Number of found documents: 18524
Published from to

Hmotněprávní úprava přestupků
2017 -
Diplomová práce se zabývá hmotněprávní úpravou přestupků v České republice, popsal jsem základní charakteristiky správního trestání a jeho obecné instituty. Jsou zde nastíněna historická východiska správního trestání, v úvodní kapitole se věnuji historickému vývoji od dob Rakouska-Uherska po současnost. Práce je z velké části zaměřena na obecnou úpravu správního práva obsaženou v zákoně o přestupcích. Obsah jednotlivých kapitol je dán jejich názvem: obecně prameny přestupkového práva, vymezení pojmů správní trestání a přestupek, skutková podstata přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek, sankce a konečně i ochranná opatření. V práci je rovněž obsažena víceméně celková komparace obecných hmotněprávních institutů slovenského a českého zákona o přestupcích. V předposlední kapitole se dotýkám novel, kterými v poslední době prošel platný zákon č. 200/1990 Sb.. Poskytuji rozbor změn, které přinesly. Poslední kapitola se zabývá rekodifikací přestupkového práva obsaženou v zákoně č. 250/2016 Sb, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Keywords: přestupek; správní trestání; skutková podstata; okolnosti vylučující protiprávnost; zánik odpovědnosti za přestupek; sankce; ochranná opatření. Available in digital repository of ZČU.
Hmotněprávní úprava přestupků

Diplomová práce se zabývá hmotněprávní úpravou přestupků v České republice, popsal jsem základní charakteristiky správního trestání a jeho obecné instituty. Jsou zde nastíněna historická východiska ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Bezpečnost pacientů v rámci ošetřovatelského procesu
2017 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečností pacientů v rámci ošetřovatelského procesu. Věnuje se základním informacím tykající se kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a problematikou pochybení při poskytování zdravotní péče. Zaměřuje na ověření naplňování resortních bezpečnostních cílů bezpečná identifikace pacientů a bezpečnost při používání léčiv s vyšší mírou rizikovosti. Dobře vedeny management ve zdravotnických zařízeních výrazně ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb. Práce je příspěvkem ke zvýšení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Keywords: bezpečnost; identifikace; kvalita; léčivo; pacient; pochybení; riziko Available in digital repository of ZČU.
Bezpečnost pacientů v rámci ošetřovatelského procesu

Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečností pacientů v rámci ošetřovatelského procesu. Věnuje se základním informacím tykající se kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií
2017 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienta s tracheostomií. Teoretická část je věnována základním informacím o tracheostomii dostupným v české a zahraniční literatuře a ošetřovatelské péči o pacienta s tracheostomií. V empirické části je pomocí dotazníkového šetření sledována úroveň odborných znalostí všeobecných sester o tracheostomii a toaletě dýchacích cest u pacienta s tracheostomií. Výstupem práce je informační materiál pro všeobecné sestry, který bude moci sloužit jako podpora v praxi sester pečujících o dýchací cesty pacienta s tracheostomií. Keywords: tracheostomie; tracheostomická kanyla; toaleta dýchacích cest; všeobecné sestry; ošetřovatelská péče Available in digital repository of ZČU.
Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií

Tato bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienta s tracheostomií. Teoretická část je věnována základním informacím o tracheostomii dostupným v české a zahraniční literatuře a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Povědomí studentů středních škol o prevenci nádorového onemocnění
2017 -
Bakalářská práce se zabývá povědomím studentek středních škol o prevenci karcinomu děložního čípku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu zprvu zabývat anatomií ženských pohlavních orgánů, epidemiologií v České republice, rizikovými faktory a symptomatologií. Dále diagnostikou, léčbou a v poslední části především prevencí a ošetřovatelské péči o ženu s touto diagnózou a preventivními programy ve školství. Cílem praktické části bude zjistit pomocí strukturovaných dotazníků, jaká je informovanost studentek středních škol o prevenci karcinomu děložního čípku. Výstupem z práce bude vytvoření edukačního letáku, který bude následně rozdán do škol. Keywords: karcinom děložního čípku; informovanost; prevence; studenti Available in digital repository of ZČU.
Povědomí studentů středních škol o prevenci nádorového onemocnění

Bakalářská práce se zabývá povědomím studentek středních škol o prevenci karcinomu děložního čípku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu zprvu zabývat ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Monitorace tělesné teploty v intenzivní a resuscitační péči
2017 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na způsoby monitorace tělesné teploty. Je rozdělena do dvou hlavních částí- teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá především tělesnou teplotou člověka a dále metodami, které se využívají při měření tělesné teploty v intenzivní péči. Praktická část je zaměřena na stanovení hypotézy, vlastní dotazníkové šetření a jeho výsledky. K jejímu vytvoření byl použit kvantitativní výzkum za pomoci dotazníků. Výsledky práce jsou přehledně zobrazeny v grafech. Při zpracování této práce byla použita odborná literatura. K praktické části jsem si sama vytvořila dotazník a na základě toho jsem provedla průzkum. Keywords: monitorace; tělesná teplota; teploměr; intenzivní péče; zdravotní sestra Available in digital repository of ZČU.
Monitorace tělesné teploty v intenzivní a resuscitační péči

Tato bakalářská práce se zaměřuje na způsoby monitorace tělesné teploty. Je rozdělena do dvou hlavních částí- teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá především tělesnou teplotou člověka a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Problematika enterální výživy
2017 -
V této bakalářské práci se zabýváme edukací klientů s dlouhodobou enterální výživou. V teoretické části bakalářské práce popisujeme funkční řešení a možnosti druhů výživy, která je potřebná, dostatečná a vyhovující organismu nemocného jedince. Popisujeme zde prevenci, aby celý proces tohoto druhu výživy probíhal takovým způsobem, který komplikace vyloučí, případně eliminuje. Popisujeme zde také velice důležitý pojem edukace. V praktické části sledujeme vlastní problematiku dlouhodobé enterální výživy a shrnujeme zde získaná data klientů tak, aby tyto údaje bylo možno následně zohlednit při edukaci. Keywords: enterální výživa; komplikace enterální výživy; perkutánní endoskopická gastrostomie; edukace Available in digital repository of ZČU.
Problematika enterální výživy

V této bakalářské práci se zabýváme edukací klientů s dlouhodobou enterální výživou. V teoretické části bakalářské práce popisujeme funkční řešení a možnosti druhů výživy, která je potřebná, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Ošetřovatelský poces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí
2017 -
Bakalářská práce se s názvem "Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje toto onemocnění, dále se zabývá edukací, ošetřovatelským procesem se zaměřením na dětského pacienta a ošetřováním v domácím prostředí. Praktická část se zabývá jedním konkrétním dětským pacientem s onemocněním hereditární sférocytóza. Popisuje průběh dekompenzace jeho onemocnění při výskytu virového infektu, na který je následně vytvořen ošetřovatelský plán. V závěru práce nechybí ani edukační plán. Výstupem pro praxi je edukační leták pro cílovou skupinu. Keywords: hereditární sférocytóza; domácí prostředí; ošetřovatelský proces Available in digital repository of ZČU.
Ošetřovatelský poces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí

Bakalářská práce se s názvem "Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření
2017 -
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření. V teoretické části je popisováno koronarografické vyšetření, jeho indikace, kontraindikace, komplikace a ošetřovatelská péče. V praktické části jsou interpretovány výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů s pacienty. Cílem práce je zmapovat, jak pacienti podstupující koronarografické vyšetření subjektivně vnímají jeho realizaci. Keywords: srdce; kardiovaskulární systém; koronarografické vyšetření; radiální tepna; femorální tepna; ošetřovatelská péče; kardiostacionář Available in digital repository of ZČU.
Ošetřovatelská péče u pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření. V teoretické části je popisováno koronarografické vyšetření, jeho indikace, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Bolest jako ošetřovatelský problém
2017 -
Problematika bolesti je velmi rozsáhlé téma. Tato bakalářská práce se soustředí na chronickou bolest zad. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části je popsána bolest obecně, včetně fyziologie, druhů, léčby, psychologických aspektů a zásad v jednání s pacientem, který trpí bolestí. Druhá část je zaměřena na chronickou bolest zad, její příčiny a léčbu. V závěru teoretické části je popsáno Centrum léčby bolesti. V praktické části je detailně popsána kazuistika jedné pacientky, která trpí chronickou bolestí dolních zad a je léčena konstantním dávkováním opioidů spinální pumpou. Je zde podrobně popsán ošetřovatelský proces, který zjišťuje problémy, související s chronickou bolestí a omezují tak pacientku v běžném životě. Jsou zde určeny ošetřovatelské problémy a sestaveny edukační plány. V diskuzi se pojednává o cíli bakalářské práce, včetně cílů dílčích. Keywords: bolest; chronická bolest zad; spinální katétr; spinální pumpa; opioidy Available in digital repository of ZČU.
Bolest jako ošetřovatelský problém

Problematika bolesti je velmi rozsáhlé téma. Tato bakalářská práce se soustředí na chronickou bolest zad. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části je popsána bolest obecně, včetně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Porodní asistence v zahraničí versus porodní asistence v České republice
2017 -
Bakalářská práce pojednává o porodní asistenci v zahraničí a v České republice. V teoretické části práce je popisována historie a tradice porodní asistence v jednotlivých zemích Evropy. V přehledu jsou zde uvedeny organizace porodních asistentek v České republice i ve vybraných evropských zemích. Jedna kapitola je věnována vzdělávacímu systému porodních asistentek v České republice i v zahraničí. Praktická část vznikla pomocí kvalitativního výzkumu a jejím cílem bylo analyzovat porodní asistenci v Německu a ve Finsku a porovnat ji s porodní asistencí v České republice. Keywords: porodní asistentka; organizace porodních asistentek; vzdělávání; porodní asistence v zahraničí Available in digital repository of ZČU.
Porodní asistence v zahraničí versus porodní asistence v České republice

Bakalářská práce pojednává o porodní asistenci v zahraničí a v České republice. V teoretické části práce je popisována historie a tradice porodní asistence v jednotlivých zemích Evropy. V přehledu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases