Number of found documents: 11814
Published from to

Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu
Berka Ondřej; Klement Martin; Křička Jaroslav
2017 - Czech
V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.In the diploma thesis was designed structure of rehabilitation table including a complete 3D model. Then was realized strength calculations of selected parts. Keywords: návrh konstrukce; rehabilitační lůžko; zdravotnické pomůcky; structure design; rehabilitation table; medical equipment Available in digital repository of ČVUT.
Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu

V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.In the diploma thesis was designed ...

Berka Ondřej; Klement Martin; Křička Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů
Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov sledujú. Práca sa hlbšie zaoberá použitými materiálmi a ich úpravami. Porovnáva teplotnú a chemickoú odolnosť filtračných materiálov popredných výrobcov a sumarizuje ISO normy ohľadom priemyselnej plynovej filtrácie.The aim of this thesis is to briefly compare the differences between industrial air filtration and HVAC filtration. To outline the essential properties of materials used for industrial filtration and to take a deeper look into filter media and its treatments. Compares temperature and chemical resistances of the leading manufacturers of filter media and summarizes ISO standards related to industrial air filtration. Keywords: Priemyselná filtrácia plynov; úprava filtračného materiálu; chemická a teplotná odolnosť materiálu; ISO normy; Industrial air filtration; filter media treatments; temperature and chemical resistance of filter media; ISO standards Available in digital repository of ČVUT.
Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů

Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových ...

Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL
Valenta Michal; Stránský Vojtěch; Pour Jan
2017 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy a návrhu je vytvořena webová aplikace využívající javascriptový framework AngularJS, knihovnu D3.js a jako uložiště dat grafovou databázi Neo4j. Pomocí těchto technologií je v aplikaci naimplementován grafický dotazovací jazyk MBIQL, který je překládán do jazyka databáze Neo4j. Výsledky dotazu jsou zobrazeny knihovnou D3 v podobě grafu. Výsledkem diplomové práce je tedy softwarový systém, který využívá jazyka MBIQL a umožňuje uživateli nejenom dotazovaní a procházení objektů MBI, ale i ukládání a třídění vzniklých dotazů. Uživateli je nabídnuta alternativní možnost pro získávání informací z MBI a to interaktivním způsobem pomocí nového dotazovacího jazyka a databáze Neo4j.The aim of this Master's thesis is to design and implement a software that enables interactive browsing and querying of MBI (Management of Business Informatics) objects. Based on an analysis and a design, a web application is created using the AngularJS javascript framework, the D3.js library and the Neo4j graph database which is used as the data storage. Using these technologies the MBIQL graph query language, which is translated into the Neo4j database language, is implemented into the application. The query results are displayed by the D3 library in the form of a graph. The result of this thesis is a software system that uses the MBIQL language and allows the user not only to query and browse MBI objects but also to store and sort the generated queries. The user is offered an alternative option to retrieve information from MBI, which is an interactive method that uses the new query language and the Neo4j database. Keywords: MBIQL; Neo4j; javascript; dotazovací jazyk; D3.js; AngularJS; MBIQL; Neo4j; javascript; query language; D3.js; AngularJS Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL

Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy ...

Valenta Michal; Stránský Vojtěch; Pour Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Spotřeba energie klimatizačního systému
Lain Miloš; Muthusamy Praveen Kumar; Králíček Jan
2017 - English
The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have been calculated from the radiation, conduction and heat generated within by people, lights, computers and other sources in a building. The aim is to analyze this gain and compared with the real consumption in a building with different climate year to determine the overall energy consumption for cooling.The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have been calculated from the radiation, conduction and heat generated within by people, lights, computers and other sources in a building. The aim is to analyze this gain and compared with the real consumption in a building with different climate year to determine the overall energy consumption for cooling. Keywords: Internal heat gains,External heat gains,Analysis with real data,Bin method,Annual power consumption,Sizing of AC; Internal heat gains,External heat gains,Analysis with real data,Bin method,Annual power consumption,Sizing of AC Available in digital repository of ČVUT.
Spotřeba energie klimatizačního systému

The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. ...

Lain Miloš; Muthusamy Praveen Kumar; Králíček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM
Hojer Ondřej; Maděra David; Tomanová Štěpánka
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ztrát, potrubní sítě apod.), upozornit na největší odlišnosti obou metod a definovat výhody a nevýhody obou metod.The main task of the diploma thesis is to compare two methods of design of heating system of a family house using BIM (Building Information Modelling) and current method of design (using 2D drawings and separate calculations of heat losses, pipeline network and so on.), to point out main differences and to define advantages and disadvantages of both methods. Keywords: BIM,Vytápění rodinného domu,Porovnání metod návrhu; BIM,Heating system of a family house,Comparison of design methods Available in digital repository of ČVUT.
Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM

Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ...

Hojer Ondřej; Maděra David; Tomanová Štěpánka
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Studie vytápění činžovního domu
Bašta Jiří; Machát Aleš; Šerks Petr
2017 - Czech
Práce se zabývá vytápěním a větráním činžovního domu.The thesis deals with the heating and ventilation of the apartment building. Keywords: vytápění,otopná soustava,nucené větrání,příprava teplé vody; heating,heating system,air condition,hot water preparation Available in digital repository of ČVUT.
Studie vytápění činžovního domu

Práce se zabývá vytápěním a větráním činžovního domu.The thesis deals with the heating and ventilation of the apartment building.

Bašta Jiří; Machát Aleš; Šerks Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Věděcké centrum
Kordovský Petr; Kovačević Diana; Šabart Jan
2017 - English
Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou historií v Holešovicích představuje místo pro interaktivní učení pro všechny věkové kategorie. Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou historií v Holešovicích představuje místo pro interaktivní učení pro všechny věkové kategorie. Umístěno blízko řeky Vltavy, vedle Pražské tržnice. Forma objektu vychází z genia loci. V dnešních dnech je zájem o zachování industriálních staveb a oblastí a změnu jejich funkcí. V této konkrétní oblasti byly založeny první letecké výroby, takže námětem pro vnitřní konstrukce byly samotné konstrukce letadel. Skleněný box podél vnitřní konstrukce vytváří celou stavbu atraktivnější pro kolemjdoucí. Sklo kolem objektu navíc odráží okolní krajinu s řekou i okolní industriální stavby a zároveň je transparentní.Science center inspired by the industrial and aircraft history of the Holešovice quarter is designed to represent a place for interactive study and lifelong learning for all generations. Located near the river Vltava, next to Pražske tržnice, architecture of the object follows genious loci of the place. The industrial spirit is present nowadays as many buildings have been preserved and region has been regenerated with a change of functions. Furthermore, as the first aircraft manufactures were found in this region, the motive of inner structure of airplanes was interpolated on the facades and airplanes are enriching the interior. The concept of the glass box was introduced with attention to make the inner structure of the center more visiable and attractive to the passangers. Except transparency, reflection of the river and surronding nature as well as the industrial buildings, were the reasons for bringing on this glass envelope around the object. Keywords: Průmysl; strojní technika a letadla; expozice; interakce; vzdělání; kultura; 6)Industrial; machinery and aircrafts; expositions; interactions; education; culture Available in digital repository of ČVUT.
Věděcké centrum

Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou historií v Holešovicích představuje místo pro interaktivní učení pro všechny věkové kategorie. Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou ...

Kordovský Petr; Kovačević Diana; Šabart Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Panské zahrady Zbraslav
Sedlák Jan; Cuřínová Kristina; Gavlas Michal
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je návrh nového využití prostoru bývalých Panských zahrad v Praze Zbraslavi. Nově navržený objekt slouží jako skleník a je pomyslným odkazem na historii celého území. Doplňuje tak obytnou funkci v další části traktu a v přilehlých rodinných domech.The purpose of this study is to design a new utilization of the area of the former Manor gardens in Zbraslav, Prague. The building designed in this study serves as a greenhouse and also refers to the history of the area. It therefore complements the residential function of the other part of the tract and the adjacent family houses. Keywords: skleník; zahrada; dvůr; rodinný dům; bytový dům; Zbraslav; zahradnictví; greenhouse; garden; manor; family house; apartment house; Zbraslav; garden centre Available in digital repository of ČVUT.
Panské zahrady Zbraslav

Tématem diplomové práce je návrh nového využití prostoru bývalých Panských zahrad v Praze Zbraslavi. Nově navržený objekt slouží jako skleník a je pomyslným odkazem na historii celého území. Doplňuje ...

Sedlák Jan; Cuřínová Kristina; Gavlas Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu.
Martinásková Marie; Natarajan Arun; Škeřík Filip
2017 - English
This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain knowledge about various types of actuators and compared those with TP220 supplements and know the actuators involved in the industries for transportation applications. Targeted to design a control by using PLC SIMATIC S7-200 also virtual control with GRAPHCET language. To prepare visualization of the semi-rotary drive using Reliance 4 Design SCADA software. The SCADA software design is used to monitor the process and to calculate the time of the semi-rotary drive. The entire process involves the communication between field level, PLC control and SCADA system. The communication is achieved from low level to high levels of automation.This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain knowledge about various types of actuators and compared those with TP220 supplements and know the actuators involved in the industries for transportation applications. Targeted to design a control by using PLC SIMATIC S7-200 also virtual control with GRAPHCET language. To prepare visualization of the semi-rotary drive using Reliance 4 Design SCADA software. The SCADA software design is used to monitor the process and to calculate the time of the semi-rotary drive. The entire process involves the communication between field level, PLC control and SCADA system. The communication is achieved from low level to high levels of automation. Keywords: Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; FluidSim?5.0; PLC SIMATIC S7-200; RELIANCE 4 SCADA; OPC; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Industrial Communication Process.; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; FluidSim?5.0; PLC SIMATIC S7-200; RELIANCE 4 SCADA; OPC; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Industrial Communication Process. Available in digital repository of ČVUT.
Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu.

This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO ...

Martinásková Marie; Natarajan Arun; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2017

BYDLENÍ PRO SENIORY
Kraus David; Šikulová Zuzana; Hanzlík Jan
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je dostavba nesourodého bloku na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Náplní projektu je bydlení kombinované s bydlením pro seniory a komunitním centrem pro seniory. Tématem práce je uchopení místa v kontextu města Ústí nad Labem, hledání jeho charismatu a podpoření jeho potenciálu.The subject of this theses is to complete an unfinished urban block on the waterfront Střekovské nábřeží in Ústí nad Labem. Program of the project is housing combined with elderly housing and comunity center. The topic is the prehension of the place, finding the context of the city of Ústí nad Labem, searching for it's charisma and potential. Keywords: Bytový dům; komunitní centrum; bydlení pro seniory; Ústí nad Labem; Střekov,Střekovské nábřeží; Housing,Elderly housing,Comunity centre,Ústí nad Labem,Střekov,Střekovské nábřeží Available in digital repository of ČVUT.
BYDLENÍ PRO SENIORY

Předmětem diplomové práce je dostavba nesourodého bloku na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Náplní projektu je bydlení kombinované s bydlením pro seniory a komunitním centrem pro seniory. Tématem ...

Kraus David; Šikulová Zuzana; Hanzlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases