Number of found documents: 1288
Published from to

Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan
Jonšta, Petr
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan

Jonšta, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Analysis of Heterogeneous Biomedical Data
Novák, Daniel
2016 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Heterogeneous Biomedical Data

Novák, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Development of alkali activated concrete for practical application
Bílek, Vlastimil
2016 - English
Available to registered users in the VŠB-TUO
Development of alkali activated concrete for practical application

Bílek, Vlastimil
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
Király, Alexandr
2016 - Czech
Předkládaná habilitační práce je komplexním zpracováním analýzy legislativy v oblasti ochrany životního prostředí po uzavření Lisabonské smlouvy, včetně historického vývoje a vlivu na legislativu životního prostředí České republiky. Text obsahuje v prvé řadě definice elementárních věcných souvislostí a dále možností, forem, nástrojů a metod současné platné právní úpravy ochrany životního prostředí v mezinárodním právu, včetně rozboru mezinárodních úmluv, vývoje mezinárodněprávní ochrany životního prostředí, subjektů a pramenů práva, možností jeho prosazování a ochraně životního prostředí v kontextu rozvoje mezinárodního obchodu.Dále je provedena analýza evropské legislativy v příslušné oblasti práva životního prostředí, a to počínaje základními právními instituty přes vymezení základních práv, povinností a zodpovědnosti osob, které jsou jejich nositeli, hlavních využívaných právních nástrojů a soustavy státních orgánů včetně jejich platných kompetencí. Hlavním cílem habilitační práce je prostřednictvím podrobné analýzy definovat poblematiku ochrany životního prostředí ve třech odlišných platformách mezinárodního, evropského a českého legislativního kontextu včetně vymezení pramenů, subjektů, vývoje a prosazovánítohoto práva.V následné komparaci zjištěných výsledků jsou prezentovány hlavní odlišnosti všech tří zanalyzovaných právních prostředí včetně uvedení návrhů a doporučení Available to registered users in the VŠB-TUO
Vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí

Předkládaná habilitační práce je komplexním zpracováním analýzy legislativy v oblasti ochrany životního prostředí po uzavření Lisabonské smlouvy, včetně historického vývoje a vlivu na legislativu ...

Király, Alexandr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Hodnocení tepelných procesů u plynulého odlévání oceli
Velička, Marek
2016 - Czech
Habilitační práce se zabývá výzkumem tepelných procesů při plynulém odlévání oceli. V práci jsou charakterizovány základní metody stanovení podmínek jednoznačnosti řešení v jednotlivých zónách chlazení a popsána kinetika teplotního pole předlitku. Primární oblast chlazení popisuje růst licí kúry předlitku, stanovení teplotních polí ve stěně krystalizátoru, odvod tepla a symetrii předlitku v závislosti na jednotlivých technologických parametrech lití. V sekundární oblasti chlazení je pozornost zaměřena na fyzikální modelování parametrů ovlivňujících odvod tepla z předlitku a stanovení regresních závislostí mezi jednotlivými fyzikálními veličinami měřenými na fyzikálních modelech. V závěru práce jsou popsány dva numerické modely, pomocí kterých byla verifikována a porovnávána tloušťky licí kúry z průvalu a rovněž provedena analýza hlavních parametrů lití. Available to registered users in the VŠB-TUO
Hodnocení tepelných procesů u plynulého odlévání oceli

Habilitační práce se zabývá výzkumem tepelných procesů při plynulém odlévání oceli. V práci jsou charakterizovány základní metody stanovení podmínek jednoznačnosti řešení v jednotlivých zónách ...

Velička, Marek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Algoritmy a prostředky pro inteligentní řízení v průmyslovém prostředí hutních podniků
Frischer, Robert
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Algoritmy a prostředky pro inteligentní řízení v průmyslovém prostředí hutních podniků

Frischer, Robert
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Geoinformatika pro analýzy osobní dopravy
Ivan, Igor
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Geoinformatika pro analýzy osobní dopravy

Ivan, Igor
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Analýza komplexnosti metody řízení Balanced Scorecard v průmyslových podnicích s využitím vícerozměrné statistiky
Kozel, Roman
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Analýza komplexnosti metody řízení Balanced Scorecard v průmyslových podnicích s využitím vícerozměrné statistiky

Kozel, Roman
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Ohodnocovanie podnikov ťažobného priemyslu v podmienkach SR
Zuzik, Jozef
2016 - Slovak
Available to registered users in the VŠB-TUO
Ohodnocovanie podnikov ťažobného priemyslu v podmienkach SR

Zuzik, Jozef
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Vliv redukovatelnosti železorudné vsázky na průběh vysokopecního pochodu
Pustějovská, Pavlína
2015 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv redukovatelnosti železorudné vsázky na průběh vysokopecního pochodu

Pustějovská, Pavlína
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases