Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 166150
Published from to

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii
Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
2018 - Czech
S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr umožňuje 3D verifikaci takového ozařovacího plánu s velmi vysokým rozlišením. Tato práce navazuje na dosavadní výzkum gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře (TB gelu). Cílem disertační práce je nejen studium základních vlastností gelu, ale především aplikace dozimetru v klinické praxi.Stereotactic radiosurgery is a modern conformal radiotherapy technique that allows steep dose gradients and complex and individually shaped dose distributions. Verification of such a complex dose distributions is the essential part of quality assurance in radiotherapy. This work continues in the research of the radiochromic gel dosimeter based on Turnbull blue dye (TB gel) with the main aim to test gel properties in clinical conditions.Gel dosimetry, Turnbull blue, Stereotactic radiosurgery Keywords: Gelová dozimetrie,Turnbullova modř,stereotaktická radiochirurgie; Gel dosimetry,Turnbull blue,Stereotactic radiosurgery Available at various departments of the ČVUT.
Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii

S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr ...

Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků.
Judas Libor; Horová Simona; Makovička Libor
2018 - Czech
Hlavním tématem práce je tvorba modelu klinického urychlovače v Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc a zejména optimalizace parametrů elektronového svazku vstupujícího do terčíku. Návrh a ověření robustní a reprodukovatelné kvantitativní metody optimalizace tvoří stěžejní část práce. Ve druhé části je podrobně zpracován a ověřen model dynamického MLC, který je pro další modelování standardních IMRT polí nezbytný.Main topic of this thesis lies in a linear accelerator head modelling in Monte Carlo system EGSnrc/BEAMnrc, especially in issues of the entering electron beam and its characteristics. Proposition and verification of robust and reproducible quantitative optimization method form the main part of the thesis. Second part of this thesis deals with a dynamic MLC model which can be used, in combination with the previously optimized accelerator head model, for IMRT modelling Keywords: Metoda Monte Carlo,Systém EGSnrc/BEAMnrc,Modelování svazku,Dynamický MLC; Metoda Monte Carlo,Systém EGSnrc/BEAMnrc,Modelování svazku,Dynamický MLC Available at various departments of the ČVUT.
Modelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků.

Hlavním tématem práce je tvorba modelu klinického urychlovače v Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc a zejména optimalizace parametrů elektronového svazku vstupujícího do terčíku. Návrh a ověření ...

Judas Libor; Horová Simona; Makovička Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza formování únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou využitím Strip Yield Modelu
Oliva Vladislav; Šedek Jakub; Strnadel Bohumír
2018 - Czech
Tato práce se věnuje predikci šíření únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou. Je uveden teoretický základ části lomové mechaniky v oblasti napjatosti na čele trhliny a plastické zóny. Pozornost je věnována „out-of-plane“ stísnění deformace. Napjatost v okolí čela trhliny a plastická zóna jsou analyzovány metodou konečných prvků na modelu zkušebního tělesa s centrální trhlinou M(T). Prostorové formování plastické zóny je vyhodnoceno ve vzestupné části zatěžovacího kmitu při jednom i vícenásobném zatížení. Z hlediska predikčních modelů šíření trhliny je představeno několik deterministických modelů. Newmanův Strip Yield Model je rozebrán šířeji. Použitím tohoto modelu je zkoumán vliv tloušťky zkušebních těles vyrobených z hliníkových slitin 2124 a 7475 na jejich únavový život. Je potvrzena závislost doby šíření únavové trhliny na tloušťce tělesa při zatěžování s proměnnou amplitudou, projevující se však pouze při určité zatěžovací sekvenci. Na základě konečně-prvkového rozboru napjatosti a stísnění deformace v okolí čela trhliny je navrhnuto rozšíření Strip Yield Modelu. První rozšíření zavádí spojitý popis stísnění deformace v závislosti na poměru tloušťky tělesa k velikosti plastické zóny a druhé rozšíření popisuje změnu parametru stísnění deformace ve vzestupné části kmitu. Zavedením obou rozšíření se ukazuje, že upravený Strip Yield Model je citlivý na tloušťku tělesa a popisuje šíření trhliny věrohodněji než základní model.This thesis deals with the prediction of crack growth under variable amplitude loading. The theoretical background of fracture mechanics in areas of stress field around the crack tip and the plastic zone are introduced. The focus is on the out-of-plane constraint at the crack tip. The finite-element (FE) method is employed in the analysis of test specimen with central crack M(T). Three-dimensional forming of plastic zone is analysed in the upward part of loading cycle under single and cyclic loading. Several deterministic prediction models of crack growth are introduced with the focus on Newman´s Strip Yield Model. The influence of specimen thickness on the fatigue life is analysed using this model. The specimens were made from aluminium alloys 2124 and 7475. The crack growth dependence on the specimen thickness is proved under variable amplitude loading, but only certain loading sequence showed the dependency. The modification of Strip Yield Model is proposed based on the FE analysis of stress and strain field around the crack tip. The first modification introduces continuous relationship of the constraint development on the rate of the thickness versus plastic zone size and the second modification describes the change of the constraint factor in upward part of the cycle. Introducing both modifications the thickness dependence of the modified model is shown and the crack growth is described more reliably than using basic model. Keywords: AA 2124,AA 7475,Proměnná amplituda zatěžování,Simulace,Stísnění deformace,Strip Yield Model,Šíření trhliny,Únava; AA 2124,AA 7475,Constraint,Crack growth,Fatigue,Simulation,Strip Yield Model,Variable amplitude loading Available at various departments of the ČVUT.
Analýza formování únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou využitím Strip Yield Modelu

Tato práce se věnuje predikci šíření únavové trhliny při zatěžování s proměnnou amplitudou. Je uveden teoretický základ části lomové mechaniky v oblasti napjatosti na čele trhliny a plastické zóny. ...

Oliva Vladislav; Šedek Jakub; Strnadel Bohumír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Diverzita, fylogeneze a biologie kryptosporidií infikujících hlodavce rodu \kur{Apodemus}
ČONDLOVÁ, Šárka
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diverzita, fylogeneze a biologie kryptosporidií infikujících hlodavce rodu \kur{Apodemus}

ČONDLOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Strengthening of Historical Steel Bridges
Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
2018 - English
Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela plněny, a pokud přidáme stárnutí mostu, zatížení a případně i konstrukci tvořící industriální památku, vzniká potřeba efektivního řešení oprav a zesilování. Jako součást projektu NAKI II podpořeného Ministerstvem kultury ČR, tato práce se zabývá metodami zesilování pro historické mosty. Zaměřuje se na polymery vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP) a jejich využitím pro zesilování prvků a styčníků. Práce obsahuje podrobné state-of-the-art popisující zesilování tradiční (příložky přivařené, šroubované a nýtované, výměna prvků a doplnění) a moderní technologie (lepení ocelových plechů, CFRP a předpínání), jejich benefity a vhodnost pro historické mosty. Je analyzována řada vybraných styčníků s ohledem na možné zesílení. Pozornost byla věnována účinkům teploty a proměnného zatížení. Lze konstatovat, že CFRP má řadu výhod oproti klasickým technologiím. Jednoduchá aplikace, vysoká pevnost ve srovnání s hmotností a schopnost se přizpůsobit dané geometrii. Problematika teploty je řešitelná návrhem předpětí. Celkově je CFRP slibnou možností zesilování, je ale stále řada otevřených otázek pro další výzkum, jako je celkové chování, únava, soudržnost a další, které však nebyly předmětem těchto tezí.Bridges are key components of infrastructure that face unique issues: they require significant routine maintenance while needing minimal interruption to the traffic they carry. Couple these challenges with the increased age, loading and industrial heritage classification, and the need for an effective solution for repair is warranted. As part of the NAKI II project funded by the Ministry of Culture for the Czech Republic, this thesis aims in developing these techniques for industrial heritage bridges. The focus is on carbon fiber reinforced polymers (CFRP), and its use for strengthening of joints and members. The Železniční most in Prague is a prime example of an industrial heritage bridge in need of rehabilitation due to its severe corrosion issues. A thorough state-of-the-art is conducted on both traditional (steel plate welding, bolting and riveting, member addition and replacement) and modern techniques (steel plate bonding, CFRP and pre-stressing), accessing the benefits and drawbacks to each method with their use specific to heritage bridges highlighted. An analysis of a selected joint from the Železniční most is analyzed with applicable strengthening techniques. Attention is given to the effect of different live loading conditions and temperature variations. These results are used to supplement the review with numerical values and behavior for a specific repair. From the review and numerical analysis, it is evident that CFRP has significant benefits when compared to other available techniques. Its ease of installation, high strength-to-weight ratio and is able to adapt to complex geometry are key benefits. Even the concerns with temperature can be addressed with an adequate pre-stressing design. Overall it is shown that CFRP has promising use with industrial heritage bridges. The need remains to further investigate CFRP bonding, global joint behavior and fatigue loading, as these were not within the scope of the thesis. Keywords: most,ocel,posílení,CFRP,historický; bridge,steel,strengthening,CFRP,historical Available at various departments of the ČVUT.
Strengthening of Historical Steel Bridges

Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky ...

Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Prostorové vektorové mikrovlnné měření v prostoru
Hoffmann Karel; Adler Viktor; Raida Zbyněk
2018 - English
V této práci je představena nová interferometrická měřicí metoda pro měření koeficientu přenosu mezi dvěma anténami. Jestliže je přenos mezi anténami realizován odrazem od nějakého předmětu, lze metodu využít např. pro mikrovlnné zobrazování. Navržený systém obsahuje referenční větev obsahující anténu, která přímo ozařuje přijímací anténu a testovací větev, kde anténa ozařuje testovaný objekt. Elektromagnetická vlna z testovacího kanálu je od testovacího objektu odražena do přijímací antény, kde interferuje s vlnou z referenční větve. Pro jednoznačné získání fázového posunu mezi referenční a testovací vlnou jsou provedena postupně minimálně dvě interferometrická měření, kdy je v referenčním kanálu nastaven vhodný fázový posun a amplituda přenosu. Při měření můžeme provést více nezávislých interferometrických měření a vzniklá redundance může být využita ke zmenšení nejistot měření. Dále byl popsán způsob geometrické representace měření, který umožňuje názorně odhadnout nejisty měření. Nejistoty měření byly určeny i na základě numerické Monte Carlo metody. Navržená konfigurace byla ověřena jak přesným měřením za použití vektorového analyzátoru pro ověření nejistot měření, tak původní konfigurací pro ověření funkčnosti celého konceptu. Navrženou metodou bylo provedeno mikrovlnné zobrazování metodou inverzní syntetické apertury a byla tak ověřena použitelnost navrženého systému.This work presents a new interferometric measuring method for measuring the transmission coefficient between two antennas. If the transmission between the antennas is realized by a reflection from an object, the method can be used, e.g., for microwave imaging. The proposed system contains a reference branch containing an antenna that directly irradiates the receiving antenna and a test branch where the antenna irradiates the object under test. The electromagnetic wave from the test channel is reflected from the test object into the receiving antenna where it interferes with the wave from the reference channel. To achieve a unambiguous phase shift between the reference and test waves, at least two interferometric measurements are performed sequentially, with a suitable phase shift and the amplitude of the transmission being set in the reference channel. We can perform more independent interferometric measurements while redundancy can be used to reduce measurement uncertainty. Furthermore, a method of geometric representation of the measurement has been described which makes it possible to clearly estimate the measurement uncertainty. Measurement uncertainties were determined by the numerical Monte Carlo method. The proposed configuration has been verified by accurate measurements using a vector analyzer to verify measurement uncertainties, and the original configuration to verify the functionality of the entire concept. Microwave imaging using the inverse synthetic aperture method was performed to verify the usability of the proposed system. Keywords: mikrovlnná měření,měření fáze,six-port,nejistoty měření,mikrovlnné zobrazování; microwave measurements,phase measurement,six-port,measurement uncertainty,microwave imaging Available at various departments of the ČVUT.
Prostorové vektorové mikrovlnné měření v prostoru

V této práci je představena nová interferometrická měřicí metoda pro měření koeficientu přenosu mezi dvěma anténami. Jestliže je přenos mezi anténami realizován odrazem od nějakého předmětu, lze ...

Hoffmann Karel; Adler Viktor; Raida Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Energetické využití jaderné fúze
Dostál Václav; Entler Slavomír; Eret Petr
2018 - Czech
Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota paliva a vysoký energetický tok. Tyto rysy implikují nevyčerpatelné a globálně dostupné zásoby paliva, vysoce ekologickou výrobu elektřiny s nulovými emisemi CO2, inherentní jadernou bezpečnost, recirkulaci výkonu ohřevu paliva, nízkou životnost jaderných komponent a vznik sekundárně aktivovaných radioaktivních odpadů. Vliv fúzních elektráren na životní prostředí bude srovnatelný s vlivem obnovitelných zdrojů energie a při započtení externích nákladů se fúzní elektrárny mohou stát jedním z ekonomicky nejvýhodnějších zdrojů energie. Specifickým rysem fúzní energetiky bude ohřev paliva na vysoké teploty a související recirkulace výkonu ohřevu snižující dopad ohřevu paliva na výstupní výkon elektráren. V práci jsou odvozeny analytické rovnice popisující vliv ohřevu paliva na čistou účinnost výroby elektrické energie. Experimentální část práce popisuje vývoj prototypu radiačně a teplotně odolných Hallových senzorů pro fúzní energetické reaktory. Prototyp byl testován a následně schválen pro měření ustáleného magnetického pole mezinárodního fúzního reaktoru ITER.According to the plan of the European Union and other world powers, the first fusion power plant should be put into operation by 2050. The key features of future fusion energy, the light chemical elements fuelling, high fuel temperature, and high heat and neutron loading of the fusion reactors, imply inexhaustible and globally available fuel reserves, high ecological and CO2 emission-free electricity generation, inherent nuclear safety, heating power recirculation, low lifetime of nuclear components, and the generation of secondary activated radioactive waste. The environmental impact of fusion power plants will be comparable to the impact of renewable resources and, with the inclusion of external costs, fusion power plants can become one of the most economically advantageous energy sources. A specific feature of fusion power plants will be a fuel heating to high temperatures. The power recirculation will reduce the impact of the fuel heating on the output power of fusion power plants, and analytical equations describing the influence of the fuel heating including the recirculation on the net efficiency of power generation are derived. The experimental part describes the development of the prototype of radiation and temperature resistant Hall sensors for fusion power reactors. The prototype has been tested and subsequently approved for measuring a steady-state magnetic field of the ITER international fusion reactor. Keywords: jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER; Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER Available at various departments of the ČVUT.
Energetické využití jaderné fúze

Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, ...

Dostál Václav; Entler Slavomír; Eret Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Study of Power Cycle with Supercritical CO2
Dostál Václav; Veselý Ladislav; Eret Petr
2018 - English
With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon dioxide (S-CO2) cycles are very interesting for these applications. The S-CO2 power cycles have a many advantages and disadvantages over the other cycles such as a steam-water cycle or helium Brayton cycle. The advantages are the cycles are compact systems, the compressor power is lower than for helium Brayton cycle, the cycles are very simple. One of the disadvantages is the effect of real properties, which can be significantly altered by the presence of impurities in the working fluid. Because, it is obvious that impurities through the change of thermodynamic and transport properties affect the cycle as they influence cycle component design and thus the overall efficiency of the power cycle and the net power. The research was oriented on the description of the effect of the mixtures on the S-CO2 power cycle. The research has focused on the several areas, which are connected to each other for the complex overview and description of the effect of the mixtures on S-CO2 power cycle. The research was conducted for the binary mixtures of CO2 with He, Ar, CO, N2, O2, H2S, H2, CH4, Xe, Kr and SO2. The all investigated substances, except for H2S, Xe and SO2 have a negative effect on the cycle and the cycle efficiency. The effect of the mixtures on the compressor performance is negative. The effect of the mixtures on the turbine performance is negligibly positive. The effect of mixtures on the heat exchangers is different for different type of the heat exchangers. The optimum amount of the second substance is up to 1 %. The effect of mixtures must be taken into account when designing the S-CO2 power cycle. The optimization for each application of the S-CO2 power cycle is very important when designing of the S-CO2 power cycle. With good optimization and design of the cycle which uses mixtures, marginal negative effect on the cycle efficiency and the net power output can be achieved. Regardless of the CO2 purity, the same cycle layouts can be used, however in order to achieve good performance with the impurities the cycle operating conditions and components design most be re-optimized.S rostoucím zájmem o solární a geotermální elektrárny a systémy využívající odpadního tepla z mnoha technologií se celý svět více orientuje na využívání plynných cyklů. Tepelné oběhy s nadkritickým CO2 (S-CO2) jsou velmi zajímavé tepelné oběhy pro tyto aplikace. S-CO2 cykly mají mnoho výhod, ale i nevýhod v porovnání s dalšími tepelnými oběhy, jako je parní nebo Heliový. Výhodou S-CO2 cyklu je, že je kompaktní a velmi jednoduchý, výkon kompresoru je nižší než pro cyklus využívající helium jako pracovní medium. Jednou z nevýhod je vliv reálných vlastností, které mohou být významně ovlivněny přítomností nečistot v pracovním mediu. Je zřejmé, že nečistoty ovlivňují tepelný oběh, konstrukci komponentů, celkovou účinnost a výkon, z důvodu změn termodynamických a transportních vlastností. Výzkum byl zaměřen na popis vlivu směsí na S-CO2 cykly. Výzkum je rozdělen na několik oblastí, které jsou vzájemně propojeny pro komplexní přehled a popis účinku směsí na S-CO2 cykly. Výzkum byl proveden pro binární směsi CO2 s He, Ar, CO, N2, O2, H2S, H2, CH4, Xe, Kr a SO2. Všechny zkoumané látky, s výjimkou H2S, Xe a SO2 mají negativní vliv na cykly a jejich účinnost. Vliv směsí na příkon kompresoru je nepříznivý. Vliv směsí na výkon turbíny je nepatrně pozitivní. Vliv směsí na výměníky tepla je rozdílný pro různé druhy výměníků tepla. Optimální množství sekundární látky je do 1 %. Vliv směsí musí být zohledněn při návrhu S-CO2 cyklu. Optimalizace je velmi důležitá při návrhu S-CO2 cyklu pro každou jeho aplikaci a rozvržení cyklu. Je možné dosáhnout minimálního vlivu směsí na S-CO2 cykly při dobré optimalizaci a návrhu tepelného oběhu. Bez ohledu na čistotu CO2 může být použito stejné rozložení tepelného oběhu, nicméně jsou, pro dosažení maximálního výkonu S-CO2 cyklu s nečistotami, provozní parametry a konstrukce komponentů opakovaně optimalizovány. Keywords: S-CO2,Power Cycle,Mixtures,Impurities,Efficiency,Net Power,Techno-Economic Evaluation; S-CO2,Tepelný oběh,Směsi,Nečistoty,Účinnost,Tepelný Výkon,Technicko-Ekonomické hodnocení Available at various departments of the ČVUT.
Study of Power Cycle with Supercritical CO2

With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, ...

Dostál Václav; Veselý Ladislav; Eret Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů
Svoboda Tomáš; Kubelka Vladimír; Polívka Milan
2018 - English
Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli podmínkám, které při těchto událostech panují. Roboty se musejí pohybovat po nestabilních površích, ve stísněných prostorech nebo v kouři a prachu, což ztěžuje použití některých senzorů. Lokalizace, v robotice běžná úloha spočívající v určení polohy robotu vůči danému souřadnému systému, musí spolehlivě fungovat i za těchto ztížených podmínek. V této dizertační práci popisujeme vývoj lokalizačního systému pásového mobilního robotu, který je určen pro nasazení v případě zemětřesení nebo průmyslové havárie. Nejprve je předveden lokalizační systém, který vychází pouze z měření proprioceptivních senzorů a který vyvstal jako nejlepší varianta při porovnání několika možných uspořádání takového systému. Lokalizace je poté zpřesněna přidáním měření exteroceptivních senzorů, které zpomalují kumulaci nejistoty určení polohy robotu. Zvláštní pozornost je věnována možným výpadkům jednotlivých senzorických modalit, prokluzům pásů, které u tohoto typu robotů nevyhnutelně nastávají, výpočetním nárokům lokalizačního systému a rozdílným vzorkovacím frekvencím jednotlivých senzorů. Dále se věnujeme problému kinematických modelů pro přejíždění vertikálních překážek, což je další zdroj nepřesnosti při lokalizaci pásového robotu. Díky účasti na výzkumných projektech, jejichž členy byly hasičské sbory Itálie, Německa a Nizozemska, jsme měli přístup na cvičiště určená pro přípravu na zásahy během zemětřesení, průmyslových a dopravních nehod. Přesnost našeho lokalizačního systému jsme tedy testovali v podmínkách, které věrně napodobují ty skutečné. Soubory senzorických měření a referenčních poloh, které jsme vytvořili pro testování přesnosti lokalizace, jsou veřejně dostupné a považujeme je za jeden z přínosů naší práce. Tato dizertační práce má podobu souboru tří časopiseckých publikací a jednoho článku, který je v době jejího podání v recenzním řízení.eployment of mobile robots in search and rescue missions is a way to make job of human rescuers safer and more efficient. Such missions, however, require robots to be resilient to harsh conditions of natural disasters or human-inflicted accidents. They have to operate on unstable rough terrain, in confined spaces or in sensory-deprived environments filled with smoke or dust. Localization, a common task in mobile robotics which involves determining position and orientation with respect to a given coordinate frame, faces these conditions as well. In this thesis, we describe development of a localization system for tracked mobile robot intended for search and rescue missions. We present a proprioceptive 6-degrees-of-freedom localization system, which arose from the experimental comparison of several possible sensor fusion architectures. The system was modified to incorporate exteroceptive velocity measurements, which significantly improve accuracy by reducing a localization drift. A special attention was given to potential sensor outages and failures, to track slippage that inevitably occurs with this type of robots, to computational demands of the system and to different sampling rates sensory data arrive with. Additionally, we addressed the problem of kinematic models for tracked odometry on rough terrains containing vertical obstacles. Thanks to research projects the robot was designed for, we had access to training facilities used by fire brigades of Italy, Germany and Netherlands. Accuracy and robustness of proposed localization systems was tested in conditions closely resembling those seen in earthquake aftermath and industrial accidents. Datasets used to test our algorithms are publicly available and they are one of the contributions of this thesis. We form this thesis as a compilation of three published papers and one paper in review process. Keywords: mobilní robot,záchranné práce,pátrací práce,lokalizace,fúze dat,Kalmanův filtr,odometrie; mobile robot,search and rescue,localization,data fusion,Kalman filter,odometry Available at various departments of the ČVUT.
Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů

Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli ...

Svoboda Tomáš; Kubelka Vladimír; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases