Number of found documents: 43364
Published from to

Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR
NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích úprav, dále pak vyšší preciznost nové úpravy v oblasti podmínek pro udílení státního občanství. Další tezí je pak zpřísnění v této oblasti, zatímco v jiných aspektech se úprava stala liberálnější. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První z nich je zaměřena na teoretická východiska státního občanství, nezbytná pro lepší pochopení daného tématu. Dále obsahuje historický přehled legislativy státního občanství s důrazem na postupný vývoj určitých aspektů, jež vedli k dnešní úpravě. Druhá kapitola obsahuje samotnou komparaci nabývání a pozbývání státního občanství, přičemž se soustředí na rozdíly v podmínkách pro nabytí občanství a rozlišováním kdy jde o skutečné zpřísnění a kdy pouze o kodifikaci dosavadní praxe Ministerstva vnitra. Argumentuje také proti radikálním názorům, dle nichž jsou nové podmínky příliš tvrdé poukazem na fakt, že obdobné požadavky vznášelo ministerstvo již za předchozí úpravy. Třetí kapitola se zaměřuje na nyní plně liberalizované dvojí občanství. Obsahuje krátký historický přehled zaměřený na postupné uvolňování podmínek, za nichž lze nabýt dvojí občanství. Dochází zde také k argumentaci ve prospěch dvojího občanství, zejména pro přínos, jenž může dvojí občanství mít pro ekonomické migranty, kteří neztratí opravdové spojení se zemí původu. Čtvrtá kapitola obsahuje krátký přehled hlavních změn, jež prodělalo řízení o nabytí občanství. Hlavně se však zaměřuje na dva kontroverzní aspekty řízením, a to je jeho obnova v případě, kdy žadatel úmyslně poskytl nepravdivé informace či podstatné informace zamlčel, se kterým autor souhlasí, pokud bude ministerstvo důkladně zvažovat, zda ona informace byla natolik závažná, že ospravedlní tak zásadní zásah, jakým je ztráta státního občanství. Druhým kontroverzním bodem je výluka soudního přezkumu v případech, kdy je o neudělení občanství rozhodnuto v řízení na základě utajených informací pocházejících ze stanovisek Policie ČR a zpravodajských služeb. Tato práce doporučuje jiný způsob úpravy, a to takový, který umožní soudní přezkum za použití zvláštních pravidel k ochraně právě těchto materiálů. Kapitola pátá pak obsahuje krátký přehled nejvýznamnějších mezinárodních smluv, jež ovlivňují státní občanství, s důrazem na Evropskou úmluvu o státním občanství, a dále pak na občanství Evropské unie. This master thesis compares the legislation of the Czech citizenship of the current Citizenship code and the previous one. Its main points are that the new law is evolution of the previous codes and that the new law is more precise in its requirements. It also contends that the new law brought stricter rules for obtaining of the citizenship by granting, but also presents more liberal approach to certain other aspects. There are five chapters, first of which is dedicated to theoretical basis of the citizenship, required for better understanding of the topic at hand. It also contains overview of the historical legislation with emphasis on the gradual development of certain aspects, which has led to the current code. Second chapter contains comparison of the acquiring and loss of the citizenship, focusing on the differences in the requirements and distinction between actual stricter rules and expressing of the existing practice of the Ministry of interior in the written law. It argues against radical opinions claiming that the new conditions are too harsh by pointing out that similar requirements has been pursuit by the Ministry for a long time. Third chapter's main focus is the now fully legal dual citizenship. It contains short historical overview with focus on gradual relaxing of the rules for obtaining second citizenship. It is argued here that the dual citizenship is for the better with regards to the benefits it might bring for the dual citizen, especially legal migrant worker obtaining his or her living abroad but without loss of link to the country of origin. Fourth chapter contains short overview of the changes that has been made to the proceedings. Main focus of chapter four are two of the most controversial aspects of the proceedings, that is the re-opening of the proceedings in case of willful withholding of important information or intentional giving of false information by the applicant, which is deemed as appropriate as long as the Ministry balance the level of the wrongdoing with the consequences of the loss of citizenship. The other point of this chapter is the exception to the judicial overview for rejected applications in cases they were rejected on the basis of confidential information from police and secret services. The thesis recommends use of less radical approach that would be judicial overview with special regulation on the confidential information. Chapter five contains short overview of relevant international law that can be applied to the scope of this paper, with emphasis to European convention on citizenship and citizenship of the European Union. Keywords: Státní občanství; státní příslušnost; dvojí občanství; nabývání státního občanství; pozbývání státního občanství; občanství Evropské unie; soudní přezkum; obnovení řízení;; Citizenship; nationality; dual citizenship; acquiring of citizenship; loss of citizenship; citizenship of European Union; judicial review; re-opening of the proceedings Available in digital repository of UPOL.
Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR

Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích ...

NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration
PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - English
Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku sporu. Tyto doložky zpravidla stanovují alespoň dvě nebo tři na sebe navazující stádia. Obvykle taková doložka stanovuje tři fáze, a to negociaci, mediaci a soudní či rozhodčí řízení. Úvodní fáze, tj. negociace a mediace, mají za úkol zabránit, aby se spor dále vyhrotil, a předejít tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu či rozhodčímu řízení. Nehledě na tyto chvályhodné cíle jsou však tyto doložky předmětem kontroverzí. Spory se točí především okolo jejich právní závaznosti a vymahatelnosti. Tyto nejasnosti jsou dále umocněny jejich zasazením do mezinárodního právního prostředí, kde se zákonitě střetávají myšlenkové proudy z různých právních řádů. Účelem této práce je tedy provést analýzu vybraných právních řádů a nalézt tak odpověď na otázku, zdali, pokud jde o mezinárodní obchodní arbitráž, lze z praxe národních soudů vyabstrahovat určitá pravidla pro vymahatelnost smluvních doložek ukládajících víceúrovňové řešení sporů. The subject-matter of this thesis is the multi-tier dispute resolution in international commercial arbitration, i.e. a situation where the parties (usually through a clause in a contract) agree on their course of action in case a dispute arises between them. As a general rule, this process contains at least two or three distinct stages: negotiation, mediation, and litigation or arbitration. The initial stages, i.e. negotiation and mediation, aim to prevent the escalation of the dispute and to avoid costly and lengthy judicial proceedings. Notwithstanding these commendable objectives, these clauses are not free of controversies. The controversies are primarily concerned with the enforceability of such clauses. The uncertainty is all the greater when viewed in the international context where various viewpoints from different jurisdictions may collide. Accordingly, the thesis analyses certain jurisdictions and strives to answer the question whether, as far as international commercial arbitration is concerned, it is possible to abstract certain common grounds from the practice of national courts with respect to the enforceability of multi-tier dispute resolution clauses. Keywords: ADR; dobrá víra; mediace; mezinárodní obchodní arbitráž; negociace; národní soudy; rozhodčí řízení; vícestupňové řešení sporů; ADR; good faith; mediation; international commercial arbitration; negotiation; national courts; arbitration; multi-tier dispute resoluton Available in digital repository of UPOL.
Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration

Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku ...

PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu
KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
2017 - English
Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení vysoké ozářenosti. Cílem studie bylo studovat 1) roli volných kyslíkových radikálů na oxidativní poškození PSII, 2) 3D strukturu PSII-LHCII superkomplexu u huseníčku a 3) tvorbu singletního kyslíku během poškození listu. K oxidaci aminokyselin D1 a D2 proteinů dochází v místě tvorby hydroxylového radikálu v blízkosti Mn4O5Ca komplexu a nehemového železa. Charakterizace aminokyselin oxidovaných hydroxylovým radikálem umožní pochopit mechanismus poškození centrálních proteiůn reakčního centra PSII. Pomocí elektronové mikroskopie a jednočásticová analýzy byla charakterizována koordinace chloropfylů na proteiny jednotlivých proteinových komplexů LHCII-PSII superkomplexu. Pomocí těchto strukturálních dat byl navržen možný přenos excitační energie z Lhcb do jádra PSII. Dále je popsána nový mechanismus tvorby singletního kyslíku triplet-tripletním přenosem excitační energie z tripletního karbonylu na molekulární kyslík, který vzniká během lipidové peroxidace při poškození listu. This thesis characterizes the role of reactive oxygen species on the structural and functional changes occurring within the photosystem II - light-harvesting complex II (PSII-LHCII) suprecomplex under high light stress. Goal of the study is focused on 1) the role of free oxygen radicals in the oxidative damage of PSII proteins, 2) characterization of a high resolution 3D structure of the PSII-LHCII supercomplex from Arabidopsis, and 3) singlet oxygen formation under leaf wounding. The oxidation of specific amino acid residues of D1 and D2 proteins was shown to nearby to the site of hydroxyl radical formation at both the Mn4O5Ca cluster and the non-heme iron. Using cryo-electron microscopy and single particle analysis, evidence was provided on the coordination of chlorophylls to the protein subunits of PSII-LHCII supercomplex. Based on the structural data, energy transfer pathway from the Lhcb proteins to the PSII core complex was proposed. Apart to well described singlet oxygen formation by triplet-triplet energy transfer from triplet excited chlorophyll to molecular oxygen under high light, singlet oxygen was shown to be formed by triplet-triplet energy transfer from triplet excited carbonyl to molecular oxygen formed by lipid peroxidation. Keywords: reaktivní formy kyslíku; fotosystém II; PSII-LHCII superkomplex; oxidativní stres; fotoinhibice; elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie; konfokální laserová skenovací mikroskopie; hmotnostní spektroskopie; CN-PAGE; elektronová mikroskopie.; reactive oxygen species; photosystem II; PSII-LHCII supercomplex; oxidative stress; photoinhibition; electron paramagnetic resonance spectroscopy; confocal laser scanning microscopy; mass spectroscopy; CN-PAGE; electron microscopy. Available in digital repository of UPOL.
Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu

Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení ...

KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny
KUČERA, Ondřej
2017 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv přejímání písmenných slov na jazykový systém moderní čínštiny

KUČERA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Psychosociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení
KASÁČKOVÁ, Jana
2017 - Czech
Disertační práce se věnuje problematice psychosociální dimenze kvality života dospělých osob s mentálním postižením v chráněném bydlení. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretický rámec je tvořen problematikou kvality života a životní spokojenosti dospělých osob s mentálním postižením v kontextu procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. Teoretická východiska jsou v souladu s výzkumným zaměřením práce. Rešerše výzkumných prací a odborných publikací na téma kvality života a životní spokojenosti osob s mentálním postižením v chráněném bydlení poukazují, že není mnoho studií zabývajících se právě tímto paradigmatem u této cílové skupiny. Ačkoli se v současné době setkáváme v tuzemské literatuře s problematikou hodnocení kvality života jednotlivých klientských skupin, tak ve většině případů se jedná o izolované omezení se na konkrétní oblasti, nikoli širší koncept daného pojetí. Vycházíme z předpokladu, že rozhodnutí o životě dotyčné osoby nelze omezit jen na porozumění jejím potřebám vycházejících pouze z cílů služby, organizace či programu. Osoba s mentálním postižením je spotřebitelem dané služby a její vnímání a zkušenosti musí být poskytovateli služeb a dalšími brány v úvahu. Cílem výzkumu se smíšeným designem, jenž v sobě mísí prvky kvantitativního (Dotazník kvality života, Dotazník životní spokojenosti) a kvalitativního výzkumu (focus group s osobami s mentálním postižením z chráněného bydlení), je hloubková analýza a deskripce psychosociálních determinant kvality života a životní spokojenosti u osob s mentálním postižením z chráněného bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Výsledky ukázaly, že uživatelé z chráněného bydlení hodnotí kvalitu svého života lépe nežli uživatelé domovů pro osoby se zdravotním postižením, přičemž poukázaly na rozdílné vnímání a volbu jiných životních determinant v psychosociálních dimenzích. V rámci subjektivního hodnocení metodou focus group s osobami z chráněného bydlení jsou detekovány oblasti života, které mají vliv na životní spokojenost a zároveň jsou detekovány hlavní zdroje podpory a jejich role v procesu socializace jedince s mentálním postižením. Z výsledků jsou vyvozeny závěry a následná doporučení pro praxi. The dissertation deals with the psychosocial dimension of the quality of life of adults with mental disabilities in sheltered housing. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical framework deals with the quality of life and life satisfaction of adults with mental disabilities in the context of deinstitutionalisation and transformation of social services. The theoretical background is in line with the research focus of the thesis. The search for research papers and professional publications on the quality of life and life satisfaction of people with intellectual disabilities in sheltered housing indicate that there are not many studies dealing with this paradigm in this target group. Although nowadays we are meeting quality-of-life czech literature for individual client groups, it is in most cases an isolated constraint on specific areas, not the broader concept of a given conception. We assume that the decision on the life of the concerned person can not be limited only to understanding their needs based solely on the objectives of the service, organization or program. A person with a mental disability is a consumer of the service and their perception and experience must be taken into account by service providers and others. The goal of mixed design research combining quantitative elements (Quality of Life Questionnaire, Life Satisfaction Questionnaire) and qualitative research (interviews with people with intellectual disabilities from sheltered housing) is an in-depth analysis and description of psychosocial determinants of quality of life and life satisfaction for people with intellectual disabilities from sheltered housing and homes for people with disabilities. The results have shown that people with intellectual disability from sheltered housing evaluate the quality of their lives better than people with mental disabilities from institutional care for people with disabilities. The results showed different perceptions and choices of other life determinants in psychosocial dimensions. Subjective assessment of the focus group with persons with intellectual disabilities from sheltered housing has identified the main areas of life that affect life satisfaction. At the same time, the main sources of support and their role in the process of socialization of a person with intellectual disabilities are detected. The results of the recommendations for practice are drawn from the results. Keywords: kvalita života; transformace sociálních služeb; člověk s mentálním postižením; quality of life; transformation of social services; person with mental disability Available in digital repository of UPOL.
Psychosociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení

Disertační práce se věnuje problematice psychosociální dimenze kvality života dospělých osob s mentálním postižením v chráněném bydlení. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretický ...

KASÁČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Role obcí a krajů v ochraně ovzduší
PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší. Povinnost chránit životní prostředí, jehož je ovzduší nezbytnou součástí, vyplývá už z ústavního pořádku ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení dává za úkol obcím i krajům pečovat o potřeby svých občanů. Potřebou každého člověka a tedy i občana je dýchat. Dýchání znečištěného ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Proto by obce měly usilovat o zlepšení kvality ovzduší. Evropská Unie si ve Smlouvě o fungování Evropské unie klade za cíl zlepšovat životní podmínky svých národů, to znamená i zlepšování životního prostředí občanů unie. Za tímto účelem vydala směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká republika, jakožto člen EU je vázána obsahem této směrnice. Práce odpovídá na dvě výzkumné otázky, které zní: Přispívají české obce a kraje svojí činností na úseku ochrany ovzduší k naplňování smyslu a účelu (tzv. l'effet utile) směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu? Jsou právní nástroje v rukou obcí a krajů dostatečné a účinné? Autor analyzuje předmětné právní úpravy, jednotlivé nástroje, rozebírá jejich uplatňování a srovnává, zda obce a kraje naplňují smysl a účel směrnice. Thesis deals with the role of Czech regions and municipalities in air protection. Act No. 201/2012. on air protection confers on municipalities and regions the tools that can positively affect air quality. The obligation to protect the air, which is an essential part of the environment, is already a result of the constitutional order of the Czech Republic. Act No. 128/2000, on Municipal Settlement, as well as Act No. 129/2000, on Regional Settlement, mandates municipalities and regions to take care of the needs of their citizens. The need of every person and therefore the citizen is to breathe. Breathing of polluted air has a negative impact on human health, which is protected by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Therefore, municipalities should strive to improve air quality. The European Union, in its Treaty on the Functioning of the European Union, aims to improve the living conditions of its peoples, including improving the environment of the citizens of the Union. To this end, the European Union has issued Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. The Czech Republic, as a member of the EU, is obligated by the content of this directive. The thesis answers two research questions: Are the Czech municipalities and regions contributing to the air quality to the fulfillment of the sense and purpose of Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe? Are legal instruments in the hands of municipalities and regions sufficient and effective? The author analyzes the relevant legal regulations, the individual instruments, analyzes their application and compares whether municipalities and regions fulfill the meaning and purpose of the Directive. Keywords: Evropská unie; směrnice 2008/50/ES; ovzduší; PM10; oxid siřičitý; oxid dusičitý; znečištění; emise; imise; stacionární zdroje; mobilní zdroje; obce; kraje; Ústava; Listina základních práv a svobod; životní prostředí; lidské zdraví; územní samospráva; regulační řád; nízkoemisní zóny; smog; nástroje; zvláštní podmínky provozu; stát.; European Union; Directive 2008/50 / EC; air; PM10; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; pollution; emissions; immissions; stationary sources; mobile resources; municipalities; local government; regulation; low emission zones; smog; tools; special conditions of operation; state. Available in digital repository of UPOL.
Role obcí a krajů v ochraně ovzduší

Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit ...

PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Osvojení - Souladnost osvojence a osvojitele jako předpoklad osvojení v zájmu dítěte
SMOLÍKOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Anotace Autorka se ve své práci věnuje hmotněprávním a procesněprávním podmínkám zkoumání souladnosti žadatele o osvojení a nezletilého osvojovaného v novém civilním kodexu. Jedná se o dílčí oblast široké problematiky osvojování nezletilých, přičemž nevhodné posouzení souladnosti osvojovaného a osvojitele pro ně může mít závažné důsledky, a to i s ohledem na nezrušitelnost osvojení, která nastává pouhým uplynutím doby. Annotation The author deals with the substantive and procedural conditions in her theses in order to examine the compliance of the applicant and the minor, these conditions were enacted in the new Civil Code. This is a part of huge issue related to the adoption of minors where inappropriate assessment of the harmony between the adopted person and the adopter may have serious consequences also with regards to the irreversibility of adoption after certain period of time. Keywords: Klíčová slova osvojení; osvojenec a osvojitel; nejlepší zájem dítěte; manžel; registrovaný partner; vyšetřovací zásada; motivace; relevantní skutečnosti; Keywords: adoption; adopted child and the foster parent; the best interest of the child; husband; registered partner; investigation principle; motivation; relevant facts Available in digital repository of UPOL.
Osvojení - Souladnost osvojence a osvojitele jako předpoklad osvojení v zájmu dítěte

Anotace Autorka se ve své práci věnuje hmotněprávním a procesněprávním podmínkám zkoumání souladnosti žadatele o osvojení a nezletilého osvojovaného v novém civilním kodexu. Jedná se o dílčí oblast ...

SMOLÍKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Matematické modelování fotosyntetických procesů
LYU, Hui
2017 - English
Available in digital repository of UPOL.
Matematické modelování fotosyntetických procesů

LYU, Hui
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Rekonstrukce zlomenin acetabula a její biomechanické aspekty
ŠRÁM, Jaroslav; DŽUPA, Valér; MAŠEK, Michal
2017 - Czech
Úvod Zlomeniny acetabula patří mezi závažná poranění. Je pozorován jejich nárůst v oblasti předního pilíře a kvadrilaterální plochy u starších pacientů. Byla navržena 3,5mm dlaha Omega, předoperačně individuálně tvarovaná na základě předoperačního CT vyšetření. Cílem bylo ověřit symetrii pánve a získat klinické zkušenosti na souboru 50 pacientů. Metodika Z náhodně vybraných CT vyšetření byla získána data 50 mužů a 50 žen. U každého pacienta byla vytvořena CT definovaná projekce pánevního vchodu (CTD) v reálném měřítku. Porovnali jsme celkovou délku křivek i rozdíly ohybu pravé a levé poloviny pánve u obou pohlaví. Měření úhlu ohybu bylo provedeno u 9 mužů a 12 žen. Z CT vyšetření byly zhotoveny 2D rekonstrukce ventrální části pánve, nad acetabulem a dorzálně od acetabula. Spočítali jsme hodnoty úhlů mezi plochou malé a velké pánve. K těmto úhlům jsme dopočítali úhly doplňkové. V klinické části studie jsme ošetřili dlahou Omega 50 pacientů, 37 mužů a 13 žen, průměrného věku 60,9 roku, z toho 45 se zlomeninou acetabula, jednou s oboustranným pakloubem pánve a pětkrát s poraněním pánevního kruhu. U všech pacientů jsme vytvořili CTD řez tzv. pánevního vchodu a použili jej k předoperační modelaci dlahy. Pooperační výsledek byl hodnocen dle Matty na základě provedeného CT. Od 6. měsíce jsme při kontrolách prováděli klinické hodnocení dle Harrise a hodnocení Merle d´Aubigne a Postel v modifikaci dle Matty. Výsledky Průměrná celková délka křivky u mužů činila 134,8 mm vpravo, 134,9 mm vlevo. Délkové rozdíly porovnávaných křivek jsme nalezli u 18 mužů v rozmezí 2-8 mm, pouze v jednom případě (2 %) byl rozdíl větší než 5 mm. Průměrná celková délka křivky u žen činila 145,6 mm vpravo, 145,4 mm vlevo. Délkové rozdíly porovnávaných křivek jsme nalezli u 28 žen v rozmezí 2-17 mm, u dvou žen (4 %) byly hodnoty větší než 5 mm. Rozdíly v ohybu křivky byly zaznamenány u 8 mužů, jen u pěti (10 %) byly hodnoty vyšší než 3 mm, v rozmezí 5-12 mm. Rozdíly v ohybu křivek byly nalezeny u 13 žen v rozmezí 3 18 mm, u 8 z nich (16 %) byly hodnoty vyšší než 3 mm. U mužů byly naměřeny průměrné úhly ohybu ventrálně 86 °, nad hlavicí 75 ° a dorzálně 63 °. U žen byly průměrné naměřené úhly ohybu ventrálně 83 °, nad hlavicí 75 ° a dorzálně 53 °. V klinické části studie bylo odsledováno 41 pacientů. Průměrná délka operačního výkonu u všech sledovaných pacientů byla 125 minut (80-260), krevní ztráty činily 520 ml (100 2800). RTG pooperační výsledky byly vyhodnoceny u všech 45 pacientů se zlomeninou acetabula. Anatomická repozice byla nalezena u 17 pacientů (37,8 %), nedokonalá repozice (2-3 mm) u 21 pacientů (46,7 %) a špatná repozice (nad 3 mm) u 7 pacientů (15,5 %). Průměrné funkční skóre podle Harrise (HHS) bylo u 41 pacientů 88,8 %, ve skupině vynikajících a dobrých výsledků (A a B) bylo celkem 34 pacientů (83 %). Při hodnocení skórovacím systémem Merle d´Aubigne a Postel v modifikaci dle Matty (Md'AP (M)) bylo průměrné skóre 16,4 bodu, vynikajících a dobrých výsledků (skupiny A a B) dosáhlo 34 (82,9 %) pacientů. Závěr V teoretické části studie se podařilo prokázat významnou symetrii pánevního kruhu. Při použití CTD řezu pánve lze u významné části pacientů tuto symetrii použít při předoperační modelaci dlahy. Úhel mezi vnitřní plochou a horní plochou raménka stydké kosti a mezi kvadrilaterální a suprapektineální plochou je variabilní. Je možné připravit ohyb bočných úchytů podle průměrných hodnot a dokončit ohnutí během operačního výkonu. V klinické části se podařilo vyzkoušet dlahu na souboru 50 pacientů se zlomeninou pánve a acetabula se srovnatelnými výsledky s jinými soubory pacientů ošetřených z předního přístupu k acetabulu. Nižší krevní ztráty a kratší operační čas dosažený v našem sledování mohou být významnými faktory při rozhodování o metodě léčby u starších pacientů se zlomeninou acetabula. Introduction: Fractures of the acetabulum are serious injuries. An increase of the anterior column and the quadrilateral area fractures has been observed in elderly patients. We have designed an anatomically shaped 3.5 mm Omega double-layer plate, based on preoperative CT examination. The aim of study was verify symmetry of the pelvis and gained clinical experiences with 50 patients treated with this plate. Methodology: A total of 50 men and 50 women were selected from previously randomly selected CT. For each patient, real CTD projections were created from CT. We compared the total length of the curve, the differences in the length and bending of the curves in both sexes of the right and left halves of the pelvis. Angle of bend was measured in 9 men and 12 women. 2D CT reconstructions focused on the ventral part of the pelvis, above the acetabulum and dorsal area were made. We measured the angles between the false and true pelvis, then supplementary angles were calculated. In the clinical part of the study a total of 50 patients were treated with Omega plate, 37 men and 13 women, average age 60,9 years, including 45 patients with acetabular fracture, one suffered from double-sided pseudoarthrosis of the pelvis, and in five cases pelvic ring fractures were dealt with. For all patients, we used a CTD projection of so-called pelvic brim and used it for pre-operative modeling of the plate. Postoperative results were evaluated according to Matta based on CT scan. From the sixth month onwards, we carried out clinical evaluation according to HHS, and the Md'AP(M) score. Results: The average total length of the curve for men was 134.8 mm on the right, 134.9 mm on the left. The differences were found in 18 men in the range of 2-8, only in one case (2%) the difference was greater than 5 mm. The average total length of the curve for women was 145.6 mm on the right and 145.4 mm on the left. The differences were found in 28 women in the range of 2-17, in 2 women (4%) the values were higher than 5 mm. The differences in curve bend were recorded in 8 men, only 5 (10%) were more than 3 mm in the range of 5-12 mm. The differences in curve bend were found in 13 women in the range of 3-18 mm, in 8 of them (16%) the values were higher than 3 mm. In men, the angles of bend were 86 ° ventrally, above the head 75 ° and dorsally 63 °. In women, the angels of bend were 83 ° ventrally, above head 75 ° and dorsally 53 °. In the clinical study, 41 patients were monitored. The average of surgical time was 125 minutes (80-260), blood loss 520 ml (100-2800). X-ray post-operative results according to Matta were evaluated in all 45 patients with acetabular fracture. Anatomical reduction was found in 17 patients (37.8%), incomplete (2-3 mm) in 21 patients (46.7%) and poor (over 3 mm) in 7 patients (15.5%). The mean functional score according to HHS was 88.8% in 41 patients. 34 patients (83%) were in the group with excellent and good results (A and B). In the evaluation according to the Md'AP(M), the average score was 16.4 points; excellent and good results (groups A and B) were achieved by 34 (82.9%) patients. Conclusion: In the theoretical part of the study, a significant symmetry of the pelvic circle was successfully demonstrated. When using a CTD projection of a pelvis, this symmetry can be used in a significant number of patients in pre-operative modeling of the plate. The angle between thefalse and true pelvis is variable. Even here, however, it is possible to prepare the bends of the lateral handles according to the average values and to complete the bending during the surgery. In the clinical part, the plate was tested on a group of 50 patients with pelvic and acetabular fracture with results comparable to other patient groups treated from the anterior acetabular approach. Lower blood loss and shorter operating time achieved in our study may be a major factor in deciding on the treatment method Keywords: CT definovaná projekce (CTD); dlaha Omega; kvadrilaterální plocha; pánevní vchod; předoperační tvarování; Stoppův přístup; zlomeniny acetabula.; CT defined projection (CTD); Quadrilateral plate; Pelvic brim; Pre-operative modeling; Omega plate; Stoppa approach; Acetabular fractures. Available in digital repository of UPOL.
Rekonstrukce zlomenin acetabula a její biomechanické aspekty

Úvod Zlomeniny acetabula patří mezi závažná poranění. Je pozorován jejich nárůst v oblasti předního pilíře a kvadrilaterální plochy u starších pacientů. Byla navržena 3,5mm dlaha Omega, předoperačně ...

ŠRÁM, Jaroslav; DŽUPA, Valér; MAŠEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném
HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
2017 - Czech
Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním společenstvím. Čerpá z textů samotných dokumentů mezinárodního práva, z řady odborných knih a článků, ale i z nepočetné judikatury. Práce respektuje tradiční rozdíly mezi pravidly aplikovatelnými v době míru a během ozbrojených konfliktů. Neomezuje se jen na potvrzení již známých faktů, ale snaží se odpovědět i na některé sporné otázky. Autor této práce analyzuje jak postoje států, tak i rozdílné teoretické přístupy a následně zdůvodňuje svůj názor. This thesis provides the reader with an overview of how rules of international law influence movements and operations of private and military submarines and to what extent they are accepted throughout the international community. It derives from texts of international law documents themselves, from numerous professional books and articles but also from a handful of judicature. The thesis respects traditional differences between rules applicable in time of peace and in the course of armed conflicts. It does not restrict itself only to reaffirming of already known facts but it tries to answer some unsettled issues as well. The author of this thesis analyses both attitudes of States and different theoretical approaches and subsequently accounts his own point of view. Keywords: ponorka; mořské právo; pokojné proplutí; tranzitní proplutí; právo proplutí souostrovními námořními koridory; UUV; ozbrojený konflikt; ponorková válka; válečná loď; obchodní loď; submarine; law of the sea; innocent passage; transit passage; archipelagic sea lanes passage; UUV; armed conflict; submarine warfare; warship; merchant ship Available in digital repository of UPOL.
Právní regulace operací ponorek v mezinárodním právu veřejném

Tato práce poskytuje čtenáři přehled o tom, jaká pravidla mezinárodního práva ovlivňují pohyby a operace soukromých a vojenských ponorek a do jaké míry jsou akceptována napříč mezinárodním ...

HAK, Jan; BUREŠ, Pavel; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases