Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 377
Published from to

Les mots composés VN en français contemporain: analyses de corpus (frWac)
KOHOUTOVÁ, Jana
2017 - French
Předmětem této diplomové práce jsou kompozita typu V-N (casse-noisettes) a jejich výskyt v korpusu frWac. Prvním cílem této práce je popsat proces kompozice obecně a francouzská kompozita, a to konkrétně kompozita V-N. Druhým cílem je ověřit jejich stav v korpusu frWac a popsat jejich sémantické a morfosyntaktické vlastnosti. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části budou vymezeny teoretické pojmy týkající se problematiky procesu kompozice a kompozit ve francouzštině a charakteristika VN kompozit. Praktická část obsahuje kvantitativní a kvalitiativní analýzy v korpusu frWac. Předmětem zkoumání jsou kompozita VN s ohledem na jejich morfosyntaktické a sémantické vlastnosti. This thesis deals with french V-N compounds (casse-noisettes) and their occurences in frWac corpus. The first aim of this work is to describe composition and french compounds, particularly the V-N compounds. The second aim is to verify their occurences in frWac corpus and to characterize their semantic and morphosyntactic properties. This work is divided in two parts: the theoretical and the practical one. The first one deals with the process of composition and compounds in general with special attention to characteristics of VN compounds. In the second part, the corpus analysis will be proceeded, the quantitative and the qualitative ones. The subject of research are the VN compounds, we will focus especially on their morphological, syntactic and semantic properties. Keywords: composition; V-N compounds; morphology; syntax; semantics; corpus analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les mots composés VN en français contemporain: analyses de corpus (frWac)

Předmětem této diplomové práce jsou kompozita typu V-N (casse-noisettes) a jejich výskyt v korpusu frWac. Prvním cílem této práce je popsat proces kompozice obecně a francouzská kompozita, a to ...

KOHOUTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Les syntagmes nominaux anaphoriques dans les textes des journaux sportifs
PROVÁZKOVÁ, Martina
2017 - French
Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat jeden z typů anaforických nominálních syntagmat, který se vyskytuje v textech sportovní žurnalistiky psaných ve francouzském jazyce. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnujeme popisu základních pojmů textové lingvistiky. Poté se zaměřujeme na vymezení pojmu anafora a nominální syntagma. Nakonec se krátce zmiňujeme o specifikách publicistického stylu. V praktické části se zabýváme následnou analýzou vyhledaných anaforických syntagmat a věnujeme se popisu sématicko-pragmatických vztahů mezi koreferenčními segmenty. The aim of this work is to describe and to analyse one type of anaphoric nominal syntagma found in the articles of French sports newspapers. The work is divided in two parts theoretical and practical. The theoretical part describes the basic concepts of text linguistics. Then it focuses on the concept of anaphora and nominal syntagma with brief reference to journalistic-style writing. In the practical part, an analysis of anaphoric nominal syntagmas and the description of their semantico-pragmatic relations is carried out. Keywords: anaphora; referent; coreference; definite article; sports journalism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les syntagmes nominaux anaphoriques dans les textes des journaux sportifs

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat jeden z typů anaforických nominálních syntagmat, který se vyskytuje v textech sportovní žurnalistiky psaných ve francouzském jazyce. Práce je ...

PROVÁZKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Cataphore et son fonctionnement dans les textes journalistiques
KRČKOVÁ, Martina
2017 - French
Tématem této diplomové práce psané ve francouzštině je jeden ze způsobů odkazování v textu nazvaný katafora. Práce se zabývá teoretickou částí, která obsahuje textovou lingvistiku z důvodu těsného spojení s analyzovaným jevem. Termín katafora je vymezen na základě odborné literatury a později analyzován ve vybraném korpusu žurnalistických textů. The theme of this thesis writen in french is one of the ways of referring in the text called cataphora. Firstly, the work deals begin with the theoretical part, which contains the theory of text linguistics because of a close connection with the analyzed phenomenon. Then, the cataphora term is defined on the basis of literature and later analyzed in the selected corpus of journalistic texts. Keywords: cataphora; reference; coreference; diaphora; journalistic texts Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cataphore et son fonctionnement dans les textes journalistiques

Tématem této diplomové práce psané ve francouzštině je jeden ze způsobů odkazování v textu nazvaný katafora. Práce se zabývá teoretickou částí, která obsahuje textovou lingvistiku z důvodu těsného ...

KRČKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Tři "Odysseové" 21. století: Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson a jejich návraty do rodné země
Cenigová, Jana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2017 - French
This thesis discusses topic related to return to native land in three contemporary Francophonic novels. The study is founded on the paradigm described in Homer's Odyssey: mythological return of Odysseus to Ithaca is used as a base for analysis of a chosen piece of work which is Kundera's L'Ignorance, a novel of Malagasy writer Michèle Rakotoson Juillet au pays and L'Énigme du retour of Haitian novelist Dany Laferrière. The main aim of this thesis is to find out how the tradition of Homer's myth is reflected in mentioned stories of odyssey. Key words Francophone literatures, Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson, exile, identity Diplomová práce je věnována problematice návratu do rodné země ve třech současných frankofonních románech, daná problematika je zkoumaná na základě paradigmatu nacházejícího se v Homérově Odyssee: mytologická cesta na rodnou Ithaku nám slouží jako východisko pro analýzu vybraného literárního korpusu. Jedná se o Kunderovu L'Ignorance, dále pak o román Juillet au pays malgašské spisovatelky Michèle Rakotoson a nakonec o knihu L'Énigme du retour haitského romanopisce Danyho Laferrièra. Cílem této práce je odhalit, jakým způsobem se tradice Homérova mýtu odráží v daných odyseovských příbězích. Klíčová slova frankofonní literatury, Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson, exil, identita Keywords: frankofonní literatury; Milan Kundera; Dany Laferrière; Michèle Rakotoson; exil; identita; Francophone literatures; Milan Kundera; Dany Laferrière; Michèle Rakotoson; exile; identity Available in a digital repository NRGL
Tři "Odysseové" 21. století: Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson a jejich návraty do rodné země

This thesis discusses topic related to return to native land in three contemporary Francophonic novels. The study is founded on the paradigm described in Homer's Odyssey: mythological return of ...

Cenigová, Jana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2017

Konstrukce historické reality v díle kronikáře Jeana Froissarta
Soukupová, Věra; Nejedlý, Martin; Doudet, Estelle Cathrine; Croenen, Godfried
2017 - French
The Construction of Historical Reality in Jean Froissart's Chronicles Jean Froissart, one of the most famous chroniclers of the Middle Ages, is generally recognized for the literary qualities of his work, less so for the credibility of his account. In my research I have endeavoured to follow those scholars whose aim has been to rehabilitate the author by studying him not on the basis of principles which govern our contemporary understanding of history as an academic discipline, but rather on the basis of conceptual movements which conditioned historical writing in the 14th century, taking into account the traditions upon which medieval conception of history was built. Put differently, this work seeks to examine closely the "historical forge" of Jean Froissart. Clearly, Froissart's historical project falls within a specific discourse on historical genres, on relationships between form and truth which an account of deeds is expected to convey, on the manner in which the authority of a story being told is constructed. It is on the very intersection of this context, on the one hand, and the individuality of the author, on the other, that I based my search for the chronicler's perspectives on the writing of history. Froissart was from the outset concerned with the issues of impartiality and credibility... Shrnutí Konstrukce historické reality v díle kronikáře Jeana Froissarta Jean Froissart je jeden z nejslavnějších středověkých kronikářů, jenž se těší všeobecnému uznání pro literární hodnotu svého historiografického díla, méně však pro věrohodnost svého vyprávění. Náš výzkum se vydal po stopách badatelů, jejichž snaha směřovala k rehabilitaci tohoto autora : jeho studium nevychází z principů, které určují naše porozumění historii jakožto akademické disciplíně, nýbrž z konceptuálních proudů, které ovlivňovaly psaní dějin ve 14. století, přičemž je samozřejmě zapotřebí vzít v úvahu tradice, na nichž středověká historiografie spočívala. Jinými slovy, cílem naší práce bylo zkoumání Froissartovy "historické dílny". Historiografické dílo Jeana Froissarta je přirozeně zasazeno do určité dobové diskuze o historických žánrech, vztazích mezi formou a pravdou, jíž by vyprávění dějinných událostí mělo být nositelkou, o způsobech, jakým se utváří autorita historického příběhu. Naše zkoumání Froissartových perspektiv a pohledů na psaní historie vychází z průniku tohoto dobového kontextu na jedné straně a individualitou autora na straně druhé. Od počátku jeho kariéry stály v centru kronikářova zájmu otázky nestrannosti a věrohodnosti vyprávění. Froissart proto vypracoval čím dál komplexnější systém referencí, jejichž... Keywords: Historiografie; Jean Froissart; Kroniky; 14. století; narativní konstrukce; vyprávění; historická pravda; formy autentifikace; referenční systém; Historiography; Jean Froissart; Chronicles; Fourteenth Century; Narrative Construction; Account; Historical Truth; Means of Authentification; System of References Available in a digital repository NRGL
Konstrukce historické reality v díle kronikáře Jeana Froissarta

The Construction of Historical Reality in Jean Froissart's Chronicles Jean Froissart, one of the most famous chroniclers of the Middle Ages, is generally recognized for the literary qualities of his ...

Soukupová, Věra; Nejedlý, Martin; Doudet, Estelle Cathrine; Croenen, Godfried
Univerzita Karlova, 2017

Francouzské Baskicko
Mrázová, Kateřina; Klinka, Tomáš; Jančík, Jiří
2017 - French
Keywords: Francouzské Baskicko; kultura; identita; French Basque Country; culture; identity Available in a digital repository NRGL
Francouzské Baskicko

Mrázová, Kateřina; Klinka, Tomáš; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Regionální jazyky ve francouzském vzdělávacím systému
Pokorná, Monika; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
2017 - French
Beginning section of this thesis named Regional languages in the French education system is focused on a terminology concerning regional languages. Further content is focused on the history of languages in France since the Roman campaign on Gaul territory and the latinization of this region until the democratization of regional languages towards regular French. An important role in French education system development was played by education laws that are thoroughtly discussed in text of this thesis. The current distribution of regional languages in France and teaching of these languages in French schools is described in the next part of the thesis. This part is primarily focused on the four regional languages: Basque, Breton, Catalan and Occitan. Laws that permited the education of regional languages in France and faciliated the foundation of institutions intended to support these regional languages are also covered within this section. The research of today's state of Occitan in everyday life of Nîmes residents is covered in final part of this thesis. Occitan was chosen as the representative model of regional language. For the research have been used questionnaires to find out that Occitan is still living even though it is only known by the elder generation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Diplomová práce s názvem Regionální jazyky ve francouzském vzdělávacím systému je v úvodní části zaměřena na terminologii týkající se regionálních jazyků. Dále se tato práce soustředí na historii jazyků na území dnešní Francie od období dobývání Galie Římany, přes latinizaci této oblasti, až po demokratizaci regionálních jazyků Francie ve vztahu k francouzštině. Důležitou roli ve vývoji francouzského vzdělávání hrály školské zákony, které jsou podrobně diskutovány v textu. V následující části práce je věnována pozornost především současnému rozmístění regionálních jazyků ve Francii a jejich výuce na francouzských školách. Důraz je kladen zejména na čtyři nejvýznamnější regionální jazyky: baskičtinu, bretonštinu, katalánštinu a okcitánštinu. V rámci popisu této problematiky jsou rozpracovány též zákony, které umožnily výuku regionálních jazyků na školách ve Francii a podpořily zakládání institucí podporujících tyto jazyky. Závěrečná část této práce je zaměřena na výzkum současného stavu okcitánského jazyka v každodenním životě obyvatel města Nîmes na jihu Francie. Tento jazyk byl vybrán jako modelový příklad regionálního jazyku. Pro výzkum byla vybrána metoda dotazníkového šetření, za pomoci které bylo zjištěno, že okcitánština je stále živý regionální jazyk, přestože je používán výhradně starší generací.... Keywords: regionální jazyky; francouzský vzdělávací systém; školství ve Francii; dialekty; školské zákony; okcitánština; regional languages; French education system; education in France; dialects; education laws; occitan language Available in a digital repository NRGL
Regionální jazyky ve francouzském vzdělávacím systému

Beginning section of this thesis named Regional languages in the French education system is focused on a terminology concerning regional languages. Further content is focused on the history of ...

Pokorná, Monika; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Pierre Corneille; Tragédie na základě historické souvislosti
Králová, Martina; Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine
2017 - French
Keywords: Pierre Corneille; Cinna; tragédie; historický kontext; komparace; spiknutí; morálka; Pierre Corneille; Cinna; tragedy; historical context; comparision; conspiracy; morality Available in a digital repository NRGL
Pierre Corneille; Tragédie na základě historické souvislosti

Králová, Martina; Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2017

Paříž-Praha : křížení surrealistických pohledů. Básnické zrození města
Ireland, Sophie; Pohorský, Aleš; Kyloušek, Petr; Berquin, François
2016 - French
TITLE : Paris-Prague : converging surrealist views. Poetical birth of town AUTHOR : Sophie Ireland DEPARTMENT : Literature,languages, theatre - Romance literature SUPERVISORS : Prof. Myriam Boucharenc - Doc. PhDr. Aleš Pohorský, Csc ABSTRACT : This work aims to study the intersection of urban poetry produced by trips to Paris and Prague of artists who have contributed to the foundation of surrealism and by publication of their works in both cities. The travels of artists from Paris and Prague in each city allow encounters revealing artistic affinities. They promote aesthetic links and poetic exchanges between the founding artists of surrealism in Paris and Prague. The treatment of each capital through poetic transcriptions of stays in a foreign city and through works that reveals the possibilities of adventure in a familiar ciy leads to a comparaison of realities from Paris and Prague. The study of works makes possible to distinguish subjects circulating from a text to another and to put in light a common semiotic through witch appear features of surrealist city. The revival desire of avant-garde artists underlies that exploration of the city and contributes to the development of a subversive image of the city. Poetry creates a disruption of representations and is an opposition to ordinaries... NÁZEV : Paříž-Praha : křížení surrealistických pohledů. Básnické zrození města KATEDRA (ÚSTAV) : Literatura, jazyky, divadlo - Romanské literatury ŠKOLITELE : Prof. Myriam Boucharenc - Doc. PhDr. Aleš Pohorský, Csc AUTOR : Sophie Ireland ABSTRAKT : Tato práce si stanovuje za cíl studovat křížení městské poetiky, jež nastávalo jak cestami umělců, kteří se podíleli na vzniku surrealismu, do Paříže a Prahy, tak vydáváním jejich děl v obou městech. Cesty Pražanů a Pařížanů do obou měst jsou příležitostí k setkávání a k utváření vzájemného uměleckého souznění. Umožňují estetické sbližování a navazují poetická pouta mezi zakladateli surrealismu v Paříži i v Praze. Zachycení každého z obou hlavních měst v poetických přepisech pobytů v cizím městě, jakož i v dílech odhalujících možná dobrodružství ve městě autorům důvěrně známém, přispívá k srovnání pařížské a pražské reality. Studium jejich děl umožňuje postihnout stěhování motivů z jednoho textu do druhého a odhalit společnou sémiotiku, jejímž prostřednictvím se vytvářejí charakteristiky surrealistického města. Objevování města je doprovázeno touhou avantgardních umělců po obnově a přispívá ke zpracování jeho subverzívního obrazu. Poezie převrací obvyklé představy a zároveň umožňuje zachytávat bohatství reálného světa. Surrealistická poetika, která takto odhaluje... Keywords: Surrealismus; městská poetika; umělecká souznění; Surrealism; urban poetry; artistic exchange Available in a digital repository NRGL
Paříž-Praha : křížení surrealistických pohledů. Básnické zrození města

TITLE : Paris-Prague : converging surrealist views. Poetical birth of town AUTHOR : Sophie Ireland DEPARTMENT : Literature,languages, theatre - Romance literature SUPERVISORS : Prof. Myriam Boucharenc ...

Ireland, Sophie; Pohorský, Aleš; Kyloušek, Petr; Berquin, François
Univerzita Karlova, 2016

noTitle
Tanguy, Semyon Vaclav Samuel; Goddard, Jean-Christophe; Sibertin-Blanc, Guillaume
2016 - French
: In this research, i am investigating the validity of a divide coined by Foucault, between two philosophers, Canguilhem and Merleau-Ponty, on the basis of their philosophical orientation. The first one belongs to the "philosophy of the concept", while the other represents the "philosophy of the subject", and those two traditions, says Foucault, are "radically heterogeneous". I believe that this divide doesn't take into account that both Merleau-Ponty and Canguilhem are intending to tackle such an opposition between concept and subject by going back, using an archeological methodology, to its root. They both find it in a faulty comprehension of what the body, and more generally what the concept of "life" is, in their contemporary episteme, as it is seen through the scope of quantity and measurability. Working their way down from epistemology to ontology, they'll undermine this very scope by showing how quality and value stem from life itself, without the need for any kind of reflexive subject to postulate them, and are core categories for its understanding. Their ontology, indirect as it is, as life can only express itself through its anthropological situation, shows that before the "concept" or before the "subject", exists the "living", the "being-in-the-world", from which they both originate.... Dans cette recherche, je me penche sur la validité d'une séparation amenée par Foucault entre deux philosophes, Canguilhem et Merleau-Ponty, sur la base de leur orientation philosophique. Le premier appartient à la « philosophie du concept », tandis que le second représente la « philosophie de la conscience », ces deux traditions étant, nous dit Foucault, « radicalement hétérogènes ». Je pense que cette séparation ne prend pas en compte le fait que tant Merleau-Ponty que Canguilhem entendent s'attaquer à une telle opposition entre sujet et concept en remontant, selon une méthodologie archéologique, à sa racine. Ils la trouvent tous deux dans une compréhension fautive de ce qu'est le corps, et plus largement, du concept de « vie », dans l'épistémè qui leur est contemporaine, qui la conçoit sous l'angle de la quantité et de la mensurabilité. En passant de l'épistémologie à l'ontologie, ils vont ébranler cette approche en montrant de quelle manière qualité et valeur proviennent de la vie elle-même, qu'elles sont des catégories essentielles à sa compréhension, et qu'elles ne nécessitent en aucune manière un sujet réflexif pour les postuler. Leur ontologie, indirecte parce que la vie ne peut s'exprimer qu'à travers sa situation anthropologique, montre qu'en amont tant du « sujet » que du « concept », il existe... Available in a digital repository NRGL
noTitle

: In this research, i am investigating the validity of a divide coined by Foucault, between two philosophers, Canguilhem and Merleau-Ponty, on the basis of their philosophical orientation. The first ...

Tanguy, Semyon Vaclav Samuel; Goddard, Jean-Christophe; Sibertin-Blanc, Guillaume
Univerzita Karlova, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases