Number of found documents: 30152
Published from to

Environmentální, energetické a ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin
BERNAS, Jaroslav
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální, energetické a ekonomické aspekty pěstování vybraných energetických rostlin

BERNAS, Jaroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Enviromentální aspekty produkce potravin
JELÍNKOVÁ, Zuzana
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Enviromentální aspekty produkce potravin

JELÍNKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei
DIXIT, Sameer
2018 - English
This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. Keywords: Post-trancriptional gene regulation; RNA editing; mitochondrial RNA biology; iCLIP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei

This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data ...

DIXIT, Sameer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
MOSTOVÁ, Kristina
2018 - French
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty. The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents. Keywords: subordinate sentence; condition; hypothesis; admission; comparison; corpus; InterCorp. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít ...

MOSTOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Strategické řízení v malých podnicích v oblasti služeb
MAŘÍKOVÁ, Monika
2018 - Czech
Cílem disertační práce bylo specifikovat a vymezit strategické řízení v malých podnicích v oblasti sluţeb. Na základě zjištěných informací stanovit úroveň strategického řízení u malých podniků poskytujících služby a navrhnout pro ně obecný model strategického řízení. Pro splnění cíle byla využita metoda dotazníkového šetření doplněná polostrukturovanými rozhovory se zástupci vedení podniků, využity statistické metody i kontextová analýza. Pro stanovení úrovně strategického řízení byl vytvořen složený ukazatel úrovně zavedení strategického řízení dle vybraných charakteristik strategického řízení (LSM) zjištěných na základě studia literatury. Podniky byly na základě získaných bodů rozděleny do třech skupin a to: podniky strategicky řízené, částečně strategicky řízené a podniky strategicky neřízené. Dále byl ukazatel LSM zachycen ve vztahu k právní formě podnikání, zaměření podniku (oblast působení) a velikosti podniku (počtu zaměstnanců). Z výsledků výzkumu vyplývá, že úroveň strategického řízení v podniku závisí na velikosti podniku (počtu zaměstnanců), není závislá na podnikatelské činnosti a právní formě podnikání. Přidanou hodnotou k vytvořenému modelu je "check list", který slouží podnikatelům jako jednoduché vodítko při implementaci strategického řízení. The aim of the dissertation was to specify and define the strategic management in small enterprises in the field of services. Based on the information gathered, determine the level of strategic management in small service enterprises and propose a general model of strategic management for them. The questionnaire survey method, accompanied by semi-structured interviews with representatives of the company management, statistical methods and contextual analysis were used to meet the target. In order to determine the level of strategic management, a composite indicator of the strategic management implementation level was created based on selected strategic management characteristics (LSM) identified on the basis of literature studies. Based on the points earned, enterprises were divided into three groups, namely: strategically managed, partially strategic, and strategically not managed enterprises. Further, the LSM indicator was determined in relation to the legal form of business, the business focus (scope) and the size of the enterprise (number of employees). Research results show that the level of strategic management in the enterprise depends on the size of the enterprise (the number of employees) and on the contrary doesn't depend on business activity and the legal form of business. Added value to the created model is proposed "checklist", which serves entrepreneurs as a simple guide in implementing strategic management. Keywords: strategické řízení; strategie; malé podniky; mikropodniky; služby; model strategického řízení; strategic management; strategy; small enterprises; microenterprises; services; model of strategic management Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategické řízení v malých podnicích v oblasti služeb

Cílem disertační práce bylo specifikovat a vymezit strategické řízení v malých podnicích v oblasti sluţeb. Na základě zjištěných informací stanovit úroveň strategického řízení u malých podniků ...

MAŘÍKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Evolution of the Heme Biosynthetic Pathway in Eukaryotic Phototrophs
CIHLÁŘ, Jaromír
2018 - Czech
This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. Based on molecular biology and bioinformatics approaches it explores the diversity and similarities in heme biosynthesis among different algae. The core study of this thesis describes the heme biosynthesis in Bigelowiella natans and Guillardia theta, algae containing a remnant endosymbiont nucleus within their plastids, in dinoflagellates containing tertiary endosymbionts derived from diatoms called dinotoms, and in Lepidodinium chlorophorum, a dinoflagellate containing a secondary green plastid. The thesis further focusses on new insights in the heme biosynthetic pathway and general origin of the genes in chromerids the group of free-living algae closely related to apicomplexan parasites. This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. Based on molecular biology and bioinformatics approaches it explores the diversity and similarities in heme biosynthesis among different algae. The core study of this thesis describes the heme biosynthesis in Bigelowiella natans and Guillardia theta, algae containing a remnant endosymbiont nucleus within their plastids, in dinoflagellates containing tertiary endosymbionts derived from diatoms called dinotoms, and in Lepidodinium chlorophorum, a dinoflagellate containing a secondary green plastid. The thesis further focusses on new insights in the heme biosynthetic pathway and general origin of the genes in chromerids the group of free-living algae closely related to apicomplexan parasites. Keywords: Heme; biosynthesis; Pathway; Evolution; Eukaryotes; Phototrophs; Endosymbiosis; Heme; biosynthesis; Pathway; Evolution; Eukaryotes; Phototrophs; Endosymbiosis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evolution of the Heme Biosynthetic Pathway in Eukaryotic Phototrophs

This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. ...

CIHLÁŘ, Jaromír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Various aspects of soil microbial ecology as revealed by phospholipid fatty acid (PLFA) analysis.
KOTAS, Petr
2018 - Czech
The PLFA profiling method was adopted and used to determine changes in microbial community structure and abundance along natural and human-induced environmental gradients. The presented studies were based on field sampling campaigns combined with targeted laboratory experiments. According to the aims of particular studies, microbial PLFA fingerprinting was combined with the auxiliary below- and aboveground ecosystem characteristics to identify the drivers of microbial responses to environmental changes or with 13C-labelling and metagenomics to obtain more complex information about running processes and involved microorganisms. The PLFA profiling method was adopted and used to determine changes in microbial community structure and abundance along natural and human-induced environmental gradients. The presented studies were based on field sampling campaigns combined with targeted laboratory experiments. According to the aims of particular studies, microbial PLFA fingerprinting was combined with the auxiliary below- and aboveground ecosystem characteristics to identify the drivers of microbial responses to environmental changes or with 13C-labelling and metagenomics to obtain more complex information about running processes and involved microorganisms. Keywords: phospholipid fatty acid; PLFA; soil microbial ecology; microbial community structure; phospholipid fatty acid; PLFA; soil microbial ecology; microbial community structure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Various aspects of soil microbial ecology as revealed by phospholipid fatty acid (PLFA) analysis.

The PLFA profiling method was adopted and used to determine changes in microbial community structure and abundance along natural and human-induced environmental gradients. The presented studies were ...

KOTAS, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Setkávání předškolních dětí a seniorů - společné programy v mateřské škole
PAVLÍČKOVÁ, Zuzana
2018 - Czech
Tématem bakalářské práce je reflektování pozitivních důvodů pro setkávání předškolních dětí a seniorů na půdě mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se sociálních potřeb dětí a seniorů z hlediska psychologie, dále kapitoly o mezigeneračním setkávání v historii a dnes napříč různými kulturami. Okrajově je zmíněna současná dětská literatura zabývající se mezigeneračním setkáváním. Praktická část přináší popis konkrétních projektů, kdy se setkávaly děti a senioři na půdě mateřské školy, dále rozhovory se zúčastněnými. Detailnější vhled je věnován projektu "Čtecí babička". Cílem bakalářské práce je nastínit důležitost mezigeneračního setkávání v dnešní době. The bachelor thesis reflects the benefits of joint programs for preschool children and senior citizens in early education. The theoretical part includes chapters on the social needs of children and senior citizens from a psychological point of view and chapters on intergenerational relations outside the family then and today across different cultures. Contemporary children's literature dealing with this topic is also briefly mentioned. The practical part describes a few joint programs projects and provides some interviews with the participants. My own project "A Reading Grandmother" is described in more detail. The bachelor thesis aims at showing the importance of intergenerational programs today. Keywords: Předškolní věk; senioři; mezigenerační programy; čtení v mateřské škole; preschool age; senior citizens; intergenerational programs; reading in early education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Setkávání předškolních dětí a seniorů - společné programy v mateřské škole

Tématem bakalářské práce je reflektování pozitivních důvodů pro setkávání předškolních dětí a seniorů na půdě mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se sociálních potřeb dětí a ...

PAVLÍČKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Integrace dítěte s parciální trisomií 9. chromozomu v MŠ
VACKOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte s parciální trizomií 9. chromozomu do mateřské školy. Jedná se o longitudinální šetření ve formě případové studie, které zachycuje individuální změny integrovaného dítěte a vývoj integrace. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována integraci do mateřské školy, vybranému typu postižení a současné legislativě. V praktické části jsou popsány použité metody kvalitativního výzkumu, prezentovány výsledky výzkumného šetření, tedy případová studie týkající se integrace dítěte s parciální trizomií 9. chromozomu The bachelor thesis deals with the integration of the child with the partial trisomy of the 9th chromosome into the kindergarten. This is a longitudinal survey in the form of a case study that captures the individual changes of an integrated child and the development of integration. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part is devoted to integration into kindergarten, selected type of disability and current legislation. In practical part the used methods for qualitative research are described and the results of the research are presented, in this case the case study concerning the integration of the child with the partial trisomy of the 9th chromosome. Keywords: integrace; inkluze; kombinované postižení; asistent pedagoga; autismus; individuální vzdělávací plán; integration; inclusion; combined disability; pedagogue assistant; autism; individual educational plan Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Integrace dítěte s parciální trisomií 9. chromozomu v MŠ

Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte s parciální trizomií 9. chromozomu do mateřské školy. Jedná se o longitudinální šetření ve formě případové studie, které zachycuje individuální změny ...

VACKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Výuka Regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako prostředek pro rozvoj mezipředmětových vazeb vzdělávacích oborů zeměpis a anglický jazyk na 2. stupni ZŠ
NERADOVÁ, Jana
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem výuky regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak se liší přístupy ve výuce regionální geografie Spojeného království na Gymnáziu v Sedlčanech a ZŠ Kosova Hora. Dalším cílem také bylo zjistit stav znalostí žáků týkajících se sledovaného tématu. Teoretická část práce se zabývá postavením práce v rámci kurikulárních dokumentů platných v České republice, tj. rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, tematické plány a vybrané učebnice zeměpisu a anglického jazyka. Část práce je také věnována didaktickému rozboru těchto učebnic. Na základě prostudovaných materiálů a návštěv výuky bylo sestaveno pilotní šetření pro žáky třídy tercie Gymnázia Sedlčany a 8. třídy ZŠ Kosova Hora týkající se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Na základě výsledků pilotního šetření byly připraveny náměty výukových aktivit, které se dají použít jak ve výuce zeměpisu, tak ve výuce anglického jazyka. Tyto aktivity mohou být podrobněji zpracovány v diplomové práci. This bachelor thesis deals with the topic of regional geography of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the second degree of basic school. The main goal was to find out how the approach to teaching of regional geography of the United Kingdom varies in Grammar school in Sedlčany and basic school in Kosova Hora. Another goal was to find out how much pupils know about the topic. Theoretical part deals with a role of the thesis in curricular documents valid in the Czech Republic such as Framework Educational Program, School Educational Program, Thematic Plans and selected Geography and English language textbooks. One part of the thesis is dedicated to didactic analysis of these textbooks. Pilot survey for pupils of tercie at Grammar school Sedlčany and 8th grade of Basic school in Kosova Hora was based on perused materials and visits of school lessons. According to the results of the survey were prepeared ideas for educational activities which can be used in Geography and English lessons. These activities can be processed more in diploma thesis. Keywords: Regionální geografie; výuka; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; mezipředmětové vazby; zeměpis; anglický jazyk; 2. stupeň ZŠ; Regional geography; teaching; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; intersubject relations; geography; English language; second degree of basic school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výuka Regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako prostředek pro rozvoj mezipředmětových vazeb vzdělávacích oborů zeměpis a anglický jazyk na 2. stupni ZŠ

Bakalářská práce se zabývá tématem výuky regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak se liší přístupy ve výuce ...

NERADOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases