Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 103
Published from to

Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"
Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
2017 - Spanish
This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the structure of an artistic text. These components are a part of the variability of the analyzed novels. Heterogeneous structures are created on the basis of spontaneity and their result is interpretation variability of a literary work. This multiple meaning enables the reader not to lose interest in this kind of work over time. The theoretical explanation of the spontaneity in the literature is based on the concept of transculturation created by the Uruguayan essayist Ángel Rama and the terms of intentionality and unintentionality defined by Jan Mukařovský. The dissertation thesis is divided in two parts: the first one is dedicated to the formal aspect of the phenomenon of spontaneity and the second one to the thematic point of view. The whole process of synthesis finishes in the final chapter with a decomposition of a storm, when the element of water separates from the element of fire to be able to rejoin each other and create a new storm. This characteristic movement for the phenomenon of spontaneity follows the cyclic process of synthesis and separation of the components in the literary work.... Disertační práce se zabývá fenoménem živlu v hispanoamerickém románu pralesa. Koncept živelnosti je založen na mechanismu prostupnosti složek ve struktuře uměleckého textu, které jsou součástí hybridnosti rozebíraných románů. Na základě živelnosti vznikají heterogenní struktury, jejichž výsledkem je interpretační variabilita literárního díla. Tato mnohovýznamovost pak umožňuje, aby ze strany čtenáře zájem o taková díla přetrval v čase. Vysvětlení živelnosti v literatuře se teoreticky opírá o pojem transkulturace, který vytvořil uruguayský esejista Ángel Rama, a o termíny záměrnosti a nezáměrnosti, definované Janem Mukařovským. Práce je členěna na dvě části: první se zabývá rozborem fenoménu živlu z hlediska formálního a druhá z hlediska tematického. Celý proces prostupnosti končí v poslední kapitole motivem rozkladu bouře, kdy se živel vody odděluje od živlu ohně, aby se oba elementy mohly opět propojit a vytvořit další bouři. Tento postup navazuje na cykličnost procesu slučování a oddělování jednotlivých prvků v literárním díle, kterým se fenomén živlu vyznačuje. Klíčová slova José Eustasio Rivera, Ciro Alegría, román pralesa, hispanoamerická literatura, příroda v literatuře, živelnost v literárním díle Keywords: José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|román pralesa|hispanoamerická literatura|příroda v literatuře|živelnost v literárním díle; José Eustasio Rivera|Ciro Alegría|rainforest novel|Hispanic-American literature|the nature in the literature|spontaneity in the literature work Available in a digital repository NRGL
Poetika živelnosti v hispanoamerickém "románu pralesa"

This dissertation thesis is dedicated to the phenomenon of spontaneity in the Hispanic-American rainforest novel. The concept of spontaneity is based on the mechanism of synthesis of components in the ...

Zaťko, Roman; Housková, Anna; Poláková, Dora; Areta Marigo, Maria Gema
Univerzita Karlova, 2017

Tepito a jeho proměna od roku 1960 až do současnosti. Současné podoby kultury chudoby
Omastová, Kristýna; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta
2017 - Spanish
In this thesis I describe the transformation process of Tepito, the "brave neighbourhood" in Mexico City, from 1960 to the present day. In this microhistory, I intend to explore how the great socio-economic changes, that have occurred in Mexico in the last 60 years, have been reflected locally. I especially focus on the incorporation of the traditional Mexican society into the modern and globalized world; The process of corporatization of the popular sector into the politics of the single party; The transition from the stabilizing development economic model (characterized by the Import substitution industrialization) to neoliberalism; The gradual rupture of the social fabric hastened by the urban planning in the 60s and 70s, the 1985 earthquake and the proliferation of drug trafficking and armed violence; And the beginning of the digital era. I also try to explore the validity of the Culture of Poverty theory which was formulated by the anthropologist Oscar Lewis during his field research in Tepito in the late 50's of the last century and I describe which of the aspects of the theory have changed. Ve své diplomové práci popisuji přeměnu Tepita, neblaze proslulé čtvrti ve městě Mexiku, od roku 1960 po současnost. Cílem této mikrohistorie je zjistit, jak se na lokální úrovni projevily velké socioekonomické změny, které se v Mexiku udály za posledních 60 let. Konkrétně se zaměřuji na začlenění tradiční mexické společnosti do moderního a globalizovaného světa; korporativizaci pracující třídy do politiky jedné strany; přechod z ekonomického modelu stabilizovaného rozvoje (zaměřeného na industrializaci jako náhradu dovozu) na neoliberalismus; postupné narušování sousedských vztahů urychlené urbanistickými plány v 60. a 70. letech, zemětřesením v roce 1985 a rozšířením se obchodu s drogami a ozbrojeného násilí; a počátek digitálního věku. Taktéž se zamýšlím nad platností teorie kultury chudoby, jež byla formulována antropologem Oscarem Lewisem na konci 50. let minulého století během jeho terénního výzkumu ve zmíněné čtvrti, a popisuji, jak se proměnily jednotlivé aspekty této teorie. Keywords: Tepito|vecindades|kultura chudoby|městská chudoba|narkoobchod|barrios populares en Ciudad de México|tianguis|Santa Muerte|Oscar Lewis; Tepito|culture of poverty|urban poverty|drugdealing|tianguis|Santa Muerte|dangerous neighborhood|counerfeit Available in a digital repository NRGL
Tepito a jeho proměna od roku 1960 až do současnosti. Současné podoby kultury chudoby

In this thesis I describe the transformation process of Tepito, the "brave neighbourhood" in Mexico City, from 1960 to the present day. In this microhistory, I intend to explore how the great ...

Omastová, Kristýna; Opatrný, Josef; Křížová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Las posibilidades del reforzamiento en la cooperación conjunta comercial entre la República Checa y México a través de ProMéxico
Vašíčková, Lenka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2017 - Spanish
Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou obchodní spoluprací České republiky s Mexikem se zaměřením na možnosti jejího posílení v rámci proexportní agentury ProMéxico. První kapitola se věnuje současné obchodní kooperaci mezi těmito státy, jejich komparaci z ekonomického hlediska, negociačním taktikám pro oboustranný obchod a také prezentuje již úspěšné mexické firmy na českém trhu. Druhá část se orientuje na samotnou agenturu ProMéxico, její služby, přístup ke klientům a zároveň poskytuje její výhody při exportu na zahraniční trhy. Předmětem třetí kapitoly je podpora této obchodní spolupráce, rovněž analyzuje možnosti posílení společného obchodu a nabízí přehled perspektivních oborů pro export na české území. Poslední část práce prezentuje komplexní analýzu procesu zprostředkování vzájemné mezinárodní spolupráce České republiky s mexickou firmou WajiroDream prostřednictvím ProMéxico. Taktéž disponuje SWOT analýzou českého trhu a na závěr uvádí praktické rady mexickým exportérům pro úspěšné podnikání v České republice. This Master´s thesis deals with the mutual commercial cooperation between the Czech Republic and Mexico, focusing on possibilities of its reinforcement through the state export agency ProMéxico. The first chapter of this thesis concentrates on the current trade cooperation between these countries and compares them in terms of economy, tactics of negotiation for reciprocal business and it also presents the successful Mexican companies operating on the Czech market. The second part describes the agency ProMéxico itself, its services, attitude to their clients and, in addition, it provides the benefits of ProMéxico when exporting to foreign markets. The objective of the third chapter is support of this commercial cooperation, it also analyses possibilities of reinforcement of the mutual business and offers an overview of promising industries for export in the Czech area. The last part presents the comprehensive analysis of the mediation process of mutual international cooperation between the Czech Republic and the Mexican company WajiroDream through ProMéxico. The thesis also includes a SWOT analysis of the Czech market and finally it contains practical recommendations to Mexican exporters for successful business undertaking in the Czech Republic. Esta tesis describe la cooperación conjunta de negocios de la República Checa con México, con el enfoque en las posibilidades del reforzamiento en el marco de la agencia de promoción exportadora ProMéxico. El primer capítulo se dedica a la actual cooperación empresarial entre estos países, a su comparación en términos económicos, a las tácticas de negociación para el comercio mutuo y también presenta a las exitosas empresas mexicanas en el mercado checo. La segunda parte, se enfoca en la propia agencia ProMéxico, sus servicios, actitud con sus clientes y a la vez facilita ventajas de ProMéxico al exportar a los mercados extranjeros. El tema del tercer capítulo es el fomento de esta cooperación empresarial, también analiza las posibilidades del reforzamiento en el comercio y proporciona una visión general de las prometedoras industrias para la exportación al territorio checo. La última parte de la tesis presenta un análisis complejo del proceso de mediación de la cooperación internacional mutua de la República Checa con una empresa mexicana WajiroDream a través de ProMéxico. De igual manera, se presenta un análisis FODA del mercado checo y concluye con los consejos prácticos a los exportadores mexicanos para que puedan tener una visión de los exitosos negocios en la República Checa. Keywords: Obchodní spolupráce; Možnosti posílení; ProMéxico; Mexiko; Commercial cooperation; Mexico; Possibilities of reinforcement; ProMéxico Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Las posibilidades del reforzamiento en la cooperación conjunta comercial entre la República Checa y México a través de ProMéxico

Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou obchodní spoluprací České republiky s Mexikem se zaměřením na možnosti jejího posílení v rámci proexportní agentury ProMéxico. První kapitola se věnuje ...

Vašíčková, Lenka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

La interjección y su enseňanza en ELE.
OVEJAS MARTIN, Vanesa
2017 - Spanish
En la presente tesis se estudian las interjecciones del espańol, con especial atención al grupo de las interjecciones propias, y, de acuerdo a los datos expuestos, se elabora una propuesta didáctica para la enseńanza de las unidades analizadas. Para la elaboración de este trabajo, en primer lugar, se han establecido las características fonéticas y fonológicas, morfológicas, sintácticas y semántico ? pragmáticas. Posteriormente, se ha elaborado un corpus de interjecciones propias, pertenecientes a la lengua espańola, extraídas de la bibliografía y de la propia introspección. De entre todas, se han seleccionado las siete más productivas según los corpus del espańol. Estas siete unidades han sido descritas atendiendo principalmente a sus funciones pragmáticas y, en segundo lugar, a sus rasgos fonéticos y su posición en el discurso. Esta información se basa en el análisis de los ejemplos extraídos del CORPES XXI. Posteriormente, se han propuesto actividades para su enseńanza en el ámbito de la enseńanza de espańol como lengua extranjera para los niveles B2-C1, organizadas en tres sesiones. Estas se ocupan de desarrollar especialmente las destrezas orales, comprensión auditiva y expresión oral, y, en menor medida, las destrezas escritas. This thesis is focus on Spanish interjections, especially the group of proper?s ones. According to the information exposed, we have created one didactic unit for teaching this type of units to foreign Spanish students. In order to carry out the study, firstly, we have stablished their phonetic and phonological, morphological, syntactical and semantic-pragmatic properties. Moreover, we have developed a corpus with the proper interjections from Spanish language, taking from the literature and our own introspection. We have selected the most productive of them from the Spanish corpus: CREA and CORPES XXI. This units have been described according to theirs pragmatic functions and, secondly, to theirs phonetic features and their discursive position. This information is based in the analysis of examples from CORPES XXI. Finally, we have proposed activities for their learning as foreign language. All of them are for the levels B2-C1, according to MCER. They are organised in three sessions. This didactic unit develop all the skills, but mainly the oral ones: listening and oral production. Keywords: interjections; pragmatics; ELE Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La interjección y su enseňanza en ELE.

En la presente tesis se estudian las interjecciones del espańol, con especial atención al grupo de las interjecciones propias, y, de acuerdo a los datos expuestos, se elabora una propuesta didáctica ...

OVEJAS MARTIN, Vanesa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Los verbos sintagmáticos del espaňol. Descripción y propuesta de introducción en el aula de ELE.
MORENO DIEZ, Pilar
2017 - Spanish
El presente trabajo se centra en el análisis de los recién tratados verbos sintagmáticos espańoles orientado a su enseńanza a extranjeros. Apoyándonos en los estudios sobre los VS italianos y los phrasal verbs ingleses (con una base teórica más desarrollada), se han observado los aspectos más problemáticos sobre esta categoría en cuanto a su uso y comportamiento en los planos semántico, sintáctico y fonológico de la lengua. El fin que ha perseguido este estudio ha sido ofrecer una base clara que sirva a futuras investigaciones ?tanto teóricas como orientadas a la práctica?, elaborar una propuesta de definición basada en los datos que nos proporciona su aparición en distintos corpus del espańol, y sugerir una muestra básica de material didáctico que facilite la introducción en las aulas de ELE el contenido relacionado con este tipo de verbos. The present work focuses on the analysis of the Spanish particle-verbs (Verbos Sintagmáticos) oriented towards the teaching of Spanish as a foreign language. The most problematic aspects about this category have been observed in terms of their use and behaviour in the semantic, syntactic and phonological levels of the language. For this, we have based on the studies on Italian VS and English phrasal verbs (more developed theoretically). The purpose of this study has been to offer a clear basis that will serve for future research ?both theoretical and practice?, to elaborate a proposal of definition based on real data extracted from different corpus of Spanish, and to suggest a basic sample of didactic material that facilitates the introduction in the classrooms of Spanish as a second language content related to this type of verbs. Keywords: ELE; phraseology; sintagmatic verbal structures; particle-verbs; phrasal verbs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Los verbos sintagmáticos del espaňol. Descripción y propuesta de introducción en el aula de ELE.

El presente trabajo se centra en el análisis de los recién tratados verbos sintagmáticos espańoles orientado a su enseńanza a extranjeros. Apoyándonos en los estudios sobre los VS italianos y los ...

MORENO DIEZ, Pilar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Propuesta de actividades para la preparación de los exámenes estatales de espaňol en Reino Unido.
SERRANO SERRANO, Sergio
2017 - Spanish
En el presente trabajo se va a llevar a cabo un análisis de la metodología de enseńanza de lenguas en Reino Unido, concretamente en la enseńanza de espańol como segunda lengua. Una vez descrita la situación, se plantearán una serie de actividades que sigan el enfoque comunicativo, sin dejar de lado el sistema de enseńanza británico. Para ello, se tendrán en cuenta las cuatro destrezas, pero la expresión oral será la más importante, debido a la dificultad que presenta al alumnado anglosajón. Se tendrán en cuenta los exámenes estatales que los alumnos tienen que aprobar en los diferentes cursos, así como los contenidos que se presentan. Para finalizar, se presentan una serie de propuestas para llevar a cabo las actividades, basándome en mi experiencia que tuve como auxiliar en el curso 2014-2015. The purpose of this thesis is to analyse the methodology of the teaching idioms in UK, especially the teaching of Spanish as a second language. Once the situation of learning Spanish is described, some exercises will be presented owing to the fact that they follow the communicative method, and the English system of education. In these activities, the four skills are important, but the oral expression is going to be more practised, due to the fact that it is very complicated for the students, due to the difficulty for English speakers. In these activities, the public exams are going to be into account, since the students must pass them in the different levels. The content presented in those exams is the one that appear in this thesis. To conclude, some advises are presented for preparing this exercises, based on my own experience as a Spanish Assistant that I had in the year 2014-2015. Keywords: teaching; United Kingdom; exam; methodology; culture; educative system; GCSE; A Level´s Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Propuesta de actividades para la preparación de los exámenes estatales de espaňol en Reino Unido.

En el presente trabajo se va a llevar a cabo un análisis de la metodología de enseńanza de lenguas en Reino Unido, concretamente en la enseńanza de espańol como segunda lengua. Una vez descrita la ...

SERRANO SERRANO, Sergio
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře
González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
2017 - Spanish
This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for children and young adults. The aim of this work is to show how Colombian children's literature has established some particular features that make it distinguished in Latin-American children's literature. The methodology is based on literary studies along with specifications of children's literature theory in perspective with the Colombian political and social situation during the twentieth century. The dissertation adresses elements from literary analysis: The narratology (V. Propp, and G. Gennette) the literary criticism (M. Bakhtin, and the concept of ideology) plus cultural studies in Latin America (Á. Rama). The research takes theoretical concepts from children's literature, related to pedagogy (T. Colomer), aesthetics (M. Nikolajeva), ideology (P. Hollindale) and historiography of children's literature in Latin America: A. Rodriguez, 1993, 2010; M. Muñoz, 2009; B. Robledo 1997, 2012 & L. Borrero, 2001. The first part of this dissertation is an analytical approach to the concepts and characteristics of Latin-American children's literature, it focuses also on Colombian children's literature evolution... Tato disertační práce přináší kritický pohled na latinskoamerickou dětskou literaturu, její vývoj, jakož i konkrétní témata a předkládá analýzu souboru děl kolumbijské dětské literatury, která se z pozice realistické fikce zabývá otázkami souvisejícími s kolumbijským vnitřním konfliktem. Cílem práce je vyzdvihnout specifické rysy kolumbijské dětské literatury, které ji odlišují v rámci latinskoamerické literární produkce, a zároveň poukázat na způsob jejich tvorby. Metodologie této práce vychází z literární teorie s ohledem na specifika žánru dětské literatury, jež je kladena do souvislosti s politickou a sociální situací v Kolumbii 20. století. Práce se zabývá zejména literární analýzou, konkrétně pracuje s prvky naratologie (V. Propp, G. Gennette), sociokritiky (M. Bachtin a koncept ideologie) a kulturních studií Latinské Ameriky (A. Rama). Dizertace dále bere v potaz teoretické koncepty dětské literatury z pohledu pedagogiky (T. Colomer), estetiky (M. Nikolajeva), ideologie (P. Hollindale) a opírá se o historiografii literatury pro děti a mládež v Latinské Americe, a to především o dějiny dětské literatury od autorů, jako jsou A. Rodríguez (1993, 2010), M. Muñoz (2009), B. Robledo (1997, 2012) či L. Borrero (2001). První část disertační práce analyzuje koncepty a charakteristické rysy... Keywords: Dětská literatura; Kolumbie; 20. století; Latinská Amerika; kolumbijský konflikt; násilí; ideologie; realistická fikce; dětství; četba; Children's literature; Colombia; 20th century; Latin-America; Colombian conflict; violence; ideology; realistic fiction; childhood; literacy Available in a digital repository NRGL
Násilí a sociální problémy Kolumbie jako téma a pozadí v dětské literatuře

This dissertation focuses on a critical approach to Latin-American children's literature, its evolution and its particular issues. It is based on the analysis of Colombian realistic fiction for ...

González Espinosa, Lillyam Rosalba; Housková, Anna; Poláková, Dora; Lukavská, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.
Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
2017 - Spanish
In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their artistic significance. In my analysis, I build on the interpretation of monastic architecture from the perspective of early colonial society, I also reflect on the individual level, assessing its impact on the conquest and colonization of America. The methodology of this research project combines analysis of historical (e.g. study of historical sources) and art historical processes (iconological analysis of E. Panofsky) with analysis of anthropological concepts (e.g. rituals of transition of A. van Gennep, thick description of Cl. Geertz, concepts of liminality, structure and communitas of V. Turner). During my PhD studies, I conducted a field trip in Central Mexico (2013), supported by a grant from the Government of Mexico. I visited and documented one hundred and sixteen monasteries and the photographic documentation is the main empirical source of my analysis which further draws from the study of historical sources and academic literature. My research primarily focuses on three aspects: 1. the monastic architecture and art; 2. the role of the monastery in the process of European conquest and colonization... Předmětem této dizertační práce je klášterní architektura a její umělecká výzdoba, jež se zrodily v Novém Španělsku 16. století z potřeby evangelizovat domorodé obyvatelstvo Mezoameriky. Cílem této práce je tuto unikátní architekturu, jež vznikala ve spolupráci domorodých umělců s evropskými misionáři, představit a interpretovat, a to především z hlediska raně koloniální společnosti a jejích funkcí, a to jednak v rámci procesu evangelizace domorodých obyvatel, jednak v rámci procesu dobývání a kolonizace. A dále upozornit na prolínání západní kultury s mezoamerickou, k němuž zde docházelo. Metodologie této dizertační práce kombinuje klasické historické přístupy (např. studium historických pramenů) s metodami uměnovědnými (ikonografická a ikonologická analýza E. Panofskyho) a antropologickými (např. přechodové rituály, koncepty liminality, struktury a communitas). Práce se zakládá na terénním výzkumu, jenž autorka uskutečnila v průběhu svého doktorandského studia na území Středního Mexika v roce 2013 za podpory mexického vládního stipendia. V průběhu výzkumu autorka navštívila a zdokumentovala 116 klášterních objektů. Takto získaná fotografická a audiovizuální dokumentace je hlavním zdrojem analytické části práce, jež dále čerpá ze studia písemných pramenů a odborné literatury. Tato dizertační práce... Keywords: klášter; Nové Španělsko; 16. století; dobývání; kolonizace; evangelizace; žebravé řády; misie; ikonografie; ikonologie; přechodové rituály; zhuštěný popis; struktura; communitas; liminalita; monastery; New Spain; 16th century; conquest; colonization; evangelization; mendicant orders; mission; iconography; iconology; rituals of transition; thick description; structure; communitas; liminality Available in a digital repository NRGL
Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění v Novém Španělsku 16. století.

In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present Mexican monasteries and their ...

Brenišínová, Monika; Křížová, Markéta; Štěpánek, Pavel; Marek, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny
Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
2016 - Spanish
The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation between Czech and Spanish, placing Czech research of this phenomenon into a broad international context of investigating the role of languages and cultures in multilingual communities. The thesis further explores issues partially covered by previous research (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). The theoretical part first provides a short historical context of both countries, commenting on their bilateral relations during the 20th century, analysing the publishing sector and describing the official censorship. It then provides a detailed investigation of indirect translations and introduces diverse methods in which they can be explored, highlighting the importance of paratextual material, that is paratexts (Genette 1982, 1987) and metatexts (Popovič 1975, 1983), and the influence of censorship and dominant ideology (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Methodologically, the present work relies on Czech and Slovak translation studies (Levý, Popovič) and the Spanish TRACE project (Rabadán, Merino). The empirical part uses the methodological tools of critical discourse analysis, author's... Cílem dizertační práce je popsat recepci české literatury ve Španělsku v letech 1900-2015 s důrazem na němčinu jako zprostředkující jazyk překladu mezi češtinou a španělštinou a začlenit tak české bádání v této oblasti do širšího mezinárodního kontextu zkoumání role jednotlivých jazyků a kultur ve vícejazyčných společenstvích. Práce navazuje na otázky dílčím způsobem zpracovávané v předchozím výzkumu (Uličný 2005, Špirk 2011, 2014, Cuenca 2013). Teoretická část nejprve krátce představuje historický kontext obou zemí, komentuje jejich vzájemné vztahy v průběhu 20. století, popisuje nakladatelský sektor a fungování oficiální cenzury. Dále detailně zkoumá fenomén nepřímých překladů a přináší nejrůznější pohledy, jak je studovat, přičemž vyzdvihuje nejen význam paratextuálního materiálu, tj. paratextů (Genette 1982, 1987) a metatextů (Popovič 1975, 1983), ale i vliv cenzury a převládající ideologie (Abellán 1980, 1982, 1987; Neuschäfer 1994). Z metodologického hlediska se práce inspiruje jak českou a slovenskou translatologií (Levý, Popovič) tak i španělským projektem TRACE (Rabadán, Merino). Empirická část zkoumá získaný materiál. Jako metodologické nástroje pro analýzu cenzorských zpráv získaných z archivu AGA, recenzí, peritexů, rozhovorů (či korespondence) nám poslouží kritická analýza diskurzu,... Keywords: česká literatura; Španělsko; překlad z druhé ruky; němčina; cenzura; AGA; paratexty; rozhovory; peritexty; translatologická analýza; Švejk; Hašek; Žert; Kundera; Czech literature; Spain; second-hand translation; German; censorship; AGA archives; paratexts; interviews; peritexts; micro-textual analysis; Švejk; Hašek; Žert; Kundera Available in a digital repository NRGL
Recepce české literatury ve Španělsku s přihlédnutím ke zprostředkující roli němčiny

The objective of the present doctoral thesis is to describe the reception of Czech literature in Spain between 1900 and 2015 with a special emphasis on German as a mediating language for translation ...

Vavroušová, Petra; Králová, Jana; Prokop, Josef; Martino Alba, Pilar
Univerzita Karlova, 2016

Osvojování španělských vokálů českými mluvčími
Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
2016 - Spanish
(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and vocalic sequences between words. Preliminary studies (Čechová 2013, 2014) suggest that there might be some evidence for the Mechanism of Equivalence in Czech L3 Spanish, since the vowel spaces of both languages consist of the same categories, with different phonetic realizations. Hence, the more similar the sounds are, the harder it is to capture the relevant difference, necessary to attain native-like pronunciation. Vowel quantity, being traditionally associated with the phonological feature of length in Czech (Palková 1994), is not present in Spanish, and compensating for that property, some Czech speakers tend to pronounce accented syllables with extraordinarily longer durations. Finally, vowel sequences in Spanish are usually subjetct to resyllabification, whereas Czech prefers glottalization to keep morphemes of words separated. These predictions were tested in 22 university Czech students with advanced level of Spanish (C1-C1). Subsequent analysis revealed consistent inclination towards L1 in terms of vowel quality, in less extent in vowel quantity, and although the prevalecent strategy for majority... (Čeština) Předkládaná disertační práce zkoumá samohláskový systém tzv. české španělštiny, formy vzniklé osvojováním španělštiny v roli třetího jazyka. Zaměřuje se na tři její aspekty: vokalická kvalita, kvantita a vokalické sekvence mezi slovy. V těchto oblastech funguje španělština a čeština odlišně a první předpoklady naznačují, že v produkci české španělštiny má čeština jasnou převahu. V oblasti vokalické kvality lze v rámci Mechanismu ekvivalence (Flege 1995, 1999, 2003) předvídat ztotožnění kategorií vokalických segmentů španělštiny s těmi českými (Čechová 2013, 2014); vokalická kvantita poskytuje méně jasný obraz, nicméně oddělení délky od přízvuku v češtině (Volín 2010) může vést k zajímavým realizacím v české podobě jazyka, který distinktivní délku nezná a trvání hlásek spíše propojuje s přízvukem (RAE 2011). U třetího aspektu, vokalických sekvencích na švu slov, se obecně předpokládá příklon ke glotalizaci (Skarnitzl et al. 2016), zatímco španělština propojuje sousední samohlásky mezi slovy v rámci, mj. i v rámci antihiátové tendence (RAE 2011). Výzkumem akustických parametrů vzorku 22 českých univerzitních studentů španělštiny (C1-C2) byly uvedené předpoklady částečně potvrzeny, ovšem v určitých aspektech byly odhaleny signifikantní rozdíly mezi konsonantickými kontexty, velká... Keywords: španělština; čeština; samohlásky; vokalické formanty; délka; vokalické sekvence; glotalizace; Spanish; Czech; vowels; vowel quality; formants; vowel duration; vocalic sequences; glottalization Available in a digital repository NRGL
Osvojování španělských vokálů českými mluvčími

(English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and ...

Černikovská, Štěpánka; Čermák, Petr; Zajícová, Lenka; Skarnitzl, Radek
Univerzita Karlova, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases