Number of found documents: 44273
Published from to

Nurse scheduling problém
NEMCOVÁ, Ivica; MACHALOVÁ, Jitka; ŽENČÁK, Pavel
2018 - Czech
Cieľom tejto práce je naštudovať problém rozpisu služieb pre zdravotné sestry a popísať jeho rôzne varianty. Pre zoznámenie sa s problémom najkôr tento problém popíšeme a objasníme rôzne typy metód jeho riešenia. Pre praktické znázornenie vytvoríme päť rôznych modelov, ukazujúcich na značnú variabilitu tohto problému. Tento problém predstavuje optimalizačnú úlohu a jeho riešenie budeme hľadať implementáciou funkcií zostavujúcich úlohu zmiešaného celočíselného lineárneho programovania, ktorú je možné riešiť funkciami obsiahnutými v Matlabe a v Octave. The aim of this work is to study the Nurse scheduling problem and to describe its various variants. Firstly, we will describe this problem and explain the different kinds of methods to find solution. For a practical illustration, we create five examples to illustrate different modeling options. This problem is an optimization task and we will look its solution for by implementing of functions that build up the integer linear programming problem. This problem can be solved by functions addressed in Matlabe and Octave. Keywords: NSP; zmiešané celočíselné programovanie; optimalizačná úloha; viackriteriálna optimalizácia; rozhodovacie premenné; záväzné požiadavky; nezáväzné požiadavky; NSP; mixed integer programming; optimization task; multi-critical optimization; decision variables; hard requirements; soft requirements Available in digital repository of UPOL.
Nurse scheduling problém

Cieľom tejto práce je naštudovať problém rozpisu služieb pre zdravotné sestry a popísať jeho rôzne varianty. Pre zoznámenie sa s problémom najkôr tento problém popíšeme a objasníme rôzne typy metód ...

NEMCOVÁ, Ivica; MACHALOVÁ, Jitka; ŽENČÁK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Léčebná rehabilitace u hereditárních myopatií
BOŘIL, Ondřej; NEUMANNOVÁ, Kateřina; ŠLACHTOVÁ, Martina
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou léčebné rehabilitace u hereditárních myopatií. Vzhledem k široké různorodosti defektních genů, odrážejících se na klinickém projevu, je v teoretické části práce věnována pozornost genetické podstatě choroby, prevenci vrozených vad, diagnostickému vyšetření, změně biomechaniky a organizacím, které pečují o postižené hereditární myopatií. Dále se práce věnuje klasifikací hereditárních myopatií, kde je ke každému typu myopatie uvedena etiologie, průběh a možnost léčby tohoto onemocnění. V rámci rehabilitační péče jsou popsány pravidla správně vedené kinezioterapie, ale i prvků, kterých se musíme vyvarovat. Jednotlivé prvky správně vedené kinezioterapie jsou dále konkrétně uplatněny při terapii a prevenci kontraktur, skolióz, při snaze udržet co nejdéle schopnost samostatné lokomoce či při péči o respirační systém. Kazuistika popisuje konkrétního pacienta se svalovou dystrofií pletencového typu, jeho vyšetření a návrh rehabilitačních postupů. This bachelor thesis deals with medical rehabilitation problematics at hereditary myopathy. With regards to a wide variety of defect gens reflecting in the medical sign, the theoretical part pays attention to a genetic basis of the disease, prevention of congenital defects, diagnostic investigation, change of biomechanics and organizations, which take care of patients stricken with hereditary myopathy. Furthermore, the thesis deals with a hereditary myopathy classification, where etiology, process and possibility of therapy of this disease are stated to each of the myopathy types. Within the remedial care, rules of a properly led kinesiotherapy, as well as elements are described, which we shall avoid. Individual elements of the properly led kinesiotherapy are applied further in the therapy and prevention of contractures, scoliosis, in the endeavor to keep ability of a self-locomotion as long as possible or in the care of the respiratory system. The case report describes a concrete patient with limb-girdle muscular dystrophy, his investigation and a proposal of remedial procedures. Keywords: fyzioterapie; hereditární myopatie; léčebná rehabilitace; kinezioterapie; morbus Duchenne; svalová dystrofie; physiontherapy; hereditary myopathy; medical rehabilitation; kinesiotherapy; morbus Duchenne; muscular dystrophy Available in digital repository of UPOL.
Léčebná rehabilitace u hereditárních myopatií

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou léčebné rehabilitace u hereditárních myopatií. Vzhledem k široké různorodosti defektních genů, odrážejících se na klinickém projevu, je v teoretické části ...

BOŘIL, Ondřej; NEUMANNOVÁ, Kateřina; ŠLACHTOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Optimalizace distribuční strategie v potravinářské firmě
MARKULČEKOVÁ, Karolína; PAVLAČKA, Ondřej; RYPKA, Miroslav
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je na základě dat poskytnutých potravinářskou firmou vyhodnotit aktuální přínos jednotlivých skladů, které firma využívá k nepřímé distribuci a díky tomuto vyhodnocení pomoci navrhnout varianty a tím i odběratele vhodné pro případný přechod na formu přímé distribuce. Práce je zaměřena především na popis a využití matematických metod vícekriteriálního rozhodování v praxi. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část poskytuje čtenáři teoretický podklad a postupy pro případné samostatné zpracování podobné analýzy. Část praktická je rozdělena na vyhodnocení dotazníkového šetření a následné vícekriteriální hodnocení jednotlivých skladů z hlediska jejich přínosu pro firmu a samotného zákazníka. The aim of the thesis is to evaluate the contribution of particular warehouses in the context of indirect distribution. Each candidate will be evaluated on the basis of the data provided by the food company. Based on these evaluations of individual warehouses, the most suitable alternatives and customers for a potential transition to direct distribution will be proposed. The thesis is focused mainly on description and use of mathematical methods of multi-criterial decision making in practice. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part serves as a basis of the practical part. The practical part is divided into the evaluation of the questionnaire survey and multi-criteria evaluation of the individual warehouses in terms of their contribution to the company and to the customer. The thesis can also serve as an illustrative example of the use of these methods in practice for all those interested in this methodology. Keywords: optimalizace; distribuce; distribuční strategie; dotazníkové šetření; matematické metody rozhodování; kritéria; optimization; distribution; distribution strategy; survey; decisions; decision situation; mathematical methods of multicriterial decision making; criteria Available in digital repository of UPOL.
Optimalizace distribuční strategie v potravinářské firmě

Cílem diplomové práce je na základě dat poskytnutých potravinářskou firmou vyhodnotit aktuální přínos jednotlivých skladů, které firma využívá k nepřímé distribuci a díky tomuto vyhodnocení pomoci ...

MARKULČEKOVÁ, Karolína; PAVLAČKA, Ondřej; RYPKA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Terapia a prevencia tendinopatií vo volejbale z pohľadu fyzioterapeuta
TAVAČOVÁ, Barbora; ZAATAR, Amr; LAŠTOVIČKA, Ondřej
2018 - Czech
Cieľom práce je zhrnúť súčasné poznatky týkajúce sa najčastejších tendinopatií vo volejbale a aplikovať ich pri tvorbe preventívnych opatrení. Teoretická časť práce obsahuje popis šliach z anatomického a histologického hľadiska a podáva stručný prehľad o ich biomechanike. Jej hlavnou časťou je potom kapitola približujúca jednotlivé konkrétne typy zranení. Teoretická časť je zakončená uvedením možností konzervatívnej a chirurgickej terapie. Súčasťou bakalárskej práce je kazuistika pacienta s daným typom ťažkostí a návrh jeho rehabilitačného plánu. Praktickú prílohu záverečnej práce tvorí manuál cvikov, zameraných na prevenciu volejbalových tendinopatií. The aim of this thesis is to compile up to date knowledge about tendinopathies in volleyball and apply it in setting preventive measures. The theoretical part contains description of anatomic and histologic aspects of tendons and a brief summary of their biomechanics. The main chapter presents individual specific types of injuries. The end of the theoretic part lists conservative and operative therapy methods. The thesis includes a case study of a patient with such medical problems and a proposal of their rehabilitation plan. The practical part of the bachelor thesis consists of preventive exercise manual for volleyball tendinopathies. Keywords: šľacha; zranenie z preťaženia; volejbal; terapia; prevencia; tendon; overuse injury; volleyball; therapy; prevention Available in digital repository of UPOL.
Terapia a prevencia tendinopatií vo volejbale z pohľadu fyzioterapeuta

Cieľom práce je zhrnúť súčasné poznatky týkajúce sa najčastejších tendinopatií vo volejbale a aplikovať ich pri tvorbe preventívnych opatrení. Teoretická časť práce obsahuje popis šliach z ...

TAVAČOVÁ, Barbora; ZAATAR, Amr; LAŠTOVIČKA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv crowdingu na měření zrakové ostrosti za různých kontrastních podmínek
ŠVACHOVÁ, Ivana; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Úvodní část diplomové práce se zabývá zrakovou ostrostí a jejím měřením. Další kapitoly se věnují kontrastní citlivosti, stavbě sítnice a receptivním polím. Stěžejním tématem je crowding a konturová interakce, která je jeho součástí. V praktické části je popsána metodika provedeného experimentu, dosažené výsledky a práce je zakončena diskuzí. Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv separace znaků a kontrastu na měření zrakové ostrosti. The introductory theoretical part of this master´s thesis deals with visual acuity and its measurement. Next chapters are devoted to contrast sensitivity, retinal structure and receptive fileds. The main theme of the thesis is crowding and contour interaction, which is a component of crowding. In the practical part are described methods of realized experiment, achieved results and the thesis is concluded with discussion. The aim of this experiment was observation of the effect of crowding on measurement of visual acuity under various contrasting conditions. Keywords: zraková ostrost; kontrast; kontrastní citlivost; crowding; konturová interakce; visual acuity; contrast; contrast sensitivity; crowding; contour interaction Available in digital repository of UPOL.
Vliv crowdingu na měření zrakové ostrosti za různých kontrastních podmínek

Úvodní část diplomové práce se zabývá zrakovou ostrostí a jejím měřením. Další kapitoly se věnují kontrastní citlivosti, stavbě sítnice a receptivním polím. Stěžejním tématem je crowding a konturová ...

ŠVACHOVÁ, Ivana; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

International Territorial Administration: Limits and Perspectives
PROCHÁZKOVÁ, Ivana; JÍLEK, Dalibor; FAIX, Martin
2018 - English
Princip nevměšování se do vnitřních záležitostí států, územní suverenita a související pravomoci Rady bezpečnosti. Těžko lze dnes sledovat mezinárodní dění bez toho, abychom na tyto pojmy narazili. Po vice než 70 letech však pravomoci Rady v oblasti zásahů do suverenity států stále nejsou postaveny zcela najisto. Tuto skutečnost lze brát jako pozitivní průvodní jev nízkého počtu případů takového zásahu OSN, skrze něž by mezinárodní soudy a akademici rozvíjeli v této oblasti poznání. Lze na ni však také nahlížet jako nežádoucí efekt obecného vymezení práv v Chartě OSN, který způsobuje nejistotu a za určitých okolností by mohl být zneužit v neprospěch jejich hodnot. Mezinárodní územní správa by díky svému nejasnému ukotvení v Chartě mohla posloužit jako nástroj k rozsáhlým zásahům do vnitřního chodu území. V době napjaté atmosféry v Rady bezpečnosti je pak nanejvýš vhodné zkoumat, kdy a jak tento nástroj užívat, jaké hodnoty může narušit a kterým naopak může pomoci. Je totiž zřejmé, že způsobilý je k obojímu. Principle of non-intervention into interim affairs of states, territorial sovereignty and related Security Council powers. Hardly can we follow recent international affairs without coming across these terms. Even after more than 70 years of the UN existence, the powers of SC concerning the interference into states' sovereignty are still not clearly defined. This fact can be perceived as a by-product of the low number of such cases through which the international courts and scholars would develop knowledge in this field. It can also be approached as a undesirable effect of general definitions of powers provided in the UN Charter that causes uncertainty and might even be misused against its aims and purposes under certain circumstances. Thanks to its unclear anchoring in the UN Charter, the international territorial administration might serve as a tool for extensive interference into interim affairs of territories. In a time of tense atmosphere in the Security Council, it is of upmost use to analyse when and how to use this tool, which values it may disrupt and which values might it help to. For it is evident that it may serve both. Keywords: mezinárodní územní správa; přechodná správa; dočasná správa; ITA; peacekeeping; peacebuilding; implicitní pravomoc; Organizace spojených národů; Rada bezpečnosti; řešení konfliktů; international territorial administration; transitional; administration; ITA; peacekeeping; peacebuilding; implied powers; United Nations; Security Council; dispute settlement Available in digital repository of UPOL.
International Territorial Administration: Limits and Perspectives

Princip nevměšování se do vnitřních záležitostí států, územní suverenita a související pravomoci Rady bezpečnosti. Těžko lze dnes sledovat mezinárodní dění bez toho, abychom na tyto pojmy narazili. Po ...

PROCHÁZKOVÁ, Ivana; JÍLEK, Dalibor; FAIX, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Opakovateľnosť merania tvarových parametrov rohovky
BEŽILLOVÁ, Antónia; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
2018 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá opakovateľnosťou merania tvarových parametrov rohovky. Teoretická časť práce popisuje anatomickú štruktúru rohovky a aproximácie jej tvaru. Ďalej ponúka prehľad metód merajúcich tvarové parametre rohovky. Prehľad zahŕňa princípy jednotlivých prístrojov, limity použitia týchto techník a ich využitie v praxi. Experimentálna časť skúma opakovateľnosť meraní polomerov zakrivenia, uhlu a veľkosti astigmatizmu na vybraných prístrojoch a ich vzájomné porovnanie. The diploma thesis is dedicated to the measurement repeatability of the parameters of corneal shape. The theoretical part describes anatomical structure of cornea and its shape approximations. It also provides an overview of different methods for measuring the parameters of corneal shape, including the principles of particular devices, limits of application of these techniques and its use in practice. The practical part aims on the measurement repeatability of the radii of curvature, angle and value of astigmatism using selected devices. Furthermore, it compares these devices with each other. Keywords: rohovka; excentricita; keratometria; rohovková topografia; Placidov disk; cornea; eccentricity; keratometry; corneal topography; Placido disc Available in digital repository of UPOL.
Opakovateľnosť merania tvarových parametrov rohovky

Diplomová práca sa zaoberá opakovateľnosťou merania tvarových parametrov rohovky. Teoretická časť práce popisuje anatomickú štruktúru rohovky a aproximácie jej tvaru. Ďalej ponúka prehľad metód ...

BEŽILLOVÁ, Antónia; WAGNER, Jaroslav; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Thoracic outlet syndrom (TOS), jeho diagnostika a fyzioterapie
SHEVTSOV, Roman; BETLACHOVÁ, Milada; UHLÍŘ, Petr
2018 - Czech
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku syndrómu hornej hrudnej apertúry, patriaci medzi úžinové syndrómy ramenného pletenca. Komprimovaný býva nervovo-cievny zväzok v tejto oblasti. Rozoberá sa tu patofyziológia a etiológia choroby, jej následné možnosti diagnostiky a konzervatívnej, či operačnej terapie. The bachelor thesis is focused on the problem of thoracic outlet syndrome, which belongs to entrapment syndromes of upper chest and shoulder area. A nerve-vascular bundle in this area becomes compressed. It discusses the pathophysiology and etiology of the disease, its subsequent possibilities of diagnostic and conservative or operative therapy. Keywords: syndróm hornej hrudnej apertúry; ramenný pletenec; fyzioterapia; thoracic outlet; thoracic outlet syndrome; physiotherapy Available in digital repository of UPOL.
Thoracic outlet syndrom (TOS), jeho diagnostika a fyzioterapie

Bakalárska práca sa zameriava na problematiku syndrómu hornej hrudnej apertúry, patriaci medzi úžinové syndrómy ramenného pletenca. Komprimovaný býva nervovo-cievny zväzok v tejto oblasti. Rozoberá sa ...

SHEVTSOV, Roman; BETLACHOVÁ, Milada; UHLÍŘ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komprehensivní terapie pacientů se spinální svalovou atrofií
KESLAROVÁ, Zuzana; ŠLACHTOVÁ, Martina; NEUMANNOVÁ, Kateřina
2018 - Czech
Práce představuje multioborový přístup k terapii pacientů se spinální svalovou atrofií. Spinální svalová atrofie je geneticky podmíněné nervosvalové onemocnění postihující motorické neurony v předních rozích míšních. Onemocnění se projevuje motorickým deficitem, rozvojem ortopedických deformit a poruchou dýchacích i polykacích funkcí na základě výrazného svalového oslabení. Přestože dodnes neexistuje kauzální léčba, dají se projevy tohoto onemocnění do jisté míry ovlivnit zásahem odborníku z různých oborů. Pro efektivní komprehensivní rehabilitaci je nezbytné, aby tito odborníci tvořili jeden celek a spolupracovali. V rámci multidisciplinární péče je nutné zajistit pacientovi se spinální svalovou atrofií podporu v oblasti funkčních schopností, pohybu a dýchání, v oblasti ortopedie, protetiky i výživy. Fyzioterapie a ortopedicko-protetická péče se nejčastěji zaměřují na podporu dýchacího systému, léčbu skolióz, na prevenci vzniku ortopedických deformit a kontraktur. Neméně důležitá je i podpora ve sféře sociální a vzdělávací. Sociální pracovníci a speciální pedagogové zajišťují včasnou a kvalitní integraci pacienta do společnosti a do škol. Cílem všech složek multidisciplinárního týmu je zajistit udržení nebo zlepšení kvality života pacienta. The thesis represents a multidisciplinary attitude to the therapy of patients with spinal muscular atrophy. The spinal muscular atrophy is a genetically conditional neuromuscular disease affecting the spinal motor neurons. The disease shows itself by a motoric deficit, development of orthopedic deformities and respiratory malfunction and aphagopraxia due to the distinctive amyosthenia. As there is no causal therapy to this day, symptoms of this disease can be affected to a certain extent by intervention of specialists of different fields. It is necessary for a comprehensive therapy that these specialists create one whole and cooperate together. Within the multidisciplinary care it is necessary for the patient with spinal muscular atrophy to be assured by a support in functional abilities, movement and breathing, in the area of orthopedics, prosthesis and nutrition. Physical therapy and orthopedic-prosthesis care is mostly focused on support of the breathing system, scoliosis therapy, prevention of orthopedic deformities and joint contractures. Also support in the social as well as educational spheres is no less important. Social workers and special pedagogues assure a well-timed and high-quality patient´s integration in the company and school. The aim of all components of the multidisciplinary team is to assure sustenance or improvement of the patient´s quality of life. Keywords: spinální svalová atrofie; komprehensivní terapie; multidisciplinární péče; Spinraza; fyzioterapeutická péče; respirační fyzioterapie; nervosvalová onemocnění.; spinal muscular atrophy; comprehensive therapy; multidisciplinary care; Spinraza; physical therapy; respiratory physiotherapy; neuromuscular disease. Available in digital repository of UPOL.
Komprehensivní terapie pacientů se spinální svalovou atrofií

Práce představuje multioborový přístup k terapii pacientů se spinální svalovou atrofií. Spinální svalová atrofie je geneticky podmíněné nervosvalové onemocnění postihující motorické neurony v předních ...

KESLAROVÁ, Zuzana; ŠLACHTOVÁ, Martina; NEUMANNOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zvýšilo členství v EU český export?
GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
2018 - German
Available in the UPOL Library.
Zvýšilo členství v EU český export?

GRATKOWSKI, Daniel; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases