Number of found documents: 1384
Published from to

Friction Modification within Wheel-Rail Contact
Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
2018 - English
Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem práce bylo objasnit vliv aplikovaného množství a složení těchto látek na adhezi v kontaktu. Hlavní pozornost byla věnována zejména potencionálním hrozbám souvisejících s kriticky nízkou adhezí, která může nastat po aplikaci těchto látek. Experimentální studium probíhalo v laboratorních i reálných podmínkách, konkrétně v tramvajovém provozu. V případě laboratorních experimentů byl využit komerční tribometr a dvoudiskové zařízení umožňující simulovat průjezd vozidla traťovým obloukem. Kromě samotné adheze bylo při experimentech sledováno také opotřebení a míra hluku. Výsledky ukázaly, že maziva pro temeno kolejnice jsou schopna poskytovat požadované třecí vlastnosti, nicméně jejich chování je silně závislé na aplikovaném množství. V případě předávkování kontaktu dochází ke kriticky nízkým hodnotám adheze, které vedou k výraznému prodloužení brzdné dráhy. V případě modifikátorů tření bylo ukázáno, že chování těchto látek je výrazně ovlivněno odpařováním základního média. Výsledky také ukázaly, že nadměrné množství částic pro modifikaci tření může způsobit kriticky nízké hodnoty adheze. U obou výše zmíněných typů produktů byl prokázán pozitivní vliv na míru opotřebení a míru poškození povrchu, zatímco významná redukce hluku byla dosažena pouze v případech, kdy došlo ke značnému poklesu adheze. V závěru této práce jsou uvedena doporučení pro další výzkumné aktivity v této oblasti. This dissertation thesis deals with an experimental study of top-of-rail products, specifically top-of-rail lubricants and friction modifiers, which are applied into the wheel-rail contact to optimize adhesion and reduce noise. The main goal of this thesis was to clarify the effect of the applied quantity and chemical composition of top-of-rail products on adhesion. The main attention was paid to low adhesion issues, associated with the application of these products, because low adhesion can result in traction and braking difficulties. This experimental study was conducted in both the laboratory and real conditions where a light rail system was utilized. In the case of laboratory investigations, a commercial tribometer and a twin-disc machine, enabling to achieve typical curve conditions, were employed. Apart from adhesion, wear and noise were analysed during the experiments. The obtained results showed that top-of-rail lubricants are able to provide a beneficial friction behaviour but their performance is strongly affected by the applied quantity. When the contact was overdosed with a top-of-rail lubricant, then a critically low adhesion resulting in a significant extension of braking distance was observed. In the case of friction modifiers, it was revealed that evaporation of base medium considerably changed a friction behaviour of these substances. Besides this, it was investigated that a high content of particles for friction modification can cause low adhesion issues. In general, it was observed that both types of top-of-rail products are able to significantly reduce wear and surface damage, while it seems to be difficult to achieve a significant reduction of noise without the impact on traction and braking capabilities. At the end of the present thesis, some future research steps in this area are recommended. Keywords: Wheel-rail tribology; top-of-rail lubricant; friction modifier; adhesion; traction; braking; wear; Tribologie kontaktu kola a kolejnice; mazivo pro temeno kolejnice; modifikátor tření; adheze; trakce; brzdění; opotřebení Available in a digital repository NRGL
Friction Modification within Wheel-Rail Contact

Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a ...

Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení
Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
2018 - English
Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních fázových obrazů o nezanedbatelné velikosti, manuální analýza by byla časově náročná a neefektivní Za účelem urychlení analýzy obrazů získaných pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie je v této práci navržena metodika automatizované interpretace kvantitativních fázových obrazů pomocí strojového učení s učitelem. Kvantitativní fázové obrazy umožňují extrakci parametrů charakterizujících distribuci suché hmoty v buňce a poskytují tak cennou informaci o buněčném chování. Cílem této práce je navrhnout metodologii pro automatizovanou klasifikaci buněk při využití této kvantitativní informace jak ze statických, tak z časosběrných kvantitativních fázových obrazů. Navržená metodika byla testována v experimentech s živými buňkami, jimiž byla vyhodnocena výkonnost klasifikace a významnost parametrů získaných z kvantitativních fázových obrazů. This work deals with the interpretation of the quantitative phase images gained by coherence-controlled holographic microscopy. Since the datasets of quantitative phase images are of substantial size, the manual analysis would be time-consuming and inefficient. In order to speed up the analysis of images gained by coherence-controlled holographic microscopy, the methodology for automated interpretation of quantitative phase images by means of supervised machine learning is proposed in this work. The quantitative phase images enable extraction of valuable features characterizing the distribution of dry mass within the cell and hence provide important information about the live cell behaviour. The aim of this work is to propose a methodology for automated classification of cells while employing the quantitative information from both the single-time-point and time-lapse quantitative phase images. The proposed methodology was tested in the experiments with live cells, where the performance of the classification was evaluated and the relevance of the features derived from the quantitative phase image was assessed. Keywords: digital holographic microscopy; quantitative phase image; supervised machine learning; cell classification; digitální holografická mikroskopie; kvantitativní fázový obraz; strojové učení s učitelem; klasifikace buněk Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení

Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních ...

Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Speciální problémy lomové mechaniky singulárních koncentrátorů napětí v kompozitních materiálech
Krepl, Ondřej; Materna,, Aleš; Seitl,, Stanislav; Klusák,, Jan
2018 - English
Předkládaná disertace se zabývá obecnými singulárními koncentrátory napětí a to zejména ostrým vrubem neboli V-vrubem, ostrým bi-materiálovým vrubem a ostrou materiálovou inkluzí. V první části práce je stručně nastíněna Kolosovova-Muschelišviliho teorie komplexních potenciálů rovinné pružnosti aplikovaná na problémy lomové mechaniky. Dále je diskutována lineární elastická lomová mechanika trhlin, V-vrubů, bi-materiálových vrubů a bi-materiálových spojů. V rešerši jsou dále zahrnuta kritéria směru iniciace trhliny i její stability a to kritérium maximálního tečného napětí, faktor hustoty deformační energie a sdružené napěťově-energetické kritérium. Následují text uvádí omezení jednoparametrové lomové mechaniky a výhody její multiparametrové formy. Další část představuje metody pro určení nezbytných parametrů pro popsání pole napětí a posuvů v blízkosti obecného singulárního koncentrátoru napětí. Tyto parametry zahrnují vlastní číslo a zobecněný faktor intenzity napětí. Vlastní číslo je určeno jako řešení problému vlastních hodnot zatímco metody pro určení zobecněného faktoru intenzity napětí tvoří Psi-integrál a metoda přeurčitosti. Obě zmiňované metody jsou aplikovány na zde studované obecné singulární koncentrátory napětí a vzájemně porovnány. Kritéria pro vznik trhliny v obecném singulárním koncentrátoru napětí jsou navržena. V rámci numerických příkladů jsou předpovězeny směry iniciace trhliny a podmínky stability pro konkrétní problémy. Kritické síly pro V-vrub jsou předpovězeny pomocí výše zmíněných kritérií a srovnány s experimentálními daty v literatuře. V následující části jsou ukázány metody analýzy multi-materiálového problému. V závěru práce jsou shrnuty způsoby iniciace a šíření trhliny v blízkosti ostré materiálové inkluze. The presented dissertation deals with general singular stress concentrators (GSSC) namely with a sharp notch also known as a V-notch, a sharp bi-material notch and a sharp material inclusion. The review section briefly outlines the Kolosov-Muskhelishvili complex potential theory of the plane elasticity applied on fracture mechanics problems. Next, the linear elastic fracture mechanics of cracks, V-notches, bi-material notches and bi-material junctions is discussed. The review also includes the crack initiation direction and the stability criteria of the maximum tangential stress, the strain energy density factor and the coupled stress-energy criterion. In the following text, limits of the single parameter and advantages of the multi-parameter fracture mechanics are presented. The next section introduces methods to determine the necessary parameters to describe the stress and displacement field near the GSSCs. The parameters include the eigenvalue and the generalized stress intensity factor (GSIF). The eigenvalue is determined as an eigenvalue problem, while the methods to calculate the GSIF are the Psi-integral and the overdeterministic method. Both the methods are applied on the studied GSSCs and mutually compared. Finally the criteria for crack initiation in the GSSCs are proposed in the multi-parameter form. The crack initiation direction and the stability conditions are predicted for particular problems in numerical examples. The failure forces for a V-notch are predicted by above mentioned criteria and compared with experimental data found in literature. In following section methods to analyze multi-material problem are shown. The final section summarizes with means of the crack initiation and propagation near the sharp material inclusion. Keywords: Fracture mechanics; general singular stress concentrator; bi-material notch; sharp material inclusion; composite material; Lomová mechanika; obecný singulární koncentrátor napětí; bi-materiálový vrub; ostrá materiálová inkluze; kompozitní materiál Available in a digital repository NRGL
Speciální problémy lomové mechaniky singulárních koncentrátorů napětí v kompozitních materiálech

Předkládaná disertace se zabývá obecnými singulárními koncentrátory napětí a to zejména ostrým vrubem neboli V-vrubem, ostrým bi-materiálovým vrubem a ostrou materiálovou inkluzí. V první části práce ...

Krepl, Ondřej; Materna,, Aleš; Seitl,, Stanislav; Klusák,, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Elastohydrodynamic Film Study under Impact Loading and Lateral Vibrations
Frýza, Josef; Bakolas, Vasilios; Habchi, Wassim; Křupka, Ivan
2018 - English
Disertační práce se zabývá chováním a odezvou elastohydrodynamického (EHD) mazacího filmu za neustálených provozních podmínek. V úvodní části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti EHD mazání; od jeho historie, přes základní mechanismy mazání a používané experimentální metody, až po nedávno publikované studie zaměřené na transientní podmínky. Hlavním cílem práce bylo experimentálně objasnit vliv provozních parametrů a reologických vlastností maziv na chování mazacího filmu v bodovém kontaktu při jeho nárazovém zatěžování a vystavení příčným vibracím. Za tímto účelem byla vyvinuta laboratorní zařízení umožňující měření rozložení mazacího filmu a tření za kontrolovaných nestacionárních podmínek. Experimenty odhalili zásadní roli přibližovacích a zatěžovacích rychlostí na formování stlačených mazacích filmů při nárazovém zatěžování. Výsledky byly srovnávány s nedávným teoretickým řešením. Bylo ukázáno na jeho nedostatky, jež byly následně odstraněny implementací empirických vztahů zohledňujících reologii maziv. V případě příčných vibrací byly nalezeny hranice selhání mazacího filmu a určeny vztahy popisující vliv příčných vibrací na centrální tloušťku filmu a její fluktuace jednotně pro všechny maziva. Závěrečná část práce poskytuje nový pohled na reologii maziv pomocí inovativního přístupu měření třecích reakcí maziva současně ve dvou směrech kontaktu za podmínek příčných vibrací. Tyto původní výsledky rozšiřují pochopení mechanizmů EHD mazání a mohou být použity k dokonalejším návrhům strojů, a vylepšit tak jejich účinnost, spolehlivost a životnost. The dissertation thesis deals with the behaviour and frictional response of elastohydrodynamic lubricating (EHL) film under non-steady state operating conditions. The introductory part of the thesis summarizes the knowledge about EHL; ranging from its history, through basic lubrication mechanisms and experimental methods, up to recently published studies focused on transient conditions. The main goal of the doctoral thesis was to experimentally determine the effects of operating parameters and lubricant rheology on the behaviour of EHL films in a point contact during its impact loading and exposure to lateral vibrations. For this purpose, laboratory test rigs have been developed for measurement of EHL film thickness distribution and friction under controlled non-steady state conditions. The experiments revealed a crucial role of an approaching and loading speed on a formation of squeezed films under impact loading. The results were confronted with a recent theoretical solution. Its shortcomings were pointed out and subsequently eliminated by an implementation of empirical relationships taking into account the lubricant rheology. In the case of the lateral vibrations, the thresholds of film breakdowns were found and relationships were established describing the effect of lateral vibrations on the central film thickness and its deviations uniformly for all lubricants. The final part of the thesis provides a new insight into lubricant rheology through an innovative approach in which frictional responses of a lubricant are measured simultaneously in two directions of the EHL contact under lateral vibrations. These original results deepen the understanding of EHL mechanisms and can be used to enhance the design of machines improving their efficiency, reliability, and service life. Keywords: Tribology; elastohydrodynamic lubrication; EHL; lubricant rheology; film thickness; friction; non-steady state conditions; optical interferometry; Tribologie; elastohydrodynamické mazání; EHD; reologie maziv; tloušťka mazacího filmu; tření; neustálené podmínky; optická interferometrie Available in a digital repository NRGL
Elastohydrodynamic Film Study under Impact Loading and Lateral Vibrations

Disertační práce se zabývá chováním a odezvou elastohydrodynamického (EHD) mazacího filmu za neustálených provozních podmínek. V úvodní části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti EHD mazání; od jeho ...

Frýza, Josef; Bakolas, Vasilios; Habchi, Wassim; Křupka, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Magnetorheological Suspension Damper for Space Application
Kubík, Michal; Porteš, Petr; dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK; Mazůrek, Ivan
2018 - English
Disertační se práce se zabývala vývojem magnetoreologického (MR) tlumiče odpružení pro kosmonautiku. Dle současného stavu poznání jsou důležitými parametry pro semi-aktivně řízený tlumič pro kosmonautiku hermetické oddělení pracovní kapaliny od zbytku nosiče a krátká časová odezva tlumícího elementu. Těmto požadavkům vyhovuje magnetoreologický tlumič s vlnovcovou jednotkou. Magnetický obvod MR tlumiče pro kosmonautiku byl vyroben z feritového materiálu, který umožnil výrazně snížit časovou odezvu. Hermetičnost byla zajištěna použitím vlnovcové jednotky. Konstrukce takového typu tlumiče ovšem přináší celou řadu problémů. Vyvinutý MR tlumič s feritovým magnetickým obvodem dosahoval časové odezvy 4.1 ms a dynamického rozsahu 8. Během konstrukčních prací na MR tlumiči pro kosmonautiku byly hledány nové metody pro konstrukci semi-aktivně řízeného MR tlumiče s krátkou časovou odezvou. Konkrétně se jednalo o metodu eliminace vířivých proudů v magnetickém obvodu MR tlumiče, magnetostatický a transietní magnetický model, CFD model obtokové štěrbiny, hydraulický model MR tlumiče a jejich experimentální verifikace. Tyto nové metody umožní konstrukci MR tlumiče pro kosmonautiku lehčí, s nižší časovou odezvou a vyšším dynamickým rozsahem. The present thesis deals with the development of the MR suspension damper for space application. Some important requirements for semi-active control damper for space application are a hermetic separation of operating fluids from the rest of the launch vehicle and short response time of damping element. Those requirements meet magnetorheological damper with bellows unit, according to state of the art. Magnetic circuit of the MR damper was made from ferrite material which allows to rapidly decrease the response time of the MR damper. Hermeticity was ensured using a bellows unit. Design of this type of damper exhibits a lot of design limitations. The developed MR damper with ferrite magnetic circuit achieved response time 4.1 ms and dynamic force range 8. During the design of the MR damper for space application, a new method for design of semi-actively control MR damper with short response time were searched. Specifically, the method for elimination of eddy currents in magnetic circuit of MR damper, magnetostatic and transient magnetic model, CFD model of bypass gap, hydraulic model of MR damper and their experimental verification. The presented methods allow for the design new MR damper for space application lighter, with short response time and with higher dynamic force range. Keywords: Magnetorheology; magnetorheological damper; short response time; magnetorheological fluid; Magnetoreologie; magnetoreologicky tlumič; krátká časová odezva; magnetoreologická kapalina Available in a digital repository NRGL
Magnetorheological Suspension Damper for Space Application

Disertační se práce se zabývala vývojem magnetoreologického (MR) tlumiče odpružení pro kosmonautiku. Dle současného stavu poznání jsou důležitými parametry pro semi-aktivně řízený tlumič pro ...

Kubík, Michal; Porteš, Petr; dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK; Mazůrek, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

UV dozimetr pro bezpečnější opalování
Hinca, Sven Barbara; Králová, Marcela; Veselý, Michal
2017 - English
V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního vystavení UV záření, a povědomí o riskantnosti ozáření vyššího než je bezpečná dávka, je důležitější než kdykoliv předtím. Tato práce je zaměřená na vývoj a zjednodušení osobní UV dozimetrie pro použití veřejností tak, aby každý uměl vyhodnotit riskantnost delšího vystavení UV radiaci. Nowadays the general public is constantly exposed to sunlight and thus to UV radiation. Because UV light is a proven carcinogen and because of the rapid ozone layer depletion in the recent past it is more crucial than ever to monitor the amount of personal exposure and to be aware of the risks the irradiation poses when safe dose is surpassed. This paper deals with the development and simplification of personal UV dosimeters for wider use so that a non-professional can read and assess the amount of risk posed by extended UV exposure. Keywords: UV dosimeter; UV radiation; SED; standard erythremal dose; amaranth; UV dozimetr; UV záření; SED; standardní erythremální dávka; amaranth Available in a digital repository NRGL
UV dozimetr pro bezpečnější opalování

V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, ...

Hinca, Sven Barbara; Králová, Marcela; Veselý, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu
Šidó, Balázs; Kříž, Petr; Přinosil, Jiří
2017 - English
Tato diplomova prace se zameruje na sledovani pohybu vice objektu. Prace popisuje dve implementace filtru, ktere jsou v podstate zalozeny na principu Kalmanova filtru. Obe implementace jsou zalozeny na principu sledovani vice objektu, na zaklade znalosti pozic vsech objektu v kazdem snimku. Prvni implementace je smisena verze Globalniho a Standardniho filtru nejblizsich sousedu. Druha implementace je postavena na pravde- podobnostnim pristupu k procesu sdruzeni. Posledni kapitola poskytuje srovnani mezi temito filtry a Zakladnim filtrem. Algoritmy byly realizovany v jave. This thesis focuses on multiple object tracking in clutter environment. The paper describes two implementations of filters in detail, that are essentially based on the Kalman Filter. Both implementations are based on tracking multiple objects with the knowledge of their positions in every frame. The first implementation is a hybrid of the Global and the Standard Nearest Neighbour Filters. The second implementation takes on a probabilistic approach to the data association process. The last chapter provides a comparison between these trackers and also between the Basic filter. The trackers were implemented in java. Keywords: Multiple target tracking; Kalman Filter; Nearest-Neighbour Filter; Probabilistic Data Association; Sledovani pohybu vice objektu; Kalmanuv filtr; Filtr nejblizsich sousedu; Pravdepodobnostni sdruzovani dat Available in a digital repository NRGL
Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu

Tato diplomova prace se zameruje na sledovani pohybu vice objektu. Prace popisuje dve implementace filtru, ktere jsou v podstate zalozeny na principu Kalmanova filtru. Obe implementace jsou zalozeny ...

Šidó, Balázs; Kříž, Petr; Přinosil, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Biometrická identifikace otisku prstu
Hlavatý, Matej; Škutková, Helena; Vítek, Martin
2017 - English
Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových operátorov na detekciu markantov a štatistické spracovanie výsledkov. The aim of this project is an automatic analysis of fingerprint images. Basic principles of biometrics and commonly used methods of fingerprint analysis are studied. An algorithm is proposed, using adaptive mask operators for minutiae detection, followed by a statistical evaluation of the achieved results. Keywords: Fingerprints; biometrics; minutiae; image processing; Otlačky prstov; biometria; markanty; spracovanie obrazu Available in a digital repository NRGL
Biometrická identifikace otisku prstu

Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových ...

Hlavatý, Matej; Škutková, Helena; Vítek, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace
Nováková, Tereza; Boušek, Jaroslav; Šimůnková, Helena
2017 - English
Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se zabývá jednotlivými mechanismy přenosu náboje jako je ohmická, Poole-Frenkel proudová, Schottkyho, tunelovací a emisní složka a také proudem prostorového náboje. V experimentální části byly měřeny ampér-voltové I/V, ampér-časové I/t a impedanční charakteristiky, jejichž data byla následně zpracována pomocí např. Mott-Schottkyho analýzy a byly vyhodnoceny elektrické parametry jako je aktivační energie, koncentrace dopantů, akumulační kapacita nebo potenciálová bariéra. Výsledky, vypočtené veličiny a naměřené hodnoty jsou diskutovány. The aim of thesis was to study and describe various charge transport mechanisms present in a tantalum capacitor. The study comprises a theoretical introduction with a short description of a capacitor as an element and follows with conduction mechanisms such as ohmic, Schottky, Poole-Frenkel, tunneling, thermionic emission and space charge current components. Current-voltage (I/V) dependency, impedance characteristics as well as current-time (I/t) dependencies were measured. Obtained data was then analyzed utilizing e.g. the Mott-Schottky analysis and utilized in computations aiming to obtain electrical properties of the structure, such as the activation energy, dopant concentration, accumulation capacitance or potential barrier. The results, computed parameters and measured parameters are then discussed. Keywords: Charge transport mechanisms; capacitance; MIS structure; I/V and I/T dependency; C/V dependency; Mott-Schottky analysis; Mechanismy přenosu elektrického náboje; kapacita; MIS struktura; I/V a I/t charakteristika; C/V charakteristika; Mott-Schottkyho analýza Available in a digital repository NRGL
Elektrické vlastnosti nanostrukturovaných povrchů TaxOy pro kapacitní aplikace

Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat mechanismy transportu náboje v tantalovém kondenzátoru. Práce obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kondenzátoru jako součástky a dále se ...

Nováková, Tereza; Boušek, Jaroslav; Šimůnková, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Nanostruktury a nanosenzory
Křečková, Jitka; Haupt, Jaromír; Ellederová, Eva
2017 - English
Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu senzoru prostřednictvím nanotechnologie. Tato práce se také zabývá využitím nanodrátu jako součástí senzoru s konfigurací unipolárního tranzistoru. Kvantové tečky a jejich využití v optické detekci jsou také zahrnuty v této práci. Výhody i současná omezení nanosenzorů jsou shrnuty v závěru práce. The aim of this bachelor’s thesis is to introduce the application of nanotechnology in sensing devices, provide fundamental information about nanotechnology including the description and the classification of nanostructures, and emphasise the possibility to enhance sensor operation by means of nanotechnology. The thesis also deals with the application of a nanowire as part of a sensor using the configuration of the field-effect transistor. Quantum dots and their application in optical detection, mainly in the field of nanomedicine, are considered in this thesis as well. The last part is focused on the advantages and current restriction of nanosensors. Keywords: nanotechnology; nanosensor; nanowires; quantum dots; detection; nanotechnologie; nanosenzor; nanodráty; kvantové tečky; detekce Available in a digital repository NRGL
Nanostruktury a nanosenzory

Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit ...

Křečková, Jitka; Haupt, Jaromír; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases