Number of found documents: 26557
Published from to

Nekonvenční metody podávání a polohování dílů v automatizaci a robotice
Kanaval Jan; Kadlec Vítězslav; Dub Martin
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na návrh podávacího a zásobovacího zařízení pro robotické pracoviště. V první polovině práce jsou vysvětleny různé podávací systémy v robotice a kooperativní roboti. Hlavní částí práce je návrh celkového zařízení. Vytvoření 3D modelu, popis důležitých součástí celku a následné vytvoření výkresů pro výrobu konstrukce.This work is focused on the design of feeding and supplying equipment for robotic workplace. In the first part of the thesis, various robotic feeding systems and cooperative robots is explained. The main part of the thesis is design of the overall equipment. Creating a 3D model, describing important parts of the whole, and then creating drawings for the construction. Keywords: Vibrační zásobník; dopravník; pneumatický válec; pneumatický oddělovač; kooperativní robot; automatizace; Tech. Vibration Feeder; Conveyor; Pneumatic Cylinder; Pneumatic Separater; Cooperative Robot; Automatization Available in digital repository of ČVUT.
Nekonvenční metody podávání a polohování dílů v automatizaci a robotice

Tato práce je zaměřena na návrh podávacího a zásobovacího zařízení pro robotické pracoviště. V první polovině práce jsou vysvětleny různé podávací systémy v robotice a kooperativní roboti. Hlavní ...

Kanaval Jan; Kadlec Vítězslav; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vila pro velvyslance/velvyslankyni
Rothbauer Zdeněk; Kos Šimon; Gabaš Michal
2017 - Czech
Vila pro velvyslance / velvyslankyni je typem bydlení s přidanou reprezentativní funkcí. Navrhuji dům, který se otevírá do zahrady a sadu. Zvnějšku jej obepíná těžká stěna. Z jihu se stíní posuvnými okenicemi. Vnitřní prostory jsou velkorysé a rozmanité.Ambasador's residency villa is a type of building for housing and representation. I propose a building with large openings to the garden and orchard. From the street, the building is enclosed by a massive wall. The retractable shading is shielding the house from the southern sun. Interior spaces are generous and diverse. Keywords: vila,velvyslanec,velvyslankyně; reprezentativní funkce; villa,ambassador; ambassadress; representatice function Available in digital repository of ČVUT.
Vila pro velvyslance/velvyslankyni

Vila pro velvyslance / velvyslankyni je typem bydlení s přidanou reprezentativní funkcí. Navrhuji dům, který se otevírá do zahrady a sadu. Zvnějšku jej obepíná těžká stěna. Z jihu se stíní posuvnými ...

Rothbauer Zdeněk; Kos Šimon; Gabaš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vodácká základna, Kácov
Seho Hana; Socha Dominik; Pappová Magda
2017 - Czech
Tématem BP je navrhnutý objekt sloužísí především vodákům přijíždějící po řece Sázavě. Nachází se na velmi významném místě v ohraničení 3 dominant městyse. Tedy pivovaru, zámku a jezu. Nabízí místo k občerstvení a odpočinku s možností ubytování. Zázemí poskytuje půjčovně lodí s příslušenstvím.The theme of BP is the designed building, wchich is located in a very important place and primarily serves the arriving boaters along river Sázava, wchich fows tightly along the specified construction site. It offers a place for snacks and rest with accomodation. A boat rental with accessories is provided. Keywords: vodácká základna; Kácov,restaurace,Sázava; waterbase; Kácov; restaurant; riverside Available in digital repository of ČVUT.
Vodácká základna, Kácov

Tématem BP je navrhnutý objekt sloužísí především vodákům přijíždějící po řece Sázavě. Nachází se na velmi významném místě v ohraničení 3 dominant městyse. Tedy pivovaru, zámku a jezu. Nabízí místo k ...

Seho Hana; Socha Dominik; Pappová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu
Berka Ondřej; Klement Martin; Křička Jaroslav
2017 - Czech
V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.In the diploma thesis was designed structure of rehabilitation table including a complete 3D model. Then was realized strength calculations of selected parts. Keywords: návrh konstrukce; rehabilitační lůžko; zdravotnické pomůcky; structure design; rehabilitation table; medical equipment Available in digital repository of ČVUT.
Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu

V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.In the diploma thesis was designed ...

Berka Ondřej; Klement Martin; Křička Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vývoj tepelně-technických vlastností budov a zateplovacích systémů
Bašta Jiří; Pompl Dominik; Legner Tomáš
2017 - Czech
V rámci této bakalářské práce byl formou literární rešerše zpracován historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla u stavebních konstrukcí. Potom byl tento vývoj aplikován na tepelné ztráty zadaného rodinného domu. Dále je popsán přehledný popis dnešních zateplovacích systémů a jednotlivých tepelně-izolačních materiálů.This bachelor thesis describes the historical development in terms of normative demands on thermal resistance, respectively heat transfer coefficient of building materials. Then was this development applied to the heat loss of specified house. Further there is a description of today's building thermal insulation systems and individual heat-insulating materials. Keywords: Stavební konstrukce; Součinitel prostupu tepla; Tepelná ztráta; Zateplení; Tepelná izolace; Construction; Heat transfer coefficient; Heat loss; Insulation; Thermal insulation Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj tepelně-technických vlastností budov a zateplovacích systémů

V rámci této bakalářské práce byl formou literární rešerše zpracován historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla u stavebních konstrukcí. Potom ...

Bašta Jiří; Pompl Dominik; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů
Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov sledujú. Práca sa hlbšie zaoberá použitými materiálmi a ich úpravami. Porovnáva teplotnú a chemickoú odolnosť filtračných materiálov popredných výrobcov a sumarizuje ISO normy ohľadom priemyselnej plynovej filtrácie.The aim of this thesis is to briefly compare the differences between industrial air filtration and HVAC filtration. To outline the essential properties of materials used for industrial filtration and to take a deeper look into filter media and its treatments. Compares temperature and chemical resistances of the leading manufacturers of filter media and summarizes ISO standards related to industrial air filtration. Keywords: Priemyselná filtrácia plynov; úprava filtračného materiálu; chemická a teplotná odolnosť materiálu; ISO normy; Industrial air filtration; filter media treatments; temperature and chemical resistance of filter media; ISO standards Available in digital repository of ČVUT.
Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů

Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových ...

Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv
Kanaval Jan; Fojta Lubomír; Dub Martin
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.This bachelor thesis deals with basic analysis of prestressed screw connection. The practical part deals with an experiment in which the coefficient of friction in the thread of specific connecting elements was determined. Keywords: závit,šroub,matice,předpětí,součinitel tření; thread,screw,nut,preload,coefficient of friction Available in digital repository of ČVUT.
Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv

Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích ...

Kanaval Jan; Fojta Lubomír; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL
Valenta Michal; Stránský Vojtěch; Pour Jan
2017 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy a návrhu je vytvořena webová aplikace využívající javascriptový framework AngularJS, knihovnu D3.js a jako uložiště dat grafovou databázi Neo4j. Pomocí těchto technologií je v aplikaci naimplementován grafický dotazovací jazyk MBIQL, který je překládán do jazyka databáze Neo4j. Výsledky dotazu jsou zobrazeny knihovnou D3 v podobě grafu. Výsledkem diplomové práce je tedy softwarový systém, který využívá jazyka MBIQL a umožňuje uživateli nejenom dotazovaní a procházení objektů MBI, ale i ukládání a třídění vzniklých dotazů. Uživateli je nabídnuta alternativní možnost pro získávání informací z MBI a to interaktivním způsobem pomocí nového dotazovacího jazyka a databáze Neo4j.The aim of this Master's thesis is to design and implement a software that enables interactive browsing and querying of MBI (Management of Business Informatics) objects. Based on an analysis and a design, a web application is created using the AngularJS javascript framework, the D3.js library and the Neo4j graph database which is used as the data storage. Using these technologies the MBIQL graph query language, which is translated into the Neo4j database language, is implemented into the application. The query results are displayed by the D3 library in the form of a graph. The result of this thesis is a software system that uses the MBIQL language and allows the user not only to query and browse MBI objects but also to store and sort the generated queries. The user is offered an alternative option to retrieve information from MBI, which is an interactive method that uses the new query language and the Neo4j database. Keywords: MBIQL; Neo4j; javascript; dotazovací jazyk; D3.js; AngularJS; MBIQL; Neo4j; javascript; query language; D3.js; AngularJS Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL

Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy ...

Valenta Michal; Stránský Vojtěch; Pour Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh univerzálního lanového navijáku
Starý František; Pavelka Petr; Klíma Vít
2017 - Czech
Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. Dále je uveden výpočet kotvících šroubů.The content of the work is the design of a rope winch for universal use. The parameters of the mechanism are maximum weight per rope cross section 500kg and lift height 6 / 12m according to application variant. Below is the calculation of the anchor bolts. Keywords: lanový naviják; univerzální použití; hmotnost břemene na průřez lana 500kg; výška zvedání 6/12m; rope winch; universa use; the weight of the load on the cross-section of the rope 500kg; lift heigh Available in digital repository of ČVUT.
Návrh univerzálního lanového navijáku

Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. ...

Starý František; Pavelka Petr; Klíma Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modulární design
Karel Marian; Moravcová Nikola; Popovská Tereza
2017 - Czech
Modulární stěna s úložným prostorem do interiéru. Skleněné moduly- luxfery, se libovolně skládají a otáčejí . Tím vznikají ,,poličky" na obou stranách stěny. Spojovány jsou pomocí systému QUICKTECH - lepené profily. Sklo je zevnitř obarveno speciální 55% průsvitnou bílou barvou. Díky toho prosvítá jen světlo a silueta za stěnou.Modular partition with storage space for interior. Glass modules -Luxfers are rotating and folding arbitrarily. ,,Shelves" are creting on both sides of the partition. Luxfers are glued together with QUICKTECH system- glued profiles. The inside of glass is dyed by special 55% translucent white color. Only the light and the silhouette to shine behind the partition. Keywords: Modulární stěna,luxfery,úložný prostor; modular design,luxfer,storage space Available in digital repository of ČVUT.
Modulární design

Modulární stěna s úložným prostorem do interiéru. Skleněné moduly- luxfery, se libovolně skládají a otáčejí . Tím vznikají ,,poličky" na obou stranách stěny. Spojovány jsou pomocí systému QUICKTECH - ...

Karel Marian; Moravcová Nikola; Popovská Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases