Number of found documents: 55664
Published from to

Problematika R-materiálu v asfaltových směsích
Zima, Dominik; Podhorný, Kamil; Dašek, Ondřej
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Problematika R-materiálu v asfaltových směsích

Zima, Dominik; Podhorný, Kamil; Dašek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Rezidence na Dlouhé - stavebně technologický projekt
Teplý, Tomáš; Nečasová, Barbora; Liška, Pavel
2018 - Czech
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt ke stavbě Rezidence na Dlouhé v Olomouci. Jedná se o bytový dům se 2 až 4 nadzemními podlažími a suterénem s garážemi. Práce obsahuje časový a finanční plán celé stavby, projekt zařízení staveniště a technologické předpisy pro provádění monolitického železobetonového stropu a provádění zelené střechy včetně kontrolních a zkušebních plánů. Dále je navržena strojní sestava a varianty použití věžového jeřábu či autojeřábu a varianty použití autočerpadla či bádie pro betonáž. Během navrhování se dbá na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. The subject of this diploma thesis is the building construction project of Residence Dlouha in Olomouc. It is an apartment building with two to four floors and a basement with garages. The diploma thesis contains a time and finance schedule, a site equipment project and technological procedure of a cast-in-place reinforced concrete floor and a green roof including a quality control. Moreover, a set of machines, usage options of a tower crane or a mobile crane and usage options of a mobile pump or a concrete container have been processed for this building. During the building process it is cared about work safety and environment protection. Keywords: Stavebně technologický projekt; bytový dům; technická zpráva; zařízení staveniště; technologický předpis; monolitický železobetonový strop; zelená střecha; bezpečnost práce; strojní sestava; kontrolní a zkušební plán; rozpočet; časový plán.; Building construction project; apartment building; engineering report; site equipment; technological procedure; cast-in-place reinforced concrete floor; green roof; work safety; set of machines; quality control; budget; schedule. Available in a digital repository NRGL
Rezidence na Dlouhé - stavebně technologický projekt

Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt ke stavbě Rezidence na Dlouhé v Olomouci. Jedná se o bytový dům se 2 až 4 nadzemními podlažími a suterénem s garážemi. Práce obsahuje ...

Teplý, Tomáš; Nečasová, Barbora; Liška, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Posouzení vlivu uzavíracích nátěrů a lakovaných povrchů na trvanlivost betonových výrobků
Zubkova, Ekaterina; Eger, Lukáš; Hubáček, Adam
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na studium vlivu různých druhů povrchových úprav na vlastnosti vibrolisovaných výrobků. Důraz je kladen na povrchové úpravy spočívající v nanášení vrstvy laku na lícový povrch betonového výrovku a jejich následným vytvrzováním infračerveným nebo ultrafialovým zářením. Teoretická část je zaměřená na souhrn poznatků o finalizaci povrchů betonových výrobků pomocí různých technologií. Uvádí stručně popsány vybrané druhy prefabrikovaných betonových dílců a popisuje požadavky na tyto výrobky. Dále popisuje používané zkušební metody. Experimentální část byla cílená na zjištění účinnosti nátěrů na vlastnosti betonových výrobků. Toho bylo dosaženo za pomocí zkoušení vlastností betonových dlažebních bloků s upraveným povrchem a referenčních bloků, které neměly žádnou povrchovou úpravu, s následným vzájemným porovnáním výsledků. This diploma thesis is focused on studying the influence of different types of surface treatments on vibropressed product. The main goal is to characterize surface treatments consisting of application of surface coatings that are hardened by infrared or ultraviolet radiation. Theoretical part gives specifications already known methods for surface finishing. Briefly describes selected types of prefabricated concrete parts and specificate the requirements for these products. It also describes used test methods. The experimental part was aimed at establishing the effectiveness of changing properties concrete products by adding coatings on their surface. This was achieved by testing the properties of concrete paving blocks with modified surfaces and testing of reference blocks that did not have any surface treatment followed by mutual comparison of the results. Keywords: Vibrolisované betonové výrobky; betonový dlažební blok; vibrolisování; vápenné výkvěty; finalizace povrchu; hydrofobní impregnace; vytvrzování povrchu; ultrafialové záření; infračervené záření; vysokovýkonný laser; Vibro-pressed concrete products; concrete paving block; vibro-pressed; efflorescence; surface finishing; hydrofobic impregnation; surface curing; ultraviolet radiation; infrared radiation; high power diode laser Available in a digital repository NRGL
Posouzení vlivu uzavíracích nátěrů a lakovaných povrchů na trvanlivost betonových výrobků

Diplomová práce je zaměřená na studium vlivu různých druhů povrchových úprav na vlastnosti vibrolisovaných výrobků. Důraz je kladen na povrchové úpravy spočívající v nanášení vrstvy laku na lícový ...

Zubkova, Ekaterina; Eger, Lukáš; Hubáček, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno
Šemberková, Klára; Doubek, Rostislav; Kantová, Radka
2018 - Czech
Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních etap, projekt zařízení staveniště, návrh stavební mechanizace, časové plány, technologický předpis pro stropní konstrukce, kontrolní a zkušební plány, plán bezpečnosti práce, environment, položkový rozpočet hrubé stavby, ekonomickou rozvahu a specializaci na betonové konstrukce. The subject of my master´s thesis is architectural and technological project of a residental building Fryčajova, Brno. My work contain engineering report of architectural and technological project, study of realization of the main stage, project of site equipment, design of building mechanization, time plans, technological note of floor structure, control and test plans, work safety plan, environment, budget of carcass, economic balance sheet and specialization on concrete structures. Keywords: Novostavba; bytový dům; stavebně technologický projekt; technická zpráva; zařízení staveniště; mechanizace; časový plán; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; stropní konstrukce; betonové konstrukce; rozpočet.; New building; residential building; architectural and technological project; engineering report; site equipment; mechanization; time schedule; technological note; control and test plan; floor structure; concrete structure; budget. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno

Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních ...

Šemberková, Klára; Doubek, Rostislav; Kantová, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu, Staré Brno
Hradečný, Štěpán; Kolečkářová, Barbara; Kantová, Radka
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá technologickou etapou spodní stavby, konkrétně zakládáním na hlubinných základech včetně pažení stavební jámy pilotovými železobetonovými stěnami, a hrubou vrchní stavbou tvořenou železobetonovými stěnami, jádry a železobetonovou stropní konstrukcí. Obsahem je technická zpráva, řešení širších dopravních vztahů, časové a finanční plánování, studie hlavních technologických etap, zařízení staveniště řešených etap, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hluková studie, tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí, rozpočet, bilance nasazení pracovníků, schéma postupu prací. The diploma thesis deals with the technological stage of the lower structure, namely laying on piled foundations, including laying of a building pit with pilot reinforced concrete walls, and a rough top structure made of reinforced concrete walls, cores and reinforced concrete ceiling structure. The content is a technical report, solutions of wider transport relations, time and financial planning, studies of the main technological stages, equipment of the construction site of solved stages, design of the main building machines and mechanisms, technological regulations, control and test plans, safety and health protection at work, , thermal engineering assessment of selected constructions, budget, staff deployment balance, work progress scheme. Keywords: Zakládání; piloty; pilotové stěny; hrubá vrchní stavba; svislé nosné konstrukce; vodorovné nosné konstrukce; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; bezpečnost; zařízení staveniště; dopravní vztahy; věžový jeřáb; časový plán; Tipos; železobeton.; Foundation; piled foundations; pilot walls; gross superstucture; vertical load bearing structures; horizontal load-bearing structures; technological regulation; control and test plan; safety; site equipment; transport relations; tower crane; schedule; Tipos; reinforced concrete. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu, Staré Brno

Diplomová práce se zabývá technologickou etapou spodní stavby, konkrétně zakládáním na hlubinných základech včetně pažení stavební jámy pilotovými železobetonovými stěnami, a hrubou vrchní stavbou ...

Hradečný, Štěpán; Kolečkářová, Barbara; Kantová, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Konverze brněnského úseku I/52 na D52
Sejkora, Jan; Nykodym, Jakub; Všetečka, Martin
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh úpravy silnice I/52 mezi křižovatkou s dálnicí D1 a Rajhradem na dálnici D52 tak, aby vznikl souvislý dálniční tah bez nutnosti vytvářet v trase Wien - Praha závlek přes jižní tangentu a D2 a zároveň navrhnout trasy pro dopravu, která nemůže být na dálnici vpuštěna. Charakterizovat problémové prvky a vytvořit variantní řešení. The aim of the diploma thesis is to propose a modification of the road I / 52 between the junction with the D1 motorway and Rajhrad on the D52 motorway in a way that a continuous highway can be created without the need to create an alternative route over the southern tangent in route Wien-Prague and D2 and also to design routes for transport which cannot enter the highway. The other aim is to define the problem elements and create a variant solution. Keywords: Dálnice D1; dálnice D2; dálnice D52; silnice I/52; úrovňové/mimoúrovňové křížení; MÚK Moravany; jižní tangenta; Praha; Wien; Rajhrad; Motorway D1; motorway D2; motorway D52; road I/52; level crossings; height level crossings; MÚK Moravany; southern tangent; Praha; Wien Available in a digital repository NRGL
Konverze brněnského úseku I/52 na D52

Cílem diplomové práce je návrh úpravy silnice I/52 mezi křižovatkou s dálnicí D1 a Rajhradem na dálnici D52 tak, aby vznikl souvislý dálniční tah bez nutnosti vytvářet v trase Wien - Praha závlek přes ...

Sejkora, Jan; Nykodym, Jakub; Všetečka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku
Řídký, Vojtěch; Králová, Helena; Hyánková, Eva
2018 - Czech
Tato práce popisuje hydroekologický monitoring drobného vodního toku Stanůvka v Jihomoravském kraji. Hydroekologický monitoring byl proveden podle uznávané metodiky ministerstva životního prostředí České republiky. V práci je dále navržena revitalizace tohoto vodního toku. V závěru práce je pak provedeno porovnání aktuálního stavu toku a stavu navrženého revitalizací a je vyhodnocen přínos této revitalizace. This diploma thesis describes the hydroecological monitoring of the small water course Stanůvka in the South Moravian Region. Hydroecological monitoring was carried out according to the recognized methodology of the Ministry of the Environment of the Czech Republic. In the thesis is suggested a revitalization of this water course. At the end of the thesis a comparison of the current state of the water course and the condition proposed by the revitalization is made and the contribution of this revitalization is evaluated. Keywords: Hydroekologický monitoring; revitalizace malého vodního toku; Stanůvka; Hydroecological monitoring; rivitalisation of small water course; Stanůvka Available in a digital repository NRGL
Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku

Tato práce popisuje hydroekologický monitoring drobného vodního toku Stanůvka v Jihomoravském kraji. Hydroekologický monitoring byl proveden podle uznávané metodiky ministerstva životního prostředí ...

Řídký, Vojtěch; Králová, Helena; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Analýza ceny vodného ve vazbě na financování obnovy infrastruktury
Pavel, Marek; Netušil, Lukáš; Kučera, Tomáš
2018 - Czech
Tato práce se zabývá cenou vodného v závislosti na nákladech na znovuvybudování používané vodovodní infrastruktury. Cena vody sice byla především v posledních letech hojně diskutované téma, avšak především z pohledu zisků. Tato práce popisuje metodu, kdy při použití údajů z majetkové a provozní evidence, je vypočteno, jak velká část z vybraných peněz by měla být každý rok odložena. Tato částka je určena jak pro celé společnosti, tak pro jednotlivé obce. V rámci této práce jsem takto vyhodnotil šest vodárenských společností a pak výsledky mezi sebou porovnal. This thesis deals with the water price in relation to the costs of rebuilding of water infrastructure in use. Although the price of water has been very much discussed in the last few years, but mainly in terms of profits. This paper describes the method by which, when using data from property and operating records, it is calculated how much of the gained money should be deferred each year. This amount is for both the whole company and each municipality. As part of this work, I evaluated six water companies and compared the results to each other. Keywords: Cena vody; cena vodovodní infrastruktury; majetková a provozní evidence; náklady na obnovu sítě; Water prices; price of water infrastructure; property and operational records; network renewal costs Available in a digital repository NRGL
Analýza ceny vodného ve vazbě na financování obnovy infrastruktury

Tato práce se zabývá cenou vodného v závislosti na nákladech na znovuvybudování používané vodovodní infrastruktury. Cena vody sice byla především v posledních letech hojně diskutované téma, avšak ...

Pavel, Marek; Netušil, Lukáš; Kučera, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Polyfunkční stavba ve Vyškově, příprava a organizace stavby
Karásek, Jakub; Dvořák, Miloslav; Šlanhof, Jiří
2018 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje zpracováním technologické přípravy polyfunkčního domu ve Vyškově. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap a položkový rozpočet pro hlavní objekt. Také řeší projekt zařízení staveniště, včetně návrhu stavebních strojů. Dále zpracovává technologické předpisy pro vnitřní omítky, provedení podlah a skládaný strop pro který je vypracovaný kontrolní a zkušební plán. This diploma thesis deals with processing of technological preparation of the polyfunctional building in Vyškov. The work includes a technical report, a time and financial plan of the construction, a study of the implementation of the main technological stages and an itemized budget for the main building. It also solves the project site equipment including design of construction machinery. It further elaborates the technical regulations for interior plaster, floor design and stacked ceiling for which a control and test plan is developed. Keywords: Polyfunkční; dům; technologický předpis; položkový rozpočet; zařízení staveniště; skládaný strop; vnitřní omítky; podlaha; harmonogram; časový plán; dopravní řešení; Polyfunctional; building; technological specification; itemized budget; site equipment; ceiling; interior plaster; floor schedule; traffic solutions Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční stavba ve Vyškově, příprava a organizace stavby

Tato diplomová práce se věnuje zpracováním technologické přípravy polyfunkčního domu ve Vyškově. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán stavby, studii realizace hlavních ...

Karásek, Jakub; Dvořák, Miloslav; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Výstavní galerie v Brně
Petr, Martin; Herman, Adolf; Bantová, Sylva
2018 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh výstavní galerie v centru města Brna. V objektu výstavní galerie se nachází výstavní prostory, depozitáře, posluchárna, kavárna, VIP místnost, vstupní a komunikační prostory, hygienická zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, administrativní prostory vedení galerie, strojovna vzduchotechniky a vytápění. Podrobně zpracován je objekt SO01, objekt SO02 je zpracován formou studie. Návrh výstavní galerie vychází z požadavků studentské soutěže, zadavatelem je Xella CZ, s.r.o. Objekt SO01 je řešen jako čtyřpodlažní s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V objektu se nachází výstavní prostory, posluchárna, kavárna, VIP místnost, vstupní a komunikační prostory, hygienická zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, strojovna vzduchotechniky. Nosná konstrukce objektu je navržena jako montovaný, prefabrikovaný, železobetonový skelet. Stropní konstrukce jsou navrženy jako předpjaté stropní panely SPIROLL 250 mm. Fasáda je řešena jako dvouplášťová provětrávaná. Výstavní galerie je navržena s jednoplášťovou plochou střechou vegetační. The subject of this diploma thesis is the design of exhibition gallery in the city center of Brno. The exhibition gallery consist of exhibition rooms, depositories, lecture hall, café, VIP room, entrance and communication spaces, hygienic facilities for visitors and employees, administrative premises of the gallery, air-conditioning and heating machinery. The SO01 object is processed in detail, the object SO02 is processed in the form of a study. Design of the exhibition gallery is based on the requirements of the student competition, the sponsor is Xella CZ, s.r.o. SO01 is designed as a four-storey building with three above-ground and one underground floors. The building has an exhibition area, a lecture hall, a café, a VIP room, entrance and communicative spaces, hygienic facilities for visitors and employees, air-conditioning machinery. The supporting structure of the building is designed as an assembled, prefabricated, reinforced concrete skeleton. Ceiling structures are designed as SPIROLL 250 mm pre-stressed ceiling panels. The facade is designed as two-layer ventilated. The exhibition gallery is designed with a single-layer flat vegetation roof. Keywords: Diplomová práce; výstavní galerie; novostavba; kavárna; posluchárna; Pórobetonové tvárnice; vegetační střecha; plochá střecha; terasa; montovaný skelet; dvouplášťová provětrávané fasáda; předpjaté stropní panely SPIROLL; Diploma thesis; exhibition gallery; new building; café; lecture hall; porous concrete blocks; vegetation roof; flat roof; terrace; assembled skeleton; double-skinned ventilated facade; prestressed ceiling panels SPIROLL Available in a digital repository NRGL
Výstavní galerie v Brně

Předmětem této diplomové práce je návrh výstavní galerie v centru města Brna. V objektu výstavní galerie se nachází výstavní prostory, depozitáře, posluchárna, kavárna, VIP místnost, vstupní a ...

Petr, Martin; Herman, Adolf; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases