Number of found documents: 43326
Published from to

Role obcí a krajů v ochraně ovzduší
PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší. Povinnost chránit životní prostředí, jehož je ovzduší nezbytnou součástí, vyplývá už z ústavního pořádku ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení dává za úkol obcím i krajům pečovat o potřeby svých občanů. Potřebou každého člověka a tedy i občana je dýchat. Dýchání znečištěného ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Proto by obce měly usilovat o zlepšení kvality ovzduší. Evropská Unie si ve Smlouvě o fungování Evropské unie klade za cíl zlepšovat životní podmínky svých národů, to znamená i zlepšování životního prostředí občanů unie. Za tímto účelem vydala směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká republika, jakožto člen EU je vázána obsahem této směrnice. Práce odpovídá na dvě výzkumné otázky, které zní: Přispívají české obce a kraje svojí činností na úseku ochrany ovzduší k naplňování smyslu a účelu (tzv. l'effet utile) směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu? Jsou právní nástroje v rukou obcí a krajů dostatečné a účinné? Autor analyzuje předmětné právní úpravy, jednotlivé nástroje, rozebírá jejich uplatňování a srovnává, zda obce a kraje naplňují smysl a účel směrnice. Thesis deals with the role of Czech regions and municipalities in air protection. Act No. 201/2012. on air protection confers on municipalities and regions the tools that can positively affect air quality. The obligation to protect the air, which is an essential part of the environment, is already a result of the constitutional order of the Czech Republic. Act No. 128/2000, on Municipal Settlement, as well as Act No. 129/2000, on Regional Settlement, mandates municipalities and regions to take care of the needs of their citizens. The need of every person and therefore the citizen is to breathe. Breathing of polluted air has a negative impact on human health, which is protected by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Therefore, municipalities should strive to improve air quality. The European Union, in its Treaty on the Functioning of the European Union, aims to improve the living conditions of its peoples, including improving the environment of the citizens of the Union. To this end, the European Union has issued Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. The Czech Republic, as a member of the EU, is obligated by the content of this directive. The thesis answers two research questions: Are the Czech municipalities and regions contributing to the air quality to the fulfillment of the sense and purpose of Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe? Are legal instruments in the hands of municipalities and regions sufficient and effective? The author analyzes the relevant legal regulations, the individual instruments, analyzes their application and compares whether municipalities and regions fulfill the meaning and purpose of the Directive. Keywords: Evropská unie; směrnice 2008/50/ES; ovzduší; PM10; oxid siřičitý; oxid dusičitý; znečištění; emise; imise; stacionární zdroje; mobilní zdroje; obce; kraje; Ústava; Listina základních práv a svobod; životní prostředí; lidské zdraví; územní samospráva; regulační řád; nízkoemisní zóny; smog; nástroje; zvláštní podmínky provozu; stát.; European Union; Directive 2008/50 / EC; air; PM10; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; pollution; emissions; immissions; stationary sources; mobile resources; municipalities; local government; regulation; low emission zones; smog; tools; special conditions of operation; state. Available in digital repository of UPOL.
Role obcí a krajů v ochraně ovzduší

Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit ...

PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném
HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
2017 - Czech
Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním společenstvím. Čerpá z textů samotných dokumentů mezinárodního práva, z řady odborných knih a článků, ale i z nepočetné judikatury. Práce respektuje tradiční rozdíly mezi pravidly aplikovatelnými v době míru a během ozbrojených konfliktů. Neomezuje se jen na potvrzení již známých faktů, ale snaží se odpovědět i na některé sporné otázky. Autor této práce analyzuje jak postoje států, tak i rozdílné teoretické přístupy a následně zdůvodňuje svůj názor. This thesis provides the reader with an overview of how rules of international law influence movements and operations of private and military submarines and to what extent they are accepted throughout the international community. It derives from texts of international law documents themselves, from numerous professional books and articles but also from a handful of judicature. The thesis respects traditional differences between rules applicable in time of peace and in the course of armed conflicts. It does not restrict itself only to reaffirming of already known facts but it tries to answer some unsettled issues as well. The author of this thesis analyses both attitudes of States and different theoretical approaches and subsequently accounts his own point of view. Keywords: ponorka; mořské právo; pokojné proplutí; tranzitní proplutí; právo proplutí souostrovními námořními koridory; UUV; ozbrojený konflikt; ponorková válka; válečná loď; obchodní loď; submarine; law of the sea; innocent passage; transit passage; archipelagic sea lanes passage; UUV; armed conflict; submarine warfare; warship; merchant ship Available in digital repository of UPOL.
Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném

Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním ...

HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice
PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo dopravy, Úřad pro civilní letectví, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Aeroklub ČR a Leteckou amatérskou asociaci ČR. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje historický exkurz vývojem státní správy u nás, konkrétně pak se zaměřením na oblast letecké dopravy. Druhá kapitola se věnuje pramenům českého leteckého práva se stručným popisem z hlediska jejich právní síly, závaznosti a struktury. Následující kapitola popisuje vymezení základních pojmů, kterými jsou letecké právo, civilní letectví, letadlo, státní suverenita, vzdušný prostor, státní příslušnost a registrace letadel, letecký rejstřík, letecká nehoda, incident a vážný incident. V závěrečné kapitole této bakalářské práce je popsána organizace státní správy v oblasti civilního letectví v České republice. This bachelor thesis deals with the state administration in the area of civil aviation of the Czech Republic. It is focused on its direct and indirect executive agencies and their activities. These include the Department of Transport, Authority of Civil Aviation, Institute of Investigating the Causes of Air Accidents, Office for Access to Transport, Aeroclub CR, Air and Amateur Association CR. The thesis is divided into four chapters. The first chapter contains a historical excursion to the development of the state administration in the Czech Republic, specifically with a focus on air transport. The second chapter deals with sources of Czech aviation law with a brief description in terms of their legal force, binding and structure. The following chapter describes definitions of basic concepts such as aviation law, civil aviation, aircraft, state sovereignty, airspace, nationality and aircraft registration, aircraft register, air accident, incident and serious incident. The final chapter of this bachelor thesis describes the organization of state administration in the field of civil aviation in the Czech Republic. Keywords: Civilní letectví; státní správa; Zákon o civilním letectví; Ministerstvo dopravy; Úřad pro civilní letectví; Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod; Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře; Aeroklub ČR; Letecká amatérská asociace ČR.; Civil aviation; state administration; Bill of civil aviation; Department of Tranport; Authority of Civil Aviation; Institute of Investigating the Causes of Air Accidents; Office for Access to Transport Infrastructure; Aeroclub CR; Air Amateur Association CR. Available in digital repository of UPOL.
Výkon státní správy v oblasti civilního letectví v České republice

Tato bakalářská práce se věnuje výkonu státní správy v civilním letectví České republiky, která je blíže zaměřená na její přímé a nepřímé vykonavatele a jejich činnost. Jedná se o Ministerstvo ...

PLUTÍNSKÁ, Lucie; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem
KOČÍŘOVÁ, Veronika; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem v intencích § 269 a násl. ZPr. Skládá se z šesti kapitol, kdy první z nich je věnována obecnému teoretickému vymezení pojmu odpovědnost. Za pomoci důvodové zprávy a komentářové literatury jsou stanovena nejprve základní východiska odpovědnosti v právu soukromém a v jejich kontextu je poukázáno na charakteristické rysy odpovědnosti pracovněprávní. Navazuje na ni kapitola druhá, která pojednává o povinnosti prevence v pracovním právu. Třetí kapitola je věnována již konkrétně náhradě škody a nemajetkové újmy a jejímu zařazení v systému pracovního práva. Čtvrtá kapitola zpracovává vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem v předešlých letech, obecně uvádí do úpravy současné a zabývá se jednotlivými předpoklady vzniku povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem. Obsahem kapitoly páté je problematika liberace a v rámci kapitoly poslední jsou rozebrány rozsah, forma a jednotlivé druhy náhrad, které mohou být poškozenému zaměstnanci z titulu pracovního úrazu přiznány a oblast povinného pojištění zaměstnavatele pro případ pracovního úrazu zaměstnance. This thesis deals with compensation of damage and non-material damage caused by an accident at work in terms of § 269 et seq. ZPr. It consists of six chapters, the first of which is devoted to general theoretical definition of the concept of responsibility. With the help of explanatory reports and commentary literature are first determined the basic assumptions of liability in private law and in their context, reference is made to the characteristics of the labor responsibilities. It is followed by a second chapter dealing with the obligations of prevention in labor law. The third chapter is devoted specifically to damages and non-material damage and its inclusion in the labor law system. The fourth chapter handles the development of the legal regulation of the employer's obligation to compensate for damage and non-material damage caused by an accident at work in previous years, generally refers to the current regulation and deals with the individual assumptions of this obligation. Content of the fifth chapter is the issue of liberation and within the last chapter are analyzed the scope, form and individual types of compensation that can be attributed to the injured employee due to an accident at work and the compulsory insurance of the employer in the case of an employee's accident at work. Keywords: Náhrada škody a nemajetkové újmy; pracovní právo; pracovní úraz; povinnost zaměstnavatele k náhradě při pracovním úrazu.; Compensation of damage and non-material damage; labor law; work accident; the employer's liability for an accident at work. Available in digital repository of UPOL.
Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem

Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem v intencích § 269 a násl. ZPr. Skládá se z šesti kapitol, kdy první z nich je věnována obecnému ...

KOČÍŘOVÁ, Veronika; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ochrana spotřebitele při nákupu zboží či služeb na slevových portálech se zaměřením na problematické aspekty určení kontrahenta spotřebitele a povahy smluvního vztahu
MARCANÍKOVÁ, Tereza; GRYGAR, Jiří; VÍTOVÁ, Blanka
2017 - Czech
Tato kvalifikační práce pojednává o ochraně spotřebitele při nákupu zboží či služeb na slevových portálech se zaměřením na problematické aspekty určení kontrahenta spotřebitele a povahy smluvního vztahu, do kterého spotřebitel při nákupu na SP vstupuje. Kvalifikační práce dává odpověď na otázku, zda současná právní úprava dokáže svým rozsahem pokrýt a vyřešit úskalí a problémy dané problematiky anebo je potřeba přijmout novou právní úpravu, která bude danou oblast výslovně upravovat. Účelem této práce není pouhé shrnutí dané problematiky, ale také její komplexní právní rozbor, kritické a sumativní hodnocení. Za těmito účely je věnována pozornost právnímu rámci ochrany spotřebitele na slevových portálech v rámci soukromoprávního kodexu a práva EU, konceptu fungování slevových portálů, povaze smluvního vztahu mezi slevovým portálem a dodavatelem zboží či poskytovatelem služby, interpretaci právního jednání provozovatele slevového portálu učiněného na slevovém portále vůči spotřebitelům, která tvoří podstatnou část této práce a konečně povaze smluvního vztahu mezi provozovatelem slevového portálu a spotřebitelem. Řešení dané problematiky de lege lata je analyzováno na reálné kazuistice, neboť součástí této práce je rozbor obchodních podmínek a sdělení jednotlivých SP. Práce především zohledňuje účinnou právní úpravu, nicméně její součástí jsou také úvahy de lege feranda. This qualification thesis deals with the consumer protection while purchasing goods and services on the discount websites with the focus on the questionable aspects of the determination of contracting party and the nature of legal relationship. The qualification thesis answers whether contemporary legal adjustment allows to cover and solve obstacles and problems of given issue or if there is a necessity to accept new legal adjustment which would explicitly regulate this domain. This thesis does not merely summarize a given issue, however, it also includes its complex legal analysis as well as its judicial and overall assessment. For these purposes, the attention is focused on the consumer protection on so called discount websites within the private codex and the EU law, the functioning of discount websites, the nature of legal relationship between discount website operator and contractor or provider of service, the interpretation of discount website operator's legal proceedings towards consumers that accounts for an essential part of this thesis and finally the nature of legal relationship between the discount website operator and consumer. The solution of the given issue is analyzed on the real case interpretation due to the fact this thesis is the analysis of commercial terms and conditions, and the notification of individual discount website too. Primarily, the thesis allows for the effective legal adjustments, nevertheless, it comprises the considerations of de lege feranda as well. Keywords: spotřebitel; ochrana spotřebitele; slevové portály; provozovatelé slevových portálů; jiný podnikatel; slevový poukaz; povaha právního vztahu; kontrahent spotřebitele; consumer; consumer protection; discount websites; discount websites operators; merchants; discounted certificates (coupons); nature of the legal relationship; contracting party of the consumer Available in digital repository of UPOL.
Ochrana spotřebitele při nákupu zboží či služeb na slevových portálech se zaměřením na problematické aspekty určení kontrahenta spotřebitele a povahy smluvního vztahu

Tato kvalifikační práce pojednává o ochraně spotřebitele při nákupu zboží či služeb na slevových portálech se zaměřením na problematické aspekty určení kontrahenta spotřebitele a povahy smluvního ...

MARCANÍKOVÁ, Tereza; GRYGAR, Jiří; VÍTOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Polooficiální a neoficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70. 80. letech. Život a tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla.
SUKOVÁ, Monika; KONEČNÝ, Karel
2017 - Czech
Tato práce zkoumá polooficiální a neoficiální výtvarnou scénu mezi roky 19681989. Zabývá se rozdělením a definováním základních pojmů souvisejících s polooficiální a neoficiální kulturní scénou. V práci je rozebrán život a tvorba výtvarníků Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla a hodnotí se, jak je politické, historické, kulturní události ovlivnily a formovaly. Nakonec jsou výtvarníci zařazeni do odpovídající kategorie kulturní scény. This master diploma thesis examines the semiofficial and unofficial art scene between 1968-1989. It deals with the division and definition of basic concepts related to the semiofficial and unofficial cultural scene. In the thesis, there is an analysis of the life and work of Martin Burian, Dagmar Havlíčková, Vladimír Pospíšil and Jaroslav Vacl as well as political, historical and cultural events that have formed and influenced them. Finally, the artists are divided in the appropriate category of the cultural scene. Keywords: Šedá zóna; underground; disidenti; paralelní kultura; druhá kultura; kontrakultura; alternativní kultura; Martin Burian; Dagmar Havlíčková; Vladimír Pospíšil; Jaroslav Vacl.; gray zone; underground; dissidents; parallel culture; second culture; contra-culture; alternative culture; Martin Burian; Dagmar Havlíčková; Vladimír Pospíšil; Jaroslav Vacl. Available in digital repository of UPOL.
Polooficiální a neoficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70. 80. letech. Život a tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla.

Tato práce zkoumá polooficiální a neoficiální výtvarnou scénu mezi roky 19681989. Zabývá se rozdělením a definováním základních pojmů souvisejících s polooficiální a neoficiální kulturní scénou. V ...

SUKOVÁ, Monika; KONEČNÝ, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Reflexe českého zájmu o Osmanskou říši v českých časopisech první poloviny devatenáctého století
NEUBAUER, Jakub; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2017 - Czech
Tato bakalářská diplomová práce se věnuje reflexi českého zájmu o Osmanskou říši v česky psaných časopisech v období let 18341850. Přibližuje změny v postojích jednotlivých časopisů vůči říši půlměsíce, které byly způsobeny rostoucím nacionálními tendencemi. Závěry byly získány pomocí detailního rozboru časopiseckých článků, které byly rozděleny do jednotlivých kategorií dle svého obsahu. This theses is devoted to a reflection of the Czech interest in the Ottoman Empire in Czech written magazines during the years 18341850. It approaches changes in attitudes of magazines to the Realm of the Crescent which were caused by increasing nationalistic tendencies. The conclusions were gained by detailed analysis of magazine articles divided into categories according to their content. Keywords: Českojazyčný periodický tisk; první polovina devatenáctého století; Osmanská říše; Rakouské císařství; Muhammad Alí; národnostní hnutí; mnohonárodnostní státní útvary; The Czech language magazines; the first half of nineteenth century; the Ottoman Empire; the Austrian Empire; Muhammad Ali; national movement; multi-national state body Available in digital repository of UPOL.
Reflexe českého zájmu o Osmanskou říši v českých časopisech první poloviny devatenáctého století

Tato bakalářská diplomová práce se věnuje reflexi českého zájmu o Osmanskou říši v česky psaných časopisech v období let 18341850. Přibližuje změny v postojích jednotlivých časopisů vůči říši ...

NEUBAUER, Jakub; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Podolí u Mohelnice a neolitické osídlení horního toku řeky Moravy
UNZEITIG, Michal; VOSTROVSKÁ, Ivana
2017 - Czech
Práce se zabývá neolitickým sídlištěm Podolí (dříve Újezd u Podolí či Újezd u Mohelnice), okres Šumperk. V úvodu bude zmíněn současný stav poznání moravského neolitu, budou podány základní informace o lokalitě a provedených výzkumech. Jelikož je lokalita známa především z výzkumů amatérských regionálních archeologů, část práce bude zaměřena na amatérské bádání. Bude vytvořena mapa a soupis neolitických lokalit mikroregionu. Následuje zpracování, vyhodnocení a interpretace nálezových situací a movitého archeologického materiálu, posouzení vzájemných prostorových vztahů a porovnání s obdobnými archeologickými lokalitami v mikroregionu. Dále bude provedena fotografická, popř. kresebná dokumentace vybraných nálezů. Závěr práce bude věnován shrnutí dosažených výsledků k poznání neolitu v regionu horního toku řeky Moravy This thesis focuses on Neolithic settlement Podolí (formerly Újezd u Podolí or Újezd u Mohelnice), Šumperk district. The current state of knowledge of the Moravian Neolithic was mentioned at the beginning of the thesis and basic information about the locality and the researches were carried out. Because the site is known primarily from research of amateur regional archaeologists, part of the work was focused on their research. Maps and inventories of the Neolithic localities of the micro-region were created. Further, the processing, evaluation and interpretation of finding situations of movable and immovable archaeological material, assessment of mutual spatial relations and comparison with similar archaeological sites in microregion. The work was supplemented with photographic and drawing documentation of selected findings. The achieved results concerning the knowledge of the Neolithic in the region of the upper Morava River were summarized at the end of the work and objectives of further possible research were set. Keywords: Neolit; osídlení; Morava; bádání; Podolí u Mohelnice; vypíchaná keramika; lineární keramika; lengyel; badatelé; Neolithic settlement; the Morava river; Available in digital repository of UPOL.
Podolí u Mohelnice a neolitické osídlení horního toku řeky Moravy

Práce se zabývá neolitickým sídlištěm Podolí (dříve Újezd u Podolí či Újezd u Mohelnice), okres Šumperk. V úvodu bude zmíněn současný stav poznání moravského neolitu, budou podány základní informace o ...

UNZEITIG, Michal; VOSTROVSKÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Zaniklé středověké osady na Holštejnském panství
KOLOMAZNÍČEK, Václav; ŠLÉZAR, Pavel
2017 - Czech
Práce je zaměřena na zaniklá lidská sídla v prostoru bývalého Holštejnského panství na Drahanské vrchovině. Cílem práce je především sumarizovat poznatky o zaniklých středověkých osadách. V práci budou revidovány poznatky z dlouhodobé prospekce E. Černého, včetně artefaktových pramenů. Práce je doplněna o výsledky vlastní prospekční činnosti (povrchový sběr, metody tzv. krajinné archeologie apod.). Přihlédnuto je zde také k metodám dálkového průzkumu Země a geograficko-informačním technologiím. Výsledky práce budou komparovány s dosavadními výsledky ostatních vědních disciplín, zejména historiografie. Work will fockus on defunct human settlements in place of the former Holstein estate on Drahanská vrchovina. The aim of the work is summarize the knowledge of the defunct medieval settlements. In work will revise knowledge from years of prospecting E. Černý, including artifact sources. The results will be complement from mine prosperous activities (surface collection, methods of landscape archeology). Methods shall be taken into account of remote sensing and geo-information technologies. Work results will compar with the results of others disciplines, especially historiography. Keywords: Středověk; osídlení; zaniklé středověké osady; Drahanská vrchovina; Holštejnské panství.; Middle Ages; settlement; defunct human settlements; Drahanská vrchovina; Holstein estate. Available in digital repository of UPOL.
Zaniklé středověké osady na Holštejnském panství

Práce je zaměřena na zaniklá lidská sídla v prostoru bývalého Holštejnského panství na Drahanské vrchovině. Cílem práce je především sumarizovat poznatky o zaniklých středověkých osadách. V práci ...

KOLOMAZNÍČEK, Václav; ŠLÉZAR, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Experimentální metody měření povrchového napětí
OŠMEROVÁ, Štěpánka; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou povrchového napětí kapalin, parametry, jež napětí ovlivňují a vybranými experimentálními metodami k jeho měření. V experimentální části jsou zmapovány vybrané metody pro měření povrchového napětí s využitím české a zahraniční literatury. Některé z nich jsou proměřeny a vyhodnoceny. The thesis deals with the issue of surface tension of liquids, parameters that afffect the tension and selected experimental methods for its measuring. The experimental part of the thesis describes selected methods of surface tension measurements using czech and foreign literature. The methods are measured and evaluated. Keywords: Energie; hustota; kapalina; měření; molekulová fyzika; povrchové napětí; přilnavost; síla; teplota; termodynamika; tlak.; Energy; density; liquid; measurement; molecular physics; surface tension; adhesion; force; temperature; thermodynamics; pressure. Available in digital repository of UPOL.
Experimentální metody měření povrchového napětí

Práce se zabývá problematikou povrchového napětí kapalin, parametry, jež napětí ovlivňují a vybranými experimentálními metodami k jeho měření. V experimentální části jsou zmapovány vybrané metody pro ...

OŠMEROVÁ, Štěpánka; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases