Number of found documents: 144216
Published from to

Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka; Macášek, Jaroslav; Meisnerová, Eva
2018 - Czech
Introduction: The aim of this bachelor thesis is to compare the food intake in patients with metabolic syndrome who also have Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) or Non-Alcoholic Steatohepatis (NASH). The main focus of this thesis is to observe the differences in eating habits of three different groups of patients. The first group is made up of patients with metabolic syndrome with liver steatosis (NAFLD), this group also includes two patients with metabolic syndrome without steatosis. The second group are patients with steatohepatitis (NASH). The third group are patients with normal BMI as well as obese people without any metabolic disease. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part covers the definition, causes, individual constituents, complications, prevention and therapy of the metabolic syndrome, steatosis and steatohepatitis. The practical part evaluates the diet and the eating habits of people with metabolic syndrome and the differences between patients with and without steatohepatitis. Methods: Quantitative research using questionnaires. The research group were patients from the lipid and hepatological outpatient department of the IV. Internal clinic of the General Faculty hospital in Prague. The critical discussion compares the results... Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou formu v podobě steatohepatitidy (angl. Zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepatis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování tří různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou, ke které jsme přidružili dva pacienty s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy, a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bude zahrnovat definici, příčiny, jednotlivé složky, komplikace a preventivní a léčebná opatření u metabolického syndromu, steatózy a steatohepatitidy. V praktické části je hodnocen jídelníček, jídelní zvyklosti osob s metabolickým syndromem a sledovány rozdíly u nemocných s přítomností a bez přítomnosti steatohepatitidy. Metody: Kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníků. Do výzkumu byli zahrnuti pacienti lipidové a hepatologické ambulance IV.... Keywords: steatóza; steatohepatitida; játra; metabolický syndrom; omega-3 vícenenasycené mastné kyseliny; steatosis; steatohepatitis; liver; metabolic syndrome; omega - 3 unsaturated fatty acids Available in a digital repository NRGL
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy

Introduction: The aim of this bachelor thesis is to compare the food intake in patients with metabolic syndrome who also have Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) or Non-Alcoholic Steatohepatis ...

Štičková, Zdeňka; Macášek, Jaroslav; Meisnerová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows
Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové procesory. Práce obsahuje rešerší existujících aplikaci, které řeší danou úlohu, analýzu jednotlivých podproblémů, návrh a popis implementace výsledné aplikace. Výsledkem práce je webová aplikace, která umožňuje pomocí šablon specifikovat množinu vstupních souborů, rozložení dat a pokyny pro jejích transformaci. Dále dovoluje plánovaně provádět definované uživatelem operace. Vývoj aplikace je podpořen automatizovanými testy.This thesis is about design and implementation of an application for automated processing and presentation of partially structured data, that are not easily processed by such tools as spreadsheets. This work contains research of existing tools, that solve mentioned issue, analysis of individual subproblems, design and description of the implementation of the final application. Result of this work is a web application, that allows user to specify set of input files, data distribution and transformation instructions with use of templates. All operations can be planned by user. Application development is suppored by automated tests. Keywords: ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,dolování dat,částečně strukturovaná data; ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,data scrapping,partially structured data Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako ...

Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou
Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou. V rámci práce byla vytvořena hardwarová implementace AES v jazyce VHDL a program ve skriptovacím jazyku Matlab pro provedí DPA útoku. Z tohoto základního návrhu bylo odvozeno dalších 5 variant obsahujících informační redundanci pro detekci chyb v průběhu chodu programu. U každé varianty byl zjištěn počet průběhů spotřeby, při kterých se úspěšně prolomí šifra a získá šifrový klíč. Výsledky neodhalily nějaký vliv na proveditelnost útoku.The bachelor thesis deals with the inluence of prevention against fault-injection attacks on the AES cryptographic algorithm implemented on the Spartan 3E FPGA. It is investigated whether these fault detection circuits have any impact on resistance to differential power analysis attacks. In the course of the thesis, hardware implementation of AES in VHDL was developed and a program was written for DPA attack in the Matlab scripting language. Additional 5 variants were derived from the primary desing containing information redundancy for error detection during runtime. The number of patterns of consumption was found to successfully break the cipher and obtain the cipher key for each variation. The results did not reveal any greater impact on the feasibility of the attack. Keywords: AES,rozdílová odběrová analýza,DPA,FPGA,fault-injection,obrana vůči útokům; AES,differential power analysis,DPA,FPGA,fault-injection,defense against attacks Available in digital repository of ČVUT.
Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou

Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad ...

Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studium vlastností scintilátorů na bázi krystalů wolframátu olova pro experimety ve fyzice vysokých energií.
Burian, Viktor; Finger, Michael; Pavelková, Tereza
2018 - English
This thesis describes the measurement of the crystal samples of lead tungstate scintillators. New detectors in high energy physics will need high-quality electro- magnetic calorimeters. Crytur company in collaboration with researchers from Faculty of Mathematics and Physics develop a method to test optical properties of crystals exposed to radiation. More than one hundred samples were already irradiated and measured to render valuable results. Issues with a spectrometer time stability were revealed and addressed. The significance of temperature in- fluence on radiation induced absorption coefficient is still not fully resolved and is open to further investigation. Correlation between data from Prague and Ger- many shows that sample measurement is an adequate method to decide crystal quality. 1 Tato práce popisuje měření vzorků krystalických scintilátorů wolframátu olova. Pro potřeby nových detektorů ve fyzice vysokých energií je nutné dodat vysoce kvalitní elektromagnetické kalorimetry. Společnost Crytur ve spolupráci s vý- zkumníky z Matematicko-fyzikální fakulty vyvíjí metody na testování optických vlastností krystalů vystavených radiaci. Více než sto vzorků již bylo ozářeno a změřeno a byly získány cenné výsledky. Problémy s časovou nestabilitou spek- trometru byly odhaleny a vyřešeny. Význam vlivu teploty na indukovaný ab- sorpční koeficient stále není plně objasněn a je předmětem dalšího výzkumu. Korelace mezi daty z měření v Praze a v Německu ukazují, že měření vzorků je adekvátní metoda pro určení kvality krystalu. 1 Keywords: PbWO4 scintilátory; ECAL; experiment PANDA; PbWO4 Scintillators; ECAL; PANDA Experiment Available in a digital repository NRGL
Studium vlastností scintilátorů na bázi krystalů wolframátu olova pro experimety ve fyzice vysokých energií.

This thesis describes the measurement of the crystal samples of lead tungstate scintillators. New detectors in high energy physics will need high-quality electro- magnetic calorimeters. Crytur company ...

Burian, Viktor; Finger, Michael; Pavelková, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Morfologie a tvrdost částic titanového prášku připraveného kryogenním mletím
Ibragimov, Ilya; Stráský, Josef; Janeček, Miloš
2018 - Czech
The effect of cryogenic milling on morphology and microhardness of titanium powder was investigated. Initial powder of commercially pure titanium was subjected to cryogenic milling in liquid argon (LAr) using two different milling speeds. Prepared powders were subsequently cleaned by ethanol. The cleaning procedure was done in two ways: in the air and in the inert atmosphere in the glovebox. Particle size and morphology were investigated my scanning electron microscopy and subsequent automated image analysis. Microhardness of powder particles was determined by Vickers hardness measurement using small loads. The milling did not cause significant powder refiniment, while the shape of powder particles changes substantially. Milling speed affected particle shape and powder contamination. Application of stearic acid as the processing control agent prevented cold-welding of powder particles, but contaminated the powder by oxygen and hydrogen. Stearic acid could be successfully removed by cleaning in ethanol. The using of glovebox for cleaning did not have significant effect on the resultiing contamination. V baklářské práci byl studován vliv kryogenního mletí na morfologii a mikrotvrdost částic prášku komerčně čistého titanu. Výchozí titanový prášek byl podroben kryogennímu mletí v kapalném argonu (LAr) při dvou různých intenzitách mletí. Připravené prášky byly následně čištěny technickým lihem. Pro porovnání bylo číštění provedeno dvěma způsoby - na vzduchu a v gloveboxu s inertní atmosférou (Ar). Velikost a morfologie částic prášku byla vyhodnocena skenovací elektronovou mikroskopií a následnou statistickou analýzou obrazu. Mikrotvrdost částic prášku byla určena měřením s velmi nízkými zatíženími. Bylo zjištěno, že mletí nezpůsobuje výrazné zjemnění prášku, ale dochází k výrazným změnám tvaru jednotlivých částic. Tvar částic i jejich kontaminace jsou ovlivněny rychlostí mletí. Použití kyseliny stearové jako povrchové aktivní látky zabraňuje spojování částic, ale kontaminuje materiál kyslíkem a vodíkem. Po mletí ji lze úspěšně odstranit promýváním prášku v ethanolu. Použítí gloveboxu pro čištění nemá výrazný vliv na kontaminaci materiálu kyslíkem a dusíkem Keywords: titan; kryogenní mletí; prášková metalurgie; velikost částic; titanium; cryogenic milling; powder metallurgy; particle size Available in a digital repository NRGL
Morfologie a tvrdost částic titanového prášku připraveného kryogenním mletím

The effect of cryogenic milling on morphology and microhardness of titanium powder was investigated. Initial powder of commercially pure titanium was subjected to cryogenic milling in liquid argon ...

Ibragimov, Ilya; Stráský, Josef; Janeček, Miloš
Univerzita Karlova, 2018

Správa kultury v době formování první Československé republiky
Červencová, Tereza; Šouša, Jiří; Dobeš, Jan
2018 - Czech
This thesis discusses the general education in Czech lands during the formation of the first Czechoslovakian Republic. It introduces the term general education, which is nearly forgotten nowadays, even though several sections of general education are adopted in new science branches, such as andragogy. The thesis describes general education during its biggest expansion and people's interest, which resulted especially from the excitement about the formation of the independent Czechoslovakian country and from people's self-education desires. By researching the position of general education in Czechoslovakia, we can better understand the principles which today's adult education is based on, and how has the ideas of general education reflected in our perception of the Czechoslovakian society. The first part of the thesis introduces an outline of the historical development of Czechoslovakian Republic during its formation, an organisational structure of public administration at the end of the Habsburg Monarchy, and the form of general education before 1918. Next, the term general education and its individual components are defined. One segment of the text discusses the legislative concept of general education and its impact on the actual state's organisation. The second part of the thesis describes the... Bakalářská práce se zabývá lidovou výchovou v Českých zemích v době formování první Československé republiky. Pracuje s pojmem lidové výchovy, který je dnes téměř zapomenut i přes to, že některé jeho složky byly převzaty do novějších vědních oborů, jako je například adragogika. Práce zkoumá obor lidové výchovy v době jejího největšího rozmachu a zájmu obyvatelstva, který pramenil zvláště z nadšení ze vzniku samostatného Československého státu a touze po sebevzdělávání. Zkoumáním postavení lidové výchovy v Československu lze lépe pochopit, z jakých principů vychází dnešní vzdělávání dospělých a jak se myšlenky lidové výchovy promítly do našeho vnímání československé společnosti. První část bakalářské práce představuje nástin historického vývoje Československé republiky v době jejího vzniku, organizační strukturu veřejné správy v závěru habsburské monarchie a podobu lidové výchovy před rokem 1918. Dále je vymezen pojem lidové výchovy a jeho konkrétní složky. Segment textu je věnován legislativnímu konceptu lidové výchovy a jeho dopadům na reálné zřízení ve státě. Ve druhé části je zkoumáno fungování a organizace ústředního orgánu pro lidovou výchovu, Ministerstva školství a národní osvěty. V posledních dvou kapitolách je rozebrána struktura orgánů spravujících oblast lidové výchovy na úrovni okresů a... Keywords: Ministerstvo školství a národní osvěty; organizace; struktura; kultura; kulturní život; Československá republika; Department of Education and national culture; organization; structure; culture; cultural life; Czechoslovakian republic Available in a digital repository NRGL
Správa kultury v době formování první Československé republiky

This thesis discusses the general education in Czech lands during the formation of the first Czechoslovakian Republic. It introduces the term general education, which is nearly forgotten nowadays, ...

Červencová, Tereza; Šouša, Jiří; Dobeš, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Bojová taktika kočovníků v období Velké mongolské říše
Bosák, Martin; Zikmundová, Veronika; Oberfalzerová, Alena
2018 - Czech
The topic of this thesis are the Mongolian tactics in the Mnogol Empire period. I also describe military strategy of the Mongols and organization of their army in general. Comparison with the European armies is part of the thesis. I would like to summarize and systematize knowledge and information from various sources related to the chosen subject, as a basis for further research. With the help of the collected information I will try to portray Mongols differently than common disorganised and wild 'barbarian horde'. I will also describe the reasons, why at that time Mongolian warriors did not have competition on the battlefield. In this thesis, I use mainly indirect historical method. In the historical part I used mainly secondary literature. In the main part I tried to work with historical sources as many as possible. I added my own commentaries and opinions and interpretations of well-known authors. From wide choice of literature, I managed to create a comprehensive view into the Mongolian military study. During the study of literature, I found out many various tactics which Mongolian warriors often used during their campaigns to defeat enemy both in field and during besieging the cities. I tried to organize these tactics and describe their usage in detail. In the last part of the thesis I... Tématem této bakalářské práce jsou bojové taktiky kočovníků v období Velké mongolské říše. Popisuji zde také válečnou strategii Mongolů a celkovou organizaci mongolské armády. Součástí práce je porovnání s evropskými armádami. V této práci bych proto chtěl především shrnout a systematizovat poznatky a informace z různých zdrojů ke zvolenému tématu jako základ pro další výzkum. S pomocí získaných poznatků se pokusím vyobrazit Mongoly jinak, než jen jako neuspořádanou a divokou "hordu barbarů" a popíši důvody, proč Mongolové neměli v tehdejší době na bitevním poli konkurenci. V této práci používám hlavně nepřímou metodu historického výzkumu. V úvodní historické části jsem čerpal hlavně ze sekundární literatury. V hlavní části jsem se snažil co nejvíce pracovat s historickými prameny. Text jsem doplnil vlastními komentáři nebo názory a interpretací známých autorů. Z velkého výběru literatury se mi podařilo dát dohromady ucelený obrázek mongolské válečné strategie. Během studia literatury se mi podařilo nalézt velké množství různých taktik, které Mongolové během svých dobyvačných tažení používali k porážce nepřítele jak v poli, tak při obléhání měst a pevností. Pokusil jsem se je přehledně sepsat a následně popsat jejich využití. V poslední části práce jsem porovnal mongolskou armádu s evropskými... Keywords: Mongolové|válečné taktiky|válečná strategie|Mongolsko|mongolská historie|organizace armády|armáda; Mongols|war tactics|war strategy|Mongolia|Mongolian history|military organization|military Available in a digital repository NRGL
Bojová taktika kočovníků v období Velké mongolské říše

The topic of this thesis are the Mongolian tactics in the Mnogol Empire period. I also describe military strategy of the Mongols and organization of their army in general. Comparison with the European ...

Bosák, Martin; Zikmundová, Veronika; Oberfalzerová, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Relaxační časy jader fluoru v chelátech s lanthanoidy
Bobrova, Yulia; Římal, Václav; Wagnerová, Dita
2018 - Czech
Contrast agents containing fluorine have great prospects for magnetic resonance imaging in medicine. Low representation of fluorine in human body and the suitable magnetic properties of its nucleus 19 F, provide great sensitivity. The slow relaxation of 19 F, can be shortened by using paramagnetic complexes.In this thesis, transversal and longitudinal 19 F relaxation times of chelates with different paramagnetic lanthanides (Ce, Yb,Tm, Dy, Ho) were measured in two different magnetic fields: 4,7 and 11,7 T. Their values meet the expected assumptions. Furthermore, the values are compared with Bloch-Redfield- Wangsness theory.While Ho, Tm, and Dy reduce fluorine nuclear relaxation times to milliseconds, which is too short for MRI, relaxation rates of Ce a Yb reach approximately 100ms. Such relaxation rates can be considered as optimal for imaging methods. On the basis of our results it is possible to find suitable candidates for fluorine contrast media and optimize the measurement sequence settings in further research or in clinical use. Kontrastní látky s fluorem pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) mají díky nízkému přirozenému zastoupení fluoru v lidském těle a vhodným magnetickým vlastnostem jader 19 F značný potenciál. Potřebné urychlení relaxací lze provést pomoci paramagnetických sloučenin. Pulzními metodami spektroskopie jaderné magnetické rezonance byly v rámci této práce změřeny podélné a příčné relaxační časy jader 19 F v chelátu s různými paramagnetickými lanthanoidy (Ce, Yb,Tm, Dy, Ho) v magnetických polích 4,7 T a 11,7 T. Výsledky jsou porovnány s hodnotami vypočtenými užitím Bloch-Redfield-Wangsness teorie. Zatímco Ho, Tm a Dy zkracují relaxační doby na jednotky milisekund, což je pro využití v MRI příliš krátký čas, relaxační doby Ce a Yb dosahují přibližně 100 ms. To lze považovat za optimální v MRI. Výsledky práce mohou sloužit k hledání vhodných fluorových kontrastních látek a k optimalizaci měřicích sekvencí v navazujících výzkumech, potažmo v klinickém využití. Keywords: jaderná magnetická rezonance; MR zobrazování; fluor; cheláty; lanthanoidy; nuclear magnetic resonance; MR imaging; fluorine; chelates; lanthanoids Available in a digital repository NRGL
Relaxační časy jader fluoru v chelátech s lanthanoidy

Contrast agents containing fluorine have great prospects for magnetic resonance imaging in medicine. Low representation of fluorine in human body and the suitable magnetic properties of its nucleus 19 ...

Bobrova, Yulia; Římal, Václav; Wagnerová, Dita
Univerzita Karlova, 2018

Analýza funkčního modelu Otevřeného archivního informačního systému (OAIS)
Lambertová, Jana; Dvořák, Tomáš; Pokorný, Radek
2018 - Czech
The aim of this work is description Open Archival Information Systém, digital preservation, development, goals and basic concepts of digital preservation such as metadata, migration. The main goal is detailed analysis of the funkcional model OAIS in connection with usability in an archive and digital archiving. The bachelor thesis describe the main parts of the model, OAIS environment, information model and archival information package. The first tasks is analyze individual parts of the model, find out how they works and what is need to work in an archive. The goel is verify the scope of OAIS, its use in an archive and what the implementation demands are. . Práce má za cíl popsat dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů, vývoj, cíle a základní pojmy dlouhodobého uchovávání, jako např. popis metadat, migrace, standardy METS a PREMIS. Hlavním cílem práce je detailní rozbor funkčního modelu OAIS, digitální archivace a definování základních procesů a OAIS systému v digitálním archivu. Práce detailně popisuje hlavní části modelu, role, informační model a informační balíčky OAIS. Úkolem je zjistit na jaké bázi jednotlivé části modulu pracují a co je potřeba k tomu, aby tento systém fungoval v archivu. Cílem práce je ověřit rozsah OAIS, jeho využití v archivu a jaké klade nároky na její implementaci. Keywords: digitální archivace; data; dokument; dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; digital archiving; data; document; digital preservation Available in a digital repository NRGL
Analýza funkčního modelu Otevřeného archivního informačního systému (OAIS)

The aim of this work is description Open Archival Information Systém, digital preservation, development, goals and basic concepts of digital preservation such as metadata, migration. The main goal is ...

Lambertová, Jana; Dvořák, Tomáš; Pokorný, Radek
Univerzita Karlova, 2018

Polyfunkční městský dům, Semily
Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
2018 - Czech
Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich potřebám a kulturnímu vyžití. Vize projektu je vytvořit základ pro ekonomický růst městské části Podmoklice v kontextu města Semil.The purpose of my thesis was to contribute to a newly planned Tigrid Squage in Semily by creating a building that would define the mass of the square and to contribute to the needs of Semily's inhanitants by offering them a public place with multiple functions so as to enrich their lives and create a stepping stone for this locality's economical growth. Keywords: polyfunkční,městský,dům,náměstí,Semily; multifunctional,townhouse,Semily,town square Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční městský dům, Semily

Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co ...

Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases