšíření. Následovala revize zjištěných lokalit v terénu. U větších nalezených populací byl stanoven poměr pohlaví a také proporce nekvetoucích jedinců. Stanovištní nároky rostlin byly stanoveny pomocí fytocenologických snímků a analýzy půdních vzorků. Morfometrická analýza byla provedena na herbářových položkách. Pro analýzu genetické populační struktury byly sbírány listy vybraných jedinců. Na základě herbářové revize byla vrba laponská v Krkonoších zaznamenána na 38 historických lokalitách z nich 21 bylo potvrzeno terénním průzkumem. Stanovištní podmínky se, kromě vyššího obsahu organického dusíku v půdních vzorcích, významně nelišily od údajů v literatuře. Poměr pohlaví byl u většiny populací vychýlen ve prospěch samic a celková proporce sterilních rostlin činila zhruba třetinu. Analýzy půdy a vegetace v okolí sterilních rostlin naznačují, že alespoň některé sterilní rostliny se vyskytují na méně vhodných stanovištích. Absence korelace proporce pohlaví s nadmořskou výškou, proporcí sterilních jedinců v populacích a také absence rozdílů v prostorovém rozšíření a mikrostanovištních podmínkách mezi samci a samicemi naznačují, že vychýlený poměr pohlaví vzniká u S. lapponum již v prvotních stádiích ontogeneze. Analýza genetické populační struktury zjistila nízkou proporci klonality, silnou genetickou mezipopulační diferenciaci a deficit heterozygotů ve všech větších populacích, což může ukazovat na existenci inbreedingu. Morfometrická analýza naznačila, že rostliny z krkonošských populací se mírně odlišují od rostlin ze souvislého areálu. Tento poznatek a také výskyt zcela lysých jedinců S. lapponum v Krkonoších naznačují, že krkonošské populace procházejí speciací v důsledku jejich dlouhodobé izolace. Downy willow (Salix lapponum) is small dioecious shrub distributed mainly in boreal and subarctic vegetation belt of Europe. It is also present in several mountain ranges of Central and southern Europe where it forms isolated populations. This Thesis is focused on one of such isolated populations in the Krkonoše/Karkonosze Mts. (northern Czech Republic/southwestern Poland). Salix lapponum was studied using multi-discipline approach. At first, herbarium revision to establish the historical distribution was performed. After that, all populations were revisited in field. Sex of plants and proportion of non-reproducing individuals were surveyed in selected larger populations. Habitat preferences were established using vegetation survey and soil sample analyses. Individuals were also sampled for genetic structure analysis. Morphometric analysis was performed on herbarium specimens. The species was in the Krkonoše/Karkonosze Mts. recorded on 38 historical localities from which only 21 were confirmed in field. The habitat conditions were generally similar to those reported in the literature except of the higher content of organic nitrogen in soil samples. The sex ratio was consistently female-biased and the overall proportion of non-reproducing individuals was 35 %. Soil and vegetation analyses suggested that at least some of non-reproducing individuals grew in less favourable conditions. No correlations of sex ratio with altitude, proportion of non-flowering individuals and no differences in spatial sex segregation and microhabitat preferences were found between males and females at a fine scale within the studied populations suggesting that the biased sex ratio in S. lapponum probably originates during early stages of ontogenetic development. Population structure genetic analysis found low proportion of clonality, strong genetic differentiation among populations and deficit of heterozygotes in all larger populations which indicate the occurrence of inbreeding. Morphometric analysis revealed slight shift in morphology of the Krkonoše Mts. populations when compared with main range population. Moreover, occurrence of complete glabrous individuals of S. lapponum in the Krkonoše Mts. populations suggests that these populations are under current speciation due to their long-term isolation. Keywords: dvoudomost; genetický drift; hybridizace; Krkonoše; ohrožený druh; nevyrovnaný poměr pohlaví; Salicaceae; stanovištní podmínky; vysokohorské křoviny; alpine scrub; dioecy; genetic drift; habitat conditions; hybridization; Krkonoše Mts.; Salicaceae; sex ratio bias; threatened species Available in the UPOL Library.
Vrba laponská (Salix lapponum L.) ve střední Evropě: biosystematika a ekologie

Vrba laponská (Salix lapponum) je poměrně drobný dvoudomý keř, který se vyskytuje především v boreální a subarktickém pásmu Evropy. Dále se vyskytuje také v několika izolovaných populacích v horách ...

HRONEŠ, Michal; TRÁVNÍČEK, Bohumil; TRÁVNÍČEK, Bohumil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Olomoučtí Němci v letech 1880-1918
PUŠ, Ivan; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2018 - Czech
V předkládané disertační práci je pojednáno o olomouckých Němcích ve druhé polovině "dlouhého" 19. století. Akcentováno je přitom období od 80. let 19. století do konce druhé dekády 20. století. Hlavní důraz je položen na problematiku němectví v Olomouci z hlediska politiky, projevů nacionalismu, na oblast školství a legislativy národnostního školství v Předlitavsku, obzvláště pak na Moravě. V textu je také řešeno téma olomoucké samosprávy a postavení Olomouce v rámci českých zemí a habsburské monarchie. The following dissertation focuses on Germans in Olomouc from the second half of the "long" 19th Century. Its focus is on the period from 1880s to the end of the second decade of 20th Century. Main emphasis is on issue of nature of Germans in Olomouc from the point of view of politics, nationalism, school system and legislation of national school system in Cisleithania, mainly in Moravia. This work also focuses on local government in Olomouc and the position of Olomouc in the state administration hierarchy of the Czech lands and Habsburg Monarchy. Keywords: Morava; nacionalismus; Němci; Olomouc; školství; železnice; Moravia; nationalism; Germans; Olomouc; school system; railway Available in digital repository of UPOL.
Olomoučtí Němci v letech 1880-1918

V předkládané disertační práci je pojednáno o olomouckých Němcích ve druhé polovině "dlouhého" 19. století. Akcentováno je přitom období od 80. let 19. století do konce druhé dekády 20. století. ...

PUŠ, Ivan; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Perspektivy začlenění neomediální tvorby do výuky výtvarné výchovy na gymnáziích
FILIPOVÁ, Petra; HAVLÍK, Vladimír
2018 - Czech
Tématem dizertační práce je začleňování neomediálního umění a digitálních technologií do obsahu učiva výtvarné výchovy na gymnáziích. Dizertační výzkumný projekt mapuje současný stav výuky umění nových médií v teoretické části a využití digitálních technologií v praktické části výtvarné výchovy. Dále analyzuje tradiční a inovativní didaktické postupy a způsoby integrace umění nových médií a nových technologií do výuky a porovnává získané poznatky o metodách a strategiích v současné české pedagogické praxi se situací na vybraných zahraničních školách gymnaziálního typu. Mimo to specifikuje cílovou skupinu výzkumu a představuje samotné výsledky výzkumu a jejich následnou analýzu. Na výzkumnou část práce navazuje část věnovaná modelaci výuky (čtyři kazuistiky modelových výukových situací). Prioritou těchto výukových situací je navrhování inovativních přístupů ve výuce výtvarné výchovy, v nichž je především rozvíjena multigramotnost jako klíčová kompetence současného středoškolského žáka. The topic of this dissertation is the integration of new media art and digital technologies into the content of art education in gymnázium (secondary school). The theoretical part of this research project maps the current state of education of new media and the practical part focuses on the use of digital technologies. Furthermore, the dissertation analyses traditional and innovative didactic procedures and ways of integrating new media and new technologies into education and compares the acquired data about the methods and strategies in the contemporary Czech pedagogical practice with the situation at the selected foreign schools of the gymnázium (secondary school) type. In addition, it specifies the target group and introduces the results of the research and their subsequent analysis. The research part of this paper is followed by the part focused on model education situations (four case interpretations). The primary goal of these model situations is creating innovative approaches in the art education which develop multiliteracy as a key competence of the contemporary secondary school student. Keywords: umění nových médií; digitální technologie; inovativní metodické postupy; výukové situace (pedagogická praxe); výtvarná výchova; New media Art; digital Technology; innovative methodological Approaches; teaching situations (educational practice); Art Education Available in digital repository of UPOL.
Perspektivy začlenění neomediální tvorby do výuky výtvarné výchovy na gymnáziích

Tématem dizertační práce je začleňování neomediálního umění a digitálních technologií do obsahu učiva výtvarné výchovy na gymnáziích. Dizertační výzkumný projekt mapuje současný stav výuky umění ...

FILIPOVÁ, Petra; HAVLÍK, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Myth as Propaganda: The Ideological Uses of Mythology in Scottish Socialist Novels
HORÁČEK, Jan; PEPRNÍK, Michal; JELÍNKOVÁ, Ema
2018 - English
Tato studie zkoumá téma politické propagandy ve skotském socialistickém románu. Jejím účelem je objasnit jednu z účinných strategií, jež literatura využívá pro zprostředkování politických ideologií. Hlavní teze této práce poukazuje na to, že tento literární žánr je ideálním příkladem toho, jak propaganda adaptuje mýtus jako prostředek ideologické propagace. Důvodem tohoto tvrzení je především snaha dokázat, že struktura skotských socialistických románů v sobě skrývá potenciálně nový způsob nahlížení na fenomén politické propagandy. Konkrétně zkoumá epistemologický vztah mezi mýtem a ideologií v dílech James C. Welshe The Underworld (1920) a The Morlocks (1924), Grey Granite (1934) od Lewis Grassic Gibbona, a nakonec v románech Jamese Barkea Major Operation (1936) a The Land of the Leal (1939). Metodologicky se tato práce opírá především o strukturální teorii mýtu a tradiční školu mýtické kritiky. Přínosem tohoto neortodoxního přístupu k dané tématice je nejen hermeneutického předefinování zkoumaného žánru, ale hlavně objasnění důležitých procesů, které do značné míry podtrhují kulturní rozměr politické propagandy. Místo estetického kritéria, jenž neposkytuje přímé pochopení politické propagandy jako sociálního fenoménu, klade tato práce důraz na pochopení obecných dusledků skotských socialistických románů pro moderní politiku, obzvláště roli ritualizace při šíření politických ideologí. This study explores political propaganda in Scottish socialist novels to demonstrate how literature can convey a political ideology. It argues that they show how propaganda recycles myth as a vehicle for ideological persuasion. The reason behind doing so is to suggest that the narrative structure of Scottish socialist novels reveals a previously undetected pattern that underlies the strategies employed by political propaganda. In particular, it examines the epistemological link between myth and ideology in James C. Welsh's The Underworld (1920) and The Morlocks (1924), Lewis Grassic Gibbon's Grey Granite (1934), James Barke's Major Operation (1936) and The Land of the Leal (1939), respectively. The theoretical method is informed by applied structuralism and traditional myth criticism. This approach allows for a hermeneutic redefinition of the genre on the one hand, but more importantly it is instrumental in identifying significant processes inherently involved in the cultural dimension of socialist propaganda. As a result, this dissertation disregards questions of aesthetic quality because it contends that such concerns offer only a limited insight into the social phenomenon of political propaganda. Instead, it considers some universal implications of Scottish socialist novels for modern politics, especially the role of ritualization in communicating political ideologies Keywords: ideologie; mýtus; politická propaganda; román; Skotsko; socialismus; ideology; myth; political propaganda; novel; Scotland; socialism Available in digital repository of UPOL.
Myth as Propaganda: The Ideological Uses of Mythology in Scottish Socialist Novels

Tato studie zkoumá téma politické propagandy ve skotském socialistickém románu. Jejím účelem je objasnit jednu z účinných strategií, jež literatura využívá pro zprostředkování politických ideologií. ...

HORÁČEK, Jan; PEPRNÍK, Michal; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases