Number of found documents: 210672
Published from to

Trestné činy v dopravě
BURIANOVÁ, Lucie; ŠČERBA, Filip
2018 - Czech
Tématem diplomové práce je zhodnocení vybraných institutů souvisejících s trestnými činy v dopravě. V úvodu práce jsou pouze stručně charakterizovány základní znaky charakterizující tyto trestné činy s důrazem především na zavinění a zásadu omezené důvěry, která je v dopravě uplatňována již několik desítek let. Další kapitola pojednává o vybraných skutkových podstatách určitých trestných činů. Základem celé práce a stěžejní kapitola se poté věnuje trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky a s ním také spojené odmítnutí podrobit se testu na zjištění množství návykové látky v těle. Závěrem jsou poté shrnuty veškeré získané poznatky a celkově stručně zhodnocena předmětná problematika. In this thesis, selected institutes that are related to the criminal traffic offenses were evaluated. At the beginning of the work, basic features describing these offenses are described. The main emphasis is placed to the culpability and the principle of limited trust that have been applied in traffic for several decades. The next chapter deals with the selected elements of certain criminal offenses. The basis of this thesis and its key chapter is dedicated to the criminal offence: endangering under the influence of the addictive substance and the refusal of breath or blood testing to determine the amount of addictive substance connected with it. In conclusion, all the acquired knowledge are summarized and the overall subject matter is evaluated. Keywords: trestný čin; zavinění; princip omezené důvěry; doprava; obecné ohrožení; alkohol; návyková látka; odmítnutí; dechová zkouška; odběr krve; criminal offence; principle of limited trust; traffic; public endangerment; alcohol; addictive substance; refusal; breath testing; blood sampling Available in digital repository of UPOL.
Trestné činy v dopravě

Tématem diplomové práce je zhodnocení vybraných institutů souvisejících s trestnými činy v dopravě. V úvodu práce jsou pouze stručně charakterizovány základní znaky charakterizující tyto trestné činy ...

BURIANOVÁ, Lucie; ŠČERBA, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika regresních úhrad v režimu zákona č. 82/1998 Sb.
REZEK, Tomáš; FRUMAROVÁ, Kateřina; ŠKUREK, Martin
2018 - Czech
Práce pojednává o problematice regresních úhrad jak z hlediska účinné právní úpravy, tak úpravy de lege ferenda. Klade si za cíl přinést čtenáři přehledný výklad toho, jak regresní úhrady v režimu z. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOŠ), fungují a jaký je jejich smysl. Dále se práce zaměřuje na řešení různých výkladových nejasností vybraných ustanovení ZOŠ. Ve druhé kapitole se práce stručně zabývá úpravou odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle ZOŠ, neboť toto je nevyhnutelně spojeno s úpravou regresních úhrad. Následně je teoreticky rozebírána problematika regresů v rámci celého právního řádu a poté jsou přiblíženy regresní úhrady upravené v ZOŠ. V další části je pojednáno o regresních nárocích státu vůči územně samosprávným celkům, úředním osobám a osobám, které se podílely na vzniku újmy. Za úřední osoby se pro účely ZOŠ považují také notáři a soudní exekutoři za činnosti uvedené v § 4 odst. 1 ZOŠ. Proto, aby stát mohl uplatnit regresní úhradu u soudců a státních zástupců, je nutné nejdříve vyslovení viny v kárném řízení. V následující kapitole jsou rozebrány regresní úhrady územně samosprávného celku v samostatné působnosti vznikající vůči státu, kraji a osobám, které se podílely na vzniku újmy. Zajímavou se zde jeví zejména problematika zavinění v případech předvídaných v § 23 ZOŠ. Poté je pojednáno o společných ustanoveních regresních úhrad. Pozornost je zde věnována oprávnění soudu založit solidární odpovědnost povinných z regresní úhrady a aplikovat institut moderace. Neméně důležitá je také zásada zachování právní pozice povinného z regresní úhrady. V navazující kapitole jsou zhodnoceny nejvýznamnější změny uvedené v navrhovaných novelách, jedná se o změnu možnosti požadovat regresní úhrady na povinnost a zavedení ústřední evidence. The paper deals with the reimbursement of expenses in terms of an effective legislation and modifications De Lege Ferenda. The main objective is to present the reader with a clear interpretation of the reimbursements of expenses in accordance with the Act No. 82/1998 Coll. addressing the liability for damages caused in the exercise of public power by decision or by incorrect administrative procedure and the amendment of the Act No. 358/1992 Coll., Notaries and their Activities (Notary Rules), as amended (hereinafter referred to as "ZOŠ") and their primary function and purpose. Further on, the paper focuses on solving various interpretational ambiguities related to selected provisions of the ZOŠ. The second chapter covers the responsibility adjustment for the damage caused in the exercise of public power by decision or by incorrect administrative procedure under ZOŠ, since this is inevitably associated with the adjustment of reimbursement expenses. Hereafter, the paper outlines the issue of reimbursement from the theoretical point of view within the whole legal system and furthermore the reimbursement of expenses adjusted in ZOŠ is closely studied. The following section opens up the topic of the country's reimbursement claims against territorial self-governing units, official persons and private persons involved in the occurrence of injury. Notaries and court bailiffs are also regarded as official persons for the purposes of ZOŠ involving the activities referred to in § 4 paragraph 1. 1 ZOŠ. It is crucial for the state to pronounce guilt in the disciplinary proceedings to apply reimbursement expenses to judges and prosecutors. The next section aims to give a comprehensive account of reimbursement expenses of territorial self-governing unit in separate jurisdiction arising from the state, the region and persons involved in the occurrence of injury. Problematics of guilt in cases predicted in § 23 ZOŠ is a significant issue in this section. Considerable attention has been paid to the permission of the court to establish the solidary liability of the persons liable from the reimbursement expenses and the utilization of the institute of moderation. Equally important is the principle of maintaining the legal position of the person liable from the reimbursement of expenses. The most significant changes listed in the proposed amendments are further examined in the following chapter. These include the possibility of requesting a reimbursement changed into the obligation and the introduction of a central register. Keywords: regres; regresní úhrady; odpovědnost za škodu; nezákonné rozhodnutí; nesprávný úřední postup; moderace; reimbursement; reimbursement of expenses; liability for damage; unlawful ruling; unlawful ruling procedure; incorrect administrative procedure; moderation Available in digital repository of UPOL.
Problematika regresních úhrad v režimu zákona č. 82/1998 Sb.

Práce pojednává o problematice regresních úhrad jak z hlediska účinné právní úpravy, tak úpravy de lege ferenda. Klade si za cíl přinést čtenáři přehledný výklad toho, jak regresní úhrady v režimu z. ...

REZEK, Tomáš; FRUMAROVÁ, Kateřina; ŠKUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Reprezentace v dědickém právu - k postavení potomků nedědícího potomka
ŠIMONOVÁ, Barbora; HORÁK, Ondřej; BÍLÝ, Jiří
2018 - Czech
Diplomová práce pojednává o principu reprezentace uplatňujícím se v dědickém právu, a to převážně ve vztahu k potomkům nedědícího potomka. V první kapitole je podán výklad o základních principech dědického práva, dále přiblížení pojmu reprezentace a dělení tohoto principu. Kapitola druhá se zabývá uplatňováním reprezentace v zákonné dědické posloupnosti. Následují kapitola se věnuje reprezentaci v pořízeních pro případ smrti. Čtvrtá až sedmá kapitola se zabývají uplatňováním principu reprezentace u jednotlivých institutů dědického práva - konkrétně se jedná o vydědění, nezpůsobilosti, zřeknutí a odmítnutí dědictví. V každé z těchto kapitol je analyzována reprezentace nejen v platném právu, ale také v jednotlivých právních úpravách platných na území České republiky v průběhu dvou staletí. Poslední kapitola shrnuje poznatky ohledně uplatňování reprezentace a jeho vývoj u jednotlivých institutů dědického práva. The diploma thesis deals with the principle of representation applied in law of succession, mainly in relation to descendants of a non-inheriting descendant. The first chapter deals with the basic principles of law of succession, the approach of the concept of representation and division of this principle. The second chapter deals with the application of representation in statutory succession of heirs. The following chapter deals with representation in a mortis causa dispositions. The fourth to seventh chapters deal with the application of the principle of representation in individual institutes - specifically disinheritance, incapacity to inherit, renunciation of succession right and refusal of inheritance. In each of these chapters, representation is analyzed not only in the effective law, but also in the individual legal regulations effective in the territory of the Czech Republic over two centuries. The last chapter summarizes the knowledge about the application of representation and its development at the various institutes of law of succession. Keywords: Instituty dědického práva; reprezentace; dědické právo; dědictví; povinný díl; vydědění; dědická nezpůsobilost; zřeknutí se dědictví; odmítnutí dědictví; Inheritance law institutes; represetation; law of succession; inheritance; forced share; disinheritance; incapacity to inherit; renunciation of succession right; refusal of inheritance Available in digital repository of UPOL.
Reprezentace v dědickém právu - k postavení potomků nedědícího potomka

Diplomová práce pojednává o principu reprezentace uplatňujícím se v dědickém právu, a to převážně ve vztahu k potomkům nedědícího potomka. V první kapitole je podán výklad o základních principech ...

ŠIMONOVÁ, Barbora; HORÁK, Ondřej; BÍLÝ, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě
MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
2018 - Czech
Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí Východního bloku. Dotýká se soupeření Spojených států a Sovětského svazu ve Studené válce. Diplomová práce se ve svém výzkumu primárně zaměřuje na americký přínos na ukončení evropských komunistických režimů, a především na vliv prezidenta Ronalda Reagana a jeho administrativy. The major objective of The Diploma Thesis is to put in place several scenarios on a termination of the Communist Regimes of Eastern Europe that formed a part of the Eastern Block countries in the 20th century, explaining how these countries came to an end. The Thesis is concerned with the Cold War and its antagonists - The United States and The Soviet Union. The primary aim of this Paper is to demonstrate the US' contribution to ending the conflict, especially how the Reagan Administration influenced the collapse of the Communist Regimes in Europe. Keywords: Studená válka; Ronald Reagan; Reaganova administrativa; Sovětský svaz; Michail Gorbačov; Východní blok; A City Upon a Hill; The Cold War; Ronald Reagan; The Reagan Administration; The Soviet Union; Mikhail Gorbachev; The Eastern Block; A City Upon a Hill Available in digital repository of UPOL.
"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě

Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí ...

MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature
VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
2018 - English
Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z dvou hlavních částí: afro-americké a asijsko-americké zkušenosti, přičemž každá z nich se dále dělí na teoretickou část, jejíž náplní je zejména vykreslení kulturního a historického kontextu, který je nutná pro pochopení analyzovaných literárních děl a sociálního postavení jednotlivých etnik, a praktickou část, která se věnuje amotné analýze děl autorek pocházejících z těchto dvou prostředí. This thesis concentrates on the images of feminine beauty in the mainstream American society, the ideals of beauty that they represent and the effects that the ideals have on women of different ethnicities. The thesis is divided into two main parts: African American and Asian American experience. Theoretical part provides a historical and cultural context which is necessary for understanding the literary works analyzed in the thesis and the position of the individual ethnic groups within the mainstream American society. Practical part focuses on the analysis itself. Keywords: mýtus bílé krásy; Spojené Státy; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee; white beauty myth; United States; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee Available in digital repository of UPOL.
The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature

Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z ...

VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA
ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další část představuje samotný výzkum a popisuje kvantitativní obsahovou analýzu, kódovací jednotku, výzkumné otázky a kódovací postup. V druhé části této diplomové práce jsou představeny výsledky výzkumu kvantitativní obsahové analýzy a výsledky jednotlivých kategorií jsou popsány a představeny jednotlivě a poté je představeno srovnání výsledků vzhledem k výzkumným otázkám. V poslední části této diplomové práce je nejdříve představena metodologie kvalitativní obsahové analýzy a poté je provedena samotná analýza, která je zakončena shrnutím výsledků kvalitativní obsahové analýzy. This diploma thesis deals with tabloidization in sport news in the Czech Republic and the USA. First, the theoretical background surrounding tabloidization is examined and specific means of tabloidization are defined. Next part of this thesis defines the research itself and the strengths and weaknesses of the quantitative and qualitative content analysis are described. After that, the coding unit, the research questions and the coding scheme are presented. The second part of this thesis consists of the results of the research of the quantitative content analysis and each means of tabloidization is presented and commented on separately and then the results are compared in relation to the research questions. The final part of this thesis first presents the methodology of the qualitative content analysis and then the analysis itself is presented with a summary of the results from the qualitative content analysis at the end. Keywords: Bulvarizace; hard news; soft news; infotainment; kvantitativní obsahová analýza; kvalitativní obsahová analýza; sportovní zpravodajství.; Tabloidization; hard news; soft news; infotainment; quantitative content analysis; qualitative content analysis; sport news. Available in digital repository of UPOL.
The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA

Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další ...

ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Konceptualizace zvuku a jeho recepce ve výtvarném umění v Československu
FRANK, Jakub; CSERES, Josef
2018 - Czech
Práce si klade za úkol zmapovat dění, odehrávající se v československém umění od šedesátých let, kdy se v Československu začaly projevovat tendence přijímat zvuk jako umělecké médium. Práce se v prosté formě snaží obsáhnout fenomén, který je u nás stále opomíjen. Z tzv. nových médií vybírá sluchovou složku jako výchozí pro specifické smyslové vnímání uměleckého díla. Důraz bude kladen na teoretickou podstatu zvuku v umění a jeho specificitu v československém a současném českém a slovenském prostředí. Záběr tématu se dotýká jak např. grafických partitur a vizuálních (kresebných a malířských) záznamů hudby a zvuku, tak i zvukových instalací, pracujících s reprodukcí zvuku, nebo zvukových konceptů. Od předchůdců dnešních sound-artists futuristů, muzikalistů, dadaistů nebo následovníků myšlenek Johna Cage až po autory, kteří v 60. let dali základy tomu, čemu dnes říkáme sound art. The thesis aims to look at the major avantgarde that took place in the 20th century music in the context of later developped sound art. In the second part the thesis follows two lines of focus on sound in the arts in former czechoslovakia through the personalities of Milan Grygar and Milan Knížák. Keywords: zvuk; umění; knížák; grygar; sound; art knížák; grygar Available in digital repository of UPOL.
Konceptualizace zvuku a jeho recepce ve výtvarném umění v Československu

Práce si klade za úkol zmapovat dění, odehrávající se v československém umění od šedesátých let, kdy se v Československu začaly projevovat tendence přijímat zvuk jako umělecké médium. Práce se v ...

FRANK, Jakub; CSERES, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting
KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
2018 - English
Cieľom tejto práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež súhrn teórií, ktoré opisujú náturu a funkcie "hedžov". Prvá, teoretická časť, tiež vysvetľuje spojitosť medzi spomínanými javmi. Praktická časť práce, ktorá je založená na klasifikácii "hedžov" vypracovanej v súlade s literatúrou použitou v teoretickej časti, obsahuje kvantitatívnu, ako aj kvalitatívnu analýzu "hedžov" a "boostrov" v politickom diskurze. Kvantitatívna ako aj kvalitatívna analýza skúma výskyt spomínaných výrazov v prezidentských debatách so zameraním na nepravdivé výroky. Práca skúma nielen výskyt a typológiu "hedžov" a "boostrov", ale aj charakter nepravdivých výrokov a ich zmenu z diachronického hľadiska. Práca sa snaží zodpovedať otázku, či existuje spojitosť medzi "hedžmi" a bullshittingom a či ich nedostatok v reči môže predznamenávať snahu o bullshitting zo strany rečníka. Práca tiež vysvetľuje, prečo je bullshiting považovaný za fenomén takzvanej "post-truth doby", v ktorej sa podľa mnohých žijeme od roku 2016 . The aim of this thesis is to provide an overview of the literature concerning cooperative principle, lying, deceiving and bullshiting, as well as the literature describing functions and importance of hedges and boosters. The theoretical part also explains the connections between these terms. The practical part includes a qualitative and quantitative analysis, based on the classification of the examined expressions, which was made in accordance with the literature used in the theoretical part. The thesis seeks to answer the question, whether can be hedges, especially their lack and avoidance, one of the defining features of bullshiting. The thesis demonstrates why is bullshiting believed to be part of the "post-truth age", which supposedly started in 2016. Keywords: kooperačný princíp; klamstvo; lož; nepravdivý výrok; bullshitting; "hedž"; "booster"; "posttruth"; cooperative principle; lying; deceiving; bullshitting; hedge; booster; "post-truth" Available in digital repository of UPOL.
The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting

Cieľom tejto práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež súhrn teórií, ktoré opisujú náturu a funkcie "hedžov". Prvá, ...

KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Keywords: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Available in digital repository of UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv
KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a přístupy ke klasifikaci metatextových prostředků. V další části jsou prezentovány výsledky analýzy českých a anglických textů, které jsou následně porovnávány z hlediska množství a typu metadiskurzu. Analýza vychází z Hylandovy klasifikace, která rozlišuje deset typů metadiskurzu. Součástí této diplomové práce je také rétorika v dopisech akcionářům. Všechny texty jsou zkoumány z hlediska toho, jakým způsobem je v nich realizovány přesvědčovací funkce projevu. This MA thesis explores language resources of metadiscourse in Czech and English CEOs' letters. The first part contains theoretical introduction and approaches to classification of metadiscourse. In the next parts, the results of analyses of Czech and English texts are presented. The results are subsequently compared in terms of quantity and type of metadiscourse. The analysis is based on Hyland's classification which distinguishes ten types of metadiscourse. This thesis also explores rhetoric in CEOs' letters. All texts are examined in terms of how they realize rhetorical appeals. Keywords: metadiskurz; výroční zprávy; slovo úvodem; čeština; angličtina; rétorika; Hyland; metadiscourse; annual reports; CEOs' letters; Czech; English; rhetoric; Hyland Available in digital repository of UPOL.
Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv

Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a ...

KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases