Number of found documents: 1368
Published from to

UV dozimetr pro bezpečnější opalování
Hinca, Sven Barbara; Králová, Marcela; Veselý, Michal
2017 - English
V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního vystavení UV záření, a povědomí o riskantnosti ozáření vyššího než je bezpečná dávka, je důležitější než kdykoliv předtím. Tato práce je zaměřená na vývoj a zjednodušení osobní UV dozimetrie pro použití veřejností tak, aby každý uměl vyhodnotit riskantnost delšího vystavení UV radiaci. Nowadays the general public is constantly exposed to sunlight and thus to UV radiation. Because UV light is a proven carcinogen and because of the rapid ozone layer depletion in the recent past it is more crucial than ever to monitor the amount of personal exposure and to be aware of the risks the irradiation poses when safe dose is surpassed. This paper deals with the development and simplification of personal UV dosimeters for wider use so that a non-professional can read and assess the amount of risk posed by extended UV exposure. Keywords: UV dosimeter; UV radiation; SED; standard erythremal dose; amaranth; UV dozimetr; UV záření; SED; standardní erythremální dávka; amaranth Available in a digital repository NRGL
UV dozimetr pro bezpečnější opalování

V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, ...

Hinca, Sven Barbara; Králová, Marcela; Veselý, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace
Nováková, Tereza; Boušek, Jaroslav; Šimůnková, Helena
2017 - English
Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se zabývá jednotlivými mechanismy přenosu náboje jako je ohmická, Poole-Frenkel proudová, Schottkyho, tunelovací a emisní složka a také proudem prostorového náboje. V experimentální části byly měřeny ampér-voltové I/V, ampér-časové I/t a impedanční charakteristiky, jejichž data byla následně zpracována pomocí např. Mott-Schottkyho analýzy a byly vyhodnoceny elektrické parametry jako je aktivační energie, koncentrace dopantů, akumulační kapacita nebo potenciálová bariéra. Výsledky, vypočtené veličiny a naměřené hodnoty jsou diskutovány. The aim of thesis was to study and describe various charge transport mechanisms present in a tantalum capacitor. The study comprises a theoretical introduction with a short description of a capacitor as an element and follows with conduction mechanisms such as ohmic, Schottky, Poole-Frenkel, tunneling, thermionic emission and space charge current components. Current-voltage (I/V) dependency, impedance characteristics as well as current-time (I/t) dependencies were measured. Obtained data was then analyzed utilizing e.g. the Mott-Schottky analysis and utilized in computations aiming to obtain electrical properties of the structure, such as the activation energy, dopant concentration, accumulation capacitance or potential barrier. The results, computed parameters and measured parameters are then discussed. Keywords: Charge transport mechanisms; capacitance; MIS structure; I/V and I/T dependency; C/V dependency; Mott-Schottky analysis; Mechanismy přenosu elektrického náboje; kapacita; MIS struktura; I/V a I/t charakteristika; C/V charakteristika; Mott-Schottkyho analýza Available in a digital repository NRGL
Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace

Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se ...

Nováková, Tereza; Boušek, Jaroslav; Šimůnková, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu
Šidó, Balázs; Kříž, Petr; Přinosil, Jiří
2017 - English
Tato diplomova prace se zameruje na sledovani pohybu vice objektu. Prace popisuje dve implementace filtru, ktere jsou v podstate zalozeny na principu Kalmanova filtru. Obe implementace jsou zalozeny na principu sledovani vice objektu, na zaklade znalosti pozic vsech objektu v kazdem snimku. Prvni implementace je smisena verze Globalniho a Standardniho filtru nejblizsich sousedu. Druha implementace je postavena na pravde- podobnostnim pristupu k procesu sdruzeni. Posledni kapitola poskytuje srovnani mezi temito filtry a Zakladnim filtrem. Algoritmy byly realizovany v jave. This thesis focuses on multiple object tracking in clutter environment. The paper describes two implementations of filters in detail, that are essentially based on the Kalman Filter. Both implementations are based on tracking multiple objects with the knowledge of their positions in every frame. The first implementation is a hybrid of the Global and the Standard Nearest Neighbour Filters. The second implementation takes on a probabilistic approach to the data association process. The last chapter provides a comparison between these trackers and also between the Basic filter. The trackers were implemented in java. Keywords: Multiple target tracking; Kalman Filter; Nearest-Neighbour Filter; Probabilistic Data Association; Sledovani pohybu vice objektu; Kalmanuv filtr; Filtr nejblizsich sousedu; Pravdepodobnostni sdruzovani dat Available in a digital repository NRGL
Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu

Tato diplomova prace se zameruje na sledovani pohybu vice objektu. Prace popisuje dve implementace filtru, ktere jsou v podstate zalozeny na principu Kalmanova filtru. Obe implementace jsou zalozeny ...

Šidó, Balázs; Kříž, Petr; Přinosil, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Biometrická identifikace otisku prstu
Hlavatý, Matej; Škutková, Helena; Vítek, Martin
2017 - English
Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových operátorov na detekciu markantov a štatistické spracovanie výsledkov. The aim of this project is an automatic analysis of fingerprint images. Basic principles of biometrics and commonly used methods of fingerprint analysis are studied. An algorithm is proposed, using adaptive mask operators for minutiae detection, followed by a statistical evaluation of the achieved results. Keywords: Fingerprints; biometrics; minutiae; image processing; Otlačky prstov; biometria; markanty; spracovanie obrazu Available in a digital repository NRGL
Biometrická identifikace otisku prstu

Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových ...

Hlavatý, Matej; Škutková, Helena; Vítek, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Numerická analýza bio-mimetického konceptu řízení proudu na povrchu křídla
Čermák, Jakub; Navrátil, Jan; Popela, Robert
2017 - English
V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně URANS metody. V prvních kapitolách je popsána historie vývoje křídla vybaveného pohyblivými klapkami. Práce pokračuje popisem a zdůvodněním volby numerické metody. Vytvoření geometrie a výpočetní sítě je krátce popsáno. V práci je také prezentována validace a verifikace dané výpočetní metody. Případová studie je zaměřena na profil LS(1)-0417mod vybavený 20%, 30% a 40% dlouhou, pevnou kalpkou na různých úhlech náběhu. Aerodynamická účinnost společně s proudovým polem je analyzována. Je provedena nelineární pevnostní analýza s využitím MKP programu za účelem vyhodnocení ohybové tuhosti a deformovaného tvaru elastické klapky tak, aby byly splněný podmínky nutné pro automatické vychýlení. In this paper optimization on airfoil equipped with upper-side elastic flap is carried out. The optimization process is done by using of URANS CFD method. In first chapters the history of development of wing with movable flaps is briefly described. The paper continues with description and motivation on choice of computational method. Geometry and mesh generation is briefly explained. Verification and validation of computational method is also presented. The actual case study is focused on airfoil LS(1)-0417mod equipped with 20%, 30% and 40% long rigid flap on various angles of attack. The aerodynamic performance of each case is discussed together with the flow-field analysis. The non-linear structural analysis using FEM software is carried out in order to evaluate elastic flap bending stiffness and deformed shape to fulfil self-adaptive requirements. Keywords: Active flow control; aerodynamics; ANSYS; biomimetics; CFD; elastic flap; FEM; Fluent; passive flow control; rigid flap; structural analysis; URANS; Aktivní řízení proudu; aerodynamika; ANSYS; biomimetika; CFD; elastická klapka; Fluent; MKP; pasivní řízení proudu; pevná klapka; pevnostní analýza; URANS Available in a digital repository NRGL
Numerická analýza bio-mimetického konceptu řízení proudu na povrchu křídla

V této diplomové práci je provedena optimalizace profilu křídla vybaveného elastickou klapkou umístěnou na horní straně profilu. Optimalizační proces je proveden s vyžitím CFD prostředků, konkrétně ...

Čermák, Jakub; Navrátil, Jan; Popela, Robert
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Stochastická optimalizace toků v sítích
Málek, Martin; Holešovský, Jan; Popela, Pavel
2017 - English
Magisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní část věnována stochastickému programování a dvoustupňovému programování. Progressing hedging algoritmus zahrnuje také metodu přiřazování scénářů a modifikaci obecného algoritmu na dvou stupňové úlohy. Praktická část je věnována modelům na reálných datech z oblasti svozu odpadu v rámci České republiky. Data poskytl Ústav procesního inženýrství. The master's thesis focuses on the stochastic optimization in network flow problems. The theoretical part covers three topics - the graph theory, the optimization and the progressive hedging algorithm. Within the optimization the main part is devoted to the stochastic programming and the two-stage programming. The progressive hedging algorithm includes also the scenario aggregation and the modification of the general algorithm to two-stage problems. The practical part deals with models using real-world data of collection of municipal waste within the Czech Republic, which were provided by the Institute of Process Engineering. Keywords: Graph theory; network flows; stochastic programming; two-stage optimization; progressive hedging algorithm; Teorie grafů; toky v sítích; stochastické programování; dvoustupňová optimalizace; progressive hedging algoritmus Available in a digital repository NRGL
Stochastická optimalizace toků v sítích

Magisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní ...

Málek, Martin; Holešovský, Jan; Popela, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Detekce QR kódů na grafické kartě pro platformu ROS
Hurban, Milan; Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro detekci QR kódů s integrací do platformy ROS a výpočty běžícími na grafické kartě. Z rešerše současně dostupných nástrojů a technik je vybrán vhodný postup a algoritmus je napsán jako modul v programovacím jazyce Python, který je snadno integrovatelný do ROS. Ke zprostředkování výpočtů na vícejádrovém hardware, jako jsou grafické karty či vícejádrové procesory, je využita knihovna OpenCL. This master's thesis deals with the design and implementation of a QR code detection algorithm under the ROS platform with computations running on a graphical processing unit. Through a comparative survey of available tools and techniques, a suitable approach is chosen and the algorithm is written as a module in the Python programming language, ready to be implemented under the ROS platform. The OpenCL parallel computing platform is used to facilitate parallel computation on multi-core hardware, such as graphical processing units or multi-core CPUs. Keywords: QR code; ROS; GPU; digital image processing; parallel computation; QR kód; ROS; GPU; digitální zpracování obrazu; paralelní výpočty Available in a digital repository NRGL
Detekce QR kódů na grafické kartě pro platformu ROS

Tato diplomová práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro detekci QR kódů s integrací do platformy ROS a výpočty běžícími na grafické kartě. Z rešerše současně dostupných nástrojů a technik ...

Hurban, Milan; Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Klasifikace kovů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu a chemometrických metod
Képeš, Erik; Hrdlička, Aleš; Novotný, Jan
2017 - English
Táto diplomová práca sa zaoberá klasifikáciou kovov pomocou spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) a chemometrických metód. Práca poskytuje prehľad o štúdiách na danú tému. Sú vybrané tri široko používané chemometrické klasifikačné metódy: "Soft Independent Modeling of Class Analogy" (SIMCA), "Partial Least Squares Discriminant Analysis" (PLS-DA) a variácia umelých neurónových sietí (ANN), "Feedforward Multilayer Perceptron". Rôzne prístupy k prieskumovej analýze su tiež preskúmané. Metódy sú stručne opísané. Následne sú klasifikátory experimentálne porovnané. This thesis deals with the classification of metals by means of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and chemometric methods. The work gives a review of the studies reported on the subject. Three widely used chemometric classification methods are selected: Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA), Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA) and a variation of Artificial Neural Networks (ANN), the Feedforward Multilayer Perceptron. Several approaches to exploratory data analysis are also considered. The methods are described, briefly stating their working principle. Subsequently, the performance of the classifiers is experimentally assessed, using several figures of merit. Keywords: laser-induced breakdown spectroscopy; LIBS; chemometrics; classification; SIMCA; PLS-DA; ANN; spektroskopia laserom indukovanej plazmy; LIBS; chemometria; klasifikácia; SIMCA; PLS-DA; ANN Available in a digital repository NRGL
Klasifikace kovů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu a chemometrických metod

Táto diplomová práca sa zaoberá klasifikáciou kovov pomocou spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) a chemometrických metód. Práca poskytuje prehľad o štúdiách na danú tému. Sú vybrané tri ...

Képeš, Erik; Hrdlička, Aleš; Novotný, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování a metody konečných prvků
Trávníček, Tomáš; Huzlík, Rostislav; Vlach, Radek
2017 - English
Tato práce řeší návrh komplexního modelu asynchronního stroje, pomocí něhož se dá stroj analyzovat. Model se skládá z dílčích modelů, které popisují asynchronní stroj z hlediska elektro-magnetického, elektrického a tepelného. Elektromagnetický model je řešen pomocí metody koneč-ných prvků v programu zvaném FEMM. Další výpočty jsou provedeny pomocí Matlabu. Tepelný model počítá s ustáleným stavem stroje v požadovaném pracovním bodě. Elektrický model je řešen pomocí náhradního schématu, ze kterého jsou odvozeny vztahy pro elektrické veličiny. Výsledný propojený model je naprogramován v Matlabu a slouží jako nástroj pro analyzování asynchronního stroje. This thesis deals with the design of a complex model of induction machine whereby an analysis of such machine can be performed. The whole model consists of several sub-models such as electromagnetic, electric and thermal. The electromagnetic sub-model is solved via finite element analysis provided by a program called FEMM. Further computations have been executed via Matlab. The thermal sub-model is designed for a steady-state of the machine at the desired operating point. The electric model represents an electric circuit which models the relations of electric quantities. The final combined model has been programmed in Matlab as a tool for analyzing the induction machine. Keywords: Induction machine; FEA; FEMM; heat transfer; lumped-parameter system; Asynchronní stroj; FEA; FEMM; přenos tepla; systém s vázanými parametry Available in a digital repository NRGL
Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování a metody konečných prvků

Tato práce řeší návrh komplexního modelu asynchronního stroje, pomocí něhož se dá stroj analyzovat. Model se skládá z dílčích modelů, které popisují asynchronní stroj z hlediska elektro-magnetického, ...

Trávníček, Tomáš; Huzlík, Rostislav; Vlach, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Optimalizace návrhu tepelného výměníku využívající materiál se změnou fáze pro akumulaci tepla
Hliník, Juraj; Charvát, Pavel; Klimeš, Lubomír
2017 - English
Práce je zaměřena na sestavení numerického modelu akumulace tepelné energie s fázovou přeměnou. Následně je tento model použit při tvarové optimalizaci, jejíž cílem je maximalizace uloženého tepla v tepelném výměníku. Kvůli komplexitě objektové funkce byl zvolen genetický algoritmus pro řešní úloh tvarové optimalizace. Práce obsahuje analýzu dvou problému týkající se tvarové optimalizace s následnou diskuzí nad obdrženými výsledky. Celý problém byl implementován v softwaru Matlab. This diploma thesis is focused on the development of the computer model of the thermal energy storage unit with an appropriate phase change material. Furthermore, this model is used for a design optimization aimed to the maximization of the stored heat. Due to the complexity of the objective function a suitable genetic algorithm is chosen to solve design optimization problems. Two design optimization problems are analysed and obtained results are presented and discussed. The complete problem was implemented in Matlab. Keywords: Thermal energy storage; design optimization; genetic algorithm; phase change modelling; Tepelný výměník; tvarová optimalizace; genetický algoritmus; modelování změny fáze Available in a digital repository NRGL
Optimalizace návrhu tepelného výměníku využívající materiál se změnou fáze pro akumulaci tepla

Práce je zaměřena na sestavení numerického modelu akumulace tepelné energie s fázovou přeměnou. Následně je tento model použit při tvarové optimalizaci, jejíž cílem je maximalizace uloženého tepla v ...

Hliník, Juraj; Charvát, Pavel; Klimeš, Lubomír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases