Number of found documents: 5970
Published from to

Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha
Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
2018 - Slovak
Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej jamy ako bol realizovaný. V druhej časti prebieha návrh nového riešenie. Na záver sú tieto dve varianty porovnané.The aim of this thesis is to compare a proposal of securing the excavation pit proposed for the construction of WWTP (Wastewater treatment plant) - New waterline, with an alternative proposal, which will be processed in this thesis. In the beginning, the proposal of securing the excavation pit is introduced, in a way it was implemented. In the second part, there is the proposal of a new solution. In conclusion, these two options are compared. Keywords: Geotechnika,geológia,zaistenie stavebnej jamy,paženie,stavebná jama,porovnanie návrhov,podzemná stena,pilótová stena,ČOV; Geotechnics,geology,securing of the construction pit,retaining structure,construction pit,comparison of proposal,underground wall,pilot wall,WWTP Available in digital repository of ČVUT.
Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha

Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený ...

Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu
Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
2018 - Slovak
V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca schopnosť bentonitu, je nutné preskúmať okrem iného aj zmenu jeho vlastností vplyvom tepla, nakoľko pri rozklade rádionuklidov vzniká teplo, ktoré môže ovplyvniť účinnosť tesniacej bariéry. Preto sa táto práca zaoberá zmenou vybraných geotechnických vlastností bentonitu vplyvom tepla. V práci sa skúma vplyv teploty na hodnoty konzistenčných medzí a swell indexu. Ďalej sleduje vplyv teploty na vybrané geotechnické vlastnosti vzoriek bentonitu počas zaťažovacieho testu v oedometroch umiestnených v tepelnom laboratóriu pri 60C a v laboratóriu pri 20C. V priepustomeroch zisťuje bobtnací tlak a hydraulickú vodivosť rôzne zhutnených vzoriek. Z výsledkov vyplýva, že teplo ovplyvňuje vlastnosti bentonitu. Najvýraznejší vplyv tepla bol zistený na medzu tekutosti, ktorá bola na meranej vzorke bentonitu vystavenej pôsobeniu tepla minimálne o 20 percentných bodov nižšia. Hodnoty Swell indexu boli tiež výrazne nižšie na zaťaženej vzorke. Vplyv tepla na bobtnací tlak nebol dostatočne preukázaný, aj keď sa javí, že vplyvom tepla sa znižuje.In the future, a deep repository of radioactive waste is planned in the Czech Republic. As a material to be used for sealing the sealing barrier, a bentonite was selected in the SURAO design. To guarantee the sealing capacity of bentonite, it is necessary to examine, among other things, the change in its properties due to heat, since the decomposition of the radionuclides results in heat that may affect the effectiveness of the sealing barrier. Therefore, this work deals with the change of selected geotechnical properties of bentonite due to heat. In the research section, it examines the effect of temperature on the consistency and swell index values. It further monitors the effect of temperature on the selected geotechnical properties of bentonite samples during the load test in oedometers located in the thermal laboratory at 60C and in the laboratory at 20C . It detects the swelling pressure and the hydraulic conductivity of the various compacted samples in the special device. The results show that heat affects the properties of bentonite. The most striking effect of heat was found on the liquid rate that was lower by at least 20C percentage points on the measured bentonite exposed to heat. Swell index values were also significantly lower on the loaded sample. The influence of heat on the swelling pressure has not been sufficiently demonstrated, although it appears that the influence of heat reduces the swelling pressure. Keywords: bentonit,bobtnací tlak,hydraulická vodivosť,teplo,hlbinné úložisko; bentonite,swelling pressure,hydraulic conductivity,heat,deep geological repository Available in digital repository of ČVUT.
Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu

V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa ...

Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
2018 - Slovak
Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov Škoda a.s. a novo vzniknutej križovatky na triede Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, okolo ktorej sa sústreďuje. Snahou bolo vytvoriť nielen nádraží ale multifunkčný objekt, ktorý bude predstavovať hlavný komunikačný uzol s ľahkou možnosťou prestupu na všetky druhy dopravy a zároveň poskytne cestujúcim nadštandardné služby. Idea nadväzuje na celkový koncept územia - vytváranie stavieb s rozsiahlym prvým, prípadne druhým, nadzemným podlažím, ktoré obsahuje vybavenosť pre verejnosť. Prstencový tvar budovy evokuje sústredenie okolo najdôležitejšieho bodu - dopravy, pre ktorú je koncipovaná. Orientácia objektu umožňuje výhľad na najdôležitejšie časti okolia - autobusové stanovištia, centrum a park. Rozdelenie fasády odpovedá rozdeleniu na verejnú a neverejnú časť.The diploma thesis deals with the design of a bus and train station in Mladá Boleslav city. Main idea is based on a conceptual urban design of an area usage. The selected area is situated right next to the intersection on Ludvíka Kalma a Volkhard Köhler boulevard. The aim of this project is to design a station suitable for simple transfers within all transportation types and offers quality services to passengers. The idea originates from a main concept of the current area urbanism - to create buildings with large first and second floor that provide customer services. The annulus shape of the building evocates that it is concentrated around its main point - transportation for which it is designed. The orientation of the building enables views at the most important parts of the surroundings - bus stands, city center and park. Facade divides the building into public and non-public part. Keywords: nádraží,vlak,autobus,nástupiště,stanice; station,terminal,bus,train,platform Available in digital repository of ČVUT.
Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav

Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v ...

Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi
Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
2018 - Slovak
Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných požiadaviek na zásobovanie a zálohovanie vzhľadom na platné technické predpisy. Pre každý variant modelu napájania je vytvorená kvalitatívna aj kvantitatívna (probability analysis a simulácia Monte Carlo) analýza.The master thesis deals with reliability assessment of power supply of technical equipment in the road tunnels. Four variants of power supply are analyzed. One variant is modeled on based on essential requirements for power supply and back-up in accordance with applicable technical regulations. A qualitative and quantitative analysis (probability analysis and Monte Carlo Simulation) is created for each variant of power supply. Keywords: tunel,pozemné komunikácie,RAMS,zásobovanie elektrickou energiou,analýza stromu porúch,simulácia Monte Carlo,analýza spolahlivosti; tunnel,road communications,RAMS,power supply,fault tree analysis,Monte Carlo simulation,reliability analysis Available in digital repository of ČVUT.
Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi

Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna ...

Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel
Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese vysporiadania nezhodných výrobkov v danej Spoločnosti, a zároveň ich analýzu a vyhodnotenie. Na tomto základe, je vypracovaná koncepcia pre integráciu dát o nezhodných výrobkoch z prevádzky a výroby pohonných jednotiek. Koncepcia je v závere práce expertne validovaná, a vďaka tomu konceptuálny model, navrhnutý v tejto práci, poskytuje možnosti pre budovanie systému pre zber a vyhodnotenie dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech.The objective of this thesis is to identify the limits of data collection based on data analyses in GE Aviation Czech to improve current system for data collection about discrepancies pertaining the company products. The thesis contains a description of non-conformity product, data collection as well as their analysis and evaluation. Based on this, the thesis proposes a concept of data integration about non-conformity products regarding aircraft power plant production and operation data. The concept is validated by subject matter experts and owing to that it can provide opportunities for building a system for collecting and evaluating data about non-conformity products in GE Aviation Czech. Keywords: nezhodný výrobok,nezhoda,životnosť,bezpečnosť,obava o bezpečnosť,spoľahlivosť,motor,ontológia,dátové modelovaninezhodný výrobok,dátové modelovanie; non-conformity product,lifetime,safety,safety concern,reliability,engine,ontology,data modelinnon-conformity product,data modeling,nonconformity Available in digital repository of ČVUT.
Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel

Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis ...

Lališ Andrej; Harsányiová Bianka; Sekerešová Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Integrovaný dopravní systém Tatry
Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na súčasný stav verejnej dopravy v regióne a vo všeobecnosti navrhuje možný integrovaný dopravný systém s popísaním jednotlivých prvkov pri tvorbe IDS. Práca sa zaoberá návrhom nového linkového vedenia v oblasti a podrobnejšie popisuje organizačné opatrenia daného IDS. V práci je taktiež spracovaný aj návrh vzorového prestupného uzlu v Tatranskej Lomnici.The aim of the diploma thesis is to create a general concept of the possibility of introducing an integrated transport system in the Tatra´s region in order to make public transport more efficient and attractive. The diploma thesis draws attention to the current state of public transport in the region and in general suggests a possible integrated transport system with a description of individual elements in IDS creation. The work deals with the design of a new line management in the area and details the organizational measures of the IDS. The work is also processed in the design of a model transfer node in Tatranská Lomnica. Keywords: región Tatry,verejná hromadná doprava,integrovaný dopravný systém,prestupný uzol; Tatry region,public transport,integrated transport system,transfer node Available in digital repository of ČVUT.
Integrovaný dopravní systém Tatry

Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. ...

Chmela Petr; Matta Lukáš; Andelek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti
Lališ Andrej; Červená Veronika; Stojić Slobodan
2018 - Slovak
Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ktoré sú následne analyzované s ohľadom na nákladovosť spôsobených dôsledkov a investičnú nákladovosť na zavedenie príslušných bezpečnostných opatrení. Na záver je navrhnutá metóda, akou by sa malo postupovať v prípade uvažovania o investíciách do bezpečnosti v rámci leteckej spoločnosti.The aim of this Diploma Thesis is to propose a method for safety investments justification. The thesis focuses on a selection of safety events from an aerodrome environment which are subsequently analysed with regard to their costs resulting from events´ consequences. There are also calculated costs of possible safety measures applicable to each event. At the end of this Thesis is stated a method which should be followed in case of investments decision making within an organization. Keywords: systém řízení bezpečnosti,bezpečnostní událost,náklady,investice; Safety Management System,Safety Events,Costs,Investments Available in digital repository of ČVUT.
Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti

Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ...

Lališ Andrej; Červená Veronika; Stojić Slobodan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zvolen - Bariny
Mužík Jan; Hrčka Miroslav; Cach Jan
2018 - Slovak
Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského úradu vo Zvolene, ktorý sem chcel umiestniť plochy poskytujúce športovo-relaxačné využitie (plaváreň a kúpalisko) a súčasne zakomponovať lokálne biocentrum Bariny. Tento významný priestor je potrebné skombinovať s výstavbou, ktorá vhodne doplní územie a bude prínosom pre mesto Zvolen. Pri jednom polyfunkčnom bloku sa samotný urbanistický návrh overoval architektonickou štúdiou. Navrhované územie je riešené so širokým portfóliom verejných priestranstiev, aby si v ňom každý našiel svoje miesto. Urbanisticky bolo prostredie navrhnuté s rešpektom k okoliu a jeho jednotlivým prvkom. Hlavnými prednosťami návrhu je použitie najnovších princípov urbanizmu. Medzi tie patrí preferovanie pešej chôdze a múdrej dopravy, viacúčelové využitie, rôznorodosť jednotlivých zón a pestrá ponuka verejných priestranstiev. Celkovo tak vznikne nová štvrť, ktorá spĺňa všetky kritéria na to, aby obyvatelia dosahovali najvyššiu požadovanú kvalitu života.The task was to create an urban study of a new district in a chosen area. The project is located in the area named Bariny in Zvolen. This proposal was based on the requirements and with the help of the town hall in Zvolen, which wanted to place the areas providing sport-relaxation use (indoor and outdoor swimming pooll). Besides these, there was a request for the integration of the local biocentre Bariny. This important space is combined with the buildings that will suitably complement the area. In one- multifunctional block, the urban design was verified by an architectural study. The zone itself is designed with a wide portfolio of public spaces, so everyone can find their place. Urbanistically, the environment has been designed with respect to the environment and its individual elements. The main advantages of the design are the use of the latest urbanism principles. These include walking and using smart transportation, multipurpose use, the diversity of individual zones and the wide range of public spaces. Overall will be created a new neighborhood, that meets all the criteria for the highest quality of life required for residents. Keywords: územná štúdia,Zvolen,Bariny,urbanizmus,biocentrum,štvrť; urban study,Zvolen,Bariny,new urbanism,biocentre,district Available in digital repository of ČVUT.
Zvolen - Bariny

Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského ...

Mužík Jan; Hrčka Miroslav; Cach Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Smíchov Jih
Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
2018 - Slovak
Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v časti medzi novým vyústením Ul. strakonickej z tunela a mólom. Práca obsahuje riešenie parteru, architektonickú štúdiu obytného bloku a riešenie špecifických zadaní z oblasti technickej infraštruktúry, dopravy a zelene. Tento projekt vychádza z predpokladu, že hlavná komunikácia Strakonická bude z časti schovaná v tuneli, čím sa danom úseku sprístupní nábrežie. Dochádza k zastavaniu predovšetkým obytnými budovami vo veľmi dobre dopravne obslúženej lokalite pražského smíchova. Hlavnými osami sú priehľady na Vyšehrad a letohrádok, pričom návrh rešpektuje typológiu blokovej zástavby územia. Dôraz je kladený na množstvo rôznorodých verejných priestranstiev a ich pešie prepojenie lokalitou.The content of the thesis is the urban study of Smíchov area in Prague, namely the area of the riverbank below Smíchov train station to the distillery. The aim of the diploma thesis is a more detailed solution of the mentioned area between the new outbreak Strakonicka street from the tunnel and the moles. The work includes a parter solution, an architectural study of a residential block and the solution of specific assignments in the area of technical infrastructure, transport and green. This project is based on the assumption that the main Strakonicka street will be partly hidden in the tunnel, allowing the part of riverbank be accessible. Buildings are being built mainly in residential areas in a very well-served locality of Smichov. The main axes are the views of Vysehrad and Summer Palace, while the design respects the typology of the block building of the area. Emphasis is placed on a wide variety of public spaces and their peer-to-peer connection. Keywords: Smíchov,priehľady,námestia,parter; Smichov,axes,plaza,public space Available at various departments of the ČVUT.
Smíchov Jih

Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie ...

Durdík Petr; Šagátová Martina; Hořejší Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie
Bejbl Jan; Gavenda Matúš; Kvaššay Miroslav
2018 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej energie z verejnej siete a zo zdieľanej siete združených fotovoltických panelov umiestnených na rodinných domoch. V praktickej časti navrhuje model obce ktorý spája solárne systémy rodinných domov sakumuláciou energie a bioplynovou stanicou. Prostredníctvom plánovania a ekonomického hodnotenia metódou NPV hodnotí navrhnutú investíciu z viacerých pohľadov. Prínosom práce je okrem navrhnutia modelu energeticky sebestačnej obce, získanie nového pohľadu na smerovanie energetiky v koncepcii Smart City. A to aj napriek zatiaľ nepriaznivým výsledkom ekonomického hodnotenia.The diploma thesis deals with the issue of renewable energy sources and their imple- mentation in the field of regional development, with a view to sustainable develop- ment. The aim of the thesis is to compare the prices of electricity from the public net- work and the shared network of photovoltaic panels installed in family houses. In the practical part, it suggests a model of a municipality connecting Solar Systems of family houses with Energy Storage and the Biogas Station. Through planning and economic evaluation, using NPV method evaluates the proposed investment from multiple per- spectives. In addition to designing the model of an energetically self-sufficient munic- ipality, the benefit of the work is to gain a new perspective on the direction of energy in the Smart City concept, despite the unfavorable results of the economic assess- ment. Keywords: Solárna energia,Fotovoltaika,Úschova energie,Zdieľaná energia,Bioplynová stanica,Smart Grid,Smart City,Regionálny rozvoj,Plánovanie; Solar energy,Photovoltaic,Energy storage,Shared energy,Biogas Station,Smart Grid,Smart City,Regional Development,Planing Available in digital repository of ČVUT.
Zdieľaná energia zo solárných systémov rodinných domov - investičné rozhodovanie

Diplomová práca sa zaoberá problematikou obnoviteľných zdrojov energie, a ich implementácie do oblasti regionálneho rozvoja, sohľadom na udržateľný rozvoj. Cieľom práce je porovnanie cien elektrickej ...

Bejbl Jan; Gavenda Matúš; Kvaššay Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases