Number of found documents: 7902
Published from to

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ÚSPĚŠNOSTI PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ V KONTEXTU ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE
POSPÍŠIL, Roman; VTÍPIL, Zdeněk
2016 - Czech
Disertační práce se věnuje problematice zvládání zátěže Cíle: hlavním cílem je, na základě analýzy změn v bezpečnostním prostředí a provedeného kvantitativního výzkumu, specifikovat pedagogicko - psychologické aspekty úspěšnosti přípravy a vzdělávání vojenských profesionálů v kontextu zvládání zátěže. Metody: Jako výzkumné metody jsme využili SPARO (Systém bazální psychické autoregulace osobnosti), SVF 78 (Strategie zvládání stresu), RČS (Rozhodování v časovém stresu) a TKP (Test koncentrace pozornosti) Soubor: Ve výzkumu jsme disponovali výzkumným vzorkem N=130. Soubor byl složený ze studentů prezenční a kombinované formy oboru vojenský management Univerzity obrany (UO) Závěry: Výsledky ukazují na predikci první vysvělované proměnné, "průměrný prospěch", na základě proměnných: Počet správně řešených úloh - TKP, Rezistence vůči rušivým podnětům SPARO, Počet správně řešených úloh RČS a strategie Odklonu (POZ 2) - SVF 78. Model vysvětlil 28,5 % variability rozptylu. Druhou vysvětlovanou proměnnou, "Služební hodnocení", nejlépe predikovaly proměnné: Délka praxe, používání negativních strategií (NEG) - SVF 78, Počet správně řešených úloh - TKP a Rigidita/Flexibilita (RF) - SPARO. Model vysvětlil 43,9 % variability rozptylu. V závěru je navržen koncept na zkvalitnění výuky v oblasti psychologie zátěže. Dissertation deals with the problem of coping. Objectives: The main objective to specify, on the basis of an analysis of changes in the security environment and conducted quantitative research, pedagogical - psychological aspects of success rate training and education of military professionals in the context of coping. Methods: A survey we did use SPARO (The basal system of psychic self-personality), SVF 78 (Stress Management Strategies), RCS (Decision making in a time of stress), and TKP (Test concentration of attention). Sample: In the research we had the research sample of N = 130th. The set was composed of full-time students and combined forms of military field management University of Defence. Results and conclusions: The results point out the prediction of the first explained variable, "average markst", based on following variables: The number of correctly solved problems - TKP, Resistance to disturbing stimuli - SPARO, The number of correctly solved problems - RCS and The exit strategy (POZ 2) - SVF 78. Model explained 28,5 % of the variability of variance. The second dependent variable, "Service assessment", was preferably predicted by folloving variables: Length of practice, The use of negative strategies (NEG) - SVF 78, The number of correctly solved problems - TKP and Rigidity/Flexibility (RF) - SPARO. The model explained 43,9 % of the variability variance. At the end there is a concept designed to improve the quality of teaching in the psychology of coping. Keywords: úspěšnost; zvládání zátěže; průměrný prospěch; služební hodnocení; příprava a vzdělávání; success rate; coping; average grade; staff evaluation; training and education Available in the UPOL Library.
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ÚSPĚŠNOSTI PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ V KONTEXTU ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE

Disertační práce se věnuje problematice zvládání zátěže Cíle: hlavním cílem je, na základě analýzy změn v bezpečnostním prostředí a provedeného kvantitativního výzkumu, specifikovat pedagogicko - ...

POSPÍŠIL, Roman; VTÍPIL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Vybrané otázky aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
ZRŮST, Jiří Martin; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka
2014 - Czech
Disertační práce se zabývá vybranými otázkami aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů nezletilých dětí. Důraz je kladen nejen na pojem rodičovské odpovědnosti a některé problematické body Úmluvy samotné, ale i na současnou situaci a záměry. Je proveden monitoring legislativy EU, na který navazuje strategie Unie v dané oblasti do budoucna. V práci je vycházeno také z poznatků získaných v průběhu studijní stáže absolvované u Court of Appeal v Londýně a na jednáních mezinárodních konferencí o únosech dětí (Brusel). V závěru jsou předloženy návrhy a opatření, která směřují k zefektivnění řízení a posílení ochrany nezletilých dětí. Ve výsledku tak dochází k naplnění požadavků Evropské komise vyjádřených v programu Strategie 2020 justice přátelská dětem. Dissertation deals with some issues by the Convention on the Civil Aspects of International Abduction of minors. The emphasis is not only on the area of parental responsibility and certain points of the Convention itself, but also on the current situation and plans in this area. The work is also going out of the study completed internships at the Court of Appeal in London and on international child abductions conferences (Brussels). It is conducted monitoring of EU legislation, which shows the strategy of the area in the future. In the end, proposals and measures that aim to streamline management and enhance the protection of minors. As a result, in connection with the requirements of the European Commission, as expressed in the 2020 strategy to strengthen child-friendly justice. Keywords: Rodičovská odpovědnost; únos; protiprávní zadržení nebo přemístění; záruky;; Parental responsibility; abduction; unlawful retention or transfer; undertakings; Available in the UPOL Library.
Vybrané otázky aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Disertační práce se zabývá vybranými otázkami aplikace Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů nezletilých dětí. Důraz je kladen nejen na pojem rodičovské odpovědnosti a některé ...

ZRŮST, Jiří Martin; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012
MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
2014 - Czech
V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce analyzuje dočasnou pracovní neschopnost v letech 2008 až 2012 v okrese Šumperk. Zabývá se vývojem dočasné pracovní neschopnosti a výdaji na nemocenské pojištěnců. Porovnává výdaje na nemocenské zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Výsledky srovnává s vývojem v České republice. Zjišťuje, zda změnami v systému nemocenského pojištění bylo dosaženo požadovaného vývoje v oblasti dočasné pracovní neschopnosti. In the theoretical part this bachelor thesis is focused on changes in sickness insurance between 2009 and 2012 and deals with the reasons for application of the new Act on Sickness Insurance. In the practical part it analyzes temporary incapacity to work in the years 2008-2012 in the Šumperk district. It deals with the development of temporary incapacity to work and expenditure on sickness benefits for insured. It compares the expenditure on sick benefits for employees and self-employed. The results are compared with development in the Czech Republic. It finds out whether changes in the sickness insurance system achieved the desired development in the field of temporary incapacity to work. Keywords: Sociální zabezpečení; zákon č. 187/2006 Sb.; o nemocenském pojištění; ve znění pozdějších předpisů; nemocenské pojištění zaměstnanců; nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných; dočasná pracovní neschopnost; výdaje na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti; Social Security; Act No. 187/2006 Coll.; on Sickness Insurance; as subsequently amended; sickness insurance for employees; sickness insurance for self-employed; temporary incapacity to work; expenditure on sickness benefits for temporary incapacity to work Available in the UPOL Library.
Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012

V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce ...

MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy
ZATLOUKAL, Jakub
2013 - Czech
Available in the UPOL Library.
Hodnocení efektu rehabilitační léčby na respirační funkce a pohybový systém u pacientů s plicní formou sarkoidózy

ZATLOUKAL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Specifika cyklistiky u osob s amputací
DIEPOLDOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin
2013 - Czech
Available in the UPOL Library.
Specifika cyklistiky u osob s amputací

DIEPOLDOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové aktivity pro Českou republiku
KALMAN, Michal
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové aktivity pro Českou republiku

KALMAN, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Kinematická analýza převratových přeskoků ve sportovní gymnastice
FARANA, Roman
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Kinematická analýza převratových přeskoků ve sportovní gymnastice

FARANA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Muay thai jako životní cesta pro každého
ŠEDA, Jaroslav; VÁLEK, Jakub; KUDLÁČEK, Martin
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Muay thai jako životní cesta pro každého

ŠEDA, Jaroslav; VÁLEK, Jakub; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Návrh podpory prodeje doplňkových služeb pro Golf Resort Olomouc
CÍSAŘ, Jan; SKOUMAL, Jiří
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Návrh podpory prodeje doplňkových služeb pro Golf Resort Olomouc

CÍSAŘ, Jan; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Dlouhodobý vliv cílené rehabilitační intervence a laseroterapie u temporomandibulárních poruch
CHVOJKOVÁ, Dana; SMÉKAL, David
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Dlouhodobý vliv cílené rehabilitační intervence a laseroterapie u temporomandibulárních poruch

CHVOJKOVÁ, Dana; SMÉKAL, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases