Number of found documents: 29405
Published from to

Sledování výskytu pesticidů v povodí horní Blanice pomocí pasivního vzorkování
VLK, Pavel
2017 - Czech
Cílem této práce bylo stanovit výskyt farmak a pesticidů v horní části vodňanské Blanice. Tato řeka pramení ve VVP Boletice. Byl předpoklad, že toto území, kde je přítomnost veřejnosti a využívání krajiny minimální, bude minimální znečištění těmito antropogenními polutanty. Vyšší znečištění přichází dále po vodním toku se zvýšeným využíváním krajiny. Ke sběru vzorků byly použity pasivní vzorkovače POCIS, analýza byla provedena pomocí apalinové chromatografie. Bylo sledováno 201 látek (127 farmak, 74 pesticidů). Nad hranicí měřitelnosti bylo zjištěno 27 látek (18 farmak, 9 pesticidů). Nejmenší zatížení bylo zjištěno na lokalitě Spálenec, celkové zatížení farmaky a pesticidy činilo 83,9 ng. POCIS-1. Největší celkové zatížení bylo zjištěno na lokalitě Černý potok, celkové zatížení farmaky a pesticidy činilo 618,9 ng. POCIS-1. Jedná se však o malý tok. Druhé nejvyšší znečištění bylo zjištěno na lokalitě Rechle na přítoku do VN Husinec, celkové zatížení farmaky a pesticidy činilo 482 ng. POCIS-1. V horní části sledovaného vodního toku je zatížení relativně malé vzhledem k nízké úrovni osídlení a využívání krajiny. Od lokality Řepešínský mlýn stoupá počet obyvatel v povodí a krajina se mění z lesní na zemědělskou. Zde výrazně stoupá i znečištění krajiny, které se pak projevilo i ve vzorkovačích umístěných ve vodním toku. Některé látky mění ve volném prostředí své chemické vlastnosti a stávají se perzistentní. Proto jsou v krajině přítomné i dlouho po ukončení jejich používání (hexazinon, DEET). Velká vodní nádrž VN Husinec dokáže velkou část polutantů zadržet. Tento jev se projevil více u farmak než u pesticidů. The goal of this thesis was to determine the occurrence of pharmaceuticals and pesticides at the upper part of Blanice river. The spring of the river is located in the Military area Boletice. In this area is minimal incidence of people and minimal land use. It was assumed minimum level of pollution at this part of the monitored area. Higher pollution level was supposed in the downstream part of the monitored area relating to higher population density and agriculture. POCIS passive samplers were used for collecting samples. Analysis were performed by liquid chromatography. There were 201 substances (127 pharmaceuticals, 74 pesticides). The concentrations of 27 substances (18 pharmaceuticals, 9 pesticides) were above the limit of quantification. The lowest level of pollution was found at Spalenec site with total pharmaceuticals and pesticides concentration 83.9 ng. POCIS-1. The highest level of contamination was found at the site Černý stream - 618.9 ng. POCIS-1. However this is only a small stream. The second highest contamination was found in the Rechle site close to the inlet to Husinec drinking water reservoir. Total level of pharmaceuticals and pesticides at this site was amounted to 482 ng. POCIS-1. In the upper part of the monitored catchment area is relatively low level of settelment and use of landscape. There is also low level of pharmaceuticals and pesticides pollution. At the Řepešín mill is forestry landscape changing to agricultural landscape and number of inhabitant is rising up. From this site pollution increases considerably in the landscape. This effect was then reflected in our results. Some substances in the environment change its chemical properties and become persistent. Therefore they are present in the landscape long time after their prohibition for using (e.g. hexazinone, DEET). The Husinec water reservoir reduces the amount of contaminants in the water of Blanice river. This effect was more pronounced for pharmaceuticals than pesticides. Keywords: farmaka; pesticidy; POCIS; pasivní vzorkování; pharmaceutical; pesticide; POCIS; passive sampling Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sledování výskytu pesticidů v povodí horní Blanice pomocí pasivního vzorkování

Cílem této práce bylo stanovit výskyt farmak a pesticidů v horní části vodňanské Blanice. Tato řeka pramení ve VVP Boletice. Byl předpoklad, že toto území, kde je přítomnost veřejnosti a využívání ...

VLK, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vliv způsobu odšupinování či odstranění kůže na senzorické vlastnosti a skladovatelnost kapra
VÁGNER, Martin
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá mikrobilogickou analýzou, senzorickým hodnocením a preferencemi zákazníků u filet kapra obecného (Cyprinus carpio) s různým typem odšupinování a rozdílným způsobem skladování. Byly testovány čtyři metody odšupinování kapřích filet a to: odstranění kůže, podřezání šupin, odstranění šupin ruční odšupinovačkou a filety lysého kapra s kůží. Dále byly testovány dva typy skladování, vakuově balené a volně ložené v sáčcích, při teplotě 3,8 +- 0,5 °C. Mikrobiologická analýza byla vyhodnocena jako celkový počet mikroorganismů, vyjádřený jako logaritmus kolonií tvořících jednotek na gram (log CFU.g-1) a byla provedena v dny skladování 0, 3, 6 a 9. Dále byla hodnocena preference zákazníků pomocí anonymního dotazníku a navíc byly provedeny senzorické analýzy. Při mikrobiologické analýze byl pozorován nárůst celkového počtu mikroorganismů s postupujícím časem skladování. V den zpracování ryb (den 0) byly zjištěny hodnoty 2,3 - 2,69 log CFU.g-1a poslední den skladování (den 9) se pohybovaly v rozmezí 6,35 - 8,28 log CFU.g-1. Z mikrobiologické analýzy vyplynulo, že filety bez kůže vykazovaly nejnižší hodnoty celkového počtu mikroorganismů nehledě na typu balení (volně ložené / vakuově balené). Senzorickou analýzou bylo zjištěno, že na konzistenci a vůni mají velký vliv podmínky skladování a metoda odšupinování. Nejlepších výsledků v senzorickém hodnocení dosáhly filety bez kůže a filety s podřezanými šupinami. Průzkum preferencí zákazníků ukázal, že 58,9 % zákazníků preferuje šupinatého kapra, kterému jsou šupiny odstraněny metodou podřezání šupin a který je zpracovaný na filety. Výsledky této práce prokazují, že různé metody odšupinování v kombinaci s volným nebo vakuovým balením mohou ovlivňovat skladovatelnost filet kapra. The present bachelor thesis studied microbiological quality, sensory attributes and customer preferences of common carp filet (Cyprinus carpio) descaled by different methods under two storage conditions. Fillets were processed by four descaling methods, namely: without skin, without scales, undercut scales and fillets of mirror carp (with skin). Moreover two types of storage conditions, air packed and vacuum packaged, were tested at 3.8 +- 0.5 ° C. Microbiological analyses were determined by total viable counts in logarithm of colony-forming units per gram (log CFU.g) on storage days 0, 3, 6 and 9. Furthermore, sensory analyses of fillets was classified and customer preferences were evaluated by using an anonymous questionnaire. In microbiological analyses, an increase of the total number of microorganisms with increasing storage time was observed. Microbial communities grew to between 2.3 - 2.69 log CFU.g-1 on the first day of fish processing (day 0) and 6.35 - 8.28 log CFU.g-1 on the last day of storage (day 9). Microbiological analysis showed that skinless fillets reached the lowest total number of microorganisms, regardless the type of packaging (air / vacuum packaged). Also sensory analyses showed that consistency and odour of carp fillets were influenced by packaging conditions as well as descaling methods. The best results in sensory evaluation achieved fillets without skin and undercut scales. The survey on consumer preferences of carp found out that 58.9 % of customers preferred scaly carp with undercut scales and processed to fillets. The results of present study show that different types of descaling methods combined with air / vacuum packaging can significantly prolong the shelf life of carp fillets. Keywords: Cyprinus carpio; mikrobiologická analýza; odšupinování; senzorická analýza; skladování; Cyprinus carpio; descaling methods; microbiological analyses; sensory analyses; storage conditions Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv způsobu odšupinování či odstranění kůže na senzorické vlastnosti a skladovatelnost kapra

Tato bakalářská práce se zabývá mikrobilogickou analýzou, senzorickým hodnocením a preferencemi zákazníků u filet kapra obecného (Cyprinus carpio) s různým typem odšupinování a rozdílným způsobem ...

VÁGNER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících
ŠINDLER, Martin
2017 - Slovak
Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, SGR, prirodzená produkcia rybníkov a celková produkcia. Z chemikálno-fyzikálnych parametrov bol sledovaný vývoj základných parametrov v dvojtýždňových intervaloch; kyslík, pH, priehľadnosť, teplota a nerozpustné látky. S cieľom posúdiť aktuálnu trofiu na rybníkoch boli sledovaný chlorfyl-a, celkový fosfor a celkový dusík. Z hľadiska posúdenia vplyvu na spoločenstvo vodných organizmov bola pozorovaná v dvojtýždenných intervaloch sukcesia zooplanktónu, rozdelená do taxonomických radov na Cladocera, Copepoda a Rotifera. Súčasťou pozorovania bola aj v pravidelných intervaloch kontrolovaná biomasa nežiaducich rýb, ktorá dosiahla 44,5 kg.ha-1 na rybníku R3. Dominantným druhom bola plotica (Rutilus rutilus). Počas sezón sa vykonávali kontrolné odlovy, na základe ktorých sa odhadovala aktuálna biomasa obsádok kapra. Celková produkcia sa pohybovala v hodnotách od 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. Úroveň RKK bola 2,73 - 3,26. Hodnotu SGR 0,902 %.deň-1 bola dosiahnutá u obsádky K1-2. Vysoké obsádky kapra ovplyvňovali spoločenstvá zooplaktónu. Počas pozorovania nebol zaznamenaný výskyt stredného zooplanktónu. Prevažujúce druhy z radov perloočiek boli Bosmina longirostris, Dafnia galeata, D. parvula. Z radu klanonožcov Acanthocyclops trajani a z radu rotifera Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp.. Spearmanova korelácia potvrdila odlišnosť celkového zooplanktónu na R1 vo vzťahu k rybníku R3 v obidvoch sezónach (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). Inedx TSI preukázal stav hypertrofie na obidvoch rybníkoch. Index dosiahol priemernú hodnotu 78,3 (6,2) na rybníku R1 a 75,6 (?3,8) na rybníku R3. Najnižšie priemerné hodnoty kyslíka boli na rybníku R3 v roku 2016 v hodnote 3,2 mg.l-1 (2,0). S ohľadom na negatívny vývoj stavu základných parametrov (deficity kyslíka, priehľadnosti) a stavu trofie bolo navrhnuté obmedzenie intenzity hospodárenia: znížené obsádky kapra na 1/3 s vyjadrením finančnej straty z produkcie. Potreba zníženia obsádok je jedinou možnosťou, ako rybníky dlhodobo udržať. Ruku v ruke je potrebné prijať riešenie kompenzácií, v zmysle aktuálne platnej európskej legislatívy. The focus of the thesis was verifying the effects of fish breeding in production-oriented fish farming on the ecosystem of fish ponds. The observation was conducted in R1 and R3 Boheľov fish ponds in 2014 and 2016 seasons. The RKK and SGR parameters, the natural fish pond production and the overall production were monitored. The monitored chemical and physical parameters included the developments of the essential parameters at two-week intervals; oxygen, pH, transparency, temperature and insoluble substances. Chlorophyll-a, total phosphorus and total nitrogen were monitored to assess the timely trophy in the ponds. To assess the effects on water organism community zooplankton succession by Cladocera, Copepoda and Rotifera taxonomic orders was monitored at two-week intervals. The monitoring also included periodical checking of the biomass of undesired fish that reached the value of 44,5 kg.ha-1 in the R3 pond. Roach (Rutilus rutilus) was the dominating specie. Control fishing was carried out during the seasons to estimate the actual biomass of carp stock. The total production ranged between 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. The RKK level was 2,73 - 3,26. The SGR value of 0,902 %.day-1 was reached in stock C1-2. High carp stock influenced the zooplankton communities. During the observation no occurrence of the intermediate zooplankton was found. The prevailing species of the Cladocera order included Bosmina longirostris, Dafnia galeata and D. parvula. In the Cladocera order there was prevalence of Acanthocyclops trajani and in rotifera order there was prevalence of Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp. Spearman's correlation confirmed difference between the total zooplankton in R1 pond compared with R3 pond in both seasons (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). The TSI index showed hypertrophic condition in both ponds. The average values of the index were 78,3 (6,2) in R1 and 75,6 (?3,8) in R3. The lowest average oxygen values, namely 3,2 mg.l-1 (2,0), were in pond R3 in 2016. Taking account of the adverse development of the essential parameters (oxygen and clarity deficits) and the status of the trophy certain limitation of the farming intensity was proposed, namely: reducing the carp stock down to 1/3 including a calculation of the production-related financial loss. Reducing the stock is the only way how to make the fish ponds sustainable. Relevant compensation, in line with the effective European regulations, needs to be addressed hand in hand with the proposed measures. Keywords: pond aquaculture; pond; zooplankton; sustainability; eutrofization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících

Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Tolerance raka mramorovaného vůči zvýšené salinitě vody
HRBEK, Vladimír
2017 - Czech
Východní Evropa zahrnuje významnou část areálu původních druhů raků rodu Astacus. Tato oblast byla po dlouhou dobu astakology přehlížena a považována za relativně bezpečnou z pohledu výskytu nepůvodních druhů raků. Nedávný objev dvou populací raka mramorovaného Procambarus fallax f. virginalis na Ukrajině tento pohled změnil. Rozvinutý obchod s nepůvodními raky na Ukrajině i v Rusku vyvolal obavy z možnosti jejich výskytu v této oblasti. Nepůvodní raci by mohli např. negativně narušit ekosystémy Azovského, Černého a Kaspického moře a jejich přítoků, které jsou obývány původními druhy. V této studii poskytujeme první pohled na toleranci raka mramorovaného vůči zvýšené salinitě vody. Provedli jsme 155-denní experiment s expozicí raků mramorovaných v pěti úrovních salinity (6, 9, 12, 15 a 18 ppt) a kontrole se sladkou vodou. Hodnocení přežití, růstu a reprodukce naznačuje, že rak mramorovaný má nižší toleranci vůči zvýšené salinitě než jiné druhy raků. Toto zjištění může omezit jejich invazivní potenciál v brakickém prostředích. Nicméně, jeho schopnost přežít po více než 90 dní ve skupině s 18 ppt naznačuje možnost postupné adaptace a následného šíření v brakickém prostředí. V budoucnu bude potřeba dalších studií, které objasní potenciál a míru negativního ovlivnění rakem mramorovaným vůči těmto ekosystémům. Eastern Europe comprises a significant part of the native ranges for indigenous crayfish species (ICS) belonging to the genus Astacus. This region has been largely overlooked by astacologists and considered relatively immune to the impacts of non-indigenous crayfish species (NICS). The recent discovery of two marbled crayfish Procambarus fallax f. virginalis populations in Ukraine has changed this view. The potential increased propagule pressure (mainly due to pet trade), has raised concerns of NICS which may negatively impair the ecosystems of Azov, Black and Caspian Seas and their tributaries inhabited by ICS. In this study, we provide the first insight into salinity tolerance of marbled crayfish. We performed a 155-day experiment using 5 different salinities (6, 9, 12, 15, and 18 ppt) and a freshwater control. Evaluation of survival, growth and reproduction suggests that marbled crayfish have a lower salinity tolerance than other crayfish species, which may limit their invasive potential in brackish environments. However, its ability to survive for more than 90 days at 18 ppt opens up the possibility of gradual dispersion and adaptation to brackish conditions. Our study highlights the need for further studies elucidating the potential for marbled crayfish to negatively impair these ecosystems. Keywords: brakické prostředí; růst; reprodukce; svlékání; přežívání; brackish environment; growth; reproduction; moult; survival Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tolerance raka mramorovaného vůči zvýšené salinitě vody

Východní Evropa zahrnuje významnou část areálu původních druhů raků rodu Astacus. Tato oblast byla po dlouhou dobu astakology přehlížena a považována za relativně bezpečnou z pohledu výskytu ...

HRBEK, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Fyzikálně chemické vlastnosti vody stabilizačních nádrží z hlediska welfare ryb
OKROUHLÝ, Vít
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem fyzikálně-chemických ukazatelů vody na účelově nasazenou obsádku ryb, včetně bilance (TN, TP, N-NH4+, BSK5, CHSKCr a NL105) a zadržení TP a TN v biomase ryb. Práce hodnotí také přírůstek a mortalitu nasazených ryb, a také sleduje rovnováhu mezi primární a sekundární produkcí. V úvodní časti práce jsou teoreticky popsány parametry, které byly měřeny v SN2. Hlavní část předložené práce popisuje pokus a jeho podmínky, metodiku měření jednotlivých parametrů a shrnutí dat ve formě tabulek a grafů, tak aby bylo dosaženo přehledné prezentace fyzikálně-chemických vlastností vody, bilance živin v nádrži, produkce ryb a abundance zooplanktonních organismů. Údaje v této části byly také slovně stručně shrnuty pod tabulkami a grafy. I přes časté nepříznivé hodnoty měřených parametrů se obsádka ryb doznala výbornému přírůstku 932,72 kg a 907 kg.ha-1, mortalita kapra však byla mírně vyšší vlivem možné predace vodních predátorů nebo odlišnými nároky na prostředí rozdílnými věkovými skupinami kapra (Cyprinus carpio). Přežití ostatních nasazených ryb bylo v rámci normativních ztrát, s výjimkou ročky candáta (Sander lucioperca), který v těchto podmínkách nebyl schopný přežít. Příčinou přežití ryb za často až extrémních podmínek může být jejich migrace do míst, kde jsou mírnější podmínky nebo také dobrá kondice ryb způsobená přísunem přirozené potravy. Bilance živin v SN2 dosahovala u TP, TN a N-NH4+ pozitivních hodnot. Naměřené hodnoty na přítoku byly tedy vyšší, než hodnoty na odtoku ze SN2. Obsah organických látek (BSK5, CHSKCr, NL105) byl na odtoku ze SN2 až na výjimky vyšší než na přítoku do SN2. Zatížení organickými rozpuštěnými i nerozpuštěnými látkami se zvýšilo na odtoku vlivem rozvoje produkčních procesů. This bachelor thesis deals with influence of physicochemical indicators of water on the assigned fish stock, including the balance (TN, TP, N-NH4 +, BSK5, CHSKCr and NL105) and the retention of TP and TN in biomass of fish. The work also evaluates the growth ratio and mortality of the deployed fish and it also monitors the balance between primary and secondary production. In the introductory part of the thesis are theoretically described parameters, which were measured in SN2. The main part of the presented work describes the experiment and its conditions, methodology of measurement of individual parameters and summary of data in the form of tables and graphs to achieve a clear presentation of physico-chemical properties of water, balance of nutrients in the reservoir, fish production and abundance of zooplankton organisms. The data in this section was also summarized briefly under tables and charts. In spite of the frequent unfavorable values of the measured parameters, the fish stock aquired an excellent gain of 932.72 kg and 907 kg.ha-1 but the mortality of the carp was slightly higher due to the possible predation of water predators or different demands on the environment by different age groups of carp (Cyprinus carpio). The survival of other deployed fish was within normative losses, except for the fetus of Sander lucioperca, which was not able to survive under these conditions. The cause of fish survival in often extreme conditions can be due to the fact that it migrates to places where the conditions are more favorable or because the fish is in a good condition due to natural food supply. The nutrient balance in SN2 was positive for TP, TN and N-NH4 +. The measured values at the inlet were therefore higher than the SN2 effluent values. The content of organic matter (BSK5, CHSKCr, NL105) was higher at the SN2 outlet than its inlet. The weight on organic solvents and suspended solids has increased on drainage due to the development of production processes. Keywords: Bilance živin; stabilizační nádrž; celkový fosfor; celkový dusík; amoniak; organické znečištění; Nutrient balance; stabilization tank; total phosphorus; total nitrogen; ammonia; organic pollution Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fyzikálně chemické vlastnosti vody stabilizačních nádrží z hlediska welfare ryb

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem fyzikálně-chemických ukazatelů vody na účelově nasazenou obsádku ryb, včetně bilance (TN, TP, N-NH4+, BSK5, CHSKCr a NL105) a zadržení TP a TN v biomase ryb. ...

OKROUHLÝ, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
SADLOŇ, Patrik
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne porovnať vplyv použitého uhlíkatého substrátu v počiatočnej fáze kultivácie baktérií a overenie použitia biofloku v krmive. Voda k analýze bola odobraná z odchovných nádrží, odpadu z mechanického filtru a vodovodnej vody dopĺňajúcej systém. Model čistiarne OV (podľa modelu AS- VARIOcomp K), bol rozdelený do 3 častí (usadzovacia, aktivačná a dosadzovacia) a následne naplnený vodou zo stávajúceho BFT systému. K experiment porovnávania uhlíkatých substrátov boli použité 4 skupiny: múka, glukóza, octan a glycerol, každá v 3 opakovaniach. Kultivácia prebiehala 28 dní, na konci bolo stanovené nutričné zloženie jednotlivých BFT systémov. Analýzy vody preukázali, že OV z mechanického filtra je bohatá na živiny a obsahuje veľké množstvo nerozpustených látok. Takáto voda nie je bez predchádzajúcej úpravy vhodná k čisteniu v konvenčnom systéme. Model čistiarne OV vyčistil denne cca 50 l vody z vortexu, ktorá bola prečerpaná späť do RAS. Pravdepodobne by zvládol aj väčší objem. Kultivácia baktérií využívajúce rozdielne zdroje uhlíka je v počiatočnej fáze veľmi podobná s nástupom nitrifikačných baktérií v biofiltri. Dokázalo sa, bioflok je taktiež schopný odstraňovať z vody dusičnany. Najvyššia nameraná koncentrácia medzi skupinami bola 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- a v priebehu 6 dní došlo k poklesu na 493 +- 409 mg.l-1. Priemerné FVI na konci kultivácie pre múku, glukózu, octan a glycerol boli 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 a 293 +- 9 ml.l-1. Experiment porovnávajúci uhlíkaté súbstráty taktiež ukázal, že nutričné zloženie biofloku je podobné so zložením komerčných krmív. Heterotrofné baktérie sú v čase taktiež schopné kumulovať ťažké kovy a minerálne látky. Pokusom, so zakomponovaným bioflokom v množstve 0 %, 25 % a 50 % v kŕmnej zmesi, nepreukázal žiadny signifikantne významný rozdiel (p < 0,05) medzi skupinami juvenilných amurov bielych (Ctenopharyngodon idella) na prežitie, FCR a SGR. The aim of this diploma thesis was to analyse waste water quality from RAS, verification of its possible cleaning in a model of wastewater treatment plant using heterotrophic bacteria, experimentally compare the influence of used carbon source in the initial phase of bacteria cultivation and evaluation of biofloc usage in fish feed. Analysed water was obtained from rearing tanks, sewage water from mechanical filtration and tap water for filling the system. Wastewater treatment plant (built according to AS VARIOcomp K model) was divided into 3 parts (primary settling, activated part, secondary settling) and then filled with water from running BFT system. For carbon source comparing experiment 4 groups were used: flour, glucose, acetate and glycerol, each in 3 replications. Cultivation took 28 days and at the end the nutritional composition of each BFT system was evaluated. Water analyses showed that sewage water from mechanical filtration is nutrient rich and contain big amount of undissolved solids. This water is not suitable for purification in conventional system without pre-treatment. The model of water treatment plant purified approximately 50 l of water from vortex per day which was pumped back into RAS. Probably it would be capable of purifying bigger volume. Bacteria cultivation using different carbon sources is very similar to start-up of nitrifying bacteria in biofilter at the beginning. It was proved that biofloc is also capable of removing nitrates from water. The biggest measured concentration among groups was 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- and in 6 days it decreased to 493 +- 409 mg.l-1. The average FVI for flour, glucose, acetate and glycerol were 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 and 293 +- 9 ml.l-1 at the end of cultivation. Experiment comparing carbon sources also proved that nutritional composition of biofloc is similar to composition of commercial feed. Heterotrophic bacteria are also capable to cumulate heavy metals and mineral matter over time. Experiment with added biofloc to feed in amount 0 %, 25 % and 50 % did not show any statistically significant differences (p < 0,05) on survival rate, FCR and SGR between the groups of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella). Keywords: biofloc; carbon source; nutritional composition; water quality; feed trial Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Testování účinnosti vybraných antiparazitik na metacerkárie motolice oční (Diplostomum spathaceum) u amura bílého (Ctenopharyngodon idella).
MICHÁLKOVÁ, Jarmila
2017 - Czech
V této práci byla testována účinnost perorálně podávaného praziquantelu (PQ) ve dvou koncentracích (Pramik 1 a Pramik 2) a mebendazolu (MB) na metacerkárie motolice oční (Diplostomum spathaceum, Rudolphi, 1819) u amura bílého (Ctenopharyngodon idella, Valenciennes, 1844). Přirozeně infikované ryby (průměrná hmotnost na rybu byla 1,6 g a směrodatná odchylka činila 0,1) byly rozděleny do čtyř skupin, pro každou testovanou skupinu (Pramik 1, Pramik 2 a MB) připadaly dvě stolitrová akvária po 25 rybách a pro kontrolní skupinu tři stolitrová akvária po 25 rybách. Rybám v jednotlivých skupinách bylo předkládáno medikované krmivo s obsahem praziquantelu (Pramik 1- 2,5 g PQ.kg-1 krmiva, Pramik 2- 1,25 g PQ.kg-1 krmiva) a medikovaná krmná směs KP1 obohacená o mebendazol (2,5 g MB.kg-1 krmiva). Kontrolní skupina byla krmena směsí KP1 bez přídavku léčiva. V průběhu testu byla prováděna parazitologická vyšetření oční čočky, byla zaznamenávána prevalence a intenzita infekce. U skupiny ryb krmené medikovanou směsí s obsahem MB nebyly v průběhu testu zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly intenzity infekce poukazující na potenciál MB v boji proti této infekci ryb. U testovaných skupin ryb krmených medikovanou krmnou směsí s obsahem PQ (Pramik 1, Pramik 2) byl prokázán statisticky významný rozdíl v intenzitě infekce ve srovnání s kontrolní skupinou již po prvním vyšetření (předpokládaná dávka zkonzumovaného PQ.kg-1 hmotnosti obsádky = 500 a 250 mg). K téměř úplné eliminaci motolice oční došlo u skupiny krmené směsí Pramik 1 po předpokládaném zkonzumování 900 mg PQ.kg-1 hmotnosti obsádky. Statisticky významné rozdíly intenzity infekce u PQ léčených skupin ryb v porovnání s kontrolními skupinami poukazují na využitelnost medikovaného krmiva s obsahem PQ v boji proti diplostomóze ryb. In this thesis, the efficiency of orally applied praziquantel (PQ) in two concentrations (Pramik 1 and Pramik 2) and mebendazole (MB) were tested on metacercaria of eye flukes (Diplostomum spathaceum, Rudolphi, 1819) in the grass carp (Ctenopharyngodon idella, Valenciennes, 1844). Naturally infected fish (average fish weight was 1.6 g and standard deviation was 0.1) were divided into four groups, for each tested group (Pramik 1, Pramik 2 and MB) belonged two aquariums of 100 liters each with 25 fish and for a control group belonged three aquariums of 100 liters each with 25 fish. The fish in the individual groups were fed with medicated feed containing praziquantel (Pramik 1 - 2.5 g PQ. kg-1 of feed, Pramik 2 - 1.25 g PQ. kg-1 of feed) and medicated feed mixture KP1 enriched with mebendazole (2.5 g MB. kg-1 of feed). The control group was fed with KP1 without drug addition. During the test the parasitological examinations of the ophthalmic lens were performed. The prevalence and intensity of infection were recorded. In the group of fish fed with medicated mixture containing MB, no statistically significant differences of the intensity of the infection indicating the MB potential in the fight against this fish infection were reported during the test. In the case of tested groups of fish fed with medicated feed mixture containing PQ (Pramik 1, Pramik 2), a statistically significant difference in the intensity of the infection was proved compared with the control group already after the first examination (estimated dose of consumed PQ. kg-1 of weight of fish = 500 and 250 mg). Near complete elimination of the eye flukes occurred in the group fed with feed mixture Pramik 1 after the expected consumption of 900 mg PQ. kg-1 of weight of fish. Statistically significant differences in the intensity of the infection in PQ treated fish groups compared to control groups indicate the usability of medicated feed containing PQ in the fight against fish diplostomosis. Keywords: antiparazitika; praziquantel; mebendazol; Diplostomum spathaceum; diplostomóza; metacerkárie; Ctenopharyngodon idella; antiparasitics; praziquantel; mebendazole; Diplostomum spathaceum; diplostomosis; metacercaria; Ctenopharyngodon idella Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Testování účinnosti vybraných antiparazitik na metacerkárie motolice oční (Diplostomum spathaceum) u amura bílého (Ctenopharyngodon idella).

V této práci byla testována účinnost perorálně podávaného praziquantelu (PQ) ve dvou koncentracích (Pramik 1 a Pramik 2) a mebendazolu (MB) na metacerkárie motolice oční (Diplostomum spathaceum, ...

MICHÁLKOVÁ, Jarmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Kvalita uzených výrobků hospodářsky významných druhů ryb
KORYŤÁK, Lukáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce si kladla za cíl otestovat přírodě blízkou aditivní látku a to kaseinát sodný, která nepodléhá mezi spotřebiteli nepopulárnímu označení "E" na etiketě výrobku, a která by poskytla tzv. "vyšší hodnotu" produktu hospodářsky významných druhů ryb v ČR, konkrétně kapra obecného (Cyprinus carpio), tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) a pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). Dalším cílem práce bylo zjistit, vliv této aditivní látky na mikrobiální a biochemické procesy a také na organoleptické vlastnosti vybraných uzených ryb. Pro aplikaci byly použity celkem tři koncentrace tohoto přípravku a to 25, 50 a 100 g×kg-1. Výsledky této práce potvrdily, že díky kaseinátu (o koncentraci 100 g×kg-1) nedošlo k takovým ztrátám vody, jako tomu bylo u kontrolní skupiny, na níž se neaplikoval žádný aditivní přípravek, a která sloužila k porovnání se skupinami ošetřenými kaseinátem. Kapr obecný měl průměrnou ztrátu 12,9 % u vzorků ošetřených kaseinátem sodným a 14 % u kontrolní skupiny. Tolostolobik bílý na to byl obdobně. Skupina ošetřená kaseinátem ztratila v průměru 12,4 % a kontrolní skupiny přibližně 14 %. Nejlépe na tom byl pstruh duhový, který díky kaseinátu zadržel největší množství vody, respektive neztratil tolik na hmotnosti a to 15,9 % pro kaseinát sodný oproti 19,3 % naměřených v kontrolní skupině, ovšem tyto rozdíly se nepotvrdily jako statisticky průkazné. Co se týče textury masa, tak vyšla tužší pro vzorky ošetřené kaseinátem sodným oproti křehčí kontrolní skupině. U kapra a pstruha se neprokázala statisticky průkazná rozdílnost v tuhosti masa mezi kontrolou a skupinou s aplikovaným aditivním přípravkem. Zatímco u tolstolobika byly tyto rozdíly výrazné. Kontrolní skupina vykazovala jasně (p<0,05) nižší tuhost oproti skupině, na níž se aplikoval aditivní přípravek. Mikrobiologický rozbor se provedl 7. den po vyuzení a hodnoty se pohybovaly v rozmezí 2×10 až 1,9×10^2 KTJ×g-1. V rámci experimentu, skupiny testovaných druhů ryb nevykazovaly statisticky průkazný rozdíl (p>0,05). Testy na možný výskyt Listeria monocytogenes u všech uzených vzorků ryb i kontroly byly negativní. Živinové složení bylo zaměřeno především na základní živinové složky, kterými byly bílkoviny, tuky a sacharidy. Kontrolní skupina nevykazovala žádné výrazné odlišnosti oproti skupině, na kterou byl aplikován kaseinát sodný. Výsledky od konzumentů i senzorická analýza od panelu proškolených osob byly velmi podobné. Neprokázaly se statisticky významné rozdíly mezi ošetřenou skupinou kaseinátem sodným a neošetřenou tzv. kontrolní skupinou uzených druhů ryb. The objective of this thesis was to test the environmental friendly additive substance, in particular sodium caseinate, which is not subject to designation "E" on the label of the product, which is unpopular among the consumers, and which would provide so-called a "higher value" to a product of economically important fish species in the Czech Republic, specifically the common carp (Cyprinus carpio), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).Determination of the influence of this additive on microbial and biochemical processes, and also on organoleptic properties of the selected smoked fish was another goal of the work. Three concentrations of this product were used for application in total, in particular 25, 50 and 100 g×kg-1. The results of this work confirmed that, due to caseinate (concentration of 100 g×kg-1) such losses of water were avoided, as observed in case of the control group, to which no additive product was applied, and which served for comparison with the groups treated with caseinate. General carp had an average loss of 12.9 % for the samples treated with sodium caseinate and 14 % for the control group. The silver carp white showed similar results. The group treated with caseinate lost 12.4 % in average, and the control group of approximately 14 %. The best results were recorded with the rainbow trout, which, due to caseinate withheld the largest amount of water, respectively, it did not lose so much of weight, in particular 15.9 % for sodium caseinate compared to 19.3 % measured in the control group, however these differences were not confirmed as statistically conclusive. As for the texture of the meat, tougher samples came out for the ones treated with sodium caseinate compared to the more brittle control group. In carp and trout no statistically noteworthy dissimilarity in stiffness of meat was proved between the control group and the group with the applied additive product. While these differences were significant in silver carp. While for silver carp were these differences significant. The control group showed clearly (p<0.05) lower stiffness compared to the group, to which the additive product was applied. Microbiological analysis was performed on the 7th day after smoking, and the values were in the range of 2×10 to 1.9×10^2 CFU×g-1. In the experiment, groups of test fish species did not show any statistically significant difference (p>0.05). Tests for the possible presence of Listeria monocytogenes in all of the smoked fish samples and the control group were negative. Nutrient composition was mainly focused on the basic nutrient components, which were the proteins, fats and carbohydrates. The control group did not show any significant differences compared to the group to which sodium caseinate was applied. The results from the consumers and sensory analysis by a panel of trained persons were very similar. No statistically significant differences between the group treated with caseinate sodium, and the untreated so called control group of smoked species of fish. Keywords: Cyprinus carpio; Hypophthalmichthys molitrix; kaseinát sodný; mastné kyseliny; Oncorhynchus mykiss; senzorická analýza; textura; tuk; uzení; Cyprinus carpio; fat; fatty acids; Hypophthalmichthys molitrix; Oncorhynchus mykiss; sensory analysis; smoking; sodium caseinate; texture Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kvalita uzených výrobků hospodářsky významných druhů ryb

Tato diplomová práce si kladla za cíl otestovat přírodě blízkou aditivní látku a to kaseinát sodný, která nepodléhá mezi spotřebiteli nepopulárnímu označení "E" na etiketě výrobku, a která by poskytla ...

KORYŤÁK, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vliv syntetických progestinů na vývoj gonád kapra obecného
PROFANT, Vít
2017 - Czech
Tato bakalářská práce byla zaměřena na sledování vlivu syntetických progestinů na vývoj gonád u ryb. V laboratorních podmínkách byl proveden 160. denní chronický test na kaprovi obecném (Cyprinus carpio). Ryby byly rozděleny do pěti pokusných skupin. První, kontrolní skupina byla chována v čisté ředící vodě bez přítomnosti progestinů. Druhá, kontrolní skupina byla chována v ředící vodě s rozpouštědlem DMSO (dimethylsulfoxid). Třetí skupina ryb byla vystavena působení gestodenu v koncentraci 2 ng.l-1 a čtvrtá skupina drospirenonu v koncentraci 2 ng.l-1. Poslední, pátá skupina (Mix) byla vystavena současně gestodenu a drospirenonu, kde každá látka dosahovala koncentrace 2 ng.l-1. Do pokusných skupin byly dávkovány progestiny rozpuštěné v DMSO, aby se docílilo jejich lepšího rozpouštění. Vliv syntetických progestinů na vývoj gonád byl vyhodnocen na základě histologického vyšetření vzorků exponovaných ryb odebraných in toto. Ve skupinách exponovaných jednotlivým syntetickým progestinům se poměr pohlaví ryb a procentuální podíl intersexů statisticky významně nelišil od kontrolních skupin. Expozice směsi drospirenonu a gestodenu (Mix) ale již statisticky signifikantní vliv měla. Byl zaznamenán především poměrně vysoký procentuální podíl intersexů, který dosahoval až 36,6 %. Výskyt intersexů signalizoval zvrat pohlaví v průběhu ontogeneze u exponovaných ryb. This paper was focused on effect of synthetic progestins on gonadal development in fish. A 160-day chronic test on common carp (Cyprinus carpio), was run underlaboratory conditions. The fish was divided into five experimental groups. The first control group included clear diluted water without any occurrence of progestins. The second control group was kept in diluted water with dissolving agent DMSO (dimethylsulfoxide). The third group of fish was exposed to gestogene at a concentration level of 2 ng.l-1 and the fourth group was exposed to drospirenone at a concentration level of 2 ng.l-1. The last group (Mix) was exposed to gestogene and drospirenone simultaneously, where both substances corresponded to the concentration of 2 ng.l-1. The experimental groups were dosed with progestins dissolved in DMSO, since they have lipophilic nature. The determination of the influence of synthetic progestins on the gonadal development was based on histological examination of the exposed fish samples in toto. There was any signifficant difference in fish sex ratio and in percentage of intersex occurrence between the groups that wwere exposed to individual synthetic progestins and the control groups. However, the exposure of the mixture of drospirenone and gestogene (Mix) showed a significant difference. Primarily, a high percentage of intersex was detected with the number reaching 36.6 %. The occurrence of intersex suggested a twist in sex of exposed fish through ontogenesis. Keywords: drospirenon; endokrinní disruptory; gestoden; gonády; kapr obecný; syntetické progestiny; drospirenone; endocrine disruptors; gestodene; gonads; common carp; synthetic progestins Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv syntetických progestinů na vývoj gonád kapra obecného

Tato bakalářská práce byla zaměřena na sledování vlivu syntetických progestinů na vývoj gonád u ryb. V laboratorních podmínkách byl proveden 160. denní chronický test na kaprovi obecném (Cyprinus ...

PROFANT, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního (Perca fluviatilis) v poloprovozních podmínkách
NOVOTNÝ, Martin
2017 - Czech
Tato práce se zabývá možností využití hmyzu, jakožto potenciálního zdroje proteinů v umělém krmivu pro okouna říčního (Perca fluviatilis). V konvenčním krmivu bylo nahrazeno 25 % rybí moučky moučkou vyrobenou z dospělců cvrčka domácího (Acheta domestica) a larev potemníka peruánského (Zophobas morio). Proběhly celkem dva 12 týdnů dlouhé experimenty, první v Experimentálním rybochovném pracovišti a pokusnictví Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity ve Vodňanech a druhý v komerčním provozu firmy Anapartners s.r.o. v Praze Horních Počernicích. Hodnoceny byly produkční ukazatele chovu a také proběhla analýza obsahu tuků a mastných kyselin ve svalovině ryb, jako důležitého ukazatele její nutriční hodnoty. Ryby krmené experimentálním krmivem vykázaly po skončení obou experimentů nižší délkový a hmotnostní přírůstek a horší konverzi krmiva oproti rybám krmeným kontrolní dietou. Během experimentu a po jeho skončení nebyl pozorován vliv krmiva na přežití ryb. Dále nebyly pozorovány změny v obsahu tuků ve svalovině ryb, nicméně byly pozorovány změny v obsahu jednotlivých mastných kyselin. U ryb krmených experimentálním krmivem se mimo jiné zvýšil obsah kyseliny linolové (C18:2n-6) a také celkový obsah n-6 mastných kyselin, naopak obsah n-3 mastných kyselin ve svalovině klesl více nežli u ryb krmených krmivem kontrolním. To ovlivnilo i výsledné hodnoty poměru obsahu n-6 mastných kyselin ku n-3 mastným kyselinám, kdy se tento poměr výrazněji zvýšil u experimentální skupiny ryb. Změny v obsahu mastných kyselin ve svalovině byly malé a neovlivnily tak její nutriční hodnotu z pohledu lidské konzumace. Při dalších experimentech zabývajících se tímto tématem je nutno zaměřit se na otestování jiných druhů hmyzu či upravit množství substituované rybí moučky. This thesis deals with the possibility of using insects as a potential source of proteins in artificial feed for Eurasian perch. In conventional feed, 25 % of fish meal was replaced by meal from adult Acheta domestica and Zophobas morio. There were performed two 12-week long experiments, the first one in the Experimental Fishery Workplace at the Faculty of Fisheries and Water Protection of the University of South Bohemia in Vodňany and the second one in the commercial operation of Anapartners s.r.o. Company in Prague Horní Počernice. The production indicators of the breed were evaluated and the fat and fatty acids in the fish muscles were analyzed as an important indicator of its nutritional value. At the end of both experiments, fish fed by experimental feeds showed lower length and weight gains and worse feed conversion, compared to fish fed by control diet. During the experiment and after its completion, the feed effect on fish survival were not noticed. Furthermore, there were not found any changes in fat content in fish muscles, but changes in the content of individual fatty acids were noticed. In fish fed with experimental feed, the content of linoleic acid (C18: 2n-6) increased as well as the total content of n-6 fatty acids, on the contrary, the content of n-3 fatty acids in the fish muscle decreased more than in fish fed by control diet. This also affected the resulting ratio of the n-6 fatty acid to n-3 fatty acid ratio, while this ratio increased significantly in the experimental fish group. Changes in fatty acids content in fish muscle were small and did not affect its nutritional value from the perspective of human consumption. In other experiments dealing with this topic, it is necessary to focus on testing of other insect species or to modify the quantity of substituted fishmeal. Keywords: hmyz; krmivo; obsah mastných kyselin; okoun říční; produkční ukazatele chovu; rybí moučka; insects; feed; fatty accids content; Eurasian perch; production indicators of the breed; fish meal Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Porovnání účinnosti peletovaného krmiva s obsahem hmyzu a směsi s běžným složením při odchovu okouna říčního (Perca fluviatilis) v poloprovozních podmínkách

Tato práce se zabývá možností využití hmyzu, jakožto potenciálního zdroje proteinů v umělém krmivu pro okouna říčního (Perca fluviatilis). V konvenčním krmivu bylo nahrazeno 25 % rybí moučky moučkou ...

NOVOTNÝ, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases