Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 22346
Published from to

Impact of Major Sports Events on the Local Populations
KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
2018 - English
Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú popísané a využité na porovnanie. Práca sa zameriava na Olympijské hry a snaží sa porovnať organizáciu v rozvinutých a rozvojových krajinách, zameriavajúc sa na Olympády v Londýne 2012, ako zástupcu rozvinutého sveta a Riu de Janeiro 2016, ako zástupcu rozvojového sveta. Diplomová práca skúma, aký bol prístup organizačných výborov, skutočná realita a porovnanie vzájomných výsledkov medzi týmito dvoma Letnými olympijskými hrami. The goal of the master's thesis is to research the impacts of large international sports events on the local populations. The emphasis is given on the Olympic Games, while other major sports events are described and used for comparison. The paper is focusing on the Olympic Games and tries to compare the organization in the developed and developing world, whilst focusing the Olympics in London 2012, as the representative of the developed world and Rio de Janeiro 2016, as the representative of the developing world. The thesis is examining what was the approach of the organizing committees, the actual reality and compare the outcomes between them. Keywords: veľké športové podujatia; šport a rozvoj; Olympijské hry; Olympijáda; MOV; dopad; rozvojová krajina; Brazília; Spojené Kráľovstvo; Olympijské hry v Londýne; Olympijské hry v Riu; major sports events; sport and development; Olympic Games; Olympics; IOC; impact; developing country; Brazil; United Kingdom; London Olympic Games; Rio Olympic Games Available in digital repository of UPOL.
Impact of Major Sports Events on the Local Populations

Cieľom diplomovej práce je preskúmať dopady veľkých medzinárodných športových podujatí na miestne obyvateľstvo. Dôraz je kladený na Olympijské hry, zatiaľ čo ostatné významné športové udalosti sú ...

KUKUČKA, Michal; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Securing Schengen External Border Analysis
HRBKOVÁ, Kristina; ZBÍRAL, Robert
2018 - English
The thesis Securing Schengen External Border Analysis provides an explorative and descriptive analysis on the subject matter of external border and its management. It explores how the external border management is governed by the Member States and the European Union through optics of intergovernmentalism and supranationalism. Two approaches on the interrelation between the intergovernmental and supranational paradigms were identified. The first optic was a scale-type, competitive understating of the interrelation between intergovernmentalism and supranationalism. However, this approach seemed to be insufficient to capture the dynamics of the EU governance concerning the external border management, and therefore this approach was challenged by a new understanding of the interrelation. The second optics was a conceptual complementary understanding of the interrelation between intergovernmentalism and supranationalism. Both optics were tested in a recently adopted Regulation EU 2016/1624 establishing the European Border and Coast Guard, with the aim to confirm the second optic, while the first one should not be denied. Both optics seems to be valid, however, the first, competitive one seems to be rather suitable to capture the interrelation between the intergovernmentalism and supranationalism concerning the political aspects of European integration and policy development, the second, complementary one seems to be rather applicable on the administrative level of the European integration policy development. Their targeting should ensure a firm objective of the EU governance whose stability should be ensured by the intergovernmental European Council based on unanimity and consensus. This understanding supports the conviction that, despite the increase in the capacities of transnational elements under the Lisbon Treaty, the role of the European Council for the orientation of European integration and the use of space provided by the Treatise for further integration, is increasing. On these findings, a new theoretical model capturing the interplay between the intergovernmentalism and supranationalism was proposed. Předložená diplomová práce Securing Schengen External Border Analysis (Analýza ochrany vnějších hranic schengenského prostoru) poskytuje explorativní a deskriptivní analýzu problematiky řízení zabezpečení vnější schengenské hranice. Dále skrze explorativní a obsahovou analýzu zkoumá, jakou roli sehrává Evropská unie a členské státy při řízení vnější Schengenské hranice skrze optiku mezivládního a nadnárodního paradigma a zkoumá vzájemné vztahy mezi těmito přístupy. Byly identifikovány dva přístupy k vzájemnému vztahu mezi mezivládními a nadnárodními paradigmaty. První optikou pro zkoumání vztahu mezi mezivládním a supranacionálním přístupem bylo pojetí tohoto vztahu jako antagonistické, soutěžní, kdy se jedná o vztah, který lze chápat jako protichůdné elementy. Tento přístup se však při zkoumání tohoto zdá být nedostatečný k zachycení dynamiky EU, a proto byl tento přístup doplněn novým pochopením vzájemných vztahů. Druhou optikou byl zvolen koncepční vzájemně doplňující se vztah mezivládním a supranacionálním přístupem. Obě optiky byly následně promítnuty v nedávno přijatém nařízení EU 2016/1624, kterým se zřizuje Evropská hraniční a pobřežní stráž, s cílem potvrdit druhou optiku, zatímco první by neměla být odmítnuta. Obě optiky se zdají být platné, avšak první, konkurenční se zdá být spíše vhodná k zachycení vzájemného vztahu mezi mezivládním a nadnárodním přístupem v politické rovině evropské integrace, druhá komplementární se zdá být spíše vhodná pro pochopení evropské integrace na administrativní úrovni, přičemž obě optiky působí na dynamiku evropského vládnutí a evropské integrace. Jejich usměrňování by pak měl zajišťovat pevně stanovený cíl, jehož stabilitu by měla zajistit mezivládní Evropská rada na základě jednomyslného rozhodování a konsensu. Takové pojetí dynamiky podporuje i teze, že přestože v rámci Lisabonské smlouvy došlo k navýšení kapacit supranacionálních prvků, zároveň se však zvyšuje role Evropské rady pro směřování evropské integrace a využití nebo nevyužití dalšího prostoru v rámci Smluv. Na základě těchto nových poznatků byl navržen teoretický model zachycující vzájemný vztah mezivládních a nadnárodních prvků. Keywords: European Union; Member State; Schengen; External border management; European Border and Coast Guard; Border; CFSP; CSDP; European integration; EU Governance; Intergovernmentalism; Supranationalism.; Evropská unie; Členský stát; Schengen; Zabezpečení vnější schengenské hranice; Evropská pobřežní a pohraniční stáž; Společná zahraničních politika; Spolčená bezpečnostní politika; Evropská integrace; Evropské vládnutí; Intergovernmentalismus; Supranacionlismus. Available in digital repository of UPOL.
Securing Schengen External Border Analysis

The thesis Securing Schengen External Border Analysis provides an explorative and descriptive analysis on the subject matter of external border and its management. It explores how the external border ...

HRBKOVÁ, Kristina; ZBÍRAL, Robert
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)
ŠEBESTA, Roman
2018 - English
Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu larev a juvenilů obou druhů ryb v recirkulačních akvakulturních systémech. Celou dizertační práci tvoří 9 kapitol, které jsou popsány na 125 stránkách. V kapitolách 2-8 jsou testovány jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat kvalitu intenzivního chovu jmenovaných druhů síhů. V kapitole 2 je testován efekt rozdílné světelné intenzity a barev nádrží na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 3 popisuje vliv různé teploty na růst a přežití larev síha marény. V kapitole 4 je testován efekt rozdílné hustoty obsádky na růst a přežití larev síha marény. Kapitola 5 popisuje vliv krmné strategie na přežití, růst a vývoj tenkého střeva a jater larev síha marény. V kapitole 6 je testován efekt rozdílného času odstavení z živé potravy na komerční krmnou směs a různého času společného krmení živou potravou a komerční krmnou směsí na růst a přežití larev síha peledě. Kapitola 7 popisuje vliv rozdílného nasycení vody kyslíkem na růst a hematologický profil juvenilů síha peledě. V kapitole 8 je zkoumán výskyt tělesných deformit u intenzivně chovaného síha peledě a porovnávána morfometrie u ryb v intenzivním chovu s rybami chovanými v rybničních podmínkách. Dizertační práce obsahuje důležité rady, které mohou být využity v rybářské praxi a zároveň zabraňují zvýšeným ztrátám ryb. Maraena whitefish and peled are considered to be economically important fish species. This Ph.D. thesis deals with testing of selected aspects which show potential for improvement of quality and effectivity of larvae and juveniles of both fish species in recirculating aquaculture systems. The whole Ph.D. thesis includes 9 chapters described in 125 pages. In chapters 2-8, there are described the individual factors which can influence quality of intensive rearing of mentioned fish species. The effect of light intensity and tank wall colour on growth and survival of peled larvae is tested in chapter 2. The effect of different temperature on growth and survival of maraena whitefish larvae is presented in chapter 3. The effect of various stocking density on growth and survival of maraena whitefish larvae is given in chapter 4. The influence of different feeding strategy on survival, growth, and intestine and liver development of maraena whitefish larvae is being shown in chapter 5. The effect of various weaning time and co-feeding duration on growth and survival of peled larvae is described in chapter 6. The effect of variable water oxygen saturation on growth and haematological profile of peled juveniles is shown in chapter 7. The prevalence of deformities in intensively reared peled and comparative morphometry in intensively reared fish compared to pond-reared fish is described in chapter 8. Ph.D. thesis contains important advices which can be used in fishery practise and at the same time they can prevent from elevated fish mortality. Keywords: Coregonidae; síh; intenzivní chov; recirkulační systém; chov larev; larva; juvenil; aspekty; růst; přežití Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané aspekty intenzivního chovu síha marény (Coregonus maraena, Bloch) a peledě (Coregonus peled, Gmelin)

Síh maréna a síh peleď jsou považovány za hospodářsky významné druhy ryb. Tato dizertační práce se zabývá testováním vybraných aspektů, které vykazují potenciál ke zlepšení kvality a efektivity chovu ...

ŠEBESTA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám
IEGOROVA, Viktoriia Barativna
2018 - English
Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří mezidruhových rodičů u jesetera), Kapitola 4 (diskuse, shrnutí v angličtině, shrnutí v češtině, poděkování, seznam publikací, plán školení a supervize během studia, životopis). Práce je psána v angličtině, obsahuje 71 stran. Výsledky byly publikovány ve dvou vědeckých časopisech. Aktuálnost tématu práce: Většina jeseterů je kriticky ohrožena. Zároveň se jedná o producenty nejdražšího potravinářského produktu - černého kaviáru. V současné době je obnova a uchování jeseterů závislá na umělé reprodukci v líhních. Ovšem způsob oplození není zcela jasný: monospermie, fyziologická nebo patologická polyspermie? Kromě toho se v posledních desetiletích věřilo, že díky umělému oplodnění se mohou objevit atypicky se dělící embrya (3, nebo 6 buněk), které uhynou před fází vykulení nebo se někdy vyvíjejí s různými malformacemi a hynou v prvních dnech života. Atypicky se dělící embrya, jejich původ a vzhled nebyly zatím dobře studovány. Výzkum aspektů oplození u ekonomicky významných a ohrožených ryb je velice důležité. Studium hybridizačních schopností u jeseterů vyžaduje pozornost, protože hybridizace hraje důležitou roli při vývoji jeseterů. Účelem studie bylo nalézt způsob oplození u jeseterů (monospermie/polyspermie); porozumět důvody vzniku atypického dělení buněk vznikajícího během umělé reprodukce; prozkoumat, zda se atypicky dělící embrya mohou vyvíjet do fáze příjmu potravy, analyzovat jejich ploidní úroveň; klasifikovat typy atypického dělení a jejich četnost; prozkoumat plasticitu hybridizace u jeseterů, vytvoření prvního mezidruhového hybrida vzniklého ze tří rodičů. Novost a vědecká originalita: V tomto výzkumu byly nalezeny dva způsoby oplození u jeseterů: fyziologická polyspermie (oplození typické pro ocasaté obojživelníky) a karyogamie s dodatečnou plasmogamií (produkuje životaschopné mozaiky s atypickým dělením ve stádiu 2-4 buněk a různými ploidními úrovněmi). Prováděný výzkum je důležitý pro vyvarování se negativnímu vlivu při chovu areitrodukčních programech jeseterů v důsledku nekontrolovaného oplození a vytvoření polyspermních mozaik vypouštěných do volné přírody, což může způsobit objevování jeseterů s nepravidelnou ploidií a vyvolat škodlivé genetické účinky na populace jeseterů. Nicméně polyspermní mozaiky, které byly objeveny v této studii a jejich snadný způsob produkce, mohou být použity jako přínosný nástroj pro rychlé vytváření klonálních linií u jeseterů. V této studii bylo prokázáno, že aplikace pouze jedné části těla (krev, ocas apod.) pro určení ploidní úrovně neposkytuje úplný pohled na skutečnou ploidii studovaného jedince. Byla popsána velká schopnost hybridizace a plasticita u jeseterů. Bylo možné vytvořit první životaschopné mezidruhové hybridy od tří rodičů. Chapter 1 (General Introduction), Chapter 2 (Polyspermy produces viable haploid/diploid mosaics in sturgeon), Chapter 3 (First evidence of viable progeny from three interspecific parents in sturgeon), Chapter 4 (General discussion, English Summary, Czech Summary, Acknowledgements, List of Publications, Training and Supervision Plan during Study, Curriculum Vitae). The thesis is written in English, contains 71 pages. The results were published in two scientific journals. The actuality of work: The majority of sturgeons are critically endangered and at the same time they are producers of the most expensive food product - black caviar. Presently, sturgeon restoring and conservation are depended on artificial reproduction in hatcheries. However, the way of fertilization is not clear: monospermy, physiological or pathological polyspermy? Moreover, during last decades it was believed that under artificial fertilizations, can appear atypically divided embryos like 3 or 6 cells, which die prior hatching stage or sometimes develop into malformed shape fry with soon death due to deformations. Atypically divided embryos, their origin and the reason of appearance was not studied well. Investigation of fertilization aspects in economically significant and endangered fishes is extremely important. Requires attention and studies a hybridization abilities in sturgeons, as hybridization plays an important role in sturgeon evolution. The purposes of the study were: to find a way of fertilization in sturgeons (monospermy/polyspermy); to understand the reasons of atypical division of cells during artificial breeding; to investigate if atypically divided embryos are able to develop beyond the feeding stage, to analyze their ploidy; to classify the types of atypically divided embryos and their frequency; to investigate sturgeon hybridization plasticity, to produce first interspecific hybrid from three parents. Novelty and scientific originality: In this research two ways of fertilization were found in sturgeons: physiological polyspermy (fertilization typical for caudate amphibians) and karyogamy with an additional plasmogamy, which results in production of viable multiple-sperm mosaics with atypical division on the 2-4 cell stage and mosaic ploidy). Conducted research is important for avoiding of negative effect on sturgeon propagation programs, due to uncontrolled fertilization and releasing of multiple-sperm mosaics into the wild, which can cause appearance of sturgeons with irregular ploidy and induce a detrimental genetic effects on sturgeon populations. However, multiple-sperm mosaics, which were discovered in this study and their easy way of production can be used as a beneficial tool for a rapid manufacture of isogenic strains in sturgeons. In this study was shown that applying of just one part of body (blood, tail, etc.) for ploidy determination is not giving a full view of a real ploidy of the studied individual. A huge ability for hybridization and plasticity were described in sturgeon. It was possible to generate a first viable hybrids from three interspecific parents. Keywords: jeseter; polyspermie; mozaiky; ploidie; hybridizace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným mozaikám

Kapitola 1 (Obecný úvod), Kapitola 2 (Polyspermie u jeseterů dává vzniknout životaschopným haploidním/diploidním mozaikám), Kapitola 3 (První důkaz vzniku životaschopného potomstva od tří ...

IEGOROVA, Viktoriia Barativna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modelování dynamických textur
Haindl Michal; Richtr Radek; Křivánek Jaroslav
2018 - English
This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles and capable of texture analysis, synthesis, enlargement, and editing. The crucial toroidal property allows synthesizing innitely large output simultaneously in a spatial and temporal domain. Furthermore, the analysis and synthesis parts are entirely separated. This dissertation thesis presents several techniques to enhance the visual quality of results and their potential amount. Particular attention is therefore paid to a dynamic texture inpainting problem, especially inpainting with a dynamic background which is generally recognized as a challenging problem. Afterwards, the dynamic texture similarity the problem is addressed and a novel Fourier transformation based criterion is presented. Subsequently, with proposed criterion utilising and psycho-physical test, the results of stated inpainting method and synthesizing result are validated. Finally, a model capability, particularly its editing abilities, to extend the existing textural BTF model to the dynamic domain is discussed and furthermore illustrated. Consequently, the novel DBTF model for representing a dynamics object is introduced.This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles and capable of texture analysis, synthesis, enlargement, and editing. The crucial toroidal property allows synthesizing innitely large output simultaneously in a spatial and temporal domain. Furthermore, the analysis and synthesis parts are entirely separated. This dissertation thesis presents several techniques to enhance the visual quality of results and their potential amount. Particular attention is therefore paid to a dynamic texture inpainting problem, especially inpainting with a dynamic background which is generally recognized as a challenging problem. Afterwards, the dynamic texture similarity the problem is addressed and a novel Fourier transformation based criterion is presented. Subsequently, with proposed criterion utilising and psycho-physical test, the results of stated inpainting method and synthesizing result are validated. Finally, a model capability, particularly its editing abilities, to extend the existing textural BTF model to the dynamic domain is discussed and furthermore illustrated. Consequently, the novel DBTF model for representing a dynamics object is introduced. Keywords: Dynamic texture,temporal texture,video texture,dynamic texture synthesis,dynamictexture editing,inpainting,error concealment,textural similarity,textural models,toroidaltile; Dynamic texture,temporal texture,video texture,dynamic texture synthesis,dynamictexture editing,inpainting,error concealment,textural similarity,textural models,toroidaltile Available in digital repository of ČVUT.
Modelování dynamických textur

This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on ...

Haindl Michal; Richtr Radek; Křivánek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school
BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2018 - English
Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni základních škol. This final thesis deals with a teaching method called CLIL which stands for Content and Language Integrated Learning. The thesis is focused on teaching mathematics through English at lower secondary schools. Keywords: CLIL; integrovaná výuka; matematika; anglický jazyk; CLIL; integrated learning; maths; English Available in digital repository of UPOL.
The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school

Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni ...

BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Artificial Intelligence in Global Management
POSPÍŠIL, David; KUBÁTOVÁ, Jaroslava
2018 - English
Cílem této práce je rozbor možného výhledu vývoje umělé inteligence na poli globálního managementu. Práce se zabývá oborem umělé inteligence a s ním úzce spojenou otázkou, na kolik příchod technologie naruší stavájící struktury a rozhodovací procesy ve firmách a celé společnosti. Práce se dále zaměřuje na komparaci vybraných asijských států a asijských firem a jejich přístupu k vývoji a aplikaci umělé inteligence v porovnání se Spojenými státy a zeměmi Evropské uni The aim of this work is to analyze the possible outlook of the development of artificial intelligence in the field of global management. The thesis deals with the field of artificial intelligence and the closely related question about how the advent of technology disturbs the building structures and decision processes in the companies and the whole society. The work also focuses on the comparison of selected Asian states and Asian companies and their attitude to the development and application of artificial intelligence compared to the United States and the countries of the European Union Keywords: umělá inteligence; decentralizace; facebook; google; sensetime; ibm; Čína; informační technologie; singularita; blockchain; dapps; P2P; cryptocosmos; artificial intelligence; decentralization; facebook; google; sensetime; ibm; china; information technology; singularity; blockchain; dapps; P2P; cryptocosmos Available in digital repository of UPOL.
Artificial Intelligence in Global Management

Cílem této práce je rozbor možného výhledu vývoje umělé inteligence na poli globálního managementu. Práce se zabývá oborem umělé inteligence a s ním úzce spojenou otázkou, na kolik příchod technologie ...

POSPÍŠIL, David; KUBÁTOVÁ, Jaroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
2018 - English
in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum kinetics of apoptotic markers TRAIL and sFas and their relation to left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) treated with primary percutaneous coronary intervention (pPCI). Methods: In 101 patients with STEMI treated with pPCI, levels of TRAIL and sFas were measured in series of serum samples obtained during hospitalization and one month after STEMI. LVEF was assessed at admission and at one-month. Major adverse cardiovascular events (MACE - i.e. death, re-MI, hospitalisation for heart failure and stroke) were analysed during a two-year follow-up. Results: Serum level of TRAIL significantly decreased one day after pPCI (50.5pg/mL) compared to admission (56.7pg/mL), subsequently increased on day 2 after pPCI (58.8pg/mL) and reached its highest level at one month (70.3pg/mL). TRAIL levels on day 1 and 2 showed a significant inverse correlation with troponin and a significant positive correlation with LVEF at baseline. Moreover, TRAIL correlated significantly with LVEF one month after STEMI (day 1: r=0.402, p<0.001, day 2: r=0.542, p<0.001). On... in Czech language Úvod: Apoptóza hraje důležitou roli v poškození myokardu během akutního infarktu myokardu a v následném rozvoji srdečního selhávání. Cíl: Objasnit kinetiku sérových hladin apoptotických markerů TRAIL a sFas a jejich vztah k ejekční frakci levé komory srdeční (LVEF) u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST-elevacemi (STEMI) léčených primární perkutánní koronární intervencí (pPCI). Metodika: U 101 pacientů se STEMI léčených pPCI byly změřeny sérové hladiny TRAIL a sFas v sérii vzorků odebraných v průběhu hospitalizace a 1 měsíc po STEMI. LVEF byla hodnocena při přijetí a po měsíci. Výskyt závažných kardiovaskulárních příhod (MACE - t.j. úmrtí, re-infarkt, hospitalizace pro srdeční selhání a iktus) byl hodnocen během dvouletého sledování. Výsledky: Sérová hladina TRAIL se výrazně snížila jeden den po pPCI (50.5pg/mL) v porovnání s hladinou při přijetí (56.7pg/mL), následně se druhý den po pPCI zvýšila (58.8pg/mL) a dosáhla své nejvyšší hladiny jeden měsíc po STEMI (70.3pg/mL). Hladina TRAIL vykazovala první a druhý den po pPCI významně inverzní korelaci s troponinem a významně pozitivní korelaci s LVEF při přijetí. TRAIL navíc významně koreloval s LVEF měsíc od STEMI (den 1: r=0.402, p<0.001, den 2: r=0.542, p<0.001). Naopak hladina sFas byla významně nejnižší při přijetí... Available in a digital repository NRGL
Role apoptózy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

in English language Background: Apoptosis plays an important role in the myocardial injury after acute myocardial infarction and in the subsequent development of heart failure. Aim: To clarify serum ...

Teringová, Elena; Toušek, Petr; Málek, Filip; Pařenica, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic
Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
2018 - English
(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named according to RNA they contain U1, U2, U4, U5 and U6. Each snRNP consists from RNA, ring of seven Sm or LSm proteins and additional proteins specific for each snRNP. Their biogenesis starts in the nucleus, where they are transcribed. Then they are transported into the cytoplasm. During their cytoplasmic phase, the SMN complex forms the Sm ring around the specific sequence on snRNA and cap is trimethylated. These two modifications are the signals for reimport of snRNA into the nucleus, where they accumulate in the nuclear structures called Cajal bodies (CBs), where the final maturation steps occur. There are several quality control points during snRNP biogenesis that ensure that only fully assembled particles reach the spliceosome. The first checkpoint is in the nucleus immediately after the transcription, when the export complex is formed. The second checkpoint is in the cytoplasm and proofreads Sm ring assembly. If the Sm ring formation fails, the defective snRNPs are degraded in the cytoplasm by Xrn1 exonuclease. However, it is still unclear, how the cell distinguishes between normal and defective... v češtině snRNP patří k nejdůležitějším částem sestřihového komplexu. Jejich životní cyklus se odehrává v cytoplasmě, kde probíhají první fáze jejich biogeneze, a také v jádře, kde plní svoji hlavní funkci. Všechny snRNP jsou složeny z krátké nekódující RNA, z Sm či LSm proteinů tvořící 7-členný kruh a z proteinů specifických pro každý snRNP. Jejich životní cyklus začíná v jádře, kde jsou transkribovány RNA polymerázou II nebo III. Poté jsou transportovány do cytoplasmy. Během své cytoplasmatické fáze se formuje Sm kruh kolem specifické sekvence na RNA pomocí SMN komplexu a následně se trimetyluje čepička na 5'konci snRNA. Tyto 2 úpravy jsou signálem, že je snRNP připravena na transport do jádra, kde je hromaděna v jaderných strukturách nazývající se Cajalova tělíska. V Cajalových tělískách probíhá finální část jejich zrání. Průběh snRNP biogeneze je průběžně kontrolován. První kontrola probíhá v jádře ihned po jejich transkripci a následuje vytvoření exportního komplexu. Druhý kontrolní bod je v cytoplasmě a zahrnuje tvorbu Sm kruhu. Víme, že Sm kruh je tvořen SMN komplexem ale detailní mechanismus je stále neznámý. Pokud snRNA neprojde těmito kontrolními body, tak je v cytoplasmě degradována. Avšak, jak buňka rozlišuje mezi normálními a defektními snRNA se stále neví. Třetí a poslední kontrolní... Keywords: snRNP; snRNA; SMN; Sm proteiny; Cajalova tělíska; snRNP; snRNA; SMN; Sm proteins; Cajal bodies Available in a digital repository NRGL
Kontrola kvality v průběhu biogeneze snRNP částic

(English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named ...

Roithová, Adriana; Staněk, David; Malínský, Jan; Vomastek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC
Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC According to the database of the Czech State Institute for Drug Control there are 59 thousand of registered drugs available in the Czech Republic, out of which 8 thousand drugs were marketed in July 2017; however, there are still some therapeutic needs that cannot be met by using of these commercially available drugs because of unsuitability of available dosage forms for being used, e.g., in pediatric patients. Thus, cooperation was established between the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (Department of Analytical Chemistry and Department of Pharmaceutical Technology) and the University Hospital in Motol (Prague) to address such therapeutic needs by developing of extemporaneous formulations of oral liquid preparations containing selected pharmaceutical active ingredients. Each project was composed of three major parts. First part was to develop several versions of drug formulations according to various requirements (e.g., sugar-free or preservative-free). This part was accomplished by the Department of Pharmaceutical Technology. The second (development... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Lukáš Zahálka Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC Na českém trhu je dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupných 59 tis. registrovaných léků, přičemž 8 tisíc z nich bylo v červenci 2017 obchodovaných; přesto existují terapeutické požadavky, které nemohou být těmito komerčně dostupnými léky splněny z důvodu nevhodnosti dostupných lékových forem pro použití např. pro pediatrické pacienty. Proto byla vytvořena spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Katedra analytické chemie a Katedra farmaceutické technologie) a Fakultní nemocnicí v Motole k řešení zmiňovaných terapeutických potřeb vývojem magistraliter formulací perorálních tekutých přípravků vybraných účinných látek. Každý projekt byl složen ze tří hlavních částí. První částí byl vývoj několika variant lékových formulací s ohledem na různé požadavky (např. přípravky bez cukru či bez konzervantů). Tato část byla vypracována na Katedře farmaceutické technologie. Druhá (vývoj HPLC metody) a třetí (provedení vlastní stabilitní studie) část byly následně provedeny na Katedře analytické chemie. V rámci této práce byly vyvinuty... Available in a digital repository NRGL
Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability ...

Zahálka, Lukáš; Solich, Petr; Kučera, Radim; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases