Number of found documents: 4041
Published from to

Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000
Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
2018 - Czech
Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Keywords: česká kinematografie; debutové filmy; práce producenta; práce režiséra; analýza; 1. desetiletí 21. století; Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000

Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou ...

Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+
Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
2018 - Czech
Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí a to jak ze strany producenta, tak se strany konzumenta. Je doplněna o detailní popis cílové skupiny na základě komparace dostupných sociologických výzkumů a o základní popis pěti doporučených pořadů, pro takovou konkrétní TPS. The output of this work is the basis of a creative producer group independent of the public service television and narrowly focused on the senior spectator. It contains a description of the TV environment both from the producer side and from the consumer side. A detailed description of the target group is added on the basis of a comparison of available sociological research and a basic description of the five recommended programs for such a particular production group. Keywords: televizní pořady; veřejnoprávní televize; senioři; filmoví diváci; práce producenta; Česká televize Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+

Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí ...

Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Současná americká nezávislá filmová produkce
Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
2018 - Czech
Kromě mainstreamové studiové produkce byla ve filmu vždy i ta nezávislá a v Americe tomu tak bylo prakticky od vzniku kinematografie. Tato práce pojednává o vývoji, postupech a transformaci nezávislé americké filmové produkce do pozice, v jaké ji známe dnes. In addition to mainstream studio production, it has always been independent film production, and practically from the beginning of American cinematography. This thesis is about the development, processes and transformation of the independent American film production into a position as we know it today. Keywords: americká kinematografie; filmová produkce; nezávislý film; financování filmu; Spojené státy americké Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Současná americká nezávislá filmová produkce

Kromě mainstreamové studiové produkce byla ve filmu vždy i ta nezávislá a v Americe tomu tak bylo prakticky od vzniku kinematografie. Tato práce pojednává o vývoji, postupech a transformaci nezávislé ...

Dusil, Marek; OUKROPEC, Petr; PRAŽSKÝ, Přemysl
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta
Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
2018 - Czech
Tato bakalářská práce zkoumá podmínky pro krátkometrážní tvorbu v českém prostředí z pohledu filmového producenta. Nejprve definuje samotný pojem krátkometržní film a následně ho zasadí do kontextu českého filmového průmyslu. Poté se věnuje postoji klíčových institucí a dalším aspektům, které ovlivňují podmínky produkce krátkých filmů. Jednotlivé kapitoly následně mapují specifika vývoje, výroby i distribuce - nastiňují odlišnosti od práce s celovečerními filmy, charakterizují jednotlivé postupy a uvádí konkrétní příklady. V závěru práce jsou pak uvedeny možnosti prodeje a případná finanční i nehmotná rentabilita. This bachelor thesis examines conditions for producing a short film in Czech Republic from a producer`s point of view. Firstly, the term `short film` is defined and put in context of Czech film industry. Afterwards, thesis focuses on the attitude of key institutions and other aspects that influence the conditions of short film production. Individual chapters describe the specifics of development, production and distribution - outlining the differences from working with feature films, characterizing individual procedures and giving specific examples. At the end of the thesis sale possibilities are presented as well as possible financial and intangible profitability. Keywords: česká kinematografie; krátký film; práce producenta; filmová distribuce; filmová produkce; filmová výroba; Česko. Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie; České filmové centrum; Česká televize Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta

Tato bakalářská práce zkoumá podmínky pro krátkometrážní tvorbu v českém prostředí z pohledu filmového producenta. Nejprve definuje samotný pojem krátkometržní film a následně ho zasadí do kontextu ...

Netíková, Martina; OUKROPEC, Petr; KALLISTA, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření
Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
2018 - Czech
Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových dokumentárních tvůrců ilustruje tematiku, možnosti a úskalí produkce a distribuce, jež fungují nezávisle na oficiální dokumentární produkci, vně cenzurního systému. Cenzurní systém médií v v pystém je v práci ná. ční. je v době hrami v roce a postrkování v současné ého nezávislého filmového festivalu v ce v ČLR je v práci popsán a ilustrován na klíčových zákonech a nařízeních, které regulují filmový průmysl, aby bylo patrné, vůči jakým mechanismům se musí dokumentární filmaři vymezovat. Práce také popisuje důležité festivaly a centra čínského nezávislého dokumentárního filmu, které byly postupně uzavřeny s nástupem nové vládnoucí garnitury. Jako důležitou práce vyzdvihuje i roli zahraničních festivalů coby alternativní možnosti distribuce čínských nezávislých dokumentárních filmů vzhledem k tomu, že současná situace žádnou oficiální distribuci filmů bez cenzurní „dračí pečetě“ neumožňuje. Zmiňuje se i o zahraničních archivech a stavu bádání na západních univerzitách. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, je typologie reakcí filmařů na danou situaci – od autocenzury po exil. V závěru se zmiňuje také o metodách kontroly v digitální éře. This diploma thesis describes the situation of independent documentary film in the People’s Republic of China (PRC) over the last three decades (1990–2018), dividing the period into three phases. Focusing on key filmmakers and their work, the thesis illustrates the obstacles and opportunities that independent filmmakers navigate when producing and distributing films outside of the system of censorship. The PRC’s censorship system is described in a short historical review which culminates in the recently-issued Censorship Law of 2017 and its practical provisions, thus clarifying the mechanisms of surveillance and regulation which affect how documentary filmmakers work. Important film festivals and centres of the independent documentary movement are described in chronological order, as well as the disappearance of such activities following the accession to power of the current ruling elite in 2012. Because recent conditions prohibit the free distribution of non-censored films, this thesis pays attention to important support provided by international documentary film festivals, their programmers and curators, and archivists and researchers from Western universities. Finally, the thesis analyzes filmmakers‘ reactions to the current situation, which range from ignorance and obedience, through self-censorship to protest resulting in imprisonment or exile. Finally, the thesis mentions the methods in totalitarian China of nowadays used in controlling the filmmakers and the complete society through digital technologies. Keywords: čínská kinematografie; dokumentární film; nezávislý film; cenzura; filmové festivaly a přehlídky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření

Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových ...

Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bezkamerová fotografie Běly Kolářové
Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
2018 - Czech
Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto technologického a vyjadřovacího postupu a kvalitativní souměřitelnost s postupy a projevy klasické kamerové fotografie. Tato „historie fotogramu“ vrcholí v rozvoji avantgardních fotografických experimentací, zejména v systematickém rozpracování Man Rayových „rayogramů“. Vůči avantgardnímu konceptu (dadaismus, Bauhaus, prvky grafického konstruktivismu) se vymezuje pojetí Běly Kolářové z počátku 60. let 20. století, jež tvoří vlastní téma práce. Specifické postupy a konkrétní výsledky její tvorby („umělé negativy“, „rentgenogramy kruhu“, „kresby světlem“) jsou sledovány v kontextu tvůrčích experimentací české umělecké scény té doby: vizuální poezie, koláže J. Koláře, český informel, neokonstruktivismus a geometrická abstrakce, skupiny Konfrontace a Křižovatka. Originalita přínosu Běly Kolářové je reflektována skrze analýzu interpretačních prací české kunsthistorie (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta aj.). Práce zdůrazňuje, čím se její tvorba fotogramů konvenčním klasifikacím vymyká a v čem konkrétně se vztahuje k neodvozeným tvůrčím zdrojům a konceptualizacím (M. Duchamp, R. Caillois, surrealismus, W. Benjamin). Z těchto komparativních aspektů vyplývají závěry zobecňující přínos a význam bezkamerové fotografie Běly Kolářové jako legitimní části dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. The first part presents a brief summary of the historical genesis of cameraless photography in the context of the general history of photography. In line with G. Batchen's concept, the work emphasizes the autonomy of this technological and expressive process and qualitative comparability with the procedures and manifestations of classic camera photography. This "photographic history" culminates in the development of avant-garde photographic experiments, especially in the systematic development of Man Ray's "rayograms." Against the avant-garde concept (dadaism, Bauhaus, elements of graphic constructivism) is defined the concept of Běla Kolářová from the beginning of the sixties of the 20th century, which forms the very theme of the work. Specific procedures and concrete results of Běla Kolářová´s work ("artificial negatives", "X-rays of the circle", "light drawings") are observed in the context of the creative experiments of the Czech art scene of the time: visual poetry, J. Kolář's collages, Czech informel, neoconstructivism and geometric abstraction, „Confrontation“ and „Crossroad“ groups, etc. The originality of Kolářová's contribution is reflected through the analysis of the interpretation works of the Czech kunsthistory (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta and others). It is emphasized in what Kolářová's creation of photograms exceeds conventional classifications, and what specifically refers to non-derived creative resources and conceptualizations (M. Duchamp, R. Caillois, surrealism, W. Benjamin). From these comparative aspects, the conclusions are generalizing the contribution and importance of the cameraless photography of Běla Kolářová as a legitimate part of the history of Czech visual art of the second half of the 20th century. Keywords: fotogram; teorie fotografie; česká fotografie; fotografky; výtvarné umění; geometrická abstrakce (umění); 2. polovina 20. století; Kolářová, Běla, 1923-2010 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bezkamerová fotografie Běly Kolářové

Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto ...

Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Time management českých filmových producentů
Homolová, Anika; KOPECKÝ, Čestmír; MORAVEC, Václav
2018 - Czech
Ve své práci jsem se zabývala otázkou time managementu českých nezávislých filmových producentů. Zajímalo mě, jaké specifické nároky klade práce producentů na jejich časové plánování a jaké metody mohou producenti využívat k tomu, aby měli svůj čas pod kontrolou. Oslovila jsem za tímto účelem čtyři české producenty a zpracovala téma formou rozhovorů. Pomocí jejich osobních zkušeností s time managementem jsem se pokusila navrhnout několik modelů organizace času, které mohou být užitečné pro producenty. Vzhledem k povaze kvalitativního výzkumu je výstup z mé práce spíše subjektivní. Přesto mi přijde velice přínosné zabývat se tímto tématem a prozkoumat osobní zkušenostmi těchto osobností filmového průmyslu. In my thesis I focused on time management issues connected to the workflow of independent Czech film producers. I was interested in specific ways producers’ job defines their time management and which methods can be used to help them in keeping their time under control. I have approached four Czech producers with related questions, analyzing the topic in a form of an interview. Based on their personal experiences I was able to create several models of efficient time management which can prove useful to other producers. I based my research on quality not quantity and because of that some of my results may seem subjective. That said I am convinced it was worthwhile to delve into this topic and use the experiences of production personas of Czech film scene as a base for my research and possible help for others. Keywords: rozhovory (text); filmová produkce; management času; práce producenta Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Time management českých filmových producentů

Ve své práci jsem se zabývala otázkou time managementu českých nezávislých filmových producentů. Zajímalo mě, jaké specifické nároky klade práce producentů na jejich časové plánování a jaké metody ...

Homolová, Anika; KOPECKÝ, Čestmír; MORAVEC, Václav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Režie druhého plánu na příkladech filmů rumunské nové vlny
Hecht, Jan; MAREK, Petr; ŠPAČEK, Radim
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na režijní pojetí tzv. Druhého plánu. Nejprve je rozebrán jeho teoretický rámec a formální prvky, které může režisér využít při tvorbě druhého plánu. V analytické části práce jsou tyto prvky aplikovány v rozborech vybraných filmů z okruhu tzv. Rumunské nové vlny, kterou bakalářská práce představuje jako svébytný národně-kinematografický fenomén. V závěru pak autor zhodnocuje vlastní zkušenost s tématem a shrnuje závěry vyvozené z rozboru kinematografických děl. This bachelor thesis focuses on the director's approach to the so-called "background action directing". Its theoretical frame and formal aspects, which can be used by the director when creating the background action, is discussed in the first part of this work. The focus in the work's analytical section is on the way these aspects are practically applied. This is shown on some films chosen from the Romanian New Wave, which is seen in this work as an original national-cinematographic phenomenon. The thesis finishes with the author's evaluation of his own experience with the given topic and summarises the outcomes of the analysis of the cinematographic works. Keywords: rumunská kinematografie; rumunská nová vlna; Mungiu, Cristian, 1968-; filmoví režiséři; práce režiséra; práce s hercem; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Režie druhého plánu na příkladech filmů rumunské nové vlny

Tato bakalářská práce se zaměřuje na režijní pojetí tzv. Druhého plánu. Nejprve je rozebrán jeho teoretický rámec a formální prvky, které může režisér využít při tvorbě druhého plánu. V analytické ...

Hecht, Jan; MAREK, Petr; ŠPAČEK, Radim
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Mísení realistických a antiiluzivních postupů v současném divadle
Píza, Ludvík; MUSILOVÁ, Martina; AUGUSTOVÁ, Zuzana
2017 - Czech
V této bakalářské práci se pokouším charakterizovat některé z možných způsobů prolínání realistických a antiiluzivních prostředků v současném divadle, konkrétně na příkladech inscenací Mýcení Krystiana Lupy a Regulace intimity Jiřího Havelky. Obsáhlejší část práce sestává z analýzy románu Mýcení Thomase Bernharda a Lupovy jevištní adaptace. V obou případech se zaměřuji na celkovou kompozici děl, práci s časoprostorovými rovinami a princip zpřítomňování času. Cílem komparace je popsat základní shodné a rozdílné rysy románu a inscenační koncepce, jež je založena na performativním modelu. Druhou část práce tvoří analýza inscenace Regulace intimity, kde se primárně soustředím na koncept veřejné zpovědi. Zde si kladu za cíl poukázat na vědomou hru s dvěma protichůdnými principy, zachováním autentičnosti sdělení a divadelní konvencí, a na estetický prožitek, který diváku vědomí hry skýtá. V závěru se pokouším shrnout vybrané inscenační principy, jež poukazují na možnosti mísení realistických a antiiluzivních prvků, které se nemusejí striktně vylučovat, ale mohou se posilovat, koexistovat a organicky přecházet jedno do druhého. This bachelor thesis attempts to describe some of the staging methods based on combining realistic and anti-illusionist components in European contemporary theatre, specifically of the examples of Woodcutters by Krystian Lupa and Regulation of Intimacy by Jiří Havelka. The major part of this thesis focuses on the first theatre production and consists of analysis of Woodcutters, a novel by Thomas Bernhard, and its theatre adaptation. In both cases, I focus on the general structure of these pieces, their work with time and space and their performative aspects. The comparison aims to describe the main common as well as different features of the novel and the staging concept based on a performative model. The second part analyses the production Regulation of Intimacy and its staging concept of public confession. The aim is to depict the intentional usage of two opposing principles and the aesthetic experience it provides for the spectator. In the end, I am trying to sum up depicted staging methods that prove the possibility of effectively combining realistic and anti-illusionist elements that may strengthen each other, coexist and organically permeate. Keywords: antiiluzivnost; současné divadlo; realismus (umění); modernismus (umění) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Mísení realistických a antiiluzivních postupů v současném divadle

V této bakalářské práci se pokouším charakterizovat některé z možných způsobů prolínání realistických a antiiluzivních prostředků v současném divadle, konkrétně na příkladech inscenací Mýcení ...

Píza, Ludvík; MUSILOVÁ, Martina; AUGUSTOVÁ, Zuzana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

O loutkách a neloutkách
Stárková, Jana; NEZNAL, Vít; CÍSAŘ, Jan
2017 - Czech
Tato bakalářská práce zkoumá pojem „loutka“ v současném divadle nepsychofyzického herectví. Vychází přitom předně z české divadelní teorie a pracuje hlavně s termíny jevištní postava, dramatická osoba a následně s pojmem integrovaný herecký komponent loutkového divadla. Pro tuto bakalářskou práci je zásadní dělení na figurativní a nefigurativní loutky podle definice prof. Jaroslava Etlíka. Výchozím podnětem ke vzniku této bakalářské práce byla účast na kolokviu při příležitosti přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem, článek z roku 1999 s názvem Hledání souvislostí: Co je to loutka? v časopise Loutkář a všeobecné nejasnosti kolem problematiky. This bachelor thesis examins the form of nowadays puppets in the theatre of non-physical acting. This thesis are based on Czech and Polish theatre theory and work foremost with Czech terms jevištní postava, dramatická osoba and integrovaný herecký komponent loutkového divadla. For this bachelor thesis is essential the diference between figurative and non-figurative puppet theatre, based on the definition of prof. Jaroslav Etlík. An initial impetus for its creation was an attend on colloquium at theatre parade Přelet nad loutkářským hnízdem, article from 1999 Loutkář (Puppeteer) magazine called Hledání souvislostí: Co je to loutka? and general confusion on the item. Keywords: jevištní postava; herecká postava; figurativní loutkové divadlo; nefigurativní loutkové divadlo; integrovaný herecký komponent; integrovaný herecký komponent loutkového; loutky; alternativní divadlo; drama; dramatické postavy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
O loutkách a neloutkách

Tato bakalářská práce zkoumá pojem „loutka“ v současném divadle nepsychofyzického herectví. Vychází přitom předně z české divadelní teorie a pracuje hlavně s termíny jevištní postava, dramatická osoba ...

Stárková, Jana; NEZNAL, Vít; CÍSAŘ, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases