Number of found documents: 11932
Published from to

Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.
Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
2018 - Czech
Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention lead to the reduction of autistic psychopathology and significant improvement of the child's prognosis. Efforts to identify children at risk of autism as early as possible resulted in the development of many screening tools and some new diagnostic methods that could be used even before the age of two years. Despite many attempts of the researchers worldwide, we still lack general agreement on the optimal screening method. Abnormal sensory symptoms have a specific position among the early signs of autism. Difficulties with sensory processing have been associated with autism since it was first defined as a diagnosis; nevertheless evaluation of sensory symptoms is under-represented in autism screening tools. There has been a long lasting debate whether sensory symptoms are a component of core autistic deficits or a co-morbid phenomenon, however, new version of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) has already included sensory dysfunction among the diagnostic criteria of Autism Spectrum Disorder. Methods: Over 90% of children with autism have sensory abnormalities and present with... Úvod: Trendem posledního desetiletí je posunout diagnostiku autismu do co nejranějšího věku dítěte. Je prokázáno, že časná diagnostika následovaná adekvátně zvolenou intervencí vede k redukci autistické psychopatologie a významnému zlepšení prognózy dítěte. Snaha o co nejčasnější identifikaci dětí s rizikem rozvoje autismu vedla ke vzniku řady screeningových nástrojů a zavedení nových diagnostických postupů použitelných již před druhým rokem života dítěte. I přes extenzivní výzkumné snahy zatím neexistuje mezinárodní shoda na optimální screeningové metodě. Specifické postavení v časné prezentaci autistické psychopatologie mají senzorické abnormity, které jsou v souvislosti s autismem popisovány již od doby jeho definice jako diagnostické jednotky a ve screeningových dotaznících bývají opomíjeny. Donedávna se vedly spory, zda se jedná o součást jádrového autistického deficitu či o komorbidní fenomén. Nová diagnostická klasifikace DSM-5 již zařazuje senzorické abnormity mezi diagnostická kritéria poruchy autistického spektra. Metody: Senzorické abnormity jsou přítomné u více než 90% dětí s autismem a často zasahují i více smyslových oblastí. Vývoj rodičovských dotazníků a jejich standardizace umožnila senzorické symptomy u dětí s PAS kvantitativně porovnat s populačními normami pro dané věkové... Keywords: poruchy autistického spektra; nezralí novorozenci; screening; senzorické abnormity; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile; autism spectrum disorders; preterm children; screening; sensory abnormalities; Modified Checklist for Autism in Toddlers; Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile-Infant-Toddler Checklist; Infant; Toddler Sensory Profile Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy k diagnostice dětského autismu.

Objectives: Within the last decade there has been growing emphasis on early diagnosis of autism. It has been proved, that early diagnosis of autism followed by an appropriate intensive intervention ...

Beranová, Štěpánka; Hrdlička, Michal; Blatný, Marek; Koutek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války
Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
2018 - English
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Abstract The dissertation is a study of some of those people with Communist Party affiliations and fellow-travellers, who journeyed behind the Iron Curtain to see for themselves what life was like in the new people's democracy. The research focuses on Czechoslovakia as a tourist destination for a surprising number of anglophones in the early years of the Cold War. It argues that Soviet experience served as a best practices model for officialdom in Prague. This was modified where necessary to take into account the lessons learnt, national particulars, and the new geopolitical context. In both situations, foreigners were evaluated in terms of importance and potential as far as the communist cause was concerned. Key words: Czechoslovakia, communism, Cold War, English-speaking foreigners, hospitality techniques Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti Keywords: Studená válka; Československo; Velká Británie; Spojené státy; Austrálie; Nový Zéland; emigrace; propaganda; kolaborace; perzekuce; The Cold War; Czechoslovakia; Great Britain; the United States; Australia; New Zealand; emigration; propaganda; collaboration; persecution Available in a digital repository NRGL
Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Českoslovesko v počátcích studené války

Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, ...

Geaney, Kathleen Brenda; Vojtěchovský, Ondřej; Rychlík, Jan; Čapková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium
Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
2018 - Spanish
The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal devices, such entities happen to be time, aktionsart or aspect. In view of the proven impossibility of giving an accurate account of the behavior of such devices by means of these categories, disquisitions and further elucidations are perpetuated, what complicates the pro- blem to not very judicious levels. Moreover, because the conclusions reached get equally in conflict with a linguistic reality which resists them, contradicts them. So there is no other choice left than to declare exceptions or special uses, or banish the insubordinate segments to the periphery of the system. Our first goal will therefore be the previous establishment of a theoretical framework, as a cure for the a posteriori theorizing based on what is seen on the surface, which would allow us to assign a possible invariant central value to linguistic elements, for which we will rely on the metaoperational system of H. Adamczewski. In it, such elements are operators defined by their belonging to one of two phases in the process of utterance assembly, namely, by a rhematic character, of proposition of the information, or by a thematic... Studie zabývající se různými formami a strukturami jazyka obvykle považují za samo- zřejmé, že se tyto jednotky odvolávají na prvky nejazykové reality čili že jazyk odráží svět. V případě slovesných soustav jsou takovými prvky čas, aktionsart nebo vid. Vzhledem k tomu, že není možné spolehlivě popsat slovesné chování pomocí těchto kategorií, navrho- vaná řešení se neustále upravují a rozšiřují, výsledkem čehož jsou mnohdy obtížně aplikova- telné a příliš složité teoretické modely. Je to dáno rovněž tím, že závěry, k nimž se dochází, se soustavně dostávají do rozporu s jazykovou skutečností, která jim odolává a popírá je. Nezbývá tedy než uchylovat se ve vysvětleních k výjimkám nebo vyřadit segmenty vzpírající se navržené klasifikaci na periferii systému. Naším prvním cílem bude tedy nejprve stanovení předběžného teoretického rámce, oproti běžné aposteriorní teoretizaci založené na tom, co je vidět na povrchu. To nám umožní přiřadit jazykovým prvkům invariantní ústřední hodnotu. Vycházíme z metaoperačního sys- tému H. Adamczewského, podle něhož existují v jazyce operátory, jež náleží jedné ze dvou fází procesu vytváření výpovědi. Konkrétně se buď pojí svou rématickou povahou s propozicí informace, nebo svou tématickou povahou s presupozicí daného údaje. Tento vyložený princip by měl být striktně... Keywords: metaoperační|fázová teorie|invariantní hodnota|výpovědní proces|výpovědní gramatika|řečový akt|ilokuční hodnota|kontaktní hodnota|průběhová opisná vazba; metaoperational|phase theory|invariant value|enunciation|utterance grammar|speech act|illocutionary value|contact value|progressive periphrasis Available in a digital repository NRGL
Ilokuční modulace výpovědi: případová studie vazby estar + gerundium

The studies of the different forms and structures of language usually take for granted that these refer to non-linguistic entities, i.e., that language reflects the world. In the case of verbal ...

Laurencio Tacoronte, Ariel; Čermák, Petr; Aurová, Miroslava; Gutiérrez Rubio, Enrique
Univerzita Karlova, 2018

Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce
Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
2018 - Czech
Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive functions, memory and spatial orientation. The decline is short-lived, with complete resolution in first months after surgery. Low education and higher age are the only known risk factors with hard evidence, although it can be diagnosed also in younger patients. Particularly in seniors, this disorder is associated with deterioration of the quality of life. No differences in incidence were found between general and regional anaesthesia, neither between certain anaesthetics. The only evidence-based prevention is a minimalization of the impact of surgery and anaesthesia on patients, e.g. with fast-track approach. Optimization of the depth of the anaesthesia using EEG and derived parameters is promising, but with little evidence yet. Research of the postoperative cognitive dysfunction (POCD) is significantly influenced with the heterogeneity of published studies, consensus on POCD definition and diagnostics is still missing. Another important limiting factor is a continuous change in methods and drugs in anaesthesia and perioperative care in last twenty years, and therefore comparing current results with older studies is... Postižení kognitivních funkcí je častou komplikací v perioperační péči, postihující až čtvrtinu nemocných týden po operačním výkonu. Jde o přechodnou poruchu, která postihuje zejména exekutivní funkce, práci s pamětí a prostorovou orientaci. Jde o dočasný fenomén, který se normalizuje během prvních měsíců po výkonu. Jednoznačně prokázanými rizikovými faktory jsou nižší vzdělání a vyšší věk, ale vyskytuje se napříč věkovým spektrem. Zejména u starších pacientů prokazatelně ovlivňuje kvalitu života po operačním výkonu. Provedené studie nenašly rozdíl ve výskytu mezi celkovou a regionální anestezií, ani mezi jednotlivými anestetiky. Jedinou dostupnou možností prevence je minimalizace operačního inzultu, například v podobě fast-track přístupu k perioperační péči. Optimalizace hloubky anestezie pomocí EEG a z něj derivovaných parametrů je nadějnou možností, i když evidence je zatím limitovaná. Výzkum v oblasti pooperační kognitivní dysfunkce (POCD) je významně omezen heterogenitou studií, nejsou konsenzuálně definované diagnostické metody ani kritéria. Dalším limitujícím faktorem je změna v anesteziologické praxi v posledních dvaceti letech a tedy omezená srovnatelnost podmínek získání dat. Cílem práce bylo prokázat možný rozdíl ve výskytu POCD po anestezii sevofluranem a propofolem, závislost POCD na... Available in a digital repository NRGL
Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce

Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive ...

Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Papilární renální karcinom
Procházková, Kristýna; Hora, Milan; Macek, Petr; Král, Milan
2018 - Czech
The Pilsen region suffers the highest incidence of kidney tumours worldwide. Approximately 240 new cases diagnosed as C64 (malignant renal tumours outside the pelvis) were recorded in this region of about 580,000 inhabitants in 2015. Clear renal cell carcinoma has long held first place as the most common tumour, with papillary renal cell carcinoma (pRCC) being the second most frequently operated kidney tumour at the Urology Department of the University Hospital in Pilsen. The 2016 WHO classification of kidney tumours recognizes officially only the stratification of pRCC to type 1 (pRCC1) and type 2 (pRCC2). Unfortunately, the current division does not correspond with knowledge derived from everyday practice. Most clinical trials involving pRCC do not differentiate between the subtypes, adhering only to the official type 1 and 2 divisions and the atypical papillary forms being excluded from their studies. We therefore have to face the question of whether the histological pRCC subtype affects the risk of recurrence, or death, in surgically treated patients. The aim of this dissertation work is to take into consideration also all other papillary types which differ from characterization of pRCC1 and pRCC2. The analyses of a group of patients with surgically treated and histologically verified pRCC at... V Plzeňském kraji je dlouhodobě zaznamenávána celosvětově nejvyšší incidence nádorů ledvin. Tento kraj čítající kolem 580 tisíc obyvatel se potýkal přibližně s 240 novými případy diagnózy C64 (zhoubný nádor ledviny mimo pánvičku) za rok 2015. Prvenství mezi renálními nádory si dlouhodobě udržuje světlobuněčný renální karcinom, papilární renální karcinom (PRK) je na Urologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň hned druhým nejčastěji operovaným nádorem ledvin. Podle nové WHO klasifikace 2016 pro nádory ledvin je stále oficiálně uznána pouze stratifikace PRK na PRK typ 1 (PRK1) a typ 2 (PRK2). Bohužel toto dělení neodpovídá běžné praxi. Většina klinických studií zabývajících se PRK často nepracuje s rozlišením na jejich podtyp, případně dodržuje jen oficiální dělení a ostatní atypické papilární formy ze studií vyřazují. Zůstává proto stále otázkou, zda histologický typ PRK ovlivňuje riziko recidivy nebo úmrtí u chirurgicky léčených pacientů. Cílem této disertační práce je zohlednit rovněž všechny ostatní formy, které se vlastnostem PRK1 a PRK2 vymykají. Práce se zabývá souborem pacientů Urologické kliniky FN Plzeň s chirurgicky řešeným a histologicky verifikovaným PRK za posledních devět let. Jelikož PRK1 se zdá býti z této pestré skupiny PRK nejvíce homogenní, je zde věnována tomuto typu největší... Keywords: papilární; klasifikace; prognóza; cystický; kulovitý; exofytický; papillary; classification; prognosis; cystic; spherical; exophytic Available in a digital repository NRGL
Papilární renální karcinom

The Pilsen region suffers the highest incidence of kidney tumours worldwide. Approximately 240 new cases diagnosed as C64 (malignant renal tumours outside the pelvis) were recorded in this region of ...

Procházková, Kristýna; Hora, Milan; Macek, Petr; Král, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby
Říčař, Jan; Cetkovská, Petra; Fínek, Jindřich; Salavec, Miloslav
2018 - Czech
1 Abstract Introduction In recent years, new oncological treatments with targeted effects on cellular level have been introduced into the clinical practice. Some of these agents can cause specific changes affecting skin, skin appendages and mucosa. Currently, the most significant cutaneous side effects in the clinical practice are observed during treatment with inhibitors of the epidermal growth factor receptor (EGFR). Papulopustular exanthema is the most frequent adverse effect of EGFR inhibitors. Skin changes have a crucial impact on the quality of life can cause an interruption or even termination of the oncological treatment, thus worsening the patient prognosis. Objectives The objective of this study was to evaluate the incidence, severity and time of onset of papulopustular exanthema in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) treated with erlotinib. The study also aimed to assess the correlation between papulopustular exanthema and patient prognosis and the incidence of EGFR gene mutations. Another objective was to create informational materials for patients with EGFR inhibitors skin toxicity, its prevention, treatment and recommended regime measures. Methods This was a prospective, open-label, uncontrolled study in which patients with non- small cell lung cancer stage III B and IV treated... 1 Abstrakt Úvod V posledních letech jsou do klinické praxe zaváděna nová onkologická léčiva s cílenými účinky na buněčné úrovni. Některé z těchto látek způsobují charakteristické reakce postihující kůži, kožní adnexa a sliznice. Skupinou s nejvýznamnějšími kožními reakcemi v klinické praxi jsou v současné době inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Papulopustulózní exantém je nejčastějším kožním nežádoucím účinkem EGFR inhibitorů. Může mít zásadní dopad na kvalitu života, být příčinou přerušení nebo i ukončení onkologické léčby, a tím zhoršení prognózy pacientů. Cíle práce Cílem práce bylo na souboru pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) určit výskyt, závažnost a období vzniku papulopustulózního exantému při léčbě erlotinibem. Dále pak určit vztah papulopustulózního exantému k prognóze pacientů a k výskytu EGFR mutací. Dalším cílem práce bylo vypracovat informační materiály pro pacienty léčené EGFR inhibitory popisující kožní změny, jejich prevenci, léčbu a doporučená režimová opatření. Metodika Šlo o prospektivní, otevřenou, nekontrolovanou studii, ve které byli od roku 2006 sledováni pacienti s nemalobuněčným plicním karcinomem stádia III B a IV léčení erlotinibem v jakékoli linii protinádorové léčby. U pacientů byl v měsíčních intervalech sledován vývoj základního... Available in a digital repository NRGL
Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby

1 Abstract Introduction In recent years, new oncological treatments with targeted effects on cellular level have been introduced into the clinical practice. Some of these agents can cause specific ...

Říčař, Jan; Cetkovská, Petra; Fínek, Jindřich; Salavec, Miloslav
Univerzita Karlova, 2018

Univerzita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti
Holečková, Marta Edith; Cuhra, Jaroslav; Kopeček, Michal; Pažout, Jaroslav
2018 - Czech
The orientation of Czechoslovakian foreign policy on Africa, Asia and Latin America took various forms after the World War II. Apart from economic and military cooperation, rising numbers of university scholarships offered to students from developing countries coming to Czechoslovakia are worth our attention. This resulted, together with increasing accent on support of emerging new states, in establishing of The University of 17th November in 1961 - a new university for foreign students. Due to the University, the Czechoslovakian society was for the first time confronted with growing numbers of ethnically and culturally different people. Along with the history of educational institution, this study focuses on the mutual coexistence of foreign students and broader society and on the general reception of the school. Founding of the University was also a Czechoslovak response to a trend developing at the time in some states of the Western European as well as in the Soviet Union where The Patrice Lumumba Friendship University was opened in 1960 in Moscow. The trend was based on a rather optimistic assumption that present-day students later become a part of newly arising elites and occupy important and powerful positions in the decolonized world. The Soviet Union and its satellites (not only... Zájem československé zahraniční politiky o Afriku, Asii a Latinskou Ameriku nabýval po skončení druhé světové války rozmanitých podob. Kromě různých forem hospodářské a vojenské spolupráce stojí za pozornost narůstající počet stipendií na československých vysokých školách pro studenty z rozvojových zemí, který spolu s rostoucím důrazem na podporu nově vznikajících států vyústil na počátku šedesátých let v založení nové vysoké školy pro zahraniční studenty, University 17. listopadu. Československá společnost byla díky této vysoké škole prvně konfrontována s větším množstvím etnicky a kulturně odlišných lidí. Kromě institucionálních dějin je vzájemné soužití zahraničních studentů s většinovou společností a recepce školy součástí této práce. Založení univerzity bylo mimo jiné reakcí na trend, rozvíjející se tehdy v některých západoevropských státech a také v Sovětském svazu, kde v roce 1960 vznikla Univerzita družby národů Patrice Lumumby. Trend byl založený na optimistickém předpokladu, že nynější studenti jsou budoucí součástí nově se rodících elit, které zaujmou důležité a vlivné posty v dekolonizovaném světě. Sovětský svaz a jeho satelity (kromě Československa také NDR a Bulharsko) kopírovaly tento trend a soutěž o sfěry vlivu ve světové politice získala také tento vědecký a akademický rozměr.... Keywords: třetí svět|zahraniční studenti|studená válka|vysoké školy|Universita 17. listopadu|komunistické Československo|translatologie; third world|foreign students|Cold war|universities|The University of 17th November|communist Czechoslovakia|translatology Available in a digital repository NRGL
Univerzita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti

The orientation of Czechoslovakian foreign policy on Africa, Asia and Latin America took various forms after the World War II. Apart from economic and military cooperation, rising numbers of ...

Holečková, Marta Edith; Cuhra, Jaroslav; Kopeček, Michal; Pažout, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Elektrická stabilita srdce při hypotermií navozených změnách plazmatické koncentrace K+ a modulaci autonomního nervového systému renální denervací.
Kudlička, Jaroslav; Kittnar, Otomar; Nováková, Marie; Danzig, Vilém
2018 - Czech
Malignant ventricular arrhythmias are a common cause of sudden cardiac death. Moderate therapeutic hypothermia (MTH) is routinely used in post-resuscitation care for anticipated neuroprotective effects. However, the safety of MTH in terms of the electrical stability of the heart has not been satisfactorily proved yet. Also, the increased sympathetic tone in patients with heart failure contributes to a higher incidence of malignant ventricular arrhythmias. The aim of this work was to verify the safety of MTH as regards the inducibility of ventricular fibrillation (VF) in the pig biomodel, especially in relation to spontaneous changes in the kalemia and QT interval. Furthermore, we assumed that renal denervation (RDN) could reduce the inducibility of VF. In the first part of the thesis, the extracorporeal cooling was introduced in fully anesthetized swine (n = 6) to provide MTH. Inducibility of VF was studied by programmed ventricular stimulation (8 basic stimuli with up to 4 extrastimuli) three times in each biomodel under the following conditions: during normothermia (NT), after reaching the core temperature 32 řC (HT) and after another 60 minutes of stable hypothermia (HT60). VF inducibility, effective ventricular refractory period (ERP), QTc interval, and potassium plasma level were measured. In... Maligní komorové arytmie jsou častou příčinou náhlé smrti srdeční. Mírná terapeutická hypotermie (MTH) je rutinně využívána v poresuscitační péči pro předpokládané neuroprotektivní účinky. Avšak bezpečnost MTH z hlediska elektrické stability srdce dosud nebyla uspokojivě prokázána. Také zvýšený tonus sympatického nervového systému u pacientů se srdečním selháním přispívá k vyššímu výskytu maligních komorových arytmií. Cílem této práce bylo ověření předpokladu bezpečnosti MTH stran vyvolatelnosti fibrilace komor (VF) na biomodelu prasete, zejména ve vztahu ke spontánním změnám kalemie a QT intervalu. Dále jsme předpokládali, že renální denervace (RDN) by mohla snížit vyvolatelnost VF u biomodelu prasete. V první části práce bylo použito 6 biomodelů, u kterých byla v celkové anestezii navozena MTH pomocí mimotělního oběhu. Vyvolatelnost VF byla studována programovanou ventrikulární stimulací z hrotu pravé komory (8 základních stimulů s dalšími až 4 extrastimuly) vždy třikrát u každého biomodelu za následujících podmínek: během normotermie (NT), po dosažení teploty jádra 32 řC (HT) a po dalších 60 minutách stabilní hypotermie (HT60). Byla měřena vyvolatelnost VF, efektivní refrakterní perioda komor (ERP), interval QTc a kalemie. V druhé části práce byla stejnou metodikou provedena kontrolovaná... Keywords: fibrilace komor; mírná terapeutická hypotermie; renální denervace; hypokalemie; QT interval; ventricular fibrillation; mild therapeutic hypothermia; renal denervation; hypokalemia; QT interval Available in a digital repository NRGL
Elektrická stabilita srdce při hypotermií navozených změnách plazmatické koncentrace K+ a modulaci autonomního nervového systému renální denervací.

Malignant ventricular arrhythmias are a common cause of sudden cardiac death. Moderate therapeutic hypothermia (MTH) is routinely used in post-resuscitation care for anticipated neuroprotective ...

Kudlička, Jaroslav; Kittnar, Otomar; Nováková, Marie; Danzig, Vilém
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj pojetí světové duše u Henryho Mora
Joseph, Jacques; Hladký, Vojtěch; Nejeschleba, Tomáš; Hill, James
2018 - Czech
The main goal of this thesis is to describe the evolution of the concept of a world soul in the thought of Cambridge Platonist Henry More (1614-1687). However, this topic is discussed within the broader context of early modern philosophy and the birth of modern science. The philosophy of Henry More presents a very interesting confrontation between Renaissance Neo-Platonism and Cartesianism, early modern mechanicism and the newest scientific discoveries of his age, the notion of a world soul being exactly the point where all these thought currents meet. The classical conception of a platonic world soul in More's early thought later becomes the Spirit of Nature, a principle complimentary to mechanicism (and at the same time acting as its metaphysical foundation). Yet in order for the regularity of such phenomena as gravitation to be guaranteed, the Spirit of Nature has to be rid of any conscience and will of its own. However, besides this tendency to "strip" the world soul of its personal aspects, leading ultimately to the notion of a completely impersonal natural law, a deeper analysis of certain aspects of More's philosophical system shows also a determination to preserve the broader connections that tie the classical notion of a world soul to a specific world picture that does not necessarily fit... Hlavním cílem práce je popsat vývoj pojetí světové duše u cambridgeského platonika Henryho Mora (1614-1687), toto téma je však zároveň zpracováno v širších souvislostech raně novověké přírodní filosofie a zrodu moderní vědy. Henry More je myslitelem, v jehož díle se velmi podnětným způsobem střetávají renesanční novoplatonismus s karteziánstvím, raně novověkým mechanicismem a nejnovějšími vědeckými objevy jeho doby. Právě pojem světové duše je přitom bodem, kde dochází k tomuto setkání. Z klasického pojetí novoplatónské světové duše se v Morově pozdější tvorbě stává Spirit of Nature, princip doplňující (a metafyzicky zakládající) mechanické interakce. Zároveň však (aby byla zachována zákonitá pravidelnost takových jevů, jako je gravitace) musí být tento Spirit of Nature zbaven jakéhokoli vlastního vědomí a vůle. Vedle tohoto pohybu "ochuzení" světové duše vytyčujícího cestu, jež vposled povede k pojmu zcela odosobněného přírodního zákona, však hlubší analýza jistých aspektů Morova filosofického systému odhalí i snahu uchovat také širší přesahy klasického pojetí světové duše, jakkoli na první pohled do intencí raně novověkého paradigmatu příliš nezapadají. První a nejobsáhlejší kapitola z historického hlediska podrobně popisuje Morův myšlenkový vývoj vedoucí od hypostaze Psýché (ztotožněné s Duchem... Keywords: filosofie vědy; filosofie 17. století; Henry More; světová duše; platonismus; imaginace; Isaac Newton; dualismus; philosophy of science; 17th century philosophy; Henry More; world soul; Platonism; imagination; Isaac Newton; dualism Available in a digital repository NRGL
Vývoj pojetí světové duše u Henryho Mora

The main goal of this thesis is to describe the evolution of the concept of a world soul in the thought of Cambridge Platonist Henry More (1614-1687). However, this topic is discussed within the ...

Joseph, Jacques; Hladký, Vojtěch; Nejeschleba, Tomáš; Hill, James
Univerzita Karlova, 2018

Tři eseje o trhu s elektřinou
Luňáčková, Petra; Janda, Karel; Tashpulatov, Sherzod; Knápek, Jaroslav; Möst, Dominik
2018 - English
DISSERTATION - Abstract in English Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 This thesis consists of three papers that share the main theme - energy. The articles introduce characteristics and behavior of electricity focusing on its unique properties. The dissertation aims at the Czech electricity market and analyzes also highly discussed solar power plants. The first article studies long term memory properties of electricity spot prices through the detrended fluctuation analysis, as electricity prices are dominated by cycles. We conclude that Czech electricity prices are strongly mean reverting yet non-stationary. The second part of the dissertation investigates possible asymmetry in the gas - oil prices adjustment. Oil prices determine the price of electricity during the times of peak demand, as the reaction of power plants fueled by oil is quick but marginal costs are high. We chose the gasoline - crude oil relationship known as "rockets and feathers" effect and offer two new tests to analyze such type of relationship as we believe that error correction model is not the most suitable tool. Analyzing international dataset we do not find statistically significant asymmetry. The third study assesses the impact of renewable energy sources, solar plants in... DISSERTATION - Abstract in Czech Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 Tuto disertaci tvoří tři články propojené společným ústředním tématem - elektřinou. Všechny kapitoly se soustředí na vlastnosti cen elektřiny a popisují jejich chování a jedinečné rysy. Disertace je zaměřena na elektřinu v českých podmínkách a věnuje se také, u nás velmi rozšířeným, solárním elektrárnám. První článek zkoumá přítomnost dlouhé paměti na cenách elektřiny obchodované na českém denním spotovém trhu s využitím metody DFA, která se hodí pro časové řady s cyklickým chováním. Analyzované ceny mají tendenci se vracet ke své střední hodnotě, ale přitom jsou nestacionární. Druhý článek se věnuje asymetrickému přizpůsobování cen, analyzuje chování a vzájemné přizpůsobování cen ropy a benzínu známé pod označením "rockets & feathers". V očích veřejnosti roste cena benzínu rychlejším tempem, než klesá v porovnání s poklesem ceny ropy. Domníváme se, že error correction model, který se v těchto případech běžně používá, není nejvhodnější, a proto navrhujeme nový přístup k testování asymetrie. Námi navržené testy asymetrické přizpůsobování cen ropy a benzínu neukazují. Třetí článek je zaměřen na dopad obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren, na ceny elektřiny. Cílem je ověřit... Keywords: elektřina; dlouhá paměť; rockets and feathers; asymetrické přizpůsobování cen; fotovoltaika; obnovitelné zdroje; merit order efekt; electricity; long memory; rockets and feathers; asymmetric price adjustment; photovoltaics; renewables; merit order effect Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o trhu s elektřinou

DISSERTATION - Abstract in English Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 This thesis consists of three papers that share the main theme - energy. ...

Luňáčková, Petra; Janda, Karel; Tashpulatov, Sherzod; Knápek, Jaroslav; Möst, Dominik
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases