Number of found documents: 1372
Published from to

UV dozimetr pro bezpečnější opalování
Hinca, Sven Barbara; Králová, Marcela; Veselý, Michal
2017 - English
V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního vystavení UV záření, a povědomí o riskantnosti ozáření vyššího než je bezpečná dávka, je důležitější než kdykoliv předtím. Tato práce je zaměřená na vývoj a zjednodušení osobní UV dozimetrie pro použití veřejností tak, aby každý uměl vyhodnotit riskantnost delšího vystavení UV radiaci. Nowadays the general public is constantly exposed to sunlight and thus to UV radiation. Because UV light is a proven carcinogen and because of the rapid ozone layer depletion in the recent past it is more crucial than ever to monitor the amount of personal exposure and to be aware of the risks the irradiation poses when safe dose is surpassed. This paper deals with the development and simplification of personal UV dosimeters for wider use so that a non-professional can read and assess the amount of risk posed by extended UV exposure. Keywords: UV dosimeter; UV radiation; SED; standard erythremal dose; amaranth; UV dozimetr; UV záření; SED; standardní erythremální dávka; amaranth Available in a digital repository NRGL
UV dozimetr pro bezpečnější opalování

V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, ...

Hinca, Sven Barbara; Králová, Marcela; Veselý, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu
Šidó, Balázs; Kříž, Petr; Přinosil, Jiří
2017 - English
Tato diplomova prace se zameruje na sledovani pohybu vice objektu. Prace popisuje dve implementace filtru, ktere jsou v podstate zalozeny na principu Kalmanova filtru. Obe implementace jsou zalozeny na principu sledovani vice objektu, na zaklade znalosti pozic vsech objektu v kazdem snimku. Prvni implementace je smisena verze Globalniho a Standardniho filtru nejblizsich sousedu. Druha implementace je postavena na pravde- podobnostnim pristupu k procesu sdruzeni. Posledni kapitola poskytuje srovnani mezi temito filtry a Zakladnim filtrem. Algoritmy byly realizovany v jave. This thesis focuses on multiple object tracking in clutter environment. The paper describes two implementations of filters in detail, that are essentially based on the Kalman Filter. Both implementations are based on tracking multiple objects with the knowledge of their positions in every frame. The first implementation is a hybrid of the Global and the Standard Nearest Neighbour Filters. The second implementation takes on a probabilistic approach to the data association process. The last chapter provides a comparison between these trackers and also between the Basic filter. The trackers were implemented in java. Keywords: Multiple target tracking; Kalman Filter; Nearest-Neighbour Filter; Probabilistic Data Association; Sledovani pohybu vice objektu; Kalmanuv filtr; Filtr nejblizsich sousedu; Pravdepodobnostni sdruzovani dat Available in a digital repository NRGL
Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu

Tato diplomova prace se zameruje na sledovani pohybu vice objektu. Prace popisuje dve implementace filtru, ktere jsou v podstate zalozeny na principu Kalmanova filtru. Obe implementace jsou zalozeny ...

Šidó, Balázs; Kříž, Petr; Přinosil, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Biometrická identifikace otisku prstu
Hlavatý, Matej; Škutková, Helena; Vítek, Martin
2017 - English
Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových operátorov na detekciu markantov a štatistické spracovanie výsledkov. The aim of this project is an automatic analysis of fingerprint images. Basic principles of biometrics and commonly used methods of fingerprint analysis are studied. An algorithm is proposed, using adaptive mask operators for minutiae detection, followed by a statistical evaluation of the achieved results. Keywords: Fingerprints; biometrics; minutiae; image processing; Otlačky prstov; biometria; markanty; spracovanie obrazu Available in a digital repository NRGL
Biometrická identifikace otisku prstu

Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových ...

Hlavatý, Matej; Škutková, Helena; Vítek, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace
Nováková, Tereza; Boušek, Jaroslav; Šimůnková, Helena
2017 - English
Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se zabývá jednotlivými mechanismy přenosu náboje jako je ohmická, Poole-Frenkel proudová, Schottkyho, tunelovací a emisní složka a také proudem prostorového náboje. V experimentální části byly měřeny ampér-voltové I/V, ampér-časové I/t a impedanční charakteristiky, jejichž data byla následně zpracována pomocí např. Mott-Schottkyho analýzy a byly vyhodnoceny elektrické parametry jako je aktivační energie, koncentrace dopantů, akumulační kapacita nebo potenciálová bariéra. Výsledky, vypočtené veličiny a naměřené hodnoty jsou diskutovány. The aim of thesis was to study and describe various charge transport mechanisms present in a tantalum capacitor. The study comprises a theoretical introduction with a short description of a capacitor as an element and follows with conduction mechanisms such as ohmic, Schottky, Poole-Frenkel, tunneling, thermionic emission and space charge current components. Current-voltage (I/V) dependency, impedance characteristics as well as current-time (I/t) dependencies were measured. Obtained data was then analyzed utilizing e.g. the Mott-Schottky analysis and utilized in computations aiming to obtain electrical properties of the structure, such as the activation energy, dopant concentration, accumulation capacitance or potential barrier. The results, computed parameters and measured parameters are then discussed. Keywords: Charge transport mechanisms; capacitance; MIS structure; I/V and I/T dependency; C/V dependency; Mott-Schottky analysis; Mechanismy přenosu elektrického náboje; kapacita; MIS struktura; I/V a I/t charakteristika; C/V charakteristika; Mott-Schottkyho analýza Available in a digital repository NRGL
Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace

Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se ...

Nováková, Tereza; Boušek, Jaroslav; Šimůnková, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Nanostruktury a nanosenzory
Křečková, Jitka; Haupt, Jaromír; Ellederová, Eva
2017 - English
Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu senzoru prostřednictvím nanotechnologie. Tato práce se také zabývá využitím nanodrátu jako součástí senzoru s konfigurací unipolárního tranzistoru. Kvantové tečky a jejich využití v optické detekci jsou také zahrnuty v této práci. Výhody i současná omezení nanosenzorů jsou shrnuty v závěru práce. The aim of this bachelor’s thesis is to introduce the application of nanotechnology in sensing devices, provide fundamental information about nanotechnology including the description and the classification of nanostructures, and emphasise the possibility to enhance sensor operation by means of nanotechnology. The thesis also deals with the application of a nanowire as part of a sensor using the configuration of the field-effect transistor. Quantum dots and their application in optical detection, mainly in the field of nanomedicine, are considered in this thesis as well. The last part is focused on the advantages and current restriction of nanosensors. Keywords: nanotechnology; nanosensor; nanowires; quantum dots; detection; nanotechnologie; nanosenzor; nanodráty; kvantové tečky; detekce Available in a digital repository NRGL
Nanostruktury a nanosenzory

Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit ...

Křečková, Jitka; Haupt, Jaromír; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Využití robotických Roveru k průzkumu Mars
Pekař, Štěpán; Sedláček, Pavel; Froehling, Kenneth
2017 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři vesmírné mise, a to Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover a Mars Science Laboratory. Hlavní součástí těchto tří misí jsou čtyři rovery (Sojourner, Spirit, Opportunity a Curiosity), které byly odeslány na povrch Rudé planety. Práce se věnuje především vědeckému vybavení jednotlivých roverů, použitým technologiím a nejdůležitějším vědeckým poznatkům získaných za dobu působení roverů na Marsu. This Bachelor´s thesis focuses on three space missions: Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover, and Mars Science Laboratory. The main part of these three missions are four rovers (Sojourner, Spirit, Opportunity, and Curiosity) that have been sent to the surface of the Red Planet. The thesis is focused especially on the scientific tools of the individual rovers, the technology used and on the most important scientific knowledge gained during the missions on Mars. Keywords: rover; Mars; NASA; space exploration; Sojourner; Spirit; Opportunity; Curiosity; rover; Mars; NASA; průzkum vesmíru; Sojourner; Spirit; Opportunity; Curiosity Available in a digital repository NRGL
Využití robotických Roveru k průzkumu Mars

Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři vesmírné mise, a to Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover a Mars Science Laboratory. Hlavní součástí těchto tří misí jsou čtyři rovery (Sojourner, Spirit, ...

Pekař, Štěpán; Sedláček, Pavel; Froehling, Kenneth
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Komentovaný překlad
Novák, Přemek; Kotásek, Miroslav; Smutný, Milan
2017 - English
Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro určení a pojmenování rozdílů mezi českým a anglickým jazykem, a také jak udržet stejný význam v žánru odborného stylu. This bachelor thesis deals with Czech to English translation of a scientific text. The goal is to translate and then comment on an educational text about computer architecture. The thesis will draw upon various linguistic tools to identify and name differences between Czech and English languages and explain how to maintain the same meaning in the genre of a scientific text. Keywords: Scientific text; computer architecture; translation; differences between text in Czech and English language; commentary; native to foreign translation; Odborný text; architektura počítačů; překlad; rozdíly mezi textem v českém a anglickém jazyce; komentář; překlad z rodného jazyka do cizího. Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad

Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé ...

Novák, Přemek; Kotásek, Miroslav; Smutný, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Od průmyslových robotů k androidům
Baďura, Martin; Langerová, Petra; Šťastná, Dagmar
2017 - English
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se zejména těm nejvýznamnějším milníkům v průběhu historie. Dále se zabývá problematikou společenských robotů. Zaměřuje se na to, co dělá robota společenským a řeší nejrůznější designové a etické problémy spojené s konstrukcí takového druhu robota. Poslední část se zabývá legálními a etickými problémy v robotice podle Evropského parlamentu. V praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového průzkumu. This bachelor’s thesis is focused on the theme of robotics. In the theoretical part, it briefly introduces the term robot and then it describes history of robotics from the most primitive inventions to today’s androids. It mainly focuses on the most significant milestones throughout the history. The next part aids at the problematics of sociable robots. It describes the aspects of sociable robots and deals with various design and ethical issues associated with the construction of a sociable robot. The last part deals with legal and ethical problems according to the European Parliament. In the practical part, results of the questionnaire survey are presented. Keywords: Robot; robotics; history of robotics; sociable robot; issues of sociable robots; Robot; robotika; historie robotiky; společenský robot; problémy společenských robotů Available in a digital repository NRGL
Od průmyslových robotů k androidům

Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se ...

Baďura, Martin; Langerová, Petra; Šťastná, Dagmar
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Evaluativní jazyk v recenzích na elektronické výrobky
Polášek, Radek; Mihai, Hana; Reich, Pavel
2017 - English
Tato práce bude zaměřena na ohodnocení jazyka v recenzích mobilních telefonů. K tomuto účelu bude použita recenze Apple iPhone 7. Apple má širokou nabídku produktů, jmenujme počítače, tablety, hodinky nebo mp3 přehrávače. Mobilní telefony jsou ale jedním z nejpopulárnějších produktů. Z tohoto důvodu, jsou recenze mobilních telefonů perfektním zdrojem pro tuto tezi. Účel této práce je analyzovat a demonstrovat prostředky ohodnocení jazyka v reklamní mluvě a odhalení strategií a jazykových prostředků použitých k ovlivnění čtenáře, při apelování na city, morálku a estetiku chápání. Předpokládám, že recenze jsou zaujaté díky použité formě jazyka, která může obsahovat osobní názory autora nebo metody manupulace se čtenářem. Tyto metody mohou být použity při stylizaci textu, mohou apelovat na emoce nebo sociální zázemí čtenáře nebo mohuu být použity při rozhodování o tom zda a jaké informace v recenzi poskytnout. Tato teze ověří, zda je tato hypotéza platná. This thesis will focus on the evaluative language in mobile phones reviews. For this purpose, review of Apple iPhone 7 is going to be used. Apple company has wide portfolio of products, such as computers, TVs, tablets, watches or mp3 players. Phones are still one of the most popular products. For this reason, phone reviews are perfect source for this thesis. The main purpose is to analyse and demonstrate the means of advertising in the field of corporate discourse and unveil the strategies and tools to influence the reader, appealing on emotions, morals and aesthetic perception. I suspect that reviews are rather biased to due to the used form of language, which might contain personal opinions of the author or methods of manipulation with the reader. These methods may be deployed in the text stylisation, appealing on the reader´s emotions and social background or in the decision making about providing certain information. This thesis is going to verify whether this statement is true or false. Keywords: Attitude; Affect; Judgement; Appreciation; Positive; Negative; Apple; iPhone 7; Veracity; Propriety; Normality; Capacity; Tenacity; Reaction; Valuation; Composition; Intensification; Downplay; Repetition; Association; Composition; Diversion; Omission; Confusion; Postoj; Postih; Posouzení; Uznání; Pozitivní; Negativní; Apple; iPhone 7; Pravdomluvnost; Slušnost; Normalita; Kapacita; Soudržnost; Ocenění; Kompozice; Zesílení; Bagatelizace; Opakování; Sdružování; Kompozice; Odvrácení; Vynechání; Zmatení Available in a digital repository NRGL
Evaluativní jazyk v recenzích na elektronické výrobky

Tato práce bude zaměřena na ohodnocení jazyka v recenzích mobilních telefonů. K tomuto účelu bude použita recenze Apple iPhone 7. Apple má širokou nabídku produktů, jmenujme počítače, tablety, hodinky ...

Polášek, Radek; Mihai, Hana; Reich, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Určování autorství zdrojových kódů
Pružina, Tomáš; Dytrych, Jaroslav; Smrž, Pavel
2017 - English
Se vzestupem internetu se trend plagiátorství zdrojového kódu a porušování autorských práv zvyšuje a stal se problémem jak v akademickém, tak v podnikovém prostředí. S ohledem na to je důležité, aby bylo možné identifikovat autora zdrojového kódu založeného na stylomentrických technikách, aby se zabránilo neetickému porušování autorského intelektuálního vlastnictví. Tato práce shrnuje moderní přístupy k přiřazení autorského zdrojového kódu a představuje nástroj pro přiřazení autorů obecného určení, který se pokouší odhalit autora zdrojového kódu. With the rise of the Internet, the trend of source code plagiarism and copyright infringement has been increasing and it has become a problem in both academic and corporate environments. With that in mind, it becomes important to be able to identify author of a source code based on stylomentry techniques to prevent unethical violations of the intelectual property of the author. This thesis summarizes modern approaches to source code authorship attribution and presents a general purpose authorship attribution tool that attempts to detect author of the source code. Keywords: authorship attribution; machine learning; feature detection; source code authorship verification; code stylometry; určování autorství; strojové učení; detekce příznaků; ověření autorství zdrojového kódu; stylometrie zdrojových kodů Available in a digital repository NRGL
Určování autorství zdrojových kódů

Se vzestupem internetu se trend plagiátorství zdrojového kódu a porušování autorských práv zvyšuje a stal se problémem jak v akademickém, tak v podnikovém prostředí. S ohledem na to je důležité, aby ...

Pružina, Tomáš; Dytrych, Jaroslav; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases