Number of found documents: 5775
Published from to

Legitimita masivního sledování a sběru dat v mezinárodním právu
Teššer, Marek; Lipovský, Milan; Tymofeyeva, Alla
2017 - Slovak
AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication mechanism used throughout the world. The way people can communicate with each other is much easier now. As a result, the attention of governments and secret agencies has also been focused on cyberspace, with the aim of controlling it as much as possible. Following the Snowden revelations in 2013, the debate on the international scene regarding the feasibility of mass surveillance as a tool in the fight against terrorism began. Since the events of September 11, the powers of the secret services in the field of communication of persons have been extended. This practice has brought up some interesting and unresolved issues. Are such activities permissible at all? If so, under what conditions? This diploma thesis analyzes the legitimacy of massive electronic surveillance and data collection in international law in the context of the protection of human rights, especially the right to privacy. It focuses on electronic surveillance conducted by the American National Security Agency (NSA) and the British Government Communications Headquarters (GCHQ). Since these are foreign monitoring programs, the work... ČJ Za poslední desetiletí překonaly digitální technologie nevídaný vývoj. Internet, který původně sloužil jako prostředek komunikace mezi akademiky, se přetransformoval na hlavní komunikační prostředek používaný na celém světě. Způsob, jakým lidé mohou spolu komunikovat, se tak značně zjednodušil. V důsledku toho, se na kyberprostor zaměřila i pozornost vlád a tajných služeb, s cílem ho co nejvíc kontrolovat. Po Snowdenových odhaleních v roce 2013 se na mezinárodní scéně rozpoutala debata o přípustnosti masivního sledování jako prostředku boje proti terorismu. Od událostí z 11. září se rozšířily pravomoci tajných služeb v oblasti monitorování komunikace osob. Tato praxe s sebou přinesla několik zajímavých a dosud nevyřešených problémů. Je takové jednání vůbec přípustné? Pokud je, za jakých podmínek? Diplomová práce analyzuje legitimitu masivního elektronického sledování a sběru dat v mezinárodním právu v kontextu ochrany lidských práv, zejména práva na ochranu soukromí. Zaměřuje se přitom na elektronické sledování prováděné prostřednictvím sledovacích programů americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) a britského Vládního komunikačního ústředí (GCHQ). Jelikož se jedná o programy zahraničního sledování, práce věnuje důkladnou analýzu také sporné otázce extrateritoriální aplikovatelnosti... Keywords: Masivní sledování; kyberprostor; právo na soukromí; Mass surveillance; cyberspace; right to privacy Available in a digital repository NRGL
Legitimita masivního sledování a sběru dat v mezinárodním právu

AJ Over the past decade, digital technology has undergone unprecedented development. The Internet, which originally served as a mean of communication among academics, has become the main communication ...

Teššer, Marek; Lipovský, Milan; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2017

Tokijský tribunál a jeho přínos pro mezinárodní trestní právo
Kasáš, Alex; Bílková, Veronika; Lipovský, Milan
2017 - Slovak
The Tokyo Tribunal and Its Contribution to International Criminal Law Abstract The aims of my thesis are to analyze whether the principle of legality (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) has been breached by The Tokyo Tribunal and to evaluate the Tribunal's contribution to the field of international criminal law. The work is divided into five chapters. First two, The Charter and The Indictment outline the establishment and jurisdiction of the Tribunal, the rules of proceedings, counts of the indictment and the accused. The remaining three chapters are a compilation of legal argumentation with a focus on the arguments concerning the principle of legality: Crimes under International Law before the Post-War Tribunals summarizes the opinions of international commissions, The Judgement the opinions of majority judges and The Minority Opinions the opinions of minority judges. In the Conclusion, I argue that while the principle of legality was breached, the adherence to it is a matter of choice between the doctrine of strict liability and that of substantive justice and I identify the affirmation of The Nuremberg Principles, the notion of conspiracy to commit aggression as a separate crime and extending the scope of the command responsibility doctrine as the Tribunal's contribution to international... 5 Tokijský tribunál a jeho prínos pre medzinárodné trestné právo Abstrakt Cieľom mojej práce je posúdiť, či bol Tokijským tribunálom porušený princíp legality (nullum crimen, nulla poena sine lege) a posúdiť prínos Tribunálu pre medzinárodné trestné právo. Práca je rozčlenená do piatich kapitol. Prvé dve, Štatút a Obžaloba, sú prehľadom zriadenia a obsadenia Tribunálu, procesných pravidiel a žalobných bodov a osôb obžalovaných. Zvyšné tri kapitoly predstavujú kompiláciu právnej argumentácie so zameraním na argumenty ohľadne princípu legality: Zločiny podľa medzinárodného práva pred konaním povojnových tribunálov názorom medzinárodných právnych komisii, Rozsudok názorom tokijskej väčšiny a Menšinové stanoviská odlišným názorom menšinových sudcov. V Závere argumentujem, že zatiaľ čo princíp legality bol porušený, jeho dodržiavanie je otázkou voľby medzi doktrínami striktnej legality a materiálnej spravodlivosti a identifikujem potvrdenie Norimberského rozsudku, pojatie sprisahania ako samostatného zločinu podľa medzinárodného práva a rozšírenie rozsahu aplikácie doktríny zodpovednosti veliteľov ako prínos Tribunálu pre medzinárodné trestné právo. Kľúčové slová Tokijský tribunál, medzinárodné trestné právo, zločiny podľa medzinárodného práva . Keywords: Tokijský tribunál; medzinárodné trestné právo; zločiny podľa medzinárodného práva; The Tokyo Tribunal; international criminal law; crimes under international law Available in a digital repository NRGL
Tokijský tribunál a jeho přínos pro mezinárodní trestní právo

The Tokyo Tribunal and Its Contribution to International Criminal Law Abstract The aims of my thesis are to analyze whether the principle of legality (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) ...

Kasáš, Alex; Bílková, Veronika; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Ježíšův požadavek chudoby. Perikopa o bohatém mládenci
Černica, Roman; Lukeš, Jiří; Kolář, Pavel
2017 - Slovak
Master thesis deals with the person of Jesus of Nazareth, his relationship to the phenomenon of poverty, and the analysis of texts about His encounter with a rich young man. The first chapter deals in detail with the historical Jesus in Mark's Gospel and also deals with the relationship between the historical Jesus and Mark in contemporary research. In the second chapter, the author deals in more detail with the genre called "parable" and tries to set out the possibilities of its interpretation. In the third chapter, the author examines the relationship of Jesus to poverty on several New Testament demonstrations. The fourth chapter is devoted to the exegesis and comparative analysis of the pericope in synoptic evangelists who are discussing the Jesus meeting with the rich young man. Diplomová práca sa zaoberá osobou Ježiša Nazaretského, jeho vzťahom k fenoménu chudoby a rozborom textov o Jeho stretnutí s bohatým mládencom. Prvá kapitola sa podrobnejšie venuje historickému Ježišovi v podaní Markovho evanjelia a vzťahu historického Ježiša a Marka v podaní súčasného bádania. V druhej kapitole sa autor detailnejšie venuje žánru s názvom podobenstvo a pokúša sa nastoliť možnosti jeho výkladu. V tretej kapitole sa rozoberá na niekoľkých novozákonných ukážkach vzťah Ježiša k chudobe. Štvrtá kapitola je venovaná exegéze a komparatívnemu rozboru perikop u synoptických evanjelistov, ktorí pojednávajú o Ježišovom stretnutí s bohatým mládencom. Keywords: Ježiš - Chudoba - Exegéza - Mládenec - Kritika - Bádanie - Podobenstvo - Rozbor; Jesus - Poverty - Exegesis - Young Man - Criticism - Research - Parable - Analysis Available in a digital repository NRGL
Ježíšův požadavek chudoby. Perikopa o bohatém mládenci

Master thesis deals with the person of Jesus of Nazareth, his relationship to the phenomenon of poverty, and the analysis of texts about His encounter with a rich young man. The first chapter deals in ...

Černica, Roman; Lukeš, Jiří; Kolář, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Problematika tzv. sociální turistiky v EU
Pozorová, Danica; Kunertová, Tereza; Král, Richard
2017 - Slovak
Benefit tourism as a problematic aspect in the EU Benefit tourism is a topic which has gotten quite a lot of media attention lately, has influenced the lives of mobile EU citizens as well as the EU itself in connection with the brexit. The aim of this thesis is to provide the reader with a comprehensive portrait of the topic, and to explore how is this phenomenon reflected in the case-law of the Court of Justice of the EU. In addition to dealing with the political context and the notion of benefit tourism, this thesis explores the free movement of persons based on both, the economic and the non-economic basis. The focus of the thesis lays on the case-law of CJEU relative to the access of economically inactive EU citizens to the social assistance systems of the host Member States, particularly the judicial chain Brey - Dano - Alimanovic - García-Nieto. These judgments are revolutionary in a way, because for the first time, the Court took into account also the "public finances" argument which has been raised by the Member States for years and the CJEU has always been adamant on rejecting it in favour of wider interpretation of social rights. The CJEU abandoned its previous stands on the financial solidarity, equal treatment and the extension of EU citizens' rights of socially inactive EU citizens and... Resumé Sociálny turizmus je v súčasnosti pomerne medializovanou témou, ktorá má praktické dopady na život občanov Únie, využívajúcich právo voľného pohybu a pobytu v inom členskom štáte a ktorá ovplyvnila celú Európsku úniu v súvislosti s brexitom. Cieľom tejto práce je poskytnúť čitateľovi ucelený obraz o tejto problematike a zistiť ako sa fenomén sociálneho turizmu prejavil v judikatúre Súdneho dvora EÚ. Táto práca sa okrem vysvetlenia politického kontextu a pojmu sociálnej turistiky venuje i problematike voľného pohybu osôb a to ako na ekonomickom tak aj neekonomickom základe. Ťažisko práce predstavuje súčasná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie týkajúca sa prístupu ekonomicky neaktívnych občanov EÚ k systémom sociálnej pomoci hostiteľských členských štátov, konkrétne rozsudky vo veci Brey, Dano, Alimanovic a García-Nieto. Súdny dvor v týchto rozsudkoch reflektoval aj nevôľu členských štátov a ich argument ochranou verejných financií, ktorý v minulosti spravidla nezohľadňoval. SDEÚ sa vzdal svojej predchádzajúcej rétoriky finančnej solidarity, rovnosti zaobchádzania a rozširovania práv ekonomicky neaktívnych občanov EÚ v sociálnej oblasti a namiesto toho sa vydal na cestu hľadania kompromisu medzi záujmami členských štátov a zachovaním práva voľného pohybu spolu so sociálnymi právami spojenými s... Keywords: sociálny turizmus; voľný pohyb osôb; občianstvo EÚ; benefit tourism; free movement of persons; EU citizenship Available in a digital repository NRGL
Problematika tzv. sociální turistiky v EU

Benefit tourism as a problematic aspect in the EU Benefit tourism is a topic which has gotten quite a lot of media attention lately, has influenced the lives of mobile EU citizens as well as the EU ...

Pozorová, Danica; Kunertová, Tereza; Král, Richard
Univerzita Karlova, 2017

Dynamometrie jako prognostický a predikční marker
Drobná, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Doleželová, Eva
2017 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Zuzana Drobná Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Dynamometry as a prognostic and prediction marker Dynamometry is a method for measuring muscle strength. It is one of the methods of biomechanical motion analysis. There are two types of dynamometry. Isokinetic dynamometry is based on isokinetic muscle contraction. In this contraction, the muscles change their length. Isometric dynamometry is based on isometric muscle contraction. The length of the muscle does not change during the contraction. In my master thesis, 22 studies were included. Of this, 18 were engaged in a dynamometer, which measured muscle strength. Studies have been focused on prediction of short and long-term mortality, prognosis of hospitalized and severely ill patients, prediction of disease symptoms (cancer, chronic obstructive pulmonary disease, liver disease). I searched for studies according to the PubMed database. In 16 studies, it was confirmed that dynamometry can be used in the present time as a reliable diagnostic, predictive and prognostic method. Dynamometry is characterized as a simple, objective, non-invasive, easily transposable and reproducible method. Keywords: dynamometer, muscle... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lekárskych vied Študent: Zuzana Drobná Školiteľ: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov práce: Dynamometria ako prognostický a predikčný marker Dynamometria je metóda na merania svalovej sily. Patrí medzi metódy biomechanickej analýzy pohybu. Existujú dva druhy dynamometrie. Izokinetická dynamometria je založená na izokinetickej kontrakcii svalu. Pri tejto kontrakcii svaly menia svoju dĺžku. Na izometrickej kontrakcii svalu je založená izometrická dynamometria. Dĺžka svalu sa pri kontrakcii nemení. V mojej práci bolo zahrnutých 22 štúdií. Z toho sa 18 zaoberalo dynamometriou, vďaka ktorej sa merala svalová sila. Štúdie boli zamerané na predikciu krátkodobej a dlhodobej mortality, prognózu hospitalizovaných a ťažko chorých pacientov, predikcii symptómov ochorení (nádorové ochorenie, chronické obštrukčné pľúcne ochorenie, ochorenie pečeni). Štúdie som vyhľadávala podľa databázi PubMed. V 16 štúdiách sa potvrdilo, že dynamometria je sa dá využiť v dnešnej dobe ako spoľahlivá diagnostická, predikčná a prognostická metóda. Dynamometria je charakterizovaná ako jednoduchá, objektívna, neinvazívna, ľahko prevediteľná a reprodukovateľná metóda. Kľúčové slova: dynamometer, svalová sila, predikčný marker, sila stisku Keywords: dynamometrie; síla stisku; predikční marker; prognostický marker; dynamometry; grip strength; prediction marker; prognostic marker Available in a digital repository NRGL
Dynamometrie jako prognostický a predikční marker

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Zuzana Drobná Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Dynamometry as a ...

Drobná, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Doleželová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Vliv solubilního endoglinu na transport žlučových kyselin v játrech
Kvasnicová, Lucia; Doleželová, Eva; Jirkovský, Eduard
2017 - Slovak
Lucia Kvasnicová Effect of soluble endoglin on bile acids transport in livers Diploma thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Pharmacy Background: Increased plasma levels of soluble form of endoglin (sEng) were observed in patients with hypercholesterolemia, cystic fibrosis associated liver disease, or hepatocellular carcinoma combined with cirrhosis. As there are not available data focused on functional aspects of sEng in the liver, the aim of this diploma thesis was to describe the effect of sEng on the mechanism of bile formation and transport of bile acids in the liver. Methods: In our study were used six months-old transgenic male mice overexpressing human sEng on CBAxC57BL/6J background (sEng) and control mice (n = 8, in each group). Expressions of transport proteins responsible for bile acids homeostasis in the liver at mRNA and protein level were assessed by qRT-PCR and Western blot. Results: High plasma levels of sEng led to decreased plasmatic levels of bile acids. mRNA and protein expression analysis revealed, that this change occurs due to posttranscriptional induction of canalicular transporters, Bsep and Mrp2. Expression of an efflux Mrp4 protein localized at the basolateral membrane of hepatocyte was decreaced, which explains the decreased plasma... Lucia Kvasnicová Vplyv solubilného endoglínu na transport žlčových kyselín v pečeni Diplomová práca Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci králové Farmácia Cieľ práce: Zvýšené sérové koncentrácie solubilného endoglínu (sEng) boli pozorované u pacientov s hypercholesterolémiou, ochorením pečene spojeným s cystickou fibrózou, alebo u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom s cirhózou. Vzhľadom k tomu, že nie sú v súčasnosti žiadne dostupné datá so zameraním na funkčné aspekty sEng v pečeni, bolo predmetom tejto diplomovej práce popísanie vplyvu sEng na mechanizmus tvorby žlče a transport žlčových kyselín v pečeni. Metódy: V experimente boli použití šesť mesiacov starí Sol-Eng+ samci s vysokou plazmatickou hladinou ľudského solubilného endoglínu na CBAxC57BL/6J podklade a kontrolné myši (n = 8, v každej skupine). Expresia transportných proteínov zodpovených za homeostázu žlčových kyselín na úrovni mRNA a proteínu bola stanovená metódou qRT-PCR a Western blot. Výsledky: Vysoká plazmatická hladina sEng viedla k zníženiu plazmatickej hladiny žlčových kyselín. Analýzou expresie transportných proteínov na úrovni mRNA a proteínu sa zistilo, že k tejto zmene dochádza v dôsledku posttranskripčnej indukcie kanalikulárnych transportérov, a to Bsep a Mrp2. Expresia efluxného Mrp4 proteínu... Available in a digital repository NRGL
Vliv solubilního endoglinu na transport žlučových kyselin v játrech

Lucia Kvasnicová Effect of soluble endoglin on bile acids transport in livers Diploma thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Pharmacy Background: Increased plasma ...

Kvasnicová, Lucia; Doleželová, Eva; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Hozová, Miroslava; Roh, Jaroslav; Opálka, Lukáš
2017 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Student: Miroslava Hozová Supervisor: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Consultant: RNDr. Dávid Maliňák, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Synthesis of novel acetylcholinesterase reactivators of isoquinolinic type Organophosphates are worldwide the most common cause of poisoning, whether in the field of agriculture, attempted suicide, accidental contact or abuse as organophosphorus nerve agents. They can be absorbed by all paths - inhaled, ingest or by transdermal penetration. For over 50 years the only causal antidotes on the market have been acetylcholinesterase reactivators. However, bioavailability is inadequate, therapy is ineffective, and there is no broad-spectrum reactivator able to efficiently restore AChE activity after intoxication by different types of organophosphates. All available reactivators are charged oximes with one or two pyridinium rings. These are pralidoxime, methoxime, trimedoxime, obidoxime, HI-6 and Hlö-7. Effective structure require functional oxime group (R-CH = NOH) which is able to bind the organophosphate agent from enzyme and restore its function. In this thesis, we focused on preparation, identifying structure and specifying physical and chemical properties of new... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Miroslava Hozová Školiteľ: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Konzultant: RNDr. Dávid Maliňák, Ph.D. Názov diplomovej práce: Syntéza nových reaktivátorov acetylcholínesterázy izochinolínového typu Organofosfáty sú celosvetovo najčastejšou príčinou otráv či už v oblasti poľnohospodárstva, pokusov o samovraždy, náhodným kontaktom alebo zneužitím ako bojových plynov. Môžu byť absorbované všetkými cestami - inhalačne, enterálne alebo transdermálne. Jediné používané kauzálne antidotá - reaktivátory acetylcholínesterázy sú na trhu už vyše 50 rokov. Biologická dostupnosť je však nedostatočná, terapia málo účinná a stále neexistuje širokospektrálne liečivo účinné pri intoxikácii rôznymi organofosfátmi. Doposiaľ existujúce používané reaktivátory majú štruktúru monokvartérnych alebo biskvartérnych pyridíniových solí. Ide o látky pralidoxim, metoxim, trimedoxim, obidoxim, HI-6 a Hlö-7. Podmienkou účinku je prítomnosť funkčnej oximovej skupiny (R-CH=NOH), ktorá je schopná vyviazať organofosfát z väzby s enzýmom a tak obnoviť jeho funkciu. V diplomovej práci sme sa zamerali na syntézu, určenie štruktúry a fyzikálno- chemických vlastností analógov pyridíniových oximov. Ide o štruktúry monokvartérnej... Available in a digital repository NRGL
noTitle

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Student: Miroslava Hozová Supervisor: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Consultant: RNDr. Dávid ...

Hozová, Miroslava; Roh, Jaroslav; Opálka, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Reorganizace v české právní úpravě
Horváthová, Michaela; Smolík, Petr; Pohl, Tomáš
2017 - Slovak
Thesis title: Reorganization under Czech legal regulation Main goal of this diploma thesis is to describe and to analyze the applicable legal regulation of reorganization, contained in Act No. 182/2006 Coll., on insolvency and modes of its solutions. Reorganization, as governed today, represents one of the rescue modes of resolution of insolvency, suitable mainly for the mid-sized to large enterprises. Although even after meeting of all the conditions for its allowance by court, it cannot be understood as a solution for everybody, it represents an interesting alternative to the bankruptcy, leading to the winding-up of the particular company. The diploma thesis is divided into fourteen chapters in total. The first two chapters are dedicated to general issues, i.e. to the definition of the concept of the insolvency proceedings and of its legal regulation, as well as to the legal regulation of reorganization. The emphasis therein is given to the character and goal of the insolvency proceedings, with focus on the interpretation of the concept of "principally proportionate satisfaction of creditors" as one of the key concepts determining the main purpose of insolvency proceedings. Third chapter reflects the basic overview of the process of insolvency proceedings until the issuance of the court decision... Názov diplomovej práce: Reorganizácia v českej právnej úprave Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať platnú právnu úpravu reorganizácie, obsiahnutú v zákone č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia. Reorganizácia vo svojej súčasnej podobe predstavuje jeden zo sanačných spôsobov riešenia úpadku, určený predovšetkým stredným až veľkým podnikateľom. Hoci nie ani aj po splnení podmienok pre jej povolenie riešením pre každého, predstavuje zaujímavú alternatívu k likvidačnému konkurzu. Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu "zásadne pomerné uspokojenie veriteľov" ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich hlavný účel insolvenčného konania. Tretia kapitola zachytáva základný priebeh insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Štvrtá až štrnásta kapitola sa zameriava už priamo na reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení a stručnom porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti reorganizácie a procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody... Keywords: Insolvenční řízení; úpadek; reorganizace; reorganizační plán; Insolvency proceedings; bankruptcy; reorganization; reorganization plan Available in a digital repository NRGL
Reorganizace v české právní úpravě

Thesis title: Reorganization under Czech legal regulation Main goal of this diploma thesis is to describe and to analyze the applicable legal regulation of reorganization, contained in Act No. ...

Horváthová, Michaela; Smolík, Petr; Pohl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Právní aspekty provozu bezpilotních letadel (UAV)
Dubeň, Roman; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
2017 - Slovak
Unmanned aircrafts represent one of the fastest growing technologies of the last years. Although historically not completely unknown, only recently have they acquired the long-deserved attention. However, it focuses almost exclusively on their use in combat operations, whereas their capabilities in civilian sphere remain relatively unexplored. Analysis of these abilities is the main focus of this thesis, which describes and analyses current applicable legislation, points out different issues of both its interpretation and application and tries to offer solutions. This thesis is divided into 4 chapters and a conclusion. The first chapter deals with the introduction to this topic, including history of unmanned aircrafts and clarification of the term unmanned aircraft itself. Then it moves on to describe the possible classification of unmanned aircrafts and the terminology used, which remains unsettled even to this day. The main aim of this is to try to help the reader to find his way in this complicated area. The second chapter includes the analysis of the applicable legislation in the Czech republic, starting with the general approach and then continuing with special emphasis on particular issues, such as operating limitations of unmanned aircrafts in certain areas or liability of aircraft operators... Bezpilotné lietadlá predstavujú jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technológií posledných rokov. Aj keď sa nejedná o zariadenia historicky úplne neznáme, až v dnešnej dobe sa im konečne dostáva zaslúženej pozornosti. Takmer výhradne sa ale upiera na ich použitie v bojových operáciách, zatiaľ čo možnosti bezpilotných lietadiel v civilnej sfére zostávajú naďalej relatívne nepreskúmané. Ich rozbor je hlavným predmetom tejto diplomovej práce, ktorá popisuje a analyzuje platnú právnu úpravu, upozorňuje na rôzne interpretačné aj praktické problémy a snaží sa poskytnúť riešenia. Táto práca je rozdelená na 4 časti a záver. Prvá časť sa venuje všeobecnému úvodu do problematiky, vrátane histórie bezpilotných lietadiel a vyjasneniu pojmu bezpilotného lietadla. Ďalej pokračuje k popisu možného delenia a terminológii, ktorá ešte ani dnes nie je definitívne ustanovená. To všetko má pomôcť čitateľovi k lepšej orientácii v tejto komplikovanej oblasti. Druhá časť obsahuje rozbor právnej úpravy v Českej republike, najskôr všeobecne, a potom aj s dôrazom na jednotlivé najdôležitejšie oblasti, ako sú priestorové obmedzenia prevádzky bezpilotných lietadiel alebo zodpovednosť prevádzkovateľov podľa leteckých predpisov. Táto časť sa špeciálne venuje zvláštnym kategóriám, ako sú malé modely lietadiel a diaľkovo... Keywords: Bezpilotné lietadlo; Diaľkovo riadené lietadlo; Letecké právo; Unmanned Aircraft; Remotely Piloted Arcraft; Aviation Law Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty provozu bezpilotních letadel (UAV)

Unmanned aircrafts represent one of the fastest growing technologies of the last years. Although historically not completely unknown, only recently have they acquired the long-deserved attention. ...

Dubeň, Roman; Frinta, Ondřej; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2017

Princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia
Csukás, Adam; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
2017 - Slovak
The Principles of Synodical-Presbyterial Church Government This work reflects the principles of the synodical-presbyterial church government, which are referred to in the church constitutions of the Evangelical Church of Czech Brethren and the Reformed Christian Church in Slovakia. The author draws attention to the importance of the principles of church polity in ecclesial life, pointing to their occasional inadequate reflection. In this context, the author points out the introduction of the Führerprinzip in the German Evangelical Church in the 1930s. In addition, he highlights examples of churches that have been able to clearly formulate the principles of church polity, and some of them have even incorporated them into their church law. The author goes on to clarify the basic terminology used in his work, focusing on the naming of Protestant churches in different languages. He deals with the division of churches into families according to the categorization used by the World Council of Churches, paying special attention to the family of United and Uniting churches. He describes five types of these churches, and considering the need to introduce another, a sixth type of United and Uniting churches. Next, he deals with the basic characteristics of Reformed, Presbyterian and Evangelical Lutheran churches. The... Princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia Práca postihuje princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia, na ktoré sa vo svojich cirkevných zriadeniach odvolávajú napr. Českobratská cirkev evanjelická či Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. Autor upozorňuje na význam zásad cirkevného zriadenia v cirkevnom živote, pričom poukazuje i na ich občasnú nedostatočnú reflexiu. V tejto súvislosti sa venuje zavedeniu vodcovského princípu v nemeckej evanjelickej cirkvi v 30. rokoch 20. storočia. Na druhej strane vyzdvihuje príklady cirkví, ktoré dokázali princípy svojho zriadenia jasne sformulovať a niektoré z nich dokonca i vteliť do svojich cirkevnoprávnych predpisov. Autor sa ďalej venuje vyjasneniu základnej terminológie, ktorú používa, pričom sa zameriava na význam označení protestantských cirkví v rôznych jazykoch. Zaoberá sa rozdelením cirkví do rodín podľa kategorizácie, ktorú používa Svetová rada cirkví, pričom zvláštnu pozornosť venuje rodine unionovaných cirkví. Popisuje päť typov týchto cirkví, pričom sa zamýšľa nad nutnosťou zavedenia ďalšieho, šiesteho typu. Ďalej sa venuje základnej charakteristike reformovaných, presbyteriánskych a evanjelických (luterských) cirkví. Nasledujúca časť práce je venovaná popisu princípov čistého reformovaného cirkevného zriadenia, ako ich v roku... Keywords: cirkevné právo; protestantizmus; church law; Protestantism Available in a digital repository NRGL
Princípy synodálno-presbyterského cirkevného zriadenia

The Principles of Synodical-Presbyterial Church Government This work reflects the principles of the synodical-presbyterial church government, which are referred to in the church constitutions of the ...

Csukás, Adam; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases