Number of found documents: 5439
Published from to

Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia
Goduľová, Lenka; Kopa, Miloš; Branda, Martin
2018 - Slovak
Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This work deals with the problem of bilevel tasks. First, it recalls the basic knowledge of mean-risk models, risk measure in singlelevel problems, and second degree stochastic dominance. Then it presents basic knowledge of bilevel tasks. bilevel problems have several advantages over singlelevel. In one process, it is possible to analyze two different or even conflicting situations. The bilevel role can better capture the relationship between the two objects. The main focus of the thesis is the formulation of various bilevel tasks and their reformulation into the simplest form. The numerical part deals with four types of formulated bilevel problems at selected risk measures. Keywords: Bilevel problems, Second degree stochastic dominance, Risk measures 1 Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem dvouúrovňových úloh. Nejprve připomíná základ- né poznatky o mean-risk modelech, mírách rizika v jednoúrovňových problémech a stochastické dominanci druhého řádu. Následně představuje základní poznatky o dvou-úrovňových úlohách. Dvouúrovňové problémy mají několik výhod oproti jednoúrovňové. V jednom procesu je možné analyzovat dvě různé nebo dokonce i konfliktní situace. Dvouúrovňová úloha ví lépe podchytit vzájemný vztah mezi dvěma objekty. Hlavním těžištěm práce je formulace různých dvouúrovňových úloh a jejich přepis do nejjednoduššího tvaru. V numerické části jsou řešeny čtyři typy formulovaných dvojúrových problémů na vybraných mírach rizik. Klíčová slova: Dvouúrovňové problémy, Stochastická dominance druhého řádu, Míry rizika 1 Keywords: Dvouúrovňové problémy; Stochastická dominance druhého řádu; Míry rizika; Bilevel problems; Second degree stochastic dominance; Risk measures Available in a digital repository NRGL
Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia

Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, ...

Goduľová, Lenka; Kopa, Miloš; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Ekonometrické modelování a předpovídání spotových cen zemního plynu
Kubišová, Barbora; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
2018 - Slovak
The thesis deals with modeling and forecasting of natural gas spot prices, con- sumption of natural gas and average daily temperature. We assume that these three variables are influenced by each other, because as temperature decreases, consumption increases, which in turn increases the price with the increasing de- mand. Therefore, we propose to model these variables by vector autoregression. We compare this model with one-dimensional models where for each one we build a model from the ARMA-GARCH class. Models are estimated using historic va- lues and then designed models are used to simulate scenarios. Analysis of scenarios provides information to gas supply companies estimates of portfolio consumption and financial flows related to the purchase concerning natural gas. 1 Práce se věnuje problematice modelování a předpovídání spotové ceny zemního plynu, jeho spotřeby a průměrné denní teploty. O těchto třech veličinách před- pokládáme, že jsou navzájem ovlivňovány, protože se snižující se teplotou roste spotřeba, čímž následně se zvyšující se poptávkou roste cena. Proto v práci na- vrhujeme modelovat tyto proměnné pomocí vektorové autoregrese. Tento mo- del porovnáváme s jednorozměrnými modely, kde pro každou řadu sestavujeme model z třídy ARMA-GARCH. Modely odhadujeme na historických hodnotách a následně tyto navržené modely použijeme na simulaci scénářů vývoje. Právě analýza scénářů poskytuje společnostem dodávajících plyn informace o odhadu spotřeby portfolia a finančních tocích souvisejících s nákupem zemního plynu. 1 Keywords: VARX; BEKK; ARMA; GARCH; zemný plyn; VARX; BEKK; ARMA; GARCH; natural gas Available in a digital repository NRGL
Ekonometrické modelování a předpovídání spotových cen zemního plynu

The thesis deals with modeling and forecasting of natural gas spot prices, con- sumption of natural gas and average daily temperature. We assume that these three variables are influenced by each ...

Kubišová, Barbora; Hendrych, Radek; Hudecová, Šárka
Univerzita Karlova, 2018

Chyba predikce pro smíšené modely
Šlampiak, Tomáš; Komárek, Arnošt; Hlávka, Zdeněk
2018 - Slovak
A Linear mixed-effects model (LME) is one of the possible tools for longitudinal or group--dependent data. This thesis deals with evaluating of prediction error in LME. Firstly, it is derived the mean square error of prediction (MSEP) by direct calculation. Then the covariance penalty method and crossvalidation is presented for evaluation of MSEP in LME. Further, it is shown how Akaike information criterion (AIC) can be used in mixed-effects models. Because of the model's properties two types of AIC are distinguished - marginal and conditional one. Subsequently, the procedures of AIC's calculation and its basic asymptotic properties are described. Finally, the thesis contains simulation study of behaviour of marginal and conditional AIC with the goal to choose the right variance structure of random effects. It turns out that the marginal criterion tends to select models with smaller number of random effects than conditional criterion. Lineární smíšený model je jeden z možných nástrojů při hledání vhodných modelů pro longitudinální nebo skupinově závislá data. Práce ze zaobírá vyhodnocováním jeho predikční chyby. Uvádí nejprve výpočet střední čtvercové chyby predikce pomocí přímého výpočtu. Potom je v práci popsána metoda penalizace kovariancí a krosvalidace. Dále je ukázáno, jak se dá použít Akaikovo informační kritérium v lineárním smíšeném modelu. Kvůli vlastnostem modelu jsou rozlišovány dva typy, marginální a podmíněné. Následně jsou popsané postupy jejich výpočtu a základní (asymptotické) vlastnosti. Nakonec práce obsahuje simulační studii, která sleduje chování marginálního a pod- míněného kritéria při výběru správné varianční struktury náhodných efektů. Ukazuje se, že marginální kritérium má tendenci vybírat modely s nižším počtem náhodných efektů a podmíněné kritérium naopak upřednostňuje vyšší počet náhodných efektů. Keywords: smíšený model; chyba predikce; AIC; mixed-effects model; prediction error; AIC Available in a digital repository NRGL
Chyba predikce pro smíšené modely

A Linear mixed-effects model (LME) is one of the possible tools for longitudinal or group--dependent data. This thesis deals with evaluating of prediction error in LME. Firstly, it is derived the mean ...

Šlampiak, Tomáš; Komárek, Arnošt; Hlávka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2018

Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
Berdák, Vladimír; Mazurová, Lucie; Branda, Martin
2018 - Slovak
The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and longevity risk. We choose standard deviation (σ), value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) at different confidence levels for target risk measures. Hoeffding decomposition is used to split the overall loss. Then Euler allocation principle will show the distribution of individual risks for different entry ages. Práce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a riziko dlouhověkosti. Jako sledované míry rizika jsou zvoleny směrodatná odchylka (σ), hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES) na různých hladinách spolehli- vosti. Na rozklad celkové ztráty je použita Hoeffdingova dekompozice. Následně je aplikována Eulerova alokační metoda, která odhaluje, jaká zastoupení mají v tomto pojištění jednotlivá rizika pro různé vstupní věky. Available in a digital repository NRGL
Kvantifikace rizika v pojištění důchodu

The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are ...

Berdák, Vladimír; Mazurová, Lucie; Branda, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Spojité modely trhu se stochastickou volatilitou
Petrovič, Martin; Maslowski, Bohdan; Hlubinka, Daniel
2018 - Slovak
Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is given as a transform of the fractional Brownian motion (fBm) and studied its No-Arbitrage and completeness properties under va- rious assumptions. We investigate the possibility of generalization of their results from fBm to a wider class of Hermite processes. We have reworked and completed the proofs of the propositions in the cited article. Under the assumption of indepen- dence of the stock price and volatility driving processes the model is arbitrage-free. However, apart from a case of a special relation between the drift and the volatility, the model is proved to be incomplete. Under a different assumption that there is only one source of randomness in the model and the volatility driving process is bounded, the model is arbitrage-free and complete. All the above results apply to any Hermite process driving the volatility. 1 Vilela Mendes a kol. (2015) na základe zistenia, že volatilita výnosov akcií vykazuje dlhú pamäť, navrhujú spojitý trhový model so stochastickou volatilitou, ktorá je daná ako transformácia frakcionálneho Brownovho pohybu (fBm), a za rôznych podmienok skúmajú, či pripúšťa arbitráž a je úplný. Nás zaujíma, či ich závery možno z fBm zovšeobecniť na širšiu triedu hermitovských procesov. Prepracovali a doplnili sme dôkazy tvrdení z citovaného článku. Za predpokladu nezávislosti riadiacich procesov ceny a volatility model nepripúšťa arbitráž, avšak okrem prípadu špeciálneho vzťahu medzi driftom a volatilitou sme dokázali, že nie je úplný. Za iných predpokladov, keď v modeli je len jeden zdroj šumu a proces riadiaci volatilitu ohraničíme, model nepripúšťa arbitráž a je úplný. Všetky tieto výsledky ostávajú v platnosti, ak volatilitu riadi ľubovoľný hermitovský proces. 1 Keywords: Stochastická volatilita; frakcionálny Brownov pohyb; fundamentálne vety oceňovania; hermitovské procesy; ekvivalentná martingalová miera (EMM); Stochastic volatility; fractional Brownian motion; fundamental theorems of asset pricing; Hermite processes; equivalent martingale measure (EMM) Available in a digital repository NRGL
Spojité modely trhu se stochastickou volatilitou

Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is ...

Petrovič, Martin; Maslowski, Bohdan; Hlubinka, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Celospolečensky tolerované drogy u mládeže - sociální a společenské dopady
Sláma, Michal; Nová, Monika; Kaňák, Jan
2018 - Slovak
SLÁMA, Michal. Total Socio-tolerant Drugs in the Youth - Social and Societal Implications. [Thesis] / Michal Sláma - Prague: Charles University, Hussite Theological Faculty, Department of Psychosocial science and Ethics. 2018. p. 129. Advisor of thesis: PhDr. Monika Nová, Ph.D. - Degree of professional qualification: Magister. - Praha: HTF, 2018. 128 p. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The topic of the diploma thesis is all-society tolerated drugs an their impact on youth - social and societal implications. In the theoretical basis of the thesis, we focus on the definition of the concepts of the all-society tolerated drugs and its division, the use of drugs, the emergence of addictionc and the treatment of an addiction. We identify the concept of the socio-economic and social impacts of drug use among youth, as a consequence of their consequences for the somatic health and the social environment of man. The implications and consequences of the use of all-human drugs in youth are also addressed in the empirical part of the thesis. In order to meet the objectives and tasks of the research, the quantitative research method is used in the practical part of the thesis, using the information obtained from anonymous respondents who were young people within a defined... SLÁMA, Michal: Celospoločensky tolerované drogy u mládeže - sociálne a spoločenské dopady. [Diplomová práca] / Michal Sláma - Praha: Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky. 2018. - Školiteľ: PhDr. Monika Nová, Ph.D. - Stupeň odbornej kvalifikácie:Magister. - Praha: HTF, 2018. 128. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Témou diplomovej práce sú celospoločensky tolerované drogy u mládeže - sociálne a spoločenské dopady. V teoretických východiskách práce sa venujeme definovaniu pojmov celospoločensky tolerované drogy a ich delenie, užívanie drog, vznik závislosti, liečba závislosti. Identifikujeme pojem samotných celospoločenských a sociálnych dopadov užívania drog u mládeži, v rámci ich následkov na somatické zdravie a sociálne prostredie človeka. Dopadmi a následkami užívania celospoločenskych drog u mládeže sa zaoberáme aj v empirickej časti práce. Pre splnenie cieľov a úloh výskumu je v praktickej časti práce použitá metóda kvantitatívneho výskumu s použitím získanýchinformáciíod anonymných respondentov, ktorými boli mladí ľudia do dvadsaťšesť rokov presne vymezenej geografickej lokalite.Zaoberáme sa aj preventívnymi opatreniami zo strany sociálneho pracovníka, ktoré interpretujeme v rámci odporúčaní pre prax. Keywords: Celospolečenský tolerované drogy; mládež; sociálna práca; sociálne dopady; vznik závislosti; prevencia; liečba; All Society tolerated drugs; youth; social work; social impacts; addiction; prevention; treatment Available in a digital repository NRGL
Celospolečensky tolerované drogy u mládeže - sociální a společenské dopady

SLÁMA, Michal. Total Socio-tolerant Drugs in the Youth - Social and Societal Implications. [Thesis] / Michal Sláma - Prague: Charles University, Hussite Theological Faculty, Department of Psychosocial ...

Sláma, Michal; Nová, Monika; Kaňák, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Účinky dizajnu a obsahu správ na výkonnosť e-mail marketingových kampaní
Miadoková, Miroslava; Koudelková, Petra; Huněk, Filip
2018 - Slovak
Diploma thesis deals with the influence of the selected attributes of e-mails. Based on the previous research and results they should change the behaviour of the recipients. In the theoretical part author will explain the e-mail and its issues as one of the tools used in new media. The closer focus will be given to the optimalization of e-mails as it will be used for the basis of research. The practical part identifies what features of content and design of email marketing significantly influence the level of public engagement. The methodological basis of research is quantitative method. To test the results of hypotheses a technique of A/B testing will be used. The test focused on selected features will be sent and monitored on the sample of Czech subscribers of the cosmetic company. The results will be measured using the click through rate and the value of the purchases made. Anotácia Diplomová práca sa zaoberá vplyvom vybraných vlastností e-mailových správ, ktoré majú mať podľa záverov predchádzajúcich štúdií a dokumentov schopnosť pozmeniť správanie príjemcov zdelení. V teoretickej časti bude objasnená problematika e-mailových správ ako jedného z nástrojov nových médií. Bližšie bude rozvedená oblasť optimalizácie e-mailových správ, nakoľko bude slúžiť ako východisko pre uskutočnenie výskumu. Cieľom výskumnej časti práce je identifikovať, ktoré vlastnosti z hľadiska obsahu a dizajnu e-mail marketingových správ majú významný vplyv na mieru angažovanosti publika. Metodologickým východiskom je kvantitatívny prístup, ktorý bude prostredníctvom experimentu vykonaného s využitím A/B testovania overovať platnosť stanovených hypotéz. Manipuláciou sledovaných premenných bude otestovaný vplyv vybraných vlastností na vzorke českých odberateľov e-mailovej komunikácie kozmetickej spoločnosti. Verifikácia vybraných výrokov bude prebiehať s využitím metriky miery prekliknutia alebo hodnoty uskutočneného nákupu. Keywords: e-mail; e-mail marketing; newsletter; elektronické obchodovanie; obchodné zdelenia; obsah e-mailu; dizajn e-mailu; A; B testovanie; e-mail; e-mail marketing; newsletter; e-commerce; commercial message; e-mail content; e-mail design; A; B testing Available in a digital repository NRGL
Účinky dizajnu a obsahu správ na výkonnosť e-mail marketingových kampaní

Diploma thesis deals with the influence of the selected attributes of e-mails. Based on the previous research and results they should change the behaviour of the recipients. In the theoretical part ...

Miadoková, Miroslava; Koudelková, Petra; Huněk, Filip
Univerzita Karlova, 2018

Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha
Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
2018 - Slovak
Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej jamy ako bol realizovaný. V druhej časti prebieha návrh nového riešenie. Na záver sú tieto dve varianty porovnané.The aim of this thesis is to compare a proposal of securing the excavation pit proposed for the construction of WWTP (Wastewater treatment plant) - New waterline, with an alternative proposal, which will be processed in this thesis. In the beginning, the proposal of securing the excavation pit is introduced, in a way it was implemented. In the second part, there is the proposal of a new solution. In conclusion, these two options are compared. Keywords: Geotechnika,geológia,zaistenie stavebnej jamy,paženie,stavebná jama,porovnanie návrhov,podzemná stena,pilótová stena,ČOV; Geotechnics,geology,securing of the construction pit,retaining structure,construction pit,comparison of proposal,underground wall,pilot wall,WWTP Available in digital repository of ČVUT.
Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha

Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený ...

Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu
Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
2018 - Slovak
V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca schopnosť bentonitu, je nutné preskúmať okrem iného aj zmenu jeho vlastností vplyvom tepla, nakoľko pri rozklade rádionuklidov vzniká teplo, ktoré môže ovplyvniť účinnosť tesniacej bariéry. Preto sa táto práca zaoberá zmenou vybraných geotechnických vlastností bentonitu vplyvom tepla. V práci sa skúma vplyv teploty na hodnoty konzistenčných medzí a swell indexu. Ďalej sleduje vplyv teploty na vybrané geotechnické vlastnosti vzoriek bentonitu počas zaťažovacieho testu v oedometroch umiestnených v tepelnom laboratóriu pri 60C a v laboratóriu pri 20C. V priepustomeroch zisťuje bobtnací tlak a hydraulickú vodivosť rôzne zhutnených vzoriek. Z výsledkov vyplýva, že teplo ovplyvňuje vlastnosti bentonitu. Najvýraznejší vplyv tepla bol zistený na medzu tekutosti, ktorá bola na meranej vzorke bentonitu vystavenej pôsobeniu tepla minimálne o 20 percentných bodov nižšia. Hodnoty Swell indexu boli tiež výrazne nižšie na zaťaženej vzorke. Vplyv tepla na bobtnací tlak nebol dostatočne preukázaný, aj keď sa javí, že vplyvom tepla sa znižuje.In the future, a deep repository of radioactive waste is planned in the Czech Republic. As a material to be used for sealing the sealing barrier, a bentonite was selected in the SURAO design. To guarantee the sealing capacity of bentonite, it is necessary to examine, among other things, the change in its properties due to heat, since the decomposition of the radionuclides results in heat that may affect the effectiveness of the sealing barrier. Therefore, this work deals with the change of selected geotechnical properties of bentonite due to heat. In the research section, it examines the effect of temperature on the consistency and swell index values. It further monitors the effect of temperature on the selected geotechnical properties of bentonite samples during the load test in oedometers located in the thermal laboratory at 60C and in the laboratory at 20C . It detects the swelling pressure and the hydraulic conductivity of the various compacted samples in the special device. The results show that heat affects the properties of bentonite. The most striking effect of heat was found on the liquid rate that was lower by at least 20C percentage points on the measured bentonite exposed to heat. Swell index values were also significantly lower on the loaded sample. The influence of heat on the swelling pressure has not been sufficiently demonstrated, although it appears that the influence of heat reduces the swelling pressure. Keywords: bentonit,bobtnací tlak,hydraulická vodivosť,teplo,hlbinné úložisko; bentonite,swelling pressure,hydraulic conductivity,heat,deep geological repository Available in digital repository of ČVUT.
Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu

V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa ...

Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Percepcia spravodajského obsahu na Facebooku. Ako vnímajú jeho doveryhodnosť vysokoškolskí študenti?
Izakovičová, Mária; Nečas, Vlastimil; Miessler, Jan
2018 - Slovak
The way how users interact with social media is constantly changing. In recent years we have seen a shift in the social media from mere communication platforms to complex metamedia where users can interact with it's content and shape it. In this environment however, the quality of the information can vary greatly and even low-quality information can spread very easily. This study examines how do the University students, percieve the information they find on social media - namely Facebook. I analyse how students interact with news content on Facebook, how do they percieve the credibility of the news and which factors influence their perception. The aim of this study is to find out the ways of student interaciton with the news content on Facebook, how they perceive its credibility and what factors influence their perception. There was qualitative research method used and the research was conducted by the techniques of think aloud protocol and semi-structured interviews. Research has shown different ways of student interaction with the news content. In the same time, the kind of interaction affects their perception of credibility of the news content. Anotácia S rozvojom sociálnych sietí sa menili aj spôsoby ich užívania. Z komunikačných platforiem sa tak postupne vyvinuli v komplexné meta médiá, pomocou ktorých užívatelia interagujú s rôznymi formami obsahu. Najmä v prostredí Facebooku však užívatelia často narážajú na obsah rôznej kvality, ktorá môže ovplyvniť to ako dané informácie vnímajú. Táto práca sa zaoberá vysokoškolskými študentmi, aktívnymi užívateľmi Facebooku, ktorí ho využívajú ako zdroj informácií. Cieľom práce je zistenie spôsobu interakcie študentov pri percepcii spravodajského obsahu na Facebooku a rozmerov, v akých vnímajú dôveryhodnosť daného spravodajstva. Rovnako je jej cieľom zistiť, aké faktory vnímanie dôveryhodnosti ovplyvňujú. Na zber dát bola využitá kvalitatívna výskumná metóda a samotný výskum bol prevedený pomocou kombinácie zúčastneného pozorovania a pološtrukturovaných rozhovorov. Výskum preukázal odlišné spôsoby interakcie so spravodajským obsahom. Spôsob ich interakcie má zároveň vplyv na rozmery, v akých respondenti vnímajú dôveryhodnosť spravodajských obsahov prítomných na sieti. Keywords: sociálne siete; Facebook; online správodastvo; spôsoby konzumácie spravodajstva; vnímanie dôveryhodnosti; vysokoškolskí študenti; kvalitatívny výskum; Social media; Facebook; online news; percepcion of news; perception of credibility; university students; qualitative analysis Available in a digital repository NRGL
Percepcia spravodajského obsahu na Facebooku. Ako vnímajú jeho doveryhodnosť vysokoškolskí študenti?

The way how users interact with social media is constantly changing. In recent years we have seen a shift in the social media from mere communication platforms to complex metamedia where users can ...

Izakovičová, Mária; Nečas, Vlastimil; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases