Number of found documents: 667
Published from to

Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
Matejková, Veronika
2016 - Slovak
Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), štyri druhy pochádzajú zo Severnej Ameriky (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), tri druhy sú mediteránne až predoázijské (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) a pätnásť druhov má ázijský pôvod. Najviac druhov škodcov hostili u nás pôvodné druhy javorov, z amerických druhov zas A. saccharum. Bolo zistených osem monofágov a jeden polyfágny druh. Všetky druhy dosiahli nízku početnosť. Polyfágna piadivka jesenná napadla 19 druhov javorov, 4 pôvodné, 2 americké, 13 ázijských. Stigmella aceris poškodil päť druhov javorov, z našich A. campestre, A. platanoides a tri ázijské javory. Voška Drepanosiphum platanoidis, brvnatka Periphyllus aceris boli zistené na dvoch druhoch javorov. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P. testudinaceus, Phyllonorycter joannisi a Drisina glutinosa sa vyvíjali na jedinom druhu javoru. Monitoring of maples pests were investigated in arboretum of Mendel University in Brno in 2015. There were registered 25 species of maples. Tree native species (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), four North American species (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), three Mediterranean to Asian species (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) and fifteen Asian species. Most species attacked native species of maples and American maple A. saccharum. Eight monophages and one polyphagous species were found. All species reached low abundance. Polyphagous Operophtera brumata attacked 19 species of maples. Stigmella aceris damaged five species of maples, native A. campestre, A. platanoides and three Asian maples. Drepanosiphum platanoidis and Periphyllus aceris were found on two species of maples. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P.testudinaceus, Phyllonorycter joannis and Drisina glutinosa were found on one species of maple. Keywords: hmyz; mydlovníkovité; okrasné dreviny; roztoče Available in digital repository of Mendel University.
Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně

Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. ...

Matejková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Výroba a kvalita UHT mlieka
Sabotová, Michaela
2016 - Slovak
Práce se zabývá způsobem tepelného ošetření mléka, je zaměřená na UHT ošetření. UHT mléko je trvanlivé mléko, které se vyrábí z mléka a je tepelně ošetřené. Způsob tepelného ošetření je ultravysokotepelný ohřev UHT (Ultra Heat Treatment). Mléko je zahřáté na teplotu 135 ° C velmi krátkou dobu (1 až 2 sekundy). Pak se rychle zchladí a plní se do aseptických obalů. Dochází k eliminaci přítomných mikroorganismů a mléko získává nejméně 3 měsíční trvanlivost i při pokojové teplotě. Část práce se zabývala změnami, které probíhají při tepelném ošetření, například chemické změny, průběh oxidace, lipolýza a změnami ve výživových hodnotách. This work deals with ways of heat treatment of milk but a big part of my work focuses on UHT treatment. UHT milk is a milk with a long period of shelf life which is made from milk and it is heat treated. The way of heat treatment is an Ultra Heat Treatment, UHT. The milk is heated on 135 °C for a little while (1, 2 sec). Then, it is chilled very fastly and it is filled to the antiseptic package. Present microorganisms are eliminated and the milk gets at least 3 months shelf life also in the room temperature. The next part of my work focused on changes, which run during the heat treatment, for example chemical changes, process of oxidation and lipolysis and changes in nutritious values. Keywords: denaturace bílkovin; enzymy; nepřímá metoda; přímá metoda; tepelné výměníky; vitamíny Available in digital repository of Mendel University.
Výroba a kvalita UHT mlieka

Práce se zabývá způsobem tepelného ošetření mléka, je zaměřená na UHT ošetření. UHT mléko je trvanlivé mléko, které se vyrábí z mléka a je tepelně ošetřené. Způsob tepelného ošetření je ...

Sabotová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Zberacie lisy
Kyselica, Jakub
2016 - Slovak
Práce se věnuje sběracím lisům, historii lisů, vývoji a zlepšování a popisuje zařazení těchto strojů do rostlinné výroby. Zahrnuje obecný pohled na sběr stebelnatin pomocí lisů, jednotlivých funkčních skupin a světových výrobců. V práci je též popis z konstrukčního hlediska jednotlivých částí. V práci je taky vzájemné porovnání lisů na základě technických a ekonomických stanovených ukazatelů. My thesis focuses to the description of balers, information about history of balers, improvement. Also describes insertion of these machines to the crop production. It contains general view of the crop of fodder materials by using balers and also compare types of balers each other from the most popular producers in the world. In the next point is the structural description of baler. The last point of thesis focuses to the mutual comparison of balers depending to the technical and economical index. Keywords: lisování; sběrací lis; sláma Available in digital repository of Mendel University.
Zberacie lisy

Práce se věnuje sběracím lisům, historii lisů, vývoji a zlepšování a popisuje zařazení těchto strojů do rostlinné výroby. Zahrnuje obecný pohled na sběr stebelnatin pomocí lisů, jednotlivých ...

Kyselica, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza procesov internej komunikácie v IT firme a návrhy na ich zlepšenie
Rajteková, Pavlína
2016 - Slovak
Diplomová práce je zaměřena na analýzu interní komunikace a na návrhy na její zlepšení v online marketingové agentuře. V literární rešerši se pojednává o teoretických přístupech v rámci zkoumané problematiky, formách a nástrojích interní komunikace, využití informačních systémů a analýze procesů ve vnitrofiremní komunikaci. Empirická část popisuje současný stav interní komunikace a jejích procesů, porovnání aktuálních komunikačních nástrojů na základě stanovených parametrů firmy a hodnocení procesů z pohledu zaměstnanců vybrané firmy. Závěrečná část diplomové práce přináší doporučení ke zlepšení interní komunikace a návrh procesního modelu. The thesis is focused on the analysis of internal communication and the proposals for its improvement in online marketing agency. The literature review discusses the theoretical approach in examining issues, forms and tools of internal communication, the use of information systems and analysis processes in internal communication. The empirical part describes the current state of internal communication and its processes, comparison of actual communication tools based on defined parameters of the company and evaluation of internal communication processes from the perspective of employees of selected company. The final part of thesis brings recommendations to improve internal communication and the proposal of the process model. Keywords: informační systém; interní komunikace; nástroje komunikace; procesní model Available in digital repository of Mendel University.
Analýza procesov internej komunikácie v IT firme a návrhy na ich zlepšenie

Diplomová práce je zaměřena na analýzu interní komunikace a na návrhy na její zlepšení v online marketingové agentuře. V literární rešerši se pojednává o teoretických přístupech v rámci zkoumané ...

Rajteková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Udržateľný cestovný ruch jako nástroj znižovania chudoby v Zambii
Ďurinová, Tatiana
2016 - Slovak
Diplomová práce se zabývá udržitelným cestovním ruchem v Zambii a jeho využití při snižování chudoby v Zambii. První část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se udržitelného cestovního ruchu, charakteristiku cestovního ruchu v Zambii, turistický profil, SWOT analýzu a faktory, které ovlivňují vývoj cestovního ruchu v Zambii. Další část práce se věnuje možným environmentálním a sociálně-kulturním dopadům cestovního ruchu v Zambii a představuje klíčové dokumenty v oblasti udržitelného cestovního ruchu přijaté Zambijskou vládou a projekty související s rozvojem udržitelné turistiky v Zambii. The diploma thesis deals with sustainable tourism in Zambia and its use for reducing poverty in Zambia. The first part focuses on the definition of basic concepts relating to sustainable tourism, the characteristics of tourism in Zambia, Zambia tourism profile, SWOT analysis and the factors that influence the development of tourism in Zambia. Another section is devoted to the potential environmental and socio-cultural impacts of tourism in Zambia and represents the key documents in the field of sustainable tourism adopted by the Zambian Government and projects related to sustainable tourism development in Zambia. Keywords: environmentální dopady; chudoba; projekty; sociálně-kulturní dopady; udržitelný cestovní ruch; Zambia Available in digital repository of Mendel University.
Udržateľný cestovný ruch jako nástroj znižovania chudoby v Zambii

Diplomová práce se zabývá udržitelným cestovním ruchem v Zambii a jeho využití při snižování chudoby v Zambii. První část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se udržitelného ...

Ďurinová, Tatiana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Uplatnenie vybraných nástrojov marketingu v lokálnom rozhodování: plánovaný projekt singltreku v meste Písek
Candráková, Lenka
2016 - Slovak
Práce se zabývá využitím nástrojů městského marketingu v plánování a rozhodování města. Vysvětluje pojmy jako městské plánování, participace veřejnosti či městský marketing a public relations. Uplatnění marketingových nástrojů je zkoumáno na příkladu projektu Singltrek Písecké hory. Na základě analýzy průběhu posuzování záměru tohoto projektu práce identifikuje komunikační nástroje použité mezi městem Písek a jeho obyvateli a zabývá se jimi na jednotlivých úrovních participace. Práce také popisuje implementaci a výsledky vybraných nástrojů (dotazníkové šetření a participativní GIS) a diskutuje vhodnost jejich využití v lokálním rozhodování. The thesis deals with the use of city marketing tools in planning and decision-making of a town. The concepts of urban planning, public participation, city marketing and public relations are explained. The use of marketing tools is tested on example of project Singltrek Písecké hory. Based on the analysis of the process of project idea assessment, the thesis identifies communication tools used between the town of Písek and its citizens, and deals with them at different levels of participation. The thesis also describes an implementation and results of selected tools (questionnaire survey and participatory GIS) and discusses the relevance of their use in local decision-making. Keywords: dotazníkové šetření; komunikace; městské plánování; městský marketing; participace veřejnosti; participativní GIS; Písek; public relations Available in digital repository of Mendel University.
Uplatnenie vybraných nástrojov marketingu v lokálnom rozhodování: plánovaný projekt singltreku v meste Písek

Práce se zabývá využitím nástrojů městského marketingu v plánování a rozhodování města. Vysvětluje pojmy jako městské plánování, participace veřejnosti či městský marketing a public relations. ...

Candráková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Strešná záhrada ako progresívna forma mestského verejného priestoru
Gajdoš, Timotej
2016 - Slovak
Diplomová práce se věnuje střešní zahradě jako prvku, který spoluutváří městský veřejný prostor. Střešní zahrada poskytuje jedinečný prostor v rámci ekosystému města a nabízí nové formy a výhody ve srovnání se současnými střešními konstrukcemi. Teoretická část práce pojednává o vývoji střešních zahrad a definuje jejich úlohu v městech. Popisuje jedinečné a inovativní příklady využití střešních zahrad světě i v České republice. Návrhová studie prezentuje řešení střešní zahrady nové polyfunkční budov na náměstí sv. Anny v Trenčíně. Střešní zahradu v úrovni parteru propojuje s celým náměstím a celým ekosystémem města. This thesis deals with a roof garden as an element that shapes an urban public space. The roof garden provides a unique space in ecosystem of the city and offers new forms and advantages as compared to existing roof structures. Theoretical part of this thesis discusses the development of roof gardens and defines their role in cities. It offers unique and innovative examples of the use of roof gardens in the world as well as in Czech Republic. The design study presents a roof garden on top of a new multifunctional building on St. Anna's Square in Trenčín. Roof garden at the level of parterre connects with the entire square and the entire ecosystem of the city. Keywords: městský prostor; ozeleněná střecha; střešní zahrada; veřejný prostor Available in digital repository of Mendel University.
Strešná záhrada ako progresívna forma mestského verejného priestoru

Diplomová práce se věnuje střešní zahradě jako prvku, který spoluutváří městský veřejný prostor. Střešní zahrada poskytuje jedinečný prostor v rámci ekosystému města a nabízí nové formy a výhody ve ...

Gajdoš, Timotej
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Košer vína
Barancová, Dajana
2016 - Slovak
Práce je zaměřena na problematiku košer vín. Zaměřila jsem se hlavně na význam slova košer. Podmínky pro výrobu vín tohoto typu. Popis konkrétních druhů košer vín. Téma má hluboký církevní a očistný charakter. Hlavní skupinu výrobců tvoří ortodoxní židé. Košer víno je spojeno s mnoha tradicemi a zvyky z jejich kultury. Cílem bylo také zmapovat výrobu v České republice a ve světě. Thesis is focuses on problematical on kosher wines. I focused mainly on the history of wine production and the conditions of this type. Description of particular types of kosher wines. The topic has deep religious and cathartic nature. Main producer group consists of Orthodox Jews. Kosher wine connect many traditions and customs of their culture. The aim was also to map production in the Czech Republic and the world. Keywords: Izrael; košer vína; židé Available in digital repository of Mendel University.
Košer vína

Práce je zaměřena na problematiku košer vín. Zaměřila jsem se hlavně na význam slova košer. Podmínky pro výrobu vín tohoto typu. Popis konkrétních druhů košer vín. Téma má hluboký církevní a očistný ...

Barancová, Dajana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Mapování výskytu jeřábu - oskeruše (Sorbus domestica L.) ve vybraných lokalitách
Magnús, Samuel
2016 - Slovak
V diplomové práci chci poukázat na vzácný výskyt jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) - oskeruše na Slovensku i v Česku. Hlavním cílem diplomové práce bylo mapování jeřábu oskeruše na jižní Moravě a západním Slovensku, zaznamenání samotného výskytu stromů a jejich zdravotního stavu, zhodnocení plodů jeřábu oskeruše a také stromů. Mapování proběhlo v následujících lokalitách: Okres Trnava - Smolenice, Dechtice Okres Piešťany - Chtelnica, Dolný Lopašov, Kočín, Lančár, Vrbové, Ostrov Okres Pezinok - Modra, Šenkvice Okres Myjava - U Januškov Okres Hodonín - Tasov, Kněždub, Tvarožná Lhota, Radějov Okres Břeclav - Lednice Tyto stromy se nacházejí v nadmořské výšce v rozmezí od 170 do 355 m n. m. Dohromady bylo nalezeno 74 stromů různého věku a zdravotního stavu. U všech stromů byl měřen obvod kmene ve výšce 1,30 m, jeho velikost se pohybovala od 0,1 do 5,06 m. Stejně tak by měřen také obvod koruny, který byl od 2,25 do 19,5 m. Věk stromů byl v rozsahu od 9 do 450 let. U všech stromů byla zaznamenána poloha GPS a následně byly vytvořeny mapky pomocí softwaru Google Earth. Dřeviny byly fotograficky zdokumentovány. Výsledky práce byly zpracovány do grafů, kde byl hodnocen obvod kmene ve výšce 1,30 m, odhadovaný věk, výška stromů, objem koruny, průměr koruny a tvar listů. U plodů byla zhodnocena šířka, délka, cukernarost, hmotnost a byly rozděleny podle tvaru. Plody mají významnou nutriční hodnotu, jsou zdrojem vitamínů a vlákniny a lidé je využívají nejen jako lék, ale i k výrobě destilátů. We want to point out a rare occurrence jarabiny oskorušovej (rowanberry) (Sorbus domestica L.) oskoruša, in diploma work in Slovakia as well as in the Czech Republic. The main aim of the thesis was mapping rowanberry in southern Moravia and western Slovakia, recording of the presence of trees and their health, recovery jarabiny oskorušovej (rowanberry) fruit trees as well. The mapping took place in the following locations: Region: Trnava - Smolenice, Dechtice Piešťany : Chtelnica, Lower Lopašov Kočín, Lančár, Vrbové, Island Pezinok : Modra, Šenkvice Myjava : U Janoškov Hodonín : Tasov, Kněždub, Tvarožná Lhota, Radějov Breclav : Lednice. These trees situated at an altitude between 170 to 355 m n. m. There were found 74 trees of different age and health in total. The circuit tree was measured at hight 1,30 meter and trunk circuit ranged from 0.1 to 5.06 m, and also measured the hight of crown, which ranged from 3.5 to 19 m and crown diameter, which was from 2.25 to 19.5 meters. Age of the trees were in the range of 9-450 years. Therre were created maps on the base Google Earth software with all GPS position of the trees. Trees were photographically documented. The final results of the work were processed to the grafs, there was evaluated girth of trunk in the hight 1.30 meters, estimated age, hight of trees, cubic crown, crown diameter and shape of leaves. The fruit was assessed width, length, sugar content and weight were divided according to shape. The fruits have significant nutritional value, they are a source of vitamins and fiber, and people use them not only as medicine but also for the production of spirits. Keywords: cukernatost; jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.); mapování Available in digital repository of Mendel University.
Mapování výskytu jeřábu - oskeruše (Sorbus domestica L.) ve vybraných lokalitách

V diplomové práci chci poukázat na vzácný výskyt jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) - oskeruše na Slovensku i v Česku. Hlavním cílem diplomové práce bylo mapování jeřábu oskeruše na jižní Moravě ...

Magnús, Samuel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Francúzska vinárska oblasť Bordeaux
Urminská, Hana
2016 - Slovak
Ve Francii neexistuje jednotný systém označování vín. Oblasti se dělí na jednotlivé apelace a každá apelace má svá vlastní pravidla, přičemž největší důraz je kladen na původ daného vína. Následující bakalářská práce pojednává o slavné vinařské velmoci Bordeaux z historického hlediska, z hlediska terroiru a charakteristického apelačního systému. Tento historický region je považován za nejprestižnější a nejznámější vinařskou oblast Francie a zároveň za nejlepší region červených vín na světě. Nejkvalitnější vína tvoří sice jen 3% produkce, avšak představují to nejlepší, co vinařský svět může vyprodukovat. Nejznámějším regionem je Médoc s historickým apelačním systémem z roku 1855. Dalšími regiony jsou Saint-Emilion, Pomerol, Graves a Entre-deux-Mers. There is not an unified system for wine designation in France. Local areas are divided into individual appellations and each appellation has own rules wherein what is accentuated the most is the origin of the wine. The following thesis deals with the famous wine region Bordeaux in terms of history, terroir and distinctive appellation system. This historical region is considered as the most prestigious and famous wine district in France and the best red wine producer in the World. The most qualitative wines symbolize only 3 % from the whole production but these are the best that can be produced. The most popular region si Médoc with its 1855 historical appellation system. Another regions are Saint-Émilion, Pomerol, Graves and Entre-Deux-Mers. Keywords: apelační systém; Bordeaux; odrůdy révy vinné; terroir Available in digital repository of Mendel University.
Francúzska vinárska oblasť Bordeaux

Ve Francii neexistuje jednotný systém označování vín. Oblasti se dělí na jednotlivé apelace a každá apelace má svá vlastní pravidla, přičemž největší důraz je kladen na původ daného vína. Následující ...

Urminská, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases