Number of found documents: 32974
Published from to

Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech
CHYTRÝ, Vlastimil
2018 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sumativní hodnocení žáka z matematiky v závislosti na vybraných faktorech

CHYTRÝ, Vlastimil
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ
ŠÍMOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni základní školy. V teoretické části je provedena charakteristika technických památek, jejich standardní třídění a ochrana v České republice. Další část se zabývá technickou výchovou, technickou gramotností a jejím postavením na 1. stupni základních škol. Následuje popis Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a to ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce. Zde je hlavní pozornost věnována procesu výuky, vyučování, učení, struktuře vzdělávání, výukovým metodám, organizačním formám a didaktickým prostředkům. Jsou představeny exkurze, jejich fáze a následné využití ve výuce. V praktické části diplomové práce jsou vypracovány výukové náměty - exkurze, opatřeny pomůckami a ověřeny ve výuce žáků 1. stupně základní školy. Příloha obsahuje vypracované pracovní listy, mapy a fotografie. Součástí je i krátké video. The thesis focuses on technical monuments of the region Jindřichohradecko and their application in teaching at primary schools. The theoretical part characterizes technical monuments, their standard classification and protection in the Czech Republic. The next part deals with technical education, technical literacy and its status at primary schools. It is followed by a description of The Framework Educational Programme for Basic Education in the area Humans and Their World and Humans and the World of Work. This part focuses on the process of education, teaching, learning, the structure of education, educational methods, organizational forms and didactic means. There are presented excursions, their phases and subsequent application in teaching. The practical part of the thesis presents educational topics excursions, they are equipped with aids and verified in teaching at primary schools. The appendix contains work sheets, maps and photographs. It also includes a short video. Keywords: technická památka; technická výchova; technická gramotnost; exkurze; technical monument; technical education; technical literacy; excursion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce je zaměřena na technické památky Jindřichohradecka a jejich uplatnění ve výuce na 1. stupni základní školy. V teoretické části je provedena charakteristika technických památek, jejich ...

ŠÍMOVÁ, Drahomíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Exkurze s technickou tématikou na Sedlčansku pro výuku na 1. stupni ZŠ
KADEŘÁBKOVÁ, Blažena
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na exkurze s technickou tematikou na Sedlčansku a jejich implementaci do výuky na 1. stupni základních škol. V teoretické části popisuje učení a jeho životní význam včetně vývoje myšlení dítěte s teorií procesu učení. Dále se věnuje technice v životě současného člověka a jejího vlivu na rozvoj osobnosti dítěte. Zaměřuje se na místo pracovní výchovy na prvním stupni a její cíle. Pojednává o výukových metodách, jejich klasifikaci a přináší přehled některých aktivizujících výukových metod. Vymezuje exkurzi a didakticky ji analyzuje. Zabývá se primární technickou gramotností. Charakterizuje vybrané technické památky a lokality za účelem exkurze. Praktická část představuje šest návrhů exkurzí s technickou tematikou, které je možné realizovat ve výuce žáků na prvním stupni základních škol. Součástí je dotazník zjišťující efektivitu vytvořených exkurzí mezi učiteli prvního stupně a jeho vyhodnocení. Dále pak i obecnější doporučení pro uplatňování originálních exkurzí do výuky na prvním stupni ZŠ. The diploma thesis is focused on technical excursions in Sedlčany and their implementation in education at the first level of elementary schools. The theoretical part describes the learning and its life meaning, including the development of the child's thinking with the theory of learning process. It also deals with the technique in the life of contemporary person and his influence on the development of the personality of the child. It focuses on the place of work education at the first level and its aims. It deals with teaching methods, their classification and provides an overview of some activating teaching methods. It defines the excursion and analyzes it didactically. It deals with primary technical litteracy. It characterizes selected technical monuments and sites for excursion. The practical part consists of six suggestions of technical excursions, which can be realized in the teaching of pupils at the first level of elementary schools. The part is the evaluated questionnaire on the effectiveness of the excursions between the first grade teachers. In addition, more general recommendations for applying original excursions in the primary education. Keywords: primární škola; primární technická gramotnost; pracovní výchova; aktivizující výukové metody; metoda exkurze; kompetence žáka; primary school; primary technical literacy; working education; activating learning methods; excursion method; pupil competence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exkurze s technickou tématikou na Sedlčansku pro výuku na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce je zaměřena na exkurze s technickou tematikou na Sedlčansku a jejich implementaci do výuky na 1. stupni základních škol. V teoretické části popisuje učení a jeho životní význam včetně ...

KADEŘÁBKOVÁ, Blažena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole
PLACHÁ, Veronika
2018 - Czech
Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). Cílem kvalitativního výzkumu je zmapování zkušeností učitelů s tématem smrti ve škole. Sleduje zkušenosti s intervencí v případech úmrtí v nejbližší rodině žáka či úmrtí člena školní komunity, tak i zkušenosti s tématy týkajícími se smrti ve výuce a také podmínky pro výchovu týkající se smrti ve škole. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti učiteli. Část práce sledující intervence učitelů představuje 11 případů, v šesti z nich šlo o úmrtí v rodině žáka, ve třech zemřel žák. Ve dvou případech se úmrtí týkalo učitelů. V rozhovorech učitelé věnovali výraznou pozornost situaci kolem sdělení úmrtí ve třídě žákům, obvykle volili věcné oznámení, po němž žákům doporučili, jak se k truchlícímu spolužáku chovat. V tomto doporučení se objevoval akcent na vcítění nebo na zachování běžného chování. Pokud událost sdělili žáci nebo učitel vnímal jejich zájem, následovala po oznámení diskuze, v níž žáci sdělovali své úvahy, zkušenosti. Žádný učitel nezaznamenal výrazné emoční reakce žáků. Truchlícímu žáku učitelé obvykle vyjádřili účast mimo třídu. Ve svém dalším jednání vůči němu buď usilovali o zachování běžného řádu, nebo zvažovali různé ohledy. Tyto ohledy se týkaly jak nároků na žáka, tak volby témat ve výuce, přičemž učitel respektoval citlivost vůči tématům rodiny či věnoval problematice smrti pozornost (často prostřednictvím četby). Část práce věnovaná tématu smrti ve výuce představuje předměty, ve kterých se učitelé s tématy týkajícími se smrti setkávají. Jde o Český jazyk, Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu, Etickou a Dramatickou výchovu. Ačkoli se témata týkající se smrti v souvislosti s učivem objevují, jen někteří učitelé jim věnují záměrnou pozornost. Jedná se potom nejčastěji o nejrůznější diskuze nebo písemnou tvorbu žáků, které obvykle navazují na společnou četbu. Učitelé vnímají zájem žáků o tato témata. V některých případech učitelé usilovali o vyvážení znecitlivujícího vlivu současné medializace smrti tím, že vedli žáky k prožitku skrze četbu či sledování filmu. Téma smrti někdy nastolili samotní žáci. Učitelé vnímali oporu pro intervenci ve svých osobních zkušenostech (pěti zemřel jejich rodič v dětství či v dospívání). V rámci profesní přípravy zmiňovali jako zásadní kurzy Kritického myšlení, případně Filozofie pro děti, které jim poskytly nástroje pro práci s náročnými tématy. Řada učitelů aplikuje osobnostní přístup ke svým žákům, který přirozeně tvoří vhodný rámec jak intervencím, tak i výuce věnující se tématu smrti. The dissertation addresses the issue of death education. It represents the concept of this education as it was created and is realized in the United States (Levinton, 1977; Wass, 2003; Doka 2015). The aim of qualitative research is to map the experiences of teachers with the theme of school death. It follows experiences of interventions in cases of death in the closest family of pupils or the death of a member of the school community, experience with topics related to death in teaching, as well as conditions for education related to death. The data were obtained through semi-structured interviews with ten teachers. Part of the work on based on teacher intervention in 11 cases, six of which were concerned with deaths in the pupil's family, in three a pupil died. In two cases, deaths were related to teachers. In the interviews, teachers paid much attention to the situation regarding the classroom reporting, usually choosing a factual announcement after which the pupils were recommended how to behave to the mournful classmate. In this recommendation, there was an emphasis on empathy or on the preservation of common behavior. If the event was communicated by a pupil or the teacher perceived their interest, a discussion in which the pupils communicated their reflections, experiences followed. No teacher noticed a strong emotional response from pupils. To the grieving pupil, teachers usually expressed their participation outside the classroom. In their further negotiations with him, they either sought to maintain the order or considered different options. These included both the demands on the pupil and the choice of topics in the classroom respecting the sensitivity to family issues or devoting attention to death issues (often through reading). Part of the work on the subject of death in teaching presents school subjects where teachers can deal with death related topics. It is the Czech language, Elementary studies, Natural sciences, History or Ethical and Dramatic Education. Although the themes of death in the curriculum appear, only some teachers are giving them attention. Most often it is then the case for a wide range of discussions or essay writing of pupils, which usually follows common reading. Teachers perceive pupils' interest in these topics. In some cases, teachers have sought to counterbalance the numbing impact of contemporary death mediation by making pupils feel through reading or film watching. The theme of death has sometimes been raised by the pupils themselves. Teachers perceived support from their personal experience (for five their parents died in childhood or adolescence). In their professional training, they perceived courses such as Critical Thinking or Philosophy for Children superior providing them with tools for work with demanding themes. Many teachers apply a personal approach to their pupils which naturally forms an appropriate framework for interventions as well as teaching on the theme of death. Keywords: výchova týkající se smrti; smrt; úmrtí; intervence; výuka; učitel; žák; death education; death; dying; intervention; education; teacher; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zkušenosti učitelů s tématem smrti ve škole

Disertační práce je věnována problematice výchovy týkající se smrti (death education). Představuje koncept této výchovy tak, jak vznikal a je realizován ve Spojených státech (Levinton, 1977; Wass, ...

PLACHÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob
ČERVENCOVÁ, Barbora
2018 - Czech
Diplomová práce "Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob" se zaměřuje na formulace doporučení legální daňové optimalizace vedoucí ke snížení základu daně vybraného subjektu. Hlavním směrem optimalizace je orientace na řízení nákladů, které se svým charakterem významně podílejí na utváření základu daně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část umožní získat povědomí o dani z příjmů právnických osob v obecné rovině zákonné úpravy České republiky. Dále je uveden samotný proces transformace výsledku hospodaření v daňový základ s identifikací oblastí legální daňové optimalizace, která vychází ze zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. V rámci praktické části je provedena aplikace získaných poznatků na reálná data vybrané společnosti ABC, s.r.o. Následně jsou navrženy varianty optimalizace vedoucí ke snížení daňového zatížení tak, aby jejich ekonomická podstata měla pro daný subjekt skutečný význam. Závěr práce zobecňuje doporučení pro širší praktické využití. The diploma thesis "Tax implications adjusting the profit to the tax base of corporate income tax" focuses on the formulation of recommendations of legal tax optimization leading to the reduction of the tax base of the selected entity. The main direction of optimization is the management of costs, which, with their character, contribute significantly to the formation of the tax base. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part will allow to get knowledge of corporate income tax in the general legal regulation of the Czech Republic. In addition, there is the process of transformation of the economic result in the tax base with the identification of areas of legal tax optimization based on the Income Tax Act No. 586/1992 Coll. In the practical part, there is the application of acquired knowledge to the real data of ABC, s.r.o. Subsequently, the optimization options are proposed to reduce the tax burden so that their economic substance has a real meaning for a given entity. At the end of the thesis the recommendations are generalized for wider practical use. Keywords: právnická osoba; daň z příjmů; základ daně; daňová optimalizace; legal entity; tax income; tax base; tax optimization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob

Diplomová práce "Daňové dopady úpravy výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob" se zaměřuje na formulace doporučení legální daňové optimalizace vedoucí ke snížení základu daně ...

ČERVENCOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Social grooming in Barbary macaques
ROUBOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Social grooming is one of the most common forms of affiliative behaviour among socially living animals and has been in the centre of interest from the early beginnings of primatology. Social grooming is a behaviour in which social animals, clean or maintain one another's body and many studies focused on investigating the function of grooming behaviour. This thesis consists of general introduction and three studies that investigate social grooming in a population of semi-free ranging Barbary macaques from Gibraltar. The studies are based on original data and the results provide an interesting and new insight into the grooming behaviour in Barbary macaques. The first study focused on grooming patterns among females and we found that grooming was directed up the hierarchy, was affected by friendship and kinship. In the second study we tested the effect of maternal status on grooming among females and results showed that mothers gave less grooming but did not receive more grooming from other females. On the basis of these results we proposed that the observed patterns would be better explained by time constraints posed on mothers, rather than by grooming for infant handling exchange. In the last study we investigated the relationship between grooming and sexual activity between males and females. Our data showed that males as well as females preferred for mating activities those individuals that groom them most. Social grooming is one of the most common forms of affiliative behaviour among socially living animals and has been in the centre of interest from the early beginnings of primatology. Social grooming is a behaviour in which social animals, clean or maintain one another's body and many studies focused on investigating the function of grooming behaviour. This thesis consists of general introduction and three studies that investigate social grooming in a population of semi-free ranging Barbary macaques from Gibraltar. The studies are based on original data and the results provide an interesting and new insight into the grooming behaviour in Barbary macaques. The first study focused on grooming patterns among females and we found that grooming was directed up the hierarchy, was affected by friendship and kinship. In the second study we tested the effect of maternal status on grooming among females and results showed that mothers gave less grooming but did not receive more grooming from other females. On the basis of these results we proposed that the observed patterns would be better explained by time constraints posed on mothers, rather than by grooming for infant handling exchange. In the last study we investigated the relationship between grooming and sexual activity between males and females. Our data showed that males as well as females preferred for mating activities those individuals that groom them most. Keywords: social grooming; affiliative behaviour; Barbary macaques; social grooming; affiliative behaviour; Barbary macaques Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Social grooming in Barbary macaques

Social grooming is one of the most common forms of affiliative behaviour among socially living animals and has been in the centre of interest from the early beginnings of primatology. Social ...

ROUBOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Biology of predatory fishes in dam reservoirs and lakes
VEJŘÍK, Lukáš
2018 - Czech
This Ph.D. Thesis is focused mainly on the biology of two typical European predatory fishes, European catfish (Silurus glanis) and perch (Perca fluviatilis). Catfish is a typical apex predator, whereas perch is a smaller species that plays role of a mesopredator. Although, catfish is the third largest freshwater fish in the world, only few studies dealing with this species have been revealed thus far. The main reason is connected with capturing of the species that is inefficient by standard ichthyologic methods. Studies, that have been revealed recently, focused mainly on expansions of catfish to the West and South Europe. Catfish is unwanted in these localities due to a potential negative impact on native fish community, thus its reduction is desirable. In contrast, catfish occurrence is important in native localities where it plays a key role as a biomanipulative species (I). Catfish is a true generalist, which is a typical feature for large-bodied apex predators connected with high energy consumption of their bodies. The second typical feature is a wide diet plasticity and thus good adaptability to new food sources. It is associated with distribution of various food sources among individuals within the population (II). By contrast, perch is one of the most studied fish in the world and hundreds of studies with IF are revealed every year. However, the more information about biology of perch have been known, the more questions have been arisen. Several phenomena are revealed also in this thesis. For instance, crucial impact of juvenile perch on the entire ecosystem is described. High predation pressure on zooplankton may induce piscivory in primarily zooplanktivorous fish (III). Further, juvenile perch utilize hypoxic pelagic zones as a refuge against predation (IV). The last surprising phenomenon is described in the study dealing with both species, catfish and perch. Their coexistence may lead in strong discrimination of one species caused by special predation that was supposed to be implausible (V). This Ph.D. Thesis is focused mainly on the biology of two typical European predatory fishes, European catfish (Silurus glanis) and perch (Perca fluviatilis). Catfish is a typical apex predator, whereas perch is a smaller species that plays role of a mesopredator. Although, catfish is the third largest freshwater fish in the world, only few studies dealing with this species have been revealed thus far. The main reason is connected with capturing of the species that is inefficient by standard ichthyologic methods. Studies, that have been revealed recently, focused mainly on expansions of catfish to the West and South Europe. Catfish is unwanted in these localities due to a potential negative impact on native fish community, thus its reduction is desirable. In contrast, catfish occurrence is important in native localities where it plays a key role as a biomanipulative species (I). Catfish is a true generalist, which is a typical feature for large-bodied apex predators connected with high energy consumption of their bodies. The second typical feature is a wide diet plasticity and thus good adaptability to new food sources. It is associated with distribution of various food sources among individuals within the population (II). By contrast, perch is one of the most studied fish in the world and hundreds of studies with IF are revealed every year. However, the more information about biology of perch have been known, the more questions have been arisen. Several phenomena are revealed also in this thesis. For instance, crucial impact of juvenile perch on the entire ecosystem is described. High predation pressure on zooplankton may induce piscivory in primarily zooplanktivorous fish (III). Further, juvenile perch utilize hypoxic pelagic zones as a refuge against predation (IV). The last surprising phenomenon is described in the study dealing with both species, catfish and perch. Their coexistence may lead in strong discrimination of one species caused by special predation that was supposed to be implausible (V). Keywords: European catfish; freshwater ecosystem; individual specialization; perch; predator-prey relationship; European catfish; freshwater ecosystem; individual specialization; perch; predator-prey relationship Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biology of predatory fishes in dam reservoirs and lakes

This Ph.D. Thesis is focused mainly on the biology of two typical European predatory fishes, European catfish (Silurus glanis) and perch (Perca fluviatilis). Catfish is a typical apex predator, ...

VEJŘÍK, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese
JANDA, Pavel
2018 - Czech
Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné informace o sázkových kurzech, historii sázek jak v České republice, tak i v zahraničí, formy sázek, kdo je bookmaker a jak jsou sázkové kurzy vytvářeny. K dispozici jsou 3 sady dat. Konkrétně se jedná o výhodu domácího hřiště, předzápasová tabulka a předchozí vzájemné zápasy. Data jsou zpracovány logistickou regresí za účelem predikce sázkových kurzů. Tři výše zmíněné podmínky jsou zahrnuty do programu STATISTICA, který počítá pravděpodobnost každé varianty na základě logistické regrese. Výsledku z programu STATISTICA jsou následně porovnány s vypsanými kurzy sázkové kanceláře. Betting odds in various areas of human life is becoming very popular. This Bachelor's Thesis deals with the prediction of betting odds based on logistic regression. This work describes general information about betting odds, the history of betting odds both here in the Czech Republic and abroad, the forms of betting odds, who is a bookmaker and how betting odds are created. There are 3 sets of data. Specifically, it is the advantage of the home ground, the pre-match table and previous matches. Data is processed by lo-gistic regression to predict betting odds. The three above conditions are included in the Statistica program, which calculates the probability of each variant based on logistic regression. The results from the Statistica program are then compared to the actually listed betting odds. Keywords: Statistika; statistická regrese; sázkové kurzy; Statistics; statistic regression; betting odds Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese

Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné ...

JANDA, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zdroje ekonomických dat ve světě a možnosti jejich zpracování programem R
SVOBODA, Marek
2018 - Czech
V první části této bakalářské práce je popsáno deset zdrojů ekonomických dat a základní informace o programu R a programovacím jazyku R. Popsané zdroje jsou The World Bank Data, United Nations Data, IMF Data, WTO Data, OECD Data, The World Factbook, Wolfram|Aplha, Eurostat, Český statistický úřad a Quandl. U každého zdroje je stručně popsán jeho provozovatel a možnosti získávání dat. V praktické části jsou popsány čtyři knihovny programu R, které jsou zaměřeny na získávání dat. Zde popsané knihovny jsou WDI, eurostat, wbstats a Quandl. Nejdříve jsou u každé knihovny ukázány možnosti a syntaxe při získávání dat, a poté praktická ukázka získávání dat a jejich následné zpracování. The main target of this bachelor thesis is to describe acquiring economic data from the online sources and show examples of processing the data in program R. The theoretical part of this thesis presents ten online sources of economic data and basic information about program R and programming language R. The sources that are described here are The World Bank Data, United Nations Data, IMF Data, WTO Data, OECD Data, The World Factbook (by CIA), Wolfram|Aplha, Eurostat, Czech Statistical Office and Quandl. The operator of each source is briefly introduced and then the possibilities of acquiring data for each source are described. The practical part of the thesis presents four libraries in program R which are focused on acquiring data. The libraries which are described here are WDI, eurostat, wbstats and Quandl. The possibilities of acquiring data and practical usage of methods the library provides in program R are shown for each library. Then the examples of transforming and processing the acquired data in program R are described. Keywords: zdroje ekonomických dat; získávání dat; program R; WDI; wbstats; Quandl; eurostat; sources of economic data; acquiring data; WDI; eurostat; wbstats; Quandl; program R Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zdroje ekonomických dat ve světě a možnosti jejich zpracování programem R

V první části této bakalářské práce je popsáno deset zdrojů ekonomických dat a základní informace o programu R a programovacím jazyku R. Popsané zdroje jsou The World Bank Data, United Nations Data, ...

SVOBODA, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji za programové období 2007-2013
PLEVOVÁ, Tereza
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů čerpaných na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji v programovém období 2007-2013. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku, zda byly finanční prostředky z EU čerpány efektivně a jak tyto projekty ovlivnily rozvoj v kraji. Dílčími cíli práce je popis jednotlivých zrealizovaných projektů, analýza finančních prostředků, zhodnocení úspěchů či neúspěchů čerpání financí z EU, nástin dalšího potenciálního vývoje v programovém období 2014-2020. Jedná se kvalitativní výzkum. Použita je sekundární analýza dat, komparace, triangulace s využitím polostrukturovaných rozhovorů. This thesis is focus on evaluation of use of the financial resources from funds of EU and from public budget on development of motorway and road in the South Bohemia Region in programming period 2007-2013. The aim of this work is an answer the question,whether the financial resources from funds of EU were used effectively and how effect had these projects on development of region. The other aims are description of transport projects, analysis of financial resources, evaluation of successful and unsuccesfull projects, description of potential development in programming period 2014-2020. It is a qualitative research. In this thesis is used the secondary analysis of data, comparison, triangulation. Keywords: Evropské fondy; analýza finančních prostředků; dopravní projekty; silniční síť; Jihočeský kraj; programové období 2007- 2013; European funds; analysis of financial resource; transport projects; road network; South Bohemia; programming period 2007-2013 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji za programové období 2007-2013

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení využití finančních prostředků z fondů EU a veřejných rozpočtů čerpaných na výstavbu silnic a dálnic v Jihočeském kraji v programovém období 2007-2013. Cílem ...

PLEVOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases