Number of found documents: 1127
Published from to

Design of systems used in vehicles for military application
Miláček Ondřej; Fouquet Maude; Jirovský Václav
2017 - English
My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb structure, disposed under certain part of the vehicle. The aim of my thesis is to describe and implement a sustainable method which will permit my company to rig new vehicles in the simplest way possible, but with a technical guaranty on this rigging. My thesis includes the application of this method for a new French vehicle call VLFS (light vehicle of special forces), which is designed by RTD (Renault trucks Defense). In another part of my thesis, I realised project management to support my company on the delivery of a system named DO22A (oxygen dispenser autonomous and air-transportable). For this, I wrote some reports concerning the security of the system, and I helped for the corrections on the all the justifications report of the system.My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb structure, disposed under certain part of the vehicle. The aim of my thesis is to describe and implement a sustainable method which will permit my company to rig new vehicles in the simplest way possible, but with a technical guaranty on this rigging. My thesis includes the application of this method for a new French vehicle call VLFS (light vehicle of special forces), which is designed by RTD (Renault trucks Defense). In another part of my thesis, I realised project management to support my company on the delivery of a system named DO22A (oxygen dispenser autonomous and air-transportable). For this, I wrote some reports concerning the security of the system, and I helped for the corrections on the all the justifications report of the system. Keywords: Oxygen charging system,shock absorber,carton,vehicle; Oxygen charging system,shock absorber,carton,vehicle Available in digital repository of ČVUT.
Design of systems used in vehicles for military application

My diploma thesis deals with the stowage of the vehicle on the platform and the amortizing. To amortize the vehicle, the French army uses CA14 which is a carton shock absorber with a honey comb ...

Miláček Ondřej; Fouquet Maude; Jirovský Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence
Kabele Petr; Araldi Evandro; Padevět Pavel
2017 - English
(Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými historickými tradičními materiály, jako je např. kámen. V současné době je třeba chránit velké množství historických hliněných staveb jako kulturní dědictví a zároveň vzrůstá zájem o moderní využití dusané hlíny, a to především kvůli přínosu této technologie pro životní prostředí. Hlavní nevýhodu této technologie lze spatřovat v chybějících normách pro navrhování a preventivní údržbu hliněných konstrukcí. S finanční podporou francouzského národního projektu zaměřeného na dusanou hlínu byl v Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Syst?mes (LTDS) na univerzitě v Lyonu vyvinut nový konstitutivní model (CJS-RE). Nicméně, vzhledem k nedostatku je třeba některé aspekty dořešit. Příspěvkem této práce je v prvé řadě experimentální identifikace ploch porušení při různých trajektoriích napětí (tlak, protažení a tah) pro model dusané hlíny CJS-RE. Dále jsou porovnány experimentálně získané vztahy napětí-deformace v tlaku pro dusanou hlínu s výsledky modelu CJS-RE. Výsledky ukázaly, že CJS-RE je skvělým přístupem k popisu chování dusané hlíny. Zejména vztah mezi napětím a deformací v prostém tlaku byl velmi dobře reprodukován. Vyhodnocené parametry plasticity poukazují na velmi silnou asymetrii smykové plochy porušení při namáhání tlakem a protažením. Druhá otázka týkající se chování dusané zeminy spočívá v nejistotách ohledně vlivu obsahu vody na mechanické vlastnosti materiálu. Zemina je směs částic různých tříd zrnitosti, které jsou spojeny jílovitými částicemi. Materiál se zpracovává s dostatkem přidané vody a pak se zhutní. Mechanická odolnost vzrůstá pouze po určitém čase, poté kdy se většina vody odpaří. Tato odolnost je důsledkem vytvoření silných kapilárních vazeb v pórové struktuře, které působí jako pojivo. V každém okamžiku životnosti stavby mohou být tyto vazby zničeny, pokud se náhodně zvýší obsah vody (v důsledku deště, kapilárního vzlínání ve stěnách), což může vést k selhání konstrukce. V rámci národního výzkumného projektu PRIMATERRE, financovaného Francouzskou agenturou pro výzkum, je třeba objasnit, jak jsou mechanické vlastnosti zeminy ovlivněny obsahem vody. Proto byly vyhodnoceny vzorky se dvěma různými úrovněmi obsahu vody a třetí byl navržen pro další výzkum. Výsledky ukázaly, že většina parametrů modelu CJS-RE vykazuje pokles o přibližně 30% až 40% při nárůstu obsahu vody z 2% na 4%. Parametr asymetrie však klesl o 3%. Poloměr při porušení byl jediným parametrem, který se zvýšil, a to o 8%.(Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence) Rammed earth constructions can be found in many regions around the world, generally within territories where the access of earth was easy contrary to other historic-traditional materials, e.g. stone. The great number of historical earthen structures and the need to protect their heritage values come with the resurgence of a modern interest in rammed earth, mainly due to its environmental benefits. However, the lack of regulation and codes to guide the design and the conservation of earthen constructions characterizes the main disadvantage of the material. Funded by a French national project devoted to rammed earth, a new constitutive model (CJS-RE) was developed at the Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Syst?mes (LTDS), at the University of Lyon. However, due to the lack of data some statements were considered. This work comes first to contribute with the experimental identification of failure surfaces along different stress paths (compression, extension and tensile stress path) on rammed earth based on CJS-RE model. Additionally, the experimental stress-strain relationship obtained for compression is compared with the one resulted by CJS-RE model. Results showed that CJS-RE is a great approach for describing the behavior of rammed earth material. The stress-strain relationship was strongly suitable when compared the one obtained by the unconfined compressive tests. As a result of the identification of the plastic parameters, a very strong dissymmetry between compression and extension stress paths of shear failure surface was observed. A second issue regarding rammed earth behavior lies on the uncertainties about the influence of water content on the mechanical properties of the material. Earth is herein a mixture of different granular classes that are bonded together by clayey particles. The material is processed with sufficient additive water and then compacted. The mechanical resistance only develops over time when most of water has left the material due to evaporation. This resistance results from the creation of strong capillary tensile bonds within the pore network that play the role of a binding agent. At any moment in the building lifetime, these tensile forces can be destroyed if the water content accidentally increases (rain, capillary rise within the walls), which can lead the structure to failure. Within the framework of the national research project PRIMATERRE, funded by the French Agency of Research, there is a need to understand how the mechanical properties of earth are influenced by the water content. Thus, two different water contents are evaluated and a third is proposed as further research. Results indicated that most of the parameters from CJS-RE had a decrease about 30% to 40% regarding the increase of water content from 2% to 4%. The dissymmetry parameter, however, was reduced by 3%. The radius at failure was the only parameter which was has increased, showing a difference of 8%. Keywords: dusaná hlína,mechanické chování,plasticita; rammed earth,mechanical behavior,plasticity Available in digital repository of ČVUT.
Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence

(Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve ...

Kabele Petr; Araldi Evandro; Padevět Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optimalizace taktové linky
Netušil Michal; Manoharan Yuvaprabhu; Šulc Radek
2017 - English
Provedl jsem literární vědecký výzkum o elektrotechniky v průmyslových odvětvích. Tyto vědecké výzkumy se zaměřily na elektrotechniku, elektro-malování, chemii, energii a odpad v průmyslových odvětvích s cílem zvýšit výrobu. Na základě výzkumu v literatuře jsem zvolil sekvenční krok a chemickou látku používanou během procesu potahování. Po výběru primárního materiálu jsem provedl průmyslový design lineárního schématu průmyslového uspořádání, rozložení elektro povlaku, stavební práce, technologické schéma - dispozice linky, technologické schéma P & ID 1 a 2 předběžné úpravy s odstraněním kalů z odpadních vod, odstraňováním odpadu a fosfátovou lázní V designu. Podle výpočtu lze konstatovat, že procesem elektrovrstvení v průmyslu se zvýší výroba a sníží se cena chemikálií, energie a odpadu.I have done literature research on Electro Coating in Industries. These scientific researches focused on Electro Coating Technology, Electro-painting, chemical, energy and waste in industries to increase the production. Based on the literature research, I have selected Sequential step and chemical used during coating process. After selection of primary material, I have made industrial design of line diagram of industry layout, Electro coating layout, construction work, Technological scheme ? line disposition, Technology Scheme P&ID 1 and 2 pretreatments with a removing of sewage sludge, waste disposal and phosphate bath in design. According to the calculation we can conclude that, by the process of electro coating in industry, production is increased and price of chemical, energy and waste is reduced. Keywords: Optimalizace,Elektrovrstvení,Sekvenční linka,Technologie P & ID,Malování,Energetika a snižování odpadu - AutoCAD 2D Design; Optimization,Electro coating,Sequential line,Technology P&ID,Painting,Energy and waste reduction - AutoCAD 2D Design Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace taktové linky

Provedl jsem literární vědecký výzkum o elektrotechniky v průmyslových odvětvích. Tyto vědecké výzkumy se zaměřily na elektrotechniku, elektro-malování, chemii, energii a odpad v průmyslových ...

Netušil Michal; Manoharan Yuvaprabhu; Šulc Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Manuál řízeného modulového výcviku 0-ATPL frozen
Markovič Michal; Jupová Kristýna; Kraus Jakub
2017 - English
Cílem této bakalářské práce je zpracovat manuál pro studenty Řízeného modulového výcviku ATPL(A), který detailně popisuje průběh jednotlivých modulů a obsahuje doporučení vhodných studijních materiálů včetně rad pro teoretickou a praktickou přípravu.The aim of this bachelor thesis is to create a manual for students of Controlled Modular Training ATPL(A), which in details describes particular modules of the training and also contains recommendation of suitable study materials including advice for practical and theoretical preparation. Keywords: Výcvik,osnova,letoun,licence,letecká škola,ATPL(A) výcvik; Training,syllabus,aeroplane,licence,flight school,ATPL(A) training Available in digital repository of ČVUT.
Manuál řízeného modulového výcviku 0-ATPL frozen

Cílem této bakalářské práce je zpracovat manuál pro studenty Řízeného modulového výcviku ATPL(A), který detailně popisuje průběh jednotlivých modulů a obsahuje doporučení vhodných studijních materiálů ...

Markovič Michal; Jupová Kristýna; Kraus Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Aditivní výrobní technologie a jejich využití v procesní technice
Moravec Jiří; Hejtmánek Martin; Kontio Esa
2017 - English
Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi výroby. Je zde popsána souvislost mezi aditivními technologiemi a procesním inženýrstvím. Následující popis a souhrn vlastností jednotlivých technologií slouží pro vytvoření základního uceleného obrazu a jejich možnostech použití. Závěr práce se věnuje výzkumu pevnosti vzorků, vytištěných pomocí technologie FDM, v závislosti na výrobních parametrech.This bachelor's thesis is focusing on different additive manufacturing technologies. There is description of the relation between the additive manufacturing and process engineering. Following description of various additive manufacturing technologies should serve as an introductory educational material. The last section of the thesis focuses on the effect of printing parameters of FDM technology on final part's strength. Keywords: Aditivní technologie,3D tisk,Parametry tisku,Mechanické vlastnosti; Additive manufacturing,3D printing,Print parameters,Mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Aditivní výrobní technologie a jejich využití v procesní technice

Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi výroby. Je zde popsána souvislost mezi aditivními technologiemi a procesním inženýrstvím. Následující popis a souhrn vlastností jednotlivých ...

Moravec Jiří; Hejtmánek Martin; Kontio Esa
České vysoké učení technické v Praze, 2017

SCR efficiency model using a neuron network and 1D model
Vojtíšek Michal; Lorieul Marion; Krejčík Dalibor
2017 - English
The thesis is concerned with mathematical model of the performance of a Selective Catalytic Reduction device used in passenger cars with diesel engines for the reduction of nitrogen oxides (NOx) in exhaust gases. Improvements in SCR efficiency are needed due to the evolution of the EU legislation regulating exhaust emissions from on-road vehicles. The goal of the thesis is to improve the existing 0-D mathematical/computational model of the SCR catalyst. Two approaches will be considered. One is an extension of the 0-D model into a pseudo 1-D model. The other is a neural network based approach. Both models will be explored in terms of their strengths and weaknesses considering their accuracy and the complexity of their implementation.The thesis is concerned with mathematical model of the performance of a Selective Catalytic Reduction device used in passenger cars with diesel engines for the reduction of nitrogen oxides (NOx) in exhaust gases. Improvements in SCR efficiency are needed due to the evolution of the EU legislation regulating exhaust emissions from on-road vehicles. The goal of the thesis is to improve the existing 0-D mathematical/computational model of the SCR catalyst. Two approaches will be considered. One is an extension of the 0-D model into a pseudo 1-D model. The other is a neural network based approach. Both models will be explored in terms of their strengths and weaknesses considering their accuracy and the complexity of their implementation. Keywords: Efficiency,Selective Catalytic Reduction (SCR),Nitrogen oxides (NOx),exhaust gases,modelling,neural networks,accuracy,robustness; Efficiency,Selective Catalytic Reduction (SCR),Nitrogen oxides (NOx),exhaust gases,modelling,neural networks,accuracy,robustness Available in digital repository of ČVUT.
SCR efficiency model using a neuron network and 1D model

The thesis is concerned with mathematical model of the performance of a Selective Catalytic Reduction device used in passenger cars with diesel engines for the reduction of nitrogen oxides (NOx) in ...

Vojtíšek Michal; Lorieul Marion; Krejčík Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optimization of the strategies and calibrations of the start for a production Flex-fuel direct-injection engine
Vojtíšek Michal; Raute Valentin; Pechout Martin
2017 - English
This thesis describes the calibration process of the start for a mass production Flex-fuel direct-injection engine running on neat ethanol. This process is composed of several aspects from the software and calibration documentation to measurements on vehicle. First, a brief description of the different tools used is made to understand what is available to calibrate an engine. After choosing several parameters that impact the start of the engine, this study explains the different strategies to obtain the parameters previously selected in the documentation. Then, these parameters are modified and measured in order to list the impact of each parameter on the start of the engine. The results of the calibration measurements are analyzed in order to obtain an engine start which corresponds as much as possible to Bosch definition and criteria of an engine start.This thesis describes the calibration process of the start for a mass production Flex-fuel direct-injection engine running on neat ethanol. This process is composed of several aspects from the software and calibration documentation to measurements on vehicle. First, a brief description of the different tools used is made to understand what is available to calibrate an engine. After choosing several parameters that impact the start of the engine, this study explains the different strategies to obtain the parameters previously selected in the documentation. Then, these parameters are modified and measured in order to list the impact of each parameter on the start of the engine. The results of the calibration measurements are analyzed in order to obtain an engine start which corresponds as much as possible to Bosch definition and criteria of an engine start. Keywords: Start,calibration,functions? strategies,flex-fuel engine,ethanol; Start,calibration,functions? strategies,flex-fuel engine,ethanol Available in digital repository of ČVUT.
Optimization of the strategies and calibrations of the start for a production Flex-fuel direct-injection engine

This thesis describes the calibration process of the start for a mass production Flex-fuel direct-injection engine running on neat ethanol. This process is composed of several aspects from the ...

Vojtíšek Michal; Raute Valentin; Pechout Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Simulation of AEB system testing
Jirovský Václav; Zíta Patrik; Vaculín Ondřej
2017 - English
Tato diplomová práce popisuje simulační nástroj, který byl vytvořen pro analýzu funkcí ADAS systémů a dynamiky vozidel. Nástroj byl vytvořen v aplikacích CarMaker a Microsoft Excel. Software lze použít jako SIL test pro analýzu výstupních dat senzoru před provedením fyzických zkoušek.This master thesis describes a simulation tool which was created to analyze ADAS functions and vehicle dynamics. The tool was created in CarMaker and Microsoft Excel. The software can be used as SIL testing to analyze sensor output data before proving ground test. Keywords: CarMaker,ADAS,autonomní vozidlo,AEB,simulace,testování; CarMaker,ADAS,autonomous vehicle,AEB,simulation,testing Available in digital repository of ČVUT.
Simulation of AEB system testing

Tato diplomová práce popisuje simulační nástroj, který byl vytvořen pro analýzu funkcí ADAS systémů a dynamiky vozidel. Nástroj byl vytvořen v aplikacích CarMaker a Microsoft Excel. Software lze ...

Jirovský Václav; Zíta Patrik; Vaculín Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modernizace trakčního systému vozidel metra
Kalivoda Jan; Simond Kenzo; Sivkov Oleg
2017 - English
Thanks to the arrival of the new metro MPL16 and the obsolescence of the MPL75 traction chain, it was necessary to consider a switch between the current MPL75 traction chain and the new generation of the MPL16 traction chain (asynchronous motor). A comparison between DC Motor and Asynchronous Motor revealed that the second one is more robust, requires low maintenance and is lighter and smaller than the DC Motor for the same output power. To determine if the MPL16 traction chain can work on the MPL75, some simulations of traction performances in different modes, travel time and consumed energy were done. Following the results, with an addition of a boost to cross the maximum slope of the line A, the MPL75/NewGeneration (with the MPL16 traction chain) corresponds to our need. In addition, the difference of the travel time is negligible and the MPL75/NG consumes much less energy than the current MPL75 traction chain. Finally, it was necessary to verify the feasibility of the installation in the MPL75 and to evaluate the benefits of this modification. Financially and mechanically, this modification is possible and benefic. In fact, if we change the MPL75 traction chain, we can have a gain on the consumed energy and on the labor cost. In addition, it allows to have only one equipment for two different metros (more comfortable for the maintenance workshop).Thanks to the arrival of the new metro MPL16 and the obsolescence of the MPL75 traction chain, it was necessary to consider a switch between the current MPL75 traction chain and the new generation of the MPL16 traction chain (asynchronous motor). A comparison between DC Motor and Asynchronous Motor revealed that the second one is more robust, requires low maintenance and is lighter and smaller than the DC Motor for the same output power. To determine if the MPL16 traction chain can work on the MPL75, some simulations of traction performances in different modes, travel time and consumed energy were done. Following the results, with an addition of a boost to cross the maximum slope of the line A, the MPL75/NewGeneration (with the MPL16 traction chain) corresponds to our need. In addition, the difference of the travel time is negligible and the MPL75/NG consumes much less energy than the current MPL75 traction chain. Finally, it was necessary to verify the feasibility of the installation in the MPL75 and to evaluate the benefits of this modification. Financially and mechanically, this modification is possible and benefic. In fact, if we change the MPL75 traction chain, we can have a gain on the consumed energy and on the labor cost. In addition, it allows to have only one equipment for two different metros (more comfortable for the maintenance workshop). Keywords: Traction chain,MPL75,Asynchronous Motor,Direct Current Motor; Traction chain,MPL75,Asynchronous Motor,Direct Current Motor Available in digital repository of ČVUT.
Modernizace trakčního systému vozidel metra

Thanks to the arrival of the new metro MPL16 and the obsolescence of the MPL75 traction chain, it was necessary to consider a switch between the current MPL75 traction chain and the new generation of ...

Kalivoda Jan; Simond Kenzo; Sivkov Oleg
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Cylinder Head Gasket for an Experimental Single Cylinder
Hořenín Jindřich; Kubový Lukáš; Sýkora Jan
2017 - English
Cílem této práce je průzkum současných možností utěsnění hlavy válce experimentálního jednoválcového motoru a navrhnout vhodné řešení těsnění hlavy válce. Navrhované řešení obsahuje požadované předpětí hlavových šroubů, analýzu napětí horního uložení válce s navrženým těsněním, teplotní pole vložky válce, bloku motoru a navrženého těsnění. Výrobní dokumentace vložky válce a bloku motoru je vytvořena s ohledem na zvolené těsnění.The aim of this work is to investigate the current possibilities of head gaskets of the experimental single-cylinder engine and propose an appropriate solution. The proposed solution contains the required preload of the cylinder head screws, stress analysis of the upper mounting of the cylinder with the proposed gasket, the temperature field of the cylinder liner and the cylinder block with the given cylinder head gasket. The manufacturing documentation of the engine block and cylinder liner is made with regard to the chosen gasket design. Keywords: spalovací motor,zkušební motor,jednoválcový motor,těsnění hlavy válce; combustion engine,experimental engine,single cylinder engine,cylinder head gasket Available in digital repository of ČVUT.
Cylinder Head Gasket for an Experimental Single Cylinder

Cílem této práce je průzkum současných možností utěsnění hlavy válce experimentálního jednoválcového motoru a navrhnout vhodné řešení těsnění hlavy válce. Navrhované řešení obsahuje požadované ...

Hořenín Jindřich; Kubový Lukáš; Sýkora Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases