Number of found documents: 40887
Published from to

Využití pohybových kondičních her v přírodě v přípravě házenkářek a volejbalistek
LANGEROVÁ, Eva; HÁP, Pavel; BĚLKA, Jan
2017 - Czech
V předkládané diplomové práci se pokoušíme o evaluaci sportovního tréninku vrcholových hráček házené DHK ZORA Olomouc (n=8), volejbalu TJ Sokol Šternberk (n=10) a VK UP Olomouc (n=12) pomocí výběru pohybových her v přírodě v rámci kondiční přípravy. Ověřovaný soubor kondičních her prokázal vhodnost zařazení do sportovní přípravy hráček i z hlediska intenzity zatížení. Provedli jsme terénní šetření, porovnávali, analyzovali a hodnotili každou kondiční hru v terénu s habituální tréninkovou jednotkou se zřetelem na intenzitu zátěže. Přestože některé hráčky v kondičních hrách nedosahovaly předpokládaných zón intenzity zatížení (nejčastěji volejbalistky), požadavky intervalového tréninku byly splněny. Děvčata se nejčastěji pohybovala v zóně anaerobního prahu (80-90 % SFmax), což odpovídá hernímu (závodnímu) zatížení. Ukázalo se, že zařazováním pohybových her do intervalového tréninku vrcholových házenkářek a volejbalistek lze podporovat všestranný rozvoj kondice, optimalizovat fyzickou zátěž modifikací aktuálních psychických stavů a díky začleňování přirozených zotavovacích fází i příznivě ovlivňovat rozvoj koordinace. In the submitted diploma thesis we have tried to evaluate the sports training of the top-level female handball players of DHK ZORA Olomouc (n = 8), the top-level female volleyball players of TJ Sokol Šternberk (n = 10) and VK UP Olomouc (n = 12) through the selection of outdoor physical games within the fitness training. It has been proven that the set of fitness games is suitable to be included in the female players' sports training also from the viewpoint of the intensity of load. We have conducted a field research, compared, analyzed and assessed each fitness game in the field with a habitual training unit with respect to the intensity of load. Although some female players did not reach the expected zones of load intensity (most often female volleyball players) in the fitness games, the interval training requirements were met. The girls were most often in the anaerobic threshold zone (80-90% SFmax), which corresponds to the game (racing) load. It has been shown that the inclusion of physical games in the interval training of the top-level female handball and volleyball players can support the versatile development of fitness, optimize the physical load through modifying current mental states and develop coordination favourably due to integrating the natural recovery phases as well. Keywords: sportovní trénink; intervalová metoda; kondiční příprava; kondiční pohybová hra; intenzita zatížení; zóny zatížení; srdeční frekvence; aerobní práh; anaerobní práh; optimalizace fyzické zátěže.; sports training; interval method; fitness training; physical fitness game; intensity of load; load zones; heart rate; aerobic threshold; anaerobic threshold; optimization of physical load. Available in digital repository of UPOL.
Využití pohybových kondičních her v přírodě v přípravě házenkářek a volejbalistek

V předkládané diplomové práci se pokoušíme o evaluaci sportovního tréninku vrcholových hráček házené DHK ZORA Olomouc (n=8), volejbalu TJ Sokol Šternberk (n=10) a VK UP Olomouc (n=12) pomocí výběru ...

LANGEROVÁ, Eva; HÁP, Pavel; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Smlouva o smlouvě budoucí - s důrazem na změny v regulaci nového občanského zákoníku
DRAPÁČOVÁ, Petra; PETR, Pavel; BEZOUŠKA, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce analyzuje komplexní úpravu smlouvy o smlouvě budoucí. Vymezuje právní rámec současné právní úpravy k tomuto institutu se pojící, ale zároveň reflektuje úpravu minulou v rámci občanského a obchodního zákoníku. V práci je upozorněno na nejzásadnější rozdíly mezi současnou a dosavadní právní úpravou. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny postupně dle právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí, konkrétně ustanovení § 1785 až § 1788 NOZ. Zpracování není omezeno pouze na úpravu teoretickou. Jednotlivé kapitoly jsou prokládány analýzou soudních rozhodnutí, kterými potvrzuji, popřípadě vyvracím teoretické teze obsažené v zákoně. Současně je v práci obsažena úvaha, zda je soudní rozhodnutí překonáno či je stále aplikovatelné. Diplomová práce zahrnuje také procesní stránku v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí, a to v případě podání žaloby na nahrazení projevu vůle. The diploma thesis analyzes the complex modification of the contract for the future contract. It defines the legal framework of the current legal regulation for this institute, but it also reflects the previous regulation in the Civil and Commercial Code. The thesis highlights the most fundamental differences between current and existing legislation. The individual chapters are divided gradually according to the legal provisions of the future contract, namely the provisions of Sections § 1785 to § 1788 of the NOZ. Diploma thesis is not limited to theoretical modification. The chapters are interleaved by the analysis of judicial decisions, which confirms or disproves the theoretical theses contained in the law. At the same time, the work includes an analysis of whether the judicial decision is overcome or is still applicable. The diploma thesis also contains a procedural page in connection with the contract on the future contract, in the case of an action for replacing the expression of will. Keywords: Smlouva; smlouva o smlouvě budoucí; právní jednání; závazek; smluvní strana;kontraktační povinnost; budoucí smlouva; výzva; promlčení; prekluze; prodlení; autonomie vůle; dispozitivní právní úprava; náhrada škody; civilní řízení; žalobní návrh; nahrazení projevu vůle; změna okolností; Contract; future agreement; legal proceedings; commitment; contracting party; contractual obligation; future contract; call; limitation; overclocking. delay; autonomy of Will; provisional legislation; damages; civilian process; complaint; replace expression of will; change of circumstances Available in digital repository of UPOL.
Smlouva o smlouvě budoucí - s důrazem na změny v regulaci nového občanského zákoníku

Diplomová práce analyzuje komplexní úpravu smlouvy o smlouvě budoucí. Vymezuje právní rámec současné právní úpravy k tomuto institutu se pojící, ale zároveň reflektuje úpravu minulou v rámci ...

DRAPÁČOVÁ, Petra; PETR, Pavel; BEZOUŠKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Optimalizace přípravy a charakterizace nanočástic na bázi E-Fe2O3
SKACHKOV, Aleksander; MEDŘÍKOVÁ, Zdenka; MALINA, Ondřej
2017 - English
Available in the UPOL Library.
Optimalizace přípravy a charakterizace nanočástic na bázi E-Fe2O3

SKACHKOV, Aleksander; MEDŘÍKOVÁ, Zdenka; MALINA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Principy smírného řešení rodičovských konfliktů a jejich aplikace v právní praxi
ROGALEWICZOVÁ, Romana
2017 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou řešení rodičovských konfliktů. Hlavní otázkou, na kterou se disertační práce zaměřuje, je problém smírného řešení rodičovských konfliktů s ním související pozitivní vliv nekonfliktního vztahu rodičů po rozchodu na další vztahy v rámci rodiny. Disertační práce analyzuje postupy jednotlivých profesí při práci s rodinou vycházející jak z aktuální legislativy, tak z možností, které těmto subjektům vyplývají přímo z oblasti jejich činnosti. Stěžejní část práce je věnována představení několika metod řešení rodičovských konfliktů. Jsou jimi interdisciplinární spolupráce, mediace, metoda collaborative law, případové konference a rodinné konference. Cílem práce je na základě zjištěných poznatků o různých způsobech práce s rodinou a řešení rodičovských konfliktů vedoucích ke smírnému vyřešení problému najít jejich společné rysy a z nich pak odvodit obecné principy smírného řešení rodičovských konfliktů a vyhodnotit uplatnění těchto principů v českém právním prostředí a případně doporučit, k jakým změnám při řešení rodičovských konfliktů by mělo být přikročeno, aby jejich aplikace byla efektivnější. Takové změny přispějí k tomu, aby probíhajícím soudním řízením byly co nejméně negativně poznamenány děti, kterých se rodičovský spor týká. This dissertation deals with the problem of solving of parental disputes. The main focus of the dissertation is the problem of pacific settlement of a parental dispute and the connected positive influence of conflict-free relation between the parents on the other relations in the family after their separation. The dissertation analyses processes of particular professions by working with the family in the context of current legal regulation, as well as the possibilities which these subjects have directly from their sphere of activity. The main part of the dissertation is based on introduction of possible methods for solving parental disputes. These methods are interdisciplinary cooperation, mediation, collaborative law, case conferences, and family conferences. The goal of this thesis is to find the common characters of the described methods of solving parental disputes, to derive the general principles of pacific settlement of parental disputes, to evaluate the possible application of these principles in the Czech legal area, and eventually to recommend some changes to make the application more efficient. The aim of these changes is to prevent the negative impacts of the court proceedings on the children afflicted with a parental dispute. Keywords: Rodiče; děti; rodičovský konflikt; rodičovská odpovědnost; soudní řízení; participační práva dítěte; Cochemská praxe; mediace; collaborative law; případová konference; rodinná konference; zájem dítěte; dohoda rodičů.; Parents; children; parental dispute; parental responsibility; proceedings; participation rights of a child; Cochem's practice; mediation; collaborative law; case conference; family group conference; interest of a child; parental settlement. Available in digital repository of UPOL.
Principy smírného řešení rodičovských konfliktů a jejich aplikace v právní praxi

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou řešení rodičovských konfliktů. Hlavní otázkou, na kterou se disertační práce zaměřuje, je problém smírného řešení rodičovských konfliktů s ním ...

ROGALEWICZOVÁ, Romana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Objektivní hodnocení motoriky horní končetiny u pacientů po CMP
RŮŽIČKOVÁ, Karolína; STACHO, Jiří; NAVRÁTILOVÁ, Lucie
2017 - Czech
Diplomová práce se věnuje objektivnímu hodnocení postižení horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP). Hlavním cílem studie bylo zhodnotit rozdíly paretických a neparetických končetin pomocí akcelerometrie a povrchové elektromyografie (SEMG). Zároveň jsme chtěli použití obou metod porovnat. V teoretické části jsme se zaměřili na poznatky týkající se postižení po CMP se zaměřením na horní končetinu a také hodnocení následků CMP. V experimentální části jsme měřili 14 probandů v subakutní fázi CMP během pohybu uchopení láhve (reach to grasp) a přiblížení láhve k ústům. Pro hodnocení horních končetin byla užita metoda akcelerometrie a SEMG. Ke statistickému zpracování byly použity hodnoty násobku aktivačních hodnot a průměrné hodnoty zrychlení. Významnější rozdíly ve svalové aktivitě se projevily na svalech ramenního pletence, zajišťující stabilizaci proximálních segmentů. Jako signifikantní se ukázaly výsledky naměřené pomocí akcelerometru při pohybu zvedání láhve k ústům a pokládání láhve na stůl. Pro porovnání motorického deficitu se jako významné prokázalo měření pohybů více koordinačně náročných s důrazem na přesnost provedení. Zároveň lze říct, že při zachování daných charakteristik měření např. rychlost provedení, je možné porovnávat horní končetiny pacienta nezávisle na kontrolní skupině. The diploma thesis deals with objective assessment of the upper limb disability in patients after cerebral stroke (CVA). The main objective of the study was to evaluate the differences between the paretic and non-paretic limbs by accelerometry and surface electromyography (SEMG). Furthermore, we wanted to compare both methods to each other at the same time. We focused on knowledge concerning disability after CVA with emphasis on upper extremity and also on discoveries in the evaluation of the consequences of CVA in the theoretical part. We measured 14 probands in subacute CVA stage when grasping the bottle (reach to grasp) and approaching the bottle to the mouth in the experimental part. There was accelerometry and SEMG used for the assessment of upper extremities. Multiple activation values and average acceleration values were used for statistical testing. Significant differences manifested in activity of the shoulder girdle muscles, which ensure stabilization of the proximal segments. The results measured by the accelerometer when moving the bottle to the mouth and placing the bottle on the table proved to be statistically significant. It showed to be significant to measure movements coordinatively more challenging with emphasis on accuracy of performing for comparison if motor deficiency. If we keep certain measuring requirements e.g. the speed of movement execution, we can compare the upper limbs of the patient regardless the control group. Keywords: cévní mozková příhoda; horní končetina; akcelerometr; akcelerometrie; EMG; neurorehabilitace; hodnocení; stroke; upper limb; accelerometer; akcelerometry; EMG; neurorehabilitation; assesment Available in digital repository of UPOL.
Objektivní hodnocení motoriky horní končetiny u pacientů po CMP

Diplomová práce se věnuje objektivnímu hodnocení postižení horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP). Hlavním cílem studie bylo zhodnotit rozdíly paretických a neparetických končetin ...

RŮŽIČKOVÁ, Karolína; STACHO, Jiří; NAVRÁTILOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Diofantovské rovnice a jejich soustavy
RIEMEL, Tomáš; VANĚK, Vladimír; ŠVRČEK, Jaroslav
2017 - Czech
Diplomová práce sumarizuje základní poznatky o metodách řešení diofantovských rovnic a jejich soustav. Práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola obsahuje (kromě jiného) také základní historické informace o řeckém matematikovi Diofantovi z Alexandrie, podle něhož byly pojmenovány diofantovské rovnice. Druhá kapitola představuje stěžejní část práce. Je zde popsáno 11 základních metod pro řešení diofantovských rovnic a jejich soustav. Každá metoda je teoreticky objasněna a prezentována na několika řešených příkladech. Ve třetí kapitole, která je pojmenována "Soustavy diofantovských rovnic", jsou shrnuty poznatky z předchozí kapitoly a navíc je zde uveden univerzální postup, jak řešit soustavy diofantovských rovnic na základě znalosti řešení jednotlivých rovnic dané soustavy. Čtvrtá kapitola představuje výběr řešených příkladů z Matematické olympiády týkajících se diofantovských rovnic. V následující páté kapitole jsou uvedeny některé vybrané neřešené úlohy, které lze řešit užitím metod řešení uvedených v 2. kapitole. V závěrečné kapitole jsou pak prezentovány dva speciální typy diofantovských rovnic a také tzv. desátý Hilbertův problém, který je úzce spjat s diofantovskými rovnicemi. The thesis summarize basic knowledges about solving methods of diophantine equations and their systems. The thesis has 6 chapters. In the first chapter, there are a few informations about Diophantus from Alexandria, a type of equations is called after him - diophantine equations. In the second chapter, which is a main chapter of this thesis, there are 11 solving methods of diophatine equations and their systems. Each of these methods is explained and presented on several examples. In the third chapter, there is a summary about systems of diophantine equations. The fourth chapter contains solving examples from the Mathematical Olympiad. The fifth chapter contains unsolving examples, which can be solved by the methods from chapter 2. In the last chapter, there are two special types of diphantine equations and 10. Hilbert's problem, which is connected with diophantine equations and their solutions. Keywords: Diofantus; diofantovské rovnice; soustavy diofantovských rovnic; kongruence; řetězové zlomky; Eukleidův algoritmus; Eulerova metoda; Pellova rovnice; Fermatův problém; 10. Hilbertův problém; Diophantus; diophantine equations; systems of diophantine equations; congruence; continued fraction; Euclid's algorithm; Euler's method; Pell's equation; Fermat's problem; 10. Hilbert's problem Available in digital repository of UPOL.
Diofantovské rovnice a jejich soustavy

Diplomová práce sumarizuje základní poznatky o metodách řešení diofantovských rovnic a jejich soustav. Práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola obsahuje (kromě jiného) také základní historické ...

RIEMEL, Tomáš; VANĚK, Vladimír; ŠVRČEK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Objektivizace posturálního chování donošených novorozenců pomocí tlakové plošiny Tekscan
BÍLKOVÁ, Anna; TOMSOVÁ, Jana; MŮČKOVÁ, Anita
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá zhodnocením posturálního chování fyziologických donošených novorozenců na základě parametrů pohybu center of pressure. Teoretická část obsahuje shrnutí poznatků o fyziologickém novorozenci, jako je například motorika novorozence, vliv intrauterinního období a porodu na chování novorozence a některé vybrané hodnotící metodiky motorického vývoje. Výzkumná část se zabývá vytvořením normativních dat o populaci donošených novorozenců vytvořených na základě parametrů pohybu (rychlost, variabilita, celková trajektorie) center of pressure měřených na tlakové plošině Tekscan u 32 donošených novorozenců. The thesis deals with the evaluation of physiological term infants posture behaviour based on center of pressure parameters. Theoretical part contains summary of the findings about physiological infant, for example, infant motor skills, influence of intrauterine period and labor on infant's motor behaviour and includes some selected motor development evaluation methods. Research work deals with data of 32 term infants measured with pressure mat Tekscan to create normative data for term infants population based on center of pressure parameters (velocity, variability, total trajectory). Keywords: novorozenec; center of pressure; časný motorický vývoj; postura; motorické chování; infant; center of pressure; early motor development; posture; motor behaviour Available in digital repository of UPOL.
Objektivizace posturálního chování donošených novorozenců pomocí tlakové plošiny Tekscan

Diplomová práce se zabývá zhodnocením posturálního chování fyziologických donošených novorozenců na základě parametrů pohybu center of pressure. Teoretická část obsahuje shrnutí poznatků o ...

BÍLKOVÁ, Anna; TOMSOVÁ, Jana; MŮČKOVÁ, Anita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Termicky indukované transformace polymorfů oxidu železitého v různých atmosférách
HAVLÁKOVÁ, Jana; MACHALA, Libor; TUČEK, Jiří
2017 - Czech
Oxid železitý patří mezi důležité nanočásticové mateiály nejen díky aplikačnímu potenciálu, ale i díky svým polymorfním transformacím. Ty se liší v závislosti na mnoha faktorech, z nichž mezi nejdůležitější patří typ použité atmosféry. Tato diplomová práce se zabývá in situ studií transformací v atmosférách CO, CO2 a N2 pomocí rentgenové práškové difrakce. K charakterizaci vstupních a výsledných vzorků jsou použity konvenční rentgenová prášková difrakce, Mössbauerova spektroskopie a magnetizační měření. Ferric oxide belongs to important nanoparticles not only for it's remarkable application potential, but also for it's polymorphous transformations. These transformations vary according to many factors, from which type of the used atmosphere is the most important. Presented master thesis deals with in situ XRD study of thermally induced transformations in CO, CO2 and N2 atmospheres. Conventional XRD, Mössbauer spectroscopy and magnetization measurements were used to characterize reaction precursors and outcomes. Keywords: Oxidy železa; nanočástice; polymorfní transformace; redukční atmosféry; in situ prášková rentgenová difrakce.; Iron oxides; nanoparticles; polymorphous transformations; reducing atmospheres; in situ XRD. Available in digital repository of UPOL.
Termicky indukované transformace polymorfů oxidu železitého v různých atmosférách

Oxid železitý patří mezi důležité nanočásticové mateiály nejen díky aplikačnímu potenciálu, ale i díky svým polymorfním transformacím. Ty se liší v závislosti na mnoha faktorech, z nichž mezi ...

HAVLÁKOVÁ, Jana; MACHALA, Libor; TUČEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Věková hranice trestní odpovědnosti
VESELÁ, Kateřina; COUFALOVÁ, Bronislava; KOPEČNÝ, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na otázku, zda by se měla věková hranice trestní odpovědnosti v České republice snížit. Za účelem zodpovězení této otázky bylo zjištěno, jestli je právní úprava opatření ukládaných trestně neodpovědným dětem dostatečná, jak se k případnému snížení věkové hranice trestní odpovědnosti staví odborná veřejnost, jaké jsou základní příčiny dětské delikvence, a také byla ověřena pravdivost dvou hlavních argumentů pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u nás. Diploma thesis focuses on the question, if the age of criminal liability should be lower in Czech Republic. To answer this question was necessary to find out, if there are adequate measures to deal with juvenile deliquency, what are oppinions of experts on the lower age of criminal liability, what are main causes of child deliquency and also the rightness of two main arguments for mitigation of the age of criminal responsibility was verified. Keywords: trestní odpovědnost; dětská delikvence; věková hranice trestní odpovědnosti; opatření; příčiny kriminality; zákon o soudnictví ve věcech mládeže; psychická vyspělost; čin jinak trestný; criminal liability; child deliquency; age of criminal responsibility; measures; causes of criminality; juvenilie justice act; mental maturity; noncriminal act Available in digital repository of UPOL.
Věková hranice trestní odpovědnosti

Diplomová práce se zaměřuje na otázku, zda by se měla věková hranice trestní odpovědnosti v České republice snížit. Za účelem zodpovězení této otázky bylo zjištěno, jestli je právní úprava opatření ...

VESELÁ, Kateřina; COUFALOVÁ, Bronislava; KOPEČNÝ, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Objektivizace posturálního chování u nedonošených dětí pomocí tlakové plošiny Tekscan
TRDLIČKOVÁ, Markéta; KOLÁŘOVÁ, Barbora; MŮČKOVÁ, Anita
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na objektivizaci posturální stability nedonošených novorozenců v supinační poloze s využitím tlakové plošiny Tekscan. Teoretická část obsahuje stručný přehled o dosavadních poznatcích o vývoji nervové soustavy a motoriky fetu. Jsou zde zmíněny vlivy působící na vývoj a stabilitu novorozence, včetně polohování. Součástí teorie je i porovnání vývoje předčasně narozených dětí s donošenými novorozenci. Experimentální část se zaměřuje na vyhodnocení vlivu porodního gestačního věku a hmotnosti novorozence na rychlost a variabilitu pohybu Centre of Pressure (COP). Měření se zúčastnilo celkem 34 předčasně narozených (21 chlapců a 14 dívek) a 32 donošených novorozenců (25 chlapců a 17 dívek). Výsledky ukazují, že existují rozdíly napříč skupinami donošených i nedonošených novorozenců. Nejen v závislosti na porodním gestačním věku, ale i na porodní hmotnosti. Z výsledků je patrné, že pohyb COP předčasně narozených dětí je variabilnější, tudíž je novorozenec méně stabilní. The diploma thesis focuses on evaluation of postural stability of preterm infants in supination position using the Tekscan pressure plate. The theoretical part contains a brief overview of the current knowledge about the development of the nervous system and the fetal motor activity. The influences affecting the development and stability of the newborn, including positioning, are mentioned. The theoretical part compares the development of preterm infants with carried to term newborns. The experimental part focuses on the evaluation of the influence of the birth gestational age and the weight of the newborn on the speed and variability of the Center of Pressure (COP) motion. A total of 34 preterm infants (21 boys and 14 girls) and 32 carried to term newborns (25 boys and 17 girls) took part in the measurements. The results show that there are differences across both carried to term and premature neonates. Not only with respect to the birth gestational age, but also to the birth weight. It is evident from the results that the movement COP of prematurely born children is more variable, so the newborn is less stable. Keywords: předčasně narozené děti; posturální chování; stabilita; vývoj dítěte; preterm infants; postural behaviour; gestational age; postural stability; birth weight; centre of pressure; development Available in digital repository of UPOL.
Objektivizace posturálního chování u nedonošených dětí pomocí tlakové plošiny Tekscan

Diplomová práce je zaměřena na objektivizaci posturální stability nedonošených novorozenců v supinační poloze s využitím tlakové plošiny Tekscan. Teoretická část obsahuje stručný přehled o dosavadních ...

TRDLIČKOVÁ, Markéta; KOLÁŘOVÁ, Barbora; MŮČKOVÁ, Anita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases