Number of found documents: 30140
Published from to

The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei
DIXIT, Sameer
2018 - English
This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. Keywords: Post-trancriptional gene regulation; RNA editing; mitochondrial RNA biology; iCLIP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei

This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data ...

DIXIT, Sameer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
MOSTOVÁ, Kristina
2018 - French
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty. The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents. Keywords: subordinate sentence; condition; hypothesis; admission; comparison; corpus; InterCorp. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít ...

MOSTOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Evolution of the Heme Biosynthetic Pathway in Eukaryotic Phototrophs
CIHLÁŘ, Jaromír
2018 - Czech
This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. Based on molecular biology and bioinformatics approaches it explores the diversity and similarities in heme biosynthesis among different algae. The core study of this thesis describes the heme biosynthesis in Bigelowiella natans and Guillardia theta, algae containing a remnant endosymbiont nucleus within their plastids, in dinoflagellates containing tertiary endosymbionts derived from diatoms called dinotoms, and in Lepidodinium chlorophorum, a dinoflagellate containing a secondary green plastid. The thesis further focusses on new insights in the heme biosynthetic pathway and general origin of the genes in chromerids the group of free-living algae closely related to apicomplexan parasites. This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. Based on molecular biology and bioinformatics approaches it explores the diversity and similarities in heme biosynthesis among different algae. The core study of this thesis describes the heme biosynthesis in Bigelowiella natans and Guillardia theta, algae containing a remnant endosymbiont nucleus within their plastids, in dinoflagellates containing tertiary endosymbionts derived from diatoms called dinotoms, and in Lepidodinium chlorophorum, a dinoflagellate containing a secondary green plastid. The thesis further focusses on new insights in the heme biosynthetic pathway and general origin of the genes in chromerids the group of free-living algae closely related to apicomplexan parasites. Keywords: Heme; biosynthesis; Pathway; Evolution; Eukaryotes; Phototrophs; Endosymbiosis; Heme; biosynthesis; Pathway; Evolution; Eukaryotes; Phototrophs; Endosymbiosis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evolution of the Heme Biosynthetic Pathway in Eukaryotic Phototrophs

This thesis is devoted to the evolution of the heme biosynthetic pathway in eukaryotic phototrophs with particular emphasis on algae possessing secondary and tertiary red and green derived plastids. ...

CIHLÁŘ, Jaromír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Setkávání předškolních dětí a seniorů - společné programy v mateřské škole
PAVLÍČKOVÁ, Zuzana
2018 - Czech
Tématem bakalářské práce je reflektování pozitivních důvodů pro setkávání předškolních dětí a seniorů na půdě mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se sociálních potřeb dětí a seniorů z hlediska psychologie, dále kapitoly o mezigeneračním setkávání v historii a dnes napříč různými kulturami. Okrajově je zmíněna současná dětská literatura zabývající se mezigeneračním setkáváním. Praktická část přináší popis konkrétních projektů, kdy se setkávaly děti a senioři na půdě mateřské školy, dále rozhovory se zúčastněnými. Detailnější vhled je věnován projektu "Čtecí babička". Cílem bakalářské práce je nastínit důležitost mezigeneračního setkávání v dnešní době. The bachelor thesis reflects the benefits of joint programs for preschool children and senior citizens in early education. The theoretical part includes chapters on the social needs of children and senior citizens from a psychological point of view and chapters on intergenerational relations outside the family then and today across different cultures. Contemporary children's literature dealing with this topic is also briefly mentioned. The practical part describes a few joint programs projects and provides some interviews with the participants. My own project "A Reading Grandmother" is described in more detail. The bachelor thesis aims at showing the importance of intergenerational programs today. Keywords: Předškolní věk; senioři; mezigenerační programy; čtení v mateřské škole; preschool age; senior citizens; intergenerational programs; reading in early education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Setkávání předškolních dětí a seniorů - společné programy v mateřské škole

Tématem bakalářské práce je reflektování pozitivních důvodů pro setkávání předškolních dětí a seniorů na půdě mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se sociálních potřeb dětí a ...

PAVLÍČKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Integrace dítěte s parciální trisomií 9. chromozomu v MŠ
VACKOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte s parciální trizomií 9. chromozomu do mateřské školy. Jedná se o longitudinální šetření ve formě případové studie, které zachycuje individuální změny integrovaného dítěte a vývoj integrace. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována integraci do mateřské školy, vybranému typu postižení a současné legislativě. V praktické části jsou popsány použité metody kvalitativního výzkumu, prezentovány výsledky výzkumného šetření, tedy případová studie týkající se integrace dítěte s parciální trizomií 9. chromozomu The bachelor thesis deals with the integration of the child with the partial trisomy of the 9th chromosome into the kindergarten. This is a longitudinal survey in the form of a case study that captures the individual changes of an integrated child and the development of integration. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part is devoted to integration into kindergarten, selected type of disability and current legislation. In practical part the used methods for qualitative research are described and the results of the research are presented, in this case the case study concerning the integration of the child with the partial trisomy of the 9th chromosome. Keywords: integrace; inkluze; kombinované postižení; asistent pedagoga; autismus; individuální vzdělávací plán; integration; inclusion; combined disability; pedagogue assistant; autism; individual educational plan Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Integrace dítěte s parciální trisomií 9. chromozomu v MŠ

Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte s parciální trizomií 9. chromozomu do mateřské školy. Jedná se o longitudinální šetření ve formě případové studie, které zachycuje individuální změny ...

VACKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Výuka Regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako prostředek pro rozvoj mezipředmětových vazeb vzdělávacích oborů zeměpis a anglický jazyk na 2. stupni ZŠ
NERADOVÁ, Jana
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem výuky regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak se liší přístupy ve výuce regionální geografie Spojeného království na Gymnáziu v Sedlčanech a ZŠ Kosova Hora. Dalším cílem také bylo zjistit stav znalostí žáků týkajících se sledovaného tématu. Teoretická část práce se zabývá postavením práce v rámci kurikulárních dokumentů platných v České republice, tj. rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, tematické plány a vybrané učebnice zeměpisu a anglického jazyka. Část práce je také věnována didaktickému rozboru těchto učebnic. Na základě prostudovaných materiálů a návštěv výuky bylo sestaveno pilotní šetření pro žáky třídy tercie Gymnázia Sedlčany a 8. třídy ZŠ Kosova Hora týkající se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Na základě výsledků pilotního šetření byly připraveny náměty výukových aktivit, které se dají použít jak ve výuce zeměpisu, tak ve výuce anglického jazyka. Tyto aktivity mohou být podrobněji zpracovány v diplomové práci. This bachelor thesis deals with the topic of regional geography of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the second degree of basic school. The main goal was to find out how the approach to teaching of regional geography of the United Kingdom varies in Grammar school in Sedlčany and basic school in Kosova Hora. Another goal was to find out how much pupils know about the topic. Theoretical part deals with a role of the thesis in curricular documents valid in the Czech Republic such as Framework Educational Program, School Educational Program, Thematic Plans and selected Geography and English language textbooks. One part of the thesis is dedicated to didactic analysis of these textbooks. Pilot survey for pupils of tercie at Grammar school Sedlčany and 8th grade of Basic school in Kosova Hora was based on perused materials and visits of school lessons. According to the results of the survey were prepeared ideas for educational activities which can be used in Geography and English lessons. These activities can be processed more in diploma thesis. Keywords: Regionální geografie; výuka; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; mezipředmětové vazby; zeměpis; anglický jazyk; 2. stupeň ZŠ; Regional geography; teaching; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; intersubject relations; geography; English language; second degree of basic school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výuka Regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako prostředek pro rozvoj mezipředmětových vazeb vzdělávacích oborů zeměpis a anglický jazyk na 2. stupni ZŠ

Bakalářská práce se zabývá tématem výuky regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak se liší přístupy ve výuce ...

NERADOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Způsoby řešení kázeňských problémů začínajícím učitelem na 1. stupni ZŠ
MELKOVÁ, Blanka
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je představit, jakým způsobem začínající učitelé vnímají a řeší disciplinární problémy. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teoretickými poznatky, které zahrnují charakteristiku dítěte na prvním stupni ZŠ, osobnost začínajícího učitele a učitele obecně, kázeň, nekázeň, výchovné problémy a teoretický návrh pro řešení výchovných problémů. Druhá část se opírá o výsledky smíšeného výzkumného šetření, které probíhalo prostřednictvím kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum se snaží zjistit, o jaké kázeňské problémy se přesně jedná, kam se učitelé s problémy obracejí, kdo nebo co jim nejvíce pomáhá, o jaké typy dětí s kázeňskými problémy jde a jakým způsobem učitelé řeší kázeňské problémy. Kvalitativní výzkum blíže pojednává o konkrétních problémech a subjektivním přístupu k jejich řešení. Diplomová práce vychází z institucionálního projektu GAJU (GAJU 154/2016/S) "Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků." The aim of the diploma thesis is to introduce the way in which beginning teachers perceive and solve disciplinary problems. This work is divided into two parts. The first part deals with the theoretical knowledge that includes the characteristics of the child at primary school level, the personality of the beginning teacher and the teacher in general, discipline, imprisonment, educational problems and the theoretical idea of solving school problems. In the second part, we rely on the results of a mixed research survey, which was carried out through quantitative and qualitative research. Quantitative research seeks to find out what disciplinary problems are going on exactly where teachers face problems, who or what helps them most, about what types of children have preaching problems, and how teachers address the issue of religion. Qualitative research deals with specific issues and a subjective approach to their solution. The diploma thesis is based on the GAJU institutional project (GAJU 154/2016/S) "Preparing students and fresh graduates of PFU to solve educational problems of pupils." Keywords: dítě na 1. stupni ZŠ; učitel; začínající učitel; klima školní třídy; kázeň; nekázeň; diagnostické kompetence; odměna; trest; children at the primary school; teacher; novice teacher; climate in the class; discipline; disciplinary problems; diagnostic competencies; reward; punishment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Způsoby řešení kázeňských problémů začínajícím učitelem na 1. stupni ZŠ

Cílem diplomové práce je představit, jakým způsobem začínající učitelé vnímají a řeší disciplinární problémy. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teoretickými poznatky, které ...

MELKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Návrhy využití geografických informačních systémů v hodinách zeměpisu na základních a středních školách
NERAD, Jiří
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou praktického začlenění geografických informačních systémů (GIS) do hodin zeměpisu na základních a středních školách. Předloženým návrhům, jak využívat GIS v edukačním procesu, předchází teoretická východiska práce. Věnují se širšímu kontextu v oblasti postavení geoinformatiky a úrovni geoinformatické gramotnosti v České republice. Součástí jsou i podkapitoly o struktuře geoinformatické gramotnosti. Teoretická východiska pokračují tématem ukotvení GIS v národních vzdělávacích dokumentech a jsou zakončena kapitolou o interdisciplinaritě GIS a jejím potenciálu pro využití ve výuce. Metodologická část popisuje strukturu dotazníku, metodiku výběru oslovených škol a vlastní průběh dotazníkového šetření o míře využívání GIS v hodinách zeměpisu na základních a středních školách. Dále pak metodiku výběru freeware GIS programů popsaných a použitých v praktické části práce. Praktická část práce je rozdělena na tři hlavní podkapitoly reflektující cíle práce. První se věnuje výsledkům dotazníkového šetření. Druhá zhodnocení dostupných GIS programů a jejich potenciálu pro implementaci ve výuce. Poslední podkapitola tvoří hlavní část práce a věnuje se návrhům využití GIS v hodinách zeměpisu na základních a středních školách. Její součástí jsou tři výukové aktivity. První se věnuje vlastní tvorbě map a druhá určování zeměpisné polohy. Obě tyto aktivity s vybranými GIS byly reálně implementovány v hodinách zeměpisu na základní škole. Poslední část předkládá návrhy, jak pomocí GIS učit o aktuálních tématech a problémech. This diploma thesis deals with the practical integration of Geographic Information Systems (GIS) into geography classes at elementary and secondary schools. Suggested suggestions on how to use GIS in the educational process precede the theoretical starting point of the work. They deal with the wider context of the position of geoinformatics and the level of geoinformatics literacy in the Czech Republic. Sub-chapters about the structure of geoinformatic literacy are also included. The theoretical background continues with the topic of anchoring GIS in national education papers and ends with a chapter about GIS interdisciplinarity and its potential for use in teaching. The methodological part describes the structure of the questionnaire, the methodology of selection of addressed schools and the actual course of the questionnaire survey on the rate of use of GIS in geography classes at elementary and secondary schools. Next, the methodology of selecting freeware GIS programs described and used in the practical part of the thesis. The practical part is divided into three main subchapters reflecting the aims of the thesis. The first one deals with the results of the questionnaire survey. The second evaluation of available GIS programs and their potential for implementation in education. The last subchapter is the main part of the thesis and it deals with suggestions of using GIS in geography lessons at elementary and secondary schools. It includes three learning activities. The first is dedicated to creating own map and second to geographic location. Both of these activities with selected GIS were implemented in geography classes at primary school. The last part presents suggestions on how to use GIS to learn about current topics and issues. Keywords: geografický informační systém; GIS; freeware GIS; implementace GIS do výuky; geoinformatická gramotnost; Google Earth Pro; QGIS; Geographic Information System; GIS; freeware GIS; implementation GIS in education; geoinformatic literacy; Google Earth Pro; QGIS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Návrhy využití geografických informačních systémů v hodinách zeměpisu na základních a středních školách

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou praktického začlenění geografických informačních systémů (GIS) do hodin zeměpisu na základních a středních školách. Předloženým návrhům, jak ...

NERAD, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Dopad subkultur na psychosociální vývoj adolescentů.
KRÁL, Filip
2018 - Czech
Tato bakalářská práce je rozčleněna na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou subkultur jako jev ovlivňující psychosociální vývoj mládeže. Popisuje vznik a typy jednotlivých vybraných subkultur vyskytujících se v současné době na území České republiky. Také zmiňuje pozitivní i negativní vliv subkultur na mládež. Přínos praktické části této práce spočívá ve zmapování orientace a příslušnosti mládeže k subkulturám v Táboře a Sezimově Ústí. Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření mezi žáky devátých tříd Základní školy Sezimovo Ústí 2, studenty Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor a studenty Středního odborného učiliště Tábor. This Bachelor Thesis is divided into parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part focuses on the problems of subcultures thought as a feature influencing the psychosocial development of the youth. It formes the youth itself, its psychosocial development and the development of the identity in the period of adolescence, it also works with culture and subculture of our youth. My thesis describes the foundation and the types of the given subcultures operating currently in the Czech Republic. It also deals with both the positive and negative influences on the youth. The contribution of the practical part cant he seen in mentioning the orientation and belonging of the youth to the subcultures in Tábor. The quantity research has been done by the questionaries among the pupils of the Elementary school Sezimovo Ústí 2 and among the students of the Secondary technical school in Tábor. Keywords: mládež; psychosociální vývoj; identita; kultura; subkultura; subkultury mládeže; sociální identita; youth; psychosocial development; identity; culture; subculture; youth subcultures; social identity. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dopad subkultur na psychosociální vývoj adolescentů.

Tato bakalářská práce je rozčleněna na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou subkultur jako jev ovlivňující psychosociální vývoj mládeže. Popisuje vznik a typy ...

KRÁL, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Prvky Orffova Schulwerku v českém všeobecném školství
VÁCHOVÁ, Pavlína
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na možnosti praktického využití prvků Orffova Schulwerku v českém všeobecném školství a je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována osobě Carla Orffa, Schulwerku obecně, Českému Schulwerku, hudebnímu vzdělávání a České Orffově společnosti. Čtenáři jsou stručně předloženy životopisné údaje osobnosti Carla Orffa, jeho pedagogická a skladatelská činnost. Dále je seznamován s historií Schulwerku, jeho principy, základními prvky a metodikou. Lze v diplomové práci nahlédnout poslání hudební výchovy v závislosti na Orffův Schulwerku. Na konci teoretické části je zmínka o seminářích České Orffovy společnosti. V praktické části je čtenář seznamován s metodikou, průběhem, výsledky a shrnutí výzkumu využití Orffovského instrumentáře na základních školách v Českých Budějovicích a okolí. Jsou zde k nahlédnutí i jednotlivé náměty pro využití hudebního nástroje v hudební výchově. Poslední oddíl je věnován ukázkám didaktických her s využitím Orffova instrumentáře. Thesis work is focused on possibilities of the practical use of the elements of Orff Schulwerk in the Czech general education and is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is given to the person Carl Orff, Schulwerku in general, the Czech Schulwerku, music education and Czech Orff of the company. Readers are briefly presented biographical data personality Carl Orff, his teaching and the composer's activity. Furthermore, it is acquainted with the history of the Schulwerku, its principles, basic elements and metodology. Can be in the thesis work a glimpse of the mission of the music education depending on the Orff Schulwerk. At the end of the theoretical part is a mention of the seminars of the Czech Orff of the company. In the practical part the reader is acquainted with the methodology, conduct, results and a summary of the research the use of Orff´s set of instrumentars in primary schools in Czech Budejovice and the surrounding area. Here are the insights and individual suggestions for the use of musical instruments in music education. The last section is devoted to examples of educational games using Orff´s instrumentars. Keywords: Carl Orff; Schulwerk; hudba; školství; hudební vzdělávání; orffův instrumentář; Carl Orff; Schulwerk; music; school education; music education; Orff´s instrumentars Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Prvky Orffova Schulwerku v českém všeobecném školství

Diplomová práce je zaměřena na možnosti praktického využití prvků Orffova Schulwerku v českém všeobecném školství a je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována osobě Carla ...

VÁCHOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases