Number of found documents: 53116
Published from to

Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
Váňa, Dalibor; Horáček, Tomáš; Eichlerová, Kateřina
2017 - Czech
The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied by the relevant case law. In thesis is first defined the concept of liability, principles of management and administration of corporations, and principles of acting on behalf of companies. Followed by a historical overview of the issue, particularly in relation to the Commercial Code (Act no. 513/1991 Coll.). The thesis deals with theoretical analysis of liability, assumptions of liability and other related issues. The main focus of the work is the analysis and comprehensive approach to legal institutes duty of care, duty of loyalty and the business judgment rule. The work includes a comparison of legislation contained in the already canceled the Civil Code and Commercial Code with legislation contained in the currently valid and effective Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.) and the Business Corporations Act (Act no. 90/2012 Coll.). The thesis also deals with issues of legal guaranty of members of statutory bodies in connection with the bankruptcy and causing damage to the company. The work also includes a comparison of selected foreign jurisdictions. In the end is presented synthesizing conclusion... Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů kapitálových společností a otázkami s tímto spojenými. Celá práce je průběžně doplněna relevantní judikaturou. Práce nejprve vymezuje pojem odpovědnosti, principů řízení a správy obchodních korporací, jednání statutárních orgánů za obchodní společnosti. Následuje historický exkurs dané problematiky, zejména ve vztahu k právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Práce se dále zabývá teoretickým rozborem odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu a dalšími souvisejícími otázkami. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor a komplexní pojetí právních institutů péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v již zrušeném občanském a obchodním zákoníku s právní úpravou aktuálně účinnou obsaženou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Rigorózní práce se dále zabývá otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů při způsobení a neuhrazení újmy společnosti a otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů v souvislosti s úpadkem společnosti, právní úpravou udělování pokynů do obchodního vedení a komparací předmětné materie s právní úpravou... Keywords: soukromoprávní odpovědnost; péče řádného hospodáře; pravidlo podnikatelského úsudku; civil law liability; duty of care; duty of loyalty; business judgement rule Available in a digital repository NRGL
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied ...

Váňa, Dalibor; Horáček, Tomáš; Eichlerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Hůlka, Tomáš; Brodec, Jan; Růžička, Květoslav
2017 - Czech
This thesis deals with issue of Internet transactions in relation to the private international law, particularly with recent sources of law that govern cross-border sale. The thesis is divided into three parts. The first part addresses general issues of Internet transactions, namely the relationship between the Internet and the law, identification of subjects on the Internet, attributability of legal effects caused due to operation of electronic agents and last but not least electronic contracting, especially delivery of electronic communication and technical methods of presentation of terms and conditions by Internet service WWW. Part two provides analysis of the most important sources of law that govern cross- border sale at the private international law level, particularly those that are part of the Czech legal system, namely the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the regulation Rome I and the Act no. 91/2012 Coll. (the act governing private international law) and beside those also relatively new unified substantive rules governing some issues of formation and performance of contracts electronically contained in the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts. In the analysis is addressed whether and what... Diplomová práce se zabývá problematikou internetových transakcí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému, zejména pak současnými prameny práva, jež upravují přeshraniční koupi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se věnuje obecným otázkám internetových transakcí, konkrétně problematice vztahu Internetu a práva, identifikaci subjektů na Internetu, přičitatelnosti právních následků způsobených činností elektronických agentů a v neposlední řadě také elektronické kontraktaci, zejména pak doručování elektronické komunikace a technickým způsobům prezentace obchodních podmínek pomocí služby WWW. V druhé části práce jsou rozebrány nejdůležitější prameny současné právní úpravy přeshraniční koupě na úrovni mezinárodního práva soukromého, zejména ty, které jsou součástí právního řádu České republiky - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, nařízení Řím I a zákon č. 91/2012 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém) a kromě nich také relativně nová unifikovaná přímá úprava některých otázek elektronického uzavírání a plnění smluv obsažená v Úmluvě OSN o použití prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách. V rozboru je poukázáno na to, zda a jaké otázky vyvolává aplikace uvedených právních pramenů na právní poměry vzešlé z internetových transakcí. Pojednáno je také o... Keywords: Internet; mezinárodní právo soukromé; kupní smlouva; Internet; private international law; contract of sale Available in a digital repository NRGL
Internetové obchodování s mezinárodním prvkem

This thesis deals with issue of Internet transactions in relation to the private international law, particularly with recent sources of law that govern cross-border sale. The thesis is divided into ...

Hůlka, Tomáš; Brodec, Jan; Růžička, Květoslav
Univerzita Karlova, 2017

Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy
Pražienková, Veronika
2017 - Czech
This work focuses on anorexigenic neuropeptides, cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) and prolactin-releasing peptide (PrRP), which decrease food intake and body weight. CART peptide is an anorexigenic neuropeptide and, despite many efforts, its receptor has not yet been identified. We found CART peptide specific binding sites in pheochromocytoma PC12 cells. Cells differentiated to neurons increased significantly the number of binding sites. On the other hand, after differentiation to chromaffin cells the number of binding sites was so low that it was impossible to determine their density. To clarify the importance of each of the three disulfide bridges in the CART molecule, analogs with one or two disulfide bridges were synthetized. The biological activity was maintained in analog with two disulfide bridges in positions 74-94 and 88-101. Moreover, we demonstrated the stimulation of JNK and subsequently c-Jun activation in PC12 cells. Neuropeptide PrRP belongs to the RF-amide peptide family and has anorexigenic properties. PrPR has a high affinity to GPR10 and neuropeptide FF (NPFF2) receptor. In our laboratory lipidized analogs of PrRP were synthesized, which are able to decrease food intake after peripheral administration and may cross the blood-brain barrier. We tested biological... Disertační práce je zaměřena na studium anorexigenních neuropeptidů, peptidu kokainem a amfetaminem regulovaného transkriptu (CART) a peptidu uvolňujícího prolaktin (PrRP), které snižují příjem potravy a tělesnou hmotnost. Peptid CART je anorexigenní neuropeptid, u kterého přes všechny snahy nebyl nalezen jeho receptor. Peptid CART se specificky váže se na buněčnou linii PC12. Buňky PC12 diferencované v neuronový fenotyp vykazují vyšší počet vazebných míst oproti nediferencovaným buňkám. Buňky PC12 diferencované dexametasonem na chromafinní buňky vykazují vysokou nespecifickou vazbu a tím velmi nízký počet vazebných míst. Pro objasnění důležitosti disulfidových můstků ve struktuře peptidu CART byly syntetizovány analogy s jedním či dvěma disulfidovými můstky. Biologická aktivita byla u analogu se dvěma disulfidovými můstky v pozici 74-94 a 88-101. Při zkoumání buněčné signalizace u buněk PC12 peptid CART významně zvýšil aktivaci c-Jun a fosforylaci JNK, která předchází dráze c-Jun. PrRP patří do rodiny RF-amidových peptidů a byl u něj potvrzen anorexigenní účinek. PrRP se váže na svůj receptor GPR10 a vykazuje vysokou afinitu i k receptoru pro neuropeptid FF (NPFF2). V naší laboratoři byly navrženy lipidované analogy PrRP, které po periferním podání snižují příjem potravy, a u kterých je... Keywords: peptid CART; PC12; c-Jun; JNK; PrRP; GPR10; NPFF2; Y5; příjem potravy; lipidizace; CART peptide; PC12; c-Jun; JNK; PrRP; GPR10; NPFF2; Y5; food intake; lipidization Available in a digital repository NRGL
Nové analogy anorexigenních neuropeptidů ovlivňujících příjem potravy

This work focuses on anorexigenic neuropeptides, cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) and prolactin-releasing peptide (PrRP), which decrease food intake and body weight. CART peptide ...

Pražienková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Coufalová, Jitka; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Czech
Applicable Law in International Commercial Arbitration (Abstract) The aim of this thesis is to analyse the choice of applicable law in the international commercial arbitration from three perspectives: applicable law of an underlying agreement, applicable law of an agreement to arbitrate, and applicable law of procedural aspects of arbitration proceedings (lex arbitri, arbitrability). Furthemore, the thesis is alco focused on elements related to the choice of applicable law, for instance the principle of party autonomy and limits of the choice of applicable law. To answer the main three above-mentioned questions regarding applicable law, comparative method is used and subsequently number of foreign legal regulations on arbitral proceedings as well as arbitral awards and relevant case law are analyzed. Theoretical approaches to the choice of applicable law are therefore confronted with their potential application and modifications in practice. Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi. Keywords: rozhodné právo; mezinárodní obchodní arbitráž; smluvní autonomie; applicable law; international commercial arbitration; party autonomy Available in a digital repository NRGL
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži

Applicable Law in International Commercial Arbitration (Abstract) The aim of this thesis is to analyse the choice of applicable law in the international commercial arbitration from three perspectives: ...

Coufalová, Jitka; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie
Trčková, Kateřina
2017 - Czech
The main goal of this dissertation was to create and verify own multicomponent tasks of interdisciplinary character based on analysis of types of tasks occured in international research. Newly created multicomponent learning tasks were classified by task type, solution form, cognitive demands and task variety. Tasks of the same form were ordered to pairs, their difficultness, vulnerability and rate of success were verified. Multicomponent learning tasks were assigned verbally or nonverbally (charts, tables or pictures). Closed jobs (ordering items, matching items, multiple choice questions, true/false questions) and open jobs (wide-answer items, short-answer items) were used in complex of tasks. Rate of success of individual tasks was processed by non-parmetric statistical Wilcoxon test based on form, gender and type of study. Research survey was complemented by pupils' self- reflection questionnaires and teachers'questionnaires about testing process. Key words Multicomponent learning task, taxonomy of learning task, scientific literacy, reading literacy, self-reflective questionnaire. Hlavním cílem disertační práce bylo na základě analýzy typů úloh v mezinárodních výzkumech vytvořit a ověřit vlastní multikomponentní úlohy interdisciplinárního charakteru. Nově vytvořené učební úlohy byly klasifikovány podle způsobu zadání, formy řešení, podle poznávací náročnosti a pestrosti učebních úloh. Stejné formáty testovaných úloh byly seřazeny do dvojic, byla ověřena jejich obtížnost, citlivost a úspěšnost. Multikomponentní učební úlohy byly zadávány verbálně nebo neverbálně (grafem, tabulkou, nebo obrázkem). V souborech úloh byly obsaženy úlohy uzavřené (uspořádací, přiřazovací, s výběrem odpovědí, dichotomické) a otevřené (se širokou i se stručnou odpovědí). Úspěšnost řešení jednotlivých úloh byla statisticky zpracována neparametrickým Wilcoxonovým testem, v závislosti na formátu, genderu a typu studia. Výzkumné šetření bylo doplněno sebereflektivním dotazníkem žáků a dotazníkem pro učitele o průběhu testování. Klíčová slova Multikomponentní učební úlohy, taxonomie učebních úloh, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost, sebereflektivní dotazník. Keywords: Multikomponentní učební úlohy; taxonomie učebních úloh; přírodovědná gramotnost; čtenářská gramotnost; sebereflektivní dotazník; Multicomponent learning tasks; taxonomy of learning tasks; scietific literacy; reading literacy; self-reflective questionnaire Available in a digital repository NRGL
Multikomponentní učební úlohy ve výuce chemie

The main goal of this dissertation was to create and verify own multicomponent tasks of interdisciplinary character based on analysis of types of tasks occured in international research. Newly created ...

Trčková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii
Zámečníková, Veronika
2017 - Czech
This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic chemistry. The theoretical part consists of the conceptual apparatus and research methodology related to implementation of IBSE activities into teaching. It also discusses how important may implementing of the IBSE principles be for supporting the student interest in science and for upgrading their scientific abilities which may make it easier in future to put the young generation into practice. Another chapter describes current situation in practical application of the IBSE in Czech Republic. It summarizes basic theories and experience with introducing IBSE into classrooms. The thesis also analyses the selection of curriculum suitable for applying IBSE in chemistry and chemistry didactics. The practical part of the thesis incorporates educational documents for working within IBSE principles and gives an overview of results of author's own research, realized between 2014 - 2016. The research was focused on attitude of students towards chemistry and its evolution after implementing the IBSE principles. Based on results of this research, specific drafts of IBSE implements are rendered for general and inorganic... Tato disertační práce se zabývá možnostmi zavedení badatelsky orientované výuky (BOV), neboli Inquiry-Based Science Education (IBSE) do každodenní pedagogické praxe zejména na základních školách. Hlavní důraz je přitom kladen na výuku obecné a anorganické chemie. V teoretické části práce je nejprve definován základní pojmový aparát, stejně jako metodologie výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy IBSE do výuky chemie. Práce diskutuje, jaký význam může mít zavedení badatelsky orientované vyučování nejen pro podporu zájmu žáků o přírodovědné obory, ale také pro zlepšení badatelských schopností žáků, přičemž tyto schopnosti mohou zvýšit budoucí uplatnění mladé generace v praxi. Teoretická část disertační práce dále shrnuje stav aplikace IBSE v pedagogické praxi v České republice. Sumarizuje základní teorie a praktické zkušenosti se zaváděním IBSE na českých školách. Práce analyzuje také oblast výběru vhodného učiva pro IBSE v chemii a výzkumu didaktiky chemie. Praktická část práce obsahuje materiály umožňující výuku dle IBSE principů a předkládá výsledky výzkumu autorky, který byl realizován v letech 2014 až 2016. Výzkum sleduje změny znalostí, dovedností a přístupu k předmětu chemie žáků zvolené školy při využití IBSE ve výuce chemie. Na základě tohoto vlastního výzkumu překládá autorka v... Keywords: Badatelsky orientovaná výuka; základní a střední školy; přírodovědné vzdělávání; výuka obecné a anorganické chemie; Inquire-based science education; basic and secondary schools; science education; teaching of general and inorganic chemistry Available in a digital repository NRGL
Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii

This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic ...

Zámečníková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality
Zeynalov, Ayaz; Horváth, Roman; Janda, Karel; Frensch, Richard; Hartwell, Christopher
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS ABSTRACT Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Author: Ayaz Zeynalov Supervisor: Doc. Roman Horvath, Ph.D Academic Year: 2016/2017 Abstract This dissertation consists of three empirical papers on natural resource, economic growth and institutional quality. The first paper analyzes possible publication bias and the reason for contradictory findings in the natural resource literature, the second paper examines the effect of natural resource exports on manufacturing performance in the 15 former Soviet Union countries, and the last addresses whether similarities in country income size and at the institutional level encourage increased amounts of bilateral trade between countries. An introductory chapter puts these three papers into perspective. In the first paper, I analyze 43 studies providing 605 different regression specifica- tions and found that approximately 40% report a negative and statistically significant effect, another 40% report no effect, and the remaining 20% report a positive and statistically significant effect of natural resources on economic growth. The findings show that including interaction between natural resources and institutional quality, controlling... Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Ayaz Zeynalov Abstrakt Tato práce se skládá ze tří empirických papírů o přírodním zdroji, hospodářském růstě a institucionální kvalitě. První dokument analyzuje možné publikačního zkreslení a důvod pro navzájem si odporujících zjištění v literatuře o přírodních zdrojů, druhý dokument zkoumá vliv vývozu přírodních zdrojů na výrobu výkonu v 15 zemích bývalého Sovětského svazu a poslední dokument adresuje zda li podoby ve velikosti příjmů země a na institucionálních úrovnich podporují zvýšené množství bilaterálnícho obchodu mezi zeměmi. Úvodní kapitola staví tyto tři dokumenty v perspektivu. V prvním dokumentu ja analyzuji 43 studií, které poskytují 605 různých regresní zadávací dokumentace a zjistil, že přibližně 40% dokumentů hlasí negativní a statisticky významný vliv, další 40% dokumentů hlasí žádný účinek, a zbývajících 20% dokumentů hlasí pozitivní a statisticky významný vliv přírodních zdrojů na ekonomický růst. Výsledky ukazují, že vzájemné působení mezi přírodními zdroji a institucionální kvalitou, řízení na úrovni investiční aktivity, rozlišovaní mezi různými druhy přírodních zdrojů a odlišování zdrojů závislostí a... Keywords: Natural resources; economic growth; institutions; publication selection bias; meta-analysis; manufacturing; post-Soviet countries; international trade; gravity model; Natural resources; economic growth; institutions; publication selection bias; meta-analysis; manufacturing; post-Soviet countries; international trade; gravity model Available in a digital repository NRGL
Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS ABSTRACT Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality ...

Zeynalov, Ayaz; Horváth, Roman; Janda, Karel; Frensch, Richard; Hartwell, Christopher
Univerzita Karlova, 2017

Stalking - trestněprávní a kriminologická hlediska
Sadílková, Renáta; Čírtková, Ludmila; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
This dissertation deals with today still actual phenomenon called stalking, not only with it's more serious form known as a dangerous stalking but even its less serious forms. The work is systematically divided into three key parts - the first one focuses on a term definition followed by the part dealing with criminal points of view and the last one concentrates on criminological aspects. The introductory chapter contains some of the most famous definitions trying to define a difference between a stalking and a dangerous stalking. The readers are as well informed about the history of stalking and its possible forms to make it easy to understand the problem on a common level. The second part is dedicated to a criminal level of stalking. It detailly focuses on a quite interesting process of incorporation of a dangerous stalking offence into a law system of the Czech Republic. It also provides a list of possible sanctions of a stalker before an antistalking legislation introduction (it means before the year 2009). The second part of my work deals with a complex analysis of facts of the case according to the enactment §354 of the Criminal Law that is compared with some foreign norms in which it has found an inspiration. Of course, the analysis of the Supreme Court judicature is not missing here. The... Tato diplomová práce se zabývá dnes stále aktuálním fenoménem zvaným stalking, a to nejen jeho závažnější podobou, tedy nebezpečným pronásledováním, ale i jeho podobami lehčími. Práce je systematicky členěna do tří stěžejních částí - první část se zaměřuje na vymezení pojmu, následuje část zabývající se trestněprávními hledisky a poslední z nich je věnována aspektům kriminologickým. Úvodní kapitola obsahuje některé z nejznámějších definic, snaží se vymezit rozdíl mezi stalkingem a nebezpečným pronásledováním a zároveň také čtenáře stručně seznamuje s jeho historií a možnými podobami tak, aby mohl tento problém v obecné rovině pochopit. Druhá část je věnována trestněprávní rovině stalkingu. Podrobněji se zaměřuje na poměrně zajímavý proces zakomponování přečinu nebezpečného pronásledování do právního řádu České republiky a také podává výčet možností postihu stalkera před přijetím antistalkingové legislativy, tedy před rokem 2009. Zároveň je v tomto druhém celku komplexně analyzována skutková podstata dle ustanovení § 354 TZ, jež je porovnána i se zahraničními úpravami, ve kterých našla určitou inspiraci a samozřejmě zde nechybí ani analýza judikatury Nejvyššího soudu. V neposlední řadě druhá část také přináší ucelený výčet sankcí, jež lze pachateli za tento přečin uložit. Poslední celek pojednává... Keywords: stalking; nebezpečné pronásledování; stalker; formy stalkingu; oběti stalkingu; stalking; stalker; forms of stalking; victims of stalking Available in a digital repository NRGL
Stalking - trestněprávní a kriminologická hlediska

This dissertation deals with today still actual phenomenon called stalking, not only with it's more serious form known as a dangerous stalking but even its less serious forms. The work is ...

Sadílková, Renáta; Čírtková, Ludmila; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Hájek, Filip; Hořák, Jaromír; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
In my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young perpetrators or children. The main legal regulation in this area is the law no. 218/2003, about the judiciary in cases of the young, that contains the arrangement of the material and the procedural law. In connection to the criminal law and the penal code it is a lex specialis. In the first chapter I speak about the theoretical fundation of the law arrangement, and so about the conception of the restorative judiciary. The main idea of this conception is to favor the educational action before repression. The aim is the relationship reconsiliation between the perpetrator and the victim, the awareness of one's deeds and subsequent continuance in one's life in conformity with legal order. The theme of the second chapter is the terminology of the judiciary law in cases of the young. A different terminology was implemented in order to reduce the stigmatization of the young perpetrators, due the interest of their proper development. The third chapter represents a brief retrospect to the history of law arrangement in the area of criminality of the young. In particular, it speaks about the judiciary law among the young... Ve své diplomové práci Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zaobírám problematikou kriminality mládeže a formami reakcí na provinění způsobené mladistvými pachateli či dětmi. Stěžejním právním předpisem této oblasti je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje úpravu práva hmotného i procesního. Ve vztahu k trestnímu zákonu a trestnímu řádu se tak jedná o zákon speciální. V první kapitole se zabývám teoretickým základem právní úpravy, tedy koncepcí restorativní justice. Hlavní myšlenkou této koncepce je upřednostění výchovného působení před represí. Cílem je narovnání vztahu pachatele s poškozeným, uvědomění následků svých činů a následné vedení řádného života v souladu s právním řádem. Tématem kapitoly druhé je terminologie zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Odlišná terminologie byla zavedena s cílem omezit stigmatizaci mladistvých pachatelů v zájmu jejich řádného vývoje. Kapitola třetí představuje stručné ohlédnutí za historií právní úpravy oblasti kriminality mladistvých. Prostor je věnován zejména zákonu o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931, který se stal pro vzorem pro současnou právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se zaobírám úpravou trestního řízení, důraz pak kladu na základní zásady trestní řízení ovládající, zejména zásadu ochranu soukromí... Keywords: Restorativní justice Trestní soudnictví nad mládeží Mládež; Restorative justice Juvenile criminal justice Youth Available in a digital repository NRGL
Problémy trestního soudnictví nad mládeží

In my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young ...

Hájek, Filip; Hořák, Jaromír; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 tr. zák.
Bártová, Aneta; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
As the title says, this thesis is about the crime of fraud, insurance, credit and subsidy fraud under section 209 - 212 of the Criminal Code. These four crimes against property belong to the group of crimes, which cannot be overlooked, because the total number of sentenced frauds is not low at all. We can also notice that these kinds of frauds are often being mentioned in mass media. The aim of this thesis is not to give an exhaustive explanation of frauds, but to provide reader with a comprehensive overview of these crimes. The thesis is systematically divided into eleven chapters. In the first chapter of the thesis reader can find brief characterization of Chapter V. of the special part in Criminal Code, which regulates property crimes. Second chapter acquaints the reader with the development of provisions of different frauds in the previous Penal Code (Act. No.140/1961 Coll.) since 1962. Firstly, there was only a provision of general fraud under section 250 of Penal Code. However due to the different political regime special kind of fraud was also established, which was placed in the provision called theft of socialist property under section 132 of Penal Code (section 132 was repealed in 1990). As the authorities involved in criminal proceedings had problems with sentencing offenders of... Jak již název naznačuje, práce se zabývá trestnými činy podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 - 212 trestního zákoníku. Tyto čtyři majetkové trestné činy v současné době rozhodně nepatří mezi zanedbatelné trestné činy co do počtu odsouzení. Rovněž je těmto druhům podvodů věnována nemalá pozornost v hromadných sdělovacích prostředcích. Cílem této práce není podání vyčerpávajícího výkladu, což by ani vzhledem k limitovanému rozsahu práce nebylo možné, ale zpracování uceleného přehledu o vybraných trestných činech podvodů. Práce je systematicky rozdělena do jedenácti kapitol. V první kapitole je podána stručná charakteristika hlavy páté zvláštní části trestního zákoníku. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s tím, jak probíhal proces postupného začleňování skutkových podstat podvodů do trestního zákona od roku 1962. Nejprve byl v trestním zákoně zakotven pouze trestný čin obecného podvodu (§ 250). Vzhledem k charakteru doby byl podvod postihován především podle ustanovení trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví [§ 132 odst. 1 písm. c)], které bylo zrušeno roku 1990. Kvůli obtížnostem trestního postihu pojistného a úvěrového podvodu podle ustanovení obecného podvodu v průběhu devadesátých let byly do trestního zákona novelou z roku 1997 přidány samostatná... Keywords: podvod; majetkové trestné činy; trestní zákoník; fraud; crimes against property; Criminal Code Available in a digital repository NRGL
Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 tr. zák.

As the title says, this thesis is about the crime of fraud, insurance, credit and subsidy fraud under section 209 - 212 of the Criminal Code. These four crimes against property belong to the group of ...

Bártová, Aneta; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases