Number of found documents: 12058
Published from to

Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace
Fliegel Karel; Kostelníčková Iveta; Polák Ladislav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho obrazové kvality. Nejdříve je zde diskutována informační kapacita filmového materiálu a faktory, které mohou být příčinou jejího poklesu. Následně jsou popsány charakteristiky digitálního signálu filmového zrna, které jsou pak použity k určení minimální vzorkovací frekvence schopné zachytit jemnou strukturu zrnitosti. Protože zkreslení, které umožňuje snížit rozlišení obrázku, odpovídá jeho rozostření, jsou zde k určení optimálního rozlišení použity metriky ostrosti. Diskutována je také možnost měření informačního obsahu filmového záznamu pomocí obrazové entropie. Všechny navrhnuté postupy byly implementovány v prostředí MATLAB za účelem posouzení jejich účinnosti.This Master's thesis deals with analysis of digitized film records in order to get the estimation of its optimal resolution. That is the minimal resolution, which film can be scanned at, without loosing its image quality. At first the information capacity of film material and factors, that causes its degradation are discussed. Then the characteristics of film grain digital signal are described and used to determine the minimal sampling frequency, which will preserve the tiny structure of grain. Because the image quality distortion, that enables the reduction of resolution, acts as blur, the sharpness metrics are employed here to estimate the optimal image resolution. And the possibility of the image information content measurement by entropy is also considered here. All methods designed in this work were implemented in MATLAB together with comparison of their efficiency. Keywords: informační kapacita filmového materiálu,objektivní metriky ostrosti,obrazová entropie,skenování archivních filmových záznamů,optimální vzorkovací frekvence; information capacity of film material,sharpness metrics,image entropy,archive film records scanning,optimal sample frequency Available in digital repository of ČVUT.
Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace

Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě ...

Fliegel Karel; Kostelníčková Iveta; Polák Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Design of systems used in vehicles for military application
Miláček Ondřej; Fouquet Maude; Jirovský Václav
2017 - English
My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb structure, disposed under certain part of the vehicle. The aim of my thesis is to describe and implement a sustainable method which will permit my company to rig new vehicles in the simplest way possible, but with a technical guaranty on this rigging. My thesis includes the application of this method for a new French vehicle call VLFS (light vehicle of special forces), which is designed by RTD (Renault trucks Defense). In another part of my thesis, I realised project management to support my company on the delivery of a system named DO22A (oxygen dispenser autonomous and air-transportable). For this, I wrote some reports concerning the security of the system, and I helped for the corrections on the all the justifications report of the system.My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb structure, disposed under certain part of the vehicle. The aim of my thesis is to describe and implement a sustainable method which will permit my company to rig new vehicles in the simplest way possible, but with a technical guaranty on this rigging. My thesis includes the application of this method for a new French vehicle call VLFS (light vehicle of special forces), which is designed by RTD (Renault trucks Defense). In another part of my thesis, I realised project management to support my company on the delivery of a system named DO22A (oxygen dispenser autonomous and air-transportable). For this, I wrote some reports concerning the security of the system, and I helped for the corrections on the all the justifications report of the system. Keywords: Oxygen charging system,shock absorber,carton,vehicle; Oxygen charging system,shock absorber,carton,vehicle Available in digital repository of ČVUT.
Design of systems used in vehicles for military application

My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb ...

Miláček Ondřej; Fouquet Maude; Jirovský Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence
Kabele Petr; Araldi Evandro; Padevět Pavel
2017 - English
(Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými historickými tradičními materiály, jako je např. kámen. V současné době je třeba chránit velké množství historických hliněných staveb jako kulturní dědictví a zároveň vzrůstá zájem o moderní využití dusané hlíny, a to především kvůli přínosu této technologie pro životní prostředí. Hlavní nevýhodu této technologie lze spatřovat v chybějících normách pro navrhování a preventivní údržbu hliněných konstrukcí. S finanční podporou francouzského národního projektu zaměřeného na dusanou hlínu byl v Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Syst?mes (LTDS) na univerzitě v Lyonu vyvinut nový konstitutivní model (CJS-RE). Nicméně, vzhledem k nedostatku je třeba některé aspekty dořešit. Příspěvkem této práce je v prvé řadě experimentální identifikace ploch porušení při různých trajektoriích napětí (tlak, protažení a tah) pro model dusané hlíny CJS-RE. Dále jsou porovnány experimentálně získané vztahy napětí-deformace v tlaku pro dusanou hlínu s výsledky modelu CJS-RE. Výsledky ukázaly, že CJS-RE je skvělým přístupem k popisu chování dusané hlíny. Zejména vztah mezi napětím a deformací v prostém tlaku byl velmi dobře reprodukován. Vyhodnocené parametry plasticity poukazují na velmi silnou asymetrii smykové plochy porušení při namáhání tlakem a protažením. Druhá otázka týkající se chování dusané zeminy spočívá v nejistotách ohledně vlivu obsahu vody na mechanické vlastnosti materiálu. Zemina je směs částic různých tříd zrnitosti, které jsou spojeny jílovitými částicemi. Materiál se zpracovává s dostatkem přidané vody a pak se zhutní. Mechanická odolnost vzrůstá pouze po určitém čase, poté kdy se většina vody odpaří. Tato odolnost je důsledkem vytvoření silných kapilárních vazeb v pórové struktuře, které působí jako pojivo. V každém okamžiku životnosti stavby mohou být tyto vazby zničeny, pokud se náhodně zvýší obsah vody (v důsledku deště, kapilárního vzlínání ve stěnách), což může vést k selhání konstrukce. V rámci národního výzkumného projektu PRIMATERRE, financovaného Francouzskou agenturou pro výzkum, je třeba objasnit, jak jsou mechanické vlastnosti zeminy ovlivněny obsahem vody. Proto byly vyhodnoceny vzorky se dvěma různými úrovněmi obsahu vody a třetí byl navržen pro další výzkum. Výsledky ukázaly, že většina parametrů modelu CJS-RE vykazuje pokles o přibližně 30% až 40% při nárůstu obsahu vody z 2% na 4%. Parametr asymetrie však klesl o 3%. Poloměr při porušení byl jediným parametrem, který se zvýšil, a to o 8%.(Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence) Rammed earth constructions can be found in many regions around the world, generally within territories where the access of earth was easy contrary to other historic-traditional materials, e.g. stone. The great number of historical earthen structures and the need to protect their heritage values come with the resurgence of a modern interest in rammed earth, mainly due to its environmental benefits. However, the lack of regulation and codes to guide the design and the conservation of earthen constructions characterizes the main disadvantage of the material. Funded by a French national project devoted to rammed earth, a new constitutive model (CJS-RE) was developed at the Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Syst?mes (LTDS), at the University of Lyon. However, due to the lack of data some statements were considered. This work comes first to contribute with the experimental identification of failure surfaces along different stress paths (compression, extension and tensile stress path) on rammed earth based on CJS-RE model. Additionally, the experimental stress-strain relationship obtained for compression is compared with the one resulted by CJS-RE model. Results showed that CJS-RE is a great approach for describing the behavior of rammed earth material. The stress-strain relationship was strongly suitable when compared the one obtained by the unconfined compressive tests. As a result of the identification of the plastic parameters, a very strong dissymmetry between compression and extension stress paths of shear failure surface was observed. A second issue regarding rammed earth behavior lies on the uncertainties about the influence of water content on the mechanical properties of the material. Earth is herein a mixture of different granular classes that are bonded together by clayey particles. The material is processed with sufficient additive water and then compacted. The mechanical resistance only develops over time when most of water has left the material due to evaporation. This resistance results from the creation of strong capillary tensile bonds within the pore network that play the role of a binding agent. At any moment in the building lifetime, these tensile forces can be destroyed if the water content accidentally increases (rain, capillary rise within the walls), which can lead the structure to failure. Within the framework of the national research project PRIMATERRE, funded by the French Agency of Research, there is a need to understand how the mechanical properties of earth are influenced by the water content. Thus, two different water contents are evaluated and a third is proposed as further research. Results indicated that most of the parameters from CJS-RE had a decrease about 30% to 40% regarding the increase of water content from 2% to 4%. The dissymmetry parameter, however, was reduced by 3%. The radius at failure was the only parameter which was has increased, showing a difference of 8%. Keywords: dusaná hlína,mechanické chování,plasticita; rammed earth,mechanical behavior,plasticity Available in digital repository of ČVUT.
Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence

(Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve ...

Kabele Petr; Araldi Evandro; Padevět Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh artefaktu pro ověření přesnosti souřadnicových měřicích strojů
Mikeš Petr; Vostrovský Jakub; Šulc Vladimír
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM). Nejprve je řešen přístup a předpisy normy ISO 10360, zabývající se přejímacími a periodic-kými zkouškami souřadnicových měřicích strojů. Další část práce je věnována souhrnu a popisu dostupných artefaktů pro ověření přesnosti CMM, jejich členění a způsob použití. V praktické části se jedná o vlastní návrh designu artefaktu pro ověřování přesnosti, rozbor jeho částí a způsob výroby tohoto artefaktu. V závěru se věnuji návrhu strategie měření pro ověřování přesnosti na CMM pomocí uvedeného artefaktu. Jedná se o vytvoření programu pro řízení CMM pomocí softwaru CALYPSO.The thesis deals with the verification of accuracy of coordinate measuring machines (CMM). Firstly, the approach and regulations of norm ISO 10360, dealing with acceptance and perio-dic tests of coordinate measuring machines. Next part is devoted to summary and description of available artifacts for reverification of accuracy of CMM, their classification and method of use. In the practical part, this is an own design of an artifact for accuracy verification, an ana-lysis of its parts and a method of production of this artifact. In conclusion, I am devoting my-self to the draft of measurement strategy for verification of accuracy on CMM using the men-tioned artifact. This is to create a CMM control program using CALYPSO software. Keywords: Ověření přesnosti,CMM,artefakt,ISO 10360,přejímací a periodické zkoušky,CALYPSO,souřadnicový měřicí stroj; Verifying of accuracy,CMM,artifact,ISO 10360,acceptance and reverification tests,CALYPSO,coordinate measuring machines Available in digital repository of ČVUT.
Návrh artefaktu pro ověření přesnosti souřadnicových měřicích strojů

Práce se zabývá problematikou ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM). Nejprve je řešen přístup a předpisy normy ISO 10360, zabývající se přejímacími a periodic-kými zkouškami ...

Mikeš Petr; Vostrovský Jakub; Šulc Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Role ropy a zemního plynu v ruské ekonomice
Pošta Vít; Jech Petr; Macák Tomáš
2017 - Czech
V souladu se zadáním se tato diplomová práce zabývá zhodnocením vlivu ropy a zemního plynu na ekonomiku Ruska. Rusko je na předních místech ve vývozu fosilních paliv zejména ropy a zemního plynu. Množství a cena těchto surovin má přímý vliv na výši hrubého domácího produktu a ovlivňuje tak ekonomiku státu. Pokles či růst se projevuje na životní úrovni obyvatelstva. Tato práce se zabývá popisem vlivu ropy a zemního plynu na ekonomiku jako celek, ale i na jednotlivé největší ruské energetické společnosti, které byli vybrány. Výběr byl proveden z pohledu důležitosti společností pro ruský trh, ale i s důrazem na různorodost typů společností. Popsány byli jak státní společnosti tak soukromé. Byla provedena charakteristika ruského, ale i celosvětového trhu s ropou a zemním plynem. Cílem bylo najít spojitosti, které Rusko ovlivňují. Díky velkým nerostným zásobám, Rusko velmi výrazně ovlivňuje politicko - ekonomickou situaci ve světě. K tomu využívá právě ropy a zemního plynu, i na tuto problematiku je práce zaměřena.This diploma thesis in accordance with the assignment evaluates the impact of oil and natural gas on the economy of Russia. Russia is one of the biggest exporter of fossil fuels, especially oil and natural gas. The quantity and price of these raw materials have a direct impact on the amount of gross domestic product and affects the economy of the Russia. Decline or growth of the price of fossil fuel is reflected in the living standard of the population. This thesis describes the impact of oil and natural gas on the economy but also impact on large Russian energy companies that have been selected. The choice was made from the point of view of the importance of the company for the Russian market, but also the diversity of the types of companies are very important too. Both types of companies state and private were described. This thesis characterizes the Russian and global oil and gas markets. The aim of this work was to find connections which influence Russia. Large Russian mineral reserves have a very significant impact on the Russian international political and situation in the world economy, the work is focused on this issue too. Keywords: ropa,zemní plyn,ekonomiku,Rusko,Rosněfť,Gazprom,analýza exportu; oil,natural gas,economy,Russia,Rosnef,Gazprom,export analysis Available in digital repository of ČVUT.
Role ropy a zemního plynu v ruské ekonomice

V souladu se zadáním se tato diplomová práce zabývá zhodnocením vlivu ropy a zemního plynu na ekonomiku Ruska. Rusko je na předních místech ve vývozu fosilních paliv zejména ropy a zemního plynu. ...

Pošta Vít; Jech Petr; Macák Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s.
Scholleová Hana; Kiiashko Anna; Jindřichovská Irena
2017 - Czech
Tématem předkládané diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. Cílem mé diplomové práce je stanovit odhad tržní hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. k 1. červnu 2017 pro případného externího investora za účelem koupě blíže neuvedeného podílu společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, ve které je představena jak teorie, tak praktická aplikace informací týkajících se oceňování podniku, strategické analýzy, finanční analýzy, finančního plánování a samotného procesu určení hodnoty společnosti.The topic of the submitted diploma thesis is the determination of the value of the company EKOSPOL a.s. The aim of my diploma thesis is to determine the market value of EKOSPOL a.s. on June 1, 2017 for an eventual external investor to buy a non-subscribed share of the company. The thesis is divided into a theoretical and practical part in which both theory and practical application of information on business valuation, strategic analysis, financial analysis, financial planning and the process of determining the value of the company are presented. Keywords: Finanční analýza,hodnota,oceňování,stanovení,strategická analýza; Financial analysis,value,valuation,determination,strategic analysis Available in digital repository of ČVUT.
Stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s.

Tématem předkládané diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. Cílem mé diplomové práce je stanovit odhad tržní hodnoty společnosti EKOSPOL a.s. k 1. červnu 2017 pro případného ...

Scholleová Hana; Kiiashko Anna; Jindřichovská Irena
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Strategický plán podniku
Vacík Emil; Zubalíková Markéta; Strouhal Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu strategického plánu rozvoje SBU organizace. Práce začíná představením organizace a jejích činností. Na základě vize a strategických cílů pro střednědobé období jsou rozpracovány priority pro strategické podnikatelské jednotky. Následuje analýza prostředí organizace a jsou identifikovány rizikové faktory. Dále jsou sestaveny finanční plány podnikatelských jednotek organizace a je provedena analýza výkonnosti strategického plánu. V závěru práce jsou uvedeny korekce a zhodnocení.The diploma thesis is focused on creating a strategic plan for the development of SBU organization. The thesis begins with the presentation of the organization and its activities. Based on the vision and strategic objectives for the medium term are developed priorities for strategic business units, subsequently the environmental analysis is done to identify risk factors. Then financial plans for business units are built and performance analysis of strategic plan is done. Evaluation is done on the plan versus the goal and necessary corrections are made. Keywords: Strategie,strategický plán,strategické cíle,finanční analýza; Strategy,strategic plan,strategic objectives,financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Strategický plán podniku

Diplomová práce je zaměřena na tvorbu strategického plánu rozvoje SBU organizace. Práce začíná představením organizace a jejích činností. Na základě vize a strategických cílů pro střednědobé období ...

Vacík Emil; Zubalíková Markéta; Strouhal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Byznys plán pro startup
Scholleová Hana; Fiala Tomáš; Strouhal Jiří
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou byznys plánů, jeho částmi a následným využi-tím těchto nástrojů pro tvorbu plánu pro danou společnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část řeší problematiku tvorby byznys plánů na základě jejich účelu a jeho náležitostmi. Praktická část práce aplikuje tyto poznatky na konkrétní pod-nik. Hlavním přínosem této práce je detailně sestavený byznys plán opřený o kvalitní a hlu-bokou analýzu prostředí.This thesis deals with creation of business plans, it's parts and following use of these instruments to create a business plan for specific company. This thesis consists of the-oretical and practical part. Theoretical part is addressing problems with crating busi-ness plans based on their purpose and necessities. Practical part uses these findings on specific business. Main contribution of this thesis is elaborately made business plan based on thorough enviromental analysis. Keywords: Byznys plán,trh,PEST analýza,Marketingový plán,Marketingový mix,SWOT analýz; Business plan,market,PEST analysis,Marketing plan,Marketing mix,SWOT analysis Available in digital repository of ČVUT.
Byznys plán pro startup

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou byznys plánů, jeho částmi a následným využi-tím těchto nástrojů pro tvorbu plánu pro danou společnost. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická ...

Scholleová Hana; Fiala Tomáš; Strouhal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Srovnání koncepcí strategie kultury ve vybraných evropských metropolích (Praha, Vídeň, Drážďany)
Štěpánek Petr; Nekutová Kateřina; Johnová Radka
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je srovnání a zhodnocení koncepcí strategie kultury vybraných evropských metropolí, konkrétně Prahy, Vídně a Drážďan. Kulturní politiky jsou v rámci strategického plánování jeho důležitou součástí, neboť ovlivňují široké spektrum lidské činnosti. Mají význam nejen ekonomický, zejména v souvislosti s fenoménem kulturních a kreativních průmyslů, ale také sociální. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů kultura, hmotné a nehmotné kulturní dědictví, kulturní infrastruktura a kulturní a kreativní průmysly. V praktické části jsou porovnány kulturní strategie jednotlivých měst na základě analýzy SWOT a jsou také navržena možná opatření pro jejich zlepšení.The aim of the thesis is to compare and evaluate different approaches towards strategic planning in terms of culture in three European cities - Prague, Vienna, and Dresden. Recently, cultural policies have become an integral part of strategic planning due to their influence on wide spectrum of human activities. Their relevance is mainly economic as cultural and creative industries are becoming more important, and social. The thesis is divided into two sections, theoretical and practical. First part is dedicated to the definition of selected terms - culture, cultural heritage, cultural infrastructure, cultural and creative industries. The practical part then aims to provide an overall analysis of cultural policies of the three cities. SWOT analysis is used as the key method. Keywords: Kulturní politika,strategické plánování,kulturní a kreativní průmysly,kultura,kulturní infrastrukturKulturní politika,kulturní infrastruktura; Cultural politics,strategic planning,cultural and creative industries,culture,cultural infrastructurCultural politics,cultural infrastructure Available in digital repository of ČVUT.
Srovnání koncepcí strategie kultury ve vybraných evropských metropolích (Praha, Vídeň, Drážďany)

Cílem diplomové práce je srovnání a zhodnocení koncepcí strategie kultury vybraných evropských metropolí, konkrétně Prahy, Vídně a Drážďan. Kulturní politiky jsou v rámci strategického plánování jeho ...

Štěpánek Petr; Nekutová Kateřina; Johnová Radka
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Smart buildings ve strategickém plánování
Štěpánek Petr; Moravcová Vendula; Jílková Petra
2017 - Czech
Tato diplomová práce slouží k orientaci v problematice implementace konceptu Smart Buildings v rámci strategického plánování. Součástí práce je výklad pojmů, které souvisejí se zaváděním tohoto konceptu jako je Industry 4.0, Smart City nebo Smart Grid. Práce objasňuje rozsáhlou problematiku Smart Buildings v rámci samotné stavby i jejího propojení s okolím a zasahuje také do oblasti připravenosti stavebního prostředí. Dále objasňuje strategické plánování sídel a související územní plánování, udržitelný rozvoj a udržitelnou výstavbu.Diplomová práce srovnává přístup k zavádění udržitelné výstavby s akcentem na koncept Smart buildings do strategického plánování v rámci zahraniční a české praxe. Analyzuje jednotlivé strategické plány města Prahy, Vídně a Drážďan, spolu s jejich iniciativami v rámci konceptu Smart City.This Diploma Thesis introduces orientation in the implementation of the Smart Buildings concept within strategic planning. It deals with an explanation of terms related to the implementation of this concept as Industry 4.0, Smart City and Smart Grid. The thesis clarifies the extensive issue of Smart Buildings within the construction itself and interconnection with the environment and also extends to the field of readiness of the building environment. It further clarifies the strategic planning of settlements and related spatial planning, sustainable development and sustainable construction. This thesis compares the approach to the introduction of sustainable construction with emphasis on the concept of Smart buildings in strategic planning in foreign and Czech practice. It analyzes individual strategic plans of the City of Prague, Vienna and Dresden, together with their initiatives within the Smart City concept. Keywords: Smart buildings,Smart City,Smart Grid,strategické plánování,územní plánování,udržitelnost,udržitelný rozvoj; Smart buildings,Smart City,Smart Grid,strategic planning,spatial planning,sustainability,sustainable development Available in digital repository of ČVUT.
Smart buildings ve strategickém plánování

Tato diplomová práce slouží k orientaci v problematice implementace konceptu Smart Buildings v rámci strategického plánování. Součástí práce je výklad pojmů, které souvisejí se zaváděním tohoto ...

Štěpánek Petr; Moravcová Vendula; Jílková Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases