Number of found documents: 69684
Published from to

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Rodinný dům Hostivař
Lédl Petr; Kukačová Klára; Pošmourný Jiří
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Stavební parcela se nachází v Praze Hostivaři, v místech původního zahradnictví. Rodinný dům je navržen tak, aby uspokojil požadavky rodiny. Objekt je součastí řadové zástavby, která je navržena na srovnaném vyvýšeném terénu. Rodinný dům tvoří jednoduchá hmota. Na jih jsou dvě terasy, které otevírají objekt do ulice. Ze severo západu je obklopen malou svažující se zahradou.The main goal of the Bachelor's thesis is designing a house for a specified family of four. The building plot is situated in Prague Hostivar; formerly being a gardening centre. The proposed lay out of the house meets the requirements of the family. It is integrated within an area of row houses which is located at a flattened and elevated terrain. The house is constructed using simple matter. There are two terraces to the south which open the building towards the street. It is surrounded by a small downhill garden from the north-west side. Keywords: architektonická studie,rodinný dům Hostivař,bakalářská práce; family house Hostivař,Bachelor thesis Available at various departments of the ČVUT.
Rodinný dům Hostivař

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Stavební parcela se nachází v Praze Hostivaři, v místech původního zahradnictví. Rodinný dům je navržen tak, aby uspokojil ...

Lédl Petr; Kukačová Klára; Pošmourný Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dynamické generování a vizualizace planety
Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa OpenGL na renderovanie aj generovania a v spojení s technológiou na distribuované renderovanie Eyescale Equalizer umožňuje súčasné použitie viacerých GPU a PC na renderovanie jednej scény. Najprv sú analyzované algoritmy procedurálneho generovania a spôsoby distribúcii renderovania. Následne je vytvorený návrh systému, z ktorého sa implementoval prototyp, ktorý sa podrobil výkonnostnými testami na video stene s vysokým rozlíšením.The bachelor's thesis deals with design and implementation of modular system for realtime procedular generation of detailed planets and rendering on devices with high resolution. Created prototype use OpenGL for rendering and generation and Eyescale Equalizer for distribion rendering. Equalizer enables applications to use multiple GPU and PC to render same scene. Created prototype is tested on video-wall with hight resolution. Keywords: procedurálne generovanie,3D vizualizácia,C++,OpenGL,paralelne renderovanie; procedural generation,3D visualisation,C++,OpenGL,parallel rendering Available at various departments of the ČVUT.
Dynamické generování a vizualizace planety

Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou modulárneho systému na procedurálne generovanie detailných planét v reálnom čase a ich renderovaním na zariadeniach s vysokým rozlíšením. Vytvorený prototyp používa ...

Chludil Jiří; Kravec Jaroslav; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Conjugata - aplikace pro cvičení časování sloves - frontend
Křikava Filip; Sedlák Matěj; Kroha Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj uživatelského rozhraní aplikace pro výuku a procvičování časování sloves v cizích jazycích. Konkrétně v této verzi se věnujeme španělštině. Vytvořená aplikace umožňuje dva režimy testování (jednoduchý a složitější) a tři režimy zadávání odpovědí. Konkrétně výběr z pěti tvarů slovesa, skládání slovesa z několika písmen a psaní slovesa na telefonní klávesnici. Dále nabízí statistiku uživatelových odpovědí a vytvá-ření zadání na míru konkrétního uživatele. Aplikaci mohou využívat uživatelé s různými znalostmi španělského jazyka díky tomu, že aplikace umožňuje vý-uku a možnost zvolit si konkrétní kategorie sloves k procvičení. Tato práce spolupracuje s Petrem Polívkou(student FIT), který dělá backend aplikace.Bachelors thesis focuses on user interface guidelines and application development for education and practise of foreign languages verb conjugation. We dedicate this version to spanish. Our application provides two testing modes (easy and challenging) and three answer input options. Concretely selection from five verb forms, combining letters to create the verb and writing the verb out from the keyboard. Furthermore, it offers user performance statistics and building unique test for individual users. This application is for users with miscellaneous levels of spanish language knowledge thanks to availability to choose verb categories, which user wants to learn and practice. This thesis collaborates with Petr Polivka's thesis (student FIT), who is making this applications backend. Keywords: vývoj mobilní aplikace,Android,frontend,uživatelské rozhraní,výuka,španělština,Java; mobile application development,Android,frontend,user interface,learning,spanish,Java Available at various departments of the ČVUT.
Conjugata - aplikace pro cvičení časování sloves - frontend

Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj uživatelského rozhraní aplikace pro výuku a procvičování časování sloves v cizích jazycích. Konkrétně v této verzi se věnujeme španělštině. Vytvořená ...

Křikava Filip; Sedlák Matěj; Kroha Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Android aplikace DayWork.cz: implementace aplikace pro pracovníky
Pergl Robert; Sousedík Michal; Blizničenko Jan
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dvou modulů mobilní aplikace určené pro operační systém Android, sloužící k hledání brigád Daywork.cz. Zejména pak implementací modulu, který budou využívat zájemci hledající možnosti dočasného přivýdělku. Jedná se o zobrazení dostupných brigád, úpravy pracovníkova profilu či filtru zobrazovaných brigád. Práce taktéž obsahuje návrh a implementaci modulu sloužícího ke komunikaci a synchronizaci zpráv mezi pracovníkem a firmou. Výsledkem práce je funkční řešení obou modulů, které jsou zapracovány do aplikace vytvořené v paralelně řešené bakalářské práci.This bachelor thesis deals with development of two different modules in mobile application for operating system Android, which helps people with their quest to find a perfect part time job. First part is especially about implementation of a module which will be used by users who are looking for a job. I will mainly deal with the displaying of a various part time jobs offer, editing current user profile and his filter. Thesis contains design and implementation of a complex chat module, which mediates communication between the worker and company. The result is a fully functional solution of both modules, which will be added into application created in parallel running bachelor thesis. Keywords: aplikace,brigáda,pracovník,modul,synchronizace,Daywork,chat; application,part time job,worker,mudule,synchronization,Daywork,chat Available at various departments of the ČVUT.
Android aplikace DayWork.cz: implementace aplikace pro pracovníky

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dvou modulů mobilní aplikace určené pro operační systém Android, sloužící k hledání brigád Daywork.cz. Zejména pak implementací modulu, který budou využívat ...

Pergl Robert; Sousedík Michal; Blizničenko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Monitoring sítě v cloudovém systému
Chludil Jiří; Beneš Petr; Latýn Robert
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na monitoring sítě a použití softwaru Suricata. Začátek je věnován útokům na webové aplikace. Jsou zde uvedené známé útoky jako například SQL Injection, Cross-site scripting a jiné. U každého útoku jsou popsány možnosti provedení, způsoby obrany a jejich možné následky. Následující sekce je věnována systémům IDS a IPS, jejich způsob ochrany a co ve skutečnosti svedou. V další části se již věnuji samotného softwaru Suricata, způsobu, jakým pracuje, jaké má konfigurační soubory a další. Je zde i vidět porovnání s konkurenčním systémem Snort. Po této části je vyhrazena sekce pro stručný popis systému Big Cloud, do kterého bude software Suricata integrován. Dále je popsáno, jak vypadá sběr záznamů uložených na jednotlivých virtuálních strojích, jakým způsobem se bude monitorovat software Suricata na virtuálních strojích a jak se budou ukládat záznamy do databáze. Po části s návrhem přichází oddíl, ve kterém je popsána instalace softwaru Suricata s postupy, jak správně software Suricata nakonfigurovat. Na závěr práce je uveden výsledek testování na systému Big Cloud. Je zde uvedeno a popsáno několik varovných hlášení, které se objevili během testování.The thesis is focused on network monitoring using the software Suricata. Attacks on web applications are covered in the beginning. Several attacks like SQL Injection and Cross-site scripting are discussed. Options for exploitation are described for each attack, defense options and their possible consequences also. The next section is dedicated to IDS and IPS systems; how they work and what they can provide. Next, there is a description of how the software Suricata works, what configuration files look like and many other topics. Here is also a comparison with the competitive software Snort. After this section, there is a brief description of the system Big Cloud. The goal of the practice part of the work is a deployment of the software Suricata on the system Big Cloud. Pictures are used to describe the integration. In the final section of the work, some logs from the software Suricata are presented. Here is also described how to collect records stored on individual virtual machines, how Suricata software will be monitored on virtual machines and how records will be stored in the database. After the suggestion section, there is a section describing the installation of Suricata software with procedures for configuring Suricata software correctly. At the end of the thesis, the result of Big Cloud testing is presented. Several warning messages that appeared during testing are listed and described. Keywords: Monitoring sítě,Cloudový systém,útoky na webové aplikace,IDS,IPS,Big Cloud,Suricata; Network monitoring,Cloud system,attacks on web applications,IDS,IPS,Big Cloud,Suricata Available at various departments of the ČVUT.
Monitoring sítě v cloudovém systému

Práce se zaměřuje na monitoring sítě a použití softwaru Suricata. Začátek je věnován útokům na webové aplikace. Jsou zde uvedené známé útoky jako například SQL Injection, Cross-site scripting a jiné. ...

Chludil Jiří; Beneš Petr; Latýn Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

FITCOIN: transakce
Starý Jan; Tománek Jan; Starosta Štěpán
2018 - Czech
Tato práce se zabývá fungováním a vnitřní strukturou transakcí v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Současně vysvětluje kryptografické metody, které jsou v oblasti kryptoměn využívány. Práce je součástí projektu FITCOIN, který si klade za cíl vybudovat co možná nejjednodušší kryptoměnu. Práce do projektu přispívá návrhem struktury transakcí, jejich zabezpečením a validací. Součástí práce je i implementace navržených transakcí včetně jednoduché peněženky, která umí nové transakce vytvářet.This bachelor thesis aims to introduce how do transactions work in Bitcoin and Ethereum cryptocurrencies and also describe the inner structure of transactions. At the same time, cryptographic methods used in this domain are explained. This thesis is a part of the FITCOIN project. The effort of FITCOIN is to create a brand new cryptocurrency, which should be as simple as possible. The work contributes to the project by proposing a design of transactions, their security, and validation. Part of the thesis is the implementation of proposed transactions, including a simple wallet, which can create new transactions. Keywords: kryptoměna,transakce,Bitcoin,Ethereum,kryptografie; cryptocurrency,transaction,Bitcoin,Ethereum,cryptography Available at various departments of the ČVUT.
FITCOIN: transakce

Tato práce se zabývá fungováním a vnitřní strukturou transakcí v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Současně vysvětluje kryptografické metody, které jsou v oblasti kryptoměn využívány. Práce je součástí ...

Starý Jan; Tománek Jan; Starosta Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Virtuální historický průvodce - modul virtuální reality
Chludil Jiří; Pavlíková Helena; Pauš Petr
2018 - Czech
Tato bakalářská práce je součástí týmového projektu Virtuální historický průvodce. Cílem práce je návrh modulu aplikace pro virtuální realitu. Tento modul zobrazí městskou scénu rozmístěním 3D modelů budov. Jednotlivé modely jsou ukládány v databázi a práce řeší jejich efektivní zobrazování za různých podmínek. Aplikace dokáže zohlednit uživatelské vstupy a podle potřeby zobrazí modely v různých atmosférických podmínkách, například v noci, ráno, ve sněhu či za deště. Díky své interaktivitě může aplikace sloužit nejen jako výukový materiál vzdělávání v oblasti historie, ale může být přínosná i pro obory památkářství či tvorby her pro technologie VR.This bachelor thesis is a part of a team project called Virtual Historical Guide. The goal of this thesis is to design a prototype of a virtual reality module for this application. This module shall visualize a city scene by putting 3D models of buildings in space. The individual models are saved in a database and this thesis deals with their effective visualisation under under different settings. The application can take user input and according to it visualize the city under different atmospherical conditions, such as in night, morning, snowy, rainy and so on. The application is interactive and therefore can become a valuable education material in history lessons. It can also prove useful for cultural heritage architects or even for creating games for VR. Keywords: VR aplikace historický průvodce,vizualizace architektury,databáze 3D modelů domů,památková péče,Unity3D,virtuální realita; VR application historical guide,visualization of architecture,database of 3D models of houses,historical building preservation,Unity 3D,virtual reality Available at various departments of the ČVUT.
Virtuální historický průvodce - modul virtuální reality

Tato bakalářská práce je součástí týmového projektu Virtuální historický průvodce. Cílem práce je návrh modulu aplikace pro virtuální realitu. Tento modul zobrazí městskou scénu rozmístěním 3D modelů ...

Chludil Jiří; Pavlíková Helena; Pauš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bezpečnostní analýza programu KeePassXC
Kokeš Josef; Kavan Michal; Petr Ivo
2018 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou bezpečné práce s hesly a jejich ukládání. Poskytuje zároveň přehled současných řešení pro správu hesel. Cílem práce je provedení analýzy uživatelského prostředí správce hesel KeePassXC s ohledem na možná bezpečnostní rizika. Nalezená rizika jsou blíže analyzována přímo ve zdrojovém kódu programu. Při analýze bylo nalezeno jedno místo, kdy program neodpovídá standardům pro správnou práci s hesly. Po zhodnocení závažnosti této nalezené zranitelnosti byla navržená možná opatření vedoucí k nápravě.The main focus of this thesis is password management and secure password storage. It provides an overview of current password management solutions. The goal of this thesis is to perform a security assessment of KeePassXC password manager. Security assessment starts with a review of graphical interface and suspicious items are further analysed in the source code. The analysis confirmed one suspicious place where program is not compliant with current security standards. Severity of this vulnerability has been evaluated and possible fixes have been suggested. Keywords: bezpečnostní analýza programu,správce hesel,KeePassXC,ukládání hesel,šifrování; application security assessment,password manager,KeePassXC,password storage,encryption Available at various departments of the ČVUT.
Bezpečnostní analýza programu KeePassXC

Tato práce se zabývá problematikou bezpečné práce s hesly a jejich ukládání. Poskytuje zároveň přehled současných řešení pro správu hesel. Cílem práce je provedení analýzy uživatelského prostředí ...

Kokeš Josef; Kavan Michal; Petr Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2018

S10W: Vizualizace plně procedurálního dynamického terénu se zaměřením na generování biomů
Richtr Radek; Bubeníček Tomáš; Chludil Jiří
2018 - Czech
Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti vizualizace procedurálně generovaného terénu na velkoplošných zobrazovacích zařízeních a zaměřuje se při tom na různorodost terénu. Analyzuje různá velkoplošná zařízení, způsoby generování terénu a poté popisuje návrh a implementaci prototypu vizualizace terénu generovaného pomocí Perlinova šumu pro velkoplošná zařízení běžící pod systémem SAGE2. Terén je rozdělen do desíti různých biomů a uživateli je umožněna pohyb kamery nad tímto terénem.This thesis explores the possibilities of generating and visualising of procedural terrain on large scale displays, and focuses on the terrain diversity. It analyses a set of large scale display systems and methods of generating terrain. The thesis describes a design proposal and implementation of a prototype visualisation of an infinite terrain generated using Perlin noise for large scale displays running the SAGE2 system. The terrain is comprised of ten different biomes and the control of the camera is given to the user. Keywords: Návrh a implementace aplikace,testování aplikace,3D vizualizace terénu,procedurální generování,šum,Perlinův šum,biomy,three.js,SAGE2; Application modeling and implemetntation,application testing,3D terrain visualisation,procedural generation,noise,Perlin noise,biomes,three.js,SAGE2 Available at various departments of the ČVUT.
S10W: Vizualizace plně procedurálního dynamického terénu se zaměřením na generování biomů

Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti vizualizace procedurálně generovaného terénu na velkoplošných zobrazovacích zařízeních a zaměřuje se při tom na různorodost terénu. Analyzuje různá ...

Richtr Radek; Bubeníček Tomáš; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases