Number of found documents: 340
Published from to

Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku
Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová konštrukcia lyžiarskeho mostíku sa skladá z dvoch zakrivených priehradových nosníkov z ocele S355J2, ktoré sú kĺbovo uložené na betónových pätkách. V statickom výpočte sú posúdené všetky hlavné prvky nosnej konštrukcie, vybraných detailov styčníkov a založenia.The issue of my thesis is a design and assessment of the construction of a Ski-Jump, situated near from Štrbské Pleso. This work contains technical report, static calculation, drawing documentation. The main steel structure of the Ski-Jump consists of two curved trusses of steel S355J2, which are articulately supported on reinforced concrete foundation. In the static calculation are assessed the main structural elements, selected connections and foundation. Keywords: oceľ,lyžiarsky mostík,detail styčníku,priehradový nosník,založenie; steel,Ski-jump,detail of connection,truss,foundation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku

Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú ...

Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Energetické zhodnocení zásobování vodou
Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
2018 - Slovak
Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky náročné a nadmernou spotrebou energie môžu prispievať k vysokej cene vody. Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť spôsob hodnotenia vodárenských prevádzok z energetického hľadiska. Teoretická časť sa zaoberá zhodnotením energetickej náročnosti jednotlivých prvkov systému zásobovania vodou, od zdroja vody až po distribúciu vody k spotrebiteľovi. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie konkrétnych prevádzok a ich zaradenie do navrhnutého systému hodnotenia. Na záver sú uvedené opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zefektívneniu a zníženiu nárokov na energie v jednotlivých prevádzkach.Electricity costs are an important part of drinking water costs. Electricity is needed for water treatment, water transport and many other processes in water supply systems. It is possible to find energy demanding procedures and elements in many water services. These energy demanding procedures can contribute to high water prices, by their excessive use of energy. The subject of this thesis is to create the evaluation criteria for water work systems from energetical point of view. Theoretical part deals with energy evaluation of individual parts of water work systems, from abstraction of the raw water from source, to water distribution to consumers. Practical part focuses on energy evaluation of particular water utilities and their classification according to created evaluation system. In the conclusion are presented steps, which could help individual water utilities to improve their practices and reduce their energy consumption. Keywords: zásobovanie vodou,energetické zhodnotenie,energetická náročnosť zásobovacích systémov,energetické straty v zásobovaní vodou; water supply,energy evaluation,energy demands of water work systems,energy losses in water work systems Available in digital repository of ČVUT.
Energetické zhodnocení zásobování vodou

Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ...

Čiháková Iva; Vachová Lucia; Sláma Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie a protiľahlý svah, ale aj vhodná orientácia parcely na juh. Pri pohľade z opačnej strany údolia pozemok poskytuje možnosť nenápadného začlenenia domu do jeho bezprostredného okolia. Koncept rodinného domu vychádza predovšetkým zo zakrivenia vrstevníc svahu, ktoré jasne definuje orientáciu hlavných obytných častí domu na na juhozápad a západ.Vzdialenosti domu od hraníc pozemku sú prispôsobené jeho priestorným možnostiam a snahe využiť čo najväčšiu plochu jeho južnej časti pre pobytové účely. Koncept domu zrkadlí snahu o maximálne začlenenie sa do svahu.The subject of the bachelor thesis is to design a detached family house on specified plot located in Prague in the cadastral area of Košíře. The potential of the plot grows with steep slope of the hill as well as clear view over the valley and ideal south orientation. When looking from the other side of the valley the plot provides an oportunity of subtle integration of the house to its surroundings. The concept itself copies the contour lines of the hill, which define the orientation of the main residential areas of the house to southwest and west. The mass is situated on the parcel with the intention of utilizing its spatial possibilities the best way possible with the optimal orientation in mind. While designing the concept of the detached house, the main focus of this thesis is to merge the house with the hill. Keywords: dom,svah,praha,drevo,zelena strecha; dom,svah,praha,drevo,zelena strecha Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v Prahe, na ulici U Teplárny, K.U Košíře. Potenciál vybranej lokality zvyšuje nie len svahovitosť pozemku a nerušený výhľad na zelené údolie ...

Zykan Radek; Májska Alexandra; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zatížení podzemního díla klíčovým blokem
Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
2018 - Slovak
V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis metódy klúcového bloku a urcenie tohto bloku stereogrametrickou metódou. Následným výpoctom pomocou metódy oddelených prvkov, v programe UDEC, od spolocnosti Itasca, je overená platnost tejto hypotézy.In this work, blocky masif is being studied in which the underground structure is excavated. The free block surfaces are created by excavation and it leads to creation of the keyblock. The subject of this thesis is description of the keyblock theory and determination of this block by stereogrametric method. By the following computation using the distinct element method in UDEC software by Itasca is validated hypothesis made by stereographic method. Keywords: teória klúcového bloku,KBT,diskontinuity,stereogrametria,DEM,UDEC; keyblock theory,KBT,discontinuities,stereogrametry,DEM,UDEC Available in digital repository of ČVUT.
Zatížení podzemního díla klíčovým blokem

V tejto práci je riešená problematika blokovitého masívu, v ktorom sa razí podzemné dielo. Ražbou dochádza k uvolnovaniu povrchu blokov a tým k vytvoreniu klúcového bloku. Predmetom práce je popis ...

Pruška Jan; Lavko Michal; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha
Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
2018 - Slovak
Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej jamy ako bol realizovaný. V druhej časti prebieha návrh nového riešenie. Na záver sú tieto dve varianty porovnané.The aim of this thesis is to compare a proposal of securing the excavation pit proposed for the construction of WWTP (Wastewater treatment plant) - New waterline, with an alternative proposal, which will be processed in this thesis. In the beginning, the proposal of securing the excavation pit is introduced, in a way it was implemented. In the second part, there is the proposal of a new solution. In conclusion, these two options are compared. Keywords: Geotechnika,geológia,zaistenie stavebnej jamy,paženie,stavebná jama,porovnanie návrhov,podzemná stena,pilótová stena,ČOV; Geotechnics,geology,securing of the construction pit,retaining structure,construction pit,comparison of proposal,underground wall,pilot wall,WWTP Available in digital repository of ČVUT.
Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha

Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený ...

Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady
Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou orientáciou sever-juh. Prístup sa nachádza v najnižšej časti pozemku cez spoločnú komunikáciu pre peších aj vozidlá. Disponuje panoramatickým výhľadom na Radlice a Smíchov a má vo svojej blízkosti stanicu metra. Koncept domu vychádza z dvoch hmôt, tá hlavná kopíruje terén a umožňuje tak maximálne spojenie so záhradou. Povrchové materiály sú prírodné, fasádne drevené obklady a zelené strechy zapadnú do prostredia. Druhou hmotou je zapustená garáž, jej povrch tvorí pohľadový betón. Dom bol navrhnutý v nízkoenergetickom štandarte pre štvorčlennú rodinu.The subject of this Bachelor thesis is the design of a detached house. The appointed location is situated in Dívčí Hrady, which is the northern slope of the hill Děvín in the city district of Praha 5, Radlice. The selected building site is a rectangle with axial orientation from north to south. Access is from the lowest part of the site by joint pathway for both pedestrians and cars. The site posseses a panoramatic view of Radlice and Smíchov and is close to the metro station. The idea for the house design is based on two masses, the major is paralell to the slope so as to warrant the utmost connection between the mass and the garden. The surface materials are natural, wooden cladding and green roofs will match the building´s enviroment. The second mass is the embedded garage, visual concrete covers its surface. This house was designed to the low-energy standard for family of four members. Keywords: rodinný dom,architektonická štúdia,Dívčí Hrady,Praha 5,svah,architektúra; detached house,Dívčí Hrady,Prague 5,slope,architecture,architectural study Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům Praha 5 - Dívčí hrady

Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu. Zadaná lokalita leží v Dívčích Hradoch, čo je severný svah vrchu Děvín v mestskej časti Praha 5, Radlice. Vybraný pozemok je obdĺžnik s osovou ...

Kročák Jaromír; Hudecová Karin; Tichý Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu
Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
2018 - Slovak
V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca schopnosť bentonitu, je nutné preskúmať okrem iného aj zmenu jeho vlastností vplyvom tepla, nakoľko pri rozklade rádionuklidov vzniká teplo, ktoré môže ovplyvniť účinnosť tesniacej bariéry. Preto sa táto práca zaoberá zmenou vybraných geotechnických vlastností bentonitu vplyvom tepla. V práci sa skúma vplyv teploty na hodnoty konzistenčných medzí a swell indexu. Ďalej sleduje vplyv teploty na vybrané geotechnické vlastnosti vzoriek bentonitu počas zaťažovacieho testu v oedometroch umiestnených v tepelnom laboratóriu pri 60C a v laboratóriu pri 20C. V priepustomeroch zisťuje bobtnací tlak a hydraulickú vodivosť rôzne zhutnených vzoriek. Z výsledkov vyplýva, že teplo ovplyvňuje vlastnosti bentonitu. Najvýraznejší vplyv tepla bol zistený na medzu tekutosti, ktorá bola na meranej vzorke bentonitu vystavenej pôsobeniu tepla minimálne o 20 percentných bodov nižšia. Hodnoty Swell indexu boli tiež výrazne nižšie na zaťaženej vzorke. Vplyv tepla na bobtnací tlak nebol dostatočne preukázaný, aj keď sa javí, že vplyvom tepla sa znižuje.In the future, a deep repository of radioactive waste is planned in the Czech Republic. As a material to be used for sealing the sealing barrier, a bentonite was selected in the SURAO design. To guarantee the sealing capacity of bentonite, it is necessary to examine, among other things, the change in its properties due to heat, since the decomposition of the radionuclides results in heat that may affect the effectiveness of the sealing barrier. Therefore, this work deals with the change of selected geotechnical properties of bentonite due to heat. In the research section, it examines the effect of temperature on the consistency and swell index values. It further monitors the effect of temperature on the selected geotechnical properties of bentonite samples during the load test in oedometers located in the thermal laboratory at 60C and in the laboratory at 20C . It detects the swelling pressure and the hydraulic conductivity of the various compacted samples in the special device. The results show that heat affects the properties of bentonite. The most striking effect of heat was found on the liquid rate that was lower by at least 20C percentage points on the measured bentonite exposed to heat. Swell index values were also significantly lower on the loaded sample. The influence of heat on the swelling pressure has not been sufficiently demonstrated, although it appears that the influence of heat reduces the swelling pressure. Keywords: bentonit,bobtnací tlak,hydraulická vodivosť,teplo,hlbinné úložisko; bentonite,swelling pressure,hydraulic conductivity,heat,deep geological repository Available in digital repository of ČVUT.
Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu

V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa ...

Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
2018 - Slovak
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. Navrhovaný objekt vychádza z požiadaviek investora na priestrannosť, otvrorenosť a kontakt so záhradou a výhľadom. Kompozícia hmoty rodinného domu je preto navrhnutá s dôrazom na využitie výhľadov, ktorú dopĺňa dominanta v podobe veže. Navrhovaný rodinný dom poskytuje jeho obyvateľom honosný spoločenský priestor pre spoločenské vyžitie, ale splňuje aj požiadavku súkromia.The subject of this bachelor thesis is the design of a family villa with two children in Prague 8, Troja. The entered plot closes the street and offers a panoramic view of Prague, making it more attractive. The proposed object is based on the investor's requirements for spaciousness, openness and contact with the garden and the view. The composition of the mass of the family house is therefore designed with the emphasis on the use of the views, complemented by the dominance in the form of a tower. The proposed family house provides its inhabitants with a splendid social space for social purposes but also meets the requirement of privacy. Keywords: bakalářska práce,rodinný dům,villa; bachelor thesis,family house,villa Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh vily pre rodinu s dvoma deťmi v Prahe 8, Troji. Zadaná parcela uzatvára ulicu a umožňuje panoramatický výhľad na celú Prahu, čím navyšuje jej atraktivitu. ...

Jiran Zdeněk; Korčoková Daniela; Hořická Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
2018 - Slovak
Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov Škoda a.s. a novo vzniknutej križovatky na triede Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, okolo ktorej sa sústreďuje. Snahou bolo vytvoriť nielen nádraží ale multifunkčný objekt, ktorý bude predstavovať hlavný komunikačný uzol s ľahkou možnosťou prestupu na všetky druhy dopravy a zároveň poskytne cestujúcim nadštandardné služby. Idea nadväzuje na celkový koncept územia - vytváranie stavieb s rozsiahlym prvým, prípadne druhým, nadzemným podlažím, ktoré obsahuje vybavenosť pre verejnosť. Prstencový tvar budovy evokuje sústredenie okolo najdôležitejšieho bodu - dopravy, pre ktorú je koncipovaná. Orientácia objektu umožňuje výhľad na najdôležitejšie časti okolia - autobusové stanovištia, centrum a park. Rozdelenie fasády odpovedá rozdeleniu na verejnú a neverejnú časť.The diploma thesis deals with the design of a bus and train station in Mladá Boleslav city. Main idea is based on a conceptual urban design of an area usage. The selected area is situated right next to the intersection on Ludvíka Kalma a Volkhard Köhler boulevard. The aim of this project is to design a station suitable for simple transfers within all transportation types and offers quality services to passengers. The idea originates from a main concept of the current area urbanism - to create buildings with large first and second floor that provide customer services. The annulus shape of the building evocates that it is concentrated around its main point - transportation for which it is designed. The orientation of the building enables views at the most important parts of the surroundings - bus stands, city center and park. Facade divides the building into public and non-public part. Keywords: nádraží,vlak,autobus,nástupiště,stanice; station,terminal,bus,train,platform Available in digital repository of ČVUT.
Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav

Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v ...

Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi
Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
2018 - Slovak
Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných požiadaviek na zásobovanie a zálohovanie vzhľadom na platné technické predpisy. Pre každý variant modelu napájania je vytvorená kvalitatívna aj kvantitatívna (probability analysis a simulácia Monte Carlo) analýza.The master thesis deals with reliability assessment of power supply of technical equipment in the road tunnels. Four variants of power supply are analyzed. One variant is modeled on based on essential requirements for power supply and back-up in accordance with applicable technical regulations. A qualitative and quantitative analysis (probability analysis and Monte Carlo Simulation) is created for each variant of power supply. Keywords: tunel,pozemné komunikácie,RAMS,zásobovanie elektrickou energiou,analýza stromu porúch,simulácia Monte Carlo,analýza spolahlivosti; tunnel,road communications,RAMS,power supply,fault tree analysis,Monte Carlo simulation,reliability analysis Available in digital repository of ČVUT.
Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi

Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna ...

Přibyl Pavel; Mikloš Marián; Spalek Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases