Number of found documents: 630
Published from to

Agricultural production and food security in Ghana
Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
2016 - English
Cílem práce je posoudit úroveň zemědělské produkce a zajišťování potravin v Ghaně. Při práci bylo využito metody kvalitativní analýzy od různých výzkumných pracovníků. Sekundární data byla výsledkem pečlivě uplatněných simulačních technik. Tato práce má popisný charakter. Zjištěné výsledky jsou četné, např. pokles zemědělské pracovní síly, která má nepříznivý dopad na celou zem z hlediska absolutní výše i relativního hlediska. Důležitost zemědělské výroby vzhledem k potravinové bezpečnosti země. Zavlažovací zařízení a jeho význam na zemědělskou produkci v daných podmínkách. Vláda musí vyvážit pracovní toky uvnitř země. Zemědělská výroba může být zlepšena díky vylepšení a rozšíření, poskytování širšího zemědělského vzdělávání; používání hnojiv je prozatím hlavním klíčem ke zvýšení zemědělských výnosů. V dlouhodobém horizontu je potřeba věnovat se na vládní úrovni agrární politice. Použití nebo přizpůsobení vhodným kombinacím protekcionistické a liberální obchodní politiky by mohlo být pro Ghanu výhodné. The aim of the work is to assess the level of agricultural production and food security in Ghana. The methodology used for the work was through the use of qualitative analysis of various researchers. Secondary data was predominantly used as a result of careful applying reasonable data simulation techniques. This work was strictly descriptive in nature. The results noted are numerous, to mention a few, the decline in agriculture labor force which is adversely affecting the country in absolute level terms and relative importance. It is noticed that agriculture production is not having an impact on food security problems. Irrigation facilities for farming is almost nonconformer to agricultural production, even though there is progress in increase of production. The government needs to balance labor flows within the country. Agricultural Production can be improved through the enhancing and extending the provision of external farming education, fertilizer usage being key to improving agriculture production on yield. In the long term, there is the need on expounding on agrarian politics. The use or adaptation to a good blend of both protectionist and liberal trade policies could be advantageous to Ghana, since they are not a price changer/maker in the globe. Keywords: domácnost; dostupnost; přístupnost; strava; výroba; využití Available in digital repository of Mendel University.
Agricultural production and food security in Ghana

Cílem práce je posoudit úroveň zemědělské produkce a zajišťování potravin v Ghaně. Při práci bylo využito metody kvalitativní analýzy od různých výzkumných pracovníků. Sekundární data byla výsledkem ...

Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Burn out syndrome
Soukupová, Zuzana
2016 - English
Abstrakt Soukupová, Z. Syndrom vyhoření - komparace zaměstnanců s OSVČ / podnika-teli. Diplomová práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. Vedoucí práce: Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Tato práce je zaměřena na Syndrom vyhoření a porovnání získaných dat z on-line do-tazníku, který byl sestaven podle MaslachBurnoutInventory. Porovnávají se dvě skupiny pracujících: zaměstnanci s OSVČ / podnikatelé, pracující, jak v soukromém tak ve-řejném sektoru. Práce obsahuje analýzu a interpretaci výsledků spolu s diskuzí a dopo-ručením. Soukupová, Z. Burnout Syndrome -comparison of employees and self-employed / en-trepreneurs. Diploma Thesis. Brno: Mendel University in Brno. Faculty of regional de-velopment and international studies, 2016. Thesis supervisor: Mgr. Bc. Jiří Čeněk. This work is focused on Burnout Syndrome among employees and self-employed / en-trepreneurs in public and private sector. There is a comparison of obtained data via online survey which was established based on Maslach Burnout Inventory. The goal is to examine the differences between employees and self-employed / entrepreneurs working in both public and private sector. The work consists of analysis, interpretation of results and discussion together with suggestions. Keywords: Maslach burnout inventory; MBI; syndrom vyhoření Available in digital repository of Mendel University.
Burn out syndrome

Abstrakt Soukupová, Z. Syndrom vyhoření - komparace zaměstnanců s OSVČ / podnika-teli. Diplomová práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. ...

Soukupová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Comparison of food security in ASEAN countries using composite indicator
Tománková, Linda
2016 - English
Tématem diplomové práce je náhled na potravinovou bezpečnost v ASEANu. Cílem je porovnat devět zemí a vyhodnotit, která země dosáhla úspěchu při implementaci potravinové bezpečnosti. K dosažení výsledků bude provedena analýza pomocí kompozitního indikátoru. Účelem je vytvořit návrh, který by pomohl zlepši situaci těch regionů, které mají větší problém s potravinovou bezpečností. Topic of this thesis is a preview for food security in the ASEAN. The goal is to compare the nine countries of the ASEAN and assess which country achieved success in the implementation of food security policy. To achieve these results the composite indicator will be used to analyze this issue. The purpose is to create a suggestion that would help improve the situation of regions which have greater problems with food security. Keywords: ASEAN; kompozitní indikátor; potravinová bezpečnost Available in digital repository of Mendel University.
Comparison of food security in ASEAN countries using composite indicator

Tématem diplomové práce je náhled na potravinovou bezpečnost v ASEANu. Cílem je porovnat devět zemí a vyhodnotit, která země dosáhla úspěchu při implementaci potravinové bezpečnosti. K dosažení ...

Tománková, Linda
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Current situation of women in the workplace in Chile
Cábová, Helena
2016 - English
Tato diplomová práce zkoumá problematiku postavení žen na pracovišti v Chile. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž každá z částí postupně zkoumá problém genderových nerovností. Práce nejdříve popisuje obecné informace týkající se problému genderových nerovností a provádí tak úvod do problematiky, společně s představením základní terminologie. Druhá část se věnuje regionům v Chile a analyzuje genderové rozdíly na trhu práce v jednotlivých regionech, společně s detailním popisem klíčových typů zaměstnání každého z regionu. Třetí část přináší kompozitní indikátor, který je sestaven dle pěti proměnných, přičemž každá z proměnných je popsána v kontextu Chile a chilských regionů. Cílem práce je představit seznam regionů, seřazených dle rozdílů na trhu práce mezi muži a ženami a také do jisté míry získanými výsledky vysvětlit postavení žen na pracovišti v Chile. This diploma thesis examines the problem of the situation of women in the workplace in Chile. The thesis is divided into three parts, while each parts gradually analyses the problem of gender inequalities. Firstly, the thesis presents the overall information about the general problem of gender inequalities. It introduces the basic fragments of the issue together with the basic terminology. Secondly, a major focus is put on the Chilean regions, as it analyses gender differences of the regions in the labor market, with detailed analyses of the key occupations in each region. Thirdly, a composite indicator is introduced, composed of five selected variables, while each of the variables is further described in terms of Chile and also the Chilean regions. The final task of this thesis is to give ranking of the regions in terms of inequalities between men and women based on the results of the composite indicator and also to give certain level explanation of the results and of the situation of women in the Chilean workplace. Keywords: gender; Chile; chilské regiony; kompozitní indikátor; nerovnost; trh práce Available in digital repository of Mendel University.
Current situation of women in the workplace in Chile

Tato diplomová práce zkoumá problematiku postavení žen na pracovišti v Chile. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž každá z částí postupně zkoumá problém genderových nerovností. Práce nejdříve ...

Cábová, Helena
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Effects of illegal small scale mining on crop production in Amansei Central, Ghana
Osei Poku, Naomi
2016 - English
V posledních letech se objevily zprávy o nárůstu ilegálních hornické činnosti a několika faktory přispívají k přílivu. Přestože nelegální těžba do jisté míry je zdrojem zaměstnání pro nezaměstnané lidi v Ghaně, jejich aktivity mají neblahé účinky na produkci plodin a ochranou životního prostředí. Tato studie zkoumá účinky nelegální těžbě rostlinné produkce v Amansei centrální části Ghany. Hlavní údaje hlavním zdrojem studie byly farmu a galamsey průzkumu a rozhovorů pro domácnost. Studie odhalila, že 83% mužů a 17% žen se zabývají jsou zapojeny do galamsey operací, zatímco 45% mužů a 55% žen jsou zapojeni do zemědělství. Podíl mužů a žen v rostlinné výrobě nebyly významné (p> 0,05). Podíl mužů a žen zapojených do provozu galamsey rovněž nebyly významné (p> 0,05). Část změn v kultivovaném velikosti zemědělských pozemků ukázal 53% beze změny velikosti farem, snížení 21% velikosti zemědělských podniků a nárůst 26% velikosti farem. Rozdíl mezi počáteční velikost zemědělských podniků a získaných aktuální velikosti farmy obhospodařované půdy je významný (p <0,05). Pokud jde o znečištění vody pro potravinářský oříznutí, 84% zemědělců je uvedeno ve vnitrozemí je zdroj vody znečištěné, zatímco 16% zemědělců neměl problémy s ilegální těžba znečišťujících svých zemědělských vodních zdrojů. Pro části domorodci a non-domorodci se zabývají v zemědělství, studie odhalila 68% domorodců jsou zapojeny do galamsey aktivit, zatímco 32% je nestátní domorodci. Major plodina vyrábí v Ghaně v průběhu výroby zobrazí odlišně deset let. Studie poznamenal, že kukuřice, maniok a jitrocel výroba výrazně měnit v průběhu každých deset let. Efektivní politické a komunální závětí pramení z politiky musí být vykonávána k vymýcení galamsey činnosti ve venkovských oblastech Ghany. A měly by být upřednostněny úsilí, aby vlak a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech Ghany pro rostoucí populaci mladých lidí In recent years there have been reports on increase of illegal mining activities and several factors contribute to the influx. Although illegal mining to an extent is a source of job for the unemployed folks in Ghana, their activities have dire effects on crops production and environmental health. This study investigates effects of illegal mining of crop production in the Amansei Central district of Ghana. The major primary source data for the study were farm and galamsey household survey and interviews. The study revealed that 83% of males and 17% of females are engaged are engaged in galamsey operations whereas 45% of males and 55% of females are engaged in farming. The contribution of men and women in crop production were not significant (p>0.05). The contribution of men and women engaged in galamsey operation were also not significant (p>0.05). The portion of change in cultivated farm land size showed 53% of no change in farm size, 21% decrease in farm size and 26% increase in farm size. The difference between initial farm size acquired and current farm size under cultivation is significant (p< 0.05). Regarding pollution of water for food cropping, 84% of farmers indicated in-land water source is polluted whereas 16% of farmers have not had problems with illegal mining polluting their agricultural water sources. For the portion of natives and non-natives engaged in farming, the study revealed 68% of natives are engaged in galamsey activities whereas 32% are non- natives. Major crop produced in Ghana over ten years production appears differently. The study observed that maize, cassava and plantain production significantly change over every decade. Effective political and communal wills stemmed from policies need to be exercised to eradicate galamsey activities in rural communities of Ghana. And efforts to train and create jobs in rural communities of Ghana for the rising youth population should be prioritised. Keywords: Amansie; Artisanal; Ghana; těžba malého rozsahu; produkce plodin Available in digital repository of Mendel University.
Effects of illegal small scale mining on crop production in Amansei Central, Ghana

V posledních letech se objevily zprávy o nárůstu ilegálních hornické činnosti a několika faktory přispívají k přílivu. Přestože nelegální těžba do jisté míry je zdrojem zaměstnání pro nezaměstnané ...

Osei Poku, Naomi
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Food security problems in West Africa - case study Mali and Senegal
Strolený, Martin
2016 - English
Cílem této práce je analyzovat problémy potravinové bezpečnosti v západní Africe s hlubší analýzou Mali a Senegalu. Dále, tato práce poskytuje pohled na geografické pozice, rozvoj zemědělství a celkové situace hladu v daných lokalitách, neboť tyto jmenované aspekty mají jak přímé, tak nepřímé dopady na potravinovou bezpečnost. Za účelem měření potravinové bezpečnosti a zajištění maximální přesnosti měřených kritérií byly využity dva odlišné indexy (Světový Index Hladu a Světový Index Potravinové Bezpečnosti). Navíc, tato práce rovněž analyzuje hlavní geografické a demografické problémy a jejich korelace s potravinovou bezpečností. Následně jsou popsány vybrané regionální organizace a politiky na rozvoj daných oblastí. Na základě teoretického a analytického výzkumu této práce jsou nakonec poskytnuta doporučení na celkové zlepšení a rozvoj analyzovaných oblastí. The aim of this thesis is to analyze the food security problems in West Africa together with further analysis of Mali and Senegal. Furthemore, this thesis provides an insight into geographic positions, agricultural development and overall hunger situations of chosen areas as these all named aspects have both direct and indirect impacts on food security. To measure the food security in chosen regions two different indexes were used in order to ensure maximal accuracy of the analyzed criteria (the Global Hunger Index and the Global Food Security Index). Moreover, the thesis analyzes main geographic and demographic challenges in the region and their correlations wtih food security issues. Next, different regional organizations and policies focused on the development of the areas are described. Based on the theoretical and analytical research and results of the thesis, recommendations for sustainable development and improvement of food security are eventually provided. Keywords: hlad; Mali; potravinová bezpečnost; Senegal; urbanizace; Západní Afrika Available in digital repository of Mendel University.
Food security problems in West Africa - case study Mali and Senegal

Cílem této práce je analyzovat problémy potravinové bezpečnosti v západní Africe s hlubší analýzou Mali a Senegalu. Dále, tato práce poskytuje pohled na geografické pozice, rozvoj zemědělství ...

Strolený, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Political and economic development of the region of Western Balkans - Kosovo
Skoupilová, Natálie
2016 - English
Cílem práce je návrh změn v oblasti sociálních, politických a ekonomických politik v kontextu Kosovsko-Srbských vztahů. Teoretická část práce si klade za cíl definovat teoretické přístupy teorií konfliktu, post-konfliktního vývoje, procesu demokratizace, demografie a etnicity. Analytická část práce se zaměřuje na historický přehled konfliktu mezi Srbskou a Albánskou populací v Kosovu, analýzu post-konfliktního vývoje v Srbsku a Kosovu, výsledky parlamentních voleb v Kosovu a analýzu demografických charakteristik. Návrhová část je založena na výsledcích SWOT analýzy, která slouží jako klíč k návrhu možných scénářů a řešení. Aim of the thesis is to propose changes in social, political and economic policies in the context of Kosovo-Serbia relations. The theoretical part aims at definition of theoretical approaches of conflict theory and post-conflict development, democratization process, demography as well as ethnicity. The main focus of analytical part is the historical review of the conflict between Serbian and Albanian population in Kosovo, analysis of post-conflict process in Serbia and Kosovo, examination of general elections in Kosovo and analysis of demographic characteristics. Proposal part is based on the results of SWOT analysis which provide a key to proposing possible scenarios and solutions. Keywords: Intervence NATO; konflikt; Kosovo; Operace Spojenecká síla; post-konfliktní vývoj; Srbsko; SWOT analýza Available in digital repository of Mendel University.
Political and economic development of the region of Western Balkans - Kosovo

Cílem práce je návrh změn v oblasti sociálních, politických a ekonomických politik v kontextu Kosovsko-Srbských vztahů. Teoretická část práce si klade za cíl definovat teoretické přístupy teorií ...

Skoupilová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Support of small-scale farmers in Mbekweni township trough establishment of agricultural extension program
Šulc, Lukáš
2016 - English
Cílem této bakalářské práce je přezkoumat možné využití poradenského programu v okrajové městské části Mbekweni v Jihoafrické republice. První teoretická část projednává základní aspekty nynějšího prostředí zemědělských statků, roli a pozici malých rodinných farem v současném agrobyznysu. Speciální pozornost je věnována poradenským aktivitám v rámci zemědělství jako nástroje pro provizi informací spojených se zemědělskou činností. Na základě toho je v druhé praktické časti navržen modelový projekt využívající tuto metodu pro konkrétní cílovou skupinu. V souladu se zjištěními této práce je tento projekt posouzen jako relevantní dané situaci The aim of this thesis is to examine the possible role of agricultural extension program in Mbekweni township in Republic of South Africa. The first theoretical section discusses basic aspects of current environment of agricultural holdings, role and position of small-scale agricultural holdings in current agribusiness. Special emphasis is put on concept of agricultural extension as a tool for provision of information connected to farming practices. In the second practical section the model project using this method for particular target group. In accordance with findings of this thesis is this project recognized as relevant for current situation. Keywords: agrobyznys; Jihoafrická republika; malé farmy; poradenské služby v zemědělství; poskytování informací Available in digital repository of Mendel University.
Support of small-scale farmers in Mbekweni township trough establishment of agricultural extension program

Cílem této bakalářské práce je přezkoumat možné využití poradenského programu v okrajové městské části Mbekweni v Jihoafrické republice. První teoretická část projednává základní aspekty nynějšího ...

Šulc, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

The process of cultural adaptation of AFS exchange students to the czech culture
Henniová, Jasmína
2016 - English
Tato bakalářská práce se zabývá adaptabilitou výměnných studentů organizace AFS Mezikulturní programy. Zkoumá zejména jejich schopnost zapojit se plnohodnotně do české kultury a každodenního života v ní. V první části jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se interkulturní psychologie, procesu adaptace a možných překážek v něm. Literární rešerše se opírá o mnoho významných autorů, zejména o M. J. Bennetta, J. W. Berryho, W. Bridgese, G. Hofstedeho, K. Oberga nebo J. Průchu. Ve druhé části je představen vlastní výzkum adaptability AFS studentů. Data byla sbírána pomocí CCAI dotazníků. Výsledky výzkumu slouží k porovnání adaptability na začátku a na konci výměnného programu a také k vzájemnému porovnání mezi pohlavími, věkovými skupinami a národnostmi. The thesis focuses on adaptability of AFS exchange students. It studies their ability to adapt to the Czech culture. In the first part the theoretical background of intercultural psychology, adaptation process and its possible obstacles is presented. It is based on many important authors, especially M. J. Bennett, J. W. Berry, W. Bridges, G. Hofstede, K. Oberg or J. Průcha. In the second part own research of adaptability of AFS students is presented. The data was collected through CCAI surveys. The results are used to compare the adaptability of the students in the beginning and in the end of the exchange programs and also to compare the genders, age groups and nationalities with each other. Keywords: adaptace; AFS; Inventář kulturní adaptability; kultura; kulturní šok; mezikulturní komunikace; výměnní studenti Available in digital repository of Mendel University.
The process of cultural adaptation of AFS exchange students to the czech culture

Tato bakalářská práce se zabývá adaptabilitou výměnných studentů organizace AFS Mezikulturní programy. Zkoumá zejména jejich schopnost zapojit se plnohodnotně do české kultury a každodenního života v ...

Henniová, Jasmína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Hodnocení dostupnosti vybraných zahradnických bioproduktů v obchodní síti ČR
Kříčková, Lenka
2016 - English
Souhrn Cílem této bakalářské práce bylo hodnocení dostupnosti vybraných zahradnických bioproduktů v obchodní síti ČR. Byl proveden průzkum ve třech supermarketech, jedné farmářské prodejně a ve dvou prodejnách zdravé výživy. Bylo zhodnoceno, které bioprodukty jsou nejvíce zastoupeny na našem trhu, jak se pohybují jejich průměrné ceny v různých obchodních jednotkách, z kterých zemí nejčastěji pochází, a která společnost se nejvíce podílí na dovozu či pěstování. Resume The goal of this bachelors thesis was evaluation of availability of selected horticultural bio-products in stores in the Czech Republic. The reasearch had been conducted in three supermarkets, in one farmer shop and in two stores, that specialize in natural product. It has been evaluated, which organic products are most represented in our markets, as they move their average prices in several business units, from which countries most often come, and which company is the most involved in the import or cultivation. Keywords: bioprodukty; dovozce; průměrná cena; průzkum trhu; původ Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení dostupnosti vybraných zahradnických bioproduktů v obchodní síti ČR

Souhrn Cílem této bakalářské práce bylo hodnocení dostupnosti vybraných zahradnických bioproduktů v obchodní síti ČR. Byl proveden průzkum ve třech supermarketech, jedné farmářské prodejně a ve dvou ...

Kříčková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases