Number of found documents: 44
Published from to

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
MOSTOVÁ, Kristina
2018 - French
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty. The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents. Keywords: subordinate sentence; condition; hypothesis; admission; comparison; corpus; InterCorp. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít ...

MOSTOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza
KOPECKÁ, Eliška
2017 - French
Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve představuji základní lingvistické pojmy. Dále konfrontuji francouzské a české pojetí valence, poté vymezuji pojem dislokace. V praktické části analyzuji vyhledané výsledky v paralelním korpusu a přihlížím k jejich tématické roli. Také se soustředím na české ekvivalenty a překlad. The aim of this work is to introduce dislocation as a specific syntacic process and to describe its function and use. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theorethical part, I introduce basic linguistic terms. Then, I confront the French concept of valence with the Czech concept of valence, and I delineate the term of dislocation. In the practical part, I analyse the results found in the parallel language corpus with regard to its thematic role. I also focus on Czech equivalents and translation. Keywords: valence; dislocation; discourse; theme; parallel corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza

Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve představuji ...

KOPECKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza
HÁJKOVÁ, Aneta
2017 - French
Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou nejprve popsána specifika novinářského žánru a jeho normy. Následně je teoretická část zaměřena na novinové titulky samotné- jejich tvorbu a funkce. Poslední kapitola teoretické části je věnována textové lingvistice, zejména vysvětlení základních pojmů textové lingvistiky pro účely textové analýzy na úrovni dávkování informace (téma, réma, tematické posloupnosti). V části praktické je vypracován korpus novinových článků, který je následně analyzován. The aim od this thesis is to describe and to analyse the position of headlines in relation to their articles in French contemporary newpapers. The thesis is divide into two parts - theoretic part and practical part. The theoretic part describes particularities of the journalistic-style writing and his norms. Then the thesis focuses on headlines iself- their creation and functions. The last chapter is devoted to the textual linguistics, especially to explanation of basic terms for textual analysis purpose (theme, rheme, thematic successions). In the practical part, the corpus of newspaper articles is elaborated and thi corpus is analysed. Keywords: journalism; headline; thematic succession; paragraph theme Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza

Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou ...

HÁJKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Les mots composés VN en français contemporain: analyses de corpus (frWac)
KOHOUTOVÁ, Jana
2017 - French
Předmětem této diplomové práce jsou kompozita typu V-N (casse-noisettes) a jejich výskyt v korpusu frWac. Prvním cílem této práce je popsat proces kompozice obecně a francouzská kompozita, a to konkrétně kompozita V-N. Druhým cílem je ověřit jejich stav v korpusu frWac a popsat jejich sémantické a morfosyntaktické vlastnosti. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části budou vymezeny teoretické pojmy týkající se problematiky procesu kompozice a kompozit ve francouzštině a charakteristika VN kompozit. Praktická část obsahuje kvantitativní a kvalitiativní analýzy v korpusu frWac. Předmětem zkoumání jsou kompozita VN s ohledem na jejich morfosyntaktické a sémantické vlastnosti. This thesis deals with french V-N compounds (casse-noisettes) and their occurences in frWac corpus. The first aim of this work is to describe composition and french compounds, particularly the V-N compounds. The second aim is to verify their occurences in frWac corpus and to characterize their semantic and morphosyntactic properties. This work is divided in two parts: the theoretical and the practical one. The first one deals with the process of composition and compounds in general with special attention to characteristics of VN compounds. In the second part, the corpus analysis will be proceeded, the quantitative and the qualitative ones. The subject of research are the VN compounds, we will focus especially on their morphological, syntactic and semantic properties. Keywords: composition; V-N compounds; morphology; syntax; semantics; corpus analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les mots composés VN en français contemporain: analyses de corpus (frWac)

Předmětem této diplomové práce jsou kompozita typu V-N (casse-noisettes) a jejich výskyt v korpusu frWac. Prvním cílem této práce je popsat proces kompozice obecně a francouzská kompozita, a to ...

KOHOUTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Les syntagmes nominaux anaphoriques dans les textes des journaux sportifs
PROVÁZKOVÁ, Martina
2017 - French
Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat jeden z typů anaforických nominálních syntagmat, který se vyskytuje v textech sportovní žurnalistiky psaných ve francouzském jazyce. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnujeme popisu základních pojmů textové lingvistiky. Poté se zaměřujeme na vymezení pojmu anafora a nominální syntagma. Nakonec se krátce zmiňujeme o specifikách publicistického stylu. V praktické části se zabýváme následnou analýzou vyhledaných anaforických syntagmat a věnujeme se popisu sématicko-pragmatických vztahů mezi koreferenčními segmenty. The aim of this work is to describe and to analyse one type of anaphoric nominal syntagma found in the articles of French sports newspapers. The work is divided in two parts theoretical and practical. The theoretical part describes the basic concepts of text linguistics. Then it focuses on the concept of anaphora and nominal syntagma with brief reference to journalistic-style writing. In the practical part, an analysis of anaphoric nominal syntagmas and the description of their semantico-pragmatic relations is carried out. Keywords: anaphora; referent; coreference; definite article; sports journalism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les syntagmes nominaux anaphoriques dans les textes des journaux sportifs

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat jeden z typů anaforických nominálních syntagmat, který se vyskytuje v textech sportovní žurnalistiky psaných ve francouzském jazyce. Práce je ...

PROVÁZKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Cataphore et son fonctionnement dans les textes journalistiques
KRČKOVÁ, Martina
2017 - French
Tématem této diplomové práce psané ve francouzštině je jeden ze způsobů odkazování v textu nazvaný katafora. Práce se zabývá teoretickou částí, která obsahuje textovou lingvistiku z důvodu těsného spojení s analyzovaným jevem. Termín katafora je vymezen na základě odborné literatury a později analyzován ve vybraném korpusu žurnalistických textů. The theme of this thesis writen in french is one of the ways of referring in the text called cataphora. Firstly, the work deals begin with the theoretical part, which contains the theory of text linguistics because of a close connection with the analyzed phenomenon. Then, the cataphora term is defined on the basis of literature and later analyzed in the selected corpus of journalistic texts. Keywords: cataphora; reference; coreference; diaphora; journalistic texts Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cataphore et son fonctionnement dans les textes journalistiques

Tématem této diplomové práce psané ve francouzštině je jeden ze způsobů odkazování v textu nazvaný katafora. Práce se zabývá teoretickou částí, která obsahuje textovou lingvistiku z důvodu těsného ...

KRČKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
NDIAYE, Amy Emma
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

NDIAYE, Amy Emma
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Odborná praxe ve společnosti Festival interceltique de Lorient
HENAULT, Marine Claire
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Festival interceltique de Lorient

HENAULT, Marine Claire
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Odborná praxe ve společnosti SENS Foods
LUCAS, Manon
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SENS Foods

LUCAS, Manon
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Absence determinantu ve jmenném syntagmatu v současné francouzštině
KUČEROVÁ, Blanka
2016 - French
Prvním cílem této diplomové práce je popsat problematiku nominálního syntagmatu a s ním spojenou absenci determinantu. Druhým cílem je prozkoumat jeden typ absence determinantu v žurnalistickém korpusu L´Est Républicain. Analýzy v tomto korpusu zhodnotí frekvenci, sémantiku a syntaktické funkce vybraného jevu v žurnalistickém kontextu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části budou vymezeny všechny pojmy související s nominálním syntagmatem, bude popsána jeho povaha a jeho části. Zároveň budou popsány případy absence determinantu v současné francouzštině. Praktická část obsahuje kvantitativní a kvalitativní analýzy v korpusu L´Est Républicain. Předmětem zkoumání jsou juxtapoziční a koordinační enumerace v různém rozsahu a v různých syntaktických pozicích. The first aim of this work is to describe the issues of nominal syntagma as well as the absence of determinant that is connected to it. The other goal is to examine one type of this absence in a journalistic corpus L´Est Républicain. The analysis in this corpus will evaluate the frequency, the semantics and the syntactic functions of the chosen phenomenon in journalistic context. The work is divided into two parts: the theoretical and the practical one. In the first part, all the terms connected to the nominal syntagma will be defined. The nominal syntagma along with its nature and its parts will be described. At the same time, the cases of the absence of determinant in present-day French will be explained. The second part contains quantitative and qualitative analysis in the corpus L´Est Républicain. Subject of research are juxtaposed and coordinative enumerations in a different extent and in the different syntactic positions. Keywords: nominal syntagma; determinant; article; absence of determinant; enumeration; coordination; juxtaposition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Absence determinantu ve jmenném syntagmatu v současné francouzštině

Prvním cílem této diplomové práce je popsat problematiku nominálního syntagmatu a s ním spojenou absenci determinantu. Druhým cílem je prozkoumat jeden typ absence determinantu v žurnalistickém ...

KUČEROVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases