Number of found documents: 554
Published from to

Židovská identita v období pozdního císařství a Výmarské republiky. Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho
Pekárková, Eliška; Lorenz, Torsten Horst; Spurný, Matěj
2018 - German
Jakob Steinhardt (1887 - 1968) has been ranked among the most significant German-Jewish artists of the 20th century. He became famous for his woodcuts depicting Jewish motives such as his Pessach-Haggada. He was also an important representative of the so-called Jewish Renaissance. The aim of this thesis is to present his persona in the context of German-Jewish history in the first three decades of the 20th century. The thesis tries to reconstruct his circle of artists and to analyse the Jewish constructions of identity. Methodologically, the thesis is based on the concept of cultural transfer; at the same time it also draws from historical analyses of social bonds and from the Visual Turn writings. The primary sources consist of individual pieces of visual arts, Steinhardts` guest books, his diaries, memoires of his wife and the then press. Key words: Judaism, Identity, Sionism, Jewish Renaissance, Expressionism, Jakob Steinhardt Jakob Steinhardt (1887-1968) se řadí mezi nejvýznamnější německo-židovské umělce 20. století. Proslavil se díky svým dřevorytům s židovskou tematikou jako např. Svou pesachovou Hagadou a byl významným představitelem tzv. židovské renesance. Cílem této práce je zasadit jeho osobnost do kontextu německo-židovských dějin v prvních třech dekádách 20. století. Práce se snaží o rekonstrukci jeho okruhu umělců analýzu židovských konstrukcí identity. Metodologicky práce vychází z konceptu kulturního transferu, opírá se rovněž o historickou analýzu sociálních vazeb a práce z oblasti tzv. Visual turn. Pramennou základnu tvoří výtvarná díla umělců, knihy hostů Jakoba Steinhardta, jeho deníky, vzpomínky Minni Steinhardt a dobový tisk. Klíčová slova: židovství, identita, sionismus, židovská renesance, expresionismus, Jakob Steinhardt Keywords: židovství|identita|sionismus|židovská renesance|expresionismus|Jakob Steinhardt; Judaism|Identity|Sionism|Jewish Renaissance|Expressionism|Jakob Steinhardt Available in a digital repository NRGL
Židovská identita v období pozdního císařství a Výmarské republiky. Jakob Steinhardt a okruh umělců kolem něho

Jakob Steinhardt (1887 - 1968) has been ranked among the most significant German-Jewish artists of the 20th century. He became famous for his woodcuts depicting Jewish motives such as his ...

Pekárková, Eliška; Lorenz, Torsten Horst; Spurný, Matěj
Univerzita Karlova, 2018

Všednost a výjimečnost v životě a v prožívání dětských protagonistů v povídkách Adalberta Stiftera Horský křišťál a Žula
Koťová, Markéta; Broukalová, Jindra; Haupenthal, Thomas Maria
2018 - German
The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granit. They were deliberately chosen, because in both stories children are the main protagonists. In these short stories there is always a boy and a girl, while the boy is always the one more experienced, and he protects the girl and brings her to safety. She follows him and obeys his instructions. Although the text contains many descriptions, it does not act statically because the heroes are on the run from danger, which gives the action dynamics. The text, the story, the language and the plot of the short stories as well as their common elements are analyzed. Furthermore, the theoretical concept, which is formulated in the preface to this collection, and whose major concepts are big and small, is confronted with the realization in these short stories. KEYWORDS Life, experience, ordinary, extraordinary, child, behaving, love, danger, nature, landscape, death Následující diplomová práce se zabývá analýzou dvou povídek Adalberta Stiftera z jeho sbírky Bunte Steine1 - Horský křišťál a Žula. Ty byly vybrány záměrně, protože v obou příbězích vystupují jako hlavní protagonisté děti. V těchto povídkách se vždy nachází chlapec a děvče, přičemž on je vždy ten zkušenější, dívku ochraňuje a přivede ji do bezpečí. Ona ho následuje a poslouchá jeho pokyny. Ačkoliv text obsahuje mnoho popisu, nepůsobí staticky, protože hrdinové jsou na útěku před nebezpečím, což ději propůjčuje dynamiku. Analyzován je vznik textu, děj, jazyk a téma povídek, jakož i jejich společné prvky. Dále je teoretický koncept, který je formulován v předmluvě k této sbírce a jehož hlavními pojmy jsou velký a malý, konfrontován s realizací v těchto povídkách. KLÍČOVÁ SLOVA život, prožívání, všednost, neobyčejnost, dítě, chování, láska, nebezpečí, příroda, krajina, smrt 1 volný překlad Pestré kameny (česky sbírka nikdy nevyšla) Keywords: Leben; Erleben; Alltägliches; Au¨erordentliches; Kind; Verhalten; Liebe; Gefahr; Natur; Landschaft; Life; experience; ordinary; extraordinary; child; behaving; love; danger; nature; landscape Available in a digital repository NRGL
Všednost a výjimečnost v životě a v prožívání dětských protagonistů v povídkách Adalberta Stiftera Horský křišťál a Žula

The following diploma thesis deals with the analysis of two short stories by Adalbert Stifter from his collection Colorful stones - Rock Crystal and Granit. They were deliberately chosen, because in ...

Koťová, Markéta; Broukalová, Jindra; Haupenthal, Thomas Maria
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Ghorbani Khaledi, Sare; Forster, Michael Neil; Baum, Manfred
2017 - German
I try to show that the individuality of God, the unlimited whole, as well as the created monad, the limitations of God, can be explained in the metaphysics of Leibniz by the fact that God, because of his quantitative unlimitedness, possesses all possible qualities and thus all his qualities are determined. On the other hand, the monads, because of their limitations, have a determined set of quantities. Therefore, it can be said that the complete determinateness of the created monads and God with regard to their qualities allows their distinction from all others, and the principle of the identity of the indistinguishable constituted their uniqueness. Key words: Individuality, possibility, absoluteness, component-whole relationship, unlimitedness, limitation, quality. Ich versuche darzustellen, dass die Individualität sowohl Gottes, das unbeschränkte Ganze, als auch der erschaffenen Monaden, der Beschränkungen Gottes, in der Metaphysik Leibniz' dadurch erklärbar ist, dass einerseits Gott wegen seiner quantitativen Unbeschränktheit alle möglichen Qualitäten besitzt und demnach alle seine Qualitäten bestimmt sind und andererseits die Monaden wegen ihrer Beschränktheit über eine vollständig bestimmte Teilemenge der Quantitäten verfügen. Daher kann gesagt werden, dass die vollständige Bestimmtheit der erschaffenen Monaden und Gottes hinsichtlich ihrer Qualitäten ihre jeweilige Unterscheidung von allen anderen ermöglicht und somit das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren ihre Einzigkeit konstituiert. Key words: Individualität, Möglichkeit, Absolutheit, Komponenten-Ganzes-Beziehung, Unbeschränktheit, Beschränktheit, Qualität. Available in a digital repository NRGL
noTitle

I try to show that the individuality of God, the unlimited whole, as well as the created monad, the limitations of God, can be explained in the metaphysics of Leibniz by the fact that God, because of ...

Ghorbani Khaledi, Sare; Forster, Michael Neil; Baum, Manfred
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Roidi, Yassir; Schnell, Alexander; Grohmann, Till
2017 - German
The subject of my thesis is the notion of subjectivity and its immediate relation to the concept of 'Eros' of Lévinas' early writings. The question of its inquiry is how the subject can liberate itself from its self-enclosure through an immanent introspection possible due to the Eros. Thus, reaching its emancipation through the love and erotic need common to all individual. Subjectivity, Eros, and fecundity, these are the keywords of the inquiry. It studies the theme of "visage érotique", i.e. the female 'face' par excellence, and the conceptual relation between paternity and childhood from the standpoint of the Levinasian notion of "fecundity". The inquiry also proposes an analysis of the female subject and leads a discussion on gender theory and Lévinas' bipartite conception of the Eros. Subjectivity, Eros, emancipation, love, fertility, partenity, female. . Die Thematik meiner Masterarbeit ist die tiefe Analyse und die ausführliche Studie der Subjektivität und ihrer direkten Beziehung mit dem Thema des Eros bei dem jungen Levinas, zu etablieren. Mein Schwerpunkt ist diese Verkapslung des Subjekts in sich selbst. und diese ständige Bewegung des Ich zu sich selbst, in Ende zu bringen. Dieses geschieht laut Levinas nur dank dem Eros. So kann das Subjekt seiner Freiheit erreichen dank dem Eros indem das Subjekt eine erotische Beziehungen mit dem anderen Liebespartner schließt. Subjektivität, Eros und Fruchtbarkeit bilden die Hauptthemen meiner gesamten Arbeit. Ich werde auch phänomenologische Themen berühren. Wie das erotische Antlitz, das im Sinne von Levinas das weibliche Antlitz par excellence bezeichnet. Die Beziehung Vater-Sohn wird ein Bestandteil innerhalb der Thematik der Fruchtbarkeit bilden. Ich werde auch die Thematik der Weiblichkeit immer im Sinne von Levinas detailliert bearbeiten. Subjektivität, Eros, Freiheit, Liebe, Fruchtbarkeit, Vaterschaft, Weiblichkeit Available in a digital repository NRGL
noTitle

The subject of my thesis is the notion of subjectivity and its immediate relation to the concept of 'Eros' of Lévinas' early writings. The question of its inquiry is how the subject can liberate ...

Roidi, Yassir; Schnell, Alexander; Grohmann, Till
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Arriola, Jonathan; Zapero, David; Sepp, Hans Rainer
2017 - German
In this Master's thesis, I propose to first investigate the existence of this autonomy of reason, which Cassirer postulates as a differentia specifica of enlightenment against other epochs, and which articulates this entire flow. Secondly, the critique of Cassirer's work and its truth content will be examined more closely. In order to make this project feasible, I will focus, among others, on Jonathan Israel's depiction of Enlightenment, and his idea, according to which two irreconcilable explanations have been given, is a concept which Cassirer himself was altogether alien to. Cassirer, Enlightenment, Reason, Autonomy, Jonathan Israel. In dieser Masterarbeit schlage ich vor, zunächst zu erforschen, worin diese Autonomie der Vernunft besteht, welche Cassirer als differentia specifica der Aufklärung gegenüber anderen Epochen postuliert und welche diese ganze Strömung artikuliert. Zweitens soll die Kritik am Werk Cassirers und ihr Wahrheitsgehalt genauer geprüft werden. Um dieses Projekt durchführbar zu machen, werde ich mich, unter anderen, insbesondere auf Jonathan Israels Darstellung der Aufklärung konzentrieren und seine Idee, der zufolge es zwei unversöhnliche Aufklärungen gegeben habe, eine Konzeption, welche Cassirer selbst gänzlich fremd war. Cassirer, Aufklärung, Vernunft, Autonomie, Jonathan Israel. Available in a digital repository NRGL
noTitle

In this Master's thesis, I propose to first investigate the existence of this autonomy of reason, which Cassirer postulates as a differentia specifica of enlightenment against other epochs, and which ...

Arriola, Jonathan; Zapero, David; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Palacios Bustamante, Oscar; Gabriel, Markus; Sepp, Hans Rainer
2017 - German
The main thesis of this work is that Alain Badiou as well as Klaus Held think of the political as the connection of early separated worlds. This thesis is sustained through a comparison between Held's phenomenology of political world and Badiou's mathematical onto-logy. Crucial in this comparison is the difference between the points of departure of these investigations, where the limits and the present of phenomenology and "realist" Ontologies can be a subject of reflection. Key words: Alain Badiou, Klaus Held, political phenomenology, mathematical Ontology, event, subjectivity Die Hauptthese der vorliegenden Masterarbeit ist, dass sowohl Alain Badiou als auch Klaus Held unter dem Politischen die Verbindung von früher getrennten Welten verstehen. Diese These wird durch den Vergleich zwischen der Phänomenologie der politischen Welt von Klaus Held und der mathematischen Onto-logie von Alain Badiou gezeigt. Entscheidend ist aber der Unterschied zwischen den entsprechenden Ausgangspunkten beider Untersuchungen, wobei die Grenzen und die Gegenwart der Phänomenologie und den "realistischen" Ontologien zu überlegen sind. Key Words: Alain Badiou, Klaus Held, politische Phänomenologie, mathematische Ontologie, Ereignis, Subjektivität Available in a digital repository NRGL
noTitle

The main thesis of this work is that Alain Badiou as well as Klaus Held think of the political as the connection of early separated worlds. This thesis is sustained through a comparison between Held's ...

Palacios Bustamante, Oscar; Gabriel, Markus; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Sistiaga, Sergey; Novák, Aleš; Sepp, Hans Rainer; Theis, Robert
2017 - German
The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought. The aim of this thesis is to probe the alleged grounds of post-metaphysical thought in order to unearth its foundations. This genetic-systematic inquiry thus not only aims to scrutinize possible interpretations of the judgment the tribunal of reason is said to have passed on itself qua reason, but, more importantly, to revise the very judgment itself and to question the legitimacy of the tribunal. Apart from the fact that self-administered justice rarely results in convictions, the process seems ill-conceived from the start. The thesis sets in with an analysis of Quentin Meillassoux's recent invigorating and highly original re- discovery of post-metaphysical thought's unreason and a close reading of Kant's relevant pre- critical and critical works: while judgment was indeed passed in the name of "pure reason", it was not passed on reason itself but merely on its "logical" use. Only reason's usus logicus, not its usus realis were indicted by reason. In other words, the judgment has been misunderstood. The reason for this misunderstanding is located in Kant's philosophical presuppositions, which thus emerge as the very unreason of post-metaphysical thought. Since such unreason cannot... Deutsch Das Prinzip vom Grund bei Kant und Meillassoux. Über die Anfangs- und Ungründe des post- metaphysischen Denkens Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Anfangsgründe des post-metaphysischen Denkens ausfindig zu machen, um sie so gleichsam im Zuge einer genetisch-systematischen Untersuchung als Ungründe kenntlich zu machen. Ihr geht es also nicht nur bloß um eine Auslegung des Urteils, welches das "Tribunal der Vernunft" vermeintlich über sich selbst als Vernunft gesprochen hat, sondern um eine Revision des Urteils selbst sowie um die Frage der Rechtmäßigkeit des Gerichtshofes als solchem. Zumal Selbstjustiz selten in Selbstverurteilung resultiert, haftet diesem Vorgang ohnehin etwas Merkwürdiges an. In der Tat wird sich - ausgehend von einer Analyse der Arbeit Quentin Meillassoux', in welcher die Spuren der Ungründe des nach-metaphysischen Denkens zuletzt in ungekannter Qualität und Frische gefunden wurden sowie der textnahen Suche nach selbigen v. a. in Kants frühen und mittleren Werken - zeigen, dass dieser verhängnisvolle Urteilsspruch zwar im Namen der "reinen Vernunft" erging, jedoch nicht von der Vernunft als solcher verkündet wurde, sondern von dieser in ihrem lediglich "logischen" Gebrauch. Der usus logicus, nie aber der usus realis der Vernunft, war es, der auf der Anklagebank saß, verklagt vom... Available in a digital repository NRGL
noTitle

The Principle of Sufficient Reason in Kant and Meillassoux: On the Reason and Unreason of Post-metaphysical Thought. The aim of this thesis is to probe the alleged grounds of post-metaphysical thought ...

Sistiaga, Sergey; Novák, Aleš; Sepp, Hans Rainer; Theis, Robert
Univerzita Karlova, 2017

Dívčí román. Otázka sexuální orientace v literatuře pro dívky. Na příkladu románu Dívky z Marsu od Tamary Bachové a Kamenná tvář od Karen S. Fesselové
Semerádová, Lucie; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Mädchenliteratur; Tamara Bach; "Marsmädchen"; Karen S. Fessel; "Steingesicht"; Romananalyse; sexuelle Orientierung; Novel for girls; Tamara Bach; "Marsmädchen"; Karen S Fessel; "Steingesicht"; Analysis of the novels; sexual orientation Available in a digital repository NRGL
Dívčí román. Otázka sexuální orientace v literatuře pro dívky. Na příkladu románu Dívky z Marsu od Tamary Bachové a Kamenná tvář od Karen S. Fesselové

Semerádová, Lucie; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Specifika výuky němčiny jako druhého jazyka v jazykově heterogenních třídách v Německu
Švédová, Zdeňka; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2017 - German
Keywords: Výuka němčiny jako druhého jazyka; výuka němčiny jako cizího jazyka; přípravné třídy; migrace; mnohojazyčnost; případová studie; interkulturní kompetence; diferenciace; Teaching German as the second language; teaching German as a foreign language; preparatory classes; migration; multilingualismus; case study; intercultural competence; differentiation Available in a digital repository NRGL
Specifika výuky němčiny jako druhého jazyka v jazykově heterogenních třídách v Německu

Švédová, Zdeňka; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Textovost politického obsahu v díle Georga Büchnera
Linerová, Karolina; Lobenstein-Reichmann, Anja; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: textová lingvistika; druhy textu; textovost; kritéria textovosti; politický obsah; Georg Büchner; Posel hesenského venkova; Dantonova smrt; text linguistics; text type; textuality; the seven standards of textuality; political content; Georg Büchner; The Hessian Courrier; Danton's Death Available in a digital repository NRGL
Textovost politického obsahu v díle Georga Büchnera

Linerová, Karolina; Lobenstein-Reichmann, Anja; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases