Number of found documents: 4308
Published from to

Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun)
Vlčková, Michaela; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
2017 - Czech
Autorka si vybrala téma Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy, které souvisejí s danou problematikou komunální politiky. Například samospráva obce, orgány obce, rozvoj obce, hospodaření obce, rozpočet obce, komunální volby, volební právo a jiné. Praktická část obsahuje charakteristiku obce Vinařice u Loun z demografického a socioekonomického hlediska - dle aktuálního návrhu rozpočtu obce, porovnání rozpočtové skladby s jinou, stejně velkou obcí. Dále zde byla popsána podrobná charakteristika místní a zájmové samosprávy a poslední komunální volby do zastupitelstva obce (2014). Stěžejním cílem je definovat charakter rozhodovacího procesu místní samosprávy a porovnat hospodaření obce od roku 2000 do současnosti (2016). Diplomová práce má charakter případové studie (jak již je uvedeno v názvu práce). Ke sběru dat byla využita zejména analýza dokumentů, polostandardizované rozhovory a komparace dat. Author has chosen "Political Aspects of the Management and Development of Selected Municipalities (Case Study of Vinařice u Loun)" topic.The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains and describes concepts related to communal politics matter. For example, government municipalities, municipal authorities, community development, municipal management, municipal budget, municipal elections, electoral law etc. The practical part describes characteristic of Vinařice u Loun village from demographic and socio-economic perspective - according to the current municipal budget draft, compared to the budget structure with another, equally large municipalities. Furthermore, there has been described a detailed description of local interest and local government, and the last municipal election to municipal council (2014). The main objective is to define the nature of the decision-making process of local government and compare the management of the village from 2000 to the present (2016). The Masters thesis characterises a case study (as already mentioned in the title of work). For data collection, analysis of documents, interviews and comparison of data were used. Keywords: Vinařice u Loun; místní samospráva; rozvoj obce; rozpočet obce; polemika v obecní samosprávě; spolek; volební strana; komunální volby dostupnost_czu
Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun)

Autorka si vybrala téma Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou ...

Vlčková, Michaela; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Modelování komoditní vertikály mléka
Lagová, Veronika; Malý, Michal
2017 - Czech
Práce je rozdělena na 2 části, kde první část se zabývá popisem metodických postupů při sestavování ekonometrických modelů. V této části je také charakterizována daná komoditní vertikála. V druhé části jsou použity zvolené statistické a ekonometrické metody, které jsou pak následně vyhodnoceny. Pomocí těchto metod je určena síla vztahů mezi vybranými ekonomickými ukazateli v komoditní vertikále. Poté jsou jednotlivé modely zhodnoceny k prognóze budoucího vývoje. Keywords: ekonometrie; cena; analýza; model; prognóza; odhad dostupnost_czu
Modelování komoditní vertikály mléka

Práce je rozdělena na 2 části, kde první část se zabývá popisem metodických postupů při sestavování ekonometrických modelů. V této části je také charakterizována daná komoditní vertikála. V druhé ...

Lagová, Veronika; Malý, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza sociálních sítí
Hejný, Jakub; Lohr, Václav
2017 - Czech
Práce se zabývá analýzou sociálních sítí pro potřeby vztahů s veřejností z pohledu podniku. Práce dále specifikuje způsoby a podmínky sběru na dat na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter). Výstupní analýza by měla sloužit jako podpůrný nástroj Bakalářská práce se zabývá analýzou sociálních sítí a jejich využitelnosti při zjišťování veřejného mínění pro potřeby rozvoje a vedení společnosti. Práce se zabývá tím, jak sociální sítě ovlivňují veřejné mínění. Výstupní analýza by měla sloužit jako souhrn doporučených druhů a způsobů prezentace společnosti směrem ke koncovému zákazníkovi. Zároveň by analýza měla definovat efektivitu využívání jednotlivých sociálních sítí a jejich vliv na rozvoj a hospodářské výsledky společnosti. This thesis deals with social network analysis for the needs of public relations from the perspective of the company. The thesis also specifies conditions and ways of dat collectin on social networks (Facebook, LinkedIn, Twitter). The output analysis should be used as a support tool. This thesis deals with social network analysis of their usefulness in public opinion surveys for the development needs of management. The output analysis should be used as summary of the recommended ways how to present a company to a customer.At the same time, the analysis should define the effectiveness of the use of individual social networks of their influence on the development of the company's results. Keywords: Internet; Sociální sítě; Analýza; Vztahy s veřejností; Sběr dat dostupnost_czu
Analýza sociálních sítí

Práce se zabývá analýzou sociálních sítí pro potřeby vztahů s veřejností z pohledu podniku. Práce dále specifikuje způsoby a podmínky sběru na dat na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter). ...

Hejný, Jakub; Lohr, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Přínos akceleračního programu klisen českého teplokrevníka pro sport a chov
Kupčíková, Magdalena; Janošíková, Martina
2017 - Czech
V následujících řádcích mé práce zjišťuji, zda jsou klisny zařazené do akceleračního programu dále využívány v chovu a zda AP přispívá či je jistotou pro zvyšující se počty hříbat ČT a jestli jsou výsledky hodnocení klisen ve 3 letech ukazatelem kvality a úspěchu klisen samotných i jejich hříbat v další sportovní kariéře. Dále se pokusím posoudit, zda jsou dotace získané zařazením klisny do AP využívány v plné míře, což se odvíjí od počtu porozených hříbat. In the following lines my thesis, I find that the mares included in the accelerator program further used in breeding, and whether the AP contributes or is a certainty for an increasing number of foals CT and whether the results of the evaluation mares at 3 years indicator of the quality and success of mares themselves and their foals in another sports career. I will also try to assess whether the inclusion of subsidies received in mares AP exploited to the full, which depends on the number of foals born via. Keywords: Akcelerační program; Český teplokrevník; Chov koní; Sportovní výkonnost; Klisna dostupnost_czu
Přínos akceleračního programu klisen českého teplokrevníka pro sport a chov

V následujících řádcích mé práce zjišťuji, zda jsou klisny zařazené do akceleračního programu dále využívány v chovu a zda AP přispívá či je jistotou pro zvyšující se počty hříbat ČT a jestli jsou ...

Kupčíková, Magdalena; Janošíková, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj místní samosprávy v městě Březnice
Trčková, Kamila; Kubálek, Michal; Kristýna, Kristýna
2017 - Czech
Diplomová práce je konstruovaná jako metoda případové studie, zabývající se vývojem politického procesu v obci Březnice a to od voleb konaných v roce 1994 až po současnost. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj místní samosprávy v historických meznících, dále definuje obec a její orgány, volby a komponenty voleb, teorie koalic, stranický systém, participaci obyvatel, postavení nezávislých kandidátů v místní politice a v neposlední řadě také lokální modely demokracie. Praktická část využívá všechny získané informace z první části práce a aplikuje je na obec Březnici s využitím poznatků, které byly získány z rozhovorů se současnými, ale i minulými zastupiteli obce. Tato část se dále zabývá historií, popisem obce a socioekonomických ukazatelů. The thesis was built up as a method of case study, dealing with the political development in Březnice from communal election in 1994 to the present. The theoretical part was focused on the development of local authorities in the historical milestones. It defines the term municipality, its institutions, communal elections and its components, the coalition theory, local party system, participation of population, position of independent candidates in local politics and local models of democracy. The practical part uses all the information obtained in the first part and applies it to the municipality Březnice according the knowledge collected from interviews with current and former local representatives. This part also describes history of the village and socio-economic indicators. Keywords: Březnice; komunální politický proces; volební strana; lokální stranický systém; komunální koalice dostupnost_czu
Vývoj místní samosprávy v městě Březnice

Diplomová práce je konstruovaná jako metoda případové studie, zabývající se vývojem politického procesu v obci Březnice a to od voleb konaných v roce 1994 až po současnost. Teoretická část práce se ...

Trčková, Kamila; Kubálek, Michal; Kristýna, Kristýna
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Význam delegování pro efektivní řízení
Borková, Magdaléna; Horáková, Jana; Fiedler, Jiří
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na delegování v manažerské praxi a jeho důležitost pro efektivní řízení podniku. Práce je rozdělena do dvou částí. První částí je část teoretická, která se opírá o studium odborné literatury týkající se tématu. Jsou zde podrobněji rozepsány termíny jako struktura organizace, manažerské role a funkce, následně samotné delegování. V druhé části je potom vlastní šetření, které je založeno na základní metodě kvalitativního výzkumu, tedy řízeném rozhovoru. Tento výzkum je prováděn u vybraného subjektu, výsledky šetření byly důkladně zaznamenány a dále interpretovány. Z výsledků šetření jsou na konci práce odvozena a doporučena opatření, která by mohla přispět k lepšímu a efektivnějšímu fungování společnosti. This bachleor thesis is focused on delegation in management practice and its importace for effectively managing a company. The thesis is divided into two parts. The first one is theoretical and is based on the study of related literature. In that part, are the terms like structure of organisation, managerial roles, functions and finally delegation on its own, described more closely. In the second part is my own research which is based on basic method of quality research, which is a direct interview. The research for this thesis was conducted on a selected subject and the results were thoroughly processed and interpreted. In the end of this thesis, based on the results, are conducted and recommended some measures, which can help for better and more effectiveness of the company. Keywords: management; manažer; struktura organizace; manažerské role; manažerské funkce; delegování; proces delegování dostupnost_czu
Význam delegování pro efektivní řízení

Bakalářská práce je zaměřena na delegování v manažerské praxi a jeho důležitost pro efektivní řízení podniku. Práce je rozdělena do dvou částí. První částí je část teoretická, která se opírá o studium ...

Borková, Magdaléna; Horáková, Jana; Fiedler, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Variabilita ve zbarvení vaječné skořápky ve snůškách sýkory koňadry
Kratochvílová, Anna; Svobodová, Jana; Veronika, Veronika
2017 - Czech
Zbarvení vaječné skořápky ve snůškách ptáků vykazuje výraznou vnitrodruhovou variabilitu, která zatím nebyla zcela objasněna. Jeho charakter je udáván dvěma pigmenty: modro-zelený biliverdin zpravidla tvoří podkladovou barvu, zatímco hnědo-červený protoporfyrin je spojován s tvorbou skvrn. Vzhledem k povaze a metabolismu těchto dvou pigmentů v organismu ptáků se usuzuje, že mají vliv na hladinu oxidativního stresu, a jejich depozice do vaječné skořápky by proto mohla poukazovat na fyzickou kondici hnízdící samice. Z tohoto předpokladu vychází signální hypotéza zbarvení vaječné skořápky, která předpokládá, že její zbarvení by proto mohlo reflektovat individuální zdravotní stav a fyzickou kondici, případně by přímo mohlo indikovat anémii (anemická hypotéza). Tato práce testovala souvislosti mezi fyzickou kondicí samic sýkory koňadry (Parus major) a protoporfyrinovou makulací jejich vajec. Jako parametry zastupující fyzickou kondici byla zvolena standardizovaná hmotnost samic a jejich vybrané hematologické ukazatele (poměr heterofilů ku lymfocytům a podíl imaturních erytrocytů). Zbarvení vaječné skořápky bylo charakterizováno odstínem, sytostí a jasem protoporfyrinových skvrn, jejich standardizovaným počtem a procentuálním zastoupením, a reflektancí podkladové barvy skořápky. Bylo zjištěno, že samice vykazující vyšší hodnoty poměru heterofilů ku lymfocytům snášely v některých hnízdních sezónách vejce s větším počtem skvrn a vyšší reflektancí podkladové barvy. Vyšší počet skvrn na vejcích byl rovněž pozorován u samic s vyšším podílem imaturních erytrocytů v krvi. To naznačuje, že vyšší depozice protoporfyrinu indikuje zhoršený zdravotní stav a fyzickou kondici. Současně však bylo zjištěno, že větší a těžší samice snášely v některých případech vejce s nižší reflektancí podkladové barvy. Ačkoli výsledky jsou nejednoznačné, neodporují předpokladům signální hypotézy a částečně podporují anemickou hypotézu. Zjištěné závislosti však nebyly konzistentní pro všechny zkoumané hnízdní sezóny a naznačují tudíž, že v charakteru zbarvení vaječné skořápky hrají roli i další faktory. Eggshell coloration in bird clutches shows a striking variability within species which has not yet been fully explained. Its character is determined by the deposition of two main pigments: blue-green biliverdin is responsible for the background colour while brown-red protoporphyrin is associated with the dark spot pattern. Considering the role and matabolism of these two pigments in the avian organism it was suggested that they might have an important impact on the oxidative stress levels and their deposition into the eggshell is therefore suggested to possibly reflect the body condition of laying females during the laying periods. This is also the basic assumption for the signalling hypothesis of eggshell coloration which predicts the eggshell appearance to reflect the female body condition and individual health status or directly indicate aenemia in birds (aenemic hypothesis). Here it was tested whether there is a relationship between parameters representing the body condition of female great tits (Parus major) and the characteristics of protoporphyrin maculation of their eggs. Female body condition was expressed by standardized body weight and the selected haematological parameters (heterophil to lymphocyte ratio and relative immature erythrocyte counts). Eggshell coloration was characterized by spot colour (hue, saturation and brightness), spot counts and the reflectance of the background colour. It was found that females with higher heterophil to lymphocyte ratio laid eggs with more spots and higher reflectance of the background colour in some nesting seasons. Eggs with more spots on its surface were also laid by females with higher immature erythrocyte counts. These results suggest that more intensive deposition of protoporfyring into the eggsell can indicate worse body condition of the laying females. On the other hand, it was also found that heavier females laid eggs with lower reflectance of the background colour. Despite this discrepancy, these results are not inconsistent with the pressumptions of the signalling hypothesis and they partially support the aenemia hypothesis. However, the above mentioned dependencies were inconsistent among the nesting seasons, indicating that further important determinants must be considered in the avian eggshell coloration. Keywords: pigmentace vaječné skořápky; protoporfyrin; signální funkce; anemická hypotéza; Parus major; diferenciální počet leukocytů; erytrocyty dostupnost_czu
Variabilita ve zbarvení vaječné skořápky ve snůškách sýkory koňadry

Zbarvení vaječné skořápky ve snůškách ptáků vykazuje výraznou vnitrodruhovou variabilitu, která zatím nebyla zcela objasněna. Jeho charakter je udáván dvěma pigmenty: modro-zelený biliverdin zpravidla ...

Kratochvílová, Anna; Svobodová, Jana; Veronika, Veronika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistické porovnání bankovních produktů vybraných bank
Kašpar, Vojtěch; Prášilová, Marie; Luděk, Luděk
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá současným stavem a vývojem na českém trhu retailového bankovnictví. Jsou porovnány běžné účty, spořicí účty, termínované vklady a spotřebitelské úvěry u sedmi vybraných českých bank. Vybrané banky v práci tvoří tři největší banky na českém trhu a čtyři menší banky. Prostřednictvím analýz časových řad je popsán vývoj počtu účtů i klientů. Důraz je kladen na rozdíly ve vývoji mezi tradičními velkými bankami a jejich menšími konkurenty. Charakterizován je i vývoj v objemu přijatých vkladů a poskytnutých úvěrů. Součástí práce je dotazníkové šetření, ve kterém byly získány odpovědi na téma banky a jejich produkty. Jsou popsány výsledky šetření a na základě odpovědí z dotazníku jsou v práci provedeny analýzy kvalitativních znaků. Na závěr práce je provedeno celkové zhodnocení výsledků a navrhnuta doporučení pro banky i jejich klienty. The thesis analyzes current and saving accounts, term deposits, and consumer loans of seven Czech retail banks, which includes three established and four niche competitors. The statistical development is elucidated with a time series analysis, revealing a sharp contrast of traditional and niche competitors' growth. In addition, the thesis includes a questionnaire which improves understanding of customers´ bank and bank product preferences, providing a sound basis for further qualitative examination. Finally, after evaluation of overall results, recommendations were proposed to the banks as well as their clients. Keywords: banka; bankovní produkt; finanční systém; bankovní systém; běžný účet; spořicí účet; termínovaný vklad; spotřebitelský úvěr; statistická analýza; dotazníkové šetření dostupnost_czu
Statistické porovnání bankovních produktů vybraných bank

Diplomová práce se zabývá současným stavem a vývojem na českém trhu retailového bankovnictví. Jsou porovnány běžné účty, spořicí účty, termínované vklady a spotřebitelské úvěry u sedmi vybraných ...

Kašpar, Vojtěch; Prášilová, Marie; Luděk, Luděk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Hodnocení průběhu účetní závěrky ve vybrané účetní jednotce
Roštášová, Nicola; Lörinczová, Enikö; Ludmila, Ludmila
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou průběhu účetní závěrky aplikované v konkrétní účetní jednotce. Práce je rozdělena na tři části. První část vymezuje základní pojmy vztahující se k účetní závěrce a detailně popisuje jednotlivé kroky v procesu účetní závěrky. Hlavní část je věnována vypracování účetní závěrky, rozboru dílčích kroků účetní závěrky a sestavení povinných finančních výkazů ve vybrané akciové společnosti působící v pivovarnickém průmyslu. Poslední část se zabývá zhodnocením jednotlivých kroků při zpracování účetní závěrky ve vybrané společnosti a zároveň celkovým hodnocením účetní závěrky společně s návrhy řešení a doporučeními pro zlepšení procesu účetní závěrky. The diploma thesis deals with the process of book closing and financial statements applied in particular accounting entity. The thesis is divided into three parts. The first of them defines basic information regarding financial statements and it describes in detail each single step in the process of financial statements. The main part of thesis is dedicated to the preparation of financial statements, analysis of all the steps and following compilation of compulsory financial statements in the particular stock corporation that is famous in brewing industry. The last part deals with evaluation of all the steps during the processing financial statements in the particular company and also with total evaluation of financial statements with suggestions and recommendations for improving the process of financial statements. Keywords: Účetní uzávěrka; účetní závěrka; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; příloha; audit; zveřejnění; inventarizace; odpisy; opravné položky; rezervy; časové rozlišení; kurzové rozdíly; daň z příjmů dostupnost_czu
Hodnocení průběhu účetní závěrky ve vybrané účetní jednotce

Diplomová práce se zabývá problematikou průběhu účetní závěrky aplikované v konkrétní účetní jednotce. Práce je rozdělena na tři části. První část vymezuje základní pojmy vztahující se k účetní ...

Roštášová, Nicola; Lörinczová, Enikö; Ludmila, Ludmila
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Síťová úložiště NAS
Laciný, Jakub; Vokoun, Tomáš; Pavlík, Jan
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití síťových úložišť v malých firmách a domácnostech. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, představení zařízení , rozboru základních a rozšiřujících funkcí. Zaměřuje se zejména na analýzu podporovaných komunikačních protokolů, běžně používaných souborových systémů a principy funkce diskových polí. Část je věnována záloze dat a ochraně NAS serveru, okrajově i zabezpečením bezdrátového připojení, které úzce souvisí s tematikou, hlavně z hlediska zneužití dat. V praktické části jsou nejprve popsány základní služby a nastavení zařízení. V dalších krocích jsou uvedeny aplikace a funkce pro jejich následné využití jak běžným uživatelem, tak malou firmou. Bachelor thesis follows up the possibilities of using NAS in small companies and households. Theoretical part is devoted to the definition of basic concepts, introduction of device, analysis of basic and extending functions. It focuses primaly on analysis of suported comunication protocols, commonly used file systems and principles of function disk arrays. One section is dedicated to data backup and NAS server protection, marginally to wireless security, which is closely related with the theme, especially in terms of data misuse. In practical part, the basic services and setings are described at the first. In further steps, the applications and functions are introduced for their subsequent use as common user as small company. Keywords: Disk; Vzdálené úložiště; Diskové pole; Zabezpečení; Souborový systém; Komunikační protokoly; Sdílení dat; NAS; RAID; Privátní cloud; Zálohování; Multimédia dostupnost_czu
Síťová úložiště NAS

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití síťových úložišť v malých firmách a domácnostech. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, představení zařízení , rozboru základních ...

Laciný, Jakub; Vokoun, Tomáš; Pavlík, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases