Number of found documents: 18827
Published from to

Porovnání kompetencí zdravotnických záchranářů v přednemocniční neodkladné péči v České republice a Německu
2018 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na kompetence zdravotnického záchranáře v přednemocniční neodkladné péči v České republice a ve Spolkové republice Německo, zejména v Bavorsku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je složena z kapitol definujících vzdělávání zdravotnického záchranáře a vzdělávání obecně, zdravotnickou záchrannou službu a samotné kompetence v porovnávaných zemích. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníků, které se zaměřují na rozdíly v kompetencích zdravotnických záchranářů v České republice a Bavorsku a které zodpověděli komisaři jednotlivých úloh na metodickém cvičení Salvátor v Karlových Varech. Keywords: zdravotnický záchranář; vzdělávání; kompetence Available in digital repository of ZČU.
Porovnání kompetencí zdravotnických záchranářů v přednemocniční neodkladné péči v České republice a Německu

Tato bakalářská práce se zaměřuje na kompetence zdravotnického záchranáře v přednemocniční neodkladné péči v České republice a ve Spolkové republice Německo, zejména v Bavorsku. Práce je rozdělena na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Návrh a optimalizace řízení změn ve vybraném podniku
2017 -
Tato diplomová práce se zabývá analýzou stavu změnového řízení ve společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Na základě vytvořené analýzy jsou ve spolupráci s vedením společnosti navrhnuty zásahy do aktuálního stavu procesů a na závěr je vyhodnocen přínos revize změnového řízení. Optimalizace vybraného podnikového procesu je zpracována s využitím softwarové podpory nástroje ARIS a metodiky BPMN. První část práce je věnována společnosti ŠMT a.s. a jejím produktům. Další část je věnovaná analýze současného stavu, kterou následují jednotlivé kroky optimalizace. Výsledný nově navržený stav je pak vyhodnocen nejen finančními, ale také nefinančními benefity. Celou práci pak uzavírá implementace nového řešení do každodenního chodu společnosti. Keywords: analýza business procesů; bpmn; procesní řízení; procesní mapa; projekt; změnové řízení Available in digital repository of ZČU.
Návrh a optimalizace řízení změn ve vybraném podniku

Tato diplomová práce se zabývá analýzou stavu změnového řízení ve společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Na základě vytvořené analýzy jsou ve spolupráci s vedením společnosti navrhnuty zásahy do ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

SÍLA IDENTITY
2017 -
Kombinací běžných životních principů do experimentálních souvislostí docházím k abstraktnímu výstupu. Ten je jakousi osobní filozofií založenou na percepci a podloženou dojmy. Vnímání abstraktního tvaru a následně odlišnou percepci pozorovatelů vyobrazuji symboly. Nekonečnost možností a všudypřítomnost symbolizuji uspořádáním do kruhu. Ten je promítaný na zem a vyzývá k navštívení. Proces v díle nás může vést až k meditativním praktikám, kdy se snažíme oprostit od vnějších i vnitřních vlivů, vztahů a zřít surový obraz možná ideu, možná univerzum, možná nic... Čímž instalace navozuje také rituální podtext. Snaží se o vyváženou obklopenost mnoha pohledů, postavit diváka do středu dění a působit na něj. Poslední rovinou, kterou jsem k projektu přiložila je čas. Čas zastoupený rotací všech objektů kolem jejich osy ve smyčce, která prezentuje celkovou kontinuitu procesu. Keywords: abstrakce; symbol; vnímání; identita; kruh; systém; video; instalace Available in digital repository of ZČU.
SÍLA IDENTITY

Kombinací běžných životních principů do experimentálních souvislostí docházím k abstraktnímu výstupu. Ten je jakousi osobní filozofií založenou na percepci a podloženou dojmy. Vnímání abstraktního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Analýza transformace leteckého turbokompresorového motoru TV3-117 na energetickou jednotku
2017 -
Práce se zabývá leteckým turbokompresorovým turbohřídelovým motorem TV3-117. Pojednává o možnostech jeho přestavby na energetickou jednotku. V práci jsou shrnuty příklady aplikací aeroderivativních spalovacích turbín a vypsány rozdíly mezi provozem leteckých motorů a spalovacích turbín. Dále je v této práci popsána konstrukce motoru TV3-117 a možnosti jeho diagnostikování. V hlavní části práce je popsán návrh výroby energetické jednotky ze zmíněného motoru. Součástí návrhu bylo vytvoření např. P&ID, dispozičního rozmístění a konstrukčních výkresů. V závěrečné fázi bylo vytvořeno ekonomické zhodnocení. Keywords: letecký motor; turbokompresorový motor; spalovací turbína; kogenerační jednotka; energetika; tv3-117 Available in digital repository of ZČU.
Analýza transformace leteckého turbokompresorového motoru TV3-117 na energetickou jednotku

Práce se zabývá leteckým turbokompresorovým turbohřídelovým motorem TV3-117. Pojednává o možnostech jeho přestavby na energetickou jednotku. V práci jsou shrnuty příklady aplikací aeroderivativních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Nutná obrana (komparace se zahraniční právní úpravou)
2017 -
Tato diplomová práce se zabývá trestněprávním institutem nutné obrany. Je rozdělena do 7 kapitol. První kapitola popisuje historický vývoj nutné obrany od roku 1852 do současnosti. Druhá kapitola pojednává o nutné obraně v České republice. V dalších kapitolách je porovnávána nutná obrana v cizích právních řádech (Slovensko, Německo, Francie). Keywords: nutná obrana; útok; obránce; trestní právo; okolnosti vylučující protiprávnost Available in digital repository of ZČU.
Nutná obrana (komparace se zahraniční právní úpravou)

Tato diplomová práce se zabývá trestněprávním institutem nutné obrany. Je rozdělena do 7 kapitol. První kapitola popisuje historický vývoj nutné obrany od roku 1852 do současnosti. Druhá kapitola ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Vesnice zaniklé po roce 1945 na území okresu Plzeň sever
2017 -
Zaměřením této diplomové práce jsou vesnice zaniklé po roce 1945 v okrese Plzeň-sever. V jejím rámci jsme virtuálně procestovali celý okres a přiblížili si historickou a přírodní charakteristiku jednotlivých mikroregionů a také historický vývoj vesnické architektury právě na Plzeňsku. V této práci se také objevilo hned několik důvodů zániku sídel. A proč k zánikům docházelo? Nebo alespoň k tomu hlavnímu poválečnému? O tom pojednával celý začátek práce o sociálně - politickému vývoji v bývalých Sudetech, vedoucí právě k odsunu původního německého obyvatelstva a tedy zároveň k hlavní problematice celé diplomové práce. Práce si kladla za cíl postihnout historický vývoj vesnic na základě historických map a písemných podkladů a zdokumentovat jejich současný stav pomocí nedestruktivního výzkumu. Pozorována byla také dynamika vývoje osídlení a sídelní struktura. Hlavní výstup tvořily plánky lokalit s vyznačením jednotlivých objektů v intravilánu vsí, extravilán a spojení s katastrální mapou. Keywords: vesnice; osady; samoty; mlýny; okr. plzeň-sever; odsun; sudety; zánik; nedestruktivní archeologický průzkum; deskripce objektů; lidar Available in digital repository of ZČU.
Vesnice zaniklé po roce 1945 na území okresu Plzeň sever

Zaměřením této diplomové práce jsou vesnice zaniklé po roce 1945 v okrese Plzeň-sever. V jejím rámci jsme virtuálně procestovali celý okres a přiblížili si historickou a přírodní charakteristiku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Současné hřbitovy na Domažlicku - příspěvek k archeologii modernity
2017 -
Během věků se způsob pohřbívání a rituály s ním spojené mnohokrát měnily. V jakékoliv době jim však nemůžeme upřít víru či náboženství s tím spojené. Fenoménu smrti a pohřbívání se věnuje mnoho badatelů, ať se již jedná o období pravěku, starověku či středověku. Na toto téma bylo již napsáno nepřeberné množství článků, populární i odborné literatury. Proto jsem se zaměřila na období, které pro archeology zatím není příliš přitažlivé, a to novověk, respektive moderní dobu (modernitu). Novověké hřbitovy lze studovat z různých úhlů. Zajímavé je sledovat jejich sociální topografii. Dále je možné studovat například rozložení pohřbů na každém jednotlivém pohřebišti, vyšší úrovní je pak srovnávání jednotlivých pohřebišť mezi sebou. Na úrovni pohřebiště lze řešit zejména otázku, zda byli zemřelí ukládáni na ploše hřbitova náhodně, či zda zde existovala nějaká pravidla. Právě s tímto aspektem se potýkám ve své diplomové práci, jejímž tématem jsou současné hřbitovy na Domažlicku. Hlavním cílem je zachycení současné podoby pohřebních areálů z hlediska prostorové organizace, podoby náhrobků a jejich ikonografie, které vypovídají o proměnách společnosti v moderní době. Ústředním tématem je odraz odsunu původního obyvatelstva německé národnosti v některých částech okresu po roce 1945. V obcích na Domažlicku, které byly v letech 1938 - 1945 odtržené od Československa, lze pozorovat různé způsoby chování vůči původním hřbitovům. Nachází se zde hřbitovy částečně vyčištěné od původních hrobů, které jsou stále využívány k pohřbívání (Všeruby, Poběžovice, Hyršov, Nemanice), nevyužívané a zpustlé (Maxov, Šitboř), výlučně s českými hroby (Klenčí, Trhanov), ale také hřbitovy, které se stále využívají a jsou zde vedle sebe české i německé hroby, a to ty původní i nové (Folmava). Zdá se, že na to, v jakém jsou stavu, má velký vliv, jaké procento obyvatel bylo v obcích zastoupeno občany německé národnosti a v jaké oblasti se nachází. Respektive, zda obec byla, či nebyla ovlivněna vybudováním Železné opony. Hřbitovy v těchto obcích byly minimálně do roku 1989, než došlo k uvolnění hranic, ve velmi špatném stavu. V posledních letech dochází k obnově těchto hřbitovů, často i za účasti bývalých německých obyvatel nebo jejich potomků. Keywords: novověk; modernita; hroby; hřbitovy; němci; sudety; československo; domažlice Available in digital repository of ZČU.
Současné hřbitovy na Domažlicku - příspěvek k archeologii modernity

Během věků se způsob pohřbívání a rituály s ním spojené mnohokrát měnily. V jakékoliv době jim však nemůžeme upřít víru či náboženství s tím spojené. Fenoménu smrti a pohřbívání se věnuje mnoho ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Podvodní archeologie ve střední Evropě.
2017 -
Práce se zabývá podvodní archeologií - její historií, právní ochranou archeologických podvodních lokatit, konzervací archeologických nálezů. Práce rozebírá počátky podvodních výzkumů ve střední Evropě - Švýcarsko a Německo, Rakousko, Slovinsko. Keywords: podvodní archeologie; jezerní osídlení; chaty na pilotách; konzervace; historie podvodní archeologie; podvodní kulturní dědictví; podvodní archeologické lokality; podvodní výzkum; unesco 2001; unesco 2011; unclos 1982; unidroit 1995; ochrana podvodního kulturního dědictví Available in digital repository of ZČU.
Podvodní archeologie ve střední Evropě.

Práce se zabývá podvodní archeologií - její historií, právní ochranou archeologických podvodních lokatit, konzervací archeologických nálezů. Práce rozebírá počátky podvodních výzkumů ve střední Evropě ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Potenciál leteckého laserového skenování při identifikaci a dokumentaci nemovitých archeologických památek na příkladu okolí Plas a Střely
2017 -
Tato práce je zaměřena na identifikaci a dokumentaci archeologických nemovitých památek pmocí LiDARu. Výzkum proběhl v okolí Plas a povodí řeky Střely. Zvýšená pozornost byla kladena výšinným openěným lokalitám. Keywords: lidar; dmr; hradiště; krajina; gis; databáze Available in digital repository of ZČU.
Potenciál leteckého laserového skenování při identifikaci a dokumentaci nemovitých archeologických památek na příkladu okolí Plas a Střely

Tato práce je zaměřena na identifikaci a dokumentaci archeologických nemovitých památek pmocí LiDARu. Výzkum proběhl v okolí Plas a povodí řeky Střely. Zvýšená pozornost byla kladena výšinným openěným ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Aktuální otázky využití interaktivní techniky ve výuce na základních školách
2017 -
Nejprve jsme si popsali moderní technické prostředky, které se dnes používají pro podporu výuky. Přiblížili jsme si různé druhy a typy interaktivních zařízení snímajících dotyk, stejně tak jsme nahlédli pod roušku technologií skrytých uvnitř jednotlivých zařízení. Zaměřili jsme se také na dataprojektory, které stále jsou nedílnou součástí interaktivních tabulí. Ve světě mezi sebou bojují dvě technologie, DLP a 3LCD, přičemž stejně jako u interaktivních systémů platí, že každá technologie má svá pozitiva i negativa. Uvedli jsme si a popsali několik šikovných doplňků pro podporu výuky, Seznámili jsme se tak s dotykovými displeji, vizualizéry a hlasovacími systémy. Vysvětlili jsme si také rozdíl mezi tabletem a tablet PC. V další části jsme se zaměřili na strukturu běžné vyučovací hodiny a možné využití interaktivních nástrojů a aplikací v jednotlivých částech pro maximální efektivitu výuky. Kapitola metodologie výzkumu představuje vybrané metody, které byly použity pro dosažení cíle této práce. Seznámili jsme se tak s dotazníkem, interview a případovou studií. V praktické části této diplomové práce byl představen pedagogický výzkum s celkovým cílem zjistit situaci ohledně využívání interaktivní techniky ve výuce na dvou vybraných základních školách. V rámci výzkumu byly zpracovány dvě případové studie, proběhlo dotazníkové šetření i interview s pedagogickými pracovníky. Během našeho výzkumu jsme zrealizovali celkově čtyři rozhovory. Dva byly uskutečněny s ředitelkami zkoumaných škol a další dva s ICT koordinátorkami. Rozhovory byly polostrukturované s volnou odpovědí. Oba je možno vidět v přílohách. Výzkumné šetření probíhalo v období září - prosinec 2016 formou elektronického dotazníku připraveného pomocí formuláře Google. Poslední pasáž byla věnována doporučením pro provoz a podporu využívání interaktivní techniky ve školách, Zdůraznili jsme především důležité provozní, materiální, personální a systémové podmínky, při jejichž nesplnění může přijít vynaložený čas a úsilí vniveč. Na závěr jsme naše doporučení pro přehlednost shrnuli do jednotlivých bodů. Keywords: interaktivita; základní škola; výuka; učení; podmínky; ict Available in digital repository of ZČU.
Aktuální otázky využití interaktivní techniky ve výuce na základních školách

Nejprve jsme si popsali moderní technické prostředky, které se dnes používají pro podporu výuky. Přiblížili jsme si různé druhy a typy interaktivních zařízení snímajících dotyk, stejně tak jsme ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases