Number of found documents: 630
Published from to

Product Placement in Music Videos in Respect of Generation Y in the Czech Republic
Novotný, Matěj
2016 - English
Product placement v hudebních klipech se zaměřením na Generaci Y. Brno, 2015. Bakalářská práce. Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Od doby rozmachu internetu se začala rozvíjet nová média a oslovení mladších spotřebitelů tradiční reklamou se stalo obtížným. Proto marketéři potřebovali najít nové způsoby, jak oslovit tyto spotřebitele (Generace Y). Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat doporučení pro vhodnou implementaci product placementu (umístění produktu) do hudebních videoklipů na českém trhu se zaměřením na Generací Y. Vlastní práce využívá metod kvantitativního výzkumu a experimentu s hudebními videoklipy. Kvantitativní výzkum shromáždil údaje od 177 respondentů a experiment od 212 účastníků. Výzkum byl proveden na podzim roku 2015. Výsledky byly zpracovány pomocí statistického programu Statistica v. 12 a praktická doporučení byla definována na základě výsledků. Product placement in music videos in respect of Generation Y. Brno, 2015. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics. From the time of the internet boom, new media had started to be developed and it has become difficult to reach especially younger consumers via traditional advertising. Therefore, marketers needed to find new techniques how to approach these consumers (Generation Y). The main objective of this bachelor thesis is to define recommendations for suitable implementations of product placement in music videos in respect of Generation Y on the Czech market. Methods of quantitative research and music video experiment were used in the practical part of the thesis. The quantitative research has gathered data from 177 respondents, and the music video experiment from 212 participants. The research was conducted in the autumn of 2015. The results were drawn via a statistical program Statistica v. 12, and practical recommendations were created and based on the results. Keywords: generace Y; hudební videoklipy; product placement; umístění produktu Available in digital repository of Mendel University.
Product Placement in Music Videos in Respect of Generation Y in the Czech Republic

Product placement v hudebních klipech se zaměřením na Generaci Y. Brno, 2015. Bakalářská práce. Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Od doby rozmachu internetu se začala rozvíjet ...

Novotný, Matěj
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of the chosen company
Chvalkovská, Petra
2016 - English
Tato diplomová práce se zabývá problematikou získání prostředků z operačních programů pro financování potřeb vybraného podniku. První část této práce popisuje přehled o současném stavu řešené problematiky. Zde je popsána Regionální politika v Evropě a v České republice a důvody její existence. Dále význam regionálního rozvoje a administrativní členění České republiky. Posledním bodem v této části je rozdělení minulého programového období od 2007 do 2013 a současného programového období od 2014 do 2020. Druhá část popisuje vlastní výsledky. Zde se nachází charakteristika vybrané společnosti a popis prioritní osy, v rámci které společnost žádala o dotaci. Dále je zde uvedena samotná žádost o dotaci, schválení této žádosti, celková realizace projektu, jeho následná udržitelnost, přínosy a rizika obdržené dotace a vlastní úsudky. This diploma thesis is focused on obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of a chosen company. The first part describes the overview of the current status of discussed problematics. There are described Regional policies in Europe and the Czech Republic and the reasons of establishment, regional development, the administrative division of the Czech Republic and the last programming period from 2007 to 2013 and this programming period from 2014 to 2020. The second part are own results. There are characteristics of a chosen company and of the priority axes within which the company submitted the subsidy application. The next is a subsidy application, approval of this application, the overall implementation of the project and its subsequent sustainability, benefits and risks of this obtained subsidy and its own insights. Keywords: dotace; Operační program Životní prostředí; programové období; společnost FINBAU a.s.; Státní fond Životního prostředí; zjednodušené podlimitní řízení Available in digital repository of Mendel University.
Obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of the chosen company

Tato diplomová práce se zabývá problematikou získání prostředků z operačních programů pro financování potřeb vybraného podniku. První část této práce popisuje přehled o současném stavu řešené ...

Chvalkovská, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Provision of alternative off-grid solar solution for non-electrified area in Ghana
Halaška, Vojtěch
2016 - English
Tato diplomová práce analyzuje otázky spojené se současnou energetickou krizí a elektrifikačním procesem v Ghaně, v souvislosti se socio-ekonomickými dopady na společnost a zároveň zkoumá možnosti použití alternativních solárních technologíí jako potenciálního rešení. Hlavním cílem práce je vytvořit komplexní projekt zaměřený na řěšení nedostatku světla a možnosti nabíjet malé elektronické spotřebiče, který zvýší celkovou životní úroveň obyvatel v neelektrifikovaných oblastech. Technologie zmíněné v projeku byly vytvořeny na základně konkrétních podmínek s ohledem na co největší efektivitu, spolehlivost a zároveň nízké pořizovací náklady. Velký důraz byl kladen na možnost technologického transferu, zajišťující dlouhodobou udržitelnost. Ve své práci čerpám zejména z cenných informací a zkušeností, získané pomocí experimentální instalace ve vesnici Akukusu, během odborné stáže v Ghaně, která vedla k modifikaci a vývoji dalších technologíí. V závěru práce jsou zmíněny konkrétní případy možných aplikací technologíí ve spoluprácí s lokálními subjekty, které jsem navázal během studijního pobytu na Univerzitě v Ghaně, prokazující proveditelnost a jednoduchou modifikaci na dané podmínky. Rovněž jsou zmíněny možnosti dalšího rozšíření a vývoje na tomto poli, reagující na průzkum lokálního trhu a poptávky. This diploma thesis analyses issues related to current energy crisis and electrification process in Ghana, in connection with socio-economic impacts on society, and simultaneously presents opportunities of applying alternative off-grid solar technologies as potential solution. The main aim of the thesis is to develop comprehensive project targeted at solution for the lack of light and providing ability for charging small electronic devices, resulting to improving living conditions for inhabitants in non-electrified areas. Solution mentioned in the thesis, was developed on the basis of particular conditions considering the highest efficiency, reliability and simultaneously the lowest initial costs. Significant attention was paid to technological transfer challenge; ensuring long-term sustainability. Valuable information and experience were gained through experimental installation in the village of Akukusu, during Scholarly Internship in Ghana, leading to modification and further technology development. Particular examples of possible applications in cooperation with local subjects, which were achieved within semester study at the University of Ghana, are mentioned in closing part. These examples prove feasibility and simple modification for particular conditions. Subsequent possibilities of extension and further development are mentioned as well. Keywords: elektrifikační proces; energetická krize; Ghana; nedostatek světla; neelektrifikované oblasti; rozvojové cíle; solární technologie; technologický transfer; zvýšení životní úrovně Available in digital repository of Mendel University.
Provision of alternative off-grid solar solution for non-electrified area in Ghana

Tato diplomová práce analyzuje otázky spojené se současnou energetickou krizí a elektrifikačním procesem v Ghaně, v souvislosti se socio-ekonomickými dopady na společnost a zároveň zkoumá možnosti ...

Halaška, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Agricultural production and food security in Ghana
Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
2016 - English
Cílem práce je posoudit úroveň zemědělské produkce a zajišťování potravin v Ghaně. Při práci bylo využito metody kvalitativní analýzy od různých výzkumných pracovníků. Sekundární data byla výsledkem pečlivě uplatněných simulačních technik. Tato práce má popisný charakter. Zjištěné výsledky jsou četné, např. pokles zemědělské pracovní síly, která má nepříznivý dopad na celou zem z hlediska absolutní výše i relativního hlediska. Důležitost zemědělské výroby vzhledem k potravinové bezpečnosti země. Zavlažovací zařízení a jeho význam na zemědělskou produkci v daných podmínkách. Vláda musí vyvážit pracovní toky uvnitř země. Zemědělská výroba může být zlepšena díky vylepšení a rozšíření, poskytování širšího zemědělského vzdělávání; používání hnojiv je prozatím hlavním klíčem ke zvýšení zemědělských výnosů. V dlouhodobém horizontu je potřeba věnovat se na vládní úrovni agrární politice. Použití nebo přizpůsobení vhodným kombinacím protekcionistické a liberální obchodní politiky by mohlo být pro Ghanu výhodné. The aim of the work is to assess the level of agricultural production and food security in Ghana. The methodology used for the work was through the use of qualitative analysis of various researchers. Secondary data was predominantly used as a result of careful applying reasonable data simulation techniques. This work was strictly descriptive in nature. The results noted are numerous, to mention a few, the decline in agriculture labor force which is adversely affecting the country in absolute level terms and relative importance. It is noticed that agriculture production is not having an impact on food security problems. Irrigation facilities for farming is almost nonconformer to agricultural production, even though there is progress in increase of production. The government needs to balance labor flows within the country. Agricultural Production can be improved through the enhancing and extending the provision of external farming education, fertilizer usage being key to improving agriculture production on yield. In the long term, there is the need on expounding on agrarian politics. The use or adaptation to a good blend of both protectionist and liberal trade policies could be advantageous to Ghana, since they are not a price changer/maker in the globe. Keywords: domácnost; dostupnost; přístupnost; strava; výroba; využití Available in digital repository of Mendel University.
Agricultural production and food security in Ghana

Cílem práce je posoudit úroveň zemědělské produkce a zajišťování potravin v Ghaně. Při práci bylo využito metody kvalitativní analýzy od různých výzkumných pracovníků. Sekundární data byla výsledkem ...

Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Burn out syndrome
Soukupová, Zuzana
2016 - English
Abstrakt Soukupová, Z. Syndrom vyhoření - komparace zaměstnanců s OSVČ / podnika-teli. Diplomová práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. Vedoucí práce: Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Tato práce je zaměřena na Syndrom vyhoření a porovnání získaných dat z on-line do-tazníku, který byl sestaven podle MaslachBurnoutInventory. Porovnávají se dvě skupiny pracujících: zaměstnanci s OSVČ / podnikatelé, pracující, jak v soukromém tak ve-řejném sektoru. Práce obsahuje analýzu a interpretaci výsledků spolu s diskuzí a dopo-ručením. Soukupová, Z. Burnout Syndrome -comparison of employees and self-employed / en-trepreneurs. Diploma Thesis. Brno: Mendel University in Brno. Faculty of regional de-velopment and international studies, 2016. Thesis supervisor: Mgr. Bc. Jiří Čeněk. This work is focused on Burnout Syndrome among employees and self-employed / en-trepreneurs in public and private sector. There is a comparison of obtained data via online survey which was established based on Maslach Burnout Inventory. The goal is to examine the differences between employees and self-employed / entrepreneurs working in both public and private sector. The work consists of analysis, interpretation of results and discussion together with suggestions. Keywords: Maslach burnout inventory; MBI; syndrom vyhoření Available in digital repository of Mendel University.
Burn out syndrome

Abstrakt Soukupová, Z. Syndrom vyhoření - komparace zaměstnanců s OSVČ / podnika-teli. Diplomová práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. ...

Soukupová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Comparison of food security in ASEAN countries using composite indicator
Tománková, Linda
2016 - English
Tématem diplomové práce je náhled na potravinovou bezpečnost v ASEANu. Cílem je porovnat devět zemí a vyhodnotit, která země dosáhla úspěchu při implementaci potravinové bezpečnosti. K dosažení výsledků bude provedena analýza pomocí kompozitního indikátoru. Účelem je vytvořit návrh, který by pomohl zlepši situaci těch regionů, které mají větší problém s potravinovou bezpečností. Topic of this thesis is a preview for food security in the ASEAN. The goal is to compare the nine countries of the ASEAN and assess which country achieved success in the implementation of food security policy. To achieve these results the composite indicator will be used to analyze this issue. The purpose is to create a suggestion that would help improve the situation of regions which have greater problems with food security. Keywords: ASEAN; kompozitní indikátor; potravinová bezpečnost Available in digital repository of Mendel University.
Comparison of food security in ASEAN countries using composite indicator

Tématem diplomové práce je náhled na potravinovou bezpečnost v ASEANu. Cílem je porovnat devět zemí a vyhodnotit, která země dosáhla úspěchu při implementaci potravinové bezpečnosti. K dosažení ...

Tománková, Linda
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Current situation of women in the workplace in Chile
Cábová, Helena
2016 - English
Tato diplomová práce zkoumá problematiku postavení žen na pracovišti v Chile. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž každá z částí postupně zkoumá problém genderových nerovností. Práce nejdříve popisuje obecné informace týkající se problému genderových nerovností a provádí tak úvod do problematiky, společně s představením základní terminologie. Druhá část se věnuje regionům v Chile a analyzuje genderové rozdíly na trhu práce v jednotlivých regionech, společně s detailním popisem klíčových typů zaměstnání každého z regionu. Třetí část přináší kompozitní indikátor, který je sestaven dle pěti proměnných, přičemž každá z proměnných je popsána v kontextu Chile a chilských regionů. Cílem práce je představit seznam regionů, seřazených dle rozdílů na trhu práce mezi muži a ženami a také do jisté míry získanými výsledky vysvětlit postavení žen na pracovišti v Chile. This diploma thesis examines the problem of the situation of women in the workplace in Chile. The thesis is divided into three parts, while each parts gradually analyses the problem of gender inequalities. Firstly, the thesis presents the overall information about the general problem of gender inequalities. It introduces the basic fragments of the issue together with the basic terminology. Secondly, a major focus is put on the Chilean regions, as it analyses gender differences of the regions in the labor market, with detailed analyses of the key occupations in each region. Thirdly, a composite indicator is introduced, composed of five selected variables, while each of the variables is further described in terms of Chile and also the Chilean regions. The final task of this thesis is to give ranking of the regions in terms of inequalities between men and women based on the results of the composite indicator and also to give certain level explanation of the results and of the situation of women in the Chilean workplace. Keywords: gender; Chile; chilské regiony; kompozitní indikátor; nerovnost; trh práce Available in digital repository of Mendel University.
Current situation of women in the workplace in Chile

Tato diplomová práce zkoumá problematiku postavení žen na pracovišti v Chile. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž každá z částí postupně zkoumá problém genderových nerovností. Práce nejdříve ...

Cábová, Helena
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Effects of illegal small scale mining on crop production in Amansei Central, Ghana
Osei Poku, Naomi
2016 - English
V posledních letech se objevily zprávy o nárůstu ilegálních hornické činnosti a několika faktory přispívají k přílivu. Přestože nelegální těžba do jisté míry je zdrojem zaměstnání pro nezaměstnané lidi v Ghaně, jejich aktivity mají neblahé účinky na produkci plodin a ochranou životního prostředí. Tato studie zkoumá účinky nelegální těžbě rostlinné produkce v Amansei centrální části Ghany. Hlavní údaje hlavním zdrojem studie byly farmu a galamsey průzkumu a rozhovorů pro domácnost. Studie odhalila, že 83% mužů a 17% žen se zabývají jsou zapojeny do galamsey operací, zatímco 45% mužů a 55% žen jsou zapojeni do zemědělství. Podíl mužů a žen v rostlinné výrobě nebyly významné (p> 0,05). Podíl mužů a žen zapojených do provozu galamsey rovněž nebyly významné (p> 0,05). Část změn v kultivovaném velikosti zemědělských pozemků ukázal 53% beze změny velikosti farem, snížení 21% velikosti zemědělských podniků a nárůst 26% velikosti farem. Rozdíl mezi počáteční velikost zemědělských podniků a získaných aktuální velikosti farmy obhospodařované půdy je významný (p <0,05). Pokud jde o znečištění vody pro potravinářský oříznutí, 84% zemědělců je uvedeno ve vnitrozemí je zdroj vody znečištěné, zatímco 16% zemědělců neměl problémy s ilegální těžba znečišťujících svých zemědělských vodních zdrojů. Pro části domorodci a non-domorodci se zabývají v zemědělství, studie odhalila 68% domorodců jsou zapojeny do galamsey aktivit, zatímco 32% je nestátní domorodci. Major plodina vyrábí v Ghaně v průběhu výroby zobrazí odlišně deset let. Studie poznamenal, že kukuřice, maniok a jitrocel výroba výrazně měnit v průběhu každých deset let. Efektivní politické a komunální závětí pramení z politiky musí být vykonávána k vymýcení galamsey činnosti ve venkovských oblastech Ghany. A měly by být upřednostněny úsilí, aby vlak a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech Ghany pro rostoucí populaci mladých lidí In recent years there have been reports on increase of illegal mining activities and several factors contribute to the influx. Although illegal mining to an extent is a source of job for the unemployed folks in Ghana, their activities have dire effects on crops production and environmental health. This study investigates effects of illegal mining of crop production in the Amansei Central district of Ghana. The major primary source data for the study were farm and galamsey household survey and interviews. The study revealed that 83% of males and 17% of females are engaged are engaged in galamsey operations whereas 45% of males and 55% of females are engaged in farming. The contribution of men and women in crop production were not significant (p>0.05). The contribution of men and women engaged in galamsey operation were also not significant (p>0.05). The portion of change in cultivated farm land size showed 53% of no change in farm size, 21% decrease in farm size and 26% increase in farm size. The difference between initial farm size acquired and current farm size under cultivation is significant (p< 0.05). Regarding pollution of water for food cropping, 84% of farmers indicated in-land water source is polluted whereas 16% of farmers have not had problems with illegal mining polluting their agricultural water sources. For the portion of natives and non-natives engaged in farming, the study revealed 68% of natives are engaged in galamsey activities whereas 32% are non- natives. Major crop produced in Ghana over ten years production appears differently. The study observed that maize, cassava and plantain production significantly change over every decade. Effective political and communal wills stemmed from policies need to be exercised to eradicate galamsey activities in rural communities of Ghana. And efforts to train and create jobs in rural communities of Ghana for the rising youth population should be prioritised. Keywords: Amansie; Artisanal; Ghana; těžba malého rozsahu; produkce plodin Available in digital repository of Mendel University.
Effects of illegal small scale mining on crop production in Amansei Central, Ghana

V posledních letech se objevily zprávy o nárůstu ilegálních hornické činnosti a několika faktory přispívají k přílivu. Přestože nelegální těžba do jisté míry je zdrojem zaměstnání pro nezaměstnané ...

Osei Poku, Naomi
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Food security problems in West Africa - case study Mali and Senegal
Strolený, Martin
2016 - English
Cílem této práce je analyzovat problémy potravinové bezpečnosti v západní Africe s hlubší analýzou Mali a Senegalu. Dále, tato práce poskytuje pohled na geografické pozice, rozvoj zemědělství a celkové situace hladu v daných lokalitách, neboť tyto jmenované aspekty mají jak přímé, tak nepřímé dopady na potravinovou bezpečnost. Za účelem měření potravinové bezpečnosti a zajištění maximální přesnosti měřených kritérií byly využity dva odlišné indexy (Světový Index Hladu a Světový Index Potravinové Bezpečnosti). Navíc, tato práce rovněž analyzuje hlavní geografické a demografické problémy a jejich korelace s potravinovou bezpečností. Následně jsou popsány vybrané regionální organizace a politiky na rozvoj daných oblastí. Na základě teoretického a analytického výzkumu této práce jsou nakonec poskytnuta doporučení na celkové zlepšení a rozvoj analyzovaných oblastí. The aim of this thesis is to analyze the food security problems in West Africa together with further analysis of Mali and Senegal. Furthemore, this thesis provides an insight into geographic positions, agricultural development and overall hunger situations of chosen areas as these all named aspects have both direct and indirect impacts on food security. To measure the food security in chosen regions two different indexes were used in order to ensure maximal accuracy of the analyzed criteria (the Global Hunger Index and the Global Food Security Index). Moreover, the thesis analyzes main geographic and demographic challenges in the region and their correlations wtih food security issues. Next, different regional organizations and policies focused on the development of the areas are described. Based on the theoretical and analytical research and results of the thesis, recommendations for sustainable development and improvement of food security are eventually provided. Keywords: hlad; Mali; potravinová bezpečnost; Senegal; urbanizace; Západní Afrika Available in digital repository of Mendel University.
Food security problems in West Africa - case study Mali and Senegal

Cílem této práce je analyzovat problémy potravinové bezpečnosti v západní Africe s hlubší analýzou Mali a Senegalu. Dále, tato práce poskytuje pohled na geografické pozice, rozvoj zemědělství ...

Strolený, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Political and economic development of the region of Western Balkans - Kosovo
Skoupilová, Natálie
2016 - English
Cílem práce je návrh změn v oblasti sociálních, politických a ekonomických politik v kontextu Kosovsko-Srbských vztahů. Teoretická část práce si klade za cíl definovat teoretické přístupy teorií konfliktu, post-konfliktního vývoje, procesu demokratizace, demografie a etnicity. Analytická část práce se zaměřuje na historický přehled konfliktu mezi Srbskou a Albánskou populací v Kosovu, analýzu post-konfliktního vývoje v Srbsku a Kosovu, výsledky parlamentních voleb v Kosovu a analýzu demografických charakteristik. Návrhová část je založena na výsledcích SWOT analýzy, která slouží jako klíč k návrhu možných scénářů a řešení. Aim of the thesis is to propose changes in social, political and economic policies in the context of Kosovo-Serbia relations. The theoretical part aims at definition of theoretical approaches of conflict theory and post-conflict development, democratization process, demography as well as ethnicity. The main focus of analytical part is the historical review of the conflict between Serbian and Albanian population in Kosovo, analysis of post-conflict process in Serbia and Kosovo, examination of general elections in Kosovo and analysis of demographic characteristics. Proposal part is based on the results of SWOT analysis which provide a key to proposing possible scenarios and solutions. Keywords: Intervence NATO; konflikt; Kosovo; Operace Spojenecká síla; post-konfliktní vývoj; Srbsko; SWOT analýza Available in digital repository of Mendel University.
Political and economic development of the region of Western Balkans - Kosovo

Cílem práce je návrh změn v oblasti sociálních, politických a ekonomických politik v kontextu Kosovsko-Srbských vztahů. Teoretická část práce si klade za cíl definovat teoretické přístupy teorií ...

Skoupilová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases