Number of found documents: 43000
Published from to

Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
VANĚK, Vojtěch; MALACKA, Michal; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - English
Diplomová práce s názvem "Princip úplné kompenzace v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" pojednává o principu úplné kompenzace a jeho aplikaci na Úmluvu OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží (CISG). Diplomová práce se nejprve soustředí na rozsah principu úplné kompenzace a následně jeho limity. V poslední části diplomová práce zkoumá některé z více problematických typů náhrady škody. Autor práce užívá výhradně zahraniční literaturu psanou v anglickém jazyce, s důrazem kladeným na soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy, ve kterých byla CISG aplikovatelným hmotným právem. The thesis with the title "Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" examines the full compensation and its applicability to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the CISG). The thesis first focuses on the scope of the full compensation principle, followed by the limitations of it. In the last part, the thesis examines some of the more problematic types of damages. The author uses foreign sources written in English only, with emphasis put on the court decisions and arbitral awards where the CISG was the applicable substantive law. Keywords: princip úplné kompenzace; CISG; náhrada škody; předvídatelnost škody; přiměřená opatření ke zmenšení ztráty; náklady právního zastoupení; odnětí zisku; full compensation principle; CISG; damages; foreseeability; duty to mitigate; non-pecuniary loss; attorney's fees; disgorgement of profits Available in digital repository of UPOL.
Full compensation principle in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

Diplomová práce s názvem "Princip úplné kompenzace v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží" pojednává o principu úplné kompenzace a jeho aplikaci na Úmluvu OSN o smlouvách a mezinárodní ...

VANĚK, Vojtěch; MALACKA, Michal; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Územní aspekty výkonu práva myslivosti se zaměřením na ochranu vlastníků pozemků
BÍLÝ, Ladislav; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Diplomová práce na územní aspekty výkonu práva myslivosti se zaměřením na ochranu vlastníků pozemků je členěna do pěti základních částí. První vymezuje základní pojmy práva myslivosti a územní omezení. Druhá popisuje vlastnické právo. Třetí státní správu myslivosti včetně rozdělení jednotlivých pravomocí, které zákon těmto orgánům svěřuje. Dále právu myslivosti a jeho zakotvení. Čtvrtá stěžejní část se věnuje problematice honitby, jejího vzniku a změny. Pátá část se věnuje zejména kolizi mysliveckého práva a práv vlastníků pozemků, na kterých je tato činnost vykonávána. The diploma thesis on the territorial aspects of the exercise of the right of hunting with a focus on protecting the landowners is divided into five basic parts. The first defines the basic concepts of hunting rights and territorial restrictions. The second describes property rights. The Third State Hunting Administration, including the division of the individual powers conferred by the law on these authorities. Furthermore, the right of hunting and its anchoring. The fourth core focuses on the issue of hunting, its origins and changes. The fifth part deals in particular with the collision of the hunting rights and the rights of the owners of the land on which this activity is carried out. Keywords: Myslivost; právo myslivosti; státní správa myslivosti; honitba; honební pozemek; nehonební pozemek.; Hunting; hunting law; state administration of law; hunting grounds; land that is not hunting. Available in digital repository of UPOL.
Územní aspekty výkonu práva myslivosti se zaměřením na ochranu vlastníků pozemků

Diplomová práce na územní aspekty výkonu práva myslivosti se zaměřením na ochranu vlastníků pozemků je členěna do pěti základních částí. První vymezuje základní pojmy práva myslivosti a územní ...

BÍLÝ, Ladislav; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol
KRPLOVÁ, Marie; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
2017 - Czech
Tématem práce je Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v právní úpravě České republiky. Cílem práce je analyzovat způsoby skončení pracovního poměru především ze strany zaměstnavatele v aplikaci na pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol pomocí analýzy zákona v odborné literatuře a výkladu této problematiky soudy. První kapitola objasňuje pojem pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon jeho činnosti stejně jako předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy. V kapitole zkoumám i problémy vznikající při aplikaci a interpretaci této definice a jednotlivých předpokladů předestřených v zákoně o pedagogických pracovnících. Druhá kapitola vymezuje jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru a hlouběji zkoumá některé problematické způsoby skončení, jimiž jsou především výpověď okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a skončení pracovního poměru na doobu určitou. V úvodních částech podkapitoly o výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou shrnuty podmínky a náležitosti tohoto způsobu skončení pracovního poměru těchto zaměstnanců včetně povinného projednání s odborovou organizací a náležitostí popisu výpovědního důvodů, dále se pak zabývám jednotlivými výpovědními důvody zakotvenými taxativně v zákoníku práce. Čtvrtá kapitola vymezuje možnosti skončení pracovního poměru s ředitelem školy jako jedním z pedagogických pracovníků a nastiňuje též problémy, které vznikají při jeho odvolání z funkce. V poslední kapitole srovnávám právní úpravu skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky v České republice s právní úpravou obsaženou v právním řádu Slovenské republiky. V závěru práce pak hodnotím největší problémy tohoto tématu. Zároveň shledávám, čím se mohou Česká republika a Slovenská republika vzájemně inspirovat. The theme of this work is the termination of the employment of teaching staff nursery schools, primary schools and secondary schools in the Czech Republic. The aim is to analyze ways of termination of employment by the employer of the teaching staff at kindergartens, primary schools, secondary schools by analyzing the scientific literature for the interpretation of this issue by courts. The first chapter explains the concept of teaching staff and a prerequisite for the exercise of their activities as well as also the assumptions for performance of a school director. The chapter is also examining the problems arising from the application and interpretation of this definition and the various assumptions outlined in the Act on Educational Staff. The second chapter defines the possibilities of termination of employment and deeply explores some problematic ways of termination, which are mainly notice and immediate termination of employment by the employer. At the beginning of subchapter of dismissal by an employer are summarized its terms and conditions, including mandatory consultation with the trade organization and the formalities for termination of reasons, later, I deal with the individual reasons of notice enshrined exhaustively in the Labour Code. The third chapter describes the possibilities of termination of employment with the school director as one of the teaching staff, and outlined the problems that arise when his removal from office. In the last chapter comparing legislation termination of employment of teaching staff in the Czech Republic with the legislation contained in the law of the Slovak Republic. In the conclusion of the work I evaluate the biggest problems in this topic. Simultaneously, I find, what can Czech Republic and Slovak Republic inspire each other. Keywords: pedagogický pracovník; ředitel školy; mateřská škola; základní škola; střední škola; odborná kvalifikace; zdravotní způsobilost; pracovní poměr; skončení pracovního poměru; odvolání; výpověď; okamžité zrušení pracovního poměru; dohoda o rozvázání pracovního poměru; Slovenská republika; Slovensko; zákoník práce; zákonník práce; teaching staff; school director; nursery school; elementary school; secondary school; professional qualification; termination of employment; notice of appeal; notice; immediate termination of employment; an agreement on termination of employment; Slovak Republic; Slovakia; Labour Code; Slovakian Labour Code Available in digital repository of UPOL.
Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol

Tématem práce je Skončení pracovního poměru s pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v právní úpravě České republiky. Cílem práce je analyzovat způsoby skončení pracovního ...

KRPLOVÁ, Marie; ŠIMEČKOVÁ, Eva; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Právněfilozofická debata mezi H. L. A. Hartem a L. Fullerem
BOLDYS, Vojtěch; OSINA, Petr; SOBEK, Tomáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá právněfilozofickou debatou mezi profesory H.L.A. Hartem a L.L. Fullerem. Postupně představuje život a právněfilozofické koncepce obou autorů, samotnou debatu na stránkách Harvard Law Review a v jejich dalších pracích a pohled na tuto debatu očima současných právních filozofů. V závěru podává i autorův vlastní pohled na předmětnou problematiku. This thesis deals with the debate in the field of legal philosophy between professors H.L.A. Hart and L.L. Fuller. It gradually describes their life theoretical conceptions and the debate itself, on the pages of Harvard Law Review and other works of both professors. It also offers a view on the debate by contemporary law philosophists. In conclusion, it also serves the author's own view of the subject. Keywords: právo; morálka; právní pozitivismus; přirozenoprávní teorie; vnitřní morálka práva; pojem práva; law; morality; legal positivism; natural law theory; internal morality of law; concept of law Available in digital repository of UPOL.
Právněfilozofická debata mezi H. L. A. Hartem a L. Fullerem

Tato diplomová práce se zabývá právněfilozofickou debatou mezi profesory H.L.A. Hartem a L.L. Fullerem. Postupně představuje život a právněfilozofické koncepce obou autorů, samotnou debatu na ...

BOLDYS, Vojtěch; OSINA, Petr; SOBEK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Využití pohybových kondičních her v přírodě v přípravě házenkářek a volejbalistek
LANGEROVÁ, Eva; HÁP, Pavel; BĚLKA, Jan
2017 - Czech
V předkládané diplomové práci se pokoušíme o evaluaci sportovního tréninku vrcholových hráček házené DHK ZORA Olomouc (n=8), volejbalu TJ Sokol Šternberk (n=10) a VK UP Olomouc (n=12) pomocí výběru pohybových her v přírodě v rámci kondiční přípravy. Ověřovaný soubor kondičních her prokázal vhodnost zařazení do sportovní přípravy hráček i z hlediska intenzity zatížení. Provedli jsme terénní šetření, porovnávali, analyzovali a hodnotili každou kondiční hru v terénu s habituální tréninkovou jednotkou se zřetelem na intenzitu zátěže. Přestože některé hráčky v kondičních hrách nedosahovaly předpokládaných zón intenzity zatížení (nejčastěji volejbalistky), požadavky intervalového tréninku byly splněny. Děvčata se nejčastěji pohybovala v zóně anaerobního prahu (80-90 % SFmax), což odpovídá hernímu (závodnímu) zatížení. Ukázalo se, že zařazováním pohybových her do intervalového tréninku vrcholových házenkářek a volejbalistek lze podporovat všestranný rozvoj kondice, optimalizovat fyzickou zátěž modifikací aktuálních psychických stavů a díky začleňování přirozených zotavovacích fází i příznivě ovlivňovat rozvoj koordinace. In the submitted diploma thesis we have tried to evaluate the sports training of the top-level female handball players of DHK ZORA Olomouc (n = 8), the top-level female volleyball players of TJ Sokol Šternberk (n = 10) and VK UP Olomouc (n = 12) through the selection of outdoor physical games within the fitness training. It has been proven that the set of fitness games is suitable to be included in the female players' sports training also from the viewpoint of the intensity of load. We have conducted a field research, compared, analyzed and assessed each fitness game in the field with a habitual training unit with respect to the intensity of load. Although some female players did not reach the expected zones of load intensity (most often female volleyball players) in the fitness games, the interval training requirements were met. The girls were most often in the anaerobic threshold zone (80-90% SFmax), which corresponds to the game (racing) load. It has been shown that the inclusion of physical games in the interval training of the top-level female handball and volleyball players can support the versatile development of fitness, optimize the physical load through modifying current mental states and develop coordination favourably due to integrating the natural recovery phases as well. Keywords: sportovní trénink; intervalová metoda; kondiční příprava; kondiční pohybová hra; intenzita zatížení; zóny zatížení; srdeční frekvence; aerobní práh; anaerobní práh; optimalizace fyzické zátěže.; sports training; interval method; fitness training; physical fitness game; intensity of load; load zones; heart rate; aerobic threshold; anaerobic threshold; optimization of physical load. Available in digital repository of UPOL.
Využití pohybových kondičních her v přírodě v přípravě házenkářek a volejbalistek

V předkládané diplomové práci se pokoušíme o evaluaci sportovního tréninku vrcholových hráček házené DHK ZORA Olomouc (n=8), volejbalu TJ Sokol Šternberk (n=10) a VK UP Olomouc (n=12) pomocí výběru ...

LANGEROVÁ, Eva; HÁP, Pavel; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Smlouva o smlouvě budoucí - s důrazem na změny v regulaci nového občanského zákoníku
DRAPÁČOVÁ, Petra; PETR, Pavel; BEZOUŠKA, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce analyzuje komplexní úpravu smlouvy o smlouvě budoucí. Vymezuje právní rámec současné právní úpravy k tomuto institutu se pojící, ale zároveň reflektuje úpravu minulou v rámci občanského a obchodního zákoníku. V práci je upozorněno na nejzásadnější rozdíly mezi současnou a dosavadní právní úpravou. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny postupně dle právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí, konkrétně ustanovení § 1785 až § 1788 NOZ. Zpracování není omezeno pouze na úpravu teoretickou. Jednotlivé kapitoly jsou prokládány analýzou soudních rozhodnutí, kterými potvrzuji, popřípadě vyvracím teoretické teze obsažené v zákoně. Současně je v práci obsažena úvaha, zda je soudní rozhodnutí překonáno či je stále aplikovatelné. Diplomová práce zahrnuje také procesní stránku v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí, a to v případě podání žaloby na nahrazení projevu vůle. The diploma thesis analyzes the complex modification of the contract for the future contract. It defines the legal framework of the current legal regulation for this institute, but it also reflects the previous regulation in the Civil and Commercial Code. The thesis highlights the most fundamental differences between current and existing legislation. The individual chapters are divided gradually according to the legal provisions of the future contract, namely the provisions of Sections § 1785 to § 1788 of the NOZ. Diploma thesis is not limited to theoretical modification. The chapters are interleaved by the analysis of judicial decisions, which confirms or disproves the theoretical theses contained in the law. At the same time, the work includes an analysis of whether the judicial decision is overcome or is still applicable. The diploma thesis also contains a procedural page in connection with the contract on the future contract, in the case of an action for replacing the expression of will. Keywords: Smlouva; smlouva o smlouvě budoucí; právní jednání; závazek; smluvní strana;kontraktační povinnost; budoucí smlouva; výzva; promlčení; prekluze; prodlení; autonomie vůle; dispozitivní právní úprava; náhrada škody; civilní řízení; žalobní návrh; nahrazení projevu vůle; změna okolností; Contract; future agreement; legal proceedings; commitment; contracting party; contractual obligation; future contract; call; limitation; overclocking. delay; autonomy of Will; provisional legislation; damages; civilian process; complaint; replace expression of will; change of circumstances Available in digital repository of UPOL.
Smlouva o smlouvě budoucí - s důrazem na změny v regulaci nového občanského zákoníku

Diplomová práce analyzuje komplexní úpravu smlouvy o smlouvě budoucí. Vymezuje právní rámec současné právní úpravy k tomuto institutu se pojící, ale zároveň reflektuje úpravu minulou v rámci ...

DRAPÁČOVÁ, Petra; PETR, Pavel; BEZOUŠKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Reziduované svazy
VACULÍK, Matěj; BOTUR, Michal; EMANOVSKÝ, Petr
2017 - Czech
V této praci se věnuji popisu základních tříd reziduovaných svazů. Začínám u nejobecnější třídy reziduovaných svazů a pokračuji ke specifičtějsím třídám jako MTL-Algebra, BL-Algebra, MV-Algebra až po Booleovu algebru. V další kapitole se pak stručně věnuji filtrům a kongruencím na komutativních integrálních ohraničených reziduovaných svazech. In this work I describe basic classes of residuated lattices. I begin with the most general class of residuated lattices and continue to more specific classes like MTL-Algebra, BL-Algebra, MV-Algebra up to Boolean Algebra. In next chapter I describe concisely filters and congruences on commutative integral bounded residuated lattices Keywords: algebra; reziduovaný svaz; filtr; kongruence; algebra; residuated lattice; filter; congruence Available in digital repository of UPOL.
Reziduované svazy

V této praci se věnuji popisu základních tříd reziduovaných svazů. Začínám u nejobecnější třídy reziduovaných svazů a pokračuji ke specifičtějsím třídám jako MTL-Algebra, BL-Algebra, MV-Algebra až po ...

VACULÍK, Matěj; BOTUR, Michal; EMANOVSKÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Optimalizace přípravy a charakterizace nanočástic na bázi E-Fe2O3
SKACHKOV, Aleksander; MEDŘÍKOVÁ, Zdenka; MALINA, Ondřej
2017 - English
Available in the UPOL Library.
Optimalizace přípravy a charakterizace nanočástic na bázi E-Fe2O3

SKACHKOV, Aleksander; MEDŘÍKOVÁ, Zdenka; MALINA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Rychlá simulace šíření čerenkovských fotonů optickou částí detektoru AFP
JIRÁKOVÁ, Kateřina; ČERNÝ, Karel; SÝKORA, Tomáš
2017 - English
Detektor Time-of-Flight (ToF) AFP, který byl čerstvě nainstalován na urychlovač LHC v CERNu, se zabývá měřením času příletu protonů rozptýlených pod malými úhly při srážkách na LHC. Optická část ToF AFP se skládá ze 16 tyčinek z taveného křemene ve tvaru písmene "L", tzv. LQbarů. Osm LQbarů má navíc funkční vylepšení zvané "taper". Průchod vysoce relativistického protonu tyčinkami v nich způsobí vznik čerenkovského záření, které se dále šíří tyčinkou totálními odrazy až do speciálního mnohokanálového fotonásobiče. Cílem této práce bylo vytvořit počítačový model popisující průchod fotonů záření LQbary, a to jak s taperem, tak bez něj, s ohledem na požadavek vysoké časové přesnosti. Svá řešení porovnám s již existující, tzv. plnou simulací, v rozšířeném nástroji částicových fyziků zvaném GEANT4. The main goal of the Time-of-Flight (ToF) AFP detector which has been recently mounted at the LHC accelerator in CERN is to measure arrival time of protons scattered by small angles during collisions at the LHC. The optical part of the ToF AFP consists of 16 "L-shaped" bars made of fused silica called LQbars. Eight of them have a special functional improvement called "taper". Passage of highly relativistic proton through bars causes them to emit Cherenkov radiation that travels through the bar by total reflections into the special multichannel photomultiplier. The aim of this thesis was to implement computer model describing passage of photons of radiation through LQbars with and without taper with regard to the requirement of high time precision. My solutions will be verified with existing so-called full simulation in the widespread tool of particle physicists called GEANT4. Keywords: LHC; AFP; ToF; detektor času letu; čerenkovská simulace; čerenkovské záření; difrakční proton; urychlovač; částice; LQbar; neuronová sít'; perceptron; LHC; AFP; ToF; time of flight detector; Cherenkov simulation; Cherenkov radiation; diffractive proton; accelerator; particle; LQbar; neural network; perceptron Available in digital repository of UPOL.
Rychlá simulace šíření čerenkovských fotonů optickou částí detektoru AFP

Detektor Time-of-Flight (ToF) AFP, který byl čerstvě nainstalován na urychlovač LHC v CERNu, se zabývá měřením času příletu protonů rozptýlených pod malými úhly při srážkách na LHC. Optická část ToF ...

JIRÁKOVÁ, Kateřina; ČERNÝ, Karel; SÝKORA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Techniky získávání nízkých tlaků v experimentálních aparaturách, měření vakua
PAVLAČKA, Radek; RÖSSLER, Tomáš; PECHOUŠEK, Jiří
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na vakuovou techniku. První část je věnovaná fyzikálním principům a popisu základních typů vývěv a měrek. Druhá část je zaměřena na konkrétní laboratorní sestavu s difúzní vývěvou a její testování. Třetí část práce se zabývá šířením zvuku ve vakuu, kde hlavním cílem je experimentální ověření vlivu tlaku prostředí na přenos zvuku. This work is focused on vacuum technology. The first part is devoted to the physical principles and description of the basic types of vacuum pumps and gauges. The second part is focused on specific laboratory assembly with diffusion pump and its testing. The third part deals with the propagation of sound in a vacuum, where the main objective is to experimentally verify the influence of pressure on the transmission of sound. Keywords: vakuum; difúzní vývěva; čerpací vodivost; šíření zvuku; vacuum; diffusion pump; conductance; sound propagation Available in digital repository of UPOL.
Techniky získávání nízkých tlaků v experimentálních aparaturách, měření vakua

Tato práce je zaměřena na vakuovou techniku. První část je věnovaná fyzikálním principům a popisu základních typů vývěv a měrek. Druhá část je zaměřena na konkrétní laboratorní sestavu s difúzní ...

PAVLAČKA, Radek; RÖSSLER, Tomáš; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases