Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 4643
Published from to

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ
Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
2018 - Slovak
Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie mladej generácie a verejnosti s časťou našej histórie.The subject of my thesis is refurbishment of a farm which represents a family involved in all three resistance movements. The new space presents the history to young adults and public with dignity. Keywords: Statok v Lošanech,pamätník,expozícia histórie 20. storočia,I.,II. a III. odboj,rodina Mašínových,vidiek; memorial,farm,expo,three resistance movements,countryside,Masin family Available at various departments of the ČVUT.
PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ

Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom ...

Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru
Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
2018 - Slovak
Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo zistiť stabilitu a presnosť merania, jej chovanie v stokovom systéme a v neposlednom rade praktické využitie pre účely detekcie prítokov testovaných úsekov. V úvode literárnej rešerše sa práca venuje monitoringu a meraniu na stokovom systéme a následné spracovanie dát vo všeobecnosti. Ďalej sa rešerš rozširuje o rozbor kvality odpadových vôd vzhľadom na transportné a transformačné procesy. V poslednej tretine teoretického výkladu je stručne popísaný senzor a práca s ním. V experimentálnej časti sú detailne riešené laboratórne aj terénne testovania vrátane výsledkov a komentárov. Záver práce zhodnocuje priebeh experimentov, ich náročnosť a interpretuje najpodstatnejšie výsledky, na ktoré viaže návrh dodatočných zmien v meraní.This diploma thesis is based on testing and results of measuring of new waste-water quality probe SQUID, which describes spatiotemporal development of four quality parameters. The main aim of testing was to determine stability and precision of measuring, its behavior in sewer system and, finally, practical use for detection of inflows to a testing section. Introduction of literary research dedicates to monitoring and measuring in sewer system and follow processing of dates in general. Second part of literary research analyzes waste-water quality in connection with transportation and transformation processes. Last part briefly describes probe and work with it. Experimental part contains laboratory and in-situ testing in detail including results and comments. Conclusion of this thesis dedicates process of experiments, difficulty of measuring and interprets the most important results. In second part are suggested changes in measuring. Keywords: kvalita odpadovej vody,transformačné procesy,transportné procesy,kvalitatívna sonda SQUID; waste-water quality,transformation processes,transportation processes,quality probe SQUID Available at various departments of the ČVUT.
Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru

Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo ...

Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ktorí chcú medzi sebou komunikovať, ale nemajú pre svoje aktivity žiadne zázemie. Nové centrum by malo naštartovať spoločenský a kultúrny život v tejto oblasti. Zámerom je vybudovať společenské centrum celej lokality, kterého súčasťou bude kaviareň, menší spoločenský sál, knižnica, klubovne a poradne. Bude to miesto, kde ľudia v komunite budú mať možnosť sa stretávať a nadväzovať nové kontakty, ale taktiež priestorom pre spoluprácu mestskej časti s verejnosťou.The community center is a public site (object / group of objects) where community members gather for a variety of activities. I chose the prague part of Hloubětín because it is a community of people who want to communicate with each other, but they do not have any background for their activities. The new center should start social and cultural life in this area. The intention is to build a social center of the whole locality, which will include a café, a small social hall, a library, clubs and counseling centers. It will be a place where people in the community will have the opportunity to meet and engage with new contacts, but also a space for city cooperation with the public. Keywords: komunitné centrum,komunita,Hloubětín,spoločenský,kontakty; community center,community,Hloubětín,social,contacts Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN

Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ...

Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. Zlučuje funkcie kaviarne, knižnice, spoločenskej sály a seminárních miestností do jedného celku, ktorý naväzuje na existujúcu zástavbu.The thesis sloves the proposal of the community center in the historical core of the town Hloubětín. The object serves as a center of culture, lemure and encounters for people of all ages. It blends the functions of cafes, libraries, social halls and seminar rooms into a single unit that builds on an existing building. Keywords: komunitní,centrum,Praha,Hloubětín,archetyp; community,center,Prague,Hloubětín,archetype Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN

Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. ...

Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Hlinková Petra; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je návrh komunitného centra, ktoré by malo slúžiť ako miesto každodenného stretávania obyvateľov lokality. Pozemok sa nachádza v centre Hloubětína v susedstve kostola sv. Jíří. Projekt rieši náväznosť a dotvorenie štruktúry zástavby na danom mieste. Objekt je členený podľa hlavných funkcií komunitného centra, ktoré sú prepojené centrálnym foyerom s kaviarňou. Práca sa taktiež zaoberá riešením okolitých vonkajších priestorov.The topic of the master thesis is a community center project, which should serve as a place for everyday meeting of the local people. The land is located in the center of Hloubětín in the neighborhood of the St. George church. The project brings the solution for continuity and completion of the building structure in the area. The object consists of the main features of the community center, which are connected by a central foyer with a café. The work also deals with the surrounding outdoor areas. Keywords: komunuta,centrum,ľudia,stretávanie,budova; community,center,people,meeting,building Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN

Témou diplomovej práce je návrh komunitného centra, ktoré by malo slúžiť ako miesto každodenného stretávania obyvateľov lokality. Pozemok sa nachádza v centre Hloubětína v susedstve kostola sv. Jíří. ...

Šestáková Irena; Hlinková Petra; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů
Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, výroba a základy ich porušovania. Experimentálna časť je zameraná na skúmanie poškodzovania kompozitných materiálov pomocou ťahovej a ohybovej skúšky. Okrem vyhodnotenia mechanických vlastností sú skúmané aj mikroštruktúrne zmeny materiálu.Bachelor´s thesis is focused on connection between fibers´ orientation and damage of fiber composite materials. In literary part are described general properties of composite materials, manufacturing and rudiments of its damage mechanism. Experimental part is focused on observation of damage mechanism of composite materials by tensile test and flexural test. Besides evaluation of mechanical properties, there are also observed changes in microstructure of material. Keywords: Vláknové kompozitné materiály,polyméry,sklené vlákna,uhlíkové vlákna,vplyv orientácie vláken na poškodzovanie kompozitov,trojbodová ohybová skúška,ťahová skúška; Fiber reinforced composites,polymers,glass fiber,carbon fiber,influence of filler orientation on damage of fiber composites,three-point flexure test,tensile test Available at various departments of the ČVUT.
Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů

Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, ...

Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Roadbook aplikace pro OS Android
Hunka Jiří; Chlup Jakub; Žikovský Pavel
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený roadbook je možné použiť k navigácii, buď s použitím GPS, alebo zariadenia ELM327 pripojeným na riadiacu jednotku vozidla.This final thesis is concerned with development of application Roadbook for Android OS. Application can be used for creating roadbook and list of its instructions. There are two options for creating roadbook -- online creation in field or offline creation. Created roadbook can be used for navigation using either GPS or ELM327 device connected to engine control unit. Keywords: Roadbook,navigácia,aplikácia,OS Andorid,OBDII,GPS,ELM327; Roadbook,navigation,application,OS Android,OBDII,GPS,ELM327 Available at various departments of the ČVUT.
Roadbook aplikace pro OS Android

Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, ...

Hunka Jiří; Chlup Jakub; Žikovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů
Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
2018 - Slovak
V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké dáta tiež v spolupráci s políciou definujeme analytické otázky, na ktoré následne odpoviem na základe vykonanej analýzy. Analýza bude vykonávaná pomocou pythonovských skriptov a dataminingového nástroja scikit-learn.In this diploma thesis I examine the possibilities of detecting anomalies in different types of data, pre-processing of flight data provided by the Czech Police to a form suitable for modeling and detection of the mentioned anomalies. For flight data, we also define analytical questions in co-operation with the police, which I will then answer according to the results of analysis. The analysis will be performed using Python scripts and the scikit-learn datamining tool. Keywords: Analýza,Detekcia anomálií,Anonymizácia dát,Letecké dáta,Predspracovanie dát,Strojové učenie; Analysis,Anomaly detection,Data anonymization,Data pre-processing,Flight data,Machine learning Available at various departments of the ČVUT.
Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů

V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu ...

Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Doporučovací systém pro eshop
Drchal Jan; Čiefová Martina; Kordík Pavel
2018 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej metodológie vyhodnocovania zvoleného odporúčacieho systému. Súčasťou práce je aj teoretický úvod do problematiky odporúčacích systémov s popisom používaných odporúčacích metód. Ponúka prehľad súčasných poskytovateľov odporúčacích systémov, ako aj popis konkrétnych riešení danej problematiky vo vybraných e-shopoch. Okrem toho obsahuje aj prehľad využívaných vyhodnocovacích prístupov. Dôležitou časťou tejto práce je analýza výsledkov získaných pri navrhnutom postupe vyhodnocovania a výber najvhodnejšieho odporúčacieho modelu pre skúmané dáta.The aim of this diploma thesis is to take important steps before the implementation of a recommendation system to an e-shop. The thesis is based on the data provided by Kickz e-shop and it aims to deliver an advisable evaluation approach for a chosen recommendation system. A theoretical introduction to the recommendation systems, as part of the diploma thesis, contains the descriptions of used recommendation methods and evaluation approaches. This thesis provides an overview of contemporary recommendation system providers and offers a description of solutions applied in chosen e-shops. The last parts of the thesis analyze achieved evaluation results and focus on the selection of a suitable recommendation model for the researched data. Keywords: odporúčacie systémy,vyhodnocovanie odporúčacích systémov,Recombee,cold start problém,recall-coverage multiobjektívne vyhodnocovanie; recommendation systems,recommendation system evaluation,Recombee,Cold Start Problem,Recall-Coverage Multi-Objective Evaluation Available at various departments of the ČVUT.
Doporučovací systém pro eshop

Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej ...

Drchal Jan; Čiefová Martina; Kordík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids
Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna kapitola je venovaná popisu a definícii Microgrids sietí. Ďalšia kapitola sa zaoberá popisom zdrojov elektrickej energie a popisuje možnosti akumulácie elektrickej energie. Posledná časť práce sa venuje ekonomickej analýze Microgrid siete. V rámci tejto analýzy je spracovaná prípadová štúdia, ktorá analyzuje využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v rámci priemyslového podniku. V poslednej časti práce je táto prípadová štúdia ekonomicky zhodnotená pomocou metód hodnotenia investícií, konkrétne pomocou čistej súčasnej hodnoty, vnútorného výnosového percenta a doby návratnosti.The aim of this thesis is to accomplish a technical and economic analysis of the operation of Microgrids. The first chapter is a brief overview of the legislation in force. Another part of the thesis deals with the technical analysis of Microgrids. One chapter is devoted to the description and definition of Microgrids. Another chapter deals with the description of electricity sources and describes the possibilities of accumulation of electricity. The main part of the thesis is dedicated to the economic analysis of the Microgrid network. In this analysis is processed case study that analyzes the utilization of high-efficiency cogeneration in a factory. In the last part of the thesis, this case study is economically evaluated using Net Present Value method, Internal Rate of Return method and Payback Period method. Keywords: Microgrids,kogeneračná jednotka,legislatívne podmienky,prípadová štúdia; Microgrids,cogeneration unit,legislation,case study Available at various departments of the ČVUT.
Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids

Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze ...

Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases