Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 22723
Published from to

Women and Property in Jane Austen's Fiction
KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2018 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých rodinách, také neměly moc šancí užít si svá svatební věna a jeho výhody, protože Anglické právo jen stěží umožňovalo ženám vlastnit majetek. Austenová se zabývá tímto problémem a majetkem žen během manželství a po smrti jejich manžela. Má práce zahrnuje také svatební věno a vdovské věno a jejich důležitost Anglii v období 18. století. This bachelor's thesis focuses on women and property in Jane Austen's fiction. In Regency England, impecunious ladies were poor creatures of few prospects. The luckier women from wealthy families did not get to enjoy their dowries and a measure of freedom money usually brings about. With their own inalienable rights almost non-existent, they were hardly considered owners of property, since the law regarded them as property themselves. Jane Austen addresses the problem of women, property and a legal share of money a wife or a widow might be entitled to. My thesis is going to consider so called marriage portion and widow's jointure and their place in the Regency milieu. Keywords: britská literatura; 18.století; majetek; právo; Common law; žena v domácnosti; peníze; British literature; 18th century; property; law; Common law; housewife; money Available in digital repository of UPOL.
Women and Property in Jane Austen's Fiction

Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých ...

KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Investigating Annual Reports by Means of Critical Genre Analysis
SEDLÁČKOVÁ, Romana; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
2018 - English
Tato magisterská práce se zabývá zkoumáním výročních zpráv pomocí kritické žánrové analýzy, kterou v roce 2017 nově navrhl lingvista Vijay K. Bhatia. Kritická žánrová analýza rozšiřuje základní rámec žánrové analýzy a dává větší důraz na intertextualitu, interdiskurzivitu a socio-pragmatický kontext, čímž kromě obsáhlé charakteristiky žánrů vysvětluje a objasňuje použitý diskurz a odbornou praxi. Práce je především zaměřená na dopis akcionářům. Korpus je rozdělen na dvě kontrastní poloviny dopisy společností, které měly úspěšný rok a dopisy společností, které zažily bankrot. Práce se tedy snaží odhalit, jakým způsobem autoři vybraných dopisů zneužívají flexibilitu tohoto žánru ve svůj prospěch. The present diploma thesis deals with investigating a corporate annual report genre through the lens of Critical Genre Analysis which was newly proposed by linguist Vijay K. Bhatia in 2017. Critical Genre Analysis broadens the basic framework of genre analysis by giving more emphasis on intertextuality, interdiscursivity, and socio-pragmatic context. Apart from providing a thorough description, it aims to explain and clarify discourse and professional practices. Mainly focused on the subgenre of letter to shareholders, the corpus of the thesis presents two contrasting groups of companies those that had a successful year and those that suffered a bankruptcy. Executing Critical Genre Analysis, the thesis seeks to uncover how the authors of selected annual reports exploit the genre's flexibility to incorporate, or, conversely, avoid including such aspects that either help or undermine achieving their professional practice objectives. Keywords: Dopis akcionářům; výroční zpráva; žánrová analýza; kritická žánrová analýza.; Letter to shareholders; annual report; genre analysis; Critical Genre Analysis. Available in digital repository of UPOL.
Investigating Annual Reports by Means of Critical Genre Analysis

Tato magisterská práce se zabývá zkoumáním výročních zpráv pomocí kritické žánrové analýzy, kterou v roce 2017 nově navrhl lingvista Vijay K. Bhatia. Kritická žánrová analýza rozšiřuje základní rámec ...

SEDLÁČKOVÁ, Romana; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ready Player One vs. Unfindable Words
ŠŤOVÍČKOVÁ, Markéta; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
2018 - English
Tato diplomová práce analyzuje případy nevypátratelných slov (kulturně specifických prvků) v románu Ernesta Clina Ready Player One. Analýza porovnává výchozí anglický text s jeho českým překladem. Pro analýzu bylo vybráno šest kategorií kulturně specifických prvků na základě rozdělní Petera Newmarka. Kulturně specifické prvky nalezené v knize jsou podrobeny analýze z hlediska globálních strategií k překladu, konkrétně z pohledu domestikace a foreignizace. Analýza je založena na teorii Lawrence Venutiho a Petera Newmarka. Cílem práce je nalezení kulturně specifických prvků vyskytujících se v rámci zvoleného textu, definice a rozpoznání použitých překladových strategií, jejich četnosti a konzistence použití. This thesis is interested in the unfindable words (culturally specific items) in the American novel Ready Player One by Ernest Cline. The analysis compares the English source text with its Czech translation. Six specific categories of unfindable words are chosen for the analysis based on the division of culturally specific items as defined by Peter Newmark. The found cases from the novel are then analysed in terms of global strategies as defined by Lawrence Venuti, namely domestication and foreignization, and translation strategies used in the specific cases. The goal of this paper is to identify the culturally specific items within selected part of the text and define the translation strategies used for their transfer and the consistency of their usage. Keywords: Klíčová slova: Peter Newmark; Lawrence Venuti; nevypátratelná slova; kulturně specifické prvky; domestikace; foreignizace; Ready Player One: Hra začíná; Ernest Cline; Peter Newmark; Lawrence Venuti; unfindable words; culturally specific items; domestication; foreignization; Ready Player One; Ernest Cline Available in digital repository of UPOL.
Ready Player One vs. Unfindable Words

Tato diplomová práce analyzuje případy nevypátratelných slov (kulturně specifických prvků) v románu Ernesta Clina Ready Player One. Analýza porovnává výchozí anglický text s jeho českým překladem. Pro ...

ŠŤOVÍČKOVÁ, Markéta; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

James Joyce and the science of mind - the approach of Cognitive Narratology to Dubliners
ZELENÁ, Lenka
2018 - English
Tato bakalářská práce se zabývá knihou Dubliners irského spisovatele Jamese Joyce a jejím vztahem k vědní disciplíně zvané Kognitivní naratologie. Cílem práce je analyzovat a následně interpretovat vybrané povídky právě ve vztahu k zmíněnému termínu. První část práce uvádí čtenáře do života Jamese Joyce a k jeho knize a následně vymezuje jednotlivé aspekty Kognitivní naratologie, které slouží jako základní pomůcka k analýze a především k interpretaci. Druhá část pak přináší samotné pojednání o struktuře narativu ve vybraných povídkách ("The Sisters", "Araby", "Eveline", "After the Race", "A Little Cloud", "A Painful Case", "Grace", "The Dead"). Mimo analýzy povídek z hlediska času, prostředí, úhlu pohledu a dalších aspektů, se práce věnuje především vztahem mezi autorem, postavami, a čtenářem. Závěrem je shrnuta práce s metodologií. This bachelor's thesis deals with the work of the Irish writer, James Joyce, called Dubliners and its relation to a modern scientific discipline Cognitive narratology. Its aim is to analyse and interpret chosen short stories in terms of the aforementioned discipline. The first part of the thesis introduces the reader to the life of James Joyce and ho his work. Then, the aspects of Cognitive narratology are defined, as they serve as a basic tool for the analysis and most importantly, for the interpretation. The second part deals with the narrative structure in the chosen stories ('The Sisters', 'Araby', 'Eveline', 'After the Race', 'A Little Cloud', 'A Painful Case', 'Grace', 'The Dead'). Apart from analysing the stories in terms of time, setting, point of view and other aspects, the study focuses on the relationships between the author, the characters, and the reader. Finally, there is a summary of the work with the methodology. Keywords: James Joyce; Dubliňané; modernismus; Kognitivní naratologie; paralýza; interakce; narativ Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
James Joyce and the science of mind - the approach of Cognitive Narratology to Dubliners

Tato bakalářská práce se zabývá knihou Dubliners irského spisovatele Jamese Joyce a jejím vztahem k vědní disciplíně zvané Kognitivní naratologie. Cílem práce je analyzovat a následně interpretovat ...

ZELENÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

The Paradoxical Worlds of F. Scott Fitzgerald
ŠANDEROVÁ, Milada
2018 - English
Cílem této diplomové práce je analyzova svět románů F. Scott Fitzgeralda This Side of Paradise, Tender is the Night a nedokončeného románu The Last Tycoon jako svět založený na systému zásadních kontradikcí a binárních opozic. Tento fakt v textech působí značná napětí, ale na druhé straně dokazuje jejich komplexnost. Předmětem interpretace je fungování společnosti jako celku, ale i analýza postav a jejich vzájemné vztahy, stejně jako konkrétní vlastnosti, často vystavěné na opozicích. The aim of this diploma thesis is to analyse the world of F. Scott Fitzgerald's novels This Side of Paradise, Tender is the Night and his unfinished novel The Last Tycoon as the world built on the system of significant contradictions and binary oppositions. This fact causes remarkable tensions in the texts. On the other hand, it proves their complexity. The matter of interpretation is the working of the society as the whole, but also the analysis of characters and their mutual relationships, as well as the concrete features of single characters, which are often built on the oppositions. Keywords: Paradoxy; kontradikce; binární opozice; F. Scott Fitzgerald; Na prahu ráje; Něžná je noc; Poslední magnát Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Paradoxical Worlds of F. Scott Fitzgerald

Cílem této diplomové práce je analyzova svět románů F. Scott Fitzgeralda This Side of Paradise, Tender is the Night a nedokončeného románu The Last Tycoon jako svět založený na systému zásadních ...

ŠANDEROVÁ, Milada
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Strengthening of Historical Steel Bridges
Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
2018 - English
Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela plněny, a pokud přidáme stárnutí mostu, zatížení a případně i konstrukci tvořící industriální památku, vzniká potřeba efektivního řešení oprav a zesilování. Jako součást projektu NAKI II podpořeného Ministerstvem kultury ČR, tato práce se zabývá metodami zesilování pro historické mosty. Zaměřuje se na polymery vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP) a jejich využitím pro zesilování prvků a styčníků. Práce obsahuje podrobné state-of-the-art popisující zesilování tradiční (příložky přivařené, šroubované a nýtované, výměna prvků a doplnění) a moderní technologie (lepení ocelových plechů, CFRP a předpínání), jejich benefity a vhodnost pro historické mosty. Je analyzována řada vybraných styčníků s ohledem na možné zesílení. Pozornost byla věnována účinkům teploty a proměnného zatížení. Lze konstatovat, že CFRP má řadu výhod oproti klasickým technologiím. Jednoduchá aplikace, vysoká pevnost ve srovnání s hmotností a schopnost se přizpůsobit dané geometrii. Problematika teploty je řešitelná návrhem předpětí. Celkově je CFRP slibnou možností zesilování, je ale stále řada otevřených otázek pro další výzkum, jako je celkové chování, únava, soudržnost a další, které však nebyly předmětem těchto tezí.Bridges are key components of infrastructure that face unique issues: they require significant routine maintenance while needing minimal interruption to the traffic they carry. Couple these challenges with the increased age, loading and industrial heritage classification, and the need for an effective solution for repair is warranted. As part of the NAKI II project funded by the Ministry of Culture for the Czech Republic, this thesis aims in developing these techniques for industrial heritage bridges. The focus is on carbon fiber reinforced polymers (CFRP), and its use for strengthening of joints and members. The Železniční most in Prague is a prime example of an industrial heritage bridge in need of rehabilitation due to its severe corrosion issues. A thorough state-of-the-art is conducted on both traditional (steel plate welding, bolting and riveting, member addition and replacement) and modern techniques (steel plate bonding, CFRP and pre-stressing), accessing the benefits and drawbacks to each method with their use specific to heritage bridges highlighted. An analysis of a selected joint from the Železniční most is analyzed with applicable strengthening techniques. Attention is given to the effect of different live loading conditions and temperature variations. These results are used to supplement the review with numerical values and behavior for a specific repair. From the review and numerical analysis, it is evident that CFRP has significant benefits when compared to other available techniques. Its ease of installation, high strength-to-weight ratio and is able to adapt to complex geometry are key benefits. Even the concerns with temperature can be addressed with an adequate pre-stressing design. Overall it is shown that CFRP has promising use with industrial heritage bridges. The need remains to further investigate CFRP bonding, global joint behavior and fatigue loading, as these were not within the scope of the thesis. Keywords: most,ocel,posílení,CFRP,historický; bridge,steel,strengthening,CFRP,historical Available at various departments of the ČVUT.
Strengthening of Historical Steel Bridges

Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky ...

Ryjáček Pavel; Ogden Gary; Kolpaský Ludvík
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska
Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
2018 - English
of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal democracy, which was popular in the 1990s, has clearly become inconsistent today, especially if one looks at the Eastern Partnership countries. Whereas EU was the biggest democracy promoter in the world, establishing stable democracy in its Eastern European neighbourhood remains a challenge. The main assumption of these thesis is that Russia's competitive agenda has outbalanced EU's efforts in democracy promotion, or at least challenged it. This competition was manifested by considerable evolution of the policy instruments developed by both competitive actors. Goliath versus Goliath describes EU's growing assertiveness with democracy promotion and Russia's alternative agenda which offsets EU's influence in the shared neighbourhood. Theoretically speaking it might appear as a clash of the liberal democracy concept versus realism. The main conclusion of these thesis is that the EU was not be able to advance its democracy promotion as every new step in democratization was met with a spiral of Russia's assertive actions. Bogdana Depo Abstrakt Prohlášení o konečném vítězství liberální demokracie, které bylo populární v 90. letech, se dnes jasně stává nekonzistentní, zvláště když se člověk dívá na Východní partnerské země. Vzhledem k tomu, že EU byla největším propagátorem demokracie ve světě, vytvoření stabilní demokracie ve východoevropském sousedství zůstává výzvou. Hlavním předpokladem této práce je, že ruská konkurenční agenda převažuje úsilí EU o prosazování demokracie, nebo alespoň jej ovlivňuje. Tato soutěž byla doložena výrazným vývojem politických nástrojů, které vyvinuly oba konkurenční aktéři. Goliáš versus Goliáš popisuje rostoucí asertivitu EU v prosazování demokracie a alternativní agendu Ruska, která kompenzuje vliv EU ve sdíleném sousedství. Teoreticky se to může zdát jako střet liberální koncepce demokracie versus realismus. Hlavním závěrem této práce je, že EU nebyla schopna prosazovat svou podporu demokracie, protože každý nový krok v demokratizaci se setkal se spirálou asertivních akcí Ruska. Keywords: Demokracie; EU; Východní sousedství; Rusko; Democracy; EU; Eastern Neighbourhood; Russia Available in a digital repository NRGL
Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska

of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal ...

Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny
Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
2018 - English
Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we studied some of the factors affecting soil biota colonization, distribution, biodiversity and conservation values, and their impact on plants' interactions, in reclaimed and unreclaimed (spontaneous succession) post mining sites, located in the spoil heaps after coal mining near Sokolov, Czech Republic, which was summarized in four research papers. Transplant of soil blocks show that despite abundant soil fauna communities in the blocks, they migrate little into surrounding sites, which indicate that access to the disturbed surfaces does not guarantee a successful colonization in the post mining sites where a new soil profile is to be developed. Studying the heterogeneous distribution of fauna under various vegetation patches and sites, we showed that different faunal (i.e., microbial, meso, and macrofaunal) groups' distribution heterogeneity could be partly explained by different explanatory factors and using one set of factors for all the groups would not be powerful enough to create a short-list of the influential elements for each of the faunal groups. Investigating the importance of microtopography, in our... Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny M.Sc. Jabbar Moradi Abstrakt Půdní biota hraje zásadní roli v půdou poskytovaných ekosystémových službách. Ve své disertační práci jsem se zaměřil na faktory ovlivňující kolonizaci, distribuci, biodiverzitu a ochranářský význam půdní fauny na výsypkách po těžbě hnědého uhlí, a na její dopad na interakci rostlin v podmínkách rekultivace či spontánní sukcese v oblasti Sokolovska. Výsledky této práce jsou shrnuty ve čtyřech odborných článcích - rukopisech. Studiem distribuce fauny v různých vegetačních habitatech a ekosystémech jsme zjistili, že heterogenní rozmístění různých skupin půdní fauny (např. mikrobiální společenstva, mesofauna, makrofauna) může být částečně vysvětleno různými vysvětlujícími proměnnými a použití jedné sady proměnných pro všechny skupiny nemusí zajistit dostatečně silný nástroj pro vytvoření seznamu hlavních elementů pro každou ze skupin půdní fauny. Přenos půdních bloků ukázal, že se fauna navzdory velké početnosti v přenesených blocích nebyla schopna rozšířit do širšího okolí. Toto zjištění naznačuje, že samotná prostorová dostupnost negarantuje úspěšnou kolonizaci půd, kde se půdní profil teprve musí vyvinout. Prozkoumání významu mikrotopografie na mladších výsypkových plochách ponechaných spontánní sukcesi... Keywords: sukcese fauna výsypky; succession fauna mining Available in a digital repository NRGL
Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny

Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we ...

Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
Univerzita Karlova, 2018

Prostorové vektorové mikrovlnné měření v prostoru
Hoffmann Karel; Adler Viktor; Raida Zbyněk
2018 - English
V této práci je představena nová interferometrická měřicí metoda pro měření koeficientu přenosu mezi dvěma anténami. Jestliže je přenos mezi anténami realizován odrazem od nějakého předmětu, lze metodu využít např. pro mikrovlnné zobrazování. Navržený systém obsahuje referenční větev obsahující anténu, která přímo ozařuje přijímací anténu a testovací větev, kde anténa ozařuje testovaný objekt. Elektromagnetická vlna z testovacího kanálu je od testovacího objektu odražena do přijímací antény, kde interferuje s vlnou z referenční větve. Pro jednoznačné získání fázového posunu mezi referenční a testovací vlnou jsou provedena postupně minimálně dvě interferometrická měření, kdy je v referenčním kanálu nastaven vhodný fázový posun a amplituda přenosu. Při měření můžeme provést více nezávislých interferometrických měření a vzniklá redundance může být využita ke zmenšení nejistot měření. Dále byl popsán způsob geometrické representace měření, který umožňuje názorně odhadnout nejisty měření. Nejistoty měření byly určeny i na základě numerické Monte Carlo metody. Navržená konfigurace byla ověřena jak přesným měřením za použití vektorového analyzátoru pro ověření nejistot měření, tak původní konfigurací pro ověření funkčnosti celého konceptu. Navrženou metodou bylo provedeno mikrovlnné zobrazování metodou inverzní syntetické apertury a byla tak ověřena použitelnost navrženého systému.This work presents a new interferometric measuring method for measuring the transmission coefficient between two antennas. If the transmission between the antennas is realized by a reflection from an object, the method can be used, e.g., for microwave imaging. The proposed system contains a reference branch containing an antenna that directly irradiates the receiving antenna and a test branch where the antenna irradiates the object under test. The electromagnetic wave from the test channel is reflected from the test object into the receiving antenna where it interferes with the wave from the reference channel. To achieve a unambiguous phase shift between the reference and test waves, at least two interferometric measurements are performed sequentially, with a suitable phase shift and the amplitude of the transmission being set in the reference channel. We can perform more independent interferometric measurements while redundancy can be used to reduce measurement uncertainty. Furthermore, a method of geometric representation of the measurement has been described which makes it possible to clearly estimate the measurement uncertainty. Measurement uncertainties were determined by the numerical Monte Carlo method. The proposed configuration has been verified by accurate measurements using a vector analyzer to verify measurement uncertainties, and the original configuration to verify the functionality of the entire concept. Microwave imaging using the inverse synthetic aperture method was performed to verify the usability of the proposed system. Keywords: mikrovlnná měření,měření fáze,six-port,nejistoty měření,mikrovlnné zobrazování; microwave measurements,phase measurement,six-port,measurement uncertainty,microwave imaging Available at various departments of the ČVUT.
Prostorové vektorové mikrovlnné měření v prostoru

V této práci je představena nová interferometrická měřicí metoda pro měření koeficientu přenosu mezi dvěma anténami. Jestliže je přenos mezi anténami realizován odrazem od nějakého předmětu, lze ...

Hoffmann Karel; Adler Viktor; Raida Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Study of Power Cycle with Supercritical CO2
Dostál Václav; Veselý Ladislav; Eret Petr
2018 - English
With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon dioxide (S-CO2) cycles are very interesting for these applications. The S-CO2 power cycles have a many advantages and disadvantages over the other cycles such as a steam-water cycle or helium Brayton cycle. The advantages are the cycles are compact systems, the compressor power is lower than for helium Brayton cycle, the cycles are very simple. One of the disadvantages is the effect of real properties, which can be significantly altered by the presence of impurities in the working fluid. Because, it is obvious that impurities through the change of thermodynamic and transport properties affect the cycle as they influence cycle component design and thus the overall efficiency of the power cycle and the net power. The research was oriented on the description of the effect of the mixtures on the S-CO2 power cycle. The research has focused on the several areas, which are connected to each other for the complex overview and description of the effect of the mixtures on S-CO2 power cycle. The research was conducted for the binary mixtures of CO2 with He, Ar, CO, N2, O2, H2S, H2, CH4, Xe, Kr and SO2. The all investigated substances, except for H2S, Xe and SO2 have a negative effect on the cycle and the cycle efficiency. The effect of the mixtures on the compressor performance is negative. The effect of the mixtures on the turbine performance is negligibly positive. The effect of mixtures on the heat exchangers is different for different type of the heat exchangers. The optimum amount of the second substance is up to 1 %. The effect of mixtures must be taken into account when designing the S-CO2 power cycle. The optimization for each application of the S-CO2 power cycle is very important when designing of the S-CO2 power cycle. With good optimization and design of the cycle which uses mixtures, marginal negative effect on the cycle efficiency and the net power output can be achieved. Regardless of the CO2 purity, the same cycle layouts can be used, however in order to achieve good performance with the impurities the cycle operating conditions and components design most be re-optimized.S rostoucím zájmem o solární a geotermální elektrárny a systémy využívající odpadního tepla z mnoha technologií se celý svět více orientuje na využívání plynných cyklů. Tepelné oběhy s nadkritickým CO2 (S-CO2) jsou velmi zajímavé tepelné oběhy pro tyto aplikace. S-CO2 cykly mají mnoho výhod, ale i nevýhod v porovnání s dalšími tepelnými oběhy, jako je parní nebo Heliový. Výhodou S-CO2 cyklu je, že je kompaktní a velmi jednoduchý, výkon kompresoru je nižší než pro cyklus využívající helium jako pracovní medium. Jednou z nevýhod je vliv reálných vlastností, které mohou být významně ovlivněny přítomností nečistot v pracovním mediu. Je zřejmé, že nečistoty ovlivňují tepelný oběh, konstrukci komponentů, celkovou účinnost a výkon, z důvodu změn termodynamických a transportních vlastností. Výzkum byl zaměřen na popis vlivu směsí na S-CO2 cykly. Výzkum je rozdělen na několik oblastí, které jsou vzájemně propojeny pro komplexní přehled a popis účinku směsí na S-CO2 cykly. Výzkum byl proveden pro binární směsi CO2 s He, Ar, CO, N2, O2, H2S, H2, CH4, Xe, Kr a SO2. Všechny zkoumané látky, s výjimkou H2S, Xe a SO2 mají negativní vliv na cykly a jejich účinnost. Vliv směsí na příkon kompresoru je nepříznivý. Vliv směsí na výkon turbíny je nepatrně pozitivní. Vliv směsí na výměníky tepla je rozdílný pro různé druhy výměníků tepla. Optimální množství sekundární látky je do 1 %. Vliv směsí musí být zohledněn při návrhu S-CO2 cyklu. Optimalizace je velmi důležitá při návrhu S-CO2 cyklu pro každou jeho aplikaci a rozvržení cyklu. Je možné dosáhnout minimálního vlivu směsí na S-CO2 cykly při dobré optimalizaci a návrhu tepelného oběhu. Bez ohledu na čistotu CO2 může být použito stejné rozložení tepelného oběhu, nicméně jsou, pro dosažení maximálního výkonu S-CO2 cyklu s nečistotami, provozní parametry a konstrukce komponentů opakovaně optimalizovány. Keywords: S-CO2,Power Cycle,Mixtures,Impurities,Efficiency,Net Power,Techno-Economic Evaluation; S-CO2,Tepelný oběh,Směsi,Nečistoty,Účinnost,Tepelný Výkon,Technicko-Ekonomické hodnocení Available at various departments of the ČVUT.
Study of Power Cycle with Supercritical CO2

With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, ...

Dostál Václav; Veselý Ladislav; Eret Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases