Number of found documents: 190
Published from to

Vliv organizačního faktoru při přípravě soutěží v bezmotorovém létání
Vittek Peter; Lilgová Alexandra; Machula Vladimír
2017 - Slovak
Predmetom tejto práce je identifikácia a systematizácia nebezpečenstiev a z nich plynúcich rizík spôsobených vplyvom organizačného faktoru na súťažiach v bezmotorovom lietaní. Cieľom je potom navrhnúť preventívne opatrenia voči daným rizikám postupným analyzovaním činnosti funkcionárov, priebehu majstrovstiev a identifikovaním rozhraní medzi konkrétnymi aktérmi.Object of this thesis is identification and systematization of dangers and arising risks caused by organizational factor in gliding competitions. Intention is to outline preventative measures towards specific risks by analyzing officials functions, flow of champinship and identification interfaces between organizers. Keywords: bezmotorové lietanie,súťaže v bezmotorovom lietaní,priebeh majstrovstiev,organizácia,aktéri,bezpečnosť,nebezpečenstvo,riziko,systematizácia,analýza; gliding,gliding competitions,championship procedures,organization,championship officials,safety,danger,risk,systematization,analysis Available in digital repository of ČVUT.
Vliv organizačního faktoru při přípravě soutěží v bezmotorovém létání

Predmetom tejto práce je identifikácia a systematizácia nebezpečenstiev a z nich plynúcich rizík spôsobených vplyvom organizačného faktoru na súťažiach v bezmotorovom lietaní. Cieľom je potom navrhnúť ...

Vittek Peter; Lilgová Alexandra; Machula Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Zefektivnění koordinace výrobního toku na základě datové analýzy
Vittek Peter; Nemčíková Silvia; Grigorovová Marta
2017 - Slovak
Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s komplexným spravodajským systémom, a kvalitou jeho spracovania. Práve správna vizualizácia indikátoru výkonnosti vo forme reportingu zvyšuje efektivitu koordinácie výroby. Výsledkom je prevedenie analýz a návrh na spracovanie reportingu. Práca v teoretickej rovine definuje reporting a jeho tvorbu, indikátory výrobného a materiálového toku, ich výber a opodstatnenie a vplyv na jeho koordináciu. Praktickým výstupom z práce je na základe definovaných teoretických znalostí a ukazovateľov vytvorený reporting vrátane návrhu automatického postupu pri spracovaní v kóde VBA. Práca bola metodicky spracovaná v nasledujúcich fázach, a to v prvom rade teoretická rešerš, potom rozbor a výpis kľúčových indikátorov výkonnosti, z ktorých bolo vybraných 5 určených pre praktické spracovanie. V ďalšej fáze nasledovalo ich spracovanie do reportingovej podoby a na základe toho tvorba makra pre jednoduchosť používateľnosti v rámci aplikácie do praxe v kóde VBA.The aim of this thesis is to streamline the coordination of the production flow using data analyses, which reflect defined key performance indicators. Production efficiency is closely related to the complex reporting system and the quality of its processing. Correct visualization of the performance indicator in the form of reporting increases the efficiency of product coordination. The thesis theoretically defines reporting and its algorithm, performance indicators of production flow and the impact on its coordination. Practical result of this thesis is proposal and creation of reporting based on theoretical knowledge including design of an automatic processing procedure in VBA code. The thesis was methodologically processed in the following phases, at first it was theoretical research, then analysis and listing of key performance indicators, of which 5 were selected for practical processing. The next step was to process them into reporting and then according to this, create a VBA code for ease of use within the application. Keywords: reporting,KPI,výrobný tok,koordinácia výrobného toku; reporting,KPI,production flow,coordination of production flow Available in digital repository of ČVUT.
Zefektivnění koordinace výrobního toku na základě datové analýzy

Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s komplexným spravodajským ...

Vittek Peter; Nemčíková Silvia; Grigorovová Marta
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Výcvik akrobacie jako výhoda pro budoucí profesionální piloty
Vecko Martin; Kresáč Juraj; Svoboda Lubomír
2017 - Slovak
Předmětem bakalářské práce "Výcvik akrobacie jako výhoda pro budoucí profesionální piloty", je analýza trhu a možnosti výcviků akrobacie na území České republiky, rozbory nehod způsobených chybnou pilotáží a přezkoumaní možné výhody pilotů se zkušenostmi s akrobacií, či už v každodenní práci pilota, nebo i při přijímacích konaní do leteckých společností.The focus of the thesis "Aerobatics Training as an Advantage for Future Professional Pilots", are the analysis and the market research of aerobatic trainings in Czech Republic, analysis of air crashes caused by the loss of control of the plane and research of potential advantage for aerobatic pilots in the everyday flying or in the screening procedures for flight crew admission. Keywords: akrobacie,dopravní pilot,obchodní pilot,soukromý pilot,letecké společnosti,ztráta kontroly řízení,letová obálka,neobvyklé letové polohy; Aerobatics,Airline Traffic Pilot,Commercial Pilot,Private Pilot,airline companies,loss of control in air,flight envelope,nonstandard flight attitude Available in digital repository of ČVUT.
Výcvik akrobacie jako výhoda pro budoucí profesionální piloty

Předmětem bakalářské práce "Výcvik akrobacie jako výhoda pro budoucí profesionální piloty", je analýza trhu a možnosti výcviků akrobacie na území České republiky, rozbory nehod způsobených chybnou ...

Vecko Martin; Kresáč Juraj; Svoboda Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Evaluácia prínosu intervencií z ESIF
Fanta Petr; Tučeková Ľubica; Havránek Jan
2017 - Slovak
Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť vplyv informačných a komunikačných technológii(ICT) na výsledky žiakov pri cudzojazyčnej výučbe v priebehu vzdelávania na základnej škole. A na základe toho zhodnotiť, či vynaloženie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) je pre túto intervenciu regionálnej politiky vhodné. Východiskom našej práce je overenie hypotézy :"Implementácia ICT vybavenia do základoškolského vzdelávania vplýva na lepšie jazykové výsledky žiakov".Diplomová práca je rozdelená do 4 kapitol a obsahuje 6 obrázkových grafov, 15 tabuliek a 1 prílohu. Prvé 3 kapitoly tvoria zhrnutie z monitoringu oblasti, ktorej sa naše evaluačné šetrenie týka. Nachádzajú sa tu aktuálne informácie o vzdelávacej a regionálnej politike, o cudzojazyčnej výučbe a o implementácií ICT do cudzojazyčnej výučby. Následne 4. kapitola je tvorená evaluačným šetrením. V práci sme použili viaceré metódy. Ako už bolo spomenuté vykonávali sme rozsiahly monitoring, pričom sme pracovali s množstvom informácií z viacerých zdrojov ako odborná literatúra, žurnalistické zdroje, strategické dokumenty na národnej a európskej úrovni, štatistické dáta, príklady dobrej praxe, ale aj výsledky testovaní na národnej a medzinárodnej úrovni. Pomocou analýzy a syntézy sme s jednotlivými dátami pracovali, pričom sme sa snažili do práce zahrnúť len tie najdôležitejšie a najužitočnejšie skutočnosti z danej problematiky. Okrem toho sme pracovali s viacerými evaluačnými metódami ako dotazníkové šetrenie, pozorovanie, individuálne rozhovory, komparatívna analýza výsledkov a prípadová štúdia v podobe príkladu dobrej praxe. V záverečnej fáze sme hodnotili danú intervenciu regionálnej politiky pomocou vybraných evaluačných metód a odpovedaním na vopred stanovené evaluačné otázky. Okrem hodnotenia pozitívneho vplyvu ICT na výsledky žiakov sme analyzovali aj iné prínosy, ktoré intervencia financovaná z ESIF v podobe moderného ICT vybavenia do cudzojazyčnej výučby prináša.The main aim of diploma thesis is an evaluation of impact information and communication technologies(ICT) to language results in the primary school. And based on that evaluate, if the financial resources for this ESIF intervention are paid out properly. In the beginning we verified a hypothesis : "Implementation of ICT equipments into primary education has positive impact into language results". Our thesis is divided into 4 chapters and includes 6 pictorial graphs, 15 charts and 1 attachment. The first 3 chapters include a monitoring summary of area, which is our evaluation about. During extended monitoring analysis we needed to find and process information about education and regional policy, foreign language education in the primary schools and integration ICT into school. The fourth chapter include a process of evaluation. In the thesis we used several methods. As we mentioned we needed to find and process a lot of information from different sources like academic literature, journalistic sources, national and european strategic documents, examples of good practice but also national and international results of language testing. Thank to an analysis and a synthesis we selected the main facts about our topic. We also implemented some evaluation methods like a questionnaire, a survey, individual dialogues, a comparative analysis of language results and an example of good practice in the case study.Finally we evaluated the intervention of regional policy with implementing methods of evaluation and with finding answers of our questions. We evaluated the positive impact of ICT to language results and also we analyzed other benefits of ESIF intervention. Keywords: Vzdelávanie,evaluácia,intervencia,informačné a komunikačné technológie,cudzie jazyky; Education,evaluation,intervention,information and communication technologies,foreign languages Available in digital repository of ČVUT.
Evaluácia prínosu intervencií z ESIF

Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť vplyv informačných a komunikačných technológii(ICT) na výsledky žiakov pri cudzojazyčnej výučbe v priebehu vzdelávania na základnej škole. A na základe toho ...

Fanta Petr; Tučeková Ľubica; Havránek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optimalizácia podnikového procesu vo vybranom podniku
Kaiser Jiří; Daňo Jozef; Kavan Michal
2017 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce je analýza firmy a výber správnej optimalizácie pre vybraný proces v podniku. V teoretickej časti sa snažím vymedziť pár základných pojmov, ako je informačný systém, organizačný management či reengineering. Snažím sa načrtnúť modelovanie podnikových procesov. Základné symboly, modelovanie pomocou BPMN. Praktická časť je už zameraná vyslovené na aplikáciu teoretických poznatkov do praxe. Snaha analýzy vybraného procesu a určenie správnej optimalizácie. Autor sa teda snaží optimalizáciou šetriť čas a náklady podniku. Po zavedení optimalizácie je prevedené aj ekonomické zhodnotenie.The aim of the bachelor thesis is to analyze the company and to select the best optimization for the process in the company. In the theoretical part, I try to define a few basic concepts, like information system, organizational management or reengineering. I try to outline the modeling of business processes. Basic symbols, modeling using BPMN. The practical part has already focused on applying theoretical knowledge to practice. Trying to analyze the selected process and determine correct optimization. The author tries to optimize saving the time and cost of the business. Once optimization has been implemented, economic evaluation has also been carried out. Keywords: Informačný systém,reengineering,BPMN,investície,NPV,optimalizácInformačný systém,optimalizácia; Information system,reengineering,BPMN,investment,NPV,optimization Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizácia podnikového procesu vo vybranom podniku

Cieľom bakalárskej práce je analýza firmy a výber správnej optimalizácie pre vybraný proces v podniku. V teoretickej časti sa snažím vymedziť pár základných pojmov, ako je informačný systém, ...

Kaiser Jiří; Daňo Jozef; Kavan Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza nalisovaného spoje konstruovaného s lisovací vložkou a jištěného perem
Vítek Karel; Dubiš Ján; Doubrava Karel
2017 - Slovak
Práca sa zaoberá analýzou namáhania násobne nalisovaného spoju pri prenose krútiaceho momentu.The work deals with analysis of stress of the interference fit in the transmission torque. Keywords: hrubostenná nádoba,nalisovaný spoj,lisovacia vložka,analýza mechanických vlastností; thick cylinder,pressed cylinder,pressed insert,analysis of mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Analýza nalisovaného spoje konstruovaného s lisovací vložkou a jištěného perem

Práca sa zaoberá analýzou namáhania násobne nalisovaného spoju pri prenose krútiaceho momentu.The work deals with analysis of stress of the interference fit in the transmission torque.

Vítek Karel; Dubiš Ján; Doubrava Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv míchání na účinnost flokulace
Šulc Radek; Kret Peter; Hoffman Pavel
2017 - Slovak
Táto bakalárska práca je venovaná téme flokulácie a vplyvom na jej účinnosť. Práca je rozdelená do troch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov ako flokulácia, koagulácia, flokulačné činidlá, vplyvy miešania a ich výskumy. Tieto teoretické poznatky sú následne prenesené do metodickej časti, a to najmä prostredníctvom makroskopického modelu flokulácie. Metodická časť obsahuje spôsoby vyhodnocovania experimentu a následný postup na aplikáciu do väčšej mierky. V experimentálnej časti sú aplikované poznatky z teoretickej časti, na základe ktorých boli spracované experimentálne údaje a prebehlo ich vyhodnotenie. Ďalším cieľom práce je prostredníctvom vyhodnotených parametrov stanoviť vplyv vybraných parametrov na účinnosť flokulácie. V závere práce sú zhrnuté všetky zistenia a poznatky plynúce z experimentálnej časti, a na základe nich formulované ďalšie odporúčania.This bachelor thesis aims to discuss topic of flocculation and particular forces that determine its effectivity. It is divided to three sections. The main goal of the theoretical part is to define essential terminology such as flocculation, coagulation, flocculation agents, blending forces and their research. Methodological part consequently incorporates already acquired theoretical knowledge mostly through macroscopic model of flocculation. It also encompasses methodology of experiment evaluation and subsequent practice of application within greater scale. Experimental part applies theoretical knowledge based on which experimental data were processed and evaluated. The secondary goal of this work is to determine impact of particular variables on flocculation effectivity through earlier evaluated variables. At last, this work summarizes all acquired findings and knowledge emerging from experimental study and formulates further suggestions. Keywords: Flokulácia,koagulácia,miešanie,kinetika flokulácie,zväčšovanie mierky; Flocculation,coagulation,mixing,flocculation kinetics,increase scale Available in digital repository of ČVUT.
Vliv míchání na účinnost flokulace

Táto bakalárska práca je venovaná téme flokulácie a vplyvom na jej účinnosť. Práca je rozdelená do troch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov ako flokulácia, koagulácia, ...

Šulc Radek; Kret Peter; Hoffman Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu
Šára Radim; Dvořák Filip; Čech Jan
2017 - Slovak
Táto bakalárska práca pojednáva o problematike a návrhu vhodnej metódy pre obohatenie štandardného modelu aktívnej kontúry o kľúčové body. Kľúčové body sú rozpoznávané detektorom, ktorý funguje na základe klasifikácie vybraných objektov v obraze. To všetko za účelom detekcie ľudskej kontúry v obraze.This thesis discusses a method for enchacement of the standard model of an active contour (ie. Snake) for key points. Key points are recognized by a detector which works on the basis of classification of selected objects in the image. The target application is detection of human body contours in images. Keywords: aktívne kontúry,snakes,SVM,hľadanie kontúr,ľudské kontúry,rozpoznávanie v obraze; active contours,snakes,support vector machine,contourdetection,human contour detection Available in digital repository of ČVUT.
Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu

Táto bakalárska práca pojednáva o problematike a návrhu vhodnej metódy pre obohatenie štandardného modelu aktívnej kontúry o kľúčové body. Kľúčové body sú rozpoznávané detektorom, ktorý funguje na ...

Šára Radim; Dvořák Filip; Čech Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Měření akustického pole vrtule
Klesa Jan; Vincenc Kornel; Vampola Tomáš
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom aeroakustických javov, konkrétne vznikom aerodynamického hluku konvenčných leteckých vrtúľ, vhodných predovšetkým pre rádiovo riadené modely lietadiel a tiež bezpilotné lietadlá. Hlavným cieľom je validovať teoretické postupy odhadu hluku s praktickými meraniami najdôležitejších akustických veličín staticky operujúcich vrtúľ niekoľkých rozmerov. V úvodnej časti diplomovej práce sú spomenuté základné vzťahy lineárnej akustiky, o ktoré sa opierajú výpočtové modely. Ďalšia časť je zameraná na popis známych analytických, numerických a experimentálnych metód pri odhadovaní hluku vrtúľ. V rámci výpočtovej časti je s použitím Gutinovej metódy vykonaný odhad smerovej charakteristiky konkrétnych vrtúľ. K overeniu presnosti Gutinovej metódy bol postavený merací stand s ramenom, ktoré umožňuje horizontálny pohyb zvukového analyzátoru okolo rotujúcej vrtule, a tak spojité analyzovanie hluku. V poslednej časti sú zhodnotené odhadované a zmerané akustické veličiny a vyvodené možné postupy pri znižovaní hluku generovaného vrtuľamiThe thesis is focused on study of aeroacoustic phenomena, that is, generation of aerodynamically generated noise of conventional aircraft propellers suitable for radio controlled aircraft models and unmanned aerial vehicles. The main goal is to validate theoretical noise estimation procedures with practical measurements of the most important acoustical properties statically operating propellers of several diameters. In the first chapter, there are mentioned basic equations of linear acoustics that are fundamental for all known noise prediction methods. Next chapter is devoted to sum up generally used analytical, numerical and experimental prediction methods. Within the part of the thesis dedicated for calculations, there is used Gutin's theoretical method for estimation of directional characteristics of each propeller. To validate the method proposed by Gutin, a propeller stand with horizontally rotating holder for sound analyser was designed, which can move around the rotating propeller and thus it can continuously analyse the measured noise. The last section evaluates theoretically estimated and measured values. In addition to this, some of the possible steps towards reduction of noise generated by propeller are proposed. Keywords: aerodynamický hluk,aeroakustika,rotujúce vrtule,Gutin,smerová charakteristika akustického tlaku rotujúcej vrtul; aerodynamic noise,aeroacoustics,rotating propellers,Gutin,sound pressure directional characteristics of the rotating propeller Available in digital repository of ČVUT.
Měření akustického pole vrtule

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom aeroakustických javov, konkrétne vznikom aerodynamického hluku konvenčných leteckých vrtúľ, vhodných predovšetkým pre rádiovo riadené modely lietadiel a tiež ...

Klesa Jan; Vincenc Kornel; Vampola Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vysokotlaké chlazení řezného procesu
Zeman Pavel; Kachnič Matej; Vyroubal Jiří
2017 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vysokotlakového chladenia procesnou kvapalinou pri obrábaní s cieľom kritického zhodnotenia účinkov na rezný proces. Prvá časť práce sa venuje teoretickému rozboru rezných prostredí so zameraním na procesné kvapaliny. Ďalšia časť sa už zaoberá definíciou vysokotlakového chladenia a výrobcami nástrojov venujúcimi sa tejto problematike. V práci sú spomenuté mnohé publikácie a experimenty skúmajúce chladenie rezného procesu kvapalinou pod vysokým tlakom. Vzávere sú kriticky zhodnotené všetky podstatné zistenia a je navrhnutý experiment, ktorý by objektívne preukázal pravdivosť týchto zistení.High pressure cooling with process fluid in the machining is a case study of this thesis. The goal is critical evaluation effect on the cutting process. First part of the thesis deals with teoretical analysis cutting environment with focus on the process fluids. Next part handles with definition of the high pressure cooling and tool manufacturers of this subject. Lot of the publications and experiments examine cooling of the cutting process under the high pressure are mentioned. In the conclusion all significant findings are critically evaluated. An experiment objectively showing veracity of the data is proposed. Keywords: rezné prostredie,procesné kvapaliny,vysokotlakové chladenie,obrábanie,vplyv vysokotlakového chladenia; cutting environment,process fluids,high pressure cooling,machining,high pressure cooling effect Available in digital repository of ČVUT.
Vysokotlaké chlazení řezného procesu

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vysokotlakového chladenia procesnou kvapalinou pri obrábaní s cieľom kritického zhodnotenia účinkov na rezný proces. Prvá časť práce sa venuje ...

Zeman Pavel; Kachnič Matej; Vyroubal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases