Number of found documents: 149110
Published from to

Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví
Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
2018 - Czech
Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně zahraničních metod, které nejsou v České republice rozšířené. Cílem této práce je posoudit spolehlivost nejpoužívanějších způsobů kontroly vlhkosti.We encounter several problems in the building industry, which can cause increased material moisture when incorporated into the construction. The author of this paper mentions the requirements of maximum humidity and methods of its assessment, including foreign methods, which are not extended in the Czech Republic. The aim of this work is to evaluate the reliability of the most used methods of moisture control. Keywords: Porovnání vlhkoměrů,měření vlhkosti,odporový vlhkoměr,kapacitní vlhkoměr,vlhkost; Comparison of moisture meters,measuring of humidity,resistive moisture sensor,capacitive moisture sensor Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví

Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby ...

Veselá Linda; Hora Lukáš; Vejvoda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh modelu větroně kategorie RES
Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné funkci celého letadla. Následuje kapitola srovnávající různé profily zakončená výběrem nejvhodnějšího pro účel návrhu. Dále je pojednáno o výběru geometrie křídla spolu s návrhem dimenzování nosníku. V závěru práce je vytvořen třípohledový výkres navrženého větroně.This bachelor thesis deals with the design of a radio-controlled model of a RES category sailplane. The first part summarises the competition category's rules, existing models and equipment necessary for the plane's proper functioning. A comparison of different profiles is then introduced, followed by choice for the most suitable one for the purpose of this design. Furthermore, choice of geometry for the wing is discussed along with a beam strength calculation. Finally, multiview projection drawing of the sailplane design is presented. Keywords: model větroně,kategorie RES,aerodynamický návrh; sailplane model,RES category,aerodynamic design Available in digital repository of ČVUT.
Návrh modelu větroně kategorie RES

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rádiem řízeného modelu větroně kategorie RES. V první části práce jsou shrnuta pravidla kategorie, aktuálně používané modely a vybavení potřebné ke správné ...

Klesa Jan; Bartoš Martin; Čenský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku
Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V praktické části práce se řeší porucha vzniklá založením nepodsklepené části objektu v zámrzné hloubce. Byla navržena opatření, která předejdou vzniku poruchy a postupy, které odstraní příčinu jejího vzniku, pokud se již porucha projevila. U jednotlivých opatření proti vzniku poruchy i postupů sanace se provedlo finanční ocenění.This Bachelor Thesis analyzes selected damages on brick constructions. It analyzes causes and consequences of crack creations in the construction. It is focused on how to prevent damages and how to treat cracks by sanitation that has been caused. The practical part of this thesis is focus on a damages created by founding of an object without cellar bellow a freezing depth. Proper steps have been designed to prevent damages creation, and the right procedure has been made to remove the cause of damages created, if necessary. A costs for every suggested step, including the sanitation, has been estimated. Keywords: porucha,vada,sanace,trhliny ve zděných konstrukcích; fault,defect,sanitation,cracks in masonry structures Available in digital repository of ČVUT.
Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V ...

Pospíchal Václav; Sedláček Josef; Čermák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Konstitutivní model Cam-Clay
Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
2018 - Czech
Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software OOFEM, provedená implementace je podrobně popsána. Funkčnost výsledného kódu je otestována na několika příkladech o různém stupni složitosti.The thesis deals with the Modified Cam-Clay model. The model is introduced and described, a hardening law is derived. Algorithms are presented serving for this model's implementation into the OOFEM finite element computational software. The implementation is described in detail. The resulting code's functionality is tested on several examples of varying degrees of complexity. Keywords: Modifikovaný model Cam-Clay,OOFEM,plasticita,návrat na plochu plasticity,projekce na nejbližší bod; Modified Cam-Clay model,OOFEM,plasticity,return mapping,closest-point projection Available in digital repository of ČVUT.
Konstitutivní model Cam-Clay

Práce se zabývá modifikovaným materiálovým modelem Cam-Clay. Model je představen a popsán, je odvozen zákon zpevnění. Jsou představeny algoritmy pro implementaci tohoto modelu do výpočetního software ...

Horák Martin; Faltus Ondřej; Janda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Náklady na vytápění u rodinných domů
Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant jednotlivých domů po dosažení nízkoenergetického a pasivního standardu. Dále je vypracována rešerše a výpočty pro vhodnou volbu zdroje na vytápění, přípravu teplé vody a dodávku elektřiny pro celou domácnost.The bachelor thesis deals with assessment of the energy performance of buildings in terms of partially supplied energy for heating. Subsequently, a comparison of the investment and operating costs for the heating of several variants after achieving the low energy or passive standards of individual houses is accomplished. In conclusion, research and calculations are made for the appropriate choice of sources for heating, hot water preparation and electricity supply for the whole household. Keywords: vytápění,nízkoenergetický,pasivní,zdroj energie; heating,low energy,passive,energy sources Available in digital repository of ČVUT.
Náklady na vytápění u rodinných domů

Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika ...

Vavřička Roman; Zych Lukáš; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem
Veselá Linda; Šimek Karel; Himmel Michal
2018 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor zaměřuje na měření podlahových ploch v konkrétním objektu. Jedná se o polyfunkční dům Kindergarten v Karlíně. V závěru práce je provedeno vyhodnocení měření.This thesis deals with the measurement of floor areas of housing units. The author deals with the current legislation, mainly by defining the term "floor area". In the second part of the thesis, the author focuses on the measurement of floor surfaces in a particular building. This is a multifunctional Kindergarten house in Karlín. At the end of the work, the evaluation of the measurements is performed. Keywords: Podlahová plocha,bytová jednotka,měření ploch; Floor area,housing unit,measurement of areas Available in digital repository of ČVUT.
Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem

Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor ...

Veselá Linda; Šimek Karel; Himmel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu
Jirásek Milan; Korec Evžen; Zeman Jan
2018 - Czech
Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na souřadnici měřené podél osy prutu. Přitom využijeme danou deplanační funkci závislou na zbylých dvou kartézských souřadnicích. Míra deplanace (ve smyslu proměnného součinitele násobícího hodnoty deplanační funkce podél střednice prutu) je považována za jednu z neznámých funkcí, spolu s třemi posuny střednice prutu a třemi rotacemi průřezu. S uvážením tohoto tvaru pole posunů odvodíme za použití Lagrangeova principu minima potenciální energie sedm řídících rovnic prutového modelu (včetně odpovídajících okrajových podmínek) a identifikujeme vnitřní síly působící na prutu. Ukazuje se, že tento přímočarý postup vede k nesprávnému rozložení smykových napětí na prutu a tím ke zkreslení tuhostí ve smyku a kroucení. Lepší výsledky lze očekávat, pokud odvodíme řídící rovnice modelu pomocí Hellingerova-Reissnerova variačního principu, který pracuje s nezávislými aproximacemi pole posunutí a pole napětí. Při volbě aproximace pro smyková napětí se berou v úvahu Cauchyho rovnice rovnováhy trojrozměrného kontinua.The main goal of this study is to derive a beam model of a generally loaded bar using variational principles. To achieve this goal, we describe the displacement field using seven unknown functions that depend only on the axial coordinate, and we incorporate a given warping function that depends on the remaining two Cartesian coordinates. The amount of warping (in the sense of a variable coefficient multiplying the values of the warping function along the centerline of the bar) is considered as one of the unknown functions, along with three centerline displacements and three sectional rotations. Considering this form of the displacement field we derive seven governing equations of the beam model (as well as the corresponding boundary conditions) using the Lagrange principle of minimum potential energy and we identify the internal forces arising in the beam. It turns out that this straightforward procedure leads to an inappropriate distribution of shear stresses in the beam and thus to inaccurate stiffnesses in shear and torsion. Better results can be expected if we derive the governing equations using the Hellinger-Reissner variational principle, which deals with independent approximations of the displacement and stress fields. The assumed distribution of shear stresses is based on the Cauchy equilibrium equations of a three-dimensional continuum. Keywords: prutový model,Lagrangeův princip minima potenciální energie,Hellingerův-Reissnerův variační princip,tenkostěnný prut; beam model,Lagrange principle of minimum potential energy,Hellinger-Reissner variational principle,thin-walled beam Available in digital repository of ČVUT.
Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu

Hlavním cílem této práce je odvození prutového modelu pro obecně zatížený prut pomocí variačních principů. Za tímto účelem vyjádříme pole posunů pomocí sedmi neznámých funkcí závislých pouze na ...

Jirásek Milan; Korec Evžen; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb
Váchal Tomáš; Kremerová Alice; Himmel Michal
2018 - Czech
Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační jádra nejen z historického hlediska, ale především z hlediska jejich uplatnění v soudobé výstavbě rodinných domů. Autorka v této práci ukazuje možnost spojení konstrukčně izolovaných panelů SIP, zakládání pomocí zemních vrutů a využití instalačních prefabrikovaných jader jako efektivní a časově výhodné pro výstavbu jednopodlažních rodinných domů. Součástí práce je porovnání doby výstavby dřevostaveb výše uvedeným způsobem s tradičním zděným rodinným domem.The author of this bachelor thesis deals with description of individual types of construction systems of wooden structures, ways of construction and solution for hydro isolation of the substructure. It further describes pre-manufactured plumbing cores not only form the historical point of view, but especially from the point of view of their application in current construction of family houses. The author points out the possibilities of connecting constructional isolated SIP panels, construction by using ground screws and usage of pre-manufactured cores as a way of effective and time saving construction of singe-storey family houses. Part of the thesis is a comparison of the time needed for construction of wooden structures in the way described above and traditional brick family house. Keywords: Konstrukční systémy dřevostaveb,Zakládání dřevostaveb,Prefabrikovaná instalační jádra,Harmonogram výstavby; Construction systems of wooden structures,foundation of wooden structure,pre-manufactured plumbing cores,construction schedule Available in digital repository of ČVUT.
Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb

Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační ...

Váchal Tomáš; Kremerová Alice; Himmel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet
Šejnoha Michal; Pavelcová Veronika; Šejnoha Jiří
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno plně dynamickým výpočtem v programu GEO5 MKP za použití metody konečných prvků. Součástí práce je studium vlivu nastavení parametrů výpočtového modelu na výsledky výpočtu. Zvláštní pozornost je věnována okrajovým podmínkám na svislé hranici modelu. V závěru práce jsou prezentovány výsledky plně dynamického výpočtu.This bachelor thesis deals with the calculation of a real underground structure subjected to earthquake. The goal of the thesis is to introduce a method that improves the results of designing seismic loads of underground structures. The calculation is performed by a fully dynamic analysis in the GEO5 FEM programme using the Finite Element Method. Part of the thesis deals with the influence of parameters of the numerical model on the results of calculation. Special attention is paid to boundary conditions along the vertical boundary of the model. The results of the fully dynamic analysis are presented at the end of the thesis. Keywords: podzemní konstrukce,zemětřesení,dynamický výpočet,metoda konečných prvků; uderground structure,earthquake,dynamic analysis,Finite Element Method Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. ...

Šejnoha Michal; Pavelcová Veronika; Šejnoha Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Třídící nástavec na hrubé stavební materiály
Šulc Rostislav; Hora Jan; Formáček Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce se věnuje inovativnímu řešení třídícího nástavce na rypadlo-nakladač. V rámci práce je zpracována celková rešerše nabídky trhu se strojními zařízeními stejného účelu, ale jiného konstrukčního zpracování. Zařízení jsou v jednotlivých kapitolách charakterizována a popsána. V praktické části jsou u jednotlivých třídičů naměřeny reálné výkony. Tyto výkony jsou po té ekonomicky posouzeny. V závěru práce jsou hromadně porovnána všechna strojní zařízení a je vybráno ekonomicky nejvýhodnější řešení současné nabídky.The Bachelor thesis dedicated to innovation solution of sorting attachment for a backhoe loader. In the thesis is done market researcher with machinery of the same purpose, but different constructional solution. Machinery is separately characterized and described in each chapter. Every sorting machine has measured real performance in practical part. Each feat is economically assessed. In conclusion is summary assessed of all machines and there is choose only one, which is economically the best of actually offer. Keywords: třídící zařízení,teoretický a reálný výkon,ekonomické posouzení; sorting attachment,theoretical and real performances,economic comparison Available in digital repository of ČVUT.
Třídící nástavec na hrubé stavební materiály

Bakalářská práce se věnuje inovativnímu řešení třídícího nástavce na rypadlo-nakladač. V rámci práce je zpracována celková rešerše nabídky trhu se strojními zařízeními stejného účelu, ale jiného ...

Šulc Rostislav; Hora Jan; Formáček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases