Number of found documents: 12650
Published from to

Databáze konferencí a publikací II
Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její rozšíření. Úpravy spočívají ve vylepšení uživatelské přívětivosti, zavedení evidence referencí, citací a jejich rozpoznání, evidence vlastních publikací uživatele, zavedení uživatelských štítků u publikací, zavedení možnosti uvádět více ISBN/ISSN u časopisů, ročníků konferencí a publikací a dalších drobnějších úpravách.The thesis presents extension of Web application for publication and conference management software used at the Faculty of Information Technology of Czech Technical University in Prague. The thesis describes and analyses the current application. On the basis of this analysis an extension of the application is designed. The revision improves user interface and implements possibility to add references and citations, their recognition, to keep a record of user's own publications, user's own tags for publications, possibility to add more ISBN/ISSN to journals, conference years and publications as well as additional minor modifications. Keywords: Správa publikací,správa konferencí,aplikace,reference,citace,štítky,webová aplikace,Nette,MySQL; Publication management software,conference management software,references,citations,tags,Web application,Nette,MySQL Available in digital repository of ČVUT.
Databáze konferencí a publikací II

Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy ...

Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii
Ježdík Petr; Bárta Martin; Dostál Jiří
2018 - Czech
Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace kanálů, atd. Zpracování signálu a vykreslování využívá hardwarovou akceleraci. Program podporuje soubory typu GDF, EDF a MAT, což umožňuje přímé použití ve výpočetním prostředí Matlab.This thesis describes the extension of a program for visualization and analysis of EEG data with focus on epilepsy. Among the supported functions belong: advanced filtering, automatic detection analyzes, montages -- programmable combinations of channels, etc. Signal processing and rendering use HW acceleration. The program supports file formats GDF, EDF and MAT, which enables direct usage in Matlab. Keywords: EEG,epilepsie,hardwarová akcelerace,GDF,EDF,biologické signály,zpracování digitálních signálů,Matlab; EEG,epilepsy,hardware acceleration,GDF,EDF,biological signals,digital signal processing,Matlab Available in digital repository of ČVUT.
Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii

Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- ...

Ježdík Petr; Bárta Martin; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace doporučovacích algoritmů
Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
2018 - English
V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých výsledků. Tato práce se zabývá výběrem takových algoritmů a navrhnutim optimal-izačni procedury, která bude schopná nalézt vhodné hyper-parametry těchto algoritmů. Výsledky jsou pak ověřeny na reálných datasetech.Various recommendation algorithms have been proposed in recent years. However, each of them has one thing in common. It is essential to tune their hyper-parameters in order to achieve good results. This work has focused on selecting modern and scalable algorithms. The aim has been to design and implement an optimization procedure capable of fine-tuning their hyper-parameters and evaluate the results on real-world datasets. Keywords: Rekomendačni systémy,hluboké učeni,hyper-parametrickáoptimalizace; Recommendation systems,deep learning,hyper-parameter optimization Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace doporučovacích algoritmů

V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých ...

Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu
Bukovský Ivo; Maršík Petr; Rohan Pavel
2018 - Czech
Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického systému druhého rádu a neznámého reálného systému navarovacího procesu popsaného namerenými daty. Diskrétní statické lineární i kvadratické jednotky slouží jako zpetnovazební, adaptivní regulátor, také pro porovnání s konvencním PID regulátorem. K adaptaci procesu identifikace a rízení slouží gradientní krokové i dávkové optimalizacní algoritmy.The goal of this theses is a study of identification and control of hardfacing process using linear and non-linear neural networks and units. Discretetime dynamic linear and quadratic neural unit are used for identification of theoretical second order system and unknown hardfacing system descríbed by measured data. Discrete-time static linear and quadratic units are used as a adaptive controller. For comparation there is also a conventional closed loop control system with PID. There are gradient on-line and batch optimization algorithms used for the adaptation of neural units used for identification and control. Keywords: navařování,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,teorie řízení,MRAC; hardfacing,cladding,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,control theory,MRAC Available in digital repository of ČVUT.
Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu

Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro ...

Bukovský Ivo; Maršík Petr; Rohan Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Obrana proti fingerprintingu do Privoxy
Kokeš Josef; Sixta Jiří; Zahradnický Tomáš
2018 - Czech
Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje zvolené obrany a testováním ověřuje jejich vliv na anonymitu a výkon webového prohlížeče.This thesis presents current methods of browser fingerprinting. It proposes possible ways to protect against selected methods. The thesis then introduces proxy software Privoxy, in which it implements the chosen protection methods and verifies the influence of the solution on the web browser's anonymity and performance. Keywords: otisk,webový prohlížeč,soukromí,sledování uživatelů,Privoxy; fingerprint,web browser,privacy,user tracking,Privoxy Available in digital repository of ČVUT.
Obrana proti fingerprintingu do Privoxy

Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje ...

Kokeš Josef; Sixta Jiří; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu
Hunka Jiří; Pekáček Zdeněk; Žikovský Pavel
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy uživatele, vytipovává nejdůležitější prvky e-shopů (home page, kategorie, detail produktu) a rysy e-shopů, které uživatelé hodnotí (pozitivně nebo negativně). Dále zkoumá, jak jsou s těmito charakteristikami e-shopů uživatelé schopni pracovat, a to s využitím měření rychlosti nalezení příslušné informace a kvalitativního dotazníkového šetření. Na základě takto získaných poznatků je navržen prototyp kombinující nejlépe hodnocené části zkoumaných e-shopů eliminující problematické prvky. Tento prototyp je podroben stejné sadě testů jako analyzované e-shopy, jejichž výsledkem je potvrzení vyšší efektivity a doporučení dodatečných drobných úprav. Proto je vytvořena druhá verze prototypu, která problematické části naprosto eliminuje. V práci se ukazuje, že přestože existují objektivně podložené předpoklady, že některé prvky poskytují prostor pro optimalizaci, ne vždy uživatel na toto zvýšení efektivity reaguje pozitivně. Při implementaci je nutné zohlednit standardizované uživatelské chování, do něhož je vhodné nové prvky zavádět postupně, nikoli nárazově.The aim of this thesis is to map variants of optimal distribution of e-shop elements and to design its most efficient structure. The work first takes a heuristic analysis of e-shops (Alza, Amazon, eBay, Mall) from the user's perspective, identifies the most important e-shop elements (home page, category, product detail) and e-shop features that users evaluate (positively or negatively). It also examines how users can work with these e-shop features by measuring the speed of finding relevant information and qualitatively based questionnaire. Based on the findings, a prototype combining the best-reviewed parts of e-shops examined to eliminate problematic elements is proposed. This prototype is subjected to the same set of tests as the analysed e-shops, resulting in confirmation of higher efficiency and recommendations for minor modifications. Therefore, a second version of the prototype is created to eliminate the problematic parts completely. The work shows that, although there are objective assumptions that some elements are subjects of optimization, the user does not always respond positively to this efficiency increase. Implementation should consider standardized user behaviour in which it is advisable to introduce the new elements gradually rather than by impact. Keywords: analýza e-shopu,detail produktu,funkční prvky,heuristická analýza,home page,implementace,kategorie,optimalizace,prototyp,uživatelské testování; category,e-shop analysis,functional features,heuristic analysis,home page,implementation,optimization,product detail,prototype,user testing Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu

Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, ...

Hunka Jiří; Pekáček Zdeněk; Žikovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC
Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
2018 - Czech
Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci skautského Libereckého kraje.The project is an architectural study of a scout basecamp in a particular site in Liberec - Dolní Hanychov. The building is supposed to be used for regular scout meetings but also to administrate and represent scouting in the region of Liberec. Keywords: skauting,klubovna,Liberec,Dolní Hanychov,ubytovna,multifunkční sál,hřiště; scouting,clubroom,Liberec,Dolní Hanychov,hostel,multifunctional hall,playground Available at various departments of the ČVUT.
SKAUTSKÁ ZÁKLADNA LIBEREC

Práce je architektonickou studií pro stavbu skautské základny na konkrétním pozemku v Liberci - Dolním Hanychově. Klubovna nemá sloužit jen pro běžný provoz středisek, ale i pro řízení a reprezentaci ...

Šestáková Irena; Remunda Robin; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA
Lampa Radek; Michal Jan; Balůsek Milan
2018 - Czech
Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu Aeropolis. Snaží se podpořit městský charakter hlavní třídy vedoucí od nově budovaného terminálu a poskytuje dostatek flexibilních kancelářských prostor reagujících na budoucí poptávku společností i jednotlivců vázaných svojí činností k letištnímu provozu nebo mezistátnímu cestování.The proposal focuses on building an office space and a coworking center in the area of ?the dynamically developing Prague airport. It relates on the underground highway and complements the new concept of the urban structure of the Aeropolis project. It seeks to promote the urban character of the main boulevard leading from the newly-built terminal and provides a sufficient amount of flexible office spaces that response to the future demand of companies and individuals bound by their activities to airport traffic or international travel. Keywords: Administrativa,coworking,Aeropolis,Letiště Václava Havla,Praha; Office building,coworking,Aeropolis,Václav Havel airport,Prague Available at various departments of the ČVUT.
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA

Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept ...

Lampa Radek; Michal Jan; Balůsek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti
Šika Zbyněk; Novotný Jan; Beneš Petr
2018 - Czech
Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní řízení. Výkon aktivně řízeného hltiče je poté porovnán s výkonem optimalizovaného pasivního hltiče.This thesis deals with general principles of vibration absorber design and it's active control. Further, a simulation model of the planar vibration damper is created. Then, with a use of suitable actuators, LQR and model predictive control is synthesized. Performance of the controled damper is compared with a optimized pasive damper. Keywords: Vibrace,aktivní dynamický hltič,optimalizace,prediktivní řízení,optimální řízení,LQR; Vibration,active vibration damper,optimization,predictive control,optimal contro,LQR Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a řízení aktivního dynamického hltiče kmitů s více stupni volnosti

Práce se zabývá obecnými principy návrhu aktivně řízených hltičů vibrací. Dále je vytvořen simulační model rovinného hltiče vibrací a s využitím vhodných aktuátorů syntetizováno LQR a prediktivní ...

Šika Zbyněk; Novotný Jan; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hodnocení efektivnosti investice
Scholleová Hana; Valenta Pavel; Koťátková Stránská Pavla
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává teoretickou základnu pro hodnocení investičního projektu, jsou zde popsány manažerské finance, rizika projektu, životní cyklus a fáze projektu. V druhé části je již hodnocen konkrétní projekt, a to rekonstrukce nemovitosti. V úvodu jsou popsány předpoklady realizace projektu, rozsah rekonstrukce a návrh dispozičního řešení bytových jednotek. Součástí praktické části je analýza vstupů, zařízení, analýza trhu, analýza rizik a finanční analýza. Na základě všech získaných informací je celý projekt vyhodnocen a v diplomové práci se nachází doporoučení investorovi, zda projekt realizovat.The aim of the thesis is to evaluete an investment in refurbishment to historical property and subsequent maintenance as rental accommodation, and to give investors a recommendation on whether to implement the project. In the first part of thesis the author processes the theoretical basis for the evaluation of investment project. There are described managerial finance, risk of project, life cycle and phase of project. The second part is focused on the evaluation of my project - refurbishment property. There are describe the initial assumptions of the project, range of refurbishment and design of apartments. The thesis contains analysis of the inputs, analysis market, analysis of risks and financal analysis. Based on this infromation the author evaluates the investment project and forms recommendations for the investor. Keywords: Investice,hodnocení investic,čistá současná hodnota,projekt,finance,společnost,investiční riziko,formy financování,finanční analýza; Investment,investment evaluation,net present value,project,finance,company,risk investment,forms of financing,financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení efektivnosti investice

Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první ...

Scholleová Hana; Valenta Pavel; Koťátková Stránská Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases