Number of found documents: 904
Published from to

Rezervování pro individuální školní data
Bednárik, Vojtěch; Pešta, Michal
2018 - English
This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. The problem of estimation is divided into four parts: occurence process generating claims, delay of notification, times between events and payments. Each part is estimated separately based on maximum likelihood theory and final estimates allow us to obtain an estimate of future liabilities distribution. The results are very promising and we believe this method is worth of a further research. Contribution of this work is more rigorous theoretical part and application on data from the Czech market with some new ideas in practical part and simulation. 1 Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1 Keywords: Škodní rezervování; neživotní pojištění; mikro-level přístup; granulární data; Claims reserving; non-life insurance; micro-level approach; granular data Available in a digital repository NRGL
Rezervování pro individuální školní data

This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for ...

Bednárik, Vojtěch; Pešta, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Transfekce DNA a siRNA pomocí nanočástic: studium pomocí gene reporter assay.
Kovářová, Barbora; Jirkovská, Anna; Hofman, Jakub
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biochemical Sciences University of Vienna, Faculty center for Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Laboratory of MacroMolecular Cancer Therapeutics Candidate: Barbora Kovářová Supervisor (Charles University): PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Supervisor (University of Vienna): Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Manfred Ogris Co-supervisor (University of Vienna): Dr. Haider Sami, Ph.D. Title of diploma thesis: Reporter gene studies for nanoparticle mediated DNA and siRNA delivery Keywords: transfection, plasmid DNA, siRNA, nanoparticles Gene therapy is a promising field offering potential in several currently incurable diseases. Gene therapy is mediated by modulation of gene expression in specific cells by delivering exogenous nucleic acids. One of current tasks of nucleic acid delivery is exploring several synthetic vectors which would have a potential to overcome the disadvantages of commonly used viral vectors. The present study focused on different types of polyethyleneimine-based nanoparticles for plasmid DNA (pDNA) and small interfering RNA (siRNA) delivery. Integration of imaging contrast agents with gene delivery vehicles is advantageous for tracking the gene delivery process both in vivo and in vitro. Gadolinium... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd University of Vienna, Faculty center for Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Laboratory of MacroMolecular Cancer Therapeutics Kandidát: Barbora Kovářová Školitel (Univerzita Karlova): PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Školitel (University of Vienna): Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Manfred Ogris Konzultant (University of Vienna): Dr. Haider Sami, Ph.D. Název diplomové práce: Studie nanočásticemi zprostředkovaného dopravování DNA a siRNA založené na reportérovém genu Klíčová slova: transfekce, plasmidová DNA, siRNA, nanočástice Genová terapie je nadějný obor, který nabízí potenciál k léčbě mnoha nevyléčitelných chorob. Je zprostředkována modulací genové exprese ve specifických buňkách pomocí dopravení exogenní nukleové kyseliny do těchto buněk. Jednou ze současných výzev dopravování nukleových kyselin je výzkum syntetických vektorů, které mají potenciál překonat nevýhody běžně používaných vektorů virových. Tato práce je zaměřena na různé typy nanočástic založených na polyethyleniminu pro dopravování plasmidové DNA (pDNA) a small interfering RNA (siRNA). Spojení kontrastních zobrazovacích činidel se systémy pro dopravování genů nabízí mnoho výhod pro sledování procesu dopravování genů jak in vivo tak i in... Keywords: transfekce; plasmidvá DNA; siRNA; nanočástice; transfection; plasmid DNA; siRNA; nanoparticles Available in a digital repository NRGL
Transfekce DNA a siRNA pomocí nanočástic: studium pomocí gene reporter assay.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biochemical Sciences University of Vienna, Faculty center for Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Laboratory of ...

Kovářová, Barbora; Jirkovská, Anna; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Modelování Velké mlhoviny v Orionu
Pavlík, Václav; Šubr, Ladislav
2018 - English
Title: Modelling the Orion Nebula Cluster Author: Václav Pavlík Department: Astronomical Institute of the Charles University Supervisor: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomical Institute of the Charles University) Abstract: Young star clusters are widely discussed from the point of view of their evolution and structure. In this work we focused our attention on studying a typical representative of these objects - the Orion Nebula Cluster (ONC, M 42) - based on the observational data, including their confrontation with N- body models from Šubr et al. (2012). These numerical models were inspired by the recently proposed evolutionary scenario, according to which the star clusters begin their evolution from very dense initial conditions. From the analysis of the X-ray sources we revealed that the ONC is likely to be rotationally symmetric in the inner area (� 0.7 pc). Further analysis including also optical and IR observational data led us to the conclusion that the ONC is elongated from the North-East to the South-West on large scales (up to 2 pc). We also compared radial profiles of different mass groups of stars and we discovered a possibly inverse mass segregation between stars with masses in the interval (1 ; 5) M⊙ and the stars less massive than 0.5 M⊙ in the range from 0.5 pc to 1.5 pc. This... Název práce: Modelování Velké mlhoviny v Orionu Autor: Václav Pavlík Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomický ústav Univerzity Karlovy) Abstrakt: Otevřené hvězdokupy jsou často diskutovány z hlediska jejich vývoje a struktury. V této práci jsme se zaměřili na studium typického představitele těchto objektů - Velké mlhoviny v Orionu (M 42) - na základě observačních dat, včetně jejich porovnání s N-částicovými modely od Šubr et al. (2012). Tyto nume- rické modely byly inspirovány nedávno navrženým vývojovým schématem, podle něhož hvězdokupy vznikají z velmi hustých počátečních podmínek. Z analýzy rentgenových zdrojů se ukázalo jako pravděpodobné, že M 42 je rotačně symet- rická ve vnitřních oblastech do 0.7 pc. Další analýzou zahrnující též observační da- ta z optického a infračerveného oboru jsme došli k závěru, že M 42 má na větších poloměrech (do 2 pc) protáhlý tvar od severovýchodu na jihozápad. Porovnali jsme rovněž radiální profily různých hmotnostních skupin hvězd. Objevili jsme náznak inverzní hmotové segregace mezi hvězdami s hmotností v rozsahu od 1 do 5 M⊙ a hvězdami s hmotností menší než 0.5 M⊙, a to v oblasti... Keywords: metody: N-částicové simulace; metody: analýza dat; hvězdokupy: konkrétní (M42); hvězdy: dynamika; methods: N-body simulations; methods: data analysis; star clusters: individual (ONC); stars: dynamics Available in a digital repository NRGL
Modelování Velké mlhoviny v Orionu

Title: Modelling the Orion Nebula Cluster Author: Václav Pavlík Department: Astronomical Institute of the Charles University Supervisor: doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (Astronomical Institute of the ...

Pavlík, Václav; Šubr, Ladislav
Univerzita Karlova, 2018

Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin
Beran, Lukáš; Veis, Martin
2018 - English
This diploma thesis is devoted to systematic study of structural trans- formations of Heusler alloys by means of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical spectroscopy. Structural transformations in these alloys are induced by different microscopic mechanisms. Obtained experimental results were confronted with theoretical calculations. This allowed the discussion of obtained results and suggestion of their interpretation. In the case of Co- Fe-Si alloys, changes in optical and magneto-optical properties with change of Co-Fe ratio were observer. This was explained by lowering of the gap for minority spins with increasing Fe concentrations. Temperature dependent optical and magneto-optical properties of Ni-Mn-Ga alloy showed the pres- ence of so-called Martensitic transformation from cubic to tetragonal phase. A study of Mn-Rh-Co-Sn alloys did not show a clear dependence of physical properties upon the concentration of Rh and Mn. This was explained by strong strain inside the samples, which distorted obtained results. 1 Diplomová práce je věnována systematickému studiu strukturních trans- formací Heuslerových slitin pomocí spektroskopické elipsometrie a magne- tooptické speltroskopie. Strukturní transformace v těchto slitinách jsou vyvolány rozdílnými mikroskopickými mechanismy. Experimentální data získaná v této práci byla konfrontována s výsledky teoretických modelů. To umožnilo diskutovat získané výsledky a navrhnout jejich vysvětlení. V případě slitin Co-Fe-Si byla pozorována změna optických i magneooptických vlastností v závislosti koncetraci železa. Toto bylo vysvětleno zmenšováním zakázaného pásu minoritních spinů se vzrůstajícím podílem Fe. Teplotní závislost optických a magnetooptických vlastností slitiny Ni-Mn-Ga jasně prokázala existenci tzv. Martensitické transformace z kubické do tetragonální fáze. Studium slitin Rh-Mn-Co-Sn neprokázalo jasnou závislost fyzikálních vlastností na koncetraci Rh a Mn. To bylo vysvětleno značným pnutím ve vzorcích, které zkreslilo měřená data. 1 Keywords: Heuslerova slitina; spektroskopická elipsometrie; magnetooptická spektroskopie; Heusler alloys; spectroscopic ellipsometry; magneto-optical spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin

This diploma thesis is devoted to systematic study of structural trans- formations of Heusler alloys by means of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical spectroscopy. Structural transformations ...

Beran, Lukáš; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami
Herko, Jakub; Knapp, František
2018 - English
Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and Nuclear Physics Abstract: Since the nucleus is a quantum many-body system consisting of con- stituents whose mutual interaction is not satisfactorily known, it is necessary to use approximate methods when describing the nucleus. Basic approximate approaches in the microscopic theory of the nucleus are the Hartree-Fock the- ory, Tamm-Dancoff approximation and random phase approximation. They are described in the first chapter of this thesis. The main aim was to develop mi- croscopic models for open-shell nuclei with two valence particles or holes. They are described in the second chapter, which contains detailed derivations of the relevant formulae. These methods have been numerically implemented. The re- sults of the calculations of the nuclear spectra and the electromagnetic transition probabilities are presented in the third chapter. Keywords: Tamm-Dancoff approximation, random phase approximation, open- shell nuclei, nuclear spectra, electromagnetic transition probabilities ii Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu Keywords: Tamm-Dancoffova aproximace; RPA; jádra s nezaplnenými slupkami; jaderné spektra; pravdepodobnosti elektromagnetických přechodu; Tamm-Dancoff approximation; random phase approximation; open-shell nuclei; nuclear spectra; electromagnetic transition probabilities Available in a digital repository NRGL
Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami

Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and ...

Herko, Jakub; Knapp, František
Univerzita Karlova, 2018

Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence
Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Anthelmintic and other xenobiotic biotransformation in helminths and its contribution to resistance development Parasitic helminths such as tapeworms, flukes or nematodes pose a threat for domestic, farm and wild living animals. Helminths cause significant health problems in animals. Moreover, they cause economical losses to farmers due to production decrease and treatment costs. The treatment with veterinary anthelmintics is still a basic method to fight off helminth infections. However, the long-term use of anthelmintics caused an emergence of resistance to anthelmintics. The increasing incidence of multiresistant strains of many helminth species is the greatest problem. Therefore, research of drug resistance mechanisms became an actual field of study. Increased biotransformation of anthelmintics, transport out of parasite bodies and contact of lower developmental stages with anthelmintics in the environment are some of possible mechanisms that lead to decrease of anthelmintic therapy effectivity and resistance development. The presented thesis focuses on the study of these mechanisms in three helminth... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lukáš Prchal Školitel prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence Parazitičtí helminti jako jsou tasemnice, motolice nebo oblí červi představují hrozbu pro hospodářská, domácí i volně žijící zvířata. Způsobují jim značné zdravotní problémy a chovatelům působí ekonomické ztráty kvůli poklesu produkce a nákladům na léčbu. Léčba veterinárními anthelmintiky je základní metodou boje proti helmintózám. Ovšem dlouhodobé používání anthelmintik vedlo k vývoji lékové rezistence helmintů. Největším problémem je pak rostoucí výskyt multirezistentních kmenů u řady druhů helmintů. Výzkum mechanismů lékové rezistence helmintů se tak stal velmi aktuálním směrem vědeckého výzkumu. Zvýšená biotransformace anthelmintik, urychlení jejich transportu z těl helmintů či kontakt nižších vývojových stádií helmintů s anthelmintiky v životním prostředí jsou jedny z možných mechanismů přispívajících ke snížení účinnosti farmakoterapie a k rozvoji rezistence. Předložená disertační práce se zaměřuje na studium těchto mechanismů u tří druhů helmintů. Při analýzách léčiv a jejich metabolitů bylo využíváno vysoce... Available in a digital repository NRGL
Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis ...

Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
Univerzita Karlova, 2018

Přirozená dynamická animace lidských vlasů vhodná pro GPU
Kmoch, Petr; Pelikán, Josef; Váša, Libor
2018 - English
Natural-looking hair is a key component for presenting believable virtual hu- mans, because the head and face form natural focal points of the human figure. In non-static scenes, hair behaviour is just as important as its looks. Principles of physics and dynamic simulation are often used for animating hair, because other traditional animation approaches-such as skeletal animation or motion capture-are difficult to apply to hair. Dynamic animation of hair is still an open problem without a known best solution, because hair has quite specific mechanical properties which, combined with the high number of hairs typically comprising a hairstyle, make realistic and efficient simulation challenging. In this work, we focus on dynamic hair animation methods capable of provid- ing real-time or interactive performance while staying physically plausible. Basing on research and analysis of hair properties from the cosmetic industry, we have devised a novel hair animation method which provides more realistic results than existing comparable methods while at the same time offering better performance and stability. We have applied this method to two different approaches to hair animation in order to prove its independence on any particular representation of hair. In one of these approaches, our method allows us to replace an... Přirozený vzhled vlasů je jedním z klíčových aspektů realističnosti virtuálních lidských postav, protože obličej a hlava přirozeně přitahují lidský pohled. V po- hyblivých scénách je realistické chování vlasů důležité stejně jako vzhled. Pro ani- maci vlasů se často používají fyzikální principy a dynamická simulace, protože jiné tradiční metody animace-jako animace pomocí kostry nebo snímání pohybu- se na vlasy aplikují obtížně. Dynamická animace vlasů je otevřený problém bez známého nejlepšího řešení. Důvodem jsou velmi specifické mechanické vlastnosti vlasů spolu s tím, jak velké množství vlasů se na hlavě nachází. Realistická a přitom rychlá animace vlasů je proto náročný úkol. V této práci se zaměřujeme na metody dynamické animace vlasů, které mohou pracovat v reálém čase nebo alespoň interaktivně a při tom si zachovat fyzikální věrnost. Na základě výzkumu a analýzy vlastností vlasů z oblasti kosmetického průmyslu jsme navrhli novou metodu dynamické animace vlasů, která poskytuje realističtější výsledky než obdobné existující metody a přitom nabízí lepší výkon i stabilitu. Naši metodu jsme aplikovali na dva různé přístupy k animaci vlasů, abychom dokázali její nezávislost... Keywords: vlasy; dynamická animace; GPU; hair; dynamic animation; GPU Available in a digital repository NRGL
Přirozená dynamická animace lidských vlasů vhodná pro GPU

Natural-looking hair is a key component for presenting believable virtual hu- mans, because the head and face form natural focal points of the human figure. In non-static scenes, hair behaviour is ...

Kmoch, Petr; Pelikán, Josef; Váša, Libor
Univerzita Karlova, 2018

Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry
Knop, Dušan; Fiala, Jiří
2018 - English
Structural Properties of Graphs and Eficient Algorithms: Problems Between Parameters Dušan Knop Parameterized complexity became over last two decades one of the most impor- tant subfield of computational complexity. Structural graph parameters (widths) play important role both in graph theory and (parameterized) algoritmh design. By studying some concrete problems we exhibit the connection between struc- tural graph parameters and parameterized tractability. We do this by examining tractability and hardness results for the Target Set Selection, Minimum Length Bounded Cut, and other problems. In the Minimum Length Bounded Cut problem we are given a graph, source, sink, and a positive integer L and the task is to remove edges from the graph such that the distance between the source and the sink exceeds L in the resulting graph. We show that an optimal solution to the Minimum Length Bounded Cut problem can be computed in time f(k)n, where f is a computable function and k denotes the tree-depth of the input graph. On the other hand we prove that (under assumption that FPT ̸= W[1]) no such algorithm can exist if the parameter k is the tree-width of the input graph. Currently only few such problems are known. The Target Set Selection problem exibits the same phenomenon for the vertex cover number and... Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry Dušan Knop Parametrizovaná složitost se v přůběhu posledních dvou dekád stala jednou z nejvýznamějších oblastí výpočetní složitosti. Strukturální vlastnosti grafů (také nazývané grafové šířky) hrají dnes centrální roli jak v teorii grafů tak v návrhu (parametrizovaných) algoritmů. V těto práci za pomoci studia konkrétních problémů poukazujeme na souvislost strukturálních vlastností grafů a možnosti získání parametrizovaného algoritmu. Předvádíme proto parametrizované algo- ritmy a těžkostní redukce pro problémy Target Set Selection, Minimum Length Bounded Cut a další. Vstupem problému Minimum Length Bounded Cut je graf, dva jeho vrcholy (zdroj a stok) a kladné celé číslo L. Úkolem pak je naleznout minimální množinu hran po jejímž odebrání bude vzdálenost mezi zdrojem a stokem více než L. Ukazujeme, že je možné naleznout optimální řešení pro tento problém algoritmem s časem běhu f(k)n, kde f je vyčíslitelná funkce a k je tree-depth n vrcholového grafu na vstupu. Naopak takovýto algoritmus nemůže existovat pro parametr tree-width (pokud FPT ̸= W[1]). V současné době je jen velmi málo známých problémů s touto vlastností.... Keywords: Rozklady frafů; výpočetní složitost; parametrizovaná složitost; Graph decompositions; computational complexity; parameterized complexity Available in a digital repository NRGL
Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry

Structural Properties of Graphs and Eficient Algorithms: Problems Between Parameters Dušan Knop Parameterized complexity became over last two decades one of the most impor- tant subfield of ...

Knop, Dušan; Fiala, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Modelování textur aplikované na lékařské snímky
Remeš, Václav; Haindl, Michal
2018 - English
and contributions This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the field of X-ray mammogra- phy. These general mathematical models, applicable in wide areas of texture modeling outside X-ray mammography as well, provide ideal visual verification using synthesis of the corresponding measured data spaces, contrary to stan- dard discriminative models. All achieved results in the thesis are extensively benchmarked. The thesis presents two methods for breast density classification in X-ray mammography. The methods were tested on the widely known MIAS database and the state-of-the art INbreast database, with competitive results. Several methods for completely automatic mammogram texture enhance- ment are presented. These methods are based on the descriptive textural mod- els developed in the thesis which automatically adapt to the analyzed X-ray texture, thus being universal for any type of input without the need of further manual tuning of specific parameters. The methods' outputs highlight regions of interest, detected as textural abnormalities. The methods provide the pos- sibility of enhancement tuned to specific types of mammogram tissue. Hence, the enhanced mammograms can help radiologists to decrease their false negative... V práci jsou prezentovány nové deskriptivní mnoharozměrné markovské tex- turní modely aplikované na počítačem podporovanou diagnostiku rentgenových mamogramů. Tyto netriviální matematické modely, aplikovatelné též v široké oblasti modelování mnoharozměrných vzájemně korelovaných dat mimo mamo- grafii, umožňují, oproti standardním diskriminativním modelům, ideální vizuální ověření pomocí syntézy odpovídajících datových prostorů. Veškeré dosažené výsledky byly podrobeny rozsáhlým benchmarkům. Práce prezentuje dvě metody klasifikace hustoty prsní tkáně z rentgenových mamogramů. Obě metody byly testovány na databázích MIAS a INbreast s výsledky srovnatelnými s nejnovějšími špičkovými metodami. Dále je představeno několik metod pro zcela automatické zvýrazňování mamo- grafických textur. Tyto metody jsou založeny na deskriptivních texturních mod- elech vyvinutých v rámci této práce, které se automaticky adaptují na texturu analyzovaného rentgenového snímku, díky čemuž jsou univerzální pro libovolný druh textury bez potřeby ručního nastavování konkrétních parametrů. Výstupy metod zvýrazňují oblasti zájmu detekované jako texturní abnormality. Metody umožňují nastavit zvýraznění na... Keywords: mamografie; Markovská náhodná pole; analýza textur; syntéza textur; diagnostika s pomocí počítače; zvýraznění obrazu; klasifikace obrazu; kontrastní kritéria; mammography; Markov random fields; texture analysis; texture synthesis; computer aided diagnosis; image enhancement; image classification; contrast criteria Available in a digital repository NRGL
Modelování textur aplikované na lékařské snímky

and contributions This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the field of X-ray mammogra- phy. These general mathematical ...

Remeš, Václav; Haindl, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory
Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
2018 - English
We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action of these operators on such spaces. These results enable us to construct optimal domain (i.e. the largest) and op- timal range (i.e. the smallest) partner spaces when the other space is given. We illustrate the obtained results by non-trivial examples involving Generalized Lorentz-Zygmund spaces with broken logarithmic functions. The method is pre- sented in such a way that it should be easily adaptable to other appropriate operators. 1 V práci je zkoumána otázka optimality prostorů funkcí invariantních vůči ne- rostoucímu přerovnání vzhledem k Hilbertově transformaci a Rieszovu potenciálu. Pro tyto operátory je zde plně charakterizována optimalita v rámci této třídy pro- storů funkcí. Získané výsledky nám umožňují konstruovat optimální zdrojové (tj. co největší) a optimální cílové (tj. co nejmenší) prostory, když je druhý prostor zafixován. Tyto výsledky jsou ilustrovány na netriviálních příkladech pomocí zo- becněných Lorentz-Zygmundových prostorů se " zlomenou logaritmickou funkcí" (broken logarithmic function). Použité metody jsou prezentovány tak, aby je bylo možné snadno upravit na další operátory podobného typu. 1 Keywords: prostory funkcí invariantní vůči nerostoucímu přerovnání; integrální operátory; optimalita; Hilbertova transformace; Rieszův potenciál; rearrangement-invariant spaces; integral operators; optimality; Hilbert transform; Riesz potential Available in a digital repository NRGL
Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory

We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action ...

Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases