Number of found documents: 4038
Published from to

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
2018 - Czech
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií. Keywords: pozitivy; negativy; ušlechtilé tisky; fotografické techniky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení

Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových ...

Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Americká flautová literatúra hudby 20. storočia
Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických autorov a ich diela pre flautu a v tretej kapitole prináša zoznam amerických diel pre flautu. Diploma thesis deals with American music and 20th century American flute music. In firs chapter reveals development of American music, second chapter reveals chosen American composers and their pieces for flutee and third chapter reveals list of American pieces for flute. Keywords: hudba; flétna; hudba pro flétnu; 20. století; americká hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Americká flautová literatúra hudby 20. storočia

Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických ...

Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Jaroslav Kocian - houslista, pedagog a jeho odkaz
Štěpánová, Kristýna; ČEPICKÝ, Leoš; HŮLA, Pavel
2017 - Czech
V diplomové práci je popsán život Jaroslava Kociana, jeho činnost houslového virtuóza, skladatele a pedagoga. Zabývá se také jeho odkazem – především Kocianovou houslovou soutěží, ZUŠ Jaroslava Kociana, Komorním orchestrem Jaroslava Kociana a Kocianovým kvartetem. My diploma thesis deals with Jaroslav Kocian’s life, particularly his activities in filed of playing the violin, composing and teaching. It also concerns his legacy – especially Kocian violin competition, Jaroslav Kocian music school, Jaroslav Kocian chambre orchestra and Kocian quartet. Keywords: hudba; housle; houslisté; hudební osobnosti; hudební interpreti; hudební pedagogové; Kocian, Jaroslav, 1883-1950; život a dílo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jaroslav Kocian - houslista, pedagog a jeho odkaz

V diplomové práci je popsán život Jaroslava Kociana, jeho činnost houslového virtuóza, skladatele a pedagoga. Zabývá se také jeho odkazem – především Kocianovou houslovou soutěží, ZUŠ Jaroslava ...

Štěpánová, Kristýna; ČEPICKÝ, Leoš; HŮLA, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho
Brogelová, Simona; DIVOKÝ, Zdeněk; RZOUNKOVÁ, Zuzana
2017 - Czech
Diplomová práce „Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho se zaměřením na opery Tosca, Madama Butterfly a Turandot“ pojednává o skladatelově životě, jeho operách a instrumentálním zacházení s lesním rohem. Součástí práce je rozbor tří vybraných oper z pohledu hráče na tento královský nástroj. Tato práce si klade za cíl přiblížit party lesních rohů z Pucciniho oper běžnému čtenáři a pomoci profesionálnímu hudebníkovi s jejich hraním. The diploma thesis „The French horn in operatic works of Giacomo Puccini focusing on operas Tosca, Madama Butterfly and Turandot“ deals with the composer’s life, his operas and instrumental treatment with the French horn. Part of the thesis is the analysis of selected three operas from player’s view on this royal instrument. This thesis aims to bring parts of the French horn from Puccini operas to common reader and help professional musician with their playing. Keywords: hudba; lesní roh; hudba pro lesní roh; Puccini, Giacomo, 1858-1924 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho

Diplomová práce „Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho se zaměřením na opery Tosca, Madama Butterfly a Turandot“ pojednává o skladatelově životě, jeho operách a instrumentálním zacházení s ...

Brogelová, Simona; DIVOKÝ, Zdeněk; RZOUNKOVÁ, Zuzana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Nové poznatky v technice harfové hry po mém několikaletém studiu v Praze
Xing, Yan; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
2017 - Czech
Hlavním tématem mé práce je popis získaných poznatků ve studiu hry na harfu. Během svého studijního pobytu v Praze jsem srovnávala své zkušenosti ze studia hry na čínské strunné drnkací tradiční nástroje s technikou a výukou hry na koncertní pedálovou harfu v Evropě. Na základě pozorování a vlastní praxe jsem zjistila rozdíly ve stavbě nástroje, technice hry a postavení rukou při hře. Dále rozdíly v notaci, které souvisí s metodami výuky hudební teorie a poslechových cvičení v České republice, se kterými jsem se ve své vlasti nesetkala. Neméně důležitým poznatkem je aktivní uvolnění a metodické postupy při nastudování skladeb a jejich následném koncertním provedení. Závěrečným shrnutím těchto poznatků je, že všechny tyto aspekty mají úzkou spojitost s hudebním výrazem a společně tak tvoří jeden celek napomáhající k dokonale interpretaci hudby. Abstract The main theme of my work is the description of the acquired knowledge in the study of the harp. During my stay in Prague, I compared my experience in studying Chinese traditional string instruments with technique and teaching the concert pedal harp in Europe. Based on my observations and my own practice, I found differences in the construction of the instrument, the technique of the game and the position of the hands in the game. Furthermore, the differences in notation related to the teaching methods of musical theory and listening exercises in the Czech Republic, which I did not meet in my country. No less important knowledge is the active release and methodical procedures for the composition of the compositions and their subsequent concert performance. The final summary of these findings is that all these aspects are closely related to the musical expression and thus form a single unit that helps to perfect the interpretation of music. Keywords: hudba; harfa; hra na harfu Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nové poznatky v technice harfové hry po mém několikaletém studiu v Praze

Hlavním tématem mé práce je popis získaných poznatků ve studiu hry na harfu. Během svého studijního pobytu v Praze jsem srovnávala své zkušenosti ze studia hry na čínské strunné drnkací tradiční ...

Xing, Yan; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Oskar Böhme a jeho koncert e moll op. 18 pro trubku
Vasilová, Martina; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2017 - Czech
Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila problematiku koncertu Oskara Böhmeho a jeho zapomenutý život. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, ve kterých se zabývám rodinou Oskara Böhmeho a jeho studiem, které je zajímavé pro dnešní generaci trumpetistů. Dále se zabývám jeho skladatelským odkazem, méně známými díly, ale i stěžejními kompozicemi. Ve čtvrté kapitole se věnuji obtížnosti trubkového koncertu a faktem, proč se premiérovaný Böhmův Koncert na cornet á pistons hrál od jisté doby více na B trubku v tónině f moll. V poslední kapitole ujasňuji provedení Böhmeho koncertu v naší době, tzn. znovuobjevení koncertu dnešní generací trumpetistů. As a main object of my bachelor thesis I choosed problematics of the Oscar Böhme´s Concerto and his forgotten life. I devide my thesis into five chapters, in which I deal with family of Oscar Böhme and with his studies, which is interesting for present generation of trumpetists. In following parts I deal with his composer bequest, less known work, but even with his key compositions. In the fourth chapter I deal with interpretative difficulty of Böhme´s concerto and with a fact, why has been Böhme´s concerto, originally premiered on cornet á pistons, since certain time performed on B trumpet in f minor key. In the last chapter, I deal with frequency of performances of Böhme´s concerto in our time, it means rediscovery of the concerto at nowaday´s generation of trumpetists. Keywords: hudba; koncertatní hudba (problematika); hudební analýzy; trubka; hudba pro trubku; Boehme, Oskar, 1870-1938 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Oskar Böhme a jeho koncert e moll op. 18 pro trubku

Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila problematiku koncertu Oskara Böhmeho a jeho zapomenutý život. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, ve kterých se zabývám rodinou Oskara ...

Vasilová, Martina; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Philly Joe Jones jako lídr na deskách v období 1958-1968
Dundrová, Lenka; SOUKUP, Luboš; HONZÁK, Jaromír
2017 - Czech
Tato práce pojednává o životě a dílu bubeníka Phillyho Joe Jonese, který byl významnou hudební osobností nejen jazzové éry. Cílem práce je lépe poznat jeho bubenický jazyk a jak obstál v kontextu hudebních dějin jako lídr vlastních alb. V první části práce je vyzdvižen jeho osobní život a hudební vývoj. V druhé části práce pak najdeme výčet desek, na kterých figuroval mezi roky 1958 – 1968 jako lídr a zároveň analyzujeme bubenická sóla vybraných nahrávek. Ve zpětném pohledu pak zjistíme, že jeho desky nejsou považovány za zásadní, ovšem hra na bicí nástroje je opravdu unikátní. Přístupem, jakým aplikoval rudimentální hrání, dodnes zůstává velmi často citovanou studnicí licků. The topic of the thesis is about a personal life and musical career of a great drummer Philly Joe Jones, who has become a crucial person of the jazz era. The goal of this thesis is to understand his drumming language and to find out how successful he was as a band leader. First part of the thesis describes his personal life and music development. At the second part of thesis we can find the list of recordings that he made as a leader between the years 1958 – 1968. There are also listed particular transcriptions of his drum solos, which were analysed. As a result of the thesis is that the recordings of him as a leader are not significant, but his drumming language is unique. Rudimental drumming and licks of Philly Joe Jones and licks are still alive nowadays. Keywords: hudba; jazz; bicí nástroje; bicisté; život a dílo; Jones, Philly Joe Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Philly Joe Jones jako lídr na deskách v období 1958-1968

Tato práce pojednává o životě a dílu bubeníka Phillyho Joe Jonese, který byl významnou hudební osobností nejen jazzové éry. Cílem práce je lépe poznat jeho bubenický jazyk a jak obstál v kontextu ...

Dundrová, Lenka; SOUKUP, Luboš; HONZÁK, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Skladby pro dvoje housle v tvorbě skladatelů 20. století
Zrostlík, Jan; ČEPICKÝ, Leoš; PAZDERA, Jindřich
2017 - Czech
Práce se zabývá úlohou houslového dua v souvislosti se vznikem zásadních děl pro toto uskupení v průběhu 20. století a jejich následném přiblížení. Věnuje se historii houslového dua a vymezení jeho postavení v průběhu tohoto historického vývoje. Následně se zaměřuje na charakteristiku stěžejních skladeb pro dvoje housle 20. století, z hlediska okolností vzniku, samotného přiblížení podoby skladby a především na interpretační pohled na dílo. The thesis describes the purpose of the violin duo in conection with the composing the greatest works for this ensemble during the 20th century. It focuse on the history of the violin duo and its function during this historical progress. Then it describes the most significant works for two violins of the 20th century focusing on circumstances of its creation, describing the work itself and then it talks about the interpretative point of view. Keywords: hudba; komorní hudba (problematika); duo (problematika); housle; hudba pro housle; 20. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Skladby pro dvoje housle v tvorbě skladatelů 20. století

Práce se zabývá úlohou houslového dua v souvislosti se vznikem zásadních děl pro toto uskupení v průběhu 20. století a jejich následném přiblížení. Věnuje se historii houslového dua a vymezení jeho ...

Zrostlík, Jan; ČEPICKÝ, Leoš; PAZDERA, Jindřich
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Analýza inscenačních postupů se zaměřením na práci s operním sborem
Růžičková, Tereza; VOTAVOVÁ, Yvona; KAUPOVÁ, Helena
2017 - Czech
Tato práce se zaměřuje na inscenační práci operního sboru z pohledu interpreta. Pomocí analýzy tří konkrétních scén z inscenací Státní opery Praha se snaží porovnat různé projevy sboru a zjistit, jaká jsou jejich úskalí. This thesis is been focused on staged work of opera choir from the artist’s point of view. By analyzing three specific scenes from productions of Prague State Opera tries to compare different manifestations of choir and find out what their pitfalls are. Keywords: hudba; hudební interpretace; sbormistrovství; operní sbor; operní inscenace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza inscenačních postupů se zaměřením na práci s operním sborem

Tato práce se zaměřuje na inscenační práci operního sboru z pohledu interpreta. Pomocí analýzy tří konkrétních scén z inscenací Státní opery Praha se snaží porovnat různé projevy sboru a zjistit, jaká ...

Růžičková, Tereza; VOTAVOVÁ, Yvona; KAUPOVÁ, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů
Mazancová, Pavla; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
2017 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje skladatelově osobě, jeho studiu, profesím a hudební řeči. Druhá část se zabývá sepsáním všech dostupných komorních děl pro smyčcové nástroje Jiřího Pauera. K většině skladeb je připojen datum vzniku a prvního uvedení, rok vydání a nakladatelství, dostupná nahrávka, stručná analýza a okolnosti vzniku díla. Ve třetí části jsou zařazeny vzpomínky jeho studentů. V závěru shrnuji své získané poznatky. This thesis titled Jiří Pauer and chamber works with predominance of stringed instruments is divided into three chapters. The first chapter deals with the composer's person, his studies, professions and musical style. The second part consists of listing all of Jiří Pauer’s available chamber works for string instruments. Most of the compositions include the date of creation and first performance, the year of publication and the publisher, an accessible recording, a brief analysis and the origin of the work. The third part includes the memories of his students. In the conclusion I summarize my findings. Keywords: hudba; hudba; komorní hudba (problematika); hudební analýzy; smyčcové nástroje; Pauer, Jiří, 1919-2007; česká hudba; 20. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů

Tato bakalářská práce s názvem Jiří Pauer a komorní tvorba s převahou smyčcových nástrojů je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje skladatelově osobě, jeho studiu, profesím a hudební ...

Mazancová, Pavla; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases