Number of found documents: 4025
Published from to

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Analýza inscenačních postupů se zaměřením na práci s operním sborem
Růžičková, Tereza; VOTAVOVÁ, Yvona; KAUPOVÁ, Helena
2017 - Czech
Tato práce se zaměřuje na inscenační práci operního sboru z pohledu interpreta. Pomocí analýzy tří konkrétních scén z inscenací Státní opery Praha se snaží porovnat různé projevy sboru a zjistit, jaká jsou jejich úskalí. This thesis is been focused on staged work of opera choir from the artist’s point of view. By analyzing three specific scenes from productions of Prague State Opera tries to compare different manifestations of choir and find out what their pitfalls are. Keywords: hudba; hudební interpretace; sbormistrovství; operní sbor; operní inscenace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza inscenačních postupů se zaměřením na práci s operním sborem

Tato práce se zaměřuje na inscenační práci operního sboru z pohledu interpreta. Pomocí analýzy tří konkrétních scén z inscenací Státní opery Praha se snaží porovnat různé projevy sboru a zjistit, jaká ...

Růžičková, Tereza; VOTAVOVÁ, Yvona; KAUPOVÁ, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů
Mazancová, Pavla; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
2017 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje skladatelově osobě, jeho studiu, profesím a hudební řeči. Druhá část se zabývá sepsáním všech dostupných komorních děl pro smyčcové nástroje Jiřího Pauera. K většině skladeb je připojen datum vzniku a prvního uvedení, rok vydání a nakladatelství, dostupná nahrávka, stručná analýza a okolnosti vzniku díla. Ve třetí části jsou zařazeny vzpomínky jeho studentů. V závěru shrnuji své získané poznatky. This thesis titled Jiří Pauer and chamber works with predominance of stringed instruments is divided into three chapters. The first chapter deals with the composer's person, his studies, professions and musical style. The second part consists of listing all of Jiří Pauer’s available chamber works for string instruments. Most of the compositions include the date of creation and first performance, the year of publication and the publisher, an accessible recording, a brief analysis and the origin of the work. The third part includes the memories of his students. In the conclusion I summarize my findings. Keywords: hudba; hudba; komorní hudba (problematika); hudební analýzy; smyčcové nástroje; Pauer, Jiří, 1919-2007; česká hudba; 20. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů

Tato bakalářská práce s názvem Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje skladatelově osobě, jeho studiu, profesím a hudební ...

Mazancová, Pavla; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena; DVOŘÁKOVÁ, Jana; SOUČKOVÁ, Jaroslava
2017 - Czech
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis. This diploma master thesis focuses on the de minimis regime and its application within financing of theatres in the Czech Republic. The de minimis regime is one of the instruments of finance regulations of finance from public budgets, in relations to enterprises in the Czech Republic. As it is an instrument of so-called state aid with considerable selective features, is it a subject of thorough regulations by the European Union. These regulations thus directly affect legal systems of member countries of the EU. The aim of the master thesis is to describe how the de minimis regime affects the opportunities of Czech theatres to receive financial support from public budgets and to find out how the legal acts of the European Union affect the financial situation of these theatres. The thesis also deals with the problem as seen from the point of view of providers of these financial supports so that it could be possible to reflect the issue as a whole. The theoretical background of the thesis is formed by the relevant legal acts, issued by the European Commission and by the commentaries made about them. An inseparable part of this work is also grant calls of individual grant providers in the Czech Republic. The practical part of the master thesis is then based on thorough research of all Czech theatres with regards to their relations to de minimis issues. The master thesis also works with data provided by the Czech Register of the de minimis regime. Keywords: režim de minimis; financování institucí a organizací; divadelní management; evropské právo; právní aspekty; dotace; granty; nařízení Evropských společenství Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Režim de minimis v rámci financování divadel

Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve ...

Jonášová, Helena; DVOŘÁKOVÁ, Jana; SOUČKOVÁ, Jaroslava
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Vlivy východní tradice v soudobé kontrabasové literatuře
Kellerová, Anna; ŽALUD, Radomír; HUDEC, Jiří
2017 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o soudobé literatuře pro sólový kontrabas a pro komorní ansámbly s kontrabasem, ovlivněné východní kulturou. Zabývá se díly jak evropských, tak i asijských skladatelů, mezi nimi do větší hloubky rozebírá život a kontrabasové skladby italského komponisty Giacinta Scelsiho a duo pro housle a kontrabas Together od Isanga Yuna. Hledá vztahy mezi tradiční hudbou různých kultur a soudobou vážnou hudbou. Dále se zde píše o technikách hry používaných v soudobé hudbě a o inovátorech sólové kontrabasové hry. Informace jsou čerpány z dostupné literatury, dále z webových stránek a hudebních nahrávek. Jedním ze zdrojů je též rozhovor s kontrabasistkou Joëlle Léandre. This thesis handles with contemporary literature for solo double bass as well as chamber ensembles with double bass, influenced by eastern cultures. It deals with masterpieces of european and asian componists, especially with Giacinto Scelsi’s life, his double bass pieces and also the duet for the violin and the double bass Together composed by Isang Yun. It searches for relationships among traditional music of different cultures and contemporary classical music. In this thesis you can find informations about interpretation techniques used in contemporary music and about innovators of the double bass playing techniques. As the information sources are used available books and catalogues, web pages, music recordings, as well as interview with the double bassist Joëlle Léandre. Keywords: hudba; kontrabas; hudba pro kontrabas; východní tradice; vzájemné působení Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Vlivy východní tradice v soudobé kontrabasové literatuře

Tato diplomová práce pojednává o soudobé literatuře pro sólový kontrabas a pro komorní ansámbly s kontrabasem, ovlivněné východní kulturou. Zabývá se díly jak evropských, tak i asijských skladatelů, ...

Kellerová, Anna; ŽALUD, Radomír; HUDEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Americká flautová literatúra hudby 20. storočia
Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických autorov a ich diela pre flautu a v tretej kapitole prináša zoznam amerických diel pre flautu. Diploma thesis deals with American music and 20th century American flute music. In firs chapter reveals development of American music, second chapter reveals chosen American composers and their pieces for flutee and third chapter reveals list of American pieces for flute. Keywords: hudba; flétna; hudba pro flétnu; 20. století; americká hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Americká flautová literatúra hudby 20. storočia

Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických ...

Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Jaroslav Kocian - houslista, pedagog a jeho odkaz
Štěpánová, Kristýna; ČEPICKÝ, Leoš; HŮLA, Pavel
2017 - Czech
V diplomové práci je popsán život Jaroslava Kociana, jeho činnost houslového virtuóza, skladatele a pedagoga. Zabývá se také jeho odkazem – především Kocianovou houslovou soutěží, ZUŠ Jaroslava Kociana, Komorním orchestrem Jaroslava Kociana a Kocianovým kvartetem. My diploma thesis deals with Jaroslav Kocian’s life, particularly his activities in filed of playing the violin, composing and teaching. It also concerns his legacy – especially Kocian violin competition, Jaroslav Kocian music school, Jaroslav Kocian chambre orchestra and Kocian quartet. Keywords: hudba; housle; houslisté; hudební osobnosti; hudební interpreti; hudební pedagogové; Kocian, Jaroslav, 1883-1950; život a dílo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jaroslav Kocian - houslista, pedagog a jeho odkaz

V diplomové práci je popsán život Jaroslava Kociana, jeho činnost houslového virtuóza, skladatele a pedagoga. Zabývá se také jeho odkazem – především Kocianovou houslovou soutěží, ZUŠ Jaroslava ...

Štěpánová, Kristýna; ČEPICKÝ, Leoš; HŮLA, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho
Brogelová, Simona; DIVOKÝ, Zdeněk; RZOUNKOVÁ, Zuzana
2017 - Czech
Diplomová práce „Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho se zaměřením na opery Tosca, Madama Butterfly a Turandot“ pojednává o skladatelově životě, jeho operách a instrumentálním zacházení s lesním rohem. Součástí práce je rozbor tří vybraných oper z pohledu hráče na tento královský nástroj. Tato práce si klade za cíl přiblížit party lesních rohů z Pucciniho oper běžnému čtenáři a pomoci profesionálnímu hudebníkovi s jejich hraním. The diploma thesis „The French horn in operatic works of Giacomo Puccini focusing on operas Tosca, Madama Butterfly and Turandot“ deals with the composer’s life, his operas and instrumental treatment with the French horn. Part of the thesis is the analysis of selected three operas from player’s view on this royal instrument. This thesis aims to bring parts of the French horn from Puccini operas to common reader and help professional musician with their playing. Keywords: hudba; lesní roh; hudba pro lesní roh; Puccini, Giacomo, 1858-1924 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho

Diplomová práce „Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho se zaměřením na opery Tosca, Madama Butterfly a Turandot“ pojednává o skladatelově životě, jeho operách a instrumentálním zacházení s ...

Brogelová, Simona; DIVOKÝ, Zdeněk; RZOUNKOVÁ, Zuzana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Nové poznatky v technice harfové hry po mém několikaletém studiu v Praze
Xing, Yan; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
2017 - Czech
Hlavním tématem mé práce je popis získaných poznatků ve studiu hry na harfu. Během svého studijního pobytu v Praze jsem srovnávala své zkušenosti ze studia hry na čínské strunné drnkací tradiční nástroje s technikou a výukou hry na koncertní pedálovou harfu v Evropě. Na základě pozorování a vlastní praxe jsem zjistila rozdíly ve stavbě nástroje, technice hry a postavení rukou při hře. Dále rozdíly v notaci, které souvisí s metodami výuky hudební teorie a poslechových cvičení v České republice, se kterými jsem se ve své vlasti nesetkala. Neméně důležitým poznatkem je aktivní uvolnění a metodické postupy při nastudování skladeb a jejich následném koncertním provedení. Závěrečným shrnutím těchto poznatků je, že všechny tyto aspekty mají úzkou spojitost s hudebním výrazem a společně tak tvoří jeden celek napomáhající k dokonale interpretaci hudby. Abstract The main theme of my work is the description of the acquired knowledge in the study of the harp. During my stay in Prague, I compared my experience in studying Chinese traditional string instruments with technique and teaching the concert pedal harp in Europe. Based on my observations and my own practice, I found differences in the construction of the instrument, the technique of the game and the position of the hands in the game. Furthermore, the differences in notation related to the teaching methods of musical theory and listening exercises in the Czech Republic, which I did not meet in my country. No less important knowledge is the active release and methodical procedures for the composition of the compositions and their subsequent concert performance. The final summary of these findings is that all these aspects are closely related to the musical expression and thus form a single unit that helps to perfect the interpretation of music. Keywords: hudba; harfa; hra na harfu Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nové poznatky v technice harfové hry po mém několikaletém studiu v Praze

Hlavním tématem mé práce je popis získaných poznatků ve studiu hry na harfu. Během svého studijního pobytu v Praze jsem srovnávala své zkušenosti ze studia hry na čínské strunné drnkací tradiční ...

Xing, Yan; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Oskar Böhme a jeho koncert e moll op. 18 pro trubku
Vasilová, Martina; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2017 - Czech
Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila problematiku koncertu Oskara Böhmeho a jeho zapomenutý život. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, ve kterých se zabývám rodinou Oskara Böhmeho a jeho studiem, které je zajímavé pro dnešní generaci trumpetistů. Dále se zabývám jeho skladatelským odkazem, méně známými díly, ale i stěžejními kompozicemi. Ve čtvrté kapitole se věnuji obtížnosti trubkového koncertu a faktem, proč se premiérovaný Böhmův Koncert na cornet á pistons hrál od jisté doby více na B trubku v tónině f moll. V poslední kapitole ujasňuji provedení Böhmeho koncertu v naší době, tzn. znovuobjevení koncertu dnešní generací trumpetistů. As a main object of my bachelor thesis I choosed problematics of the Oscar Böhme´s Concerto and his forgotten life. I devide my thesis into five chapters, in which I deal with family of Oscar Böhme and with his studies, which is interesting for present generation of trumpetists. In following parts I deal with his composer bequest, less known work, but even with his key compositions. In the fourth chapter I deal with interpretative difficulty of Böhme´s concerto and with a fact, why has been Böhme´s concerto, originally premiered on cornet á pistons, since certain time performed on B trumpet in f minor key. In the last chapter, I deal with frequency of performances of Böhme´s concerto in our time, it means rediscovery of the concerto at nowaday´s generation of trumpetists. Keywords: hudba; koncertatní hudba (problematika); hudební analýzy; trubka; hudba pro trubku; Boehme, Oskar, 1870-1938 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Oskar Böhme a jeho koncert e moll op. 18 pro trubku

Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila problematiku koncertu Oskara Böhmeho a jeho zapomenutý život. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, ve kterých se zabývám rodinou Oskara ...

Vasilová, Martina; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases