Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 45
Published from to

La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país
Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2015 - Spanish
Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, které by měly současnou situaci zlepšit, socio-eknomické a kulturní aspekty vzdělání v zemi a intenzitu vztahu mezi univerzitní a firemní sférou. Uvádí dostupná data o mexickém školství a ekonomice. Popisuje situaci na pracovním trhu v Mexiku a snaží se najít vztah mezi úrovní vzdělání, produktivitou práce a ekonomickým růstem země. Provádí výzkum subjektivních názorů Mexičanů ohledně vzdělání v zemi. Popisuje vlastní pozorování situace školství v Mexiku. Provnává oficiální data dostupná o školství s názory občanů země. Nakonec nastiňuje možné návrhy na zlepšení vybraných aspektů mexického vzdělání. This thesis is dedicated to education in Mexico and its impact on the economic development of the country. The thesis outlines the current problems of Mexican education, its structure, key institutions, latest reforms and programs that should improve its current situation, the socioeconomic and cultural aspects of the education in the country and the intensity of the link between the university and company sphere. It also indicates the available data about the Mexican education and economy. It describes the situation in the labor market in Mexico and tries to find the connection between the educational level, the labor productivity and the economic development of the country. It carries out an investigation into the subjective opinions of the Mexicans regarding education in the country. Additionally, it describes personal observations of the situation of the education in Mexico. It compares official available data about the education in reference to the opinions of the Mexicans. Finally, it outlines possible proposals for the improvement of the selected aspects of the education in Mexico. La tesis de diploma se enfoca en la educación en México y su impacto en el desarrollo económico del país. Esboza los problemas actuales de la educación mexicana, su estructura, instituciones claves, últimas reformas y programas para remediar la situación actual de la educación en el país. Igualmente, aborda sus aspectos socioeconómicos y culturales, y la vinculación universidad - empresa. Indica datos disponibles de la educación y economía mexicana. Describe la situación del mercado laboral en México y trata de encontrar relación entre el nivel educativo, la productividad laboral y el desarrollo económico del país. Realiza investigación de las opiniones subjetivas de los mexicanos acerca de la educación en el país. Describe observaciones personales de la situación de la educación en México. Compara datos oficiales disponibles acerca de la educación con las opiniones de los mexicanos. Finalmente, plantea posibles propuestas para la mejoría de los aspectos elegidos de la educación en México. Keywords: Mexiko; ekonomika; vzdělání; economy; Mexico; education Available in digital repository of the Library of University of Economics.
La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país

Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, ...

Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos
Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
2014 - Spanish
Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto vztahů a vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi přináší nové možnosti pro české podniky pro rozvoj své činnosti v Maroku. The thesis analyses the character of the Moroccan business environment and the changes of the economics of this country. Furthermore it deals with the political and economic relations between the Czech Republic and Morocco, and on the basis of this analysis brings new opportunities for the czech firms to develop their activities in Morocco. El trabajo de fin de grado analiza el carácter del entorno empresarial de Marruecos y los cambios de la economía de este país. Seguidamente trata de las relaciones político-economícas entre la República Checa y Marruecos, y a base de análisis de dichas relaciones y el comercio entre ambos países trae nuevas oportunidades para las empresas checas para el desarrollo de sus actividades en Marruecos. Keywords: Maroko; Obchod; Vztahy; Relations; Morocco; Trade Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos

Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto ...

Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

El uso del arte espaňol en la educación
Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení např. hudby, výtvarného umění, literatury aj. Součástí této práce je soubor aktivit, ve kterých jsou obsaženy prvky umění, a je popsán jejich průběh v reálné výuce. Předpokládá se, že navržené aktivity se mohou použít i v hodinách, které nesledují program Aventura. Při jejich realizaci se rozvíjí schopnosti žáků jako jsou: konverzace, psaní, čtení, poslech, obohacuje se slovní zásoba zlepšuje se gramatická správnost. V závěru se hodnotí, zda navržené aktivity vyzkoušené v reálné výuce španělštiny odpovídají požadavkům dané úrovně jazyka, a jakým způsobem přispívají ke zlepšení výuky a obohacují ji. Keywords: jazyková výuka; španělština; kultura Available to registered users in the Library of TUL
El uso del arte espaňol en la educación

Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení ...

Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos
Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu určitého a neurčitého, a dále vymezení případů, kdy se člen neobjevuje vůbec. Druhá část práce podrobněji analyzuje výsledky výzkumu získané z dotazníků vyplněných českými studenty španělštiny. Španělština se v České republice vyučuje nejen na jazykových a středních školách, ale i na univerzitách. Výsledkem práce je najít a analyzovat, ve kterých typech vět čeští studenti členy užívají správně, a naopak ve kterých případech se dopouštějí chyb Keywords: jazyková výuka; španělština Available to registered users in the Library of TUL
El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos

Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu ...

Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa
Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté se zaměřuje na termín mentální retardace, která je vždy spojena s Downovým syndromem. Dalším bodem jsou specifikace při vývoji a výchově těchto dětí. Dále nám tato práce představuje teoretické možnosti v oblasti vzdělávání, které mají děti s Downovým syndromem na výběr. Tuto oblast pak prošetří výzkum, konkrétně čtyři případové studie, které ukazují, jak již zmíněné teoretické možnosti fungují v praxi. V závěru se rozebírají a porovnávají fakta, ke kterým se dospělo díky případovým studiím. Práce ukazuje jaké prvky výchovy a vzdělání se shodují a jaké jsou naopak rozdílné a vysvětluje příčiny těchto rozdílů. Keywords: vzdělávání; Downův syndrom; zdravotně postižené děti Available to registered users in the Library of TUL
La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa

Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často ...

Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci, 2014

Comparación de los refranes espanoles con los checos
Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a problematice jejich pojmenování. V další části jde o typologii ekvivalence a způsob její klasifikace. Praktická část se již zabývá konkrétními rčení a rozborem týkající se původu a ekvivalentní klasifikace. Závěr praktické části tvoří tabulky se všemi zmíněnými a dostupnými rčení, která jsou rozdělena podle typu ekvivalence. Keywords: přísloví a rčení; frazeologie; práce Available to registered users in the Library of TUL
Comparación de los refranes espanoles con los checos

Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a ...

Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal
Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka prostřednictvím médií a vzdělávání. Klíčové je rovněž vymezení pojmů bilingvismus a mateřský jazyk. Nejpodstatnější částí je však analýza koexistence oficiálních jazyků v této autonomní oblasti, tedy španělského a baskického jazyka. Sběr dat proběhl pomocí internetového dotazníku, který byl následně okomentován. Výzkumné otázky jsou rozděleny do čtyř témat: kompetence, preference, neformální užití a formální užití v akademickém a pracovním prostředí. Každé z uvedených témat obsahuje jednu hypotézu vyloženou v závěru práce. V potaz se vzaly také rozsáhlé výzkumy Baskického Statistické Úřadu. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal

Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka ...

Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

El elemento femenino en las obras de Juan José Millás
Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje životu autora a době, ve které začal svoji literární tvorbu. Další část se zaměřuje teorií a vývojem literární postavy. Praktická část se zabývá rozborem konkrétních děl a charakteristikou každé hlavní ženské hrdinky. Závěr praktické části tvoří jejich porovnání a popsání jejich vývoje. Keywords: literární postavy; ženy Available to registered users in the Library of TUL
El elemento femenino en las obras de Juan José Millás

Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje ...

Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Reflejo del espanol cubano en las canciones
Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. V úvodu práce jsou uvedeny stručné informace o Kubě, demografické údaje této oblasti a základní charakteristika jazyka. Další, výhradně jazyková část práce pojednává o kubánské španělštině, charakterizuje základní znaky tohoto jazyka. Bakalářská práce studuje prvky fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. V následující praktické části je provedena analýza textu kubánských písní z uvedených jazykových hledisek. Zvoleny jsou různé typy písní z hlediska časového období a žánru. Cílem je ověřit, zda teoretické předpoklady skutečně odpovídají rozboru kubánských písní, tyto odlišnosti jsou shrnuty v závěru práce. Keywords: španělština; písně Available to registered users in the Library of TUL
Reflejo del espanol cubano en las canciones

Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. ...

Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

Evolución de la política exterior de Paraguay con especial referencia a los países vecinos
Slavíková, Barbora; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2013 - Spanish
Tato práce je zaměřena na vývoj těch nejvýznamnějších zahraničních vztahů Paraguaye, kterými jsou vztahy se sousedními zeměmi Argentinou a Brazílií. Práce představuje společnou historii se zdůrazněním významných událostí, které ovlivnily společné vztahy. V závěrečné čísti věnované současné době se práce soustředí na vznik regionální integrace a její dopady na vztahy Paraguaye. This thesis focuses on the evolution of the most important international relations of Paraguay, those with its neighboring countries Argentina and Brasil. The work presents the shared history of the countries, pointing out the key events that affected the relations between the countries. The last part that talks about current events focuses on the formation of regional integration and its effect on the international relations of Paraguay. La tesis trata de la evolución de las dos relaciones exteriores más importantes de Paraguay, las con sus vecinos Argentina y Brasil. Para entender las relaciones complejas, el trabajo hace un recorrido de toda la historia compartida de los países, destacando los asuntos claves para sus relaciones. En su última parte centrada en la época actual, el trabajo se enfoca en la formación de la integración regional y sus impactos para las relaciones exteriores de Paraguay. Keywords: Zahraniční politika; Zahraniční vztahy; Paraguay; Kyvadlová politika; Regionální integrace; Foreign policy; Paraguay; Regional Integration; Pendulum politics; International relations Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Evolución de la política exterior de Paraguay con especial referencia a los países vecinos

Tato práce je zaměřena na vývoj těch nejvýznamnějších zahraničních vztahů Paraguaye, kterými jsou vztahy se sousedními zeměmi Argentinou a Brazílií. Práce představuje společnou historii se zdůrazněním ...

Slavíková, Barbora; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases