Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 504026
Published from to

Odborný rozvoj zaměstnanců
Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2017 - Czech
Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues relating to special regulation concerning some specific categories of employees or tax impacts, due to reach a complexity of this analysis. This thesis consists of ten chapters, each of them dealing with different aspects of vocational development of employees, especially questions relating to improvement of qualification, upgrading of qualification and qualification agreement. Opening part serves as an introductory part defining the reason for my research, the goals of this paper and representing its structure. Chapter One characterises the care of human resources in the view of constitutional-law and labour-law regulation. The chapter is subdivided into three parts based on approach to extent of the term "the care of employees" - narrower concept, broader concept and historical concept. Chapter Two narrows idea of the care of employees into the scope of vocational development of employees. The chapter is composed of six parts. Part One explores the relevant Czech legal regulation and also mentions European Union law. Part Two describes a substance of the term "qualification". Part Three explicitly specifies... Účelem mé rigorózní práce je analyzovat právní úpravu odborného rozvoje zaměstnanců, a to nikoli pouze z obecného pracovněprávního pohledu, nýbrž i v širším multioborovém kontextu zahrnujícím jak otázky zvláštní úpravy odborného rozvoje u některých kategorií zaměstnanců, tak i otázky daňové, a to za účelem dosažení komplexnosti práce. Tato rigorózní práce se skládá z 10 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá odlišnými aspekty odborného rozvoje zaměstnanců, tedy problematikou zaškolení (zaučení), odborné praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace a kvalifikační dohody. Úvod jako vstupní pasáž práce definuje důvod mého výzkumu, cíle této studie a její strukturu. První kapitola charakterizuje péči o lidské zdroje z ústavněprávního a pracovněprávního hlediska. Kapitola je rozdělena do tří subkapitol, které jsou založeny na rozdílném přístupu k pojmu "péče o zaměstnance" - rozlišují užší pojetí, širší pojetí a historický koncept. Druhá kapitola zužuje pojem "péče o zaměstnance", když jej zasazuje do rámce odborného rozvoje zaměstnanců. Kapitola se skládá z šesti subkapitol. První subkapitola zkoumá příslušnou českou právní úpravu a také zmiňuje evropskou právní úpravu. Druhá subkapitola popisuje podstatu pojmu "kvalifikace". Třetí subkapitola pak explicitně uvádí všechny... Keywords: kvalifikace; odborný rozvoj zaměstnanců; qualification; vocational development of employees Available in a digital repository NRGL
Odborný rozvoj zaměstnanců

Vocational Development of Employees Abstract The purpose of my rigorous thesis is to analyse not only general issues of legal regulation of vocational development of employees, but also the issues ...

Borovec, David; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Essays in Experimental Economics
Miklánek, Tomáš; Katuščák, Peter; Servátka, Maroš; Ortmann, Andreas
2017 - English
Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstract The first chapter introduces a theoretical model of inequality aversion which can also be used in an environment with information asymmetries. The model is based on the non-paternalistic approach where, the own utility function incorporates the utility of other people as perceived by a decision maker. Moreover it allows extensions for other motives which may result in pro-social behavior. I extend the model by adding shame aversion as an additional driver for apparently altruistic behavior. Threat of shame is induced by different levels of exposure of either own actions or identity to the third party observers. I also experimentally test predictions of the model using a very simple environment of a dictator's game. The experimental design aims to remove additional confounding behavioral effects present in the previous literature. The results suggest that even a very small exposure results in significantly higher amounts sent to recipients. The analysis also shows that the agents, who believe that they can conceal their own actions in front of the less informed counterpart, exploit this information asymmetry for their monetary benefit. The second chapter examines endogenous decisions to acquire useful information. My experimental design tries to test... Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstrakt První kapitola představuje teoretický model averze k nerovnosti, který má využití také v situacích informační asymetrie. Model je založen na nepaternalistickém přístupu, kde funkce vlastního užitku zahrnuje užitek ostatních tak, jak je vnímán tím, kdo rozhoduje. Model navíc umožňuje rozšíření motivů, které můžou vést k pro-sociálnímu chování. Dále je rozšířen přidáním averze ke studu jako další motivace pro navenek altruistické chování. Hrozba studu je vyvolaná různými úrovněmi odhalení buď vlastních rozhodnutí, nebo vlastní identity před nezúčastněnými pozorovateli. Experimentálně také testuji předpovědi modelu, přičemž využívám jednoduchého prostředí hry Diktátor. Cílem tohoto experimentálního designu je odstranění možných zkreslujících behaviorálních efektů, přítomných v jiných hrách. Výsledky ukazují, že i nepatrné vystavení se studu má za následek signifikantně vyšší částky pro přijímatele. Analýza rovněž ukazuje, že lidé, kteří si myslí, že můžou zatajit své rozhodování před míň informovanými protějšky, využívají tuto informační asymetrii pro dosažení vyššího finančního zisku. Druhá kapitola zkoumá endogenní rozhodnutí k získání užitečné informace. Můj experimentální design testuje predikce "ego-utility" teorií a dalších relevantních teorií o... Available in a digital repository NRGL
Essays in Experimental Economics

Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstract The first chapter introduces a theoretical model of inequality aversion which can also be used in an environment with information asymmetries. ...

Miklánek, Tomáš; Katuščák, Peter; Servátka, Maroš; Ortmann, Andreas
Univerzita Karlova, 2017

Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny
KUČERA, Ondřej
2017 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny

KUČERA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Příprava a charketerizace nanomateriálů pro elektrochemické ukládání energie
Bouša, Milan; Kavan, Ladislav; Fejfar, Antonín; Velický, Matěj
2017 - English
Graphene research is nowadays one of the worldwide most prominent fields of interest in material science due to many extraordinary properties of graphene and related materials. However, the different techniques of synthesis and subsequent handling and/or treatment have a substantial impact on the properties of the graphene and thus a lot of efforts have been focused on developing of the advanced methods for graphene preparation and characterization. Graphene can be easily produced by oxidation and consequent exfoliation of the bulk graphite; however, resulting graphene oxide needs to be reduced back to graphene-like structure due to partial restoration of sp2 network. Herein, a detailed study of the structural evolution of the graphene oxide during electrochemical treatment has been performed using X-ray photoelectron, Raman and infrared spectroscopies and the results were compared with non-oxidized graphene nano-platelets. Additionally, graphene oxide in composite with LiFePO4 olivine material, which is electrochemically almost inactive in a freshly made state, has been tested by repeated electrochemical cycling. Using various electrochemical methods, the progressive electrochemical activity enhancement has been observed and spontaneous graphene reduction was identified as responsible for this... Výzkum (nejen) uhlíkatých nanomateriálů v čele s grafenem je v současné době jednou z nejčastěji studovaných oblastí materiálové fyziky a chemie, zejména díky mimořádným vlastnostem těchto materiálů vhodným k využití pro konverzi a uchování energie. Během syntézy grafenu a následné manipulace však dochází k narušování jinak téměř ideální krystalové struktury grafenu a tím i ke změně jeho elektronických vlastností. Proto je naprosto nezbytné mít strukturu grafenu "pevně pod kontrolou", čehož je možné dosáhnout pouze vývojem a použitím pokročilých instrumentálních metod. Grafen může být snadno připraven oxidací a následnou exfoliací grafitu za vzniku tzv. oxidu grafenu. Jedná se o materiál o tlouštce několika málo vrstev grafitu, který má na svém povrchu navázané funkční skupiny obsahující kyslík, které narušují unikátní, sp2 hybridizovanou síť uhlíkových atomů a tedy i elektronovou strukturu grafenu. Z tohoto důvodu je pro některé aplikace nutné podrobit oxid grafenu alespoň částečné redukci. V první části této práce je detailně studována jeho elektrochemická redukce za pomoci fotoelektronové, infračervené a především Ramanovy spektroskopie. Dosažené výsledky byly dále porovnávány s referenčním neoxidovaným materiálem. Možné využití tohoto procesu je demonstrováno na elektrochemické aktivaci... Keywords: grafen; Ramanova spektroskopie; spektroelektrochemie; graphene; Raman spectroscopy; spectroelectrochemistry Available in a digital repository NRGL
Příprava a charketerizace nanomateriálů pro elektrochemické ukládání energie

Graphene research is nowadays one of the worldwide most prominent fields of interest in material science due to many extraordinary properties of graphene and related materials. However, the different ...

Bouša, Milan; Kavan, Ladislav; Fejfar, Antonín; Velický, Matěj
Univerzita Karlova, 2017

Elektrochemická, fotoelektrochemická a spektroelektrochemická charakterizace nanomateriálů
Pitňa Lásková, Barbora; Kavan, Ladislav; Šubrt, Jan; Krýsa, Josef
2017 - English
Titanium dioxide (TiO2) and spinel Li4Ti5O12 belong to widely studied semiconducting metal oxides. Nanocrystalline TiO2 and Li4Ti5O12 are attractive materials for applications in Li-ion batteries and the former also for photoelectrochemical solar cells. Moreover, spinel Li4Ti5O12 could be a promising material for Na-ion batteries too, because of possible accommodation of larger Na+ ions (compared to Li+ ). The nanocrystalline TiO2 anatase with a predominant {001} facet was studied electrochemically by cyclic voltammetry of Li+ insertion and by chronoamperometry and compared with anatase materials with dominating {101} facet. Both voltammetric and chronoamperometric diffusion coefficients and activation energies proved higher activity of anatase {001} nanosheets toward Li+ insertion than that of the usual anatase nanoparticles exposing the {101} facet. Subsequently, the flatband potential and electron kinetics of TiO2 anatase nanocrystals with mostly exposed facet {101} or {001} were compared. The anatase {001} nanoplatelets exhibited more negative flatband potential, higher chemical capacitance and longer electron lifetime than anatase {101} nanoparticles. The Li+ insertion into TiO2 anatase nanoparticles was studied by Raman spectroscopy and by in situ Raman spectroelectrochemistry. Four... Oxid titaničitý (TiO2) a spinel Li4Ti5O12 patří mezi široce studované polovodivé oxidy kovů. Nanokrystalické formy TiO2 a Li4Ti5O12 jsou atraktivní pro použití v lithiových bateriích a oxid titaničitý také pro fotoelektrochemické solární články. Spinel Li4Ti5O12 by díky své struktuře umožňující ukládat větší Na+ ionty (v porovnání s Li+ ionty) mohl být i slibným materiálem pro sodíkové baterie. Nanokrystalický TiO2 anatas s převládající plochou {001} byl studován elektrochemicky cyklickou voltametrií inserce lithia a chronoamperometrií a porovnán s referenčním anatasem s dominantní plochou {101}. Voltametrické a chronoamperometrické difusní koeficienty a aktivační energie prokázaly, že anatasové nanokrystaly {001}mají oproti standardním anatasovým nanočásticím vyšší aktivitu vůči inserci Li+ . Anatasové nanokrystaly TiO2 s nejvíce exponovanou plochou {101} byly následně porovnávány s nanokrystaly s dominantní plochou {001} z hlediska potenciálu rovných pásů a kinetiky elektronů. Anatasové nanodestičky {001} měly ve srovnání s anatasovými nanočásticemi {101} negativnější potenciál rovných pásů, vyšší chemickou kapacitu a delší dobu života elektronů. Ramanovou spektroskopií a in situ Ramanovou spektroelektrochemií byla studována inserce Li+ do TiO2 anatasových nanočástic. Byly připraveny a studovány... Available in a digital repository NRGL
Elektrochemická, fotoelektrochemická a spektroelektrochemická charakterizace nanomateriálů

Titanium dioxide (TiO2) and spinel Li4Ti5O12 belong to widely studied semiconducting metal oxides. Nanocrystalline TiO2 and Li4Ti5O12 are attractive materials for applications in Li-ion batteries and ...

Pitňa Lásková, Barbora; Kavan, Ladislav; Šubrt, Jan; Krýsa, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Rekognice
Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from the perspective of Criminal Procedure Law and criminology. Line-up is also a very specific act because the process of rebuilding takes place in human brain and can not be controlled or verified in any way. All these characteristics increase the requirements for proper preparation and execution of line-up. The rigorous thesis also points out the fact that line-up is an important procedural act even in cases where identification is not achieved or the result of a line-up is not credible, as such result can be used for further investigative procedures. The aim of the thesis is to comprehensively and clearly analyze the issues of line-up and to analyze if the current law regulation corresponds with importance of this procedural act. Further, the aim of the thesis is to analyze the process of line-up and its correctness and effectiveness. Relating to these aims, the thesis points out especially significant problems, imperfections and confusion associated with line-up and focuses on possible ways of their elimination. The first part of the rigorous thesis focuses on general knowledge of line-up, types of... Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. Stěžejní část rigorózní práce se... Keywords: zvláštní způsoby dokazování; rekognice; znovupoznání; kriminalistika; specific methods of evidence; line-up; identification by line-up; criminalistic Available in a digital repository NRGL
Rekognice

This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis considers line-up as a very important evidence from ...

Janulková, Kateřina; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Umělé emoce ve virtuálním vyprávění
Bída, Michal; Brom, Cyril; Petta, Paolo; Pilát, Martin
2017 - English
Keywords: interaktivní digitální vyprávění; agentí architektura; uvěřitelnost; emoce; analýza dramatu; interactive digital storytelling; agent architecture; believability; emotions; drama analysis Available in a digital repository NRGL
Umělé emoce ve virtuálním vyprávění

Bída, Michal; Brom, Cyril; Petta, Paolo; Pilát, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Numerické řešení rovnic mělké vody
Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
2017 - Czech
The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are of hyperbolical type of the first or- der with a reactive term representing the bottom topology. We discretize the resulting system of equations by the implicit space-time discontinuous Ga- lerkin method (STDGM). In the literature, the explicit techniques are used most of the time. The implicit approach is suitable especially for adaptive methods, because it allows the usage of different meshes for different time niveaus. In the thesis we derive the corresponding method and an adaptive algorithm. Finally, we present usage of the method in several examples. 1 Práce se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic popisujících proudění tzv. mělké vody, kde zanedbáváme toky ve svislém směru. Tyto rovnice jsou hyperbolického typu 1. řádu s reaktivním členem daným topologií dna. Výsledný systém rovnic diskretizujeme pomocí impli- citní časoprostorově nespojité Galerkinovy metody (STDGM). V literatuře se obvykle užívají explicitní techniky, implicitní STDGM je vhodná přede- vším pro adaptivní metody, jelikož přirozeně umožňuje použití různých sítí na různých časových hladinách. V této práci odvodíme příslušnou metodu a adaptivní algoritmus. Nakonec prezentujeme použití metody na několika testovacích úlohách. 1 Keywords: rovnice mělké vody; numerická simulace; hyperbolické rovnice; nespojitá Galerkinova metoda; shallow water equations; numerical simulation; hyperbolic equations; discontinuous Galerkin method Available in a digital repository NRGL
Numerické řešení rovnic mělké vody

The thesis deals with the numerical solution of partial differential equati- ons describing the flow of the so-called shallow water neglecting the flow in the vertical direction. These equations are ...

Šerý, David; Dolejší, Vít; Felcman, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření
Husek, Tomáš; Kampf, Karol
2017 - English
Title: Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier Author: Tomáš Husek Department/Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstract: This thesis concentrates on some low-energy aspects of QCD, namely on those which are connected to the electromagnetic decays of lightest neutral pseudoscalar mesons. Calculations of radiative corrections to neutral pion decays (the Dalitz decay and the rare decay) and a novel model for the pion electro- magnetic transition form factor are subjects discussed in the attached papers, which this work is based on. The associated theoretical aspects including Chiral Perturbation Theory or the large-Nc limit are introduced. We also discuss the complications which arise when the calculations of radiative corrections for η(′) Dalitz decays are performed. Some details about the collaboration with experi- ments which incorporate the calculation of the published corrections are provided. Last but not least, some techniques related to loop integrals are shown. Keywords: Chiral Perturbation Theory, large-Nc limit, radiative corrections, pion electromagnetic transition form factor 1 Název práce: Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření Autor: Tomáš Husek Katedra/Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá aspekty QCD při nízkých energiích, které souvisejí s elektromagnetickými rozpady nejlehčích pseudoskalárních me- sonů. Výpočty radiačních korekcí pro rozpady neutrálního pionu (Dalizův rozpad a vzácný rozpad na elektron-pozitronový pár) a nový model pro form faktor el- mag. přechodu pionu jsou diskutovány v článcích, ze kterých tato práce vychází. S tím související efektivní přístupy jako např. chirální poruchová teorie či limita velkého Nc jsou představeny v úvodních kapitolách. Také se zde zabýváme kom- plikacemi, které nastávají při výpočtu radiačních korekcí k Dalitzově rozpadu η(′) mesonů. V práci jsou rovněž představeny detaily spolupráce s experimenty, které začlenily uvedené publikované výpočty radiačních korekcí do svých simu- lací. V neposlední řadě jsou pak ukázány některé techniky výpočtů smyčkových integrálů. Klíčová slova: chirální poruchová teorie, limita velkého Nc, radiační korekce, form faktor elmag. přechodu pionu 1 Keywords: chirální poruchová teorie; limita velkého Nc; radiační korekce; form faktor elmag. přechodu pionu; Chiral Perturbation Theory; large-Nc limit; radiative corrections; pion electromagnetic transition form factor Available in a digital repository NRGL
Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření

Title: Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier Author: Tomáš Husek Department/Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Karol ...

Husek, Tomáš; Kampf, Karol
Univerzita Karlova, 2017

Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel
Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
2017 - English
Keywords: harmonická zložitosť; hudobná zložitosť; harmonická analýza; transkripcia akordov; akordický rad; vyhľadávanie hudby; odporúčanie hudby; harmonic complexity; music complexity; harmony analysis; chord transcription; chord progression; music information retrieval; recommender system Available in a digital repository NRGL
Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel

Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases