Number of found documents: 46305
Published from to

Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků
Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde především o hydrogen síran amonný. Tato látka je sama o sobě korozivní, do roztoku uvolňuje amonné ionty a při pH vyšším než 9 začne uvolňovat plynný amoniak. Protože se popílek zpracovává, dopravuje, nebo se z něj přídavkem vápna vyrábí tzv. stabilizát, je třeba zamyslet se nad korozí zařízení, ve kterých tyto procesy probíhají. Cílem této bakalářské práce je posoudit míru koroze různých typů ocelí ve výše popsaném korozivním prostředí. This thesis deals with the influence of fly ash containing residues of flue gas denitrification after SNCR method. There are remains of ammonium compounds and bicarbonate compoudns, especially the hydrogen ammonium sulphate in solid combustion products, when using the SNCR method. This substance itself is corrosive, and it releases ammonium ions to the solution and releases an ammonia gas in case the pH is higher than 9. Because the fly ash gets processed, transported, and if you add lime it also produces the so called stabilizate. it is necessary to think about the corrosion of equipment in which these processes take place. The aim of this thesis is to assess the degree of corrosion of various types of steel in corrosive environments described above. Keywords: Popílky; denitrifikační metody; koroze; ocel; tuhá paliva; spalování; tuhé zbytky; Ash; deNOx methods; corrosion; steel; solid fuel; combustion; solid residues Available in a digital repository NRGL
Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků

Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde ...

Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center
Zuzaňáková, Markéta; Vaňková, Lucie; Korytárová, Jana
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje informace o projektu, studii proveditelnosti, developerských projektech, fázích životního cyklu projektu, způsobech financování, případné rizika a stanovení peněžních toků projektu. Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. V první je zobrazen přehled nákupních center, obchodních domů a maloobchodních parků v celé České republice a druhá se soustředí na posouzení skutečně provedeného developerského projektu obchodního centra - maloobchodního parku z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti. Cílem této práce je seznámení se s tématem developerského projektu maloobchodního parku a posouzením, zda je z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti přijatelný pro realizaci a v jaké míře či nikoli. This thesis deals with the determination of cash flow and the assessment of the economic efficiency of a development project of the shopping center. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes information about the project, feasibility study, development projects, phases of the project life cycle, ways of financing, risks and setting the cash flow of the project. The practical part is divided into two parts. The first one presents an overview of shopping centers, department stores and retail parks in the Czech Republic and the second focuses on the assessment of actually performed development project of the shopping center - a retail park in terms of cash flow and economic efficiency. The aim of this work is to get familiar with the sphere of retail development project and its assessment concerning whether it is acceptable for implementation in the terms of cash flow and economic effectiveness and to what extend. Keywords: Projekt; studie proveditelnosti; ukazatelé ekonomické efektivnosti; development; peněžní toky; obchodní centrum; maloobchodní park; pronájem; Project; feasibility study; indicators of economic efficiency; development; cash flow; business center; retail park; rent Available in a digital repository NRGL
Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center

Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická ...

Zuzaňáková, Markéta; Vaňková, Lucie; Korytárová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Bytový dům
Jánská, Kamila; Lavická, Radomila; Lavický, Miloš
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového domu. Navrhovaný objekt bytového domu se nachází ve středové části města Brna, v městské části Štýřice. Jedná se o pětipodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Nosné, obvodové i dělící stěny jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní konstrukce je navržena jako skládaná z keramických stropních tvarovek MIAKO uložených na POT nosnících. Obvodové stěny všech nadzemních podlaží jsou zatepleny pomocí vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty, ta je v místě soklu nahrazena XPS polystyrenem. Do fasády jsou kotveny dřevěné příhradové kontrukce pomocí ProPasiv kotev a jsou opláštěny fasádními obkladovými deskami CEMBRIT METRO. Tyto architektonicky člení budovu na samostatné celky. Objekt obsahuje část bytovou a část společnou. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory společných skladovacích prostor, hlavní technická místnost, úklidová místnost a dva bezbariérově řešené byty. V druhém až pátem nadzemním podlaží se nachází 9 bytových jednotek, jedna z nich je řešena jako mezonetová.Všechna patra spojuje schodiště a bezbariérový výtah. Před objektem je navrženo parkoviště pro 17 osobních automobilů. Dvě parkovací stání jsou bezbariérové. Diploma thesis describes the design and processing of project documentation of the apartment building. The apartment building is located in the central part of the city of Brno, in the district of Štýřice. The building has 5 floors. Its basementless with flat roof and it is based on the footings of plain concrete. Load-bearing, peripheral walls and partitions are designed from ceramic blocks POROTHERM. Ceiling construction is designed to be assembled of ceramic ceiling fittings MIAKO built on POT supports. Peripheral walls of all floors are insulated with external thermal insulation composite system ETICS with thermal insulation of mineral wool. In the place of the plinth is wool replaced by XPS polystyrene. In the facade there are anchored wooden lattice constructions using ProPasiv anchors. These constructions are covered by façade cladding sheets CEMBRIT METRO and they devide whole building into separate units. There is housing and communal part of the building. On the first floor there are storage areas, the main service room, utility room and two barrier-free apartments. In the second to the fifth floor there are 9 residential units, one of which is designed as duplex apartment . All floors are connected by staircase and wheelchair lift. Parking for 17 cars is designed in front of the building . Two parking spaces are wheelchair accessible. Keywords: Diplomová práce; bytový dům; pět podlaží; Štýřice; bezbariérové byty; výtah; bezbariérové parkovací stání; základové pasy; keramická tvárnice; plochá střecha; skládané keramické stropy; vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS); hliníková okna.; Diploma thesis; apartment building; five floors; Štýřice; barrier-free apartments; lift; wheelchair accessible parking; footings; ceramic blocks; flat roof; ceramic ceiling fittings; external thermal insulation composite system ETICS; aluminium windows. Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového domu. Navrhovaný objekt bytového domu se nachází ve středové části města Brna, v městské části Štýřice. Jedná se o ...

Jánská, Kamila; Lavická, Radomila; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Integrovaný záchranný systém - stanice typu P1
Bambasová, Petra; Burianová, Lenka; Kacálek, Petr
2017 - Czech
TÉMATEM JE STUDIE A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB NOVOSTAVBY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – STANICE TYPU P1. POŽÁRNÍ STANICE JE NAVRŽENA DO TŘÍ PROVOZNÍCH CELKŮ. HLAVNÍ PŘÍSTUP DO OBJEKTU JE V 1NP ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ ČÁSTI V JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ BUDOVY. TATO ČÁST BUDOVY MÁ 2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ. OBJEKT POKRAČUJE JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM VÝJEZDOVOU GARÁŽÍ S 5 STÁNÍMI. NA SEVEROZÁPADNÍM OKRAJI OBJEKTU JE TECHNICKÉ ZÁZEMÍ S MYČKOU A SUŠIČKOU. PRO VYPRACOVÁNÍ OBJEKTU PROBĚHLA OSOBNÍ NÁVŠTĚVA DVOU POŽÁRNÍCH STANIC. JEDNA KRAJSKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A DRUHÁ OKRESNÍ V TÝNĚ NAD VLTAVOU. K NAHLÉDNUTÍ A POROZUMĚNÍ NÁVRHU NOVÉ POŽÁRNÍ STANICE POMOHLA I PROHLÍDKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JIŽ NA ZHOTOVENÉ STAVBY POŽÁRNÍ STANICE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH A FRYMBURKU. THE THEME IS OF THE STUDY AND DOCUMENTATION THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTION OF THE NEW BUILDING OF THE INTEGRATED RESCUE SYSTEM – STATION TYPE P1. THE FIRE STATION IS DESIGNED INTO THREE OPERATING UNITS. THE MAIN ACCESS TO THE BUILDING IS IN THE 1ST FLOOR ADMINISTRATIVE AREA IN THE SOUTH-EAST SIDE OF THE BUILDING. THIS PART OF THE BUILDING HAS 2 FLOORS. THE OBJECT CONTINUES TO THE SOUTHEAST TOWARDS THE PATH OF THE GARAGE WITH 5 SPACES. ON THE NORTHWEST EDGE OF THE OBJECT IS A TECHNICAL BACKGROUND WITH A DISHWASHER AND A DRYER. TO DEVELOP OVER THE OBJECT PERSONAL VISITS FROM TWO FIRE STATIONS. ONE REGIONAL IN CESKE BUDEJOVICE AND SECOND DISTRICT IN TÝN NAD VLTAVOU. FOR INSPECTION AND UNDERSTANDING PROPOSAL FOR A NEW FIRE STATION ALSO HELPED TOUR OF DOCUMENTATION PROJECT ALREADY MADE ON CONSTRUCTION FIRE STATION IN MARIANSKE LAZNE AND FRYMBURK. Keywords: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – STANICE TYPU P1; SKELETOVÝ SYSTÉM; KERAMICKÉ ZDIVO; KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM; VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA; INTEGRATED RESCUE SYSTEM - STATION TYPE P1; SKELETAL SYSTÉM; CERAMIC MASONRY; CONTACT THERMAL INSULATION SYSTEM; THE GROWING FLAT ROOF Available in a digital repository NRGL
Integrovaný záchranný systém - stanice typu P1

TÉMATEM JE STUDIE A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB NOVOSTAVBY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – STANICE TYPU P1. POŽÁRNÍ STANICE JE NAVRŽENA DO TŘÍ PROVOZNÍCH CELKŮ. HLAVNÍ PŘÍSTUP DO OBJEKTU JE V ...

Bambasová, Petra; Burianová, Lenka; Kacálek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Polyfunkční dům
Kozelková, Klára; Sláma, Ludvík; Mohelníková, Jitka
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. Navržená stavba se skládá ze dvou objektů oddělených dilatační spárou. První objekt je čtyřpodlažní a obsahuje bytovou část s 17 bytovými jednotkami a 3 obchodní prostory. Druhý objekt obsahuje dvě nadzemní podlaží a nachází se zde provozovna kavárny. Bytová část je zastřešená plochou střechou bez provozu. U objektu s kavárnou je navržena plochá vegetační střecha. K polyfunkčnímu domu byly navrženy dvě samostatné parkovací plochy s příslušným počtem parkovacích míst. The subject of this thesis is to design a multifunctional building. The proposed structure consists of two separated buildings by an expansion joint. The first building has floor ground floor and includes a residential part with seventeen dwelling units and three commercial spaces. The second building contains two ground floors and includes café. The residential part is covered with flat roof without operating. The building with café is covered by green roof. The multifunctional building has been designed with two separate parking areas with corresponding number of parking places. Keywords: Polyfunkční dům; plochá střecha; provětrávaná fasáda; vegetační střecha; Multifunctional building; flat roof; ventilated facade; green roof Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční dům

Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. Navržená stavba se skládá ze dvou objektů oddělených dilatační spárou. První objekt je čtyřpodlažní a obsahuje bytovou část s 17 bytovými ...

Kozelková, Klára; Sláma, Ludvík; Mohelníková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění
Kloss, Tomáš; Žák,, Antonín; Hron, Lukáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na ocelovém větraném fasádním opláštění. Analýza je provedena na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané s rozdílným geometrickým uspořádáním fasádního pláště. Teoretická část popisuje základní poznatky týkající se teorie proudění, modelování turbulence, stanovení optimální domény, verifikace výpočtového modelu a uživatelského rozhraní v prostředí ANSYS. Závěrečná část porovnává hodnoty redukce zatížení větrem v závislosti na změně šířky spáry a velikosti větrané mezery. Výsledné hodnoty jsou získány pomocí CFD simulací. Součástí práce je návrh a posouzení ocelové halové konstrukce. This master´s thesis analyzes an effect of wind load on the ventilated facade claddings. The analysis is performed on the various types of facades, from unventilated to ventilated facades with a different geometrical arrangement of facade shell. The theoretical part describes the basic knowledge about the theory of flow, turbulence modeling, determining an optimal domain, verification of the calculation model and user interface in the ANSYS software. The final part compares the value of the wind load reduction depending on the change of the gap widths and the size of ventilated spaces. The resulting values are obtained by CFD simulations. The thesis includes a design and an assessment of the steel hall construction. Keywords: Vítr; zatížení větrem; vyrovnání tlaku; CFD simulace; ANSYS; CFX; turbulence; větrové inženýrství; větrané fasádní opláštění; ocelová halová konstrukce; příhradová konstrukce; model turbulence; RANS.; Wind; wind loading; pressure equalization; CFD simulation; ANSYS; CFX; turbulence; wind engineering; ventilated facade cladding; steel hall construction; truss structure; model of turbulence; RANS. Available in a digital repository NRGL
Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění

Tato diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na ocelovém větraném fasádním opláštění. Analýza je provedena na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané s rozdílným geometrickým ...

Kloss, Tomáš; Žák,, Antonín; Hron, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh mostní konstrukce dálničního mostu
Luberová, Lucie; Formánek, Ing Martin; Zich, Miloš
2017 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh nové nosné mostní konstrukce v Prešovském kraji, okrese Levoča na území Slovenské republiky. Objekt se nachází na dálnici D 26,5/120, na 13,499 795 kilometru a přemosťuje komunikaci III. třídy - 131-00. Cílem je návrh kolmé konstrukce o čtyřech polích, který je vypracován ve třech různých variantách. První variantou je komorový nosník se šikmými stěnami z dodatečně předpjatého betonu výšky 2,480 m. Druhá varianta je navržena jako dvoutrámový nosník a třetí jako jednotrámový. Pro podrobné posouzení byla vybrána první varianta s délkou přemostění 166,000 m. Výpočet účinků zatížení je proveden počítačovým softwarem Scia Engineer a porovnán s ručním výpočtem podle platných norem. Most je navržen dle mezních stavů včetně zohlednění vlivu výstavby na jeho návrh. Je zpracován statický výpočet, přehledná výkresová dokumentace a vizualizace mostu. The subject of this bachelo r’s thesis is the design a new supporting bridge construction in Prešovský kraj, district Levoča the territory of Slovak Republic. This object is located on the highway D 26,5/120, at kilometer 13,499 795 and communication of third class – 131-00 bridges. The objective is the design of a perpendicular four-span construction, which is proposed in three variants. The first variant is a chamber girder with inclined walls from post-tensioned concrete height 2,480 m. The second variant is composed of two beamed cross-section and the third variant is composed of one beamed cross-section. For detailed assessment the first variant was chosen with a length of bridging of 166,000 m. The calculation of load effects is done by software Scia Engineer and compared with a manual calculation according to current standards. This bridge is designed according to limit states, construction´s influence on design is taking into consideration. Structural analysis, well arranged drawings and visualization are elaborated in this thesis too. Keywords: komorový most; předpjatý beton; spojitý nosník; návrh; statický výpočet; časová analýza; TDA; prutový model; fáze výstavby; výkresová dokumentace; vizualizace; Chamber girder; prestressed concrete; continuous beam; design; structural analysis; time analysis; TDA; spatial bar model; construction phases; drawing documentation; visualization Available in a digital repository NRGL
Návrh mostní konstrukce dálničního mostu

Předmětem této diplomové práce je návrh nové nosné mostní konstrukce v Prešovském kraji, okrese Levoča na území Slovenské republiky. Objekt se nachází na dálnici D 26,5/120, na 13,499 795 kilometru a ...

Luberová, Lucie; Formánek, Ing Martin; Zich, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Centrum volného času
Stolička, Jaroslav; Struhala, Karel; Košíčková, Ivana
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh centra volného času v Českých Budějovicích. Objekt bude slouţit pro vzdělávání a sportovní vyţití občanů města. Klienti vyuţijí sluţeb kavárny s galerií, víceúčelových sálů, knihovny a výukových prostor, součástí centra je i zázemí pro zaměstnance. Stavba je navržena jako třípodlaţní s částečným podsklepením. The thesis aims petition leisure center in České Budějovice. The building will be used for education and sports activities citizens. Clients use the services of a cafe with gallery, multifunctional rooms, library and teaching space, the center also includes facilities for staff. The building is designed as a three-storey with a partial basement. Keywords: Volný čas; vzdělávání; sport; kavárna; galerie; projektová dokumentace.; Leisure; education; sport; cafe; gallery; design documentation. Available in a digital repository NRGL
Centrum volného času

Cílem diplomové práce je návrh centra volného času v Českých Budějovicích. Objekt bude slouţit pro vzdělávání a sportovní vyţití občanů města. Klienti vyuţijí sluţeb kavárny s galerií, víceúčelových ...

Stolička, Jaroslav; Struhala, Karel; Košíčková, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Mateřská škola v Pustiměři
Trněný, Jan; Párová,, Jitka; Rusinová, Marie
2017 - Czech
Diplomová práce „Mateřská škola v Pustiměři“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází v západní části obce na mírně svažitém pozemku. Půdorysně odpovídá budova přibližně tvaru písmene „L“, kde jedno rameno má dvě nadzemní podlaží a druhé rameno jedno nadzemní podlaží. Jedná se o budovu zděnou, nepodsklepenou, zastřešenou plochou střechou. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch. Mateřská škola je tvořena 3 odděleními, z nichž každé má kapacitu 20 dětí. Součástí budovy je i hospodářský úsek, úsek vedení a úsek pro logopedii a učebnu jazyků. This diploma thesis „Kindergarten in Pustiměř“ is processed in the form design documentation for the construction. The building is situated in west part village Pustiměř on the slightly sloping land. Horizontally building corresponds approximately L – shaped, where one site has a two floors and another site has one floor. It is a masonry building, without a basement and with a flat roof. The project will also include the parking lots and pavements. Kindergarten consists of three departments, each with capacity of 20 children. The building also has economy section, section lead and section for a speech therapy and classroom language. Keywords: Mateřská škola; projektová dokumentace; nepodsklepený; dvoupodlažní; zděný; plochá střecha; základové pasy; Kindergarten; project documentation; without a basement; two floors; brick; flat roof; strip foundation Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola v Pustiměři

Diplomová práce „Mateřská škola v Pustiměři“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází v západní části obce na mírně svažitém pozemku. Půdorysně odpovídá ...

Trněný, Jan; Párová,, Jitka; Rusinová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Sportovní centrum
Rohlena, Jan; Vitík, Jan; Daněk, Lukáš
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt se nachází na rovinatém pozemku v Hradci Králové. Daná lokalita je určena pro stavby a plochy sportovního a relaxačního využití. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Základy jsou navrženy jako základové pasy převážně z prostého betonu. Obvodové, nosné i dělící stěny jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Zateplení je řešeno fasádou s větranou vzduchovou mezerou s fasádními deskami CEMBRIT SOLID. Objekt je členěn na tři samostatné funkční celky s jedním společným vchodem. Jsou to dva sportovní sály se zázemím pro sportovce a personál, posilovna a spinning se zázemím pro návštěvníky. V druhém podlaží se nachází Restaurace s kuchyní a zázemím. The objective of the present thesis is to design a sports center and provide the relevant design documentation for it. The designed building is situated on a flat plot in Hradec Králové which is intended as a building plot or a sports/relax area. The designed sports center is a two-level building without cellar with a flat roof. The building foundations are designed as foundation strips, mainly from plain concrete. The external, loadbearing, and partition walls are designed with clay blocks POROTHERM. The floor structure is designed with prestressed concrete floor slabs SPIROLL. The thermal insulation is resolved with ventilated facade with facade panels. CEMBRIT SOLID. The building is divided into three individual functional units with one shared entrance. It consists of two sports halls with facilities designed for sportsmen and staff, and a gym together with the facilities for costumers. A restaurant and a kitchen are situated in the second floor. Keywords: Sportovní centrum; POROTHERM; provětrávaná fasáda; CEMBRIT; předpjatý stropní panel; SPIROLL; mierální tepelná izolace; PIR; dřevohliníková okno; posilovna; restaurace; plochá střecha; lepené lamelové dřevo; vazník; Sports center; POROTHERM; ventilated facade; CEMBRIT; prestressed concrete floor slab; SPIROLL; mineral wool insulation; PIR; wood-aluminium window; gym; restaurant; flat roof; glue laminated timber; girder Available in a digital repository NRGL
Sportovní centrum

Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt se nachází na rovinatém pozemku v Hradci Králové. Daná lokalita je určena pro stavby a ...

Rohlena, Jan; Vitík, Jan; Daněk, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases