Number of found documents: 806
Published from to

Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření
Husek, Tomáš; Kampf, Karol
2017 - English
Title: Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier Author: Tomáš Husek Department/Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstract: This thesis concentrates on some low-energy aspects of QCD, namely on those which are connected to the electromagnetic decays of lightest neutral pseudoscalar mesons. Calculations of radiative corrections to neutral pion decays (the Dalitz decay and the rare decay) and a novel model for the pion electro- magnetic transition form factor are subjects discussed in the attached papers, which this work is based on. The associated theoretical aspects including Chiral Perturbation Theory or the large-Nc limit are introduced. We also discuss the complications which arise when the calculations of radiative corrections for η(′) Dalitz decays are performed. Some details about the collaboration with experi- ments which incorporate the calculation of the published corrections are provided. Last but not least, some techniques related to loop integrals are shown. Keywords: Chiral Perturbation Theory, large-Nc limit, radiative corrections, pion electromagnetic transition form factor 1 Název práce: Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření Autor: Tomáš Husek Katedra/Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá aspekty QCD při nízkých energiích, které souvisejí s elektromagnetickými rozpady nejlehčích pseudoskalárních me- sonů. Výpočty radiačních korekcí pro rozpady neutrálního pionu (Dalizův rozpad a vzácný rozpad na elektron-pozitronový pár) a nový model pro form faktor el- mag. přechodu pionu jsou diskutovány v článcích, ze kterých tato práce vychází. S tím související efektivní přístupy jako např. chirální poruchová teorie či limita velkého Nc jsou představeny v úvodních kapitolách. Také se zde zabýváme kom- plikacemi, které nastávají při výpočtu radiačních korekcí k Dalitzově rozpadu η(′) mesonů. V práci jsou rovněž představeny detaily spolupráce s experimenty, které začlenily uvedené publikované výpočty radiačních korekcí do svých simu- lací. V neposlední řadě jsou pak ukázány některé techniky výpočtů smyčkových integrálů. Klíčová slova: chirální poruchová teorie, limita velkého Nc, radiační korekce, form faktor elmag. přechodu pionu 1 Keywords: chirální poruchová teorie; limita velkého Nc; radiační korekce; form faktor elmag. přechodu pionu; Chiral Perturbation Theory; large-Nc limit; radiative corrections; pion electromagnetic transition form factor Available in a digital repository NRGL
Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření

Title: Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier Author: Tomáš Husek Department/Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Karol ...

Husek, Tomáš; Kampf, Karol
Univerzita Karlova, 2017

Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel
Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
2017 - English
Keywords: harmonická zložitosť; hudobná zložitosť; harmonická analýza; transkripcia akordov; akordický rad; vyhľadávanie hudby; odporúčanie hudby; harmonic complexity; music complexity; harmony analysis; chord transcription; chord progression; music information retrieval; recommender system Available in a digital repository NRGL
Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel

Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Úloha isoforem proteinkinasy C v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii
Hlaváčková, Markéta
2017 - English
Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are one of the leading causes of death in developed countries. It is well known that adaptation to chronic intermittent hypobaric hypoxia (IHH) confers long-lasting cardiac protection against acute ischemia/reperfusion injury. Protein kinase C (PKC) appears to play a role in its cardioprotective mechanism since the administration of general PKC inhibitor completely abolished the improvement of ischemic tolerance in IHH hearts. However, the involvement of individual PKC isoforms remains unclear. Therefore, the primary aim of this study was to investigate the potential involvement of PKCδ and PKCε, the most prevalent PKC isoforms in rat heart, in the mechanism of IHH-induced cardioprotection. We showed that IHH up- regulated PKC protein in left ventricle, enhanced its phosphorylation on Ser643 and increased its co-localization with markers of mitochondrial and sarcolemmal membranes. PKCδ subcellular redistribution induced by IHH as well as the infarct size-limiting effect of IHH was reversed by acute treatment with PKCδ inhibitor rottlerin. These data support the view that PKCδ plays a significant role in IHH-induced cardioprotection. On the other hand, adaptation to IHH decreased the PKC total protein level without affecting its... Kardiovaskulární onemocn ní, p edevším akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních p í in úmrtí ve vysp lých zemích. Je známo, že dlouhodobá adaptace na chronickou intermitentní hypobarickou hypoxii (IHH) snižuje rozsah ischemicko-reperfúzního poškození. Zdá se, že proteinkinasa C (PKC) se uplat uje v mechanismu kardioprotektivního ú inku IHH, nebo obecný inhibitor PKC zcela zablokoval kardioprotekci vyvolanou adaptací na IHH. Nicmén zapojení jednotlivých isoforem PKC v tomto kardioprotektivním fenoménu z stává nejasné. Cílem této práce bylo studovat úlohu isoforem PKCδ a PKCε, které jsou nejvíce zastoupenými isoformami PKC v myokardu potkana, v mechanismu kardioprotektivního p sobení IHH. Ukázali jsme, že adaptace na IHH zvyšuje v myokardu levé komory potkana celkové množství proteinu PKCδ spole n s množstvím její fosforylované/aktivní formy a sou asn zvyšuje p ítomnost této isoformy PKC na sarkolemální membrán a v mitochondriích. Redistribuce PKCδ na sarkolemální membránu a do mitochondrií stejn jako snížení velikosti infarktového ložiska v srdcích adaptovaných na IHH byly potla eny podáním inhibitoru PKCδ delta, rottlerinu. Adaptace na IHH naopak snížila množství celkového proteinu PKCε a neovlivnila bun nou distribuci a fosforylaci této isoformy PKC. Podání inhibitoru PKCε, KP-1633,... Keywords: proteinkinasa C; myokard; kardioprotekce; chronická hypoxie; protein kinase C; myocardium; cardioprotection; chronic hypoxia Available in a digital repository NRGL
Úloha isoforem proteinkinasy C v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii

Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are one of the leading causes of death in developed countries. It is well known that adaptation to chronic intermittent hypobaric ...

Hlaváčková, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a aplikace molekulové dynamiky pro molekulovou spektroskopii
Kessler, Jiří
2017 - English
This Thesis deals with simulations of chiroptical spectra using a combination of molecular dynamics and quantum chemistry. Molecular dynamics was used to explore conformational behaviour of studied systems (proteins), quantum chemistry for calculation of spectral prop- erties. The Quantum chemical methods are limited to relatively small systems. We overcome this problem mostly by a fragmentation of studied systems, when smaller, computationally feasible, fragments are created and used for the quantum chemical calculations. Calculated properties were then transferred to the big molecule. Vibrational Optical Activity (VOA) spectra of poly-L-glutamic acid fibrils (PLGA), insulin prefibrillar form and native globular proteins were studied. The simulated spectra provided satisfactory agreement with the experiment and were used for its interpretation. Experimental Vibrational Circular Dichroism (VCD) spectra of poly-L-glutamic acid fibrils were only qualitatively reproduced by the simulation. We could reproduce the major amide I band and a smaller negative band associated with the side chain carboxyl group. Our simulation procedure was then extended to a set of globular proteins and their Raman Optical Activity (ROA) spectra. Here we achieved an exceptional precision. For example, we were able to reproduce... Keywords: molekulární dynamika; simulace spekter; kvantová chemie; chiralita; optická aktivita; molecular dynamics; spectra simulations; quantum chemistry; chirality; optical activity Available in a digital repository NRGL
Vývoj a aplikace molekulové dynamiky pro molekulovou spektroskopii

This Thesis deals with simulations of chiroptical spectra using a combination of molecular dynamics and quantum chemistry. Molecular dynamics was used to explore conformational behaviour of studied ...

Kessler, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Responzivní kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI)
Krchová, Tereza
2017 - English
ABSTRACT This work is focused on the synthesis of a family of new macrocyclic ligands with exchangeable protons on coordinating groups that could potentially serve (after complexation with suitable paramagnetic lanthanide(III) ions) as responsive contrast agents (CAs) for magnetic resonance imaging (MRI). It is expected that measurement of extracellular pH should bring information for tumorous disease diagnoses and/or for suggesting the most efficient treatment. Therefore, our attention was focused on pH-dependent CAs based on a PARAmagnetic Chemical Exchange Saturation Transfer (PARACEST) mechanism capable of reporting pH changes in tissue. The PARACEST-related properties of a series of Ln(III) complexes with the CEST effect caused by amino groups coordinated to the central Ln(III) metal ions were investigated. Such a kind of PARACEST CA is new and has had no precedent in the literature. It was shown that these Ln(III) complexes produce a pH-sensitive PARACEST effect in the pH region relevant for living systems. The study brings proof-of-principle for utilization of complexes with a linear diamine pendant arm, i.e. complexes with two exchanging proton pools, for ratiometric pH determination by MRI independently on the probe concentration. In addition, to ensure a higher kinetic inertness of the... ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na syntézu nových makrocyklických ligandů s vyměnitelnými protony na koordinujících se skupinách a na přípravu komplexů těchto ligandů s vhodnými paramagnetickými ionty trojmocných lanthanoidů. Takové komplexy by mohly sloužit jako tzv. responzivní kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI) vhodné ke sledování změn okolních podmínek. V rámci této dizertační práce byly studovány kontrastní látky citlivé na změnu pH, které využívají přenosu saturace (PARAmagnetic Chemical Exchange Saturation Transfer; PARACEST) a mohly by tak sloužit ke sledování změn pH v tkáních. Informace o těchto změnách jsou důležité například pro diagnostiku nádorových onemocnění a/nebo pro volbu vhodného způsobu léčby. Byla připravena série komplexů makrocyklických ligandů s ionty trojmocných lanthanoidů s vyměnitelnými protony aminoskupin, které jsou koordinované k centrálnímu iontu kovu. U těchto komplexů byly podrobně studovány vlastnosti PARACEST. Kontrastní látky založené na výměně protonů z koordinovaných aminoskupin dosud nebyly v literatuře popsány. Bylo zjištěno, že tyto komplexy vykazují efekt PARACEST závislý na pH, a to při takových hodnotách pH, které odpovídají fyziologickým podmínkám. Tato studie ukázala, že komplexy s pendantním ramenem v podobě lineárního diaminu... Keywords: tomografie magnetické rezonance; MRI; přenos saturace chemickou výměnou; CEST; lanthanoidy; přechodné kovy; komplexy; MRS; magnetic resonance imaging; MRI; chemical exchange saturation transfer; CEST; lanthanides; transition metals; complexes; MRS Available in a digital repository NRGL
Responzivní kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI)

ABSTRACT This work is focused on the synthesis of a family of new macrocyclic ligands with exchangeable protons on coordinating groups that could potentially serve (after complexation with suitable ...

Krchová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

Adaptivní simulace rozsáhlého povrchu oceánu
Krijt, Filip; Kadleček, Petr
2017 - English
Physically-driven methods of simulating fluid dynamics and frequency-based ocean surface synthesis methods are of long-standing interest for the field of computer graphics. However, they have been historically used separately or without any interaction between them. This thesis focuses on the possibility of combining the approaches into one adaptive solution by proposing methods for unified surface representation, method result blending and one-way interaction between the methods. The thesis also outlines several future developments of the combined method and proposes a level-of-detail approach taking advantage of hardware tessellation that can be used regardless of what method was used for the simulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Metody založené na fyzikální simulaci proudění kapalin a metody generování povrchu oceánu pomocí frekvenčních technik jsou v počítačové grafice dlouhodobě zkoumány. Jsou nicméně typicky používány odděleně, nebo bez jakékoliv možnosti vzájemné interakce. Tato diplomová práce se zaměřuje na možnost zkombinování obou metod do adaptivní metody navržením sjednocené reprezentace povrchu oceánu, prokládání výsledků simulačních metod a jednosměrné interakce mezi použitými metodami. Práce také předkládá několik možných budoucích vylepšení navržené metody a level-of-detail schéma založené na použití hardwarové teselace, jež může být použito nezávisle na konkrétních simulačních metodách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: fyzikální simulace; syntéza povrchu oceánu; proudění kapalin; teselace; physical simulation; ocean surface synthesis; fluid dynamics; tessellation Available in a digital repository NRGL
Adaptivní simulace rozsáhlého povrchu oceánu

Physically-driven methods of simulating fluid dynamics and frequency-based ocean surface synthesis methods are of long-standing interest for the field of computer graphics. However, they have been ...

Krijt, Filip; Kadleček, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů
Farkašová, Helena
2017 - English
Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old and fixed in the population of its host species. Some groups of retroviruses were believed not to be able to form endogenous copies. We discovered an additional endogenous Lentivirus and a first endogenous Deltaretrovirus. Both of these groups were previously considered unable to form endogenous copies. Endogenous lentiviruses were discovered only recently and are still quite rare. These are still just small pieces of evidence insufficient to give a broader picture about the history of virus endogenization. We described a novel endogenous Lentivirus in the genome of Malayan colugo (Galeopterus variegatus) denoted ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Based on several analyses we proved that this is the oldest Lentivirus discovered up to date and confirmed its presence in the only other extant species of Dermoptera - Cynocephalus volans. Endogenous deltaretroviruses were the last group without a single endogenous member. We detected the remnants of endogenous Deltaretrovirus in the genome of Natal Long-fingered bat (Miniopterus natalensis). However, this sequence was present in the genome only in one... Endogenní retroviry (ERV) vznikají retrovirovou infekcí zárodečné linie a následným přenosem do dalších generací podle pravidel Mendelovy dědičnosti. Až na pár výjimek jsou všechny druhy savčích ERV evolučně staré a fixované v populaci svých hostitelských druhů. O některých skupinách retrovirů se předpokládálo, že nejsou schopny vytvářet endogenní kopie. Objevili jsme další příklad endogenního Lentiviru a první endogenní Deltaretrovirus. Obě tyto skupiny byly dříve považovány za neschopny vytvářet endogenní kopie. Endogenní lentiviry byly objeveny pouze nedávno a stale se považují za velmi vzácné. Toto jsou stále jen minoritní důkazy z kterých nemůžeme získat celkový obraz o průběhu virové endogenizace. Popsali jsme nový endogenní Lentivirus v genomu letuchy malajské (Galeopterus variegatus) a nazvali ho ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Na základě několika analýz jsme dokázali, že se jedná o nejstarší dosud objevený Lentivirus, a potvrdili jsme jeho přítomnost v jediném jiném současném druhu Dermopter - Cynocephalus volans. Endogenní deltaretroviry byly poslední retrovirovou skupinou bez nalezeného endogenního člena. Našli jsme zbytky endogenního Deltaretroviru v genomu netopýra létavce natalského (Miniopterus natalensis). Tato retrovirová sekvence byla přítomna v genomu pouze v jedné kopii.... Keywords: endogenní retroviry; virová replikace; endogenous retroviruses; virus replication Available in a digital repository NRGL
Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů

Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old ...

Farkašová, Helena
Univerzita Karlova, 2017

Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul
Sutrová, Veronika
2017 - English
Two types of 3-dimensional (3D) Ag nanosponge aggregates were prepared and tested as samples for surface-enhanced Raman scattering (SERS) and as active surfaces for surface-enhanced luminescence. 3D Ag nanosponge aggregates were assembled from 2D fused fractal aggregates (D = 1.87 ± 0.02) prepared by modification of Ag nanoparticle (NP) hydrosol resulting from the reduction of AgNO3 by NH2OH∙HCl. For SERS measurements, 3D Ag nanosponge aggregates with incorporated [Ru(bpy)3]2+ cations and chloride anions were prepared and overlayed by a thin layer of aqueous phase. For SEL measurements, the 3D Ag nanosponge aggregates were assembled from fused fractal aggregates of chloride-modified Ag NPs. After preparation the active surface was overlayed by a 1×10-5 M aqueous solution of [Ru(bpy)3]2+ . The SERRS (1×10-15 M) and SER(R)S (1×10-14 M) limits of detection of [Ru(bpy)3]2+ determined at 445 and 532 nm excitations, respectively, correspond to the single molecule level of the complex detection. Its achievement is attributed to a large electromagnetic mechanism enhancement experienced by [Ru(bpy)3]2+ incorporated in "hot spots", an efficient localization of "hot spots" in the 3D aggregate to the focus of the laser beam in micro-Raman spectral measurements and to a molecular resonance contribution to the... Byly připraveny dva typy 3-dimenzionálních (3D) Ag agregátů s vnitřní nanohoubovitou strukturou a testovány jako vzorky pro povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) a jako aktivní povrchy pro povrchem zesílenou luminiscencí. 3D Ag agregát s vnitřní nanohoubovitou strukturou byl připraven z fraktálních 2D fúzovaných agregátů (D = 1,87 ± 0,02) získaných modifikací hydrosolu Ag nanočástic (NČ) připraveného redukcí AgNO3 pomocí NH2OH∙HCl. Pro SERS měření byl připraven Ag agregát se začleněnými kationty [Ru(bpy)3]2+ a Cl- anionty, který byl převrstven tenkou vrstvou vodné fáze. Modifikací Ag NČ chloridy vznikly fraktální fúzované agregáty, ze kterých byl následně připraven 3D Ag agregát pro měření povrchem zesílené luminiscence. Po přípravě byl agregát převrstven 1×10-5 M vodným roztokem [Ru(bpy)3]2+ . SERRS (1×10-14 M) a SERS (1×10-15 M) limity detekce [Ru(bpy)3]2+ určené při excitační vlnové délce 445 a 532 nm odpovídají mezi detekce na úrovni detekce jedné molekuly. K možnosti detekce na úrovni jedné molekuly přispívá zesílení elektromagnetickým mechanismem v důsledku lokalizace [Ru(bpy)3]2+ do "hot spots", efektivní lokalizace "hot spots" do fokusu laserového svazku při mikro-Ramanském spektrálním měření a příspěvek molekulární rezonance k celkovém zesílení signálu. Fosforescenční měření z 3D Ag... Keywords: plasmonické nanočástice; SERS; SERRS; povrchem-modifikovaná luminiscence; plasmonic nanoparticles; SERS; SERRS; surface-modified luminescence Available in a digital repository NRGL
Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul

Two types of 3-dimensional (3D) Ag nanosponge aggregates were prepared and tested as samples for surface-enhanced Raman scattering (SERS) and as active surfaces for surface-enhanced luminescence. 3D ...

Sutrová, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Hostaš, Jiří
2017 - English
There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we can gather from X-ray crystal geometries about the nature of recognition processes, is limited. Deeper insight into the noncovalent interactions playing the most important role is needed in order to revise these universal rules governing any recognition process. In this thesis, systematic development and study of the accuracy of the computational chemistry methods followed by their applications in protein DNA and host guest systems, are presented. The non-empirical quantum mechanical tools (DFT-D, MP2.5, CCSD(T) etc. methods) were utilized in several projects. We found and confirmed unique low lying interaction energies distinct from the rest of the distributions in several amino acid−base pairs opening a way toward universal rules governing the selective binding of any DNA sequence. Further, the predictions and examination of changes of Gibbs energies (ΔG) and its subcomponents have been made in several cases and carefully compared with experiments. We determined that the choline guest is bound 2.8 kcal/mol stronger (calculated ΔG) than acetylcholine to self-assembled triple helicate rigid cage,... Spolehlivá a jednoduše aplikovatelná pravidla jsou potřebná v oblasti biochemie, supramoleculární chemie i materiálových vědách. Zároveň množství informací, které můžeme získat z rentgenových krystalových struktur o povaze rozpoznávacích procesů, je omezené. Lepší pochopení nekovalentních interakcí, které hrají nejdůležitější roli, je potřebný pro přezkoumání univerzálních pravidel řídících jakékoliv rozpoznávací procesy. V této práci je prezentován systematický vývoj a studium přesnosti výpočetních metod doplněný aplikacemi na systémech bílkovina DNA a hostitel host. Ne-empirické kvantově mechanické nástroje (metody DFT-D, MP2.5, CCSD(T) atd.) byly využity v několika projektech. Našli a potvrdili jsme existenci unikátních nízko ležících interakčních energií vzdálených od zbývajících distribucí v několika párech aminokyselina−báze, které otevírají cestu cestu k univerzálním pravidlům řídící selektivní navázání jakékoliv sekvence DNA. Dále byly v několika případech provedeny predikce a ověřeny změny Gibbsovy energie (ΔG), jejích komponentů a nakonec pečlivě porovnány s experimenty. Stanovili jsme, že molekula cholinu je vázána o 2.8 kcal/mol silněji (vypočtením ΔG) než acetylcholin v samo-uspořádané tří helikální rigidní kleci, odpovídající Kch/Kach = 109, což je v poměrně dobrém souhlasu s... Keywords: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method Available in a digital repository NRGL
Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie

There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we ...

Hostaš, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza a vlastnosti supramolekulárních polymerů
Vitvarová, Tereza
2017 - English
New π-conjugated building blocks (unimers) for metallo-supramolecular polymers (MSPs), whose comprise: (i) substituted phosphole ring surrounded by two thiophene rings as the central block, (ii) 2,2':6',2''-terpyridine-4'-yl (tpy) end-groups as ion-selectors, and (iii) different linkers inserted between the central block and tpy end-groups, are described. Chemical and physical properties of those unimers were studied with attention on correlation between properties and structure of unimers. For example the unimer without linkers shows the UV/vis absorption maximum red shifted about 60 to 100 nm compared to bis(tpy)terthiophenes, which proves that replacing of the thiophene with phosphole unit significantly enhances the delocalization of electrons within the unimer molecule and significant area of absorption spectra can be covered. Introduction of linkers (ethynediyl, ethynediyl-thiophene-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-phenylene) has a minor effect on the bandgap energy. All prepared unimers underwent self-assembling process with various metal ions (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ and Zn2+ ) resulting into metallo-supramolecular polymers. Three stages of the assembly of unimers into related MSPs were observed and characterized by absorption, fluorescence spectroscopy and size exclusion chromatography: 1)... V rámci této disertační práce byly připraveny stavební bloky (nazývající se unimery) pro tvorbu konjugovaných metalo-supramolekulárních polymerů (MSPs), které ve své struktuře obsahují: (i) substituovaný fosfolový kruh obklopený dvěma thiofenovými cykly jako centrální blok, (ii) 2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl (tpy) jako koncovou skupinu pro navázání iontů, a (iii) různé spojky mezi uvedeným centrálním blokem a tpy skupinou. Chemické a fyzikální vlastnosti těchto unimerů byly prostudovány s důrazem na korelaci mezi vlastnostmi a strukturou unimeru. Například unimer bez přídavných spojek vykazuje posun UV/vis absorpčního maxima do červené oblasti o 60 až 100 nm v porovnání s bis(tpy)terthiofenem, což značí, že nahrazením thiofenu fosfolem se značně zvyšuje delokalizace elektronů v molekule unimeru a může být pokryta značná část spektra. Začlenění spojek (ethynediyl, ethynediyl-thiofen-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-fenylen) do struktury unimeru má jen malý vliv na šířku zakázaného pásu, a tedy pozici absorpčního maxima. Všechny připravené unimery byly podrobeny procesu samo-seskupování s různými kovovými ionty (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ a Zn2+ ) za vzniku organokovových polymerů. Tři stadia provázející proces samo-seskupování byla pozorována pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie a gelové permeační... Keywords: Metalo-supramolekulární polymery; fosfol; terpyridin; stabilita komplexu; unimer; Metallo-supramolecular polymers; phosphole; terpyridine; complex stability; unimer Available in a digital repository NRGL
Syntéza a vlastnosti supramolekulárních polymerů

New π-conjugated building blocks (unimers) for metallo-supramolecular polymers (MSPs), whose comprise: (i) substituted phosphole ring surrounded by two thiophene rings as the central block, (ii) ...

Vitvarová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases