Number of found documents: 1593
Published from to

Friction Modification within Wheel-Rail Contact
Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
2018 - English
Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem práce bylo objasnit vliv aplikovaného množství a složení těchto látek na adhezi v kontaktu. Hlavní pozornost byla věnována zejména potencionálním hrozbám souvisejících s kriticky nízkou adhezí, která může nastat po aplikaci těchto látek. Experimentální studium probíhalo v laboratorních i reálných podmínkách, konkrétně v tramvajovém provozu. V případě laboratorních experimentů byl využit komerční tribometr a dvoudiskové zařízení umožňující simulovat průjezd vozidla traťovým obloukem. Kromě samotné adheze bylo při experimentech sledováno také opotřebení a míra hluku. Výsledky ukázaly, že maziva pro temeno kolejnice jsou schopna poskytovat požadované třecí vlastnosti, nicméně jejich chování je silně závislé na aplikovaném množství. V případě předávkování kontaktu dochází ke kriticky nízkým hodnotám adheze, které vedou k výraznému prodloužení brzdné dráhy. V případě modifikátorů tření bylo ukázáno, že chování těchto látek je výrazně ovlivněno odpařováním základního média. Výsledky také ukázaly, že nadměrné množství částic pro modifikaci tření může způsobit kriticky nízké hodnoty adheze. U obou výše zmíněných typů produktů byl prokázán pozitivní vliv na míru opotřebení a míru poškození povrchu, zatímco významná redukce hluku byla dosažena pouze v případech, kdy došlo ke značnému poklesu adheze. V závěru této práce jsou uvedena doporučení pro další výzkumné aktivity v této oblasti. This dissertation thesis deals with an experimental study of top-of-rail products, specifically top-of-rail lubricants and friction modifiers, which are applied into the wheel-rail contact to optimize adhesion and reduce noise. The main goal of this thesis was to clarify the effect of the applied quantity and chemical composition of top-of-rail products on adhesion. The main attention was paid to low adhesion issues, associated with the application of these products, because low adhesion can result in traction and braking difficulties. This experimental study was conducted in both the laboratory and real conditions where a light rail system was utilized. In the case of laboratory investigations, a commercial tribometer and a twin-disc machine, enabling to achieve typical curve conditions, were employed. Apart from adhesion, wear and noise were analysed during the experiments. The obtained results showed that top-of-rail lubricants are able to provide a beneficial friction behaviour but their performance is strongly affected by the applied quantity. When the contact was overdosed with a top-of-rail lubricant, then a critically low adhesion resulting in a significant extension of braking distance was observed. In the case of friction modifiers, it was revealed that evaporation of base medium considerably changed a friction behaviour of these substances. Besides this, it was investigated that a high content of particles for friction modification can cause low adhesion issues. In general, it was observed that both types of top-of-rail products are able to significantly reduce wear and surface damage, while it seems to be difficult to achieve a significant reduction of noise without the impact on traction and braking capabilities. At the end of the present thesis, some future research steps in this area are recommended. Keywords: Wheel-rail tribology; top-of-rail lubricant; friction modifier; adhesion; traction; braking; wear; Tribologie kontaktu kola a kolejnice; mazivo pro temeno kolejnice; modifikátor tření; adheze; trakce; brzdění; opotřebení Available in a digital repository NRGL
Friction Modification within Wheel-Rail Contact

Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a ...

Galas, Radovan; Meierhofer, Alexander; Pfaff, Raphael; Hartl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení
Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
2018 - English
Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních fázových obrazů o nezanedbatelné velikosti, manuální analýza by byla časově náročná a neefektivní Za účelem urychlení analýzy obrazů získaných pomocí koherencí řízené holografické mikroskopie je v této práci navržena metodika automatizované interpretace kvantitativních fázových obrazů pomocí strojového učení s učitelem. Kvantitativní fázové obrazy umožňují extrakci parametrů charakterizujících distribuci suché hmoty v buňce a poskytují tak cennou informaci o buněčném chování. Cílem této práce je navrhnout metodologii pro automatizovanou klasifikaci buněk při využití této kvantitativní informace jak ze statických, tak z časosběrných kvantitativních fázových obrazů. Navržená metodika byla testována v experimentech s živými buňkami, jimiž byla vyhodnocena výkonnost klasifikace a významnost parametrů získaných z kvantitativních fázových obrazů. This work deals with the interpretation of the quantitative phase images gained by coherence-controlled holographic microscopy. Since the datasets of quantitative phase images are of substantial size, the manual analysis would be time-consuming and inefficient. In order to speed up the analysis of images gained by coherence-controlled holographic microscopy, the methodology for automated interpretation of quantitative phase images by means of supervised machine learning is proposed in this work. The quantitative phase images enable extraction of valuable features characterizing the distribution of dry mass within the cell and hence provide important information about the live cell behaviour. The aim of this work is to propose a methodology for automated classification of cells while employing the quantitative information from both the single-time-point and time-lapse quantitative phase images. The proposed methodology was tested in the experiments with live cells, where the performance of the classification was evaluated and the relevance of the features derived from the quantitative phase image was assessed. Keywords: digital holographic microscopy; quantitative phase image; supervised machine learning; cell classification; digitální holografická mikroskopie; kvantitativní fázový obraz; strojové učení s učitelem; klasifikace buněk Available in a digital repository NRGL
Biofyzikální interpretace kvantitativního fázového zobrazení

Práce se zabývá interpretací kvantitativního fázového zobrazení pomocí techniky koherencí řízené holografické mikroskopie. Vzhledem k tomu, že tato technika generuje velké množství kvantitativních ...

Štrbková, Lenka; Kozubek,, Michal; Hoppe, Andreas; Chmelík, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Alternativní zdroj elektrické energie na železniční trati
Pribulla, Daniel; Rubeš, Ondřej; Hadaš, Zdeněk
2018 - English
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť alternatívny zdroj energie pre riadiacu jednotku, ktorú obsahujú komponenty traťového zabezpečovacieho zariadenia v rámci európskeho systému riadenia železničnej dopravy. V porovnaní s predchádzajúcimi harvestormi bola vďaka použitiu lineárneho elektrického generátora eliminovaná mechanická väzba, ako napr. prevodovka. To by malo zvýšiť životnosť a spoľahlivosť zariadenia. S pomocou analógie magnetických obvodov a softvéru využívajúceho metódu konečných prvkov FEMM a Ansys Maxwell, boli navrhnuté tri rôzne synchrónne generátory s permanentnými magnetmi. Simulácia v prostredí Matlab Simulink dokázala, že výsledný návrh generátora je schopný dodávať priemerný výkon 5 W počas prechodu vlaku zo stlačenia pražca väčšieho ako 2 mm. The aim of this thesis was to design an alternative power source for an Object Controller, a component of the European Rail Traffic Management System wayside equipment. Compared to previous harvesters, a mechanical coupling, e.g. gearbox, was eliminated by using linear electric generator. This should increase the service life and reliability of the device. A three different permanent magnet synchronous generators were designed using magnetic circuit analogy and finite element methods software, namely FEMM and Ansys Maxwell. The simulation in Matlab Simulink proved, that the final generator design is capable of producing mean power of 5 W during the pass of a train from rail deflection higher than 2 mm. Keywords: Energy harvesting; railway track deflection; wayside equipment; linear permanent magnet synchronous generator; transverse flux; longitudinal flux; FEMM; Ansys Maxwel; Energy harvesting; priehyb železničnej trate; traťové zabezpečovacie zariadenie; lineárny synchrónny generátor s permanentnými magnetmi; transverzálny tok poľa; longitudinálny tok poľa; FEMM; Ansys Maxwell Available in a digital repository NRGL
Alternativní zdroj elektrické energie na železniční trati

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť alternatívny zdroj energie pre riadiacu jednotku, ktorú obsahujú komponenty traťového zabezpečovacieho zariadenia v rámci európskeho systému riadenia železničnej ...

Pribulla, Daniel; Rubeš, Ondřej; Hadaš, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Redukce pohybových artefaktů v datech BOLD fMRI s využitím eliminace vlivu pohybem postižených skanů
Svatoň, Jan; Gajdoš, Martin; Mikl, Michal
2018 - English
Tato bakalářská práce ze zprvu zabývá elementárními principy magnetické rezonance a zdrojů šumu a artefaktů v datech. Dále práce podrobněji pojednává o pohybovém artefaktu a navrhuje dvě vhodné metody pro lokalizaci a odstranění pohybem postižených skenů BOLD fMRI dat. Metody jsou poté implementovány v prostředí MATLAB a otestovány na vhodných datasetech poskytnutých Laboratoří multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC MU. Nakonec jsou prezentovány a vyhodnoceny výsledky zároveň s doporučením pro vhodný způsob eliminace pohybového artefaktu v datech. This bachelor thesis first deals with the elementary principles of function magnetic resonance and the sources of noise and artifacts in the data. Furthermore, the thesis elaborates on the motion artifact phenomena and suggests two suitable methods for locating and eliminating motion-affected scans in the BOLD fMRI data. The methods are then implemented in the MATLAB environment and tested on suitable datasets provided by the Multimodal and Functional Imaging Laboratory of CEITEC MU. Finally, the results are presented and evaluated along with a recommendation for a suitable way of eliminating movement artifacts in the data. Keywords: Motion artifact; motion scrubbing; spike regression; BOLD fMRI; General Linear Model; Pohybový artefakt; motion scrubbing; spike regression; BOLD fMRI; Obecný lineární model Available in a digital repository NRGL
Redukce pohybových artefaktů v datech BOLD fMRI s využitím eliminace vlivu pohybem postižených skanů

Tato bakalářská práce ze zprvu zabývá elementárními principy magnetické rezonance a zdrojů šumu a artefaktů v datech. Dále práce podrobněji pojednává o pohybovém artefaktu a navrhuje dvě vhodné metody ...

Svatoň, Jan; Gajdoš, Martin; Mikl, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Automatizovaný xylofon
Seidler, David; Šťastná, Dagmar; Haupt, Jaromír
2018 - English
Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout obvod schopný ovládání xylofonu. Dále projekt zkoumá možnosti začlenění uživatelského vstupu a jeho následného zpracování. V projektu jsou zvažovány alternativy k jednotlivým částem obvodu a k programu. The aim of this semester project is to design a circuit capable of controlling a xylophone. Then the project examines the options of implementing a user input and its processing. The alternatives of parts of the circuit are considered. Also various approaches to the circuit design and the program are evaluated. Keywords: Xylophone; Arduino; Solenoid; ATmega328P; Xylofon; Arduino; Solenoid; ATmega328P Available in a digital repository NRGL
Automatizovaný xylofon

Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout obvod schopný ovládání xylofonu. Dále projekt zkoumá možnosti začlenění uživatelského vstupu a jeho následného zpracování. V projektu jsou zvažovány ...

Seidler, David; Šťastná, Dagmar; Haupt, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Interaction design s ohledem na koncového uživatele
Macura, David; Walek, Agata; Sedláček, Pavel
2018 - English
Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na výsledné produkty, dále popsat teoretickou stránku procesu návrhu a přístup designerů a uživatelů k designu a interakci. V části zaměřené na uživatelská rozhraní má práce za cíl prozkoumat a porovnat vybrané přístupy k tvorbě rozhraní a zmínit nejdůležitější vlivy na požadavky týkající se vývoje rozhraní pro aplikace. This thesis focuses on user interfaces, methods connected with their design and the interaction between humans and computers. The goal is to codify and explore the most important of these methods and their influence on final products. Another goal is to describe the theoretical side of design and the approach of designers and users to design and interaction. In the part focused on the user interfaces the thesis sets the goal to research and compare select approaches to interface creation and to list the most important influences on demands concerning the application interface design. Keywords: Design; Software; Development; Application; Digital literacy; Information technology; Interaction; User Interface; Design; Software; Vývoj; Aplikace; Digitální gramotnost; Informační technologie; Interakce; Uživatelské Rozhraní Available in a digital repository NRGL
Interaction design s ohledem na koncového uživatele

Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto ...

Macura, David; Walek, Agata; Sedláček, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Analýza provozu fotovoltaické elektrárny
Šidla, Ondřej; Borecká, Marcela; Baumgartnerová, Alena
2018 - English
Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na charakteristiku vybraných fotovoltaických článků. Dále se práce zabývá legislativou v oblasti fotovoltaiky v České republice. Tato kapitola je pak dále rozšířena o kroky potřebné k realizaci fotovoltaické elektrárny. Závěrem je provedena technicko-ekonomická analýza konkrétní fotovoltaické elektrárny. This paper provides an insight into the issues of photovoltaics and its utilisation, having a significant role to play in today's clean electric energy production. The first part is primarily focused on the characteristics of the common photovoltaic cells known in this field. The work then deals with the legislation related to photovoltaics in the Czech Republic, as well as it is broadened by the steps for a PV plant realization. As regards the last chapter, a technical and economic analysis of a particular ground-mounted photovoltaic power plant is carried out. Keywords: Solar energy; photovoltaic cell; photovoltaic panel; photovoltaic power plant; payback period.; Solární energie; fotovoltaický článek; fotovoltaický panel; fotovoltaická elektrárna; doba návratnosti. Available in a digital repository NRGL
Analýza provozu fotovoltaické elektrárny

Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na ...

Šidla, Ondřej; Borecká, Marcela; Baumgartnerová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě
Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
2018 - English
Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny Země). Navíc představují globální environmentální problémy, které, pokud se nebudou správně řešit, můžou vést k vážné celosvětové krizi. V této diplomové práci jsme propojili tato témata a zaměřili se na lepší porozumění role sodných kationtů na vazbu vody v půdní organické hmotě v aridních a semi-aridních podmínkách. Náš cíl byl prozkoumat proces vzniku a stabilitu vodních molekulových můstků a vodních-kationických můstků v půdní organické hmotě, sílu vazby a množství vázáné vody v půdě za využití diferenční kompenzační kalorimetrie. Nasycení sodnými kationty bylo studováno ve dvou koncentračních oblastech. Na simulaci přirozených podmínek v půdách bylo použito nasycení vazebných míst sodnými kationty do 100% a nasycení nad 100% reprezentovalo vysoce zasolené půdy. Výsledky potvrdily význam schopnosti půdy získávat vodu ze vzdušné vlhkosti, podíl vody v půdě vzrůstal s relativní vlhkostí. Vyšší podíl vody v půdě pak způsoboval snížení síly vazebných interakcí, což bylo interpretováno jako fakt, že rovnováha mezi půdní a vzdušnou vlhkostí vede k optimální vlhkost půdy. Přítomnost sodných kationtů ve vzorcích do nasycení 100% měla na množství vody zanedbatelný vliv, ale v přesycených vzorcích umožňovala navázání většího množství vody. V přesycených vzorcích bylo také pozorováno zvýšení síly vazebných interakcí mezi půdou a vodou, což vede k její větší zádrži. Molekulové můstky byli stabilnější ve vzorcích, které obsahovaly Na+. Nejvyšší stabilita byla pozorována u 10% nasycených vzorcích, další zvyšování Na-saturace pak již vedlo k snižování stability molekulových můstků. Hlavním výstupem práce je, že tvorba vodních-kationických můstků stabilizuje půdní strukturu a že má vlyv na sílu a množství vody vázané v půdě, což představuje klíčové aspekty kvality půdy. Je potřebný rozsáhlejší výskum tohoto tématu, aby získané výsledky pomohli optimalizovat půdní manažment v aridních oblastech a také v ostatních oblastech, kde dochází k degradaci půdy. Degradation of soil in process of salinization, increasing temperature and following decreasing precipitation in recent years lead to expand of arid and semi-arid areas (now covering one-third of Earth’s land). Furthermore, being a global environmental problems could grow into a serious crisis worldwide if they were not solved properly. In this diploma thesis we connected all these issues and focused on contributing to the better understanding the role of sodium cations on water binding in soil organic matter under arid and semi-arid conditions. Our aim was to investigate the processes of formation and stability of water molecule bridges and cation-water molecule bridges in soil organic matter, strength of water binding and amount of bound water using differential scanning calorimetry. The saturation in sodium cation was studied in two concentration regions in order to simulate natural conditions in soils by lower Na-saturation (less than 100% saturation of binding sites) and over-saturated samples (more than 100% Na-saturation of binding sites) representing salty soils. Results confirmed the importance of ability of soil to gain water from air moisture, in fact, water content in soil increased with increasing relative humidity. It was observed that at higher water content in soil is water less strongly bound, which caused that water was easier to be released from soil. That seems to keep balance between soil and air humidity and therefore also optimal humidity in soil. Presence of sodium cations in samples had a negligible effect on amount of water in samples saturated up to 100% but facilitated better water binding in over-saturated samples. In over-saturated samples was also observed a stronger water binding even at higher water contents. Water molecule bridges were more stable in samples containing Na+. In fact, highest stability was observed in 10% saturated samples and increasing Na+ concentration caused a decrease in stability of molecule bridges. To sum up, formation of cation-water bridges showed to stabilize soil rigidity and have an impact on the strength and amount of water bound in soil which are crucial aspects of soil quality. Further research is needed in this field to bring more results that can help to optimize soil management in arid areas and also other areas with soil degradation. Keywords: water-cation bridge; water molecule bridge; soil organic matter; differential scanning calorimetry; vodní-kationický můstek; vodní molekulový můstek; půdní organická hmota; diferenční kompenzační kalorimetrie Available in a digital repository NRGL
Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě

Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny ...

Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu
Štulrajterová, Lujza; Tocháček, Jiří; Přikryl, Radek
2018 - English
Táto práca sa zaoberá zvlákňovaním biopolymérov z taveniny. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie poznatky o zvlákňovaní poly(3-hydroxy butyrátu) (PHB) a poly(mliečnej kyseliny) (PLA). Následne boli zvláknené polymérne zmesi na báze PHB s rôznym zložením, čo umožnilo štúdium vplyvu PLA, zmäkčovadiel a ich množstva na vlastnosti pripravených vlákien. Boli použité tri komerčné zmäkčovadlá (ATBC, PEG, A6) a dva experimentálne syntetizované. Zvláknenie bolo prevedené na troch rôznych zvlákňovacích linkách. Konvenčné zvlákňovacie linky s odťahovými rýchlosťami nad 150 m/min sa preukázali ako nevhodné pre spracovanie našich zmesí. Kvôli nedostatočnej pevnosti taveniny sú potrebné nízke odťahové rýchlosti. Boli pripravené vlákna s dĺžiacim pomerom 6,4; ktoré boli následne analyzované pomocou GPC, MDSC a ťahovej skúšky. Na základe nameraných teplôt skelného prechodu zmäkčovadlá ATBC a PEG vykázali lepšiu schopnosť zmäkčiť skúmané PLA/PHB zmesi. Vlákna obsahujúce A6 vykazovali najvyššiu pevnosť v ťahu (250 MPa) a modul pružnosti (2,7 GPa). Nakoniec bol skúmaný vplyv starnutia, tepla a vriacej vody na mechanické vlastnosti týchto vlákien. This work deals with the melt spinning process of biopolymer fibers. Recent knowledge of poly(3-hydroxy butyrate) (PHB) and poly(lactic acid) (PLA) fiber spinning processes have been covered in the theoretical part. PHB based polymer blends of various composition were prepared to study the effect of PLA, different plasticizers and their content on the fiber properties. Three commercial plasticizers (ATBC, PEG, A6) and two experimentally synthesized were used. Spinning was carried out on three devices. Spinning on the conventional spinning lines with take-up speed exceeding 150 m/min was not accomplished. Lowe take-up speed was necessary due to insufficient melt strength. Fibers with drawing ratio of 6.4 were prepared and analyzed by GPC, MDSC and mechanical testing. According to the glass transition temperature results, ATBC and PEG have better plasticizing effect over the studied PLA/PHB blends than A6. Fibers containing A6 have the highest tensile strength and modulus of elasticity of 250 MPa and 2.7 GPa, respectively. At last, the effect of aging, thermal and hydrothermal treatment on mechanical properties of fibers was studied. Keywords: Melt spinning; fibers; poly(3-hydroxy butyrate); poly(lactic acid); polymer blends; plasticizers; Zvlákňovanie z taveniny; vlákna; poly(3-hydroxy butyrát); poly(mliečna kyselina); polymérne zmesi; zmäkčovadlá Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu

Táto práca sa zaoberá zvlákňovaním biopolymérov z taveniny. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie poznatky o zvlákňovaní poly(3-hydroxy butyrátu) (PHB) a poly(mliečnej kyseliny) (PLA). Následne ...

Štulrajterová, Lujza; Tocháček, Jiří; Přikryl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Nasazení DNSSEC na klientské straně
Nekuža, Karel; Smékal, David; Martinásek, Zdeněk
2018 - English
Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti pro koncové uživatele. V práci je navrhnuto řešení problému pro operační systém Fedora Workstation. Navrhnuté řešení je realizováno a porovnáno s již existujícím řesením. This thesis deals with a problem of end-user's access to the DNSSEC validation. It explores the possibilities to implement and configure a locally running resolver to address the security issue. It proposes a solution for Fedora Workstation operating system. The solution is implemented and compared to the current solution. Keywords: domain name system; DNSSEC; security extensions; Fedora; Linux; resolver; Unbound; NetworkManager; domain name system; DNSSEC; security extensions; Fedora; Linux; resolver; Unbound; NetworkManager Available in a digital repository NRGL
Nasazení DNSSEC na klientské straně

Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti ...

Nekuža, Karel; Smékal, David; Martinásek, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases