Number of found documents: 22085
Published from to

Verifikace programů pro PLC
Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC programu. Hlavním cílem práce je prevést program napsaný v Ladder Diagramu prímo do BDD a stavového automatu. Kontrola programu je provedena prevedením do UPPAAL a následnou verifikací.This thesis is about analyzing and verification of PLC program. There is also an instrument for automatical generating of binar decision diagram and for state machines for variables which are used in PLC program. Main result of thesis is translation of program in Ladder Diagram into BDD and state machine. Verification of the program is made by translation of state machine into UPPAAL. Keywords: PLC (Programovatelný logický kontrolér); PLC program; Binární rozhodovací diagram,Stavový automat; Verifikace; Analýza; PLC (Programmable Logic Controller); PLC program; Binary Decision Diagram; Statemachine; Verification; Analysis Available in digital repository of ČVUT.
Verifikace programů pro PLC

Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC ...

Burget Pavel; Maslikiewicz Ondřej; Šebek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému
Wespi Andreas; Német Marcel; G S
2017 - English
Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie pokročilých bezpečnostných metód nie je bežnou praxou. Príklady ako útok ?slammer? červom na jadrovú elektráreň David-Besse alebo ?Struxnet? útok na jadrové centrifúgy v Iráne dokazujú vážnosť bezpečnostných hrozieb v kontrolných systémoch. Na predídenie potenciálnych škôd sú potrebné nové bezpečnostné metódy. Operátori kontrolných systémov sa obávajú narušení zabehnutých systémov. Akceptujú iba metódy, ktoré neohrozia systém. Detekcia útokov v pasívne zachytených dátach je akceptovanou možnosťou. Behaviorálne systémy na detekciu anomálií sú možným riešením. Aby plnili svoju úlohu, takéto algoritmy musia byť správne nakonfigurované. Táto práca prezentuje asistenčnú platformu ktorá umožňuje interaktívnu konfigurácie, ohodnotenie a porovnanie výkonu modulov na detekciu anomálií. Asistenčnú platformu sme otestovali s modulmi vyvinutými v IBM Research na dátach zachytených v priemyselnom bezpečnostnom laboratóriu vytvorenom nadnárodnou spoločnosťou na generovanie a distribúciu energie. Kvalita asistenčnej platformy bola ohodnotená na základe testovania s užívateľmi.Industrial Control Systems (ICS) are important for functioning of many critical facilities such as power plants, water treatment facilities or gas pipelines. Although security of such systems deserves attention, application of thorough security intelligence approaches to ICS is not a standard practice. Examples such as the slammer worm infection at US Davis-Besse nuclear plant, or the Struxnet ICS attack on nuclear centrifuges in Iran show the significance of the security threats in ICS. New security methods capable of better ICS protection are needed to prevent potential damages. ICS operators are afraid of system disruptions and require that the security measures are unobtrusive to the system. Taking concerns of operators in mind, analysis of passively collected network data and detection of intrusions in the collected data is an acceptable method for achieving improved ICS security. Behavior based anomaly detection algorithms for ICS are a viable solution. Such algorithms need to be configured properly to perform well. This thesis proposes an assistant platform for interactive configuration, evaluation and comparison of anomaly detection modules. The result is a functioning product that applies techniques of parameter configuration, data labeling, algorithm results evaluation as well as navigating and filtering of the results in an interactive way. The proposed solution allows users to select anomaly detection module and parameter sets that fit their labeling of anomalies and preferences for balancing precision and recall. The thesis discusses features and design of such a platform for an ICS environment. The thesis also presents results of a user testing conducted with five participants in which the users work with the platform to compare performance of anomaly detection modules developed by IBM Research on a data collected in an Industrial Cyber Security Lab. Keywords: Řídicí systémy,SCADA,detekce anomálií; Industrial Control System; SCADA; Anomaly Detection Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému

Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži ...

Wespi Andreas; Német Marcel; G S
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Lokalizace dronů v obrazu z kamery
Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
2017 - Czech
Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu pomocí neuronových sítí. Práce se zabývá rozborem neuronových sítí, vhodným výběrem sítě pro řešení problematiky, jejím návrhem a vytvořením funkčního algoritmu schopného detekovat a označit objekty v reálném čase. Kromě přípravy algoritmu pro živý vstup je jeho funkcionalita ozkoušena na testovací sadě obrazů pro získání ucelené informace o přesnosti. Výsledky testů jsou následně rozebrány a z nich jsou vyvozeny možné návrhy na zlepšení.The goal of this work is to test the possibility of using neural networks to localize UAVs. Solution for this problem lies in an extensive research of given subject and in the development of algorithm, which will be able to detect and localize flying quadrocopters from video stream. This work will provide a thorough analysis of neural networks, proper network design and the development of functional algorithm, capable of live stream object marking. Apart from preparing the algorithm for live feed input, the functionality of this program will be tested on a set of pictures to properly analyze the precision. Results of these tests will be discussed in final suggestion for future upgrades. Keywords: Neuronová síť; dron; detekce a lokalizace; Neural network; UAV; detection and localization Available in digital repository of ČVUT.
Lokalizace dronů v obrazu z kamery

Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat ...

Štěpán Petr; Ficenec Adam; Pačes Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuční sítě s rozptýleným zdroji
Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
2017 - English
Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů energie k distribuční soustavě, charakteristika napětí před a po připojení k spotřeba síť.This thesis is about the general information on distributed energy sources, types of power plants, specifically photovoltaic power plants (constraints, laws, standards and requirements), the rules for connecting dispersed energy sources to the distribution system, voltage characteristics before and after connection to a consumption network. Keywords: Distribuční soustava; generace; elektrárny; solární články; obnovitelné zdroje; kvalita elektrické energie; Distribution system; generation; power plants; solar cells; renewables; power quality Available at various departments of the ČVUT.
Distribuční sítě s rozptýleným zdroji

Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení ...

Vybíralík František; Avakyan Tigran; Müller Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače
Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
2017 - Czech
NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit NETCONF rozhraní do optického přepínače řady Czech Light vyvinutého sdružením CESNET. Výsledkem práce je konfigurační model zařízení a jeho implementace. Byl popsán výběr, instalace a konfigurace potřebných softwarových komponent.NETCONF protocol is a communication protocol designed by Internet Engineering Task Force (IETF). Its main purpose is to remotely configure devices and check their state. The goal of this bachelor project is to design a NETCONF interface that can be deployed to the optical circuit switch Czech Light developed by CESNET. As a result, a configuration model of the device and its implementation were created. Necessary software components were described and configured. Keywords: NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf; NETCONF; Czech Light,YANG,libnetconf Available at various departments of the ČVUT.
Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače

NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit ...

Hégr Tomáš; Červenka Lukáš; Hažlinský Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér
Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
2017 - English
Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu chování rojů pozemních robotů v rovině a rozšířil tuto sadu algoritmů do 3D prostoru pro řízení bezpilotních letounů. Chování původních algoritmů a jejich rozšíření jsem ověřil simulacemi v robotických simulátorech V-REP a Gazebo.This thesis deals with distributed cohesive control of swarms of dimensionless particles and applicability of this approach for using with swarms of micro aerial vehicles. I have implemented a set of algorithms presented in [11] that leads to the cohesive swarm behavior of ground robots in a plane and extended these algorithms to 3D space for control of unmanned aerial vehicles. The behavior of original algorithms and their extensions was verified by simulations in V-REP and Gazebo robotic simulators. Keywords: multi robotické systémy,řízení rojů,bezpilotní letouny; multi-robotic systems,swarm control,unmanned aerial vehicles Available at various departments of the ČVUT.
Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér

Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu ...

Saska Martin; Charvát Jan; Ecorchard Gaël Pierre Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Měření parametrů analogového záznamu
Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
2017 - Czech
Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu záznamu a jejich vlastnosti, popsány vztahy, které byly následne použity pro vypocet. V rámci této práce je aplikován algoritmus pro implementaci popsaných vztahu v programovém prostredí Matlab. Provadí se analýza predstavených záznamu a porovnání výsledku pomocí jiného softwaru.The bachelor's thesis presents a definition of basic parameters of analog signals and its implementation for analyzing. Theoretical part is consist of classification of analog signals, introduction to parameters, description of parameters' calculation . The practical part of this work is devoted to design of a proper algorithm in Matlab environment. From suggested tracks was made a database for analysis. Obtained results are compared with results from a third-party software. Keywords: Analogový signál; Matlab; mechanický záznam; optický záznam; magnetický záznam; šum; parametry; Analog signal; Matlab; mechanical record; optical record; magnetic record; noise; parameters Available in digital repository of ČVUT.
Měření parametrů analogového záznamu

Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena ...

Rund František; Kritskii Vladislav; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily
Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
2017 - English
V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během dne lišit v souvislosti se strategií "Dynamic pricing". Abychom se vyhnuli nadbytečně dlouhým trasám, započítáváme do cestovních nákladů i dobu jízdy. Řidič si sám může určit, jaký význam pro něj má čas strávený na cestách. Navrhli jsme bikriteriální algoritmus, který počítá množinu optimálních tras. Množina tras obsahuje trasu s minimální dobou jízdy, trasu s minimalními cestovními náklady a několik alternativních tras. Náš algoritmus vychází z algoritmu "Bicriteria Shortest Path Algorithm". Tento algoritmus jsme rozšířili tak, aby splňoval omezení daná baterií v elektromobilu a zároveň umožnil nabíjení u nabíjecích stanic. Dále jsme navrhli některé techniky, které zrychlují algoritmus na úkor porušení optimality řešení. Navržený algoritmus jsme implementovali v jazyce Java a otestovali na modelu silniční sítě Německa s nabíjecími stanicemi od Tesla Motors. Podle výsledků evaluace je průměrný výpočení čas algoritmu 622 ms. Nakonec jsme vyvinuli webovou aplikaci "Charge Here", ve které je aplikován uvedený algoritmus.This thesis is aimed at journey planning for electric vehicles (EVs), where it is necessary to make stops at charging stations. We minimize the travel costs of the journey in a model o transport network where the price per unit of energy may vary due to the 'Dynamic pricing' strategy. To avoid inappropriate detours, we consider that travel time is also included in the travel costs. Furthermore, the significance of the time spent on the journey is determined by the EV driver himself. We have proposed a bicriteria algorithm that computes a set of optimal journeys. The set contains a journey with the minimum travel costs, a journey with the minimum travel time and alternative journeys that are the trade-off between both criteria. The algorithm is based on Bicriteria Shortest Path algorithm. We extended the Bicriteria Shortest Path algorithm to satisfy the EV battery constraints and to allow recharging at charging stations. Moreover, we proposed some techniques that speed up the algorithm at the expense of harming the optimality of solutions. We implemented the algorithm in Java language and tested on the real-world model of Germany road network with Tesla's charging stations. The evaluation of our experiments shows that the computation time of the algorithm is 622 ms on average. Finally, we developed the web application 'Charge Here' where the same algorithm is applied. Keywords: elektromobil; dopravní síť; dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení; electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging Available at various departments of the ČVUT.
Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily

V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za ...

Jakob Michal; Fišer Tomáš; Černoch Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence
Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit nastavení tohoto modulu, přijímat zprávy odeslané z modulu a následně tato data ukládat do souboru. Software je napsán v jazyce C, ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI. Ze změřených dat je určena nejistota generování pulsů 1 PPS oproti časové stupnici FEL Time.The aim of this bachelor project is to design and develop software for the laboratory of precise time at FEE CTU. This software is to communicate with GNSS module uBlox LEA-6T. Program is able to communicate with GNSS module, change its settings, receive messages and store those data into a file. Application is written in C language, in LabWindows/CVI development environment. The uncertainty of a pulse generation of 1 PPS is determined from acquired data and will be compared to the FEL Time time scale. Keywords: Etalon; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; měření času; uBlox; GNSS; GPS; LabWindows/CVI; standard; time measurement; uBlox Available at various departments of the ČVUT.
Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat ...

Roztočil Jaroslav; Nováková Adéla; Kuna Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem
Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
2017 - Czech
Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Aircraft Industries a.s., která chtěla ukázat alternativní způsoby simulace, než jak se používají. Navržený model vznikl pomocí skutečných parametrů letounu. Funkčnost modelu je dokumentována grafy. Celkově je navržený model stabilní na základě posuzovaných parametrů.The topic of the work is to build model airplane L410 NG in the program Matlab and to design the autopilot to control the longitudinal motion of the airplane. As for the overall model, we assess its stability. The work was created in collaboration with Aircraft Industries, a.s., which wanted to show alternative methods of simulation, than those already in use. The proposed model was created using actual parameters of the aircraft. The functionality of the model is documented in the charts. Overall, the proposed model is stable, based on the assessed parameters. Keywords: L410 NG; Autopilot; Model; Matlab; L410 NG; Autopilot; Model; Matlab Available at various departments of the ČVUT.
Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem

Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve ...

Hromčík Martin; Majer Filip; Kabeláč Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases