Number of found documents: 13773
Published from to

Návrh podvěsného řetězového dopravníku
Mrázek Jiří; Městecký Michal; Mužný Luděk
2018 - Czech
V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to na základě rešerše odborných zdrojů. Druhá část práce obsahuje vlastní koncepční návrh zařízení na dopravu svařenců, která vychází ze zpracování odborných zdrojů a vlastních úvah na základě výpočtů konkrétních parametrů jednotlivých částí zařízení. Práce je doplněna 78 obrázky a schématy, 10 tabulkami, 1 koncepčním výkresem sestavy zařízení a 3D koncepčním CAD modelem vlastního konstrukčního návrhu zařízení.The diploma thesis reviews overhead conveyor as a term and also for its importance. In the first section of the text, the author describes a functioning principle of overhead conveyors, their components and compares types of overhead conveyors on the basis of the searches of technical sources. The second section of the text consists of author's own conceptual design of the overhead chain conveyor based on processing technical sources and personal thesis documented by calculations concrete parameters of particular components of the unit. The text is completed with 78 illustrations, 10 tables, 1 conceptual designs and 3D conceptual CAD model of own construction design of the unit. Keywords: podvěsný dopravník,řetězový dopravník,hnací jednotka; overhead conveyor,chain conveyor,drive unit Available in digital repository of ČVUT.
Návrh podvěsného řetězového dopravníku

V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to ...

Mrázek Jiří; Městecký Michal; Mužný Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu
Mrázek Jiří; Adámek Michal; Lopot František
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném rozsahu jsou uvedeny základní konstrukční výpočty, pevnostní výpočty a kontrolní výpočty. Další součástí je MKP analýza vybraného komponentu. Navržená konstrukce je zpracována jako plně parametrický 3D model.This diplom thesis solves with design of the belt conveyor for the piece material transport. The conveyor is parametrically designed within a given range of design and operating paremeters. The specified range includes basic design calculations, strength caculations and control calculations. Another component is FEM analysis of the selected component. The design is processed as a fully parametric 3D model. Keywords: návrh dopravníku,dopravní pás,kusový materiál,pásová dopravník; design of the conveyor,transport belt,piece material,belt conveyor Available in digital repository of ČVUT.
Návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu

Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku pro přepravu kusových dílů. Dopravník je řešen parametricky v daném rozsahu konstrukčních a provozních parametrů. V zadaném ...

Mrázek Jiří; Adámek Michal; Lopot František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty
Hoidekr Jan; Havlíček Martin; Dynybyl Vojtěch
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší konstrukční návrh plnící stanice, kde návrh konstrukčních prvků je rozdělen do tří dílčích uzlů a každý uzel je doplněn o 3-D model.The aim of this diploma thesis is the design of a non-homogenous bulk material containers loading station. The beginning of the work describes in detail the problem of collection of municipal waste around the world. Furthermore, the thesis solves the constructional design of the transfer station, where the design is divided into three sub-nodes and each node is complemented by a 3-D model. Keywords: plnící stanice,rám,odpad; transfer station,frame,waste Available in digital repository of ČVUT.
Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty

Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší ...

Hoidekr Jan; Havlíček Martin; Dynybyl Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače
Lopot František; Štoček Ondřej; Sucharda Zdeněk
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje konstrukci pohonné jednotky, tvářecího mechanismu a rámu stroje.Master thesis is focused on Reconstruction and modernization ancillary vaporizer rollers. At first there is processed teori of bowing-rolling and current status machine. Continue the thesis drive unit design, forming mechanism and machine frame. Keywords: Zakružovačka pomocného odpařovače,ohýbání,zakružování,plastický průřezový modul v ohybu,kontrola ložisek; Ancillary vaporizer rollers,bowing,rolling,plastic cross-section module in the bend,bearing control Available in digital repository of ČVUT.
Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače

Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje ...

Lopot František; Štoček Ondřej; Sucharda Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zařízení pro příčnou manipulaci překládání kontejneru
Mrázek Jiří; Kálecký Martin; Hoidekr Jan
2018 - Czech
Práce obsahuje popis odpadového hospodářství, stanic pro překládání odpadu a běžné manipulační metody s kontejnery odpadu. Dále je popsáno několik koncepčních návrhů přemostění mezi manipulačním vozem a železničním vozem. Pro vybranou variantu přemostění jsou v práci řešeny tři hlavní mechanické uzly. Pro každý uzel jsou řešeny návrhové a kontrolní výpočty. V závěru práce je pak MKP analýza konstrukce mostu a příčného vozíku.This work contains description of waste management, waste transfer station and common manipulation methods for container handling. The work also contains several concept designs of connecting the handling wagon and rail wagon with bridge. After that, the work is focused on three mechanical assemblies for chosen option of the bridge. For every mechanical assembly design calculation were made. In the end of this work is FEM analysis of the construction of the bridge and transverse carriage. Keywords: Manipulace s kontejnerem,přemostění,kombinované rolny,příčný vozík; Container manipulation,bridging,combined rollers,transverse carriage Available in digital repository of ČVUT.
Zařízení pro příčnou manipulaci překládání kontejneru

Práce obsahuje popis odpadového hospodářství, stanic pro překládání odpadu a běžné manipulační metody s kontejnery odpadu. Dále je popsáno několik koncepčních návrhů přemostění mezi manipulačním vozem ...

Mrázek Jiří; Kálecký Martin; Hoidekr Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejneru
Mrázek Jiří; Iška Marek; Hoidekr Jan
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů a komponent manipulačních zařízení, dostupných a používaných v technické praxi. V navazující konstrukční části dochází k výběru nejvhodnějšího řešení podle požadavků zadání. Tato část se zaměřuje především na koncepční návrh hnacího pojezdového ústrojí včetně brzd. Návrh dále obsahuje koncept nosné ocelové konstrukce, která je řešena jako ocelový svařenec. Tyto vybrané varianty jsou pak dále rozpracovány, včetně nezbytných návrhových a kontrolních výpočtů. Nedílnou součástí je i pevnostní posouzení zvolených variant několika konstrukčních celků pomocí metody konečných prvků a také posouzení maximální nosnosti stroje a případných konstrukčních úprav. V práci je zpracován výsledný model konceptu zařízení a také jeho sestavný výkres.The subject of this master thesis is a draft design of a device, which will be included in process of handling of containers with municipal solid waste. The thesis introduces machine elements and mechanisms of similar handling devices, which are commonly used in construction. In the following designing chapter, the task of picking up the most suitable solution, following demands of the transfer process, will be carried out. This chapter is also focused on the draft design of drives and brakes. Draft of the steel structure weldment will be also included. These designs will be processed with all necessary technical calculations, including strenth analysis using FEM. Eventually there is assessment of the device and possible adjustments. The thesis results in final 3D model and assembly drawing. Keywords: kontejner,překládání,kolejové vozidlo,překládací stanice,kolejový manipulátor; container,container handling,rail vehicle,transfer station Available in digital repository of ČVUT.
Zařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejneru

Cílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů ...

Mrázek Jiří; Iška Marek; Hoidekr Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh šnekového dopravníku
Mrázek Jiří; Pivoňka Marek; Starý František
2018 - Czech
Obsahem této diplomové práce je kompletní návrh šnekového dopravníku pro energetický průmysl na základě zadaných hodnot. Tento dopravník bude schopen dopravovat materiál maximální frakce 6 mm do vzdálenosti 3 m s dopravním výkonem 40 000 kg/h. Vzhledem k vysokému namáhání na otěr budou vybrané části žlabu a šnekovnice dopravníku vytvořeny ze speciálního kompozitního tvrdonávarového materiálu o tvrdosti 62 HRC. Obsahem práce budou také kontrolní výpočty vybraných konstrukčních uzlů, které jsou důležité vzhledem k bezproblémovému chodu dopravníku. Jedním z hlavních cílů bylo zkonstruování takového dopravníku, který bude mít snadnou údržbu a v případě potřeby bude samotný šnek demontovatelný.The content of this diploma thesis is a complete design of the screw conveyor for the energy industry based on the given values. This conveyor will be able to transport material with a maximum fraction of 6 mm up to a distance of 3 m with a transport capacity of 40000 kg.h^(-1). Due to the high wear resistance, selected sections of the conveyor groove and conveyor will be made of a special 62 HRC hardened composite material. This thesis also includes control calculations of selected parts, which are important for the trouble-free operation of the conveyor. One of the main goals was to construct an easy to maintain and demountable conveyor. Keywords: šnek,šnekový dopravník,dřevní štěpka,šroubový spoj,tvrdonávarový materiál; woodchips,screw,scroll,screw conveyor,composite material Available in digital repository of ČVUT.
Návrh šnekového dopravníku

Obsahem této diplomové práce je kompletní návrh šnekového dopravníku pro energetický průmysl na základě zadaných hodnot. Tento dopravník bude schopen dopravovat materiál maximální frakce 6 mm do ...

Mrázek Jiří; Pivoňka Marek; Starý František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Otopná soustava u budov s téměř nulovou potřebou energie
Vavřička Roman; Vrbský Ladislav; Pokorný Nikola
2018 - Czech
První část práce uvádí a popisuje základní standardy energetické náročnosti budov. Dále je provedena rešerše vybraných zdrojů vhodných pro budovy s nízkou potřebou energie. V praktické části je řešena energetická náročnost tří rodinných domů. Každý objekt je posuzován ve čtyřech definovaných variantách, které jsou následně hodnoceny z hlediska vybraných standardů energetické náročnosti budov. Poté jsou navrženy vhodné zdroje tepla a jejich nezbytné součásti pro všechny varianty rodinných domů. V závěrečné části je vyčísleno navýšení investičních výdajů jednotlivých variant rodinných domů vůči základní variantě, investiční výdaje zdrojů tepla a roční výdaje na provoz všech jejich kombinací. Na závěr jsou jednotlivé varianty mezi sebou porovnávány z hlediska reálné doby návratnosti.The first part of this thesis sums up the basic standards of building energy performance. The next chapter describes selected heat sources suitable for low-energy buildings. Practical part calculates energy performances of three family houses in four specified variants that are later evaluated based on chosen energy performance standards. Heat sources with basic components suitable for all house variant are proposed. In the final part an increase of investment expenditures of individual variants of family houses compared to the basic variant, investment expenditures of heat sources and annual expenses for operation of heat sources are calculated. Finally, the individual variants are compared with each other in terms of the real payback period. Keywords: energetická náročnost budov,budovy s téměř nulovou potřebou tepla,budovy s nízkou potřebou tepla,roční výdaje,rodinné domy; buildings energy performance,nearly zero energy buildings,low energy buildings,annual expenses,family houses Available in digital repository of ČVUT.
Otopná soustava u budov s téměř nulovou potřebou energie

První část práce uvádí a popisuje základní standardy energetické náročnosti budov. Dále je provedena rešerše vybraných zdrojů vhodných pro budovy s nízkou potřebou energie. V praktické části je řešena ...

Vavřička Roman; Vrbský Ladislav; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation
Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
2018 - English
Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation a umožnit jejich aplikace pro vývoj marketingových strategií komplexních operátorů soukromých letadel. Je přirozené, že se společnosti snaží nacházet vhodné trhy pro své produkty v oblastech, které jim jsou dobře známé. Marketingové aktivity vnímají jako nabídku svých služeb těmi správnými kanály svým potenciálním klientům. V mnohých případech však může být jednodušší I efektivnější vstoupit na trhy, nacházející se na vzdálených kontinentech a marketingové aktivity firmy rozšířit do všech jejích oddělení, byť se prodejem přímo nezabývají. Implementace business developmentu pak dokáže zajistit nejen prodej správných produktů na správných místech, ale i jejich smysluplný rozvoj s ohledem na budoucí kapacity a priority společnosti, to na základě reálných dat. Výsledek práce vede k optimalizaci marketingových strategií a navrhuje jiný pohled na význam marketingu v rámci firemního rozvoje.The market of business aviation is not rational due to various psychological factors and therefore, traditional marketing strategies are there only hardly applicable. The aim of this thesis is to describe specifics of global markets in relation to the business aviation and allow their application to marketing strategies development of complex private jet operators. It is common, that corporations are looking for new markets for their products in the areas they know well. They perceive marketing activities as offering of their service through the right channels to their potential clients. However, in many cases, it might be more effective and simpler to enter markets located on completely different continents and at the same time, to implement marketing to every single department of the company. Business development implementation then assures not only selling of the right products on the right places, but also their sensible development with regards to future capacities and priorities of the company. The result of the thesis leads to optimization of marketing strategies and provides different view on the meaning of marketing as part of the business structure. Keywords: Business aviation,marketing,business development,světové trhy,business jet; Business aviation,marketing,business development,global markets,business jet Available in digital repository of ČVUT.
Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation

Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve ...

Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hodnocení výkonnosti pilotů v leteckém výcviku
Socha Vladimír; Van Den Bergh Sarah; Schlenker Jakub
2018 - Czech
S neustále se vyvíjející situací v oblasti letecké dopravy je žádoucí změnit i letecký výcvik tak, aby reflektoval potřeby a hrozby současnosti, neboť tradiční výcvik se téměř nemění již celá desetiletí. Reakcí na tuto potřebu je vznik alternativních výcvikových konceptů jakými jsou AQP, ATQP a zejména Evidence-based Training. Tyto koncepty ale nejsou aplikovány na výcvik začátečníků, což se jeví jako zásadní etapa výcviku pilota. Cílem je podchytit všechny špatné návyky, posílit výcvik manévrů, které pilot nezvládá, a naopak neztrácet čas nad manévry, které pilot již zvládá. To vše by mělo proběhnout na základě objektivního hodnocení. Takovéto hodnocení však v současné době není standardně dostupné a hodnocení jako takové je postavené pouze na subjektivním vyhodnocení výcviku instruktorem. Z tohoto důvodu je cílem této práce vytvořit prostředek pro objektivizaci výcviku, který by mohl sloužit jako podpora pro letové instruktory. Pro tyto účely byla použita data z letového zapisovače. Výstupem této práce je softvérový prostředek pro automatickou identifikaci letových manévrů.Ever-changing situation in the aviation demands a change in flight training programs that would reflect present needs and threats in contrary to the traditional training that hasn´t changed much for decades. Therefore, new alternative concepts like AQP, ATQP and in particular Evidence-based Training have been developed that cover these needs. However, these concepts do not apply to initial training which seem to be a crucial phase of a pilot training. The aim is to avoid bad habits, strengthen the training of manoeuvers that aren´t performed well thus save time on manoeuvers that are performed already well. All this should be done based on an objective evaluation. Such evaluation is currently not applied and the evaluation itself is exclusively based on subjective assessment of the flight training instructor. From the measured data by flight data recorder, respective parameters were selected to assess the precision of flight manoeuvers. Keywords: hodnocení,přesnost pilotáže,letecký výcvik; evaluation,piloting precision,flight training Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení výkonnosti pilotů v leteckém výcviku

S neustále se vyvíjející situací v oblasti letecké dopravy je žádoucí změnit i letecký výcvik tak, aby reflektoval potřeby a hrozby současnosti, neboť tradiční výcvik se téměř nemění již celá ...

Socha Vladimír; Van Den Bergh Sarah; Schlenker Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases