Number of found documents: 1658
Published from to

Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny
KUČERA, Ondřej
2017 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny

KUČERA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Jakub Niemojewský a poznaňští jezuité. Náboženská polemika v kontextu persvazivní komunikace.
TOMAN, Lucie; MILLER, Jaroslav
2017 - Czech
Cílem práce bylo prozkoumat tištěnou náboženskou polemiku druhé poloviny 16. století z hlediska její formy a persvazivních prostředků užívaných jejími autory. Zejména šlo o prostředky rétorické a o zplůsob, jakým jsou v těchto textech užity dějiny. Dalším problémem bylo zachycení polemicky aktivních mužů, jako sociální skupiny. Vzorkem dobové produkce je spor, ke kterému došlo mezi kalvinistou Jakubem Niemojewským a dvěma představiteli katolického kléru Benedyktem Herbestem a Jakubem Wujkem. Učenecká náboženská polemika se řídí velmi striktními pravidly, která byla z praktických i propagandistických důvodů často porušována. Ukazuje se, že postupná radikalizace náboženských poměrů se projevila i v učenecké debatě a v její textové podobě. Polemici neúprosně sklouzávají ke kvazipolemice a propagandě, jejich cílem přestává být věcná debata, jde mnohem spíše o uzavření hranic pravověří. Protivníci se stávají stělesněním topoi hereze a odpadlictví. The aim of this dissertation was to examine the printed religious controversy of the second half of the 16th century in terms of its form and persuasive means used by its authors. In particular, it was the use of rhetoric and the use of history. Another task was to describe the polemically active men as a social group. It concentrated on 156 a dispute that occurred between Calvinist Jakub Niemojewský and two representatives of the Catholic clergy Benedykt Herbest and Jakub Wujek in Greater Poland. Scholarly religious controversy of the time was governed by very strict rules, which were for practical and propaganda reasons often violated. It turns out that the gradual radicalization of the religious situation was also reflected in scholarly debate and in its text form. Polemists inevitably slip towards quasi-controversy and propaganda, their aim ceases to be a factual debate, it is much more about closing borders of orthodoxy. In their texts the opponents start to personify topoi of heresy and apostasy. Keywords: náboženská polemika; propaganda; 16. století; reformace; komunakce; jezuité; Velkopolsko; religious controversy; propaganda; 16th century; reformation; communication; pamphlet; Jesuits; Greater Poland Available in digital repository of UPOL.
Jakub Niemojewský a poznaňští jezuité. Náboženská polemika v kontextu persvazivní komunikace.

Cílem práce bylo prozkoumat tištěnou náboženskou polemiku druhé poloviny 16. století z hlediska její formy a persvazivních prostředků užívaných jejími autory. Zejména šlo o prostředky rétorické a o ...

TOMAN, Lucie; MILLER, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Studium interakcí léčiv s enzymy metabolismu cizorodých látek
KRASULOVÁ, Kristýna; VRZAL, Radim; HUDEČEK, Jiří
2017 - Czech
Disertační práce se zabývá interakcí jednotlivých optických isomerů chirálních léčiv s enzymy metabolismu cizorodých látek, s cytochromy P450. Keywords: cytochromy P450; enzymová inhibice; chirální léčiva; stereospecifita; lékové interakce; cytochromes P450; enzyme inhibition; chiral drugs; stereospecificity; drug-drug interaction Available in digital repository of UPOL.
Studium interakcí léčiv s enzymy metabolismu cizorodých látek

Disertační práce se zabývá interakcí jednotlivých optických isomerů chirálních léčiv s enzymy metabolismu cizorodých látek, s cytochromy P450.

KRASULOVÁ, Kristýna; VRZAL, Radim; HUDEČEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Interakce léčiv s vybranými nutraceutiky na úrovni metabolismu
VANDUCHOVÁ, Alena; MATAL, Jaroslav; HODEK, Petr
2017 - Czech
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na to, zda přírodní látky sulforafan a jeho enantiomery, metabolity sulforafanu, vybrané stilbenoidy a anthokyaniny interagují s biotransformačními enzymy cytochromy P450 a zda sulforafan vstupuje do lidských hepatocytů. Cílem bylo sledovat změny aktivit CYP vlivem studovaných sloučenin a zhodnotit riziko vzniku potenciálních nežádoucích účinků léčiv při společném podávání. The aim of this work are interactions of naturale compounds sulforaphane and its enantiomers, metabolites of sulforapahane, selected stilbenoids and anthocyanins with drug metabolizing enzymes cytochromes P450 in human liver microsomes. Analysis of the entry of sulforaphane into human hepatocytes has been investigated. This work is focused on changes in enzyme activities of CYP caused by compounds studied and on evaluation the risk of possible drug interactions. Keywords: sulforafan; isothiokyanáty; stilbenoidy; anthokyaniny; cytochromy P450; inhibice; HPLC; sulforaphane; isothiocyanates; stilbenoids; anthocyanins; cytochromes P450; inhibition; HPLC Available in digital repository of UPOL.
Interakce léčiv s vybranými nutraceutiky na úrovni metabolismu

Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na to, zda přírodní látky sulforafan a jeho enantiomery, metabolity sulforafanu, vybrané stilbenoidy a anthokyaniny interagují s biotransformačními enzymy ...

VANDUCHOVÁ, Alena; MATAL, Jaroslav; HODEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Identifikace vlivu informačních a komunikačních technologií na učení žáků
JANSKÁ, Lenka
2017 - Czech
Disertační práce se zaměřuje na zkoumání vlivu informačních a komunikačních technologií na učení žáků základních a středních škol v České republice. Cílem teoretické části práce je analyzovat přístupy k teorii "digitálních domorodců a imigrantů" (Prensky, 2001) a analyzovat výzkumy na toto téma v České republice i v zahraničí. Cílem empirické části práce je rozdělit žáky základních a středních škol v České republice podle způsobu používání informačních a komunikačních technologií a určit jejich typické vlastnosti a ověřit existenci skupin "digitálních domorodců a imigrantů" (Prensky, 2001) v českém školním prostředí. Pro výzkumné šetření v disertační práci byl vybrán kvantitativní přístup. Jako nástroj měření výzkumu jsme zvolili dotazníkové šetření. Ve výzkumném šetření jsme zkoumali žáky 8. ročníků základních škol, žáky tercií víceletých gymnázií a žáky 3. ročníků vybraných typů středních škol v České republice. Metoda na zpracování a vyhodnocení výsledků byla použita shluková analýza. The dissertation thesis focuses on examining the influence of information and communication technologies on learning at primary and secondary schools in the Czech Republic. The objective of the theoretical part is to analyse the approaches to the theory of "digital natives and immigrants" (Prensky, 2001), and to analyse researches on this topic conducted in the Czech Republic and abroad. The empirical part aims at the division of primary- and secondary-school pupils in the Czech Republic according to the way of using information and communication technologies, and the determination of their typical characteristics; the objective is also to verify the existence of the groups of "digital natives and immigrants" (Prensky, 2001) in the Czech school environment. The quantitative approach was chosen for the thesis research. We opted for a questionnaire survey as the tool of research measurement. The questionnaire survey examined pupils of the 8th grade of primary school, pupils of the 3rd year of eight-year grammar schools and pupils of the 3rd year of selected types of secondary schools in the Czech Republic. Cluster analysis was used as the method of processing and evaluating the results. Keywords: Informační a komunikační technologie; učení žáků; digitální domorodci; digitální imigranti; charakteristiky žáků; dotazník; shluková analýza.; information and communication technologies; pupil´s learning; digital natives; digital immigrants; pupil´s characteristics; questionnaire; Cluster analysis Available in digital repository of UPOL.
Identifikace vlivu informačních a komunikačních technologií na učení žáků

Disertační práce se zaměřuje na zkoumání vlivu informačních a komunikačních technologií na učení žáků základních a středních škol v České republice. Cílem teoretické části práce je analyzovat přístupy ...

JANSKÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

CLIL jako jeden z nástrojů rozvoje kompetencí budoucích učitelů
WOSSALA, Jan
2017 - Czech
Práce pojednává o vlivu integrace cizího jazyka do výuky matematiky u studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Teoretická část se zabývá zejména pojmem CLIL, jeho pojmovou analýzou, definicí, výsledky vybraných zjištění v rámci pedagogických výzkumů v ČR i v zahraničí a výsledky předchozích výzkumných šetření autora. Dále teoretická část obsahuje vymezení dalších nejčastěji používaných pojmů v práci z oblasti pedagogiky. Součástí je také propojení přístupu CLIL s některými cíli v rámci RVP ZV. Empirická část pak definuje použité výzkumné metody, popisuje průběh realizovaného experimentu a podrobnou charakteristiku výzkumné skupiny nejen ve smyslu popisu, ale také vyhodnocení zjištěných informací z úvodního dotazníku. Dále prezentuje výsledky experimentu ve vztahu k úspěšnosti studentů při řešení úloh zadaných v českém a anglickém jazyce. Ze získaných informací jsou pak dále analyzovány vlivy vybraných faktorů na tuto úspěšnost studentů. Na závěr pak jsou vyhodnoceny informace ze závěrečného dotazníku a uvedena krátká analýza několika studentských řešení úloh ze zadaných testů v českém a anglickém jazyce. The thesis discusses the influence of a foreign language integration in teaching mathematics in the case of students of Teaching at the 1st Level of Primary School at the Faculty of Education of Palacký University in Olomouc. The theoretical part deals especially with the concept of CLIL, its concept analysis, definition, results of selected findings as part of pedagogical researches in the Czech Republic and abroad, and the results of previous researches by the author. The theoretical part also includes the definition of other most frequently used concepts in the field of pedagogy. It further involves the interconnection of the CLIL approach with some objectives as part of the Framework Education Programme for Elementary Education. The empirical part defines the research methods employed, and describes the progress of the experiment and the detailed characteristics of the research group not only in terms of description but also in terms of the evaluation of the information obtained from the opening questionnaire. This part also presents the results of the experiment in relation to the students' success rate in solving the tasks assigned in Czech and in English. The information obtained is then used to analyse the influences of selected factors on the students' success rate. In conclusion, information from the final questionnaire is evaluated, and a brief analysis of several student solutions to the tasks from the tests assigned in Czech and in English is provided. Keywords: CLIL; kompetence; učitelé; matematika; anglický jazyk; test; CLIL; competency; teachers; mathematics; English language; test Available in digital repository of UPOL.
CLIL jako jeden z nástrojů rozvoje kompetencí budoucích učitelů

Práce pojednává o vlivu integrace cizího jazyka do výuky matematiky u studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Teoretická část se zabývá ...

WOSSALA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kvantově optické experimenty zaměřené na kvantové zpracování informace
MIKOVÁ, Martina; DUŠEK, Miloslav
2017 - English
Disertační práce je založena na pěti originálních publikacích a shrnuje hlavní experimentální výsledky. První realizovaný experiment testoval využití elektro-optické dopředné vazby pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu lineárně optických hradel. Experimentální výsledky ukázaly, že dopředná vazba zdvojnásobila pravděpodobnost úspěchu lineárně-optického programovatelného kvantového fázového hradla aniž by ovlivnila kvalitu dosažených výsledků. Koncept zavedení podmíněné operace pomocí dopředné vazby byl úspěšně aplikován i v dalších realizovaných experimentech. Následující experimenty se zabývaly přenosem kvantového stavu a rozlišovacími strategiemi. Bylo sestrojeno experimentální zařízení pro bezchybné rozlišení dvou optických paměťových záznamů reprezentovaných dvěma děliči svazku s navzájem různými odrazivostmi. Realizované zařízení využívalo nejmenší možné energie, v průběhu měření byl paměťový záznam vystaven v průměru pouze zlomku energie jednoho fotonu. Následným projektem byla experimentální realizace optimálního rozlišení dvou známých projektivních kvantových měření pomocí kvantově provázaného stavu. Výsledná experimentální data jasně demonstrovala výhodu rozlišovací strategie využívající dvě kvantově provázané částice v porovnání se strategií využívající pouze jeden kvantový bit. Dále byl realizován experiment pro přenos stavu kvantového bitu. Experiment byl využit k ověření nově navržené, přímo měřitelné míry efektivní nerozlišitelnosti částic, která určuje reálnou hranici kvality přenosu kvantového stavu. Zároveň jsme tuto míru porovnali s běžně užívaným překryvem stavů, i když překryv stavů lze použít pouze tehdy, jsou-li tyto částice ve faktorizovaném stavu. Výsledky experimentu potvrdily, že částice mohou sloužit pro přenos kvantové informace, i když jsou jejich další stupně volnosti provázané. Posledním realizovaným experimentem byl přenos neznámého kvantového stavu mezi dvěma vzájemně slabě interagujícími částicemi. Přenosu kvantového stavu bylo dosaženo vhodným měřením fotonu, který nesl neznámý kvantový stav, v kombinaci s aplikací filtrace na stav cílového fotonu. Optimální filtrace závisí na vzájemné interakci částic, na výsledku měření a na původním stavu částice, na niž je neznámý stav přenášen. This Thesis is based on five original publications and concludes main experimental results. Firstly, we experimentally verify the possibility of increasing success probability of linear optical quantum gates utilizing an electro-optical feed-forward loop. We find out that the loop doubles the success probability of linear-optical programmable quantum phase gate. Moreover, any gate parameters like a fidelity, purity etc. are not influenced. The concept of a conditionally applied operation via the feed-forward loop is successfully implemented into other experiments. Further publications deal with quantum state transfer and discrimination tasks. We experimentally implement a device for perfect discrimination of two optical memory records which are represented by two beam splitters with different splitting ratios. For discrimination, this device utilizes in average less than fraction of a single photon energy. Further, we experimentally implement the device for optimal discrimination of two known projective single-qubit quantum measurements. The experimental results clearly confirm the advantage of the proposed more demanding entanglement-assisted discrimination scheme compared to a single-qubit probe scheme. A quantum state transfer is experimentally realized to examine particle properties. A new measure of particles' effective indistinguishability directly determines the fidelity of the transferred state. We compare it with commonly used overlap of quantum states of particles, which is defined only for factorable states. The experimental results confirm that even if some noninformational degrees of freedom of two particles are entangled, the particles can still serve as good carriers of qubits. Finally, we experimentally realize a faithful unidirectional qubit state transfer between two weakly interacting photonic qubits. The qubit state transfer is achieved by a combination of a suitable measurement on the unknown qubit and a quantum filtering on the target qubit. The filtering depends on the initial target-qubit state and on the outcome of the measurement applied on the unknown qubit. Keywords: Experimentální kvantová optika; lineární optika; vláknová optika; kvantové zpracování informace; elektro-optická dopředná vazba; integrovaný elektro-optický fázový modulátor; fotony; Machův-Zehnderův interferometr; sekvenční aktivní fázová stabilizace.; Quantum optics experiments; linear optics; fibre optics; quantum information processing; electro-optical feed-forward loop; integrated electro-optical phase modulator; photons; Mach-Zehnder interferometer; sequential active phase stabilization. Available in digital repository of UPOL.
Kvantově optické experimenty zaměřené na kvantové zpracování informace

Disertační práce je založena na pěti originálních publikacích a shrnuje hlavní experimentální výsledky. První realizovaný experiment testoval využití elektro-optické dopředné vazby pro zvýšení ...

MIKOVÁ, Martina; DUŠEK, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Geoinformační přístup správy prostorových dat o veřejné hromadné dopravě na úrovni kraje
ZAJÍČKOVÁ, Lenka; VOŽENÍLEK, Vít
2017 - Czech
Cílem disertační práce je navrhnout, naplnit, ověřit, vyhodnotit a využít nový koncept správy prostorových dat o veřejné hromadné dopravě v Olomouckém kraji založený na geoinformačních přístupech. V první části práce byly vyhodnoceny zásadní aspekty vývoje organizace veřejné dopravy na území dnešní ČR po roce 1980. Identifikována byla potřeba zavést nový podsystém integrace v rámci integrovaných dopravních systémů, který by se věnoval geodatům a obecně dopravním informacím. V druhé části práce byla demonstrována nedostatečná práce s geodaty na základě analýzy srovnávající přepravní nabídku s poptávkou po přepravě. Bylo zjištěno, že důvodem je především nedostatečná práce s prostorovými daty a s nimi souvisejícími informacemi o veřejné dopravě. V dalším kroku byl proto analyzován současný stav geodat, rozsah sledovaných entit a atributů vzhledem ke standardům pro výměnu dopravních geodat. Diskutována byla mimo jiné také jejich otevřenost a dostupnost. Zásadní částí práce byla také analýza požadavků na geodata různých uživatelů a toků geodat mezi nimi. Disertační práce vyústila k návrhu dvou datových modelů. První datový model je navržen pro železniční dopravu a druhý pro veřejnou linkovou a městskou hromadnou dopravu. Modely obsahují většinu zásadních entit a atributů využívaných ve světových standardech a současně vyhovující potřebám organizátorů na úrovni kraje. Definován byl také koncept sběru, správy a trvalé udržitelnosti navrženého rozsahu sledovaných geodat. Závěrem byla navržená databáze naplněna do takové míry, jakou umožňovalo integrování dostupných zdrojů dat a časově náročný terénní sběr geodat. Na třech vybraných úlohách byly demonstrovány výhody datového modelu a užitečnost geodat pro praktické úlohy určené pro management integrovaného dopravního systému, ale i pro cestující. Integrováním dopravních geodat a návrhem standardu sjednocujícím požadavky uživatelů geodat na úrovni kraje se prozatím nikdo nezabýval. Výsledky disertační práce tak mohou v praxi sloužit především organizátorům veřejné dopravy, ale také společnostem vyvíjejícím produkty založené na geoinformačních technologiích. Využití datového modelu a konceptu správy geodat pak může přinášet celou řadu optimalizací a výhod dopravcům, ale také cestující veřejnosti. Při výzkumu se otevírá nové téma rozšiřování pojmu informační integrace. Nabízí se také možnost praktického využití těchto geodat pro další analýzy dopravního chování obyvatel, obslužnosti území nebo poptávky po přepravě. The aim of this doctoral thesis is to design, implement, verify, evaluate and use a new method of management of geographic data on public transport in the Olomouc region, with application of geographic information technologies. The first part of the thesis presents the essential aspects of public transport development in the territory of the Czech Republic after 1980. It was concluded that there is a need for a new integration subsystem within the integrated transport systems, which would process geographic data and information on transport in general. The second part presents an analysis comparing the offer and demand in transport, demonstrating that the work with spatial data and related information on public transport is insufficient. Therefore the next step consisted in analysing the current situation in the use of geographic data, the scope of the monitored entities and attributes in relation to the standards of transport geographic data exchange. The openness and accessibility of geographic data were among the issued discussed. An essential part of the work consisted in an analysis of the requirements for geographic data from various users and the data flow between them. Two data models are proposed in the next part of the thesis. The first one has been designed for railway transport and the second one for public intercity transport and city transport. The models contain most of the entities and attributes used in the international standards and at the same time meet the requirements of organisers at regional level. A method of collection, management and sustainability of spatial data in the proposed scope was also defined. At the end, the proposed database was filled to an extent that was feasible in terms of integration of available data sources and the time-consuming data collection in the field. Three selected tasks are presented, demonstrating the advantages of the data model and usefulness of spatial data for practical tasks designated for integrated transport system management and also for the passengers. Integration of geographic data in transport and proposal of a standard unifying the requirements of spatial data users at the regional level have not been dealt with so far. Therefore the results of the thesis can be used mainly by public transport organisers and also by companies developing products relying on spatial data technologies. The application of the data model and spatial data management method may result in a number of optimizations and benefits for transport companies as well as for the public. The research has opened a new topic related to a possible expansion of the term "information integration". Spatial data can also be used in further analyses of people's behaviour in relation to transport, services covering a certain area and demand for transport services. Keywords: integrovaný dopravní systém; veřejná doprava; geodata; datový model; Integrated transport system; public transport; geodata; data model Available in digital repository of UPOL.
Geoinformační přístup správy prostorových dat o veřejné hromadné dopravě na úrovni kraje

Cílem disertační práce je navrhnout, naplnit, ověřit, vyhodnotit a využít nový koncept správy prostorových dat o veřejné hromadné dopravě v Olomouckém kraji založený na geoinformačních přístupech. V ...

ZAJÍČKOVÁ, Lenka; VOŽENÍLEK, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Demony kobiece w polskiej prozie fantasy XXI wieku na wybranych przykładach (w kontekście słowackim i czeskim)
DRAGAN, Anna Justyna
2017 - Czech
Analizy zawarte w niniejszej dysertacji przeprowadzane są w odniesieniu do powieści i opowiadań polskich, słowackich oraz czeskich autorów. Praca obejmuje ograniczony okres czasu (od początku XXI wieku). W teoretycznej części pracy w formie systematyzująco-przeglądowej przedstawiany jest przebieg zadamawiania się gatunku fantasy w krajach Słowiańszczyzny zachodniej (Polsce, Słowacji, Czechach), przy czym największy akcent kładzie się na zjawiska zachodzące w obrębie twórczości rodzimej (zachodniosłowiańskiej), zagraniczną przywołując wyłącznie kontekstowo. Ponadto dyskusji poddaje się kwestię powszechnie uznawanej za podgatunek tzw. "słowiańskiej fantasy". Zwracając uwagę na terminologiczną nieścisłość danego terminu postuluje się zastąpienie tej nazwy określeniem etnofantasy. Celem tej części dysertacji jest pogłębienie wiedzy w zakresie fenomenu obecnego w literaturze rodzimej, jaki nie zyskał dotychczas dostatecznej uwagi środowisk naukowych. Opisy i analizy włączone do części praktycznej dysertacji skupiają się na kreacjach literackich kilku wybranych demonów żeńskich, których nazwy asygnują przynależność do kultury słowiańskiej. Wśród postaci zyskujących szczególną uwagę znajdują się: baba-jaga, wiedźma, czarownica, wieszczka, zmora, rusałka, wiła. Głównym celem badań jest ukazanie sposobów portretowania komponentu demonicznego przez współczesnych pisarzy etnofantasy oraz analiza zakresu dokonywanych przez nich przesunięć i dopełnień semantycznych na linii: ludowy pierwowzór współczesna figura literacka o korzeniach folklorystycznych. Zamierzeniem jest także ustalenie roli, miejsca i funkcji wybranych demonów kobiecych w literackich światach przedstawionych, do których należą m.in.: dookreślanie przestrzeni, uwypuklanie granicy ludzki-nieludzki, upostaciowienie dobra i zła, tworzenie efektu lustra dla innych postaci, wspieranie protagonisty lub występowanie jako jego adwersarze, obnażanie stereotypowości i nieracjonalności dawnych kolektywnych wyobrażeń, uwiarygodnianie naśladowanej rzeczywistości historycznie odległej. Istoty nadnaturalne bardzo często odgrywają istotne role w światach etnofantasy: są protagonistami lub antagonistami, donatorami, przewodnikami, opiekunami, mediatorami oraz dyspozytorami szczególnej wiedzy i mocy. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że postaci literackie o ludowym rodowodzie w ramach etnofantasy często nie zatracają swojego kulturowego zakorzenienia. W przebiegu analiz obserwuje się zwrot ku antropologii kultury. Wysuwane jest spostrzeżenie, że w przypadku figur literackich o ludowym rodowodzie w zakresie literatury fantasy dochodzi do wyraźnego oswojenia dawnego kulturowego obcego. Podejmując myśli R. Kapuścińskiego oraz M. Zaleskiego przekonuję tutaj, że demony literackie przestają być obcym w uprzednim tego słowa znaczeniu, stają się po prostu innym, niekiedy nawet rozumianym jako rewers "tego samego". W dysertacji śledzi się także rodzaje źródeł inspiracji pisarzy tzw. "słowiańskiej fantasy". W przebiegu prowadzonych analiz pojawia się ponadto nawiązanie do kultury popularnej wskazujące na przykłady obecności demonów słowiańskich w innych formach i gatunkach pozaliterackich. Podjęte badania wymagały wytworzenia systemu umożliwiającego komparację rozległego i zróżnicowanego materiału. Propozycją w tym zakresie przedstawioną w dysertacji stała się aplikacja na teksty literackie "układu fasetowego". Rozwiązanie to pozwoliło na przeprowadzenie analiz poszczególnych postaci z wykorzystaniem metody komparatystycznej według powtarzalnego wzoru obejmującego takie kategorie jak: proweniencja, przestrzeń, czas, działania, właściwości, wygląd, atrybuty, funkcja i znaczenie. Badania przeprowadzone zostały z wykorzystaniem prac naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych oraz ze zwróceniem uwagi na zróżnicowane konteksty m.in.: literaturoznawczy, lingwistyczny, etymologiczny, folklorystyczny, socjologiczny, religioznawczy i antropologiczny. The analyses presented in this dissertation are conducted in relation to novels and short stories by Polish, Slovak and Czech authors of fantasy literature. This research work is limited to a specific period of time (from the early 21st century). The research is conducted with the use of scientific works from various humanistic disciplines with diverse contexts: literary, linguistic, etymological, folklore, sociological, religious and anthropological. The theoretical part of the dissertation contains an overview and a systematization of trends and phenomena occurring within the fantasy genre since its onset in the Western Slavic countries. The greatest emphasis is placed on native literature and literary studies. This section discuss the issue commonly recognized as a subgenre the so-called "Slavic fantasy". The examples are derived from literary texts which are commonly tagged as a "Slavic fantasy". In the view of the terminological inaccuracy of this term, it is proposed to consider replacing the term with ethnofantasy. The aim of the first section is to deepen the knowledge of the phenomena present in native literature, which so far has gained minimal attention from the scientific community. The descriptions and analyses included in the practical part of the dissertation focus on the literary creations of several selected demonesses whose names are assigned to Slavic culture. The main objective of the research in the core part is to investigate the ways in which demonic components are depicted by contemporary fantasy writers. The aim is to analyze the extent of semantic shifts performed by the authors, which is reflected in the comparison between the prototype folklore figure and contemporary literary character. The purpose is also to determine the role, place and function of selected demonesses in the literary worlds the respective authors attempt to portray. The research conducted leads to the conclusion that the purpose of their presence in the authors' various fictional worlds includes: clarifying the space, creating a mirror effect for other characters, supporting the protagonist or acting as the antagonist, marking the human-inhuman boundary, exposing the stereotyping and irrationality of the collective imagery, and authenticating imitated distant historical reality. For this research, it was necessary to create a system that allows the comparison of extensive and varied material. The proposal in this scope in this dissertation is the application to literary texts "facets system". The solution allows the performance of analyses of each of the selected characters using the comparative method in accordance to a repetitive pattern. This includes such categories as: origins, habitat, time, actions, special skills, appearance, attributes, function and meaning. Supernatural beings often play vital roles in the worlds of fantasy. They can be protagonists or villains, donors, guides, guardians, and mediators or dispatchers of special knowledge and power. The conducted research allows us to conclude that the literary figures of folk pedigree within the framework of "Slavic fantasy" often do not lose their cultural roots. The examination of the literary figures in relation to the category of Own-Alien is carried out in the prism of cultural anthropology. The attention is drawn to the fact, that in the case of literary figures of folk origin in the field of fantasy literature, the former cultural Alien invariably comes to be tamed. The author of this study concludes that literary demons cease to be aliens in the former sense of the word, as they become simply Others, sometimes even understood as the reverse of the "Same". This dissertation also investigates and explores the sources of inspiration of "Slavic fantasy" writers. In the course of conducted analyses, there are also references to popular culture, evidence of the existence of Slavic demons in other contemporary non-literary forms and genres. Keywords: XXI wiek; literatura zachodniosłowiańska; proza fantasy; "słowiańska fantasy"; demony kobiece; folklor; 21st century; Western Slavic literature; fantasy prose; "Slavic fantasy"; demonesses; folklore Available in digital repository of UPOL.
Demony kobiece w polskiej prozie fantasy XXI wieku na wybranych przykładach (w kontekście słowackim i czeskim)

Analizy zawarte w niniejszej dysertacji przeprowadzane są w odniesieniu do powieści i opowiadań polskich, słowackich oraz czeskich autorów. Praca obejmuje ograniczony okres czasu (od początku XXI ...

DRAGAN, Anna Justyna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie
RICHTEROVÁ, Bohdana
2017 - Czech
Disertační práce představuje téma sociálního kontextu krádeží, které spáchali žáci na 2. stupni základních škol. Prioritně se práce zaměřuje na školní a rodinné prostředí těchto žáků. Cílem teoretické části práce je: 1. Na základě studia české a zahraniční literatury vymezit základní pojmy v oblasti sociálního kontextu krádeží ve školách, jejichž aktéry jsou žáci na 2. stupni základní školy (krádeže ve škole, žák 2. stupně základní školy). 2. Představit teorie delikvence se zaměřením na krádeže a jejich sociální kontext. 3. Prezentovat nejnovější výzkumy krádeží ve škole, jejich zaměření a výstupy. Cílem praktické části práce je: 4. Stanovit konceptuální rámec, na jehož základě je realizován výzkum. 5. Představit zvolenou metodologii, metody sběru dat a informací a použité analýzy dat. 6. Zrealizovat dvoufázový výzkum a představit jeho výsledky a interpretace. 7. Popsat limity výzkumu. Výzkumná část práce představuje prohlubující model smíšeného výzkumného designu, ve kterém dochází k simultární kombinaci kvantitativní a kvalitativní metodologie, ve schématu s převažující částí kvantitativní. Metodami sběru dat jsou dotazník, písemná výpověď žáků na téma rodina, polostrukturovaný rozhovor a analýza písemných materiálů. Byla použita statistická analýza dat, ověřování hypotéz, vytvoření regresního modelu, analýza konstituce významů (MCA) a analýza pěti typických případů žáků, kteří kradou ve školním prostředí. Sociálně pedagogická teorie byla touto prací obohacena propojením pěti teorií delikvence s tématem krádeží realizovaných žáky na 2. stupni základních škol. Jedná se o teorie: Syndrom problémového chování - žáci, kteří kradou, mají daleko více projevů rizikového chování než samotné krádeže, Obecná teorie kriminality - žáci, kteří kradou ve školním prostředí, vykazují nízkou míru sebekontroly, Obecná teorie napětí žáci, kteří kradou ve školním prostředí, mají zkušenost s napětím v rodinném prostředí způsobené různorodými problémy, Teorie sociální kontroly a sociálních vazeb - Žáci, kteří kradou ve školním prostředí, jsou často těmi, kteří mají problémy v komunikaci a interakci se spolužáky. Dissertation thesis introduces the topic of the social context of thefts committed by pupils in middle schools (11-15 years of age). It mainly focuses on school and family environment of these pupils. The objective of the theoretical part is: 1. To define basic concepts in the field of the social context of thefts at schools (by pupils in the age 11-15 years), this will be done by studying Czech and foreign literature. 2. To introduce the delinquency theories with the focus on thefts and their social context. 3. To present the newest research of thefts at schools, their focus and outcomes. The objective of the practical part of the thesis is: 4. To set the conceptual framework on the basis of which is the research realized. 5. To introduce the chosen methodology, the data and information gathering methods and the used data analyse. 6. To realize the two phase research and present its results and interpretation. 7. To describe the research limits. The research part of the thesis presents the deepening model of the mixed research design where a simultaneous combination of qualitative and quantitative methodology occur, the quantitative part prevails. The methods of the data collection are a questionnaire, written works of the pupils the topic is family, semi structured interview and written materials analyse. The statistic data analyse was used, hypotheses testing, the creation of the regressive model, analyse o meanings constitution analysis (MCA) of five typical cases of pupils who steal at school. Social pedagogy theory was enriched by linking five theories of the delinquency with the topic thefts realized by pupils at middle schools (11-15 years). The theories are following: Problem behaviour theory pupils who steal have much more risk behaviour than just stealing. General theory of crime pupils who steal at school show low level of selfcontrol, General strain theory pupils who steal at school have experience with tension in family caused by different problems, Social control theory and Social bond theory pupils who steal at school often have communication and interaction problems with their schoolmates. Keywords: Krádež ve škole; žák 2. stupně základní školy; teorie delikvence; sekundární socializace; rizikové chování; základní škola.; Theft at school; pupils of middle school; theory of delinquency; secondary socialization; risk behaviour; elementary school. Available in digital repository of UPOL.
Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie

Disertační práce představuje téma sociálního kontextu krádeží, které spáchali žáci na 2. stupni základních škol. Prioritně se práce zaměřuje na školní a rodinné prostředí těchto žáků. Cílem teoretické ...

RICHTEROVÁ, Bohdana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases