Number of found documents: 982
Published from to

PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS
Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan; Škoda, Pavel
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS

Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan; Škoda, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Multi-Agent Planning by Plan Set Intersection
Pěchouček, Michal; Komenda, Antonín; Tožička, Jan
2017 - English
Coordination of a team of cooperative agents and their activities towards fulfillment of goals is described by multi-agent planning. For deterministic environments, where agents are not willing to share all their knowledge, the MA-STRIPS model provides minimal extension from classical planning. MA-STRIPS exactly prescribes what information can be freely communicated between the agents and what information has to be kept private such that the shared or individual goals can be still achieved. This thesis proposes a novel multi-agent planning approach which distributively intersects local plans of the agents towards a global solution of the multi-agent planning problem. This core principle builds on local compilation to a classical planning problem and compact representation of the local plans in the form of Finite State Machines. The efficiency of the resulting planner is further boosted up by distributed delete-relaxation heuristic, an approximative local plan analysis, and reduction of agents’ internal problems. The planning approach is analysed theoretically, in particular we prove its completeness and soundness. Experimental evaluation shows its applicability in a full privacy setting where only public information can be communicated and in less restricted privacy settings. At a recent international competition of distributed multiagent planners, the proposed planner showed top performance when compared with other existing state-of-the-art multi-agent planners. Available in digital repository of ČVUT.
Multi-Agent Planning by Plan Set Intersection

Coordination of a team of cooperative agents and their activities towards fulfillment of goals is described by multi-agent planning. For deterministic environments, where agents are not willing to ...

Pěchouček, Michal; Komenda, Antonín; Tožička, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems
Zeman, Tomáš; Hák, Roman
2017 - English
Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer interaction. However, multimodal input processing submits great research and development challenges in contrast to the traditional user interfaces. Besides processing of complex input signals from individual modality sensors (e.g. speech recognition, image processing, etc.), it also requires more detailed understanding of human communication paradigms and interaction schemes. The submitted thesis deals with an analysis of users’ integration patterns observed during multimodal interaction and explores possibilities of their utilization to increase accuracy and robustness of algorithms for multimodal input processing. The work contains three main parts. The first one is dedicated to an analysis of the most fundamental multimodal integration patterns, which is followed by a quantitative research and evaluation of import characteristics of the patterns in the form of own conducted user study. In the context of the new findings, a definition of a classification of one of the most important integration patterns, i.e. synchronization pattern dividing users to simultaneous (SIM) and sequential (SEQ) integrators, is modified and readjusted. The modified classification addresses issues with consistency and accuracy and offers a significantly superior solution to the original definition provided in the related literature. Based on the evaluations and results obtained in the quantitative empirical research, a method for multimodal integration patterns modeling with utilization of machine learning algorithms, namely Bayesian Networks, is designed and proposed in the following part of the thesis. The constructed probability model is capable of very precise and robust multimodal input prediction with accuracy of 99%. A procedure for applying the predictive capabilities of the constructed classification model to address the multimodal input segmentation is then introduced. The proposed procedure is subjected to tests and measurements in order to evaluate the segmentation accuracy and impact of the procedure employment on response time of the system. Experiments with a selection of training sets and a comparison of four approaches to encode continuous input variables in the model are conducted as a part of the measurements. The results show that the introduced segmentation method provides a significant improvement in response time (to 0.8 s for SEQ and under 0.5 s for SIM integrators) over the state-of-the-art approaches, while maintaining remarkably high accuracy (98–99%). This significant decrease in response time allows a system to respond more instantly on user’s multimodal input with nearly real-time feedback and brings very important improvement in terms of usability, which should positively influence users’ experience and satisfaction with the multimodal interaction interface.Multimodalní interakce umožnuje plne využít naše velmi zdatné a vysoce koordinované komunikacní schopnosti k ovládání pocítacových systému. Predstavuje tak cestu k prirozené a velmi flexibilní interakci cloveka s pocítacem. Zpracování multimodálního vstupu však oproti tradicním uživatelským rozhraním predstavuje mnohé nárocné výzkumné i vývojové úkoly. Krome zpracování složitých signálu od jednotlivých senzoru (napr. rozpoznání reci, obrazu apod.) vyžaduje také mnohem detailnejší znalost a porozumení lidským komunikacním paradigmatum a interakcním schématum. Predložená práce se zaobírá analýzou uživatelských integracních vzorcu pozorovaných pri multimodální interakci a zkoumá možnosti jejich využití ke zvýšení presnosti a robustnosti algoritmu pro zpracování multimodálních vstupu. Práce obsahuje tri stežejní cásti. První z nich je venována analýze nejpodstatnejších multimodálních integracních vzorcu, na kterou navazuje kvantitativní výzkum duležitých charakteristik techto vzorcu v podobe vlastní uživatelské studie. V rámci nove získaných poznatku je modifikována definice pro klasifikaci jednoho z nejduležitejších vzorcu, tj. synchronizacní vzor delící uživatele na simultánní (SIM) a sekvencní (SEQ) integrátory. Nová klasifikace reší zejména problémy v konzistenci a presnosti, a významne tak kvalitativne presahuje puvodní definici uvádenou v související literature. Na základe zjištení a výsledku dosažených v rámci kvantitativního výzkumu je v další cásti práce navržena metoda pro modelování multimodálních integracních vzorcu pomocí algoritmu strojového ucení, jmenovite Bayesovských sítí. Zkonstruovaný pravdepodobnostní model poskytuje velmi presnou a robustní predikci multimodálního vstupu dosahujícího 99% úspešnosti. Následne je popsán postup aplikování predikcních schopností modelu pri rešení segmentace spojitého multimodálního vstupu. Predstavená metoda je podrobena testum a merením s ohledem na presnost a dopad jejího použití na zlepšení doby odezvy systému. V rámci merení jsou provedeny experimenty s volbou trénovací množiny a porovnání ctyr prístupu ke kódování spojitých vstupních promenných v modelu. Výsledky ukazují, že navržená metoda poskytuje významné zlepšení v dobe odezvy systému (0,8 s pro SEQ a pod 0,5 s pro SIM integrátory) v porovnání s nejmodernejšími publikovanými postupy pri zachování pozoruhodne vysoké presnosti (98–99 %). Toto výrazné snížení umožnuje systému zareagovat na multimodální uživatelský vstup s odevzvou témer v reálnem case. Prináší tak duležité zlepšení ve smyslu použitelnosti, které by melo pozitivne ovlivnit celkovou uživatelskou zkušenost a spokojenost s multimodálním interakcním rozhraním. Available in digital repository of ČVUT.
Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems

Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer ...

Zeman, Tomáš; Hák, Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT
Knápek, Jaroslav; Macholda, František
2017 -
Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření směřujících k úsporám tepla v budovách na cenu tepla ze systému CZT a na platby odběratelů za teplo. Úspory tepla vedou ke snížení množství prodávaného tepla, zatímco tepelné ztráty soustavy CZT zůstávají konstantní. Promítnutím tepelné ztráty distribuční sítě do menšího množství prodaného tepla dochází k zvýšení ceny jednotky prodávaného tepla. Při vyšší penetraci radikálních úsporných opatření v množině budov napojených na systém CZT může tento efekt způsobit i velmi značné zvýšení ceny tepla a tím i nárůst nákladů na nákup tepla oproti původnímu očekávání. Úsporná opatření směřují primárně k úspoře nákladů na nákup tepla. Předpokladem investora do úsporných opatření je stálá cena tepla. Pokud ale provede úsporná opatření více subjektů v rámci stejného systému, dojde ke zvýšení ceny tepla a původně očekávaná finanční úspora se může značně snížit. Pro vyčíslení těchto efektů byl sestaven matematický model umožňující zjistit dopady úsporných opatření měnících odběr tepla z SCZT. Výsledky získané aplikací modelu ukazují, že lze mezi úspornými opatřeními nalézt podle jejich dopadů dvě hlavní skupiny. První jsou tzv. kritická opatření, která v dané budově vedou k razantnímu snížení potřeby tepla dodaného z SCZT. Tato opatření vedou k nárůstu ceny tepla v soustavě CZT a tím i k negativnímu dopadu na budovy, které opatření nerealizovaly. Nemají však významný dopad na ekonomiku úsporného projektu z hlediska investora. Druhou skupinou opatření jsou ta, která vedou k relativně nižší úspoře tepla v budově. Jejich dopad na celkový systém je i při vyšší penetraci opatření v množině budov relativně nízký, ale mohou za těchto podmínek vést k rozdílu mezi plánovanou a skutečnou úsporou nákladů na nákup tepla, což může mít vliv na schopnost investora splácet případný úvěr. Available in digital repository of ČVUT.
Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT

Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího ...

Knápek, Jaroslav; Macholda, František
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Scene text localization and recognition in images and videos
Matas, Jiří; Neumann, Lukáš
2017 - English
Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its content. They are used to process images and videos taken by a digital camera or a mobile phone and to \read" the content of each text area into a digital format, typically a list of Unicode character sequences, that can be processed in further applications. Three di erent methods for Scene Text Localization and Recognition were proposed in the course of the research, each one advancing the state of the art and improving the accuracy. The rst method detects individual characters as Extremal Regions (ER), where the probability of each ER being a character is estimated using novel features with O(1) complexity and only ERs with locally maximal probability are selected across several image projections for the second stage, where the classi cation is improved using more computationally expensive features. The method was the rst published method to address the complete problem of scene text localization and recognition as a whole - all previous work in the literature focused solely on di erent subproblems. Secondly, a novel easy-to-implement stroke detector was proposed. The detector is signi cantly faster and produces signi cantly less false detections than the commonly used ER detector. The detector e ciently produces character strokes segmentations, which are exploited in a subsequent classi cation phase based on features e ectively calculated as part of the segmentation process. Additionally, an e cient text clustering algorithm based on text direction voting is proposed, which as well as the previous stages is scale- and rotation- invariant and supports wide variety of scripts and fonts. The third method exploits a deep-learning model, which is trained for both text detection and recognition in a single trainable pipeline. The method localizes and recognizes text in an image in a single feed-forward pass, it is trained purely on synthetic data so it does not require obtaining expensive human annotations for training and it achieves state-of-the-art accuracy in the end-to-end text recognition on two standard datasets, whilst being an order of magnitude faster than the previous methods - the whole pipeline runs at 10 frames per second. Available in digital repository of ČVUT.
Scene text localization and recognition in images and videos

Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters ...

Matas, Jiří; Neumann, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Automatic Scaling in Cloud Computing
Šedivý, Jan; Vondra, Tomáš
2017 - English
This dissertation thesis deals with automatic scaling in cloud computing, mainly focusing on the performance of interactive workloads, that is web servers and services, running in an elastic cloud environment. In the rst part of the thesis, the possibility of forecasting the daily curve of workload is evaluated using long-range seasonal techniques of statistical time series analysis. The accuracy is high enough to enable either green computing or lling the unused capacity with batch jobs, hence the need for long-range forecasts. The second part focuses on simulations of automatic scaling, which is necessary for the interactive workload to actually free up space when it is not being utilized at peak capacity. Cloud users are mostly scared of letting a machine control their servers, which is why realistic simulations are needed. We have explored two methods, event-driven simulation and queuetheoretic models. During work on the rst, we have extended the widely-used CloudSim simulation package to be able to dynamically scale the simulation setup at run time and have corrected its engine using knowledge from queueing theory. Our own simulator then relies solely on theoretical models, making it much more precise and much faster than the more general CloudSim. The tools from the two parts together constitute the theoretical foundation which, once implemented in practice, can help leverage cloud technology to actually increase the e ciency of data center hardware. In particular, the main contributions of the dissertation thesis are as follows: 1. New methodology for forecasting time series of web server load and its validation 2. Extension of the often-used simulator CloudSim for interactive load and increasing the accuracy of its output 3. Design and implementation of a fast and accurate simulator of automatic scaling using queueing theoryTato dizerta cn pr ace se zab yv a cloud computingem, konkr etn e se zam e ruje na v ykon interaktivn z at e ze, nap r klad webov ych server u a slu zeb, kter e b e z v elastick em cloudov em prost red . V prvn c asti pr ace je zhodnocena mo znost p redpov d an denn k rivky z at e ze pomoc metod statistick e anal yzy casov ych rad se sez onn m prvkem a dlouh ym dosahem. P resnost je dostate cn e vysok a, aby umo znila bu d set ren energi nebo vypl nov an nevyu zit e kapacity d avkov ymi ulohami, jejich z doba b ehu je hlavn m d uvodem pro pot rebu dlouhodob e p redpov edi. Druh a c ast se zam e ruje na simulace automatick eho sk alov an , kter e je nutn e, aby interaktivn z at e z skute cn e uvolnila prostor, pokud nen vyt e zov ana na plnou kapacitu. U zivatel e cloud u se p rev a zn e boj nechat stroj, aby ovl adal jejich servery, a pr av e proto jsou pot reba realistick e simulace. Prozkoumali jsme dv e metody, konkr etn e simulaci s prom enn ym casov ym krokem r zen ym ud alostmi a modely z teorie hromadn e obsluhy. B ehem pr ace na prvn z t echto metod jsme roz s rili siroce pou z van y simula cn bal k CloudSim o mo znost dynamicky sk alovat simulovan y syst em za b ehu a opravili jsme jeho j adro za pomoci znalost z teorie hromadn e obsluhy. N a s vlastn simul ator se pak spol eh a pouze na teoretick e modely, co z ho cin p resn ej s m a mnohem rychlej s m ne zli obecn ej s CloudSim. N astroje z obou c ast pr ace tvo r dohromady teoretick y z aklad, kter y, pokud bude implementov an v praxi, pom u ze vyu z t technologii cloudu tak, aby se skute cn e zv y sila efektivita vyu zit hardwaru datov ych center. Hlavn p r nosy t eto dizerta cn pr ace jsou n asleduj c : 1. Stanoven metodologie pro p redpov d an casov ych rad z at e ze webov ych server u a jej validace 2. Roz s ren casto citovan eho simul atoru CloudSim o mo znost simulace interaktivn z at e ze a zp resn en jeho v ysledk u 3. N avrh a implementace rychl eho a p resn eho simul atoru automatick eho sk alov an vyu z vaj c ho teorii hromadn e obsluhy Keywords: cloud computing; autoscaling; time series forecasting; green computing; simulation Available in digital repository of ČVUT.
Automatic Scaling in Cloud Computing

This dissertation thesis deals with automatic scaling in cloud computing, mainly focusing on the performance of interactive workloads, that is web servers and services, running in an elastic cloud ...

Šedivý, Jan; Vondra, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace
Vávrová, Věra; Červenka, Petr
2017 -
Jednou z možností jak obstát v konkurenčním prostředí je efektivněji komunikovat s cílovým zákazníkem. Rychlý rozvoj technologií nabízí stále lepší možnosti, jak zkoumat chování, vnímání a emoční zapojení zákazníků. Novým trendem je využívání biometrických metod v marketingovém testování a jednou z uváděných metod je pupilometrie. Do problematiky pupilárních měření jsou zapojeny obory psychologie, fyziologie, fyzika světla, teorie barev a další. Práce se zabývá jak teoretickým rozborem pupilometrických měření, tak vyhodnocením realizovaných experimentů. Jsou analyzovány podmínky a úskalí, které mohou mít vliv na výsledky testování. Protože změnu velikosti pupily ovlivňuje mnoho faktorů, kde dominantní je sítnicové osvětlení, je velice složité identifikovat právě ten faktor, který by odpovídal emotivní složce. Provedené experimenty jsou statisticky vyhodnoceny a interpretovány ve smyslu zadání práce. Práce představuje ověření a vyhodnocení stávajících možností využití této metody. Keywords: pupilometrie; pupilární reflex; sítnicové osvětlení; zornice; emoce; postoj; marketingový výzkum; reklama; pretest; pupillometry; pupillary reflex; retinal illumination; marketing research; advertising; attitude Available in digital repository of ČVUT.
Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace

Jednou z možností jak obstát v konkurenčním prostředí je efektivněji komunikovat s cílovým zákazníkem. Rychlý rozvoj technologií nabízí stále lepší možnosti, jak zkoumat chování, vnímání a emoční ...

Vávrová, Věra; Červenka, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test
Jelínek, Ivan; Bureš, Miroslav; Frajták, Karel
2017 - English
Exploratory Testing (ET) is software testing technique, which is applicable to software development projects, in which test basis (design documentation) is not available, or at least not complete and consistent enough to allow the creation of e cient test cases. The principle of this technique is simultaneous learning, creation of the test cases and testing of the explored system under test (SUT). The key factor for the e ciency of this technique a documentation of explored tester's path in the SUT and the exercised test cases. When this is not being documented properly, ET loses its potential e ciency. Documentation of the explored paths in the SUT also allows more accurate reports of found defects, together with the possibility of the more systematic creation of the test cases during the exploratory testing process, preventing potential duplicities in executed tests. Created test cases can be used later in the next testing phases (retesting of xed defects or regression testing, for instance). Currently, a large ratio of web applications is usually developed without any or su - cient underlying models. In the most of the cases, this is a consequence of required low development costs and usually short time-to-market in the competitive software development environment. Nevertheless, the model is still implicitly present in the SUT code and with proper techniques, it is possible to reconstruct it from the SUT. Using the browser extension and server application, the framework automatically records selected actions of the exploratory testers in the SUT. Based on this recorded data, a screen- ow based model of the SUT is incrementally created and automatically updated. Based on this model and tester's position in the SUT during the testing process, the framework dynamically creates navigational test cases guiding the testers in the SUT and supports its e cient exploration. The recorded model consists of parts representing SUT pages, forms, input elements of the pages, and action elements as submit buttons and links. Besides that, home page, error pages and transition between SUT pages are de ned. The model constructs are accompanied by technical information and meta{data to support the model construction and generation of navigational test cases. In the test leader role, the tester can also extend the model with additional meta{ data. For example, he can prioritize certain pages or selected actions as a result of a risk analysis of the SUT. Moreover, he can de ne equivalence classes determining the suitable test data for particular inputs (e.g. text boxes in the forms) for the later generation of the navigational test cases. The SUT model is described formally and de ned constructs are used to document the proposal and the experiments verifying the framework functionality and practical e ciency. During the dynamical generation of navigational test cases, several navigational strategies can be selected. These strategies are based on combinations of the inputs like the parts of the SUT previously explored by an individual tester or all testers in the team, priority of the particular pages marked by the test team leader, or complexity of explored page elements. Performed experiments show that Exploratory Testing aided by this automated support is less resource demanding than Exploratory Testing performed manually only. With this support, also larger parts of the SUT were explored by the experiment participants in the de ned time. Also, as defect injection experiments have shown, that the proposed automated support helped the testing teams to detect more inserted software defects than ET performed as a manual process only. In particular, the main contributions of the dissertation thesis are as follows: Design and experimental implementation of automated method, which makes Exploratory Testing process more e cient in terms of spent resources, extent of explored SUT and found defects. Innovative combination of Exploratory Testing, Model{Based Testing and Reverse{ Engineering. De nition of formal model of the underlying system under test, which serves as a basis for the framework functionality. Design of initial navigational strategies, ranking functions, and test data strategies, used in the framework. These strategies are supporting the individual as well as team exploratory testing. Practical applicability of the proposed framework to industrial software development and testing projects. Available in digital repository of ČVUT.
Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test

Exploratory Testing (ET) is software testing technique, which is applicable to software development projects, in which test basis (design documentation) is not available, or at least not complete ...

Jelínek, Ivan; Bureš, Miroslav; Frajták, Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů
Fialová, Helena; Kříž, Radko
2017 -
Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru související s teorií chaosu, především pak otázce determinizmu. Dále se věnuje samotné teorii chaosu a jeho vlivu na vědecký výzkum. Deterministický chaos je typ komplexního chování vyskytující se v deterministickém systému. Jedná se tedy o systém striktně deterministický bez jakékoliv náhody. Dlouhodobá předpověď je tedy z hlediska teorie chaosu nemožná. Následují úvahy o využití teorie chaosu v ekonomii, které jsou dokresleny Gabischovým a Kaldorovým modelem. Významná část práce se v teoretické i praktické rovině věnuje detekci chaosu v ekonomických časových řadách. Byly použity jak klasické deskriptory, tak i nejnovější metody mnohdy prvně aplikovány na ekonomické časové řady. Mezi klasické deskriptory řadíme míru vzájemné informace, největší Ljapunovovův exponent, fraktální dimenze, entropie, Hurstův exponent. Dále byla aplikována poměrně nová metoda 0-1 test pro detekci chaotického chování. Ověření metodiky je provedeno na dvou časových řadách (finanční a makroekonomické). Jako příklad finanční časové řady byla zvolena časová řada spotových cen elektrické energie PHELIX. Jako příklad časové řady makroekonomických ukazatelů bylo zvolené čtvrtletní tempo růstu HDP v USA. Byl proveden odhad základních chaotických deskriptorů těchto časových řad. U HDP je nutné brát v úvahu nedostatečné množství dat pro kvalifikovanou analýzu. Pokud je Ljapunovovův exponent kladný, korelační dimenze nabývá nízkých neceločíselných hodnot a Kolmogorova entropie je kladné konečné číslo, potom je daný systém pravděpodobně chaotický. Z vypočtených hodnot je možné učinit závěr, že u časové řady spotových cen elektrické energie je chaos přítomen. To bylo potvrzeno výsledkem 0-1 testu. Dále byl spočítán Hurstův exponent, který u chaotické časové řady identifikuje dlouhodobý paměťový cyklus. Keywords: teorie chaosu; analýza časových řad; rekonstrukce fázového prostoru; Hurstův koeficient; fraktální dimenze; rekurentní analýza; ekonomie Available in digital repository of ČVUT.
Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů

Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám ...

Fialová, Helena; Kříž, Radko
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks
Sýkora, Jan; Hynek, Tomáš
2017 - English
Communication networks of present-days are growing in complexity to follow a never-ending demand for fast, smooth, energy efficient and cheap connection. This demand is a driving force of new technologies. Two of them – cloud network concept and Wireless Physical Layer Network Coding (WPLNC) – are in the focus of this thesis. Both together represent a paradigm shift that can bring benefits to the networks of the future. With WPLNC the communicating nodes are no more separated in orthogonal resources, such as time, frequency or code space. Instead, they are allowed to overlap directly at the level of electromagnetic waves. Overlapping signals are no more considered as nuisance, rather, they form new super-signals that are processed as one. With slightly more complicated signal processing some big advantages in throughput, reliability and/or efficiency can be achieved by this technique. Cloud network concept introduces an intelligent network, that is able to react on changing conditions. The network is formed by self-aware relay nodes that cooperate to provide communication service to the terminals. The network is assumed distributed and decentralised to be able to react fast and adapt to local variations. WPLNC technique seems to be a favourable scheme for such a network. In this thesis I focus on distributed algorithms for implementation of WPLNC in the context of cloud network. The algorithms equip the relay nodes with ability to self-adapt and self-organise their WPLNC processing, such that it is aligned optimally across the whole network. Particularly, as an example an algorithm that assigns WPLNC mappings to individual relays is provided. This algorithm is transformed into a form of suitable communication protocol. Some other versions of the algorithm are proposed that focus on more complex situations – when the relays do not perform fair and try to harm the network or when some form of behaviour is dependent on relay node state, such as battery level. Whenever it is possible not only a mathematical solution of studied issues is provided but also software simulation is shown and more importantly a verification by hardware testing in real conditions is done and presented. Available in digital repository of ČVUT.
Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks

Communication networks of present-days are growing in complexity to follow a never-ending demand for fast, smooth, energy efficient and cheap connection. This demand is a driving force of new ...

Sýkora, Jan; Hynek, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases