Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 287010
Published from to

Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring
Pospíšil Jiří; Jašek Petr; Štroner Martin
2018 - Czech
Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu určení rozlišovací schopnosti, a to na bázi testování fotografických objektivů a testováním na 3D obrazcích. Jedna z kapitol je věnována praktickému využití terestrického laserového skeneru v oblasti geodetického monitoringu s milimetrovou až submilimetrovou přesností. Jsou navrženy postupy, principy zpracování a možnosti zpřesnění délkového měření. Největší část je věnována srovnání úspěšnosti a účinnosti metod redukce šumu v datech laserového skenování, a to jak komerčními způsoby, tak způsoby publikovanými v rámci výzkumu na Katedře speciální geodézie. Součástí této oblasti je také posouzení přínosu vlnkové transformace v oblasti redukce šumu dat v terestrickém laserovém skenování. V poslední kapitole je pak popsána rychle se rozvíjející možnost leteckého snímkování metodami RPAS a následného výpočtu obrazového skenování a následné redukce šumu v takto získaném mračnu.The dissertation is a set of partial topics aimed at determining and increasing the accuracy of laser scanning data and determining the resolving capabilities of individual measuring systems. Two projects are devoted to a way of identifying resolving capabilities based on testing photographic lenses and testing on 3D images. One of the chapters is focused on the practical use of a terrestrial laser scanner in the field of geodetic monitoring with millimeter up to submillimeter accuracy. Procedures, principles of processing and possibilities of refinement of length measurements are proposed in this thesis. The largest part is dedicated to the comparison of the success and effectiveness of methods of noise reduction in laser scanning data, both by commercial methods and by methods published in the Department of Special Geodesy. Part of this area is also an assessment of the contribution of wavelet transform in the area of noise reduction in terrestrial laser scanning. The last chapter describes the rapidly evolving possibility of aerial photography using RPAS methods and subsequent calculation of image scanning and subsequent reduction of noise in the cloud thus obtained. Keywords: 3D obrazce,laserový skener,skenování,monitoring,přesnost; 3D,laser scaning,monitoring,accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring

Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu ...

Pospíšil Jiří; Jašek Petr; Štroner Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel
Zděnek Jiří; Pichlík Petr; Peroutka Zdeněk
2018 - English
Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, pokud je požadována a současně držet skluzovou rychlost kol na přijatelné hodnotě. Skluzové regulátory jsou vyvíjeny po desetiletí a velké množství skluzových regulátorů bylo během této doby vyvinuto. Nicméně, problematika skluzové regulace není stále dořešena a vývoj skluzových regulátorů je stále aktuální. Navržený skluzový regulátor nemá nedostatky známých skluzových regulátorů. Mezi hlavní nedostatky současných skluzových regulátorů patří to, že obvykle neuvažují nelinearitu adhezní charakteristiky a šum, který se vyskytuje v systému. Ignorování těchto jevů může způsobit selhání těchto skluzových regulátorů. Další problém, se kterým se musí současné skluzové regulátory vypořádat je určení rychlosti vlaku. Navržený skluzový regulátor bere v úvahu výše uvedené problémy a nepotřebuje znát rychlost vlaku a využívá pouze rychlost jedné nápravy. Skluzový regulátor je nevržený jako modulární a skládá se z detekční části, která určuje sklon adhezní charakteristiky a regulační části. Detekční část je založena na unscented Kalmanově filtru, který je určený pro nelineární systém a umí se tedy vypořádat s nelineární adhezní charakteristikou a poskytuje stabilní a odpovídající výsledky. Modularita navrženého skluzového regulátoru umožňuje nehradit unscented Kalmanův filtr jinou metodou stavového odhadu. Proto je také provedeno porovnání, aby byla ověřena správnost použití unscented Kalmanova filtru. Funkčnost navrženého skluzového regulátoru je ověřena na naměřených datech a na matematickém modelu za použití programu Matlab. Naměřená data byla naměřena na nákladním vlaku taženém elektrickou lokomotivou Škoda 93E.The doctoral thesis deals with a novel slip controller for electric locomotives design that is based on adhesion-slip characteristic slope detection. The purpose of the slip controller is to transfer the maximum possible force between wheels and rails if it is required and at the same time keep a wheel slip velocity at the acceptable value. The slip controllers are developed for many decades, and a large number of slip control methods were developed. However, the problematics of the slip control is currently unresolved, and development of the slip controllers is very current till now. The proposed slip controller is designed to cope with the main drawbacks of the current slip control methods. The main drawbacks of the current slip control methods are that they, typically, do not consider a nonlinearity of the adhesion-slip characteristic and noise that occurs in the system for simplification. These simplifications can cause the existing methods fail. The second problem of the existing slip control methods is that the train velocity must be typically known which is difficult to determine. The proposed slip controller takes into account the problems mentioned above, and it does not need to know the train velocity and only one wheelset velocity is only required. The slip controller is designed as modular, and it consists of the adhesion-slip characteristic slope detection part and a controller part. The detection part is based on an unscented Kalman filter that is used as the estimator. The unscented Kalman filter is intended for nonlinear systems and can cope with the nonlinear adhesion-slip characteristic and provides the stable and appropriate results. The slip controller modularity enables to replace the unscented Kalman filter by another estimator. Therefore, a comparison of the proposed slip controller with the unscented Kalman filter with other selected estimation techniques to verify the correctness of the unscented Kalman filter use is made. The proposed slip controller functionality is verified by comparisons of the measured data and simulation model in Matlab software. The measured data were obtained on an electric locomotive Skoda 93E that hauls a freight train. Keywords: adheze,skluzová regulace,regulace trakční síly,unscented Kalmanův filtr,železniční doprava; adhesion,unscented Kalman filter,rail transportation,slip control,tractive force control Available in digital repository of ČVUT.
Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel

Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu ...

Zděnek Jiří; Pichlík Petr; Peroutka Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě
Mařík Radek; Shchurov Andrey; Mišurec Jiří
2018 - English
Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále zůstává spíše nestrukturovaný a spočívající na osobních zkušenostech nebo intuici jednotlivých inženýrů. S ohledem na vyřešení tohoto problému je hlavním výzkumným cílem této práce automatizované navrhování abstraktních specifikací testů (testovacích případů) pro počítačové sítě s použitím detailní projektové dokumentace (požadavky koncového uživatele a technické specifikace) jako zdroje dat. Na základě myšlenek: (1) testování modelů; a (2) systémové metodologie zahrnuje tato práce následující hlavní cíle:Deployment of complex computer networks sets high requirements for procedures, tools and approaches for comprehensive testing of these networks. However, in spite of the great efforts of many researchers, the process of test design/generation still tends to be unstructured and bound to the personal experience and/or intuition of individual engineers. To address this problem, the main research objective of this thesis is the automated design of abstract test specifications (test cases) for computer networks using the detailed design documentation (end-user requirements and technical specifications) as the data source. Based on the notions of: (1) model-based testing; and (2) system methodology, this thesis covers the following main goals: Keywords: počítačové sítě,distribuované informační systémy,víceúrovňové systémy; computer networks,distributed information systems,multilevel systems Available in digital repository of ČVUT.
Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě

Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a ...

Mařík Radek; Shchurov Andrey; Mišurec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost
Šilarová Šárka; Kolouch David; Oláh Jozef
2018 - Czech
Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu materiálového řešení skladeb střešního pláště z pohledu konstrukčního a z hlediska celkové energetické náročnosti konstrukce. V podrobnější analýze je proto v práci proveden rozbor dat svázaných energií materiálů a jejich vzájemné porovnání. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti je v současnosti zaměřeno především na provozní energetickou náročnost objektu na vytápění, chlazení, ohřev teple vody, osvětlení a však nezohledňuje energetickou náročnost materiálů, které jsou do konstrukce zabudovávány, po dobu jejich životního cyklu. Právě energie svázané s materiály jsou novým tématem řešení této práce, které dotvářejí celkovou komplexní energetickou náročnost objektu. Hlavním cílem není stanovení hodnot primární spotřeby energií jednotlivých materiálů, ale využití již dosažených výsledků ke stanovení minimalizace celkové energetické náročnosti reálných i teoreticky řešených sanací a rekonstrukcí střešních plášťů. Zásadním požadavkem je v tomto smyslu především životnost a spolehlivost jednotlivých materiálů a skladeb, vliv správného zabudování materiálů na výsledné vlastnosti konstrukce střech objektů a efektivita návratnosti nově vložených energií po rekonstrukci. Zvláštní pozornost musí být věnována také možnosti recyklace a energetické náročnosti s ní spojené. V práci je provedena matematická simulace navrhovaných rekonstrukcí modelových střešních skladeb. Na základě vyhodnocení modelů je proveden výběr dvou nejvhodnějších variant, které jsou zvoleny na základě vyhodnocení energetické efektivnosti. Pro vybrané varianty střešních skladeb je zpracováno komplexní a detailní posouzení střech na modelovém objektu, se stanovením vlivu detailu na celkovou energetickou náročnost střešní skladby.This dissertation thesis deals with design of maintenance of flat roof composition focusing on energy intensity minimization. The aim of the thesis is to optimize the maintenance design focusing on creation of roof cladding layout material solution from the structural point of view and in terms of structure total energy intensity. Therefore, a more detailed analysis analyzes the data of materials bound energies and their mutual comparison. Building assessment in terms of energy intensity is currently focused mainly on building operational energy demands for heating, cooling, hot water heating, lighting although it does not take into account material energy demands which are built into the structure during their life cycle. Just those energies bound to materials are the new topic of the solution in this thesis which completes the whole complex energy demand of the building. The main objective is not determination of primary energy consumption of individual materials but to use already achieved results to determine the minimization of the total energy intensity of the actual and theoretically solved maintenance and reconstruction of roof claddings. In this respect the basic requirement is primarily the durability and reliability of individual materials and compositions, the influence of correct incorporation of materials on the resulting structural properties of roof structures of buildings and returns efficiency of newly added energies after the reconstruction. Particular attention have to be paid also to possibilities of recycling and the energy intensity associated with it. In the thesis there was made a mathematical simulation of designed reconstructions of model roof layouts. Based on model evaluation, a selection of two most suitable variants was made which were chosen on the basis of an energy efficiency evaluation. For chosen variants of roof layout was made a complex and detailed assessment of roofs on the model building, with influence determination of detail on total energy intensity of the roof composition. Keywords: střešní plášť,svázené energie,EPD,návrhová životnost,optimalizace návrhu; roof cladding,bound energy,EPD,design durability,design optimization Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost

Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu ...

Šilarová Šárka; Kolouch David; Oláh Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár)
Pacovský Jaroslav; Šťástka Jiří; Litoš Jiří
2018 - Czech
Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností z výstavby prvního českého in-situ fyzikálního modelu úložného místa (Mock-up Josef). Nejdříve byly definovány problémy spojené s existencí tzv. technologických spár mezi bentonitem a horninou. Po výběru základního materiálu byly odzkoušeny technologie pro poloprovozní výrobu pelet z Bentonitu 75. Poté byly odzkoušeny technologie pro aplikace pelet do technologické spáry mezi bentonitem a horninou. Výzkumné práce se také zaměřily na termofyzikální vlastnosti bentonitové vrstvy a na změny vedení tepla. Dále byla provedena analýza fyzikálního modelu Mock-Up Josef (MCJ). Autor práce se podílel na návrhu a zodpovídá za jeho provozování a vyhodnocování. Ze získaných poznatků lze čerpat i pro další výzkum bariér hlubinného úložiště a pro návrh úložiště vyhořelého jaderného paliva. Některé z výstupů práce byly publikovány v průběhu řešení a některé výsledky práce již byly použity pro výzkum inženýrských bariér, např. při výstavbě fyzikálního modelu těsnící zátky pro hlubinné úložiště (projekt DOPAS). Dále byly výsledky práce využity pro návrh fyzikálních modelů s dynamicky hutněnými těsnícími vrstvami z bentonitových pelet.The main aim of the thesis is to design and test the filling of the technological gap for the vertical disposal of the container with spent fuel in deep repositories. The theme of the research was selected on author?s experiences from the construction of the first Czech in-situ physical model of bentonite barrier (Mock-up Josef). At first, problems related to the existence of so-called technological gaps between bentonite and rock were defined. After the selection of the basic material (Bentonite 75), the technology for pilot production of the bentonite pellets was tested. Then technology for application of the material to the technological gap was tested too. The research also focused on the thermophysical properties of the bentonite layer and changes in heat conduction. An analysis of the physical model Mock-up Josef was also carried out. Mock-up Josef was co-designed by the author of thesis and the author of this work is responsible for operation and evaluation of Mock-up Josef. The findings on Czech bentonite can also be used for further research and design of a spent nuclear fuel repository. Some of the outputs of the thesis were published during the course of the project, and some results of the work have already been used to investigate engineering barriers, eg. for the construction of a physical model of a sealing plug for deep repository (DOPAS project). In addition, the results from the thesis were used for the design of physical models, which are designed for the research of a dynamically compacted sealing layer of bentonite pellets. Keywords: bentonit,bentonitové pelety,technologické spáry,stříkání bentonitu,volné sypání bentonitu,termofyzikální vlastnosti bentonitu,fyzikální model Mock-up Josef; bentonite pellets,bentonite gap filling,compaction methods for the bentonite,thermophysical properties of the bentonite,physical model Mock-up Josef Available in digital repository of ČVUT.
Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár)

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností ...

Pacovský Jaroslav; Šťástka Jiří; Litoš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci
Florián Miloš; Davidová Marie; Fránek Zdeněk
2018 - English
V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený výzkumný projekt chápe dřevo jako studijní materiál pro obsáhlejší otázku interakce prostředí a materiálu v architektuře. Usiluje o prozkoumání tohoto potenciálu pro ekosystemické performance a atmosféry a o rozšíření diskuse v této problematice. Můj projekt zkoumá tyto interakce skrze praktické experimenty a teoretické reflexe, což zahrnuje ostatní vědecké disciplíny, umění a řemeslo, k vytvoření silného základu pro ekosystemickou, kolaborativní návrhově-výzkumnou praxi.The present research considers wood as a study material for a wider question on architecture?s environmental interaction. It aims to explore its potential for eco-systemic performances and atmospheres as well as to broaden the discussion on this problem area by accessing the public space and professional practice calls. My project researches such interactions through practical experiments as well as theoretical reflections, including examinations of other scientific, design, artistic and crafts disciplines. It honestly discusses the successes as well as the failures and weak points to develop a strong background for eco-systemic collaborative design-research practice. Keywords: responsivní dřevo,systemický přístupstup k architektonické performanci,systemicky zaměřené navrhování,performativní architektura,biotické a abiotické spolunavrhování,bio-klimatické vrstvy v zastavěném prostředí; responsive wood,systemic approach to architectural performance,systems oriented design,biotic and abiotic co-design,performance oriented architecture,bio-climatic layers of built environment Available in digital repository of ČVUT.
Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci

V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví ...

Florián Miloš; Davidová Marie; Fránek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions
Macek Jan; Černík Filip; Navrátil Jiří
2018 - Czech
Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The work incorporates modeling concepts for diesel and dual fuel combustion aiming for a physics based and generic model structure. Phenomenological aspects of these concepts are theoretically investigated and considered individually in respect of specifics of large uniflow scavenged 2-stroke engines. Model implementation into a commercial 1D simulation tool GT-Suite in form of a user routine allows fast cycle simulation of full scale engine models or integrated marine power systems at good level of fidelity. Hence, the proposed method enables a computationally effective optimizations of complex propulsion systems under both steady and transient operating conditions. Quasi-dimensional model proposed for diesel combustion is capable of accurate prediction in terms of both performance and emission figures based on imposed injection profile. The model takes into account the specific design features of the combustion space in large two-stroke engines such as multiple decentralized fuel injectors or intake air swirl. One of the most important characteristics considered by the model is the methodology for capturing interactions among individual the spray and an appropriate adjustment of the locally effective air excess ratio. The available oxygen is predominant for combustion progress. If the spray is enclosed by the burned gases burn rate is restricted or recovered in case suitable conditions are restored. To meet these model objectives, spatial resolution of the combustion chamber is considered and transformed into a quasi dimensional and solely mathematical description. The final burn rate is then determined by a time scale model employing a simplified zero-dimensional turbulence model considering typical integral length scale. The availability of fuel ready to be oxidized is constrained by evaporation, mixing and spray interactions. Extensive validation is performed against experimental investigations in spray combustion chamber (SCC) and full-scale engine data. The computation is executed by means of an integrated combustion subroutine using a dynamic link library interface with the 1D engine model. Instantaneous import of in-cylinder conditions and injection rates enables immediate prediction of heat release rate. The validity of the model predictions under various operating conditions is confirmed for several Wärtsilä/WinGD low-speed marine engine types. Dual fuel phenomenological combustion model accounts for both diffusion combustion of the liquid pilot fuel and the flame front propagation throughout the gaseous premixed charge. In respect to the pilot fuel model a common integral formulation defines the ignition delay whereas a time scale approach is incorporated for the combustion progress calculation. In order to capture spatial differences given by the scavenging process and the admission of the gaseous fuel, the cylinder volume is discretized into a number of zones. The laws of conservation are applied to calculate the thermodynamic conditions and the fuel concentration distribution. Subsequently, the ignition delay of the gaseous fuel-air mixture is determined by the use of tabulated kinetics and the ensuing oxidation is described by a flame velocity correlation. Computational concepts for both laminar and turbulent flame velocities are determined based on conditions characteristic for large 2-stroke marine engine operation. Comprehensive theoretical study and computational assessment have been accomplished to derive appropriate correlations for propagation of both laminar and turbulent flames. The resulting heat release rates and pressure traces are validated against experimental engine data.Disertační práce popisuje vývoj a validaci fenomenologické metodiky simulace spalování kapalných a plynných paliv ve velkých pomalobežných dvoutaktních lodních motorech. Práce zahrnuje koncept simulace dieselového a duálního neboli dvoupalivového hoření s cílem vypracování fyzikálně zobecněného modelu. Fenomenologické aspekty těchto konceptů jsou teoreticky vyhodnoceny z hlediska specifik pomaloběžných dvoutaktních motorů se souproudým vyplachováním. Začlenění modelu do 1D simulačního softwaru GT-Suite formou uživatelského programu umožňuje časově nenáročné výpočty oběhu pro samostatný model motoru nebo celkových integrovaných lodních pohonných systémů s požadovanou přesností. Tímto je umožněna efektivní optimalizace lodních pohonů při stacionárním a transientních podmínkách. Kvazidimenzionální model navržen pro dieselové spalování umožňuje predikaci výkonových parametrů motoru a emisí na základě průběhu vstřiku paliva. Model zohledňuje koncepci spalovacího prostoru velkého dvoutaktního motoru s několika decentralizovanými vstřikovači a vířivým vyplachováním. Zásadní součástí dieselového modelu jsou interakce jednotlivých paprsků vstřiku ovlivňující lokální přebytek vzduchu, který je určující pro průběh spalování. V případě vzájemného překrytí paprsku vstřiku a spalin je průběh hoření zpomalen. K zotavení hoření nastává, když je obnoven dostatečný přebytek vzduchu na základě rozdílu rychlostí paprsku vstřiku a spalin. Pro dosažní těchto požadavků modelu je spalovací prostor popsán kvazidimenzionálně, což umožňuje řešení průniku a interakce jednotlivých paprsků vstřiku. Celkový průběh hoření je určen pomocí časového měřítka hoření s využitím bezrozměrného modelu turbulence a jejího integrálního měřítka. Palivo dostupné pro hoření je definované průběhem vypařování, míšení a interakcemi paprsků vstřiku. Model dieselového spalování je kalibrován s využitím experimentálních dat naměřených ve spalovací komoře (SCC) a na motoru. Samotný výpočet probíhá formou integrace uživatelského programu do 1D modelu motoru, která umožňuje okamžitou výměnu potřebných parametrů pro rychlou predikaci průběhu hoření. Validita výsledků metodiky dieselového spalování je ověřena pro několik typů pomaloběžných dvoutaktních motorů Wärtsilä/WinGD. Fenomenologický model duálního spalování v sobě zahrnuje jak model difuzního hoření pilotního vstřiku, tak model pro homogenní hoření zemního plynu. Průtah vznětu pilotního paliva je určen integrální metodou, zatímco pro průběh hoření je definován jeho časovým měřítkem. Za účelem modelování prostorových rozdílů způsobených procesem vyplachování a přívodem plynného paliva je objem válce diskretizován do několika zón. Základní zákony zachování jsou využity pro výpočet přestupů hmoty mezi jednotlivými zónami a určení zónových koncentrací. Průtah vznětu plynného paliva je následně určen pomocí tabelované kinetiky. Následné hoření homogenní směsi plynu se vzduchem je popsáno rovnicí rychlosti plamene pro podmínky charakteristické pro velké dvoupalivové dvoutaktní lodní motory. Rychlost šíření plamene je popsána pro laminární a turbulentní podmínky. Analogicky vzhledem k dieselovému modelu je odvozen bezrozměrný model turbulence. Výsledné průběhy hoření jsou porovnány s experimentálními daty. Studie citlivosti výsledků modelu zahrnuje variace základních parametrů jako například přebytek vzduchu, počátek pilotního vstřiku nebo kompresní poměr. Obecnost a prediktivita model duálního spalování je ověřena pro různé dvoutaktní lodní motory vzhledem k výsledkům měření. Navržená metodika zobecňuje fenomenologické aspekty spalování ve velkých pomaloběžných dvoutaktních lodních motorů se zaměřením na dieselové a duální spalování při stacionárních a transientních provozních podmínkách. Využití navrženého simulačního přístupu pro optimalizaci bylo ověřeno pro modelování samostatného motoru i celkových pohonných systémů s integrací hydraulických modelů vstřikovače a výfukového ventilu. Keywords: 1D Simulation,2-stroke Engine,Diesel Combustion,Diesel Spray,Dual Fuel Combustion,Flame Speed,GT-Suite,Phenomenological Model,Quasi-dimensional,Turbulence Model; 1D simulace,dvoutaktní motor,spalování naftového motoru,spalovací motor,spalování dvou paliv,rychlost plamene,GT-suite,fenomenologický model,kvazidimenzionální model turbulence Available in digital repository of ČVUT.
Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions

Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The ...

Macek Jan; Černík Filip; Navrátil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization
Macek Jan; Žák Zdeněk; Pohořelský Luděk
2018 - Czech
The thesis describes the development of methodology, which utilizes the map-less approach in simulation of a radial centripetal turbine with twin scroll. The steady flow turbine maps are not utilized during the entire process. The twin scroll turbine, which operates under unsteady conditions on engine, achieves different level of the impeller admission. For validation and calibration of the turbine performance under arbitrary level of the impeller admission, a specific turbocharger test bed with separated sections upstream of a turbine was developed. The test bed enables to achieve arbitrary level of the impeller admission via throttling in sections or closure of one section. A selected twin entry turbine was measured under steady flow conditions on the mentioned test bed with open loop. The required number of turbine working points in case of map-less approach is relatively low in comparison with the classical steady flow maps, which are generated for each level of the impeller admission. The turbine was measured at full, partial and extreme partial admission with closed section. The steady flow experimental data were evaluated by the developed software. An unsteady full 1-D model of a turbine with twin scroll was developed in GT-SUITE simulation environment. The model of the whole turbine with scrolls, mixing of flows at nozzle ring upstream of the impeller, turbine wheel, leakages and outlet pipe has to be calibrated under steady flow in compliance with the data measured on the turbocharger test bed. The fully calibrated twin scroll turbine model is then prepared for the unsteady simulation with the internal combustion engine model. A turbocharged six cylinder diesel engine equipped with the twin scroll turbine was properly measured at steady states and transients. The goal of the measurement was to obtain data for verification of the turbine model behaviour under highly pulsating flow conditions. The model of the experimental internal combustion engine was developed and properly calibrated by experimental data. The engine steady states and also transient operation conditions were simulated by means of the engine model with full 1-D turbine. The simulation results were compared with experiments. The comprehensive methodology utilizing the map-less approach was validated and verified by the engine simulation with full 1-D turbine model under real conditions, measured on the turbocharged internal combustion engine. The results were also compared with the classical map based approach.Disertační práce popisuje vývoj metodiky, která nevyužívá stacionární mapy turbíny pro simulace radiální dostředivé turbíny se dvouvstupovou skříní. Stacionární mapy turbíny nejsou v celém procesu použity. Dvouvstupová turbína, která pracuje za nestacionárních podmínek na motoru, dosahuje různé úrovně ostřiku oběžného kola turbíny. Pro validaci a kalibraci turbíny při libovolné úrovni ostřiku oběžného kola, byl vyvinut specifický testovací stav turbodmychadel s oddělenými sekcemi před turbínou. Testovací stav umožňuje dosáhnout libovolné úrovně ostřiku oběžného kola pomocí škrcení v sekcích nebo zavřením jedné sekce. Vybraná dvouvstupová turbína byla měřena za stacionárních podmínek na zmíněném testovacím stavu s otevřenou smyčkou. Požadovaný počet pracovních bodů turbíny je v případě přístupu nevyžadujícího mapy relativně nízký v porovnání s klasickými stacionárními mapami, které jsou generovány pro každou úroveň ostřiku oběžného kola. Turbína byla měřena při plném, parciálním a extrémním parciálním ostřiku se zavřenou sekcí. Stacionární experimentální data byla vyhodnocena vyvinutým programem. Nestacionární plně 1-D model turbíny se dvěma sekcemi byl vyvinut v simulačním prostředí GT-SUITE. Model celé turbíny se spirálami, míšením proudů v rozváděcím ústrojí před oběžným kolem, rotorem turbíny, netěsnostmi a výstupní trubkou musí být kalibrován za stacionárních podmínek v souladu s daty naměřenými na testovacím stavu turbodmychadel. Plně kalibrovaný model turbíny se dvouvstupovou skříní je poté připraven pro nestacionární simulace s modelem spalovacího motoru. Přeplňovaný šestiválcový vznětový motor vybavený dvouvstupovou turbínou byl podrobně testován v ustálených stavech a přechodových režimech. Cílem měření bylo získání dat pro ověření chování modelu turbíny za silně pulzačních podmínek. Model experimentálního spalovacího motoru byl vyvinut a patřičně kalibrován dle experimentálních dat. Stacionární stavy a také přechodové režimy motoru byly simulovány pomocí modelu motoru s plně 1-D modelem turbíny. Výsledky simulací byly porovnány s experimenty. Ucelená metodika využívající přístupu bez stacionárních map turbíny byla validována a ověřena simulacemi spalovacího motoru s plně 1-D modelem turbíny za skutečných podmínek, změřených na přeplňovaném spalovacím motoru. Výsledky byly také porovnány s klasickým přístupem založeným na mapách. Keywords: Twin-scroll Radil Centripetal Turbine,1-D Turbine,Turbocharging,Turbocharger,Turbocharger Test Bed,Map-less Approach,GT-Suite,Internal Combustion Engine,Compressor,Turbocharger Modeling; radiální dostředivá turbína se dvouvstupovou skříní,1-D Turbína,přeplňování,testovací stav turbodmychadel,přístup bez stacionárních map turbíny,GT-suite,spalovací motor,kompresor,turbodmychadlo,simulace turbodmychadla Available in digital repository of ČVUT.
A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization

The thesis describes the development of methodology, which utilizes the map-less approach in simulation of a radial centripetal turbine with twin scroll. The steady flow turbine maps are not utilized ...

Macek Jan; Žák Zdeněk; Pohořelský Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí
Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
2018 - English
Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical processes related to particle acceleration in the solar atmosphere. Namely, the radio bursts - intense and highly variable component of solar radio radiation - bear many signatures of underlying physics related to primary energy release in solar flares and eruptions. Indeed, decimetric (dm) radio bursts and their careful analysis provide the closest observational insight into the region of magnetic reconnection and the particle acceleration sites. On the other hand, emission mechanisms of solar dm radio bursts are typically non-thermal, involving various plasma micro-instabilities and wave-mode transformations. High non-linearity of the radio emission process thus put strong demands on correct physical interpretation of the observed bursts and on finding the relations between observed features (e.g., intensity, frequency profile and its dynamics) and underlying physics. This doctoral thesis addresses two particular areas of research in the solar radio bursts and their utilization in the flare plasma diagnostics: (1) Physical interpretation of two particular classes of radio bursts related to solar flares, and,... Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí (doktorská disertace) Miroslav Bárta 2002 Abstrakt Radiové záření Slunce představuje významný zdroj přímých informací o mnoha fyzikálních procesech spojených s urychlováním částic ve sluneční atmosféře. Zejména radiová vzplanutí - intenzivní a velmi proměnlivá složka slunečního radiového záření - v sobě nese otisk fyzikálních vlastností zdroje a procesů spjatých s prvotním uvolněním energie ve slunečních erupcích. Decimetrová (dm) radiová vzplanutí a jejich studium pak nepochybně poskytují nejvíce bezprostřední pozorovatelský vhled do oblasti magnetické rekonexe a oblastí urychlování částic. Na druhou stranu, vyzařovací mechanismy slunečních dm vzplanutí jsou typicky netermální a zahrnují mnoho mikroskopických (kinetických) plazmových nestabilit a transformací plazmových vlnových modů. Nelinearita procesů plazmové radiové emise pak přináší zvýšené nároky na správnou interpretaci pozorovaných vzplanutí a na nalezení vztahů mezi pozorovanými veličinami (např. radiový tok, frekvenční emisní profil a jeho časový vývoj) a fyzikálními vlastnostmi a procesy ve zdroji. Tato disertace cílí na dva specifické okruhy ve výzkumu slunečních radiových vzplanutí a jejich aplikace na diagnostiku erupčního plazmatu: (1) Fyzikální interpretaci dvou... Keywords: Slunce: aktivita; Slunce: erupce; Radiové záření: emisní mechanismy; Radiové záření: spektroskopie; Plazma: Konetická teorie; Plazma: Vlny v plazmatu; Plazma: Nestability; The Sun: Activity; The Sun: Flares; Radio radiation: Emission mechanisms; Radio radiation: Spectroscopy; Plasma: Kinetic theory; Plasma: Waves in plasmas; Plasma: Instabilities Available in a digital repository NRGL
Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí

Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts (doctoral thesis) Miroslav Bárta 2002 Abstract Solar radio emission represents an important source of direct information about many physical ...

Bárta, Miroslav; Karlický, Marian
Univerzita Karlova, 2018

Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru
Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
2018 - Czech
Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, supposed to balance out such unpropitious situation, an employee (or employer) is entitled to by terminating the employment according to the legal code of the Czech Republic. Every employment termination brings not only rights to harmed ones but also liabilities for both the employee and the employer. By moving towards such inclinations we are easily getting carried away with the feeling that employment termination is an easy and simple matter. We omit other causal links and risks that may arise for either of the parties involved by such actions. My work is divided into five chapters. After the opening Chapter One comes the second chapter which focuses on specification of labour-law relations, employment, particular methods of employment termination and their legislation. Chapter Three is devoted to compensation institute being the most used money reimbursement type for employment termination as well as its legislation, purpose and associated questions. In Chapter Four I write about non-compete clauses and qualification agreements in increasing and deepening of qualification and labour-law compensations... Rigorózní práce se zabývá vybranými problematickými aspekty skončení pracovního a služebního poměru, s důrazem na zkoumání a analýzu jednotlivých typů peněžních kompenzací, na které zaměstnanci (zaměstnavateli) vzniká nárok při skončení pracovního a služebního poměru z hlediska právního řádu České republiky, které tuto nastalou nepříznivou situaci alespoň částečně vyrovnávají. Každé skončení pracovního (služebního) poměru s sebou nese nejen práva, ale také povinnosti, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Pokud k takovému kroku inklinujeme, snadno se necháváme strhnout domněnkou, že skončení pracovního (služebního) poměru je jednoduchá a snadná záležitost. Opomíjíme tak zcela další souvislosti a rizika, které z takového jednání mohou nastat, a to pro obě strany dotčené tímto jednáním. Práce je členěna do 5 kapitol. Na úvodní 1 kapitolu navazuje kapitola 2, věnující se vymezení pracovněprávních vztahů a pracovnímu poměru, jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich právní úpravou. Kapitola 3 je věnována institutu odstupného jako zřejmě nejčastěji se vyskytující peněžní kompenzaci při skončení pracovního poměru, jeho právní úpravě, účelu a souvisejícím otázkám. Kapitola 4 se zaměřuje na konkurenční doložku a kvalifikační dohody při zvyšování a prohlubování... Available in a digital repository NRGL
Vybrané problematické aspekty skončení pracovního a služebního poměru

Rigorous thesis deals with specific questionable aspects of employment and professional relationship termination with focus on examination and analysis of particular money reimbursement types, ...

Lašáková, Renata; Morávek, Jakub; Hůrka, Petr
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases