Number of found documents: 27536
Published from to

Studium nádorové imunoterapie založené na instalaci ligandů fagocytárních receptorů na nádorové buňky a objasnění probíhajících procesorů
CAISOVÁ, Veronika
2017 - Czech
Imunoterapie se zda jako velmi efektivni lecba nadorovych onemocneni. Pri tomto typu terapie jsou nadorove bunky eliminovany telu vlastnimi imunitnimi bunkami s minimalnim negativnim efektem na zdravou tkan. Tato prace je zamerena na imunoterapii zalozenou na aktivaci vrozene imunity, konkretne na intratumoralni aplikaci fagocytozu stimulujicich ligandu a ligandu Toll-like receptoru. Tento terapeuticky pristup byl testovan u nekolika druhu nadorovych mysich modelu - melanom B16-F10, pankreaticky adenokarcinom a pheochromocytom. Slozeni terapeuticke smesi a davkovani terapeuticke smesi bylo optimalizovano v ramci teto prace. Zaroven byly zkoumany mechanismy zapojene v eliminaci nadoru v prubehu teto terapi. Immunotherapy became a very promising approach for cancer therapy. Tumor cells are eliminated using the body's own immune system with minimal negative effect on healthy tissue. This thesis is focused on immunotherapy based on activation of innate immunity, specifically on intratumoral application of ligands stimulating phagocytosis and Toll-like receptor ligands. This therapeutic approach was tested in several types of tumor mouse models, such as melanoma B16-F10, pancreatic adenocarcinoma, and pheochromocytoma. The composition of the therapeutic mixture as well as the application schedule were optimized in our studies. Subsequently the underlying mechanisms involved in tumor elimination during this therapy were investigated. Keywords: immunoterapie; nadory; vrozena imunita; ligandy stimulujici fagocytozu; ligandy toll-like receptoru; mysi nadorove modely; neutrofily; immunotherapy; tumors; innate immunity; phagocytosis stimulating ligands; toll-like receptors ligands; mouse tumor models; neutrophils Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Studium nádorové imunoterapie založené na instalaci ligandů fagocytárních receptorů na nádorové buňky a objasnění probíhajících procesorů

Imunoterapie se zda jako velmi efektivni lecba nadorovych onemocneni. Pri tomto typu terapie jsou nadorove bunky eliminovany telu vlastnimi imunitnimi bunkami s minimalnim negativnim efektem na ...

CAISOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Ecology and diversity of microbial phototrophs in biological soil crusts of Polar Regions
PUSHKAREVA, Ekaterina Sergeevna
2017 - English
Biological soil crusts (BSCs) are important components of semi-arid and arid environments and occupy a large area in Polar Regions. However, their ecological functions and the diversity of major organisms are still ambiguous. Given that rapid climate change is of particular significance and the current warming is already attributed to small variations on the Earth, it is important to obtain a more comprehensive picture about the environment to predict its changes. Moreover, climate change is faster and more severe in Polar Regions than in other parts of the world. In this context, the thesis is focused on the community structure of microbial phototrophs and their ecological functions in BSCs of the Arctic (Central Svalbard) and Antarctica (Dronning Maud Land). Combining molecular and morphological techniques we described cyanobacterial community composition in BSCs and its changes along the gradient of soil crust development. Moreover, we showed how the different stages of soil crust development (from poorly-developed to well-developed) influence photosynthetic and nitrogenase activities associated with the phototrophic community. Keywords: Biological soil crusts; microbial phototrophs; the Arctic; Antarctica Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ecology and diversity of microbial phototrophs in biological soil crusts of Polar Regions

Biological soil crusts (BSCs) are important components of semi-arid and arid environments and occupy a large area in Polar Regions. However, their ecological functions and the diversity of major ...

PUSHKAREVA, Ekaterina Sergeevna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sociální role "zastánce" jako významný faktor k eliminaci šikan na ZŠ
KRESSA, Jiří
2017 - Czech
Dizertační práce nabízí co nejpřesnější obraz "zastánců jako klíčových hráčů" v eliminaci šikany. Realizovaný výzkum a poznatky, vycházejí nejenom z množství zahraničních studií, ale také z praktických zkušeností členů výzkumného týmu, který se na sběru dat a na jejich vyhodnocení podílel. Výzkum přináší množství nových informací, které u české populace školáků dosud nebyly zkoumány a prezentovány. The dissertation offers the most accurate picture of "defenders as the key players" in the elimination of bullying. The research and the findings are based not only on a number of foreign studies, but also on the practical experience of the research team members who participated in the data collection and evaluation. The research brings a lot of new information that has never been investigated and presented in the Czech school environment. Keywords: šikana; zastánce v šikaně; sociální opora; žáci; bullying; defender of bullying; social support; students Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sociální role "zastánce" jako významný faktor k eliminaci šikan na ZŠ

Dizertační práce nabízí co nejpřesnější obraz "zastánců jako klíčových hráčů" v eliminaci šikany. Realizovaný výzkum a poznatky, vycházejí nejenom z množství zahraničních studií, ale také z ...

KRESSA, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Community ecology of insects inhabiting ephemeral habitats.
SLÁDEČEK, František
2017 - Czech
The aim of this thesis was to investigate community assembly mechanisms driving the temporal patterns, succession and seasonality, in dung-inhabiting insects as a model community of insects inhabiting ephemeral habitats. I have shown that the succession of dung-inhabiting beetle and fly species follows the mechanisms of habitat filtering. This was reflected in species successional aggregation in adult dung-visiting flies, aggregation of beetle and fly functional groups in succession, sized-based successional patterns of dung-inhabiting beetle predators and, finally, by reflection of successional patterns of dung-emitted volatiles by beetle and fly species' succession. Seasonality follows the mechanisms of niche differentiation among adult flies and beetle predators, while it should rather follow principles of habitat filtering between all beetles and flies. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Community ecology of insects inhabiting ephemeral habitats.

The aim of this thesis was to investigate community assembly mechanisms driving the temporal patterns, succession and seasonality, in dung-inhabiting insects as a model community of insects inhabiting ...

SLÁDEČEK, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Alternativní telomerické kompenzační mechanismy jako způsob adaptace telomer vůči stresovým podmínkám v průběhu evoluce hmyzu
KRŮČEK, Tomáš
2017 - Czech
Telomery jsou speciální nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotických chromozomů. Kvůli neúplné replikaci DNA je délka telomer kratší s každým buněčným cyklem. Bylo zjištěno několik mechanismů v procesu udržování telomer. Ačkoli nejčastějším mechanismem je aktivita telomerázy, která syntetizuje krátké telomerické sekvence na koncích chromozomů, může být délka telomer prodloužena alternativními způsoby, jako je retrotranspozice speciálních telomerických pohyblivých elementů cílených na chromozomové konce, nalezených u Drosophila a homologní rekombinace. Homologní rekombinace prodlužuje satelitní sekvence u některých druhů diptera a také slouží jako alternativní mechanismus k telomeráze u obratlovců. Sekvence (TTAGG) byla označena jako telomerická sekvence hmyzu. Ačkoli sekvence (TTAGG)n byla nalezena v telomerách většiny testovaných řádů hmyzu v předchozích studiích, existuje mnoho druhů hmyzu, které vykazují nepřítomnost (TTAGG)n. Diptera je velký řád hmyzu, který v některých případech vykazuje ztrátu (TTAGG)n sekvence společně s telomerázovým systémem a jeho nahrazení transpozicí telomerických elementů u Drosophila nebo homologní rekombinací u komárů a pakomárů. Sekvence (TTAGG) byla zjištěna jako hlavní telomerická sekvence u řádů hmyzu, ovšem specifická telomerázová aktivita (TTAGG) nebyla testována. Proto jsem nejprve spekuloval, že ne-telomerázové systémy v hmyzu nemusí být omezeny pouze na Diptera a tudíž, že přítomnost ne-telomerázových systémů u hmyzu může být podceňována. Když jsem testoval distribuci TTAGG specifické telomerázové aktivity, potvrdil jsem, že telomerázový systém je nejkomplexnější kompenzační mechanismus délky telomer u hmyzu, nicméně není přítomen u Zygentoma, Orthoptera a Phasmida, což jsou hmyzí řády s dříve hlášenou přítomností (TTAGG)n telomerického motivu. Výsledky práce ukázaly, že aktivita telomerických retroelementů u Drosophila je zvýšena malými hladinami volných radikálů, což následně zvyšuje prodlužování telomer samotných. Úloha ne-telomerázových mechanismů v překonání stresových stavů během evoluce telomer hmyzu je zatím pouhou hypotézou. Telomeres are special nucleoprotein structures at the ends of eukaryotic chromosomes. Because of incomplete DNA replication telomere length becomes shorter with each cell cycle. Several mechanisms of telomere maintenance have been identified. Although the most common mechanism is the activity of telomerase that synthesizes short telomeric sequences onto chromosome ends, telomere length might be elongated by alternative ways such as the retrotransposition of special telomeric mobile elements targeted to chromosome ends, found in Drosophila, and homologous recombination. Homologous recombination extends satelite sequences in some dipteran species and also serves in vertebrates as the alternative mechanism to telomerase. The (TTAGG)n sequence was designated as the insect telomeric sequence. Although the (TTAGG)n sequence was found at telomeres of most of the tested insect orders in previous studies, there are numerous insect species showing the (TTAGG)n absence. Diptera is the large insect order, which shows the lost of the (TTAGG)n sequence together with telomerase system and its replacement by the transposition of telomeric elements in Drosophila or homologous recombination in mosquitoes or midges. The (TTAGG)n sequence was reported as telomeric sequence in most insect orders, however, the (TTAGG) specific telomerase activity was not tested in these orders.Therefore, I first speculated that non-telomerase systems in insects may not be limited only to Diptera and the presence of non-telomerase systems in insect might be underestimated. When I tested a distribution of the TTAGG-specific telomerase activity I confirmed that the telomerase system is the most comon telomere length compensation mechanism in insect, however, it is not present in Zygentoma, Orthoptera and Phasmida, which are insect orders with a previously reported presence of the (TTAGG)n telomeric motif. Data of the thesis showed that the activity of telomeric retrolements at Drosophila is up-regulated by mild-levels of free radical species, enhancing telomere extension. The role of non-telomerase mechanisms to overcome stress conditions during evolution of insect telomeres is hypothesized. Keywords: Telomera; telomeráza; Drosophila melanogaster; oxidativní stres; mobilní elementy; Telomere; telomerase; Drosophila melanogaster; oxidative stress; mobile elements Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Alternativní telomerické kompenzační mechanismy jako způsob adaptace telomer vůči stresovým podmínkám v průběhu evoluce hmyzu

Telomery jsou speciální nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotických chromozomů. Kvůli neúplné replikaci DNA je délka telomer kratší s každým buněčným cyklem. Bylo zjištěno několik mechanismů ...

KRŮČEK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Telomere length compensation mechanisms as players in longevity and stress adaptation of insects
SÁBOVÁ, Michala
2017 - Czech
Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of eukaryotic chromosomes that are important for genome stability and integrity. They are shortened with each cell cycle and during organismal aging. Although the most common telomere length compensation mechanism is the activity of a special reverse transcriptase, telomerase, in Drosophila telomeres are maintained by the retrotransposition of telomeric elements. In mammals, telomere length and telomerase activity can be influenced by lifestyle and the environmental conditions. This thesis is focused on activity of telomere length maintenance mechanism in insects in relation to aging and stress response. Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of eukaryotic chromosomes that are important for genome stability and integrity. They are shortened with each cell cycle and during organismal aging. Although the most common telomere length compensation mechanism is the activity of a special reverse transcriptase, telomerase, in Drosophila telomeres are maintained by the retrotransposition of telomeric elements. In mammals, telomere length and telomerase activity can be influenced by lifestyle and the environmental conditions. This thesis is focused on activity of telomere length maintenance mechanism in insects in relation to aging and stress response. Keywords: Telomeres; telomerase; honey bee; Apis mellifera; Drosophila melanogaster; oxidative stress; aging; longevity; cost of reproduction; Telomeres; telomerase; honey bee; Apis mellifera; Drosophila melanogaster; oxidative stress; aging; longevity; cost of reproduction Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Telomere length compensation mechanisms as players in longevity and stress adaptation of insects

Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of eukaryotic chromosomes that are important for genome stability and integrity. They are shortened with each cell cycle and during organismal aging. ...

SÁBOVÁ, Michala
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Index lidského rozvoje
CHUYKO, Vadym
2017 - Czech
Tato bakalářská práce obsahuje informace o Indexu lidského rozvoje a metodách jeho výpočtu. Teoretická část popisuje historii vývoje indexu a jeho současný stav. Praktická část je věnována analýze využitelnosti dílčích proměn indexu. Práce obsahuje v sobě informace, uvedenou na oficiálních stránkách Rozvojového programu OSN, a také obsahuje data, týkající se indexu lidského rozvoje pro víc než 100 zemí za období 1990-2015. V závěru práce se snažím odpovědět na otázku, je-li index lidského rozvoje vhodný pro měření kvality lidského života v různých zemích. This bachelor thesis contains the information about the Human Development Index (HDI) and the methods used to measure it. The theoretical part describes the history of development HDI, and his current conditions. The practical part consists of analysis of the components of HDI. The thesis is based on information from the United Nations Development Programme (UNDP), and contains data from more than 100 countries within the period between 1990 and 2015. The conclusion of this study suggests that the Human Development Index truly describe the standard of living in the different countries. Keywords: ILR; kvalita života; očekávaná délka života; index vzdělávání; HNP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Index lidského rozvoje

Tato bakalářská práce obsahuje informace o Indexu lidského rozvoje a metodách jeho výpočtu. Teoretická část popisuje historii vývoje indexu a jeho současný stav. Praktická část je věnována analýze ...

CHUYKO, Vadym
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

En quoi les politiques nationales et européennes encouragent-elles ? la mobilité des jeunes ?
LE TALLEC, Guillaume
2017 - English
Pour résumer, il est possible de dire que les politiques et sources de financement mises en place ? travers l'Europe encouragent ? la mobilité des jeunes. l'Union européenne s'est en effet, ? partir des années 1980, dotée de stratégies telles que la stratégie Europe2020, portée par le processus de Bologne afin de répondre au mieux aux défis proposés par la mondialisation. Ces politiques ont su ?tre efficace grâce ? une transformation simultanée des syst?mes universitaires européens visant ? faciliter les échanges inter-universitaires. De plus, ces politiques ont pu s'appuyer sur des programmes tels qu'Erasmus+, lancé en 1987 sous le nom d'Erasmus et qui devint Erasmus+ en 2014 ou m?me sur des politiques spécifiques telles que la stratégie d'internationalisation des universités. Le programme Erasmus+ regroupe l'ensemble des actions menées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'éducation et la formation et semble avoir des effets conséquents sur les personnes participants ? ce programme en leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences, évoluant ainsi d'un point de vue personnel, académique et professionnel. Malgré le succ?s de la mobilité étudiante via Erasmus+, des probl?mes sont toujours ? régler dans le programme dans son ensemble tels que la manque de reconnaissance de la mobilité du personnel ou bien les financements alloués notamment dans le cadre de la mobilité étudiante. Pour conclure, on peut donc dire que l'Union européenne encourage grandement ? la mobilité des jeunes de par les moyen politiques et financiers mis en place et beaucoup de bonnes pratiques ont vu le jour au fil du temps. Néanmoins, des progr?s restent ? faire notamment concernant la mobilité du personnel et des apprentis ainsi que sur les financements alloués. To summarise the present master thesis, it can be said that the policies and the funding sources in Europe supports the youth mobility. Indeed, in order to face the challenges brought by the globalisation from 1980's the European Union decided to set policies such as the Bologna process or more recently the strategy Europe 2020 or the youth policy. These policies are efficient because of the simultaneous transformation of the university system in Europe and the creation of the Erasmus program in 1987 which become Erasmus+ in 2014 and the internationalisation strategy of the universities. The Erasmus+ program backs every European strategy for the education and the formation and seems to have significant effects on the participants and these effects seem to help the young people to be more able to face the current globalised world. Indeed, taking part to Erasmus+ allows students to do a mobility in the European country they want and during this period of time students acquire new skills and consequently evolve from a personal, academic and professional point of view. However, even if the European Union via the European commission managed to put one efficient program to respond the challenges it is facing some problems are remaining as the lack of recognition of the staff mobility or the fact that some students do not authorise them to take part to the program because of financial problems. That's why it can be said that the youth mobility is hugely supported by the European Union and each of its member states from a political as financial point of view and numerous good practices have been set to make the mobility process easier but significant progress remain to be done about the staff and trainee mobility as well as the financing helps to achieve definitely the European aims. Keywords: Mobilité; bonnes pratiques; jeunes; compétences Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
En quoi les politiques nationales et européennes encouragent-elles ? la mobilité des jeunes ?

Pour résumer, il est possible de dire que les politiques et sources de financement mises en place ? travers l'Europe encouragent ? la mobilité des jeunes. l'Union européenne s'est en effet, ? partir ...

LE TALLEC, Guillaume
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Consortiums européens de l'enseignement supérieur breton : création de valeur et dynamique territoriale
BRIAND-BERGMANS, Anna
2017 - English
Le programme Erasmus+ 2014-2020 offre la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de se regrouper en consortium pour piloter des projets de mobilité dans le cadre de l'action-clé 1 Mobilités ? des fins d'apprentissage. En Bretagne deux consortiums se sont formés en 2015 pour mutualiser leurs ressources et optimiser les mobilités des étudiants et des personnels. En s'appuyant sur l'étude de ces deux consortiums, ce mémoire cherche ? mettre en évidence l'enrichissement des établissements, le dynamisme territorial des consortiums et la pérennisation des activités rendus possible par la gestion de projets en consortium. L'analyse met en avant un ensemble de contextes favorables au développement des consortiums de l'enseignement supérieur sur le territoire breton, déterminant l'ampleur du travail de mutualisation ? coordonner pour atteindre les impacts désirés. La création d'outils partagés, de plans d'évaluations continues et de mesureurs d'impacts par les instances de pilotage contribuent ? attirer de nouveaux établissements pour lesquels la gestion administrative des projets Erasmus+ était inconnue. Le caract?re europhile des instances régionales bretonnes encourage également l'ouverture ? la mobilité européenne des établissements établis sur leur territoire pour développer le parcours d'études supérieures de leurs étudiants. The Erasmus+ 2014-2020 program offers the possibility for higher education institutions to work as a consortium to pilot mobility projects under the Key Action 1: Learning Mobility of Individuals. In Brittany, two consortia were formed in 2015 to pool resources and optimize the mobility of students and staff. This Master thesis studies both consortia and seeks to highlight the enrichment of the institutions, the territorial dynamism of the consortia, and the sustainability of the activities organized with project management skills specific to consortia management. The analysis presents a set of contexts favourable to the development of higher education consortia on the Breton territory determining the extent of the pooling work to be coordinated to achieve the desired impacts. The creation of shared tools, continuous evaluation plans and impact measurers by the steering committees help attract new institutions unfamiliar with the administrative management of Erasmus+ projects. The Europhile nature of the Breton regional authorities also encourages the openness of Breton educational institutions to European mobility to develop the higher education studies of their students. Keywords: Projet européen; consortium; gestion de projets; programme européen; enseignement supérieur; territoire; dynamique territoriale; pérennité Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Consortiums européens de l'enseignement supérieur breton : création de valeur et dynamique territoriale

Le programme Erasmus+ 2014-2020 offre la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de se regrouper en consortium pour piloter des projets de mobilité dans le cadre de l'action-clé 1 ...

BRIAND-BERGMANS, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Der Einfluss von Europaregionen auf die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Institutionen und Unternehmen Eine vergleichende Analyse der Europaregion Donau-Moldau und der Euregio Maas-Rhein
WIECHMANN, Lisa
2017 - English
Im Kontext der Globalisierung sehen sich Regionen zunehmend im 'Wettbewerb der Regionen' um qualifizierte Arbeitskräfte, Unternehmensansiedlungen, Arbeitsplätze und Europäische Fördergelder. Gleichzeitig erfordern globale Herausforderungen wie die Alterung der Bevölkerung und der Klimawandel regionale Lösungen und Kooperationen gewinnen an Bedeutung. In Europa sind grenzüberschreitende Regionen entstanden, um grenzbedingte Barrieren abzubauen und neue Entwicklungspotentiale zu erschließen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, welchen Beitrag grenzüberschreitende Regionen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen und Institutionen leisten können. Dazu wurde eine vergleichende Fallstudie der Europaregion Donau-Moldau und der Euregio Maas-Rhein durchgeführt. Die Analyse zeigt, dass das Potential der grenzüberschreitenden Regionen darin liegt, Ressourcen und Kompetenzen zu bündeln und dass sie sich auf relevante Themen für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit fokussieren. In the context of globalization, regions see themselves more and more exposed to a competition about qualified work force, company settlements, employment and European funds. In parallel, global challenges like an aging population or climate change ask for regional solutions and collaborations have become vital. Cross-border regions across Europe have developed to reduce barrier effects and foster new development potentials. The aim of the following study is to analyse the effects of the implementation of cross-border regions on the competitiveness of local companies and institutions. Therefore, a comparative case study of the European Region Donau-Moldau and the Euregio Meuse-Rhine has been designed. The analysis shows that the potential of CBRs relies in the fact to join forces and competencies and that these collaborations address relevant topics to foster the competitiveness. Keywords: Grenzüberschreitende Region; Wettbewerbsfähigkeit; Europaregion Donau-Moldau; Euregio Maas-Rhein Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Einfluss von Europaregionen auf die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Institutionen und Unternehmen Eine vergleichende Analyse der Europaregion Donau-Moldau und der Euregio Maas-Rhein

Im Kontext der Globalisierung sehen sich Regionen zunehmend im 'Wettbewerb der Regionen' um qualifizierte Arbeitskräfte, Unternehmensansiedlungen, Arbeitsplätze und Europäische Fördergelder. ...

WIECHMANN, Lisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases