Number of found documents: 12157
Published from to

Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)
Válová, Karolina; Grauová, Šárka; Burianová, Zuzana; Špánková, Silvie
2018 - Czech
The dissertation under the title Transformations of the Concept of House (An Analysis of the House in the 20th Century Portuguese Novel) endeavours to map the concept, portrayal and primarily the transformations of the space of a house, which is at the same time interpreted as an archetypical space universal in the 20th century Portuguese novel. Following the introduction and a summary of various literary theory approaches to the analysis of a house, Chapter 2 focuses in particular on a topological analysis and an analysis of the symbolic space. The topos of the house is fundamental for thematology and literary topology. A house, representing either a dwelling place, a temporary refuge or a home, is an essential space in the majority of literary stories; it is a certain static counterpart to a literary character, it forms their background or represents an aim to which they are heading. Its organization may reflect a character's nature or emphasize a significant contradiction between the space and the human being inhabiting it. As the role, function, form and significance of a literary character and of other constitutive elements of a narrative text were transformed in the course of the 20th century, the concept of the space of a house also underwent significant changes. Chapter 3 of the... Disertační práce s názvem Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století) mapuje pojetí, zobrazení a především proměny prostoru domu, pojímaného též jako archetypální prostorová univerzálie v portugalském románu 20. století. Po úvodu a shrnutí heterogenních literárně-teoretických přístupů k analýze domu se ve druhé kapitole soustředí zejména na topologický rozbor a dále na rozbor symbolického prostoru. Pro tematologii a literární topologii je topos domu stěžejní. Ať už ve smyslu lidského obydlí, dočasného útočiště nebo naopak domova, je dům esenciálním prostorem většiny literárních příběhů, je jakýmsi statickým protějškem postavy, tvoří její zázemí či naopak cíl jejího směřování. Ve způsobu svého uspořádání může odrážet charakter postavy nebo zdůraznit významný rozpor mezi prostorem a bytostí, která jej obývá. V průběhu 20. století, v souvislosti s tím, jak se proměňuje role, funkce, podoba i význam literární postavy i ostatních konstitutivních prvků narativního textu, dochází k výrazným proměnám i v pojetí prostoru domu. Těmito proměnami se zabývá třetí kapitola práce, která v diachronním náhledu představuje vybrané autory portugalské prózy, v jejichž dílech se objevuje dům v podobě výrazného prostorového toposu. Obsahem následujících tří kapitol je již vlastní podrobný literárněvědný... Keywords: portugalská próza 20. století|neorealismus|existencialismus|postmodernismus|román|prostor|dům|rodové sídlo|rod|Gândara|Karafiátová revoluce|slovo|cesta|symbol|Carlos de Oliveira|Vergílio Ferreira|Lídia Jorge; 20th century Portuguese novel|neorealism|existentialism|postmodernism|novel|space|house|family seat|family|Gândara|Carnation Revolution|word|journey|symbol|Carlos de Oliveira|Vergílio Ferreira|Lídia Jorge Available in a digital repository NRGL
Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)

The dissertation under the title Transformations of the Concept of House (An Analysis of the House in the 20th Century Portuguese Novel) endeavours to map the concept, portrayal and primarily the ...

Válová, Karolina; Grauová, Šárka; Burianová, Zuzana; Špánková, Silvie
Univerzita Karlova, 2018

Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století
Rezek, Michal; Gregor, Vít; Tichá, Libuše; Bezděk, Jiří
2018 - Czech
The work "Significant personalities of the Czech piano pedagogy of the twentieth century" is part of a long-term research focused on Czech piano pedagogy and its development in the twentieth century. The individual chapters deal with pedagogical competencies of prominent personalities of our piano pedagogy, taking into account the tradition and interdependence of secondary and tertiary education focused on the natural cultural metropolis of Prague and Brno. Part of this is the history of the establishment and activity of individual musical institutes. Biographical medallions are devoted to significant personalities with data of their own artistic development, concert and pedagogical activities, used pedagogical methods and the results of their work, including the most successful pupils. The work also includes the activities of pedagogues within the long-term work at other conservatories as well as personalities of Czech pedagogy who have been educated at our institutes but worked abroad. Based on the summary of all the acquired knowledge, an outline of generation continuity and development of the Czech piano pedagogy of the twentieth century is elaborated. KEY WORDS piano, pedagogue, personality, piano school, Czech piano pedagogy, teaching methods. Práce "Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století" je součástí dlouhodobého výzkumu zaměřeného na českou klavírní pedagogiku a její vývoj ve dvacátém století. Jednotlivé kapitoly se zaobírají pedagogickou působností významných osobností naší klavírní pedagogiky, s ohledem na tradici a provázanost sekundárního a terciálního vzdělávání zaměřeného na přirozené kulturní metropole Prahu a Brno. Součástí je i historie vzniku a činnosti jednotlivých hudebních ústavů. Významným osobnostem jsou věnovány biografické medailony s údaji o jejich vlastním uměleckém vývoji, koncertní a pedagogické činnosti, užívanými pedagogickými metodami a výsledky jejich práce, včetně uvedení nejúspěšnějších žáků. Práce obsahuje ve stručném výběru i činnost pedagogických osobností v rámci dlouhodobější působnosti na ostatních konzervatořích a také osobnosti české pedagogiky, které byly vzdělány na našich ústavech, avšak dlouhodobě působící v zahraničí. Na základě souhrnu všech získaných poznatků je vypracován nástin generační kontinuity a vývoje české klavírní pedagogiky dvacátého století. KLÍČOVÁ SLOVA klavír, pedagog, osobnost, klavírní škola, česká klavírní pedagogika, vyučovací metody. Available in a digital repository NRGL
Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století

The work "Significant personalities of the Czech piano pedagogy of the twentieth century" is part of a long-term research focused on Czech piano pedagogy and its development in the twentieth century. ...

Rezek, Michal; Gregor, Vít; Tichá, Libuše; Bezděk, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

La Lozana andaluza a literární kánon
Holub, Jiří; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Bellón Aguilera, José Luis; Prokop, Josef
2018 - Czech
The theme of the dissertation is the important piece of 16th century Spanish prose, Retrato de la Lozana andaluza (Portrait of Lozana: The Lusty Andalusian Woman) by Francisco Delicado. Published anonymously in Venice around the year 1530, it fell into obscurity for the next three hundred years. The only known copy was discovered in the middle of the 19th century in Vienna. Over the next hundred and fifty years this literary curiosity gradually became recognized as an integral part of the Spanish literary canon. Still, the research of La Lozano andaluza continues to feature blank spaces and unresolved issues, and is at the same time characterized by its conflicting nature and the absence of a generally accepted consensus. The introduction of the thesis summarizes and evaluates the state and condition of present-day research and outlines the general problems of the literary canon and its exploration through the concept of a philological field. The aim of the first part of the thesis is to present all verified editing data and to focus on those aspects of the work that have been neglected. These include the typography and iconography of the original publication, the narrative structure and the overview and nature of the general meaning-making principles. Delicado's peculiar use of language, his... Tématem disertační práce je významné prozaické dílo španělské literatury 16. století Retrato de la Lozana andaluza Francisca Delicada. Bylo anonymně vydáno kolem roku 1530 v Benátkách a poté na tři sta let upadlo v zapomnění. Jeho jediný známý exemplář byl objeven až v polovině 19. století ve Vídni. V průběhu následujících sto padesáti let se z literární kuriozity postupně stalo uznávané dílo španělského literárního kánonu. Přesto bádání o La Lozana andaluza stále vykazuje bílá místa a nevyřešené otázky a zároveň se vyznačuje konfliktní povahou a absencí všeobecně přijímaného konsenzu. V úvodu práce je stav současného bádání shrnut a zhodnocen a je nastíněna obecná problematika literárního kánonu a jeho zkoumání prostřednictvím konceptu filologického pole. Cílem první části práce je uvést všechny ověřené ediční údaje a zaměřit se na ty aspekty díla, které byly více méně opomíjeny. Jedná se o typografii a ikonografii původního tisku, narativní strukturu a přehled a povahu obecných významotvorných principů. Zvlášť jsou analyzovány Delicadova ozvláštňující práce s jazykem, specifické strukturní využití a tematizace předjímání budoucnosti a novátorské metafikční strategie. Na konci této části práce jsou představeny ostatní Delicadovy texty a všechny pozitivní údaje, které o jeho životě máme k... Keywords: Retrato de la Lozana andaluza|Francisco Delicado|španělská literatura|16. století|literární kánon|filologické pole; Retrato de la Lozana andaluza|Francisco Delicado|Spanish literature|16th century|literary canon|philological field Available in a digital repository NRGL
La Lozana andaluza a literární kánon

The theme of the dissertation is the important piece of 16th century Spanish prose, Retrato de la Lozana andaluza (Portrait of Lozana: The Lusty Andalusian Woman) by Francisco Delicado. Published ...

Holub, Jiří; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Bellón Aguilera, José Luis; Prokop, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy
Nečasová, Jindra; Bezděk, Jiří; Kodejška, Miloš; Jenčková, Eva
2018 - Czech
The Artistic Contribution of the Musical Component of Libuše Kurková's Pedagogical Work in the System of Music and Movement Education ABSTRACT The dissertation The Artistic Contribution of the Musical Component of Libuše Kurková's Pedagogical Work in the System of Music and Movement Education is a musical theoretical and musical pedagogical reflection, dealing first of all with the compositions by contemporary Czech authors linked with Libuše Kurková's choreographies. It is a musical component of movement games, dance choreographies, book publications and methodical manuals, radio programs for children, artistic documents, etc. It highlights the typical features of Libuše Kurková's pedagogical work, its novelty and its originality. It shows that she was ahead of her time, anticipating current musical pedagogical theories and conclusions from the research in the relation between music and movement. The dissertation brings the musical analysis of Zdeněk Lukáš's unpublished manuscripts. Of course, it also focuses on published compositions of the whole musical component of Libuše Kurková's work (P. Eben, Z. Lukáš, J. N. Nardelli etc.) as well as on her colourful texts and original ideas how to use them. As has been said, the work of Libuše Kurková is a certain phenomenon of the time, and it is therefore most... Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy The Artistic Contribution of the Musical Component of Libuše Kurková's Pedagogical Work in the System of Music and Movement Education ABSTRAKT Disertační práce Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy je hudebně teoretickou a hudebně pedagogickou reflexí, zabývající se v prvé řadě skladbami soudobých českých autorů ve spojení s choreografiemi Libuše Kurkové. Jedná se o hudební složku pohybových her, tanečních choreografií, knižních publikací i metodických příruček, rozhlasových pořadů pro děti, též o umělecký dokument apod. Vyzdvihuje typické znaky pedagogické práce Libuše Kurkové, její novátorství a originalitu, kde jako by předběhla svou dobu, anticipovala některé současné hudebně pedagogické teorie i závěry z oblasti výzkumu vztahu hudba - pohyb. Disertace zveřejňuje výsledky bádání analytickými metodami hudebního rozboru skladeb dosud nikým nepublikovaných rukopisů Zdeňka Lukáše, všímá si samozřejmě i publikovaných skladeb celé hudební složky díla Libuše Kurkové (P. Eben, Z. Lukáš, J. N. Nardelli atd.) i barvitých textů Libuše Kurkové a jejích originálních nápadů využití. Jak již bylo řečeno, dílo Libuše Kurkové je určitým fenoménem doby, a proto... Available in a digital repository NRGL
Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové v systému hudebně pohybové výchovy

The Artistic Contribution of the Musical Component of Libuše Kurková's Pedagogical Work in the System of Music and Movement Education ABSTRACT The dissertation The Artistic Contribution of the Musical ...

Nečasová, Jindra; Bezděk, Jiří; Kodejška, Miloš; Jenčková, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulostomie III. komory
Krejčí, Tomáš; Řehák, Svatopluk; Krahulík, David; Brichtová, Eva
2018 - Czech
Early diagnosis of the failure of endoscopic third ventricolostomy Aim of the study: The aim of the study is to determine the risk of ETV failure based on the presence or absence of radiological indications of third chamber deformation (bowing of the third chamber) on preoperative MR brain scans in patients with obstructive hydrocephalus. Additionally evaluating extend of the bowing, patients age, regression of bowing following successful ETV, etiology, degree of prematurity of newborns, persistence and character of clinical symptoms and other factors. Type of the study: Prospective clinical study. The data set and methodology: Data set comprised 157 patients with obstructive hydrocephalus operated on Neurosurgical clinic of University Hospital Ostrava between January 2008 and December 2016. The follow up duration was at least 3 months. From this cohort we were able to determine effect of bowing on ETV outcome in 135 patients. Of these patients, 70 were adults, 27 were children between 7 months and 16 years of age and 38 were infants under 6 months. From 38 infants under 6 months were 22 severe premature newborns, 9 moderately premature newborns and 7 mildly premature newborns. The extend of the bowing was determine in the range 3 - 14 mm. Results: ETV was noted as successful in 84 cases (62%). Statistical... Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. komory Cíl studie: Cílem práce je posoudit riziko selhání ETV na základě přítomnosti či absence radiologických známek deformace III. komory (bowingu III. komory) na předoperačním MR mozku u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Současně hodnotíme vliv velikosti bowingu III. komory, ústup bowingu po úspěšné ETV, věk pacientů, etiologii hydrocefalu, stupeň nedonošenosti, délku trvání a charakter klinických potíží a další faktory. Typ studie: Prospektivní klinická studie. Soubor a metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti s obstrukčním hydrocefalem operovaní na Neurochirurgické kllinice FN Ostrava v období od ledna 2008 do prosince 2016. Minimální doba sledování byla 3 měsíce. V tomto období bylo operováno 157 pacientů. Do souboru studujícího vliv bowingu III. komory bylo zahrnuto 135 patientů. Z tohoto souboru bylo 70 pacientů dospělých, 27 dětí stáří 7 měsíců - 16 let a 38 dětí stáří méně jak 6 měsíců. Z 38 dětí mladších 6 měsíců jich bylo 22 s těžkým stupněm nedonošenosti, 9 se středním a 7 s lehkým stupněm nedonošenosti nebo fyziologických novorozenců. Velikost bowingu byla zjištěna v intervalu od 3 - 14 mm Výsledky: Úspěch ETV byl zaznamenán v 84 případech (62 %). Statistickou analýzou souboru jsme povtrdili, že přítomnost bowingu... Available in a digital repository NRGL
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulostomie III. komory

Early diagnosis of the failure of endoscopic third ventricolostomy Aim of the study: The aim of the study is to determine the risk of ETV failure based on the presence or absence of radiological ...

Krejčí, Tomáš; Řehák, Svatopluk; Krahulík, David; Brichtová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století
Bartásková, Pavla; Štajnerová, Petra; Křížová, Markéta; Hjelde, Arnstein
2018 - English
The thesis presents the development and changes of the Norwegian written standard in the United States during the second half of the 19th century and the first half of the 20th century. The research is based on the material from the newspapers published by the Norwegian immigrant community in the United States. For the purpose of the analyses, three leading Norwegian written newspapers (Decorah-Posten, Skandinaven, Minneapolis Tidende; commonly known as The Big Three) were selected. The development of Norwegian is documented from the perspective of language management and its theory. The first part of the analyses deals with the influence of English as the dominant language of the area on the written Norwegian. Morphological and orthographic integration of English loanwords as well as the most affected fields of the immigrants' lexicon are discussed in this part. The second view monitors the impact of the spelling reform codified in 1907 in Norway on the written standard of the immigrants in the United States and its extent. Features such as voiced/voiceless occlusives, plural and preterite forms, use of double consonants and font are studied in the newspaper material. The individual research points give a general view on the topic of the written Norwegian as used by the immigrants in their press.... Disertační práce je zaměřena na vývoj psané norštiny na území Spojených států amerických v období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Jako výchozí materiál pro dokumentaci jazykových změn byla použita periodika vydávaná norskými imigranty. Pro výzkum byly vybrány tři nejvýznamnější norsky psané deníky vydávané v USA (Decorah-Posten, Skandinaven, Minneapolis Tidende), souhrnně označované jako The Big Three. Vývoj norštiny na území USA je monitorován z perspektivy jazykového managementu a jeho teorie. První část analýz se zabývá vlivem angličtiny jako dominantního jazyka v dané oblasti na psanou norštinu. Výzkum mapuje objem anglických výpůjček, nejvíce zasažené oblasti slovní zásoby a postup morfologické a ortografické integrace anglických slov do psané norštiny. V druhé části výzkumu je sledováno, jakým způsobem a v jaké míře se byla v daných novinách reflektována jazyková reforma přijatá v Norsku v roce 1907, která kodifikovala nové pravopisné a morfologické tvary. Mezi prvky, které byly analyzovány v materiálu z novin, byly zařazeny tvary pro množné číslo a préteritum, užívání dvojitých konsonantů, typ písma a další specifika psaného jazyka daného období. Jednotlivě rozpracované výzkumné body podávají celkový pohled na norštinu užívanou imigranty v jejich tištěných médiích.... Keywords: psaná norština|norská imigrace|norské noviny|pravopisné reformy|anglické výpůjčky|jazykový management; written Norwegian|Norwegian immigration|Norwegian newspapers|spelling reforms|English loanwords|language management Available in a digital repository NRGL
Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století

The thesis presents the development and changes of the Norwegian written standard in the United States during the second half of the 19th century and the first half of the 20th century. The research ...

Bartásková, Pavla; Štajnerová, Petra; Křížová, Markéta; Hjelde, Arnstein
Univerzita Karlova, 2018

Časná volumetrie mozkových metastáz ošetřených CyberKnife
Reguli, Štefan; Řehák, Svatopluk; Jančálek, Radim; Kalita, Ondřej
2018 - Czech
The CyberKnife is a device for frameless whole-body radiosurgery using image guided robotic technology and linear accelerator as a photon source. It was introduced in USA in 2001. First CyberKnife device in eastern ad middle Europe was installed in Faculty hospital Ostrava in 2010. So we were given a chance do use the most recent technology in treating oncological patients. Brain metastases are an important and frequently treated indication in modern radiosurgery. This non-invasive method offers good local control with minimum toxicity and repeability of the treatment. Biological aspect and dose delivery is equivalent to devices using framed stereotaxis and cobalt as radiation source (Gamma Knife). The difference is in technological performance. The ability of fraccionated therapy with CyberKnife enables radiotherapy of larger tumours. Patients treated with CyberKnife for metastatic brain disease are checked with repeated magnetic resonance imaging (MRI) to to figure out the growth of treated tumours and/or apperance of new lesions. In our prospective study we measure the volume of brain metastases on MRI with use of computer -assisted volumetry. We evaluate the predictive value of volumetric changes on MRI exams 6 weeks and 12 weeks post radiosurgery respectively. The aim was to identify high-risk... Souhrn CyberKnife je přístroj pro bezrámovou celotělovou radiochirurgii využívající obrazem řízenou robotickou technologii s lineárním akcelerátorem jako zdrojem fotonů. Do praxe byl zaveden v roce 2001 v USA. První přístroj tohoto typu ve střední a východní Evropě byl instalován ve Fakultní nemocnici v Ostravě v roce 2010. Dostali jsme tak možnost využívat nejmodernější technologii k léčbě onkologických pacientů. Mozkové metastázy představují důležitou a častou indikací pro moderních radiochirurgii. Tato neinvazivní metoda nabízí dobrou lokální kontrolu s minimální toxicitou a možností opakování ozáření. Biologická podstata léčby i rozložení aplikované dávky je totožné s přístroji využívajícími rámovou stereotaxi a kobalt jako zdroj záření (gama nůž). Rozdíly jsou v technologickém provedení. Využití hypofrakcionované léčby CyberKnife umožňuje ošetřit i objemnější léze. Pacienti léčeni ozářením CyberKnife pro mozkovou metastázu jsou kontrolováni opakovanými vyšetřeními magnetickou rezonancí (MRI) s cílem vyloučit růst ozářených metastáz či výskyt nových ložisek. V naší prospektivní studii vyhodnocujeme velikost metastatických ložisek na MRI s využitím počítačově asistované volumetrie, přičemž srovnáváme prediktivní hodnotu objemových změn zachycených vyšetřením MRI v 6. resp. 12. týdnu po radiochirurgické... Available in a digital repository NRGL
Časná volumetrie mozkových metastáz ošetřených CyberKnife

The CyberKnife is a device for frameless whole-body radiosurgery using image guided robotic technology and linear accelerator as a photon source. It was introduced in USA in 2001. First CyberKnife ...

Reguli, Štefan; Řehák, Svatopluk; Jančálek, Radim; Kalita, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Dufek, Ondřej; Šebesta, Karel; Cvrček, Václav; Mrázková, Kamila
2018 - Czech
The thesis deals with language ideologies in Czech public discourse. After introducing its topic, motivation and structure in the opening chapter, it devotes the second chapter to a thorough analysis of the research field of language ideologies. It presents various ways of defining them, two different approaches to them and a few key features which characterize language ideologies. The relation of language ideologies and other related notions is outlined, possibilities and ways of investigation are surveyed. Some remarks focus on existing lists or glossaries of language ideologies. The core of this chapter is an original, complex definition of language ideologies grounded in a critical reflection of approaches up to now. The third chapter summarizes relevant existing findings and on that basis, it formulates the main aim of the thesis - to make a contribution to knowledge on the foundations and ways of conceptualizing language in Czech public discourse. The fourth chapter elaborates the methodological frame of the thesis. Critical discourse analysis is chosen as a basis - its basics are summarized, main critical comments are considered and a partial solutions are proposed in use of corpus linguistics' tools. Another part of this chapter concerns with keyness as one of the dominant principles used... Disertační práce se zabývá jazykovými ideologiemi v českém veřejném diskurzu. Po úvodní kapitole představující téma, motivaci a rozvržení práce se v druhé kapitole věnuje důkladnému rozboru výzkumné oblasti jazykových ideologií. Představuje různé varianty jejich vymezování, dva rozdílné přístupy k nim a několik klíčových rysů, které jazykové ideologie charakterizují. Načrtává se zde vztah jazykových ideologií k dalším příbuzným pojmům, mapují se možnosti a způsoby výzkumu v této oblasti a několik poznámek se věnuje i existujícím výčtům jazykových ideologií. Jádrem kapitoly je vlastní, komplexní definice jazykových ideologií opřená o kritickou reflexi dosavadních přístupů. Třetí kapitola shrnuje relevantní existující poznatky a na tomto základě formuluje hlavní cíl práce - na základě analýzy a interpretace jejích výsledků přispět k poznání východisek a způsobů konceptualizace jazyka v českém veřejném diskurzu. Čtvrtá kapitola rozpracovává metodologický rámec práce. Jako východisko volí kritickou analýzu diskurzu - shrnuje její základy, reflektuje hlavní dosavadní kritické výtky vůči tomuto přístupu a jako jejich částečné řešení navrhuje využití nástrojů korpusové lingvistiky. Druhá část kapitoly je věnována konceptu klíčovosti jako jednomu z hlavních principů využívaných v korpusových analýzách... Keywords: jazykové ideologie|český veřejný diskurz|jazykové zákony|kritická analýza diskurzu|korpusová kritická analýza diskurzu|korpusová lingvistika|klíčovost|analýza klíčových slov|log-likelihood|Cohenovo d|#LancsBox; language ideologies|Czech public discourse|language bills|critical discourse analysis|corpus-assisted critical discourse analysis|corpus linguistics|keyness|keyword analysis|lok-likelihood|Cohen's d|#LancsBox Available in a digital repository NRGL
Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu

The thesis deals with language ideologies in Czech public discourse. After introducing its topic, motivation and structure in the opening chapter, it devotes the second chapter to a thorough analysis ...

Dufek, Ondřej; Šebesta, Karel; Cvrček, Václav; Mrázková, Kamila
Univerzita Karlova, 2018

Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů
Hurychová, Hana; Šklubalová, Zdeňka; Vetchý, David; Zámostný, Petr
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Ing. Hana Hurychová Supervisor: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Study of static and dynamic flow properties of pharmaceutical excipients Flow properties are among the most significant characteristics of pharmaceutical materials. Recent modern technologies allow preparation of particles with modified surface properties and flow behaviour for the conventional as well as new excipients. In this work, the static (compressibility index, Hausner ratio, angle of repose, shear testing) and dynamic (flow rate, avalanche testing) flow properties of a wide variety of excipients, their particle size fractions and selected model mixtures were evaluated. In particular, attention was paid to modelling of the flow rate by the equation prospectively suitable for use in the standardization of flow testing in pharmaceutical technology. The power equation in which the equation parameter is a direct prediction of the flow rate through an orifice having a unit diameter is recommended. The basic granulometric characteristics of particles were completed with the particle fractal dimension (pDF) and the bulk fractal dimension (bDF). Although a relatively strong correlation between the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Kandidát: Ing. Hana Hurychová Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů Sypné vlastnosti patří mezi významnou charakteristiku farmaceutických materiálů. Současné moderní technologie umožňují přípravu částic s odlišnou povrchovou úpravou a modifikovanými tokovými vlastnostmi jak u tradičních, tak i nových excipientů. V této práci byly hodnoceny statické (index stlačitelnosti, Hausnerův poměr, sypný úhel, smykové testování) a dynamické (rychlost sypání, lavinové testování) sypné vlastnosti široké škály pomocných látek, jejich velikostních frakcí a vybraných modelových směsí. Pozornost byla věnována především modelování rychlosti sypání rovnicí potenciálně vhodnou pro využití ke standardizaci testování sypnosti ve farmaceutické technologii. Je doporučena mocninná rovnice, ve které je parametr rovnice přímou predikcí rychlosti sypání jednotkovým otvorem. Základní granulometrické charakteristiky částic byly rozšířeny o fraktální dimenzi částic (particle fractal dimension, pDF) a práškové vrstvy (bulk fractal dimension, bDF). Komplexní charakter toku partikulárních materiálů prozatím neumožnil vyvození... Available in a digital repository NRGL
Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Ing. Hana Hurychová Supervisor: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of Doctoral ...

Hurychová, Hana; Šklubalová, Zdeňka; Vetchý, David; Zámostný, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu
Kozlovcev, Petr; Přikryl, Richard; Hladil, Jindřich; Škvára, František
2018 - Czech
Natural hydraulic lime and natural cement have been used in the building industry for centuries. These inorganic hydraulic binders are called "traditional" or "alternative" because they can, in some cases, substitute modern Portland cement. The recent increased interest in these binders is due not only to their use in restoration practices, but also because their production and use is less energetically demanding than in modern cements. Historically, many types of hydraulic binders were produced in the regions of Bohemia and Moravia. However, much information has been lost about their manufacturing process, which raw materials were used, and we are uncertain of the exact character and properties of the burned material. To date, studies have only addressed the impact of the chemical composition of raw material on the parameters of the burned material - all this is well known for Portland cement, much less for other types of hydraulic binders. The aim of this dissertation was to study the various types of raw materials (limestone containing non- carbon admixtures) and to understand the characteristics of their respective hydraulic lime and natural cement. This was done by analyzing the impact of conditions (highest achieved burning temperature and time of burning) and the mineral and chemical... Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement jsou anorganická hydraulická pojiva využívaná ve stavebnictví již po řadu staletí. Z tohoto důvodu bývají často označována jako "tradiční" či "alternativní", neboť představují možnou variantu k dnes běžně používanému portlandskému cementu. Přírodní hydraulické vápno a přírodní cement ale nejsou příliš často využívány v moderním stavitelství, významnější využití nalézají při opravách historických památek a v restaurátorství. Navíc, environmentální dopad jejich výroby je nižší, než při produkci klasických typů cementů. V Čechách a na Moravě se v minulosti na řadě míst vyráběly různé typy těchto hydraulických pojiv. Bohužel se dodnes nedochovalo příliš mnoho informací o tehdejších surovinách i technologickém postupu jejich zpracování. Stejně tak nejsou zcela přesně známy a popsány mnohé specifické vlastnosti a fázové složení vypáleného materiálu. Z těchto důvodů se tématem přírodního hydraulického vápna a přírodního cementu zabývala předkládaná studie. Cílem této disertační práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především obsahem a distribucí... Keywords: vápenec; hydraulické vápno; přírodní cement; jílové minerály; složení; experimentální výpal; limestone; hydraulic lime; natural cement; clay minerals; composition; experimental burning Available in a digital repository NRGL
Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu

Natural hydraulic lime and natural cement have been used in the building industry for centuries. These inorganic hydraulic binders are called "traditional" or "alternative" because they can, in some ...

Kozlovcev, Petr; Přikryl, Richard; Hladil, Jindřich; Škvára, František
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases