Number of found documents: 31971
Published from to

Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center
Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
2019 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je navržena metoda pro rychlé a efektivní měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru malých a středně velkých pětiosých frézovacích strojů. Metoda je navržena s ohledem na využitelnost měření při teplotně neustálených stavech. Navržená metoda je aplikována při měření volumetrické přesnosti pracovního prostoru vybraného pětiosého frézovacího stroje. Na základě získaných výsledků z realizovaných měření je identifikována míra zjednodušení v případě konvenčního přístupu měření tepelného chování OS dle standardu ISO 230-3. Rovněž je diskutována praktická využitelnost navržené metody. Předložená disertační práce se dále zabývá návrhem postupu pro rychlé proměření a následné vyhodnocení souboru základních geometrických odchylek pětiosých frézovacích strojů. Navržený postup je experimentálně ověřen na dvojici pětiosých frézovacích strojů. Výsledky získané pomocí navrženého postupu jsou verifikovány porovnáním s výsledky měření a vyhodnocení získanými na základě uplatnění konvenčních metod měření.The presented doctoral thesis deals with the research of accuracy of five-axis milling machines. Based on the research of the current state of the art, the goals of the doctoral thesis are set out. Within the outlined goals, a method for fast and effective measurement of the volumetric accuracy of the whole working space of small and medium-sized five-axis milling machines is proposed. The method is designed with regard to the usability of measurements in temperature nonstable states. The proposed method is applied on the measuring the volumetric errors of the whole working space of the selected five-axis milling machine. Based on the results obtained from the realized measurements, a simplification rate is identified in the case of a conventional approach to measuring the thermal behaviour of the machine tool according to the ISO 230-3 standard. The practical applicability of the proposed method is also discussed. The presented doctoral thesis also deals with the design of a procedure for fast measurement and evaluation of the set of basic geometric errors of the five-axis milling machines. The designed procedure is experimentally verified on a pair of five-axis milling machines. The results obtained using the designed procedure are verified by comparing with the measurement and evaluation of results obtained using conventional measurement methods. Keywords: geometrická odchylka,volumetrická chyba,teplotní chyba,obráběcí stroj,přesnost; geometric error,volumetric error,thermal error,machine tool,accuracy Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center

Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci ...

Bach Pavel; Morávek Martin; Kolíbal Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Samobuzené kmitání v obráběcích strojích
Bach Pavel; Drobílek Jiří; Skalla Jan
2019 - Czech
Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi důležitá pro správné určení meze stability. K identifikaci dynamické síly je využita nová rozšířená metoda řízeného rozkmitávání nože. V úvodní části práce je prezentován přehled současného stavu znalostí o dynamickém řezném procesu. V následující části je proveden návrh rozšířené metody, která umožňuje měřit a analyzovat chování dynamického řezného procesu. V experimentální části práce je prezentováno využití navržené metody pro identifikaci dynamických sil při nízkých řezných rychlostech. Získané poznatky jsou aplikovány při návrhu přesnějšího modelu dynamické řezné síly. Nový model je použit pro výpočet meze stability a výsledky jsou porovnány s experimentálně zjištěnou mezí stability. V závěru práce je diskutován a vyhodnocen přínos nové metody pro zlepšení predikce meze stability obrábění.This thesis deals with problematic of stability limit prediction of self-excited vibration in machine tools. This work is aimed on dynamic force of cutting process, because knowledge of its properties and behaviour is crucial for correct determination of stability limit. For identification of dynamic cutting force is used new extended method using controled exciting of cutting tool. The introduction part of thesis presents overview of current state of knowledges about dynamic cutting process. The following part includes proposal of extended method, which will allow to measure and analyse behaviour of this dynamic process. In the experimental part of thesis is presented use of proposed method for identification dynamic forces in lower cutting speeds. Obtained knowledge are then applicated in design more accurate model of dynamic cutting force. New model is used for computation of stability limit and results are compared with real stability limit. Benefits of applying new method for improving of stability limit prediction are discussed and evaluated in the conclusion. Keywords: identifikační metoda dynamické síly řezného procesu,meze stability,model dynamické síly řezného procesu; dynamic cutting force identification method,chatter,stability limit,model of dynamic cutting force Available in digital repository of ČVUT.
Samobuzené kmitání v obráběcích strojích

Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích ...

Bach Pavel; Drobílek Jiří; Skalla Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace
Tyšler Milan; Deutsch Elena; van Dam Peter
2019 - English
Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se provádí behem invazivní elektrofyziologické (EP) studie. Presná lokalizaceFrequent (more than 20%) premature ventricular complexes (PVCs) can lead to the development of left ventricular dysfunction. Possible treatment of such patients is radiofrequency ablation Keywords: mapování potenciálu povrchu tela,inverzní problém elektrokardiografie,ektopická aktivita,predcasné komorové extrasystoly,model nehomogenního trupu,neinvazivní lokalizace. iv; body surface potential mapping,inverse problem of electrocardiography,ectopic activity,premature ventricular complexes,inhomogeneous torso model,noninvasive localization Available in digital repository of ČVUT.
Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace

Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ...

Tyšler Milan; Deutsch Elena; van Dam Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci
Tyšler Milan; Sedova Ksenia; Nováková Marie
2019 - English
Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as anAlterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an Keywords: Elektrokardiograf,manifestace,disperze repolarizace v srdci; Electrocardiographic manifestation,cardiac repolarization dispersion Available in digital repository of ČVUT.
Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci

Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as anAlterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an

Tyšler Milan; Sedova Ksenia; Nováková Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví
Holub Jan; Bruna Ondřej; Přenosil Václav
2018 - English
Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních pilotů malých letadel s použitím pohyblivého simulátoru s kokpitem vybaveným přístrojem pro nouzové navedení na přistání v případě selhání motoru. Piloti zprostředkovali velmi zajímavé informace k návrhu a provedení naváděcího systému.Doctoral thesis investigates physiological signals of pilots who were a subject to a simulated engine failure on Stewart platform simulator. This experiment is unique with use of motion simulator together with emergency landing assistant which was performed with professional pilots, who can gave a very relevant feedback in terms of device design and simulator. Keywords: navigace,výkonnost pilota,zátěž,přehled,nouzové přistání,ultralehká letadla; navigation,pilot performance,workload,situation awareness,emergency landing,ultralight aircraft Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví

Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní ...

Holub Jan; Bruna Ondřej; Přenosil Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace
Draxler Karel; Laifr Jaroslav; Adamčík František
2018 - English
Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit a adaptovat, pokud chce bezpečně působit ve vesmírném prostoru, a to jak na oběžné dráze Země, tak při meziplanetárních misích. Je to převážně kosmický (pilotovaný i nepilotovaný) a letecký průmysl, soukromé i vládní agentury, které musí investovat vysoký objem prostředků, aby udržely krok s moderním technologickým vývojem a využili jeho plný vědecký a technologický potenciál. Cílem výzkumu v předložené disertační práci je shrnout dosud používané postupy v návrhu elektroniky vesmírných družic, poukázat na kritické body a rizika s tím spojená a navrhnout postupy založené na vědeckém přístupu, beroucí do úvahy konzervativnost spojenou s neochotou ke změnám v uvažování nad návrhem kosmických systémů výkonové elektroniky. Nedílnou součástí nového přístupu je i snížení celkových nákladů (energetických i materiálních) s přihlédnutím k modernímu, tzv. "NewSpace" ekosystému. Úvodní studium problematiky vychází z autorovy diplomové práce na téma Magnetometr pro řízení polohy satelitu, následované v rámci multifakultního projektu CzechTechSat. Klíčové prvky práce byly poté implementovány jako praktická ukázka využitelnosti v rámci projektu nízkonapěťového napájecího zdroje přístrojového balíku pro studium radiových a plazmových vln, vybraného pro let na misi evropské kosmické agentury ESA s názvem JUICE. Plánované vypuštění sondy do vesmíru je stanoveno na rok 2023.Rapidly evolving consumer-driven electronics with rising computational power and miniaturization demands similar to the Moore's Law for computers brings new facts and problems which humanity needs to understand and follow to successfully conduct its presence in space, both aboard earth-orbiting and interplanetary missions. It is the satellite (manned and unmanned) and aerospace industry, private Keywords: ESA,kosmická sonda,nanosatelit,napájecí zdroj,vesmír,záření; ESA,RPWI,JUICE,CubeSat,Space,Radiation,Power Supply,Satellite Available in digital repository of ČVUT.
Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace

Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které ...

Draxler Karel; Laifr Jaroslav; Adamčík František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding
Škoda Radek; Škarohlíd Jan; Málek Přemysl
2018 - Czech
This thesis deals with the protection of zirconium (Zr) nuclear fuel cladding against corrosion and high-temperature oxidation in water-cooled nuclear reactors (LWR) with coatings of polycrystalline diamond (PCD) or mixed nitride of chromium, aluminium and silicon (CrAlSiN). It has been shown that Zr alloy surfaces can be effectively protected against oxidation at accidental and operating temperatures in the LWR by coating the zirconium surface with a PCD or CrAlSiN layer. Each coating works in a specific way and for a particular purpose. The PCD (300-700 nm) layer consists of two different carbon phases: diamond and sp2 carbon and effectively reduces Zr corrosion at operating temperature (about 40%). In addition to avoiding the direct contact of Zr with water or steam, the carbon released from the PCD film enters and changes the physical properties of the Zr alloy substrate surface. CrAlSiN coatings have a thickness of 2 to 4.5 μm (micrometer) and serve as a full barrier against oxygen diffusion at a high steam temperature of about 1000 °C, strongly depending on the absence of mechanical defects.V práci byla představena a vysvětlena nová antikorozní strategie pro trubky ze zirkoniové slitiny pro pokrytí jaderného paliva. Vytvořili jsme povlak, který by mohl byt přínosný při teplotách nad 800 ° C (Accident Tolerant Fuel) a při provozních podmínkách – při teplotách 300 – 400 °C (prodloužení životnosti paliva). Tato práce se zabývá především ochranou zirkoniového (Zr) krycího materiálu z jaderného paliva proti korozi ve vodě chlazených jaderných reaktorech povlakem vrstev polykrystalického diamantu (PCD) nebo chromu-hliníku a křemíku (CrAlSiN). Bylo prokázáno, že povrchy slitin Zr mohou být účinně chráněny proti příjmu kyslíku a vodíku při oběhových a pracovních teplotách ve vodě ochlazených jaderných reaktorech tím, že povrstvují povrch Zr vrstvou PCD nebo CrAlSiN každý specifickým způsobem a pro konkrétní účel. PCD vrstva se skládá ze dvou různých uhlíkových fází: diamant a sp2 hybridizovaný uhlík. Ochranná vrstva PCD je tenka 300 - 700 nm a její nejlepší využití je snížit koroze korozivzdorných trubek Zr při provozní teplotě (typicky o 40%) a tím prodlužuje životnost jaderného pláště a následně zvyšuje vyhoření jaderného paliva. Kromě toho, že vrstvy PCD zabraňují přímému působení slitin Zr s horkou vodou / parou, uhlík uvolněny z PCD filmu vstupuje a mění fyzikální vlastnosti podkladového povrchu Zr. Naopak, povlaky CrAlSiN mají vrstvu o tloušťce 2 až 4,5 μm. Povlak CrAlSiN slouží jako plná bariera proti difuzi kyslíku hlavně při vysoké teplotě páry kolem 1000°C, silně v závislosti na nepřítomnosti mechanických defektů. Dalším krokem naší práce bude kombinace obou specifických antikorozních strategií pokovování plášťů ze slitin Zr: změna podmínek pro proces koroze (PCD nátěr) a zabránění fyzickému kontaktu povrchu Zr plášťových trubek s horkou parou / vodou zvláště při nehodových teplotách (CrAlSiN povlak). Keywords: nuclear fuel cladding,coated zirconium alloys,polycrystalline diamond,high temperature oxidation; pokrytí jaderného paliva,povlakované zirkoniové slitiny,polykrystalický diamant,vysokoteplotní oxidace Available in digital repository of ČVUT.
Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding

This thesis deals with the protection of zirconium (Zr) nuclear fuel cladding against corrosion and high-temperature oxidation in water-cooled nuclear reactors (LWR) with coatings of polycrystalline ...

Škoda Radek; Škarohlíd Jan; Málek Přemysl
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie
Sedláček Josef; Němec Martin; Lukáč Pavel
2018 - English
Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní aplikace, společně s příznivými i nepříznivými vlastnostmi Mg. Možnosti zlepšení vlastností Mg jsou objasněny se zaměřením na legování pomocí Zn. Dále je v práci podrobně rozebrán současný stav znalostí o systému Mg-Zn včetně některých neobjasněných faktů a jevů.The thesis is focused on microstructural characterization of perspective Mg-Zn alloys using transmission electron microscopy techniques. Brief history and industrial applications of Mg and its alloys are discussed. Recent perspective applications are highlighted, together with advantages and disadvantages of Mg. Options for improvement of its properties are also described, with focus on alloying with Zn, which is one of the common alloying element in Mg. Current state of knowledge about Mg-Zn system and its gaps are also thoroughly discussed. Keywords: Krystalografie,slitiny hořčíku,mikrostruktura,metalurgie,intenzivní plastická deformace,transmisní elektronová mikroskopie; Crystallography,magnesium alloys,microstructure,metalurgy,severe plastic deformation,transmission electron microscopy Available in digital repository of ČVUT.
Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie

Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na ...

Sedláček Josef; Němec Martin; Lukáč Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball
Šafařík Pavel; Dumek Jan; Cyrus Václav
2018 - English
This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements in an aerodynamic tunnel. The flight is described by using dimensionless aerodynamical characteristics such as coefficients of Drag, of Lift and of Side force and coefficients of moments – Roll, Pitch, Yaw with parameters of Reynolds number, spin and side angle of attack. It is important to state, that real conditions of flight of a volleyball, which were simulated (Re = 150 000 – 420 000) all fall within the region of critical Reynolds number. All collected results are prepared to be used in the system of 3D ballistic equations, which are also proposed in this thesis. The system of ballistics and data from the experiment can solve all types of flights of a volleyball including the special cases: influence of side wind, flight of ball without rotation. An example of the calculation of flight is presented in thesis. The experimental set up was developed for the purpose of measuring all forces and moments acting on a volleyball in a wind tunnel. Achieved results are presented in the thesis and observed effects are discussed. The important part of the thesis is discussion and analysis of the effect of spin acting on coefficient of Lift. The dependence of coefficient of Lift on spin, is after statistical treatment, expressed by equation of polynomial of third grade. The effect shows a decrease in the gradient of growth for higher spin. The special mode of flight of a volleyball, ball without rotation – knuckle ball – is described. Influence of surface roughness is discussed in the thesis based on practical tests and comparison with data from references. The CFD calculation of one defined conditions (Reynolds number, revolutions, side angle of attack) is performed.Práce se zabývá popisem vlivu rotace na let volejbalového míče v proudu vzduchu při definovaném bočním úhlu náběhu. Popis je založen na výsledcích měření v aerodynamickém tunelu. Let je popsán pomocí bezrozměrných aerodynamických charakteristik, jako jsou koeficienty odporu, vztlaku a boční síly a koeficienty momentů – klonivého momentu, klopivého momentu a zatáčivého momentu – s parametry: Reynoldsovo číslo, spin a boční úhel náběhu. Při realizaci experimentu byly simulovány reálné podmínky letu volejbalového míče, které jsou definovány Reynoldsovým číslem (Re = 150 000 – 420 000), tento interval obsahuje i oblast kritického Reynoldsova čísla. Všechny získané výsledky jsou připraveny k použití v systému rovnic prostorové balistiky. Rovnice prostorové balistiky jsou také navrženy v disertační práci. Systém prostorových balistických rovnic a dat z experimentu může řešit všechny typy letů volejbalového míče včetně zvláštních případů jako je let míče s vlivem bočního větru a let míče bez rotace. Příklad výpočtu letu je uveden v disertační práci. Experiment byl navržen za účelem měření všech sil a momentů působících na volejbalový míč v aerodynamickém tunelu. Dosažené výsledky jsou v práci prezentovány. Důležitou částí práce je diskuse o pozorovaných jevech a analýza vlivu rotačního působení na koeficient vztlaku. Závislost koeficientu vztlaku na rotaci je po statistickém zpracování vyjádřena rovnicí polynomu třetího stupně. Efekt ukazuje pokles růstu gradientu při rostoucím spinu. Speciální režim letu volejbalového míče – let bez rotace (plachtící let) – je v práci analyzován. Vliv drsnosti povrchu je v disertační práci popsán na základě praktických testů a porovnán s údaji z literatury. V závěrečné části diskuze je proveden výpočet CFD za definovaných podmínek (Reynoldsovo číslo, otáčky, boční úhel náběhu). Keywords: Aerodynamics,Reynolds number,rotation,Volleyball; Aerodynamika,Reynoldsovo číslo,rotace,volejbalový míč Available in digital repository of ČVUT.
Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball

This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements ...

Šafařík Pavel; Dumek Jan; Cyrus Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy
Trník Anton; Scheinherrová Lenka; Konvalinka Petr
2018 - English
I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je nutné co nejvíce rozšířit tento studovaný úsek. Z tohoto důvodu se tato práce zabývá studiem průběhu hydratace cementových past v závislosti na čase až do 360 dní. Za tímto účelem byly navrženy cementové pasty s různým vodním součinitelem 0.3–0.5. Dále byly připraveny pasty s pucolánově aktivními příměsmi. Cement byl v těchto pastách částečně nahrazen mikrosilikou v rozmezí 0–12 %. Druhým studovaným pucolánem byl zvolen přírodní zeolit, kterým bylo nahrazeno 0–40 % cementu. Dále byl sledován vliv způsobu uložení vzorků (voda/vzduch) na tvorbu a změnu hydratačních produktů. Hlavní metodou byla zvolena termická analýza. Jedná se o metodu, která je využitelná v jakémkoliv stáří materiálu. Především pomocí termogravimetrie je možné kvantitativně určit zastoupení hlavních hydratačních produktů. Dále byl podrobněji sledován průběh hydratačního tepla, vývoj mikrostruktury, základní fyzikální vlastnosti a mechanické vlastnosti studovaných cementových past.Despite the variety of studies dealing with the mechanisms of cement hydration, their observation is usually limited only to short-term intervals. While often neglected, the study of the long-term processes is also essential to fully understand the complex hydration mechanisms. This thesis attempts to extend the limited knowledge in this area through the study of the hydration processes of various cement pastes within a full year. For this purpose, plain cement pastes with various water-to-cement ratios ratios between 0.3 and 0.5 were prepared, along with pastes containing pozzolana active materials. In these blended pastes, cement was partially replaced by silica fume by 0–12wt.%. The second chosen pozzolan was natural zeolite, which replaced between 0 and 40 wt.% of the cement. The effect of the sample storage (water vs. air) was also examined. Thermal analysis was selected as the main method, as its performance is not limited by the age of the materials. More precisely, thermogravimetry can quantify the main hydration products and their changes in time. Moreover, the hydration heat development, microstructure evolution, basic physical and mechanical properties of the studied cement pastes were determined. Keywords: Hydratace cementu,termická analýza,cementové pasty,pucolán,časová závislost; Hydration of cement,thermal analysis,cement pastes,pozzolan,time dependency Available in digital repository of ČVUT.
Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy

I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení ...

Trník Anton; Scheinherrová Lenka; Konvalinka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases