Number of found documents: 1662
Published from to

Aerosol Particle Formation During Summer Campaign at Rural Background Site Košetice.
Holubová Šmejkalová, Adéla
2017 - English
Based on the SMPS data, the individual days were classified as NPF event, non-event and undefined, according to the method of Dal Maso et al. (2005). In order to obtain daily patterns, PSM data were averaged for all NPF event, and all non-event days. Relations between NPF, daily variability of meteorological elements, and aerosol particles precursor concentrations were evaluated. Keywords: atmospheric aerosols; new particle formation; measurement campaign Available in a digital repository NRGL
Aerosol Particle Formation During Summer Campaign at Rural Background Site Košetice.

Based on the SMPS data, the individual days were classified as NPF event, non-event and undefined, according to the method of Dal Maso et al. (2005). In order to obtain daily patterns, PSM data were ...

Holubová Šmejkalová, Adéla
Ústav chemických procesů, 2017

Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum kozomín pro výrobu sorbentu.
Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
2017 - Czech
Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu. In the report, there is assessment of the possibility of utilization of the solid residue from gasification of biomass in heating plant Energo Centrum Kozomín for production of sorbent. Keywords: gasification; biomass; biochar Available at various institutes of the ASCR
Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum kozomín pro výrobu sorbentu.

Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu....

Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2017

Obsah a formy rtuti v choroších z různě znečištěných oblastí Čech.
Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
2017 - Czech
Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který dýcháme. Polypores can serve as long-term bioindicators of air pollution by heavy metals. The aim of this work was to investigate their potential to monitor concentration of mercury species in the air. Keywords: mercury; speciation analysis Available in a digital repository NRGL
Obsah a formy rtuti v choroších z různě znečištěných oblastí Čech.

Cílem práce bylo ověřit, zda choroše, jakožto dlouhodobé bioindikační organismy na těžké kovy z atmosféry mohou zprostředkovat integrální informaci též o hladině a formách rtuti ve vzduchu, který ...

Švehla, Jaroslav; Kratzer, Jan; Lepšová, A.; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2017

Calculation of Binding Constants of Diastereomeric Complexes.
Cuřínová, Petra; Jakubec, Martin; Storch, Jan; Holakovský, R.
2017 - English
Keywords: NMR solvating agent; chiral recognition; binding constant Available in a digital repository NRGL
Calculation of Binding Constants of Diastereomeric Complexes.

Cuřínová, Petra; Jakubec, Martin; Storch, Jan; Holakovský, R.
Ústav chemických procesů, 2017

Využití membránových procesů na čištění směsi plynů.
Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Žák, Michal; Vejražka, Jiří; Kárászová, Magda; Petrusová, Zuzana
2017 - Czech
V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody. Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění bioplynu. In the contribution, a liquid membrane in the form of supported ionic liquid and water membrane is used for the separation. Part of the contribution is devoted to condensing water membrane and its potential for efficient biogas cleaning. Keywords: biogas cleaning; separation; liquid membrane Available at various institutes of the ASCR
Využití membránových procesů na čištění směsi plynů.

V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody. Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění ...

Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Žák, Michal; Vejražka, Jiří; Kárászová, Magda; Petrusová, Zuzana
Ústav chemických procesů, 2017

Data Processing of Experimental Results in Systems of Ionic Liquids. Pitfalls and Challenges.
Rotrekl, Jan
2017 - English
In this contribution, a correlation of liquid-liquid equilibrium data in binary systems of the studied ionic liquids with water was also carried out. Keywords: pitfalls and challenges; ionic liquids; effect of isomerization Available in a digital repository NRGL
Data Processing of Experimental Results in Systems of Ionic Liquids. Pitfalls and Challenges.

In this contribution, a correlation of liquid-liquid equilibrium data in binary systems of the studied ionic liquids with water was also carried out.

Rotrekl, Jan
Ústav chemických procesů, 2017

Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.
Zíková, Naděžda; Wagner, Zdeněk; Ondráček, Jakub; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské pozaďové stanici. V roce 2017 bude dokončeno měření první dekády takových dat, ze kterých je již možné popsat nejen krátkodobé změny v koncentracích a početních velikostních distribucích submikronového AA, ale i dlouhodobé trendy. In the Czech Republic, long-term sub-micron measurement has been set up simultaneously at two background stations, almost ten years ago. The first station is Prague-Suchdol, an urban background station that started in 11/2007, the second is Košetice observatory, a rural background station starting its measurement in 4/2008. Keywords: background stations; sub-micron measurement; aerosols Available in a digital repository NRGL
Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.

Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské ...

Zíková, Naděžda; Wagner, Zdeněk; Ondráček, Jakub; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Thermodynamic Properties of Saccharinate-based Ionic Liquids: Comparison of Experimental Data to a Prediction by Means of COSMO-RS.
Čanji, Maja
2017 - English
In the present contribution, density of 1-alkyl-3-methylimidazolium saccharinates (n = 4, 6, 8, 10) and isobaric heat capacity for 1-butyl-3-methylimidazolium saccharinate were measured in this work for a basic characterization of the studied ionic liquids. Keywords: ionic liquids; thermodynamics properties; experimental data Available in a digital repository NRGL
Thermodynamic Properties of Saccharinate-based Ionic Liquids: Comparison of Experimental Data to a Prediction by Means of COSMO-RS.

In the present contribution, density of 1-alkyl-3-methylimidazolium saccharinates (n = 4, 6, 8, 10) and isobaric heat capacity for 1-butyl-3-methylimidazolium saccharinate were measured in this work ...

Čanji, Maja
Ústav chemických procesů, 2017

Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.
Pokorná, Petra; Hovorka, J.; Klán, M.; Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření poskytující informace potřebné k identifikaci zdrojů znečištění. Studie se zabývá identifikací zdrojů velikostně rozlišeného atmosférického aerosolu na základě dat hmotnostních koncentrací, prostorové variability, elementárního složení, a OC/EC získaných s vysokým časovým rozlišením a odebraných na třech lokalitách v České republice v letech 2008 – 2010, 2012, 2013. Z podílu jednotlivých velikostních frakcí vyplývá důležitost identifikace zdrojů PM1 vzhledem k průměrnému podílu PM0.15-1.15 na PM10, jež na sledovaných lokalitách především v zimních měsících tvořil 85%. Zdrojem hrubé frakce dominujícím v zimních měsících bylo spalování uhlí a biomasy v obci Březno u Chomutova a Mladé Boleslavi a resuspenze silniční prachu v městském obvodu Ostrava-Radvanice Bartovice. V létě byly hlavní zdroje hrubé frakce v obci Březno u Chomutova re-suspenze půdy a primárně bioaerosol. Dominantním zdrojem jemné frakce zimních měsíců bylo spalování uhlí v městském obvodu Ostrava-Radvanice a spalování biomasy v Mladé Boleslavi. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že data s vysokým časovým rozlišením jsou vhodná k identifikaci zdrojů velikostně segregovaného aerosolu a umožní posoudit reprezentativnost délku měřící kampaně. The effective air quality management in the heavy polluted areas has to be based on high-quality monitoring with properly designed monitoring network and targeted measurements, which provided information required to source apportionment. The study aim was to apportion sources of atmospheric aerosol based on highly time resolved data of mass concentration of size segregated aerosol, its spatial variability, elemental composition and OC/EC at three localities in the Czech Republic in the years 2008 – 2010, 2012, 2013. According to the size fractions ratio arose the importance of PM1 source apportionment because of PM0.15-1.15 mean ratio to PM10, which comprised 85 % at the monitoring localities primarily in winter. The main sources of coarse fraction in winter were coal and biomass combustion in Březno by Chomutuv a Mladá Boleslav and road dust re-suspension in Ostrava-Ravanice and Bartovice. In summer dominated soil re-suspension and primary biological – bioaerosol in Březno by Chomutuv. The dominated source of fine fraction was in winter coal combustion Ostrava-Ravanice and Bartovice and biomass burning in Mladá Boleslav. From the above mentioned results arose, that the highly time resolved data are suitable for source identification of size segregated atmospheric aerosol and enable to evaluate representativeness of monitoring station location and measurement campaign. Keywords: coal combustion; atmospheric aerosol; measurement campaign Fulltext is available at external website.
Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.

Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření ...

Pokorná, Petra; Hovorka, J.; Klán, M.; Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích.
Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Těkavost je důležitou vlastností atmosférického aerosolu, neboť ovlivňuje vznik, přeměnu i zánik aerosolových částic. Práce se zabývá rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice. Analýzy vychází z měření atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením mimo jiné přístroji aerosolový hmotnostní spektrometr a skenovací třídič pohyblivosti částic. Diskutovány jsou nejen časové průběhy hmotnostní koncentrace, ale i denní chody znečišťujících látek a vliv meteorologických podmínek. Volatility is an important characteristics of atmospheric aerosol because it affects formation, conversion and removal of aerosol particles. This study deals with differences in volatility of atmospheric aerosol at rural measurement site Košetice. Analyzes are based on high-time measurements of atmospheric aerosol, including an aerosol mass spectrometer and a scanning mobility particle sizer. Not only the time variation of mass concentration, but also the daily course of pollutants and the influence of meteorological conditions are discussed. Keywords: atmospheric aerosols; volatility; rural measurement site Available in a digital repository NRGL
Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích.

Těkavost je důležitou vlastností atmosférického aerosolu, neboť ovlivňuje vznik, přeměnu i zánik aerosolových částic. Práce se zabývá rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici ...

Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases