Number of found documents: 50105
Published from to

Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů
Pytlíček, Zdeněk; Husák, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Prášek, Jan
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických materiálů připravených snadno dostupnými elektrochemickými výrobními technikami bez použití litografie. Citlivá vrstva je vytvořena anodizací kovové dvojvrstvy Al/Nb naprášené na SiO2/Si substrátu skrze masku z porézní anodizované aluminy. Běžně se skládá z 200 nm tlusté vrstvy NbO2 propojující pole k ní kolmo orientovaných a prostorově oddělených Nb2O5 nanosloupků o šířce 50 nm, délce až 900 nm a celkovým počtem přibližně 8109 sloupkůcm-2. Nanosloupky fungují jako polovodivé nanokanálky jejichž rezistivita je vysoce citlivá na reakce probíhající na povrchu a rozhraní vrstvy. V rámci nového uspořádání senzoru byly na povrchu pole nanosloupků připraveny Pt nebo Au strukturované elektrody realizované pomocí běžných mikrotechnologických nebo elektrochemických depozičních technik, následované selektivním odleptáním vrstvy aluminy. Pro charakterizaci detekčních schopností byla struktura senzoru upevněna do standardního pouzdra TO-8 a elektricky propojena s využitím techniky drátového kontaktování. Elektrické charakterizace 3D nanovrstvy z oxidů niobu odhalily asymetrickou závislost vodivosti způsobenou Schottkyho bariérou vzniklou na rozhraní Pt/Nb2O5 nebo Au/Nb2O5. Při detekci vodíku a amoniaku byl zkoumán vliv struktury a složení citlivé vrstvy na elektrické a detekční schopnosti se zaměřením na citlivost, selektivitu, detekční limity a rychlost odezvy/zotavení. Rychlá a intenzivní odezva na H2 potvrdila potenciál využití 3D nanovrstvy z oxidů niobu jako citlivé vrstvy pro senzorické aplikace. Na počítači provedené mikrofluidní simulace difuze plynů do 3D nanovrstvy předpovídají možnost značného zlepšení detekčních schopností použitím perforované horní elektrody, a to optimalizací morfologie vrstvy, úpravou krystalické struktury a vhodnou úpravou návrhu elektrody. Předběžné experimenty prokázaly, že i další 3D nanovrstvy připravené z kovových dvojvrstev jako Al/W mají vysokou perspektivu při využití v pokročilých senzorických aplikacích. Techniky a materiály využité v této práci jsou vhodné pro vývoj technologicky jednoduchého, ekonomického a pro životní prostředí ohleduplného řešení mikro- a nanozařízení, kde použití definovaných nanokanálků pro nosiče náboje a povrchové reakce může přinést značné výhody. This dissertation concerns the development, fabrication and integration in a gas sensing microdevice of a novel 3-dimensional (3D) nanostructured metal-oxide semiconducting film that effectively merges the benefits of inorganic nanomaterials with the simplicity offered by non-lithographic electrochemistry-based preparation techniques. The film is synthesized via the porous-anodic-alumina-assisted anodizing of an Al/Nb metal bilayer sputter-deposited on a SiO2/Si substrate and is basically composed of a 200 nm thick NbO2 layer holding an array of upright-standing spatially separated Nb2O5 nanocolumns, being 50 nm wide, up to 900 nm long and of 8109 cm2 population density. The nanocolumns work as semiconducting nano-channels, whose resistivity is greatly impacted by the surface and interface reactions. Either Pt or Au patterned electrodes are prepared on the top of the nanocolumn array using an innovative sensor design realized by means of microfabrication technology or via a direct original point electrodeposition technique, followed by selective dissolution of the alumina overlayer. For gas-sensing tests the film is mounted on a standard TO-8 package using the wire-bonding technique. Electrical characterization of the 3D niobium-oxide nanofilm reveals asymmetric electron transport properties due to a Schottky barrier that forms at the Au/Nb2O5 or Pt/Nb2O5 interface. Effects of the active film morphology, structure and composition on the electrical and gas-sensing performance focusing on sensitivity, selectivity, detection limits and response/recovery rates are explored in experimental detection of hydrogen gas and ammonia. The fast and intensive response to H2 confirms the potential of the 3D niobium-oxide nanofilm as highly appropriate active layer for sensing application. A computer-aided microfluidics simulation of gas diffusion in the 3D nanofilm predicts a possibility to substantially improve the gas-sensing performance through the formation of a perforated top electrode, optimizing the film morphology, altering the crystal structure and by introducing certain innovations in the electrode design. Preliminary experiments show that a 3D nanofilm synthesized from an alternative Al/W metal bilayer is another promising candidate for advanced sensor applications. The techniques and materials employed in this work are advantageous for developing technically simple, cost-effective and environmentally friendly solutions for practical micro- and nanodevices, where the well-defined nano-channels for charge carriers and surface reactions may bring unprecedented benefits. Keywords: Anodizace; porézní anodizovaná alumina; polovodivé oxidy kovů; Nb2O5; 3D nanovrstva; senzor plynů; mikroobrábění; modelování; mikrofluidika; vodík; Anodizing; Porous Anodic Alumina; Semiconductor Metal Oxides; Nb2O5; 3D Nanofilm; Gas Sensor; Microfabrication; Modeling; Microfluidics; Hydrogen Available in a digital repository NRGL
Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů

Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických ...

Pytlíček, Zdeněk; Husák, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Prášek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Modelování vibrací pohonných jednotek aplikací virtuálních prototypů
Prokop, Aleš; Bauer, František; Dundálek, Radim; Novotný, Pavel
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou snižování vibrací pohonných jednotek se zaměřením na převodová ústrojí. Tyto celky v závislosti na účelu užití sestávají z velkého množství tvarově složitých komponent vyžadujících pro bezproblémový a tichý chod souhru několika vlastností, jež je nutné stanovit už při konstrukčním návrhu. Mezi nejvýznamnější patří například správně navržený tvar ozubení a s ním související předepsaná přesnost výroby. Z podstaty funkce a účelu užití převodových ústrojí vyplývá poměrně široký rozsah provozních otáček a přenášených zatížení, které v kombinaci s nevhodně zvoleným parametrem řetězce mohou způsobovat řadu problémů. Mezi nejvýznamnější patří vznik vibrací při záběru ozubení a s nimi související hluk, přičemž existuje více mechanizmů vzniku těchto kmitání. I při užití nejmodernějších trendů v oblasti vývoje ozubení, kdy je jejich tvar uzpůsobován a vyvíjen přímo pro daný rozsah zatížení, nelze vznik výše uvedených nerovnoměrností chodu zcela omezit, proto je nutné již při návrhu zároveň přistoupit k eliminaci přenosových cest, jimiž se vibrace šíří na další součásti, do uložení či na povrch struktur. Člověk vnímá tento děj v podobě vibrací a hluku, či změnou teploty v okolí. Se zvyšující se úrovní komfortu a množstvím dopravních prostředků je snahou snížení vibrací a hluku strojních součástí, převodovek nevyjímaje. K posouzení správnosti navržené převodovky se využívají především technické experimenty, které však jsou značně časově a finančně náročné. Z tohoto důvodu je nutné vyvinout postup, jenž využívá jak numerických simulací, tak i experimentálního přístupu, avšak spojuje klady obou přístupů, zejména časovou a finanční úsporu a porovnatelnost výsledků. Za tímto účelem je navržen a fyzicky vyhotoven experimentální stav spolu s jednostupňovou převodovkou umožňující variabilní uspořádání z hlediska změny převodového poměru. Převodovka je podrobena jak numerickým simulacím různé úrovně složitosti, tak i technickému experimentu. Dále je vytvořen univerzální virtuální prototyp v Multibody systému ADAMS, který zohledňuje vliv několika klíčových parametrů z hlediska správné funkce, jako je osová vzdálenost ozubených kol, boční vůle v ozubení, tuhost záběru ozubení, tuhost uložení hřídelů (ložisek) a modální vlastnosti hřídelů a skříně převodovky. V neposlední řadě je zde zakomponován i vliv nevývahy či nerovnoměrnosti otáček vstupního hřídele. Poslední část práce je věnována stručnému popisu aplikace popsané metodiky modelování vibrací na traktorovou převodovku. This work deals with the matter of powertrain vibration reduction, focusing on the transmission. These units, depending on the purpose of utilization, consist of a high number of dimensionally complex components. These need to possess features, selected already in the design phase, which would guarantee smooth and quiet operation. A properly designed tooth profile and the related specified accuracy of manufacturing are one of the most important features. The basic function and the purpose of transmissions application indicate a relatively wide range of operating speeds and transmitted loads. Moreover, combination of both loading with improperly designed string’s parameter can cause a number of various problems. The vibration initiation with related noise from gear mesh belong to the most significant sources of issues. There are multiple mechanisms of oscillation initiation. Even when using the latest trends in the development of teeth, when their shape is upgraded and developed to meet specifically given load range, the above mentioned irregularity of transferred torque cannot be completely eliminated. Therefore, it is necessary, already in the design phase, to eliminate the transmission paths by which are vibrations transmitting to other components. People perceive this action in the form of vibration, noise, or temperature change in the surroundings. With the increasing comfort levels and number of produced vehicles the reduction of vibration and noise of machinery parts becomes stricter, including gears. The experimental approach is primarily used to assess the accuracy of designed gearboxes, but it is a very expensive and a time consuming method. Therefore, it is necessary to develop a process that utilizes both numerical simulation and experimental approach but also combines the advantages of both, particularly time and cost savings and comparability of results. For this purpose, the experimental gearbox is designed and manufactured including the single-stage gear enabling variable configurations in terms of the ratio change. The gearbox is subjected to numerical simulation of different complexity levels, as well as technical experiment. Furthermore, the universal virtual prototype in Multi-Body System ADAMS is created, which reflects the impact of several key parameters for proper functionality, such as axial distance, backlash, gear mesh stiffness, shaft mounting stiffness (bearings) and modal properties of the shafts and gearbox housing. Last but not least, the impact of imbalance or irregularity of input shaft speed is incorporated. The last part focuses on a brief description of the application of the presented methodology – modelling of vibrations on the tractor gearbox. Keywords: Vibrace; hluk; převodovka; multibody simulace; metoda konečných prvků; řinčení; zubová vůle; normálová rychlost povrchu; Vibration; noise; gearbox; multi-body simulation; finite element method; rattle; backlash; surface normal velocity Available in a digital repository NRGL
Modelování vibrací pohonných jednotek aplikací virtuálních prototypů

Tato práce se zabývá problematikou snižování vibrací pohonných jednotek se zaměřením na převodová ústrojí. Tyto celky v závislosti na účelu užití sestávají z velkého množství tvarově složitých ...

Prokop, Aleš; Bauer, František; Dundálek, Radim; Novotný, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků
Pernica, Vítězslav; Čech, Jan; Vodárek, Vlastimil; Havlíček,, František; Šenberger, Jaroslav
2017 - Czech
Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou dochází k segregaci příměsí v oceli, která způsobuje řadu metalurgických vad. Práce měla za cíl sledovat jevy makrosegregace ve stěně masivního experimentálního odlitku, resp. části skutečného supertěžkého odlitku určeného pro cementářské pece (hmotnost 210t). Ocelový odlitek pro výzkum byl vyroben ve slévárně VHM, a.s., která daný sortiment odlitků stále produkuje. Dodaný výřez odlitku byl dále rozdělen na menší části pro bližší zkoumání. Z šetření vyplynuly informace o makrostruktuře odlitku a také o chemické heterogenitě vybraných prvků ve stěně odlitku. Heterogenitu vybraných prvků (C, Mn Si, Cr, S, P) přehledně zobrazují vytvořené vizuální koncentrační mapy. Na základě experimentálních dat byly naměřené výsledky segregací konfrontovány s výsledky modelování segregací komerčním simulačním softwarem ProCAST. Z toho vyplynulo, že predikce makrosegregací v odlitku není v souladu se skutečností. V závěru je krátké porovnání výsledků z experimentálního odlitku s dříve vyráběnými odlitky stejného typu a jsou provedeny interpretace výsledků shrnující zjištěný rozsah makrosegregací zkoumaného vzorku. This thesis is dedicated to the field of manufacture of heavy steel castings with resulting properties which are influenced by long solidification time. During the long solidification time a segregation process of additives in the steel occurs which results in numerous metallurgical defects. The work was intended to observe the macrosegregation effects in the wall of a heavy experimental steel casting respectively a part of a real superheavy casting intended for cement furnaces (weight 210 t). The steel casting for the research was manufactured in the joint-stock company of VHM where such heavy castings are commonly produced for the market. The supplied piece of the steel casting was cut into the smaller pieces for the better examination. The examination resulted in information about the casting macrostructure and chemical heterogeneity of chosen elements in the casting wall. The heterogeneity of the chosen elements (C, Mn, Si, Cr, S, P) is clearly shown in the worked out visual concentration maps. Based on the experimental data the measured results of segregations were confronted with the results of segregation modelling with the use of the commercial simulation software ProCAST. It resulted in the conclusion that the prediction of segregations is not in accordance with the reality. Furthermore, the results from the experimental casting are shortly compared with previously manufactured castings of the same type and the results summarizing the found range of macrosegregations of the tested sample are interpreted in the work conclusion. Keywords: Masivní ocelový odlitek; tuhnutí; makrosegregace; numerická simulace; Massive steel casting; solidification; macrosegregation; numerical simulation Available in a digital repository NRGL
Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků

Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou ...

Pernica, Vítězslav; Čech, Jan; Vodárek, Vlastimil; Havlíček,, František; Šenberger, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Diagnostika výkonového měniče za chodu
Knobloch, Jan; Chlebiš,, Petr; Drábek,, Pavel; Klíma, Bohumil
2017 - Czech
Dizertační práce se zabývá problematikou predikce havárie výkonového tranzistoru IGBT v~pulzním měniči na základě měřitelných změn vybraných parametrů (tzv. trendových veličin) vlivem procesu degradace tranzistoru během doby životnosti. V~dizertační práci je nejprve shrnut současný stav této problematiky. Následuje popis navrženého a zkonstruovaného automatizovaného měřicího pracoviště umožňujícího sledování a záznam přepínacích dějů během zrychleného stárnutí tranzistoru. Dále je popsána problematika vysokofrekvenčního snímání průběhů elektrických veličin během spínání výkonového tranzistoru. Zvláště je rozebrána problematika snímání proudu a je zvoleno nejvhodnější čidlo. Data nasnímaná realizovanou měřicí a záznamovou aparaturou posloužila k~identifikaci potenciálních trendových veličin umožňujících predikci poruchy. Přitom bylo třeba rozlišovat závislost trendových veličin na stárnutí a na parazitních vlivech (proud, teplota, napětí). Nakonec je provedeno zhodnocení trendových veličin, přičemž se ukazuje jejich nepříliš výrazná změna v~průběhu zrychleného stárnutí, což komplikuje praktickou implementaci za účelem predikce poruchy. This doctoral thesis focuses on the problems of IGBT failure prediction in pulse converters using measurable changes of selected parameters (so--called trending variables) being influenced of transistor degradation during aging. Firstly the state--of--the--art in this field is presented in the dizertation. The description of designed and constructed automated measurement stand follows, enabling monitoring and recording of switching processes during accelerated aging. Further the problems of high--bandwidth measurement of electrical quantities during IGBT switching are described. Especially the problems of current sensing are analyzed and the most suitable sensor is selected. The data recorded using the developed apparatus served to identify potential trending variables allowing the failure prediction. Here the dependence of trending variables on aging and on parasitic influences (current, temperature, voltage) had to be distinguished. Finally the evaluation of trending variables is performed. Their insignificant sensitivity on accelerated aging is shown which complicates their practical implementation for the purpose of failure prediction. Keywords: IGBT; spolehlivost; predikce havárie; provozní diagnostika; trendová veličina; měření proudu; automatizované měření; IGBT; reliability; failure prediction; online diagnostics; trending variable; current measurement; automated measurement Available in a digital repository NRGL
Diagnostika výkonového měniče za chodu

Dizertační práce se zabývá problematikou predikce havárie výkonového tranzistoru IGBT v~pulzním měniči na základě měřitelných změn vybraných parametrů (tzv. trendových veličin) vlivem procesu ...

Knobloch, Jan; Chlebiš,, Petr; Drábek,, Pavel; Klíma, Bohumil
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Inerciální navigační jednotka
Dvořák, Jan; Hubík,, Vladimír; Šebesta, Jiří
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ zpracování. První část práce seznamuje čtenáře se základní problematikou akcelerometrů, gyroskopů a MEMS snímačů. Nechybí úvod do používaných systémů souřadnic a chyb měření. Druhá a třetí část diplomové práce pojednává o rozboru řešení a následném praktickém návrhu. Zde jsou popsány možné varianty realizace včetně realizace samotné. Čtvrtá část obsahu práce je věnována softwarovému vybavení INS. Poslední texty práce se zabývají úvodem do zpracování dat včetně jejich vyhodnocení. This thesis is focused on the design and realisation of inertial navigation unit INS. The unit is capable to measure, store and send data to a PC in real-time for a later offline processing. The first part of the thesis introduces the reader with the basic principles of accelerometers, gyroscopes and MEMS sensors. An introduction to coordinate systems and measuring errors is also included. The second and third part of the thesis deals with the analysis of the solution and the implementation of the INS unit. The fourth part of the document is dedicated to the software for the INS unit. This thesis concludes with explanation how the gathered data are processed. Keywords: MEMS senzor; gyroskop; akcelerometr; ARM; SD karta; FatFS; Bluetooth; MEMS sensors; accelerometer; gyroscope; ARM; SD card; FatFS; Bluetooth Available in a digital repository NRGL
Inerciální navigační jednotka

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ ...

Dvořák, Jan; Hubík,, Vladimír; Šebesta, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studium využití thoria v jaderných reaktorech řízených urychlovačem
Král, Dušan; ČR, Petr Chudoba, ÚJF AV; Zeman, Miroslav
2017 - Czech
V této práci je rozvíjena především myšlenka použití urychlovačem řízených systémů pro transmutaci thoria na štěpný materiál, který je možné využít jak v samotných urychlovačem řízených systémech, tak i v klasických jaderných reaktorech. Thorium se na Zemi vyskytuje pouze ve formě štěpitelného izotopu Th-232. Ten, aby mohl být efektivně využit, musí být nejprve přeměněn na štěpný materiál, v tomto případě záchytem neutronu na štěpný izotop U-233. Experimentální část práce zpracovává data naměřená z ozařování čtyř thoriových vzorků polem sekundárních neutronů ve spalační sestavě QUINTA, která byla ozařována protony o energii 660 MeV. Reakční rychlosti pro štěpné a spalační produkty byly stanoveny pomocí gama spektroskopie a následné analýzy naměřených dat. Dále byly ve všech vzorcích stanoveny reakční rychlosti produkce Pa-233 a byly provedena simulace reakčních rychlostí pro štěpení a produkci Pa-233 pomocí kódu MCNPX a knihoven evaluovaných jaderných dat pro vysokoenergetické reakce. Získané experimentální výsledky jsou důležité pro budoucí použití thoria v urychlovačem řízených systémech, validaci výpočetních kódů založených na metodě Monte-Carlo a validaci vysokoenergetických jaderných modelů. This thesis deals with the idea of using accelerator driven systems for thorium transmutation into the fissile material, which can be utilized in the accelerator driven systems and in thermal nuclear reactors. Thorium occurs on Earth only in fertile isotope Th-232. It can be converted to fissile U-233 by neutron capture and subsequent beta decay. The experimental part handles the data measured by the irradiation of four thorium samples by the secondary neutrons in the QUINTA spallation target, which was irradiated with 660~MeV protons. Reaction rates for the fission and spallation products were estimated using gamma spectroscopy and activation techniques. Furthermore, Pa-233 production rates were also determined in all experimental samples. Pa-233 and fission production rates were calculated in all experimental samples using the MCNPX transport code and evaluated nuclear data for high-energy reactions. The experimental results are of a great importance for the future investigation of thorium in the accelerator driven system concept, validation of Monte-Carlo based calculation codes and validation of high-energy nuclear models. Keywords: Jaderná energie; thorium; ADS; spalační reakce; transmutace; gama spektrometrie; Nuclear energy; thorium; ADS; spallation reaction; transmutation; gamma-ray spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium využití thoria v jaderných reaktorech řízených urychlovačem

V této práci je rozvíjena především myšlenka použití urychlovačem řízených systémů pro transmutaci thoria na štěpný materiál, který je možné využít jak v samotných urychlovačem řízených systémech, tak ...

Král, Dušan; ČR, Petr Chudoba, ÚJF AV; Zeman, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Modifikace uložení klik na jízdním kole
Kupčák, Radim; Osička, Karel; Kalivoda, Milan
2017 - Czech
První část této bakalářské práce se věnuje rešerši nejčastěji používaných materiálů ve veloprůmyslu. Srovnává je s ohledem na to, jaké mechanické vlastnosti konstruktérům komponentů jízdních kol nabízejí a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Součástí rešerše je i charakteristika nejčastěji použitých středových složení, od nejstaršího klínkového, až po nejmodernější typu press-fit. V praktické části byly navrženy kliky jízdního kola s ohledem na informace získané rešerší. Velký důraz byl kladen na volbu vhodného středového složení pro rekreační cyklistiku. Bylo provedeno dimenzování klik a následně popsána jejich výroba. In its first half this thesis describes most common materials used in the bicycle industry as well as various types and standards of bottom brackets and mentions their pros and cons. Starting with the oldest cotter pin type all the way to the most modern press fit bottom brackets. The major objective of the second part of this thesis is to design a crankset based on the research in the first half. One of the most important aspects of the design was to choose a suitable type of bottom bracket for non-competetive riding. Structural analysis using finite element method was done and the design was altered accordingly. In the end the process of manufacture was described. Keywords: Kliky; jízdní kolo; cyklistika; středové složení; frézování; ANSYS; metoda konečných prvků; Cranks; crankset; bicycle; cycling; bottom bracket; machining; ANSYS; finite element method Available in a digital repository NRGL
Modifikace uložení klik na jízdním kole

První část této bakalářské práce se věnuje rešerši nejčastěji používaných materiálů ve veloprůmyslu. Srovnává je s ohledem na to, jaké mechanické vlastnosti konstruktérům komponentů jízdních kol ...

Kupčák, Radim; Osička, Karel; Kalivoda, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů
Hynšt, Tomáš; Bilík, Martin; Pavlík, Jan
2017 - Czech
Práce se zabývá návrhem konstrukce poloautomatické brusky pro pilové kotouče s SK plátky. Cílem je vytvořit detailní návrh konstrukce poloautomatické brusky, určené pro poloprofesionální použití. Před tvorbou návrhu konstrukce byla provedena rešerše trhu, pro vytipováním vhodných variant řešení. Během realizace konstrukčního návrhu bylo použito jak analytických výpočtových metod, tak i moderních metod v podobě MKP simulací pro určení deformace součástí. Na navrženém stroji je možné brousit úhly čela a hřbetu. Nastavení geometrie pilového zubu a parametrů broušení je manuální. Automatickou část tvoří pohyb nástroje a posuv zubu. This bachelor thesis deals with the construction of semi-automatic grinder that can be used for carbide circular saw blade. The final outcome introduces a detailed draft of the semi-automatic grinder structure aimed at semi-professional use. Before creating the construction was made exploration of market for selecting suitable solution. During realization, the construction draft were used analytical calculating methods and modern methods as numerical simulations for determination deformation parts. The designed machine enables to sharpen angles a face and a back edge. Both a setting of saw tooth geometry and a grinding parameter are made manually. The automatic part consists of the tool and tooth movement. Keywords: konstrukce; návrh; poloautomatická bruska; pilové kotouče s SK plátky; construction; draft; semi-automatic grinder; carbide saw blade Available in a digital repository NRGL
Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů

Práce se zabývá návrhem konstrukce poloautomatické brusky pro pilové kotouče s SK plátky. Cílem je vytvořit detailní návrh konstrukce poloautomatické brusky, určené pro poloprofesionální použití. Před ...

Hynšt, Tomáš; Bilík, Martin; Pavlík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Tříválcové motory
Kočvara, Antonín; Janoušek, Michal; Drápal, Lubomír
2017 - Czech
Hlavním cílem této práce je shrnout vývoj čtyřdobých řadových tříválcových motorů od počátku jejich výroby do dnešní doby, jak z hlediska parametrů, tak z hlediska konstrukce. Dalším cílem je přiblížit důvody jejich využívání. Důvody využívání jsou vesměs porovnávány se čtyřválcovým motorem a některé jsou i podloženy výpočtem. Součástí práce je i kapitola popisující silová působení v hnacím ústrojí a jejich vliv na tříválcový motor. V závěru práce je pojednáno o možném budoucím vývoji řadových tříválcových motorů. The main purpose of this thesis is to summarize the progress of four-stroke straight-three engines from the beginning of their production to these days in perspective of parameters and construction. Another goal is to show reasons for their exploitation. The reasons of exploitation are mostly compared to four-cylinder engine and some of them are supported by a calculation. There is also a chapter showing force acting in power train and its influences on straight-three engines. The closing part is dealing with possible ways in future development of straight-three engines. Keywords: tříválcový motor; klikový hřídel; zdvihový objem; blok motoru; moment; three-cylinder engine; crankshaft; engine displacement; engine block; couple Available in a digital repository NRGL
Tříválcové motory

Hlavním cílem této práce je shrnout vývoj čtyřdobých řadových tříválcových motorů od počátku jejich výroby do dnešní doby, jak z hlediska parametrů, tak z hlediska konstrukce. Dalším cílem je ...

Kočvara, Antonín; Janoušek, Michal; Drápal, Lubomír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Využití energie kompostu pro přípravu teplé vody
Dokoupilová, Bára; Baxant, Petr; Bajko, Jaroslav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá využitím energie vznikající při rozkladných procesech v organické hmotě. Představuje možnost odběru tepla z kompostu pomocí termálního reaktoru, uvádí kompostování do kontextu ekologie a globálního oteplování, vysvětluje biochemické procesy probíhající při rozkladu biomasy a objasňuje termomechanické principy přenosu tepla v termálním reaktoru. Cílem praktické části je vyhodnotit naměřená data a ověřit funkčnost termálního reaktoru sestaveného v pilotním experimentu. Výsledky potvrzují, že termální reaktor je schopen dodávat požadovaný výkon, avšak jeho životnost je úzce závislá na podmínkách prostředí kompostu. Klíčovým faktorem je nejen vhodně zvolená směs ke kompostování, ale i její tepelná izolace. V závěru práce jsou zmíněny již existující projekty založené na využití biomasy pro energetické účely. Using energy that is generated during decomposition processes in organic matter, is the fundamental theme of this thesis. While the following research succeeds to present the possibility of heat recovery using a compost heater, it also introduces composting in the context of ecology and global warming. The work analyses biochemical processes taking place in the decomposition of biomass, and explains the thermomechanical principles of heat transfer in the compost heater. The aim of the practical section of this work is to evaluate the measured data and verify the functionality of the compost heater assembled in the pilot experiment. The results confirm the compost heater is able to deliver the required power. However, its lifetime is closely dependent on the conditions of the compost environment. A key factor is not only a suitably chosen mixture for composting but also its thermal insulation. In the final section, examples of specific case studies based on the use of biomass for energy purposes, are presented. Keywords: Termální reaktor; kompostování; biomasa; termofilní fáze; přenos tepla; tepelné ztráty; Compost heater; composting; biomass; thermophilic stage; heat transfer; heat loss Available in a digital repository NRGL
Využití energie kompostu pro přípravu teplé vody

Tato práce se zabývá využitím energie vznikající při rozkladných procesech v organické hmotě. Představuje možnost odběru tepla z kompostu pomocí termálního reaktoru, uvádí kompostování do kontextu ...

Dokoupilová, Bára; Baxant, Petr; Bajko, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases