Number of found documents: 21076
Published from to

Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
2016 - Czech
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem. Methodology is focused on suggestion how to do an inventory, evidence and management of ancient coppice woodlands. Ancient coppice woodlands are defined as longterm and continuously coppiced forest stands. Keywords: Starobylé výmladkové lesy; přírodní prvky; kulturně-historické prvky; výskyt; Ancient coppice woodlands; natural elements; cultural and historical elements; distribution; svědectví; kontrolní účetnictví Available to registered users in the Library of Mendel University.
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče

Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované ...

Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
2016 - Czech
Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové bytové výstavby (otázka stavět či nestavět a kde?), tak při samotném navrhování optimální urbanistické struktury nového souboru, architektury a systému veřejných prostorů včetně funkčních i výtvarných detailů. Možnosti uplatnění zahradně architektonických principů jsou obrovské a jejich správné využívání prokazatelně vede k vytváření kvalitního bydlení, v souladu s místem. Construction of new residential complexes in the Czech Republic is heavily criticized for constantly absorbing the suburban landscape and dysfunctional public spaces. The methodology can be used both when planning new housing (the question to build or not to build, and where?) and in the design process of an optimal urban structure of a new complex, its architecture and public spaces, including both functional and artistic details. Possibilities of applying principles of landscape architecture are huge and their proper use demonstrably leads to creation of quality housing, in accordance with the place. Keywords: veřejné prostory; obytné soubory; open spaces; residential complexes; zahradní architektura; suburbanizace; obytné budovy; krajina; navrhování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové ...

Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Ambrožová, Zuzana
2016 - Czech
Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou a krajinářskou tvorbu při budoucích úpravách. Metodika obsahuje komentované grafické výstupy a formulář pro terénní sběr informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení kvalitativních charakteristik formou pětibodové stupnice. Komplexní typologii hlavních náměstí doplňují obecné zásady rozvoje, další součástí jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých byl postup ověřen. Přehledná metodická osnova se může stát databázovým souborem v rámci informačních systémů a předprojektové přípravy v oblasti městského plánování. The methodology represents a method for evaluating main squares for the purpose of comparison, problem analysis and identification of their value and phenomena. It provides guidelines for urban, architectural and landscape design applicable in future projects. The methodology includes commented graphic outputs and a form for field survey data that reflect in the text description, graphic representation and evaluation of qualitative traits on a five-point scale. The comprehensive typology of main squares comes with general principles for development, and examples of selected model objects on which the approach was tested. A clear methodology has a potential of becoming a database file as part of information systems and preliminary project preparation in urban planning. Keywords: hlavní náměstí; main square; krajinářská architektura; veřejná prostranství; náměstí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou ...

Ambrožová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Geocaching a Ingress jako podpora cestovního ruchu ve vybrané lokalitě
Lančaričová, Aneta
2016 - Czech
Diplomová práce představuje hru Geocaching a její alternativu Ingress. Geocaching je v současné době velmi oblíbenou aktivitou turistů a se vzrůstajícím počtem hráčů po celém světě roste riziko ohrožení životního prostředí. Součástí teoretické části je popis hry i rizik s ní spojených. Představena je také alternativa Ingress, která je díky svému virtuálními charakteru zcela šetrná ke svému okolí. Práce přináší návrh nových tras v okolí obce Radešín pro Geocaching i Ingress s úmyslem zvýšit atraktivitu tohoto místa. V závěrečné části je vyhodnoceno dotazníkové šetření, jehož předmětem bylo zjistit povědomí o hře Geocaching a Ingress a jejich vlivu na životní prostředí. This thesis introduces game Geocaching and an alternative game Ingress. Geocaching is currently very popular activity for tourists which is causing growth of environmental hazard due to increasing number of players around the world The theoretical part includes description of the game and the risks associated with it. The thesis presents also an alternative game Ingress, which is environmnetal friendly thanks to its virtual character. This thesis brings new routes in close surroundings of Radešín village for Geocaching and Ingress in order to increase attractivity of the place. A questionaire survey which is evaluated in the final section was designed to determine the awareness of Geocaching and Ingress and their impact on the environment. Keywords: cache; geocaching; ingress; naučné stezky; ochrana přírody; životní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Geocaching a Ingress jako podpora cestovního ruchu ve vybrané lokalitě

Diplomová práce představuje hru Geocaching a její alternativu Ingress. Geocaching je v současné době velmi oblíbenou aktivitou turistů a se vzrůstajícím počtem hráčů po celém světě roste riziko ...

Lančaričová, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Financování zvoleného projektu v regionu Asie
Poppová, Denisa
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou financováním zvoleného projektu. Financování staví na návrhu projektu rozvojové pomoci v Thajsku. Úvodní část práce pojednává o teoretických poznatcích týkajících se rozvojové spolupráce, finančních institucí a organizací. Další část práce je věnována finančním ukazatelům a indikátorům potřebným k financování projektu. Praktická část zahrnuje analýzu nejvhodnějšího poskytovatele finančních prostředků. Návrhová část práce formuluje na základě závěrů a výsledků analýzy možnosti financování na modelovém případě daného projektu v Thajsku, které je vytvořeno spolu s variantními finančními plány. Návrhová část mapuje také přínosy a dopady ze socioekonomického hlediska, které z návrhu projektu a jeho realizace vyplývají. This thesis follow up with the funding of the selected project. The funding builds on project proposal development cooperation in Thailand. Introductory part deals with theoretical knowledge on development cooperation, financial institutions and organizations. The next part is devoted to financial indicators which are needed to funding the project. The practical part includes an analysis of the most appropriate provider of funds. The suggestion part formulates conclusions based on the results of the analysis and financing options on the model for the project in Thailand, which is created along with variant financial plans. This part also maps the benefits and impacts of socio-economic, which the project proposal and its implementation result. Keywords: financování projektu; rozvojová spolupráce; variantní finanční plány Available in digital repository of Mendel University.
Financování zvoleného projektu v regionu Asie

Diplomová práce se zabývá problematikou financováním zvoleného projektu. Financování staví na návrhu projektu rozvojové pomoci v Thajsku. Úvodní část práce pojednává o teoretických poznatcích ...

Poppová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Identifikace teritoriálního kapitálu SO ORP Hranice v kontextu tvorby Strategie regionálního rozvoje pro období 2014-2020
Václavík, Tomáš
2016 - Czech
Předmětem této diplomové práce je identifikování teritoriálního kapitálu, který se v území SO ORP Hranice nachází, a to v rámci přípravy strategie rozvoje regionu. Literární rešerše zkoumá přístupy k identifikaci územního kapitálu a jeho forem, které používají zahraniční autoři. Hlavním přínosem práce je její praktická část, ve které je charakterizován a analyzován dostupný kapitál na Hranicku, z čehož vychází následná rozšířená SWOT analýza území zpracovaná do matice SWOT. Ze získaných podkladů je vytvořena návrhová část pro strategii rozvoje regionu, v níž jsou stanoveny tři hlavní priority s jejich rozvedením do opatření a jednotlivých aktivit vedoucích k naplnění daných priorit. The main aim of this thesis is identification of territorial capital in Hranice district while preparing the strategy of regional development. Literature review examines approaches for territorial capital identification and its forms used by foreign authors. The main contribution of this paper is the practical part in which is identified and analysed available capital in the Hranicko region. From results comes up extended SWOT analysis of the area processed to SWOT matrix. Gathered information was used to creation of regional development strategy draft. In that strategy are set out three main priorities, amplifying in procuration and individual activities leading to fulfilment of the priorities. Keywords: Hranicko; rozšířená SWOT analýza; rozvoj regionu; teritoriální kapitál Available in digital repository of Mendel University.
Identifikace teritoriálního kapitálu SO ORP Hranice v kontextu tvorby Strategie regionálního rozvoje pro období 2014-2020

Předmětem této diplomové práce je identifikování teritoriálního kapitálu, který se v území SO ORP Hranice nachází, a to v rámci přípravy strategie rozvoje regionu. Literární rešerše zkoumá přístupy k ...

Václavík, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of the chosen company
Chvalkovská, Petra
2016 - English
Tato diplomová práce se zabývá problematikou získání prostředků z operačních programů pro financování potřeb vybraného podniku. První část této práce popisuje přehled o současném stavu řešené problematiky. Zde je popsána Regionální politika v Evropě a v České republice a důvody její existence. Dále význam regionálního rozvoje a administrativní členění České republiky. Posledním bodem v této části je rozdělení minulého programového období od 2007 do 2013 a současného programového období od 2014 do 2020. Druhá část popisuje vlastní výsledky. Zde se nachází charakteristika vybrané společnosti a popis prioritní osy, v rámci které společnost žádala o dotaci. Dále je zde uvedena samotná žádost o dotaci, schválení této žádosti, celková realizace projektu, jeho následná udržitelnost, přínosy a rizika obdržené dotace a vlastní úsudky. This diploma thesis is focused on obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of a chosen company. The first part describes the overview of the current status of discussed problematics. There are described Regional policies in Europe and the Czech Republic and the reasons of establishment, regional development, the administrative division of the Czech Republic and the last programming period from 2007 to 2013 and this programming period from 2014 to 2020. The second part are own results. There are characteristics of a chosen company and of the priority axes within which the company submitted the subsidy application. The next is a subsidy application, approval of this application, the overall implementation of the project and its subsequent sustainability, benefits and risks of this obtained subsidy and its own insights. Keywords: dotace; Operační program Životní prostředí; programové období; společnost FINBAU a.s.; Státní fond Životního prostředí; zjednodušené podlimitní řízení Available in digital repository of Mendel University.
Obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of the chosen company

Tato diplomová práce se zabývá problematikou získání prostředků z operačních programů pro financování potřeb vybraného podniku. První část této práce popisuje přehled o současném stavu řešené ...

Chvalkovská, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Percepce regionální identity obyvatel Králicka
Grusová, Cecílie
2016 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na vnímání regionální identity obyvatel obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Králíky. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je pozornost věnována terminologickému vymezení regionální identity a jejímu významu pro rozvoj (nejen) problémových regionů. Na jeho základě byly poté stanoveny metody a techniky výzkumu, využité k realizaci kvantitativního i kvalitativního šetření v zájmovém území. Analýza výsledků zmíněného šetření tvoří základ empirické části práce, na niž navazuje interpretace a diskuse zjištěných poznatků směrem k cíli práce. This thesis is focused on the perception of regional identity of inhabitants in administrative district Králíky. The thesis is divided in two parts. In the first theoretical part, literature sources on regional identity and its importance for regional development are discussed. In the second empirical part, studied region is defined, and research methods and techniques are described. In conclusion, the results of the research are presented and explained. Keywords: endogenní rozvoj; Králicko; ORP Králíky; periferie; pohraničí; prostorová identita; regionální identita; regionální rozvoj Available in digital repository of Mendel University.
Percepce regionální identity obyvatel Králicka

Diplomová práce je zaměřena na vnímání regionální identity obyvatel obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Králíky. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části ...

Grusová, Cecílie
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Potenciál využití městských brownfields na příkladu města Brna
Podešvová, Jana
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou brownfields v městském prostředí a je zaměřena na brownfields města Brna. Na konkrétním příkladu revitalizace je prezentován potenciál budoucího využití brownfields. V rámci práce byl vybrán brownfields nacházející se na území města Brna a byl vytvořen návrh na jeho revitalizaci. Návrh je tvořen ve dvou variantách. V první variantě je předmětem revitalizace pouze brownfields Areál MZLU. Tento brownfields leží v Pisárecké kotlině mezi pavilonem Anthropos a rekreačním areálem Riviéra. Ve druhé variantě je řešen i přilehlý Sportovní areál Univerzity obrany, dříve také vedený jako plocha brownfields. Návrh revitalizace vychází z historických a kvalitativních dispozic daného areálu, dále byla při tvorbě návrhu nového využití zohledněna územně-plánovací dokumentace města Brna a výsledky dotazníkového šetření. Pro srovnání stavu před a po navržené revitalizaci byl vytvořen vizuální návrh revitalizace brownfields v softwaru AutoCAD. K návrhu revitalizace byl také vytvořen přibližný (zjednodušený) rozpočet a časový harmonogram. Dále je v práci prezentována problematika dostupných databází brownfields. Na základě zjištěných informací byl vytvořen návrh na zpracování souhrnné databáze brownfields. The diploma thesis deals with the issue of brownfields in urban environments and is focused on brownfields in Brno. The potential of brownfields is presented on a concrete example of the revitalization. In a work was chosen brownfields located in the city of Brno. Then was created the project of its revitalization. This brownfields is located in the Pisárecké Valley between the Anthropos Pavilion and the recreation area of the Riviera. Project is made in two versions. The first variant deals only with area of this brownfields, the second variant deals with this brownfields and its closed areal. This area was also previously led as a brownfields area. The revitalization project is based on historical and qualitative dispositions of the com-plex. Also take into account the spatial plan of Brno and the results of the survey. A visual design of the brownfields revitalizations was created using AutoCAD software to compare the situation before and after the revitalizations. Also was created a plan of costing and plan of timetable of planned revitalization. The study also presented problems of available databases of brownfields. After analys-ing an available information has been proposed a plan of comprehensive database. Keywords: areál; brownfields; časový harmonogram; databáze; nevyužité území; revitalizace; rozpočet Available in digital repository of Mendel University.
Potenciál využití městských brownfields na příkladu města Brna

Diplomová práce se zabývá problematikou brownfields v městském prostředí a je zaměřena na brownfields města Brna. Na konkrétním příkladu revitalizace je prezentován potenciál budoucího využití ...

Podešvová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Provision of alternative off-grid solar solution for non-electrified area in Ghana
Halaška, Vojtěch
2016 - English
Tato diplomová práce analyzuje otázky spojené se současnou energetickou krizí a elektrifikačním procesem v Ghaně, v souvislosti se socio-ekonomickými dopady na společnost a zároveň zkoumá možnosti použití alternativních solárních technologíí jako potenciálního rešení. Hlavním cílem práce je vytvořit komplexní projekt zaměřený na řěšení nedostatku světla a možnosti nabíjet malé elektronické spotřebiče, který zvýší celkovou životní úroveň obyvatel v neelektrifikovaných oblastech. Technologie zmíněné v projeku byly vytvořeny na základně konkrétních podmínek s ohledem na co největší efektivitu, spolehlivost a zároveň nízké pořizovací náklady. Velký důraz byl kladen na možnost technologického transferu, zajišťující dlouhodobou udržitelnost. Ve své práci čerpám zejména z cenných informací a zkušeností, získané pomocí experimentální instalace ve vesnici Akukusu, během odborné stáže v Ghaně, která vedla k modifikaci a vývoji dalších technologíí. V závěru práce jsou zmíněny konkrétní případy možných aplikací technologíí ve spoluprácí s lokálními subjekty, které jsem navázal během studijního pobytu na Univerzitě v Ghaně, prokazující proveditelnost a jednoduchou modifikaci na dané podmínky. Rovněž jsou zmíněny možnosti dalšího rozšíření a vývoje na tomto poli, reagující na průzkum lokálního trhu a poptávky. This diploma thesis analyses issues related to current energy crisis and electrification process in Ghana, in connection with socio-economic impacts on society, and simultaneously presents opportunities of applying alternative off-grid solar technologies as potential solution. The main aim of the thesis is to develop comprehensive project targeted at solution for the lack of light and providing ability for charging small electronic devices, resulting to improving living conditions for inhabitants in non-electrified areas. Solution mentioned in the thesis, was developed on the basis of particular conditions considering the highest efficiency, reliability and simultaneously the lowest initial costs. Significant attention was paid to technological transfer challenge; ensuring long-term sustainability. Valuable information and experience were gained through experimental installation in the village of Akukusu, during Scholarly Internship in Ghana, leading to modification and further technology development. Particular examples of possible applications in cooperation with local subjects, which were achieved within semester study at the University of Ghana, are mentioned in closing part. These examples prove feasibility and simple modification for particular conditions. Subsequent possibilities of extension and further development are mentioned as well. Keywords: elektrifikační proces; energetická krize; Ghana; nedostatek světla; neelektrifikované oblasti; rozvojové cíle; solární technologie; technologický transfer; zvýšení životní úrovně Available in digital repository of Mendel University.
Provision of alternative off-grid solar solution for non-electrified area in Ghana

Tato diplomová práce analyzuje otázky spojené se současnou energetickou krizí a elektrifikačním procesem v Ghaně, v souvislosti se socio-ekonomickými dopady na společnost a zároveň zkoumá možnosti ...

Halaška, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases