Number of found documents: 1660
Published from to

Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation
Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
2018 - English
Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation a umožnit jejich aplikace pro vývoj marketingových strategií komplexních operátorů soukromých letadel. Je přirozené, že se společnosti snaží nacházet vhodné trhy pro své produkty v oblastech, které jim jsou dobře známé. Marketingové aktivity vnímají jako nabídku svých služeb těmi správnými kanály svým potenciálním klientům. V mnohých případech však může být jednodušší I efektivnější vstoupit na trhy, nacházející se na vzdálených kontinentech a marketingové aktivity firmy rozšířit do všech jejích oddělení, byť se prodejem přímo nezabývají. Implementace business developmentu pak dokáže zajistit nejen prodej správných produktů na správných místech, ale i jejich smysluplný rozvoj s ohledem na budoucí kapacity a priority společnosti, to na základě reálných dat. Výsledek práce vede k optimalizaci marketingových strategií a navrhuje jiný pohled na význam marketingu v rámci firemního rozvoje.The market of business aviation is not rational due to various psychological factors and therefore, traditional marketing strategies are there only hardly applicable. The aim of this thesis is to describe specifics of global markets in relation to the business aviation and allow their application to marketing strategies development of complex private jet operators. It is common, that corporations are looking for new markets for their products in the areas they know well. They perceive marketing activities as offering of their service through the right channels to their potential clients. However, in many cases, it might be more effective and simpler to enter markets located on completely different continents and at the same time, to implement marketing to every single department of the company. Business development implementation then assures not only selling of the right products on the right places, but also their sensible development with regards to future capacities and priorities of the company. The result of the thesis leads to optimization of marketing strategies and provides different view on the meaning of marketing as part of the business structure. Keywords: Business aviation,marketing,business development,světové trhy,business jet; Business aviation,marketing,business development,global markets,business jet Available in digital repository of ČVUT.
Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation

Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve ...

Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Biomechanika kompresivní fraktury obratle
Daniel Matej; Haiblíková Štěpánka; Kutílek Patrik
2018 - English
Tato studie poskytuje výpočetní podklad na podporu hypotézy, která předpokládá, že kontrakce zádových svalů při epileptickém záchvatu bez vnějšího poranění, může způsobit zlomeninu obratle. Na základě biomechanické analýzy daného případu epileptického pacienta bylo stanoveno riziko pro vznik těchto zlomenin. Bylo zjištěno, že odhadované síly svalů při záchvatu mohou převýšit zátěž, při které dochází k selhání obratle. Svalová kontrakce během epileptického záchvatu tedy může zapříčinit zlomeninu obratle. Proto byla navržena změna standardního klinického postupu při ošetření pacienta po epileptickém záchvatu. CT vystření páteře by mělo být provedeno v každém případě, kdy si pacient stěžuje na bolest zad.The study provides a computational support for the hypothesis that contraction of back muscles during an epileptic seizure with no external trauma may result in vertebral fractures. Based on biomechanical case analysis of a patient after an epileptic seizure, the fracture risk is estimated. The results showed that estimated muscle forces during the seizure may exceed the vertebral failure load. We conclude that muscle contraction during non-traumatic epileptic seizures may induce vertebral body fracture. Based on the study results, we propose to modify the standard clinical practice guidelines for post-epilepsy treatment by adding a CT examination if the patient complains of back pain. Keywords: biomechanika lidského obratle,epilepsie,klinický případ,zlomenina bez vnějšího traumatu,mezní síla obratle,extrémní zatížení páteře,CT vyšetření; biomechanics of the human vertebra,epilepsy,clinical case,seizure-induced fracture,vertebral failure load,high spinal loads,CT examination Available in digital repository of ČVUT.
Biomechanika kompresivní fraktury obratle

Tato studie poskytuje výpočetní podklad na podporu hypotézy, která předpokládá, že kontrakce zádových svalů při epileptickém záchvatu bez vnějšího poranění, může způsobit zlomeninu obratle. Na základě ...

Daniel Matej; Haiblíková Štěpánka; Kutílek Patrik
České vysoké učení technické v Praze, 2018

WYSIWYG tvorba webových formulářů
Skotnica Marek; Buša Radek; Pergl Robert
2018 - English
Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla vymodelovat své podnikové procesy a na základě nich rychle vytvořit formuláře na web.This thesis is dedicated to creating a proof-of-concept prototype web application for designing web forms based on business process models. Such solution will help every company which would like to model their business processes and quickly create forms based on the business process models. Keywords: navrhování WYSIWYG webových formulářů,webová aplikace,modelování v metodice DEMO,modelování podnikových procesů,návrh webové aplikace,implementace webové aplikace,testování webové aplikace,JavaScript,C#; WYSIWYG form design,web application,DEMO methodology modelling,enterprise modelling,web application design,web application implementation,web application testing,JavaScript,C# Available in digital repository of ČVUT.
WYSIWYG tvorba webových formulářů

Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla ...

Skotnica Marek; Buša Radek; Pergl Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors
Sopczak André; Fiedler Petr; Pavlíček Josef
2018 - English
Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a experimentální fyziky na Českém vysokém učení technickém, na Worldwide LHC Computing Grid koordinovný Evropskou organizací pro jaderný výzkum. Díky tomuto nahrávání jsou tato data dostupná pro všechny, kdo je potřebují a mají přístup na zmíněný grid. Navíc software poskytující nástroje potřebné pro připojení a používání zmíněného gridu byl nainstalován a nakonfigurován v rámci této práce.This thesis deals with design and implementation of a bundle of scripts automating the upload of specific files using Rucio middleware from server atlastpx2.utef.cvut.cz at Institute of Experimental and Applied Physics at Czech Technical University to Worldwide LHC Computing Grid coordinated by European Organization for Nuclear Research. Thanks to the upload, the data are available to everyone who needs them and has access to that Grid. Furthermore, installation and configuration of software providing access to tools necessary to connect and use the Grid are part of this thesis. Keywords: přenos dat,Rucio,WLCG,instalace,CernVM-FS,ÚTEF; data transfer,Rucio,WLCG,installation,CernVM-FS,IEAP Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors

Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a ...

Sopczak André; Fiedler Petr; Pavlíček Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash
Muzikář Zdeněk; Jílek Karel; Šoch Michal
2018 - English
Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení do produkce. Asi největším problémem, který je u takového systému potřeba vyřešit, je možnost spustit testovaný skript tak, aby nezničil žádnou součást systému. Analýza se zabývá několika možnými přístupy. Další důležitou vlastností je jednoduché a rychlé zadávání úloh, což může být občas taky poněkud komplikované. V práci je navržen a implementován jazyk, který slouží k co možná nejjednoduššímu popisu vstupních dat. Celkově by práce měla posloužit jako návod, jak podobný systém (ne)vyvíjet.This thesis covers complete development of a system for automated Bash scripts checking (online judge) -- starting from the analysis and collection of requirements, continuing with design, implementation, testing and deploying the system into production environment. The greatest concern of such a system is to run the tested script safely so that it never damages any part of the system. The analysis mentions several approaches to do this. A next important feature is simple and fast creation of new assignments, which might sometimes be quite complicated. This thesis contains design and implementation of custom language for generating input data. As a whole, this thesis shall serve as a guide how (not) to develop such a system. Keywords: Online judge,Výuka Bashe,Automatická kontrola skriptů,Linux,Python,Django; Online judge,Tuition of Bash,Automated script checking,Linux,Python,Django Available in digital repository of ČVUT.
Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash

Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení ...

Muzikář Zdeněk; Jílek Karel; Šoch Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh humanoidní ruky robota
Novák Martin; Uzakov Timur; Čáp Jiří
2018 - English
Návrh robotické ruky je konceptualizací zápěstí a loketních kloubů, předloktí a horní části ramen s možností ramenního kloubu. V této bakalářské práci je demonstrován vývoj ručního designu, od nakreslených návrhů až po kompletní digitální shromáždění, stejně jako problémy, které se objevily při realizaci myšlenek. Kromě toho je testovací algoritmus zapsán pro ovládání každého servomotoru a tedy každého pohybu ruky. Nakonec jsou vyvozeny závěry a jsou uvedeny návrhy pro budoucí vývoj.The design of a robotic hand is a conceptualization of wrist and elbow joints, forearm and upper arm with a proposition for shoulder joint. The evolution of the hand design, from sketched proposals to a complete digital assembly, is demonstrated in this bachelor work as well as problems, which appeared during realization of the ideas, are addressed. Furthermore, a testing algorithm is written for control of each servo motor and hence each motion of the hand. Finally, conclusions are drawn and propositions for future development are given. Keywords: roboticka,ruka,Návrh,loketní kloub,zápěstní kloub,ramenní kloub,míč koncept,koncept ozubení,ovládání lanem; robotic,hand,design,elbow joint,wrist joint,shoulder joint,ball concept,gear concept,control by ropes Available in digital repository of ČVUT.
Návrh humanoidní ruky robota

Návrh robotické ruky je konceptualizací zápěstí a loketních kloubů, předloktí a horní části ramen s možností ramenního kloubu. V této bakalářské práci je demonstrován vývoj ručního designu, od ...

Novák Martin; Uzakov Timur; Čáp Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development
Freiberg František; Dimmock Matthew David; Charvátová Dagmar
2018 - English
Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the question: What can be learned from current efforts to use technology to resolve real-life issues encountered by Africans, and how can this be applied in new contexts?Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of technology. We address the question: What can be learned from current efforts to use technology to resolve real-life issues encountered by Africans, and how can this be applied in new contexts? Initially we conduct a broad overview of the situation in SSA, concentrating on the areas of health, clean water, power and transport infrastructure. By studying two specific companies, Zipline and Desert Rose working respectively in the fields of drone distribution and water filtration, we examine their approaches to the African market, the needs which they address and their chosen solutions to meet those needs. Finally, we propose our own project, to establish a solar panel factory using the principles which we have discovered, selecting the optimum country and conducting a brief study into feasibility. The principles established in the paper relate to the need for innovation, a careful choice of country in which to locate, the use of robust designs and the importance of working closely with Africans. These are of value to investors in the continent, and those considering humanitarian work through the medium of business. Taking them into consideration can help challenge the way we approach sustainable development, prioritising the inclusion of Africans in the process. Keywords: Sub-Saharan Africa,African development,Appropriate technology,Thin-film photovoltaics,Solar panel manufacturing,Unmanned aerial vehicles,Household water filter,Technological innovation; Sub-Saharan Africa,African development,Appropriate technology,Thin-film photovoltaics,Solar panel manufacturing,Unmanned aerial vehicles,Household water filter,Technological innovation Available in digital repository of ČVUT.
Case Studies on various approaches to using Technology as a driver for African Development

Sub-Saharan Africa (SSA) has been largely left behind in the last century's race for development. This thesis explores the connection between innovation and standard of living in the context of ...

Freiberg František; Dimmock Matthew David; Charvátová Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů
Kadera Petr; Janů Vojtěch; Merdan Munir
2018 - English
Tato práce se zabývá přístupem založeným na znalostech pro osazování desek plošných spojů. K tomuto účelu je zvážena architektura s ontologií sloužící jako zdroj informací a s reprezentací dovedností pro robotickou buňku. V této práci je navrženo řešení založené na PDDL plánovači. Díky plánovači nemusí být přesné počadí operací zaneseno přímo v popisu produktu, ale může být generováno s ohledem na možnosti robotické jednotky. Pro potřeby robotické manipulace byly navrženy a vyzkoušeny postupy pro kalibraci. Pro potřeby ověření zvoleného přístupu byly navrženy a otestovány pomocné nástroje, jako například prsty chapadla, nebo držáky desek plošných spojů. Tyto nástroje byly otestovány pomocí analýzy konečného počtu elementů. Navržená architektura byla implementována a experimentálně ověřena.This thesis discusses the knowledge-based approach for robotic assembly of electronic circuits. For this purpose Architecture with use of ontology as a source of information with skill representation of robotic unit, possibilities are considered. In this thesis solution to the problem of product assembly that is based on PDDL planner is purposed. Thus, no exact sequence of operations is needed in the product description. For the purpose of robot manipulation, calibration methods are suggested and implemented. For the approach verification supportive tools such as fingers for gripper or circuit board holders are designed and tested with use of Finite Element Analysis. Purposed architecture has been implemented and experimentally verified. Keywords: ontologie,KUKA iiwa,PDDL,plánovač,průmysl 4.0,3D tisk,desky plošných spojů; ontology,KUKA iiwa,PDDL,planner,industry 4.0,3D print,PCB Available in digital repository of ČVUT.
Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů

Tato práce se zabývá přístupem založeným na znalostech pro osazování desek plošných spojů. K tomuto účelu je zvážena architektura s ontologií sloužící jako zdroj informací a s reprezentací dovedností ...

Kadera Petr; Janů Vojtěch; Merdan Munir
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200
Sojka Michal; Albershteyn Andrey; Kučera Pavel
2018 - English
Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití principu Model-Based Design během vyvíjení nového produktu a významně zrychluje proces validace a verifikace vytvořených algoritmů. Pro vývoj jednoho ze svých produktů firma Eaton potřebovala vytvořit nástroj pro processor-in-the-loop testování založeného na Simulink, Autosar OS a MPC5748G. Tato práce se zabývá vývojem a návrhem zmíněného systému. Detailně jsme popsali a zdokumentovali celou strukturu a realizace. Dál, vytvořili jsme návody pro přidání dalších funkce do Simulink knihovny a pro konfigurace nových hardwarových jednotek. Vyvinuli jsme testovací aplikace pro ověřování existujících funkce operačního systému a čtyři demonstrační Simulink modely, které slouží ukázkou implementovaných charakteristik systému a můžou se použít pro vývoj složitějších modelů.The aim of this thesis is to develop a processor-in-the-loop system based on e200 core microcontroller from NXP MPC5748G. The use of visual programming tools such as Simulink allows to utilize Model-Based Design development process and significantly speed up the integration and validation of the software pieces. Holdingthis purpose Eaton corporation required a tool to create a processor-in-the-loop systemcomprised mainly of Simulink, Autosar OS, and e200 based microcontroller. We designed a basic prototype system made up of the Autosar operating system and Simulink library. We described and documented the structure of the designed system and the way it is implemented. Furthermore, we provided detailed instructions of the process of configuration of the new components and the process of adding new functionality to already existing Simulink library. We developed a testing application to simplify verification process and created four demonstration models to provide a starting point in the development of the more complex models. Keywords: Model-based Design,Processor in the Loop,Matlab,Simulink,Autosar; Model-based Design,Processor in the Loop,Matlab,Simulink,Autosar Available in digital repository of ČVUT.
Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200

Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například ...

Sojka Michal; Albershteyn Andrey; Kučera Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech
Sojka Michal; Baryshnikov Maxim; Chudoba Jan
2018 - English
Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model je slibné řešení k překonání problémů s interference na sdílených zdrojů na více jádrových platformách. Jedna z již existujících implementací PREM zahrnuje sledování přístupů do paměti založeny na hypervizoru. Problémy, které taková implementace vytváří (overheady v sledovaném softwaru) je možno minimalizovat využitím FPGA založeném na PREM. Cílem této práce je implementace popisovaného řešení a ověřené efektivnosti v porovnání s řešením založeném na hypervisoru. Uvedeny PREM watchdog byl úspěšně implementován na platformě Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC využitím moznosti trasovacího frameworku CoreSight. Výsledky ukazuji že v případě použiti uvedeného watchdogu založeného na FPGA, trvají přístupy 2.88 krát menší dobu než přístupy k hypervizoru pomoci hypercallu. Tímto se tvrzeni, ze hardwarová implementace watchdogu může snížit overhead potvrdilo.In attempts to make real-time embedded systems less expensive and more powerful, researchers in the field are working on ways to incorporate Commercial-off-the-shelf (COTS) multicore devices into safety-critical designs. The Predictable Execution Model (PREM) is a promising solution to overcome the problems of shared resources interferences on such multicore platforms. One of an existing implementation of PREM employs hypervisor-based memory access monitor. It has overheads, which could be reduced with the use of FPGA-based PREM memory access monitor instead. The aim of this thesis is to implement such solution and prove the efficiency of it comparing to the hypervisor-based one. The stated PREM watchdog was successfully implemented on Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC platform using the abilities of ARM's CoreSight Debug \& Trace system. The results show that in case of using FPGA-based memory watchdog maintenance takes 2.88 times less than the hypervisor-based solution requires in average (the hypercall time). Hence, the statement that HW-based guard may decrease the overhead of PREM application when compared to the software-based guard is proven. Keywords: Xilinx Zynq Ultrascale+,PREM,MPSoC,FPGA,trasování,ARM; predictable execution,Xilinx Zynq Ultrascale+,MPSoC,FPGA,tracing,memory,PREM Available in digital repository of ČVUT.
Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech

Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. ...

Sojka Michal; Baryshnikov Maxim; Chudoba Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases