Number of found documents: 946
Published from to

Jádrové metody v částicových filtrech
Coufal, David; Beneš, Viktor
2018 - English
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density estimates to the filtering densities. The estimates are constructed on the basis of an out- put from particle filtering. It is proved theoretically that using the standard kernel density estimation methodology is effective in the context of particle filtering, although particle filtering does not produce random samples from the filtering densities. The main theoretical results are: 1) specification of the upper bounds on the MISE error of the estimates of the filtering densities and their partial derivatives; 2) specification of the related lower bounds and 3) providing a suitable tool for checking persistence of the Sobolev character of the filtering densities over time. In addition, the thesis also focuses on designing kernels suitable for practical use. 1 Jádrové metody v částicovém filtru David Coufal Disertační práce - abstrakt Předmětem práce je analýza použití jádrových odhadů hustot v částicovém filtru. Jmenovitě se zabývá vyšetřováním konvergence jádrových odhadů fil- tračních hustot konstruovaných na základě výstupu částicového filtru. Práce teoreticky dokazuje, že použití standardních jádrových odhadů je v kontextu částicového filtru efektivní, přestože výstup částicového filtru negeneruje náhodný výběr z filtračního rozdělení. Hlavními teoretickými výsledky práce je 1) stanovení horních mezí na MISE chybu odhadů filtračních hustot a jejich parciálních derivací; 2) stanovení příslušných dolních mezí a 3) for- mulace podmínky zajišťující zachování Sobolevského charakteru filtračních hustot v průběhu času. Práce rovněž obsahuje prakticky zaměřenou část zabývající se návrhy jader vhodných pro praktické použití. 1 Keywords: částicový filtr; jádrové odhady filtračních hustot; horní a spodní meze; particle filtering; kernel density estimates of filtering densities; upper and lower bounds Available in a digital repository NRGL
Jádrové metody v částicových filtrech

Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence ...

Coufal, David; Beneš, Viktor
Univerzita Karlova, 2018

Laboratorní studium nabíjení prachu a jeho ionizace dopadem
Nouzák, Libor; Pavlů, Jiří
2018 - English
Dust is an almost ubiquitous component of the cosmic plasma (e.g., planetary and cometary magnetospheres, the heliosphere, the interstellar medium, supernova shells). However, it can be also frequently encountered in industrial applications as a principal agent in material treatments, or as an undesirable ingredient in a production of microelectronic components, or in fusion devices. Since dust particles are one of the main elements of interest in the solar system (e.g., Earth, Jovian and Saturnian systems) and in the interstellar medium, there is a number of missions (e.g., ROSETTA, Cassini) that provided investigations of the properties and global dynamics of charged dust grains. In these environments, the relevant charging processes are interactions with electrons and ions of the solar wind and photoemission by solar UV radiation that often dominates. However, in-site investigations of such processes are difficult because several processes act in accord. The present thesis studies charging processes in laboratory settings where these processes can be investigated separately. In the first series of experiments focused on applications in the lunar or planetary surroundings, a single (charged) dust grain is stored in an electrodynamic trap and expose to electron and/or ion beams with variable energies and... Prach je nedílnou součástí kosmického plazmatu (např. magnetosfér planet a komet, heliosféry, mezihvězdného prostoru, obálek supernov). Může však být také často pozorován v průmyslových aplikacích jako nezbytná součást pro úpravu materiálů, nebo jako nežádoucí příměs v produkci mikroelektronických komponent, nebo ve fúzních zařízeních. Zatímco prachová zrna jsou jedním z nejdůležitějších předmětů zájmu v naší sluneční soustavě (např. Země, systémy Jupiteru a Saturnu) a v mezihvězdném prostoru, exisuje řada misí (např. ROSETTA, Cassini), které poskytly vyšetřování vlastností a dynamiky nabitých prachových zrn. V těchto prostředích, mezi procesy relevantní nabíjení patří procesy interakce s elektrony a ionty slunečního větru a fotoemisní nabíjení UV zářením ze Slunce, které je často dominantní. Avšak, vyšetřování těchto procesů v daném prostředí je komplikované, protože několik procesů působí současně. Tato práce je zaměřena na studium nabíjecích procesů v laboratoři, kde je možné tyto procesy vyšetřovat odděleně. V první sérii experimentů zaměřených na měsíční nebo planetární podmínky, bylo jedno (nabité) prachové zrno chyceno v elektrodynamické pasti a vystaveno elektronovému a iontovému svazku s proměnnou energií a fotonů z UV zdroje. Dále, popisujeme metodu, kterou jsme využili pro určení výstupní práce... Keywords: nabíjení prachu; fotoemise; zánik prachových zrn; dopad prachu; ionizace dopadem; dust charging; photoemission; destruction of dust; dust impact; impact ionization Available in a digital repository NRGL
Laboratorní studium nabíjení prachu a jeho ionizace dopadem

Dust is an almost ubiquitous component of the cosmic plasma (e.g., planetary and cometary magnetospheres, the heliosphere, the interstellar medium, supernova shells). However, it can be also ...

Nouzák, Libor; Pavlů, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Vlastnosti zobrazení s konečnou distorzí
Campbell, Daniel; Hencl, Stanislav
2018 - English
In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation of Sobolev homeomorphisms by diffeomorphisms. We refine an approximation result of Hencl and Pratelli's which, for a given planar Sobolev (or Sobolev-Orlicz) homeomorphism, constructs a diffeomorphism arbitrarily close to the original map in uniform convergence and in terms of the Sobolev-Orlicz norm. Further we show, in dimension 4 or higher, that such an approximation result cannot hold in Sobolev spaces W1,p where p is too small by constructing a sense-preserving homeomorphism with Jacobian negative on a set of positive measure. The class of mappings referred to as mappings of finite distortion have been proposed as possible models for deformations of bodies in non-linear elasticity. In this context a key property is their continuity. We show, by counter-example, the surprising sharpness of the modulus of continuity with respect to the integrability of the distortion function. Also we prove an optimal regularity result for the inverse of a bi-Lipschitz Sobolev map in Wk,p and composition of Lipschitz maps in Wk,p comparable with the classical inverse mapping theorem. As a... In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation of Sobolev homeomorphisms by diffeomorphisms. We refine an approximation result of Hencl and Pratelli's which, for a given planar Sobolev (or Sobolev-Orlicz) homeomorphism, constructs a diffeomorphism arbitrarily close to the original map in uniform convergence and in terms of the Sobolev-Orlicz norm. Further we show, in dimension 4 or higher, that such an approximation result cannot hold in Sobolev spaces W1,p where p is too small by constructing a sense-preserving homeomorphism with Jacobian negative on a set of positive measure. The class of mappings referred to as mappings of finite distortion have been proposed as possible models for deformations of bodies in non-linear elasticity. In this context a key property is their continuity. We show, by counter-example, the surprising sharpness of the modulus of continuity with respect to the integrability of the distortion function. Also we prove an optimal regularity result for the inverse of a bi-Lipschitz Sobolev map in Wk,p and composition of Lipschitz maps in Wk,p comparable with the classical inverse mapping theorem. As a... Keywords: Zobrazení s konečnou distorzí; otevřenost a diskrétnost; Mapping of finite distortion; openess and disreteness Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti zobrazení s konečnou distorzí

In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is ...

Campbell, Daniel; Hencl, Stanislav
Univerzita Karlova, 2018

Role povrchových defektů v katalýze na oxidech ceru
Tovt, Andrii; Mysliveček, Josef
2018 - English
Title: Role of surface defects in ceria-based catalysis Author: Andrii Tovt Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: doc. Mgr. Josef Mysliveček Ph.D., Department of Surface and Plasma Science Abstract: This work concentrates on the analysis of fundamental physicochemical properties of Pt-CeOx, single-atom Pt1 /CeOx, and inverse CeOx/Cu(111) catalysts. Preparation method for stabilized atomically-dispersed Pt2+ ions on ceria was developed and adsorption sites for Pt ions were thoroughly studied using advanced surface science techniques supported by theoretical methods. The mechanism of Pt2+ stabilization on ceria steps was revealed and the step capacity towards Pt2+ ions was estimated. Also, the preparation method for well-ordered cerium oxide ultrathin films with different stoichiometry and ordering of surface oxygen vacancies was developed, and the Ceria/Cu(111) interaction was investigated. Key words: heterogeneous catalysis, model systems, single-atom catalysis, platinum ions, cerium oxide. Název: Role povrchových defektů v katalýze na oxidech ceru Autor: Andrii Tovt Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí doktorské práce: doc. Mgr. Josef Mysliveček Ph.D., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstract: Práce se zaměřuje na analýzu základních fyzikálně-chemických vlastností modelových katalyzátorů Pt/CeOx, atomárně dispergovaných Pt1 /CeOx a inverzních modelových katalyzátorů CeOx/Cu(111). Byla vyvinuta metoda přípravy stabilizovaných atomově dispergovaných iontů Pt2+ na povrchu oxidu ceru a adsorpční místa pro ionty Pt byla studována s využitím pokročilých technik fyziky povrchů podporovaných teoretickými metodami. Byl identifikovan mechanismus stabilizace Pt2+ na schodech oxidu ceru a byla určena jejích kapacita pro Pt2+ ionty. Také byl vyvinut způsob přípravy velmi dobře uspořádaných ultratenkých vrstev oxidu ceru s různou stechiometrií a uspořádání povrchových kyslíkových vakancí a byla zkoumána interakce CeOx/Cu(111). Klíčová slova: heterogenní katalýza, modelové systémy, katalýza jednotlivých atomů, ionty platiny, oxid ceru. Keywords: heterogenní katalýza; modelové systémy; katalýza jednotlivých atomů; ionty platiny; oxid ceru; heterogeneous catalysis; model systems; single-atom catalysis; platinum ions; cerium oxide Available in a digital repository NRGL
Role povrchových defektů v katalýze na oxidech ceru

Title: Role of surface defects in ceria-based catalysis Author: Andrii Tovt Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: doc. Mgr. Josef Mysliveček Ph.D., ...

Tovt, Andrii; Mysliveček, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Tenkovrstvové katalyzátory pre použitie v elektrolyzéroch vody a regeneratívnych palivových článkoch s protónovo vodivou membránou
Kúš, Peter; Matolín, Vladimír
2018 - English
This dissertation thesis revolves around hydrogen economy and energy-storage electrochemical systems. More specifically, it investigates the possibility of using magnetron sputtering for deposition of efficient thin-film anode catalysts with low noble metal content for proton exchange membrane water electrolyzers (PEM-WEs) and unitized regenerative fuel cells (PEM-URFCs). The motivation for this research derives from the urgent need of minimizing the price of mentioned electrochemical devices should they enter mass production. Numerous experiments were carried out, correlating the actual in-cell performance with the varying position of thin-film catalyst within the membrane electrode assembly, with the composition of high-surface support sublayer and with the chemical structure of the catalyst itself. The wide arsenal of analytical methods ranging from electrochemical impedance spectroscopy through scanning electron microscopy to photoelectron spectroscopy allowed us to describe complex phenomena behind different obtained efficiencies. Consequent systematic optimizations led to the design of novel PEM-WE anode thin-film iridium catalyst with thickness of just 50 nm, supported on optimized TiC-based sublayer which performed similarly to standard counterparts despite using just a fraction of their noble metal... Predkladná dizertačná práca spadá do oblasti vodíkového hospodárstva a elektrochemického ukladania elektrickej energie. Konkrétne, skúma možnosti využitia magnetronového naprašovania pre depozíciu účínných tenkovrstvových anódových katalyzátorov s nízkym obsahom vzácnych kovov pre elektrolyzéry vody a regeneratívne palivové články s polymérnou membránou (PEM- WE a PEM-URFC). Motivácia výskumu je daná nutnosťou znížiť cenu týchto elektrochemických zariadení pred ich masovým prienikom na trh. Realizovalo sa množstvo experimentov dávajúcich do súvisu reálne zmeranú účinnosť v elektrochemickej cele s rôznym umiestnením tenkovrstvového katalyzátoru v rámci geometrie membrána-elektródového usporiadania, s rôznym zložením vysoko poréznej podvrstvy, či s rôznou chemickou štruktúrou samotného katalyzátoru. Široká paleta experimentálnych metód, ako napríklad elektrochemická impedančná spektroskopia, skenovacia elektrónová mikroskopia, či fotoelektrónová spektroskopia nám umožnili popísať komplexné fyzikálno-chemické javy zodpovedné za rôzne účinnosti v cele. Následujúca systematická optimalizácia viedla k príprave unikátneho PEM-WE anódového tenkovrstvového irídiového katalyzátoru s hrúbkou len 50 nm, neseného na optimalizovanej TiC podvrstve, ktorý bol výkonnostne zhodný s bežnými katalyzátormi, využívajúcimi... Keywords: vodíkové hospodárstvo; PEM elektrolyzér vody; PEM regeneratívny palivový článok; depozícia tenkých vrstiev; katalyzátory s nízkym obsahom vzácnych kovov; hydrogen economy; PEM water electrolyzer; PEM regenerative fuel cell; thin-film deposition; low-loading catalysts Available in a digital repository NRGL
Tenkovrstvové katalyzátory pre použitie v elektrolyzéroch vody a regeneratívnych palivových článkoch s protónovo vodivou membránou

This dissertation thesis revolves around hydrogen economy and energy-storage electrochemical systems. More specifically, it investigates the possibility of using magnetron sputtering for deposition of ...

Kúš, Peter; Matolín, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC
Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC According to the database of the Czech State Institute for Drug Control there are 59 thousand of registered drugs available in the Czech Republic, out of which 8 thousand drugs were marketed in July 2017; however, there are still some therapeutic needs that cannot be met by using of these commercially available drugs because of unsuitability of available dosage forms for being used, e.g., in pediatric patients. Thus, cooperation was established between the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (Department of Analytical Chemistry and Department of Pharmaceutical Technology) and the University Hospital in Motol (Prague) to address such therapeutic needs by developing of extemporaneous formulations of oral liquid preparations containing selected pharmaceutical active ingredients. Each project was composed of three major parts. First part was to develop several versions of drug formulations according to various requirements (e.g., sugar-free or preservative-free). This part was accomplished by the Department of Pharmaceutical Technology. The second (development... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Lukáš Zahálka Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC Na českém trhu je dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupných 59 tis. registrovaných léků, přičemž 8 tisíc z nich bylo v červenci 2017 obchodovaných; přesto existují terapeutické požadavky, které nemohou být těmito komerčně dostupnými léky splněny z důvodu nevhodnosti dostupných lékových forem pro použití např. pro pediatrické pacienty. Proto byla vytvořena spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Katedra analytické chemie a Katedra farmaceutické technologie) a Fakultní nemocnicí v Motole k řešení zmiňovaných terapeutických potřeb vývojem magistraliter formulací perorálních tekutých přípravků vybraných účinných látek. Každý projekt byl složen ze tří hlavních částí. První částí byl vývoj několika variant lékových formulací s ohledem na různé požadavky (např. přípravky bez cukru či bez konzervantů). Tato část byla vypracována na Katedře farmaceutické technologie. Druhá (vývoj HPLC metody) a třetí (provedení vlastní stabilitní studie) část byly následně provedeny na Katedře analytické chemie. V rámci této práce byly vyvinuty... Available in a digital repository NRGL
Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability ...

Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza fosforamidátových proléčiv "ProTides" jako nových potenciálních léčiv pro terapii vrozených poruch glykosylace a syndromu vyčerpání mitochondriální DNA
Sedláková, Jana; Roh, Jaroslav; Opálka, Lukáš
2018 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic And Bioorganic Chemistry Candidate: Jana Sedláková Supervisors: Dr. Fabrizio Pertusati doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis of phosphoramidate prodrugs "ProTides" as novel potential therapeutic agents for the treatment of congenital disorders of glycosylation and mitochondrial DNA depletion syndrome At the present time, no effective treatment is available neither for the most of the congenital disorders of glycosylation (CDGs) nor the mitochondrial DNA depletion syndrome (MDS). Regarding the CDG therapy, D-mannose-1-phosphate (Man-1-P) offers considerable pharmacological potential to improve the pathological patterns in patients affected by phosphomannomutase 2 deficiency (PMM2-CDG), similarly as N-acetyl-D-mannosamine-6-phosphate (ManNAc-6-P) in case of GNE myopathy (GNEM). Administration of selected deoxyribonucleotides was proposed as a potential pharmacological strategy for the treatment of MDS. Unfortunately, the problematic membrane penetration of such polar molecules reduces their effect and limits their clinical application. Hydrophobic, membrane permeable derivatives of the sugar monophosphates and nucleotides, might represent more efficient potential therapeutics for CDGs and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Jana Sedláková Školitelé: Dr. Fabrizio Pertusati doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza fosforamidátových proléčiv "ProTides" jako nových potenciálních léčiv pro terapii vrozených poruch glykosylace a syndromu vyčerpání mitochondriální DNA V současné době není dostupná efektivní léčba pro většinu vrozených poruch glykosylace (CDGs) ani pro léčbu syndromu vyčerpání mitochondriální DNA (MDS). Co se terapie týká, D-manosa-1-fosfát (Man-1-P) poskytuje značný farmakologický potenciál pro zlepšení patologických změn u pacientů zasažených deficitem fosfomanomutázy 2 (PMM2-CDG), podobně jako N-acetyl-D-mannosamin-6-fosfát (ManNAc-6-P) v případě GNE myopatie (GNEM). Podávání vybraných deoxyribonukleotidů bylo navrženo jako potenciální farmakologická strategie pro terapii MDS. Naneštěstí, problematický průnik přes membrány takto polárních molekul snižuje jejich efekt a omezuje jejich klinické využití. Hydrofobní, membránou prostupné deriváty sacharidových monofosfátů a nukleotidů, by mohly představovat efektivnější potenciální léčiva pro PMM2-CDG a GNEM, resp. MDS. V rámci této práce byla syntetizována rozličná fosforamidátová proléčiva (ProTides) pro Man-1-P, ManNAc-6-P a... Available in a digital repository NRGL
Syntéza fosforamidátových proléčiv "ProTides" jako nových potenciálních léčiv pro terapii vrozených poruch glykosylace a syndromu vyčerpání mitochondriální DNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic And Bioorganic Chemistry Candidate: Jana Sedláková Supervisors: Dr. Fabrizio Pertusati doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. ...

Sedláková, Jana; Roh, Jaroslav; Opálka, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM
HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
2018 - English
Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist depends upon a moment of surprise. Female suicide terrorism is a phenomenon which attracts attention with its social effect on public opinion. Nevertheless, the issue of suicide terrorism is not a new phenomenon. A crucial part of the thesis is dedicated to the approximate psycho-social profile of the recruits and their estimated reasons for committing such a crime. Keywords: threat; suicide; terrorism; women; threat; suicide; terrorism; women Available in digital repository of UPOL.
A HIDDEN THREAT: SUICIDAL TERRORISM

Rigorous thesis is focused on the problematics of suicide terrorism. This work further describes suicide terrorists, their characteristics, aims and motivations. The success of suicide terrorist ...

HOUDKOVÁ, Ludmila; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Stanovení uhlovodíkové vazebné kapacity nového enterotoxinu LT-IIc
Juhás, Martin; Doležal, Martin; Jirkovská, Anna
2018 - English
Diarrhoea as a disease is still the leading cause of malnutrition and a major cause of deaths in children under 5 years of age in the low-income countries. Additionally, it is the most common health problem associated with travelling to the developing countries. In all the mentioned cases, enterotoxigenic E. coli (ETEC) is one of the most frequent causes. ETEC is defined as a pathogenic strain of E. coli producing enterotoxins. So far, two types of enterotoxins have been identified: heat-stable (ST) and heat-labile (LT). LTs are further divided into two categories based on their relatedness with cholera toxin to type I (LT-I) and type II (LT-II). All of these enterotoxins have been found to bind to carbohydrate structures on glycosphingolipids by their respective B subunits, however, their binding patterns differ. While LT-I, LT-IIa and LT-IIb have been previously studied in terms of binding specificities, the newest LT-IIc was tested only on few commercially available ganglio-series gangliosides. In this thesis, the binding capabilities of this novel enterotoxin were re-examined by series of binding assays using more ganglio-series and some neolacto-series gangliosides as well as other glycolipids and glycoproteins, to establish the basics of the recognition pattern and to characterize the optimal... Hnačka ako ochorenie je stále vedúcou príčinou malnutrície a jednou z hlavných príčin úmrtí u detí do 5 rokov v nízko príjmových krajinách. Rovnako je to najrozšírenejší zdravotný problém spájaný s cestovaním do rozvíjajúcich sa zemí. Vo všetkých týchto prípadoch je enterotoxigénna E. coli (ETEC) jednou z najčastejších príčin. ETEC je definovaná ako patogénny kmeň E. coli, ktorý produkuje enterotoxíny. Dodnes boli identifikované dva typy enterotoxínov: teplo-stabilné (ST) a teplo-labilné (LT). LT enterotoxíny sa ďalej členia na základe podobnosti s cholerovým toxínom na dve kategórie, a to LT typu I (LT-I) a typu II (LT-II). U všetkých týchto toxínov bola potvrdená schopnosť viazať uhľovodíkové štruktúry prítomné na glykosfingolipidoch pomocou B podjednotiek, avšak ich jednotlivá väzbovosť sa medzi sebou líši. Zatiaľ čo LT-I, LT-IIa a LT-IIb boli už v minulosti študované z pohľadu uhľovodíkovej väzbovej špecificity, najnovší enterotoxín LT-IIc bol zatiaľ otestovaný len na pár komerčne dostupných gangliozidoch ganglio série. V tejto práci bola znovu otestovaná väzbovosť tohto nového enterotoxínu pomocou série väzbových testov s využitím väčšieho množstva gangliozidov ganglio série, niekoľkých gangliozidov neolacto série a ďalších glykolipidov a glykoproteínov na zistenie rozpoznávanej štruktúry a... Available in a digital repository NRGL
Stanovení uhlovodíkové vazebné kapacity nového enterotoxinu LT-IIc

Diarrhoea as a disease is still the leading cause of malnutrition and a major cause of deaths in children under 5 years of age in the low-income countries. Additionally, it is the most common health ...

Juhás, Martin; Doležal, Martin; Jirkovská, Anna
Univerzita Karlova, 2018

Analýza výsledků modelování částicových jevů v počítačových hrách
Novotný, Jiří; Boldyš, Jiří
2018 - English
The main subject of this thesis is to design a method that is able to compare the outputs of a manually set up particle system with a video template of a simulated particle phenomenon. For the sake of simplicity, this work is focused exclusively to smoke effects and its comparisons. Specifically, descriptors depicting the color scheme of the examined input videos are proposed as well as the shape descriptors and time variability descriptors, which are based on the image segmentation method called Alpha Matting. This method is able to distinguish foreground objects from the background, while the foreground objects are described together with their transparency. Video template recordings captured specially for the purpose of this work are included. At the end, the resulting method is supported by an example of the gradually improving smoke effect simulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a jejich porovnávání. Konkrétně jsou navrženy deskriptory popisující celkovou barevnost zkoumaných vstupních videí, dále pak deskriptory tvaru a časového průběhu kouře, založené na výsledku metody segmentace obrazu zvané Alpha Matting, která umožňuje rozlišení objektů v popředí od pozadí s tím, že objekty jsou popsány včetně své případné průhlednosti. Diplomová práce je doprovázena vzorovými nahrávkami kouřů, které byly natočeny speciálně pro tento účel. Výsledek navržené metody je podpořen ukázkou postupného vylepšování simulace vybraného kouřového efektu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: digitální zpracování obrazu; částicové jevy; podobnost kouřových efektů; digital image processing; particle phenomena; smoke effects similarity Available in a digital repository NRGL
Analýza výsledků modelování částicových jevů v počítačových hrách

The main subject of this thesis is to design a method that is able to compare the outputs of a manually set up particle system with a video template of a simulated particle phenomenon. For the sake of ...

Novotný, Jiří; Boldyš, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases