Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 382
Published from to

Protestantská linie a Jan Kalvín: otázka spasení
Veselá, Veronika; Jančík, Jiří; Klinka, Tomáš
2017 - French
Keywords: Jan Kalvín; Martin Luther; reformace; protestantismus; spasení; vykoupení; Jan Hus; katolicismus; John Calvin; Martin Luther; Reformation; Protestantism; salvation; redemption; Jean Hus; Catholicism Available in a digital repository NRGL
Protestantská linie a Jan Kalvín: otázka spasení

Veselá, Veronika; Jančík, Jiří; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Pikardština: regionální jazyk severní Francie
Svobodová, Karolína; Jančík, Jiří; Bořek - Dohalská, Marie
2017 - French
Keywords: Pikardie; pikardština; regionální jazyk; francouzský jazyk; sociolingvistika; jazyky d'oïl; Picardy; picard; regional language; French; sociolinguistics; oïl languages Available in a digital repository NRGL
Pikardština: regionální jazyk severní Francie

Svobodová, Karolína; Jančík, Jiří; Bořek - Dohalská, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza
KOPECKÁ, Eliška
2017 - French
Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve představuji základní lingvistické pojmy. Dále konfrontuji francouzské a české pojetí valence, poté vymezuji pojem dislokace. V praktické části analyzuji vyhledané výsledky v paralelním korpusu a přihlížím k jejich tématické roli. Také se soustředím na české ekvivalenty a překlad. The aim of this work is to introduce dislocation as a specific syntacic process and to describe its function and use. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theorethical part, I introduce basic linguistic terms. Then, I confront the French concept of valence with the Czech concept of valence, and I delineate the term of dislocation. In the practical part, I analyse the results found in the parallel language corpus with regard to its thematic role. I also focus on Czech equivalents and translation. Keywords: valence; dislocation; discourse; theme; parallel corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza

Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve představuji ...

KOPECKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza
HÁJKOVÁ, Aneta
2017 - French
Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou nejprve popsána specifika novinářského žánru a jeho normy. Následně je teoretická část zaměřena na novinové titulky samotné- jejich tvorbu a funkce. Poslední kapitola teoretické části je věnována textové lingvistice, zejména vysvětlení základních pojmů textové lingvistiky pro účely textové analýzy na úrovni dávkování informace (téma, réma, tematické posloupnosti). V části praktické je vypracován korpus novinových článků, který je následně analyzován. The aim od this thesis is to describe and to analyse the position of headlines in relation to their articles in French contemporary newpapers. The thesis is divide into two parts - theoretic part and practical part. The theoretic part describes particularities of the journalistic-style writing and his norms. Then the thesis focuses on headlines iself- their creation and functions. The last chapter is devoted to the textual linguistics, especially to explanation of basic terms for textual analysis purpose (theme, rheme, thematic successions). In the practical part, the corpus of newspaper articles is elaborated and thi corpus is analysed. Keywords: journalism; headline; thematic succession; paragraph theme Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza

Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou ...

HÁJKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Dynamika každodenního života v dialogu s Emmanuelem Lévinasem
Jandová, Tereza; Sokol, Jan; Bierhanzl, Jan; Novotný, Karel
2017 - French
The main objective of this research is to look at the topic of everyday life from a dynamic perspective. The definition of everyday life that this thesis stands upon, i.e. the presence of a subject in the world with the other(s) outlines also two main sources of its dynamics: the world and the other. The essential aim of this thesis is to show that the different attitudes towards the world and the other in the works of Husserl and Lévinas consequently influence the understanding of the everyday life as such, as well as the requirements it imposes upon the subject. The chapter dedicated to Husserl presents his concept of the world as a horizon, the irreplaceable position of perception in our access to the world and the creation of the other within the subject itself. On the contrary, Lévinas stresses the separation of the subject and he understands the world and the other as inherently belonging to this never-ending process. The motive of dependence and responsibility of the subject for the other belongs to the most significant differences between the two philosophers. Whereas Husserl proposes us a subject in the world which he accesses via perception and in which he encounters the other, Lévinas shows us subject that is born to the pre-reflexive and intersubjective world from which he first has to... Hlavním cílem této práce je uchopit téma každodenního života z dynamického úhlu pohledu. Každodenní život definujeme jako přítomnost subjektu ve světě s druhým(-i) a tato charakteristika také určuje dva hlavní dynamické póly každodenního života: svět a druhého. Smyslem této disertace je ukázat, že právě odlišné postoje ke světu a k druhému v pracech Husserla a Lévinase následně zásadně ovlivňují pojetí každodenního života jako takového, stejně jako i nároky, které takováto pojetí poté kladou na subjekt. Kapitola věnovaná Husserlovi zdůrazňuje jeho pojetí světa jako horizontu, nenahraditelné postavení vnímání v našem přístupu ke světu a vznik jinakosti v jádru samotného subjektu. Oproti tomu Lévinas zdůrazňuje proces oddělení a zrození subjektu, přičemž svět a druhého chápe jako nedílné součásti tohoto nekonečného dění. Právě motivy závislosti a zodpovědnosti vůči jinakosti shledává tato práce jako zásadní rozdíl mezi Lévinasovým a Husserlovým přístupem. Zatímco Husserl nám nabízí subjekt ve světě, k němuž se váže vnímáním a v němž se setkává s druhým, Lévinas ukazuje subjekt, který se rodí do světa předreflexivního, vždy již intersubjektivního, od nějž se musí teprve osamostatnit. Každodenní život postavený na Lévinasově postoji je tedy vskutku dynamický proces, který je výsledkem dialogu s druhým,... Keywords: každodenní život; Husserl; Levinas; svět; Umwelt; intencionalita; intersubjektivita; druhý; everyday life; Husserl; Lévinas; world; Umwelt; intentionality; intersubjectivity; the other Available in a digital repository NRGL
Dynamika každodenního života v dialogu s Emmanuelem Lévinasem

The main objective of this research is to look at the topic of everyday life from a dynamic perspective. The definition of everyday life that this thesis stands upon, i.e. the presence of a subject in ...

Jandová, Tereza; Sokol, Jan; Bierhanzl, Jan; Novotný, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Romain Gary, novodobý moralista 20. storočia? Rozbor naratívnych technik štyroch autorových románov vo vzťahu k jeho etike
Silvanová, Paulína; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
2017 - French
(in English) The aim of this diploma thesis is to analyse narrative techniques in four novels of Romain Gary: Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, Éducation européenne, Clair de femme and La vie devant soi in relation to author's ethic. The thesis studies how narrative ends up in a plot via individual narrative techniques and it also studies the way works transmit moral or even didactical appeal to a reader. The main attribute is mostly the category of narrator, the role it plays in a text or the point of view from which the story is told. Character speech (monologues and dialogues) is not omitted, what allows the analysis to take place at several levels of the text. Subsequently, the thesis directs at the author himself, his ethic and thematic aspect of his work as such. In the centre of attention, there is also moralistic tradition in French literature and possible role of Romain Gary in this trend. His position in period French literature is interesting as well. In the end part, the thesis gives answer to a substantial question whether Romain Gary can be considered a modern moralist of the 20th century. It eventually justifies which narrative or thematic methods he uses are evidence of his affiliation with this literary trend and school of thought. Key words French novel,... (česky) Tématem této diplomové práce je analýza narativních technik ve čtyřech románech Romaina Garyho: Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, Éducation européenne, Clair de femme a La vie devant soi ve vztahu k autorově etice. Práce zkoumá, jak prostřednictvím jednotlivých narativních technik vyprávění ústí v samotnou zápletku a jakým způsobem díla vysílají moralizující, případně explicitně didaktický apel na čtenáře. Pozornost je věnována především kategorii vypravěče a funkcím, které plní v textu, či úhlům pohledu, skrze které nám představuje samotný příběh. Opomenuty nejsou ani promluvy postav (monology či dialogy) ; analýza je tedy prováděna na několika textových rovinách. Následně se práce zaměřuje na samotného autora, jeho etiku a tematickou stránku jeho díla jako takového. Pojednána je rovněž moralistická tradice ve francouzské literatuře a případná role Romaina Garyho v ní. Neméně zajímavé je pak i autorovo postavení v rámci dobové francouzské literatury. Ve svém závěru práce odpovídá na ústřední otázku, zda můžeme Romaina Garyho považovat za novodobého moralistu dvacátého století. Následně je zdůvodněno, jakými narativními či tematickými postupy autor vykazuje příslušnost k tomuto literárnímu a myšlenkovému proudu. Klíčová slova francouzský román, Romain Gary, naratívní... Keywords: francouzský román|Romain Gary|naratívní techniky|vypravěč|etika|moralista; French novel|Romain Gary|narrative technics|narrator|ethics|moralist Available in a digital repository NRGL
Romain Gary, novodobý moralista 20. storočia? Rozbor naratívnych technik štyroch autorových románov vo vzťahu k jeho etike

(in English) The aim of this diploma thesis is to analyse narrative techniques in four novels of Romain Gary: Au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable, Éducation européenne, Clair de ...

Silvanová, Paulína; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2017

Analýza anglo-francouzských pravých protějšků v korpusu autentických vzorků textů
Pípalová, Mariana; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
2017 - French
This final project provides a parole analysis of vrais amis (true counterparts) in current French and English. To this end a specialized English-French translation corpus was assembled, composed of three subcorpora equal in length, namely Religious, Political and Fiction discourse, amounting altogether to approximately 60,000 words. With the help of the AntConc instrument, true friends employed in the corpus were generated, here conceived of as a register-specific phenomenon exclusively. Using the frequency criteria, a central set of 64 most frequent counterparts was delineated. These central counterparts, marked by (almost) identical frequencies, identical contexts and the same registers, were subjected to a multiaspectual analysis, scrutinizing the pronunciation, spelling, word classes, share of derivation, and frequency of types and tokens. Since English proved to be the borrowing language in all instances, the research also indirectly addressed the degree of their integration in the English words stock by reference to frequency bands. For most of the researched aspects, three zones of counterparts were identified, namely those exhibiting identity, close similarity and relative difference. As a result, employing the Theory of Centre and Periphery (Daneš 1966), we may arrange true counterparts... Diplomová práce se zabývá parolovým výzkumem pravých protějšků (vrais amis) v současné francouzštině a angličtině. K tomuto účelu byl sestaven speciální korpus anglicko-francouzských překladů složený ze třech dílčích subkorpusů stejného rozsahu (biblický diskurz, politický diskurz a diskurz umělecké prózy), v rozsahu cca 60 000 slov. Pomocí nástroje AntConc byly z korpusu vygenerovány užité pravé protějšky, které se v práci pojímají vždy jakožto jev konkrétního registru. Na základě frekvenčních kritérií byl vymezen centrální okruh 64 protějšků, (takřka) shodných frekvencí a identických kontextů a registrů, který byl následně podroben mnohaaspektové analýze. Zkoumala se jejich výslovnost i psaná podoba, jejich slovnědruhové zařazení, zastoupení slovotvorného postupu derivace; dále se sledovala absolutní četnost jak typů, tak i tokenů v korpusu, a nepřímo (na základě pásem frekventovanosti) se zjišťovala i integrovanost těchto výpůjček do slovní zásoby angličtiny jakožto jazyka přijímajícího. Dle většiny zkoumaných aspektů lze pravé protějšky přiřadit do tří pásem od identity přes blízkost až po relativní nepodobnost. Podle teorie centra a periferie (Daneš 1966) lze tak pravé protějšky uspořádat na pomyslné škále od identity až po vzdálenou podobnost ve většině aspektů analýzy. K práci je připojen... Keywords: pravé protějšky; angličtina; francouzština; korpus; překlad; registr; vícekriteriální analýza; true counterparts (vrais amis); English; French; corpus; translation; register; multi-criteria analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza anglo-francouzských pravých protějšků v korpusu autentických vzorků textů

This final project provides a parole analysis of vrais amis (true counterparts) in current French and English. To this end a specialized English-French translation corpus was assembled, composed of ...

Pípalová, Mariana; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2017

Le Grand prix du roman de l'Académie française
Kryčerová, Eliška; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2017 - French
Keywords: Francouzská akademie; historie; literatura; ocenění; Francie; kulturní rozvoj; the French Academy; history; literature; award; France; cultural progress Available in a digital repository NRGL
Le Grand prix du roman de l'Académie française

Kryčerová, Eliška; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2017

Les mots composés VN en français contemporain: analyses de corpus (frWac)
KOHOUTOVÁ, Jana
2017 - French
Předmětem této diplomové práce jsou kompozita typu V-N (casse-noisettes) a jejich výskyt v korpusu frWac. Prvním cílem této práce je popsat proces kompozice obecně a francouzská kompozita, a to konkrétně kompozita V-N. Druhým cílem je ověřit jejich stav v korpusu frWac a popsat jejich sémantické a morfosyntaktické vlastnosti. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části budou vymezeny teoretické pojmy týkající se problematiky procesu kompozice a kompozit ve francouzštině a charakteristika VN kompozit. Praktická část obsahuje kvantitativní a kvalitiativní analýzy v korpusu frWac. Předmětem zkoumání jsou kompozita VN s ohledem na jejich morfosyntaktické a sémantické vlastnosti. This thesis deals with french V-N compounds (casse-noisettes) and their occurences in frWac corpus. The first aim of this work is to describe composition and french compounds, particularly the V-N compounds. The second aim is to verify their occurences in frWac corpus and to characterize their semantic and morphosyntactic properties. This work is divided in two parts: the theoretical and the practical one. The first one deals with the process of composition and compounds in general with special attention to characteristics of VN compounds. In the second part, the corpus analysis will be proceeded, the quantitative and the qualitative ones. The subject of research are the VN compounds, we will focus especially on their morphological, syntactic and semantic properties. Keywords: composition; V-N compounds; morphology; syntax; semantics; corpus analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les mots composés VN en français contemporain: analyses de corpus (frWac)

Předmětem této diplomové práce jsou kompozita typu V-N (casse-noisettes) a jejich výskyt v korpusu frWac. Prvním cílem této práce je popsat proces kompozice obecně a francouzská kompozita, a to ...

KOHOUTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Les syntagmes nominaux anaphoriques dans les textes des journaux sportifs
PROVÁZKOVÁ, Martina
2017 - French
Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat jeden z typů anaforických nominálních syntagmat, který se vyskytuje v textech sportovní žurnalistiky psaných ve francouzském jazyce. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnujeme popisu základních pojmů textové lingvistiky. Poté se zaměřujeme na vymezení pojmu anafora a nominální syntagma. Nakonec se krátce zmiňujeme o specifikách publicistického stylu. V praktické části se zabýváme následnou analýzou vyhledaných anaforických syntagmat a věnujeme se popisu sématicko-pragmatických vztahů mezi koreferenčními segmenty. The aim of this work is to describe and to analyse one type of anaphoric nominal syntagma found in the articles of French sports newspapers. The work is divided in two parts theoretical and practical. The theoretical part describes the basic concepts of text linguistics. Then it focuses on the concept of anaphora and nominal syntagma with brief reference to journalistic-style writing. In the practical part, an analysis of anaphoric nominal syntagmas and the description of their semantico-pragmatic relations is carried out. Keywords: anaphora; referent; coreference; definite article; sports journalism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les syntagmes nominaux anaphoriques dans les textes des journaux sportifs

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat jeden z typů anaforických nominálních syntagmat, který se vyskytuje v textech sportovní žurnalistiky psaných ve francouzském jazyce. Práce je ...

PROVÁZKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases