Number of found documents: 1640
Published from to

Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě
Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
2018 - English
Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny Země). Navíc představují globální environmentální problémy, které, pokud se nebudou správně řešit, můžou vést k vážné celosvětové krizi. V této diplomové práci jsme propojili tato témata a zaměřili se na lepší porozumění role sodných kationtů na vazbu vody v půdní organické hmotě v aridních a semi-aridních podmínkách. Náš cíl byl prozkoumat proces vzniku a stabilitu vodních molekulových můstků a vodních-kationických můstků v půdní organické hmotě, sílu vazby a množství vázáné vody v půdě za využití diferenční kompenzační kalorimetrie. Nasycení sodnými kationty bylo studováno ve dvou koncentračních oblastech. Na simulaci přirozených podmínek v půdách bylo použito nasycení vazebných míst sodnými kationty do 100% a nasycení nad 100% reprezentovalo vysoce zasolené půdy. Výsledky potvrdily význam schopnosti půdy získávat vodu ze vzdušné vlhkosti, podíl vody v půdě vzrůstal s relativní vlhkostí. Vyšší podíl vody v půdě pak způsoboval snížení síly vazebných interakcí, což bylo interpretováno jako fakt, že rovnováha mezi půdní a vzdušnou vlhkostí vede k optimální vlhkost půdy. Přítomnost sodných kationtů ve vzorcích do nasycení 100% měla na množství vody zanedbatelný vliv, ale v přesycených vzorcích umožňovala navázání většího množství vody. V přesycených vzorcích bylo také pozorováno zvýšení síly vazebných interakcí mezi půdou a vodou, což vede k její větší zádrži. Molekulové můstky byli stabilnější ve vzorcích, které obsahovaly Na+. Nejvyšší stabilita byla pozorována u 10% nasycených vzorcích, další zvyšování Na-saturace pak již vedlo k snižování stability molekulových můstků. Hlavním výstupem práce je, že tvorba vodních-kationických můstků stabilizuje půdní strukturu a že má vlyv na sílu a množství vody vázané v půdě, což představuje klíčové aspekty kvality půdy. Je potřebný rozsáhlejší výskum tohoto tématu, aby získané výsledky pomohli optimalizovat půdní manažment v aridních oblastech a také v ostatních oblastech, kde dochází k degradaci půdy. Degradation of soil in process of salinization, increasing temperature and following decreasing precipitation in recent years lead to expand of arid and semi-arid areas (now covering one-third of Earth’s land). Furthermore, being a global environmental problems could grow into a serious crisis worldwide if they were not solved properly. In this diploma thesis we connected all these issues and focused on contributing to the better understanding the role of sodium cations on water binding in soil organic matter under arid and semi-arid conditions. Our aim was to investigate the processes of formation and stability of water molecule bridges and cation-water molecule bridges in soil organic matter, strength of water binding and amount of bound water using differential scanning calorimetry. The saturation in sodium cation was studied in two concentration regions in order to simulate natural conditions in soils by lower Na-saturation (less than 100% saturation of binding sites) and over-saturated samples (more than 100% Na-saturation of binding sites) representing salty soils. Results confirmed the importance of ability of soil to gain water from air moisture, in fact, water content in soil increased with increasing relative humidity. It was observed that at higher water content in soil is water less strongly bound, which caused that water was easier to be released from soil. That seems to keep balance between soil and air humidity and therefore also optimal humidity in soil. Presence of sodium cations in samples had a negligible effect on amount of water in samples saturated up to 100% but facilitated better water binding in over-saturated samples. In over-saturated samples was also observed a stronger water binding even at higher water contents. Water molecule bridges were more stable in samples containing Na+. In fact, highest stability was observed in 10% saturated samples and increasing Na+ concentration caused a decrease in stability of molecule bridges. To sum up, formation of cation-water bridges showed to stabilize soil rigidity and have an impact on the strength and amount of water bound in soil which are crucial aspects of soil quality. Further research is needed in this field to bring more results that can help to optimize soil management in arid areas and also other areas with soil degradation. Keywords: water-cation bridge; water molecule bridge; soil organic matter; differential scanning calorimetry; vodní-kationický můstek; vodní molekulový můstek; půdní organická hmota; diferenční kompenzační kalorimetrie Available in a digital repository NRGL
Vodní-kationické můstky v půdní organické hmotě

Degradace půdy zasolováním, zvyšující se teplota a následný úbytek mnonžství srážek v posledních letech vedou k rozšiřování aridních a semi-aridních oblastí (v současnosti pokrývají třetinu pevniny ...

Starostová, Anna; Komendová, Renata; Kučerík, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu
Štulrajterová, Lujza; Tocháček, Jiří; Přikryl, Radek
2018 - English
Táto práca sa zaoberá zvlákňovaním biopolymérov z taveniny. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie poznatky o zvlákňovaní poly(3-hydroxy butyrátu) (PHB) a poly(mliečnej kyseliny) (PLA). Následne boli zvláknené polymérne zmesi na báze PHB s rôznym zložením, čo umožnilo štúdium vplyvu PLA, zmäkčovadiel a ich množstva na vlastnosti pripravených vlákien. Boli použité tri komerčné zmäkčovadlá (ATBC, PEG, A6) a dva experimentálne syntetizované. Zvláknenie bolo prevedené na troch rôznych zvlákňovacích linkách. Konvenčné zvlákňovacie linky s odťahovými rýchlosťami nad 150 m/min sa preukázali ako nevhodné pre spracovanie našich zmesí. Kvôli nedostatočnej pevnosti taveniny sú potrebné nízke odťahové rýchlosti. Boli pripravené vlákna s dĺžiacim pomerom 6,4; ktoré boli následne analyzované pomocou GPC, MDSC a ťahovej skúšky. Na základe nameraných teplôt skelného prechodu zmäkčovadlá ATBC a PEG vykázali lepšiu schopnosť zmäkčiť skúmané PLA/PHB zmesi. Vlákna obsahujúce A6 vykazovali najvyššiu pevnosť v ťahu (250 MPa) a modul pružnosti (2,7 GPa). Nakoniec bol skúmaný vplyv starnutia, tepla a vriacej vody na mechanické vlastnosti týchto vlákien. This work deals with the melt spinning process of biopolymer fibers. Recent knowledge of poly(3-hydroxy butyrate) (PHB) and poly(lactic acid) (PLA) fiber spinning processes have been covered in the theoretical part. PHB based polymer blends of various composition were prepared to study the effect of PLA, different plasticizers and their content on the fiber properties. Three commercial plasticizers (ATBC, PEG, A6) and two experimentally synthesized were used. Spinning was carried out on three devices. Spinning on the conventional spinning lines with take-up speed exceeding 150 m/min was not accomplished. Lowe take-up speed was necessary due to insufficient melt strength. Fibers with drawing ratio of 6.4 were prepared and analyzed by GPC, MDSC and mechanical testing. According to the glass transition temperature results, ATBC and PEG have better plasticizing effect over the studied PLA/PHB blends than A6. Fibers containing A6 have the highest tensile strength and modulus of elasticity of 250 MPa and 2.7 GPa, respectively. At last, the effect of aging, thermal and hydrothermal treatment on mechanical properties of fibers was studied. Keywords: Melt spinning; fibers; poly(3-hydroxy butyrate); poly(lactic acid); polymer blends; plasticizers; Zvlákňovanie z taveniny; vlákna; poly(3-hydroxy butyrát); poly(mliečna kyselina); polymérne zmesi; zmäkčovadlá Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu

Táto práca sa zaoberá zvlákňovaním biopolymérov z taveniny. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie poznatky o zvlákňovaní poly(3-hydroxy butyrátu) (PHB) a poly(mliečnej kyseliny) (PLA). Následne ...

Štulrajterová, Lujza; Tocháček, Jiří; Přikryl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Nasazení DNSSEC na klientské straně
Nekuža, Karel; Smékal, David; Martinásek, Zdeněk
2018 - English
Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti pro koncové uživatele. V práci je navrhnuto řešení problému pro operační systém Fedora Workstation. Navrhnuté řešení je realizováno a porovnáno s již existujícím řesením. This thesis deals with a problem of end-user's access to the DNSSEC validation. It explores the possibilities to implement and configure a locally running resolver to address the security issue. It proposes a solution for Fedora Workstation operating system. The solution is implemented and compared to the current solution. Keywords: domain name system; DNSSEC; security extensions; Fedora; Linux; resolver; Unbound; NetworkManager; domain name system; DNSSEC; security extensions; Fedora; Linux; resolver; Unbound; NetworkManager Available in a digital repository NRGL
Nasazení DNSSEC na klientské straně

Diplomová práce se zabývá problémem přístupu koncového uživatele k odpovědím ověřeným pomocí protokolu DNSSEC. Práce posuzuje možnosti nasazení a nastavování resolveru za účelem zlepšení bezpečnosti ...

Nekuža, Karel; Smékal, David; Martinásek, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Supravodivost v praxi
Mádrová, Tereza; Langerová, Petra; Baumgartnerová, Alena
2018 - English
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování souhrnného přehledu využití supravodivosti v technických řešeních a aplikacích, čímž se rozumí nikoliv experimentální využití, nýbrž využití v reálném technickém řešení. Tato práce se věnuje zejména popisu, v první části základním atributům supravodivosti, bez nichž není možné princip supravodivosti pochopit a jsou tudíž nezbytnou součástí práce, ve druhé části rozdělení do kategorií supravodičů podle určitých kritérií, a v poslední části popisuje příklady aplikací supravodivosti tak, jak se s nimi můžeme setkat v každodenním životě. This bachelor’s thesis is focused on the elaboration of a summary overview of the use of superconductivity in technical solutions and applications, which means not experimental use, but use in a real technical solution. This work deals with the description of basic superconductivity attributes in the first part (without which the principle of superconductivity cannot be fully understood and therefore description of superconductivity is a necessary part thesis), in the second part of the division of superconductors and superconducting categories according to specific criteria is described, and the last part of this thesis states examples of applications of superconductivity as we can encounter them in everyday life. Keywords: Superconductivity; superconductor; critical parameters; low-temperature superconductor; high- temperature superconductor; Meissner phenomenon; BCS Theory; superconductor type I and II; perovskite; superconducting magnets; SQUID; MagLev; SMES.; Supravodivost; supravodič; kritické parametry; nízkoteplotní supravodič; vysokoteplotní supravodič; Meissnerův jev; BCS Teorie; supravodič I. a II. typu; perovskity; supravodivé magnety; SQUID; MagLev; SMES. Available in a digital repository NRGL
Supravodivost v praxi

Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování souhrnného přehledu využití supravodivosti v technických řešeních a aplikacích, čímž se rozumí nikoliv experimentální využití, nýbrž využití v ...

Mádrová, Tereza; Langerová, Petra; Baumgartnerová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice
Bendová, Kateřina; Walek, Agata; Baumgartnerová, Alena
2018 - English
Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci popsáno několik marketingových nástrojů, které Samsung používá v Českém maloobchodě, aby byly jeho produkty známější a viditelnější. Poslední kapitola je o roce 2017. Jsou zde popsány prodeje telefonů v roce 2017 a analýza potřeb zákazníků. This bachelor thesis deals with Samsung mobile phones for year 2017. It is primary focused on the technologies used in the mobile phones and their advantages over the competition on the Czech market. Furthermore, there are also described several marketing tools, which Samsung used in Czech retail to make its product more known and more visible. The last chapter deals with year 2017. The sales of the phone in the year 2017 were examined and the analytics of customer needs is provided. Keywords: Samsung; Galaxy series; mobile phones; Android; features; competition; promotion; Samsung; řada Galaxy; mobilní telefony; Android; funkce; konkurence; podpora prodeje Available in a digital repository NRGL
Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice

Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém ...

Bendová, Kateřina; Walek, Agata; Baumgartnerová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Návrh bipolárního jádra integrovaného teplotního senzoru
Fránek, Jakub; Prokop, Roman; Kledrowetz, Vilém
2018 - English
Cílem této práce je popsat možné způsoby realizace teplotního senzoru na křemíkovém čipu v běžných CMOS výrobních technologiích a představit konkrétní implementaci analogového jádra teplotního senzoru využívajícího bipolární tranzistory ve výrobní technologii TSMC 110. Techniky jako chopping, dynamic element matching nebo trimování byly použity k navržení obvodů, jejichž simulovaná 3 přesnost měření je ±3.5 °C bez trimování nebo ±0.6 °C s po jedné trimovací operaci napříč vojenským teplotním rozsahem. Navržené obvody zabírají pouze 0.012 mm čtverečních plochy čipu a jejich celkové parametry jsou srovnatelné s výsledky současných publikovaných prací. The aim of this thesis is to describe the main possible ways of implementing a smart temperature sensor on a silicon chip in common CMOS process technologies and to design an analog front-end of a bipolar transistor based smart temperature sensor in TSMC 110 process technology. Techniques such as chopping, dynamic element matching or trimming have been utilized to design circuits whose simulated 3 measurement precision is ±3.5 °C untrimmed or ±0.6 °C after single point trim over the military temperature range. The designed circuits occupy as little as 0.012 mm squared of die area and their overall performance is comparable to the current state of the art. Keywords: temperature; sensor; CMOS; bipolar; TSMC 110; analog; IP core; teplotní; senzor; CMOS; bipolární; TSMC 110; analogový; IP jádro Available in a digital repository NRGL
Návrh bipolárního jádra integrovaného teplotního senzoru

Cílem této práce je popsat možné způsoby realizace teplotního senzoru na křemíkovém čipu v běžných CMOS výrobních technologiích a představit konkrétní implementaci analogového jádra teplotního senzoru ...

Fránek, Jakub; Prokop, Roman; Kledrowetz, Vilém
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Polymerní kompozity s řízenou mezifází
Zvonek, Milan; Knob, Antonín; Čech, Vladimír
2018 - English
Cieľom diplomovej práce je príprava polymerných kompozitov vyztužených sklenenými vláknami s riadenou medzifázou za použitia metódy plazmochemickej depozície z plynnej fáze a monomeru tetravinylsilanu. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a kompozitoch. Experimentálna časť popisuje použité materiály a aparaturu použitú na povrchovú modifikáciu sklenených vlákien a prípravu vláknom vyztužených kompozitov. Povrchová úprava sklenených vlákien prebiehala za rôznych depozičných podmienok. Chemické a mechanické analýzy vytvorenej medzivrstvy prebiehali za použitia FTIR spektrometrie a vrypového testu. Vliv povrchovej úpravy bol zistený pomocou získanej interlaminárnej šmykovej sily použítím testu krátkych trámečkov. The aim of the diploma thesis is preparation of glass fiber-reinforced polymer composites with controlled interphase using the method of plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) and tetravinylsilane as the monomer. The theoretical part focuses on literature recherché on plasma and plasma polymerization, thin films and composites. Experimental part deals with materials and equipment used for fiber surface modification and preparation of fiber-reinforced composites. The fiber surface modification was done using different deposition conditions. The chemical and mechanical analysis of formed interlayers was done using FTIR spectrometry and scratch test. The effect of surface modification was evaluated by acquired interlaminar shear strength using short beam shear test. Keywords: Glass fiber; polymer composite; PECVD; tetravinylsilane; adhesion; interphase; interlaminar shear strength; Sklenené vlákno; polymerný kompozit; PECVD; tetravinylsilan; adhézia; medzifáza; interlaminárna šmyková sila Available in a digital repository NRGL
Polymerní kompozity s řízenou mezifází

Cieľom diplomovej práce je príprava polymerných kompozitov vyztužených sklenenými vláknami s riadenou medzifázou za použitia metódy plazmochemickej depozície z plynnej fáze a monomeru ...

Zvonek, Milan; Knob, Antonín; Čech, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Bezkontaktní zatěžování a měření vysokootáčkových strojů
Vojče, Zbyněk; Ondrůšek, Čestmír; Vítek, Ondřej
2018 - English
Práce se zabývá problematikou měření momentu u velmi vysokootáčkových strojů. Z důvodů vysokých rychlostí jsou tradiční metody měření momentu nepoužitelné, z tohoto důvodu je nutno vyvinout novou bezkontaktní metodu. Pro měření je zvolena metoda zatěžování vířivou brzdou, pro kterou je proveden analytický výpočet jejích vlastností pomocí Maxwellových rovnic a je vytvořen model vířivé brzdy v programu FEMM a Ansys/Maxwell 2D. Na závěr jsou výsledky simulací a výpočtů porovnány s měřením na prototypech brzdy. Work deals with problematic of torque measurement for very high speed machines. Because of high speeds are traditional torque measuring tools unusable, for this reason is needed to develop new contactless measurement method. For measurement is selected Eddy current brake method, for which an analytical calculation of its properties using Maxwell’s equations is performed and a model of Eddy current brake in program FEMM and Ansys/Maxwell 2D is created. In the end the results of simulations and calculations are compared with measurements on brake prototypes. Keywords: Measurement method; Eddy current brake; simulation; braking power; model; measurement.; Měřící metoda; elektromagnetická vířivá brzda; simulace; brzdný výkon; model; měření. Available in a digital repository NRGL
Bezkontaktní zatěžování a měření vysokootáčkových strojů

Práce se zabývá problematikou měření momentu u velmi vysokootáčkových strojů. Z důvodů vysokých rychlostí jsou tradiční metody měření momentu nepoužitelné, z tohoto důvodu je nutno vyvinout novou ...

Vojče, Zbyněk; Ondrůšek, Čestmír; Vítek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Struktura a mechanické vlastnosti biodegradabilní hořčíkové slitiny Mg-3Zn-2Ca zpracované metodou ECAP
Havlíček, Štěpán-Adam; Podrábský, Tomáš; Doležal, Pavel
2018 - English
Zaměření této bakalářské práce je na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu biodegradabilní hořčíkové slitiny Mg-3Zn-2Ca zpracované pomocí uhlového protlačování skrze shodné kanály (ECAP). Každý vzorek se liší počtem protlaku ve směru Bc. Zpracovaná hořčíková slitina ukazuje zlepšení napěťových a deformačních charakteristik, avšak s rostoucím počtem protlaků začínají klesat deformační charakteristiky. Aplikace ECAP metody způsobila v mikrostruktuře zjemnění zrn a ve směru protlačování prodloužení zrn. Ke studiu mikrostruktury bylo využito světelné mikroskopie a studium tahových vlastností bylo provedeno tahovými zkouškami. The present study focused on mechanical behavior and microstructure of biodegradable magnesium alloy Mg-3Zn-2Ca processed by equal channel angular pressing (ECAP). Each specimen differ by number of passes. Path of pass is Bc. Processed alloy exhibit improvement of stress and deformation characteristics, but with raising number of passes deformation characteristics starts to decrease underneath the value of unprocessed gravity cast alloy. Applied ECAP processing resulted refinement of grains, elongation in the direction of extrusion. The assessment of microstructure was performed by light microscopy and mechanical properties were determined by tensile tests. Keywords: Magnesium; biodegradable magnesium alloy; Mg-Zn-Ca; ECAP processing; mechanical properties; microstructure; Hořčík; biodegradabilní hořčíková slitina; Mg-Zn-Ca; ECAP; mechanické vlastnosti; mikrostruktura Available in a digital repository NRGL
Struktura a mechanické vlastnosti biodegradabilní hořčíkové slitiny Mg-3Zn-2Ca zpracované metodou ECAP

Zaměření této bakalářské práce je na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu biodegradabilní hořčíkové slitiny Mg-3Zn-2Ca zpracované pomocí uhlového protlačování skrze shodné kanály (ECAP). Každý ...

Havlíček, Štěpán-Adam; Podrábský, Tomáš; Doležal, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Analýza provozu fotovoltaické elektrárny
Šidla, Ondřej; Borecká, Marcela; Baumgartnerová, Alena
2018 - English
Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na charakteristiku vybraných fotovoltaických článků. Dále se práce zabývá legislativou v oblasti fotovoltaiky v České republice. Tato kapitola je pak dále rozšířena o kroky potřebné k realizaci fotovoltaické elektrárny. Závěrem je provedena technicko-ekonomická analýza konkrétní fotovoltaické elektrárny. This paper provides an insight into the issues of photovoltaics and its utilisation, having a significant role to play in today's clean electric energy production. The first part is primarily focused on the characteristics of the common photovoltaic cells known in this field. The work then deals with the legislation related to photovoltaics in the Czech Republic, as well as it is broadened by the steps for a PV plant realization. As regards the last chapter, a technical and economic analysis of a particular ground-mounted photovoltaic power plant is carried out. Keywords: Solar energy; photovoltaic cell; photovoltaic panel; photovoltaic power plant; payback period.; Solární energie; fotovoltaický článek; fotovoltaický panel; fotovoltaická elektrárna; doba návratnosti. Available in a digital repository NRGL
Analýza provozu fotovoltaické elektrárny

Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na ...

Šidla, Ondřej; Borecká, Marcela; Baumgartnerová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases