Number of found documents: 896
Published from to

Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami
Herko, Jakub; Knapp, František
2018 - English
Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and Nuclear Physics Abstract: Since the nucleus is a quantum many-body system consisting of con- stituents whose mutual interaction is not satisfactorily known, it is necessary to use approximate methods when describing the nucleus. Basic approximate approaches in the microscopic theory of the nucleus are the Hartree-Fock the- ory, Tamm-Dancoff approximation and random phase approximation. They are described in the first chapter of this thesis. The main aim was to develop mi- croscopic models for open-shell nuclei with two valence particles or holes. They are described in the second chapter, which contains detailed derivations of the relevant formulae. These methods have been numerically implemented. The re- sults of the calculations of the nuclear spectra and the electromagnetic transition probabilities are presented in the third chapter. Keywords: Tamm-Dancoff approximation, random phase approximation, open- shell nuclei, nuclear spectra, electromagnetic transition probabilities ii Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu Keywords: Tamm-Dancoffova aproximace; RPA; jádra s nezaplnenými slupkami; jaderné spektra; pravdepodobnosti elektromagnetických přechodu; Tamm-Dancoff approximation; random phase approximation; open-shell nuclei; nuclear spectra; electromagnetic transition probabilities Available in a digital repository NRGL
Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami

Title: Microscopic nuclear models for open-shell nuclei Author: Jakub Herko Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor: Mgr. František Knapp, Ph.D., Institute of Particle and ...

Herko, Jakub; Knapp, František
Univerzita Karlova, 2018

Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence
Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Anthelmintic and other xenobiotic biotransformation in helminths and its contribution to resistance development Parasitic helminths such as tapeworms, flukes or nematodes pose a threat for domestic, farm and wild living animals. Helminths cause significant health problems in animals. Moreover, they cause economical losses to farmers due to production decrease and treatment costs. The treatment with veterinary anthelmintics is still a basic method to fight off helminth infections. However, the long-term use of anthelmintics caused an emergence of resistance to anthelmintics. The increasing incidence of multiresistant strains of many helminth species is the greatest problem. Therefore, research of drug resistance mechanisms became an actual field of study. Increased biotransformation of anthelmintics, transport out of parasite bodies and contact of lower developmental stages with anthelmintics in the environment are some of possible mechanisms that lead to decrease of anthelmintic therapy effectivity and resistance development. The presented thesis focuses on the study of these mechanisms in three helminth... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lukáš Prchal Školitel prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence Parazitičtí helminti jako jsou tasemnice, motolice nebo oblí červi představují hrozbu pro hospodářská, domácí i volně žijící zvířata. Způsobují jim značné zdravotní problémy a chovatelům působí ekonomické ztráty kvůli poklesu produkce a nákladům na léčbu. Léčba veterinárními anthelmintiky je základní metodou boje proti helmintózám. Ovšem dlouhodobé používání anthelmintik vedlo k vývoji lékové rezistence helmintů. Největším problémem je pak rostoucí výskyt multirezistentních kmenů u řady druhů helmintů. Výzkum mechanismů lékové rezistence helmintů se tak stal velmi aktuálním směrem vědeckého výzkumu. Zvýšená biotransformace anthelmintik, urychlení jejich transportu z těl helmintů či kontakt nižších vývojových stádií helmintů s anthelmintiky v životním prostředí jsou jedny z možných mechanismů přispívajících ke snížení účinnosti farmakoterapie a k rozvoji rezistence. Předložená disertační práce se zaměřuje na studium těchto mechanismů u tří druhů helmintů. Při analýzách léčiv a jejich metabolitů bylo využíváno vysoce... Available in a digital repository NRGL
Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis ...

Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
Univerzita Karlova, 2018

Přirozená dynamická animace lidských vlasů vhodná pro GPU
Kmoch, Petr; Pelikán, Josef; Váša, Libor
2018 - English
Natural-looking hair is a key component for presenting believable virtual hu- mans, because the head and face form natural focal points of the human figure. In non-static scenes, hair behaviour is just as important as its looks. Principles of physics and dynamic simulation are often used for animating hair, because other traditional animation approaches-such as skeletal animation or motion capture-are difficult to apply to hair. Dynamic animation of hair is still an open problem without a known best solution, because hair has quite specific mechanical properties which, combined with the high number of hairs typically comprising a hairstyle, make realistic and efficient simulation challenging. In this work, we focus on dynamic hair animation methods capable of provid- ing real-time or interactive performance while staying physically plausible. Basing on research and analysis of hair properties from the cosmetic industry, we have devised a novel hair animation method which provides more realistic results than existing comparable methods while at the same time offering better performance and stability. We have applied this method to two different approaches to hair animation in order to prove its independence on any particular representation of hair. In one of these approaches, our method allows us to replace an... Přirozený vzhled vlasů je jedním z klíčových aspektů realističnosti virtuálních lidských postav, protože obličej a hlava přirozeně přitahují lidský pohled. V po- hyblivých scénách je realistické chování vlasů důležité stejně jako vzhled. Pro ani- maci vlasů se často používají fyzikální principy a dynamická simulace, protože jiné tradiční metody animace-jako animace pomocí kostry nebo snímání pohybu- se na vlasy aplikují obtížně. Dynamická animace vlasů je otevřený problém bez známého nejlepšího řešení. Důvodem jsou velmi specifické mechanické vlastnosti vlasů spolu s tím, jak velké množství vlasů se na hlavě nachází. Realistická a přitom rychlá animace vlasů je proto náročný úkol. V této práci se zaměřujeme na metody dynamické animace vlasů, které mohou pracovat v reálém čase nebo alespoň interaktivně a při tom si zachovat fyzikální věrnost. Na základě výzkumu a analýzy vlastností vlasů z oblasti kosmetického průmyslu jsme navrhli novou metodu dynamické animace vlasů, která poskytuje realističtější výsledky než obdobné existující metody a přitom nabízí lepší výkon i stabilitu. Naši metodu jsme aplikovali na dva různé přístupy k animaci vlasů, abychom dokázali její nezávislost... Keywords: vlasy; dynamická animace; GPU; hair; dynamic animation; GPU Available in a digital repository NRGL
Přirozená dynamická animace lidských vlasů vhodná pro GPU

Natural-looking hair is a key component for presenting believable virtual hu- mans, because the head and face form natural focal points of the human figure. In non-static scenes, hair behaviour is ...

Kmoch, Petr; Pelikán, Josef; Váša, Libor
Univerzita Karlova, 2018

Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry
Knop, Dušan; Fiala, Jiří
2018 - English
Structural Properties of Graphs and Eficient Algorithms: Problems Between Parameters Dušan Knop Parameterized complexity became over last two decades one of the most impor- tant subfield of computational complexity. Structural graph parameters (widths) play important role both in graph theory and (parameterized) algoritmh design. By studying some concrete problems we exhibit the connection between struc- tural graph parameters and parameterized tractability. We do this by examining tractability and hardness results for the Target Set Selection, Minimum Length Bounded Cut, and other problems. In the Minimum Length Bounded Cut problem we are given a graph, source, sink, and a positive integer L and the task is to remove edges from the graph such that the distance between the source and the sink exceeds L in the resulting graph. We show that an optimal solution to the Minimum Length Bounded Cut problem can be computed in time f(k)n, where f is a computable function and k denotes the tree-depth of the input graph. On the other hand we prove that (under assumption that FPT ̸= W[1]) no such algorithm can exist if the parameter k is the tree-width of the input graph. Currently only few such problems are known. The Target Set Selection problem exibits the same phenomenon for the vertex cover number and... Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry Dušan Knop Parametrizovaná složitost se v přůběhu posledních dvou dekád stala jednou z nejvýznamějších oblastí výpočetní složitosti. Strukturální vlastnosti grafů (také nazývané grafové šířky) hrají dnes centrální roli jak v teorii grafů tak v návrhu (parametrizovaných) algoritmů. V těto práci za pomoci studia konkrétních problémů poukazujeme na souvislost strukturálních vlastností grafů a možnosti získání parametrizovaného algoritmu. Předvádíme proto parametrizované algo- ritmy a těžkostní redukce pro problémy Target Set Selection, Minimum Length Bounded Cut a další. Vstupem problému Minimum Length Bounded Cut je graf, dva jeho vrcholy (zdroj a stok) a kladné celé číslo L. Úkolem pak je naleznout minimální množinu hran po jejímž odebrání bude vzdálenost mezi zdrojem a stokem více než L. Ukazujeme, že je možné naleznout optimální řešení pro tento problém algoritmem s časem běhu f(k)n, kde f je vyčíslitelná funkce a k je tree-depth n vrcholového grafu na vstupu. Naopak takovýto algoritmus nemůže existovat pro parametr tree-width (pokud FPT ̸= W[1]). V současné době je jen velmi málo známých problémů s touto vlastností.... Keywords: Rozklady frafů; výpočetní složitost; parametrizovaná složitost; Graph decompositions; computational complexity; parameterized complexity Available in a digital repository NRGL
Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry

Structural Properties of Graphs and Eficient Algorithms: Problems Between Parameters Dušan Knop Parameterized complexity became over last two decades one of the most impor- tant subfield of ...

Knop, Dušan; Fiala, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Modelování textur aplikované na lékařské snímky
Remeš, Václav; Haindl, Michal
2018 - English
and contributions This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the field of X-ray mammogra- phy. These general mathematical models, applicable in wide areas of texture modeling outside X-ray mammography as well, provide ideal visual verification using synthesis of the corresponding measured data spaces, contrary to stan- dard discriminative models. All achieved results in the thesis are extensively benchmarked. The thesis presents two methods for breast density classification in X-ray mammography. The methods were tested on the widely known MIAS database and the state-of-the art INbreast database, with competitive results. Several methods for completely automatic mammogram texture enhance- ment are presented. These methods are based on the descriptive textural mod- els developed in the thesis which automatically adapt to the analyzed X-ray texture, thus being universal for any type of input without the need of further manual tuning of specific parameters. The methods' outputs highlight regions of interest, detected as textural abnormalities. The methods provide the pos- sibility of enhancement tuned to specific types of mammogram tissue. Hence, the enhanced mammograms can help radiologists to decrease their false negative... V práci jsou prezentovány nové deskriptivní mnoharozměrné markovské tex- turní modely aplikované na počítačem podporovanou diagnostiku rentgenových mamogramů. Tyto netriviální matematické modely, aplikovatelné též v široké oblasti modelování mnoharozměrných vzájemně korelovaných dat mimo mamo- grafii, umožňují, oproti standardním diskriminativním modelům, ideální vizuální ověření pomocí syntézy odpovídajících datových prostorů. Veškeré dosažené výsledky byly podrobeny rozsáhlým benchmarkům. Práce prezentuje dvě metody klasifikace hustoty prsní tkáně z rentgenových mamogramů. Obě metody byly testovány na databázích MIAS a INbreast s výsledky srovnatelnými s nejnovějšími špičkovými metodami. Dále je představeno několik metod pro zcela automatické zvýrazňování mamo- grafických textur. Tyto metody jsou založeny na deskriptivních texturních mod- elech vyvinutých v rámci této práce, které se automaticky adaptují na texturu analyzovaného rentgenového snímku, díky čemuž jsou univerzální pro libovolný druh textury bez potřeby ručního nastavování konkrétních parametrů. Výstupy metod zvýrazňují oblasti zájmu detekované jako texturní abnormality. Metody umožňují nastavit zvýraznění na... Keywords: mamografie; Markovská náhodná pole; analýza textur; syntéza textur; diagnostika s pomocí počítače; zvýraznění obrazu; klasifikace obrazu; kontrastní kritéria; mammography; Markov random fields; texture analysis; texture synthesis; computer aided diagnosis; image enhancement; image classification; contrast criteria Available in a digital repository NRGL
Modelování textur aplikované na lékařské snímky

and contributions This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the field of X-ray mammogra- phy. These general mathematical ...

Remeš, Václav; Haindl, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory
Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
2018 - English
We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action of these operators on such spaces. These results enable us to construct optimal domain (i.e. the largest) and op- timal range (i.e. the smallest) partner spaces when the other space is given. We illustrate the obtained results by non-trivial examples involving Generalized Lorentz-Zygmund spaces with broken logarithmic functions. The method is pre- sented in such a way that it should be easily adaptable to other appropriate operators. 1 V práci je zkoumána otázka optimality prostorů funkcí invariantních vůči ne- rostoucímu přerovnání vzhledem k Hilbertově transformaci a Rieszovu potenciálu. Pro tyto operátory je zde plně charakterizována optimalita v rámci této třídy pro- storů funkcí. Získané výsledky nám umožňují konstruovat optimální zdrojové (tj. co největší) a optimální cílové (tj. co nejmenší) prostory, když je druhý prostor zafixován. Tyto výsledky jsou ilustrovány na netriviálních příkladech pomocí zo- becněných Lorentz-Zygmundových prostorů se " zlomenou logaritmickou funkcí" (broken logarithmic function). Použité metody jsou prezentovány tak, aby je bylo možné snadno upravit na další operátory podobného typu. 1 Keywords: prostory funkcí invariantní vůči nerostoucímu přerovnání; integrální operátory; optimalita; Hilbertova transformace; Rieszův potenciál; rearrangement-invariant spaces; integral operators; optimality; Hilbert transform; Riesz potential Available in a digital repository NRGL
Optimalita prostorů funkcí pro klasické integrální operátory

We investigate optimal partnership of rearrangement-invariant Banach func- tion spaces for the Hilbert transform and the Riesz potential. We establish sharp theorems which characterize optimal action ...

Mihula, Zdeněk; Pick, Luboš
Univerzita Karlova, 2018

Synthesis of new organic compounds containing chalcogens
Miltová, Lucie; Kučera, Radim; Kučerová, Marta
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate Lucie Miltová Supervisor doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant Prof. Dr. Claus Jacob Title of Diploma Thesis Synthesis of new organic compounds containing chalcogens A new triazole containing selenium was prepared by Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of alkyne and azide, known as the click reaction. Another two tetrazoles were synthesized by click reaction. Both compounds have the same structure, except the first compound is tetrazole bound to selenium, in the second compound to sulfur. Additionally, two more compounds contain the SeCN fragment and sulfur at the aromatic ring was prepared. The focus of this thesis is on the synthesis of new organic compounds containing chalcogens, specifically sulfur and selenium. Due to the presence of chalcogens in the structure, they are expected to show antioxidant, anticancer, antifungal or antibacterial effects or a combination thereof. A new triazole was synthesized and subsequently characterised by TLC, 1 H-NMR, 13 C- NMR and MS. It is suitable for future testing of biological activity. Tetrazole contains sulfur was prepared. The final product is, however, unstable and prone to rapid degradation. Using the same reaction... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Lucie Miltová Vedoucí diplomové práce doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant Prof. Dr. Claus Jacob Název diplomové práce Syntéza nových organických látek obsahujících chalkogeny Triazol obsahující selen byl připraven pomocí Huisgenovy 1,3-dipolární cykloadice alkenu a azidu, známé jako klik reakce. Dva další tetrazoly byly syntetizovány klik reakcí. Obě látky mají stejnou strukturu, kromě navázání selenu na tetrazol u první sloučeniny a síry u druhé sloučeniny. Připraveny byly další dvě sloučeniny obsahující SeCN skupinu a síru navázané na aromatickém cyklu. Tato práce je zaměřena na syntézu nových organických sloučenin obsahujících chalkogeny, konkrétně síru a selen. Vzhledem k přítomnosti chalkogenů se očekává, že látky budou vykazovat antioxidační, protirakovinné, antimykotické nebo antibakteriální účinky nebo jejich kombinaci. Dosud nepopsaný triazol byl syntetizován a následně charakterizován pomocí TLC, 1 H- NMR, 13 C-NMR a MS. Je vhodný pro budoucí testování biologické aktivity. Tetrazol obsahující selen byl připraven, ale konečný produkt je nestabilní a náchylný k rychlé degradaci. Při využití stejných reakčních podmínek se nepovedlo připravit tetrazol obsahující... Available in a digital repository NRGL
Synthesis of new organic compounds containing chalcogens

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Candidate Lucie Miltová Supervisor doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant Prof. ...

Miltová, Lucie; Kučera, Radim; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2018

Výzkum sloučenin ovlivňujících neoplastické změny buněk
Andrš, Martin; Jun, Daniel; Šinkorová, Zuzana; Vávrová, Jiřina
2018 - English
Radiation and genotoxic drugs after more than 70 years since their discovery still belong to the cornerstones of cancer treatment. However, these types of therapy often suffer from severe adverse effects and resistance caused by DNA repair mechanisms. The basic feature of cancer cells is genome instability, leading to various mutations and upregulated or otherwise defective DNA repair, making the cancer cells vulnerable to additional interference with the DNA damage response (DDR) mechanisms. This is the fundamental idea behind the DDR targeted therapy, which has been thoroughly studied for almost two decades. The main goals of this therapy is an improvement of the efficacy of DNA damaging treatments leading to lesser doses and adverse effects but also enabling selective targeting of defective cancer cells. The development of this area of research was very slow at the onset, but last few years it finally brought the first compound into therapy and several others into clinical trials. Among the plethora of signal and effector proteins involved in DDR, three related kinases ATM (ataxia telangiectasia mutated), ATR (ATM and Rad3-related) and DNA-PK (DNA- dependent protein kinase) play the principal roles in initiation and regulation of signaling pathways in response to DNA double and single strand... Radioterapie a klasická chemoterapeutika patří i po 70 letech od jejich objevu stále mezi základní kameny léčby rakoviny. Bohužel, tento typ léčby není vždy dostatečně účinný a často s sebou přináší závažné nežádoucí účinky. Jednou z hlavních příčin rezistence k této cytotoxické terapii je přirozená schopnost buněk opravovat svou DNA. Signální dráhy i samotné mechanismy oprav DNA jsou u rakovinných buněk díky četným mutacím velmi nevyrovnané, což dělá tyto buňky náchylné k dalším zásahům do ještě funkčních signálních drah. Mechanismy oprav DNA jsou pro léčebný účel studovány již přes dvě dekády. Hlavním cílem pro tento typ léčby je zvýšení účinnosti stávající léčby, snížení nežádoucích účinků a v poslední době především selektivní cílení defektních nádorových buněk. Vývoj inhibitorů pro tento účel byl zprvu pomalý, nicméně první takto působící sloučenina již byla schválena pro terapii rakoviny a mnoho dalších právě podstupuje klinické testování. Mezi velkým množstvím různých signálních a efektorových proteinů účastnících se oprav DNA vyčnívají tři příbuzné kinasy ATM (ataxia telangiectasia mutated), ATR (ataxia telangiectasia and Rad3-related) a DNA-PK (DNA-dependentní protein kinasa). Tyto atypické protein kinasy hrají jednu z hlavních rolí při signalizaci a opravách dvou- a jednořetězcových zlomů... Available in a digital repository NRGL
Výzkum sloučenin ovlivňujících neoplastické změny buněk

Radiation and genotoxic drugs after more than 70 years since their discovery still belong to the cornerstones of cancer treatment. However, these types of therapy often suffer from severe adverse ...

Andrš, Martin; Jun, Daniel; Šinkorová, Zuzana; Vávrová, Jiřina
Univerzita Karlova, 2018

Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek
Paľová, Romana; Nováková, Veronika; Kuchařová, Monika
2018 - English
Title of thesis: Miniaturized and fast method for solubility and level of supersaturation determinations of drug nanocrystals Author: Romana Paľová Department: Biophysics and Physical Chemistry Supervisor: Doc. Veronika Nováková, Ph.D. Specialized supervisor: Assoc. Prof. Leena Peltonen, Ph.D. As a formulation strategy for improving the bioavailability of poorly water-soluble drugs, drug nanocrystals can be employed. Several studies have shown that drug nanocrystals exhibit higher dissolution rate compared to conventional drug formulations. However, when orally administered, various conditions in gastrointestinal tract, such as changes in pH may result in problematic absorption. In this work, the preparation of drug nanosuspension of itraconazole (ITZ), as model poorly water-soluble compound, was carried out. The nanosuspension was prepared by using wet milling method of preparation, with suitable stabilizers added (Poloxamer 407 and Hydroxypropyl methylcellulose). Hydrochloric acid buffer pH 1.2 was chosen to create an environment similar to gastric fluids. In order to investigate changes in solubility of ITZ nanosuspension, UV spectrophotometer was used. Measurement was performed at the wavelength 551 nm, where dissolved ITZ does not absorb light and no change in absorbance occurred.... Názov diplomovej práce: Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek. Autor: Romana Paľová Katedra: Katedra biofyziky a fyzikální chemie Školiteľ: Doc. Veronika Nováková, Ph.D. Školiteľ-špecialista: Doc. Leena Peltonen, Ph.D. Nanokryštály liečiv môžu byť používané ako formulácie pre zlepšenie biodostupnosti liečiv, ktoré sú vo vode zle rozpustné. Niekoľko štúdií dokazuje, že nanokryštály vykazujú lepší disolučný profil v porovnaní s bežnými formuláciami. Avšak po perorálnom podaní môžu podmienky v gastrointestinálnom trakte, ako napríklad zmeny v pH, spôsobiť problémy so vstrebaním liečiva. V tejto práci bola vlhkým mletím pripravená nanosuspenzia itrakonazolu, ako predstaviteľa vo vode zle rozpustnej zlúčeniny. Pridané boli vhodné stabilizéry (Poloxamer 407 a Hydroxypropylmetylcelulóza). Pufr s pH hodnotou 1.2 bol vybraný pre vytvorenie prostredia podobného tomu v žaludku. Zmeny v rozpustnosti boli sledované pomocou UV spektrofotometra, pri nastavení vlnovej dĺžky 551 nm, kde rozpustený itrakonazol neabsorbuje svetlo. Zmeny v absorbancii neboli zaznamenané. Následne zvýšením pH na hodnotu 7 boli simulované podmienky ktoré nastávajú keď liečivo prechádza zo žaludku do tenkého čreva - hlavného miesta absorpcie. Výsledky ukázali rapídny... Available in a digital repository NRGL
Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek

Title of thesis: Miniaturized and fast method for solubility and level of supersaturation determinations of drug nanocrystals Author: Romana Paľová Department: Biophysics and Physical Chemistry ...

Paľová, Romana; Nováková, Veronika; Kuchařová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů
Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
2018 - English
The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are compared in regular and inverse catalyst configurations. A procedure for epitaxial growth of CeO2(110) and CeOxFy(110) layers on Rh(110) single crystal is developed and described in detail. Shape alterations of Ce 3d spectrum brought about by fluorine doping are explained and a suitable deconvolution method is proposed. Special attention is focused towards stability of fluorine in ceria. Presented data show that fluorine incorporation in ceria lattice causes stable reduction of ceria, which withstands up to 200řC in near-ambient pressure conditions. Morphological changes are observed due to elongation of surface lattice constant of reduced ceria. Oxygen storage capacities and hydrogen oxidation reaction rates of four different studied systems are compared and discussed. The twofold nature of oxygen exposure of fluorinated ceria is discovered and explained. Oxygen repels fluorine from the surface, while the remaining part of fluorine is expelled to adsorbate positions, where its electronic state is altered. Moreover, such fluorine is prone to interact with atomic hydrogen. This reaction is... V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru. Keywords: Oxid ceru; rhodium; fluor; kapacita pro uložení kyslíku; odstranění fluoru; Ceria; Rhodium; Fluorine; Oxygen Storage Capacity; Fluorine removal Available in a digital repository NRGL
Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů

The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and ...

Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases