Number of found documents: 35482
Published from to

Tvorba, realizace a hodnocení celotáborových her na letních dětských táborech
FORETNÍKOVÁ, Šárka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2017 - Czech
Diplomová práce předkládá projekt tří celotáborových her, Popisuje je očima realizátora a hodnotí jak z pohledu realizátora, tak i z pohledu účastníků. Závěrem přidává tipy na změny a vylepšení. Celkem má práce devět kapitol. Prvních pět z nich v teoretické rovině charakterizují základní pojmy, jako je volný čas dětí a mládeže, tábor, hra, dramaturgie akcí a celotáborové hry. Šestá až osmá kapitola jsou praktické a představují jednotlivé celotáborové hry. Devátou kapitolou je zhodnocení realizovaných her. This diploma thesis presents a project of three whole-camp games, Describes them by the eyes of the performer and evaluates both from the viewpoint of the performer and from the point of view of the participants. Finally, it adds tips for changes and improvements. There are nine chapters at diploma work.. The first five of them on the theoretical level are characterized by basic concepts such as leisure time for children and youth, camp, play, dramaturgy of events and whole-camp games. The sixth to eighth chapters are practical and represent individual whole-game games. The ninth chapter is an evaluation of the implemented games. Keywords: Dětský letní tábor; tábor; program; celotáborová hra; the children summer camp; camp; program; the whole-camp game Available in digital repository of UPOL.
Tvorba, realizace a hodnocení celotáborových her na letních dětských táborech

Diplomová práce předkládá projekt tří celotáborových her, Popisuje je očima realizátora a hodnotí jak z pohledu realizátora, tak i z pohledu účastníků. Závěrem přidává tipy na změny a vylepšení. ...

FORETNÍKOVÁ, Šárka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Spolupráce učitele a rodiče jako prostředek rozvoje dítěte předškolního věku
SVOBODOVÁ, Blanka; PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika
2017 - Czech
Bakalářská práce se věnuje problematice spolupráce učitelek mateřských škol s rodiči dětí v předškolním věku. V teoretické části se zabýváme oblastmi rozvoje dítě předškolního věku, přínosem mateřské školy v tomto rozvoji, úlohami učitelky a rodiče ve vzájemné spolupráci, popisujeme konkrétní formy spolupráce. Praktická část obsahuje osm rozhovorů s učitelkami mateřských škol, skrze které zjišťujeme, jak funguje aktuální spolupráce učitelky s rodiči z pohledu učitelek. This Bachelor's Thesis devotes itself to the issues of cooperation between kindergarten teachers and parents of a pre-school children. Within the theoretical section, we describe a specific forms of a cooperation in between parent teacher relation, deal with a fields of development of a pre-school children, the contribution of kindergarten to those fields and define the roles of parents and teachers in a mutual cooperation. The practical section includes eight interviews with a kindergarten teachers through which we ascertain how the cooperation between parents and teachers actually works, from teacher's view. Keywords: kooperace; učitel; rodič; předškolní věk; mateřská škola; cooperation; teacher; parent; pre-school age; kindergarten Available in digital repository of UPOL.
Spolupráce učitele a rodiče jako prostředek rozvoje dítěte předškolního věku

Bakalářská práce se věnuje problematice spolupráce učitelek mateřských škol s rodiči dětí v předškolním věku. V teoretické části se zabýváme oblastmi rozvoje dítě předškolního věku, přínosem mateřské ...

SVOBODOVÁ, Blanka; PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na "Střední škole řezbářské v Tovačově" v rámci odborného výcviku.
ČMELA, Miroslav; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2017 - Czech
Diplomová práce je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v rámci odborného výcviku. V práci je charakterizována školská legislativa a z ní vyplývající povinnosti jednotlivých subjektů. Popisuje zásady bezpečné práce na dřevoobráběcích strojích včetně možných rizik ohrožení bezpečnosti a zdraví žáků. Přispívá k lepšímu pochopení významu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na dřevoobráběcích strojích ve škole. The diploma thesis is devoted to the safety and protection of pupils' health as part of vocational training. The work characterizes the school legislation and the resulting obligations of individual subjects. Describes principles of safe work on woodworking machines, including possible risks to the safety and health of pupils. It contributes to a better understanding of the importance of safety and health at work on woodworking machines at school. Keywords: bezpečnost práce; kontrolní orgány; povinnosti; školení; opatření; rizika; work safety; control bodies; duties; training; measures; risks Available in digital repository of UPOL.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na "Střední škole řezbářské v Tovačově" v rámci odborného výcviku.

Diplomová práce je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví žáků v rámci odborného výcviku. V práci je charakterizována školská legislativa a z ní vyplývající povinnosti jednotlivých subjektů. Popisuje ...

ČMELA, Miroslav; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu
NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií analyzovat nabídku vybraných středisek freestylového lyžování v České republice, zpracovat souhrnné informace o freestylovém lyžování jako současném trendu v rámci sportovního a dobrodružného cestovního ruchu a vypracovat doporučení pro zkvalitnění této nabídky pro návštěvníky středisek. Areály srovnáváme a hodnotíme na základě několika kritérií, jako jsou velikost, počet překážek a skoků, kreativita, pořádané akce a další nabídka. Výsledkem je zmapování freestylových možností Českých středisek. Doporučení pro zlepšení nabídky byla vytvořena na základě srovnání se zahraničním střediskem. The bachelor thesis is about analysis of freestyle opportunities in selected winter resorts in Czech Republic as part of the offer in tourism. The goal is to analyze offer of selected freestyle skiing resorts based on selected criteria. We have processed summary informations on freestyleskiing as contemporary trend in sport and adventure tourism and we have created recommendations for improving this offer in Czech Republic. The comparation and evaluation of the resorts is based on several criteria such as size, number of obstacles and jumps, creativity, number of events and the other offer. Results are describing freestyle opportunities in czech ski resorts. Recommendation for improvement of this segment were based on comparation with a foreign resort. Keywords: cestovní ruch; destinace; freeskiing; freestyle lyžování; lyžařské středisko; snowpark; destination; freeskiing; freestyle skiing; snowpark; ski resort; tourism Available in digital repository of UPOL.
Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu

Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií ...

NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Trávení volného času u žáků základní školy v Rohli.
MANETHOVÁ, Jiřina; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou volného času u žáků Základní školy v Rohli. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou období školního věku, výchovou a volným časem. Praktická část je zaměřena na průzkum nabídky volnočasových aktivit v Rohli nabízených základní školou, obcí a nestátními neziskovými organizacemi. Dále se zaměřuje na zjištění, jak žáci využívají svůj volný čas a zda mají dostatečnou nabídku volnočasových aktivit. V neposlední řadě práce řeší, do jaké míry jsou děti ovlivňovány při výběru kroužků rodiči. This master thesis explores leisure time activities of elementary school children in village Rohle. The thesis has theoretical and practical section. Theoretical section concerns characteristics of elementary school children, their education and features of their leisure time. Practical section focuses on research of spectrum of leisure activities offered by elementary school, municipality and nongovernmental organisations in Rohle. Furthermore, it describes actual leisure activities of children and explores an influence of parental guide in choice thereof. Keywords: Volnočasové aktivity; volnočasová výchova; zájmové krouožky; školní věk; děti; základní škola.; Leisure time activities; leisure time education; interest clubs; school age; children; elementary school Available in digital repository of UPOL.
Trávení volného času u žáků základní školy v Rohli.

Diplomová práce se zabývá problematikou volného času u žáků Základní školy v Rohli. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou období školního věku, výchovou a ...

MANETHOVÁ, Jiřina; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vliv Etické výchovy na děti z výchovného ústavu
DOBEŠOVÁ, Irena; ČECH, Tomáš
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je pozorování změn v chování u klientů z dětského domova se školou a z výchovného ústavu po absolvování hodin etické výchovy. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části teoretickou a empirickou. V teoretické části je nejprve vymezena etická výchova jako vyučovací předmět. Dále je podrobně popsán přístup etické výchovy i její koncept. Třetí část se zabývá legislativou ústavní výchovy ČR a současně jsou charakterizovány problémy klientů s poruchami chování a emocí. Celý výzkum byl proveden během osmi měsíců. Pozorovaná činnost spojená s prosociálním chováním byla zaznamenána a současně porovnána s celkovým týdenním hodnocením klientů. Při vyhodnocení jsem dospěla k zajímavým závěrům, které ovlivňují u klientů možnost chovat se eticky a morálně. The aim of the thesis is to observe the changes in behavior for clients of the children's home with school and the educational institute after passing hours of ethical education. In theoretical part is defined by the ethics education as a teaching subject. Furthermore, it is described in detail the approach of ethical education and its concept. In the third part of the theory is defined by the legislation of the educational institution and at the same time are described problems of clients with behavioral problems. The whole research was carried out during eight months. The observed activity is associated with pro-social behaviour was recorded and simultaneously compared with the overall weekly rating clients. To evaluate the were interesting findings that affect the clients ' ability to behave ethically and morally. Keywords: etická výchova; sebehodnocení; sebeúcta; morálka; klima skupiny; ethics education; self-assessment; self-esteem; morale; the climate group Available in digital repository of UPOL.
Vliv Etické výchovy na děti z výchovného ústavu

Cílem diplomové práce je pozorování změn v chování u klientů z dětského domova se školou a z výchovného ústavu po absolvování hodin etické výchovy. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části ...

DOBEŠOVÁ, Irena; ČECH, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Využití regionu v práci učitele MŠ
KRÁLÍKOVÁ, Andrea; VAVRDOVÁ, Alena
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na využití regionu v práci učitele MŠ. Teoretická část se zabývá předškolním vzděláváním, kurikulárními dokumenty, poté regionem a samotným olomouckým regionem. Hlavní část se orientuje na samotné ekologické centrum Sluňákov. Poslední kapitola se věnuje metodám a organizačním formám využitelnými k poznávání přírody a společnosti. Empirická část se zabývá průzkumem využití ekologického centra Sluňákov mateřskými školami. This thesis focuses on the utilizing of resources in the region concerning the work of numery schools. The theoretical first part of this thesis deals with pre primary education, curriculum documents, and looks at the region of Olomouc specifically. The main part focuses on the work and facilities of The Ecological Centrum Slunakov. The last section looks at teaching methods and organizational functions. The practical section deals with the utilization of the facilities of The Ecological Centrum Slunakov by numery schools. Keywords: Diplomová práce; dítě; mateřská škola; předškolní vzdělávání; region; olomoucký region; ekologické centrum Sluňákov; Diploma thesis; child; kindergarten; pre-primary education; region; olomouc region; ecological center Sluňákov Available in digital repository of UPOL.
Využití regionu v práci učitele MŠ

Diplomová práce je zaměřena na využití regionu v práci učitele MŠ. Teoretická část se zabývá předškolním vzděláváním, kurikulárními dokumenty, poté regionem a samotným olomouckým regionem. Hlavní část ...

KRÁLÍKOVÁ, Andrea; VAVRDOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Analýza školních vzdělávacích programů základních škol z pohledu gymnastických aktivit
MĚSÍČEK, Tomáš; FORMÁNKOVÁ, Soňa
2017 - Czech
Předložená práce se zabývá gymnastikou v hodinách tělesné výchovy na předem vybraných třech základních školách v Uherském Hradišti. Cílem práce je analýza osvojených doved-ností žáků 5. ročníků, zjištění materiálního zabezpečení a práce se školním vzdělávacím programem základních škol. Sběr dat proběhl pomocí testování, pozorování a rozhovorů. Výsledek práce ukazuje odlišnou úroveň zvládnutých gymnastických dovedností testova-ných základních škol s podobnými školními vzdělávacími plány a znázorňuje nízkou úroveň požadovaných gymnastických dovedností dětí mladšího školního věku. The presented work deals with gymnastics in physical education lessons at pre-selected three elementary schools in Uherské Hradiště. The aim of the thesis is to analyze the acquired skills of 5th grade students, to find material security and to work with the school curriculum of elementary schools. Data collection was conducted through testing, observati-ons and interviews. The result of the thesis shows the different level of mastered gymnastic skills of tested primary schools with similar school educational plans and shows the low level of required gymnastic skills of younger school age children. Keywords: gymnastika; základní škola; mladší školní věk; školní vzdělávací program (ŠVP); pohybová aktivita; gymnastics; elementary school; early school age; school education program (SEP); physical aktivity Available in digital repository of UPOL.
Analýza školních vzdělávacích programů základních škol z pohledu gymnastických aktivit

Předložená práce se zabývá gymnastikou v hodinách tělesné výchovy na předem vybraných třech základních školách v Uherském Hradišti. Cílem práce je analýza osvojených doved-ností žáků 5. ročníků, ...

MĚSÍČEK, Tomáš; FORMÁNKOVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Trendy ve fitness a jejich všeobecná analýza
KADER AGA, Ahmad; KUDLÁČEK, Michal
2017 - Czech
Přehledová bakalářská práce pojednává o trendech tréninku ve fitness se zaměřením, jak jsou jednotlivé pohybové trendy ve fitness od sebe odlišitelné. Cílem práce je obecná charakteristika trendů ve fitness. Jak v současnosti tyto trendy fungují a jaké mají aspekty a dopad na čtenáře. Keywords: cvičení; pohyb; sport; pohybová aktivita; tendence; fitness trend; physical exercise; movement; sport; physical activity; tendention; fitness trend Available in digital repository of UPOL.
Trendy ve fitness a jejich všeobecná analýza

Přehledová bakalářská práce pojednává o trendech tréninku ve fitness se zaměřením, jak jsou jednotlivé pohybové trendy ve fitness od sebe odlišitelné. Cílem práce je obecná charakteristika trendů ve ...

KADER AGA, Ahmad; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)
EDME, Anais; KRIST, Miloš
2017 - English
Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají před kopulací. Sekundární pohlavní znaky mohou být indikátory samčí kvality, a proto by pro ně samice měly mít preference. Samci s většími ornamenty mohou získat více partnerek a zvýšit tak počet svých potomků. Samice mohou volbou svých sociálních partnerů získat přímý i nepřímý, genetický užitek. Když ale mají samice nepreferovaného sociálního partnera, mohou si za toho extra-párového vybrat samce s lepšími znaky, než jaké má ten sociální, protože extra-pároví samci samicím žádný přímý užitek neposkytují a tak se dá očekávat, že jim poskytují užitek nepřímý. Když samice kopuluje s více samci, konkurují si jejich spermie o oplodnění sady vajíček. Výsledek této kompetice spermií a tedy počet potomků by měl být ovlivněn délkou spermií. Pokud je pohlavní výběr silný, jak tomu bývá v případě vysoké míry extra-párové paternity, stabilizující selekce by měla snižovat aditivní genetickou varianci pro délku spermie, v důsledku čehož by měly spermie optimální morfologii pro vítězství v konkurenci s ostatními samci. Tato práce se zaměřuje na pre-kopulační a post-kopulační fáze pohlavního výběru u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), migrujícího pěvce s vysokou mírou extra-párové paternity. Manipulovali jsme sekundární pohlavní znaky samců, abychom zjistili, zda si na jejich základě samice vybírají partnera. Genetické analýzy nám umožnily přiřadit k mláďatům jejich genetické otce a zjistit míru extra-párové paternity. Srovnávali jsme pak znaky samců, kteří zplodili mláďata ve stejném hnízdě. Zaznamenávali jsme také přílet samců na hnízdiště a vzdálenosti mezi jednotlivými hnízdy, což jsou faktory, které mohou ovlivňovat výběr partnera a paternitu. Spermie jsme odebírali v různých fázích hnízdní sezóny, abychom zjistili, jak se v sezóně mění jejich délka a variabilita. Na základě dlouhodobých pozorování jsme sestavili rodokmen dané populace a pomocí kvantitativně genetického modelu jsme zjistili jaká část variability v délce spermií je daná geneticky a jaká prostředím. Samice si nevybíraly za sociální partnery jen samce s většími ornamenty. Samci s většími ornamenty byli dokonce na konci sezóny pro samice méně atraktivní a měli ve svých sociálních hnízdech více extra-párových mláďat. Extra-pároví samci neměli větší ornamenty než samci sociální, ale obě tyto skupiny měly větší ornamenty než jiní samci dostupní v blízkosti sledovaných hnízd. Časný přílet umožnil samcům lepší ochranu paternity ve vlastních hnízdech. Samci s velkými ornamenty nezplodili více extra-párových mláďat v jiných hnízdech a ani délka spermií neměla vliv na úspěch oplodnění. Délka spermií vykazovala v průběhu sezóny fenotypickou plasticitu a byla středně heritabilní. Další výzkum by se měl zaměřit na prostředí, ve kterém probíhá kompetice spermií. Dosavadní studie, které se pokoušely zjistit, jaké znaky spermií mají vliv na jejich fertilizační úspěšnost, neuvažovaly možný vliv kryptické volby samice. Pro lepší porozumění selekčních tlaků na morfologii spermií je třeba více studií, které by zjišťovaly heritabilitu tohoto znaku v přírodních populacích a také jeho ovlivnění prostředím. Třebaže genomy mnoha druhů jsou již osekvenovány, geny zodpovědné za znaky spermií stojí dosud stranou zájmu. Jejich znalost by nám napomohla pochopit, jakou roli hrají genetické procesy v diverzitě spermií. Sexual selection is one of the forces that lead evolution and may happen at different times during the reproductive period. Mate choice and extra-pair mate choice are forms of pre-copulatory selection. Secondary sexual traits may be indicators of male quality and females should express preferences for those traits. Males with larger ornaments may be able to obtain more partners and increase their number of offspring. Females may obtain direct benefits and/or indirect genetic benefits from their social mate. But when mated to non-preferred males, females may choose an extra-pair mate with superior traits than their social mate, since females usually do not receive direct benefits from extra-pair mates and are therefore expecting to receive indirect benefits. As females copulate with many males, sperm from different males compete to fertilize the set of ova. Sperm length should influence the outcome of sperm competition and the ability to produce more offspring. Under strong sexual selection (high rate of extra-pair paternity), stabilizing selection should decrease the genetic additive variance of sperm length to allow an optimum sperm morphology to outcompete sperm from other males. This thesis focuses on the pre- and post-copulatory steps of sexual selection in the collared flycatcher (Ficedula albicollis), a migratory bird with a high rate of extra-pair paternity. Secondary sexual traits were manipulated to determine which traits females used to select mates. Genetic analyses allowed the assignment of offspring to their genetic fathers and determined the rate of extra-paternity. Traits of males that shared paternity were compared. Arrival date and proximity of males were determined as they may influence the outcome of mate choice and paternity. Sperm were sampled at different periods of the breeding season to estimate the dynamics of sperm length variation. Long-term pedigree data and a quantitative model helped to separate the genetic and environmental variances that influence sperm length. Females did not demonstrate a consistent preference for more ornamented males as social mates. Males with large ornaments were less attractive to females late in the season and lost more within-pair paternity. Extra-pair males were not more ornamented than the males they cuckolded but both social and extra-pair males were superior to males around the females' nests. Early arrival at the breeding site allowed males to protect their within-pair paternity. Males did not win more extra-pair offspring when they were more ornamented and sperm length did not influence fertilization success. Sperm length demonstrated phenotypic plasticity throughout the breeding season and had moderate heritability. Future research should focus on the environment in which sperm competition takes place. Indeed, studies trying to identify sperm traits that make sperm successful in fertilization focus on sperm traits before the bottleneck of cryptic female choice. More studies on the heritability of sperm traits in wild populations and especially on the effect of the environment on sperm length are needed to understand how it is influenced by the pressure of selection. The genomes of many species have been sequenced, but the genes which code for sperm morphology have largely been ignored. More knowledge about the genes coding for these traits will help in understanding the genetic process acting on sperm diversity. Keywords: pohlavní výběr; volba partnera; extra-párová paternita; ornamenty; kompetice spermií; heritabilita; sexual selection; mate choice; extra-pair paternity; ornaments; sperm competition; heritability Available in digital repository of UPOL.
Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)

Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají ...

EDME, Anais; KRIST, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases