Number of found documents: 1637
Published from to

F-planární zobrazení speciálních variet
PEŠKA, Patrik; MIKEŠ, Josef
2017 - Czech
Disertační práce je věnována studiu některých aktuálních otázek teorie geodetických, holomorfně projektivních a $F$-planárních zobrazení (pseudo-) Riemannových variet a variet s afinní konexí. V první části disertace jsou nalezeny fundamentální rovnice geodetických zobrazení daných prostorů s afinní konexí na symetrické prostory ve tvaru uzavřené soustavy parciálních diferenciálních rovnic v kovariantních derivacích Cauchyova typu. V druhé části jsme dokázali, že holomorfně-projektivní zobrazeních parabolicky Kählerových variet zachovává diferencovatelnost základních objektů. Tímto byly upřesněny fundamentální rovnice M. Shihy. Ve třetí části jsme ukázali, že $PQ^\varepsilon$-zobrazení, která zavedl P. Topalov, jsou speciálním případem $F_2$-planárních zobrazení zavedených J. Mikešem. Na tomto základě jsme zavedli $F_2^\varepsilon$-zobrazení, pro které jsme našli nové výsledky. Výsledky obsažené v disertační práci mají význam v teorii diferenciální geometrie variet se strukturami a jejich zobrazení, dále mohou být aplikovány v teoretické mechanice a fyzice, zvláště pak v teorii relativity. This dissertation is aim to study some issues related to the theory of geodesic, holomorphically projective and $F$-planar mappings of (pseudo-) Riemannian manifolds and manifolds with affine connection. The first part of the dissertation presents fundamental equations of geodesic mappings from the given spaces with affine connection onto symmetric manifolds in the form of a closed system of Cauchy type differential equations in covariant derivatives. In the second part we prove that holomorphically projective mappings of parabolically K\"ahler manifolds preserve of the basic objects. This specifies the fundamental equations of M. Shiha. In the third part we demonstrate that $PQ^\varepsilon$-mappings which were defined by P. Topalov are a special case of $F_2$planar mappings which were defined by J. Mikes. Basing on that we have introduced $F^\varepsilon_2$ mappings for which we have found the new results. The results of this dissertation thesis could be applied in the differential geometry of manifolds with structures and their mappings and also could find an application in the theoretical mechanics and physics, and especially in the theory of relativity. Keywords: Geodetická zobrazení; Holomorfně projektivní zobrazení; F-planární zobrazení; Geodesic mappings; Holomorphically projective mappings; F-planar mappings Available in digital repository of UPOL.
F-planární zobrazení speciálních variet

Disertační práce je věnována studiu některých aktuálních otázek teorie geodetických, holomorfně projektivních a $F$-planárních zobrazení (pseudo-) Riemannových variet a variet s afinní konexí. V první ...

PEŠKA, Patrik; MIKEŠ, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Cross-cultural perspectives on pedagogical leadership in schools providing compulsory education
PENG, Danping
2017 - Czech
Headteachers' overall responsibilities for the school, its staff, its pupils and quality of the school education have been rediscovered and broadened in recent years. The quality of education in school lies in the hands of headteacher but widened responsibilities leave them little time for focusing on pedagogical leadership tasks. Thus, a study of the development of pedagogical leadership in Czech schools providing compulsory education seems of current interest. The main aims of this study are exploring the concepts of pedagogical leadership, its dimensions from different perspectives, and the factors influencing it in educational practice. The researcher adopted a qualitative paradigm, and collected data through semi-structured interview and written interview. Grounded theory approach was applied to analyze the qualitative data, and to develop theories that can further interpret the reality and offer new insights into the development of pedagogical leadership. Based on the data collected, the researcher summarized the current situation of pedagogical leadership in selected Czech schools, and outlined the characteristics of pedagogical leadership from different perspectives. The dimensions of pedagogical leadership, the characteristics of the good actors in pedagogical leadership and the challenges faced by the development of pedagogical leadership were elaborated. Having illustrated the current situation of pedagogical leadership in selected schools. Barriers and facilitators which were found in the two coding paradigms of PL have been summarized. The barriers included: (1) financial limitation of school, (2) conflicts between various roles, (3) low social recognition of teacher's profession, (4) massive administrative work, (4) teacher retention and recruitment. The facilitators comprised: (1) appreciation of the teaching profession, (2) supportive management team, (3) supports from family, (4) supportive pedagogical leader. In the final part, recommendations have been proposed, including: (1) to offer training for different stages of school leaders, (2) to improve the diversity of implementation of pedagogical leadership. Headteachers' overall responsibilities for the school, its staff, its pupils and quality of the school education have been rediscovered and broadened in recent years. The quality of education in school lies in the hands of headteacher but widened responsibilities leave them little time for focusing on pedagogical leadership tasks. Thus, a study of the development of pedagogical leadership in Czech schools providing compulsory education seems of current interest. The main aims of this study are exploring the concepts of pedagogical leadership, its dimensions from different perspectives, and the factors influencing it in educational practice. The researcher adopted a qualitative paradigm, and collected data through semi-structured interview and written interview. Grounded theory approach was applied to analyze the qualitative data, and to develop theories that can further interpret the reality and offer new insights into the development of pedagogical leadership. Based on the data collected, the researcher summarized the current situation of pedagogical leadership in selected Czech schools, and outlined the characteristics of pedagogical leadership from different perspectives. The dimensions of pedagogical leadership, the characteristics of the good actors in pedagogical leadership and the challenges faced by the development of pedagogical leadership were elaborated. Having illustrated the current situation of pedagogical leadership in selected schools. Barriers and facilitators which were found in the two coding paradigms of PL have been summarized. The barriers included: (1) financial limitation of school, (2) conflicts between various roles, (3) low social recognition of teacher's profession, (4) massive administrative work, (4) teacher retention and recruitment. The facilitators comprised: (1) appreciation of the teaching profession, (2) supportive management team, (3) supports from family, (4) supportive pedagogical leader. In the final part, recommendations have been proposed, including: (1) to offer training for different stages of school leaders, (2) to improve the diversity of implementation of pedagogical leadership. Keywords: pedagogical leadership; headteacher; teacher; compulsory education; professional development; pedagogical leadership; headteacher; teacher; compulsory education; professional development Available in digital repository of UPOL.
Cross-cultural perspectives on pedagogical leadership in schools providing compulsory education

Headteachers' overall responsibilities for the school, its staff, its pupils and quality of the school education have been rediscovered and broadened in recent years. The quality of education in ...

PENG, Danping
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Modelling and Simulation in High Energy Physics
HAMAL, Petr; SÝKORA, Tomáš
2017 - English
Cílem předložené disertační práce je prezentovat schopnost autora aplikovat získané znalosti z oblasti modelování a simulace ve fyzice vysokých energií na příkladu fyzikální analýzy využívající experimentálně naměřených dat a následné porovnání získaných výsledků s teorií studovaného procesu. Práce je zaměřena na exluzivní proces produkce pionového páru v proton-protonových srážkách o těžišťové energii sqrt(s) = 7 TeV měřeného experimentem ATLAS na urychlovači LHC v CERNu. Tento proces je nejprve studován po teoretické stránce s využitím výsledků simulací uvedeného procesu. Celý softwarový rámec je pak následně aplikován i na experimentální data za účelem určení viditelného účinného průřezu exkluzivní produkce. Ke studiu procesu a jeho analýze jsou využity standardní softwarové nástroje z oblasti fyziky vysokých energií a analýzy dat jako jsou Geant4, knihovny a nástroje ROOT, příslušné generátory studované produkce (GenEx, DiMe) a softwarový rámec Athena standardně využívaný experimentem ATLAS. The aim of this doctoral thesis is to present author's ability to apply the gained knowledge of modelling and simulation in high energy physics to the physical analysis of a given process using experimental data followed by a comparison of given results with a corresponding theory. The thesis is focused on the exclusive pion production in proton-proton collisions measured by ATLAS experiment at centre-of-mass energy sqrt(s) = 7 TeV. First of all this production is studied on a theoretical level using the results of the appropriate simulations. The obtained results are later applied on experimental data to estimate the cross-section of a given production. A common software tools are used to study the exclusive pion production, namely Geant4, ROOT framework, generators of the given production like GenEx and DiMe or the common tools used by ATLAS experiment known as Athena framework. Keywords: Athena; ATLAS; CERN; difrakční fyzika; dopředné detektory; exkluzivní produkce; simulace; modelování; GenEx; DiMe; ROOT; analýza; Athena; ATLAS; CERN; diffractive physics; exclusive production; forward detectors; simulation; modelling; GenEx; DiMe; ROOT; analysis Available in digital repository of UPOL.
Modelling and Simulation in High Energy Physics

Cílem předložené disertační práce je prezentovat schopnost autora aplikovat získané znalosti z oblasti modelování a simulace ve fyzice vysokých energií na příkladu fyzikální analýzy využívající ...

HAMAL, Petr; SÝKORA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Epos o Gilgamešovi, H 351 (1955) v kontextu hudebního divadla Bohuslava Martinů
BŘEZINA, Aleš
2017 - Czech
Tématem disertace je rozkrytí genese a vytvoření kritické edice Eposu o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů. V létě 1948 se Martinů rozhodl složit kantátu na text starobabylonského Eposu o Gilgamešovi z období třetí dynastie z Uru (21122004 př. n. l.). Teprve 30. srpna 1954 se skladatel k tématu Gilgameše vrátil a skladbu dokončil 18. února 1955. Formálně velmi originální skladba se v průběhu práce vyvíjela od "Secular Cantata" až do tvaru, který není "Oratorio [] ani Cantata [], je to zkratka Epic." Až dosud nebylo vůbec známo, že zamýšlel provádět Epos o Gilgamešovi poloscénicky "tak trochu na půl cesty mezi koncertem a operou". Skladatelovy poznámky k inscenování Gilgameše upadly zcela v zapomnění a byly znovuobjeveny teprve v kritické edici díla. K premiéře skladatelem zamýšlené poloscénické verze díla došlo až na základě předloženého kritického vydání 12. prosince 2014 v Brně (Filharmonie Brno), dalších provedení se edice dočkala v Brně (Národní divadlo) a v Praze (Česká filharmonie). Jejich soupis je součástí příloh disertace. The subject of this dissertation is the geneses and critical edition of The Epic of Gilgamesh by Bohuslav Martinů. In the summer of 1948, Martinů decided to compose a cantata based on the Ancient Babylonian Epic of Gilgamesh (21122004 BC). It was not until 30 August 1954 that he returned to the topic of Gilgamesh, and on 18 February 1955 he had finished the piece. During the compositional process Gilgamesh evolved from a "Secular Cantata" into something that "is not an oratorio [] nor a cantata [], it is simply an epic". Until recently it was not known that Martinů planned a semi-theatrical production of The Epic of Gilgamesh "halfway between a concert and an opera." The notes were completely forgotten and rediscovered only in the critical edition of the work. Based on the information from the critical edition, The Epic of Gilgamesh has been finally performed according to the composer´s highly innovative ideas in the semi staged version on the 12. December 2014 in Brno (Brno Philharmonic), followed by further performances in Brno (National Theatre) and Prague (Czech Philharmonic). They all are listed in the Appendix to the dissertation. Keywords: Bohuslav Martinů; Epos o Gilgamešovi; Reginald Campbell Thompson; Paul Sacher; kantáta; oratorium; hybridní formy; kritická edice; geneze díla; pramenný výzkum; vyhodnocení pramenů; publikační historie; recepce; Bohuslav Martinů; The Epic of Gilgamesh; Reginald Campbell Thompson; Paul Sacher; cantata; oratorio; hybrid musical forms; critical edition; genesis of the work; source research; source evaluation; publishing history; reception Available in digital repository of UPOL.
Epos o Gilgamešovi, H 351 (1955) v kontextu hudebního divadla Bohuslava Martinů

Tématem disertace je rozkrytí genese a vytvoření kritické edice Eposu o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů. V létě 1948 se Martinů rozhodl složit kantátu na text starobabylonského Eposu o Gilgamešovi z ...

BŘEZINA, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Epigenetická studie nukleosidů 5 - azacytidinu a jejich derivátů
AGRAWAL, Khushboo; MIHÁL, Vladimír; KRÁL, Vladimír
2017 - Czech
Methylace DNA hraje klíčovou roli v etiologii nádorů tím, že zprostředkovává epigenetické utlumení exprese genů souvisejících s rozvojem nádorových onemocnění. Poté co byl popsán vztah mezi aberantní methylací DNA a rakovinným bujením bylo vyvinuto velké množství protirakovinných léčiv, které fungují na základě inhibice DNA methylace. Prvním léčivem ovlivňujícím DNA na epigenetické úrovni byl azacytidin a vedlejší produkt jeho syntézy gemcitabin. Tyto dvě látky jsou v současnosti nejvíce používanými léčivy pro snížení methylace DNA v klinické praxi při léčbě hematologických nádorů a vykazují slibné výsledky také v raných fázích klinických studií pro léčbu solidních nádorů. Širší využití těchto léků je bohužel limitováno častým výskytem primární a sekundární rezistence a také jejich značnou nestabilitou ve vodném prostředí, resp. v krevní plazmě. V této studii byl vyvinut vysoce propustný testovací systém (tzv. high-throughput screening) umožňující detekci snížené methylace DNA v jednotlivých savčích buňkách. Tento detekční systém poskytuje velmi efektivní způsob testování velkého množství látek modifikujících epigenetické procesy uvnitř buněk a může tak být využíván jak v primárním tak i v aplikovaném výzkumu protinádorových léčiv. S pomocí tohoto systému byla popsána terapeutická účinnost nově syntetizovaných biodegradabilních polyanhydridových derivátů azanukleosidových léčiv. Bylo zjištěno, že stabilitu hydrolyticky labilních forem azanukleosidových léčiv lze vylepšit jejich vazbou na mikrokuličky. Tato modifikace zabraňuje rozkladu látek ve vodném roztoku a efektivně tak prodlužuje jejich setrvání v krevní plazmě. Detekční systém byl dále použit pro studium vlivu buněk nádorového stromatu na nádorové buňky. Studie ukázala zvýšenou aktivitu látek a tedy výrazný stupeň hypomethylované DNA v nádorech s vysokým zastoupením stromatu. Studie tak poukazuje na možnost predikce efektivity léčby těmito látkami na základě zhodnocení poměrného zastoupení buněk stromatu a nádorových buněk u daného rakovinného onemocnění. Molekulární mechanismy vzniku sekundární rezistence k azanukleosidovým léčivům byly studovány v buňkách nádoru tlustého střeva. Studie odhalila některé geny, které mohou sloužit jako biomarkery pro predikci sensitivity nebo rezistence k azanukleosidovým léčivům a navrhuje také alternativní způsoby léčby, které by umožnily překonání rezistence k azanukleosidovým léčivům. DNA methylation plays a pivotal role in the etiology of cancer by mediating epigenetic silencing of cancer-related genes. Since the relationship between aberrant DNA methylation and cancer has been understood, there has been a significant amount of research at developing anti-cancer therapies that work by inhibiting DNA methylation. The first epigenetic drugs azacytidine and its congener decitabine are currently most advanced hypomethylating agents in clinic for the treatment of hematological malignancies and have shown promising results in solid tumors in early clinical trials. Yet, the clinical success of these prototypal drugs is limited due to accqusition of primary and secondary resistance, and their hydrolytic instability which decreases their plasma circulation time. In this study, a cell-based DNA demethylation detection system was developed for high throughput screening of potent hypomethylating epi-drugs. The described detection system provides an efficient tool for large-scale epigenetic drug screenings, and would therefore benefit academic and industrial drug discovery. Using this system, the newly synthesized biodegradable, polyanhydride formulations of azanucleoside drugs were characterized for their therapeutic effectiveness and it was found that microbead formulations of the hydrolytically labile azanucleoside drugs could prevent their chemical decomposition in aqueous solution, and effectively increase their plasma circulation time. The detection system was further used to study the effect of stromal cells of the tumor-microenvironment on the response of cancer cells to hypomethylating agents. The study showed the increased activity of hypomethylating agents in high stromal environment which suggests the potential of tumor-stroma ratio for predicting the outcome of epigenetic therapy in cancer. Finally, the molecular mechanism of secondary resistance to azanucleoside drugs was investigated in colorectal cancer. The study revealed the response predicting biomarker genes which may differentiate between resistance and sensitivity to azanucleoside drugs, and further proposes alternative therapeutics for overcoming resistance to azanucleosides. Keywords: epigenetika; DNA metylace; epigenetics; DNA methylation Available in digital repository of UPOL.
Epigenetická studie nukleosidů 5 - azacytidinu a jejich derivátů

Methylace DNA hraje klíčovou roli v etiologii nádorů tím, že zprostředkovává epigenetické utlumení exprese genů souvisejících s rozvojem nádorových onemocnění. Poté co byl popsán vztah mezi aberantní ...

AGRAWAL, Khushboo; MIHÁL, Vladimír; KRÁL, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Nová protinádorová léčiva zasahující do buněčného cyklu
ŘEHULKA, Jiří; PÁVEK, Petr; ZDRAŘILOVÁ DUBSKÁ, Lenka
2017 - Czech
Poruchy v regulaci bun..neho cyklu spolu s nadm.rnou aktivaci proliferace jsou hlavnimi p.i.inami karcinogeneze. Teoreticky uvod prace p.ibli.uje regula.ni mechanismy bun..neho cyklu i nej.ast.ji pou.ivana klinicka a experimentalni cytostatika. P.edm.tem teto diserta.ni prace byla charakterizace protinadorove aktivity nizkomolekularnich latek pelorusidu A a semisyntetickych derivat. triterpen.. Vysledky teto prace prokazuji, .e aktivita pelorusidu A neni na rozdil od paklitaxelu negativn. ovlivn.na hypoxii v podminkach in vitro. P.esto.e pelorusid A stejn. jako paklitaxel stabilizuje mikrotubuly, jejich odli.ne ?Ŕ-tubulin vazebne misto je z.ejm. p.i.inou rozdilne citlivosti v..i hypoxii indukovanym zm.nam v bu.kach kolorektalniho karcinomu. V dal.i .asti prace byla studovana protinadorova aktivita novych triterpen. a jejich modula.ni vliv na bun..ny cyklus linie T-lymfoblasticke leukemie. Cytotoxicita derivat. byla zavisla na p.itomnosti substituentu v poloze 2 a korelovala s elektronegativitou substituentu. Neju.in.j.i derivaty kyseliny dihydrobetulinove, oleanonove a methyl betulonatu indukovaly akumulaci bun.k v S a G2/M fazi bun..neho cyklu. The cell cycle is a complex sequence of events that directs cell growth and division. Importantly, the cell cycle regulation is frequently impaired in human cancer cells. The carcinogenesis relies on the multistep accumulation of genetic alterations that results in deregulated tumor growth. The majority of current chemotherapeutics activate cell cycle checkpoints such as DNA damage checkpoint or spindle assembly checkpoint. Although new targeting strategies are being developed, they still require combination with conventional drugs. The theoretical part of the thesis introduces the regulation of cell cycle and summarizes the most important anticancer agents currently used in clinics as well as novel cell cycle inhibitors. Experimental part evaluates anticancer activity of non-taxoid microtubule stabilizing drug peloruside A and novel semisynthetic triterpene derivatives. The data show, that in contrast to paclitaxel, peloruside A maintains the activity in hypoxia pre-exposured human colorectal carcinoma cells. Study of novel triterpene analogues with unknown mode of action revealed their cell cycle modulatory properties. The most active derivatives of dihydrobetulinic acid, oleanonic acid and methyl betulonate induced cell cycle arrest in S or G2/M phase. The study clearly demonstrated that modification of triterpenes with electronegative substituents such as fluorine or thiocyanate moiety at carbon 2 significantly improve in vitro anticancer activity. Keywords: buněčný cyklus; apoptóza; mikrotubule; cell cecle; apoptosis; microtubule Available in digital repository of UPOL.
Nová protinádorová léčiva zasahující do buněčného cyklu

Poruchy v regulaci bun..neho cyklu spolu s nadm.rnou aktivaci proliferace jsou hlavnimi p.i.inami karcinogeneze. Teoreticky uvod prace p.ibli.uje regula.ni mechanismy bun..neho cyklu i nej.ast.ji ...

ŘEHULKA, Jiří; PÁVEK, Petr; ZDRAŘILOVÁ DUBSKÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

NEEDS AND SUPPORTS PERCEIVED BY CHINESE FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
LI, Xinrui
2017 - Czech
The purpose of this study was to examine the perceived needs and supports of Chinese families of children with disabilities by conducting a questionnaire survey. A total of 430 parents of children with disabilities enrolled in early intervention programs participated in the survey. Results revealed that the most priority needs of families of children with disabilities in the western China were needs for information, child care, and community services; the perceived supports of these families were at the medium level, the most priority items of supports were mainly emotional and informational support, and came from spouses, professionals or teachers; fewer supports came from religious groups, social welfare agencies, relatives and friends, and social workers. In addition, the factors influencing family needs or supports were child's age, whether the child is the only child, whether the child has a disability certificate, disability category, parents' educational status, family income, geographical location and so on. This dissertation consists of five related chapters including an introduction of research background, aims and questions; a literature review; research methodology and results. Finally, the implications of this study for future research and service provision are discussed. The purpose of this study was to examine the perceived needs and supports of Chinese families of children with disabilities by conducting a questionnaire survey. A total of 430 parents of children with disabilities enrolled in early intervention programs participated in the survey. Results revealed that the most priority needs of families of children with disabilities in the western China were needs for information, child care, and community services; the perceived supports of these families were at the medium level, the most priority items of supports were mainly emotional and informational support, and came from spouses, professionals or teachers; fewer supports came from religious groups, social welfare agencies, relatives and friends, and social workers. In addition, the factors influencing family needs or supports were child's age, whether the child is the only child, whether the child has a disability certificate, disability category, parents' educational status, family income, geographical location and so on. This dissertation consists of five related chapters including an introduction of research background, aims and questions; a literature review; research methodology and results. Finally, the implications of this study for future research and service provision are discussed. Keywords: family needs; family support; children with disabilities; early intervention; family needs; family support; children with disabilities; early intervention Available in digital repository of UPOL.
NEEDS AND SUPPORTS PERCEIVED BY CHINESE FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES

The purpose of this study was to examine the perceived needs and supports of Chinese families of children with disabilities by conducting a questionnaire survey. A total of 430 parents of children ...

LI, Xinrui
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Prognostické biomarkery u akutního infarktu myokardu
PŘEČEK, Jan; HEINC, Petr; KREJČÍ, Jan; PAŘENICA, Jiří
2017 - Czech
Úvod: Prognóza pacientů s akutním koronárním syndromem s elevacemi ST segmentu (STEMI) je variabilní a je závislá na celé řadě faktorů včetně vstupní hladiny biomarkerů. Cílem této prospektivní práce bylo stanovení prognostické relevance stanovení cystatinu C, interleukinu-6 a prokalcitoninu v časné prognostické stratifikaci pacientů se STEMI určení rizika úmrtí za hospitalizace, rozvoje MACE během a hospitalizace a dále srovnání prognostické síly s ostatnímu ukazateli renálních funkcí a zánětu a také GRACE skóre. Metodologie: Do prospektivní studie bylo zařazeno 659 konsekutivních pacientů (479 mužů, průměrný věk 65 let) s diagnózou akutního STEMI. Při přijetí byl u všech pacientů proveden odběr standardního panelu laboratorních testů, který obsahoval mj. cystatin C, interleukin-6, prokalcitonin, troponin T, NT-terminální konec prohormonu natriuretického peptidu B (NT-proBNP), ostatní ukazatele renálních funkcí a CRP. Použitím c-statistiky, byla testována schopnost vybraných biomarkerů a GRACE skóre v predikci nemocniční mortality a vzniku MACE (mortalita, rekurence akutního koronárního syndromu, in-stent trombóza a cévní mozková příhoda) za hospitalizace. Výsledky: Ve 4 % případů (n=26) došlo k úmrtí za hospitalizaci a v 6,8 % (n=45) ke vzniku MACE za hospitalizace. Cystatin C, interleukin-6, prokalcitonin, kreatinine, urea, glomerulární filtrace, troponin T, NT-proBNP a GRACE skóre byli identifikováni jako nezávislé prognostické faktory. Hodnota AUC (the area under the curve) pro predikci nemocniční mortality a MACE byly následující: pro cystatin C 0,83 (mortalita) a 0,88 (MACE), pro interleukin-6 0,81 (mortalita) a 0,72 (MACE), pro prokalcitonin 0,78 (mortalita) a 0,68 (MACE) a pro GRACE skóre 0,66 (mortalita) a 0,72 (MACE) (vše P<0.001). Cystatin C byl ze všech stanovovaných biomarkerů prognostickým biomarkerem s nejsilnější prognostickou vahou pro odhad nemocniční mortality a MACE vzniklých za hospitalizace. Hodnota cystatinu C s cut-off hodnotou >1,30 mg/L byla asociována s nejvyšším odds ratio (OR) 3,85 (95% interval spolehlivosti 2,366,38; P0.001) pro predikci nemocniční mortality se senzitivitou 77 % a specificitou 86 %. Přidání cystatinu C ke GRACE skóre nezlepšilo signifikantně prognostickou hodnotu. Závěry: Cystatin C je silným a nezávislým prognostickým faktorem pro stanovení krátkodobé prognózy pacientů se STEMI, srovnatelný s GRACE skóre a překonávajícím další biomarkery. Introduction: The prognosis for patients with acute ST elevation myocardial infarction (STEMI) is variable and is determined by many factors, including level of biomarkers. The aim of prospective study was to evaluate the benefits of measuring cystatin C, interleukin-6 and procalcitonin for prognostic stratification to predict hospital mortality and the rates of major cardiac adverse events (MACE) in ST elevation myocardial infarction (STEMI) patients and to compare this biomarkers to other markers of renal function, inflammation and Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) score. Methods: A total of 659 consecutive patients (479 men, mean age 65 years) from a prospective study on acute STEMI treated by primary percutaneous coronary intervention (PCI) were evaluated. Standard laboratory tests including cystatin C, interleukin-6, procalcitonin, troponin T, NT-terminal fragment of brain natriuretic peptide (NT-proBNP), markers of renal function were assessed on admission in all patients. Using c-statistic, the ability of biomarkers and GRACE score to predict hospital mortality and MACE (mortality, acute coronary syndrome recurrence, definite in-stent thrombosis and ischemic stroke event) rate was evaluated. Results: All-cause hospital mortality and MACE occurrence were 4% (n=26) resp. 6.8% (n=45). Cystatin C, interleukin-6, procalcitonin, creatinine, urea, glomerular filtration rate, troponin T, NT-proBNP and GRACE on admission were identified as significant prognostic risk markers. The area under the curve (AUC) values for in-hospital mortality and MACE rate prediction were following: for cystatin C 0.83 (mortality) and 0.88 (MACE), for interleukin-6 0.81 (mortality) and 0.72 (MACE), for procalcitonin 0.78 (mortality) and 0.68 (MACE) and for GRACE score 0.66 (mortality) and 0.72 (MACE) (all P<0.001). Cystatin C was find as a prognostic marker with the strongest prognostic value for in-hospital mortality and MACE from all evaluated markers. Cystatin C above cut-off >1.30 mg/L was associated with the highest adjusted odds ratio (OR) 3.85 (95% confidence interval 2.366.38; P0.001), and predicted in-hospital mortality with 77% sensitivity and 86% specificity. The addition of cystatin C to the GRACE score (OR 1.05, 95% confidence interval 1.041.07; P0.001) was not significantly associated with improved risk stratification. Conclusions: Cystatin C is a strong and independent predictor of early outcome comparable with the GRACE score and other biomarkers in patients with STEMI treated by PCI. Keywords: akutní infarkt myokardu; STEMI; prognostická stratifikace; biomarkery; renální funkce; markery zánětu; cystatin C; interleukin-6; prokalcitonin; GRACE skóre; acute myocardial infarction; STEMI; prognostic stratification; biomarkers; renal functions; markers of inflammation; cystatin C; interleukin-6; procalcitonin; GRACE score Available in digital repository of UPOL.
Prognostické biomarkery u akutního infarktu myokardu

Úvod: Prognóza pacientů s akutním koronárním syndromem s elevacemi ST segmentu (STEMI) je variabilní a je závislá na celé řadě faktorů včetně vstupní hladiny biomarkerů. Cílem této prospektivní práce ...

PŘEČEK, Jan; HEINC, Petr; KREJČÍ, Jan; PAŘENICA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Konstrukce reportérových buněčných linií pro toxikologické a environmentální aplikace
BARTOŇKOVÁ, Iveta; DVOŘÁK, Zdeněk
2017 - English
Endokrinní disruptory (EDCs) jsou látky mající schopnost interagovat se signálními dráhami endokrinního systému, jejíž hlavním mechanismem je změna transkripční aktivity jaderných receptorů. Příkladem těchto látek jsou nejrůznější pesticidy, potravinová aditiva a kontaminanty nebo látky znečišťující životní prostředí. Vzhledem ke vlivu endokrinních disruptorů na živé organismy včetně člověka představuje vývoj spolehlivých detekčních systémů jeden z hlavních směrů jejich studia. V předkládané disertační práci jsem se zabývala konstrukcí a charakterizací lidských stabilně transfekovaných reportérových buněčných linií určených pro stanovení transkripční aktivity androgenního receptoru (buněčná linie AIZ-AR) a vitamin D receptoru (buněčné linie IZ-CYP24 a IZ-VDRE). Tyto buněčné linie představují unikátní lidský reportérový systém odvozený od lidských nádorových buněčných linií exprimujících plně funkční androgenní receptor/vitamin D receptor, které byly transfekovány reportérovými plasmidy obsahujícími reportérové sekvence odvozené z lidských AR/VDR responsivních genů. Všechny výše zmíněné buněčné linie byly plně funkční po více než 2 měsíce v buněčné kultuře, což odpovídá více než 25 pasážím, a stejně tak i pro kryoprezervaci. Spolehlivá detekce AR/VDR ligandů je možná již po osmi hodinách po aplikaci látek. Výše uvedené stabilní buněčné linie jsou natolik citlivé, že umožňují testování v 96-jamkovém formátu. Specifita buněčných linií byla ověřena testováním modelových ligandů ostatních steroidních a jaderných receptorů, přičemž nebyly pozorovány žádné signifikantní indukce luciferázové aktivity, které by potenciálně mohly ovlivnit interpretaci experimentálních dat. Závěrem lze konstatovat, že lidské stabilně transfekované reportérové buněčné linie AIZ-AR, IZ-CYP24 a IZ-VDRE představují rychlý, spolehlivý, efektivní, selektivní a reprodukovatelný nástroj pro detekci ligandů a aktivátorů lidského androgenního receptoru, respektive vitamin D receptoru. Využití těchto linií spočívá ve farmakologických, environmentálních a toxikologických aplikacích. Endocrine disrupting chemicals (EDCs) are substances possessing the ability to interfere with endocrine signalling by altering steroid hormone homeostasis and the transcriptional activity of nuclear receptors. Examples of EDCs are agrochemicals, food additives and contaminants, and industrial and environmental pollutants. Given the impact of EDCs on human health and living organisms in general, it is relevant and interesting to develop reliable tools for the detection of endocrine disruptors. In the present thesis, I describe the development and characterization of human stably transfected reporter cell lines for the assessment of androgen receptor (AR; AIZ-AR cell line) and vitamin D receptor (VDR; IZ-CYP24 and IZ-VDRE cell lines) transcriptional activities. These cell lines represent unique entirely human systems derived from human cancer cell lines expressing fully functional endogenous AR and/or VDR, respectively, that were transfected with reporter plasmids containing reporter sequences from promoter regions of human AR and/or VDR-responsive genes. These cell lines remained fully functional for over 2 months in the culture (this period corresponds to more than 25 cell passages) as well as after a freezethaw cycle. The reliable detection of ligands of human AR and VDR, respectively, is possible as soon as after 8 hours of the incubation. The assay was sensitive enough to allow for experiments in 96-well plates. The specificity of luciferase induction was proven by applying model ligands of other nuclear and steroid receptors: no significant off-activation was observed. In conclusion, the human stably transfected reporter cell lines AIZ-AR, IZ-CYP24 and IZ-VDRE present rapid, reliable, effective, sensitive, selective and reproducible tools for identification of ligands and activators of human AR and VDR, respectively. These cell lines can potentially be used in pharmacological, environmental and toxicological studies. Keywords: stabilní transfekce; vitamin D receptor; reportérová esej; endokrinní disrupce; stable transfection; vitamin D receptor; androgen receptor; gene reporter assay; endocrine disruption Available in digital repository of UPOL.
Konstrukce reportérových buněčných linií pro toxikologické a environmentální aplikace

Endokrinní disruptory (EDCs) jsou látky mající schopnost interagovat se signálními dráhami endokrinního systému, jejíž hlavním mechanismem je změna transkripční aktivity jaderných receptorů. Příkladem ...

BARTOŇKOVÁ, Iveta; DVOŘÁK, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými chirálními léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450
ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina; DVOŘÁK, Zdeněk
2017 - Czech
Farmaceutický průmysl produkuje velké množství chirálních léčiv s důrazem na rozvoj a využití enantio-čistých léčiv. Četné studie prokázaly, že se účinky jednotlivých enantiomerů kvalitativně i kvantitativně liší na farmakokinetické, farmakodynamické, toxikokinetické a toxikodynamické úrovni. Z tohoto důvodu bývá eliminace neaktivního isomeru v některých případech výhodná, jelikož se zmírní vedlejší účinky léčiva. V jiných případech je však pro požadovaný terapeutický účinek vhodnější racemát. Z toho důvodu hraje studium enantiospecifických interakcí mezi jednotlivými optickými izomery chirálních léčiv a enzymy metabolizující léčiva důležitou roli pro zajištění efektivní a bezpečné léčby. Z tohoto důvodu jsem studovala jednotlivé izomery klinicky používaných léčiv často předepisovaných pro léčbu hypertenze (benidipin, felodipin, and isradipin) a hypercholesterolémie (atorvastatin, fluvastatin, and rosuvastatin) a jejich vliv na aktivitu transkripčních regulátorů cytochromů P450 (CYP), konkrétně pregnanového X receptoru (PXR), aryl uhlovodíkového receptoru (AhR) a glukokortikoidního receptoru (GR), pomocí reportérových esejí a gelové retardační analýzy (EMSA). Dále byly hodnoceny účinky testovaných stereoizomerů na expresi CYP450 enzymů metabolizujících léčiva za použití Simple western blottingu a kvantitativní PCR (qPCR) na úrovni proteinů a mRNA. Celkově jsem došla k zajímavému zjištění, že atorvastatin, fluvastatin a rosuvastatin enantiospecificky aktivují PXR a indukují geny CYP2A6, CYP2B6 a CYP3A4. Dále benidipin, felodipin a isradipin enantiospecificky aktivují AhR a indukují geny CYP1A1 a CYP1A2 a zároveň ne-enantiospecificky aktivují PXR a indukují geny CYP2A6, CYP2B6 a CYP3A4. Získaná data mohou mít toxikologický a klinický význam. The pharmaceutical industry produces many chiral drugs with an emphasis on the development and introduction of more enantiopure drugs for pharmacotherapy. Numerous studies have revealed that individual enantiomers of a chiral drug can qualitatively and quantitatively differ in their biological activities, including pharmacokinetics, pharmacodynamics, toxicokinetics, and toxicodynamics. For this reason, elimination of the inactive isomer in some cases can be advantageous, because it can reduce adverse effects of the drug. In other cases, however, the racemate is more beneficial. Therefore, research on enantiospecific interactions between individual optical isomers of chiral drugs and drug-metabolizing enzymes is crucial for an effective and safe treatment. I have studied single isomers of clinically used drugs prescribed for hypertension (benidipine, felodipine, and isradipine) and hypercholesterolaemia (atorvastatin, fluvastatin, and rosuvastatin) and their influence on the activity of cytochrome P450 (CYP) transcriptional regulators, including pregnane X receptor (PXR), aryl hydrocarbon receptor (AhR) and glucocorticoid receptor (GR) by the means of gene reporter assays and an electrophoretic mobility shift assay (EMSA). Moreover, effects of the tested stereoisomers on the expression of drug-metabolizing P450s were evaluated using Simple western blotting and quantitative PCR (qPCR) for quantification of proteins and mRNAs, respectively. Overall, I showed that atorvastatin, fluvastatin and rosuvastatin enantiospecifically activate PXR and induce genes CYP2A6, CYP2B6 and CYP3A4. The calcium channel blockers benidipine, felodipine and isradipine enantiospecifically activated AhR and induced genes CYP1A1 and CYP1A2, while they non-enantiospecifically activated PXR and induced genes CYP2A6, CYP2B6, and CYP3A4. The data obtained may have toxicological and clinical implications. Keywords: enantio-čistá léčiva; cytochrom P450; xenoreceptory; statiny; dihydropyridiny; enantiopure drugs; cytochrome P450; xenoreceptors; statins; dihydropyridines Available in digital repository of UPOL.
Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými chirálními léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450

Farmaceutický průmysl produkuje velké množství chirálních léčiv s důrazem na rozvoj a využití enantio-čistých léčiv. Četné studie prokázaly, že se účinky jednotlivých enantiomerů kvalitativně i ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina; DVOŘÁK, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases