Number of found documents: 29263
Published from to

Digitální audio zesilovač s optickým audio vstupem signálu
Kaválek, Petr; Lauterbach, Martin
2016 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je návrh digitálního zesilovače s optickým vstupem. V úvodu práce je vysvětlen přenos signálu v digitální formě a vlastnosti použitých integrovaných obvodů. V praktické části je postup návrhu a výroby zesilovače. Změřené charakteristiky ukazují vlastnosti zesilovače a jeho funkčnost. Keywords: zesilovače; optický vstup; digitální přenos; AES/EBU; S/PDIF; I2S; amplifiers; optical input; digital transmission; AES/EBU; S/PDIF; I2S Available in the UPCE Library.
Digitální audio zesilovač s optickým audio vstupem signálu

Předmětem této bakalářské práce je návrh digitálního zesilovače s optickým vstupem. V úvodu práce je vysvětlen přenos signálu v digitální formě a vlastnosti použitých integrovaných obvodů. V praktické ...

Kaválek, Petr; Lauterbach, Martin
Univerzita Pardubice, 2016

Detekce kovů
Malina, Tomáš; Rozsíval, Pavel
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá druhy detektorů kovů, na jakém principu fungují, jejich rozdělení. Základní vlastnosti předmětu v magnetickém poli. Na konci je jeden z principů vybrán a zrealizován. Keywords: detektory; kov; indukce; balanční detektory; impulzní detektory; absorpce; detector; metal; induction; balanced detector; pulse detector; absorption Available in the UPCE Library.
Detekce kovů

Bakalářská práce se zabývá druhy detektorů kovů, na jakém principu fungují, jejich rozdělení. Základní vlastnosti předmětu v magnetickém poli. Na konci je jeden z principů vybrán a zrealizován.

Malina, Tomáš; Rozsíval, Pavel
Univerzita Pardubice, 2016

Jednotka čidla NOx
Sládeček, Tomáš; Matoušek, David
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá řešením návrhu nízkospotřebního čidla řízeného mikroprocesorem firmy STMicroelectronics. Vhodně zvoleným algoritmem pro vyhodnocení dat ze senzoru a posláním těchto dat do PC. V praktické části pak konkrétním návrhem desky a jejím programováním v jazyce C. Keywords: senzory; NOx; STMicroelectronics; nízká spotřeba; sensors; NOx; STMicroelectronics; low consumption Available in the UPCE Library.
Jednotka čidla NOx

Tato bakalářská práce se zabývá řešením návrhu nízkospotřebního čidla řízeného mikroprocesorem firmy STMicroelectronics. Vhodně zvoleným algoritmem pro vyhodnocení dat ze senzoru a posláním těchto dat ...

Sládeček, Tomáš; Matoušek, David
Univerzita Pardubice, 2016

Využití algoritmu CORDIC v pasivních sledovacích systémech
Bouchner, Petr; Němec, Zdeněk
2016 - Czech
CORDIC je algoritmus, který se využívá zejména pro výpočet trigonometrických funkcí. Jeho zásadní výhodou je vyšší rychlost výpočtu a menší nároky na výpočetní prostředky, protože na rozdíl od současných algoritmů využívá pouze operace sčítání, odčítání a bitový posun. Tento univerzální algoritmus lze upravit pro hyperbolické, logaritmické a jiné funkce a pracuje s předem známou přesností. Poprvé byl popsán v roce 1959, tedy ještě před érou rozvoje počítačové techniky, jak ji chápeme dnes, i proto bylo akcentováno jednoduché řešení problému, neboť tehdejší počítačová technika nedisponovala zdaleka takovou výpočetní rychlostí jako v současné době. Původní účel algoritmu (a samostatně fungujícího počítače CORDIC) byl pro využití v námořní a letecké dopravě, pro určování zeměpisných souřadnic a úhlů. Keywords: algoritmy; CORDIC; MATLAB; počítače; mikroprocesory; programy; software; algorithm; CORDIC; MATLAB; computers; MCU; microcontroller units; computer programmes; software Available in the UPCE Library.
Využití algoritmu CORDIC v pasivních sledovacích systémech

CORDIC je algoritmus, který se využívá zejména pro výpočet trigonometrických funkcí. Jeho zásadní výhodou je vyšší rychlost výpočtu a menší nároky na výpočetní prostředky, protože na rozdíl od ...

Bouchner, Petr; Němec, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2016

MikroTik load-balancing pro SOHO využití
Pleskač, Radomír; Neradová, Soňa
2016 - Czech
Cílem práce je praktická aplikace, testování a následné porovnání různých mechanismů load-balancingu (ECMP, Firewall označování, per-user, per-connection, per-packet, pertraffic-type) na platformě MikroTik, tak aby bylo dosaženo nejlepší propustnosti. Praktická část bude obsahovat topologii zapojení, přesný popis zařízení a jejich konfiguraci. Obsah práce bude uložen na přiloženém CD. Keywords: MikroTik; load-balancing; ECMP; connection; firewall; zálohování; MikroTik; load-balancing; ECMP; connection; firewall; fail-over Available in digital repository of UPCE.
MikroTik load-balancing pro SOHO využití

Cílem práce je praktická aplikace, testování a následné porovnání různých mechanismů load-balancingu (ECMP, Firewall označování, per-user, per-connection, per-packet, pertraffic-type) na platformě ...

Pleskač, Radomír; Neradová, Soňa
Univerzita Pardubice, 2016

Filosofie zdravého českého rozumu
Valíková, Žaneta; Hejduk, Tomáš; Prázný, Aleš
2016 - Czech
Předložená práce se zaměřuje na pojetí člověka v souvislosti s filosofií zdravého rozumu. Ten se často jeví jako automatický a nevědomý mechanismus, který se významně podílí na našich činnostech a úsudcích. Práce ukazuje nejen na koncept zdravého rozumu ve filosofii, ale i na jeho funkčnost ve vědě. Keywords: zdravý rozum; spor; věda; filosofie; lidé; common sense; dispute; science; philosophy; people Available in the UPCE Library.
Filosofie zdravého českého rozumu

Předložená práce se zaměřuje na pojetí člověka v souvislosti s filosofií zdravého rozumu. Ten se často jeví jako automatický a nevědomý mechanismus, který se významně podílí na našich činnostech a ...

Valíková, Žaneta; Hejduk, Tomáš; Prázný, Aleš
Univerzita Pardubice, 2016

Studie proveditelnosti přeložky silnice I/16 - obchvat obcí Sukorady a Židněves
Seibt, Jan; Borecký, Vladislav; Lopour, Pavel
2016 - Czech
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit studii proveditelnosti přeložky silnice I/16 - obchvat obcí Sukorady a Židněves. Byly navrženy dvě varianty se směrovým a výškovým vedením komunikace, včetně konstrukce vozovky a napojení na stávající silniční dopravní síť. Obě varianty obchvatu jsou navrženy v kategorii S11,5/90. Keywords: studie; obchvat; komunikace; rozpočet; majetkoprávní elaborát; podélný profil; příčný řez; varianty; study; bypass; communication; budget; proprietary elaborate; longitudinal profile; cross section; variants Available in digital repository of UPCE.
Studie proveditelnosti přeložky silnice I/16 - obchvat obcí Sukorady a Židněves

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit studii proveditelnosti přeložky silnice I/16 - obchvat obcí Sukorady a Židněves. Byly navrženy dvě varianty se směrovým a výškovým vedením komunikace, včetně ...

Seibt, Jan; Borecký, Vladislav; Lopour, Pavel
Univerzita Pardubice, 2016

Brachyterapie nádorů dutiny ústní
Blechová, Nicole; Petera, Jiří; Vaňásek, Jaroslav
2016 - Czech
Tématem této bakalářské práce je intersticiální brachyterapie nádorů dutiny ústní. Ve výzkumné části se budu zabývat porovnáním kvality života pacientů s nádorem v oblasti dutiny ústní léčených brachyterapíí s vysokým dávkovým příkonem (HDR) a pacientů léčených brachyterapií s nízkým dávkovým příkonem (LDR). Kvalita života u pacientů léčených HDR brachyterapií dosud nebyla zkoumána. Keywords: nádor; dutina ústní; intersticiální brachyterapie; kontrola kvality života; cancer; oral cavity; interstitial brachytherapy; control the quality of life Available in digital repository of UPCE.
Brachyterapie nádorů dutiny ústní

Tématem této bakalářské práce je intersticiální brachyterapie nádorů dutiny ústní. Ve výzkumné části se budu zabývat porovnáním kvality života pacientů s nádorem v oblasti dutiny ústní léčených ...

Blechová, Nicole; Petera, Jiří; Vaňásek, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2016

Radiační zátěž při zobrazování a endovaskulární léčbě mozkové výdutě.
Handová, Denisa; Chovanec, Vendelín; Storm, Jaroslav
2016 - Czech
Bakalářská práce s názvem "Radiační zátěž při zobrazování a endovaskulární léčbě mozkové výdutě" se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem mozkových aneuryzmat, jejich zobrazováním pomocí výpočetní tomografie, digitální subtrakční angiografie a 3D angiografie a endovaskulární léčbou. Rovněž je zmíněna problematika radiační zátěže pacienta i personálu. V praktické části je popsáno provedení CT a angiointervenčních výkonů a na souboru pacientů je z těchto výkonů zhodnocena radiační zátěž. Keywords: mozkové aneuryzma; radiační zátěž; výpočetní tomografie; angiografie; dsa; endovaskulární léčba; cerebral aneurysm; radiation doses; computed tomography; angiography; dsa; endovascular treatment Available in digital repository of UPCE.
Radiační zátěž při zobrazování a endovaskulární léčbě mozkové výdutě.

Bakalářská práce s názvem "Radiační zátěž při zobrazování a endovaskulární léčbě mozkové výdutě" se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem mozkových aneuryzmat, ...

Handová, Denisa; Chovanec, Vendelín; Storm, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2016

Současná praxe radiační ochrany zdravotnických pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k její optimalizaci a legislativě České republiky.
Marková, Andrea; Nechvíl, Karel; Storm, Jaroslav
2016 - Czech
Využití ionizujícího záření v lékařství je běžnou praxí pro stanovení diagnózy u pacienta. S deterministickými účinky v dnešním zdravotnictví se již nelze setkat, avšak stochastické přetrvávají. Současné principy radiační ochrany se možnost poškození lidského organismu snaží minimalizovat. Keywords: radiační; ochrana; optimalizace; radiation; protection; optimisation Available in digital repository of UPCE.
Současná praxe radiační ochrany zdravotnických pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k její optimalizaci a legislativě České republiky.

Využití ionizujícího záření v lékařství je běžnou praxí pro stanovení diagnózy u pacienta. S deterministickými účinky v dnešním zdravotnictví se již nelze setkat, avšak stochastické přetrvávají. ...

Marková, Andrea; Nechvíl, Karel; Storm, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases