Number of found documents: 857
Published from to

Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí
Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
2018 - English
Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical processes related to particle acceleration in the solar atmosphere. Namely, the radio bursts - intense and highly variable component of solar radio radiation - bear many signatures of underlying physics related to primary energy release in solar flares and eruptions. Indeed, decimetric (dm) radio bursts and their careful analysis provide the closest observational insight into the region of magnetic reconnection and the particle acceleration sites. On the other hand, emission mechanisms of solar dm radio bursts are typically non-thermal, involving various plasma micro-instabilities and wave-mode transformations. High non-linearity of the radio emission process thus put strong demands on correct physical interpretation of the observed bursts and on finding the relations between observed features (e.g., intensity, frequency profile and its dynamics) and underlying physics. This doctoral thesis addresses two particular areas of research in the solar radio bursts and their utilization in the flare plasma diagnostics: (1) Physical interpretation of two particular classes of radio bursts related to solar flares, and,... Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí (doktorská disertace) Miroslav Bárta 2002 Abstrakt Radiové záření Slunce představuje významný zdroj přímých informací o mnoha fyzikálních procesech spojených s urychlováním částic ve sluneční atmosféře. Zejména radiová vzplanutí - intenzivní a velmi proměnlivá složka slunečního radiového záření - v sobě nese otisk fyzikálních vlastností zdroje a procesů spjatých s prvotním uvolněním energie ve slunečních erupcích. Decimetrová (dm) radiová vzplanutí a jejich studium pak nepochybně poskytují nejvíce bezprostřední pozorovatelský vhled do oblasti magnetické rekonexe a oblastí urychlování částic. Na druhou stranu, vyzařovací mechanismy slunečních dm vzplanutí jsou typicky netermální a zahrnují mnoho mikroskopických (kinetických) plazmových nestabilit a transformací plazmových vlnových modů. Nelinearita procesů plazmové radiové emise pak přináší zvýšené nároky na správnou interpretaci pozorovaných vzplanutí a na nalezení vztahů mezi pozorovanými veličinami (např. radiový tok, frekvenční emisní profil a jeho časový vývoj) a fyzikálními vlastnostmi a procesy ve zdroji. Tato disertace cílí na dva specifické okruhy ve výzkumu slunečních radiových vzplanutí a jejich aplikace na diagnostiku erupčního plazmatu: (1) Fyzikální interpretaci dvou... Keywords: Slunce: aktivita; Slunce: erupce; Radiové záření: emisní mechanismy; Radiové záření: spektroskopie; Plazma: Konetická teorie; Plazma: Vlny v plazmatu; Plazma: Nestability; The Sun: Activity; The Sun: Flares; Radio radiation: Emission mechanisms; Radio radiation: Spectroscopy; Plasma: Kinetic theory; Plasma: Waves in plasmas; Plasma: Instabilities Available in a digital repository NRGL
Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí

Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical ...

Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
Univerzita Karlova, 2018

Stacionární pole v prostoročasech černých děr
Čížek, Pavel; Semerák, Oldřich
2018 - English
Motivated by modelling of astrophysical black holes surrounded by accretion structures, as well as by theoretical interest, we study two methods how to ob- tain, within stationary and axisymmetric solutions of general relativity, a metric describing the black hole encircled by a thin ring or a disc. The first is a suitable perturbation of a Schwarzschild black hole. Starting from the seminal paper by Will (1974), we showed that it is possible to express the Green functions of the problem in a closed form, which can then be employed to obtain, e.g., a reason- able linear perturbation for a black hole surrounded by a thin finite disc. In the second part we tackle the same problem using the Belinskii-Zakharov generating algorithm, showing/confirming that in a stationary case its outcome is unphysi- cal, yet at least obtaining a modest new result for the (static) "superposition" of a Schwarzschild black hole with the Bach-Weyl ring. 1 Motivována jak astrofyzikálními modely černých děr s akrečním diskem, tak čistým teoretickým zájmem, se tato práce zabývá tenkými disky obklopujícími černou díru. Jsou zde rozpracovány dvě metody jak dostat stacionární osově sy- metrické řešení Einsteinových rovnic. První z nich je použití poruchového rozvoje. Vycházejíc z článku Will (1974) jsou zde dopočítány Greenovy funkce v uzavřené formě jejichž užitím je možno dostat lineární perturbaci Schwarzschildovy černé díry kompaktním diskem. Druhá část přistupuje k témuž problému použitím Be- linského-Zacharovy metody. Ukazuje se, že "superponování" Bachova-Weylova ringu a černé díry (tj. přidáním dvou solitonů k ringu) vede k nefyzikálním sta- cionárním metrikám. Jedinou výjimkou je stacionární případ, kdy se porařilo celou metriku vyjádřit v uzavřené formě. 1 Available in a digital repository NRGL
Stacionární pole v prostoročasech černých děr

Motivated by modelling of astrophysical black holes surrounded by accretion structures, as well as by theoretical interest, we study two methods how to ob- tain, within stationary and axisymmetric ...

Čížek, Pavel; Semerák, Oldřich
Univerzita Karlova, 2018

Detekce Sap2 proteinu v sekretomu kmenů Candida albicans mutantních v buněčné stěně a sekreci
Kollárová, Nikola; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
2018 - English
Candidate: Nikola Kollárová Title of diploma thesis: Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medicinal Sciences Complutense University of Madrid, Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology II Study program: Pharmacy Backgound: The aim of this diploma thesis was to search for C. albicans proteins involved in the secretion of the secreted aspartyl proteinase 2 enzyme (Sap2) evaluating the ability to degrade BSA (bovine serum albumin) as a source of nitrogen in several cell wall and secretory mutants of C. albicans. The work was carried out at the Department of Microbiology II, Faculty of Pharmacy, Complutense University of Madrid. Methods: The supernatant samples of several Candida albicans mutants were tested by SDS-PAGE electrophoresis and stained. Bands corresponding to BSA were observed and compared to controls. The other method was counted with 96-well plate. Results: The correlation between optical density and degradation of BSA was observed. Some mutants with disability to degrade BSA were found in a pilot screening of the ability to degrade BSA using 96-well plate method. That fact was confirmed by SDS-PAGE electrophoresis. C. albicans mutants showing... Kandidát: Nikola Kollárová Názov diplomovej práce: Detekcia Sap2 proteínu v sekretóme kmeňov Candida albicans mutantných v bunkovej stene a sekrécii Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd Complutense University of Madrid, Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology II Študijný program: Farmácia Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo hľadať proteíny C. albicans podieľajúce sa na sekrécii Sap2 enzýmu vyhodnotením schopnosti degradovať BSA ako zdroj dusíka u niektorých kmeňov C. albicans mutantných v bunkovej stene a sekrécii. Práca bola vykonaná na Department of Microbiology II, Faculty of Pharmacy, Complutense University of Madrid. Metódy: Vzorky supernatantov niekoľkých mutantov C. albicans boli testované SDS- PAGE elektroforézou a zafarbené. Na geli boli pozorované prúžky odpovedajúce BSA a porovnané s kontrolami. Druhá metóda bola vyhodnotená s 96-jamkovými doskami. Výsledky: Bola zistená korelácia medzi absorbanciou a degradáciou BSA. V pilotnom skríningu, kde bola testovaná schopnosť degradovať BSA pomocou metódy s 96-jamkovými doskami boli nájdení niektorí mutanti, ktorí nemali schopnosť degradovať BSA. Tento fakt bol potvrdený SDS-PAGE elektroforézou. Mutanti C. albicans s týmto defektom, čo bolo dokázané obomi metódami,... Keywords: Candida albicans; Sap2; sekretom; LC-MS; MS analýza; Candida albicans; Sap2; secretome; LS-MS; MS analysis Available in a digital repository NRGL
Detekce Sap2 proteinu v sekretomu kmenů Candida albicans mutantních v buněčné stěně a sekreci

Candidate: Nikola Kollárová Title of diploma thesis: Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Kollárová, Nikola; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2018

Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory
Svobodová, Magdaléna; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
2018 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Magdaléna Svobodová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Title of diploma thesis: Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis In the central nervous system, astrocytes and microglia are the main cells coordinating the inflammatory response. During inflammation, dying or temporarily damaged cells release ATP, as a danger-associated signal molecule, that contributes to the induction of astrogliosis and promotes clearance of the debris by immune cells such as microglia. Adenosine that results from ATP metabolism also stimulates astrogliosis. However, the effects of adenosine on astrogliosis may be more complex, since it also modulates microglia phenotype and microglia have been shown to prevent excessive astroglial proliferation mediated by nucleotides. In this context, ATP and adenosine are assumed as relevant signalling molecules in the control of astrogliosis and its modulation by microglia. However, it is still unknown whether and how microglia modulate adenosine-mediated astrogliosis. The present study aims to clarify the impact of microglia in the control of adenosine-induced astrogliosis. Two... Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Magdaléna Svobodová Školitelé: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Název diplomové práce: Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory V centrální nervové soustavě mají astrocyty a mikroglie stěžejní funkci při řízení zánětlivé odpovědi. Během zánětu uvolňují umírající a poškozené buňky do okolí molekuly ATP, které slouží jako "signál nebezpečí", podílející se na rozvoji astrogliosy a podporující odstraňování poškozené tkáně mikrogliemi a dalšími buňkami imunitního systému. Produkt metabolizace ATP, adenosin, také zvyšuje proliferaci astrocytů. Jeho působení na astrogliosu je však pravděpodobně mnohem komplexnější, protože zároveň ovlivňuje fenotyp mikroglií, které, jak se zdá, mohou zamezovat nadměrné proliferaci astrocytů zprostředkované nukleotidy. V těchto souvislostech jsou ATP a adenosin pokládány za důležité signální molekuly, které řídí astrogliosu a její modulaci mikrogliemi, nicméně se stále neví, zda a jak mikroglie ovlivňují astrogliosu zprostředkovanou adenosinem. Tato studie si klade za cíl objasnit roli mikroglií při kontrole adenosinem navozené astrogliosy. Z mozkové kůry novorozených... Keywords: adenosin; gliové buňky; receptor; CNS; buněčná kultura; adenosine; glial cells; receptor; CNS; cell culture Available in a digital repository NRGL
Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Magdaléna Svobodová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da ...

Svobodová, Magdaléna; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Změna plazmatické hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako marker insulínové rezistence
Šišmová, Petra; Nováková, Veronika; Čečková, Martina
2018 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biophysics and Physical Chemistry Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Candidate: Petra Šišmová Supervisor: Dr. Pharm. Elina Makarova, assoc. prof. Veronika Nováková, Ph.D. Title of the diploma thesis: The impaired change in plasma long-chain acylcarnitine level as a marker of insulin resistance Insulin resistance presents one of the factors that could lead to type 2 diabetes mellitus (T2DM). Increased levels of long-chain (LC)-acylcarnitines are associated with obesity and T2DM and recent studies suggest that LC-acylcarnitines could play a role in the development of insulin resistance. Early diagnosis of insulin resistance would help to prevent the onset of T2DM and the development of associated complications. The purpose of this study was to determine whether the measurements of the changes in acylcarnitine concentrations during the glucose tolerance test (GTT) could be used as a novel marker of insulin resistance. After intraperitoneal administration of glucose in high fat diet (HFD)-fed C57bl/6N, db/db mice and respective controls the concentrations of glucose, insulin, glycated haemoglobin, free fatty acids (FFAs) and acylcarnitine levels in the fasted... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Kandidát: Petra Šišmová Školitel: Dr. Pharm. Elina Makarova, doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Redukce změny plazmatické koncentrace acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako markeru inzulínové resistence Inzulínová rezistence představuje jeden z faktorů, které by mohly vést k rozvoji diabetu mellitu 2. typu (T2DM). Zvýšené hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem (LC-acylkarnitiny) jsou spojeny s obezitou a T2DM a nedávné studie naznačují, že LC-acylkarnitiny mohou hrát roli ve vývoji inzulínové rezistence. Včasná diagnóza by mohla pomoci předcházet nástupu T2DM a vzniku souvisejících komplikací. Cílem této studie bylo zjistit, zda-li by měření změn koncentrace acylkarnitinů během glukózo tolerančního testu (GTT) mohlo být použito jako nový marker inzulínové rezistence. Po intraperitoneálním podání glukózy C57bl/6N myším, krmených stravou s vysokým obsahem tuku (HFD), db/db myším a příslušným kontrolám, byly změřeny hladiny glukózy, inzulínu, glykovaného hemoglobinu, koncentrace volných mastných kyselin (FFAs) a acylkarnitinů, a to ve stavu nalačno a následně 1 a 2 hodiny po... Available in a digital repository NRGL
Změna plazmatické hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako marker insulínové rezistence

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biophysics and Physical Chemistry Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical ...

Šišmová, Petra; Nováková, Veronika; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Vliv epigalokatechingalátu na tvorbu žluče
Hiršová, Petra; Čečková, Martina; Trejtnar, František; Slanař, Ondřej
2018 - English
Effect of epigallocatechin gallate Epigallocatechin gallate (EGCG), the major green tea catechin, has been shown to be protective in various experimental models of liver injury. Since its effect on biliary physiology and liver cholesterol homeostasis has not been thoroughly studied, the present study investigated effect of EGCG on bile flow, bile acid homeostasis and cholesterol metabolism in healthy and ethinylestradiol-treated rats. Compared to controls, EGCG treatment in rats decreased bile flow by 23%. Hepatic paracellular permeability and biliary bile acid excretion were not altered by EGCG administration, but biliary glutathione excretion was reduced by 70%. Accordingly, the main glutathione transporter at the hepatocyte canalicular membrane, multidrug resistance-associated protein 2 (Mrp2), was significantly decreased at the protein level. Interestingly, EGCG markedly enhanced biliary excretion of cholesterol and phospholipids. These changes tightly correlated with increased expression of ATP- binding cassette transporter G5 and G8 (Abcg5/8) and scavenger receptor class B type 1 and with decreased expression of acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (Acat2). EGCG administration to rats also doubled plasma bile acid concentrations compared to controls. While protein expression of the main... Souhrn Vliv epigallokatechingalátu na tvorbu žluče Epigallokatechingalát (EGCG), významný katechin zeleného čaje, působil příznivě u řady experimentálních modelů poškození jater. Jeho efekt na tvorbu žluče a jaterní metabolismus cholesterolu však nebyl dosud zcela objasněn. V předkládané disertační práci byl studován účinek EGCG na tvorbu žluče a homeostázu žlučových kyselin a cholesterolu jak u zdravých potkanů tak u potkanů s intrahepatální cholestázou navozenou podáváním ethinylestradiolu. Podávání EGCG potkanům vedlo ke snížení toku žluče o 23 %. Paracelulární permeabilita a biliární exkrece žlučových kyselin nebyla ovlivněna, zatímco biliární exkrece glutathionu po podáváni EGCG byla snížena významně (o 70 %). Stejně tak významné bylo snížení exprese proteinu Mrp2, hlavního transportéru pro glutathion. EGCG výrazně zvýšil biliární exkreci cholesterolu a fosfolipidů. Tyto změny těsně korelovaly se zvýšenou expresí Abcg5/8 (ATP-binding cassette transporter G5/8) a Sr-B1 (scavenger receptor class B type 1) a se sníženou expresí acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (Acat2). EGCG u potkanů rovněž zvýšil plazmatické koncentrace žlučových kyselin. Zatímco exprese hlavních jaterních transportérů žlučových kyselin se nezměnila, exprese Cyp7a1, klíčového enzymu v syntéze žlučových kyselin, byla po podávání EGCG... Available in a digital repository NRGL
Vliv epigalokatechingalátu na tvorbu žluče

Effect of epigallocatechin gallate Epigallocatechin gallate (EGCG), the major green tea catechin, has been shown to be protective in various experimental models of liver injury. Since its effect on ...

Hiršová, Petra; Čečková, Martina; Trejtnar, František; Slanař, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Median pro různé statistické metody
Bejda, Přemysl; Cipra, Tomáš
2018 - English
Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are studied such as consistency (strong or weak), equivariance and computational complexity. From practical point of view we are looking for methods balancing good robust properties and computational complexity, be- cause these two properties do not usually correspond to each other. The disser- tation is divided to two parts. In the first part, robust methods similar to the exponential smoothing are suggested. Firstly, the previous results for the exponential smoothing with ab- solute norm are generalized using the regression quantiles. Further, the method based on the classical sign test is introduced, which deals not only with outliers but also detects change points. In the second part we propose new estimators of location. These estimators select a robust set around the geometric median, enlarge it and compute the (iterative) weighted mean from it. In this way we obtain a robust estimator in the sense of the breakdown point which exploits more information from observations than standard estimators. We apply our approach on the concepts of boxplot and bagplot. We work in a general normed vector... Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných... Keywords: Break down point; Parametr polohy; Rekurzivně adaptivní metody; Robustní statistika; Break down point; Location parameter; Recursive adaptive methods; Robust statistic Available in a digital repository NRGL
Median pro různé statistické metody

Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, ...

Bejda, Přemysl; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Proteomická analýza rozpustných i membránových proteinů buněk lymfomu
Vít, Ondřej
2018 - English
In the works presented here, we studied molecular changes associated with drug resistance in human mantle cell lymphoma (MCL) cells using proteomics. Our analyses allowed us to identify causal and/or secondary changes in protein expression associated with the development of resistance to the experimental drug TRAIL and the clinically used antimetabolites cytarabine and fludarabine. Resistance of MCL cells to the recombinant proapoptotic cytokine TRAIL was associated with downregulation of key enzymes of purine metabolism. This pathway potentially represents a molecular weakness , which could be used as a therapeutic target for selective elimination of such resistant cells. Resistance to the pyrimidine analog drug cytarabine was associated with cross-resistance to other antinucleosides. Proteomic and transcriptomic analyses showed pronounced downregulation of deoxycytidine kinase (dCK), which activates both purine and pyrimidine antinucleosides. This change explains the cross-resistance and is the causal mechanism of resistance to cytarabine. Our observations suggest that MCL patients, who do not respond to cytarabine-based therapy, should be treated with non-nucleoside drugs. MCL cells resistant to purine-derived antinucleoside fludarabine were cross-resistant to all tested antinucleosides and also... V prezentovaných pracích jsme se s využitím proteomiky zabývali molekulárními změnami v buňkách lymfomu z buněk plášťové zóny (mantle cell lymphoma, MCL), souvisejícími s vznikem lékové rezistence. Identifikovali jsme tak kauzální a/nebo sekundární změny v proteinové expresi, spojené s rozvojem rezistence vůči experimentální molekule TRAIL a klinicky používaným antimetabolitům cytarabinu a fludarabinu. Odvozené buňky MCL rezistentní vůči proapoptotickému cytokinu TRAIL se vyznačovaly sníženou expresí klíčových enzymů metabolismu purinů. Tuto metabolickou dráhu tak lze považovat za "slabinu", kterou by bylo možné využít coby terapeutický cíl k selektivní eliminaci takovýchto rezistentních buněk. Rezistence vůči pyrimidinovému analogu cytarabinu se projevila křížovou rezistencí k dalším antinukleosidům. Proteomická a transkriptomická analýza ukázaly výrazně sníženou expresi deoxycytidin kinázy (dCK), jež je nutná k aktivaci purinových i pyrimidinových antinukleosidů. Tato změna vysvětluje křížovou rezistenci a je kauzálním mechanizmem rezistence vůči cytarabinu. Naše výsledky naznačují, že pacienti s MCL, u nichž selhala léčba založená na cytarabinu, by neměli být léčeni antinukleosidovými léčivy. Buňky MCL rezistentní vůči purinovému antinukleosidu fludarabinu vykazovaly křížovou rezistenci vůči... Keywords: proteomika; lymfom z buněk plášťové zóny; léková rezistence; cíle léčiv; integrální membránové proteiny; hmotnostní spektrometrie; proteomics; mantle cell lymphoma; drug resistance; drug targets; integral membrane proteins; mass spektrometry Available in a digital repository NRGL
Proteomická analýza rozpustných i membránových proteinů buněk lymfomu

In the works presented here, we studied molecular changes associated with drug resistance in human mantle cell lymphoma (MCL) cells using proteomics. Our analyses allowed us to identify causal and/or ...

Vít, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Dymáková, Andrea; Szotáková, Barbora; Trejtnar, František
2018 - English
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences University of Vienna Faculty of Life Sciences Department of Pharmacognosy Candidate: Andrea Dymáková Supervisors: Mag. Simone Latkolik, doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph. D. Title of diploma thesis: Effect of Synthetic Magnolol Derivatives on Activity of Nuclear Receptors PPARγ and RXRα The nuclear receptors, peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) and its heterodimerization partner retinoid X receptor α (RXRα) are drug targets in the treatment of diseases like the metabolic syndrome and diabetes mellitus type 2. The effort has been made to develop new agonists for PPARγ to obtain ligands with more favourable properties than currently used drugs (Berger et al. 2002, Berger et al. 2005). Magnolol was previously described as a dual agonist of PPARγ and RXRα (Fakhrudin et al. 2010, Zhang et al. 2011). Based on the bi- aryl structure of magnolol, the effort has been made to design and synthesize linked magnolol dimers. The aim of this thesis was to investigate the agonistic potential of these compounds with respect of the nuclear receptors PPARγ and RXRα in comparison to magnolol. We evaluated the ligand binding properties of the compounds and their functionality as PPARγ agonists in vitro... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd University of Vienna Faculty of Life Sciences Department of Pharmacognosy Kandidát: Andrea Dymáková Školitelé: Mag. Simone Latkolik, doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph. D. Název diplomové práce: Vliv syntetických derivátů magnololu na aktivitu nukleárních receptorů PPARγ and RXRα Mezi terapeutické cíle v léčbě civilizačních onemocnění, jako jsou například metabolický syndrom nebo diabetes mellitus typu II, patří nukleární receptory, receptor aktivovaný peroxisomovými proliferátory  (PPAR) a jeho heterodimerizační partner retinoidní X receptor  (RXR). V současnosti užívané léky však mají řadu nežádoucích účinků, proto se hledají noví PPAR agonisté, kteří by disponovali lepšími vlastnostmi než tyto stávající léky (Berger et al. 2002, Berger et al. 2005). Právě magnolol byl již dříve popsán jako duální agonista PPAR a RXR (Fakhrudin et al. 2010, Zhang et al. 2011). Na základě bi-arylové struktury jeho molekuly byly navrženy a syntetizovány tzv. spojené magnolol dimery. Cílem této diplomové práce bylo studium agonistického potenciálu těchto derivátů na výše zmíněné nukleární receptory PPAR a RXR, výsledky byly porovnávány s magnololem. Aktivita těchto sloučenin byla studována v trans-aktivačním modelu v... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences University of Vienna Faculty of Life Sciences Department of Pharmacognosy Candidate: Andrea ...

Dymáková, Andrea; Szotáková, Barbora; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2018

Analýza anglo-francouzských pravých protějšků v korpusu autentických vzorků textů
Pípalová, Mariana; Lancová, Klára; Červinková Poesová, Kristýna
2018 - English
This PhDr. dissertation provides a parole analysis of vrais amis (true counterparts) in current French and current English. To this end a specialized English-French translation corpus was assembled, composed of three subcorpora equal in length, namely Religious, Political and Fiction discourse, amounting altogether to approximately 60,000 words. With the help of the AntConc computer tool, true friends employed in the corpus were generated, here conceived of as a register-specific phenomenon exclusively. Using the frequency criteria, a "central setˮ of 64 most frequent counterparts was delineated. These central counterparts, marked by (almost) identical frequencies, identical contexts and the same registers, were subjected to a multiaspectual analysis, scrutinizing the pronunciation, spelling, word classes, share of derivation, and frequency of both, the types and the tokens. Since English proved to be the borrowing language in all instances, the research also indirectly addressed the degree of their integration in the English lexicon by reference to frequency bands. For most of the researched aspects, three zones of counterparts were identified, namely those exhibiting identity, close similarity and relative difference. As a result, employing the Theory of Centre and Periphery (Daneš 1966), we may... Rigorózní práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko- francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen... Keywords: pravé protějšky; angličtina; francouzština; korpus; překlad; registr; mnohaaspektová analýza; true counterparts (vrais amis); English; French; corpus; translation; register; multiaspectual analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza anglo-francouzských pravých protějšků v korpusu autentických vzorků textů

This PhDr. dissertation provides a parole analysis of vrais amis (true counterparts) in current French and current English. To this end a specialized English-French translation corpus was assembled, ...

Pípalová, Mariana; Lancová, Klára; Červinková Poesová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases