Number of found documents: 97942
Published from to

Rozvoj komunikace u žáků se sluchovým postižením v ZŠ praktické
Orlíková, Martina; Klenková, Jiřina; Kotvová, Miroslava
2018 - Czech
Master thesis titled Communication development for hearing impaired pupils at basic deals with connection between children's hearing impairment, early intervention and the whole communication development at children's family and school enviroment. First chapter is about family, family with impaired child and also about social cultural disadvantaged enviroment. Second chapter clarifies perception language and speech, describes speech development, language's sections, and the possibilities of alternative or augmentative communication. In third chapter deals with hearing, clasiffication of hearing impairment, describes hearing examination, possibilities of communication with hearing impaired people and what compensation aids they can use. Fourth chapter is about basic practical school, preparatory class and describes education of Roma children. Fifth chapter, practical part od thesis, describes all the research investigation. The goal of the investigation is the analysis of children's communation level at basic school and its preparatory class. To achieve this goal I used metods like observation, interwiev, documentation analysis, case report and tests. There were asked investigation questions. Results showed us, that the critical moment is the timing of the impairment detection and following... Diplomová práce Rozvoj komunikace u žáků se sluchovým postižením v ZŠ praktické pojednává o souvislostech mezi sluchovým postižením dítěte, včasnosti diagnostiky tohoto postižení, a celkovém rozvoji komunikace těchto dětí v prostředí rodinném a školním. První kapitola se zabývá rodinou, rodinou dítěte s postižením a také sociokulturně znevýhodněným prostředím. Druhá kapitola objasňuje pojmy jazyk a řeč, popisuje vývoj řeči, její jazykové roviny a možnosti alternativní či augmentativní komunikace. Ve třetí kapitole zabývající se sluchem jsou klasifikovány sluchové poruchy, je zde popsáno vyšetření sluchu u dětí, jaké existují systémy komunikace u sluchově postižených osob a jaké mohou využít kompenzační pomůcky. Čtvrtá kapitola se věnuje základní škole praktické, přípravné třídě a celkově popisuje vzdělávání romských dětí. Pátá kapitola, praktická část diplomové práce, popisuje celé výzkumné šetření. Cílem výzkumného projektu je analýza úrovně komunikace u žáků se sluchovým postižením v ZŠ praktické a v přípravné třídě této školy. K dosažení těchto cílů byly vybrány metody pozorování, rozhovor, analýza dokumentace, případové studie a testy. K dosažení cíle výzkumu, byly položeny výzkumné otázky. Výsledky ukázaly, že jako nejvíce zásadní moment je včasnost diagnostiky sluchového postižení a následná... Keywords: sluchové postižení; sociokulturně znevýhodněné prostředí; případová studie; základní škola praktická; přípravná třída; hearing impairment; social cultural disadvantaged enviroment; case report; basic practical school; preparatory class Available in a digital repository NRGL
Rozvoj komunikace u žáků se sluchovým postižením v ZŠ praktické

Master thesis titled Communication development for hearing impaired pupils at basic deals with connection between children's hearing impairment, early intervention and the whole communication ...

Orlíková, Martina; Klenková, Jiřina; Kotvová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2018

Dohoda o vině a trestu
Dimitriadisová, Šárka; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
2018 - Czech
Agreement on guilt and punishment This master's dissertation focuses on a relatively new juridical institute of the criminal procedural law, which is agreement on guilt and punishment. This institute was incorporated in the Czech legal system by the Act No. 193/2012 Coll., which took effect from 1st September, 2012. The main purpose for the incorporation was acceleration and efficiency of criminal proceedings as well as lightening the burden of courts, which are overloaded due to excessive amount of new cases. The master's dissertation is divided into five chapters. The first chapter is devoted to the inclusion of plea bargaining in the system of the Code of Criminal Procedure and on the institute of agreement on guilt and punishment in comparison with other diversions. A brief introduction to the basic principles of retributive and restorative justice is also included in this chapter. The second chapter covers the historical development of incorporating plea bargaining into Czech legislation and the legislative process itself. The basic arguments both in and against favour of the institute are outlined, especially taking into account the principles of Czech criminal proceeding. The third chapter contains a detailed analysis of relevant legislation and is divided into two parts, the first focusing... Tématem této diplomové práce je relativně nový institut trestního práva procesního, kterým je dohoda o vině a trestu. Tento institut byl do českého právního řádu zakotven novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 193/2012 Sb., s účinností ke dni 1. září 2012 a účelem jeho zavedení bylo zrychlení a zefektivnění trestního řízení a zároveň odbřemenění soudů, které jsou v důsledku značného množství nových nápadů přetížené. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována systémovému zařazení dohody o vině a trestu v trestním řádu a jeho postavení z hlediska odklonů s přihlédnutím k principům restorativní a retributivní justice. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem zavedení dohody o vině a trestu do české právní úpravy a procesem jejího přijetí. Zároveň je v této kapitole pojednáno argumentech ve prospěch i neprospěch dohody o vině a trestu, se zvláštním zřetelem na základní zásady trestního řízení. Ve třetí kapitole je ve dvou částech podrobně rozebrána právní úprava dohody o vině a trestu, první část je věnována procesu sjednávání dohody o vině a trestu a druhá pak řízení o schválení dohody o vině a trestu před soudem. Čtvrtá kapitola je věnována stručnému popisu fungování institutu dohody o vině a trestu ve Velké Británii s přihlédnutím k rozdílům mezi kontinentálním... Keywords: dohoda o vině a trestu; dohadovací řízení; odklony; agreement on guilt and punishment; conciliation procedure; diversions Available in a digital repository NRGL
Dohoda o vině a trestu

Agreement on guilt and punishment This master's dissertation focuses on a relatively new juridical institute of the criminal procedural law, which is agreement on guilt and punishment. This institute ...

Dimitriadisová, Šárka; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti sportovních aktivit u pacientů s astmatem a jejich vliv na průběh onemocnění.
Sýkorová, Kamila; Heller, Jan; Mahrová, Andrea
2018 - Czech
Title: Possibilities of physical and sports activities for patients with asthma and their influence on the medical condition Objectives: The aim of the thesis is to discover the level of active lifestyle of asthmatic patients and their participation on physical activity and sport. Another aim is to find out whether asthmatic patients are limited in physical activity or sport because of the medical condition and how the physically active lifestyle influences the medical condition and whether it takes part on improving quality of life. Methods: A survey was used for data collection. A questionnaire was distributed to people working with asthmatic patients, to sports club and university students. The research group consists of 125 respondents. The obtained data was processed into tables and charts via Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016 and SPSS program. A verification of hypotheses was carried out according to the results of the survey and the independence test - chi-squared test. Research results are in the form of tables and graphs summarized at the end of the thesis. The results were compared to the resources dealing with the topic to verify if the hypothesis was true or not. Results: According to the chosen data processing methods, the limitation of asthmatic patients in... Název: Možnosti pohybových a sportovních aktivit u pacientů s astmatem a jejich vliv na průběh onemocnění Cíle: Cílem práce je zjistit úroveň aktivního stylu života u astmatických pacientů, jejich účast na pohybových aktivitách a sportu. Zhodnotit, zda jsou v důsledku nemoci omezeni v provádění pohybových aktivit / sportu, a jak tělesné zatížení působí na průběh onemocnění a kvalitu života. Metody: Sběr dat proběhl formou anketního šetření. Anketa byla distribuována na pracoviště spolupracující s astmatickými pacienty, do sportovních klubů a studentům univerzit. Výzkumný soubor se skládá ze 125 respondentů. Získaná data byla zpracována do tabulek a grafů v programu Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016 a SPSS program. Ověření hypotéz proběhlo dle výsledků ankety a testu nezávislosti - chí-kvadrát test. Výsledky výzkumu jsou ve formě tabulek a grafů shrnuty v závěru práce. Pro ověření hypotéz a posouzení výsledků výzkumu slouží diskuze diplomové práce. Výsledky: Dle zvolených metod zpracování dat nebylo potvrzeno omezení astmatických pacientů při provádění pohybových aktivit či sportu. Potvrdilo se, že provádění pohybových aktivity má pozitivní vliv na snížení klinických projevů onemocnění a dávek medikamentů, a také vede ke zlepšení kvality života pacientů. Pohybová terapie se... Keywords: bronchiální astma; pohybová léčba; tělesné zatížení; astma a sport; anketa; bronchial asthma; physical therapy; physical load; asthma and sport; survey Available in a digital repository NRGL
Možnosti sportovních aktivit u pacientů s astmatem a jejich vliv na průběh onemocnění.

Title: Possibilities of physical and sports activities for patients with asthma and their influence on the medical condition Objectives: The aim of the thesis is to discover the level of active ...

Sýkorová, Kamila; Heller, Jan; Mahrová, Andrea
Univerzita Karlova, 2018

Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence
Hásová, Kateřina; Hádková, Kateřina; Kotvová, Miroslava
2018 - Czech
The thesis deals with the theme of Quality of life of hearing impaired people during adolescence. It is divided into two parts - a theoretical one and a practical one. The theoretical part consists of three chapters - A person with hearing impairments, Quality of life and Selected factors affecting life of hearing impaired people. In these chapters we consider categorization, classification, etiology of hearing impaired people, and also consequences of hearing impairments. In the next part we deal with the historical view on the quality of life of hearing impaired people, its specification or measurements of the quality of life. In the last chapter of the theoretical part we choose particular factors which affect life of hearing impaired people - communication, upbringing and education, culture, sport, free time. The practical part of the thesis is focused on analysis and evaluation of a questionnaire-based survey in which 41 hearing impaired respondents at the age of 16 - 21 participated. The questionnaire-based survey is aimed at hearing impaired people's attitude to the quality of life - namely education, free time activities, interactions with intact population and doing activities together - including a preferable form of communication with intact people or present satisfaction in their lives.... Diplomová práce se zabývá tématem Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol - Jedinec se sluchovým postižením, Kvalita života a Vybrané vlivy působící na život osob se sluchovým postižením. V těchto kapitolách se věnujeme kategorizaci, klasifikaci, etiologii osob se sluchovým postižením, dále důsledky poruch vad a sluchu. V další části se zaměřujeme na historický pohled na kvalitu života osob se sluchovým postižením, její vymezení či měření kvality života. V poslední části teorie si vybíráme jednotlivé vlivy, které působí na život sluchově postižených - komunikaci, výchovu a vzdělání, kulturu, sport, volný čas. Praktická část práce je zaměřena na analýzu a vyhodnocení dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 41 respondentů se sluchovým postižením ve věku 16 - 21 let. Dotazníkové šetření je zaměřeno na postoje adolescentů se sluchovým postižením ke kvalitě života - konkrétně na vzdělání, volnočasové aktivity, setkávání se s intaktní populací a podnikání společných aktivit - včetně preferované formy komunikace s intaktním okolím či současnou spokojenost ve svém životě. Závěrečná pasáž praktické části hodnotí výsledky výzkumného šetření. Klíčová slova: Kvalita života... Keywords: kvalita života; adolescence; sluchové postižení; komunikace; kultura; sport; volný čas; quality of life; adolescence; hearing impairments; communication; culture; sport; free time Available in a digital repository NRGL
Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence

The thesis deals with the theme of Quality of life of hearing impaired people during adolescence. It is divided into two parts - a theoretical one and a practical one. The theoretical part consists of ...

Hásová, Kateřina; Hádková, Kateřina; Kotvová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2018

Výpověď z pracovního poměru
Šmídová, Klára; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
This diploma thesis deals with the topic of the notice of termination of employment in the Czech labour law. The thesis sets out multiple primary goals. The first goal is to introduce the reader to the context of the legal framework of the notice of termination of employment, including an analysis of selected case law relevant to the topic. The second goal is to provide a comparative outline via the exploration of Belgian labour law and its legal regulation of the notice of termination of employment. Thirdly, the author reflects the findings gathered throughout the thesis and offers some amendments de lege ferenda. The diploma thesis is divided into eleven parts. The first three parts relate to the general description of the matter - the first is devoted to the labour law in the context of the legal system of the Czech Republic, the second is devoted to specific characteristics of an employment relationship and its subject and object. The third part discusses the termination of employment in general and it also takes into account the strategy of flexicurity. The fourth part aims at enlightening the effect of the international law and the law of the European Union on the legal regulation of the notice of termination of employment. The fifth part is devoted to the notice of termination of employment... Diplomová práce se zabývá institutem výpovědi z pracovního poměru v českém pracovním právu a vytyčuje si několik základních cílů. V prvé řadě by měla uvést čtenáře do problematiky právní úpravy výpovědi z pracovního poměru, včetně rozebrání vybrané relevantní judikatury. Druhým cílem je poskytnutí komparativního náhledu na problematiku skrze exkurs do belgické právní úpravy výpovědi. V neposlední řadě práce reflektuje získané poznatky a zamýšlí se nad náměty v rámci úvah de lege ferenda. Předložená diplomová práce je členěna do jedenácti částí. První tři části lze označit za obecné, neboť první část představuje pracovní právo a jeho kontext v právním řádu České republiky, druhá se zabývá charakteristickou pracovního poměru a jeho subjektů a objektu. Třetí část se věnuje skončení pracovního poměru v obecné rovině, neopomíjí ani vliv strategie flexicurity. Čtvrtá část přibližuje vliv mezinárodního práva a práva Evropské unie na předmětnou právní úpravu. Část pátá se zaobírá výpovědi z pracovního poměru a jejími náležitostmi v obecné rovině. Posléze je v části šesté čtenáři přiblížena úprava výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance, opomenuto nezůstává ani téma výpovědi v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávního vztahu. Sedmá část zabývající se výpovědí z pracovního... Keywords: pracovní právo; skončení pracovního poměru; výpověď z pracovního poměru; labour law; termination of employment; notice of termination of employment Available in a digital repository NRGL
Výpověď z pracovního poměru

This diploma thesis deals with the topic of the notice of termination of employment in the Czech labour law. The thesis sets out multiple primary goals. The first goal is to introduce the reader to ...

Šmídová, Klára; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

Regionální zpravodajství ČT v letech 1992 - 2012 pohledem pracovníků televize
Krátká, Veronika; Franc, Martin; Krátká, Lenka
2018 - Czech
The main aim of this work is to describe the history and development of Czech Television's regional news coverage in years from 1992 till 2012, using the testimonies of direct TV staff involved in this reporting beyond the available resources, thereby expanding the amount of information on this issue. To achieve this information, the oral history method was used and the subsequent verification of the information obtained was done using the literature, diploma theses, annual reports and other sources in this work specified. The result of this work is the extension and addition of new facts and information about the history of Czech Television's regional news, especially of internal character, not yet obtainable from available professional publications or public reports and data. These include information on the nature of interpersonal relations in regional news, the attempt to influence the outward processing and thematic focus of the editorial offices and the specific technical and structural development of individual regional editorial offices. Key words Czech Television, ČT, CST, narrator, reporter, regional news, regions, Večerník, Události, Události v regionech. Hlavním cílem této práce je popsat historii a vývoj regionálního zpravodajství České televize v letech 1992 až 2012 s využitím výpovědí přímých pracovníků ČT podílejících se na tomto zpravodajství nad rámec dostupných zdrojů a tím rozšířit množství informací k této problematice. K dosažení těchto informací bylo použito metody orální historie a následné ověření takto získaných informací z odborné literatury, diplomových prací, ročenek, výročních zpráv a jiných pramenů v této práci specifikovaných. Výsledkem této práce je rozšíření a doplnění nových skutečností a informací k historii regionálního zpravodajství České televize zejména interního charakteru dosud nedostupné z dostupných odborných publikací nebo veřejných zpráv a dat ČT. Jde zejména o informace charakteru mezilidských vztahů v regionálním zpravodajství, snahou o vnější ovlivňování chodu a tematického zaměření redakcí a konkrétního technického a strukturálního vývoje jednotlivých krajských redakcí. Klíčová slova Česká televize, ČT, ČST, narátor, redaktor, regionální zpravodajství, regiony, kraje, Večerník, Události, Události v regionech. Keywords: Česká televize; ČT; ČST; narátor; redaktor; regionální zpravodajství; regiony; Večerník; Události; Události v regionech; Czech Television; ČT; CST; narrator; reporter; regional news; regions; Večerník; Události; Události v regionech Available in a digital repository NRGL
Regionální zpravodajství ČT v letech 1992 - 2012 pohledem pracovníků televize

The main aim of this work is to describe the history and development of Czech Television's regional news coverage in years from 1992 till 2012, using the testimonies of direct TV staff involved in ...

Krátká, Veronika; Franc, Martin; Krátká, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Monitoring zaměstnanců
Drozdíková, Andrea; Štefko, Martin; Kotous, Jan
2018 - Czech
Monitoring of employees Abstract The theme of this diploma thesis is, as the title suggests, the monitoring of employees. With the continuous development and progress of technologies and their increasing availability, the privacy of citizens is becoming increasingly more endangered. Even more concerning is the privacy of employees in the workplace, where an employer has inexhaustible possibilities to monitor activity at work - and sometimes outside of the workplace as well. On the other hand, the intention of the employer to protect its assets and the financial means invested in the operation of its business is appreciable and in some ways necessary to align with the employer's obligations to their shareholders. Therefore, the chosen subject brings to the surface the conflict of two equal rights, as the right to protection of privacy collides with the right of protection of property. For this reason, the whole thesis takes into account both the labour law regulations and the regulations on the protection of personal data - since personal data of employees can be threatened by monitoring. With regard to the fact, that Regulation (EU) 2016/679 comes into effect soon, it is briefly mentioned in the relevant parts, especially when assessing whether it will impact the legal interpretation in the future or not.... Tématem předmětné diplomové práce je, jak název sám napovídá, monitoring zaměstnanců. S neustálým vývojem a pokrokem technologických možností a jejich dostupnosti je soukromí člověka potenciálně čím dál tím více ohroženo, tím spíše pak soukromí zaměstnance na pracovišti, kdy má zaměstnavatel nepřeberné možnosti a prostor sledovat jej a jeho činnost na pracovišti, leckdy pak i mimo něj. Na druhou stranu lze pochopit i úmysl zaměstnavatele chránit svůj majetek a finanční prostředky, které investuje do provozu svého podnikání. Zvolené téma tedy nabízí prostor pro hodnocení střetu dvou práv, kdy na sebe naráží právo na ochranu soukromí a právo na ochranu majetku. Z tohoto důvodu bere celá práce v potaz jak pracovněprávní předpisy, tak předpisy upravujcí ochranu osobních údajů, které mohou být monitoringem ohroženy. S ohledem na blížící se účinnost nařízení (EU) 2016/679 je na vybraných místech v krátkosti zmíněno i toto, zejména při hodnocení, zda lze v dané oblasti do budoucna očekávat změny, či nikoliv. Práce je členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Úvodní kapitola blíže přibližuje rozsah zkoumané problematiky a aktuálnost tématu. Druhá kapitola této práce se zaobírá mezinárodním i českým právním rámcem ochrany soukromí člověka a dále zaměstnance. Následující třetí kapitola při stejném... Keywords: monitoring zaměstnanců; ochrana soukromí; majetek zaměstnavatele; monitoring of employees; protection of privacy; employer's assests Available in a digital repository NRGL
Monitoring zaměstnanců

Monitoring of employees Abstract The theme of this diploma thesis is, as the title suggests, the monitoring of employees. With the continuous development and progress of technologies and their ...

Drozdíková, Andrea; Štefko, Martin; Kotous, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Skončení pracovního poměru pro porušení pracovněprávních povinností v ČR a SRN
Hříchová, Vendula; Vysokajová, Margerita; Štangová, Věra
2018 - Czech
Name of the thesis: Termination of employment relationship for violation of labour law obligations in the Czech Republic and Germany The thesis deals with the comparison of legal regulations of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany on the termination of employment relationship for violation of employment obligations. Its main objective is to describe this legislation so that a critical analysis of certain conclusions of supreme courts of both countries can be carried with regard to terms of employee protection as well as the flexibility of employment, i.e. the basic principles of labour law. The thesis can be divided into four parts. In the first (introductory) part, the labour law of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany are generally described. This chapter is followed by a description of the current legislation on the termination of employment in both the countries with emphasis on termination and immediate cancellation in case of the Czech Republic. In the case of the Federal Republic of Germany, the description of the applicable legal provisions relating to ordinary and extraordinary denunciations is emphasised. In the final part of the thesis, the findings obtained from previous chapters are compared to each other. From this comparison, conclusions are... Shrnutí Název práce: Skončení pracovního poměru pro porušování pracovněprávních povinností v ČR a SRN Práce se zabývá srovnáním právních úprav České republiky a Spolkové republiky Německo v otázce skončení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností. Jejím cílem je především tuto právní úpravu popsat, aby mohla být následně provedena kritická analýza některých závěrů nejvyšších soudů obou zemí z hlediska ochrany zaměstnance, jakož i flexibility zaměstnávání, tj. základních zásad pracovního práva. Práci lze rozdělit do čtyř částí. V první, úvodní části, je obecně popsáno pracovní právo České republiky a Spolkové republiky Německo. Na tuto kapitolu následně již navazuje popis platné právní úpravy týkající se skončení pracovního poměru v obou zemích s důrazem na výpověď a okamžité zrušení v případě České republiky. V případě Spolkové republiky Německo je kladen důraz na popis platné právní úpravy týkající se řádné a mimořádné výpovědi. V závěrečné části této práce jsou následně poznatky získané z předchozích kapitol vzájemně porovnány. Z tohoto srovnání jsou následně vyvozeny závěry k možnému zamyšlení se nad dalším směřováním pracovního práva v České republice. Práce se opírá o českou i zahraniční literaturu, právní prameny popisující tuto tematiku a v poslední kapitole také o judikaturu nejvyšších... Keywords: skončení pracovního poměru; porušování pracovních povinností; Česká republika; Spolková republika Německo; termination of employment relationship; violation of employment obligations; Czech Republic; Federal Republic of Germany Available in a digital repository NRGL
Skončení pracovního poměru pro porušení pracovněprávních povinností v ČR a SRN

Name of the thesis: Termination of employment relationship for violation of labour law obligations in the Czech Republic and Germany The thesis deals with the comparison of legal regulations of the ...

Hříchová, Vendula; Vysokajová, Margerita; Štangová, Věra
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti a směry využití počítačové grafika ve školní praxi
Ipserová, Kateřina; Novák, Jaroslav; Štípek, Jiří
2018 - Czech
Keywords: Počítačová grafika; 3D grafika; výuka; inovace; vzdělávání na střední škole; Computer graphics; 3D graphics; teaching; innovation; high school education Available in a digital repository NRGL
Možnosti a směry využití počítačové grafika ve školní praxi

Ipserová, Kateřina; Novák, Jaroslav; Štípek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Speciálně pedagogická podpora dětí ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v mateřských a základních školách
Wagnerová, Kateřina; Felcmanová, Lenka; Komorná, Marie
2018 - Czech
The topic of the master thesis is Special education support for children from socially excluded localities in education in preschools and primary schools. The thesis deals with the topic of social disadvantage of children of pre-school and elementary school age. The theoretical part is focused on defining the terms social disadvantage and socially excluded area. Furthermore, the thesis deals with the influence of the families on social learning of children and the consequences of social disadvantage on the children's development and education. Two chapters of the thesis deal with the possibilities of support for socially disadvantaged children. One of them is devoted to the provision of support measures at schools, the other one defines some strategies and programs aimed at the development of the children. The practical part analyses the results of a research survey mapping the level of development of particular selected functions in children from socially excluded areas. The used research method was testing. The research involved testing of 10 children from socially excluded areas and their results were compared to the testing results of other 10 children who were not from socially excluded areas. The research survey confirmed that socially disadvantaged pupils show poorer results in tests.... Tématem diplomové práce je Speciálně pedagogická podpora dětí ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v mateřských a základních školách. Práce se zabývá tématem sociálního znevýhodnění dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část se zaměřuje na vymezení termínu sociální znevýhodnění a sociálně vyloučené lokality. Dále se práce zabývá vlivem rodiny na sociální učení dětí a dopady sociálního znevýhodnění na vývoj a vzdělávání. Dvě kapitoly práce se zabývají možnostmi podpory dětí se sociálním znevýhodněním. Jedna z těchto kapitol se věnuje poskytování podpůrných opatření na školách, druhá vymezuje některé strategie a programy zaměřené na rozvoj těchto dětí. Praktická část analyzuje výsledky výzkumného šetření mapujícího úroveň rozvoje vybraných dílčích funkcí u dětí pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Ve výzkumném šetření byla použita metoda testování. V rámci výzkumu bylo testováno 10 dětí pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Jejich výsledky v daných testech byly porovnány s kontrolní skupinou 10 dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Výzkumné šetření potvrdilo, že žáci se sociálním znevýhodněním vykazují v testech horší výsledky. Proto je důležitým předpokladem jejich úspěšného rozvoje systematická a intenzivní podpora. Cílem práce tedy bylo... Keywords: Sociální znevýhodnění; žáci se sociálním znevýhodněním; sociálně vyloučená lokalita; rodina; speciálně pedagogická podpora; dílčí funkce; diagnostické testy; Social disadvantage; socially disadvantaged pupils; socially excluded locality; family; special education support; particulal functions; diagnostic tests Available in a digital repository NRGL
Speciálně pedagogická podpora dětí ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v mateřských a základních školách

The topic of the master thesis is Special education support for children from socially excluded localities in education in preschools and primary schools. The thesis deals with the topic of social ...

Wagnerová, Kateřina; Felcmanová, Lenka; Komorná, Marie
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases