Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 4585
Published from to

Kvalitativní parametry webových aplikací na platformě IBM BPM
Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Vitvar Tomáš
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe hypotézy formulovaná metodika, ktorej správnosť a univerzálna využiteľnosť je prakticky overená na zvolenom systéme.The aim of this diploma thesis is optimization of web applications on the IBM Business Process Manager platform, where the hypothesis formulates a methodology, whose correctness and universal usability is practically verified on the selected system. Keywords: Business Process Manager; BPMN; metodika; najlepšie postupy; optimalizácia; webová aplikácia; Business Process Manager; BPMN; methodology; best practices; optimization; web application Available at various departments of the ČVUT.
Kvalitativní parametry webových aplikací na platformě IBM BPM

Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe hypotézy formulovaná metodika, ktorej správnosť a univerzálna využiteľnosť je ...

Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Vitvar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů
Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
2017 - Slovak
V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké dáta tiež v spolupráci s políciou definujeme analytické otázky, na ktoré následne odpoviem na základe vykonanej analýzy. Analýza bude vykonávaná pomocou pythonovských skriptov a dataminingového nástroja RapidMiner.In this diploma thesis I examine the possibilities of detecting anomalies in different types of data, pre-processing of flight data provided by the Czech Police to a form suitable for modeling and detection of the mentioned anomalies. For flight data, we also define analytical questions in co-operation with the police, which I will then answer according to the results of analysis. The analysis will be performed using Python scripts and the RapidMiner datamining tool. Keywords: Detekcia anomálií; Analýza; Anonymizácia dát; Predspracovanie dát; Letecké dáta; Strojové učenie; Anomaly detection; Analysis; Data anonymization; Data pre-processing; Flight data; Machine learning Available at various departments of the ČVUT.
Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů

V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu ...

Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů
Hobza Tomáš; Košlab Tomáš; Franc Jiří
2017 - Slovak
V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané modely a zameriavame sa na model logistickej regresie, ktorý sa používa v problematike odhadovania v malých oblastiach. Predstavujeme a odvodzujeme dve metódy odhadu parametrov logistického modelu - metódu PQL a EM algoritmus. Pomocou simulačnej štúdie tieto metódy porovnávame, pričom skúmame, ako sa zmenia odhady parametrov logistického modelu získané jednotlivými metódami, keď budú vstupné dáta kontaminované.During the last few years generalized linear mixed models have been increasingly used to solve a large variety of problems ranging from medical research to insurance. In this work we first present generalized linear mixed models. We then focus on one particular member of this group of models, the logistic regression model, which is used in the field of small area estimation. We present and derive two methods of logistic model parameter estimation - the PQL method and the EM algorithm. We compare the two methods by means of a simulation experiment and study how parameter estimates obtained by the respective methods change with increasing contamination in our data. Keywords: EM algoritmus; logistická regresia; maximálne vierohodné odhady; metóda PQL; zobecnené lineárne zmiešané modely; EM algorithm; generalized linear mixed models; logistic regression; maximum likelihood Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů

V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme ...

Hobza Tomáš; Košlab Tomáš; Franc Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu
Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
2017 - Slovak
Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz FMEA. Analýza FMEA procesu je rozobraná podrobne, pretože je použitá pri hľadaní možných príčin a následkov v praktickej časti, ktorá je venovaná vypracovaniu a zhodnoteniu možných závad, ktoré by mohli vzniknúť pri montáži mechanickej napínacej kladky. This bachelor’s thesis concerns issues of quality management analyses and their use in assembly process. Specifically Ishikawa diagram, 8D report, 5 Why, Poka-Yoke and different types of FMEA analyses are described there. Process FMEA analysis is described in details, because this analysis is used in practical part of the thesis. Practical part describes searching and evaluating all possible failures and their effects, which could appear in assembly process of mechanical belt tensioner. Keywords: Ishikawa diagram; 5 Why; Poka-Yoke; 8D report; FMEA; Mechanical belt tensioner Available in a digital repository NRGL
Metody analýzy příčin a následků vad komponentů v montážním procesu

Táto bakalárska práca sa venuje problematike analýz manažmentu kvality a ich použití v montážnom procese. Konkrétne sú to analýzy Ishikawa diagram, 8D report, 5 Prečo, Poka-Yoke a rôzne druhy analýz ...

Nejeschleba, Martin; Fiala, Alois; Kotek, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk
Sobota, Matej; Zatočilová, Aneta; Koutecký, Tomáš
2017 - Slovak
Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D tlači pomocou metódy SLA-DLP, za účelom zníženia výrobných nákladov. Práca je zameraná na porovnanie dvoch rôznych materiálov na základe výsledkov z ťahových a tvrdostných skúšok. Sledovaný je aj vplyv farby fotopolyméru na jeho materiálové vlastnosti. The aim of the bachelor’s thesis is to define basic quality parameters and compare material impact on quality of printed products. This is a comparison certified material with low-cost material using SLA-DLP method of 3D printing to reduce production costs. The thesis is focused on the comparison of two different materials based on the results of tensile and hardness tests. The effect of the color of photopolymer on material properties is also observed. Keywords: SLA; SLA-DLP; digital light processing; 3D printing; Rapid Prototyping; stereolithography 3D printing; photopolymers; material properties; hardness; tensile Available in a digital repository NRGL
Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk

Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D ...

Sobota, Matej; Zatočilová, Aneta; Koutecký, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti
Tomko, Michal; Jordán, Vilém; Ondrák, Viktor
2017 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách spoločnosti. Riešenie návrhu vychádza s požiadaviek investora a poskytnutej technickej dokumentácie. Z dôvodu zachovania osobných údajov nebude meno firmy v tejto bakalárskej práci spomenuté. The bachelor thesis is focused on the problem of network infrastructure design. Main task of this bachelor thesis will be the complex design of network infrastructure in two interconnected buildings of the company. Solution is based on the investor's requirements and technical documentation. Due to the maintenance of personal data, the name of the company will not be mentioned in this bachelor thesis. Keywords: network infrastructure; computer network; network infrastructure design; LAN network; structured cabling; data cabinet; routing cables Available in a digital repository NRGL
Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách ...

Tomko, Michal; Jordán, Vilém; Ondrák, Viktor
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Baliak, Ján; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
2017 - Slovak
Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu procesov v podniku. V ďalšej časti predstavím firmu TECHNOS a.s. v ktorej budem túto prácu spracovávať. Neskôr sa budem venovať analýze súčasného stavu v spoločnosti. Na záver ponúknem riešenia nájdených nedostatkov ktoré by mali viesť k zlepšeniu súčasného stavu. My work deals with the overall course of the contract in the enterprise. This work is divided into several parts. The first part will be devoted to theoretical basis in the field of process management in the enterprise. The following represent the company Technos a.s. where I'll handle this job. Later, I will discuss the analysis of current situation in the company. Finally, offer solutions found shortcomings which should lead to an improvement in the current stage. Keywords: process management; analysis; course of the contract; optimization; customers; production Available in a digital repository NRGL
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu ...

Baliak, Ján; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Systém sledování pohybu a spánku pomocí Pebble Time Smartwatch
Racek, Matej; Mucha, Ján; Mekyska, Jiří
2017 - Slovak
Táto práca sa zaoberá sledovaním pohybu a spánku pomocou inteligentných hodiniek Pebble Time. V rámci tejto práce je vyvinutá aplikácia pre prostredie Android. Teoretická čast sa zo začiatku zaoberá rešeršou na danú problematiku, porovnaním riešení, základnou terminológiou. Ďalej sú v práci popísané samotné inteligentné hodinky Pebble, Pebble SDK, možnosť vývoju v jeho prostredí a taktiež využitie dát z akcelerometra. Praktická časť sa venuje návrhu, následnej implementácie s ukážkami kódu a testovaniu systému pre sledovanie spánku a pohybu. This thesis deals with Gait and sleep monitoring system using Pebble Time Smartwatch. As part of this work, 2 Android applications are developed. The theoretical part deals with research on the given issue, comparison of solutions, basic terminology. Furthermore, Pebble, Pebble SDK, the possibility of development in its environment as well as the use of accelerometer data are described in the work. The practical part deals with design, implementation with samples of code and testing of the sleep and movement monitoring system. Keywords: Pebble; Android; SDK; accelerometer Available in a digital repository NRGL
Systém sledování pohybu a spánku pomocí Pebble Time Smartwatch

Táto práca sa zaoberá sledovaním pohybu a spánku pomocou inteligentných hodiniek Pebble Time. V rámci tejto práce je vyvinutá aplikácia pre prostredie Android. Teoretická čast sa zo začiatku zaoberá ...

Racek, Matej; Mucha, Ján; Mekyska, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Posouzení informačního systému rozpočtové organizace a návrh změn
Kaššák, Marián; Klusák, Aleš; Neuwirth, Bernard
2017 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému rozpočtovej organizácií a jeho možných zmien, vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu. V prvej časti sú popísané teoretické východiská základných pojmov a metód použitých pri analýze a návrhu. Druhá časť sa zaoberá analýzou organizácie, z ktorej v tretej časti vychádza návrh na zmenu v IS. The bachelor thesis deals with the assessment of the information system of the budgetary organizations and its possible changes, which lead to the improvement of the current situation. The first part describes the theoretical background of the basic concepts and methods used in the analysis and design. The second part deals with the analysis of the organization, the third part of which is based on the proposal for change in the IS. Keywords: information system; database; analysis; budgetary organization Available in a digital repository NRGL
Posouzení informačního systému rozpočtové organizace a návrh změn

Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému rozpočtovej organizácií a jeho možných zmien, vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu. V prvej časti sú popísané teoretické východiská ...

Kaššák, Marián; Klusák, Aleš; Neuwirth, Bernard
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Agregace linek na síťových prvcích Mikrotik
Surový, Roman; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav
2017 - Slovak
Cielom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s princípmi a možnostmi agregácie sieťových liniek. Získané poznatky následne uplatniť pri konfiguracii a testovaní výkonnosti sieťových prvkov MikroTik prevádzkovaných v režimoch napríklad podľa IEEE802.3ad, balance-rr a mnoho daľších. Vlastnosti vybraných režimov budú znázornené, kde bude demonštrovaná bezchybná prevádzka, ako aj prevádzka pri výpadku a pri opätovnom zprovoznení niektorých liniek. The aim of this Bachelor thesis is to get acquainted with the principles and option of aggregation network lines. Then apply the acquired knowledge in configuring and testing the performance of network elements in MikroTik operating modes, for example, by IEEE802.3ad, balance-rr, and many others. Properties of the selected mode will be shown, which will be demonstrated error–free operation. As well as operation and case of failure in re–configuring for some lines. Keywords: IEEE802.3ad; ARP Monitoring; MII Monitoring; Balance–rr; Active–Backup; Balance– xor; Broadcast; Balance–tlb; Balance–alb Available in a digital repository NRGL
Agregace linek na síťových prvcích Mikrotik

Cielom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s princípmi a možnostmi agregácie sieťových liniek. Získané poznatky následne uplatniť pri konfiguracii a testovaní výkonnosti sieťových prvkov MikroTik ...

Surový, Roman; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases