Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 18999
Published from to

Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu
Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
2018 - English
Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace neurálních algoritmů pro dynamické MIMO systémy. Jsou použity dva různé algoritmy; GD a RLS, nejúčinnější algoritmus, je nakonec přijat do teoretického modelu MIMO 20. řádu. Všechny tyto analýzy, návrhy a implementace jsou realizovány pomocí MATLABu Simulink a Pythonu 2.7.This master?s thesis main goal is to make research about model reference adaptive control for linear MIMO systems. For these purposes theoretical models are used to see possible implementation of neural algorithms for Linear MIMO system. There are two different algorithms applied; GD and RLS, most effective algorithm is finally adopted to 20th order theoretical MIMO model. All of these analysis, design and implementation are made via MATLAB Simulink and Python 2.7. Keywords: strojové učení,gradientní sestup,rekurzivní nejmenší čtverec,dynamické systémy MIMO,Python,MATLAB,Simulink,trénink,ladění řadiče; machine learning,gradient descent,recursive least square,MIMO dynamical systems,Python,MATLAB,Simulink,training,controller tuning Available at various departments of the ČVUT.
Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu

Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace ...

Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza dat z mobilní sítě
Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné analýzy k určení problémů v implementované technologii VoLTE. Analýza se zaměřuje na základní ukazatele v síti, množství přerušených spojení a hlášených chyb protokolu DIAMETER. Je navržen způsob získání vybraných dat pomocí nástrojů pro velká data, konkrétně Hadoop a Spark. Uvedené nástroje jsou následně použity pro analýzu dat. Analyzovaná data jsou mimo jiné vizualizována v mapě pomocí vytvořené webové aplikace. Dále je navrženo řešení využívající výkonnostní indikátor pro odhalení anomálií v síti. Toto řešení je na datech vyzkoušeno a popsáno.This diploma thesis deals with the analysis of data obtained from the mobile network operator, specifically from the Policy and Charging Control subsystem. The aim is to develop procedures and subsequent analyses to identify problems in implemented VoLTE technology. The analysis focuses on the basic network indicators, the number of aborted sessions, and reported DIAMETER errors. A method is proposed, how to obtain the selected data with tools for Big Data, specifically Hadoop and Spark. These tools are then used for data analysis. Analyzed data is visualized on the map using the created web application. Furthermore, a solution using a performance indicator for anomaly detection is proposed. This solution is further tested and described using the provided data. Keywords: LTE,VoLTE,Hadoop,Spark,Big Data,Analýza,Detekce anomálií; LTE,VoLTE,Analysis,Anomaly Detection,Hadoop,Big Data,Spark Available at various departments of the ČVUT.
Analýza dat z mobilní sítě

Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat získaných z páteřní sítě mobilního operátora, konkrétně z části zabezpečující síťová pravidla a účtování. Cílem práce je vypracování postupů a následné ...

Bešťák Robert; Blagodárný David; Vozňák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace
Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
2018 - English
Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích odhadnout velmi přesně a v jiných zase selhat. Sledování cest (path tracing) je díky své přesnosti a nevychýlenosti často používaná metoda, stále je ale příliš pomalá pro výpočet v reálném čase kvůli velkému množství komplikovaých interakcí paprsků se scénou: i nejnověší GPU mají problém udržet si rychlost výpočtu v reálném čase pro víc než jen několik snímků za sekundu. To znamená, že obrazový výstup je všude z velké míry zatížen šumem a místy ani nemusí obsahovat žádnou informaci. V této práci je popsána a otestována jedna z novějších metod: vzorky difúzní složky světla jsou s pomocí reprojekce nashromážděny z minulých snímků a následně je na ně aplikován bilaterální filtr využívající normálu, hloubku a rozptyl v daném místě k zastavení rozmazání cenných detaiů např. kolem hran a okrajů stínů. Tímto způsobem dostaneme časově stabilní výstup bez šumu (který nám dokonverguje hned po několika snímcích). Tudo metodu jsme implementovali pomocí OpenGL jako součást existujícího rychlého vykreslovacího systému na CPU postaveného na sledování cest. Metodu jsme upravili tak, aby si poradila i se vstupem, kde v každém pixelu ještě nemusí být přítomen vzorek z vystřeleného paprsku (kvůli udržení interaktivní snímkové frekvence). Nakonec jsme zhodnotili kvalitu a rychlost výstupu tohoto algoritmu.Rendering 3D scenes with both fast and accurate global illumination is still a very tough problem: there is a large number of methods giving approximate results, each one with different compromise. Path tracing is, given it's accurate and unbiased nature, often the method of choice here. It is still, however, very hard to do in real-time due to its complex recursive light interactions: even the newest GPUs struggle to keep real-time frame rates for more than just a few samples per pixel, which can lead to a very noisy output or even no useful data for some more problematic areas. A recent approach to processing the resulting image is described and experimented with in this thesis: diffuse light samples are accumulated from previous frames using reprojection and subsequently filtered by a fast bilateral filter constrained by normals, depth, and variance (which will stop blurring valuable details). This results in a temporally stable noise-free output which converges in a few frames. We implemented the method using OpenGL and incorporated it in an existing high-performance CPU-based path tracer VRUT. We extended the approach by putting it in the progressive rendering framework, where initially less than one sample per pixel is shot to increase interactivity. We evaluate the performance and visual quality of this algorithm in several test cases with diffuse illumination. Keywords: počítačová grafika,sledování cest,globální osvětlení,vykreslování v reálném čase,bilaterální filtr,časový filtr,OpenGl; computer graphics,path tracing,global illumination,real-time rendering,bilateral filtering,temporal filtering,OpenGl Available at various departments of the ČVUT.
Filtrování globálního osvětlení pro interaktivní aplikace

Vykreslování 3D scén se zároveň rychle vypočítatelným a přesným globálním osvětlením je ještě pořád komplikovaný problém: existuje mnoho metod, které jsou schopny výsledek v určitých situacích ...

Bittner Jiří; Dundr Jan; Míšek Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů
Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
2018 - English
Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní lokalizaci a mapování, která využívá laserové skeny z rotačního laserového dálkoměru k odhadování pozice letounu. Byla implementována technika pro odhadování posunutí a rotace mezi dvěma laserovými skeny pomocí zarovnání korespondujících měření ze zmíněných laserových skenů. Navržené řešení zahrnuje fúzi odhadu pozice z inercialní měřicí jednotky, relativní posunutí získané ze zarovnání po sobě jdoucích skenů a absolutní pozice získané ze zarovnání laserových skenů do postupně stavěné mapy. Fúzovaný odhad pozice uzavírá vnější zpětnovazební smyčku prediktivního řízení. Vyvinutý systém je nejprve posouzen v simulaci a poté jsou jeho schopnosti předvedeny na sadě hardwarových experimentů s reálným dronem.This thesis is concerned with onboard localization of an unmanned aerial vehicle without the access to global navigation satellite system services. The central focus of this work lies in design and implementation of simultaneous localization and mapping method that uses laser scans from a rotating laser rangefinder to estimate the position of the vehicle. A scan matching technique was implemented to estimate the displacement and rotation between two laser scans by aligning corresponding measurements from the two scans. The proposed solution involves fusion of position estimate from the inertial measurement unit, the relative displacement obtained by aligning successive laser scans, and the absolute position obtained by aligning laser scans into the gradually built map. The fused position estimate closes the outer feedback loop of the model predictive control. The developed system is first evaluated in simulations, and then its capabilities are demonstrated on a set of hardware experiments with a real drone. Keywords: bezpilotní letoun,simultánní lokalizace a mapování,inerciální měřicí jednotka,LIDAR,laserový sken,zarovnání laserových skenů,iterativní nejbližší body,mrak bodů,odhadování,Kalmanův filtr; unmanned aerial vehicle,simultaneous localization and mapping,inertial measurement unit,LIDAR,laser scan,scan matching,iterative closes point,point cloud,estimation,Kalman filter Available at various departments of the ČVUT.
Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů

Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní ...

Saska Martin; Petrlík Matěj; Krajník Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti
Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. Cílem práce je implementovat metody, které umožňují zprůhledňování na základě těchto faktorů, a vyzkoušet jejich kombinace. Na základě analýzy a výsledků dále navrhnout software, který umožní testování percepce. Byla navržena a provedena uživatelská studie, ve které byla testována percepce čtyř různých metod pro vizualuzaci poloprůhledných 3D objektů včetně jedné metody nefetorealistické průhlednosti. Uživatelská studie byla provedena k ověření celého procesu. V průběhu studie se nevyskytly, žádné problémy.This thesis deals with an analysis of non-photorealistic methods for visualization of 3D objects. These methods should improve the perception of three factors: shape, depth and depth-order, and their possible combinations. The goal of this work is to implement methods that allow us to modulate opacity of the objects based on these factors, and try their combinations. Based on the analysis and results then design and implement a software for perception tests. The user perception study has been designed. In this study, the perception of four visualization methods of 3D objects was performed including one method of non-photorealistic opacity modulation. The user study was conducted to verify the entire process. There were no problems during the study. Keywords: nefotorealistické vykreslování,percepce tvaru,percepce hloubky,percepce uspořádání objektů dle vzálenosti od kamery,vizuální podněty,metody pro vylepšení percepce,kombinace faktorů; non-photorealistic visualization,shape perception,depth perception,depth-order perception,visual cues,enhancement methods,combination of visual cues Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a ...

Čmolík Ladislav; Kuběnová Eliška; Míkovec Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek
Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
2018 - English
V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa Gamu nad malými bodovými mriežkami.In this thesis we study the underlying mathematical principles that are funda- mental for lattice-based cryptosystem, namely NTRU. We have benchmarked algorithms proposed by Nicolas Gama, et al. on a low-dimensional NTRU matrices. Keywords: NTRU,symplektická,mriežka,ortogonalizace,Eigen; NTRU,symplectic,lattice,orthogonalisation,Eigen Available at various departments of the ČVUT.
Metody symplektické ortogonalizace a redukce mřížek

V tejto práci sme sa zamerali na matematický popis NTRU kryptosystému založenému na ťažkom probléme na bodovej mriežke a otestujeme viacero ortogonalizačných algoritmov popísaných v práci od Nicolasa ...

Petr Ivo; Bočan Peter; Tvrdík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu
Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
2018 - English
Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej fyziky do ich hier. V tejto práci sa zameriavam na Unity herný engine s jeho integrovaným PhysX fyzikálnym enginom. Implementoval som sedem testov, ktoré testujú fyzikálne komponenty v Unity a možu pomôcť herným vývojárom s výberom toho pravého herného enginu pre ich hru. Posledný benchmark je jednoduchá strategická hra, ktorá využíva komponenty testované v predošlých testoch.Most of the contemporary games use game physics to offer the full experience. There are several game engines on the market with integrated physics engine to help developers implement physics in their game. In this thesis, I concentrate on Unity game engine with its iteration of PhysX physics engine. I implemented seven benchmark to test its components and help developers decided whether the Unity is the right engine for their game. The last benchmark is a simple real-time strategy game that makes use of physics components tested in the other six benchmarks. Keywords: Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX; Game Engine,Benchmark,Game Physics,Unity,PhysX Available at various departments of the ČVUT.
Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu

Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej ...

Bittner Jiří; Papinčák Marek; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Distribuované rozhraní pro kooperativní hru
Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
2018 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních zařízení a verbální mezilidský kontakt, který tyto typy her vyžadují. Praktická část této práce zahrnuje analýzu, návrh a popis následné implementace prototypu distribuovaného rozhraní pro týmovou kooperativní hru. Prototyp implementovaný pomocí herního enginu Unity3D je vytvořen pro specifickou promítací plochu a je koncipován pro ovládání přes webový prohlížeč na mobilních zařízení.This thesis focuses on local cooperative games and their usability in immersive environments such as movie theaters, planetaria or CAVE systems. The emphasis is put on encouraging verbal communication and the use of mobile devices. The practical part of this work incorporates the analysis, design and subsequent realization of own prototype of distributed interface for local cooperative game. The prototype, implemented in Unity3D game engine, was developed for a specific projection surface and is controlled via web browser on mobile devices. Keywords: návrh a implementace prototypu,lokální kooperativní hry,distribuované uživatelské rozhraní,imersivní prostředí,bring your own device gaming,real-time interakce,Unity herní engine; prototype implementation,local cooperative gaming,distributed interface,immersive environment,bring your own device gaming,real-time interaction management,Unity game engine Available at various departments of the ČVUT.
Distribuované rozhraní pro kooperativní hru

Tato bakalářská práce se zaměřuje na lokální kooperativní hry a jejich použitelnost v různých imersivních prostředích, jako jsou kina, planetária či CAVE systémy. Důraz je kladen na využití mobilních ...

Buriánek Jan; Moudrá Anna; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bitcoinová peněženka pro Android podporující zařízení TREZOR
Starý Jan; Skála Matouš; Starosta Štěpán
2018 - English
Tato práce se zabývá návrhem Bitcoinové peněženky pro OS Android, která využívá zařízení TREZOR jako úložiště privátních klíčů. Navržená aplikace umožňuje zobrazit seznam transakcí, vytvořit novou transakci, podepsat ji pomocí zařízení a odeslat do sítě. Vedlejším přínosem této práce je navržení Android knihovny pro usnadnění komunikace se zařízením TREZOR.The goal of this thesis is to design a Bitcoin wallet for the Android OS, using the TREZOR device as a secure private key storage. The implemented application allows to see transactions history, to compose a new transaction, sign it and broadcast it to the network. The secondary contribution of this thesis is designing an Android library simplifying the communication with the TREZOR device. Keywords: mobilní aplikace,Android,Bitcoin,kryptoměna,hardwarová peněženka,TREZOR,kryptografie,Kotlin; mobile application,Android,Bitcoin,cryptocurrency,hardware wallet,TREZOR,cryptography,Kotlin Available at various departments of the ČVUT.
Bitcoinová peněženka pro Android podporující zařízení TREZOR

Tato práce se zabývá návrhem Bitcoinové peněženky pro OS Android, která využívá zařízení TREZOR jako úložiště privátních klíčů. Navržená aplikace umožňuje zobrazit seznam transakcí, vytvořit novou ...

Starý Jan; Skála Matouš; Starosta Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

FITCOIN: peněženka pro Android
Starý Jan; Trieu Quang Minh; Podloucký Martin
2018 - English
FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří základ každé kryptoměny. Cílem této práce je popsat, jak obecně fungují mobilní peněženky, jakým způsobem získávají a ověřují transakce. Na základě této analýzy navrhnout a vytvořit mobilní peněženku v operačním systému Android a popsat komunikaci kryptoměny FITcoin. Zvolený problém byl vyřešený za pomocí Bloom filteru a metod kryptografie na bázi eliptických křivek. Výsledný prototyp je zdokumentovaný a otestovaný. V příloze práce lze nalézt aplikační balíček výsledného prototypu a snímky z jejího používání.FITcoin is a trivial cryptocurrency, which is developed by students of CTU FIT. It is a trivial form of Bitcoin which serves for study purposes to understand its requisites and technologies which form the basis of every cryptoccurency. The goal of this thesis is to describe how a mobile wallet works, how it obtains and verifies the transactions. Based on this analysis, design and implement a mobile wallet in the operating system Android and describe a communication protocol for cryptocurrency FITcoin. The prototype is documented and tested. The application package of the resulting prototype and screenshots of the usage can be found in the attachments. Keywords: mobilní peněženka v OS Android,analýza kryptoměny Bitcoin,simple verification payment,blockchain,lightweight client,transakce v kryptoměnách,komunikační protokol v peněženkách,Bloomův filtr,fitcoin; mobile wallet in OS Android,general analysis of cryptocurrency Bitcoin,simple verification payment,blockchain,lightweight client,transactions in cryptocurrency,communication protocol of wallets,Bloom filter,fitcoin Available at various departments of the ČVUT.
FITCOIN: peněženka pro Android

FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří ...

Starý Jan; Trieu Quang Minh; Podloucký Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases