Number of found documents: 31924
Published from to

The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG
Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
2018 - English
The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma phase precipitation. Degraded state of the steel SUPER 304H was reached by an isothermal laboratory exposition. Used exposition temperatures were 650, 675 and 700°C. Maximal exposition time was 2,45x104 hours. The sigma phase precipitation was confirmed by using various experimental methods (SEM, TEM, EBSD, EDS). Precipitation mechanism and morphology were documented and described. The main part of the thesis was quantification of the sigma phase precipitation and its mathematical description. Equations describing fraction area and precipitation rate of the sigma phase for the steel SUPER 304H are summarised by the thesis. Those equations were extended by using Fick´s laws and diffusion equations for steel Tp 347HFG. The thesis documents influence of the sigma phase precipitation on mechanical properties of the steel SUPER 304H and discusses applicability of this steel.Precipitace sigma fáze v žáropevných materiálech může způsobit velmi vážné aplikační problémy. Tato práce se zabývá strukturní stabilitou ocele SUPER 304H s hlavním zaměřením na sigma fázi. Pro hodnocení byly použity laboratorně teplotě exponované vzorky SUPER 304H. Použité expoziční teploty byly 650, 675 a 700°C. Nejdelší dosažené expoziční časy byly v řádu 2,45 x 105 hodin. Potvrzení precipitace sigma fáze bylo provedeno použitím kombinace několika experimentálních metod (SEM, TEM, EBSD a EDS). Následně byl popsán mechanismus precipitace a popsána morfologie vznikající sigma fáze. Hlavní část disertační práce byla věnována kvantifikaci precipitující sigma fáze s rostoucí expozicí a následně jejímu matematickému popisu. Rovnice popisující rozvoj plošného zastoupení sigma fáze a precipitační rychlost sigma fáze jsou shrnuty v rámci disertační práce. Tyto rovnice byly následně prostřednictvím Fickových zákonů a popisu difuse v pevných látkách rozšířeny pro ocel Tp 347HFG. Disertační práce dále popisuje vliv precipitace sigma fáze na mechanické vlastnosti a diskutuje aplikovatelnost ocele SUPER 304H pro vysokoteplotní aplikace. Keywords: Structural stability,Sigma phase,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelling; Strukturní stabilita,Sigma fáze,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelování Available in digital repository of ČVUT.
The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG

The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma ...

Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích
Kubátová Hana; Čejka Tomáš; Ryšavý Ondřej
2018 - English
This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a so-called stream-wise approach of processing flow data, which is described in this thesis. The stream-wise processing is a suitable principle of security analysis for large-scale computer networks since flow records are being processed on-the-fly when they reach a flow collector. As a proof-of-concept, we have developed an open source NEMEA framework and a set of NEMEA modules for a stream-wise analysis of flow data. There are several included papers in this thesis that show benefits of extended flow records containing information from headers of application protocol (L7). Such extended flow records can increase the reliability of detection algorithms and allow for detection of suspicious traffic that is invisible for traditional flow-based detection methods. The detection modules capable of processing the L7 information are called application-aware. Since the data volume from monitoring systems grows, and it is expected to increase further in the future as well, the next focus of this dissertation thesis is a scalable infrastructure for parallel flow-based analysis. Our experiments show the importance of a correct algorithm for data distribution among multiple computing nodes. Usage of an algorithm that does not respect semantic relations in the flow data has a strong negative influence on the detection results. Therefore, the dissertation thesis shows a method of constructing a proper Flow Scatter that distributes flow data without breaking these semantic relations. Besides the described contributions, there was an extensive experimental evaluation of all works included in the papers. The experiments were performed with data sets from real backbone traffic of Czech national academic network. Additionally, the created flow-based NEMEA modules were deployed in the monitoring infrastructure of CESNET2 network.This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a so-called stream-wise approach of processing flow data, which is described in this thesis. The stream-wise processing is a suitable principle of security analysis for large-scale computer networks since flow records are being processed on-the-fly when they reach a flow collector. As a proof-of-concept, we have developed an open source NEMEA framework and a set of NEMEA modules for a stream-wise analysis of flow data. There are several included papers in this thesis that show benefits of extended flow records containing information from headers of application protocol (L7). Such extended flow records can increase the reliability of detection algorithms and allow for detection of suspicious traffic that is invisible for traditional flow-based detection methods. The detection modules capable of processing the L7 information are called application-aware. Since the data volume from monitoring systems grows, and it is expected to increase further in the future as well, the next focus of this dissertation thesis is a scalable infrastructure for parallel flow-based analysis. Our experiments show the importance of a correct algorithm for data distribution among multiple computing nodes. Usage of an algorithm that does not respect semantic relations in the flow data has a strong negative influence on the detection results. Therefore, the dissertation thesis shows a method of constructing a proper Flow Scatter that distributes flow data without breaking these semantic relations. Besides the described contributions, there was an extensive experimental evaluation of all works included in the papers. The experiments were performed with data sets from real backbone traffic of Czech national academic network. Additionally, the created flow-based NEMEA modules were deployed in the monitoring infrastructure of CESNET2 network. Keywords: network security,flow data,witness,anomaly detection,parallel processing,data splitting,NEMEA; network security,flow data,witness,anomaly detection,parallel processing,data splitting,NEMEA Available in digital repository of ČVUT.
Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích

This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all ...

Kubátová Hana; Čejka Tomáš; Ryšavý Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách
Krása Josef; Báčová Markéta; Halounová Lena
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné postupy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků a zároveň bylo možné postupy použít opakovaně a efektivně. Obsahem práce je zejména testování fotogrammetrické metody Structure from motion (SfM) pro monitoring, respektive modelování reálného erozního poškození pomocí softwaru Agisoft PhotoScan. Provedené experimenty zahrnují testování nastavení softwaru a jeho vlivu na přesnost výsledků, dále testování vlivu počtu použitých vlícovacích bodů, které jsou používány pro referencování výsledků, a v neposlední řadě testování vlivu výšky snímkování zkoumané lokality. Testování je prováděno jak na UAV datech, tak také pomocí dat z pozemního snímkování. Výsledky ukazují zejména na důležitost primárního vytyčení cíle využití získaných dat, respektive na definici potřebného výsledného rozlišení a přesnosti. Od těchto požadavků se potom odvíjí příprava celého experimentu a volba parametrů výpočtů. Další část práce je potom věnována popisu nově vyvinuté metody výpočtu objemu erozních rýh či jiných (nejen) erozních útvarů na podkladu podrobných 3D modelů, získaných pomocí výše uvedených metod. Pro výpočet byl vytvořen automatizovaný nástroj pro ArcGIS, který využívá ArcPy Python knihovnu, vstupními daty jsou model povrchu rýhy a polygon hrany rýhy. Pro výpočet není nutná znalost předchozího stavu původního povrchu před erozní událostí, který je pomocí nástroje při výpočtu rekonstruován. Pomocí metody je poměrně přesně možné určit objem jednotlivých útvarů za předpokladu, že povrch před erozní událostí byl bez větších nerovností či terénních změn. V neposlední řadě jsou v práci uvedeny případové studie kvantifikace erozního poškození na zemědělských pozemcích, za použití popisovaných a testovaných metod. Erozní poškození po extrémní události lze při určitém zjednodušení a za využití extrapolace kvantifikovat, respektive odhadnout pro poměrně rozsáhlá území. V práci je uveden podrobný metodický postup výpočtu včetně dalších doporučení a námětů vzniklých na základě provedených experimentů.The thesis deals with using UAV and close range photogrammetry for long-term monitoring of soil erosion occurrences and for volumetric assessments of soil degradation right after the rainfall events. The aim of the work is to evaluate, test and propose potential approaches in order to achieve the most accurate results together with effectivity and possibility to reproduce the methods. The thesis mainly presents testing the Structure from motion (SfM) method for monitoring or modelling of real erosion damage using Agisoft PhotoScan software. Experiments included testing of software configuration and its impact on accuracy, the influence of the number of ground control points, and the effect of different flight altitudes. Experiments were performed using UAV data as well as terrestrial images. The results show, in particular, the importance of the primary definition of the utilization of acquired data, respectively the definition of required resolution and accuracy of resulted orthophotos or 3D models. These requirements directly influence the preparation of the experiments and calculation parameters. The second part of the thesis is dedicated to the description of a newly developed method of calculating the volume of erosion rills on the basis of detailed 3D models. The Python algorithm, implemented in ArcGIS software, provides automatic calculations of the rill volumes, based on rill edge polygons and 3D model of the target area. The main advantage of the method is, that there is no need for information about the surface prior to erosion, as the original surface is reconstructed by the tool. Using this method, it is possible to estimate the volume of in-depth erosion objects provided that the natural surface before the erosion event was nearly plane. In the last part, the case studies present the methodology of soil erosion damage assessment on entire agricultural fields, using described and tested methods. The volume of erosion occurrences after the extreme rainfall event can be quantified or estimated for relatively large areas, with some simplification and using extrapolation. The thesis offers a detailed description of rill erosion calculation method, including additional recommendations and suggestions resulting from the experiments. Keywords: eroze půdy,erozní rýhy,monitoring,Structure from Motion,UAV,objemové hodnocení; soil erosion,erosion rills,monitoring,Structure from Motion,UAV,volumetric assessment Available in digital repository of ČVUT.
Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách

Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, ...

Krása Josef; Báčová Markéta; Halounová Lena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump
Hospodka Jiří; Marek Jan; Biolek Dalibor
2018 - English
Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav vycházející z teorie nelineárních systémů. V úvodní části jsou shrnuty základní poznatky v oblasti SC obvodů včetně vlastností základních struktur dvoufázových nábojových pump.The thesis presents the design process of the cross-coupled charge pump on the circuit-level hardware realization, which is used for supplying low current consumption peripherals on the chip. The unconventional approach to the discrete-time analogue circuit description arising from non-linear systems theory is offered. Design aspects of the SC circuits are firstly explained, including the analysis of the basic topologies of two-phase charge pumps. The main part deals with the steps of the cross-coupled charge pump design algorithm. Synthesis procedure includes the design of the pump functional blocks based on BSIM equations of MOSFET for long channel technology process and application of the pump stage complex model for estimation of the number of pump stages via state-space model description and using of the interpolation polynomial functions in the algorithm. Designers are provided two available solutions satisfying particularly two criteria in terms of the circuit and economic optimization-high efficient, i.e. pump maximal voltage gain and an area-efficient charge pump. The whole procedure is summarized in the practical example, including the comparison between calculated and simulation results. Added functions of the design environment are explained, inclusive of the designed pump netlist generating for professional design environment Mentor Graphics including the real models of components that are available in library MGC Design Kit. In addition, the complex model allows the inclusion effects of higher-levels and is also applicable to other MOSFET technology process, as PSP or EKV. The main benefit is the charge pump synthesis step by step synthesis without long time-consuming optimization process. Keywords: Křížově vázaná nábojová pumpa,syntéza,BSIM model,stavový model,simulace,programová procedura; Cross-coupled charge pump,synthesis,BSIM model,state-space model,simulations,programme procedure Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump

Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících ...

Hospodka Jiří; Marek Jan; Biolek Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů
Hospodka Jiří; Náhlík Jiří; Tichá Dáša
2018 - Czech
Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na efektivitě použitého optimalizačního algoritmu. Jako jeden z prostředků, které lze na tyto úlohy použít, jsou evoluční algoritmy. Ty se již v minulosti ukázaly jako univerzálně použitelné optimalizační algoritmy, které jsou robustní, ale v některých případech méně efektivní, zejména v případech, kdy je vyžadována rychlá konvergence optimalizace. Tato práce se proto zabývá návrhem hybridních algoritmů, které by pro optimalizaci reálných periodicky spínaných obvodů byly vhodné a potlačovaly nevýhody vlastních evolučních algoritmů.This thesis deals with optimization methods for real periodically switched circuits. The analysis and thus the optimization of such circuits by the computer is very time-consuming and the optimization time depends on the efficiency of a used optimization algorithm. One of the means, which can be used for these tasks, is evolutionary algorithm. Evolutionary algorithms show to be universally applicable and robust but in some cases less efficient, especially when rapid optimization convergence is required. This thesis deals with the design of hybrid algorithms that would be suitable for the optimization of real periodically switched circuits and suppress the disadvantages of evolutionary algorithms. Keywords: Optimalizace,Diferenciální evoluce,Rojová optimalizace,Simplexový algoritmus,Hybridní optimalizační algoritmy,Analogové diskrétně pracující obvody,Spínané kapacitory,Filtry,Banka filtrů; Optimization,Differential Evolution,Particle swarm optimization,Simplex algorithms,Hybrid optimization algorithms,Analogue discrete time circuits,Switched Capacitor,Filter,Filter bank Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů

Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na ...

Hospodka Jiří; Náhlík Jiří; Tichá Dáša
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky
Ferkl Lukáš; Šulc Jan; Vyhlídal Tomáš
2018 - English
Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami geometrie tunelu) i komplexní systém větrání. Matematické modely jsou zjednodušené, jednodimenzionální a založeny na základních fyzikálních principech. Zjednodušení těchto modelů umožňuje jejich použití pro návrh systémů regulace.This doctoral thesis is focused on development, refinement and application of mathematical models of airflow dynamics in road tunnels having both a complex structure (long tunnels with entrance and exit ramps and many changes in tunnel geometry) and complex ventilation system. The mathematical models are simplified, one-dimensional and based on the first principle. These simplified models are suitable for control design. Keywords: dynamika proudění vzduchu,požární větrání,provozní větrání,silniční tunely,tunelový komplex Blanka,PI regulátor,optimalizace; airflow dynamics,fire ventilation,operational ventilation,road tunnels,Blanka tunnel complex,PI controller,optimization Available in digital repository of ČVUT.
Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky

Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými ...

Ferkl Lukáš; Šulc Jan; Vyhlídal Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy
Čelikovský Sergej; Pčolka Matej; Polívka Milan
2018 - English
V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, a potrebou reagovať na javy, s ktorými je možné sa stretnúť počas jeho prevádzky.In this thesis, numerical aspects of optimal control design for nonlinear systems are studied. The issues it tackles are inspired by questions that arise when designing a nonlinear model predictive controller and a need of responding to numerous phenomena that can be encountered during its operation. Keywords: Optimálne riadenie nelineárnych systémov,nelineárne prediktívne riadenie založené na modeli,optimalizačné algoritmy,optimalizácia kvantovaných vstupov,riadenie hybridných systémov,optimalizácia produkčných procesov; Optimal control of nonlinear systems,nonlinear model predictive control,optimization algorithms,quantized input optimization,control of hybrid systems,production-process optimization Available in digital repository of ČVUT.
Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy

V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho ...

Čelikovský Sergej; Pčolka Matej; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku
Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
2018 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová konštrukcia lyžiarskeho mostíku sa skladá z dvoch zakrivených priehradových nosníkov z ocele S355J2, ktoré sú kĺbovo uložené na betónových pätkách. V statickom výpočte sú posúdené všetky hlavné prvky nosnej konštrukcie, vybraných detailov styčníkov a založenia.The issue of my thesis is a design and assessment of the construction of a Ski-Jump, situated near from Štrbské Pleso. This work contains technical report, static calculation, drawing documentation. The main steel structure of the Ski-Jump consists of two curved trusses of steel S355J2, which are articulately supported on reinforced concrete foundation. In the static calculation are assessed the main structural elements, selected connections and foundation. Keywords: oceľ,lyžiarsky mostík,detail styčníku,priehradový nosník,založenie; steel,Ski-jump,detail of connection,truss,foundation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku

Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú ...

Dolejš Jakub; Palášthy Dominik; Jermoljev David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Trojská lávka
Vítek Jan; Klimeš Ondřej; Hanuš Petr
2018 - Czech
Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další části práce jsou technická zpráva, statický výpočet a výkresy. Vybranou variantou je předpjatá lávka s předpětím typu extradosed. Lávka o osmi polích má celkovou délku 253,60 m. Rozpětí hlavního pole je 80 m. Nízké pylony jsou vetknuty do trámů. Žebrová mostovka vyztužená kompozitní výztuží leží mezi dvěma trámy. Šířka mostu je 6,160 m.The project deals with design of the Troja footbridge over the river Vltava. The first part is a variant study, where five variants are considered. One of them is selected as the most suitable one and additionally is designed in detail in the rest of the project. Technical report, structural analysis and structural drawings of the bridge are the next part of the project. Selected variant is a prestressed footbridge with extradosed cables. This eight-span footbridge has total length of 253,60 m. The longest span is 80 m. Low pylons are fixed in the beams. The superstructure consists of two beams supporting a ribbed deck slab between them. Deck slab has composite reinforcement. Total width of the bridge is 6,160 m. Keywords: lávka,beton,předpjatý beton,extradosed předpětí,kompozitní výztuž; footbridge,concrete,prestressed concrete,extradosed prestressing,composite reinforcement Available in digital repository of ČVUT.
Trojská lávka

Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v ...

Vítek Jan; Klimeš Ondřej; Hanuš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii
Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
2018 - Czech
S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr umožňuje 3D verifikaci takového ozařovacího plánu s velmi vysokým rozlišením. Tato práce navazuje na dosavadní výzkum gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře (TB gelu). Cílem disertační práce je nejen studium základních vlastností gelu, ale především aplikace dozimetru v klinické praxi.Stereotactic radiosurgery is a modern conformal radiotherapy technique that allows steep dose gradients and complex and individually shaped dose distributions. Verification of such a complex dose distributions is the essential part of quality assurance in radiotherapy. This work continues in the research of the radiochromic gel dosimeter based on Turnbull blue dye (TB gel) with the main aim to test gel properties in clinical conditions.Gel dosimetry, Turnbull blue, Stereotactic radiosurgery Keywords: Gelová dozimetrie,Turnbullova modř,stereotaktická radiochirurgie; Gel dosimetry,Turnbull blue,Stereotactic radiosurgery Available at various departments of the ČVUT.
Studium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii

S pomocí moderních metod radioterapie, jako je stereotaktická radiochirurgie, ozařujeme cílové objemy velmi konformně, individuálně a často komplikovaně tvarovanou dávkovou distribucí. Gelový dozimetr ...

Novotný Josef; Osmančíková Petra; Čuba Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases