Number of found documents: 40429
Published from to

Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro
KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
2017 - English
V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány vůči vybraným modelovým rostlinám (huseníček rolní, ječmen jarní). Hlavním cílem této práce bylo získat informace o pigment-proteinových komplexech smrku, jejich makro-organizaci a stabilitě v thylakoidní membráně. In this thesis, spectral characteristics of Norway spruce photosynthetic apparatus are studied using circular dichroism and low temperature fluorescence spectroscopy and compare to those of model plants Arabidopsis thaliana and spring barley. Main goal of this thesis was to obtain new information about the pigment-protein complexes of spruce, their supramolecular organization and stability in the thylakoid membranes. Keywords: Smrk ztepilý; Ječmen jarní; Arabidopsis thaliana; Fluorescenční spektra; Cirkulární dichroismus; Organizace fotosystému II; Thylakoidní membrána; Teplotní stabilita; Norway spruce; Spring barley; Arabidopsis thaliana; Fluorescence spectra; Circular dichroism; Photosystem II organization; Thylakoid membrane; Thermal stability Available in digital repository of UPOL.
Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro

V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány ...

KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti)
RYŠAVÝ, Lukáš
2017 - Czech
Disertační práce se zaměřuje na fenomén mimosoudního řešení sporů rozhodčí řízení. Předmětem této práce jsou podmínky kladené právními předpisy na osobu rozhodce a to především ohledně jeho nezávislosti a nestrannosti. Nezávislost a nestrannost rozhodce představují jednu z velmi důležitých a přitom velmi problematických stránek rozhodčího řízení. Nezávislý a nestranný rozhodující subjekt je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces zakotvený v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Přestože se v těchto právních předpisech hovoří o soudu ve smyslu státního soudu, bylo v průběhu práce ukázáno, že se tyto atributy vztahují i na rozhodce, byť musí být v rozhodčím řízení vykládány s ohledem na charakteristiky rozhodčího řízení. Práce konkrétními příklady dokládá, že je požadavek nezávislého a nestranného rozhodce a rozhodování obsažen v nějaké podobě ve všech moderních úpravách rozhodčího řízení, ať už se jedná o vnitrostátní zákony, mezinárodní smlouvy nebo například řády stálých rozhodčích institucí. Právě proto, že je zejména v mezinárodním obchodu tento způsob řešení sporů nejvíce využívanou alternativou, zaměřila se disertační práce na zkoumání otázek nezávislosti a nestrannosti ve vztahu české úpravy obsažené především v ZRŘ a německé úpravy, která je obsažena zejména v 10. knize německého občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung). Disertační práce se zabývá obsahovou a právní analýzou pojmů nezávislost a nestrannost, to, jakým způsobem jsou tyto pojmy v právních řádech obou zemí chápány a vykládány, resp. jakým způsobem mají být vykládány v rozhodčím řízení, a zda jsou rozdíly mezi nezávislostí a nestranností soudce a nezávislostí a nestranností rozhodce. Zkoumána tak byla otázka, jestli má nezávislost a nestrannost vlastní obsah v závislosti na tom, zda se jedná o rozhodce či soudce, a především jaký je význam a praktické důsledky těchto pojmů pro rozhodčí řízení. Disertační práce se tak s ohledem na nezávislost a nestrannost rozhodce věnuje terminologickému vymezení obou centrálních pojmů a představuje možné teoretické přístupy k těmto pojmům. Vedle nezávislosti a nestrannosti nejsou v práci opomenuty ani další důležité pojmy (ne)podjatost a neutralita. V předkládané práci je rovněž provedena stručná charakteristika rozhodčího řízení včetně základních výhod a nevýhod. Disertační práce poukazuje na to, že právě v otázce nezávislosti je mezi rozhodčím řízením a soudním řízením zásadní rozdíl, neboť v řízení před soudem má nezávislost jiný obsahový význam zahrnující především nezávislost soudů na moci zákonodárné a moci výkonné a tím zejména ochranu před vnějším ovlivňováním. Z pohledu rozhodčího řízení je nezávislost ve srovnání s nestranností objektivním kritériem, zahrnujícím především vztah rozhodce ke straně sporu či k předmětu řízení. Nedostatečná nestrannost se pak jako subjektivní kritérium projeví typicky až v průběhu rozhodčího řízení. Na problematiku nezávislosti a nestrannosti je nahlíženo chronologicky od konstituování rozhodčího senátu, přes průběh rozhodčího řízení až do jeho skončení, a opomenuta nezůstává ani fáze po skončení rozhodčího řízení. Disertační práce detailně rozebírá stěžejní instituty, kterými může být zajištěno spravedlivé rozhodování nezávislým a nestranným rozhodcem - vyloučení a odmítnutí rozhodce. Disertační práce dochází k závěru, že institut nezávislosti a nestrannosti představuje jednu z centrálních podmínek realizace spravedlivého soudnictví a tím tedy i rozhodčího řízení, ale je nezbytné, aby nezávislost a nestrannost byly vykládány v souladu s charakteristikami rozhodčího řízení a při respektování odlišností mezi řízením před obecnými soudy a před rozhodci. Česká i německá právní úprava uznávají rozhodčí řízení jako svébytný způsob řešení sporů, ale stávající úprava není v otázkách nezávislosti a nestrannosti prosta nejasností a nejednoznačností a dává de lege ferenda prostor k pozitivním změnám. The main focus of this doctoral thesis is arbitration. The subject of this work are the conditions imposed by law on the person of the arbitrator, especially regarding their independence and impartiality. Independence and impartiality of the arbitrator are very important and at the same time very problematic aspects of arbitration. Independent and impartial decision-makers are an integral part of the right to a fair trial enshrined in Art. 36 subsection 1 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and Art. 6 subsection 1 of the European Convention on Human Rights. Although such legislation refers to the court in terms of a state court, these attributes are also applicable to arbitrators, even though they must be interpreted in arbitration proceedings with respect to the characteristics of arbitration. This doctoral thesis proves by means of concrete examples, that the requirement of an independent and impartial arbitrator is included in all modern legislations of arbitration in some form. Due to the fact that resolving disputes in this way is the most common approach in international trade, the main focus of this thesis is to depict the issues of independence and impartiality in relation of the Czech regulation to the German regulation. This dissertation deals with the content and legal analysis of the concepts of independence and impartiality, the way these concepts are understood and interpreted in the legal systems of both countries, respectively, how they should be interpreted in the arbitration proceedings, and whether there are differences between the independence and impartiality of judges and the independence and impartiality of arbitrators. Not only the question was examined, whether the independence and impartiality have their own content, depending on whether it is an arbitrator or judge but also, what the meaning and practical implications of these concepts represent for arbitration. With regard to the independence and impartiality of arbitrators there are parts in the thesis dedicated to the terminological definition of the two central concepts and the possible theoretical approaches to these concepts are presented. Even though mainly independence and impartiality are taken into account other important concepts such as bias and neutrality are not neglected. There is a brief characterization of the arbitration proceedings. This doctoral thesis points out, that precisely in the question of independence there is a fundamental difference between arbitration and court proceedings. From the perspective of arbitration, independence is an objective criterion and as such includes especially the relationship between arbitrator and the parties of the dispute or the subject matter of the proceedings. Lack of impartiality is then a subjective criterion, which typically shows up during the arbitration. The issue of independence and impartiality is viewed chronologically from the constitution of the arbitral tribunal, over the course of the arbitration, until its termination, and even the phase after the termination of arbitral proceedings is not omitted. The key institutes guarantying a fair decision making are thoroughly analysed by the means of an independent and impartial arbitrator - disqualification and challenge of arbitrator. This doctoral thesis concludes that the concept of independence and impartiality is one of the central conditions for realization of fair justice, and thereby arbitration, but it is necessary that the independence and impartiality are interpreted in accordance with the characteristics of the arbitration proceedings and respecting the differences between the proceedings before the general courts and arbitrators. Czech and German legislation recognize arbitration as a peculiar way of resolving disputes; however the current regulation in matters of independence and impartiality is not free from obscurity and ambiguity, which gives de lege ferenda space for positive changes. Keywords: Autonomie vůle stran; civilní soud; institucionalizované rozhodčí řízení; mezinárodní obchodní arbitráž; mezinárodní právo soukromé; mezinárodní rozhodčí řízení; nestrannost; neutralita; nezávislost; podjatost; rozhodce; rozhodčí řízení ad hoc; rozhodčí soud; rozhodčí smlouva; soudce; spravedlivý proces; Party Autonomy; Civil Court; Institutional Arbitration; International Commercial Arbitration; Private International Law; International Arbitration; Impartiality; Neutrality; Independence; Bias; Arbitrator; Arbitration; Ad hoc Arbitration; Arbitration Court; Arbitration Agreement; Judge; Fair Trial Available in digital repository of UPOL.
Pravomoc rozhodců pro projednávání majetkových sporů (z pohledu jejich nezávislosti a nestrannosti)

Disertační práce se zaměřuje na fenomén mimosoudního řešení sporů rozhodčí řízení. Předmětem této práce jsou podmínky kladené právními předpisy na osobu rozhodce a to především ohledně jeho ...

RYŠAVÝ, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře
JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro řízení před Arbitrážním soudem charakteristické a nejvýznamnější. Hlavním cílem práce je podrobný rozbor jednotlivých principů a zásad včetně uvedení praktických příkladů jejich aplikace s případným dopadem na změnu rozhodovací praxe. The Thesis examines principles and rules applied in proceedings before Court of Arbitration for Sport. The author examines an evolution and an application of the principles and rules in jurisprudence, especially those which are characteristic for the proceeding before Court of Arbitration for Sport. The Thesis is focused in detail on analysis of principles and rules, including the introduction of practical examples of their application and potential impact on the change in decision-making practice. Keywords: Arbitrážní soud pro sport; arbitrážní řízení; principy; zásady; pravomoc; rychlost; hospodárnost; flexibilita; autonomie stran řízení; procesní spravedlnost; právo soutěžit; nestrannost; nezávislost; Court of Arbitration for Sport; arbitration proceeding; principles; rules; jurisdiction; economy; speed; flexibility; autonomy of the parties; procedural fairness; right to compete; impartiality; independence Available in digital repository of UPOL.
Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře

Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro ...

JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Prognostické a prediktivní faktory drenáže do vnitřních mamárních uzlin u pacientek s časným karcinomem prsu
ŠIMKOVÁ, Lucie; DOLEŽEL, Martin; SIRÁK, Igor
2017 - Czech
Dizertační práce se věnuje tématu vnitřních mamárních uzlin (IMN) u pacientek s časným karcinomem prsu. Detekce radiokoloidu drénujícího mimo axilární uzliny při lymfoscintigrafii sentinelové uzliny (SLN) je diagnostickým a terapeutickým problémem. Retrospektivně jsme zhodnotili všechny pacientky s časným stádiem karcinomu prsu, které podstoupily biopsii sentinelové uzliny (SLNB) od roku 2007 do roku 2012 ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL). Lymfoscintigrafie SLN byla provedena po peritumorální injekci 99mTc-nanokoloidu. Provedli jsme dvě analýzy, první v roce 2013 a druhou v roce 2016. Shromáždili jsme a zhodnotili klinická a patologická data (věk pacientů, HER2 status, hormonální status, velikost nádoru, lokalizaci nádoru, postižení axilárních lymfatických uzlin, grade tumoru, Ki-67 index, histologický typ nádoru), abychom identifikovali možné prediktivní parametry drenáže do IMN. Cílem naší studie bylo zjistit prediktivní parametry pro drenáž do IMN a určit prognostický vliv drenáže do IMN u pacientek s časným stádiem karcinomu prsu. Identifikovali jsme několik prediktivních parametrů drenáže do IMN. V první analýze (2013) jsme srovnávali kohortu 127 pacientek s drenáží do IMN se 135 pacientkami bez této drenáže. Nalezli jsme šest významných rizikových faktorů, které predikují drenáž radiokoloidu do IMN a to věk <50 let (p <0,013), umístění nádoru v centrálním a vnitřním kvadrantu (p <0,012), větší velikost nádoru (p <0,017), pozitivní HER2 status (p <0,025), expresi progesteronového receptoru (p <0,0001) a pozitivitu axilárních lymfatických uzlin (p <0,01). Ve druhé analýze (2016) jsme identifikovali 712 pacientek, incidence drenáže do IMN byla u 18,4 % a potenciální rizikové faktory pro drenáž do IMN během SLNB byly mladší věk (p = 0,002) a umístění nádoru v dolním vnějším, dolním vnitřním a horním vnitřním kvadrantu (p <0,0001). Prokázali jsme, že drenáž do IMN v průběhu SLNB u pacientek s časným karcinomem prsu nezhoršuje celkové přežití (OS), počet lokálních a vzdálených recidiv onemocnění. Thesis focuses on the topic of internal mammary nodes (IMN) in patients with early-stage breast cancer. The detection of radiocolloid flowing outside the axillary nodes during lymphoscintigraphy sentinel lymph node (SLN) is a diagnostic and therapeutic challenge. We retrospectively reviewed all patients with early-stage breast cancer who underwent sentinel lymph node biopsy (SLNB) from 2007 to 2012 at University Hospital Olomouc (FNOL). Sentinel node lymphoscintigraphy was performed after peritumoral injection of 99mTc-nanocolloid. We have performed two analyses, first in 2013 and second in 2016. Clinical and pathological data (age of patients, HER2 status, hormonal status, tumor size, tumor location, axillary lymph node involvement, tumor grade, Ki-67 index, histological type of the tumor) were collected and analyzed to identify possible predictive parameters for IMN drainage. The aim of our study was to find predictive parameters for IMN drainage and to determine prognostic influence of IMN drainage in patients with early- stage breast cancer. We have identified several predictive parameters of drainage into IMN. In the first analysis (2013) a cohort of 127 patients with detected drainage into the IMN was compared with 135 patients without such drainage. Six significant risk factors, including age <50 years (p <0,013), tumor location in central and inner quadrants (p<0,012), larger tumor size (p<0,017), positive HER2 status (p <0,025), progesterone receptor expression (p <0,0001) and axillary lymph node involvement (p <0,01) were found to predict radiocolloid flow into the IMN. In the second analysis (2016) we have identified 712 patients, with incidence of drainage to IMN of 18,4 % and the potential risk factors for drainage to IMN during SLNB were younger age (p=0,002) and tumor location in lower-outer, lower-inner and upper-inner quadrant (p <0,0001. We have demonstrated that the drainage to the IMN is unlikely to have a detrimental effect on overall survival (OS), local and distant disease recurrence in patients with early-stage breast cancer. Keywords: karcinom prsu; lymfatické uzliny; vnitřní mamární lymfatické uzliny; lymfoscintigrafie; drenáž; radiokoloid; biopsie sentinelové uzliny; vnitřní mamární sentinelová uzlina; radioterapie; chirurgie.; breast cancer; lymph nodes; internal mammary lymph nodes; lymphoscintigraphy; drainage; radiocolloid; sentinel node biopsy; internal mammary sentinel node; radiotherapy; surgery. Available in digital repository of UPOL.
Prognostické a prediktivní faktory drenáže do vnitřních mamárních uzlin u pacientek s časným karcinomem prsu

Dizertační práce se věnuje tématu vnitřních mamárních uzlin (IMN) u pacientek s časným karcinomem prsu. Detekce radiokoloidu drénujícího mimo axilární uzliny při lymfoscintigrafii sentinelové uzliny ...

ŠIMKOVÁ, Lucie; DOLEŽEL, Martin; SIRÁK, Igor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ordály - pouhé iracionální důkazní prostředky? Úloha božích soudů ve společnosti doby předhusitské
MÍČA, Ladislav; JAN, Libor
2017 - Czech
Práce se zabývá božími soudy (ordály), které představují v české medievistice i právní historiografii okrajové téma. Na základě historických pramenů doby předhusitské se autor snaží představit, jaké úlohy mohly ve společnosti boží soudy plnit. Jeho pohled se neomezuje na tradiční právněhistorické hledisko. Autor se pokouší zpochybnit názor rozšířený v domácí právněhistorické literatuře, totiž že ordály byly pouhé iracionální důkazní prostředky. This doctoral thesis deals with judgements of God, a rather marginal subject within Czech medieval studies as well as legal historiography. Using historical sources of the pre-Hussite period, the author attempts to conceive of the role ordeals could have played within society. The conception is not limited to the traditional legal-historical standpoint. The author challenges the deep-rooted conviction prevalent in domestic legal-historical literature that considers ordeals mere irrational modes of proof. Keywords: ordály; boží soudy; zkouška vodou; zkouška železem; soudní souboj; přísaha; iracionalita; právní dějiny; středověk; zemské právo; imunitní privilegia; právní knihy; trial by ordeal; judgement of God; trial by water; trial by red hot iron; judicial duel; purgatory oath; irrationality; legal history; the Middle Ages; provincial law; privileges; legal books Available in digital repository of UPOL.
Ordály - pouhé iracionální důkazní prostředky? Úloha božích soudů ve společnosti doby předhusitské

Práce se zabývá božími soudy (ordály), které představují v české medievistice i právní historiografii okrajové téma. Na základě historických pramenů doby předhusitské se autor snaží představit, jaké ...

MÍČA, Ladislav; JAN, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Konanie o svojprávnosti
POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou úpravou, konkrétne s § 186 a § 187 občianskeho súdneho poriadku účinného do 31. 12. 2013. V úvode práce je zdôraznený význam Úmluvy o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorá je v Českej republike platná už od roku 2009 a v požiadavkách ktorej tkvie základ súčasnej právnej úpravy svojprávnosti. Ďalej je v práci podrobne rozobraná napríklad možnosť súdu svoju príslušnosť preniesť, použitie pojmu zdravotný ústav, výsluch posudzovaného, výsluch znalca alebo obligatórne zastupovanie posudzovanej osoby procesným opatrovníkom. V dôsledku prijatia novej právnej úpravy bolo do zákona o zvláštnych konaniach súdnych zaradené ustanovenie, ktoré hovorí o povinnosti súdu počas celého priebehu konania zvažovať využitie miernejších a menej obmedzujúcich opatrení. Tejto problematike sa venuje posledná kapitola so zameraním na voľbu opatrovníka bez obmedzenia svojprávnosti. This diploma thesis deals with proceedings on legal capacity until the court arrives at a decision on the merits. Analytical method is used in this thesis as well as comparative method with previous legal regulations, more specifically, with § 186 and § 187 of Civil Procedure Code effective till 31st December 2013. Importance of Convention on the Rights of Persons with Disabilities is emphasized at the beginning of this thesis, which has been effective since 2009 in the Czech Republic and whose requirements are the base of current legal capacity legislation. The following conceptions are also described within the thesis: the option of court to carry its venue jurisdiction, use of term health institution, the hearing of person whose legal capacity is decided, the hearing of an expert witness or compulsory procuration of a person whose legal capacity is decided by the process guardian. Following the adoption of the new legal regulations, a provision of a law has been included in the Act on Special Judicial Proceedings, which regulates commitment of the court to consider milder and less restrictive measures during the proceedings. This issue is analyzed in the last chapter focusing on the choice of guardian without restriction of legal capacity. Keywords: duševná porucha; menej obmedzujúce opatrenia; obmedzenie svojprávnosti; opatrovníci; právne jednanie; svojprávnosť; Úmluva o právach osôb so zdravotným postihnutím; znalci; mental disorder; less restrictive measures; restriction of legal capacity; guardians; legal act; legal capacity; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; expert witnesses Available in digital repository of UPOL.
Konanie o svojprávnosti

Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou ...

POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora
PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
2017 - Czech
Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky o uskutečněných hovorech, jejich délce, odeslaných zprávách, apod. doporučí vhodný tarif pro mobilní telefon. Cell phone plan recommendation application Best tariff made for the Android platform. The goal of this application is the abbility to help with choosing the most appropriate tariff for cell phone from the offer of providers on the Czech market. Available in digital repository of UPOL.
Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora

Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky ...

PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Klient pro web historických fotografií pro OS Android
PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
2017 - Czech
Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem software. The aim of the thesis is to create application extending web page of historical photographs. Application is intended for OS Android and is produced in cooperation with OLC Systems s.r.o., engaged in software development. Keywords: android; historické fotografie; mapa; fotoaparát; android; historical photography; map; camera Available in digital repository of UPOL.
Klient pro web historických fotografií pro OS Android

Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem ...

PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti
KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou součástí je zpracování obecných poznatků o územním plánování, územním řízení, dotčených orgánech či povaze závazných stanovisek. Z důvodu komplexnosti tématu je do práce zapracována i problematika odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na několika místech je provedena komparace současné úpravy s úpravou před novelou č. 41/2015 Sb.. Autorka práce se věnuje rozboru nedostatků účinné právní úpravy a snaží se navrhnout možná východiska. The diploma thesis analyses the options of agriculture land protection in local planning. The thesis is focused mainly on analysis of agriculture withdrawal agreement from agricultural soil fund due to Act No. 334/1992 Coll., on protection of agricultural soil fund. Essential part of the thesis is analysis of basic knowledge of local planning, land proceeding, authorities of agriculture land protection and binding opinions. The thesis also compares preceding and actual act after admission of Act No. 41/2015 Coll. The author analyses deficiency in actual act and try to find possible outcomes. Keywords: zemědělský půdní fond (ZPF); ochrana ZPF; souhlas k odnětí; odvody; územní plánování; územní řízení; závazná stanoviska; rozhodnutí; půda; životní prostředí; agricultural soil fund; protection of agricultural soil fund; withdrawal agreement; payments; local planning; land proceeding;binding opinions; soil; environment Available in digital repository of UPOL.
Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti

Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 ...

KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla
BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
2017 - Czech
Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále práce obsahuje demonstraci regulátoru v nasimulovaných podmínkách, založených na reálných datech ve vývojovém prostredí MATLAB s nadstavbou Simulink a porovnání výsledku ruzných implementací PID regulátoru. The result of my thesis is a summary of mathematical procedure for optimal controller settings calculation working at stable hydrostatic circuit including description of PID conroller and its functionalities. This paper also include demonstration of a controller in simulated conditions based on real data with a help of MATLAB (Simulink) and comparison of results of various PID controller implementations. Keywords: PID regulátor; chlazení nástavby vozidla; hydraulický obvod; výpocet nastavení PID regulátoru; PID controller; vehicle superstructure cooling system; hydraulic circuit; calculation for PID controller setting Available in digital repository of UPOL.
Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla

Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále ...

BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases