Number of found documents: 46798
Published from to

Investice v transmisním mechanismu cílování inflace
Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
2017 - Czech
Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové politiky včetně jejich vzájemných souvislostí, a také cesty, skrze které může centrální banka ovlivnit investice. Jsou rozebrány vybrané investiční teorie a další teoretické přístupy, které jsou s investicemi spojeny. Průnikem těchto dvou analyzovaných oblastí jsou získány faktory, jejichž změny mohou vyvolávat změny investic. Jde o veličiny, které plynou z teoretického rozboru transmisních kanálů, stejně jako o veličiny, které v těchto kanálech přímo akcentovány nejsou, avšak centrální banka je může ovlivnit. Spadají mezi ně ale také faktory, jež nejsou v poli působnosti centrální banky. S využitím dostupných údajů jsou zdroje variability investic verifikovány na datech za Českou republiku. Je provedena základní empirická analýza časových řad, korelační analýza a je sestaven vektorový model korekce chyby. The dissertation thesis is devoted to the topic of investment with emphasis on their position within the transmission mechanism of inflation targeting. It discusses starting-points of inflation targeting regime, individual transmission channels of monetary policy including their connections, and routes through which the central bank may influence the investment. There are analyzed selected investment theories and other theoretical models that are associated with the investment. Factors, whose changes may induce changes in investment, are derived using the intersection of these two analyzed aspects. They are variables, which flow from a theoretical analysis of transmission channels, as well as variables, that are not directly accented within these channels, but they can be affected by the central bank. Even factors, that are not within the competence of the central bank, are included among the variables. Using available data, sources of investment variability are verified on data for the Czech Republic. Basic empirical analysis of time series and correlation analysis are performed and the vector error correction model is compiled. Keywords: úroková míra; vektorový model korekce chyby; investice; měnová politika; cílování inflace; interest rate; vector error correction model; investment; monetary policy; inflation targeting Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace

Disertační práce je věnována tématu investic s důrazem na jejich pozici v rámci transmisního mechanismu cílování inflace. Diskutuje východiska režimu cílování inflace, dílčí transmisní kanály měnové ...

Kučera, Lukáš; Brůna, Karel; Slaný, Martin; Mach, Miloš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Pricing and modeling credit risk
Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
2017 - English
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický základ, vlastní metodologie a aplikace, které jsou vybrány tak, aby byly blízko reálným úlohám. V práci je prezetováno několik nových zjištění z různých oblastí modelování kreditního rizika: (i) je provedena analýza se závěrem, že data z opčního trhu překvapivě obsahují relevantní kreditní informace, (ii) je uvedeno, jak rozšířit rámec redukovaných modelů k zachycení a řešení složitějších úloh, (iii) je demonstrováno, jak double t copula model ve spojení s vlastním portfoliovým modelem může přinášet vhodnější výsledky než jaké produkuje standardní Gaussovská copula. Mnoho dalších, dílčích výsledků je prezentováno v příslušných kapitolách a též v apendixu. The thesis covers a wide range of topics from the credit risk modeling with the emphasis put on pricing of the claims subject to the default risk. Starting with a separate general contingent claim pricing framework the key topics are classified into three fundamental parts: firm-value models, reduced-form models, portfolio problems, with a possible finer sub-classification. Every part provides a theoretical discussion, proposal of self-developed methodologies and related applications that are designed so as to be close to the real-world problems. The text also reveals several new findings from various fields of credit risk modeling. In particular, it is shown (i) that the stock option market is a good source of credit information, (ii) how the reduced-form modeling framework can be extended to capture more complicated problems, (iii) that the double t copula together with a self-developed portfolio modeling framework outperforms the classical Gaussian copula approaches. Many other, partial findings are presented in the relevant chapters and some other results are also discussed in the Appendix. Keywords: Riziko portfolia; Kreditní riziko; Redukované modely; Credit risk; Reduced-form models; Portfolio risk Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Pricing and modeling credit risk

Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným ...

Kolman, Marek; Witzany, Jiří; Kodera, Jan; Lukáš, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Hodnocení bonity spotřebitele z hlediska stability úvěrových vztahů
Semkovičová, Iveta; Radová, Jarmila; Antonenko, Zhanna
2016 - Czech
Tématem této bakalářské práce je hodnocení bonity spotřebitele. Zkoumá aktuální nástroje, které bankovní instituce používají v rámci své úvěrové politiky, a faktory pohybující výslednou úrokovou mírou, kterou banka za své peníze požaduje. Zároveň stanovuje, jakými právy a povinnostmi spotřebitel disponuje ve vztahu k věřiteli, a jak tyto oblasti ovlivňuje nový zákon o spotřebitelském úvěru. Hlavním cílem práce je objasnit, že obě strany úvěrové smlouvy jsou zodpovědné za stabilitu a kvalitu úvěrového vztahu. The theme of this bachelor thesis is an evaluation of consumer's creditworthiness. The work examines present tools which are used by banking institution according to their credit policy and factors which influenced the final interest rate. It also sets client's rights and duties in view of the new Consumer Credit Act. The main goal is to prove that both sides of the contract are responsible for ensuring the problem-free way of this relationship. Keywords: bonita klienta; řízení úvěrového rizika; interní rating; spotřebitel; internal rating; client´s solvency; consumer; credit risk management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Hodnocení bonity spotřebitele z hlediska stability úvěrových vztahů

Tématem této bakalářské práce je hodnocení bonity spotřebitele. Zkoumá aktuální nástroje, které bankovní instituce používají v rámci své úvěrové politiky, a faktory pohybující výslednou úrokovou ...

Semkovičová, Iveta; Radová, Jarmila; Antonenko, Zhanna
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Analýza úvěrů na financování bydlení a porovnání jejich nákladovosti
Dugina, Anastasiia; Radová, Jarmila; Fleischmann, Luboš
2016 - Czech
Bakalářská práce Analýza úvěrů na financování bydlení a porovnání jejich nákladovosti se zaměřuje na oblast financování vlastního bydlení prostřednictvím finančních produktů v České Republice. Účelem práce je prozkoumat možnosti financování bydlení a srovnat je z různých hledisek. Na začátku se zabývá základní charakteristikou různých druhů úvěrů na financování bydlení, sledováním jejich vývoje v poslední době a podmínkami poskytování. Jsou zde podrobně popsány produkty určené k pořízení a financování bydlení. Jedná se zejména o hypoteční úvěr, stavební spoření a překlenovací úvěr. Druhá část popisuje průběh vyřízení hypotéčního úvěru a všechny jeho výhody a nevýhody. Praktická část se věnuje analýze jednotlivých bank, poskytujících hypotéční úvěry, zjištění nejlepší možnosti financování bydlení z pohledu klienta na příkladu a srovnání úvěrových produktů na ruském a českém trhu. The thesis Analysis of mortgages and comparison of their costs is focused on mortgage financing in the Czech Republic. The aim of this thesis is to investigate possibilities of real property financing in Czech Republic and compare them. At the beginning it presents basic characteristic of different types of financial products used in real estate financing, its development in recent years and its conditions of provision. Next part describes the process of acquiring mortgage loan and all of its advantages and disadvantages. The last part of the thesis focuses on the analysis of individual banks, real examples of mortgage loans. Thesis also offers comparison of some Czech and Russian financial products and example of finding the best conditions for clients Keywords: hypotéční úvěr; úroková sazba; financování bydlení; property financing; mortgage loan; interest rate Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza úvěrů na financování bydlení a porovnání jejich nákladovosti

Bakalářská práce Analýza úvěrů na financování bydlení a porovnání jejich nákladovosti se zaměřuje na oblast financování vlastního bydlení prostřednictvím finančních produktů v České Republice. Účelem ...

Dugina, Anastasiia; Radová, Jarmila; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Optimalizační model využitelný při plánování dětských táborů
Hlavenka, Vojtěch; Kuncová, Martina; Skočdopolová, Veronika
2016 - Czech
Cílem diplomové práce je zpracování modelu, schopného v krátkém časovém úseku rozdělit účastníky velkých dětských táborů do oddílů, podle zadaných omezení. V první části je nabídnut popis zkoumané agentury a všech důležitých podmínek, které budou v modelu vystupovat. Druhá část je věnována teoretickému popisu, zejména jsou zmíněny základy matematického programování a práce v excelu a VBA. Poznatky jsou vybrány tak, aby popisovaly v práci skutečně využívané postupy a metody. Následující třetí část zobrazuje finální podobu modelu tak, aby znalý čtenář nemusel procházet celý postup práce, popsaný ve čtvrté části. Zde probíhá postupné testování modelu, především za pomoci doplňku MS Excel, řešitele. Všechny nalezené problémy jsou řešeny ihned, tak, aby v páté části mohlo být implementováno prostředí aplikace, která koncovému uživateli umožňuje spuštění modelu bez výrazné znalosti problematiky. Aplikace využívá širokých možností práce ve VBA. Šestá část krátce nastiňuje možné zapojení add-inů, jiných než je kapacitně omezený řešitel. V závěru práce jsou shrnuty všechny předešlé části a je nabídnuto řešení, kterým se ubírat při reálném zapojení aplikace do procesu táborů. The aim of the thesis is the mathematical model, which is capable to divide participants of large summer camps into groups, according to specific limitations. The first part describes the economics model and all valid conditions. The second part is devoted to theoretical description. There are mentioned the basics of mathematical programming and the basic of working with Excel and VBA. The thesis describes only actually used methods. The following third part shows the final form of the model. So the reader doesn´t have to go through the whole process, described in the fourth part. There is a model testing in the fourth part, especially with the help of the Excel Solver. The problems are sold immediately. That is the reason why the fifth part can be used for implementation of working environment, which allows the end user to run the model without any significant knowledge of the issue. The app uses the wide possibilities of VBA. The sixth part briefly describes other add-ins, that are able to solve mathematical problem. The conclusion summarizes all the previous parts and offeres solution, that would be used in real application of the thesis. Keywords: dětské tábory; MS Excel; matematické programování; VBA; mathematical programming; VBA; MS Excel; summer camps Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Optimalizační model využitelný při plánování dětských táborů

Cílem diplomové práce je zpracování modelu, schopného v krátkém časovém úseku rozdělit účastníky velkých dětských táborů do oddílů, podle zadaných omezení. V první části je nabídnut popis zkoumané ...

Hlavenka, Vojtěch; Kuncová, Martina; Skočdopolová, Veronika
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Vliv směnných relací na zahraniční obchod ČR a hospodářský růst v letech 2005 - 2015
Dulovec, Adam; Zamrazilová, Eva; Šimíček, Petr
2016 - Czech
Tato práce je zaměřena na vývoj směnných relací v českém zahraničním obchodě v období let 2005 až 2015, jakožto období po vstupu České republiky do Evropské unie. Právě směnné relace jsou důležitým ukazatelem výhodnosti či nevýhodnosti zahraniční směny. Hlavním cílem je analyzovat vývoj směnných relací, příčiny jejich změn, a dopady na reálnou ekonomiku. Vývoj souhrnného indexu směnných relací byl velmi proměnlivý a celkově za sledované období dodatečné zisky do ekonomiky nepřinesl. Největší vliv na souhrnné směnné relace měly podle Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC) komoditní skupiny Minerální paliva a maziva, a Stroje a dopravní prostředky. Ceny minerálních paliv a maziv se řídí hlavně vývojem světových cen ropy. Ty byly ve sledovaném období velmi volatilní a zejména jejich pád jak v roce 2009, tak od roku 2014 měl výrazný vliv na pokles dovozních cen v české ekonomice. Práce rovněž analyzuje vliv měnového kurzu na ceny zahraničního obchodu od listopadu 2013, tedy poté, co Česká národní banka přijala závazek udržovat kurz koruny vůči euru nad úrovní 27 CZK/EUR, čímž se jí podařilo uchránit ekonomiku před deflací a podpořit ekonomický růst. Efekt slabé koruny, která zvýhodňovala české vývozce, však postupem času slábnul. The thesis is focused on the changes in the terms of trade in Czech international trade in the term of from 2005 to 2015, as the period after the Czech Republic joined the European Union. The terms of trade are an important indicator of the benefits and loses of international trade. The main aim is to analyze the changes of terms of trade, the causes of their changes, and the impact on the real economy. The direction of the overall terms of trade index was highly unsettled, and did not actually generated additional gains in the economy not over the reporting period. The overall terms of trades were most influenced by the price development of two groups of the Standard International Trade Classification, Crude materials and lubricants, and machinery and transport equipment. The prices of Crude materials and lubricants are determined mainly by changes in the oil prices. These were very volatile in the reporting period, the especially the collapse of the prices in both 2009 and 2014-2015, had a significant impact on the import prices of the Czech economy. The thesis also analyzes the impact of exchange rate on the international trade prices, in the period since November 2013, i.e. after the Czech National Bank has committed to maintain the rate of Czech koruna against the Euro above the level of 27 CZK/EUR, which helped to protect the economy from deflations and enhance the economic growth. The effect of the weak crown, that favored the Czech exporters, however a faded over time. Keywords: ceny zahraničního obchodu; směnné relace; reálný důchod; malá otevřená ekonomika; devizové intervence; ceny ropy; deflace; export and import prices; terms of trade; real income; small open economy; foreign exchange intervention; crude oil prices; deflation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv směnných relací na zahraniční obchod ČR a hospodářský růst v letech 2005 - 2015

Tato práce je zaměřena na vývoj směnných relací v českém zahraničním obchodě v období let 2005 až 2015, jakožto období po vstupu České republiky do Evropské unie. Právě směnné relace jsou důležitým ...

Dulovec, Adam; Zamrazilová, Eva; Šimíček, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Time Varying Government Spending Multipliers: Evidence from the US data
Focht, Daniel; Maršál, Aleš; Chytilová, Helena
2016 - English
Tato práce se zabývá odhadnutím velikosti multiplikátoru vládních výdajů v různých obdobích hospodářského cyklu. Předchozí výzkum přišel se dvěma rozpornými závěry. Jedna skupina ekonomů věří, že multiplikátor vládních výdajů je větší během recesí a období nulových úrokových sazeb, zatímco druhá skupina dochází k závěru, že se velikost multiplikátoru nemění. V práci je nejprve prezentován souhrn související literatury představující různé typy použitých metodologických přístupů a odhadnuté velikosti multiplikátoru. Dále autor vytvoří model založený na metodě local projections vytvořenou Oscarem Jordou, který sleduje období od roku 1889 do roku 2016. Na základě tohoto modelu jsou odvozeny multiplikátory vládních výdajů v průběhu různých cyklů. Autor dochází k závěru, že multiplikátor vládních výdajů je konstantní nehledě na hospodářský cyklus. This paper estimates the size of the government spending multiplier over different states of the economy. Previous research came with two contradictory conclusions. Part of the literature argues that the spending multiplier is larger during recession and zero-lower bound periods, while the second one concludes that it remains constant. First, a summary of the relevant literature is presented, outlining different types of used methodological approaches and estimated size of the multiplier. We build a model estimated using local projections by Jorda for the period 1889 to 2016 to estimate government spending multipliers over different states of the economy. Our results show that the spending multiplier remains constant over different states of the economy. Keywords: expanze; recese; fiskální politika; multiplikátor vládních výdajů; nulové úroky; expansion; recession; fiscal policy; government spending multiplier; zero-lower bound Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Time Varying Government Spending Multipliers: Evidence from the US data

Tato práce se zabývá odhadnutím velikosti multiplikátoru vládních výdajů v různých obdobích hospodářského cyklu. Předchozí výzkum přišel se dvěma rozpornými závěry. Jedna skupina ekonomů věří, že ...

Focht, Daniel; Maršál, Aleš; Chytilová, Helena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Optimalizace daňové povinnosti modelové americké společnosti prostřednictvím jurisdikce Nizozemska od roku 2006 –2016
Choutková, Aneta; Vostrovská, Zdenka; Hájek, Jan
2016 - Czech
Mezinárodní daňové plánování je fenoménem poslední doby. Jedním ze způsobů, který se k daňové optimalizaci nabízí je využití území nesoucího označení daňový ráj, což je zároveň předmětem této diplomové práce. Na konkrétním modelovém příkladu americké společnosti je ukázána možnost optimalizace prostřednictvím jurisdikce Nizozemska, které je za tímto účelem často využívané. Oblastmi optimalizace zahrnutými do této práce jsou dividendy, úroky a licenční poplatky. Na základě vytvoření optimalizačních struktur je následně dokázáno, jakým způsobem může společnost dosáhnout daňové úspory a zvýšit si tak čistý zisk. Práce se dělí na šest kapitol. První kapitola buduje teoretický rámec problematice. Druhá kapitola se věnuje mezinárodním investičním tokům a zvláštnímu postavení Nizozemí v této oblasti. Třetí kapitola se zabývá hlavními aspekty, díky kterým jsou daňové ráje atraktivní. Čtvrtá kapitola charakterizuje ekonomické, podnikatelské a daňové prostředí v Nizozemí. Pátou kapitolu tvoří analýza optimalizace na konkrétním modelovém příkladu. Závěrečná kapitola se zabývá aktuálními iniciativami mezinárodních organizací OECD, EU a také USA v boji proti daňovým rájům. International tax planning is a phenomenon of recent years. One of the ways suitable for a tax optimization is the use of the area bearing the sign tax haven, which is also the subject of this thesis. The possibility of optimizing is demonstrated on a specific model example of American company optimizing through the jurisdiction of the Netherlands, which is often used for this purpose. Optimization areas included in this thesis are dividends, interest and royalties. Then based on the creation of optimization structures is shown how a company can achieve tax savings and increase net profit. Work is divided into six chapters. The first chapter builds a theoretical framework. The second chapter deals with international investment flows and the special position of the Netherlands in this area. The third chapter examines the main aspects that make tax havens attractive. The fourth chapter describes the economic, business and tax environment in the Netherlands. The fifth chapter is created by the analysis of optimization for a specific model example. The final chapter discusses current initiatives of the OECD, EU and US in the fight against tax havens. Keywords: Nizozemsko; daňová optimalizace; daňové ráje; tax havens; Netherlands; tax havens Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Optimalizace daňové povinnosti modelové americké společnosti prostřednictvím jurisdikce Nizozemska od roku 2006 –2016

Mezinárodní daňové plánování je fenoménem poslední doby. Jedním ze způsobů, který se k daňové optimalizaci nabízí je využití území nesoucího označení daňový ráj, což je zároveň předmětem této ...

Choutková, Aneta; Vostrovská, Zdenka; Hájek, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Situace osob zdravotně postižených na trhu práce v oblasti Hlavního města Prahy v letech 2014 a 2015
Majorová, Michaela; Vostrovská, Zdenka; Barák, Vladimír
2016 - Czech
Tématem této bakalářské práce jsou osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem práce je na základě odborné literatury a zjištěných dat vyložit situaci těchto osob na trhu práce v Praze v letech 2014 a 2015. V rámci teoretické části jsou vysvětleny pojmy trh práce, nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti. Práce se dále zabývá skupinou osob zdravotně postižených, jejich charakteristikou, kategorizací a jejich zaměstnáváním. Pozornost je též věnována legislativě týkající se tématu, rehabilitačním programům a zaměstnavatelům, jejichž podíl pracovníků tvoří z poloviny osoby zdravotně postižené. Praktická část je založena na analýze zjištěných statistických dat získaných z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí a také z portálu Českého statistického úřadu. Součástí je také vlastní anonymní dotazníkové šetření vybraných firem, které má za cíl ukázat, jak si stojí pražští zaměstnavatelé v této oblasti. Tímto šetřením bylo zjištěno, že situace uplatnění zdravotně postižených na pražském trhu práce je velmi pozitivní. Zaměstnavatelé nabízejí velkému množství zdravotně postižených osob pracovní uplatnění a to i v případě, že k tomu nemají zákonnou povinnost. The topic of this thesis are disabled people. The main goal of this thesis is describe the situation th these people in the labor market of Prague. This description is based on the founded data and the specialized literature. There will be explained the concepts of labour market, unemployment, aktive employment policy first in the theoretical part. There are for the next time explained the concepts of disabled people, thein characteristics, different type of these disabilities, legislativ of the employnment of these people, rehabilitation programmes and the enterprises with more 50 % share of employed disabled people. The practical part is based on the analysis of the selected dates of Český statistický úřad and Ministerstvo práce a sociálních věcí. There is included my own anonymus questionnaire research of selected eemployers. The goal of this research is to show, how is the situation of the employers and the diabled people in Prague. It was found by using this research, that the situation in our main city is very positive. Employers offer many employments to disabled people, althoug they don't have to do that and they don't have any statutory obligation. Keywords: trh práce; nezaměstnanost; osoby zdravotně postižené; labour market; unemployment; disabled persons Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Situace osob zdravotně postižených na trhu práce v oblasti Hlavního města Prahy v letech 2014 a 2015

Tématem této bakalářské práce jsou osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem práce je na základě odborné literatury a zjištěných dat vyložit situaci těchto osob na trhu práce v Praze v letech 2014 ...

Majorová, Michaela; Vostrovská, Zdenka; Barák, Vladimír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Maturity mismatching and its impact on the yield curve
Němec, Petr; Potužák, Pavel; Janíčko, Martin
2016 - English
Tato diplomové práce řeší nový spor v rámci rakouské ekonomické teorie o vliv nesouladu mezi délkou vkladů a splatností bankovních úvěrů na tvar výnosové křivky a definuje dosud neetablovaný koncept přirozené výnosové křivky. Za tímto účelem jsou srovnány vzájemně si odporující argumenty rakouských autorů. Na základě této komparace je prezentována koherentní teorie vlivu nesouladu splatností v rámci modelu zápůjčních fondů. Syntézou teorie nesouladu splatností a rakouské teorie přirozené úrokové míry je definována přirozená výnosová křivka. Teoretické zkoumání vede k závěru, že jedna z forem nesouladu splatností nezbytně vede ke spuštění rakouského hospodářského cyklu. Empirická část zkoumá otázku vývoje tvaru výnosové křivky pod vlivem nesouladu splatností. Zvolené hypotézy nejsou potvrzeny, což je následně zdůvodněno. This diploma thesis deals with a new discord in the Austrian economic theory about the effects of maturity mismatching practiced by banks on the shape of the yield curve and defines the not yet established concept of the natural yield curve. The conflicting contributions of Austrian authors are compared for that purpose. Based on this comparison, a coherent theory of the effects of maturity mismatching is presented in a framework of the loanable funds market. A definition of the natural yield curve is then produced by a synthesis of the above-mentioned findings and the Austrian theory of the natural rate of interest. Theoretical research leads to the conclusion that one form of maturity mismatching inevitably results in an Austrian business cycle. The empirical section examines the question of yield curve´s behavior under the influence of maturity mismatching. An explanation concerning the selected hypotheses and their lack of confirmation is given. Keywords: výnosová křivka; přirozená úroková míra; nesoulad splatností; rakouská škola; maturity mismatch; yield curve; natural rate of interest; Austrian school Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Maturity mismatching and its impact on the yield curve

Tato diplomové práce řeší nový spor v rámci rakouské ekonomické teorie o vliv nesouladu mezi délkou vkladů a splatností bankovních úvěrů na tvar výnosové křivky a definuje dosud neetablovaný koncept ...

Němec, Petr; Potužák, Pavel; Janíčko, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases