Number of found documents: 189
Published from to

Úvod do ošetřovatelské péče na resuscitačních a intenzivních péčí
Vagnerová, Zuzana; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Legislativa MZČR a MPSV umožňuje absolventovi oboru zdravotnický asistent pracovat na intenzivních a resuscitačních odděleních pod přímým dohledem zkušené sestry. Bohužel, ale v rámci studia na středních odborných školách nejsou pro tuto ošetřovatelskou péči teoreticky a ani prakticky připravováni. Tento absolvent neví, jak jsou tyto oddělení a práce na nich organizována, jaká je skladba pacientů a jaká je lékařská a ošetřovatelská péče. Absolvent neumí správně vyhodnotit závažnost zdravotního stavu pacienta. Cílem této práce by měl být učební text určený především pro střední zdravotnické školy, který pomůže vyučujícím i studentů získat základní informace o ošetřování nemocného v resuscitační péči. Student, po prostudování tohoto textu, by měl být schopen základní orientace v rámci resuscitační a intenzivní péči, bude schopný zhodnotit jeho zdravotní stav, bude umět získat potřebné informace pro stanovení a následnou realizaci ošetřovatelského procesu (stanovení problémů, ošetřovatelských diagnóz, cílů, plánů, zhodnocení). Keywords: zdravotnický asistent; intenzivní péče; resuscitační péče; ošetřovatelsví; učební text; nursing; medical assistant; intensive care; resuscitation care; learning text Available in digital repository of UPCE.
Úvod do ošetřovatelské péče na resuscitačních a intenzivních péčí

Legislativa MZČR a MPSV umožňuje absolventovi oboru zdravotnický asistent pracovat na intenzivních a resuscitačních odděleních pod přímým dohledem zkušené sestry. Bohužel, ale v rámci studia na ...

Vagnerová, Zuzana; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro gymnázia
Suchánková, Petra; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce zkoumá didaktickou vybavenost nejpoužívanějších učebnic chemie na gymnáziích (se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii). Nejpoužívanější učebnice byly vybrány na základě předešlých výzkumů. Pro měření didaktické vybavenosti byla použita metoda výpočtu koeficientu didaktické vybavenosti (E) navržená J. Průchou, která zohledňuje zastoupení komponent aparátu prezentace učiva, aparátu řídícího učení a orientačního aparátu. Keywords: učebnice chemie; didaktická vybavenost; analýza učebnic; chemistry textbook; didactic facilities; analysis of textbooks Available in digital repository of UPCE.
Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro gymnázia

Závěrečná práce zkoumá didaktickou vybavenost nejpoužívanějších učebnic chemie na gymnáziích (se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii). Nejpoužívanější učebnice byly vybrány na základě ...

Suchánková, Petra; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

E-learning
Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se s danou aplikací seznamují. Pro lepší orientaci v daném prostředí je materiál opatřen obrázky. Keywords: e-learning; správa kurzu; manuál; Moodle; administration course; handbook Available in digital repository of UPCE.
E-learning

Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se ...

Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny
Horáková, Jana; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled výukových metod s podrobnější klasifikací metod používaných ve výuce jazyků a dále nástin výuky hebrejštiny v ČR. Praktická část shrnuje šetření mezi učiteli hebrejštiny na Lauderově gymnáziu. Práce rovněž obsahuje návrh vhodných aktivit, které lze použít ve výuce hebrejštiny. Keywords: aktivizační výukové metody; hebrejština; Lauderovo gymnázium; activating teaching methods; hebrew; Lauder's commprehensive school Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny

Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled ...

Horáková, Jana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické
Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text vysvětlující chování firem a spotřebitelů na trhu výrobních faktorů. Keywords: náklady firem; produkční analýza firem; příjem firem; teorie užitku spotřebitele; učební text; costs of firms; production analysis of firms; revenue of firms; utility theory; didactic text Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické

Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text ...

Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Učební text pro předmět analýza potravin
Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Keywords: učební text; sacharidy; stanovení sacharidů; didactic text; carbohydrates; determination of carbohydrates Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět analýza potravin

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné ...

Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V
Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
2014 - Czech
Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu. Keywords: bilingvismus; bilingvní vzdělávání; komunikace; bilingualism; bilingual education; communication Available in digital repository of UPCE.
Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V

Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu.

Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Experiment jako metoda a forma výuky
Domašinská, Petra
2013 - Czech
Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde postupně probrány základní vyučovací metody, formy i didaktické prostředky. Experiment je zde rozebírán jako metoda a následně jako forma výuky. Takto získané didaktické znalosti o experimentu jsou v druhé části práce aplikovány do prostředí chemie a ukázány na praktickém příkladu leboratorní úlohy. Protože pouze správně vedená výuka chemie a to jak z pohledu obsahové stránky, kterou mají především na starost chemici, tak z pohledu metodiky výuky, z pohledu didaktiky, může přispět ke zvýšení obliby tohoto předmětu u žáků. Keywords: experimenty; metody výuky; formy výuky; experiments; methods of education; forms of educations Available in the UPCE Library.
Experiment jako metoda a forma výuky

Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde ...

Domašinská, Petra
Univerzita Pardubice, 2013

Vliv mimoškolních zábavně-vzdělávacích aktivit na zvyšování vzdělávání žáků
Pražák, František
2013 - Czech
Tato práce popisuje možnosti využití mimoškolních aktivit k náboru nových žáků na střední školy. Práce je podpořena průzkumem v oblasti základních a středních škol, kde pomocí dotazníků bylo zjištěno jakým aktivitám se dnešní žáci ZŠ a SŠ věnují po škole a o jaké aktivity by měli případně zájem při studiu na budoucí střední škole. Součástí této práce jsou i ukázky zdařilých projektů mimoškolních aktivit prováděných na Střední průmyslové škole strojírenské v Kolíně. Díky těmto aktivitám dochází k tak žádané spolupráci (ze strany firem a MŠMT) mezi základními a střední školou zaměřenou na obor Strojírenství. Keywords: střední školy; základní školy; mimoškolní aktivity; dotazníky; secondary schools; secondary schools; after-school activities; questionnaire Available in the UPCE Library.
Vliv mimoškolních zábavně-vzdělávacích aktivit na zvyšování vzdělávání žáků

Tato práce popisuje možnosti využití mimoškolních aktivit k náboru nových žáků na střední školy. Práce je podpořena průzkumem v oblasti základních a středních škol, kde pomocí dotazníků bylo zjištěno ...

Pražák, František
Univerzita Pardubice, 2013

Didaktika předmětu religionistika
Lang, Pavlína
2013 - Czech
Cílem této práce je představit problematiku výuky předmětu religionistika. Čtenáři je popsáno odborné pojmosloví religionistiky, didaktiky a ukazuje se na možné další směřování jednotlivých oborů. Ve druhé části jsou popsány přístupy ve výuce náboženství v evropských státech, jako jsou Německo, Dánsko či Anglie. Také je zde nastíněna situace v České republice a možnost zařazení výuky náboženství i do multikulturní výchovy. Ve třetí části jsou popsány vhodné metody při výuce religionistiky a technické vybavení. V neposlední řadě v textu představím to, co je specifické pro výuku religionistiky a jak pojmout tento předmět od nejobecnějšího konceptu až po podrobný popis ukázkové vyučovací hodiny. Keywords: didaktika religionistiky; religionistika; didaktika; výuka náboženství; oborová didaktika; náboženství; didactics of a science of religions; science of religions; didactics; teaching religion; sectoral didactics; religion Available in the UPCE Library.
Didaktika předmětu religionistika

Cílem této práce je představit problematiku výuky předmětu religionistika. Čtenáři je popsáno odborné pojmosloví religionistiky, didaktiky a ukazuje se na možné další směřování jednotlivých oborů. Ve ...

Lang, Pavlína
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases