Number of found documents: 832
Published from to

Záznam před-exhumačního vývoje silně re-ekvilibrovaných vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin v kolizním orogénu
Jedlička, Radim
2017 - English
English abstract The investigation of high- to ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif occurring as small bodies enclosed in surrounding rocks with a low degree of metamorphism was always focused on their main metamorphic event in granulite facies conditions at very high temperatures. However, recent studies have shown that these rocks underwent a high-pressure metamorphism that preceded the subsequent high-temperature overprint and exhumation of those rocks. The scientific publications that comprise this dissertation thesis present petrological, mineralogical and geochemical research of these (ultra)high pressure rocks from various parts of the Bohemian Massif that have the potential to preserve information about their pre-exhumation history. The findings of the inclusions of high-pressure phases in metamorphic minerals and, in particular, the study of major and trace elements zoning in garnets together with thermodynamic modelling allowed us to describe new temperature-pressure conditions and to refine the metamorphic paths of these rocks. The felsic and mafic granulites of the Kutná Hora Complex in the Moldanubian Zone and the Rychleby Mountains in the East Sudetes preserve the evidence of prograde metamorphism. In addition to the inclusions of phengite and omphacite in the garnet cores, the... Český abstrakt Výzkum vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin vyskytujících se v Českém masívu jako drobná tělesa uzavřená v okolních horninách s nízkým stupněm metamorfózy, byl vždy zaměřen na jejich hlavní metamorfní vývoj v granulitové facii za velmi vysokých teplot. Avšak poslední studie ukázaly, že tyto horniny prodělaly vysokotlakou metamorfózu, jež předcházela pozdějšímu vysokoteplotnímu přetisku a následnému vynoření hornin na zemský povrch. Odborné vědecké publikace, z nichž se skládá tato disertační práce, prezentují petrologický, mineralogický a geochemický výzkum těchto (ultra)vysokotlakých hornin z různých částí Českého masívu, jež mají potenciál zachovat informace o jejich před-exhumační historii. Nálezy inkluzí vysokotlakých fází v metamorfních minerálech a především studie zonality hlavních a stopových prvků v granátech nám společně s termodynamickým modelováním umožnily popsat nové teplotně-tlakové podmínky a zpřesnit metamorfní dráhy těchto hornin. Felsické a mafické granulity kutnohorské oblasti moldanubika a Rychlebských hor ve východních Sudetech zachovávají znaky prográdní metamorfózy. Vedle inkluzí fengitů a omfacitů v jádrech granátů se pak jedná o prográdní zonalitu hlavních a stopových prvků v granátech. Pomocí termodynamického modelování se podařilo vypočítat, že tyto horniny... Keywords: inkluze v metamorfních minerálech; chemická zonálnost; rekonstrukce PT dráhy; vysoko-až ultravysokotlaké horniny; inclusion in metamorphic minerals; chemical zoning; reconstruction of PT history; high-ultrahigh pressure rocks Available in a digital repository NRGL
Záznam před-exhumačního vývoje silně re-ekvilibrovaných vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin v kolizním orogénu

English abstract The investigation of high- to ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif occurring as small bodies enclosed in surrounding rocks with a low degree of metamorphism was always ...

Jedlička, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Studium defektů v kvazikrystalech
Vlček, Marián; Čížek, Jakub
2017 - English
Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V predloženej práci boli pomocou spektroskopie doby života poz- itrónov a koincidenčnej spektroskopie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku študované zliatiny WE43 s prídavkom zinku a ternárne zliatiny Mg-Zn-Y. V týchto zliatinách bola nedávno zistená prítomnos' ikosahedrálnej fázy Mg3Zn6Y1 s kvázikryštalickou štruktúrou, čo pritiahlo pozornos' výskumníkov. Spektroskopia doby života pozitrónov preukázala prítomnos' unikátnych vakanciám podobných defektov na rozhraní ikosahedrálnej fázy a horčíkovej matrice, ktoré sú charakter- istické pre horčíkové zliatiny obsahujúce ikosahedrálnu fázu. Tepelné spracovanie skúmaných zliatin vedie k významným zmenám morfológie hraničných fáz. Ke¤že vakanciám podobné defekty spojené s ikosahedrálnou fázou sa vyskytujú na jej rozhraní s horčíkovou matricou, zmeny v morfológii ikosahedrálnej fázy vedú k výrazným zmenám koncentrácie týchto defektov. "alej boli skúmané vzorky pripravené uhlovým pretláčaním kanálom rovnakého prierezu. Typy defektov prítomné v týchto zliatinách a ich teplotná stabilita bola určená pomocou spektroskopie doby života pozitrónov a merania tvrdosti... Keywords: kvazikrystaly; defekty; Mg-slitiny; anihilace pozitronů; quasicrystals; defects; Mg-alloys; positron annihilation Available in a digital repository NRGL
Studium defektů v kvazikrystalech

Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: ...

Vlček, Marián; Čížek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu
Kašpar, Jakub
2017 - English
Title: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome Author: Jakub Kašpar Department: Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Supervisor: Václav Treml, Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Abstract: Growing season temperatures drive treeline position on a global scale. However, environmental factors including wind action may critically modify the position of treeline ecotone on a regional or a local scale. The intensity of wind action increases with shortening of treeline-summit distance. High intensity of wind action may cause the presence of a summit syndrome. This results into the lowering of treeline below its potential limit given by temperature conditions. Alpine treeline ecotones occurring in 11 mountain ranges including the Harz Mts., the High Sudetes and the Carpathians represented the model areas for my research. These mountains are located at the 50th parallel and reflect an increase in the gradient of continentality. Moreover, the distance of treeline from the summit is highly variable among these mountains. These mountains are moreover characterized by differences in mass elevation effect and in the summit syndrome intensity. Treeline position in Central Europe is... Název: Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu Autor: Jakub Kašpar Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Školitel: Václav Treml, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt: Na globální úrovni je poloha horní hranice lesa daná izotermou teploty vegetační sezony. Na regionální úrovni, však může být její poloha modifikována dalšími environmentálními faktory, jako je například působení větru. Intenzita působení větru roste se zkracující se vzdáleností mezi ekotonem horní hrance lesa a vrcholovými oblastmi. Vysoká intenzita působení větru může vést k přítomnosti vrcholového fenoménu. Ten může vést ke snížení polohy horní hranice lesa pod její potenciální elevaci danou teplotními podmínkami. Ekoton horní hranice lesa vyskytující se v jedenácti pohořích Střední Evropy v Harzu, Vysokých Sudetech a Karpatech sloužil jako model pro můj výzkum. Tato pohoří kopírují 50. rovnoběžku a podél gradientu rostoucí kontinentality. Vzdálenost polohy horní hranice lesa od vrcholu je v těchto pohořích značně variabilní. Kromě toho se jednotlivá pohoří liší svou hmotnatostí a pravděpodobně také intenzitou vrcholového fenoménu. Poloha horní hranice lesa ve Střední Evropě roste o 94 m na 100 km směrem... Available in a digital repository NRGL
Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu

Title: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome Author: Jakub Kašpar Department: Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles ...

Kašpar, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě
Fousová, Petra
2017 - English
The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), xenobiotic-metabolising phase I enzymes of biotransformation that are involved in the activation and detoxification of food-derived carcinogens. Inhibition of CYP activities by flavonoids has been extensively studied because of their potential use as agents blocking the initiation stage of carcinogenesis. On the other hand, flavonoids have been shown to enhance the activation of carcinogens and/or influence their metabolism via induction of specific CYPs. In the first part of this study, flavonoids dihydromyricetin and α-napthoflavone were explored for their possible effects on CYP1A1 expression and activity when administered in combination with carcinogen benzo[a]pyrene (BaP). For this purpose, liver, small intestine and colon microsomal fractions were isolated from treated rats and induction of CYP1A1 was evaluated by immunodetection and EROD activity measurements. In liver and small intestine, all combinations of BaP and flavonoids led to strong induction of CYP1A1 expression. Moreover, the CYP1A1 protein levels were almost identical to levels observed when the rats were treated with BaP alone. However, in comparison... Užívání potravních doplňků, a to především flavonoidů, může předcházet vzniku mnoha civilizačních chorob. Flavonoidy jsou schopné modulovat aktivitu cytochromů P450 (CYPs), enzymů podílejících se na první fázi metaboslismu cizorodých látek (xenobiotik), a tak ovlivňovat aktivaci a detoxikaci potravních karcinogenů. Inhibice aktivity těchto enzymů flavonoidy je intenzivně studována především z hlediska jejich využití při potlačení iniciační fáze během vzniku rakoviny. Na druhou stranu bylo také prokázáno, že flavonoidy mohou karcinogeny aktivovat, a to právě prostřednictvím jejich indukčního efektu na cytochromy P450. V první části této diplomové práce byl studován účinek flavonoidů dihydromyricetinu a α-napthoflavonu na aktivitu a expresi CYP1A1, a to buď v kombinaci s karcinogenem benzo[a]pyrenem (BaP) nebo samostatně. Za tímto účelem byly izolovány mikrosomální frakce z premedikovaných potkaních jater, tenkého a tlustého střeva, ve kterých byla následně stanovena indukce CYP1A1 použitím metody "Western blot" a bylo provedeno měření specifické aktivity cytochromů P450. V případech, kdy byl flavonoid podáván společně s BaP, docházelo v mikrosomech jater a tenkého střeva k silné indukci exprese CYP1A1. Množství detekovaného CYP1A1 proteinu bylo navíc téměř identické jako v případech, kdy byli... Keywords: metabolismus; střevní mikrosomy; játra; inhibice; metabolism; small intestine microsomes; liver; inhibition Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě

The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), ...

Fousová, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Geometrie izolovaných horizontů
Flandera, Aleš; Scholtz, Martin
2017 - English
While the formalism of isolated horizons is known for some time, only quite recently the near horizon solution of Einstein's equations has been found in the Bondi-like coordinates by Krishnan in 2012. In this framework, the space-time is regarded as the characteristic initial value problem with the initial data given on the horizon and another null hypersurface. It is not clear, however, what ini- tial data reproduce the simplest physically relevant black hole solution, namely that of Kerr-Newman which describes stationary, axisymmetric black hole with charge. Moreover, Krishnan's construction employs the non-twisting null geodesic congruence and the tetrad which is parallelly propagated along this congruence. While the existence of such tetrad can be easily established in general, its explicit form can be very difficult to find and, in fact it has not been provided for the Kerr-Newman metric. The goal of this thesis was to fill this gap and provide a full description of the Kerr-Newman metric in the framework of isolated horizons. In the theoretical part of the thesis we review the spinor and Newman-Penrose formalism, basic geometry of isolated horizons and then present our results. Thesis is complemented by several appendices. Ačkoli je formalizmus izolovaných horizontů znám delší dobu, teprve v roce 2012 byl Krishnan schopen najít řešení Einsteinových rovnic v okolí horizontu v souřadnicích podobných Bondiho. Prostoročas je v tomto formalismu chápán jako počáteční úloha na charakteristikách s počátečními daty zadanými na hori- zontu společně s další nulovou nadplochou. Nicméně není jasné jak zvolit počáteční hodnoty tak, abychom dostali nejjednodušší fyzikálně relevantní řešení, Kerrův- Newmanův prostoročas popisující stacionární axisymetrickou černou díru s ná- bojem. Krishnanova konstrukce navíc používá netwistující kongruenci nulových geodetik a zkonstruovaná tetráda je paralelně přenášená podél této kongruence. Existence této tetrády je jasná i v plné obecnosti, její explicitní podobu může však být velmi těžké najít a pro Kerrovu-Newmanovu metriku zatím známa nebyla. Cíl této práce je zaplnit toto prázdné místo a najít plný popis Kerrovy-Newmanovy metriky ve formalismu izolovaných horizontů. Nejprve uvádíme přehled spinoro- vého a Newmanova-Penrosova formalismu společně se základní geometrií izolova- ných horizontů a následně prezentujeme naše výsledky. Práce je doplněna několika dodatky. Keywords: izolované horizonty; Newmanův-Penroseův formalismus; řešení vlnové rovnice; termodynamika černých děr; isolated horisons; Newman-Penrose formalism; solution of the wave equation; black hole thermodynamics Available in a digital repository NRGL
Geometrie izolovaných horizontů

While the formalism of isolated horizons is known for some time, only quite recently the near horizon solution of Einstein's equations has been found in the Bondi-like coordinates by Krishnan in 2012. ...

Flandera, Aleš; Scholtz, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací
Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef
2017 - English
Title: Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range. Author: Vojtěch Kulvait Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., Dsc. Abstract: Implicit constitutive theory provides a suitable theoretical framework for elastic materials that exhibit a nonlinear relationship between strain and stress in the range of small strains. We study a class of power-law models, where the nonlinear dependence of strain on the deviatoric part of the stress tensor and its trace are mutually separated. We show that these power-law models are capable to describe the response of a wide variety of beta phase titanium alloys in the small strain range and that these models fit available experimental data exceedingly well. We also develop a mathematical theory regarding the well-posedness of boundary value problems for the considered class of power-law solids. In particular, we prove the existence of weak solutions for power law exponents in the range (1, ∞). Finally, we perform computer simulations for these problems in the anti-plane stress setting focusing on the V-notch type geometry. We study the dependence of solutions on the values of power law exponents and on the V-notch opening angle. We achieve... Název práce: Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací Autor: Vojtěch Kulvait Pracoviště: Matematický ústav UK Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Josef Málek CSc., DSc. Abstrakt: Implicitní konstitutivní teorie poskytuje teoretické zdůvodnění pro použití nelineárních modelů pro vztah mezi tenzorem malých deformací a napětím. V této práci studujeme třídu mocninných modelů, kde nelineární závislost deformace na deviatorické části napětí a na stopě napětí je vzájemně oddělena. Práce prokazuje, že tyto exponenciální modely mohou být použity pro modelování celé škály titanových beta slitin v oblasti malých deformací. Konkrétní model, který odvozujeme velmi dobře odpovídá experimentálním datům pro prostý tah těchto slitin. Dále se práce zabývá existencí řešení elastické okrajové úlohy, která zahrnuje zmíněný exponenciální model elastické odpovědi. Dokazujeme existenci řešení pro exponenty v rozsahu (1, ∞). Práci zakončujeme simulacemi smykového chování studovaných modelů ve speciální geometrii čtverce s různými typy výřezů ve tvaru V. V okolí špičky výřezu vzniká koncentrace napětí. Zabýváme se rozdíly v řešení v závislosti na exponentech konstitutivního vztahu a také na úhlu výřezu. Simulace jsou velmi stabilní ve vztahu ke zjemnění... Keywords: elasticita; malé deformace; nelineární model; slitiny titanu; matematická analýza; existence slabého řešení; počítačové simulace; elasticity; small strain; nonlinear model; titanium alloy; mathematical analysis; existence of weak solution; computer simulations Available in a digital repository NRGL
Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací

Title: Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range. Author: Vojtěch Kulvait Department: Mathematical Institute of Charles ...

Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Implementace IntelliSense pro dynamický jazyk
Míšek, Jakub; Zavoral, Filip
2017 - English
In the context of computer programming, the importance of computer assistance is being understood by many developer communities. Developers are e.g. using the same well known expressions or searching method signatures in library documentations. Code sense or IntelliSense methods make most of these actions unnecessary because they serve the available useful information directly to the programmer in a completely automated way. Recently, with the increased focus of the industry on dynamic languages a problem emerges - the complete knowledge on the source code is postponed until the runtime, since there may be ambiguous semantics in the code fragment. As a part of the Phalanger project the methods for syntax and semantic analysis of the dynamic code were designed, especially targeted for the PHP programming language. These methods produce a list of valid possibilities which can be then used on a specified position in the source code; such as declarations, variables and function parameters. This collected information can be also used to a fine-grained syntax highlighting. Vývojáři během samotného programování často opakují stejná slova a stále opisují běžné výrazy. Dále také prohledávají dokumentace a zdrojové kódy, například kvůli znění deklarací metod a jiných symbolů. Z tohoto pohledu je velmi užitečná asistence ze strany vývojového prostředí. Konkrétně metody IntelliSense značně usnadňují práci tím, že shromažďují informace o používaných symbolech a programátorovi je automaticky nabízejí. Během práce s dynamickými jazyky je ale tato pomoc velmi problematická, jelikož sémantika jednotlivých symbolů není definitivně známa, dokud program není spuštěn. Součásti projektu Phalanger tak byli implementovány metody pro syntaktickou, ale také sémantickou analýzu zdrojového kódu, zaměřené hlavně na dynamický jazyk PHP. Je tak možné sestavit seznam slov, které je možné zapsat na určité místo ve zdrojovém kódu; jako jsou klíčová slova jazyka, deklarované symboly či parametry funkce, včetně informací o nich. Keywords: IntelliSense; PHP; dynamické jazyky; Phalanger; Analýza kódu; Abstraktní Syntaktický strom; IntelliSense; PHP; dynamic language; Phalanger; Code Analysis; Abstract Syntax Tree Available in a digital repository NRGL
Implementace IntelliSense pro dynamický jazyk

In the context of computer programming, the importance of computer assistance is being understood by many developer communities. Developers are e.g. using the same well known expressions or searching ...

Míšek, Jakub; Zavoral, Filip
Univerzita Karlova, 2017

Mutace v genu MLH1 a MSI status jako molekulární charakteristiky sporadického kolorektálního karcinomu
Čaja, Fabián
2017 - English
Colorectal carcinoma (CRC) is one of the most prevalent malignancies in the Czech Republic. In general, there are two molecular pathways leading to CRC: one is characterized by chromosomal instability, the other by the deficiency in DNA mismatch repair (MMR) genes. MutL homologue 1 (MLH1) gene, a member of the MMR gene-family, represents a key component of the MMR system, responsible for recognition of nucleotide mismatches occurring during DNA replication, and for the recruitment of repair proteins to correct the replication errors. According to literature, somatic mutations in MMR genes, and MLH1 in particular, hallmark sporadic, MMR deficient, CRC cases. We aimed at analyzing somatic events in MLH1 gene and the determination of microsatellite instability (MSI) status in 99 DNA samples from 96 patients with sporadic CRC. Mutations were screened by high resolution melting (HRM) curve analysis. Positive cases in each run were subsequently verified by automated sequencing. Mainly gene variants were found in MLH1 gene: We discovered two new variants, one in exon 2 at position c. 204 C>G, p. Ile68Met (98 C/C, 1C/G) and the other in exon 11 at position c. 973 C>T, p. Arg325Trp (98 C/C, 1 C/T). Only the latter variant c. 973 C>T was identified as somatic mutation. All other variants found in MLH1 gene... Kolorektální karcinom (CRC) je jedním z nejrozšířenějších maligních onemocnění v České republice. Obecně existují dvě molekulární dráhy vedoucí k CRC: první je dráha chromozomální nestability, druhá pak souvisí s poruchou reparace chybně zpárovaných bází DNA (MMR). Gen MutH homologue 1 (MLH1) je jedním z členů genové rodiny opravy chybného párování bazí (MMR) a představuje klíčovou součást systému MMR, zodpovědného ve spolupráci s dalšími významnými proteiny za opravu poruch párování v DNA, vzniklých během replikace. Jak vyplývá z literatury, somatické mutace v MMR genech, včetně genu MLH1, jsou atributem sporadické formy CRC s deficientním MMR systémem. Cílem této práce byla analýza somatických změn v MLH1 genu a stanovení statutu mikrosatelitové nestability (MSI) v souboru 99 DNA vzorků od 96 pacientů s diagnózou sporadické formy CRC. Mutace byly detekovány pomocí HRM techniky. Pozitivní vzorky byly následně ověřovány automatickým sekvenováním. V genu MLH1 byly nalezeny především genové varianty: Identifikovali jsme dvě nové varianty, jednu v exonu 2 na pozici c.. 204 C>G, p. Ile68Met (98 C/C, 1C/G) a druhou v exonu 11 na pozici c. 973 C>T, p. Arg325Trp (98 C/C, 1 C/T). Pouze varianta c.. 204 C>G byla stanovena jako somatická, všechny další varianty byly tzv. "germ line" (varianty zárodečné... Keywords: MMR (MisMatch Reparačné) gény; MSI-H; MLH1; sporadický; kolorektálny karcinóm; mutácie; HRM; metylace; MMR genes; MSI-H; MLH1; sporadic; colorectal carcinoma; mutations; HRM (High Resolution Melting); methylation Available in a digital repository NRGL
Mutace v genu MLH1 a MSI status jako molekulární charakteristiky sporadického kolorektálního karcinomu

Colorectal carcinoma (CRC) is one of the most prevalent malignancies in the Czech Republic. In general, there are two molecular pathways leading to CRC: one is characterized by chromosomal ...

Čaja, Fabián
Univerzita Karlova, 2017

Stochastický model katastrof cusp
Voříšek, Jan; Vošvrda, Miloslav
2017 - English
Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information Theory and Automation Abstract: The goal of this thesis is to analyze the stochastic cusp model. This task is divided into two main topics. The first of them concentrates on the stationary density of the cusp model and statistical testing of its bimodality, where power and size of the proposed tests are simulated and compared with the dip test of unimodality. The second main topic deals with the transition density of the stochastic cusp model. Comparison of approximate maximum likelihood approach with traditional finite difference and numerical simulations indicates its advantage in terms of speed of estimation. An approximate Fisher information matrix of general stochastic process is derived. An application of the cusp model to the exchange rate with time-varying parameters is estimated, the extension of the cusp model into stochastic bimodality model is proposed, and the measure of probability of intrinsic crash of the cusp model is suggested. Keywords: stochastic cusp model, bimodality testing, transition density ap- proximation Název práce: Stochastický model katastrof cusp Autor: Jan Voříšek Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat stochastický model cusp. Práce je rozdělena na dvě hlavní témata, kde první kapitola se zabývá stacionární husto- tou modelu cusp a statistickým testováním její bimodality. Vlastnosti navržených testů jsou prozkoumány v simulační studii a srovnány s dip testem unimodali- ty. Druhá kapitola se zabývá přechodovou hustotou stochastického modelu cusp. Srovnání metody přibližné maximální věrohodnosti s tradičními metodami koneč- ných diferencí a numerické simulace naznačuje její výhodnost v rychlosti odhadu. Je odvozena přibližná Fisherova informační matice obecného stochastického pro- cesu. Na příkladu směnného kurzu je odhadnut model cusp s parametry měnícími se v čase, navrženy rozšíření stochastického modelu cusp na model stochastické bimodality a míra pravděpodobnosti vnitřního krachu modelu cusp. Klíčová slova: stochastický model cusp, testování bimodality, approximace pře- chodové hustoty Keywords: stochastický model cusp; testování bimodality; approximace přechodové hustoty; stochastic cusp model; bimodality testing; transition density approximation Available in a digital repository NRGL
Stochastický model katastrof cusp

Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, ...

Voříšek, Jan; Vošvrda, Miloslav
Univerzita Karlova, 2017

Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou
Drozdenko, Daria; Dobroň, Patrik
2017 - English
Title: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture Author: Daria Drozdenko Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor of the doctoral thesis: Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., Department of Physics of Materials. Abstract: The work elucidates the role of dislocation slip and twinning during plastic deformation in selected magnesium (Mg) alloys with controlled microstructure and texture. The acoustic emission (AE) technique was concurrently applied during deformation to determine the activity of particular deformation mechanisms. A detailed insight into microstructure was provided by electron microscopy. In order to obtain a comprehensive set of AE data for particular deformation mechanisms, Mg single crystals with various crystallographic orientations were channel-die and uniaxially compressed. The obtained results were applied on deformation mechanisms in polycrystalline textured Mg alloys. Particularly, the twinning - detwinning processes, in the sense of twin boundary mobility, during one cycle loading (pre-compression followed by tension) were described. Clear correlations between changes in the AE response and the inflection points on the deformation curve were found. An analysis of twin... Téma: Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou Autor: Daria Drozdenko Školící pracoviště: Katedra fyziky materiálů, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Školitel: Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., Katedra fyziky materiálů MFF UK. Abstrakt: Práce objasňuje role skluzu dislokací a dvojčatění v průběhu plastické deformace vybraných hořčíkových (Mg) slitin s řízenou mikrostrukturou a texturou. Metoda akustické emise (AE) byla použita pro určení jednotlivých deformačních mechanismů. Elektronová mikroskopie poskytla informaci ohledně vývoje mikrostruktury studovaných materiálů. Pro získání referenčních dat AE pro jednotlivé deformační mechanismy, monokrystaly hořčíku byly deformovány v různých krystalografických orientacích. Získané výsledky byly použity pro studium deformačních mechanismů polykrystalických texturovaných Mg slitin. Proces růstu a redukce dvojčat (z pohledu pohybu hranic dvojčat) byl podrobně zkoumán během jednoho cyklu namáhání (tlak následován tahem). Byly odhaleny výrazné korelace mezi změnami v odezvě AE a inflexními body deformační křivky. Analýza aktivity dvojčatění v materiálech s různou mikrostrukturou (bimodální nebo homogenní) ukázala výrazný vliv velikosti zrn na nukleaci dvojčat. Vliv textury na deformační chování byl určen pro plechy... Keywords: hořčíkové slitiny; mikrostruktura; mechanické vlastnosti; magnesium alloys; microstructure; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou

Title: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture Author: Daria Drozdenko Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and ...

Drozdenko, Daria; Dobroň, Patrik
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases