Number of found documents: 40504
Published from to

Aktivizační metody ve výuce matematiky
ZAČALOVÁ, Růžena; EMANOVSKÝ, Petr; VANĚK, Vladimír
2017 - Czech
Teoretická část práce se zabývá obecně aktivizačními metodami, jejich definicí, tříděním a významem ve výuce matematiky. Další část práce se věnuje konkrétní aktivizační metodě, a to projektové výuce. V úvodu praktické části je provedeno kvantitativní výzkumné šetření pomocí dotazníku. Toto výzkumné šetření má za cíl zmapovat používání aktivizačních metod ve výuce mezi učiteli matematiky v Olomouckém kraji. Závěrečná kapitola praktické části je věnována vytvořenému matematickému projektu na téma Zlatý řez kolem nás. The theoretical part discusses activization methods from general perspective providing their definition, classification and importance in the mathematical education. The next part is dedicated to specific activization method which is project-based learning. The beginning of the practical part is devoted to quantitative research using a questionnaire survey. This research aims to map the use of activization methods among math teachers in the Olomouc region. The final chapter of the practical part is dedicated to the mathematical project. The theme of this project is The golden section around us. Keywords: aktivizační metody; projektová výuka; kvantitativní výzkum; zlatý řez; activization methods; project-based learning; quantitative research; golden section Available in digital repository of UPOL.
Aktivizační metody ve výuce matematiky

Teoretická část práce se zabývá obecně aktivizačními metodami, jejich definicí, tříděním a významem ve výuce matematiky. Další část práce se věnuje konkrétní aktivizační metodě, a to projektové výuce. ...

ZAČALOVÁ, Růžena; EMANOVSKÝ, Petr; VANĚK, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Správní uvážení a jeho soudní přezkum
KNEIFLOVÁ, Andrea; ŠKUREK, Martin; POUPEROVÁ, Olga
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou soudního přezkumu správního uvážení. Klade si za cíl ucelené zmapování aktuálního stavu zpracovávaného tématu, včetně nastínění problematických aspektů. V úvodu práce autorka uvádí, co je správní uvážení a v jakých variantách se v pozitivním právu vyskytuje. Ve druhé kapitole autorka vymezuje ústavněprávní a zákonná pravidla pro využití správního uvážení. Třetí kapitola navazuje konkretizací, v čem jsou specifika rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí, které je založeno na správním uvážení. Dále je v diplomové práci uvedeno nakolik a z jakých hledisek mohou soudy při soudním přezkumu aktů správních orgánů přezkoumávat správní uvážení, jak je učinil správní orgán včetně srovnání s přezkumem aplikací správních norem, které obsahují neurčité právní pojmy. This diploma thesis deals with the problematics of judicial review of administrative discretion. Its target is a complete description of the current state of this topic including a brief explanation of problematic aspects. In the beginning of this thesis the author introduces the administrative discretion and its variations in the positive law. In the second chapter the author defines constitutional and legal rules of the use of the administrative discretion. The third chapter follows with concretization of the specifics of taking decisions on remedy for a decision based on administrative discretion. It is also stated in the diploma thesis how far and from which criteria the courts can review the administrative discretion taken by administrative organs when reviewing the acts of administrative organs, including a comparison to the review of the application of administrative laws which include indefinite legal terms. Keywords: správní uvážení; soudní přezkum; zneužití správního uvážení; limity správního uvážení; hlediska správního uvážení; diskreční pravomoc; volné uvážení; neurčitý právní pojem.; administrative discretion; judicial review; abuse of administrative discretion; limits of administrative discretion; criteria of administrative discretion; discretionary powers; indefinite legal terms. Available in digital repository of UPOL.
Správní uvážení a jeho soudní přezkum

Diplomová práce se zabývá problematikou soudního přezkumu správního uvážení. Klade si za cíl ucelené zmapování aktuálního stavu zpracovávaného tématu, včetně nastínění problematických aspektů. V úvodu ...

KNEIFLOVÁ, Andrea; ŠKUREK, Martin; POUPEROVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vybrané aspekty mikroregionálního rozvoje Litovelska s důrazem na venkov: teorie a praxe
VIČAROVÁ, Vendula; HALÁS, Marián; ŠERÝ, Miloslav
2017 - Czech
Hlavním cílem teoretické části diplomové práce je analyzovat vybrané nástroje a aspekty mikroregionálního rozvoje venkovských oblastí. Práce se bude věnovat především regionální politice, charakteristice českého venkova a hlavním aktérům rozvoje venkova. Zvláštní pozornost bude věnovaná Místním akčním skupinám (MAS), konkrétně činnosti MAS Moravská cesta působící na Litovelsku. Práce se dále věnuje nástrojům regionálního rozvoje, především metodě LEADER, komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD) a strategickému plánování. Cílem praktické části práce je identifikace hlavních potřeb jednotlivých zájmových skupin obyvatel regionu MAS Moravská cesta, získaných prostřednictvím realizovaných veřejných projednání v obcích a dotazníků. Získané výsledky projektové záměry budou kategorizovány a interpretovány s ohledem na velikost obcí, jejich dopravní dostupnost a jednotlivé zájmové skupiny obyvatel. The main aim the thesis is to analyze chosen means and aspects of the microregional development in rural areas. The thesis primarily explores regional politics, characteristics of the Czech rural areas and main participants in the regional development. Most importantly, it focuses on Local Action Groups (LAG), namely, on the activities LAG Moravská cesta in Litovelsko. Subsequently, the thesis deals with a means of regional development involving the method LEADER, the community-led local development (CLLD) and the strategic planning. The practical part of the thesis identifies main demands of particular interest groups of LAG Moravská cesta, gained through public meetings and questionnaires. The data is sorted according to the area of localities, its traffic accessibility and types of particular groups of interest. Keywords: regionální rozvoj; venkov; Místní akční skupina; komunitně vedený místní rozvoj; Litovelsko; regional development; rural area; Local Action Group; community-led local development; Litovel region Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty mikroregionálního rozvoje Litovelska s důrazem na venkov: teorie a praxe

Hlavním cílem teoretické části diplomové práce je analyzovat vybrané nástroje a aspekty mikroregionálního rozvoje venkovských oblastí. Práce se bude věnovat především regionální politice, ...

VIČAROVÁ, Vendula; HALÁS, Marián; ŠERÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Analýza obsahu naučných stezek s environmentální tematikou v Beskydech
CHVATÍKOVÁ, Zuzana; LEHNERT, Michal; LÉTAL, Aleš
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá kvalitativním i kvantitativním hodnocením obsahu naučných stezek s environmentální tématikou v území turistické oblasti Beskydy Valašsko. Cílem práce je provést analýzu obsahu informačních tabulí naučných stezek a zhodnotit jejich stav a atraktivnost. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části jsou vymezeny pojmy environmentální výchova, vzdělávání, osvěta a interpretace. Ústředním tématem diplomové práce jsou naučné stezky. Je zmíněna jejich historie, funkčnost a využití. Dále je popsána metodika jejich hodnocení a uvedena základní charakteristika vybraných naučných stezek. Nástrojem k řešení výzkumné části byl dotazník, Hodnocení kvality interpretace od Masterse a Cartera (1999). Na jeho základě a vlastních statistických metod se podařilo určit vždy dva panely stezky, jeden s nejhoršími a druhý naopak nejlepšími výsledky pro správnou interpretaci. U vybraných panelů bylo provedeno pozorování v rozmezí osmi hodin. Data byly zaznamenány do přehledných tabulek, na jejichž základě se podařilo zhodnotit současný stav obsahů deseti naučných stezek při porovnání s ostatními vybranými naučnými stezkami. Výsledné poznatky z diplomové práce mohou být použity jako podklad pro širší zhodnocení stavu naučných stezek na území ČR a umožnit tak srovnání s ostatními zeměmi v evropské unii, vhledem k dotacím, které jsou v současnosti hodně čerpány z EU právě na výstavbu nových naučných stezek. This thesis deals with an objective and a subjective evaluation of a content of nature trails with an environmental aiming in the area of Beskydy-Valašsko.The main aim of the thesis is to analyze a state and an atractivity of information boards. The thesis is devided into a theoretical and a practical part. There are defined some terms as environmental education, education, enlightenment and interpretation in the theoretical part. The main theme of the thesis is nature trails. There are mentioned a history, a function and a ussage of the nature trails. The thesis provides a description of a metodology for the evaluation of trails and a main characteristic of some concrete nature trails. The Master´s and Carter´s questionnaire (1999) was used for a research. On the grouds of this research two boards were determined. The first board with the worst and the second with the best results for an interpretation. Some boards were observe in an interval of eight hours. The final date were noted into the tables. According to them the content of nine boards were evaluated and compared with the rest of mentioned nature trails. The outcome of this research could be used as a ground for an evaluation of the situation of nature trails in the Czech Republic. We can also compare the situation in our country with the rest of the European Union in relation with the amount of grants for construction of new nature trails. Keywords: naučná stezka; environmentální vzdělávání; výchova a osvěta; intepretace; kvantitativní hodnocení; síla panelu; přitažlivost panelu; nature trails; environmental education; enlightenment and interpretation; objective and a subjective evaluation; boards force; boards attractive Available in digital repository of UPOL.
Analýza obsahu naučných stezek s environmentální tematikou v Beskydech

Diplomová práce se zabývá kvalitativním i kvantitativním hodnocením obsahu naučných stezek s environmentální tématikou v území turistické oblasti Beskydy Valašsko. Cílem práce je provést analýzu ...

CHVATÍKOVÁ, Zuzana; LEHNERT, Michal; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Financování obcí a změny v rozpočtovém určení daní
FALTUSOVÁ, Adéla; HALÁS, Marián; TOUŠEK, Václav
2017 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat vývoj rozpočtového určení daní a dalších zdrojů financování obcí v 5 vybraných modelových obcí. Teoretická část je věnována změnám v rozpočtovém určení daní od roku 2001 se zaměřením na novely zákona o rozpočtovém určení daní s účinností od 1. 1. 2008 a 1. 1. 2013. Aplikační část diplomové práce je zacílena na analýzu rozpočtů modelových obcí se zaměřením na financování obcí a jejich vývoj od roku 2001 do roku 2016. The main aim of diploma work is analysed the development of tax budget allocation and next sources of municipal financing in five select municipalities. The theoretical part is given to changes of tax budget allocation since 2001, special on changes in 2007 and 2013. The practical part of diploma work is focused on analysis of budgets model municipalities and their development since 2001 to 2016. Keywords: Rozpočtové určení daní; financování obcí; analýza; Česká republika; Tax budget allocation; municipal financing; analysis; Czech Re-public Available in digital repository of UPOL.
Financování obcí a změny v rozpočtovém určení daní

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat vývoj rozpočtového určení daní a dalších zdrojů financování obcí v 5 vybraných modelových obcí. Teoretická část je věnována změnám v rozpočtovém určení daní ...

FALTUSOVÁ, Adéla; HALÁS, Marián; TOUŠEK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje venkovského prostoru - případová studie mikroregionu Východní Slovácko
PETRÁŠ, Jakub; TOUŠEK, Václav; LÉTAL, Aleš
2017 - Czech
Diplomové práce se zabývá problematikou pozemkových úprav jako nástroje udržitelného rozvoje venkovského prostoru. Součástí práce jsou kapitoly věnující se historii, současnosti a řízení pozemkových úprava udržitelného rozvoje venkova. Praktická část práce je zaměřena zhodnocení komplexních pozemkových úprav v mikroregionu Východní Slovácko. The diploma project deals with problematics of land adjustments as a sustainable development tool for rural area. Chapters dealing with history, present and land consolidation management of sustainable rural development are also part of this work. The practical part is focused on evaluation of complex land adjustments in Východní Slovácko microregion. Keywords: pozemkové úpravy; udržitelný rozvoj venkovského prostoru; mikroregion Východní Slovácko; řízený rozhovor; land consolidation; sustainable development of rural areas; Východní Slovácko region; interview Available in digital repository of UPOL.
Pozemkové úpravy jako nástroj udržitelného rozvoje venkovského prostoru - případová studie mikroregionu Východní Slovácko

Diplomové práce se zabývá problematikou pozemkových úprav jako nástroje udržitelného rozvoje venkovského prostoru. Součástí práce jsou kapitoly věnující se historii, současnosti a řízení pozemkových ...

PETRÁŠ, Jakub; TOUŠEK, Václav; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Místní akční skupiny jako aktér lokálního rozvoje se zaměřením na cestovní ruch
BUKÁČEK, Tomáš; FRAJER, Jindřich; KLAPKA, Pavel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá rolí MAS jako aktéra lokálního rozvoje ve venkovském prostoru se zaměřením na cestovní ruch. Jednotlivé kapitoly teoretické části přibližují souvislosti mezi venkovem, endogenními přístupy k regionálnímu rozvoji a cestovním ruchem. Praktická část práce se pak zabývá případovou studií MAS Šternbersko, která obsahuje i prostorovou analýzu rozvoje cestovního ruchu v řešeném území. The master thesis deals with the role of LAG as an actor of local development in the rural area with focusing on tourism. The chapters of theoretical part illustrate the connections between countryside, endogenous approaches to regional development and tourism. The practical part of the thesis deals with the case study of LAG Šternbersko, which also includes spatial analysis of the development of tourism. Keywords: místní akční skupina; prostorová analýza; cestovní ruch; Šternbersko; local action group; spatial analysis; tourism; Šternbersko Region Available in digital repository of UPOL.
Místní akční skupiny jako aktér lokálního rozvoje se zaměřením na cestovní ruch

Diplomová práce se zabývá rolí MAS jako aktéra lokálního rozvoje ve venkovském prostoru se zaměřením na cestovní ruch. Jednotlivé kapitoly teoretické části přibližují souvislosti mezi venkovem, ...

BUKÁČEK, Tomáš; FRAJER, Jindřich; KLAPKA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Separatistická hnutí ve Španělském království: srovnávací analýza
NAVRÁTILOVÁ, Alice; JUREK, Martin; ŠERÝ, Miloslav
2017 - Czech
Tato práce analyzuje separatistická hnutí ve Španělském království s hlavním zaměřením na separatismus v Baskicku, Katalánsku a Galicii. Cílem je podat srovnávací analýzu jednotlivých hnutí (např. statuty autonomních společenství, formy vedení nacionalismu, historický kontext). Dále se pracuje s pojmem separatismus a jeho vymezením (právní zakotvení, formy separatismu, důvody vzniku). K ucelení práce slouží politicko-historická charakteristika Španělska (politický a stranický systém, administrativní členění, obyvatelstvo, hospodářství apod.). Práce je doplněna mapami a fotkami. This thesis analyses separatist movements in the Kingdom of Spain with focus on separatism in the Basque Country, Catalonia and Galicia. The primary aim is a comparative analysis of various movements (e.g. the statutes of autonomous communities, management forms of nationalism, historical context). The secondary aim is work with the concept of separatism and its definition (e.g. establishment in law, forms of separatism, reasons of formation). To complete the thesis serves the political-historical characteristics of Spain (political and party system, administrative structure, population, economy etc.). The thesis is accompanied by maps and photos. Keywords: Španělsko; separatismus; Katalánsko; Baskicko; Galicie; Spain; separatism; Catalonia; Basque Country; Galicia Available in digital repository of UPOL.
Separatistická hnutí ve Španělském království: srovnávací analýza

Tato práce analyzuje separatistická hnutí ve Španělském království s hlavním zaměřením na separatismus v Baskicku, Katalánsku a Galicii. Cílem je podat srovnávací analýzu jednotlivých hnutí (např. ...

NAVRÁTILOVÁ, Alice; JUREK, Martin; ŠERÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vývoj dopravnej dostupnosti siete električkových liniek na území mesta Olomouc od roku 1989
ĽUPTÁK, Adam; ŠIMÁČEK, Petr; HERCIK, Jan
2017 - Czech
Teoretická časť je zameraná na predstavenie historického vývoja električkovej dopravy na území mesta Olomouc. Budú popísané kľúčové obdobia a výstavba jednotlivých úsekov električkových tratí. V praktickej časti budú analyzované zmeny v dopravnej dostupnosti jednotlivých zastávok električkových liniek podľa vývoja počtu obyvateľov. The theoretical part is focused on introducing historical development of tram lines at Olomouc city. There will be described key periods and construction of each tram line. Practical part will be focused on analysis of tram network, mostly on development of traffic availabilty, according number of residents. Keywords: dopravná dostupnosť; električkové linky; GIS; urban network analysis; UNA; Olomouc; reach; tram lines; GIS; urban network analysis; UNA; Olomouc Available in digital repository of UPOL.
Vývoj dopravnej dostupnosti siete električkových liniek na území mesta Olomouc od roku 1989

Teoretická časť je zameraná na predstavenie historického vývoja električkovej dopravy na území mesta Olomouc. Budú popísané kľúčové obdobia a výstavba jednotlivých úsekov električkových tratí. V ...

ĽUPTÁK, Adam; ŠIMÁČEK, Petr; HERCIK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Sídelně-geografická studie Olomoucka
ŠKÝVAROVÁ, Martina; TOUŠEK, Václav; SZCZYRBA, Zdeněk
2017 - Czech
Tato práce se věnuje sídelně-geografické analýze okresu Olomouc. Práce hned z počátku pojednává o historii osídlení Olomouce. Druhá dílčí část se zaměřuje na problematiku pohybu obyvatelstva obcí okresu Olomouc ve vztahu k Olomouci. Konkrétně se jedná o migrační pohyb za roky 2006-2015 a pohyb za prací z dat roku 2011. Další dílčí částí je vymezení zázemí Olomouce na základě výše zmíněných analyzovaných pohybů obyvatel. Posledním předmětem studia práce je funkční klasifikace obcí daného území srovnávaná za roky 1991 a 2011. This thesis is focused on settlement-geographical analysis of Olomouc district. History of Olomouc city settlement deals with the beginning of thesis. The second part directs on district population movement through Olomouc issues. The population mobility represents internal migration in 2006-2015, and labour commuting in 2011. Next part is about hinterland Olomouc demarcation from that analyzed population movement above. The last goal of thesis is functional classification of communities of Olomouc district. The function is compared for 1991 and 2011. Keywords: město Olomouc; pohyb obyvatel; vnitřní migrace; pracovní dojížďka; okres Olomouc; SO ORP Olomouc; zázemí; funkce; Olomouc city; population mobility; internal migration; labour commuting; Olomouc district; SO ORP Olomouc; hinterland; function Available in digital repository of UPOL.
Sídelně-geografická studie Olomoucka

Tato práce se věnuje sídelně-geografické analýze okresu Olomouc. Práce hned z počátku pojednává o historii osídlení Olomouce. Druhá dílčí část se zaměřuje na problematiku pohybu obyvatelstva obcí ...

ŠKÝVAROVÁ, Martina; TOUŠEK, Václav; SZCZYRBA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases