Number of found documents: 1300
Published from to

TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING
Vojtěch, Lukáš
2017 - English
This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by measurements performed on woven textile samples. Drawing on these results, the thesis goes on to determine the electromagnetic shielding efficiency of nonhomogeneous 3D structures using modified approaches and succeeds in finding a new analytical description of the electromagnetic shielding efficiency of electrically conductive woven textiles. The proposed description applies to selected types of conductive woven textiles. The author’s basic observation is that woven textiles are structurally similar to metallic grids. The proposed modelling method was analytically validated for the different conductivity values of the yarns used; experimental validation was performed as well. This led to the identification of a set of usable conductivity values for yarns, for which these approaches are valid within a given error. In view of the new approaches to modelling the electrical conductivity and electromagnetic shielding efficiency of conductive textiles presented in this thesis, it is believed that these findings will significantly contribute to the body of interdisciplinary research and applications at the boundary between electrical engineering and materials science. The thesis describes the experiments performed and the development of applications of the proposed materials that span various branches of electronics and communications technologies and demonstrate application potential. The example and experiments presented here will certainly help the reader appreciate the scope and application potential of these materials, especially in the context of interdisciplinary cooperation. The thesis is also meant to serve as learning material for students and to be used for teaching purposes and scientific education in general.Tato habilitační práce se věnuje nejprve nalezení a odvození teoretického postupu modelování elektrické vodivosti tkaných textilií. Tento návrh je následně experimentálně ověřen, pomocí měření na vyrobených vzorcích. S využitím těchto výsledků práce pokračuje využitím modifikovaných postupů odvození elektromagnetické stínící účinnosti nehomogenních 3D struktur, kdy se podařilo dospět k novému způsobu analytického popisu elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií. Navržený popis platí pro vybrané typy elektricky vodivých textilií, realizovaných technologií tkaní. Základním využitým pozorováním, je podobnost struktur tkaných textilií a mřížkových struktur na bázi kovových prvků. Navržený postup modelování je analyticky ověřen pro různé hodnoty elektrické vodivosti použitých přízí, zároveň je provedeno i ověření v experimentu. Výsledkem je nalezení oboru hodnot použitelných elektrických vodivostí přízí, pro které tyto postupy platí s danou chybou. Z pohledu v této práci publikovaných nových postupů modelování elektrické vodivosti i elektromagnetické stínící účinnosti elektricky vodivých tkaných textilií, se jedná o soubor nových poznatků, které významně přispívají k rozvoji mezioborových znalostí a aplikací na rozhraní elektrotechniky a materiálového inženýrství. V práci jsou uvedeny také realizované experimenty i výsledky výzkumu a vývoje aplikací navrhovaných typů materiálů, které pokrývají různé oblasti elektroniky a komunikační techniky, s potenciálem jejich užití v praxi. Publikované příklady a experimenty jistě pomohou čtenáři lépe pochopit rozsah a potenciál aplikací těchto materiálů, zejména v kontextu mezioborové spolupráce. Práce si zároveň klade za cíl působit i jako didaktická podpora a umožnit další využití textu pro výukové a vědecké účely. Keywords: Electrically conductive textile; Electrical conductivity; Electromagnetic shielding efficiency; Communication engineering; Interdisciplinary research and application; Elektricky vodivé textilní materiály; Elektrická vodivost; Elektromagnetická stínící účinnost; Komunikační technika; Mezioborový výzkum a aplikace Available in digital repository of ČVUT.
TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING

This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by ...

Vojtěch, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Energy and Economic Efficiency
Bemš, Július
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Energy and Economic Efficiency

Bemš, Július
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials
Holovský, Jakub
2017 - English
The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, the photovoltaic materials and their technological parameters and also the potential of certain photovoltaic technologies as a renewable source of energy. The materials presented here are either absorbers: amorphous silicon (a-Si:H), microcrystalline silicon, organo-metalhalide perovskites (CH3NH3PbI3) or materials for transparent electrodes: graphene, amorphous InZnO and amorphous ZnSnO. The physical effects studied are related to material preparation methods, ageing, exposure to light, and annealing. The methods employed here for the absorption spectroscopy are photothermal deflection spectroscopy and photocurrent spectroscopy. The two methods are briefly explained and compared. Two main issues related to correct interpretation of these measurements are discussed: effect of surface states and the effects of light scattering. The absorption spectrum in sub-bandgap region is measured to obtain mainly the slope of the absorption edge parametrized by Urbach energy. It is shown here, how theoretically and practically this parameter correlates with the maximum attainable efficiency of solar cell – if the material is used as absorber. If the material is used as transparent electrode, correlation with conductivity is found. The effect of cost evolution in the photovoltaic industry is discussed with the consequence on the efficiency as a most critical parameter dictating the cost of energy. The competitiveness of the solar energy is reviewed for different levels of autonomy. Keywords: solar cells; photovoltaics; photocurrent spectroscopy; photothermal spectroscopy; Urbach energy; sub-bandgap absorption Available in digital repository of ČVUT.
Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials

The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and ...

Holovský, Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan
Jonšta, Petr
2016 - Czech
Available to registered users in the VŠB-TUO
Vliv fyzikálně-metalurgických faktorů na odolnost vysocepevných mikrolegovaných ocelí vůči vodíkové křehkosti v prostředích obsahujících sulfan

Jonšta, Petr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků
Ruda, Aleš
2016 - Czech
Současný styl života a organizace společnosti vyžaduje celou řadu optimalizační a restrukturalizačních opatření a nutně tak potřebuje spolehlivé podklady pro další plánování a prostorové rozhodování. Ekonomicko-správní obory v různé míře využívají osvědčené postupy rozhodovacích technik implementované do prostředí programových prostředků. Informační technologie proto představují významnou platformu pro zpracování a vyhodnocování dat v rámci rozhodovacích procedur. Specifickou oblastí informačních technologií je aplikovaná geoinformatika implementující oborové poznatky a dostupné geoinformační technologie za účelem co nejefektivnějšího získávání přesného výsledku. Předkládaná habilitační práce se zabývá podporou prostorového rozhodování v rozvoji regionů, které situuje do prostředí geografických informačních systémů (GIS) a zaměřuje na aktuálně řešená témata ekonomicko-správní problematiky. podává a diskutuje aktuálně přijímané přístupy v teoretické rovině rozhodovacích procesů, přičemž akcentuje význam implementace prostorové dimenze do hodnotícího aparátu, který nelze smysluplně využít pouze za přispění metod klasické statistiky. Z celé řady vyvinutých metod (technik) prostorového rozhodování detailně komentuje ty, které jsou svou povahou odborně fundované a využitelné ve veřejné správě široce používané platformě ArcGIS (eventuálně programu Idrisi). Na příkladu doložených případových studií navrhuje různé modely procesního zpracování dat založeném na statických metodách a prostorových analýzách. Využívá různorodě aplikovatelné metody, např. kategorizace znaků, metody pořadově vážených průměrů, fuzzy standardizace vstupních dat či stanovení regresní závislosti proměnných nezbytných pro tvorbu požadovaného rozhodovacího modelu. V kontextu řešených studií a na základě provedeného dotazování na úrovni krajských úřadů navrhuje schéma implementace stávajících metod jak pro potřeby rychlého nalezení odpovědi za co nejmenší ztráty přesnosti, tak pro názornou geovizualizaci výsledků. Keywords: prostorové rozhodování; aplikovaná geoinformatika; prostorové modelování; geovizualizace; prostorová analýza; spatial decision making; applied geoinformatics; spatial modeling; geovisualisation; spatial analysis Available in the UPCE Library.
Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků

Současný styl života a organizace společnosti vyžaduje celou řadu optimalizační a restrukturalizačních opatření a nutně tak potřebuje spolehlivé podklady pro další plánování a prostorové rozhodování. ...

Ruda, Aleš
Univerzita Pardubice, 2016

Analysis of Heterogeneous Biomedical Data
Novák, Daniel
2016 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Heterogeneous Biomedical Data

Novák, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Development of alkali activated concrete for practical application
Bílek, Vlastimil
2016 - English
Available to registered users in the VŠB-TUO
Development of alkali activated concrete for practical application

Bílek, Vlastimil
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
Király, Alexandr
2016 - Czech
Předkládaná habilitační práce je komplexním zpracováním analýzy legislativy v oblasti ochrany životního prostředí po uzavření Lisabonské smlouvy, včetně historického vývoje a vlivu na legislativu životního prostředí České republiky. Text obsahuje v prvé řadě definice elementárních věcných souvislostí a dále možností, forem, nástrojů a metod současné platné právní úpravy ochrany životního prostředí v mezinárodním právu, včetně rozboru mezinárodních úmluv, vývoje mezinárodněprávní ochrany životního prostředí, subjektů a pramenů práva, možností jeho prosazování a ochraně životního prostředí v kontextu rozvoje mezinárodního obchodu.Dále je provedena analýza evropské legislativy v příslušné oblasti práva životního prostředí, a to počínaje základními právními instituty přes vymezení základních práv, povinností a zodpovědnosti osob, které jsou jejich nositeli, hlavních využívaných právních nástrojů a soustavy státních orgánů včetně jejich platných kompetencí. Hlavním cílem habilitační práce je prostřednictvím podrobné analýzy definovat poblematiku ochrany životního prostředí ve třech odlišných platformách mezinárodního, evropského a českého legislativního kontextu včetně vymezení pramenů, subjektů, vývoje a prosazovánítohoto práva.V následné komparaci zjištěných výsledků jsou prezentovány hlavní odlišnosti všech tří zanalyzovaných právních prostředí včetně uvedení návrhů a doporučení Available to registered users in the VŠB-TUO
Vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí

Předkládaná habilitační práce je komplexním zpracováním analýzy legislativy v oblasti ochrany životního prostředí po uzavření Lisabonské smlouvy, včetně historického vývoje a vlivu na legislativu ...

Király, Alexandr
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Hodnocení tepelných procesů u plynulého odlévání oceli
Velička, Marek
2016 - Czech
Habilitační práce se zabývá výzkumem tepelných procesů při plynulém odlévání oceli. V práci jsou charakterizovány základní metody stanovení podmínek jednoznačnosti řešení v jednotlivých zónách chlazení a popsána kinetika teplotního pole předlitku. Primární oblast chlazení popisuje růst licí kúry předlitku, stanovení teplotních polí ve stěně krystalizátoru, odvod tepla a symetrii předlitku v závislosti na jednotlivých technologických parametrech lití. V sekundární oblasti chlazení je pozornost zaměřena na fyzikální modelování parametrů ovlivňujících odvod tepla z předlitku a stanovení regresních závislostí mezi jednotlivými fyzikálními veličinami měřenými na fyzikálních modelech. V závěru práce jsou popsány dva numerické modely, pomocí kterých byla verifikována a porovnávána tloušťky licí kúry z průvalu a rovněž provedena analýza hlavních parametrů lití. Available to registered users in the VŠB-TUO
Hodnocení tepelných procesů u plynulého odlévání oceli

Habilitační práce se zabývá výzkumem tepelných procesů při plynulém odlévání oceli. V práci jsou charakterizovány základní metody stanovení podmínek jednoznačnosti řešení v jednotlivých zónách ...

Velička, Marek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016

Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS
Dobešová, Zdena
2016 - Czech
Tato habilitační práce hodnotí z hlediska kognice workflow diagramů šest komponent vizuálních programovacích jazyků (VPL) různých desktop softwarů pro geografické informační systémy (GIS) a jeden software pro návrh geodatabází. Hodnocení grafické notace komponent pro VPL v GIS softwarech je založeno na principech teorie Physics of Notations. Výsledky hodnocení byly empiricky ověřeny testováním kognice workflow diagramů v eye-tracking laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky eye-tracking testování potvrdily, že přednosti a nedostatky grafické notace v sémiotické čistotě, perceptuální rozlišitelnosti, sémantické transparentnosti, vizuální expresivnosti a ekonomii grafiky mají vliv na kognici workflow diagramů. Keywords: vizuální programovací jazyk; GIS; model; workflow diagram; kognice; hodnocení; eye-tracking; visual programming language; GIS; model; workflow diagram; cognition; evaluation; eye-tracking Available in the UPCE Library.
Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

Tato habilitační práce hodnotí z hlediska kognice workflow diagramů šest komponent vizuálních programovacích jazyků (VPL) různých desktop softwarů pro geografické informační systémy (GIS) a jeden ...

Dobešová, Zdena
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases