Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 21951
Published from to

Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb
Staněk Kamil; Kotrbatý Lukáš; Kopecký Pavel
2018 - English
Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán průběh hmotnostní vlhkosti v závislosti na čase, nejčastěji u dřevovláknitých desek. Aby se výsledky co nejvíce příblížily reálnému chování, do výpočetního modelu byla zadána experimentálně změřená sorpční izoterma smrkového dřeva. Dále byly uvažovány závislost faktoru difuzního odporu dřeva a OSB desky na relativní vlhkosti, vliv solární radiace, deště a kapilárního transportu vody v konstrukci. Výsledky této analýzy byly porovnány s výsledky ze zjednodušené simulace odpovídající běžnému stacionárnímu posudku v softwaru TEPLO 2010. Tato práce mimo jiné ukázala, že závislost faktoru difuzního odporu OSB desky na relativní vlhkosti hraje nezanedbatelnou roli ve vlhkostním chování daného typu konstrukce.The main goal of this thesis was to thoroughly analyse the moisture behaviour of the most common external walls in modern timber buildings. This was performed by dynamic simulation in WUFI Pro 6.1 software, mainly focusing on the moisture content of wood fibreboards. In order to make realistic approximations, the experimentally measured sorption isotherm of wood was inserted into the computational model. Also, specific factors were considered in the calculations, e.g. the dependence of diffusion resistance factor of wood and OSB board on relative humidity, solar radiation, rain and liquid transport. The results of the detailed analysis were compared with the results of a simplified simulation relevant to stationary model in TEPLO 2010, which is an ordinarily used software for hygrothermal assessment. Among other outcomes, this work has shown that the dependence of the diffusion resistance factor of OSB board on the relative humidity plays a non-negligible role in the moisture behaviour of a particular type of construction. The obtained results are intended as a stimulus for further discussions. Keywords: vlhkost,dřevostavby,sorpční izoterma,dřevo,faktor difuzního odporu; moisture,timber buildings,sorption isotherm,wood,diffusion resistance factor Available in digital repository of ČVUT.
Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb

Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve ...

Staněk Kamil; Kotrbatý Lukáš; Kopecký Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové
Stránský David; Nedorost Filip; Beneš Ondřej
2018 - English
Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje na výběr vhodného místa pro instalaci tepelného výměníku a návrh výkonu tepelného výměníku. Prvním krokem je předvýběr úseku stokové sítě, vhodného pro instalaci tepelného výměníku. Při prvotním rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti instalace tepelného výměníku může být nápomocný SQUID (nový přístroj testovaný v rámci diplomové práce). Po předvýběru vhodného úseku stoky s největším energetickým potenciálem, by měla následovat měřící kampaň a následná analýza změřených dat o průtoku a teplotě odpadní vody ve vybraném úseku stokové sítě. Po analýze změřených dat je zapotřebí ověřit, zda je ve vybraném místě dostatečný energetický potenciál. Při výpočtu energetického potenciálu je nutné brát v úvahu, že instalace tepelného výměníku nesmí negativně ovlivnit čistící procesy probíhající na čistírně odpadních vod. Odpadní voda nesmí být ochlazena pod úroveň zaručující správné fungování procesu čištění odpadní vody. Pokud by podchlazená odpadní voda snížila účinnost čisticích procesů, negativní ekologické dopady by byly mnohem horší než získané energie. Při výpočtu optimálního výkonu tepelného výměníku byl použit výpočetní software TEMPEST, kterým lze dopočítat, na jakou hodnotu, může být snížena teplota odpadní vody v tepelném výměníku. Na základě této hodnoty je možné optimalizovat výkon tepelného výměníku a počet dní kdy bude v provozu. Součástí diplomové práce bude i návrh potenciálních odběratelů vyprodukovaného tepla.Heat recovery from wastewater has a great potential in the field of renewable energy. The energetic potential in wastewater is very large. 1.16 kWh of heat can be recovered from sewer system if the temperature of 1 m3 of wastewater is reduced by 1 °C. An important factor needs to be taken into account: using energy contained in wastewater could have negative impact on the processes in the wastewater treatment plant as well as on the recipient. It is necessary to be especially careful when designing the optimal heat exchanger performance. This study will interconnect the whole process of choosing the suitable sewer system parts for heat exchangers installations and the calculation of heat exchanger performance. The whole process could be divided into a few steps. First of all it is necessary to predefine the spots in sewer system, where the heat potential is the highest. This step could be done with help of the SQUID. After the wastewater heat recovery site preselection, the measuring campaign and data analyzation should follow. Based on data analysis it is necessary to verify if the heat potential is high enough to install the heat exchanger. It is important to keep in mind that the heat exchanger installation should never negatively affect the processes which are running at the wastewater treatment plant. The treatment processes could be negatively affected by reducing wastewater temperature, under the level which guarantees the right wastewater treatment operating. For optimal heat exchangers performance design the wastewater predicting software (TEMPEST) is applied. Based on the results, it is possible to define optimal heat exchanger performance and the number of days when the heat exchanger will be operating. Suggestion of potential heat generation from heat exchange costumers is a part of this thesis as well. Keywords: získávání tepelné energie z odpadní vody,tepelný výměník,vývoj teploty odpadní vody,čistírna odpadních vod,výkon tepelného výměníku; heat recovery from wastewater,heat exchanger,wastewater temperature development,wastewater treatment plant,heat exchanger performance Available in digital repository of ČVUT.
Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové

Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje ...

Stránský David; Nedorost Filip; Beneš Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech
Vorel Jan; Vozáb Jan; Sýkora Jan
2018 - English
Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby plně vytvrzené. Z tohoto důvodu může docházet ke změnám vlastností materiálu v důsledku dodatečného vytvrzování. Hlavním cílem této práce je vytvoření numerického modelu, který zachycuje dostatečně přesně vývoj materiálových vlastností a chování reaktoplastů při mechanickém zatěžování. Model v této práci je složen ze dvou částí. První je model vytvrzování, který zohledňuje vývoj materiálových parametrů v závislosti na teplotě a času. Jako druhý je použitý elasto-plastický model Drucker-Prager, který je využit na popis chování materiálu při mechanickém zatěžování.Compared to their classical appearance in the aerospace or automotive industry, in civil engineering applications they typically do not reach a fully cured state during construction. Therefore, the material may undergo post-curing causing a significant change in material parameters. The main aim of this work is to create a numerical model that describes sufficiently precisely the evolution of material properties and the behavior of thermoset polymers during mechanical loading. The model in this thesis is composed of two parts. The first is a curing model that takes into account the development of material parameters in relation to temperature and time. The second is the elasto-plastic Drucker-Prager model, which is used to describe the behavior of the material during mechanical loading. Keywords: dodatečné vytvrzování,reaktoplasty,Drucker-Prager,metoda konečných prvků; material curing,thermosetting polymers,Drucker-Prager,finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Počítačové modelování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

Reaktoplasty mají v konstrukčním inženýrství důležitou roli. V porovnání s jinými odvětvími, jako je automobilový, letecký a kosmický průmysl, použité reaktoplasty nemusí být vždy v průběhu výstavby ...

Vorel Jan; Vozáb Jan; Sýkora Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza živé přírodní konstrukce
Růžička Jan; Borská Helena; Márton Jan
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá živými stromovými konstrukcemi, respektive nosnými konstrukcemi tvořenými živými stromy. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecnému popisu hlavního principu těchto konstrukcí, včetně biomechaniky stromů s důrazem na jejich schopnost samooptimalizace. Také porovnání s dalšími typy stromových konstrukcí se nachází v této části. Druhá část práce je zaměřena na analýzu Živého stromového pavilonu, konstrukce umístěné v botanické zahradě TU Delft. Popis provedeného průzkumu konstrukce je uveden v této části, konkrétně se jedná o měření geometrie, provedení tahové zkoušky a další. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem této konstrukce je použití stromů jako nosného systému pro plošinu tvořící rozhlednu, je proveden výpočet současné nosné kapacity konstrukce a následně i odhad doby, kdy je nosná kapacita pro podepření platformy dostatečná.This master thesis is dedicated to the living tree structures, therefore load-bearing structures which are formed by living trees. The thesis is basically divided into two parts. First part is dedicated to general description of the main principle of these structures, including biomechanics of trees with emphasis on their self-optimization ability. Also comparison to other tree structures can be found within this part. Second part of the thesis is focused on analysis of Living Tree Pavilion, structure located in the Botanical Garden of TU Delft. Description of investigation of the structure which was performed is stated in this part, specifically measuring of the geometry, performing the pulling test and others. Whereas the main goal of this structure is to use trees as a load-bearing system for the platform, calculation of the current load-bearing capacity of the structure is performed, and thereafter also estimation of time when the load-bearing capacity is sufficient. Keywords: Strom,nosná kapacita,samooptimalizace,živá konstrukce,spoj,tahová zkouška,růst,porucha,inspirace,osový spoj,křížový spoj,podpora; Tree,load-bearing capacity,self-optimization,living structure,connection,pulling test,growth,failure,inspiration,axial weld,cross weld,support Available in digital repository of ČVUT.
Analýza živé přírodní konstrukce

Tato diplomová práce se zabývá živými stromovými konstrukcemi, respektive nosnými konstrukcemi tvořenými živými stromy. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecnému popisu hlavního ...

Růžička Jan; Borská Helena; Márton Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Apartment building in Prague
Noori Malila; Alkhateeb Malathe Kamal; Kudrna Valdemar
2018 - English
Bakalářská práce se týká residenčního projektu v Praze. Je navrhnuta podle českých norem a standardůBachelor Thesis is created as the project of residential house in Prague. The engineering design and solutions of the building envelope and structure are designed according to Czech standard norms. Keywords: residenční objekt,statika,zaklady,požární bezpečnost,instalace; residential object,structural engineering,foundation,fire safety,instalation Available in digital repository of ČVUT.
Apartment building in Prague

Bakalářská práce se týká residenčního projektu v Praze. Je navrhnuta podle českých norem a standardůBachelor Thesis is created as the project of residential house in Prague. The engineering design and ...

Noori Malila; Alkhateeb Malathe Kamal; Kudrna Valdemar
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv změny klimatických podmínek na fungování malého modulárního domu
Kopecký Pavel; Brýda Daniel; Sojková Kateřina
2018 - English
Běžné domy jsou navrhovány pro danou oblast a veškeré výpočty a optimalizace návrhu jsou prováděny dle odpovídajícího klimatu. U malých modulárních domů je při výrobě předem počítáno s možností snadného transportu, a proto musí být schopny čelit různým podnebním podmínkám. Se vzrůstající kvalitou výroby a delší předpokládanou životností, mohou mobilní domy čelit proměnným podnebním podmínkám i na původním místě například vlivem globálního oteplování. Velice podrobná data z klimatického modelu, předpovídajícího změnu podnebí v pěti různých lokalitách, byla nezbytná k vytvoření výpočetního modelu. K výpočtu průběhu vnitřní teploty a změn v potřebách energií na provoz domu byla použita hodinová simulace vnitřního prostředí domu. Zatímco analýza klimatických dat naznačovala značné budoucí změny podnebí a podstatné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, výsledky simulací dokázaly, že by modelový dům ve svém původním návrhu obstál ve všech modelových scénářích. Vysoce efektivní systém aktivního stínění oken a snižování teploty řízeným větráním, dokáže zabránit nadměrnému přehřívání i v teplejších lokalitách a i za předpokladu globálního oteplování.The regular houses are usually built for one particular location and all the calculation and optimizations are done to fit its climate zone. But small modular houses are designed to be movable and therefore need to be able to face various climatic conditions. With the increased quality of production and longer life span of such buildings, change of the environment can occur even in the original location simply due to the inevitability of the climate change. High resolution data from a weather model that predicts climate change in five different locations were necessary to create a calculation model. Hourly simulations of the house behavior during typical years were used to calculate how the interior temperature and specific energy demands change in different scenarios. While the weather data analysis proposed large climate changes and significant differences between the location, the simulation results proved that the model house in its original design would manage to perform reasonably well in all described scenarios. Efficient systems of active window shading and ventilative cooling managed to prevent excessive overheating of the house even in the warmer locations and despite the effects of the climate change. Keywords: malý modulární dům,změna klimatu,globální oteplování,výpočetní model,simulace vnitřního prostředí,chování domu,optimalizace,energeticky úsporné budovy,ostrovní dům,soběstačný dům; small modular house,climate change,global warming,calculation model,simulation of interior environment,house performance,optimization,energy efficient buildings,off-grid house,sustainable house Available in digital repository of ČVUT.
Vliv změny klimatických podmínek na fungování malého modulárního domu

Běžné domy jsou navrhovány pro danou oblast a veškeré výpočty a optimalizace návrhu jsou prováděny dle odpovídajícího klimatu. U malých modulárních domů je při výrobě předem počítáno s možností ...

Kopecký Pavel; Brýda Daniel; Sojková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů.
Sliacky Milan; Hnyk Petr; Horažďovský Patrik
2018 - English
Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled informačních systémů pro cestující, které se v PID používají na zastávkách a ve vozidlech. Také zde najdete popis tarifu Pražské integrované dopravy a rychlý přehled informačních systémů, které se používají ve světě. Druhá část práce popisuje webovou aplikaci ETIS, pomocí které může kdokoli jakkoli napojený na veřejnou dopravu vkládat informace o informačních systémech a tarifu v systému, který sám zná. Aplikace také nabízí snadné vytvoření porovnání vybraných parametrů a umožňuje tak vytvořit si analýzu a zjistit, které systémy veřejné dopravy jsou si podobné, ať už co do tarifu, cenové politiky nebo do velikosti.This work summarize what information about public transport systems is available, what information is collected among public transport organizers and how they use it. It describes Prague Integrated Transport System (PID) and information systems for passengers that are used at stops and on board of PID vehicles. It also describes the tariff of PID. Further there is also a brief excursion to information systems used around the world. Second half is about ETIS web application, where everyone connected somehow to any public transport system can enter information about the system he knows. It also offers anyone to make easy comparison on desired parameters to find which transport systems around the world have the same point of the view on tariff, price policy or by operating in comparable scale. Keywords: ETIS,veřejná hromadná doprava,webová aplikace,porovnání,analýzy; ETIS,public transport systems,web application,comparison,analysis Available in digital repository of ČVUT.
ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů.

Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované ...

Sliacky Milan; Hnyk Petr; Horažďovský Patrik
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Prediktivní řízení točivých momentů pro elektrická vozidla
Nečas Martin; Tůma Jiří; Pelikán Jan
2018 - English
Elektromobilita a digitalizace mají obrovský potenciál a budou psát automobilovou budoucnost. Bude implementováno stále více sofistikovaných algoritmů zohledňujících bezpečnost, efektivitu, udržitelnost a zvyšující se požadavky dopravy. V této práci je prezentován algoritmus vektorování točivých momentů navržený zvláště pro elektrická vozidla s nezávisle říditelným pohonem všech kol, vycházející ze zjednodušeného dynamického modelu vozidla a využívající strategie prediktivního řízení. Práce představuje sestavení dynamického modelu, jeho vhodnou úpravu pro syntézu řízení a řídicí algoritmus spolu s vlastní realizací v prostředí Simulink. Provedené simulace byly úspěšně zakončeny výsledným váhově optimálním rozložením jednotlivých hnacích točivých momentů.The electric mobility and digitalisation have an immense potential and will write the automotive future. More and more sophisticated algorithms considering and handling safety, efficiency, sustainability and increasing transport demands will be implemented. The torque vectoring algorithm designed especially for electric vehicles with independently controlled all-wheel drive is presented within this thesis while considering a simplified planar vehicle dynamic model and utilizing model predictive control strategies. The thesis introduces construction of the dynamic model, its appropriate trimming for control synthesis and the control algorithm along with implementation in the environment Simulink. The performed simulations resulted successfully in weighted optimal distribution of the individual wheel torques being applied to the vehicle electric motors. Keywords: vektorování točivých momentů,prediktivní řízení,dynamika vozidel,elektromobilita,simulace; Torque Vectoring,Predictive Control,Vehicle dynamics,Electromobility,Simulation Available in digital repository of ČVUT.
Prediktivní řízení točivých momentů pro elektrická vozidla

Elektromobilita a digitalizace mají obrovský potenciál a budou psát automobilovou budoucnost. Bude implementováno stále více sofistikovaných algoritmů zohledňujících bezpečnost, efektivitu, ...

Nečas Martin; Tůma Jiří; Pelikán Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation
Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
2018 - English
Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation a umožnit jejich aplikace pro vývoj marketingových strategií komplexních operátorů soukromých letadel. Je přirozené, že se společnosti snaží nacházet vhodné trhy pro své produkty v oblastech, které jim jsou dobře známé. Marketingové aktivity vnímají jako nabídku svých služeb těmi správnými kanály svým potenciálním klientům. V mnohých případech však může být jednodušší I efektivnější vstoupit na trhy, nacházející se na vzdálených kontinentech a marketingové aktivity firmy rozšířit do všech jejích oddělení, byť se prodejem přímo nezabývají. Implementace business developmentu pak dokáže zajistit nejen prodej správných produktů na správných místech, ale i jejich smysluplný rozvoj s ohledem na budoucí kapacity a priority společnosti, to na základě reálných dat. Výsledek práce vede k optimalizaci marketingových strategií a navrhuje jiný pohled na význam marketingu v rámci firemního rozvoje.The market of business aviation is not rational due to various psychological factors and therefore, traditional marketing strategies are there only hardly applicable. The aim of this thesis is to describe specifics of global markets in relation to the business aviation and allow their application to marketing strategies development of complex private jet operators. It is common, that corporations are looking for new markets for their products in the areas they know well. They perceive marketing activities as offering of their service through the right channels to their potential clients. However, in many cases, it might be more effective and simpler to enter markets located on completely different continents and at the same time, to implement marketing to every single department of the company. Business development implementation then assures not only selling of the right products on the right places, but also their sensible development with regards to future capacities and priorities of the company. The result of the thesis leads to optimization of marketing strategies and provides different view on the meaning of marketing as part of the business structure. Keywords: Business aviation,marketing,business development,světové trhy,business jet; Business aviation,marketing,business development,global markets,business jet Available in digital repository of ČVUT.
Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation

Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve ...

Králík Jan; Meloun Martin; Kulich Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Biomechanika kompresivní fraktury obratle
Daniel Matej; Haiblíková Štěpánka; Kutílek Patrik
2018 - English
Tato studie poskytuje výpočetní podklad na podporu hypotézy, která předpokládá, že kontrakce zádových svalů při epileptickém záchvatu bez vnějšího poranění, může způsobit zlomeninu obratle. Na základě biomechanické analýzy daného případu epileptického pacienta bylo stanoveno riziko pro vznik těchto zlomenin. Bylo zjištěno, že odhadované síly svalů při záchvatu mohou převýšit zátěž, při které dochází k selhání obratle. Svalová kontrakce během epileptického záchvatu tedy může zapříčinit zlomeninu obratle. Proto byla navržena změna standardního klinického postupu při ošetření pacienta po epileptickém záchvatu. CT vystření páteře by mělo být provedeno v každém případě, kdy si pacient stěžuje na bolest zad.The study provides a computational support for the hypothesis that contraction of back muscles during an epileptic seizure with no external trauma may result in vertebral fractures. Based on biomechanical case analysis of a patient after an epileptic seizure, the fracture risk is estimated. The results showed that estimated muscle forces during the seizure may exceed the vertebral failure load. We conclude that muscle contraction during non-traumatic epileptic seizures may induce vertebral body fracture. Based on the study results, we propose to modify the standard clinical practice guidelines for post-epilepsy treatment by adding a CT examination if the patient complains of back pain. Keywords: biomechanika lidského obratle,epilepsie,klinický případ,zlomenina bez vnějšího traumatu,mezní síla obratle,extrémní zatížení páteře,CT vyšetření; biomechanics of the human vertebra,epilepsy,clinical case,seizure-induced fracture,vertebral failure load,high spinal loads,CT examination Available in digital repository of ČVUT.
Biomechanika kompresivní fraktury obratle

Tato studie poskytuje výpočetní podklad na podporu hypotézy, která předpokládá, že kontrakce zádových svalů při epileptickém záchvatu bez vnějšího poranění, může způsobit zlomeninu obratle. Na základě ...

Daniel Matej; Haiblíková Štěpánka; Kutílek Patrik
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases