Number of found documents: 29263
Published from to

Polymerní biomateriály jako nosičový systém enzymů v regenerativní medicíně
Kratochvilová, Veronika; Slováková, Marcela
2016 - Czech
Předmětem této diplomové práce je příprava, charakterizace a modifikace částic a nanovláken z chitosanu klostridiovou kolagenasou. Připravený biomateriál s kolagenasou má vlastnosti vhodné pro enzymový debridement v oboru hojení ran. Proto se práce věnovala i sušení částic pro jejich lepší skladování či zjištění chování kolagenasy funkcionalizované na vysušených biomateriálech. Okrajově se zabývala i tvorbou chitosanových nanočástic v komplexu s kyselinou hyaluronovou. Keywords: chitosan; částice; kolagenasa z clostridium histolyticum; nanovlákna; imobilizovaný enzym; chitosan; particles; collagenase from clostridium histolyticum; nanofibres; immobilized enzyme Available in the UPCE Library.
Polymerní biomateriály jako nosičový systém enzymů v regenerativní medicíně

Předmětem této diplomové práce je příprava, charakterizace a modifikace částic a nanovláken z chitosanu klostridiovou kolagenasou. Připravený biomateriál s kolagenasou má vlastnosti vhodné pro ...

Kratochvilová, Veronika; Slováková, Marcela
Univerzita Pardubice, 2016

Voltametrické stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách
Michalcová, Dana; Mikysek, Tomáš
2016 - Czech
V první části teoretické práce je popsáno rozdělení medu dle vyhlášky s následným podrobnějším popisem jednotlivých druhů medu. Krátce jsou zmíněny i medy méně známé. Další část teoretické práce je věnována látkám, které jsou obsaženy v medu, především však hydroxymethylfurfuralu, který pokud je v medu obsažen ve vyšší koncentraci poukazuje na nesprávné skladování, zahřívání nebo falšování medu a produktů z něj. V závěru teoretické části jsou popsány metody, které jsou nejčastěji používané pro stanovení hydroxymethylfurfuralu. Část této kapitoly je věnována voltametrickým metodám včetně používaných elektrod,a to především na bázi uhlíku. V experimentální části je popsána příprava roztoků, uhlíkových pastových elektrod a použité metody stanovení hydroxymethylfurfuralu, včetně instrumentace. V části výsledky a diskuze je popsána volba základního elektrolytu a optimalizace podmínek pro stanovení hydroxymethylfurfuralu. Tato část také popisuje spolehlivost metody na modelových a reálných vzorcích. Keywords: hydroxymethylfurfural; med; britton-robinsonův pufr; square wave voltametrie; hydroxymethylfurfural; honey; britton-robinson buffer; square wave voltammetry Available in the UPCE Library.
Voltametrické stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách

V první části teoretické práce je popsáno rozdělení medu dle vyhlášky s následným podrobnějším popisem jednotlivých druhů medu. Krátce jsou zmíněny i medy méně známé. Další část teoretické ...

Michalcová, Dana; Mikysek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2016

Detekce neurotransmiterů v kapilárních biamperometrických detektorech
Němečková, Lenka; Metelka, Radovan
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá přípravou a testováním kapilárních biamperometrických detektorů pro jejich použití v analýzách v proudu kapaliny. Pomocí uhlíkových a platinových mikrovláken byly vytvořeny elektrody, na které byla nasunuta křemenná kapilára s vnitřním průměrem 320 \recke{mu\recke{}}m. Analytické charakteristiky mikroelektrodových elektrochemických detektorů byly testovány při průtokové analýze neurotransmiteru dopaminu. Keywords: elektrochemická detekce; analýza v průtoku kapaliny; kapilární kapalinová chromatografie; neurotransmitery; uhlíková mikrovlákna; dopamin; electrochemical detection; flow analysis; capillary liquid chromatography; neurotransmitters; carbon microfibers; dopamine Available in the UPCE Library.
Detekce neurotransmiterů v kapilárních biamperometrických detektorech

Tato diplomová práce se zabývá přípravou a testováním kapilárních biamperometrických detektorů pro jejich použití v analýzách v proudu kapaliny. Pomocí uhlíkových a platinových mikrovláken byly ...

Němečková, Lenka; Metelka, Radovan
Univerzita Pardubice, 2016

Biosenzory a analyzátory s kotvenou acetylcholinesterasou pro stanovení kofeinu
Svobodová, Lenka; Pohanka, Miroslav
2016 - Czech
V úvodní teoretické části jsou popsány význam a mechanismy účinku acetylcholinu a acetylcholinesterasy v organismu, dále základní vlastnosti, metabolismus a interakce kofeinu s receptory. V experimentální části se práce zabývá možnostmi konstrukce biosenzoru pro stanovení inhibice acetylcholinesterasy kofeinem. Aktivita enzymu a stanovení kinetických parametrů Km, Vmax, Ki nebo IC50 byla zkoumána spektrofotometrickou Ellmanovou metodou a elektrochemickými metodami. Z těchto byly použity square-wave voltametrie a potenciometrická titrace v pH-statu. Byly zkoumány způsoby imobilizace acetylcholinesterasy pomocí prosté sorpce, různých koncentrací želatiny, sol-gelu, celulózových a magnetických částic. Keywords: acetylcholinesterasa; ellmanova metoda; elektrochemie; kofein; inhibice; imobilizace; biosenzor; acetylcholinesterase; ellman's method; electrochemistry; caffeine; inhibition; immobilization; biosensor Available in the UPCE Library.
Biosenzory a analyzátory s kotvenou acetylcholinesterasou pro stanovení kofeinu

V úvodní teoretické části jsou popsány význam a mechanismy účinku acetylcholinu a acetylcholinesterasy v organismu, dále základní vlastnosti, metabolismus a interakce kofeinu s receptory. V ...

Svobodová, Lenka; Pohanka, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2016

Diagnostika adrenoleukodystrofie pomocí plynové chromatografie
Žmolilová, Martina; Čegan, Alexander
2016 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku adrenoleukodystrofie. Jedná se o onemocnění lipidového metabolismu, které je doprovázeno poruchou peroxizomální -oxidace a následnou akumulací VLCFA v plazmě a tkáních. Z pohledu biochemie, diagnostika této nemoci spočívá především ve stanovení VLCFA. Cílem této práce je potvrdit dosavadní biochemickou diagnostiku a zároveň nalézt nové účinné diagnostické markery. Pro analýzu byla nejprve použita tenkovrstvá chromatografie, pomocí které byly analyzované vzorky rozděleny do pěti lipidových tříd: PL, DG, FFS, TG a CE. Následně bylo stanoveno množství jednotlivých mastných kyselin ve zmíněných frakcích plynovou chromatografií. Analýza byla prováděna v plazmě a poté v dílčích lipoproteinech VLDL, LDL a HDL. Pro tuto studii byly použity tři vzorky plazmy od sourozenců z chorvatské rodiny, u nichž se v různé míře projevilo onemocnění adrenoleukodystrofie. Dále bylo zpracováno deset vzorků plazmy od zdravých dobrovolných dárců ve stejném věkovém rozmezí jako pacienti. Na základě stěžejních biochemických diagnostických markerů byla u studovaných sourozenců potvrzena diagnóza adrenoleukodystrofie. Bylo prokázáno, že naměřené hodnoty VLCFA i esenciálních FA korelovaly s věkem chlapců a s ním souvisejícím stupněm onemocnění. Dále bylo zjištěno velmi výrazné zvýšení omega-6 a omega-3 FA u chlapce s nejvíce rozvinutou adrenoleukodystrofií ve frakci PL, přičemž tento nález může mít vliv na poškození membrán, a to především v mozku a nadledvinách. Nebyla nalezena žádná shoda mezi aktivitou lipogenních enzymů a onemocněním. Keywords: adrenoleukodystrofie; leukodystrofie; mastné kyseliny s velmi dlouhým řetězcem; esenciální mastné kyseliny; beta-oxidace; demyelinizace; plynová chromatografie; tenkovrstvá chromatografie; adrenoleukodystrophy; leukodystrophy; very long chain fatty acids; essential fatty acids; beta-oxidation; demyelination; gas chromatography; thin layer chromatography Available in the UPCE Library.
Diagnostika adrenoleukodystrofie pomocí plynové chromatografie

Diplomová práce je zaměřena na diagnostiku adrenoleukodystrofie. Jedná se o onemocnění lipidového metabolismu, které je doprovázeno poruchou peroxizomální -oxidace a následnou akumulací VLCFA v plazmě ...

Žmolilová, Martina; Čegan, Alexander
Univerzita Pardubice, 2016

Analýza časových řad spotřebitelských cen v ČR
Kalousková, Petra; Zapletal, David
2016 - Czech
Tato práce poslouží studentům k pochopení problematiky časových řad a spotřebitelských cen. V teoretické části je práce zaměřena na inflaci a spotřebitelské ceny, dále pak na teorii časových řad. V praktické části je provedena analýza časových řad spotřebitelských cen od roku 2006 do roku 2015. Pomocí zvolených modelů je poté predikován budoucí vývoj těchto řad. Keywords: spotřebitelské ceny; inflace; analýza časových řad; predikce; consumer prices; inflation; time series analysis; prediction Available in the UPCE Library.
Analýza časových řad spotřebitelských cen v ČR

Tato práce poslouží studentům k pochopení problematiky časových řad a spotřebitelských cen. V teoretické části je práce zaměřena na inflaci a spotřebitelské ceny, dále pak na teorii časových řad. V ...

Kalousková, Petra; Zapletal, David
Univerzita Pardubice, 2016

Analýza možností využití nebankovních platebních karet
Kopecký, Patrik; Brebera, David
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tematikou nebankovních institucí a jimi vydávaných platebních karet. V úvodu pojednává o aspektech platebních karet jako takových a dále se pokouší o zmapování nabídky nebankovních platebních karet v České republice. Práci uzavírá dotazníkové šetření, které zkoumá zkušenosti a preference veřejnosti z hlediska platebních karet a nebankovních institucí a lehce se dotýká i její finanční gramotnosti. Keywords: platební karta; nebankovní instituce; kreditní karta; bezhotovostní platba; klient; elektronická peněženka; úvěr; payment card; nonbank institution; credit card; cashless payment; client; electronic wallet; loan Available in digital repository of UPCE.
Analýza možností využití nebankovních platebních karet

Tato bakalářská práce se zabývá tematikou nebankovních institucí a jimi vydávaných platebních karet. V úvodu pojednává o aspektech platebních karet jako takových a dále se pokouší o zmapování nabídky ...

Kopecký, Patrik; Brebera, David
Univerzita Pardubice, 2016

Používání internetu v provozu podniku
Fromeliusová, Aneta; Zahrádka, Jaromír
2016 - Czech
Tato práce popisuje používání internetu v provozu podniku. Zabývá se jednotlivými službami, které internet nabízí a které jsou podnikateli stále častěji využívány v podnikání. Je zaměřena na zhodnocení současné úrovně využívání internetu v provozu podniku. Rozbor těchto činností byl proveden ve společnosti AD auditoři a daňoví poradci a.s. Keywords: internet; elektronická pošta; elektronický podpis; datová schránka; internet; electronic mail; electronic signature; data box Available in the UPCE Library.
Používání internetu v provozu podniku

Tato práce popisuje používání internetu v provozu podniku. Zabývá se jednotlivými službami, které internet nabízí a které jsou podnikateli stále častěji využívány v podnikání. Je zaměřena na ...

Fromeliusová, Aneta; Zahrádka, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2016

Analýza systému zaměstnaneckých benefitů ve vybraných institucích
Körschner, Miroslav; Seinerová, Kateřina
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, které jsou poskytovány zaměstnancům v ČR. V teoretické části práce je zprvu věnována pozornost řízení lidských zdrojů, systémům odměňování zaměstnanců a jejich motivaci. Práce se věnuje také členění, významu a formě poskytování zaměstnaneckých benefitů. Závěr teoretické práce je zaměřen na daňové zvýhodnění zaměstnavatele a na výhody pro zaměstnance. V praktické části práce jsou zpracovány dotazníky zaměstnanců ve vybraných institucích. V závěru bakalářské práce jsou popsány a vyhodnoceny testy nezávislosti. Keywords: zaměstnanecké benefity; daňové zvýhodnění; dotazníkové šetření; test nezávislosti; employee benefits; tax advantages; bid survey; test of independence Available in the UPCE Library.
Analýza systému zaměstnaneckých benefitů ve vybraných institucích

Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, které jsou poskytovány zaměstnancům v ČR. V teoretické části práce je zprvu věnována pozornost řízení lidských zdrojů, systémům odměňování ...

Körschner, Miroslav; Seinerová, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2016

Chování spotřebitele při nákupu vybraného druhu výrobku
Brzák, Jan; Seinerová, Kateřina
2016 - Czech
Bakalářská práce "Chování spotřebitele při nákupu vybraného druhu výrobku" si klade za cíl popsat a pochopit spotřebitelské chování při nákupu mobilních telefonů. Základem celé práce je tvorba dotazníku na dané téma, zpracování dotazníkového šetření a následná analýza získaných informací. Výsledky práce mohou sloužit různým distributorům mobilních telefonů a přispět k pochopení chování spotřebitele. Keywords: marketingový mix; osobnost spotřebitele; spotřební chování; kupní rozhodovací proces; dotazníkové šetření; marketing mix; consumer's personality; consumer's behavior; purchase decision process; questionnaire survey Available in the UPCE Library.
Chování spotřebitele při nákupu vybraného druhu výrobku

Bakalářská práce "Chování spotřebitele při nákupu vybraného druhu výrobku" si klade za cíl popsat a pochopit spotřebitelské chování při nákupu mobilních telefonů. Základem celé práce je tvorba ...

Brzák, Jan; Seinerová, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases