Number of found documents: 1804
Published from to

Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy
KOUŘIL, Lukáš; PECHOUŠEK, Jiří
2018 - English
Tato dizertační práce představuje nový prototyp průtokového toroidního proporcionálního plynového detektoru. Tento detektor byl vyvinut pro účely charakterizace povrchů železo obsahujících vzorků pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Představovaný proporcionální detektor umožňuje registraci jak konverzního RTG záření (6,4 keV) tak i zpětně odraženého gama záření (14,4 keV) v téměř 2 geometrii s dostatečnou účinností. Tato práce demonstruje popis konstrukce detektoru, jeho základní parametry pro různé čítací plyny (čistý argon, jeho směsi s metanem v různých koncentracích a čistý krypton) a proces optimalizace pro použití v Mössbauerově spektroskopii zpětného rozptylu. Přestože tento detektor by mohl být stejně tak použit v transmisní Mössbauerově spektroskopii, tato práce také popisuje průtokový válcový proporcionální plynový detektor, který je výhodnější volbou pro tento typ transmisní geometrie This dissertation thesis presents a new prototype of a toroidal proportional gas flow counter. This detector has been developed to be used in the Mössbauer spectroscopy for characterizing the surfaces of the iron bearing samples. The presented proportional counter allows to register both conversion X-rays (6.4 keV) and the backscattered gamma rays (14.4 keV) in the almost 2 geometry with the sufficient efficiency. This thesis demonstrates the structure description of the detector, its basic features for different counting gases (pure argon, its mixtures with different methane concentrations, and pure krypton) and also the optimization process of its use in the backscattering Mössbauer spectroscopy. Despite that the detector could be used in the transmission Mössbauer spectroscopy as well, this thesis also describes more optimized choice for the transmission geometry - cylindrical proportional gas flow counter. Keywords: proporcionální plynový čítač; plynový detektor; detektor měkkého RTG záření; detektor nízkoenergetického gama záření; Mössbauerova spektroskopie; proportional gas counter; gas filled detector; soft X-rays detector; low energy gamma rays detector; Mössbauer spectroscopy Available in digital repository of UPOL.
Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy

Tato dizertační práce představuje nový prototyp průtokového toroidního proporcionálního plynového detektoru. Tento detektor byl vyvinut pro účely charakterizace povrchů železo obsahujících vzorků ...

KOUŘIL, Lukáš; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy
ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
2018 - Czech
Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes pokroky v terapii zmíněných stavů stále existuje naléhavá potřeba prozkoumání nových možností farmakologických intervencí zaměřených na nadměrnou akumulaci tuků a rozvoj aterosklerotických změn. Nadějnými kandidáty se ukázaly být látky hormonální povahy secernované tukovou a některými dalšími tkáněmi - organokiny/adipokiny. Cíl. Analýza asociace vybraných adipokinů/organokinů (adiponektin, adipocytární protein vázající mastné kyseliny /A-FABP/ a fibroblastový růstový faktor 21 /FGF 21/) s biomarkery inzulínové rezistence a endoteliální dysfunkce a také zhodnocení jejich vztahu k subklinické ateroskleróze (prezentované intimomediální tloušťkou společné karotidy) u asymptomatických jedinců s dyslipidemií. Metody. Tato disertační práce vychází ze souboru observačních průřezových studií na asymptomatických dyslipidemických pacientech a zdravých kontrolách. U všech jedinců byly vyšetřeny antropometrické a laboratorní parametry (lipidový profil, markery inzulínové rezistence, hemostatické markery) a dle profilu studie A-FABP, FGF 21 a adiponektin. Dále bylo realizováno sonografické měření intimomediální tloušťky společní karotidy (C-IMT) jako znaku subklinické aterosklerózy. Výsledky byly zpracovány standardními statistickými testy vhodnými pro jednotlivé soubory probandů. Výsledky. Verifikovali jsme rizikový metabolický profil dyslipidemických pacientů, i když zatím asymptomatických. Prokázali jsme také zvýšené hladiny A-FABP i FGF 21 u těchto jedinců oproti zdravým kontrolám s dominancí dyslipidemických jedinců s přítomností metabolického syndromu. Byla nalezena nezávislá asociace hladin A-FABP s markery inzulínové rezistence a zejména s hemostatickým parametrem von Willebrandovým faktorem (vWF), u FGF 21 pak byla prokázána nezávislá asociace s hemostatickými markery vWF a tkáňovým aktivátorem plazminogenu (tPA). FGF 21 také koreloval s i C-IMT u dyslipidemických pacientů bez metabolického syndromu. Nalezli jsem také pozitivní asociaci adiponektinu s A-FABP a pozitivní reciproční asociaci mezi A-FABP a FGF 21 u dyslipidemických jedinců. Závěr. Nalezené korelace A-FABP i FGF 21 potvrzují jejich úlohu v rozvoji metabolických komplikací, zvláště metabolického syndromu a aterosklerózy. Přínosem této práce je podrobnější verifikace vztahů A-FABP, FGF 21 a adiponektinu u skupiny dosud asymptomatických dyslipidemických jedinců ukazující na jejich vysokou rizikovost stran rozvoje kardiometabolických nemocí. Novým nálezem je zejména asociace těchto organokinů s hemostatickými markery (vWF, tPA), což může přispět k lepšímu porozumění jejich role v procesu endoteliálního poškození a rozvoji aterosklerózy. Background. The current lifestyle in high-developed countries has contributed to the increased prevalence of obesity, sarcopenia, metabolic syndrome, type 2 diabetes and cardiovascular disease. Despite advances in the treatment of the above-mentioned conditions, there is still an urgent need for exploring new possibilities for pharmacological interventions that can target excessive fat accumulation and the development of atherosclerotic changes. Perspective candidates have been shown to be hormone-active substances from adipose tissue and some other tissues - organokins / adipokins. The relationship of these substances to parameters of metabolic syndrome, the development of atherosclerosis and obesity have been investigated. Aim. Analysis of association of selected adipokins / organokines (adiponectin, adipocyte fatty-acid binding protein (A-FABP) and fibroblast growth factor 21 (FGF 21) with biomarkers of insulin resistance and endothelial dysfunction as well as evaluation of their relationship to subclinical atherosclerosis (presented by carotide intimomomedial thickness ) in asymptomatic dyslipidemic individuals. Methods. The thesis is based on a set of observational cross-sectional studies on asymptomatic dyslipidemic patients and healthy controls. All anthropometric and laboratory parameters (lipid profile, insulin resistance markers, hemostatic markers) and A-FABP, FGF 21 and adiponectin levels were examined. In addition, the ultrasound measurement of carotide intimomedial thickness (C-IMT) as a sign of subclinical atherosclerosis was performed. The results were processed by standard statistical tests appropriate to individual sample probands. Results. We verified the high-risk metabolic profile of dyslipidemic patients, although asymptomatic. We also observed elevated levels of A-FABP and FGF 21 in these individuals compared to healthy controls with dominance of individuals with metabolic syndrome. An independent association of A-FABP levels with markers of insulin resistance and in particular a hemostasis parameter (von Willebrand facotr - vWF) was found; in FGF 21 independent association with hemostasis markers - vWF and tissue plasminogen activator tPA - was demonstrated. FGF 21 also correlated with C-IMT in dyslipidemic patients without metabolic syndrome. We also found a positive association of adiponectin with A-FABP and a positive reciprocal association between A-FABP and FGF 21 in dyslipidemic individuals. Conclusions. The correlations between A-FABP and FGF21 confirm the fact, they play a role in the development of metabolic complications, particularly metabolic syndrome and atherosclerosis. The benefit of this work is a more detailed verification of the relationships between A-FABP, FGF 21 and adiponectin in a group of asymptomatic dyslipidemic individuals, indicating their high risk profil for development of cardiometabolic diseases. A new finding is the association of these organokines with hemostatic markers (vWF, tPA), which may contribute to a better understanding of their role in the endothelial damage and the development of atherosclerosis. Keywords: dyslipidemie - metabolický syndrom - organokiny - adipokiny - adiponektin - fibroblastový růstový faktor 21 - adipocytární protein vázající mastné kyseliny - ateroskleróza; dyslipidemia - metabolic syndrome - organokines - adipokines - adiponectin - fibroblast growth factor 21 - adipocyte fatty acid-binding protein - atherosclerosis Available in digital repository of UPOL.
Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy

Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes ...

ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mössbauerova spektroskopie s pokročilou modulací energie záření gama
KOHOUT, Pavel; PECHOUŠEK, Jiří
2018 - Czech
Cílem této práce je vývoj sestavy Mössbauerova spektrometru s pokročilou modulací energie na průmyslovém modulárním počítači CompactRIO od firmy National Instruments a jeho integrovaném FPGA poli. První část práce se zabývá vývojem spektrometrické aplikace běžící na zařízení CompactRIO, která provádí generování referenčního signálu, PID regulaci, sběr signálu z detektoru a registraci spektra. Druhá část se zabývá aplikací zlepšující linearitu rychlostní osy mössbauerovských spekter a jejím srovnáním s klasickým měřením využívajícím trojúhelníkový signál rychlosti a dalšími linearizačními metodami The aim of this work is development of Mössbauer spectrometer setup with advanced gamma ray energy modulation. This spectrometer is based on National Instruments' CompactRIO industrial modular computer with integrated FPGA. Part of the work is focused on development of spectrometer application, which generates the reference signal, PID regulation, detector data acquisition and building the spectrum. Second part deals with application for linearization and investigating the quality of resulted linearized Mössbauer spectra comparing them with those obtained using traditional triangular velocity signal and also other linearization methods. Keywords: Mössbauerův spektrometr; Mössbauerova spektroskopie; virtuální instrumentace; FPGA; linearizace; sinová rychlost; Mössbauer spectrometer; Mössbauer spectroscopy; virtual instrumentation; FPGA; linearity; sine velocity Available in digital repository of UPOL.
Mössbauerova spektroskopie s pokročilou modulací energie záření gama

Cílem této práce je vývoj sestavy Mössbauerova spektrometru s pokročilou modulací energie na průmyslovém modulárním počítači CompactRIO od firmy National Instruments a jeho integrovaném FPGA poli. ...

KOHOUT, Pavel; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.
KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
2018 - Czech
Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ukončení aktívnej fázy liečby. 100 pacientov bolo liečených snímateľnými aparátmi a 100 pacientov bolo liečených fixnými aparátmi. Pacienti pochádzali zo štyroch čeľustnoortopedických pracovísk na Slovensku. U jednotlivých pacientov bola liečba začatá v rozmedzí od 1.1. 2014 do 31. 12. 2015. Meranie bolo uskutočnené na sádrových modeloch chrupu zhotovených pred a po ukončení aktívnej fázy liečby s použitím PAR meradla. Výsledky merania boli zaznamenané do grafov. Z meraní vyplynulo, že u pacientov liečených fixnými aparátmi, bola efektivita aj kvalita liečby vyššia ako u pacientov liečených snímateľnými aparátmi. V niektorých prípadoch liečených snímateľnými aparátmi s výslednou minimálnou úpravou bolo potrebné pokračovať v liečbe fixným aparátom. Using PAR index (Peer Assessment Rating Index) effectiveness of orthodontic treatment was assessed in the group of patients treated with fixed and removable appliances. The group consisted of 200 patients after the end of the active phase of treatment. 100 patients were treated with removable appliances and 100 patients were treated with fixed appliances. Patients came from three orthodontic workplaces in Slovakia. In individual patients, treatment was initiated between 1 January 2014 to 31 December 2015. Measurement was carried out in dental casts made before and after the active phase of treatment using PAR meter. Results of measurement were recorded in the charts. It follows from the results of measurement that effectiveness and quality of treatment with fixed appliances washigher than in patients treated with removable appliances. In some cases of treatment with removable appliances resulting in minimal improvement, it was necessary to continue in treatment with fixed appliance. Keywords: Efektivita čeľustnoortopedickej liečby; fixné čeľustnoortopedické aparáty; snímateľné čeľustnoortopedické aparáty.; Efficiency of orthodontic treatment; fixed orthodontic appliances; removable orthodontic appliances. Available in digital repository of UPOL.
Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.

Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ...

KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Trendy hnízdění a chování čápa bílého
NYKLOVÁ, Markéta; GRIM, Tomáš
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Trendy hnízdění a chování čápa bílého

NYKLOVÁ, Markéta; GRIM, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Biologické charakteristiky nově diagnostikované chronické lymfocytární leukémie a jejich vztah k léčbě a prognóze
TURCSÁNYI, Peter; BUCOVÁ, Mária; BAČOVSKÝ, Jaroslav
2018 - Czech
Chronická lymfocytární leukémie (CLL) patří mezi nejčastější leukémii v západních zemích a je typická svým heterogenním klinickým průběhem. Ve srovnání s jinými onkologickými nemocemi došlo u CLL v poslední době k obrovskému pokroku, a to jak v diagnostice, prognózování tak i v léčbě. Tato práce byla proto zaměřena na studium biologických charakteristik nově diagnostikované CLL a jejich vztahu k léčbě a prognóze. Zaměřili jsme se na studium účinku inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy - ibrutinibu, který představuje novou léčebnou modalitu pro vysoce rizikové a relabující či refrakterní nemocné s CLL. Naše studie přinesla nové pohledy do imunomodulatorního efektu ibrutinibu in vitro a in vivo, poukazujíc na dynamické změny v absolutních počtech leukemických i imunitních buněk mikroprostředí a změn v jejich aktivaci, minimálně během prvního roku podávání ibrutinibu. Jsou potřebné další studie k definici funkčních konsekvencí časově závislých změn HLA-DR exprese u CLL a pomocných imunitních buněk během léčby ibrutinibem a klinické relevanci těchto zjištění. Dále jsme se věnovali určení ultra-rizikových skupin pacientů, kteří by profitovali z léčby novými léčebnými modalitami. Naše data odhalily tři hlavní podskupiny mezi vysoce rizikovými pacienty léčenými v době imunoterapie, lišící se v jejich prognóze. Subanalýza identifikovala dvě ultra-rizikové podskupiny CLL pacientů: i) muži s TP53 disrupcí s/bez komplexního karyotypu a ii) ženy s TP53 disrupcí a komplexním karyotypem. Nicméně, velice špatné krátkodobé přežití bylo pozorováno i u pacientů s CK + del(11q). Identifikace ultra-rizikových CLL pacientů by měla v budoucnu ovlivnit rozhodování o léčbě, kdy právě tito pacienti jsou vhodnými kandidáty k novým léčebným přístupům již u iniciální terapeutické linie. Kombinace multivariantních a síťově založených statistických přístupů ukazuje velký potenciál pro identifikaci přesnějších prognostických ukazatelů a ne jenom u CLL. Výsledky této práce mohou přispět k pochopení mechanizmu účinku ibrutinibu, který představuje novou naději pro vysoce rizikové pacienty a relabující či refrakterní nemocné s CLL. Dále ukazuje na nezbytnost stratifikace pacientů s CLL, a to zejména nyní v éře nových cílených léčebných modalit, kdy volba správné časované terapie a jejich kombinace může významně přispět ke zlepšení prognózy a kvality života pacientů. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is one of the most common leukemias in Western countries and is characterized by its heterogeneous clinical behaviour. Compared to other oncological diseases, CLL has made tremendous advances in diagnosis, prognosis, and treatment. This work was therefore focused on studying the biological characteristics of newly diagnosed CLLs and their relationship to treatment and prognosis. We focused on the study of the effect of the Bruton tyrosine kinase inhibitor ibutibib, which represents a new treatment modality for high-risk and relapsing or refractory CLL patients. Our studies have brought new insights into the immunomodulatory effect of ibrutinib in vitro and in vivo, pointing to dynamic changes in the absolute numbers of leukemia and immune cells of microenvironments and changes in their activation, at least during the first year of ibrithinib administration. Further studies are needed to define the functional consequences of time-dependent changes in HLA-DR expression in CLL and immune cells during ibutibib treatment, and the clinical relevance of these findings. We also looked at identifying ultra-high-risk groups of patients who would benefit from treatment with new treatment modalities. Our data revealed three major subgroups among high-risk patients treated at the era of immunotherapy, differing in their prognosis. The subanalysis identified two ultra-high risk subgroups of CLL patients: (i) males with TP53 disruption with / without complex karyotype, and (ii) women with TP53 disruption and complex karyotype. However, very poor short-term survival was also observed in patients with CK + del (11q). Identification of ultra-high-risk CLL patients should in the future affect treatment decisions, just when these patients are candidates for new therapeutic approaches already in the initial therapeutic line. The combination of multivariate and network-based statistical approaches shows great potential for identifying more accurate prognostic indicators and not just CLL. The results of this work can help to understand the mechanism of action of ibrutinib, which presents a new hope for high-risk patients and relapsed or refractory patients with CLL. It also points to the necessity of stratification of patients with CLL, especially now in the era of new targeted treatment modalities, when choosing the right timed therapy and their combination can make a significant contribution to improving the prognosis and quality of life of patients. Keywords: CLL; podskupiny rizikových pacientů; prognostika; multivariační a síťové přístupy; metody získávání dat; buňky; monocyty; HLA-DR; CLL; risk patient subsets; prognostication; multivariate and network-based approaches; data mining methods; cells; monocytes; HLA-DR Available in digital repository of UPOL.
Biologické charakteristiky nově diagnostikované chronické lymfocytární leukémie a jejich vztah k léčbě a prognóze

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) patří mezi nejčastější leukémii v západních zemích a je typická svým heterogenním klinickým průběhem. Ve srovnání s jinými onkologickými nemocemi došlo u CLL v ...

TURCSÁNYI, Peter; BUCOVÁ, Mária; BAČOVSKÝ, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Grammar of English Infinitives
ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph
2018 - English
Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají z použití infinitivní částice to a absence slovesné flexe. Anglický infinitiv je v mnoha aspektech srovnatelný s ostatními způsoby, které vyjadřují neuskutečněný děj subjunktiv, podmiňovací způsob a rozkazovací způsob a často se objevuje na jejich místě. Rozdíly pocházejí z různých syntaktických vlastností anglických infinitivů a jejich velikostí: infinitivy se subjektovou nebo objektovou kontrolou jsou bi klauzální, infinitivy s nadzvednutím jsou mono-klauzální a existují dva typy infinitivů ECM různé velikosti. Syntaktické rozdíly se odrážejí v sémantických odlišnostech infinitivů. Zatímco větší infinitivy tvoří nezávislejší celky a tzv. fáze, které vyjadřují neuskutečněný děj (irrealis) téměř ve všech jejich použitích, menší infinitivy jsou více závislé na maticovém slovese a v několika zvláštních případech mohou dokonce vyjádřit i uskutečněný děj (realis). Holé infinitivy jakožto nejmenší typ postrádají malé v a jako takové mnohem ochotněji vyjadřují uskutečněný děj, pokud nejsou doplňkem modálních sloves. Z pohledu struktury, jak ji předpokládá dnešní generativní popis jazyka, není infinitivní částice v pozici I, jak se předpokládá po mnoho desetiletí, ale je v pozici malého v a jako taková má svůj vlastní inherentní význam, kterým je neuskutečněný děj (irrealis). This dissertation focuses on the grammar of English infinitives (with some comparison to Czech) and aims to show that there is an underlying structure common to all to-infinitives. The similarities are derivable form the infinitival marker to and the lack of (agreement) morphology. The English infinitive is in many aspects comparable to other irrealis moods (subjunctive, conditional and imperative) and frequently appears in their place. The differences come from different syntactic properties of English infinitives and their sizes: control infinitives are bi-clausal, raising infinitives are mono-clausal and there are two types of ECM infinitives of a different size. These syntactic differences are reflected in differences in their semantics. While the bigger infinitives are more independent and form phases that express irrealis in almost all their instances, the smaller infinitives are more dependent on the matrix verb and in a few special cases may even express realis meaning. Bare infinitives as the smallest type lack the little v and as such are more likely to express realis meaning unless they are complementing modals. Assuming the clausal structure as it is used in present day standard generative framework, the infinitival marker to is not in the I position as it has been assumed for many decades, but it is in the little v position and as such it has its own force, which is irrealis. Keywords: infinitiv; irrealis; slovesný způsob; kontrola; nadzvednutí; ECM; infinitive; irrealis; mood; control; raising; ECM Available in digital repository of UPOL.
The Grammar of English Infinitives

Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají ...

ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory
BURDOVÁ, Alena; GREPL, Michal; DVOŘÁČKOVÁ, Jana
2018 - Czech
Karcinom prostaty (CaP) je jedním z nejčastějších maligních onemocnění a nejběžnější příčinou úmrtí mužů na rakovinu. Jedná se o heterogenní onemocnění, pro které v současné době neexistují spolehlivé diagnostické a prediktivní markery a velmi často je indikována zbytečně agresivní terapie. Proto jedním z hlavních cílů současného výzkumu CaP je hledání a prověřování nových biomarkerů. Jedním z nich by mohla být fúze genu TMPRSS2-ERG. Prostate cancer (CaP) is one of the most frequent malignancies and the most common cause of death in men. This is a heterogeneous disease that currently does not have reliable diagnostic and predictive markers and very often there is indicated an inadequately aggressive therapy. The main focus of current research on CaP is therefore finding and testing of new biomarkers. Such a marker could also be a TMPRSS2-ERG gene fusion. Keywords: TMPRSS2-ERG genová fúze; karcinom prostaty; biomarkery; zánět; CD204+ makrofágy; CD3+ T-lymfocyty; TMPRSS2-ERG gene fusion; prostate cancer; biomarker; inflammation; CD204+ macrophages; CD3+ T-lymphocytes Available in digital repository of UPOL.
Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory

Karcinom prostaty (CaP) je jedním z nejčastějších maligních onemocnění a nejběžnější příčinou úmrtí mužů na rakovinu. Jedná se o heterogenní onemocnění, pro které v současné době neexistují spolehlivé ...

BURDOVÁ, Alena; GREPL, Michal; DVOŘÁČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Estetická úprava frontálního úseku chrupu
ČERNÝ, Daniel; ROUBALÍKOVÁ, Lenka; PEŘINKA, Luděk
2018 - Czech
Ošetření zubů frontálního úseku v současnosti již implicitně zahrnuje takové řešení, které udrží nebo obnoví vzhled přirozeného chrupu. Obor estetické stomatologie vzniknul v 70. letech minulého století a v oblasti vitálních zubů jsou dnes léčebné postupy díky kompozitní pryskyřici a keramickým fasetám poměrně propracované a spolehlivé. Ovšem ani dnes po téměř 50 letech nejsou přes dramatický rozvoj materiálů a postupů zcela jasné všechny nutné podmínky k dlouhodobě stabilní estetické obnově endodonticky ošetřených zubů. Cílem laboratorní části studie bylo srovnání vlivu způsobu polymerace na celkové polymerační smrštění výplně z kompozitní pryskyřice. Cílem klinické části bylo retrospektivní hodnocení postendodontického ošetření z kompozitní pryskyřice a vláknových čepů. Only those reconstructions of anterior teeth which retain or return natural appearance are considered as a treatment option today. Esthetic dentistry has developed since the 1970's and thanks to resin composite material and ceramic veneers, the treatment protocols are clear and reliable when treating vital teeth. However, despite nearly 50 years of research, reconstruction of non-vital teeth remains clinical challenge. In the in-vitro test polymerization shrinkage strain was tested for selected resin composites. In the clinical part, retrospective analysis of fiber-post supported reconstruction was carried out. Keywords: Estetická stomatologie; kompozitní pryskyřice; postendodontické ošetření; adheze; FRC čepy; Esthetic dentistry; resin composite; post-endodontic treatment; adhesion; fiber-post Available in digital repository of UPOL.
Estetická úprava frontálního úseku chrupu

Ošetření zubů frontálního úseku v současnosti již implicitně zahrnuje takové řešení, které udrží nebo obnoví vzhled přirozeného chrupu. Obor estetické stomatologie vzniknul v 70. letech minulého ...

ČERNÝ, Daniel; ROUBALÍKOVÁ, Lenka; PEŘINKA, Luděk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii
RŮŽIČKOVÁ, Jana; VESELÝ, Milan
2018 - English
I když pokračující fragmentace prostředí výrazně ovlivňuje pohyb a možnosti druhů využívat určitý typ prostředí, stále není v mnoha případech přesně známo, jak konkrétně jsou tato stanoviště využívána. To platí zejména pro druhy, které nejsou vázány jenom na jeden typ prostředí, ale během svého životního cyklu využívají vícero stanovišť s různými podmínkami. Takovým druhem je i relativně velký střevlík Ulrichův (Carabus ullrichii), který se vyskytuje jak v lesích, tak na otevřených stanovištích jako jsou louky a pole. V této práci jsem se zaměřila na to, jak střevlík Ulrichův využívá konkrétní typy stanovišť podle tvaru trajektorie jeho pohybu, pohlaví a průměrné rychlosti. Pro sledování pohybové aktivity brouků byla využita radiotelemetrie, moderní metoda umožňující v současnosti i sledovaní větších druhů hmyzu. Z výsledků vyplývá, že pohybová aktivita studovaného druhu byla ovlivněna teplotou a denní dobou, avšak je možné, že odpověď druhu se může lišit v závislosti na lokalitě a stanovišti. Zatímco brouci pohybující se v lese byli spíše soumrační až noční, jedinci z otevřených ploch byli aktivní jak v noci, tak ve dne. Pohyb střevlíků se dělí na dvě složky: první, tzv. random walk, se vyznačuje krátkými uraženými vzdálenostmi s častým střídáním směru, zatímco pro druhý, tzv. directed movement, jsou typické dlouhé vzdálenosti ve stejném směru. Na základě porovnání trajektorií sledovaných jedinců na rozhraní louky a lesa, bylo zjištěno, že brouci více preferovali les. Dále, že samci byli stejně rychlí jako samice, ale více se zdržovali na vnitřním okraji lesa, na rozdíl od samic, které vstupovaly hlouběji do lesa či louky. Pravděpodobně lesní okraj slouží jako místo k rozmnožování, kdy se samice pro spáření rozptylují do okolí, zatímco samci zůstávají na okraji a čekají na další samice. Despite the fact that landscape fragmentation significantly affects movement and habitat use of many insect species, it is still relatively unknown how these species utilize particular habitats. This is especially true for species that are not restricted only to single habitat, but use various habitats with different environmental conditions during their life cycles. In this thesis, I therefore focused on such species, Carabus ullrichii, a robust, large ground beetle, occupying various habitats from deciduous forests to meadows and arable fields, with questions of how the species utilizes particular habitats based on its movement patterns, sex, and average speed and also which environmental factors affect its movements. Radio telemetry, an advanced method, was used for tracking movement behavior of beetles. Tracking the movements of C. ullrichii in different habitats revealed that its activity was affected by temperature and time of the day. In addition, the circadian activity of this species likely varies between geographical localities and habitats. Whereas forest beetles might be rather dusk and night-active, meadow and field inhabitants were active not only in the night-time but also in the day-time. Movement of ground beetles is usually composed by two different patterns: random walk with small distances covered in different directions and directed movement which is characterized by long covered distances in the same direction. In the case of C. ullrichii, where individuals moved at the border of two different habitats, forest and meadow, radio-tracked individuals preferred the forest environment based on the increasing tendency to random walk. Males were able to walk as fast as females, but they were more associated with forest edge than females that moved further into forest and meadow interior. Likely, the inner edge of the forest could serve as a mating site where males wait for new females, while fertilized females dispersed into the surroundings. Keywords: denní aktivita; pohyb; radiotelemetrie; střevlíkovití; využívaní habitatu; carabids; circadian activity; habitat preferences; movement patterns; radio telemetry Available in digital repository of UPOL.
Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii

I když pokračující fragmentace prostředí výrazně ovlivňuje pohyb a možnosti druhů využívat určitý typ prostředí, stále není v mnoha případech přesně známo, jak konkrétně jsou tato stanoviště ...

RŮŽIČKOVÁ, Jana; VESELÝ, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases