Number of found documents: 667
Published from to

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov
Kalusová, Kristína
2016 - Slovak
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes technologies, s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť vhodnú komunikačnú stratégiu produktu zameranú na konkrétnu cieľovú skupinu. Sú-časťou práce je taktiež charakteristika produktu, analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a rovnako aj analýza obecného prostredia pomocou STEP analýzy. Ďalej pomocou kvantitatívneho výskumu v malých a stredných podnikoch na Slovensku a v Čechách zistím akým spôsobom management firiem vyhľadáva nové produkty tohto typu. Na základe týchto zistení navrhnem vhodnú komunikačnú stratégiu produktu. Communication strategy of software tool for monitoring of employees. Bachelor thesis. Brno, 2016. This bachelor thesis focuses on promoting of monitoring software of employees from the company Norwes technologies, s.r.o. The aim of the thesis is to propose suitable communication strategy of the product oriented on concrete target group. The part of thesis is also characteristics of product, analysis of internal and departmental enviroments and analysis of general environment through STEP analysis. Through quantitative research in small and medium companies in Slovakia and Czech republic I will find out which way the management of these companies is looking for new products of this type. Based on these findings I will propose the suitable communication strategy of the product. Keywords: komunikačná stratégia; marketingová komunikácia; monitoring zamestnancov; propagácia; reklama Available in digital repository of Mendel University.
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes ...

Kalusová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server
Repka, Ján
2016 - Slovak
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu perzistenčnej vrstvy vybraného modulu informačného systému na Microsoft SQL Server formou replikácie zmeny dát. Teoretická časť obsahuje analýzu aktuálneho stavu daného informačného systému so zameraním na prácu s dátami, analýzu požiadavkov zo strany vlastníka informačného systému a následnu rešerš vybraných technólogii. Praktická časť obsahuje návrh, popis implementácie a test funkčnosti implementovaného riešenia. Informatics system migration to Microsoft SQLServer. Brno: Mendel Uni-versity in Brno, 2016. This bachelor thesis contains analysis, design, implementation and test of solution serving to migrate persistence layer of selected module of the information system to Microsoft SQL Server through replication of data changes. The theoretical part contains an analysis of the current state of the information system with a focus on work with data, analysis of requests from the owner of the information system and the subsequent research of selected technologies. The practical part includes the design, implementation and test of the functionality of the implemented solu-tion. Keywords: informační systém; migration; .Net; server; SQL; WCF; WPF Available in digital repository of Mendel University.
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu ...

Repka, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vylepšenie fulltextového vyhl'adávacieho algoritmu pre elektronické obchody
Jančovičová, Dominika
2016 - Slovak
Diplomová práce se věnuje výzkumu, návrhu řešení a implementaci algoritmu vylepšujícího vyhledávání na webové stránce elektronického obchodu. Práce obsahuje všeobecnou část o vyhledávání v e-shopu a popisuje chování uživatelů při vyhledávání. Dále přibližuje problematiku webové analitiky a charakteristiku některých nástrojů fulltextového vyhledávání. Praktická část se zabývá analýzou přístupů zákazníků do webového obchodu, zhodnocením současného stavu vyhledávání a zjištováním preferencí zákazníků při vyhledávání. Nakonec se zabývá formulací pravidel pro vylepšení vyhledávání a jejich následnou implementací v jazyku PHP. The diploma thesis is dedicated to research, suggestion of solution and implementation of innovating algorithm of the fulltext search in the web pages of an electronic shop. The theoretical part deals with the searching in the e-shops. Customer's search behavior is described, further information about the field of web analysis is given and some of the characteristics of fulltext search engines are offered. The practical part is concerned with the analysis of the visits of the web shop, the assessment of current situation of searching, the determination of customer's preferences. This is the base for formulating business rules and improving search algorithm. Finally, the thesis deals with the implementation in scripting language PHP. Keywords: dotazník; fulltext; PHP; vyhledávání; webová analytika Available in digital repository of Mendel University.
Vylepšenie fulltextového vyhl'adávacieho algoritmu pre elektronické obchody

Diplomová práce se věnuje výzkumu, návrhu řešení a implementaci algoritmu vylepšujícího vyhledávání na webové stránce elektronického obchodu. Práce obsahuje všeobecnou část o vyhledávání v e-shopu ...

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Zberacie lisy
Kyselica, Jakub
2016 - Slovak
Práce se věnuje sběracím lisům, historii lisů, vývoji a zlepšování a popisuje zařazení těchto strojů do rostlinné výroby. Zahrnuje obecný pohled na sběr stebelnatin pomocí lisů, jednotlivých funkčních skupin a světových výrobců. V práci je též popis z konstrukčního hlediska jednotlivých částí. V práci je taky vzájemné porovnání lisů na základě technických a ekonomických stanovených ukazatelů. My thesis focuses to the description of balers, information about history of balers, improvement. Also describes insertion of these machines to the crop production. It contains general view of the crop of fodder materials by using balers and also compare types of balers each other from the most popular producers in the world. In the next point is the structural description of baler. The last point of thesis focuses to the mutual comparison of balers depending to the technical and economical index. Keywords: lisování; sběrací lis; sláma Available in digital repository of Mendel University.
Zberacie lisy

Práce se věnuje sběracím lisům, historii lisů, vývoji a zlepšování a popisuje zařazení těchto strojů do rostlinné výroby. Zahrnuje obecný pohled na sběr stebelnatin pomocí lisů, jednotlivých ...

Kyselica, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza procesov internej komunikácie v IT firme a návrhy na ich zlepšenie
Rajteková, Pavlína
2016 - Slovak
Diplomová práce je zaměřena na analýzu interní komunikace a na návrhy na její zlepšení v online marketingové agentuře. V literární rešerši se pojednává o teoretických přístupech v rámci zkoumané problematiky, formách a nástrojích interní komunikace, využití informačních systémů a analýze procesů ve vnitrofiremní komunikaci. Empirická část popisuje současný stav interní komunikace a jejích procesů, porovnání aktuálních komunikačních nástrojů na základě stanovených parametrů firmy a hodnocení procesů z pohledu zaměstnanců vybrané firmy. Závěrečná část diplomové práce přináší doporučení ke zlepšení interní komunikace a návrh procesního modelu. The thesis is focused on the analysis of internal communication and the proposals for its improvement in online marketing agency. The literature review discusses the theoretical approach in examining issues, forms and tools of internal communication, the use of information systems and analysis processes in internal communication. The empirical part describes the current state of internal communication and its processes, comparison of actual communication tools based on defined parameters of the company and evaluation of internal communication processes from the perspective of employees of selected company. The final part of thesis brings recommendations to improve internal communication and the proposal of the process model. Keywords: informační systém; interní komunikace; nástroje komunikace; procesní model Available in digital repository of Mendel University.
Analýza procesov internej komunikácie v IT firme a návrhy na ich zlepšenie

Diplomová práce je zaměřena na analýzu interní komunikace a na návrhy na její zlepšení v online marketingové agentuře. V literární rešerši se pojednává o teoretických přístupech v rámci zkoumané ...

Rajteková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Udržateľný cestovný ruch jako nástroj znižovania chudoby v Zambii
Ďurinová, Tatiana
2016 - Slovak
Diplomová práce se zabývá udržitelným cestovním ruchem v Zambii a jeho využití při snižování chudoby v Zambii. První část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se udržitelného cestovního ruchu, charakteristiku cestovního ruchu v Zambii, turistický profil, SWOT analýzu a faktory, které ovlivňují vývoj cestovního ruchu v Zambii. Další část práce se věnuje možným environmentálním a sociálně-kulturním dopadům cestovního ruchu v Zambii a představuje klíčové dokumenty v oblasti udržitelného cestovního ruchu přijaté Zambijskou vládou a projekty související s rozvojem udržitelné turistiky v Zambii. The diploma thesis deals with sustainable tourism in Zambia and its use for reducing poverty in Zambia. The first part focuses on the definition of basic concepts relating to sustainable tourism, the characteristics of tourism in Zambia, Zambia tourism profile, SWOT analysis and the factors that influence the development of tourism in Zambia. Another section is devoted to the potential environmental and socio-cultural impacts of tourism in Zambia and represents the key documents in the field of sustainable tourism adopted by the Zambian Government and projects related to sustainable tourism development in Zambia. Keywords: environmentální dopady; chudoba; projekty; sociálně-kulturní dopady; udržitelný cestovní ruch; Zambia Available in digital repository of Mendel University.
Udržateľný cestovný ruch jako nástroj znižovania chudoby v Zambii

Diplomová práce se zabývá udržitelným cestovním ruchem v Zambii a jeho využití při snižování chudoby v Zambii. První část práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se udržitelného ...

Ďurinová, Tatiana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Uplatnenie vybraných nástrojov marketingu v lokálnom rozhodování: plánovaný projekt singltreku v meste Písek
Candráková, Lenka
2016 - Slovak
Práce se zabývá využitím nástrojů městského marketingu v plánování a rozhodování města. Vysvětluje pojmy jako městské plánování, participace veřejnosti či městský marketing a public relations. Uplatnění marketingových nástrojů je zkoumáno na příkladu projektu Singltrek Písecké hory. Na základě analýzy průběhu posuzování záměru tohoto projektu práce identifikuje komunikační nástroje použité mezi městem Písek a jeho obyvateli a zabývá se jimi na jednotlivých úrovních participace. Práce také popisuje implementaci a výsledky vybraných nástrojů (dotazníkové šetření a participativní GIS) a diskutuje vhodnost jejich využití v lokálním rozhodování. The thesis deals with the use of city marketing tools in planning and decision-making of a town. The concepts of urban planning, public participation, city marketing and public relations are explained. The use of marketing tools is tested on example of project Singltrek Písecké hory. Based on the analysis of the process of project idea assessment, the thesis identifies communication tools used between the town of Písek and its citizens, and deals with them at different levels of participation. The thesis also describes an implementation and results of selected tools (questionnaire survey and participatory GIS) and discusses the relevance of their use in local decision-making. Keywords: dotazníkové šetření; komunikace; městské plánování; městský marketing; participace veřejnosti; participativní GIS; Písek; public relations Available in digital repository of Mendel University.
Uplatnenie vybraných nástrojov marketingu v lokálnom rozhodování: plánovaný projekt singltreku v meste Písek

Práce se zabývá využitím nástrojů městského marketingu v plánování a rozhodování města. Vysvětluje pojmy jako městské plánování, participace veřejnosti či městský marketing a public relations. ...

Candráková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Francúzska vinárska oblasť Bordeaux
Urminská, Hana
2016 - Slovak
Ve Francii neexistuje jednotný systém označování vín. Oblasti se dělí na jednotlivé apelace a každá apelace má svá vlastní pravidla, přičemž největší důraz je kladen na původ daného vína. Následující bakalářská práce pojednává o slavné vinařské velmoci Bordeaux z historického hlediska, z hlediska terroiru a charakteristického apelačního systému. Tento historický region je považován za nejprestižnější a nejznámější vinařskou oblast Francie a zároveň za nejlepší region červených vín na světě. Nejkvalitnější vína tvoří sice jen 3% produkce, avšak představují to nejlepší, co vinařský svět může vyprodukovat. Nejznámějším regionem je Médoc s historickým apelačním systémem z roku 1855. Dalšími regiony jsou Saint-Emilion, Pomerol, Graves a Entre-deux-Mers. There is not an unified system for wine designation in France. Local areas are divided into individual appellations and each appellation has own rules wherein what is accentuated the most is the origin of the wine. The following thesis deals with the famous wine region Bordeaux in terms of history, terroir and distinctive appellation system. This historical region is considered as the most prestigious and famous wine district in France and the best red wine producer in the World. The most qualitative wines symbolize only 3 % from the whole production but these are the best that can be produced. The most popular region si Médoc with its 1855 historical appellation system. Another regions are Saint-Émilion, Pomerol, Graves and Entre-Deux-Mers. Keywords: apelační systém; Bordeaux; odrůdy révy vinné; terroir Available in digital repository of Mendel University.
Francúzska vinárska oblasť Bordeaux

Ve Francii neexistuje jednotný systém označování vín. Oblasti se dělí na jednotlivé apelace a každá apelace má svá vlastní pravidla, přičemž největší důraz je kladen na původ daného vína. Následující ...

Urminská, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Košer vína
Barancová, Dajana
2016 - Slovak
Práce je zaměřena na problematiku košer vín. Zaměřila jsem se hlavně na význam slova košer. Podmínky pro výrobu vín tohoto typu. Popis konkrétních druhů košer vín. Téma má hluboký církevní a očistný charakter. Hlavní skupinu výrobců tvoří ortodoxní židé. Košer víno je spojeno s mnoha tradicemi a zvyky z jejich kultury. Cílem bylo také zmapovat výrobu v České republice a ve světě. Thesis is focuses on problematical on kosher wines. I focused mainly on the history of wine production and the conditions of this type. Description of particular types of kosher wines. The topic has deep religious and cathartic nature. Main producer group consists of Orthodox Jews. Kosher wine connect many traditions and customs of their culture. The aim was also to map production in the Czech Republic and the world. Keywords: Izrael; košer vína; židé Available in digital repository of Mendel University.
Košer vína

Práce je zaměřena na problematiku košer vín. Zaměřila jsem se hlavně na význam slova košer. Podmínky pro výrobu vín tohoto typu. Popis konkrétních druhů košer vín. Téma má hluboký církevní a očistný ...

Barancová, Dajana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Mapování výskytu jeřábu - oskeruše (Sorbus domestica L.) ve vybraných lokalitách
Magnús, Samuel
2016 - Slovak
V diplomové práci chci poukázat na vzácný výskyt jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) - oskeruše na Slovensku i v Česku. Hlavním cílem diplomové práce bylo mapování jeřábu oskeruše na jižní Moravě a západním Slovensku, zaznamenání samotného výskytu stromů a jejich zdravotního stavu, zhodnocení plodů jeřábu oskeruše a také stromů. Mapování proběhlo v následujících lokalitách: Okres Trnava - Smolenice, Dechtice Okres Piešťany - Chtelnica, Dolný Lopašov, Kočín, Lančár, Vrbové, Ostrov Okres Pezinok - Modra, Šenkvice Okres Myjava - U Januškov Okres Hodonín - Tasov, Kněždub, Tvarožná Lhota, Radějov Okres Břeclav - Lednice Tyto stromy se nacházejí v nadmořské výšce v rozmezí od 170 do 355 m n. m. Dohromady bylo nalezeno 74 stromů různého věku a zdravotního stavu. U všech stromů byl měřen obvod kmene ve výšce 1,30 m, jeho velikost se pohybovala od 0,1 do 5,06 m. Stejně tak by měřen také obvod koruny, který byl od 2,25 do 19,5 m. Věk stromů byl v rozsahu od 9 do 450 let. U všech stromů byla zaznamenána poloha GPS a následně byly vytvořeny mapky pomocí softwaru Google Earth. Dřeviny byly fotograficky zdokumentovány. Výsledky práce byly zpracovány do grafů, kde byl hodnocen obvod kmene ve výšce 1,30 m, odhadovaný věk, výška stromů, objem koruny, průměr koruny a tvar listů. U plodů byla zhodnocena šířka, délka, cukernarost, hmotnost a byly rozděleny podle tvaru. Plody mají významnou nutriční hodnotu, jsou zdrojem vitamínů a vlákniny a lidé je využívají nejen jako lék, ale i k výrobě destilátů. We want to point out a rare occurrence jarabiny oskorušovej (rowanberry) (Sorbus domestica L.) oskoruša, in diploma work in Slovakia as well as in the Czech Republic. The main aim of the thesis was mapping rowanberry in southern Moravia and western Slovakia, recording of the presence of trees and their health, recovery jarabiny oskorušovej (rowanberry) fruit trees as well. The mapping took place in the following locations: Region: Trnava - Smolenice, Dechtice Piešťany : Chtelnica, Lower Lopašov Kočín, Lančár, Vrbové, Island Pezinok : Modra, Šenkvice Myjava : U Janoškov Hodonín : Tasov, Kněždub, Tvarožná Lhota, Radějov Breclav : Lednice. These trees situated at an altitude between 170 to 355 m n. m. There were found 74 trees of different age and health in total. The circuit tree was measured at hight 1,30 meter and trunk circuit ranged from 0.1 to 5.06 m, and also measured the hight of crown, which ranged from 3.5 to 19 m and crown diameter, which was from 2.25 to 19.5 meters. Age of the trees were in the range of 9-450 years. Therre were created maps on the base Google Earth software with all GPS position of the trees. Trees were photographically documented. The final results of the work were processed to the grafs, there was evaluated girth of trunk in the hight 1.30 meters, estimated age, hight of trees, cubic crown, crown diameter and shape of leaves. The fruit was assessed width, length, sugar content and weight were divided according to shape. The fruits have significant nutritional value, they are a source of vitamins and fiber, and people use them not only as medicine but also for the production of spirits. Keywords: cukernatost; jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.); mapování Available in digital repository of Mendel University.
Mapování výskytu jeřábu - oskeruše (Sorbus domestica L.) ve vybraných lokalitách

V diplomové práci chci poukázat na vzácný výskyt jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) - oskeruše na Slovensku i v Česku. Hlavním cílem diplomové práce bylo mapování jeřábu oskeruše na jižní Moravě ...

Magnús, Samuel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases