Number of found documents: 18516
Published from to

Posouzení kondiční úrovně studentů jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni
2017 -
Tématem této diplomové práce je Posouzení kondiční úrovně studentů jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni. Cílem práce bylo zjistit kondiční úroveň studentů 1. ročníku na jednotlivých fakultách Západočeské univerzity v Plzni pomocí motorických testů. Teoretická část je zaměřená na charakteristiku věkových zvláštností skupiny, na popis pohybových schopností a dovedností, na vývoj ontogeneze člověka, na motorické testy a testové baterie. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část se zabývá charakteristikou souboru, přípravou, průběhem a vyhodnocením výsledků vlastních měření. Dále byly podrobně popsány jednotlivé motorické testy, stanovili jsme harmonogram testování, metody k vyhodnocování výsledků a provedli jsme vyhodnocení výzkumu. Druhá část je zaměřena na vyhodnocování provedených testů. Výsledky testů byli porovnávány s normou UNIFIT od Měkoty, Kováře a kol. z roku 1995 a potom byli srovnávány výsledky mezi jednotlivými fakultami Západočeské univerzity v Plzni. Keywords: motorické schopnosti a dovednosti; výkon; období adolescence a mladá dospělost; motorický test Available in digital repository of ZČU.
Posouzení kondiční úrovně studentů jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni

Tématem této diplomové práce je Posouzení kondiční úrovně studentů jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni. Cílem práce bylo zjistit kondiční úroveň studentů 1. ročníku na jednotlivých ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Návrh a realizace činností pro mladší školní věk vhodných k osvojení základů první pomoci
2017 -
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací činností vhodných k osvojení základů první pomoci u žáků mladšího školního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné první pomoci. Vysvětluje a popisuje důležité pojmy a oblasti, kterými se první pomoc zabývá. Praktická část obsahuje metodiku práce, v které jsou popsány všechny kroky, které budou nutné k následnému návrhu a realizaci činností vhodných k osvojení základů první pomoci. Prvním krokem je sestavení dotazníkového šetření pro studenty dorostového věku, který zjišťuje výuku PP na ZŠ, kterou dotazovaní žáci absolvovali. Z jejich odpovědí je vytvořen zásobník činností pro vyučovací předměty prvního stupně základní školy, které pokrývají různé oblasti první pomoci. Tento zásobník je následně realizován na prvním stupni základní školy a zhodnocen Keywords: první pomoc; výuka; mladší školní věk; realizace Available in digital repository of ZČU.
Návrh a realizace činností pro mladší školní věk vhodných k osvojení základů první pomoci

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací činností vhodných k osvojení základů první pomoci u žáků mladšího školního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Návrh regulátoru metodou "Repetitive Control"
2017 -
Cílem této diplomové práce je vytvoření metody, podle které bude nalezena množina všech vyhovujících regulátorů, jež zaručí stabilitu zpětnovazební smyčky, sledování periodického signálu a potlačení poruchy vzniklé interakcí periodického signálu s okolím. Pro tento účel je aplikováno repetitivní řízení s vnitřním modelem signálu obohaceným o frekvenční filtr s dolní propustí. Pro návrh repetitivního řízení je zvolena metoda smíšených citlivostních funkcí obohacená o požadavky na návrh řízení zajišťující stabilitu zpětnovazební smyčky. Výsledná metoda je aplikována na návrh PI regulátoru pro řízení rychlosti stejnosměrného motoru. Keywords: sledování periodického signálu; potlačení poruchy; repetitivní řízení; vnitřní model periodického signálu; metoda smíšených citlivostních funkcí Available in digital repository of ZČU.
Návrh regulátoru metodou "Repetitive Control"

Cílem této diplomové práce je vytvoření metody, podle které bude nalezena množina všech vyhovujících regulátorů, jež zaručí stabilitu zpětnovazební smyčky, sledování periodického signálu a potlačení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Identifikace obličejů pomocí metod počítačového vidění
2017 -
Tato práce obecně popisuje problematiku rozpoznávání, identifikace a verifikace tváře. Prozkoumává stávající metody rozpoznávání s podrobnějším popisem některých tradičních a současných vrcholných přístupů. Porovnává existující databáze obličejů vhodné k trénování a testování rozpoznávacího systému. Popisuje roli neuronových sítí v úloze rozpoznávání. Nedílnou součástí je také návrh a implementace vlastního identifikačního systému metodou siamských neuronových sítí, který porovnává identitu dvou tváří a rozhoduje, zda se jedná o shodnou osobu, či nikoliv. Před fází návrhu systému je diskutován výběr databáze obličejů, samotný návrh pak zahrnuje tvorbu datasetu, sestavení architektury sítě, výběr metody učení a volbu parametrů. V závěru je vlastní návrh vyhodnocen a porovnán se stávajícími metodami. Keywords: rozpoznávání tváře; identifikace tváře; verifikace tváře; databáze obličejů; neuronová síť; konvoluční neuronová síť; siamská neuronová síť; sgd; backpropagation Available in digital repository of ZČU.
Identifikace obličejů pomocí metod počítačového vidění

Tato práce obecně popisuje problematiku rozpoznávání, identifikace a verifikace tváře. Prozkoumává stávající metody rozpoznávání s podrobnějším popisem některých tradičních a současných vrcholných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Využití techniky "Model checking" pro vývoj bezpečnostně kritických aplikací
2017 -
V této práci je nastíněna problematika bezpečnostně kritických systémů. Dále jsou zde popsány principy metody Model checking a možnosti jejího využití při návrhu modelu bezpečnostně kritických systémů. V poslední části této práce je tato metoda použita na dvou zadaných modelech a je vyhodnocen přínos jejího využití. Keywords: model checking; verifikace; bezpečnostně kritické systémy; formální metody Available in digital repository of ZČU.
Využití techniky "Model checking" pro vývoj bezpečnostně kritických aplikací

V této práci je nastíněna problematika bezpečnostně kritických systémů. Dále jsou zde popsány principy metody Model checking a možnosti jejího využití při návrhu modelu bezpečnostně kritických ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Plánování výroby pomocí Advanced Planning Scheduling
2017 -
Cíle této práce jsou analýza současného stavu APS na českém i zahraničním trhu, fungování APS jako systému i jako softwaru a jeho zhodnocení oproti ostatním plánovacím systémům využívaných v podnicích. Další cíle jsou zaznamenání a vysvětlení obecných vstupů a výstupů APS systému a popis vlastního algoritmu zpracovaného k této práci jako praktickou část. Keywords: aps; řízení výroby; plánování; kapacity; algoritmy; aplikace Available in digital repository of ZČU.
Plánování výroby pomocí Advanced Planning Scheduling

Cíle této práce jsou analýza současného stavu APS na českém i zahraničním trhu, fungování APS jako systému i jako softwaru a jeho zhodnocení oproti ostatním plánovacím systémům využívaných v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Memetický algoritmus využitelný v rámci diskrétní simulační optimalizace
2017 -
Tato práce je zaměřena na memetické algoritmy. Memetické algoritmy jsou jednou z optimalizačních metod využitelných v rámci diskrétní simulační optimalizace. V práci jsou popsány jednotlivé části memetického algoritmu. V poslední části práce je ukázka navrženého memetického algoritmu pro řešení job shop scheduling problému. Keywords: optimalizace; diskrétní simulace; memetický algoritmus; genetické algoritmy; fitness; pseudogradientní metody; job shop scheduling problem Available in digital repository of ZČU.
Memetický algoritmus využitelný v rámci diskrétní simulační optimalizace

Tato práce je zaměřena na memetické algoritmy. Memetické algoritmy jsou jednou z optimalizačních metod využitelných v rámci diskrétní simulační optimalizace. V práci jsou popsány jednotlivé části ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Národní iniciativa Průmysl 4.0 - doporučení pro průmysl a společnost
2017 -
V první části práce byly vysvětleny základní teoretické principy konceptu Průmysl 4.0, byly popsány technologie pro tento koncept typické a efekty, které jejich implementace může vyvolat. Dále byla provedena rešerše nejvýznamnějších zahraničních iniciativ, které se zabývají implementováním Průmyslu 4.0 v rámci jejich země. Další částí bylo zhodnocení současné situace v České republice z hlediska připravenosti průmyslového sektoru a společnosti na aplikování principů konceptu a na základě tohoto zhodnocení byla navržena některá doporučení pro úspěšné implementování konceptu, která jsou v souladu s Národní iniciativou Průmysl 4.0. V poslední části byla provedena rešerše podniků, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe při zavádění prvků konceptu Průmyslu do firem a byla také vybrána některá nabízená technologická řešení pro podniky. Keywords: průmysl 4.0; národní iniciativa; implementace; průmyslová revoluce; interdisciplinarita; automatizace; digitalizace; chytrá továrna; sociální dopady; dobrá praxe Available in digital repository of ZČU.
Národní iniciativa Průmysl 4.0 - doporučení pro průmysl a společnost

V první části práce byly vysvětleny základní teoretické principy konceptu Průmysl 4.0, byly popsány technologie pro tento koncept typické a efekty, které jejich implementace může vyvolat. Dále byla ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Implementace algoritmů density evolution
2017 -
Předkládaná diplomová práce se zabývá prostudováním a implementací algoritmů density evolution pro ohodnocení výkonnosti opravných kódů LDPC. LDPC kódy jsou jen stručně popsány, podstatnou částí je popisování a naprogramování knihoven density evolution v diskretizované a aproximované verzi. V závěru práce je porovnána časová náročnost kódů a rozdíl jejich výstupů. Keywords: iregulární ldpc kódy; regularní ldpc kódy; density evolution; threshold; gaussovská aproximace; pravděpodobnostní funkce; kvantizace. Available in digital repository of ZČU.
Implementace algoritmů density evolution

Předkládaná diplomová práce se zabývá prostudováním a implementací algoritmů density evolution pro ohodnocení výkonnosti opravných kódů LDPC. LDPC kódy jsou jen stručně popsány, podstatnou částí je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Konstrukce ozvučovacího systému pro simulaci vnitřního hluku automobilu
2017 -
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat hluk v jedoucím vozidle, navrhnout a zrealizovat systém k jeho simulaci. V první části byla analýza provedena za pomoci zvukoměru, v druhé pomocí analyzátoru. Analyzátor byl také použit pro záznam hlukové stopy pomocí tří mikrofonů a umělé hlavy. Pro simulaci hluku byl navržen simulační systém a jeho parametry byly následně změřeny. Bylo provedeno několik variant simulace, které byly mezi sebou porovnány. Jízdní hluk se podařilo simulovat s větší přesností, než jakou předepisují normy zabývající se touto problematikou. Keywords: automobil; jízdní hluk; simulace hluku; umělá hlava Available in digital repository of ZČU.
Konstrukce ozvučovacího systému pro simulaci vnitřního hluku automobilu

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat hluk v jedoucím vozidle, navrhnout a zrealizovat systém k jeho simulaci. V první části byla analýza provedena za pomoci zvukoměru, v druhé pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases