Number of found documents: 790
Published from to

Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů
Farkašová, Helena
2017 - English
Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old and fixed in the population of its host species. Some groups of retroviruses were believed not to be able to form endogenous copies. We discovered an additional endogenous Lentivirus and a first endogenous Deltaretrovirus. Both of these groups were previously considered unable to form endogenous copies. Endogenous lentiviruses were discovered only recently and are still quite rare. These are still just small pieces of evidence insufficient to give a broader picture about the history of virus endogenization. We described a novel endogenous Lentivirus in the genome of Malayan colugo (Galeopterus variegatus) denoted ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Based on several analyses we proved that this is the oldest Lentivirus discovered up to date and confirmed its presence in the only other extant species of Dermoptera - Cynocephalus volans. Endogenous deltaretroviruses were the last group without a single endogenous member. We detected the remnants of endogenous Deltaretrovirus in the genome of Natal Long-fingered bat (Miniopterus natalensis). However, this sequence was present in the genome only in one... Endogenní retroviry (ERV) vznikají retrovirovou infekcí zárodečné linie a následným přenosem do dalších generací podle pravidel Mendelovy dědičnosti. Až na pár výjimek jsou všechny druhy savčích ERV evolučně staré a fixované v populaci svých hostitelských druhů. O některých skupinách retrovirů se předpokládálo, že nejsou schopny vytvářet endogenní kopie. Objevili jsme další příklad endogenního Lentiviru a první endogenní Deltaretrovirus. Obě tyto skupiny byly dříve považovány za neschopny vytvářet endogenní kopie. Endogenní lentiviry byly objeveny pouze nedávno a stale se považují za velmi vzácné. Toto jsou stále jen minoritní důkazy z kterých nemůžeme získat celkový obraz o průběhu virové endogenizace. Popsali jsme nový endogenní Lentivirus v genomu letuchy malajské (Galeopterus variegatus) a nazvali ho ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Na základě několika analýz jsme dokázali, že se jedná o nejstarší dosud objevený Lentivirus, a potvrdili jsme jeho přítomnost v jediném jiném současném druhu Dermopter - Cynocephalus volans. Endogenní deltaretroviry byly poslední retrovirovou skupinou bez nalezeného endogenního člena. Našli jsme zbytky endogenního Deltaretroviru v genomu netopýra létavce natalského (Miniopterus natalensis). Tato retrovirová sekvence byla přítomna v genomu pouze v jedné kopii.... Keywords: endogenní retroviry; virová replikace; endogenous retroviruses; virus replication Available in a digital repository NRGL
Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů

Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old ...

Farkašová, Helena
Univerzita Karlova, 2017

Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul
Sutrová, Veronika
2017 - English
Two types of 3-dimensional (3D) Ag nanosponge aggregates were prepared and tested as samples for surface-enhanced Raman scattering (SERS) and as active surfaces for surface-enhanced luminescence. 3D Ag nanosponge aggregates were assembled from 2D fused fractal aggregates (D = 1.87 ± 0.02) prepared by modification of Ag nanoparticle (NP) hydrosol resulting from the reduction of AgNO3 by NH2OH∙HCl. For SERS measurements, 3D Ag nanosponge aggregates with incorporated [Ru(bpy)3]2+ cations and chloride anions were prepared and overlayed by a thin layer of aqueous phase. For SEL measurements, the 3D Ag nanosponge aggregates were assembled from fused fractal aggregates of chloride-modified Ag NPs. After preparation the active surface was overlayed by a 1×10-5 M aqueous solution of [Ru(bpy)3]2+ . The SERRS (1×10-15 M) and SER(R)S (1×10-14 M) limits of detection of [Ru(bpy)3]2+ determined at 445 and 532 nm excitations, respectively, correspond to the single molecule level of the complex detection. Its achievement is attributed to a large electromagnetic mechanism enhancement experienced by [Ru(bpy)3]2+ incorporated in "hot spots", an efficient localization of "hot spots" in the 3D aggregate to the focus of the laser beam in micro-Raman spectral measurements and to a molecular resonance contribution to the... Byly připraveny dva typy 3-dimenzionálních (3D) Ag agregátů s vnitřní nanohoubovitou strukturou a testovány jako vzorky pro povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) a jako aktivní povrchy pro povrchem zesílenou luminiscencí. 3D Ag agregát s vnitřní nanohoubovitou strukturou byl připraven z fraktálních 2D fúzovaných agregátů (D = 1,87 ± 0,02) získaných modifikací hydrosolu Ag nanočástic (NČ) připraveného redukcí AgNO3 pomocí NH2OH∙HCl. Pro SERS měření byl připraven Ag agregát se začleněnými kationty [Ru(bpy)3]2+ a Cl- anionty, který byl převrstven tenkou vrstvou vodné fáze. Modifikací Ag NČ chloridy vznikly fraktální fúzované agregáty, ze kterých byl následně připraven 3D Ag agregát pro měření povrchem zesílené luminiscence. Po přípravě byl agregát převrstven 1×10-5 M vodným roztokem [Ru(bpy)3]2+ . SERRS (1×10-14 M) a SERS (1×10-15 M) limity detekce [Ru(bpy)3]2+ určené při excitační vlnové délce 445 a 532 nm odpovídají mezi detekce na úrovni detekce jedné molekuly. K možnosti detekce na úrovni jedné molekuly přispívá zesílení elektromagnetickým mechanismem v důsledku lokalizace [Ru(bpy)3]2+ do "hot spots", efektivní lokalizace "hot spots" do fokusu laserového svazku při mikro-Ramanském spektrálním měření a příspěvek molekulární rezonance k celkovém zesílení signálu. Fosforescenční měření z 3D Ag... Keywords: plasmonické nanočástice; SERS; SERRS; povrchem-modifikovaná luminiscence; plasmonic nanoparticles; SERS; SERRS; surface-modified luminescence Available in a digital repository NRGL
Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul

Two types of 3-dimensional (3D) Ag nanosponge aggregates were prepared and tested as samples for surface-enhanced Raman scattering (SERS) and as active surfaces for surface-enhanced luminescence. 3D ...

Sutrová, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Hostaš, Jiří
2017 - English
There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we can gather from X-ray crystal geometries about the nature of recognition processes, is limited. Deeper insight into the noncovalent interactions playing the most important role is needed in order to revise these universal rules governing any recognition process. In this thesis, systematic development and study of the accuracy of the computational chemistry methods followed by their applications in protein DNA and host guest systems, are presented. The non-empirical quantum mechanical tools (DFT-D, MP2.5, CCSD(T) etc. methods) were utilized in several projects. We found and confirmed unique low lying interaction energies distinct from the rest of the distributions in several amino acid−base pairs opening a way toward universal rules governing the selective binding of any DNA sequence. Further, the predictions and examination of changes of Gibbs energies (ΔG) and its subcomponents have been made in several cases and carefully compared with experiments. We determined that the choline guest is bound 2.8 kcal/mol stronger (calculated ΔG) than acetylcholine to self-assembled triple helicate rigid cage,... Spolehlivá a jednoduše aplikovatelná pravidla jsou potřebná v oblasti biochemie, supramoleculární chemie i materiálových vědách. Zároveň množství informací, které můžeme získat z rentgenových krystalových struktur o povaze rozpoznávacích procesů, je omezené. Lepší pochopení nekovalentních interakcí, které hrají nejdůležitější roli, je potřebný pro přezkoumání univerzálních pravidel řídících jakékoliv rozpoznávací procesy. V této práci je prezentován systematický vývoj a studium přesnosti výpočetních metod doplněný aplikacemi na systémech bílkovina DNA a hostitel host. Ne-empirické kvantově mechanické nástroje (metody DFT-D, MP2.5, CCSD(T) atd.) byly využity v několika projektech. Našli a potvrdili jsme existenci unikátních nízko ležících interakčních energií vzdálených od zbývajících distribucí v několika párech aminokyselina−báze, které otevírají cestu cestu k univerzálním pravidlům řídící selektivní navázání jakékoliv sekvence DNA. Dále byly v několika případech provedeny predikce a ověřeny změny Gibbsovy energie (ΔG), jejích komponentů a nakonec pečlivě porovnány s experimenty. Stanovili jsme, že molekula cholinu je vázána o 2.8 kcal/mol silněji (vypočtením ΔG) než acetylcholin v samo-uspořádané tří helikální rigidní kleci, odpovídající Kch/Kach = 109, což je v poměrně dobrém souhlasu s... Keywords: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method Available in a digital repository NRGL
Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie

There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we ...

Hostaš, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza a vlastnosti supramolekulárních polymerů
Vitvarová, Tereza
2017 - English
New π-conjugated building blocks (unimers) for metallo-supramolecular polymers (MSPs), whose comprise: (i) substituted phosphole ring surrounded by two thiophene rings as the central block, (ii) 2,2':6',2''-terpyridine-4'-yl (tpy) end-groups as ion-selectors, and (iii) different linkers inserted between the central block and tpy end-groups, are described. Chemical and physical properties of those unimers were studied with attention on correlation between properties and structure of unimers. For example the unimer without linkers shows the UV/vis absorption maximum red shifted about 60 to 100 nm compared to bis(tpy)terthiophenes, which proves that replacing of the thiophene with phosphole unit significantly enhances the delocalization of electrons within the unimer molecule and significant area of absorption spectra can be covered. Introduction of linkers (ethynediyl, ethynediyl-thiophene-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-phenylene) has a minor effect on the bandgap energy. All prepared unimers underwent self-assembling process with various metal ions (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ and Zn2+ ) resulting into metallo-supramolecular polymers. Three stages of the assembly of unimers into related MSPs were observed and characterized by absorption, fluorescence spectroscopy and size exclusion chromatography: 1)... V rámci této disertační práce byly připraveny stavební bloky (nazývající se unimery) pro tvorbu konjugovaných metalo-supramolekulárních polymerů (MSPs), které ve své struktuře obsahují: (i) substituovaný fosfolový kruh obklopený dvěma thiofenovými cykly jako centrální blok, (ii) 2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl (tpy) jako koncovou skupinu pro navázání iontů, a (iii) různé spojky mezi uvedeným centrálním blokem a tpy skupinou. Chemické a fyzikální vlastnosti těchto unimerů byly prostudovány s důrazem na korelaci mezi vlastnostmi a strukturou unimeru. Například unimer bez přídavných spojek vykazuje posun UV/vis absorpčního maxima do červené oblasti o 60 až 100 nm v porovnání s bis(tpy)terthiofenem, což značí, že nahrazením thiofenu fosfolem se značně zvyšuje delokalizace elektronů v molekule unimeru a může být pokryta značná část spektra. Začlenění spojek (ethynediyl, ethynediyl-thiofen-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-fenylen) do struktury unimeru má jen malý vliv na šířku zakázaného pásu, a tedy pozici absorpčního maxima. Všechny připravené unimery byly podrobeny procesu samo-seskupování s různými kovovými ionty (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ a Zn2+ ) za vzniku organokovových polymerů. Tři stadia provázející proces samo-seskupování byla pozorována pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie a gelové permeační... Keywords: Metalo-supramolekulární polymery; fosfol; terpyridin; stabilita komplexu; unimer; Metallo-supramolecular polymers; phosphole; terpyridine; complex stability; unimer Available in a digital repository NRGL
Syntéza a vlastnosti supramolekulárních polymerů

New π-conjugated building blocks (unimers) for metallo-supramolecular polymers (MSPs), whose comprise: (i) substituted phosphole ring surrounded by two thiophene rings as the central block, (ii) ...

Vitvarová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

Frekvenční analýza srážkových úhrnů
Rulfová, Zuzana; Kyselý, Jan
2017 - English
Title: Frequency analysis of precipitation amounts Author: Mgr. Zuzana Rulfová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Institute of Atmospheric Physics CAS Abstract: This thesis deals with analysing characteristics of mean and extreme precipitation in observations and regional climate models (RCMs) with respect to their convective and stratiform origin. An algorithm for subdivision of precipitation amounts into predominantly convective and stratiform using station weather data is proposed and evaluated. The time series of convective and stratiform precipitation from the Czech Republic over 1982-2010 are used for analysing basic climatological characteristics of precipitation, including extremes, and evaluating RCMs from the ENSEMBLES project. Projected changes of convective and stratiform precipitation in Central Europe (the Czech Republic) are analysed using data from RCM simulations from the EURO-CORDEX project. The last part of the thesis introduces a new statistical model for analysing precipitation extremes. This model takes advantage from knowledge of origin of precipitation extremes. In future climate we could expect more convective and stratiform precipitation amounts in all seasons except summer, when climate models project decline in amounts of stratiform... Název práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů Autor: Mgr. Zuzana Rulfová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Práce se zabývá studiem charakteristik průměrných a extrémních srážek v pozorovaných datech a regionálních klimatických modelech s ohledem na jejich konvekční a vrstevnatý původ. Na základě informací o stavu počasí a typu oblačnosti z dat SYNOP byl navržen a otestován algoritmus na rozlišení srážek na převážně konvekční a vrstevnaté. Časové řady 6-hodinových úhrnů konvekčních a vrstevnatých srážek pro oblast České republiky z let 1982-2010 byly použity pro analýzu základních klimatologických charakteristik srážek, včetně extrémů, a pro validaci regionálních klimatických modelů pocházejících z projektu ENSEMBLES. Budoucí změny konvekčních a vrstevnatých srážek ve střední Evropě (v České republice) byly analyzovány na základě regionálních klimatických modelů z projektu EURO-CORDEX. V poslední části práce je zaveden nový statistický model pro analýzu extrémů srážek, který využívá informaci o původu extrémů, tedy zda se jedná o srážky z konvekční nebo vrstevnaté oblačnosti. Do budoucna lze očekávat nárůst konvekčních a vrstevnatých srážek ve všech sezónách kromě léta, kdy podle simulací klimatických modelů... Keywords: konvekční srážky; vrstevnaté srážky; regionální klimatické modely; extrémy; střední Evropa; convective precipitation; stratiform precipitation; regional climate models; extremes; Central Europe Available in a digital repository NRGL
Frekvenční analýza srážkových úhrnů

Title: Frequency analysis of precipitation amounts Author: Mgr. Zuzana Rulfová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Institute of Atmospheric Physics CAS ...

Rulfová, Zuzana; Kyselý, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Fylogeografie pavouků druhového komplexu Dysdera erythrina
Opatová, Věra
2017 - English
The ability to delimit species boundaries is essential in taxonomic studies. However, different methods of delimitation may give ambiguous or contradictory results, thus integration of multiple approaches is often necessary for correct species recognition. This is especially true for taxa originated in recent radiations that may not have had sufficient time to accumulate morphological apomorphies, in which case a strictly morphology based approach would underestimate the real species diversity. In this regard, molecular methods became a useful tool for species delineation. The woodlouse hunter spider Dysdera erythrina is considered a sibling species complex with wide geographic distribution (Iberian Peninsula to Georgia). Three species have been separated from D. erythrina in the past, however their current taxonomic position remains unclear. In this study an integrative approach combining molecular (one nuclear, four mitochondrial genes) and morphological data is used for species delimitation. Molecular data are further used in order to reconstruct the phylogenetic relationships among the lineages and estimation of the time frame of their diversification. In the phylogenetic analyses Dysdera fervida and D. lantosquensis formed independent monophyletic clades supported also by morphology, but D.... Schopnost vymezit hranice druhů je v taxonomických studiích nezbytná. Nicméně různé metody delimitace druhů mohou poskytnout nejednoznačné nebo protichůdné výsledky, takže integrace více přístupů je pro správné rozpoznávání druhů často nezbytná. To platí zejména pro taxony vzniklé v nedávných radiacích, které nemusely mít dostatek času na získaní morfologických apomorfií, v jejichž případě by přístup zaměřený striktně na morfologické znaky podcenil skutečnou druhovou rozmanitost. V tomto ohledu se molekulární metody staly užitečným nástrojem pro vymezení druhů. Šestiočka Dysdera erythrina je považována za druhový komplex se širokým geografickým rozšířením (Iberský poloostrov - Gruzie). V minulosti byly od D. erythrina odděleny tři druhy, ale jejich současná taxonomická pozice je nejasná. V této studii je pro delimitaci druhů použit integrativní přístup kombinující molekulární (jeden jaderný, čtyři mitochondriální geny) a morfologická data. Molekulární data jsou dále použita k rekonstrukci fylogenetických vztahů mezi jednotlivými evolučními liniemi a k datovaní jejich vzniku. Ve výsledných fylogenetických analýzách tvořily D. fervida a D. lantosquensis nezávislé monofyletické klády, které byly podpořené také morfologií, ale jedinci D. erythrina a D. provincialis tvořili klád jeden. Pomoci dvou metod... Available in a digital repository NRGL
Fylogeografie pavouků druhového komplexu Dysdera erythrina

The ability to delimit species boundaries is essential in taxonomic studies. However, different methods of delimitation may give ambiguous or contradictory results, thus integration of multiple ...

Opatová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Horizontální přímý účinek základních svobod
Merjavá, Veronika; Král, Richard; Kunertová, Tereza
2017 - English
in English language: The statement of Angela Merkel from November 2014 that she would rather see the UK out of the EU than compromise the free movement in the EU (which as at the date of the submission of this dissertation materialized in potential Brexit) was one of the reasons which encouraged the author to analyse the reach of free movement rules, more specifically the horizontal direct effect of the Treaty freedoms, in this dissertation. The author focuses on the issues stemming mainly from the broader topic of the legitimacy of market integration which the author translated into the concept of separation of the regulatory competences between the EU and the Member States and related separation between the Treaty provisions' addressees, namely the Member States and the private entities. This dissertation focuses on the following research question: To what extent has the CJEU advanced the European market integration through the development of the principle of horizontal direct effect of the Treaty freedoms? The starting point after the establishment of the EEC was that the sole addressees of the Treaty freedoms were the Member States whereas the Treaty rules on competition only applied to private entities. However, as is demonstrated throughout this dissertation, it is nowadays generally accepted... v slovenskom jazyku: Vyjadrenie Angely Merkelovej z novembra 2014, že by radšej videla EU bez Veľkej Británie ako kompromitovala voľný pohyb v EU (ktoré sa nakoniec do dňa uzavretia rukopisu tejto práce zhmotnilo v potenciálne vystúpenie Veľkej Británie z EU) bolo jedným z motívov, ktoré primäli autorku k tomu, aby vo svojej práci analyzovala dosah pravidiel upravujúcich voľný pohyb, konkrétne horizontálny priamy účinok slobôd voľného pohybu. Autorka sa v práci zameriava na otázky vyplývajúce zo širšej problematiky legitimity integrácie európskeho trhu, ktoré premietla do konceptu rozdelenia legislatívnych (a širšie povedané regulačných) právomocí medzi EU a členskými štátmi a z toho vyplývajúceho rozdelenia medzi adresátmi jednotlivých ustanovení Zmluvy, teda členskými štátmi a súkromnými subjektmi. Táto práca sa teda zaoberá nasledujúcou otázkou: Do akej miery sa podarilo SDEU rozšíriť európsku integráciu prostredníctvom rozvinutia princípu horizontálneho priameho účinku slobôd voľného pohybu? Podľa tradičného vnímania prevládajúceho po založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva boli jedinými adresátmi ustanovení upravujúcich voľný pohyb v rámci EU členské štáty a súkromným osobám mohli vznikať povinnosti len na podklade európskeho súťažného práva. Avšak ako vyplýva z analýzy obsiahnutej v... Keywords: slobody voľného pohybu; horizontálny priamy účinok; voľný pohyb v Európskej únii; Angonese; Viking; Laval; Fra.bo; de minimis test; Treaty freedoms; horizontal direct effect; free movement in the European Union; Angonese; Viking; Laval; Fra.bo; de minimis test Available in a digital repository NRGL
Horizontální přímý účinek základních svobod

in English language: The statement of Angela Merkel from November 2014 that she would rather see the UK out of the EU than compromise the free movement in the EU (which as at the date of the ...

Merjavá, Veronika; Král, Richard; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

Studium nestabilní plastické deformace metodou akustické emise
Molnárová, Orsolya; Dobroň, Patrik
2017 - English
The influence of the strain rate and heat treatment on the occurrence of plastic instabilities in extruded AlSi1MgMn (6082) and cold rolled AlMg4.5Mn0.4 (5182) alloys was studied. The samples were uniaxially loaded at various strain rates and at room temperature (RT). The results are discussed using concurrent acoustic emission (AE) monitoring during mechanical testing and the AE parameters are correlated to the microstructure and to the stress- time curves. All samples exhibited the Portevin-Le Châtelier (PLC) effect of different types, dependently on the heat treatment and the applied strain rate. The occurrence of the PLC effect is manifested by burst AE signals with high amplitudes. Statistical analysis of the AE signals has shown the power-law probability distribution. Byl studován výskyt plastických nestabilit v protlačované slitině AlSi1MgMn (6082) a válcované slitině AlMg4.5Mn0.4 (5182) jako důsledek změny rychlosti deformace a tepelného zpracování. Vzorky byly podrobeny jednoosé deformaci s různou rychlostí za pokojové teploty (RT). Výsledky jsou doplněny in situ detekcí akustické emise (AE) a parametry AE jsou korelovány s mikrostrukturou a deformačními křivkami. Všechny vzorky vykazovaly Portevin-Le Châtelierův (PLC) efekt různých typů, v závislosti na tepelném zpracování a rychlosti deformace. Výskyt PLC efektu se projevuje nespojitými signály AE s vysokou amplitudou. Statistická analýza ukázala mocninný charakter distribucí pravděpodobnosti signálů AE. Keywords: plastická nestabilita; akustická emise; samoorganizovaná kritičnost; plastic instability; acoustic emission; self-organized criticality Available in a digital repository NRGL
Studium nestabilní plastické deformace metodou akustické emise

The influence of the strain rate and heat treatment on the occurrence of plastic instabilities in extruded AlSi1MgMn (6082) and cold rolled AlMg4.5Mn0.4 (5182) alloys was studied. The samples were ...

Molnárová, Orsolya; Dobroň, Patrik
Univerzita Karlova, 2017

Vliv příměsových prvků a textury na plastickou deformaci protlačovaných hořčíkových slitin
Horváth, Klaudia; Dobroň, Patrik
2017 - English
This work is focused on the study of the relationship between microstructure, texture and deformation mechanisms in aluminum-free magnesium (Mg) alloys. Extruded alloys containing zirconium, zinc, manganese and neodymium (ZK10, MN11, ZN11) in a form of rectangular profiles were deformed at room temperature. Uniaxial tensile and compression tests were performed in the extrusion (ED), transversal (TD) and normal direction (ND). The concurrent acoustic emission (AE) measurement was used in order to study the collective dislocation dynamic and the nucleation of twins. The deformation texture was studied by X-ray diffraction on samples deformed in compression up to different stress levels. Práce je zaměřena na získání nových poznatků o vztahu mikrostruktury, textury a deformačních mechanismů v hořčíkových slitinách (Mg) bez příměsi hliníku. Slitiny s příměsí zirkonia, zinku, manganu a neodymu (ZK10, MN11, ZN11) ve formě extrudovaných profilů byly zkoumány při pokojové teplotě. Jednoosé tahové a tlakové zkoušky byly provedeny ve třech směrech: ve směru extruze (ED), v transverzálním (TD) a normálovém směru (ND). Ke studiu kolektivních dislokačních mechanismů a vzniku dvojčat byla využita metoda akustické emise. Vývoj deformační textury byl zkoumán pomocí rentgenové difrakce na vzorcích, které byly namáhány v tlaku do různého stupně deformace. Keywords: Hořčíková slitina; Protlačování; Textura; Akustická emise; Magnesium alloy; Extrusion; Texture; Acoustic emission Available in a digital repository NRGL
Vliv příměsových prvků a textury na plastickou deformaci protlačovaných hořčíkových slitin

This work is focused on the study of the relationship between microstructure, texture and deformation mechanisms in aluminum-free magnesium (Mg) alloys. Extruded alloys containing zirconium, zinc, ...

Horváth, Klaudia; Dobroň, Patrik
Univerzita Karlova, 2017

Studium dědičných poruch glykosylace na biochemické a molekulární úrovni.
Ondrušková, Nina
2017 - English
Congenital disorders of glycosylation (CDG) represent a rapidly growing group of rare inherited metabolic diseases with estimated prevalence as high as 1:20 000, which are caused by genetic defects that impair the process of glycosylation, i.e. the enzymatic addition of a specific saccharide structure onto a protein or lipid backbone. Due to non-specificity and variability of clinical symptoms in the patients, the medical diagnosis of CDG remains extremely challenging and significantly relies on accurate biochemical and genetic analyses. The overall goal of the present dissertation thesis was to study CDG at the biochemical and molecular genetic level in the context of the Czech and Slovak Republic, which involved three specific aims: A.) to introduce and optimize laboratory screening methods for CDG detection in a group of clinically suspected patients, B.) to determine the corresponding genetic defect in the positive patients selected via CDG screening and to study the pathobiochemical aspects of specific CDG types at the cellular level, and C.) to analyze glycosylation disturbances of non- CDG etiology. Contributions of this work include optimization of isoelectric focusing of apolipoprotein C-III (ApoC-III) as a screening method for O-glycosylation abnormalities, as well as the description of... Dědičné poruchy glykosylace (Congenital disorders of glycosylation, CDG) jsou rychle rostoucí skupinou vzácných dědičných metabolických poruch s prevalencí až 1:20 000, které jsou zapříčiněny genetickými defekty narušujícími proces glykosylace, tj. enzymatického připojení specifické sacharidové struktury na kostru proteinů nebo lipidů. Kvůli nespecifitě a variabilitě klinických příznaků u pacientů je určení diagnózy CDG velmi složité, a významně se spoléhá na správnou biochemickou a genetickou analýzu. Záměrem předložené dizertační práce bylo studium CDG na biochemické a molekulárně-genetické úrovni v rámci České a Slovenské republiky, které zahrnovalo tři specifické cíle: A.) zavést a optimalizovat laboratorní screeningové metody pro detekci CDG u klinicky suspektních pacientů, B.) určit odpovídající genetický defekt u pozitivních pacientů zachycených pomocí screeningu a studovat patobiochemické aspekty jednotlivých typů CDG na buněčné úrovni, a C.) analyzovat poruchy glykosylace s jinou (non-CDG) etiologií. Mezi přínosy této práce patří optimalizace isoelektrické fokusace apolipoproteinu C-III (ApoC-III) jako metody pro detekci abnormální O-glykosylace, a také popis praktických implikací metod pro screening CDG (např. detekce specifického polymorfizmu transferinu, u kterého nelze screening CDG... Keywords: dědičné poruchy glykosylace; CDG; screening; apolipoprotein C-III; transferin; congenital disorders of glycosylation; CDG; screening; apolipoprotein C-III; transferrin Available in a digital repository NRGL
Studium dědičných poruch glykosylace na biochemické a molekulární úrovni.

Congenital disorders of glycosylation (CDG) represent a rapidly growing group of rare inherited metabolic diseases with estimated prevalence as high as 1:20 000, which are caused by genetic defects ...

Ondrušková, Nina
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases