Number of found documents: 12652
Published from to

Orchideje jako model studia ekofyziologických adaptací mykoheterotrofních rostlin
Ponert, Jan; Lipavská, Helena; Gryndler, Milan; Chrtek, Jindřich
2018 - Czech
Perhaps all orchids are mycotrophic at early developmental stages, while majority of species photosynthesize at adulthood and only about 200 species remain fully mycotrophic for the whole life. Mycotrophy affects orchids at many levels. In this thesis, I focus on four aspects of orchid biology, which could be connected with mycotrophy: (i) systematics, (ii) genome size and endoreduplication, (iii) regulation of seed germination and (iv) mechanism of transfer of carbon and energy from fungi to orchids. There are over 27,000 recently recognized orchid species, nevertheless new ones are still discovering and old ones are revisiting. In this work I present a description of new species, Cleisostoma yersinii, and its morphological, anatomical, ecological and systematic characterization. Phylogeny reconstruction confirmed relationship with C. birmanicum. In the subtribe Podochileae, I reappraised the genus Campanulorchis to establish monophyletic but also morphologically defined group. For both abovementioned genera I prepared the artificial identification key. In the genus Dactylorhiza I revised taxa present in our country and I prepared an identification key which firstly mentions D. maculata subsp. elodes from Czech Republic. Orchid species diversity is probably reflected in genome structure. Results... Patrně všechny orchideje jsou mykotrofní v časných fázích svého vývoje, ale později začíná většina druhů fotosyntetizovat a jen zhruba 200 druhů orchidejí zůstává plně mykotrofní po celý život. Mykotrofie ovlivňuje orchideje na mnoha úrovních. V této práci se zaměřuji na čtyři aspekty biologie orchidejí, které mohou být mykotrofií ovlivněny: (i) systematika, (ii) velikost genomu a endoreduplikace, (iii) regulace klíčení semen a (iv) mechanismus přenosu uhlíku a energie z hub do orchidejí. Dnes je známo přes 27 000 druhů orchidejí, ale neustále jsou objevovány další a předchozí taxony jsou revidovány. Zde prezentuji popis nového druhu Cleisostoma yersinii a jeho charakterizaci po morfologické, anatomické, ekologické i systematické stránce. Rekonstrukce fylogeneze potvrdila předpoklad příbuznosti tohoto druhu s C. birmanicum. V subtribu Podochileae jsem předefinoval vymezení rodu Campanulorchis tak, aby vznikla monofyletická a morfologicky charakterizovatelná skupina. Pro oba výše uvedené rody jsem vytvořil klíč k určování druhů. V rodu Dactylorhiza jsem zrevidoval taxony udávané z území ČR a vytvořil klíč k určování, ve kterém z našeho území poprvé uvádím D. maculata subsp. elodes. Druhová diverzita orchidejí se patrně odráží i ve struktuře jejich genomu. Zde prezentované analýzy ukázaly, že po... Keywords: endoreduplikace; mykotrofie; mykorhizní symbióza; nitrát; orchideje; trehalóza; velikost genomu; endoreduplication; mycotrophy; mycorrhizal symbiosis; nitrate; orchid; trehalose; genome size Available in a digital repository NRGL
Orchideje jako model studia ekofyziologických adaptací mykoheterotrofních rostlin

Perhaps all orchids are mycotrophic at early developmental stages, while majority of species photosynthesize at adulthood and only about 200 species remain fully mycotrophic for the whole life. ...

Ponert, Jan; Lipavská, Helena; Gryndler, Milan; Chrtek, Jindřich
Univerzita Karlova, 2018

Variabilita plemen kura domácího ve vybraných imunologických znacích slepice a vejce
Bílková, Barbora; Vinkler, Michal; Plachý, Jiří; Trefil, Pavel
2018 - English
The avian immune system is a complex system of defence mechanisms that protect bird hosts against threats from ubiquitous pathogens. According to the co-evolutionary models, variability in immune traits of hosts is the key component providing ability to adapt and enhance their defence mechanisms in presence of constant selective pathogen pressure. Domestic chicken (Gallus gallus f. domestica) is used as a model organism in avian biology and also is one of the most important food-producing animals, not only for their meat but also for the egg production. Unfortunately, in research usually only inbred chicken lines are used and modern poultry husbandry is tight with unilateral breeding towards highly productive breeds. Those approaches decrease intra-population polymorphism in chickens. However, especially in case of farm animals, searching and extending the pool of immune variability and enhancing pathogen resistance is crucial for sustaining healthy and biologically secure populations and their products. Morphologically highly distinct traditional chicken breeds, which have evolved for hundreds years under different selective pressures, may represent this desirable immunological variability. In my thesis I described variability in chosen immunological traits, haematological parameters and proteomic... v českém jazyce Imunitní systém ptáků je komplexním systémem obranných mechanismů zamířených proti širokému spektru patogenních nákaz. Dle koevolučních modelů je variabilita v imunitním systému hostitele naprosto zásadním parametrem poskytujícím schopnost adaptace a zlepšování těchto obranných mechanismů při neustálém selekčním tlaku ze strany patogenů. Kur domácí (Gallus gallus f. domestica) je často využívaným modelovým druhem v biologii ale zároveň také jedním z nejdůležitějších hospodářských zvířat, jak pro produkci masa, tak i vajec. Pro výzkumné účely jsou ale bohužel ve většině případů používány inbrední linie kura domácího a moderní drůbeží produkce je spojena s jednostranným šlechtěním směrem k vysoké produktivitě plemen. To vede ke ztrátám vnitro-populačního polymorfismu slepic. Ovšem právě v případě hospodářských zvířat je hledání a rozšiřování zdrojů imunologické variability pro účely zesílení resistence proti patogenům naprosto zásadní z hlediska udržení zdravé populace drůbeže a biologické nezávadnosti jejích produktů. Požadovanou imunologickou variabilitu můžeme hledat u morfologicky vysoce rozrůzněných tradičních plemen kura domácího, která se po staletí vyvíjela pod vlivem nejrůznějších selekčních tlaků. V mojí dizertační práci jsem popsala variabilitu ve vybraných imunologických... Keywords: antimikrobiální peptidy; drůbež; fytohemaglutinin; Gallus gallus; hematologie; kur domácí; lyzozym; ovidukt; ovodefensin; ovotransferrin; plemena; proteom; transkriptom; vejce; zánět; antimicrobial peptides; breeds; chicken; egg; Gallus gallus; haematology; inflammation; lysozyme; oviduct; ovodefensin; ovotransferrin; phytohaemagglutinin; poultry; proteome; transcriptome Available in a digital repository NRGL
Variabilita plemen kura domácího ve vybraných imunologických znacích slepice a vejce

The avian immune system is a complex system of defence mechanisms that protect bird hosts against threats from ubiquitous pathogens. According to the co-evolutionary models, variability in immune ...

Bílková, Barbora; Vinkler, Michal; Plachý, Jiří; Trefil, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Představování Západu: Marginalita a možné životy na předměstí mexického města
Heřmanová, Marie; Stöckelová, Tereza; Kandert, Josef; Grill, Jan
2018 - English
PhD Thesis Summary: Imagining the West: Marginality and Possible Lives at the Outskirts of a Mexican City Mgr. Marie Heřmanová The thesis aims to develop various results of a long-term fieldwork in the city of San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, where rural-urban migration was pervasive since the 1960s. The research concentrated on the second generation of Tzotzil and Tzeltal migrants living at the suburbs of the city. Young indigenous people, whose parents came to the city to seek jobs, are now completely bilingual (they speak their maternal language - mostly Tzotzil as well as spanish they have learned in the school in the city). They mostly work in the same areas as the first generation migrants - as shop-keepers, souvenirs sellers or street-food vendors. They are thus in everyday interaction with both tourist and expats in the city centre. These interactions and meetings are in the context of the thesis seen as a consitutive element to imageries of mobility, modernity and Western lifestyles developed by the the young indigenous people from the suburbs. The concept if "Imaginary West" (Yurchak 2005) is central in the thesis, an unseen and yet ever-present homeland of the tourists and most importantly a place where "better lives" happen. The text explores how the search for... disertační práce: Představování Západu: Marginalita a možné životy na předměstí mexického města Mgr. Marie Heřmanová Práce rozvíjí výsledky dlouhodobého terénního výzkumu ve městě San Cristóbal de Las Casas ve státě Chiapas na jihu Mexika, v regionu, kde probíhá od 60.let 20.století masivní rurálně- urbánní migrace. Výzkum se soustředil na druhou generaci migrantů tzotzilského a tzeltalského původu, kteří nyní žijí na předměstí San Cristóbalu. Mladí indiáni, jejichž rodiče přišli do města za lepší obživou z horských komunit ve státě Chiapas, jsou dnes zcela bilingvní a ovládají jak mateřský jazyk (tzotzilštinu nebo tzeltalštinu), tak španělštinu. Stejně jako jejich rodiče pracují jako prodejci suvenýrů nebo pouličního občerstvení v centru města. Dennodenně jsou tak v kontaktu s turisty a expaty, kteří se v centru pohybují. Tato setkání jsou v kontextu práce vnímána jako konstitutivní prvek představovaného životního stylu Západu, který je charakterizován mobilitou a modernitou. Koncept "imaginárního Západu" (Yurchak 2005) je centrálním konceptem celé práce, představuje neviděnou a přesto všudypřítomnou vlast turistů a především, místo kde se odehrávají "lepší životy". Text se zabývá tím, jak hledání lepších, možných životů tvaruje a ovlivňuje každodenní volby a rozhodnutí indiánské mládeže a jejich... Keywords: urbánní marginalita; imaginace; možné životy; migrace; mobilita; Chiapas; Mexiko; indiáni; Tzotzilové; Tzeltalové; digitální komunikace; sociální média; urban marginality; imagination; possible lives; migration; mobility; Chiapas; Mexico; indigenous people; Tzotzil; Tzeltal; digital communication; social media Available in a digital repository NRGL
Představování Západu: Marginalita a možné životy na předměstí mexického města

PhD Thesis Summary: Imagining the West: Marginality and Possible Lives at the Outskirts of a Mexican City Mgr. Marie Heřmanová The thesis aims to develop various results of a long-term fieldwork in ...

Heřmanová, Marie; Stöckelová, Tereza; Kandert, Josef; Grill, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Regulace morfogenních procesů u brambor - role sacharidového metabolismu
Ševčíková, Hana; Lipavská, Helena; Navrátil, Oldřich; Langhansová, Lenka
2018 - English
Potato (Solanum tuberosum) tuberization is a complex, strictly regulated morphogenic process. Since potato is one of the most important crops in the world, understanding the regulation of this process is gaining in importance not only from a theoretical but also from a practical point of view. This work focuses on the role of sugars, which can serve not only as an energy and building material sources, but also as an important signal regulating many developmental processes including the tuberization. As a primary experimental material potato cv. Lada (WT) and its spontaneously tuberizing (ST) mutant was used. Since the previous results with ST plants suggested altered carbohydrate partitioning between plant organs and significant difference in total carbohydrate contents between ST plants and the WT (Fischer et al. 2008), in the first manuscript presented, the aim was to examine in detail the sugar metabolism of ST plants grown in vitro mixotrophically (MT) and photoautotrophically (PA). We observed changes in soluble carbohydrate allocation and starch deposition, favouring basal stem part in ST. Even thought, gibberellins (GAs) are considered to be the main tuberization inhibitors, ST potato plants had surprisingly high GAs levels. The determination of tuber-inducing marker gene expressions... (in Czech) Tuberizace bramboru (Solanum tuberosum) je komplexní morfogenní proces, ovlivňovaný jak vnitřními faktory, tak podmínkami vnějšího prostředí. Vzhledem k tomu, že brambor je jednou z nejdůležitějších plodin na světě, pochopení regulace tohoto procesu získává význam nejen z teoretického, ale i z praktického hlediska. Tato práce se soustředí na roli sacharidů, které jsou nejen důležitým zdrojem energie a stavebním materiálem, ale zároveň slouží i jako signální molekuly regulující vývojové procesy včetně tuberizace. Hlavním používaným experimentálním materiálem byly rostliny bramboru odrůdy Lada (WT) a její spontánně tuberizující mutant (ST). Protože předchozí výsledky naznačovaly, že ST rostliny mají pozměněné rozdělování cukrů mezi jednotlivé části rostliny a také signifikantně vyšší celkový obsah sacharidů než WT (Fischer et al. 2008), cílem prvního předkládaného manuskriptu bylo detailně prozkoumat cukerný metabolismus ST rostlin rostoucích in vitro za mixotrofních (MT) a fotoautotrofních (PA) podmínek. Byly pozorovány změny v alokaci rozpustných sacharidů a v depozici škrobu, s převahou ukládání do bazálních částí stonku u ST rostlin. Přestože jsou gibereliny (GAs) považovány za jedny z hlavních inhibitorů tuberizace, ST rostliny měly hladiny GAs překvapivě vysoké. Studium exprese genů... Available in a digital repository NRGL
Regulace morfogenních procesů u brambor - role sacharidového metabolismu

Potato (Solanum tuberosum) tuberization is a complex, strictly regulated morphogenic process. Since potato is one of the most important crops in the world, understanding the regulation of this process ...

Ševčíková, Hana; Lipavská, Helena; Navrátil, Oldřich; Langhansová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Charakterizace chirálních a achirálních chromatografických separačních systémů
Kučerová, Gabriela; Tesařová, Eva; Čabala, Radomír; Ševčík, Juraj
2018 - Czech
Dissertation thesis is a 5-publications' collection concerning characterization and application potential of cyclodextrins, polysaccharides and macrocyclic antibiotics based chiral stationary phases. The effects of stationary phase and mobile phase are studied. This approach ensures the complex insight into separation systems studied. Systems with different nature of chiral selector were studied by HPLC. Namely, macrocyclic antibiotics and derivatized polysaccharides were used for experiments. Former ones provided better results for enantioseparation of non-coded amino acids than latter ones. Dynamic coating procedure was used for preparation of a new chiral stationary phase. Characterization of new cationic cyclodextrin based chiral stationary phase was performed. Linear free energy relationship method was used for characterization of two different separation systems, i.e. newly prepared stationary phase and commercially available stationary phase. Based on results obtained, newly prepared stationary phase showed better results for separation of different achiral groups of analysts. New stationary phase prepared by dynamic coating was compared with chromatographic system, in which the chiral selector was used as a mobile phase additive. The chiral selector used for the two different approaches was... Předkládaná dizertační práce, tvořená komentovaným souborem pěti publikací, se zabývá charakterizací a aplikačním potenciálem cyklodextrinových a polysacharidových chirálních stacionárních fází a dále stacionárních fází na bázi makrocyklických antibiotik, přičemž není studován pouze vliv daných stacionárních fází, ale je kladen důraz i na složení mobilní fáze. Tento přístup zajišťuje komplexní pohled na daný separační systém. Byly studovány systémy s rozdílnou povahou chirálního selektoru ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. Jednalo se o chirální stacionární fáze na bázi makrocyklických antibiotik a derivatizovaných polysacharidů, přičemž pro enantioseparaci nekódovaných aminokyselin se jako nejvhodnější jevil teikoplaninový chirální selektor. Byla provedena charakterizace nové kationické chirální stacionární fáze na bázi cyklodextrinu připravené pomocí tzv. dynamického pokrývání. Charakterizační metoda lineárních vztahů volných energií byla použita pro porovnání dvou separačních systémů, tj. nově připravené stacionární fáze s komerčně dostupnou stacionární fází. Na základě získaných výsledků se pro separaci různých achirálních skupin analytů jako vhodnější jeví nově připravená stacionární fáze. Dynamickým pokrýváním připravená další stacionární fáze, která byla porovnána s chromatografickým... Keywords: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie; superkritická fluidní chromatografie; chirální separace; stacionární fáze; mobilní fáze; separační systémy; charakterizace; interakční mechanizmus; High-performance liquid chromatography; supercritical fluid chromatography; chiral separations; stationary phase; mobile phase; separation systems; characterization; interaction mechanism Available in a digital repository NRGL
Charakterizace chirálních a achirálních chromatografických separačních systémů

Dissertation thesis is a 5-publications' collection concerning characterization and application potential of cyclodextrins, polysaccharides and macrocyclic antibiotics based chiral stationary phases. ...

Kučerová, Gabriela; Tesařová, Eva; Čabala, Radomír; Ševčík, Juraj
Univerzita Karlova, 2018

Studium asociačního chování amphifilních kopolymerů v roztocích obsahujících nízkomolekulární látky pomocí počítačových simulací.
Šindelka, Karel; Limpouchová, Zuzana; Slavíček, Petr; Vondrášek, Jiří
2018 - English
Title: The study of the association behaviour of the amphiphilic copolymers in solutions containing low molar compounds by means of computer simulations. Author: Mgr. Karel Šindelka Department: Faculty of Science, Charles University Supervisor: Doc. Ing. Zuzana Limpouchová, Csc. Abstract This doctoral thesis focuses on the study of electrostatic self- and co-assembly in complex polymer solutions containing polyelectrolyte (PE) block copolymers together with surfactants, neutral homopolymers, or oppositely charged PEs using the dissipative particle dynamics (DPD). It was shown that the electro- static self-assembly depends not only on the cooperative interactions of oppo- sitely charged PE chains, but also on the amphiphilicity of PE species or on the polymer block compatibility, among other properties. PEs with incompatible blocks create well-defined core-shell structures, while large ill-defined crew-cut aggregates form from PEs with compatible blocks In non-stoichiometric mixtures of PEs with incompatible blocks, co-assembled nanoparticles are smaller than in stoichiometric mixtures and are charged. The destabilization of larger aggregates depends on how the PE charge surplus is introduced: the effect is strongest when the density of the surplus PE charge on the PE chains is increased and weakest when the... Název: Studium asociačního chování amfifilních kopolymerů v roztocích obsa- hujících nízkomolekulární látky pomocí počítačových simulací Autor: Karel Šindelka Department: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Supervisor: Doc. Ing. Zuzana Limpouchová, Csc. Abstrakt Dizertační práce se zabývá studiem elektrostatické asociace v polymerních roz- tocích obsahujících blokové polyelektrolytové (PE) kopolymery spolu se surfak- tanty, neutrálními homopolymery nebo jinými opačně nabitými polyelektrolyty. Bylo ukázáno, že tvorba asociátů závisí nejen na kooperativních elektrostatických interakcích mezi opačně nabitými PE řetězci, ale i na charakteru amfifilních in- terakcí polyelektrolytů a na kompatibilitě kopolymerních bloků. Polyelektrolyty s nekompatibilními bloky tvoří jasně definované struktury s hydrofobním jádrem a rozpustnou slupkou, zatímco v případě polyelektrolytů s kompatibilními bloky vznikají velké nejasně definované " crew-cut" agregáty. V nestechiometrických směsích PE kopolymerů s nekompatibilními bloky jsou agregované nanočástice menší než ve stechiometrických směsích a tyto nanočástice jsou navíc nabité. Nestabilita větších agregátů závisí na způsobu zavedení pře- bytku náboje: největší... Keywords: amphiphilní kopolymery; polyelektrolyty; větvené polymery; termodynamické interakce; hydrodynamické interakce; spontánní asociace; elektrostatická asociace; disipativní částicová dynamika; molekulová dynamika; amphiphilic copolymers; polyelectrolytes; branched polymers; thermodynamic interactions; hydrodynamic interactions; self-assembly; electrostatic association; dissipative particle dynamics; molecular dynamics Available in a digital repository NRGL
Studium asociačního chování amphifilních kopolymerů v roztocích obsahujících nízkomolekulární látky pomocí počítačových simulací.

Title: The study of the association behaviour of the amphiphilic copolymers in solutions containing low molar compounds by means of computer simulations. Author: Mgr. Karel Šindelka Department: ...

Šindelka, Karel; Limpouchová, Zuzana; Slavíček, Petr; Vondrášek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Návrh zeolitických materiálů s řízenou strukturou a texturními vlastnostmi
Kasneryk, Valeryia; Opanasenko, Maksym; Zima, Vítězslav; Shvets, Oleksiy
2018 - English
Germanosilicate zeolites attracted a lot of attention during the last decade. The reason for such interest is related to the unique structural properties of germanosilicates, which include zeolites of UTL, UOV, ITH, IWR, IWW, and CIT-13 types. The frameworks of these materials can be described as Si-rich layers connected by double four ring (D4R) units preferentially occupied by Ge atoms. Hydrolytic instability of Ge-O bonds in mentioned frameworks compared with Si-O bonds in conventional zeolites gives the opportunity for controllable chemically selective transformation of the germanosilicate frameworks towards novel types of zeolites including their 2D analogues. This PhD thesis focuses on modification of the structure and textural properties of germanosilicates using different ways of post-synthesis treatment: the ADOR (Assembly - Disassembly - Organization - Reassembly) transformation and post-synthesis degermanation and alumination. Presented work was carried out in the Department of Synthesis and Catalysis at J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry in Prague under the supervision of Dr. Maksym Opanasenko and advising of Prof. Jiři Čejka. First way of post-synthesis treatment applied in this work was the recently developed method of zeolite synthesis - the ADOR transformation.... V posledních deseti letech germanosilikátové zeolity přitahovaly velkou pozornost vědců. Důvodem pro tento zájem jsou jedinečné strukturní vlastnosti germanosilikátů, které zahrnují zeolity UTL, UOV, ITH, IWR, IWW a CIT-13. Struktury těchto materiálů obsahují křemíkové vrstvy spojené jednotkami "double four ring" (D4R), které jsou přednostně obsazeny atomy germania. Hydrolytická nestabilita chemických vazeb Ge-O ve srovnání s vazbami Si-O v zeolitech nabízí možnost kontrolovatelné selektivní transformace germanosilikátů na nové typy zeolitů včetně jejich 2D analogů. Tato disertační práce se zabývá modifikací struktury a texturních vlastností germanosilikátů s použitím různých způsobů postsyntetické modifikace: ADOR (Assembly - Disassembly - Organization - Reassembly) přeměnou a postsyntetickou degermanací a aluminací. Práce byla vypracována na Oddělení syntézy a katalýzy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pod vedením Dr. Maksyma Opanasenka a prof. Jiřího Čejky. První metodou postsyntetické úpravy materiálů byla v této práci syntéza zeolitů pomocí ADOR přeměny. Studium germanosilikátů UOV, CIT-13 a IWR, které obsahují D4R jednotky bohaté na germanium umožnilo rozšířit skupinu IPC materiálů o 3 nové zeolity (IPC-12, IPC-13 a IPC-17) a potvrdit univerzálnost této techniky. Struktura... Keywords: Zeolites; germanosilicates; the ADOR approach Available in a digital repository NRGL
Návrh zeolitických materiálů s řízenou strukturou a texturními vlastnostmi

Germanosilicate zeolites attracted a lot of attention during the last decade. The reason for such interest is related to the unique structural properties of germanosilicates, which include zeolites of ...

Kasneryk, Valeryia; Opanasenko, Maksym; Zima, Vítězslav; Shvets, Oleksiy
Univerzita Karlova, 2018

Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas
Petrvalská, Olívia; Obšil, Tomáš; Jiráček, Jiří; Schneider, Bohdan
2018 - Czech
Through binding interactions with more than 300 binding partners, 14-3-3 proteins regulate large amount of biologically relevant processes, such as apoptosis, cell cycle progression, signal transduction or metabolic pathways. The research discussed in this dissertation thesis was focussed on investigating the role of 14-3-3 proteins in the regulation of two selected protein kinases ASK1 and CaMKK2. The main goal was to elucidate the mechanisms by which phosphorylation and 14-3-3 binding regulate functions of these protein kinases using various biochemical and biophysical methods, such as site-directed mutagenesis, enzyme activity measurements, analytical ultracentrifugation, small-angle X-ray scattering, chemical crosslinking, nuclear magnetic resonance and fluorescence spectroscopy. A structural model of the complex between the catalytic domain of protein kinase ASK1 with 14-3-3ζ, which was calculated using the small-angle X-ray scattering and chemical crosslinking data, suggested that this complex is conformationally heterogeneous in solution. This structural model together with data from time-resolved fluorescence and nuclear magnetic resonance suggested that the 14-3-3ζ protein interacts with the catalytic domain of ASK1 in the close vicinity of its active site, thus indicating that the complex... Proteiny 14-3-3 skrze vazbu více než 300 vazebných partnerů regulují značné množství biologicky významných dějů, např. apoptosu, buněčný cyklus, přenos signálu či metabolické dráhy. V rámci této disertační práce byla studována úloha proteinů 14-3-3 v regulaci dvou vybraných proteinkinas ASK1 a CaMKK2. Hlavním cílem práce bylo pochopit strukturní podstatu mechanismů, kterými fosforylace a vazba proteinů 14-3-3 regulují aktivitu těchto proteinkinas pomocí různých biochemických a biofyzikálních metod, zejména metod bodové mutagenese, měření enzymové aktivity, analytické ultracentrifugace, maloúhlového rozptylu rentgenového záření, chemického zesítění, nukleární magnetické rezonance a fluorescenční spektroskopie. Na základě získaných dat z maloúhlového rozptylu rentgenového záření a chemického zesítění byl navrhnut model struktury komplexu katalytické domény proteinkinasy ASK1 s proteinem 14-3-3ζ, který ukazál, že tento komplex je v roztoku konformačně heterogenní. Tento strukturní model společně s daty z časově rozlišené fluorescence a nukleární magnetické rezonance částečně vysvětlují inhibiční mechanismus proteinu 14-3-3. Získané výsledky ukázaly, že protein 14-3-3ζ interaguje s katalytickou doménou ASK1 v těsné blízkosti aktivního místa, a proto by tato interakce mohla mít vliv na strukturu nebo... Keywords: proteinkinasa; enzym; protein 14-3-3; ASK1; CAMKK; protein kinase; enzyme; the 14-3-3 protein; ASK1; CAMKK Available in a digital repository NRGL
Studium mechanismů regulace vybraných proteinkinas

Through binding interactions with more than 300 binding partners, 14-3-3 proteins regulate large amount of biologically relevant processes, such as apoptosis, cell cycle progression, signal ...

Petrvalská, Olívia; Obšil, Tomáš; Jiráček, Jiří; Schneider, Bohdan
Univerzita Karlova, 2018

Aplikované aspekty kryokonzervace rybích spermií
HOROKHOVATSKYI, Yevhen
2018 - English
Kryokonzervace rybích spermií se stala velmi atraktivní kvůli rostoucímu počtu možných aplikací a v posledních desetiletích se značně rozvinula. Od kryokonzervace spermatu ryb se očekává, že zlepší management v líhních, zjednoduší hybridizaci a selektivní chov a poslouží jakožto užitečný nástroj pro biodiverzitu a záchranné programy ohrožených druhů. Kromě toho heterogenita kryorezistence spermií u některých individuálních ryb a silné narušení kvality spermatu a přežití po kryokonzervaci představuje určitou výzvu a brání širší aplikovatelnosti tohoto přístupu. Navíc, heterogenita kryorezistence u spermatu některých jedinců a silné narušení kvality spermatu a jeho přežití po kryokonzervaci představuje dnes určitou výzvu a brání širšímu uplatnění tohoto přístupu. Proto je primárně důležité jednak lepší porozumění mechanismům kryo poškození a jednak vývoj nových a efektivnějších metod pro kryokonzervaci rybího spermatu. V této práci byly zkoumány příčiny individuální variability u kryo odolnosti rybího spermatu a vliv procesu kryokonzervace na parametry kvality spermatu v souvislosti s aplikací nekontrolovaných chladicích zařízeních. Jedním z výstupů této studie je nalezení možných příčin heterogenity kryokonzervace spermií u mlíčáků kapra obecného (Cyprinus carpio). Výsledkem toho byla nalezena negativní korelace mezi změnami v obsahu hlavních lipidových skupin a motility spermatu po kryokonzervaci. Zvláště byla pozorována zvýšená hladina fosfolipidů, cholesterolu a volných mastných kyselin u vzorků s nízkým procentem motility po rozmražení spojená se sníženou kryorezistencí u spermatu kapra obecného. Při zjišťování důsledků aplikace nekontrolovaných chladicích zařízeních na parametry spermií po rozmrazení bylo zjištěno, že sperma jesetera malého může být zamraženo pomocí obou studovaných nástrojů tj. pomocí polystyrenové krabice i suchého přepravního kontejneru. Nicméně kvůli nemožnosti přesně řídit proces ochlazování v těchto dvou zařízeních mohou být chladící podmínky změněny rozdílným množstvím pejet v polystyrenové krabici během mrazení nebo pozicí pejety v suchém přepravním kontejneru. Jako důsledek tyto změny posunují optimální rychlost mrazení potřebnou pro úspěšnou kryokonzervaci spermatu jesetera malého, což vede k poklesu motility spermatu a schopnosti oplození po následném rozmražení. Tyto výsledky naznačují způsob standardizace protokolů kryokonzervace rybího spermatu pomocí volby vhodného množství či pozice pejet, pokud jsou využívány nekontrolovaná chladící zařízení. Nakonec, k prozkoumání účinků kryokonzervace na rybí sperma byla rozpracována technika centrifugace s hustotním gradientem pomocí Percollu a poprvé aplikována na spermie jesetera malého (Acipenser ruthenus). Tato technika umožňuje vybírat a používat pouze populaci spermatu, která přežila proceduru kryokonzervace spermatu, a zároveň zachovává vysoké parametry motility. Bylo zjištěno, že tato subpopulace spermatu vykazuje minimální změny proteinového profilu ve srovnání s čerstvým spermatem. Navíc, rozdíly v mnoha proteinech, které byly nalezeny v suspenzi spermií po zmražení bez separace, jsou spojené s přítomností subpopulací nežádoucích neživotaschopných spermií ve zmražené-rozmražené suspenzi spermatu. Souhrnně, všechny tyto detekované změny v parametrech motility spermatu, jeho životaschopnosti a proteinového složení životaschopného spermatu po zmražení a rozmražení naznačují některé vysvětlení pro mechanismy odpovědné za kryo poškození spermatu a poskytují pozadí pro další vývoj účinných protokolů kryokonzervace. Nicméně by mělo být dále zkoumáno, jestli by separační technika pomocí Percollu mohla sloužit jakožto užitečný nástroj pro lepší porozumění neletálnímu kryo poškození a zlepšení praktiky asistované reprodukce u jeseterů. Fish sperm cryopreservation becomes highly attractive due to increasing number of potential applications and it has been considerably developed over the past decades. Cryopreservation of fish sperm is expected to improve the broodstock management in hatcheries, simplify hybridization and selective breeding, and serve as a useful tool for biodiversity and conservation of endangered species programs. Nevertheless, its status nowadays is highly contentious due to absence of specific techniques and standardization in the developed protocols. Moreover, the heterogeneity of cryoresistance in sperm of some fish individuals and, strong impairment of the sperm quality and survival after cryopreservation, to date, present some challenges inhibiting wide applicability of this approach. Therefore, a better understanding of the mechanisms of spermatozoa cryo-injuries and the development of new and more effective methods for cryopreservation of fish sperm are of primary importance. In the current work, the causes of individual variability in sperm cryoresistance, influence of cryopreservation process on sperm quality parameters regarding application of uncontrolled cooling devices were investigated. One of the study outputs is the founding the possible causes of sperm cryoresistance heterogeneity in common carp (Cyprinus carpio) males. As a result, a negative correlation between changes in the contents of major lipid classes and sperm motility after cryopreservation was found. In particular, the increased level of phospholipid, cholesterol and free fatty acid in samples with low post-thaw motility percentage were observed and related to decrease in sperm cryoresistance in common carp sperm. In the investigation of the consequence of the application of uncontrolled cooling devices on post-thaw sperm parameters of sterlet sperm, it has been shown that sterlet sperm could be cryopreserved by both Styrofoam box and dry shipper devices studied. However, due to inability to precisely control cooling process in these devices, the cooling conditions can be changed by varying straw number during freezing in Styrofoam box or by straw position during freezing in dry shipper. As a consequence, these changes shift the optimal freezing rates needed for successful sturgeon sperm cryopreservation resulting in decrease in post-thaw sperm motility and fertilization ability. These results suggest the way of standardization of fish sperm cryopreservation protocols by selecting appropriate straw number or straws position when uncontrolled cooling devices are used. Finally, to explore the cryopreservation effects on fish spermatozoa, the Percoll density gradient centrifugation technique was elaborated and applied for the first time to sterlet (Acipenser ruthenus) sperm. That technique allows to select and analyse only the sperm population that survived cryopreservation procedure and saved high motility parameters. It was found that this spermatozoa subpopulation possesses minimal changes in protein profile in comparison to native sperm. Moreover, the differences in many proteins which were found in sperm suspension after cryopreservation without separation is related to the presence of non-viable and sperm wreckage subpopulations in the frozen-thawed sperm suspension. Collectively, all of these detected changes in sperm motility parameters, viability, and protein profiles of viable spermatozoa after freeze-thaw process suggest some explanations for the mechanism responsible for cryodamage of sperm and provides the background for further development of an efficient cryopreservation protocols. However, it should be also further studied if the Percoll separation technique could serve as a useful tool for both better understanding of non-lethal sperm cryodamages and improvement of assisted reproduction practice in sturgeon species. Keywords: kryokonzervace rybího spermatu; kryoresistence; chladící zařízení; rychlost zmrazování; kryoprotektivní vliv; životaschopnost spermatu; oplodnění; obsah tuků; proteom; separace pomocí Percollu Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aplikované aspekty kryokonzervace rybích spermií

Kryokonzervace rybích spermií se stala velmi atraktivní kvůli rostoucímu počtu možných aplikací a v posledních desetiletích se značně rozvinula. Od kryokonzervace spermatu ryb se očekává, že zlepší ...

HOROKHOVATSKYI, Yevhen
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Reoferéza - klinický význam reologických, technických a dalších hemaferetických ukazatelů účinnosti, nežádoucí účinky a ekonomika
Lánská, Miriam; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Faber, Edgar
2018 - Czech
SUMARY RHEOHEMAPHERESIS - Clinical Importance of Rheological, Technical and Further Hemapheretic Indicators of Effectivity , Side-effects and Economy INTRODUCTION: (Haema)rheopheresis combines the possibilities of haemapheresis (a therapeutic method that is focused on the separation of blood components) and medical rheology (a field of science studying blood fluidity and applying the results of this research to clinical practice in pathological impairments, mainly in the area of microcirculation). The rationale of the effect of rheopheresis (RF): the procedures simultaneously eliminate the exactly defined spectrum of rheologically relevant high-molecular proteins. An immediate pulse reduction of plasma viscosity and viscosity of full blood occurs, which can lead to subsequent permanent "recovery" of the microcirculation with the use of a series of procedures and significantly change the natural course of chronic therapy. RF has been tested in several diseases. This study involves the use of rheopheresis in the dry form of age-related macular degeneration (AMD) and sudden idiopathic sensorineural hearing loss - SISHL. The research was aimed at the optimisation of own modification of rheopheresis, effectivity of procedures, search for the markers of immediate efficacy and prognosis, evaluation of safety and... SOUHRN ÚVOD: (Hemo)reoferéza spojuje možnosti hemaferézy (léčebné metody, která se zabývá separací krevních složek) a lékařské reologie (vědní obor, studující krevní fluiditu a aplikující výsledky tohoto výzkumu do klinické praxe u patologických poruch hlavně v oblasti mikrocirkulace). Podstata účinku reoferézy (RF): procedury simultánně eliminují exaktně definované spektrum reologicky relevantních vysokomolekulárních proteinů. Dojde k okamžité pulzní redukci plazmatické viskozity i viskozity plné krve, což při použití série procedur může vést k následnému trvalému "recovery" mikrocirkulace a změnit signifikantně přirozený průběh chronické choroby. RF byla zkoušena u několika chorob, tato práce řeší využití reoferézy u suché formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) a náhlé idiopatické ztráty sluchu (Sudden idiopathic sensorineural hearing loss - SISHL). Výzkum byl zaměřen na optimalizaci vlastní modifikace reoferézy, efektivitu procedur, hledání ukazatelů okamžité účinnosti a prognózy, zhodnocení bezpečnosti a ekonomické stránky reoferézy. SOUBOR NEMOCNÝCH A METODIKA: Reoferézou bylo léčeno112 nemocných, z toho 71 nemocných s VPMD (41 žen a 30 mužů ve věku průměrně 67,0 let) a 41 nemocných se SISHL (14 žen a 27 mužů ve věku průměrně 56,0 let). Pro primární oddělení plazmy byl použit kontinuální... Available in a digital repository NRGL
Reoferéza - klinický význam reologických, technických a dalších hemaferetických ukazatelů účinnosti, nežádoucí účinky a ekonomika

SUMARY RHEOHEMAPHERESIS - Clinical Importance of Rheological, Technical and Further Hemapheretic Indicators of Effectivity , Side-effects and Economy INTRODUCTION: (Haema)rheopheresis combines the ...

Lánská, Miriam; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Faber, Edgar
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases